Eelnõu 24

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eelnõu 24"

Väljavõte

1 EHITUSSEADUSTIK

2 Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED Seadustiku eesmärk Seadustiku kohaldamisala Ehitis Ehitamine Ehitusprojekt Ehitise korrashoid PEATÜKK... 7 PÕHIMÕTTED JA -NÕUDED jagu... 7 Põhimõtted Hea tava Ohutuse põhimõte Keskkonnasäästlikkuse põhimõte Asjatundlikkuse põhimõte jagu... 8 Ehitisele ja ehitamisele esitatavad põhinõuded Ehitisele esitatavad nõuded Ehitamisele esitatavad nõuded Ehitusprojektile esitatavad nõuded Ehitusprojekti koostamine ja projekti kontrollimine Ehitamise dokumenteerimine Ehitise kasutamisele ja korrashoiule esitatavad nõuded Hooldusjuhend Ehitise audit jagu Isikute kohustused ehitusalal tegutsemisel Ehitise omaniku kohustused Ehitise omanikujärelevalve Ettevõtja kohustused Ehitise garantii Ettevõtja pädevus Pädev isik PEATÜKK PROJEKTEERIMISTINGIMUSED Projekteerimistingimused detailplaneeringu kohustuseta aladel Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul Projekteerimistingimuste andmiseks pädev asutus Projekteerimistingimuste taotlus Projekteerimistingimuste taotluse kontroll ja taotluse läbi vaatamata jätmine Projekteerimistingimuste menetlus Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine Projekteerimistingimuste kehtivus Projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine PEATÜKK EHITAMISE TEATIS JA EHITUSLUBA jagu Ehitamise teatis Ehitamise teatis Ehitamise teatise esitamine Ehitamise teatise alusel ehitamise alustamine jagu Ehitusluba

3 37. Ehitusluba Ehitusloa andmiseks pädev asutus Ehitusloa taotlus Ehitusloa taotluse kontroll ja taotluse läbi vaatamata jätmine Ehitusloa menetlus Ehitusloa andmisest keeldumine Ehitusloa kehtivus Ehitusloa kehtetuks tunnistamine PEATÜKK EHITISE KASUTAMISE TEATIS JA KASUTUSLUBA jagu Ehitise kasutamise teatis Ehitise kasutamise teatis Ehitise kasutamise teatise esitamine Ehitise kasutamise teatise alusel ehitise kasutamine jagu Kasutusluba Kasutusluba Kasutusloa andmiseks pädev asutus Kasutusloa taotlus Kasutusloa taotluse kontroll ja taotluse läbi vaatamata jätmine Kasutusloa menetlus Kasutusloa andmisest keeldumine Kasutusloa kehtivus Kasutusloa kehtetuks tunnistamine PEATÜKK EHITISREGISTER Ehitisregister Ehitisregistri vastutav ja volitatud töötleja Ehitisregistri andmed Ehitisregistri andmete tähendus II. OSA ERIEHITISED JA NÕUDED PEATÜKK HOONE ENERGIATÕHUSUS Kohaldamisala Mõisted Hoone energiatõhususele esitatavad nõuded Energiatõhususe miinimumnõuded Energiamärgis Energiamärgis hoone tasu eest võõrandamisel või kasutusse andmisel Energiamärgise esitlemine Kütte- ja jahutussüsteemi energiatõhusus PEATÜKK EHITISE KAITSEVÖÖND Ehitise kaitsevöönd Tee kaitsevöönd Tegevus teel ja tee kaitsevööndis Tee kaitsevööndi maa kinnisasja omaniku õigused ja kohustused Raudtee kaitsevöönd Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd Surveseadme kaitsevöönd Gaasipaigaldise kaitsevöönd Elektripaigaldise kaitsevöönd Sideehitise kaitsevöönd Sideehitise märgistamine ja sideehitise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord Tegevuse korraldamine sideehitise kaitsevööndis Riigikaitselise ehitise kaitsevööndi talumiskohustuse ulatus ja sisu Julgeoleku ehitise kaitsevööndi talumiskohustuse ulatus ja sisu PEATÜKK

4 ELEKTRIPAIGALDIS Kohaldamisala Mõisted Elektripaigaldisele esitatavad nõuded Elektripaigaldise ehitamisele esitatavad nõuded Kasutusele võtmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded Audit Projekteerimistingimused Ehitamise teatis ja ehitusluba Kasutamise teatis ja kasutusluba PEATÜKK SIDEEHITIS Kohaldamisala Sideehitisele ja selle märgistamisele esitatavad nõuded Sideehitise projekteerimistingimused PEATÜKK SURVETORUSTIK JA -ANUM Kohaldamisala Mõisted Surveseadmele esitatavad nõuded Surveseadme ehitamisele esitatavad nõuded Surveseadme kasutusele võtmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded Audit Auditi kohustusega surveseadmed Kasutamise teatis ja kasutusluba PEATÜKK RAUDTEERAJATIS Kohaldamisala Kasutamisele ja korrashoiule esitatavad nõuded Projekteerimistingimused Ehitamise teatis ja ehitusluba Kasutamise teatis ja kasutusluba PEATÜKK LIFT, KÖISTEE JA MUU TÕSTESEADE Kohaldamisala Mõisted Tõsteseadmele esitatavad nõuded Tõsteseadme ehitamisele esitatavad nõuded Ehitusprojekt Kasutusele võtmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded Audit Auditi kohustusega tõsteseadmed Ehitamise teatis ja ehitusluba Kasutamise teatis ja kasutusluba PEATÜKK TEE Kohaldamisala Mõisted Eratee avalikuks kasutamiseks määramine Tee ehitamisele esitatavad nõuded Tee korrashoid Omanikujärelevalve Tee ehitusprojekt ja projekteerimistingimused Tee ehitamise dokumenteerimine Tee ehitamise teatis ja ehitusluba Ehitise kasutamise teatis ja kasutusluba Audit Teeregister PEATÜKK EHITIS AVALIKUS VEEKOGUS

5 129. Kohaldamisala Projekteerimistingimused Ehitamise teatis Ehitusloa andmiseks pädev asutus Ehitusloa taotlus Ehitusloa menetlus Ehitise kasutamise teatis Kasutusloa andmiseks pädev asutus Kasutusloa taotlus Kasutusloa menetlus PEATÜKK RIIGIKAITSELINE JA JULGEOLEKU EHITIS Kohaldamisala Mõisted Ehitamise dokumenteerimine Projekteerimistingimused Ehitamise teatis ja ehitusluba Ehitise kasutamise teatis ja kasutusluba PEATÜKK RIIKLIK JÄRELEVALVE Riikliku järelevalve teostaja Riikliku järelevalve teostamiseks lubatud erimeetmed Riikliku järelevalve erisused Sunniraha määr PEATÜKK VASTUTUS Ehitisele esitatavate nõuete rikkumine Ehitamisele esitatavate nõuete rikkumine Nõuetele mittevastava ehitise projekteerimine Ehitamise dokumenteerimise nõuete rikkumine Andmete säilitamise kohustuse rikkumine Valeandmete esitamine Ehitamise teatise esitamata jätmine Ehitusloata ehitamine Ehitise kasutamise teatise esitamata jätmine Kasutusloata kasutamine Ajutise ehitise lammutamata jätmine Avalikust veekogust kaldaga püsivalt ühendamata ehitise lammutamata jätmine Ebaseaduslik tegevus ehitise kaitsevööndis Menetlus Seaduse jõustumine

6 EELNÕU EHITUSSEADUSTIK 1 I. osa ÜLDOSA 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seadustiku eesmärk Käesoleva seadustiku eesmärk on soodustada jätkusuutlikku arengut ning tagada ohutus, ehitatud keskkonna toimivus ja eesmärgipärane kasutatavus. 2. Seadustiku kohaldamisala (1) Käesolevat seadustikku kohaldatakse ehitisele, selle kavandamisele ning ehitamisele, kasutamisele ja korrashoiule niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud muu seadusega. Muuhulgas kehtib käesolev seadustik ka territoriaalmeres ja majandusvööndis. (2) Käesolevat seadustikku ei kohaldata päästesündmuse toimumisel, ohu tõrjumisel ja kõrvaldamisel ning päästesündmuse tagajärgede leevendamisel viivitamata tehtavale, vältimatust ja edasilükkamatust vajadusest tulenevale ehitamisele. (3) Käesolevat seadustikku ei kohaldata maavara kaevandamisele, välja arvatud niivõrd, kuivõrd kaevandamist reguleeriv seadus ei sätesta teisiti. (4) Käesolevas seadustikus ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seadustiku erisusi. (5) Käesolevat seadustikku kohaldatakse riigikaitselisele ja julgeolekuehitisele, selle kavandamisele ning ehitamisele, kasutamisele ja korrashoiule niivõrd, kuivõrd see ei lähe vastuollu riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusega. Käesolevat seadustikku ei kohaldata Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe käigus ajutise iseloomuga ehitiste ehitamisele. (6) Ehitamisega kaasneva keskkonnamõju hindamisele kohaldatakse Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse sätteid. Võimaluse korral ühildatakse keskkonnamõju hindamise menetlus käesolevas seadustikus sätestatud menetlusega. Sellisel juhul peavad olema täidetud mõlemale menetlusele kehtestatud nõuded. 3. Ehitis (1) Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutusotstarve, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest. (2) Ehitis on hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone. (3) Funktsionaalselt koos toimivat ehituslikku kompleksi võib käesolevas seadustikus sätestatud teatise- ja loamenetlustes käsitada ühe ehitisena. (4) Avalikkusele suunatud funktsiooniga ehitis on ehitis, mille funktsioon seisneb selle ligipääsetavuses määratlemata isikute ringile ehk avalikkusele. (5) Ajutine ehitis on lühemaks kui 5-aastaseks kasutamiseks mõeldud ehitis ja mis lammutatakse selle ajavahemiku möödumisel. 6

7 (6) Ehitise tehniliste andmete loetelu ja pindade arvestamise alused kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja mistahes muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel muutuvad ehitise füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase ja katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja kui see on funktsionaalses seoses ehitisega. (2) Ehitise laiendamine on ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- (külge-), peale- või allaehitamisega. (3) Ehitise ümberehitamine (rekonstrueerimine) on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. Ehitise ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise põhielementide kasutamist olemuslikult teise ehitise ehitamiseks. Ehitise ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus: 1) muudetakse hoone piirdekonstruktsioone; 2) muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone; 3) muudetakse ehitise tehnosüsteemi terviklikult; 4) muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat; 5) viiakse ehitis kooskõlla ehitise kasutusotstarbele vastavatele nõuetele. (4) Ehitise lammutamine on ehitamine, mille käigus ehitis eemaldatakse osaliselt või täielikult. Kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asemele olemasoleva ehitise põhielemente kasutades olemuslikult sarnane ehitis, on tegemist ehitise ümberehitamisega. 5. Ehitusprojekt Ehitusprojekt on projekteerimise käigus koostatud dokument või dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet ja võimaldab saada ülevaade kavandatavast ehitisest või ehitamisest ning anda sellele hinnang. Asjakohasel juhul kajastab ehitusprojekt ka ehitise kasutamiseks ja korrashoiuks vajalikku teavet. 6. Ehitise korrashoid Ehitise korrashoid hõlmab toimingud, mille eesmärk on säilitada või taastada seisund, mille korral ehitis säilitab oma toimivuse ja kasutatavuse ning vastab kavandatud ehitise otstarbe täitmiseks esitatud tingimustele. 7. Hea tava 2. peatükk PÕHIMÕTTED JA -NÕUDED 1. jagu Põhimõtted Ehitis tuleb projekteerida ja ehitada ning hoida korras hea tava kohaselt. Head tava tuleb järgida ka muus käesoleva seadusega reguleeritud tegevuses. 8. Ohutuse põhimõte Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus peab olema ohutu. Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus on ohutu, kui see ei põhjusta ohtu inimesele, varale või keskkonnale. Ehitise ja ehitamise ohutus hõlmab loodus- ja kultuuriväärtuse kaitset ning asjakohasel juhul ka looma elu ja tervist. 7

8 9. Keskkonnasäästlikkuse põhimõte Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine peab olema keskkonnasäästlik, sealhulgas tuleb ehitamisel loodusvarasid säästlikult kasutada. 10. Asjatundlikkuse põhimõte (1) Asjatundlikkuse põhimõtte kohaselt peab isik täitma hoolsuskohustust, et tagada ohutus, nõuete arvestamine ja nõuetekohase tulemuse saavutamine. Asjatundlikkuse eelduseks on töö eripärale vastavad teadmised ja oskused. (2) Asjatundlikkuse põhimõtte kohaselt peab majandus- ja kutsetegevuse raames tegutsev isik täitma selgitamiskohustust. Selgitamiskohustus hõlmab nii info andmist oma tegevusega seonduvates küsimustes kui ka asjassepuutuvate isikute teavitamist asjaoludest, mis mõjutavad ehitise ohutust, vastavust nõuetele ja kasutamise otstarbele. (3) Asjatundlikkuse põhimõtte kohaselt peab majandus- ja kutsetegevuse raames tegutsev isik tegema koostööd teiste ehitusprojekti koostamisel ja ehitamisel osalevate isikutega, et tagada ehitamise ratsionaalsus ning ehitusprojekti osade kokkusobivus ja ehitise osade koostoimimine. 11. Ehitisele esitatavad nõuded 2. jagu Ehitisele ja ehitamisele esitatavad põhinõuded (1) Ehitis peab kogu oma kasutusea vältel vastama selle kasutamise nõuetele ja olemasolu vältel olema ohutu. (2) Ehitisele esitatavad nõuded võivad hõlmata: 1) mehhaanilist vastupidavust ja stabiilsust; 2) tuleohutust; 3) hügieeni, tervist ja keskkonda; 4) kasutamise ohutust ja juurdepääsu, sealhulgas korrashoiu- ja seisundinõudeid; 5) kaitset müra eest; 6) energiasäästlikkust ja soojapidavust; 7) loodusvarade säästvat kasutamist; 8) puudega inimeste erivajadusi; 9) ehitise toimivust ja koostoimimisvõimet. (3) Ehitisele esitatavate nõuete sisustamisel järgitakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ (ELT L 088, 04/04/2011, lk ). (4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib määrusega täpsustada ehitisele esitatavaid nõudeid. Ehitisele esitatavaid nõudeid võib Vabariigi Valitsuse volitusel kehtestada määrusega ka mõni teine asjakohane minister. 12. Ehitamisele esitatavad nõuded (1) Ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt, järgides ehitise ja ehitamise suhtes kehtivaid nõudeid. (2) Ehitamine peab olema kooskõlas ehitise asukohaga seonduvate kitsendustega ja planeeringuga. Detailplaneeringu puudumisel peab ehitamine olema kooskõlas üldplaneeringu või projekteerimistingimustega, planeerimisseaduses sätestatud juhul peab ehitamine olema kooskõlas riigi eriplaneeringuga. (3) Ehitamisel tuleb arvestada ehitamisest mõjutatud isikute õigusi ning rakendada abinõusid nende õiguste ülemäärase kahjustamise vastu. 8

9 (4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib määrusega kehtestada ehitamisele esitatavad nõuded. Ehitamisele esitatavaid nõudeid võib Vabariigi Valitsuse volitusel kehtestada määrusega ka mõni teine asjakohane minister. Ehitamisele esitatavates nõuetes võib ühtlasi sätestada kohustuse piirata ehitusplats ja paigutada ehitusplatsi asukohta infotahvleid ehitamise kohta. 13. Ehitusprojektile esitatavad nõuded (1) Ehitusprojekt peab olema selline, et selle kohaselt ehitatav ehitis vastaks nõuetele, sealhulgas arvestaks ehitise sobivust, ehitise kasutatavust ja korrashoiu vajadusi. (2) Ehitusprojektis peab arvestama ehitamise protsessist lähtuvate vajadustega. Ehitusprojekti kohaselt peab olema võimalik ehitada, ehitise ja ehitamise nõuetele vastavust kontrollida ning asjakohasel juhul ka ehitist kasutada ja korras hoida. Ehitusprojektis tuleb kajastada ka ehitamise käigus ehitusprojektis tehtud muudatused. (3) Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestab määrusega ehitusprojektile esitatavad nõuded. Ehitusprojektile esitatavaid nõudeid võib Vabariigi Valitsuse volitusel kehtestada määrusega ka mõni teine asjakohane minister. 14. Ehitusprojekti koostamine ja projekti kontrollimine (1) Ehitusprojekti koostamisel tuleb arvesse võtta: 1) ehitisele esitatavaid nõudeid, sealhulgas ehitise kasutusotstarbest tulenevaid erinõudeid; 2) asjakohaseid riskianalüüse ja muid ehitise asukohaga seonduvaid tingimusi; 3) planeeringut või projekteerimistingimusi nende olemasolu kohustuse korral; 4) ehitise asukohaga seonduvaid avalik-õiguslikke kitsendusi. (2) Vajadusel tuleb ehitusprojekti koostamiseks oluliste ehitustehniliste lähteandmete väljaselgitamiseks teha uuring. Uuringu tulemused tuleb esitada ehitisregistrile, seaduses sätestatud juhul muule andmekogule või haldusorganile. Eelistada tuleb uuringu tulemuste elektroonilist esitamist. (3) Enne ehitusprojekti alusel ehitamise alustamist tuleb projekti sisulist nõuetele vastavust kontrollida ehitusprojekti koostajast sõltumatu pädeva isiku poolt, kui: 1) kavandatav ehitis on kõrgendatud riskiga ehitis; 2) ehitusprojekti ei ole koostanud selleks pädev isik või 3) ehitusjärelevalvet tegeval või ehitusluba andval pädeval asutusel on põhjendatud kahtlus ehitusprojekti nõuetele vastavuses. (4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister või Vabariigi Valitsuse volitusel muu asjakohane minister kehtestab määrusega: 1) ehitusprojekti kontrollimisele esitatavad nõuded, sealhulgas täpsemad kriteeriumid kõrgendatud riskiga ehitise määratlemiseks; 2) ehitustehniliste uuringutele esitatavad nõuded, sealhulgas uuringutulemuste vormistamisele ja nende esitamisele. 15. Ehitamise dokumenteerimine (1) Õigusaktis sätestatud juhul tuleb ehitamine dokumenteerida. Ehitamine tuleb alati dokumenteerida kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba. (2) Ehitamise dokumendid peavad võimaldada saada ehitise kasutamiseks ja ehitise kontrollimiseks asjakohast teavet ehitisest ja ehitamisest, sealhulgas ehitamisel kasutatud ehitustoodetest ja materjalidest. (3) Ehitamise käigus tekkivad või alal hoitavad dokumendid on eelkõige: 1) teostusjoonised; 2) ehitamise päevik; 3) kaetud tööde akt; 4) töökoosolekute protokollid; 9

10 5) muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid. (4) Ehitamise dokumendid tuleb üle anda kohaliku omavalitsuse üksusele või muule õigusaktiga määratud pädevale asutusele. Eelistada tuleb dokumentide elektroonilist üleandmist. (5) Majandus- ja kommunikatsiooniminister või Vabariigi Valitsuse volitusel muu asjakohane minister kehtestab määrusega: 1) ehitamise dokumenteerimisele esitatavad nõuded; 2) dokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded, sealhulgas täpsustades millised dokumendid tuleb üle anda. 16. Ehitise kasutamisele ja korrashoiule esitatavad nõuded (1) Ehitis tuleb hoida korras ehitise olemasolu vältel. (2) Ehitist tuleb kasutada heaperemehelikult ja kasutusotstarbele vastavalt. Ehitise kasutusea ajal tuleb tagada ehitise püsivuseks ja ohutuks kasutamiseks vajalik asjatundlik korrashoid. (3) Nõuded ehitise kasutamisele ja korrashoiule tulenevad heast tavast, õigusaktist või ehitise kohta koostatud kasutamis- ja hooldusjuhendist (edaspidi hooldusjuhend). (4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister või Vabariigi Valitsuse volitusel mõni muu asjakohane minister võib määrusega kehtestada nõuded ehitise korrashoiule. 17. Hooldusjuhend (1) Hooldusjuhendis sisalduvad ehitisse paigutatud materjali, seadme või toote tootja poolt ettenähtud kasutamis- ja korrashoiunõuded, arvestades ehitise kasutamisega seonduvate eripäradega. Muuhulgas sisaldab hooldusjuhend teavet ehitise auditi kohustuslikkuse kohta ja muud ehitise korrashoiuks vajalikku teavet. (2) Hooldusjuhendi koostab ehitise projekteerinud, ehitanud või muu selleks pädev isik. Kui ehitises tehakse muudatusi, tuleb vajaduse korral hooldusjuhendit muuta. (3) Hooldusjuhendi olemasolu või hooldusjuhendis sätestatud toimingute ja nõuete järgimine ei välista ehitise omaniku vastutust ehitisest tulenevate ohtude osas. (4) Hooldusjuhend tuleb esitada elektrooniliselt ehitisregistrile, seaduses sätestatud juhul muule registrile või pädevale asutusele. (5) Majandus- ja kommunikatsiooniminister või Vabariigi Valitsuse volitusel mõni muu asjakohane minister võib määrusega kehtestada nõuded hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele, samuti määrata juhud, millal hooldusjuhend on nõutav. 18. Ehitise audit (1) Ehitise auditi eesmärk on tõendada ehitise nõuetele vastavust ja ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust. (2) Ehitise audit tuleb teha seaduses sätestatud juhul enne ehitise kasutuselevõtmist (kasutuseelne audit), õigusaktis ettenähtud juhul ehitise kasutamisel (korraline ja erakorraline audit). (3) Ehitise auditit tegev isik peab olema pädev ja sõltumatu ning tagama auditeerimise ühetaolisuse ja usaldusväärsuse. (4) Ehitise auditit tegev isik ei või olla auditeeritava ehitise omanik, kasutaja, projekteerija, ehitaja ega auditeeritava seadme paigaldaja, ehitustoote tootja, importija, levitaja ega või olla eelnimetatutega seotud määral, mis tekitaks kahtlusi tema sõltumatuses ja erapooletuses. 10

11 (5) Ehitise auditile esitatavad nõuded, samuti korralise ja erakorralise auditi juhud kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. Ehitise auditile esitatavad nõuded, samuti korralise ja erakorralise auditi juhud võib Vabariigi Valitsuse volitusel kehtestada ka muu asjakohane minister. 19. Ehitise omaniku kohustused 3. jagu Isikute kohustused ehitusalal tegutsemisel (1) Ehitise omanik peab tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele, sealhulgas peab ehitise omanik tagama: 1) ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele ja õigusaktidest tulenevatele nõuetele; 2) ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ja nõutavate teavituste esitamise; 3) et vahetult tema korraldusel tehtavaid ja käesoleva seadusega reguleeritud töid teevad piisavate teadmiste ja oskustega (edaspidi kvalifikatsiooniga) pädevad isikud; 4) ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse; 5) seaduses sätestatud juhul omanikujärelevalve tegemise. (2) Kui ehitise omanik ehitab või koostab ehitusprojekti ise, kohalduvad ehitise omanikule ka asjakohased ettevõtja kohustused, eelkõige käesoleva seadustiku 17 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud kohustused. 20. Ehitise omanikujärelevalve (1) Ehitise omanik tagab ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise üle asjatundliku järelevalve (edaspidi omanikujärelevalve). (2) Omanikujärelevalve tegija ei või olla sama ehitise ehitaja ega või olla seotud isikutega, kelle tegevuse üle ta järelevalvet teostab. (3) Kui omanikujärelevalve tegijal puuduvad oskused või teadmised järelevalve tegemiseks, kaasab ta selleks pädeva isiku. Kaasatud isiku tegevuse eest vastutab teda kaasanud isik. (4) Omanikujärelevalve tegemine ei välista ega piira töövõtja vastutust töövõtulepingu alusel. 21. Ettevõtja kohustused (1) Isik, kes tegutseb ehitusalal majandus- või kutsetegevuse raames (edaspidi ettevõtja), peab oma tegevuses järgima seadusest tulenevaid põhimõtteid ja nõudeid, sealhulgas peab ettevõtja: 1) järgima asjatundlikkuse põhimõtet ja tagama, et tema vastutusel tegutsevad piisava kvalifikatsiooniga pädevad isikud; 2) tagama, et tema vastutusel toimuv ja käesoleva seadusega reguleeritud tegevus saaks nõuetekohaselt dokumenteeritud ning andma dokumendid ettenähtud korras omanikule ja pädevale asutusele üle; 3) täitma majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud nõudeid, sealhulgas teenuse osutajale esitatud nõudeid; 4) täitma ehitise garantiid. (2) Ettevõtja vastutab tema heaks tegutsevate isikute tegevuse eest, kui ta kasutab neid oma kohustuste täitmisel ja tema heaks tegutsevate isikute tegevus seondub selle kohustuse täitmisega. (3) Ettevõtja ja omaniku vahelistele suhetele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid. Käesolevas seadustikus sätestatud ettevõtja kohustused ei mõjuta ettevõtja võlaõiguslikke kohustusi. Lepingulise kohustuse ja käesolevast seadustikust tuleneva kohustuse vastuolu korral kehtib käesolevast seadustikust tulenev kohustus. 11

12 22. Ehitise garantii (1) Ettevõtja tagab, et tema poolt majandus- ja kutsetegevuse raames ehitatu vastab ehitisele esitatavatele nõuetele (edaspidi ehitise garantii). (2) Ehitise garantii kestus on kaks aastat töö üleandmisest esimesele omanikule, kui pooled ei ole leppinud kokku pikemas tähtajas. (3) Ehitise garantii ajal ilmsiks tulnud ehitise nõuetele mittevastavuse peab ettevõtja kõrvaldama mõistliku aja jooksul ning oma kulul, välja arvatud kui ta tõendab, et mittevastavus on tekkinud ehitise nõuetele mittevastavast kasutamisest, korrashoiust, või muul põhjusel, sõltumata töövõtja kohustuse rikkumisest. (4) Ehitise garantii alusel nõude esitamise õigus on ehitise igakordsel omanikul. (5) Ehitisse püsivalt paigaldatud seadmetele kohaldatakse nende tootja poolt ettenähtud garantiid. (6) Ehitise garantii ei välista ega piira ehitise omaniku muude seadusest või lepingust tulenevate õiguskaitsevahendite kasutamist. 23. Ettevõtja pädevus (1) Ettevõtja peab olema pädev tehtavate tööde asjatundlikuks tegemiseks. (2) Ettevõtja pädevus vastab tema vastutusel ja tema heaks tegutsevate isikute kvalifikatsioonile. Ettevõtja ei või anda eksitavat teavet oma pädevuse kohta ja ei tohi töid milleks tal pädevus puudub. (3) Ehitusluba andev asutus või ehitusjärelevalvet tegev asutus võib keelata või peatada ehitamise või mitte anda ehitusluba enne kui ehitamist juhendab või ehitusprojekti kontrollib piisava kvalifikatsiooniga pädev isik kui on põhjendatud kahtlus, et pädevuse puudumisel ei oleks tööd tehtud asjatundlikult ning selle tagajärjeks oleks olulise või kõrgendatud ohu tekkimine korrakaitseseaduse tähenduses. 24. Pädev isik (1) Isik on pädev, kui tal on töö eripärale vastav kvalifikatsioon. (2) Isik ei või anda eksitavat teavet oma kvalifikatsiooni kohta ja ei tohi teha töid milleks tal kvalifikatsioon puudub. (3) Kutse- või pädevustunnistuse olemasolu korral eeldatakse isiku vastavust kutse- või pädevustunnistusega hõlmatud tööde tegemiseks. (4) Kui õigusaktis ei ole täpsustatud kvalifikatsiooni tõendamise viisi, võib kvalifikatsiooni tõendada ka vastavat haridust tõendava dokumendiga või varasemate tööde alusel. (5) Käesolevas seadustikus sätestatud juhtudel ja tegevusaladel tegutsemisel peab pädeva isiku kvalifikatsioon olema tõendatud. (6) Kui käesolevas seadustikus ei ole sätestatud tegevusalal tegutsemise kvalifikatsiooninõudeid, sealhulgas täpsustatud selle tõendamise viisi, hindab isiku kvalifikatsiooni sobivust eelkõige ehitise omanik või tellija ettevõtja osas ja ettevõtja oma töötaja või töövõtja osas. (7) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib määrusega kehtestada ehitusala tegevusaladele vastavad soovituslikud kvalifikatsiooninõuded. 3. peatükk PROJEKTEERIMISTINGIMUSED 12

13 25. Projekteerimistingimused detailplaneeringu kohustuseta aladel (1) Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu kohustuseta aladel. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud juhul on projekteerimistingimused nõutavad hoone või olulise avaliku huviga rajatise: 1) püstitamiseks või 2) laiendamiseks üle 33% selle esialgselt kavandatud mõõtmetest. (3) Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse hoone või olulise avaliku huviga rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda ja üldplaneeringus määratletud tingimusi. (4) Projekteerimistingimustega määratakse asjakohasel juhul hoone või olulise avaliku huviga rajatise: 1) kasutamise otstarve; 2) suurim lubatud arv maa-alal; 3) asukoht; 4) lubatud suurim ehitusalune pindala, 5) kõrgus ja sügavus; 6) arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud nõuded; 7) maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajalike ehitiste võimalik asukoht või 8) ehitustehniliste uuringute tegemise vajadus. (5) Projekteerimistingimused ei ole nõutavad ehitusprojekti koostamiseks, kui ehitise ehitamise alus on riigi eriplaneering või ehitusprojekti aluseks oleva maa-ala osas on kehtestatud detailplaneering. 26. Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul (1) Detailplaneeringu olemasolul võib ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks taotleda projekteerimistingimusi, kui: 1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta ning detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima; 2) detailplaneeringu kehtestamise järgselt on oluliselt muutunud planeeringuala või seda mõjutav maa-ala, millest tulenevalt ei ole enam võimalik detailplaneeringu täielikult ellu viia või 3) detailplaneeringu kehtestamise järgselt on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud juhul on projekteerimistingimused nõutavad hoone või olulise avaliku huviga rajatise: 1) püstitamiseks või 2) laiendamiseks üle 33% selle esialgselt kavandatud mõõtmetest. (3) Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse hoone või olulise avaliku huviga rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi, olemasolevas detailplaneeringus ja üldplaneeringus määratletud tingimusi ning et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. (4) Käesolevas paragrahvis toodud juhtudel ei ole lubatud projekteerimistingimusi anda detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks, lisaks üldplaneeringut muutvale detailplaneeringule ega avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele täiendavate tingimuste andmiseks või riigi eriplaneeringu täiendamiseks. (5) Projekteerimistingimustega muudetakse või täiendatakse asjakohasel juhul hoone või olulise avaliku huviga rajatise detailplaneeringu: 1) hoonestusala tingimusi, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest; 2) sügavust või kõrgust, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest; 3) liikluskorralduse põhimõtteid; 4) maa-alal asuvate ehitiste teenindamiseks vajalike ehitiste võimalikku asukohta; 13

14 5) arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke nõudeid või 6) ehitustehniliste uuringute tegemise vajadust. 27. Projekteerimistingimuste andmiseks pädev asutus Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 28. Projekteerimistingimuste taotlus (1) Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotluse ja sellega seonduvate dokumentide ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse. (2) Projekteerimistingimuste taotluses esitatakse: 1) esitaja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja taotleja allkiri; 2) projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis; 3) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus; 4) projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise või nendega seonduva ehitamise kirjeldus; 5) andmed riigilõivu tasumise kohta. (3) Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded ja andmise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 29. Projekteerimistingimuste taotluse kontroll ja taotluse läbi vaatamata jätmine Pädev asutus kontrollib projekteerimistingimuste taotluse saamisel selle nõuetele vastavust ja tagastab taotluse läbi vaatamata, põhjendades seda, kui projekteerimistingimuste andmine on ilmselgelt võimatu. 30. Projekteerimistingimuste menetlus (1) Pädev asutus otsustab keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse ja projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamise avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada eelkõige käesoleva seaduse paragrahvis 26 nimetatud juhul. (2) Pädev asutus koostab projekteerimistingimuste eelnõu, korraldab selle kohta arvamuste kogumise ja selle kooskõlastamise ning annab projekteerimistingimused 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui pädev asutus otsustas menetluse korraldada avatud menetlusena, antakse projekteerimistingimused 45 päeva jooksul taotluse esitamise päevast alates. (3) Pädev asutus kaasab menetlusse taotluses märgitud kinnisasja omaniku, kui taotlust ei ole esitanud omanik, ja vajadusel kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku. (4) Pädev asutus esitab projekteerimistingimuste eelnõu vajadusel: 1) kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega; 2) arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada. (5) Kui projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitati kooskõlastamise või arvamuste avaldamise käigus märkusi, võtab pädev asutus neid asjakohaselt arvesse või põhjendab arvestamata jätmist. 31. Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine Pädev asutus keeldub projekteerimistingimuste andmisest, kui: 1) on algatatud planeering ja sellega seoses on kehtestatud ajutine ehituskeeld; 2) projekteerimistingimuste taotlus ei vasta üldplaneeringule; 3) projekteerimistingimuste taotlus ei vasta olemasoleva detailplaneeringu eesmärkidele; 14

15 4) projekteerimistingimuste taotlus ei vasta õigusaktist või ehitise asukohast tulenevate avalikõiguslikele kitsendustele; 5) projekteerimistingimuste alusel kavandatav ehitis võib ülemääraselt riivata kolmanda isiku õigusi; 6) käesoleva seaduse 30 lõike 4 punktis 1 nimetatud asutus on jätnud projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamata ja eelnõu muutmine ei ole võimalik; 7) projekteerimistingimuste taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad projekteerimistingimuste andmise otsustamist või 8) projekteerimistingimustega soovitakse anda lisaks riigi eriplaneeringule. 32. Projekteerimistingimuste kehtivus (1) Projekteerimistingimused kehtivad tähtajatult. Põhjendatud juhul võib pädev asutus projekteerimistingimuste andmisel sätestada nende kehtivuse tähtaja. (2) Kui sama taotluse esemega on antud uued projekteerimistingimused, muutuvad varem antud projekteerimistingimused kehtetuks. 33. Projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine Pädev asutus võib tunnistada projekteerimistingimused kehtetuks, kui: 1) kehtetuks tunnistamiseks on ette nähtud võimalus projekteerimistingimustes; 2) projekteerimistingimuste andmise aluseks olnud andmed, planeering või muud ehitisele ja ehitamisele esitatavad nõuded on muutunud; 3) hilisemalt on sama kinnisasja kohta kehtestatud detailplaneering; 4) projekteerimistingimuste taotluse esemega hõlmatud kinnisasjale on kehtestatud ehituskeeld või 5) projekteerimistingimuste taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutasid projekteerimistingimuste andmise otsustamist. 4. peatükk EHITAMISE TEATIS JA EHITUSLUBA 34. Ehitamise teatis 1. jagu Ehitamise teatis (1) Käesolevas paragrahvis sätestatud juhtudel tuleb pädevat asutust eelnevalt teavitada ehitamisest. Ehitamisest teavitamine annab õiguse ehitada ehitamise teatises kirjeldatud ehitist. (2) Ehitamise teatis esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (3) Ehitamise teatise esitamine on nõutav käesoleva seadustiku lisas 1 nimetatud ehitiste puhul. (4) Kui ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille ehitamisest peab teavitama, siis asendab ehitamise teatist ehitusluba. (5) Ehitamise teatise vorminõuded ja selle esitamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 35. Ehitamise teatise esitamine (1) Ehitise ehitamisest teavitatakse pädevat asutust elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui ehitisregistri kaudu teavitamine ei ole võimalik, esitatakse ehitamise teatis pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse. (2) Ehitamise teatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise ehitamise alustamist. Kui pädev asutus ei esita 10 päeva jooksul märkust täiendavate nõuete esitamise kohta, võib alustada ehitise ehitamist. 15

16 (3) Ehitamise teatises esitatakse: 1) esitaja nimi, kontaktandmed, dokumendi soovitav kättetoimetamise viis, esitamise kuupäev ja allkiri; 2) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus; 3) ehitamise teatise esitamise eesmärk, sealhulgas ehitise kasutamise otstarve; 4) ajutise ehitise ehitamise korral ehitise kasutamiseks kavandatav aeg; 5) energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse andmed või energiamärgis. (4) Lisas 1 nimetatud juhtudel tuleb ehitamise teatisega esitada ehitusprojekt. (5) Pädev asutus võib ehitisele või ehitamisele esitada täiendavaid nõuded eelkõige seoses vajadusega: 1) tagada ehitise või ehitamise ohutus; 2) kooskõlastada ehitis või ehitamine pädeva asutusega; 3) esitada ehitisele arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke nõudeid; 4) kaitsta teatises märgitud kinnisasja omaniku või kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku õigusi või 5) tagada muinsuskaitseseadusest tulenevate nõuete järgimine. (6) Täiendavate nõuete esitamisel lähtutakse ehitusloa menetluse ja ehitusloa andmisest keeldumise alustest. 36. Ehitamise teatise alusel ehitamise alustamine Ehitamise teatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitamise teatise esitamisest. 37. Ehitusluba 2. jagu Ehitusluba (1) Ehitusluba annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile. (2) Ehitusluba on nõutav käesoleva seadustiku lisas 1 kirjeldatud juhtudel. 38. Ehitusloa andmiseks pädev asutus (1) Ehitusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (2) Kui ehitusloa taotlus sisaldab ehitisi, mille ehitamise alus on riigi eriplaneering, siis annab ehitusloa Tehnilise Järelevalve Amet, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (3) Kui ehitusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille osas on ehitusloa andmine riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses, siis annab ehitusloa Tehnilise Järelevalve Amet, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (4) Kui ehitusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille osas on ehitusloa andmine mitme riigiasutuse pädevuses, siis annab ehitusloa Tehnilise Järelevalve Amet, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 39. Ehitusloa taotlus (1) Ehitusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui ehitusloa taotluse ja sellega seonduvate dokumentide ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse. (2) Ehitusloa taotluses esitatakse: 1) taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja taotleja allkiri; 2) ehitusloa kättetoimetamise viis; 16

17 3) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus; 4) ehitusloa taotlemise eesmärk; 5) ajutise ehitise ehitamise korral ehitise kasutamiseks taotletav aeg; 6) ehitusprojekti koostanud isiku andmed, kui ehitusprojekti nõuetele vastavust kontrollis projekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed; 7) energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse andmed või energiamärgis; 8) andmed riigilõivu tasumise kohta. (3) Koos ehitusloa taotlusega esitatakse nõuetele vastav ehitusprojekt. Kui ehitusprojekti nõuetele vastavust kontrollis ehitusprojekti koostajast sõltumatu pädev isik, esitatakse ka tema arvamus. (4) Ehitusloa taotluse ja ehitusloa vorminõuded ja taotluse esitamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 40. Ehitusloa taotluse kontroll ja taotluse läbi vaatamata jätmine Pädev asutus kontrollib ehitusloa taotluse saamisel selle nõuetele vastavust ja tagastab taotluse läbi vaatamata, põhjendades seda, kui ehitusloa andmine on ilmselgelt võimatu. 41. Ehitusloa menetlus (1) Ehitusluba antakse, kui esitatud ehitusprojekt vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige detailplaneeringule või projekteerimistingimustele ja ehitisele ja ehitamisele esitatud nõuetele. Seaduses sätestatud juhul peab ehitis vastama riigi eriplaneeringule. (2) Pädev asutus otsustab keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse. (3) Ehitusloa kõrvaltingimusena võib eelkõige sätestada: 1) ehitusloa kehtivusaja piiramise ajutise ehitise lammutamise tähtajaga; 2) ehitusloa muutmisvõimaluse seoses samale kinnisasjale antud mitme ehitusloa kehtivusega; 3) ehitusloa tähtaja muutmise võimaluse; 4) ehitise või ehitamise keerukusest tulenevad lisatingimused ehitamiseks või 5) ehitusprojekti üle kontrollimise. (4) Põhjendatud juhul on pädeval asutusel õigus nõuda ehitustehniliste uuringute tegemist või olemasolevate uuringute täpsustamist. Uuringute tulemustega tuleb arvestada ehitusprojekti koostamisel. (5) Pädev asutus võib nõuda, et ehitusprojekti kontrolliks vastavalt käesoleva seaduse 14 lõikele 3 punktile 3 üle ja annaks oma hinnangu selle nõuetele vastavuse kohta sõltumatu ja pädev isik, kui esineb põhjendatud kahtlus ehitusprojekti nõuetele vastavuses. (6) Pädev asutus koostab ehitusloa eelnõu ja korraldab selle kohta elektroonilise arvamuste kogumise ja kooskõlastamise ning annab ehitusloa 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Pädev asutus annab kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks kuni 10 päeva. (7) Pädev asutus kaasab menetlusse taotluses märgitud kinnisasja omaniku, kui taotlust ei ole esitanud omanik, ja vajadusel kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku. (8) Pädev asutus esitab ehitusloa eelnõu vajadusel: 1) kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusloa taotluse esemega ehitise või ehitamisega seotud; 2) arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada. (9) Kui ehitusloa eelnõu kohta esitati kooskõlastamise või arvamuste avaldamise käigus märkusi, võtab pädev asutus neid asjakohaselt arvesse või põhjendab arvestamata jätmist. Ehitusluba antakse elektrooniliselt ehitisregistrisse. 17

18 42. Ehitusloa andmisest keeldumine Pädev asutus keeldub ehitusloa andmisest, kui: 1) kavandatav ehitis ei vasta detailplaneeringule, projekteerimistingimustele, riigi eriplaneeringule, ehitisele või ehitamisele esitatavatele nõuetele või muudele avalik-õiguslikele kitsendustele; 2) ehitusprojekti ei ole koostanud pädev isik või pädev isik ei ole ehitusprojekti kontrollinud ja sobivaks hinnanud; 3) ehitusloa taotluse, sealhulgas ehitusprojekti puudusi ei ole puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja jooksul kõrvaldatud; 4) ehitise ehitamiseks koostatud ehitusprojekt ei tugine ehitatava ehitise asukoha ehitustehniliste uuringute tulemustele või nõutavad uuringud on tegemata; 5) ehitise või ehitamisega kaasneb püsiv negatiivne mõju kinnisasja omanikule või kinnisasjaga piirnevate kinnisasjade omanikele või muudele selle mõjualas olevatele isikutele, mis on üleliia koormav ja mida ei ole võimalik piisavalt vähendada ega leevendada; 6) ehitusprojekt ei vasta ehitusprojektile esitatavatele nõuetele; 7) käesoleva seaduse 41 lõikes 8 punktis 1 nimetatud asutus on jätnud ehitusloa eelnõu põhjendatud juhul kooskõlastamata; 8) pädev asutus on algatanud ehitusprojekti aluseks olnud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetluse; 9) pädev asutus on algatanud ehitusprojekti aluseks olnud projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamise menetluse; 10) on algatatud planeering ja sellega seoses on kehtestatud ajutine ehituskeeld; 11) ehitise või ehitamisega kaasneb oluline keskkonnamõju, mida ei ole võimalik piisavalt vältida ega leevendada; 12) ehitise lammutamine ei vasta avalikele huvidele või 13) ehitusloa taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad ehitusloa andmise otsustamist. 43. Ehitusloa kehtivus Ehitusluba kehtib viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Ehitusloaga võib sätestada ehitusloa kehtivuse muutmise. 44. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine Pädev asutus võib ehitusloa kehtetuks tunnistada, kui: 1) ehitusloa omaja või kinnisasja omanik seda taotleb, välja arvatud kui teistel isikutel on ehitusloa kehtivuse suhtes õigustatud huvi; 2) ehitis või ehitamine ei vasta ehitusprojektile, detailplaneeringutele, projekteerimistingimustele, riigi eriplaneeringule, ehitisele või ehitamisele esitatavatele nõuetele või 3) ehitusloa taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutasid oluliselt ehitusloa andmise otsustamist. 45. Ehitise kasutamise teatis 5. peatükk EHITISE KASUTAMISE TEATIS JA KASUTUSLUBA 1. jagu Ehitise kasutamise teatis (1) Käesolevas paragrahvis sätestatud juhtudel tuleb pädevat asutust teavitada ehitise kasutamisest. Ehitise kasutamisest teavitamine annab õiguse kasutada ehitise kasutamise teatises kirjeldatud ehitist või muuta selle kasutusotstarvet. (2) Ehitise kasutamise teatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse alustada ehitise või selle osa kasutamist ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded. 18

19 (3) Ehitise kasutamise teatis esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (4) Ehitise kasutamise teatise esitamine on nõutav käesoleva seadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul. (5) Kui kasutusloakohustusliku ehitise ehitusprojekt sisaldab ehitist, mille kasutamisest peab teavitama, siis asendab ehitise kasutamise teatist kasutusluba. (6) Ehitise kasutamise teatise vorminõuded ja selle esitamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 46. Ehitise kasutamise teatise esitamine (1) Ehitise kasutamisest teavitatakse pädevat asutust elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui ehitisregistri kaudu teavitamine ei ole võimalik, esitatakse dokumendid pädevale asutusele, kes kannab need ehitisregistrisse. (2) Ehitise kasutamise teatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise kasutamise alustamist. Kui pädev asutus ei esita 10 päeva jooksul märkust täiendavate nõuete esitamise kohta, võib alustada ehitise kasutamist. (3) Ehitise kasutamise teatises esitatakse: 1) esitaja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri; 2) ehitise asukohta puudutava kinnisasja andmed ja katastritunnus; 3) ehitise kasutamise teatise esitamise eesmärk, sealhulgas ehitise kasutamise otstarve ja aeg; 4) ajutise ehitise kasutamise korral ehitise kasutamiseks kavandatav aeg; 5) energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse andmed või energiamärgis; 6) ehitanud isiku andmed. (4) Lisas 2 nimetatud juhtudel tuleb ehitise kasutamise teatisega esitada ehitusprojekt. (5) Pädev asutus võib esitada täiendavaid nõuded eelkõige seoses vajadusega: 1) tagada ehitise ohutus; 2) kooskõlastada ehitis kasutamine pädeva asutusega; 3) kaitsta teatises märgitud kinnisasja omaniku ja kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku õigusi; 4) tagada muinsuskaitseseadusest tulenevate nõuete järgimine. (6) Täiendavate nõuete esitamisel lähtutakse kasutusloa menetluse ja kasutusloa andmisest keeldumise alustest. 47. Ehitise kasutamise teatise alusel ehitise kasutamine Ehitise kasutamise teatise alusel võib ehitist kasutada tähtajatult, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 48. Kasutusluba 2. jagu Kasutusluba (1) Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuetele ja kasutusotstarbele vastavalt. Kasutusluba on nõutav käesoleva seadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul. (2) Kasutusloaga määratakse või muudetakse ehitise kasutamise otstarvet. (3) Kasutusloa võib anda ehitise osale (osakasutusluba), kui ehitise osa on valmis ning täidetud on õigusaktides esitatud nõuded, eelkõige et ehitist on võimalik ohutult kasutada. 19

20 (4) Kui kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavaid rajatisi, antakse kasutusluba iga hoone kohta eraldi. Kasutusluba antakse eraldi ka iga iseseisvalt kasutatavale rajatisele. (5) Ehitise kasutamise otstarvete loetelu kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. (6) Kasutusotstarbest tulenevad nõuded ehitisele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. Kasutusotstarbest tulenevad nõuded ehitisele võib Vabariigi Valitsuse volitusel kehtestada määrusega ka mõni teine asjakohane minister. 49. Kasutusloa andmiseks pädev asutus (1) Kasutusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. (2) Kui kasutusloa taotlus sisaldab ehitisi, mille ehitamise alus on riigi eriplaneering, siis annab kasutusloa Tehnilise Järelevalve Amet, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (3) Kui kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille osas on kasutusloa andmine riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses, siis annab kasutusloa Tehnilise Järelevalve Amet, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (4) Kui kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitist, mille osas on kasutusloa andmine mitme riigiasutuse pädevuses, siis annab kasutusloa Tehnilise Järelevalve Amet, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 50. Kasutusloa taotlus (1) Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui kasutusloa taotluse ja sellega seonduvate dokumentide ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, esitatakse need pädevale asutusele, kes kannab need ehitisregistrisse. (2) Kasutusloa taotluses esitatakse: 1) esitaja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja taotleja allkiri; 2) kasutusloa kättetoimetamise viis; 3) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus; 4) kasutusloa taotlemise eesmärk; 5) ajutise ehitise kasutamise korral selle kasutamiseks taotletav aeg; 6) seaduses sätestatud juhul ehitise kasutamis- ja hooldusjuhend; 7) ehitist ehitanud isiku andmed, asjakohastel juhtudel ka ehitusprojekti koostanud isiku andmed. Kui ehitusprojekti nõuetele vastavust kontrollis projekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed; 8) energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse andmed või energiamärgis; 9) seaduses sätestatud juhul tõendid ehitise auditi kohta; 10) ehitamise dokumendid, välja arvatud juhul, kui kasutusloa taotlus esitati ehitise kasutusotstarbe muutmiseks; 11) andmed riigilõivu tasumise kohta. (3) Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Ehitusprojekti ei tule esitada juhul, kui kasutusloa taotlus esitatakse ehitise kasutusotstarbe muutmiseks. (4) Kasutusloa taotluse ja kasutusloa vorminõuded ja taotluse esitamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 51. Kasutusloa taotluse kontroll ja taotluse läbi vaatamata jätmine Pädev asutus kontrollib kasutusloa taotluse saamisel selle nõuetele vastavust ja tagastab taotluse läbi vaatamata, põhjendades seda, kui kasutusloa andmine on ilmselgelt võimatu. Kasutusloa andmine on 20

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium

Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium 21.05.2015 Ehitusõiguse lähtekohad ehitamise mõiste peab olema võimalikult suures ulatuses kooskõlas tavakeeles

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestata

SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestata SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 5 lõike

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem