Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek"

Väljavõte

1 Reet Alev Pajusi Vallavalitsus Teie nr 7-1/ Meie nr 6-3/16/ Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Austatud proua vallavanem Teavitasite kirjaga nr 7-1/ Maa-ametit Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust ajavahemikul 22. novembrist kuni 22. detsembrini Detailplaneering on algatatud Pajusi Vallavalituse otsusega 97. Planeeringuala paikneb Jõgeva maakonnas Pajusi vallas Mõisaküla kirdeosas Pae (57301:003:0040), Soo (57301:003:0023) ja Aunaaugu (57301:002:0334) kinnistutel. Planeeringuala pindala on 19,55 ha. Planeeringuga kavandatakse mäetööstusmaa otstarbe määramist, et võimaldada karjääri ala laiendamist olemasoleva Otisaare lubjakivikarjääri juurde, mis tegutseb planeeringualast põhja ja kirde pool. Maa-amet, tutvunud seisuga Pajusi valla kodulehel: kättesaadaval olnud planeeringu materjalidega, märgib järgmist. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) 127 lõike 1 kohaselt koostatakse detailplaneering koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi detailplaneering käsitleb. PlanS 133 lõike 1 kohaselt esitatakse detailplaneering kooskõlastamiseks kõnealuse seaduse 127 lõikes 1 nimetatud asutustele. Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) 63 lõike 4 kohaselt, kui planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle osa, kooskõlastatakse detailplaneering PlanS sätestatud korras Keskkonnaministeeriumi või keskkonnaministri volitatud isikuga. Keskkonnaminister on oma käskkirjaga nr 1-2/16/522 andnud Maa-ametile volituse kooskõlastada maakonnaplaneeringuid, üldplaneeringuid, detailplaneeringuid ja riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuid planeerimisseaduses sätestatud korras, kui planeeritav maa-ala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal. MaaPS 62 kohaselt tuleb maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tagada keskkonnaregistris arvele võetud maavara kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs maavaravarule. Nimetatud seaduse 62 lõike 3 järgi võib Keskkonnaministeerium maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat püsiva iseloomuga tegevust lubada üksnes juhul, kui kavandatav tegevus ei halvenda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule Mustamäe tee 51 / Tallinn / / / Registrikood

2 juurdepääsu osas olemasolevat olukorda. Järgnevalt anname oma seisukoha Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringule ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule lähtuvalt asjaolust, et detailplaneeringu ala kattub täielikult keskkonnaregistris arvel oleva Pajusi lubjakivimaardla (registrikaart nr 49) ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru plokiga nr 4 ning AS Kaltsiit poolt taotletava mäeeraldisega. Planeeringu seletuskirjas ei ole nimetatud planeeringuala asumist keskkonnaregistris arvel oleval maardlal. Palume kirjeldada planeeringu seletuskirjas ja KSH aruande eelnõus, et planeeringuala kattub Pajusi lubjakivimaardla (keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaart nr 49) ehituslubjakivi aktiivse tarbevaruga. Planeeritav ala asub valdavalt metsamaal ja selle vahetus lähiümbruses ei asu kaitstavaid loodusobjekte ega kultuurimälestisi, samuti puuduvad läheduses ohtlikud ettevõtted. Planeeringuala on hoonestamata ja seal puuduvad tehnovõrgud. Lähim hoone asub planeeringuala piirist 250 meetrit ida pool. Põhilise lähipiirkonna asustuse moodustab Kalana küla, ülejäänud lähialal on tegemist väga hõreda asustusega. Planeeringuala katastriüksuste sihtotstarve on maatulundusmaa, mis jääb täies ulatuses Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikule alale. Detailplaneeringuga määratakse Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistutele maatulundusmaa asemel mäetööstusmaa sihtotstarve, mistõttu on tegu Pajusi valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Detailplaneeringuga maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine mäetööstusmaaks ei halvenda maavaravarule juurdepääsu või kaevandamisväärsuse osas olemasolevat olukorda. Maa-amet nõustub Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõuga tingimusel, et planeeringudokumente täiendatakse vastavalt eelpool toodud märkustele. Palume hoida Maa-ametit kursis planeeringu edasise menetlemisega, sh edastada Maa-ametile detailplaneeringu kehtestamise otsus digitaalsel kujul ning kehtestatud detailplaneeringu seletuskiri ja joonised.pdf,.jpg või cad vormingus järgnevale e-kirja aadressile: Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Tambet Tiits peadirektor Mare Laan

3 P A J U S I V ALLAVALITSUS Maa-amet nr 7-1/ Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult esitatud arvamuste põhjendatud seisukohad Pajusi Vallavalitsus korraldas Pajusi Vallavolikogu otsusega nr 97 algatatud Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku 22. novembrist kuni 22. detsembrini Vastavalt planeerimisseaduse 82 lõikele 8 teatab detailplaneeringu (edaspidi DP) koostamise korraldaja DP ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Esitasite kirjaga nr 6-3/16/ oma seisukoha, kus palusite kirjeldada planeeringu seletuskirjas ja KSH aruande eelnõus, et planeeringuala kattub Pajusi lubjakivimaardla (keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaart nr 49) ehituslubjakivi aktiivse tarbevaruga. Teavitame, et ettepanekuga on arvestatud. DP seletuskirja peatükk 2 Olemasolev olukord ning KSH aruande peatükk 1 Sissejuhatus ja peatükk 3.11 Loodusvara kasutamise otstarbekus ja vastavus säästva arengu põhimõtetele on vastavalt täiendatud. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Reet Alev vallavanem Mark Liivamägi Pajusi Vallavalitsus Tel Arvelduskonto EE Vallamaja E-post: SEB Pank 401 Kalana küla Pajusi valla kood Jõgeva maakond

4 TERVISEAMET HEALTH BOARD Pajusi Vallavalitsus Teie: nr 7-1/ Kalana küla, Jõgeva mk Meie: nr 9.3-4/7583 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu Teavitasite Terviseametit Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja selle juurde kuuluva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikust väljapanekust Planeeringuala paikneb Jõgeva maakonnas Pajusi vallas Mõisaküla kirdeosas Pae (57301:003:0040), Soo (57301:003:0023) ja Aunaaugu (57301:002:0334) kinnistutel. Planeeringuga kavandatakse mäetööstusmaa otstarbe määramist, et võimaldada karjääri ala laiendamist olemasoleva Otisaare lubjakivikarjääri juurde, mis tegutseb planeeringualast põhja ja kirde pool. Detailplaneeringuga muudetakse Pajusi valla üldplaneeringut, kuna määratakse kinnistutele maatulundusmaa asemel mäetööstusmaa sihtotstarve. Terviseamet on tutvunud esitatud dokumentidega, ning juhib tähelepanu, et planeeringuala lähiümbruse elamualal tuleb tagada müratase, mis vastab sotsiaalministri määrusega nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid kehtestatud normidele. Samuti tuleb arvestada võimaliku mõjuga põhjaveele. Juhul, kui karjääri laiendamisega seoses kaasneb oht ümberkaudsete kaevude veekvaliteedile (veealandus), tuleks tagada vajadusel alternatiivne veevarustus asjaomastele tarbijatele. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Mihhail Muzõtšin peadirektori asetäitja Kristel Kallaste Tartu mnt 85 Tel Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite Tallinn Faks osakond: Gonsiori 29, Tallinn tel Kemikaaliohutuse osakond: Gonsiori 29, Tallinn tel Esmatasandi tervishoiu osakond: Gonsiori 29, Tallinn tel Erakorralise meditsiini osakond: Gonsiori 29, Tallinn tel Järelevalve osakond: Hiiu 42, Tallinn tel Meditsiiniseadmete osakond: Põllu 1a, Tartu tel e-post: Kesklabor: Kotka 2, Tallinn tel Registrikood Tartu labor: Põllu 1a, Tartu tel Kohtla-Järve labor: Kalevi 10, Kohtla-Järve tel

5 P A J U S I V ALLAVALITSUS Terviseamet Lõuna Talitus Jõgevamaa esindus nr 7-1/ Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult esitatud arvamuste põhjendatud seisukohad Pajusi Vallavalitsus korraldas Pajusi Vallavolikogu otsusega nr 97 algatatud Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku 22. novembrist kuni 22. detsembrini Vastavalt planeerimisseaduse 82 lõikele 8 teatab detailplaneeringu (edaspidi DP) koostamise korraldaja DP ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Esitasite kirjaga nr 9.3-4/7583 oma seisukoha, et planeeringuala lähiümbruse elamualal tuleb tagada müratase, mis vastab sotsiaalministri määrusega nr 42 kehtestatud normidele ja kui karjääri laiendamisega seoses kaasneb oht ümberkaudsete kaevude veekvaliteedile (veealandus), tuleks tagada vajadusel alternatiivne veevarustus asjaomastele tarbijatele. Teatame, et DP seletuskirja peatükis 3.3 Keskkonnakaitse abinõud täiendatakse nõudega tagada normikohane müratase planeeringuala lähiümbruse elamualal. Kvaliteetse joogivee tagamise vajadus seoses karjääri tegevusega sätestatakse kaevandamisloas. KSH läbiviimisel on nimetatud asjaoludega arvestatud. Müra kohta vaadata peatükke ja 5.5, veevarustuse kohta vaadata peatükke ja 5.3. Leiame, et puudub vajadus KSH aruande täiendamiseks. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Reet Alev vallavanem Mark Liivamägi Pajusi Vallavalitsus Tel Arvelduskonto EE Vallamaja E-post: SEB Pank 401 Kalana küla Pajusi valla kood Jõgeva maakond

6 Pajusi Vallavalitsus Teie nr 7-1/ Meie nr 6-5/16/70-7 Seisukoht Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneeringule ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule Esitasite Keskkonnaametile läbivaatamiseks ja seisukoha andmiseks Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu koos vastava detailplaneeringu eelnõuga (mõlema koostaja Skepast&Puhkim OÜ). Planeeringu eesmärgiks on kinnistute maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine mäetööstusmaaks ning vajadusel ehitusõiguse määramine. Esitame detailplaneeringule ja selle KSH aruandele järgmised seisukohad: 1. Planeerimisseaduse 126 lg 1 määrab ülesanded, mida detailplaneeringuga lahendatakse. Mitmed neist pole käesolevas planeeringus asjakohased, kuid planeeringus pole neid isegi nimetatud, mis siiski võiksid olla käsitletud (nt liikluskorraldus vmt). 2. Planeeringus tuleks arvestada olulisemate KSH leevendavate meetmetega, kuna kehtestamisele läheb ja planeeringu elluviimise määrab eelkõige planeering, mitte selle KSH (nt tööaeg, veevarustuse tagamine jne). 3. Teeme ettepaneku lisada KSH aruande peatükki 3.3 ka kaart, et oleks lihtsam mõista maaparandussüsteemi rekonstrueerimisel tehtavaid töid. Kaardi võib küll leida lisadest, kuid aruanne oleks terviklikum ja lihtsamini loetav, kui see oleks toodud ka vastavas peatükis. 4. KSH aruande tabelis 4 on ilmsed vead, mis töö hoolikamal koostamisel oleksid pidanud eksperdil küsimusi tekitama. Puurkaevude andmed on võetud keskkonnaregistrist, kuid ilmselt on sinna ajalooliselt vead sattunud. Suurfarmi kinnistu puurkaevu maapinna abs kõrgus on aruande kohaselt 65 m ja maksimaalse alandusega veetaseme kõrgus on 66,2 m. Seega oleks ka maksimaalse alanduse juures tegemist suure survega arteesiakaevuga (veesammas 1,2 m üle maapinna, rääkimata praegusest olukorrast alanduseta). Seda aga ei kinnita hiljuti lõppenud Pajusi ABF-i Kalana farmi KMH, mis kiideti heaks 2015 septembris. Kui vaadata Maa-ameti LIDARi kõrgusandmeid, siis on Suurfarmi kinnistu abs kõrgus ca 73 m ümp, mis annaks olukorrale selgituse. 5. Samuti on küsitavad ekspertide poolt probleemseks peetud Iirise kinnistu kaevu andmed. LIDARi andmetel on maapinna kõrgus ca 70,5 m ümp, mitte 80 m, seega mudeli kohaselt seal probleemi tõenäoliselt ei teki. Palume ekspertidel teema üle vaadata ja aruannet korrigeerida. 6. Peatükis 3.8 Vibratsiooni mõju alalõigus kirjeldatakse detailselt Aru-Lõuna lubjakivikarjääri KMH käigus läbiviidud lõhkamise mõjusid. Käesolevas KSH-s võiks olla võrdluse saamiseks ka Otisaare ja Otisaare II lubjakivikarjääris tehtavate lõhketööde kirjeldus: kui palju keskmiselt lõhkeainet, millise tihedusega võrgustik, millise sagedusega jne. See aitaks mõista, kas Lõuna-Aru karjääris tehtud lõhkamised on Narva mnt 7a / Tallinn / Tel / Faks / e-post: / / Registrikood

7 käesoleva KSH objektiga võrreldavad ja analoogia kohaldatav. Eeldatavalt toimub samasugune lõhkamine ka detailplaneeringu alal, kuna maavara näitajad on samad. 7. Peatükis 3.2. Mõju põhjaveele ja üldse terves aruandes jääb selgusetuks, kas arvestatakse ainult selle põhjavee juurdevooluga, mis tuleb planeeringu alalt, või on sinna hulka arvestatud ka juba avatud karjääridest tulev põhjavesi. Seda võib arvata, kuid aruandes tuleks see selgelt välja tuua. Kuna kogu ala moodustab ühtse terviku, siis igal juhul peab arvestama kogu ala põhjavee juurdevooluga. 8. Võiks kaaluda põhjavee juurdevoolu vähendamise leevendava meetmena olemasoleva karjääri nõlvade osalist täitmist esimesel võimalusel ja ka tulevikus, kui on saavutatud mäeeraldise lamam. Materjali olemasolul saaks nõlvad kohe täita, kui see ala ei ole ette nähtud geoloogidele uuringute ja vaatluste tegemiseks. Seda lahendust on kohati varasemates KMH-des soovitatud. 9. Peatükis Õhusaaste kirjeldatakse põhjalikult tolmu levikut, kuid see võiks olla esitatud ka kaardina, diagrammina vms vormis, et paremini visualiseerida. Näiteks tolmu (peenosakeste) hajuvuskaart. Sama on soovinud ka Mihkli kinnistu omanikud ning väljatöötamiskavatsuses lubati nende sooviga arvestada. 10. Aruandes käsitletakse põgusalt lõhketööde käigus eralduvate saasteainete ja vibratsiooni mõju. Aruandes pole aga käsitletud üldse lõhkamisel väljapaiskuvate lõhkeproduktide (kivimitükkide) mõju. Näiteks Pikknurme dolokivikarjääri KMH-s (Eesti Geoloogiakeskus 2012) nähakse ette 200 m ohuala, mis tugevama tuule (üle 5 m/s) korral veelgi suureneb. Mihkli talu hooned on aga sellest väiksemas kauguses, mille tõttu seda mõju ei saa hindamata jätta. Näitena Rõstla III KMH (OÜ Inseneribüroo STEIGER 2013) soovitab leevendava meetmena kasutada teatud piirkondades vastavaid matte leevendamaks mõjusid. Samas on kokkuvõtvas peatükis 5.4 nimetatud, et tuule suunaga lähedalolevate (<500 m) elumajade poole tuleb lõhketööd ajutiselt peatada, kui tuule kiirus ületab 5 m/s. Aruanne seda aga eelnevalt ei käsitle ning millel põhineb leevendavate meetmete 500 m? 11. Peatükis 3.8 esitatakse väide, et 2012 on karjäärist 2 km kaugusel tehtud vibratsiooni kontrollmõõtmised, kuid normide ületamist ei tuvastatud. Kas saaks aruannet täiendada, tuues ära, kes teostas kontrollmõõtmised ning millised olid tulemused. 12. Aruande leevendavate meetmete peatükis 5.3 soovitatakse teha salvkaevude inventuur ja veetasemete fikseerimine (jääb selgusetuks, miks seda käesoleva KSH raames ei tehtud). Kas võiks olla asjakohane fikseerida ka ümberkaudsete hoonete seisund enne karjääri laienemist, et vältida vaidlusi lõhkamiste vibratsioonist tekitatud mõjude teemal. 13. Teeme ettepaneku teha detailplaneeringule mürakaart juba KSH käigus. See aitaks arendajal oma tegevusi planeerida, kui on vaja paigutada ümber tehnoloogilisi seadmeid, et oleks välditud normide rikkumine. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Helen Manguse keskkonnakasutuse juhtivspetsialist Lõuna regioon Teadmiseks: Skepast&Puhkim OÜ, e-post: 2 (3)

8 Marju Kuldmaa Ivo Ojamäe (3)

9 P A J U S I V ALLAVALITSUS Keskkonnaamet Lõuna Regioon Jõgeva kontor nr 7-1/ Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult esitatud arvamuste põhjendatud seisukohad Pajusi Vallavalitsus korraldas Pajusi Vallavolikogu otsusega nr 97 algatatud Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku 22. novembrist kuni 22. detsembrini Vastavalt planeerimisseaduse 82 lõikele 8 teatab detailplaneeringu (edaspidi DP) koostamise korraldaja DP ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Esitasite kirjaga nr 6-5/16/70-7 oma arvamused ning ettepanekud. Anname iga ettepaneku ja arvamuse kohta oma seisukoha tabelina, kus esimeses veerus on Teie esitatud arvamus või ettepanek ning teises veerus meie põhjendatud seisukoht: 1. Planeerimisseaduse 126 lg 1 määrab ülesanded, mida DP-ga lahendatakse. Mitmed neist pole käesolevas planeeringus asjakohased, kuid planeeringus pole neid isegi nimetatud, mis siiski võiksid olla käsitletud (nt liikluskorraldus vmt). DP seletuskirja ptk 3 (Planeeringulahendus) on kõiki vajalikke teemasid detailplaneeringu täpsusastmes käsitletud, sh liikluskorraldust. 2. Planeeringus tuleks arvestada olulisemate KSH leevendavate meetmetega, kuna kehtestamisele läheb ja planeeringu elluviimise määrab eelkõige planeering, mitte selle KSH (nt tööaeg, veevarustuse tagamine jne). Antud juhul on tegemist mäeeraldise maa-ala kasutuselevõtmisega ning selle alusdokumendiks ei ole niivõrd detailplaneering kuivõrd keskkonnaload. DP ülesanne antud juhul on määrata õige maakasutuse sihtotstarve ning põhjendada ja võimaldada üldplaneeringu muutmist. Muud tingimused (sh karjääri tööaeg, joogiveevarustuse tagamine jms), mis tuleb võtta edaspidiste tegevuste aluseks, tulenevad keskkonnalubadest, mille üheks sisendiks on KSH aruanne. Pajusi Vallavalitsus Tel Arvelduskonto EE Vallamaja E-post: SEB Pank 401 Kalana küla Pajusi valla kood Jõgeva maakond

10 4. KSH aruande tabelis 4 on ilmsed vead, mis töö hoolikamal koostamisel oleksid pidanud eksperdil küsimusi tekitama. Puurkaevude andmed on võetud keskkonnaregistrist, kuid ilmselt on sinna ajalooliselt vead sattunud. Suurfarmi kinnistu puurkaevu maapinna abs kõrgus on aruande kohaselt 65 m ja maksimaalse alandusega veetaseme kõrgus on 66,2 m. Seega oleks ka maksimaalse alanduse juures tegemist suure survega arteesiakaevuga (veesammas 1,2 m üle maapinna, rääkimata praegusest olukorrast alanduseta). Seda aga ei kinnita hiljuti lõppenud Pajusi ABF-i Kalana farmi KMH, mis kiideti heaks 2015 septembris. Kui vaadata Maa-ameti LIDARi kõrgusandmeid, siis on Suurfarmi kinnistu abs kõrgus ca 73 m ümp, mis annaks olukorrale selgituse. 5. Samuti on küsitavad ekspertide poolt probleemseks peetud Iirise kinnistu kaevu andmed. LIDARi andmetel on maapinna kõrgus ca 70,5 m ümp, mitte 80 m, seega mudeli kohaselt seal probleemi tõenäoliselt ei teki. Palume ekspertidel teema üle vaadata ja aruannet korrigeerida. 6. Peatükis 3.8 Vibratsiooni mõju alalõigus võiks olla ka Otisaare ja Otisaare II lubjakivikarjääris tehtavate lõhketööde kirjeldus. See aitaks mõista, kas Lõuna-Aru karjääris tehtud lõhkamised on käesoleva KSH objektiga võrreldavad ja analoogia kohaldatav. 7. Peatükis 3.2. Mõju põhjaveele ja üldse terves aruandes jääb selgusetuks, kas arvestatakse ainult selle põhjavee juurdevooluga, mis tuleb planeeringu alalt, või on sinna hulka arvestatud ka juba avatud karjääridest tulev põhjavesi. Seda võib arvata, kuid aruandes tuleks see selgelt välja tuua. Kuna kogu ala moodustab ühtse terviku, siis igal juhul peab arvestama kogu ala põhjavee juurdevooluga. Ettepanekuga on arvestatud. Ptk on korrigeeritud kasutades Maa-ameti kõrgusandmeid. Muudatused tehtud ka tabelis 4. Ekspert juhib tähelepanu, et riiklikus keskkonnaregistris on puurkaevude andmetes ebamõistlikult palju vigu, mis raskendab planeerijate ja ekspertide tööd ning õigete järelduste tegemist (see ei puuduta ainult konkreetset DP-d ja KSH-d). Riigi ülesanne on tagada registris olevate lähteandmete korrektsus ja eemaldada vastuolud erinevate andmebaaside vahel. Keskkonnaregistri vigade parandamine juhtumipõhiselt ja arendajate kulul ei ole põhjendatud. Ekspert teeb ettepaneku, et Keskkonnaamet esitab käesolevas KSH-s ilmnenud probleemi lahendamiseks keskkonnaregistri pidajale (Keskkonnaagentuurile) ja jälgiks, et viga saaks registris ka parandatud, et edaspidi jälle sama teemaga ei peaks tegelema hakkama. Ettepanekuga on arvestatud. Kasutatud on Maa-ameti kõrgusandmeid. Muudatused tehtud tabelis 4. Iirise kinnistu kuivaksjäämise ohu lõik on ptk tekstist kustutatud. Vt ka eksperdi kommentaar eelmisele punktile. Ettepanekuga on arvestatud. Ptk 3.8 on vastavalt täiendatud. Lõhketööd viiakse läbi vastavalt lõhkematerjaliseadusele, tööde üle teostab järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet. Ettepanekuga on arvestatud. Vastav selgitus on lisatud peatüki 3.2 algusesse. 8. Võiks kaaluda põhjavee juurdevoolu Ettepanekuga on arvestatud. Soovitus on

11 vähendamise leevendava meetmena olemasoleva karjääri nõlvade osalist täitmist esimesel võimalusel ja ka tulevikus, kui on saavutatud mäeeraldise lamam. Materjali olemasolul saaks nõlvad kohe täita, kui see ala ei ole ette nähtud geoloogidele uuringute ja vaatluste tegemiseks. Seda lahendust on kohati varasemates KMH-des soovitatud. 9. Peatükis Õhusaaste kirjeldatakse põhjalikult tolmu levikut, kuid see võiks olla esitatud ka kaardina, diagrammina vms vormis, et paremini visualiseerida. Näiteks tolmu (peenosakeste) hajuvuskaart. Sama on soovinud ka Mihkli kinnistu omanikud ning väljatöötamiskavatsuses lubati nende sooviga arvestada. 10. Aruandes pole käsitletud lõhkamisel väljapaiskuvate lõhkeproduktide (kivimitükkide) mõju. Näiteks Pikknurme dolokivikarjääri KMH-s (Eesti Geoloogiakeskus 2012) nähakse ette 200 m ohuala, mis tugevama tuule (üle 5 m/s) korral veelgi suureneb. Mihkli talu hooned on aga sellest väiksemas kauguses, mille tõttu seda mõju ei saa hindamata jätta. Samas on kokkuvõtvas peatükis 5.4 nimetatud, et tuule suunaga lähedalolevate (<500 m) elumajade poole tuleb lõhketööd ajutiselt peatada, kui tuule kiirus ületab 5 m/s. Aruanne seda aga eelnevalt ei käsitle ning millel põhineb leevendavate meetmete 500 m? lisatud peatükki 5.3. Vastava selgitava lõiguga on täiendatud ka peatükki 3.2. KSH käigus jõuti ekspertarvamuse abil järeldusele, et ümbritsevale keskkonnale ja lähematele elamualadele, sh inimese tervisele, väljaspool karjääri õhusaaste olulist mõju ei avalda (vt ptk 3.7.2). Seetõttu ei peetud vajalikuks teostada täiendavalt veel ka õhusaaste leviku modelleerimist ja illustratiivsete materjalide koostamist. Esitatud andmetest lähtuvalt peab ekspert piisavaks KSH aruandes ptk 5.4 toodud leevendusmeetmete rakendamist. Põhjendatud kaebuste laekumisel tuleb hinnata olukorda juhtumipõhiselt ning vajadusel rakendada täiendavaid leevendusmeetmeid. Ettepanekuga ei arvestata. Aruande koostamisel lähtuti KSH väljatöötamise kavatsusest. KSH ülesanne ei ole lõhketööde läbiviimise ohutusmeetmete hindamine. Ohuala suurus kildude laialipaiskumise järgi määratakse lõhketöö projektiga, mitte KSH aruandega. Vt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 64 Lõhketöö projektile esitatavad nõuded 1 lg 1 punkt 7. Lõhketöö projekt peab muuhulgas sisaldama ka abinõusid kildude laialipaiskumise vähendamiseks, ohualas asuvate ehitiste omanike või valdajate esitatud tingimusi ning vajaduse korral ülevaatuse akti ohualas olevate ehitiste tehnilise seisukorra kohta (vt eelnimetatud määruse 1 lg 2). Lõhketöö projektis tuleb arvestada nii Mihkli talu hoonetega kui ka sellega, et ohualasse ei satuks kõrvalisi isikuid, samuti lõhketöö teostamise kohale oluliselt lähemal asuvate ehitistega (nt karjääri rajatised) ja karjääris töötavate inimestega. Lõhketöö üle teostab järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet. KSH aruande ptk 5.4 käsitleb ettepanekuid õhusaaste leviku

12 11. Peatükis 3.8 esitatakse väide, et 2012 on karjäärist 2 km kaugusel tehtud vibratsiooni kontrollmõõtmised, kuid normide ületamist ei tuvastatud. Kas saaks aruannet täiendada, tuues ära, kes teostas kontrollmõõtmised ning millised olid tulemused. 12. Aruande leevendavate meetmete peatükis 5.3 soovitatakse teha salvkaevude inventuur ja veetasemete fikseerimine (jääb selgusetuks, miks seda käesoleva KSH raames ei tehtud). Kas võiks olla asjakohane fikseerida ka ümberkaudsete hoonete seisund enne karjääri laienemist, et vältida vaidlusi lõhkamiste vibratsioonist tekitatud mõjude teemal. 13. Teeme ettepaneku teha DP-le mürakaart juba KSH käigus. See aitaks arendajal oma tegevusi planeerida, kui on vaja paigutada ümber tehnoloogilisi seadmeid, et oleks välditud normide rikkumine. vähendamiseks, mitte kildude laialipaiskumise teemat. Ettepanekuga on arvestatud. Ptk 3.8 on vastavalt täiendatud. Salvkaevude inventuuri tegemine on eraldi töö ja seda ei olnud käesoleva KSH mahus ette nähtud. Salvkaevude inventuur on otstarbekas teha pärast detailplaneeringu kehtestamist kaevandamisloa taotlemise protsessis. Lõhketöö projekt peab muuhulgas vajaduse korral sisaldama ülevaatuse akti ohualas olevate ehitiste tehnilise seisukorra kohta. Ümberkaudsete hoonete seisundi fikseerimise vajaduse osas annab seisukoha Tehnilise Järelevalve Amet, kes teostab järelevalvet lõhketöö üle. See ei ole KSH ülesanne. KSH käigus jõuti ekspertarvamuse abil järeldusele, et ümbritsevale keskkonnale ja lähematele elamualadele, sh inimese tervisele, väljaspool karjääri müra olulist mõju ei avalda (vt ptk 3.7.1). Seetõttu ei peetud vajalikuks teostada täiendavalt veel ka müra modelleerimist ja mürakaardi koostamist. Esitatud andmetest lähtuvalt peab ekspert piisavaks KSH aruandes ptk 5.5 toodud leevendusmeetmete rakendamist. Põhjendatud kaebuste laekumisel tuleb hinnata olukorda juhtumipõhiselt ning vajadusel rakendada täiendavaid leevendusmeetmeid. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Reet Alev vallavanem Mark Liivamägi

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - KSH_programm.doc

Microsoft Word - KSH_programm.doc Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja:

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

KVKP_REP_ettepanekute_koond

KVKP_REP_ettepanekute_koond EELNÕU AVALIKUSTAMISEL LAEKUNUD ETTEPANEKUTE KOONDTABEL ärakiri 1 2 3 4 5 6 1 Maa-amet 18.09.2018 nr 6-3/18/12646-3 2 Päästeamet 25.09.2018 nr 1.2-1/15029-2 Planeeringujoonistel Põhijoonis ja Lahenduse

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM (12.03.2014) Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc TALLINNA LINNAS PIRITA LINNAOSAS RANDVERE TEE 82A JA 88A KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE Töö nr. 1103 Tellija: Tallinna Keskkonnaamet Koostaja: Corson OÜ Tallinn

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul Töö number 2019-0047 Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti 34 90504, Haapsalu Telefon: 4725300; e-post: hlv@haapsalulv.ee Registrikood: 75012802 Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus 2018 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt... 4 2.1 Üldplaneering ja selle

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Maavara kaevandamise loa andmine Sangla III turbatootmisala mäeeraldisel, maavara kaevandamise loa nr KMIN-071 muutmine Sangla kütteturba tootmisala m

Maavara kaevandamise loa andmine Sangla III turbatootmisala mäeeraldisel, maavara kaevandamise loa nr KMIN-071 muutmine Sangla kütteturba tootmisala m EELNÕU (16.06.2016) K Ä S K K I R I Tallinn [Registreerimise kuupäev] nr [Registreerimisnumber] Maavara kaevandamise loa andmine Sangla III turbatootmisala mäeeraldisel, maavara kaevandamise loa nr KMIN-071

Rohkem

Microsoft Word avaliku arutelu protokoll_VORMISTATUD

Microsoft Word avaliku arutelu protokoll_VORMISTATUD Tila külas asuvate Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala DETAILPLANEERINGU ESKIISI ARUTELU PROTOKOLL 25.09.2018.a ALGUS KELL 17.00 TOIMUMISKOHT Kõrveküla Lõpp kl 18.45 Koosoleku juhataja:

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Programm Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles kirjeldatakse kavandatavat tegevust, määratakse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66 Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded" Lisa 3 VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA) Loa taotluse registreerimisnumber

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

MÄENDUSE MAINE 25. MAJANDUSARVESTUS MÄENDUSE VÄIKEETTEVÕTTE NÄITEL Julia Gulevitš Viimasel ajal pööratakse palju tähelepanu keskkonnakaitsele, soojuse

MÄENDUSE MAINE 25. MAJANDUSARVESTUS MÄENDUSE VÄIKEETTEVÕTTE NÄITEL Julia Gulevitš Viimasel ajal pööratakse palju tähelepanu keskkonnakaitsele, soojuse 25. MAJANDUSARVESTUS MÄENDUSE VÄIKEETTEVÕTTE NÄITEL Julia Gulevitš Viimasel ajal pööratakse palju tähelepanu keskkonnakaitsele, soojusenergeetikale ja põlevkivi kaevandamisele, kuid kõrvale on jäänud mäenduse

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem