HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re"

Väljavõte

1 HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel

2 OMADUSED OMADUSED TV SoundConnect TV SoundConnect funktsioon võimaldab Teil kuulata teleri heli Soundbar kõlarisüsteemist Bluetooth ühenduse kaudu ning võimaldab Teil heli juhtida. HDMI HDMI edastab samaaegselt video- ja helisignaale ning pakub selgemat pilti. Seade on varustatud ka ARC-funktsiooniga, mis võimaldab Teil HDMI-kaabli abil kuulata telerist tulevat heli Soundbar kõlarisüsteemist. See funktsioon on võimalik vaid siis, kui ühendate seadme ARC-iga ühilduva teleriga. Ruumilise heli laiendamine Surround Sound Expansion (ruumilise heli laiendamise) funktsioon lisab Teie kuulamiselamusele sügavust ja avarust. Surround Sound Expansion funktsiooni võimaldab Sonic Emotion. Juhtmevaba basskõlar SAMSUNGI juhtmevaba moodul toimib ilma põhiseadet ja basskõlarit ühendavate kaabliteta. Basskõlar on ühendatud kompaktse juhtmevaba mooduliga, mis suhtleb põhiseadmega. Erilise heli režiim Teil on võimalik valida erinevate helirežiimide vahel KINO, SPORT, HÄÄL, MUUSIK, TAVALINE (originaalheli) sõltuvalt sisust, mida soovite nautida. Multifunktsionaalne kaugjuhtimispult Kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil saate teha erinevaid toiminguid vaid lihtsa nupuvajutusega. USB-hosti tugi Kasutades Soundbar kõlarisüsteemi USB HOST funktsiooni, saate ühendada ja esitada muusikafaile väliselt USBseadmelt, nagu näiteks MP3-mängija, USB-välkmälupulk jne. Bluetooth funktsioon Saate ühendada muusika esitusseadme Bluetooth ühenduse abil Soundbar kõlarisüsteemiga ning nautida muusikat kõrgkvaliteetse stereoheliga, juhtmeid kasutamata! LITSENTSID Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja kaksis-d sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid. DTS-patentide kohta vaadake Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol ning DTS ja sümbol koos on registreeritud kaubamärgid, DTS 2.0 Channel on DTS, Inc kaubamärk. DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud. Terminid HDMI ning HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. - Avatud lähtekoodide kohta päringute ja nõuete saatmiseks võtke SAMSUNGIGA ühendust e-posti teel 2

3 OHUTUSTEAVE OHUTUSTEAVE OHUTUSALASED HOIATUSED VÄHENDAMAKS ELEKTRILÖÖGI OHTU ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES POLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALIGA TEENINDUSE POOLE. EE CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN See sümbol tähistab tootes ohtlikku pinget, millega kaasneb elektrilöögi või vigastuste oht. See sümbol tähistab olulisi juhiseid, mis käivad tootega kaasas. HOIATUS : Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma kätte või muidu niiskesse keskkonda. ETTEVAATUST : ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS SOBITAGE PISTIKU LAI LABA PISTIKUPESA LAIA AVASSE NING SISESTAGE LÕPUNI. See seade tuleb alati ühendada vahelduvvoolu maandatud pistikupessa. Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks peab juhtme kõigepealt seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati ligipääsetav. ETTEVAATUST Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga. Ärge asetage seadmele vedelikke täis anumaid, nagu näiteks vaasid. Seadme täielikult välja lülitamiseks peab juhtme seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati ligipääsetav. 3

4 OHUTUSTEAVE ETTEVAATUSABINÕUD 68.6 mm 99.1mm 99.1mm 99.1mm Veenduge, et Teie kodus kasutatav vahelduvvooluallikas ühtib seadme tagaküljel oleval kleebisel märgituga. Paigaldage oma seade horisontaalselt kindlale alusele (mööbel) nii, et ventilatsiooni toimimiseks oleks seadme ümber küllalt vaba ruumi (7~10cm). Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele või teistele seadmetele, mis võivad töötamisel kuumaks muutuda. See seade on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikuks väljalülitamiseks tõmmake voolujuhe seinakontaktist välja, eriti siis, kui Te ei plaani seadet pikema aja vältel kasutada. Äikesetormide ajal ühendage seade vooluvõrgust lahti, eemaldades juhtme seinakontaktist. Pikse tõttu kõrgenev pinge võib seadet kahjustada. Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte ega muude soojusallikate lähedale. See võib põhjustada ülekuumenemist ja häireid seadme töös. Kaitske seadet niiskuse (nt vaasid), ülemäärase kuumuse (nt kamin) või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmete eest. Kui seadme töös esineb tõrkeid, siis ühendage seade vooluvõrgust lahti. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks tööstuses. Seadet võib kasutada vaid isiklikul eesmärgil. Kui seadet on hoitud külma temperatuuriga keskkonnas, võib tekkida kondenseerumine. Kui transpordite seadet talvel, siis oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, et seade soojeneks toatemperatuurini. Käesolevas tootes kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale. Ärge visake neid patareisid minema koos tavaliste olmejäätmetega. Ärge visake patareisid tulle. Ärge lühistage, võtke koost lahti ega kuumutage patareisid. Kui patareid on valesti paigaldatud, tekib plahvatusoht. Vahetage patareid ainult sama või samaväärset tüüpi patareide vastu. 4

5 SISUKORD SISUKORD EE 2 OMADUSED 2 Litsentsid 3 OHUTUSTEAVE 3 Ohutusalased hoiatused 4 Ettevaatusabinõud 6 ALUSTAMINE 6 Enne kasutusjuhendi lugemist 6 Mis on kaasas 7 KIRJELDUSED 7 Esi-/alumine paneel 8 Tagapaneel 9 KAUGJUHTIMISPULT 9 Kaugjuhtimispuldi nupud ja funktsioonid 11 PAIGALDAMINE 11 Teleri külge paigaldamine 12 Paigaldamine jalandil seisva teleri külge 13 Kaablijuhiku ühendamine 13 Ferriidist rõngasüdamiku kinnitamine Basskõlari külge 14 Juhtmevaba basskõlari ühendamine 15 Välise seadme ühendamine hdmi-kaabli abil 17 FUNKTSIOONID 17 Sisendrežiim 17 ARC (HDMI-väljund) 18 Bluetooth 20 TV SoundConnect funktsioon 21 USB 23 Auto Power Link funktsioon 23 Tarkvara uuendamine 23 VEAOTSING 24 LISA 24 Tehnilised andmed Käesoleva kasutusjuhendi joonised ja illustratsioonid on näitlikud ning need võivad erineda toote tegelikust välimusest. Teilt võidakse küsida administratiivtasu, kui: a. Te kutsute välja tehniku ning tootel ei leita puuduseid (näiteks pole Te kasutusjuhendist aru saanud) b. Te toote seadme remondikeskusesse ning tootel ei leita puuduseid (näiteks pole Te kasutusjuhendist aru saanud). Taolise administratiivtasu suurusest teavitatakse Teid enne tööde läbiviimist või koduvisiiti. 16 Välise seadme ühendamine optilise (digi - taalse) või heli- (analoog) kaabli abil 5

6 ALUSTAMINE ALUSTAMINE ENNE KASUTUSJUHENDI LUGEMIST Enne kasutusjuhendi lugemist tutvuge järgmiste terminitega. Selles juhendis kasutatavad tähised Tähis Termin Definitsioon Ettevaatust Tähistab olukorda, kus funktsioon ei tööta või sätted võidakse tühistada. Märkus Tähistab nõuandeid või juhiseid, mis võivad aidata funktsiooni kasutada. Ohutusalased juhised ja veaotsing 1) Enne käesoleva seadme kasutamist tutvuge kindlasti ohutusalaste juhistega (Vt lk 3) 2) Kui tekib probleem, vaadake peatükist Veaotsing (Vt lk 27) Autoriõigused 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd. Kõik õigused kaitstud; antud kasutusjuhendit ei või osaliselt ega tervikuna paljundada või kopeerida ilma Samsung Electronics Co.,Ltd. eelneva kirjaliku nõusolekuta. MIS ON KAASAS Kontrollige, kas alltoodud tarvikud on Teie tootega kaasas. Kruvi muhv: 2 tk (Kaugjuhtimispult / liitiumpatarei (3V : CR2032)) Kasutusjuhend Sulgklamber Paigalduskruvi (Basskõlari toitejuhtme jaoks) Kaabliklamber Toitejuhe Alalisvooluadapter Ferriidist rõngassüdamik USB-kaabel AUX-kaabel Hoidmiskruvi nr 1: 4 tk Hoidmiskruvi nr 2: 8 tk USB-muundur Tarvikute välimus võib veidi ülaltoodud illustratsioonidest erineda. Väliste seadmete ühendamiseks käesoleva seadmega kasutage spetsiaalset USB-kaablit. 6

7 KIRJELDUSED KIRJELDUSED ESI-/ALUMINE PANEEL EE (Toite) nupp Lülitab Soundbar kõlarisüsteemi sisse ja välja. Helitugevus +/- Reguleerib helitugevust. Helitugevuse numbriline väärtus kuvatakse esipaneeli ekraanil. Ekraan Kuvab valitud režiimi. (funktsiooni) nupp Valib D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB sisendi. Kui seade on sisse lülitatud, siis saate ( ) nuppu üle 3 sekundi vajutades kasutada seda heli vaigistamise nupuna. Helivaigistamise nupu sätte lõpetamiseks vajutage veelkord ( ) nuppu üle 3 sekundi. Seadme sisselülitamisel esineb 4-5 sekundi pikkune viivitus, enne kui see heli edastama hakkab. Kui soovite heli nautida vaid Soundbar kõlarisüsteemist, peate oma teleri heliseadistuste menüüs teleri kõlarid välja lülitama. Vaadake oma teleri kasutusjuhendit. 7

8 HDMI OUT (TV) KIRJELDUSED TAGAPANEEL HDMI-VÄLJUND (TV) Edastab samaaegselt digitaalseid video- ja audiosignaale HDMIkaabil abil. HDMI-SISEND Võtab vastu samaaegselt digitaalseid video- ja audiosignaale HDMI-kaabil abil. HDMI OUT (TV) OPTILINE SISEND Ühendage välise seadme digitaalse (optilise) väljundiga. AUX-SISEND Ühendage välise seadme analoogväljundiga SILT DC 24V (toitesisend) Ühendage alalisvooluadapter toitepessa ja seejärel ühendage vahelduvvooluadapteri pistik seinakontakti (USB-port) Ühendage siia USB-seadmeid, nagu MP3-mängijad, et seadmelt faile esitada. Ühendades vahelduvvooluadapteri juhet seinakontaktist lahti, tõmmake seda pistikust. Ärge tõmmake kaablist. Ärge ühendage antud seadet või teisi seadmeid seinakontakti enne, kui kõik seadmetevahelised ühendused on lõpule viidud. 8

9 KAUGJUHTIMISPULT KAUGJUHTIMISPULT KAUGJUHTIMISPULDI NUPUD JA FUNKTSIOONID EE ALLIKAS Vajutage, et valida Soundbar kõlarisüsteemiga ühendatud allikas. HELI VAIGISTAMINE Saate helitugevuse nullini maha keerata ühe nupuvajutusega. Vajutage veelkord, et taastada eelnev helitugevuse tase. KORDUS Vajutage, et valida korduse funktsioon, kui esitate muusikat USBseadmelt. REPEAT OFF (kordus väljas) : katkestab kordusesituse. REPEAT FILE (korda faili) : kordab pala. REPEAT ALL (korda kõike) : kordab kõiki palu. KORDA JUHUSLIKULT : esitab palu juhuslikus järjekorras (pala, mida on juba esitatud, võidakse uuesti esitada.) Jäta vahele edasisuunas Kui esituseks kasutataval seadmel on üle ühe faili ja vajutate nuppu, valitakse järgmine fail. HELI SÜNKRONISEERIMINE Kui Soundbar kõlarisüsteem on ühendatud digitaalse teleriga ning video ja heli ei ole sünkroonis, siis vajutage AUDIO SYNC. Kasutage, nuppe, et valida heli viivitus 0 ms ja 300 ms vahel. USBrežiimis, telerirežiimis ja BT-režiimis ei pruugi heli sünkroniseerimine töötada. Anynet+ : Vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all Anynet+ (HÄMARDI/ Anynet+ ) nuppu, et lülitada Anynet+ funktsioon ja AUTO POWER LINK funktsioon sisse või välja. Anynet+ funktsioon võimaldab juhtida Soundbar kõlarisüsteemi kaugjuhtimispuldiga mis tahes Anynet+ ühilduvas SAMSUNGI teleris. Soundbar kõlarisüsteem peab olema ühendatud teleriga HDMI-kaabli abil. Vt lk 22 täpsemalt AUTO POWER LINK funktsiooni kohta. Soundbar on SAMSUNGILE kuuluv patenteeritud nimetus. Juhtige telerit teleri kaugjuhtimispuldi abil. 9

10 KAUGJUHTIMISPULT TOITENUPP Lülitab Soundbar kõlarisüsteem sisse ja välja. HELITUGEVUS Reguleerib seadme helitugevust. Esitus/Paus Vajutage nuppu, et teha faili esituses paus. Vajutage nuppu veelkord, et valitud faili esitada. Jäta vahele tagasisuunas Kui esituseks kasutataval seadmel on üle ühe faili ja vajutate nuppu, valitakse eelmine fail. HELIEFEKT Vajutage, et valida heliefektirežiim. Valige STANDARD režiim, kui soovite nautida algset heli. Kui valite heliefektirežiimi (v.a STANDARD), lülitatakse ruumilise heli laiendamine automaatselt välja. Surr.Sound (ruumilise heli laiendamine) Vajutage Surr.Sound (ruumilise heli laiendamise) nuppu kaugjuhtimispuldil, et lisada helile sügavust ja ruumilisust. Bluetooth POWER funktsioon Vajutage puldil nuppu Bluetooth POWER, et Bluetoothi abil sisselülitamise funktsioon sisse või välja lülitada. EQUALIZER WOOFER funktsioon Vajutage, et valida säte TREBLE (kõrged toonid), BASS või SW (basskõlar). Seejärel kasutage, nuppe, et reguleerida kõrgete toonide, bassi või basskõlari tugevust vahemikus -6 kuni +6. Vajutage ja hoidke 5 sekundit alla nuppu EQUALIZER WOOFER, et reguleerida iga sagedusala heli. Valida saab väärtuseid 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, 10KHz ja SW ning iga väärtust on võimalik reguleerida vahemikus -6 kuni +6. Sätete TREBLE, BASS või SW reguleerimine mõjutab vastavalt lainealasid 10KHz 150Hz ja SW. Näiteks, kui reguleerite sätet TREBLE, reguleerite tegelikult sagedusala 10KHz. Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti 1. Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareide katet vastupäeva ja eemaldada see nii, nagu pildil näidatud. 2. Paigaldage 3V liitiumpatarei. Paigaldamisel asetage positiivne (+) külg üles. Pange patareide kate peale ja keerake nii, et märgid on kõrvuti, nii nagu joonisel näidatud Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareide katet päripäeva nii kaugele kui võimalik, et see kohale kinnitada.

11 PAIGALDAMINE PAIGALDAMINE EE See Soundbar kõlarisüsteem ühildub aasta HU7, HU8 ja HU9 seeria SAMSUNGI UHD kumerate teleritega (v.a. HU7100 mudelid). Vaadake ühilduvate telerimudelite detailsemat nimekirja SAMSUNGI veebilehelt. TV TELERI KÜLGE PAIGALDAMINE Paigaldamiseks füüsiliselt sobiva, seinale paigaldatud SAMSUNGI teleri külge. 3. Asetage teler ekraaniga allapoole kumerale pakendamisvahule, mis oli teleriga kaasas. EI soovitata suuremate kui 78-tolliste kumerate telerite külge paigaldamiseks. Kõlarisüsteemi võib paigaldada vaid ühilduvate seinale paigaldatud SAMSUNGI telerite külge ning selle jaoks peate eemaldama teleri jalandi. Kui eemaldate teleri jalandi, asendate selle kumera Soundbar kõlarisüsteemiga ja asetate teleri tasasele pinnale, võib teler ümber kukkuda. Ärge asetage telerit ekraaniga allapoole tasasele pinnale. Nii võivad ekraani sisse praod tekkida. 4. Kui teleri küljes on jaland, eemaldage see, ning seejärel sisestage teleri all asuvatesse täketesse sulgklamber Kontrollige, et klambris asuvad kruviaugud joonduksid teleri kruviaukudega. Kui Soundbar on paigaldatud teleri külge, ärge selle peale esemeid asetage. HDMI OUT (TV) 5. Kinnitage sulgklamber teleri külge kasutades järelejäänud nelja hoidmiskruvi nr Pärast sulgklambri kinnitamist paigaldage teler seinale. HDMI OUT (TV) 1. Asetage Soundbar kõlarisüsteem nii, nagu joonisel näidatud, kontrollides, et ükski selle nuppudest ei puudutaks pinda, millele see asetatud on. 2. Kinnitage neli hoidmiskruvi nr 1 ja neli hoidmiskruvi nr 2 Soundbar kõlarisüsteemi nelja auku, nagu näidatud joonisel. Teleri käsitsemisel ei tohi ekraani puudutada, suure jõuga suruda või lüüa. 11

12 HDMI OUT (TV) HDMI OUT (TV) HDMI OUT (TV) PAIGALDAMINE 2. meetod: Eraldiseisev paigaldus või paigaldamine füüsiliselt sobimatu teleri külge Soundbar kõlarisüsteemi alus Teleri alus, mille külge on kinnitatud sulgklamber. 7. Kui teler on seinale paigaldatud, joondage Soundbar kõlarisüsteemi keskkoht sulgklambriga teleri all, ja seejärel suruge sulgklamber nii kaugele kui võimalik, nagu joonisel näidatud. 8. Keerake paigalduskruvi Soundbar kõlarisüsteemi külge ja seejärel keerake seda käsitsi päripäeva suunas, et kinnitada Soundbar kõlarisüsteem sulgklambri külge. 9. Seinale paigaldatud teleri külge kinnitamine on lõpuleviidud. PAIGALDAMINE JALANDIL SEISVA TELERI KÜLGE 1. meetod. Paigaldamine ühilduva jalandil seisva SAMSUNGI teleri külge 1. Asetage Soundbar kõlarisüsteem nii, nagu joonisel näidatud, kontrollides, et mitte ükski selle nuppudest ei puutuks vastu pinda, millele see asetatud on. 2. Kinnitage kaks hoidmiskruvi nr 2, nagu joonisel näidatud. 3. Asetage Soundbar kõlarisüsteem teleri ees asuvale tasasele pinnale teleri keskjoonele. Joondage Soundbar kõlarisüsteemi keskkoht teleri aluse keskkohaga, seejärel suruge Soundbar ettevaatlikult jalandi külge nii kaugele või võimalik, nagu näidatud joonisel. Ärge telerit tasakaalust välja viige. 12

13 PAIGALDAMINE KAABLIJUHIKU ÜHENDAMINE 1. Vabastage ja avage ferriidist südamik. 2. Keerake oma basskõlari toitejuhe kaks korda ümber ferriitsüdamiku. (Alustage keeramist 5 kuni 10 cm kauguselt südamikust). 3. Sulgege ferriitsüdamik vajutades seda, kuni kostub klõpsatus. EE HDMI OUT (TV) Kaablijuhik HDMI OUT (TV) Kinnitage kaablijuhik seadme külge, nagu näidatud, seejärel tõmmake kaablid läbi kaablijuhiku, et neid korras hoida. FERRIIDIST RÕNGASÜDAMIKU KINNITAMINE BASSKÕLARI KÜLGE Saate vähendada elektomagnetkiirgusest põhjustatud müra, kui kinnitate oma basskõlari toitejuhtme külge ferriidist südamiku. 13

14 ÜHENDUSED JUHTMEVABA BASSKÕLARI ÜHENDAMINE Basskõlari ühenduse ID on tehases eelseadistatud, mistõttu põhiseade ja basskõlar peaksid sisselülitamisel automaatselt juhtmevaba ühenduse saavutama. Kui LINK (ühenduse) indikaator ei sütti põhiseadme ja basskõlari sisselülitamisel, seadistage ID manuaalselt, nagu on järgnevalt näidatud. EE 1. Sisestage põhiseadme ja basskõlari toitejuhtmed seinakontakti. 2. Vajutage ID SET nuppu basskõlari tagaküljel väikese terava esemega 5 sekundi jooksul. LINK (ühenduse) indikaator (sinine LED) basskõlaril vilgub kiiresti. 3. Kui põhiseade on välja lülitatud (ooterežiimis), vajutage ja hoidke 5 sekundit all MUTE (heli vaigistamise) ( ) nuppu kaugjuhtimispuldil. 4. Soundbar kõlarisüsteemi ekraanil kuvatakse teade ID SET. 5. Ühenduse lõpuleviimiseks lülitage põhiseade sisse, kuni basskõlari ühenduse tuluke vilgub. Põhiseade ja basskõlar on nüüd ühendatud. Basskõlari ühenduse indikaator (sinine LED) põleb ühtlaselt sinisena. Kui ühenduse indikaatori ole ühtlaselt sinine, siis on ühendamine nurjunud. Lülitage põhiseade välja ja alustage uuesti sammust 2. Saate nautida paremat heli juhtmevabast basskõlarist, kui valite heliefekti (Vt lk 10) Enne seadme liigutamist või paigaldamist lülitage seade välja ja tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja. Kui põhiseade on välja lülitatud, on juhtmevaba basskõlar ooterežiimis ja ülemises servas süttib ooterežiimi tuluke pärast seda, kui ühenduse indikaator (sinine LED) vilgub 30 sekundit. Kui kasutate kõlarisüsteemi lähedal seadet, mis kasutab sama sagedust (2.4GHz) nagu Soundbar kõlarisüsteem, võib heli olla häiritud. Juhtmevaba signaali edastamiseks peab põhiseadme ja basskõlari vahekaugus olema kuni umbes 10 m, kuid see võib erineda sõltuvalt töökeskkonnast. Kui põhiseadme ja juhtmevaba basskõlari vahel on raudbetoon- või metallsein, siis ei pruugi süsteem üldse töötada, sest juhtmevaba signaal ei suuda läbida metalli. Kui põhiseade ei loo juhtmevaba ühendust, tehke vasakus tulbas näidatud sammud 1-5, et uuesti luua ühendus põhiseadme ja juhtmevaba basskõlari vahel. 14 Juhtmevaba signaali vastuvõtu antenn on juhtmevabasse basskõlarisse sisse ehitatud. Hoidke seadet vee ja niiskuse eest. Parima tulemuse saavutamiseks veenduge, et juhtmevaba basskõlari ümbrus on segavate takistusteta.

15 HDMI OUT ÜHENDUSED VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE HDMI-KAABLI ABIL HDMI on standardne digitaalliides selliste seadmete nagu telerid, projektorid, DVD-mängijad, Blu-ray mängijad, digiboksid jne ühendamiseks. Kuna HDMI edastab parima kvaliteediga digitaalset signaali, saate nautida video- ja helikvaliteeti just selliselt, nagu see algupäraselt digitaalses allikas loodi. EE HDMI-kaabel (pole kaasas) HDMI-SISEND HDMI-VÄLJUND (TV) HDMI OUT (TV) HDMI-kaabel (pole kaasas) Digitaalsed seadmed HDMI-SISEND HDMI-VÄLJUND ARC (HDMI-VÄLJUND) HDMI-SISEND Ühendage HDMI-kaabel (pole kaasas) HDMI- SISENDI pessa toote tagaküljel ja HDMI-VÄLJUNDI pessa Teie digitaalsel seadmel ning, HDMI-VÄLJUND (TV) Ühendage HDMI-kaabel (pole kaasas) HDMI- VÄLJUNDI (TV) pessa toote tagaküljel ja HDMI- SISENDI pessa teleril. ARC funktsioon võimaldab edastada digitaalset heli HDMI-VÄLJUNDI (ARC) pordi kaudu. Seda saab kasutada ainult siis, kui Soundbar kõlarisüsteem on ühendatud teleriga, mis toetab ARC funktsiooni. Anynet+ tuleb sisse lülitada. See funktsioon ei tööta, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC funktsiooni. HDMI on liides, mis võimaldab video- ja audioandmete edastamist vaid ühe ühenduse kaudu. 15

16 HDMI OUT ÜHENDUSED VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE OPTILISE (DIGITAALSE) VÕI HELI- (ANALOOG) KAABLI ABIL Käesolev seade on varustatud ühe optilise digitaalse sisendipesa ning ühe analoogheli sisendipesaga, andes Teile kaks võimalust selle teleriga ühendamiseks. BD-/ DVD-mängija/ digiboks/ mängukonsool OPTILINE SISEND Optiline kaabel (pole kaasas) OPTLINE VÄLJUND või Audiokaabel AUX-SISEND AUDIOVÄLJUND OPTILINE SISEND Ühendage põhiseadme OPTILINE SISEND teleri või muu seadme optilise väljundi pessa. Ärge ühendage selle seadme või teleri toitejuhet vooluvõrku enne, kui kõikide komponentide ühendamine on lõpule viidud. Enne seadme liigutamist või paigaldamist lülitage seade välja ja tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja. või, AUX-SISEND Ühendage põhiseadme AUX-SISEND (Audio) teleri või muu seadme audioväljundi pessa. Sobitage ühendusotste värvid omavahel. 16

17 FUNKTSIOONID FUNKTSIOONID SISENDREŽIIM EE Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või ( SOURCE) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud režiim. Sisendrežiim Kuva Optiline digitaalne sisend D.IN AUX-sisend AUX HDMI-sisend HDMI BLUETOOTH režiim BT Telerirežiim TV USB-režiim USB ARC (HDMI-VÄLJUND) Seade lülitub automaatselt välja järgmistes olukordades: D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC režiim - Kui helisignaali ei ole 25 minuti jooksul. AUX-režiim - Automaatse toite väljalülitamise funktsiooni sisse või välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu viie sekundi vältel. Ekraanile kuvatakse AUTO POWER DOWN ON / OFF (Automaatne väljalülitus sees/väljas). - Kui ühtegi nuppu pole vajutatud 8 tunni jooksul, kui AUX-kaabel on ühendatud. - Kui AUX-kaabel on 25 minutit olnud võrgust eemaldatud. Kasutage kaasasolevat USB-kaablit, kui Te ei saa USB-välkmäluseadet otse seadmega ühendada. Automaatse väljalülitamise katkestamiseks vajutage nuppu üle 5 sekundi AUX režiimis. ARC (helitagastuskanal) edastab digitaalse helisignaali HDMI-VÄLJUNDI (ARC) pessa. HDMI-kaabel 1. Ühendage ARC toega teler Soundbar kõlarisüsteemiga HDMI-kaabli abil. 2. Lülitage teler sisse ja lülitage sisse Soundbar kõlarisüsteemi Anynet+ funktsioon. 3. Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või (SOURCE) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida D.IN režiim. Kui HDMI-kaabel ei toeta ARC funktsiooni, ei pruugi ARC korralikult töötada. ARC funktsiooni väljalülitamiseks lülitage Anynet+ funktsioon välja. 17

18 FUNKTSIOONID BLUETOOTH Saate ühendada Bluetooth seadme Soundbar kõlarisüsteemiga ja nautida muusikat parima kvaliteediga stereoheliga, kõike seda juhtmevabalt! Soundbar kõlarisüsteemi ühendamiseks Bluetooth seadmega Kontrollige, kas Bluetooth seade toetab Bluetooth ühilduvusega stereokõrvaklappide funktsiooni. Ühendage Bluetooth seade 1. Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või (SOURCE) nuppu kaugjuhtimispuldil et valida BT režiim. 2. Valige Bluetooth menüü Bluetooth seadmes, mida soovite ühendada. (Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit.) 3. Valige Stereo headset (stereokõrvaklappide) menüü Bluetooth seadmes. Näete leitud seadmete nimekirja. 4. Valige nimekirjast [Samsung] Soundbar. Kui Soundbar kõlarisüsteem on Bluetooth seadmega ühendatud, kuvatakse esiekraanil [ Bluetooth seadme nimi] BT. Seadme nimi kuvatakse ainult inglise keeles. Kui nimi ei ole inglise keeles, kuvatakse selle asemel joon _. Kui Bluetooth seadmel ei ole õnnestunud Soundbar kõlarisüsteemiga ühendust luua, kustutage Bluetooth seadme varem leitud [Samsung] Soundbar ja laske sel uuesti Soundbar kõlarisüsteemi otsida. 5. Esitage muusikat ühendatud seadmest. Saate kuulata Soundbar kõlarisüsteemist muusikat, mida esitab ühendatud Bluetooth seade. BT režiimis ei saa kasutada esituse/pausi/ järgmine/eelmine funktsioone. Kuid neid funktsioone saab kasutada Bluetooth seadmetes, millel on AVRCP tugi. Kui Teilt küsitakse Bluetooth seadme ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>. Korraga saab ühendada ainult ühe Bluetooth seadme. Bluetooth ühendus katkestatakse, kui lülitate Soundbar kõlarisüsteemi välja. Soundbar kõlarisüsteem ei pruugi korralikult läbi viia Bluetooth seadme otsingut või ühendamist järgmistel asjaoludel: - Kui Soundbar kõlarisüsteemi ümber on tugev elektriväli. - Kui mitu Bluetooth seadet on korraga Soundbar kõlarisüsteemiga ühendatud. - Kui Bluetooth seade on välja lülitatud, asub mujal või ei tööta. - Pange tähele, et seadmed nagu mikrolaineahjud, juhtmevabad LANadapterid, fluorestsentsvalgustid ja gaasipliidid kasutavad sama sagedust nagu Bluetooth seade, ja see võib põhjustada elektrilisi häireid. Soundbar kõlarisüsteem toetab SBC andmeid (44.1kHz, 48kHz). Ühendage ainult Bluetooth seadmega, mis toetab A2DP (AV) funktsiooni. Soundbar kõlarisüsteemi ei saa ühendada Bluetooth seadmega, mis toetab ainult HF (käed-vabad) funktsiooni. Kui olete Soundbar kõlarisüsteemi Bluetooth seadmega sidunud valides skannitud seadmete nimekirjast "[Samsung] Soundbar", lülitub Soundbar automaatselt Bluetooth režiimi. 18

19 FUNKTSIOONID + Bluetoothi abil sisselülitamine ( Bluetooth POWER) Kui Bluetoothi abil sisselülitamise funktsioon on sisselülitatud ja SoundStand kõlarisüsteem on välja lülitatud ning eelnevalt kõlarisüsteemiga seotud Bluetooth seade üritab SoundStand kõlarisüsteemiga ühendust luua, lülitub SoundStand automaatselt sisse. 1. Vajutage SoundStand kõlarisüsteemi puldil BluetoothPOWER nuppu. 2. SoundStand kõlarisüsteemi ekraanile ilmub kiri Bluetooth POWER on ( Bluetoothi abil sisselülitamine). EE Võimalik vaid siis, kui SoundStand kõlarisüsteem on Bluetooth seadmega seotud seadmete nimekirjas. ( Bluetooth seade ja SoundStand on eelnevalt vähemalt korra olnud omavahel ühendatud.) SoundStand ilmub Bluetooth seadme nimekirja vaid siis, kui SoundStand kõlarisüsteemi ekraanil kuvatakse [BT READY]. TV SoundConnect režiimis ei ole võimalik SoundStand kõlarisüsteemi teise Bluetooth seadmega siduda. Kui SoundStand kõlarisüsteem on ühendatud teleriga läbi TV SoundConnect funktsiooni ning Te lülitate SoundStand kõlarisüsteemi telerit välja lülitades välja, siis Bluetoothi abil sisselülitamise funktsioon SoundStand kõlarisüsteemi taas sisse ei lülita. Bluetooth seadme eemaldamiseks Soundbar kõlarisüsteemist Juhiseid Bluetooth seadme eemaldamiseks Soundbar kõlarisüsteemist vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendist. Soundbar kõlarisüsteem eemaldatakse. Kui Soundbar kõlarisüsteemi ja Bluetooth seadme ühendus on katkestatud, kuvatakse Soundbar kõlarisüsteemi esiekraanil BT DISCONNECTED (BT ühendus katkestatud). Soundbar kõlarisüsteemi eemaldamiseks Bluetooth seadmest Vajutage (SOURCE) nuppu kaugjuhtimispuldil või ( ) nuppu seadme esipaneelil, et vahetada BT režiim mõne muu režiimi vastu, või lülitage Soundbar kõlarisüsteem välja. Ühendatud Bluetooth seade ootab teatud aja vastust Soundbar kõlarisüsteemilt, enne kui ühenduse katkestab. (Ühenduse katkestamise aeg võib erineda sõltuvalt Bluetooth seadmest) Bluetooth režiimis Bluetooth ühendus katkeb, kui Soundbar kõlarisüsteemi ja Bluetooth seadme vahekaugus on üle 5 meetri. Kui Bluetooth seade tuleb pärast ühenduse katkemist tagasi tööulatusse, saate Soundbar kõlarisüsteemi uuesti käivitada, et taastada ühendus Bluetooth seadmega. Soundbar kõlarisüsteem lülitub automaatselt välja, kui see on olnud ooteseisundis 15 minutit. Veel Bluetooth funktsioonist Bluetooth on tehnoloogia, mis võimaldab Bluetooth ühilduvusega seadmetel hõlpsasti omavahel ühendust saada, kasutades lühikest juhtmevaba ühendust. Bluetooth seade võib tekitada müra või rikkeid, sõltuvalt kasutusviisist, kui: - Kui osa Teie kehast puudutab Bluetooth seadme või Soundbar kõlarisüsteemi vastuvõtvat/ edastavat süsteemi. - Takistused, nagu sein, nurk või kontori vahesein, tekitavad elektrilisi hälbeid. - Samal sagedusel töötavad seadmed, nagu meditsiinitehnika, mikrolaineahjud, juhtmevabad LANseadmed, tekitavad elektrilisi häireid. Ühendage Soundbar kõlarisüsteem Bluetooth seadmega siis, kui nad on lähestikku. Mida pikem on vahemaa Soundbar kõlarisüsteemi ja Bluetooth seadme vahel, seda kehvem kvaliteet. Kui vahemaa ületab Bluetooth seadme töökaugust, ühendus katkeb. Kehva vastuvõtuga kohas ei pruugi Bluetooth ühendus korralikult töötada. Bluetooth ühendus töötab ainult põhiseadme läheduses. Ühendus katkeb automaatselt, kui Bluetooth seade on liiga kaugel. Ka sobivas kauguses võib heli kvaliteet halveneda, kui vahel on takistused, nagu seinad või uksed. See juhtmevaba seade võib töötamise ajal tekitada elektrilisi häireid. 19

20 FUNKTSIOONID TV SOUNDCONNECT FUNKTSIOON Saate nautida teleri heli oma Soundbar kõlarisüsteemist, kui see on ühendatud SAMSUNGI teleriga, mis toetab TV SoundConnect funktsiooni. Teleri ühendamine Soundbar kõlarisüsteemiga EE Ühendus 1. Lülitage teler ja Soundbar kõlarisüsteem sisse. Lülitage teleri Add New Device (lisa uus seade) menüü sisse ( On ). 2. Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või (SOURCE) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida TV režiim. 3. Teleris kuvatakse teade, mis küsib, kas käivitada TV SoundConnect funktsioon. Teleri ekraanil kuvatakse [Samsung] Soundbar. 4. Valige <Yes> (jah), et teler ja Soundbar kõlarisüsteem ühendada teleri kaugjuhtimispuldi abil. Kui valite Soundbar kõlarisüsteemis mõne muu režiimi TV režiimi asemel, suletakse TV SoundConnect funktsioon automaatselt. Soundbar kõlarisüsteemi ühendamiseks mõne muu teleriga tuleb olemasolev ühendus lõpetada. Lõpetage ühendus olemasoleva teleriga ja seejärel vajutage nuppu kaugjuhtimispuldil 5 sekundit, et ühendada teine teler. TV SoundConnect ( SoundShare ) funktsiooni toetavad mõned SAMSUNGI telerid alates aastast. Kontrollige, kas teie teler toetab TV SoundConnect ( SoundShare ) funktsiooni, enne kui alustate. (Täpsemat informatsiooni vaadake teleri kasutusjuhendist). Kui Teie SAMSUNGI teler toodeti enne aastat, kontrollige SoundShare funktsiooni seadistusmenüüd. Kui teleri ja Soundbar kõlarisüsteemi vahekaugus on üle 5 meetri, ei pruugi ühendus olla stabiilne või heli on katkendlik. Kui see juhtub, paigutage teler või Soundbar kõlarisüsteem ümber, nii et nad on teineteisest sobival kaugusel, ja seejärel looge uuesti TV SoundConnect funktsiooni ühendus. TV SoundConnect funktsiooni tööulatused: - Soovitatav kaugus ühendamiseks: kuni 50 cm - Soovitatav töökaugus: kuni 5 m TV SoundConnect funktsiooni ajal ei saa kasutada esituse/pausi, järgmine, eelmine nuppe. + Bluetoothi abil sisselülitamise funktsiooni kasutamine Kui teler ja SoundStand kõlarisüsteem on TV SoundConnect funktsiooni kasutades ühendatud ning Te olete Bluetoothi abil sisselülitamise funktsiooni aktiveerinud ( On ), lülitub SoundStand automaatselt sisse ja välja, kui teleri sisse või välja lülitate, 1. Ühendage teler TV SoundConnect funktsiooni kasutades oma SoundStand kõlarisüsteemiga. 2. Vajutage SoundStand kõlarisüsteemi. puldil Bluetooth POWER nuppu. SoundStand kõlarisüsteemi ekraanile ilmub kiri BLUETOOTH POWER ON. ~ BLUETOOTH POWER ON : SoundStand lülitub sisse ja välja, kui lülitate teleri sisse või välja. ~ BLUETOOTH POWER OFF : SoundStand lülitub vaid välja, kui teleri välja lülitate. Seda funktsiooni toetavad vaid osad SAMSUNGI telerid, mis on välja antud alates aastast. Kui Soundbar kõlarisüsteem on teleriga TV SoundConnect funktsiooni kasutades ühendatud ning Te lülitate SoundStand kõlarisüsteemi telerit välja lülitades välja, ei lülita Bluetoothi abil sisselülitamise funktsioon SoundStand kõlarisüsteemi sisse, isegi kui ühendate sellega mõne teise Bluetooth seadme. 20

21 HDMI OUT (TV) FUNKTSIOONID USB Saate esitada oma USB-mäluseadmesse salvestatud muusikafaile Soundbar kõlarisüsteemist. USB-port Kuva 1. Ühendage USB-seade kõlarisüsteemi USB-porti. 2. Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või (SOURCE) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida USB režiim. 3. Ekraanile kuvatakse USB. Soundbar kõlarisüsteemi ühendus USBseadmega on loodud. Soundbar kõlarisüsteem lülitub automaatselt välja ( Auto Power Off ), kui ühtegi USBseadet ei ole üle 15 minuti ühendatud. Enne USB-seadme ühendamist Pidage silmas järgmist: Kui faili või kausta nimi USB-seadmel on üle 10 tähemärgi, ei kuvata seda Soundbar kõlarisüsteemi ekraanil. See seade ei pruugi ühilduda teatud tüüpi USBseadmetega. Soundbar kõlarisüsteem toetab FAT16 ja FAT32 failisüsteeme. - NTFS failisüsteemi ei toetata. Ühendage USB-seadmed otse kõlarisüsteemi USB-porti. Vastasel juhul võib tekkida ühilduvusprobleeme. Ärge ühendage mitut mäluseadet korraga mitme kaardi lugeja abil. See ei pruugi korralikult töötada. Digitaalse fotoaparaadi PTP protokolle ei toetata. Ärge eemaldage USB-seadet failide edastamise ajal. DRM-kaitsega muusikafaile (MP3, WMA) kommertsveebilehtedelt ei saa esitada. Väliseid kõvakettaid ei toetata. Mobiiltelefone ei toetata. Failiformaatide ühilduvuse nimekiri: Formaat *.mp3 *.wma *.aac Koodek MPEG 1 Layer2 MPEG 1 Layer3 MPEG 2 Layer3 MPEG 2.5 Layer3 Wave_Format_ MSAudio1 Wave_Format_ MSAudio2 AAC AAC-LC HE-AAC *.wav - *.ogg OGG *.flac FLAC 1.1.0, FLAC Diskreetimiskiirus 16KHz ~ 48KHz 16KHz ~ 96KHz 24KHz ~ 96KHz 16KHz ~ 48KHz 16KHz ~ 96KHz Toetatakse diskreetimiskiirust üle 16KHz 21

22 HDMI OUT (TV) FUNKTSIOONID TARKVARA UUENDAMINE AUTO POWER LINK Kui olete põhiseadme digitaalse optilise kaabli abil teleriga ühendanud, lülitage automaatse sisselülitamise funktsioon sisse (ON), et Soundbar kõlarisüsteem teleri sisse lülitamisel automaatselt sisse lülituks. AUTO POWER LINK Ekraan Uuendamine USB abil SAMSUNG võib tulevikus pakkuda uuendusi Soundbar kõlarisüsteemi põhivara jaoks. Kui uuendus on saadaval, saate põhivara uuendada, kui sisestate Soundbar kõlarisüsteemi USB-porti USB-seadme, millele on salvestatud põhivara uuendus. Pidage meeles, et kui on olemas mitmeid uuendusfaile, peate need üksikult USB-seadmele laadima ning ükshaaval põhivara uuendamiseks kasutama. Palun külastage veebilehte Samsung.com või võtke ühendust SAMSUNGI kõnekeskusega, et saada rohkem teavet uuenduste allalaadimise kohta. Põhivara uuendamine ei pruugi õnnestuda, kui USB-mäluseadmele on salvestatud Soundbar kõlarisüsteemi toetatavad helifailid. Ärge lülitage toidet välja ega eemaldage USB-seadet seni, kui uuendusi laetakse. Põhiseade lülitub automaatselt välja pärast põhivara uuendamise lõpuleviimist. Tarkvara uuendamisel taastatakse Teie määratud sätted vaikimisi (tehases määratud) väärtustele. Soovitame oma sätted üles kirjutada, et saaksite need pärast uuendamist hõlpsasti uuesti määrata. Pidage silmas, et põhivara uuendamisel taastatakse ka basskõlari vaikesätted. Kui ühendust basskõlariga ei looda pärast seda automaatselt, vt lk 13. Kui põhivara uuendamine ei õnnestu, soovitame vormindada USB-seadme FAT16 süsteemis ja uuesti proovida. Ärge vormindage USB-seadet NTFSformaadis. Soundbar kõlarisüsteem ei toeta NTFS failisüsteemi. Sõltuvat tootjast ei pruugi seade mõnd USB-seadet toetada. SEES (ON) VÄLJAS (OFF) ANYNET+ OFF / POWER LINK ON ANYNET+ ON / POWER LINK OFF 1. Ühendage Soundbar kõlarisüsteem ja väline seade omavahel optilise kaabli abil. 2. Vajutage (Funktsiooni) nuppu põhiseadme ülapaneelil või ALLIKA nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida D.IN režiim. 3. Vajutage kaugjuhtimispuldil Anynet+ nuppu, et lülitada Auto Power Link funktsioon sisse või välja. Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi Auto Power Link funktsioon töötada. 22

23 VEAOTSING VEAOTSING Enne teenindusse pöördumist kontrollige palun järgmist: EE Seade ei lülitu sisse. Kas toitejuhe on seinakontaktis? Ühendage pistik seinakontakti. Funktsioon ei tööta, kui nuppu vajutada. Kas õhus on staatilist elektrit? Tõmmake pistik välja ja ühendage uuesti. Heli ei kosta. Kas olete valinud heli vaigistamise funktsiooni? Kas heli on maha keeratud? Vajutage heli vaigistamise nuppu, et funktsioon tühistada. Reguleerige helitugevust. Kaugjuhtimispult ei tööta. Kas patareid on tühjad? Kas kaugjuhtimispult on põhiseadmest liiga kaugel? Asendage uute patareidega. Liikuge seadmele lähemale. TV SoundConnect funktsioon (teleri ühendamine) ei õnnestu. Kas Teie teler toetab TV SoundConnect funktsiooni? Kas Teie teleri põhivara on uusim versioon? Kas ühendamisel tekib viga? Taaskäivitage TV MODE (telerirežiim) ja ühendage uuesti. TV SoundConnect funktsiooni ei toeta mõni SAMSUNGI teler, mis on toodetud alates aastast. Kontrollige, kas Teie teler toetab TV SoundConnect funktsiooni. Uuendage teleri põhivara. Pöörduge SAMSUNGI klienditeenindusse. Vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppu, et taastada TV SoundConnect funktsiooni ühendus. Basskõlari punane LED vilgub ja basskõlarist ei kosta heli. Basskõlar ei pruugi olla põhiseadmega ühendatud. Proovige basskõlar uuesti ühendada. Proovige basskõlar uuesti ühendada. Püüdke reguleerida basskõlari vibratsiooni. Vajutage EQUALIZER WOOFER (basskõlari) nuppu kaugjuhtimispuldil, et väärtust muuta (SW-6 kuni SW+6). 23

24 LISA LISA TEHNILISED ANDMED Mudeli nimi HW-H7500 / HW-H7501 USB 5V/0.5A Põhiseade 4 kg Kaal Basskõlar (PS-WH7500 / PS-WH7501) 8,45 kg ÜLDINE Mõõdud (L x K x S) Põhiseade Basskõlar (PS-WH750, PS-WH751) 1230 x 42 x 170 mm 291 x 371 x 291 mm Töötemperatuur +5 C kuni +35 C Tööniiskus 10 % kuni 75 % VÕIMENDI Mõõdetud väljundvõimsus Põhiseade S/N suhe (analoogsisend) Basskõlar (PS-WH750, PS-WH751) 20W/CH, 8 oomi, THD = 1%, 1kHz 160W, 3 oomi, THD = 10%, 100Hz 65 db Eraldus (1kHz) 65 db * S/N suhe, moonutus, eraldus ja kasutatav tundlikkus põhinevad mõõtmistel, mis kasutavad AES-i ( Audio Engineering Society ) juhtnööre. * Nominaalväärtus - Samsung Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata. - Kaal ja mõõdud on ligikaudsed. - Vooluallika ja voolutarbimise kohta vaadake infot seadmele kinnitatud sildilt. Avatud lähtekoodi litsentsi teade Rohkem informatsiooni selles tootes kasutatud avatud lähtekoodi kohta leiate veebilehelt: Samsung Electronics teatab, et see juhtmevaba Soundbar kõlarisüsteem vastab 1999/5/EC direktiivi peamistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate: avage Support > Search Product Support ning sisestage mudeli nimi. Seda seadet võib kasutada kõikides EL riikides. 24

25 Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega. Riik Klienditeeninduse kontakttelefon Veebi lehekülg Latvijas Republika Bezmaksas informatīvais tālrunis: Lietuvos Respublika Informacinës linijos telefonas: Eesti Vabariik Informatsioonikeskus: Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine (Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.) Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale. Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil. Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid) (Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid) Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist. Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia. Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

A9R9163.tmp.pdf

A9R9163.tmp.pdf HW-J7500 HW-J7501 Kasutusjuhend Nõgus heliriba Kasutusjuhend Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode www.samsung.com/register

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

HT-CT380/CT381/CT780

HT-CT380/CT381/CT780 Heliriba Kasutusjuhend HT-CT380/CT381/CT780 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

1 SC-HTB170_EG-EB-GN_RQT9772-3B

1 SC-HTB170_EG-EB-GN_RQT9772-3B HTB170EGEBGN~Cover_mst.fm 1 ページ 2014 年 9 月 22 日月曜日午前 11 時 33 分 Kasutusjuhend Kodukino audiosüsteem Mudeli nr SC-HTB170 Täname, et ostsite selle toote! Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL OK55 MFL7050429 www.lg.com Copyright 2018

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8601 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 55PUS8601 65PUS8601 Sisukord 1 Teleri ülevaade 1.1 UltraHD TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Kanalite vaatamine

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 3 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem