Signe Leht Õpetaja juhendmaterjal Matemaatika III Arvutamine Töölehtede komplekti juurde kuuluv õpetaja juhendmaterjal Toimetulekuõppe II ja III areng

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Signe Leht Õpetaja juhendmaterjal Matemaatika III Arvutamine Töölehtede komplekti juurde kuuluv õpetaja juhendmaterjal Toimetulekuõppe II ja III areng"

Väljavõte

1 Signe Leht Matemaatika III Arvutamine Töölehtede komplekti juurde kuuluv õpetaja juhendmaterjal Toimetulekuõppe II ja III arengutase 1

2 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine Signe Leht Matemaatika III. Arvutamine Töölehtede komplekti juurde kuuluv õpetaja juhendmaterjal Toimetulekuõppe II ja III arengutase Retsenseerinud Viivi Neare ja Ragne Kuusk Töölehed joonistanud, juhendmaterjali küljendanud ja toimetanud Ivi Piibeleht, OÜ Kirjavalla Õppevara väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine kaudu. Programmi viib ellu Sihtasutus Innove. Kõik õigused kaitstud. Igasugune autoriõigusega kaitstud materjali ebaseaduslik paljundamine ja levitamine toob kaasa seaduses ette nähtud vastutuse. Autoriõigus: Sihtasutus Innove, 2012 ISBN (trükis) ISBN (pdf) ISBN (pdf, õpetajamaterjal) 2

3 Sisukord Eessõna 4 Õpetajale 4 Soovitusi tunni läbiviimiseks 5 Töölehtede kogumiku ülesehitus 5 Soovitusi töölehtede täitmiseks 6 3

4 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine Eessõna Käesolev töölehtede kogumik on mõeldud õppematerjaliks põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivatele toimetulekuõppe õpilastele. Töö lehtede koostamise aluseks on olnud a augustis avaldatud uued soovituslikud riiklikud ainekavad (leiad siit). Töölehed sobivad toimetulekuõppe II ja III arengu tasemel olevatele õpilastele. Õpetajale Töölehtede kogumiku materjali koostamisel lähtub autor üldõpetuse põhi mõtetest matemaatika õpetamises. See tähendab, et matemaatiliste teadmiste parim omandamine toimub tihedalt integreerituna koos teiste õppeainetega. Kogumikus sisalduvaid töölehti on soovitatav kasutada kinnistava tunnietapina (nt eesti keele, elu- ja toimetulekuõppe, tööõppe tunnis). Parim on täita töölehti pärast õppekäike ning vaatlusi, seostatuna praktiliste tegevustega. Töölehtede numeratsioon ei eelda töölehtede kasutamist samas järjekorras. Õpetaja valib töölehtede kasutamiseks sobiva järjestuse teistes tundides (emakeel, eluja toimetulekuõpe) õpitavate teemade järgi. Seetõttu on sama tüüpi töölehed osaliselt koostatud nelja aastaaega arvestades. Uusi teadmisi ja oskusi õpetatakse osaoskuste kaupa, kasutades õppimiseks elulisi ja mängulisi situatsioone. 4

5 Soovitusi tunni läbiviimiseks z Esmalt eelnev õppekäik ja eluliste situatsioonide loomine praktiline hulkade-osahulkade moodustamine, praktiline arvutamine. z Õppetunnis praktiline töö esemete ja piltidel kujutatud esemetega. z Töölehe (TL) põhjalik arutelu, analüüs ning situatsiooni loomine. z Rohkete eluliste matemaatiliste jutukeste koostamine. z Töölehe täitmine (võimalikud erinevad variandid omandamise etapi ja õpilaste vaimsete võimete järgi, kas koostööna, juhendamisel, iseseisvalt). z Töölehtedel olevat lõikejoont mööda võib õpetaja töölehe lahti lõigata ning anda õpilasele täitmiseks vaid ühe tööleheosa (nt tööleht 2b, 2c jt). Vajadusel võib poolitatud töölehti paljundusmasina abil suurendada, muutes töölehtede täitmise õpilasele jõukohasemaks. z Võimekamad õpilased võivad tööjuhendeid lugeda iseseisvalt. z Rohke pildimaterjal võimaldab töölehti palju värvida, arendades toime tuleku õpilaste peenmotoorikat. 5

6 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine Töölehtede kogumiku ülesehitus z Kogumiku iga numbrit käsitleva esimese töölehega (1a, 2a, 3a jne) on võimalus korrata ning kinnistada juba kogumikes Matemaatika I ja Matemaatika II õpitud arve ja numbreid. z Järgarvud. z Loendamisoskuse kinnistamine. z Suuliste eluliste matemaatiliste jutukeste koostamine töölehtede põhjal liitmis- ja lahutamisoskuse kujundamiseks. z Liitmisoskuse kujundamine ja kinnistamine. z Lahutamisoskuse kujundamine ja kinnistamine. z Töölehed võimekamatele iseseisvaks tööks. 6

7 SOOVITUSI TÖÖLEHTEDE TÄITMISEKS Töölehtede täitmiseks antavad juhised on soovituslikud. TL nr Teema Lõim / läbiv teema Juhiseid töölehe täitmiseks 1a Arv ja nr 1 Kodu. Liiklus. Ül. 1. Tööleht on mõeldud arvu ja numbri üks (1) kordamiseks ja kinnistamiseks. Töölehte täites areneb lapse tähelepanu, silma ja käe koostöö, peenmotoorika. Töölehte saab lõimida teemadega Liiklus ja Kodu. Ühiselt arutletakse, mis on tänav, millised on tänaval valitsevad ohud, millised liiklusvahendid sõidavad tänaval. Otsitakse ja värvitakse objektid, mida on pildil üks. Puid on töölehel kolm. Juhul kui õpilased vastavad, et puid on kolm ning õpilaste vaimsed võimed ei võimalda eristada lehtpuid okaspuudest, võib vastuse Kolm hinnata õigeks. Õpilastega, kelle teadmised ja oskused küünivad, eristatakse lehtpuud okaspuudest. Korratakse ja kinnistatakse mõisted. Lehtpuud on Okaspuud on Leia, milliseid puud (lehtpuud või okaspuud) on pildil 1! Mitu puud? (3) Leia okaspuud! Mitu? Leia lehtpuud! Mitu? Millise puu värvid? Järgneb õpetajapoolne selgitus (Värvime lehtpuu, sest seda on pildil üks). Ül. 2. Töölehe allosas olevasse kasti on võimalus õpilasel iseseisvalt joonistada üks maja. 7

8 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine 1b Üks. Esimene. Sõidukid Ül. 1. Õpetajapoolsete suunavate küsimuste abil jõutakse otsusele, et pildil on üks tuletõrjeauto. Arutletakse, millal tuleb tuletõrjeauto inimesi abistama, kuidas kutsuda abi tulekahju korral jms. Ül. 2. Allpool olevas ülesandes jätkub sõidukite käsitlemise teema. Arutletakse, millised sõidukid asuvad ülemises reas ning kus need sõidavad. Leitakse teistest erinev sõiduk nii välimuse kui ka sõitmise koha (vesi, maa) poolest. Laev sõidab vees, aga autod maal. Värvitakse teistest erinev sõiduk. Mille värvisid? Laeva. Mitmes on laev? Laev on esimene. Keskmises reas toimub analoogne töö nn operatiivsõidukitega. Kiirabiautot vajame siis, kui... Tuletõrjeautot vajame siis, kui... Milline auto on esimene? Pane sõrm peale! Kiirabiauto on esimene. Keskmises reas toimub analoogne töö nn operatiivsõidukitega. Kiirabiautot vajame siis, kui Tuletõrjeautot vajame siis, kui Milline auto on esimene? Pane sõrm peale! Kiirabiauto on esimene. Alumises reas on sõidukiteks lennuk ning jalgrattad. Töö käik taas sama, nagu tehti ülemises reas olevate sõidukitega. Siin on õpetajal vaba võimalus aidata leida lennuki ja jalgratta vahelisi sarnasusi ja erinevusi (mõlemad sõidukid, mõlemal vajalik sõitmisoskus, lennuk lendab õhus, jalgrattaga sõidame maismaal, lennukiga saab korraga sõita mitu inimest, jalgrattaga sõidab korraga ainult üks inimene jms). Korratakse üle kõik read. Mis on esimene ülemises reas? Analoogselt korratakse veel kõikides ridades asuvad sõidukid. 8 Oluline on, et kinnistuks mõiste esimene.

9 2a Arv ja nr 2 Koduaed Ül. 1. Analoogne töölehega 1a. Leitakse ja värvitakse esemed/asjad, mida on pildil kaks. Soovitatavalt eelneb sügisese aia vaatlemise õppekäik. Linnalastele sobib ka jalutuskäik individuaalelumajade rajooni, kus leidub rohkelt koduaedu. Seejärel võib võrrelda õppekäigul ja pildilt leitud puuviljade, inimeste jm arvu jalutuskäigul kogetu-nähtuga. Ül. 2. Töölehe allosas olevasse kasti on võimalus õpilasel iseseisvalt joonistada kaks õuna. Võrrelda ülesandes 1 olevate pirnide arvuga. Jõutakse ühiselt järeldusele, et pirne ja õunu on töölehel võrdne arv. 2b Kaks. Teine. Kodulinnud. Koduloomad. Ül. 1. Korratakse-kinnistatakse õpitud kodulindude nimetusi, võimalikke elukohti, kasulikkust jms. Kes on pildil? Mitu kodulindu on? Kodulinde on kaks. Kana on esimene. Kukk on teine. Ül. 2. Kinnistatakse koduloomade nimetused, nende võimalikud elupaigad jms. Ülesandega korratakse-kinnistatakse järgarve esimene ja teine. Lause algus vasakul ja lause lõpp paremal ühendatakse joonega. Võimalusel kirjutavad õpilased sõna lünka iseseisvalt. Kahte ülesannet võrreldes eristatakse kodulinnud koduloomadest. 2c Järgarvud Riided. Aastaajad. Eelneb tund aastaaegadest, nende tunnustest ning aastaajale sobivast riietusest. Tööleht moodustab terviku. Töölehe ülemist ja alumist üles annet on omavahel hea seostada. Õpilased saavad valida poisile ja tüdrukule sobiva jope. Tööleht on soovitatav täita töölehel olevate korralduste järgi, püüdes kõnes võimalikult palju kasutada õpitud järgarve. Arvestades klassi õpilaskonda, võib töölehe ülesanded jagada ka kaheks eraldi tunniks ja sel juhul on soovitatav tööleht mööda joont poolitada. 9

10 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine 2d Liitmine Matemaatiliste jutukeste koostamine töölehe põhjal liitmise olemuse tutvustamiseks. Jutukesi koostada esmalt õpilasi endid tegelasteks võttes, seejärel võtta lisaks appi esemed, pildimaterjal. Alles selle järel saab alustada töölehel oleva ülesande täitmist. Mari, tule klassi ette! Mitu last on klassi ees? (Üks.) Peeter, tule ka klassi ette! Mitu last tuli juurde? (Üks.) Mitu last on nüüd klassi ees? (Kaks.) Tööleht on soovitatav lahendada kahes eri tunnis. Ühel päeval nt kassiülesanne, teisel päeval nt autoülesanne. Sel viisil saab sama tüüpi ülesannet lahendada mitmel päeval ja selle abil õpitut kinnistada. 2e Matemaatiliste jutukeste koostamine lahutamise olemusega tutvumiseks. Töölehel on õpilastele tuttavad kassid ja autod (vt TL 2d). Eelnevalt korrata liitmismängu. Moodustub arv kaks. Seejärel tutvutakse lahutamisega ( läks ära, võtsin ära ). Mari, tule klassi ette! Mitu last on klassi ees? (Üks.) Peeter, tule ka klassi ette! Mitu last tuli juurde? (Üks.) Mitu last on nüüd klassi ees? (Kaks.) Mari, mine ära oma kohale! Mitu last jäi alles? (Üks.) Järgneb tegevus asjade ja piltidega ning seejärel töölehe täitmisega, mille ülesanded on soovitatav jagada mitmesse eri tundi. 10 3a Arv ja nr 3 Elu maal Ül. 1. Töö toimub samamoodi kui töölehtedega 1a ja 2a. Linnakoolide õpilastel võiks eelneda õppekäik metsa või maale. Võrreldakse elu maal ja linnas. Arutletakse metsas kasvavate objektide teemal (erinevad puud, seened), muutuste üle sügiseses looduses. Maakoolide õpilastel võimalus võrrelda elu maal kortermajas ja eramajas. Pildilt leitakse asjad, mida on kolm, ja värvitakse need.

11 Ül. 2. Seente joonistamine õpilaste valikul. Jälgida, et joonistataks õige arv seeni. Hiljem võimalus arutleda, mis seeni keegi joonistas. 3b Kolm. Kolmas. Elu maal. Koduloomad. Aedviljad. Ül. 1 ja Ül. 2. Vt tööleht 2b juhendit. Tööleht sobib teemade Koduloomad ja Aedviljad korda miseks kahes eri tunnis valides tunni teemaks kord kodu loomad, kord aedviljad. 3c Järgarvud Seened. Tööriistad. Töölehe võib teemati ning raskusastmeti jagada kaheks eri osaks. Ül. 1. Söögiseened ja mürgised seened. Vaadeldakse, arutle takse ning värvitakse erinevaid seeni. Kinnistuvad mõisted järgarvudest, söögi- ja mürgistest seentest ning ohutusest seene korjamisel. Jälgida töölehel olevad juhiseid. Võimekamad õpilased loevad juhendit iseseisvalt. Koostöös toimub teksti analüüs ning ülesande täitmine. Kinnistuvad järgarvud esimene, teine, kolmas. Ül. 2. Tööriistad. Tööriistade ning nende otstarbe järgi kinnistatakse veel kord järgarvud esimesest kolmandani. Õpilased, kellele on töövõte selge ning lugemisoskus võimaldab, ühendavad või kirjutavad iseseisvalt tööriista nimetuse järgarvu nimetusega paremal joone taga. Ülejäänud õpilased täidavad töö lehe ühise analüüsi tulemusena. 3d Liitmine Koostada matemaatilisi jutukesi töölehe põhjal arv 3 moodus tumiseks. Vt juhendit 2d. 3e Matemaatiliste jutukeste koostamine lahutamise olemuse mõistmiseks. Vt juhendit 2e. 11

12 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine 3f Liitmine Aed Eelneb aiateema kordamine. Nimeta, milliseid tööriistu kasutatakse aias! Räägi, mida tööriistadega aias tehakse! Nimeta, mis kasvavad aias! Kuidas me aedvilju kasutame? Milliseid aedviljade osi toiduks kasutame? Ül. 1. Koostada matemaatilisi jutukesi tööriistu kujutava pildimaterjali ja ülesannete alusel, mida ühiselt lahendatakse. Ül. 2. Eelneb õpetajapoolne, seejärel ühine matemaatiliste jutukeste koostamine aedviljade teemal. Arvule lisandub number ja selle kirjutamine. Tublimate jaoks võib õpetaja ette kirjutatud heleda numbrikujutise üle valgendada. Käeliselt nõrgematele on aga õrn numbrikujutis abiks. Lugemisoskusega õpilased võivad proovida ülesannet ise lahendada. Vt ka juhendit 2f. 12 3g Liitmine Suvi/ sügis 3h Liitmine Kevad/ Talv 3i Liitmine Suvi/talv 3j Liitmine Kevad/ Sügis Raskusastmelt ja ülesehituselt sarnased töölehed. Õpetaja saab valida parajasti kestva aastaajaga sobiva töölehe (juhul, kui teemakäsitlus on õpetaja töökava kohaselt nt jaanuaris, saab kasutada talvega seotud töölehti). Töölehed võimaldavad eristada nelja aastaaega ja nende tunnuseid. Töölehtede põhjal koostatakse matemaatilisi jutukesi. Eelneb töö esemete ja piltidega klassi ees. Töölehtede allosas olevad lisapildid saab välja lõigata ja kleepida vastusena töölehe paremal asuvatesse kastikestesse. Vältimaks stereotüüpi (alati annab õpetaja õige arvu pilte), on väljalõikamiseks neli, mitte kolm pilti.

13 Õpetajal on võimalus töölehe täitmise raskusastet tõsta ning paluda õpilastel õige vastus kirjutada numbriga töölehel paremal asuvasse kastikesse. 3k Liitmine Poeskäik Liitmisoskuse kujundamine suuliste tekstülesannete (matemaatiliste jutukeste) kaudu. Sobiv tööleht ühe tunni osana pärast praktilist ostu sooritamist. Õpetaja palub võrrelda oma poeskäiku ja pilti. Töölehe põhjal koostada tekstülesanne. Nt: Siim ja Liis käisid poes. Nad ostsid Vaata pilti! Mida ostis Siim? (Laps valib.) Mitu? Mida ostis Liis? (Peab valima teise hulga.) Mitu? Mitu puuvilja ostsid lapsed kokku? Kus need puuviljad kasvavad? Lapsed pakuvad ja õpetaja aitab leida õige variandi, nt võõral maal, lõunamaal, soojal maal selle järgi, kuidas klassis on mõistet kujundatud. Järgneb töölehe ühine täitmine. 3l Liitmine Metsloomad. Kodulinnud. Töölehte kasutada kahes eri tunnis, lõigates see joont mööda pooleks. Kõigepealt ümbritsetakse piirjoonega siilid. Loendatakse, kirjutatakse number. Seejärel oravad. Siis piiratakse joonega kaks osahulka ning moodustub metsloomade hulk. Loendatakse metsloomad ja saadakse vastus (kaks siili ja üks orav on kokku kolm metslooma). Samalaadne töö toimub kodulindudega. 13

14 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine 4a Arv ja nr 4 Koduloomad Ül. 1. Töölehte on sobiv kasutada ühe etapina koduloomade teemat käsitlevas tunnis. Parim on, kui õpilastel on olnud võimalus koduloomi karjamaal eelnevalt vaadelda. Kinnistava tunniosana saab korrata, milliseid koduloomi näeme pildil karjamaal. Nimeta, mis koduloomi pildil näed! Leia, keda on pildil neli! Värvi! Mida on pildil veel neli? Värvi! Selle lehe põhjal võib õpetaja õpilastele selgitada, mille tule musel tekivad kännud. Ül. 2. Kasti joonistada neli lille. Nelja eseme joonistamine ei pruugi olla igale toimetulekuõpilasele jõukohane, sel juhul tuleb ülesanne täita õpetaja abil. 4b Neli. Neljas. Puud. Nõud. Tööleht on soovitav jagada kaheks eri tööleheks. Vt töölehtede 2b ja 3b täitmissoovitusi. Ül. 1. Võimalus teha vahet võimalikult erinevatel puuliikidel: okaspuud, lehtpuud, viljapuud. Rääkides töölehe põhjal moodustada erinevaid hulki (nt lehtpuude hulk, vahtralehtede hulk, käbide hulk jne) ja neid võrrelda. Võrrelda hulki ühe puu piires (nt vahtralehed ja vahtraninad vahtrapuul rohkem, vähem, ühepalju) ning erinevaid puid omavahel (mis puul on rohkem/vähem lehti). Ül. 2. Mustrite lilleline, triibuline, ruuduline, täpiline eristamine ja kinnistamine tassimustrite abil. Eelnevalt võib eri mustritega esemeid-asju leida ümbritsevast keskkonnast. Kuna toimetulekuõpilane teadvustab sõna/mõistet sageli vaid passiivselt, võib õpetaja anda suuniseid: 14 Leia lilleline tass! Pane sõrm peale! Lilleline tass on esimene!

15 4c Järgarvud Taevas Töölehte võib kasutada nii ühe tervikuna kui ka neljaks osaks jagatuna. Samas võib eelnevalt käsitleda kõik neli osa eraldi tundides ning kokkuvõtvas tunnis kasutada terviktöölehte. Töölehe eesmärgiks on kinnistada nii loendamisoskust kui ka seni õpitud järgarve. 4d Liitmine Tööleht on kasutamiseks kahes eri tunnis. Töölehe täitmisele eelnevad suuliste tekstülesannete (matemaatiliste jutukeste) moodustamine. Ül. 1. Arutleda teemal, kust tulevad poodidesse munad. Korrata üle kodulindude vajalikkus. Pesas oli kolm muna. Kana munes ühe juurde. Mitu muna on nüüd pesas? Käeliselt ja vaimselt võimekamad õpilased saavad kastikesse ka õige numbri kirjutada. Ül. 2. Vagunite ülesandes arutleda, kas vagun saab üksi veereda (tavaliselt mitte). Kes jõuab vagunile hoogu lükata (nt vedur) ning mille peal vagunid veerevad (raudtee peal, rööbastel). Milliseid vaguneid (mänguasju) lapsed jõuavad veeretada? Järgneb töölehe täitmine, mis sarnaneb eelnevate ülesannete lahenduskäiguga. 4e Matemaatiliste jutukeste koostamine piltide põhjal. Näiteks: Pesas oli neli muna. Üks läks katki. Mitu muna jäi järele? Teel seisis neli vagunit. Üks veeres ära. Järele jäi kolm vagunit. 15

16 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine 4f Liitmine. Pluss. Koduloomad Õpetaja koostab tahvlile ülesande. Panen tahvlile lehmapildid. Mitu pilti panin? Loenda. Õpetaja ümbritseb joonega lehmade hulga ning asetab sinna juurde arvukaardi. Panen juurde lambapildi. Mitu pilti panin? Loenda! Õpetaja ümbritseb joonega lammaste hulga ning asetab juurde õige arvukaardi. Kui palju on meil koduloomi kokku? Ümbritsedes joonega lehmade ja lammaste hulgad, loendatakse kokku kõik koduloomad ning lisatakse hulga juurde sobiv number. Oli kolm lehmapilti. Panin juurde ühe lambapildi. Nüüd on kokku neli kodulooma pilti. Tutvustan sulle juurde lisamise märki. See on pluss/plussmärk (valitakse õpilaste võimete kohane sobiv variant). Õpetaja demonstreerib plussmärki (+) ja räägib õpilastele selle tähendusest (nt pluss ütleb meile, et kahes hulgas olevad esemed/asjad tuleb kõik kokku loendada). Kasutades plussi, koostatakse tahvlile veel ülesandeid. Seejärel saab asuda täitma töölehte. Soovitatav on alustuseks töölehelt plussmärk leida ning see värvilise pliiatsiga üle kirjutada. Korratakse ja kinnistatakse plussi tähendust. 4g Liitmine Kohvilaud Töölehe täitmisele eelneb liitmine piltidega tahvlil. Kasutusel on plussmärk. Vastus kas kirjutatakse numbriga või lõigatakse töölehe allosast välja pildid ning kleebitakse vajalik arv pilte vastusekasti. 4h Liitmine Soovitatav on jagada tööleht kolme eri tunni osaks. Kinnistada eelpool õpitud liitmist. Ülesandena lisandub hulga juurde numbri kirjutamine või kleepimine. Numbrid kleepimiseks võib õpetaja ise teha. Võib kasutada ka heleda joonega ette kirjutatud numbreid, mille õpilane üle kirjutab. 16

17 Näiteks: Leia tassid! Tõmba joon ümber! Mitu tassi on? Kirjuta! Leia taldrikud! Tõmba joon ümber! Mitu taldrikut on? Kirjuta! Ümbritse joonega kõik nõud! (Laps ümbritseb joonega nii tasside kui taldrikute hulgad.) Loenda, kui palju on tasse ja taldrikuid kokku! Kirjuta õige number! Mis märk ütleb sulle, et loendasid kokku? (Pluss.) 4i Liitmine Kodumasinad Ülesannet on tore täita tööõppe tunni lõpetuseks, kus eelnevalt on käsitletud elektrilisi kodumasinaid, nende vajalikkust ja ohutust. Piltide abil saab korrata levinumaid kodumasinaid. Joonega ühendatakse ülesanne ja vastus. 4j Hulga täiendamine Viljapuud Õpetajal on kas tahvlile joonistatud või kinnitatud pilt õunapuust. Õpetaja asetab õunapuule neli õuna ning jutustab õpilastele loo õunaaiast. Õunaaias kasvab õunapuu. Õunapuul on neli õuna. Õunaaeda tuleb Krõll/Paharet (või keegi teine lapsele tuttav pahandusetegija ) ja teeb seal veidi pahandust. Pane silmad kinni! Samal ajal võtab õpetaja õunapuult õunad ära. Mis pahandust Krõll tegi? (Viis õunad ära). Mitu õuna oli varem õunapuul? (Neli.) Panen mõned Krõlli näpatud õunad tagasi. (Õpetaja paneb kolm õuna tagasi.) Aga õunapuul oli neli õuna. Mitu õuna on vaja veel lisada, et saaks tagasi kõik neli õuna? Õppejutukesi on soovitatav välja mõelda klassi taseme järgi, arvestades eelnevalt õpitut, õpilaste sõnavara ning võimeid. 17

18 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine 4k Arvu koostis Tööleht on mõeldud võimekamatele õpilastele. Lihtsalt ja piltlikult püütakse töölehe abil selgitada arvu neli koostist. Üks ja sama arv neli moodustub arvude kolm ja üks ning ka arvude kaks ja kaks liitmisel. Enne töölehe täitma asumist sooritatakse samalaadseid ülesandeid mänguliselt, kasutades liitmiseks erinevaid esemeid ning võimalikult elulisi situatsioone. Seejärel kuvatakse tahvlile töölehe üks osa. Arutletakse ja täidetakse kuvatud pilt. Soovitavalt täidetakse töölehed kahes eri tunnis. 5a Arv ja nr 5 Poes Töölehe täitmine on sarnane töölehtede 1a, 2a, 3a ja 4a täitmise tegevustega. Tunni põhiteemaks on Kaubanduskeskus või Toidupood. Poekülastusel peatutakse nimme pikemalt aedvilja-puuviljaosakonnas. Vaadeldakse pakendeid, kaalu, sortimenti. Võimalusel sooritatakse praktiline ost. Töölehe põhjal toimub tunnis kinnistav vestlus ning töölehe täitmine. Leitakse ja värvitakse pildil olevast ostukärust viis eset. Töölehe teises osas saab õpilane iseseisvalt joonistada kasti viis pirni. 5b Viis. Viies. Riided Ül. 1. Lisandub uus järgarv viies. Eelnevalt võib toimuda tööõppe tund, milles pestakse pesu ning riputatakse riideid kuivama. Riputades riideid nöörile kuivama, räägib nt õpetaja: 18 Panen pluusi kuivama. Pluus on esimene. Panen seeliku kuivama. Seelik on teine. Panen kampsuni kuivama. Kampsun on kolmas. Panen kleidi kuivama. Kleit on neljas. Panen särgi kuivama. Särk on viies.

19 Siis esitab õpetaja õpilastele küsimusi: Näita, kus on nööril pluus! Mitmes pluus on? (Esimene.) Nõnda jätkub dialoog kõigi nööril rippuvate esemete kohta. Töölehte täites on hea võimalus korrata tööõppe tunnis õpitut. Ül. 2. Võimekamatele õpilastele mõeldud õige-vale valiku tüüpi ülesanne. Lugemisoskusega õpilased võivad proovida ülesannet lahendada iseseisvalt. Hiljem lahendatakse ja kontrollitakse ülesanne koos. 5c Järgarvud Puuviljad Tööleht loendamisoskuse, järgarvude ja võõramaaviljade kinnistamiseks. Vt töölehe 4c juhendit. 5d Liitmine Tööleht on kasutamiseks kahes eri tunnis. Töölehe täitmisele eelnevad suuliste tekstülesannete (matemaatiliste jutukeste) moodustamine. Vt eelnevaid juhendeid 2d, 3d, 4d. 5e Tööleht on kasutamiseks kahes eri tunnis. Töölehe täitmisele eelnevad suuliste tekstülesannete (matemaatiliste jutukeste) moodustamine. Vt eelnevaid juhendeid 2e, 3e, 4e. 5f Liitmine Sügis, metsaannid Töölehte on hea kasutada pärast sügisest õppekäiku metsa. Koos õpilastega korjatakse metsas leiduvaid sügisande: tammetõrusid, seeni. Hea, kui õnnestub leida ka pähkleid. Klassis koostatakse matemaatilisi jutukesi, kasutades loodusest kaasa toodud sügisande. Õpetaja koostab sügisande kasutades suulisi ülesandeid. 19

20 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine Näiteks: Leidsime metsast 3 seent ja 2 tammetõru. Mitu sügisandi me leidsime? Arutletakse ka sügisandide kasvukoha üle (kasvab maas, kasvab puu otsas). Nii saab õppida-kinnistada käändevorme ning kohasuhteid. Seejärel koostatakse ülesanne töölehe põhjal. Leia pildilt pähklid! Ümbritse pähklid joonega! Loenda! Mitu? Kirjuta number! Samalaadne töö toimub seentega. Õpetaja selgitab: Pähklid ja seened koos moodustavad metsa annid. Ümbritseme joonega seened ja pähklid. Kui palju on seeni ja pähkleid kokku? Loenda! Kirjuta number! Õpetaja loeb liitmisülesande üksi ja koos lastega. Kes ei oska ise lugeda, kordavad koos õpetajaga ülesande teksti: Neli pluss üks on viis. +-märk on õpilastele eelnevalt tuttav. Lisandub uus märk =. Võrdusmärgi kohta võib kasutada ka väljendit on ning kui õpilaste võimed lubavad, siis ka mõistet võrdub. 20 5g Liitmine Sügis, aed Soovitatav on lõigata tööleht kolmeks osaks ja täita iga osa eri tunnis. Eelnevalt lahendatakse sama tüüpi ülesandeid tahvlil. Ül. 1. Mõlemad liidetavad koosnevad kõrvitsate hulgast. Kõrvits on õpilastele vähemtuttav aedvili, seetõttu räägitakse eelnevalt kõrvitsast, sellest valmistatud roogadest, õpilaste enda kogemustest. Meeleolu loomiseks sobib luuletus või jutuke kõrvitsast. Ül. 2. Liidetavateks on juurviljade hulgad. Ül. 3. Liidetavateks on kasvuhoones kasvavad aedviljade hulgad. Ülesandega tutvudes rääkida õpilastele kasvuhoonest ning sellest, mis põhjusel kasvavad Eestis tomatid ja kurgid peamiselt kasvuhoonetes.

21 5h Hulga täiendamine Lilled Eelneb töö tahvlil. (Vt tööjuhendit 4j.) Number lillevaasi peal näitab lillede arvu vaasis. Õpilase ülesanne on joonistada lilli juurde nii, et vaasis oleks vajalik arv lilli. Töölehti on õpetajal lihtne juurde teha, valgendades enne töölehe paljundamist vaasil olev number ja kirjutades sinna ise sobiva numbri. Töölehed võimekamatele õpilastele. Vt töölehe 4k juhendit. 5i, 5j, Arvu koostis Lisandub liitmistehe ja lünka sobiva numbri kirjutamine. Õpilased, kelle võimed ei võimalda kirjutada, ütlevad avaldise suuliselt. 5k 6a Arv ja nr 6 Loomaaed Töölehe täitmisele eelneb vestlus loomariigi teemal. Õpilased nimetavad loomi, keda nad teavad. Õpetaja asetab õpilaste nimetatud loomade pilte tahvlile. Seejärel rühmitatakse loomad nende elupaiga järgi. Eristatakse loomade hulk, kes ei ela Eestimaal. Toimub arutelu, mis maal need loomad elavad, kas ja kus neid loomi Eestis näha saab (loomaaias). Vestlusele loomaaiast järgneb töölehe vaatlus ja täitmine. Leitakse töölehe allosas olev esimene loom (kaelkirjak) ning leitakse ja loendatakse kõik pildil olevad kaelkirjakud. Nimetatakse kaelkirjakute arv ja võimekamad õpilased kirjutavad kastikesse ka sobiva numbri. Samalaadne töö jätkub lõvi, liblika ja palmi pildiga. Analüüsitakse, kes neist on loomad, kes putukad, mis puud. Võrreldakse hulki (rohkem, vähem, ühepalju). 21

22 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine 6b Kuus. Kuues. Loomaaialoomad Töölehe täitmisele eelnevalt selgitatakse, kes õpilastest on käinud loomaaias ja mis on neile sellest käigust meelde jäänud. Vaadeldes töölehel olevaid loomaaialoomi, kinnistatakse nende nimetused. Seejärel toimub loomade loendamine ja õpetaja esitatavatele küsimustele vastuse leidmine töölehe põhjal. Näita, kus on.! Mitmes on? Suulisele analüüsile järgneb töölehe täitmine. Võimekamad õpilased täidavad lünki kirjalikult, vähese kirjutamisoskusega õpilased täidavad lüngad suuliselt. Võimalus on värvida töö lehel vastav pilt. 6c Järgarvud Lemmikloomad Tööleht loendamisoskuse, järgarvude ja lemmikloomade nimetuste kinnistamiseks. Vt töölehe 4c juhendit. Räägitakse, kes on lemmikloomad, kellel on kodus lemmikloomad ning mil viisil nende eest hoolitseda. Lisaks selgitatakse, millised on lapse kohustused kodulooma võttes. 6d1 6d2 Töölehed lahutamise õppimiseks. Esmalt töö tahvlipildiga TL 6d1. Õpetaja koostab näiteks järgmise matemaatilise jutukese: Täna ma räägin sulle sellise loo. Käisin loomaaias ja nägin Kes on pildil? Loenda! Vali õige number! Aseta number lõvide juurde! Ühel lõvil läks kõht tühjaks (õpetaja võtab töölehe 6d2) ja ta läks ära. Vaata! Oli kuus lõvi. Üks läks ära. Jäi (loendame) viis lõvi. 22

23 Seejärel jagab õpetaja õpilastele töölehed ja toimub töö töölehtedega. Leia tööleht, kus on kuus lõvi. (Hea, kui õpilased märkavad ise, et mõlemal töölehel on kuus lõvi). Mitu lõvi oli? (Kuus.) Mitu läks ära? (Üks.) Mitu jäi järele? (Viis.) 6e 6f Linnud Lapsed Töölehed lahutamise õppimiseks ja harjutamiseks. (Vt TL 6d2 juhendit.) Soovitatav on mõlemad töölehed jagada kaheks eri tunniks (poolitada tööleht mööda joont). TL 6e lahutamisülesanne 6 1. TL 6f lahutamisülesanne 6 2. Õpetajal on võimalus töölehel hulk punktiirjoont mööda katki lõigata ning piltlikult õpilastele näidata ning selgitada: Oli kuus (õpetaja näitab tervet hulka). Üks lendab ära. (Õpetaja eraldab punktiiri mööda välja lõigatud hulga, ühes käes üks, teises teine hulk). Järele jääb viis (Õpetaja paneb nn äralendajad lauale ja näitab lastele ainult neid, kes jäid järele). Seejärel asutakse ühiselt töölehti täitma. 23

24 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine 6g1 6g2. Miinus. Võõramaalinnud Töölehe tutvustamine, vt TL 6d1 ja 6d2 juhendit. Uue mõistena lisandub miinusmärk, mille tähendust õpilastele ka selgitatakse. Selgitamisel peab õpetaja arvestama klassi vaimse ja keelelise tasemega. Võib kasutada nt selgitust: Mis märki me kasutasime, kui panime juurde? (Plussmärki.) Aga nüüd me ei pane juurde, vaid võtame ära. Asju jääb vähemaks. Me kasutame nüüd sellist märki:. (Õpetaja näitab õpilastele miinusmärki.) See on miinusmärk. Seda me kasutame siis, kui me võtame midagi vähemaks, võtame ära. Ühiselt leitakse töölehelt miinusmärk. Järgneb töölehelt tehte lugemine ja töölehe täitmine. Vt TL 5f juhendit. 7a Arv ja nr 7 Aastaajad. Ilm. Töölehe täitmisele eelneb ilmavaatlus. Võrreldakse pildil olevat ja parajasti õues olevat ilma. Leitakse sarnasusi ja erinevusi. Vestlusele järgneb töölehe täitmine sarnaselt TL 6a juhendiga. 7b Seitse. Seitsmes. Tööriistad Tunni põhiteemaks on tööriistad ja nende kasutamine. Õpilased räägivad tööriistadest, mida nad tunnevad. Tahvlile asetatakse pildid tööriistadega, mida õpilased nimetasid. Õpetaja jagab õpilastele töölehe. Võrreldakse, mis on tahvlil ja töölehel erinevat. Loendatakse tahvlil olevad tööriistad ja töölehel olevad töö riistad. Arutatakse, mitmes on tahvlil olev tööriist, korrates järg arve. Seejärel täidetakse tööleht. Vt ka TL 6b juhendit. 24

25 7c Järgarvud Aed ja aiatööd Tunni läbiv teema on aed ja aiatööd erinevatel aastaaegadel. Juhul, kui õpilastega on läbitud prügi ladestamise teema, saab töölehe abil seda kinnistada. (Prügikastid mida paneme prügikasti, muruniitjad kuhu viime niidetud muru jms). Töölehe täitmiseks vt TL 4c juhendit. 7d1 7d2 Aed Töölehed matemaatiliste jutukeste koostamiseks, lahutamis oskuse harjutamiseks ning kinnistamiseks. Soovitatav on lõigata tööleht mööda joont lahti ning kasutada iga osa eri tunnis. Mis on pildil? (Aiakärud.) Loenda, mitu on! (2) Vaata, mitu peame ära võtma! (Õpetaja juhib õpilaste tähele panu paremal hulga kõrval kirjas olevale: 1.) Me peame ühe ära võtma. Tõmbame kriipsu peale. Mitu jääb järele? Loenda! Kirjuta! Töölehtede raskusaste on erinev. TL 7d1 on kergem ja TL 7d2 raskem variant. 7d3 7d4 Pidulaud Vt TL 7d1 juhendit. Muutub teema ja raskusaste. Töölehed lõigata joont mööda lahti ja kasutada eri tundides. 7d5 7d6 Võõramaised puuviljad Vt TL 7d1 juhendit. Materjal lahutamisoskuse kinnistamiseks. Töölehtedel olevad ülesanded jagada eri tundide vahel. 25

26 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine 7d7 7d8 Lemmikloomad. Maiustused Vt TL 7d1 juhendit. Materjal lahutamisoskuse kinnistamiseks. Töölehtedel olevad ülesanded jagada eri tundide vahel. 8a Arv ja nr 8 Liiklus Tööle töölehega eelneb või järgneb õppekäik tänavale. Liiklusteemalises tunnis kasutamiseks sobiv tööleht. Töölehele on valitud liiklusmärgid, mis enim reguleerivad jalakäijate liiklust. (Valgusfoor, ülekäiguraja märk, mis lubab üle tee minna. Ringikujuline märk keelab selles kohas jala käia). Tööle töölehega eelneb või järgneb õppekäik tänavale. Liiklusteemalises tunnis kasutamiseks sobiv tööleht. Töölehele on valitud liiklusmärgid, mis enim reguleerivad jalakäijate liiklust. (Valgusfoor, ülekäiguraja märk, mis lubab üle tee minna. Ringikujuline märk keelab selles kohas jala käia). Õpetaja demonstreerib samu märke värviliselt. Korratakse üle / tutvustatakse märkide värvust: sinine märk on lubav märk, punase äärega ringikujuline märk keelab. Korratakse valgusfoori värvide tähendusi. Korratakse kujundeid nelinurk ja ring. Leitakse töölehelt ringi- ja nelinurgakujulisi liiklusmärke. Töölehe täitmine on sarnane TL-de 6a, 7a täitmisega. 26 8b Kaheksa. Kaheksas. Liiklus Tööleht sobib liiklusteema kinnistamiseks. Korratakse üle eri liiklusmärgid. Oluline on, et õpetaja demonstreerib klassi ees liiklusmärke värviliselt ning korratakse üle punase ja sinise märgi tähendus.

27 Töölehel on toodud valik õpilasele olulisematest liiklusmärkidest, kuid kinnistatavate märkide valiku teeb õpetaja. Selgeks õpitavate liiklusmärkide valik võiks sõltuda õpilase elukohast (maal/linnas). Maal kohtab õpilane harva ülekäiguraja märki. Kuid samas ei tohi unustada, et õpilased käivad ka asulates, kus esineb liiklusmärke tunduvalt rohkem. Tööleht võimaldab korrata mõisteid nelinurk, ring ja kolmnurk. Töölehe täitmiseks vt ka TL 6b, 7b soovitusi ja töölehel olevaid juhiseid. 8c Järgarvud Joogid Tunni läbiv teema on mitmesugused joogid ning nende kasulikkus. Õpilased nimetavad oma lemmikjooke. Koos otsustakse, milliseid jooke ja mis põhjusel eelistada. Vanemate klasside õpilas tega võib vestelda teemal, milliseid jooke tarbinuna ei tohi sõidukit juhtida ning mis võivad olla keelu eiramise tagajärjed. Töölehe täitmisel järgida töölehel olevaid juhiseid. 8d1 8d2 8d3 Suvi Ülesehituselt sarnased töölehed läbi nelja aastaaja. Õpetaja saab valida parajasti kestva aastaajaga kohase töölehe. Töölehtede raskusaste tõuseb: 8d1, 8e1, 8f1, 8g1 on kergeimad ning vastavalt 8d3, 8e3, 8f3, 8g3 raskeimad. Erinev on hulgaelementide arv ja suureneb ka vähendaja. Üks tööleht jagada kolme eri tunni materjaliks. Enne töölehe täitmist õpetatakse töövõte selgeks klassi ees, kasutades selleks nii esemeid-asju kui ka pildimaterjali. Harjutatakse lahutamistehte lugemist ja korratakse lahutamise põhimõtet: Oli. Võtame ära. Jääb järele. Võimalusel kuvada tööleht tahvlile ja lahendada see ühiselt. 27

28 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine 8e1 8e2 8e3 8f1 8f2 8f3 8g1 8g2 8g3 Talv Kevad Sügis 9a Arv ja nr 9 Putukad Tööleht putukate üldmõiste kinnistamiseks. Koos räägitakse erinevatest putukatest, nende liikumisviisist, kasulikkusest jms. Õpilased räägivad, milliseid putukaid nad on näinud ja millised putukad neile kõige rohkem / kõige vähem meeldivad. Eeltöö töölehe täitmiseks ja töölehe täitmine toimub sarnaselt TL 6a täitmisega. 9b Üheksa. Üheksas. Putukad Tööleht loendamisoskuse ning järgarvude õppimiseks ja kinnistamiseks. Nn putuka teema sobib üldmõiste kinnistamiseks ning üksiknimetuste kordamiseks. Töölehe täitmiseks vt TL 7b juhendit. 9c Järgarvud Putukad Tööleht arvu mõiste, loendamisoskuse ja järgarvude kinnistamiseks. Läbiv teema on Putukad. 28 Töölehe täitmiseks jälgida töölehel olevaid juhiseid ning varasemaid õpetajajuhendi soovitusi.

29 9d 9e Mööbel Elektroonika Töölehed 9d, 9e, 9f on lahutamisülesande koostamiseks ja lahendamiseks ette antud avaldiste ja pildimaterjali põhjal. Töölehtede raskusaste tõuseb: 9d, 9e, 9f. Töölehed lõigata mööda joont lahti ning ülesanded lahendada eri tundides. 9f Anumad Töölehti täitma asuda pärast põhjalikku koostööd klassi ees. Alles seejärel, kui töövõte on õpilastele selge, asuda töölehe lahendamise juurde. Töölehtede 9d ja 9e esimesed ülesanded on õpilaste jaoks näitlikult lahendatud. Need töölehed võimaldavad klassi ees õpitut töölehe abil korrata ning kinnistada. 10a Arv ja nr 10 Muinasjutt Ühine töö arvurea moodustamiseks ja nn katkise arvurea parandamiseks tahvli ees. Loendamine ja arvurea paranda mine. Loendades jõutakse arvuni kümme. Õpetaja asetab tahvlile vastava arvukaardi. Juhitakse õpilaste tähelepanu, et arv kümme koosneb kahest numbrist numbritest 1 ja 0. Kui need kirjutatakse õiges järjekorras üksteise kõrvale, loetakse see numbriks kümme. Tõstetakse null ühest ettepoole (vasakule) ja otsustatakse, kas see on ka number kümme. Eelnevalt on võimalusel sobiv kuvada tööleht tahvlil ja paran dada arvurida ühiselt. Seejärel asutakse täitma töölehte. Loendatakse arvurida ja kirjutatakse puuduolevad arvud. 29

30 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine 10b Kümme. Kümnes. Raamatud. Muinasjutud Järgarvude õppimist saab meeleolukamaks muuta, tuletades meelde tuntumaid muinas jututegelasi. Eelnevalt võib ette lugeda mõne muinasjutu, mille tegelaskuju töölehel esineb. Koos õpilastega saab töölehelt selle tegelase üles otsida ja arutleda, mitmes ta tegelaste reas on. Samas võib õpilastelt küsida, milliseid muinasjututegelasi nad töölehelt nimetada oskavad. Ühiselt leitakse, mitmes see õpilase nimetatud tegelane pildireas on. Muinasjuttude tegelased võivad olla õpetajal välja lõigatud ja tahvlile paigutatud. Sel viisil saab järgarvude rea mitu korda läbi korrata, asetades tegelaskujud järjekorda erinevalt. Paigutades tegelasi ümber, on võimalik üheskoos selgitada, mitmendana nüüd Punamütsike tegelasreas asub. Töölehel olevat tegelasrida vaadeldes saab seda võrrelda tahvlil oleva tegelasreaga. Leia tahvlilt kitsetall! Mitmes on kitsetall tahvlil? Leia töölehelt kitsetall! Mitmes on kitsetall töölehel? 10c Järgarvud Muinasjutt Töölehe täitmise päeval võib klassis korraldada mänguasjapäeva. Õpilased võtavad kodust kaasa oma lemmikmänguasja. Nendest moodustakse näitus. Loendatakse neid, korratakse järgarve (nt Mitmes on sinu mänguasi?). Seejärel asutakse täitma töölehte. Töölehe täitmiseks jälgida töölehel olevaid juhiseid ning vt varasemaid õpetajajuhendi soovitusi. 30

31 10d1 10d2 10d3 10d4 Arvu koostis (summa ei sõltu liidetavate järje-korrast). Arv 10. Riided Töölehed liitmisoskuse kinnistamiseks arvu kümme piires. Töölehed võimaldavad vaimselt võimekamatele õpilastele tutvustada nn liidetavate järjekorra seadust (summa ei sõltu liidetavate järjekorrast). Eeltöö võimekamatele õpilastele Eeltöö toimub tahvlimaterjaliga üheskoos. Õpetaja kirjutab tahvlile kaks liitmisülesannet: ja Liitmistehete juures on tühjad hulgad. Hulgad täidetakse liitmisülesande põhjal. (Sarnaselt TL-ga 10d1. ) Lahendatakse ülesanded ja jõutakse otsusele, et mõlema ülesande vastus on 10. Kuna liidetavate järjekorra põhimõte on toimetulekukooli õpilastele raske, siis keskenduda töölehtede lahendamisel hulga täitmisele etteantud arvu järgi ning liitmistehetele. Töölehed poolitada mööda joont ja jagada kaheks eri õppetunniks. Eeltöö nõrgematele õpilastele Õpetaja kuvab tahvlile ühe osa töölehest. Loe ülesanne! (1 + 9) Kas liitmis- või lahutamisülesanne? (Korratakse liitmise põhi mõtet.) Mis number? Mitu panen? Loenda! Kirjuta vastus! Loeme tehte! Seejärel lahendatakse ülesanne töölehel. 31

32 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine 10e1 Liitmine. Putukad Pildimaterjali põhjal koostatakse ja lahendatakse liitmis- ja lahutamisülesandeid. 10e2 10e3 10e4 (5 piires). Pakkuda õpilastele võimalus ise ülesandeid koostada. Nt TL 10e1: Siin on tööleht! Mida näed? Räägi! Õpilane räägib sellest, mida ta töölehel näeb. Jätta õpilastele vaba valik rääkida. Kuulata, mida õpilasele on eelnevalt õpitust meelde jäänud. Millise ülesande saad selle töölehe abil koostada? Vajadusel õpetaja abil ja suunamisel koostatakse kas liitmis- või lahutamis tehe. Korratakse üle kõik seni õpitud tehtemärgid. Kinnistatakse arusaamu paneb juurde, on kokku, võtab ära, jääb järele. 11a 11b 11c Värvimine numbrite järgi. Liitmine. Seened Töölehtede raskusaste suureneb: 11a, 11b, 11c. Abina lugeda eelnevalt värvuste nimetused ja ringitada number vastava värvusega. Nii on õpilastel kergem pilti värvida. Kui õpilaste tase võimaldab, ei ole seesugune eeltöö vajalik. Töös TL-ga 11c tuleb eelnevalt arvutada ja kirjutada vastus ning alles seejärel saab asuda värvima. 12a 12b Värvimine numbrite järgi. Kodulinnud Töölehtede täitmiseks vt TL 11 juhendit. 32 Liitmine.

33 13a 13b Värvimine numbrite järgi. Muinasjutt Töölehed värvimiseks, vt TL 11 juhendit. Liitmise asemel tuleb teha lahutamistehe.. 14 Värvimine numbrite järgi. 15 Värvimine numbrite järgi. Liitmine ja lahutamine. Mänguasjad Putukad Sarnane tööleht TL-ga 13b. See on värvimistöölehtedest kõige keerukam tööleht, sest tegemist on nii liitmiskui ka lahutamisülesannetega. 33

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem

Lugema õppimise mängud

Lugema õppimise mängud LUGEMA ÕPPIMISE MÄNGUD Õppemäng: Tunne kaas-, sulg- ja täishäälikuid. Vahendid: lõngapallid, sinine, punane ja roheline karp. Eesmärk: kinnistada mõisteid sulg-, kaas- ja täishäälik. Mängu käik. Täna tahtsid

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad 9.05 15.05 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. kuum! 1 29 BODI puuvillane, beebidele, pealetrükiga,

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1 2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 15. detsembri 2015. a määrusest nr 54 Tasemetööde ning

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa

Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Minu nimi on... Õpin...... 2013 Anneli Areng, Kaja Pastarus Matemaatika

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal 17.Jaanuar 2012.a. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Projekti: Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele avaseminar Vahendid: papptaldrik, niit

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste Instituut Kaidi Toomsalu LASTEAIAPRAKTIKA I Praktika materjalid Juhendaja: Astrid Randoja Tallinn 2015

TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste Instituut Kaidi Toomsalu LASTEAIAPRAKTIKA I Praktika materjalid Juhendaja: Astrid Randoja Tallinn 2015 TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste Instituut Kaidi Toomsalu LASTEAIAPRAKTIKA I Praktika materjalid Juhendaja: Astrid Randoja Tallinn 2015 SISUKORD Sissejuhatus ja eneseanalüüs... 3 Praktika kava... 5 Lõimitud

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgne

Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgne Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgnevas on 7. 9. klasside olümpiaadi I osa (testi) ning

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Raili Veelmaa Eve Värv Ivi Madison Meelika Maila Matemaatika tööraamat 6. klassile I osa

Raili Veelmaa Eve Värv Ivi Madison Meelika Maila Matemaatika tööraamat 6. klassile I osa Raili Veelmaa Eve Värv Ivi Madison Meelika Maila Matemaatika tööraamat 6. klassile I osa Raili Veelmaa Eve Värv Ivi Madison Meelika Maila Matemaatika tööraamat 6. klassile I osa Minu nimi on... Õpin......

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, või valikus kaks mustrit, Pakkumised kehtivad 6.06 12.06 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. VÄHEMA

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem