LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla"

Väljavõte

1 LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tuglase 19, Tartu, Laenuandja tegevusloa andmetega on võimalik tutvuda Finantsinspektsiooni kodulehel Laenutaotleja isik, kes on esitanud Laenuandjale taotluse laenu saamiseks Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale laenusumma (laen), Laenusaaja aga kohustub tasuma laenult intressi ja laenu tagasi maksma. Lepingu sõlmimisel lepivad pooled kokku tehingu põhitingimustes, üldtingimustes, intressi ja põhisumma maksegraafikus ning muudes tingimustes. Poolte vahel sõlmitavad laenulepingu lisad on lepingu lahutamatud osad Käendusleping - tagatisleping, millega füüsilisest isikust Käendaja kohustub vastutama Laenuandja ees Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud lepingust tulenevate kõigi nõuete täieliku täitmise eest, kui lepingust tulenevate kohustuste täitmise tähtaeg on saabunud ning Laenusaaja on jätnud need täitmata. Käendusleping on lepingu lahutamatuks lisaks Laenutaotlus Laenutaotleja tahteavaldus laenulepingu sõlmimiseks ja/või laenulepingu või maksegraafiku muutmiseks, mille Laenutaotleja edastab Laenuandjale Laenuandja veebilehe kaudu Laenusaaja isik, kes on sõlminud Laenuandjaga laenulepingu laenu saamiseks Tarbija füüsiline isik, kes on sõlminud Laenuandjaga lepingu väljaspool olemasolevat majandus- või kutsetegevust ning kellega sõlmitud lepingule kohalduvad võlaõigusseaduse kohaselt tarbijakrediidi sätted Käendaja - füüsiline isik, kes on sõlminud Laenuandjaga lepingust tulenevate Laenusaaja kohustuste täitmise tagamiseks käenduslepingu Lepingu sõlmimise tasu Laenusaaja poolt makstav tasu Laenuandjale laenutaotluse analüüsi, rahaliste vahendite korraldamise, lepingu sõlmimise ja muudatuste vormistamise ning laenusumma väljastamisega seotud toimingute eest, kui lepingus ei lepita kokku teisiti Laenusumma (laen) Laenuandja poolt laenulepingus sätestatud tingimustel Laenusaajale tegelikult välja makstud rahasumma Laenuotsus Laenuandja poolt tehtud ostus laenutaotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks Sooduslaen vastavalt sooduslaenu eritingimustele Laenusaajale antav laenusumma Intress Laenusaaja poolt Laenuandjale igakuiselt või aastas maksmisele kuuluv laenusummalt arvestatav tasu vastavalt laenulepingu põhitingimuses kokku lepitud intressimäärale Intressimäär Laenuandja ja Laenusaaja vahel kokkulepitud intress, mis on väljendatud protsentides Laenu brutosumma kõigi Laenusaaja poolt laenu tagasimaksmiseks ning intressi ja muude kulude tasumiseks tehtavate maksete kogusumma Krediidi kulukuse määr protsentides laenu netosummast avaldatav Laenusaajale aastas langev lepingust tulenevate kulude koormus eeldusel, et laenuleping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul ja pooled täidavad laenulepingust tulenevaid kohustusi kohaselt. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub Laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri määrusega (RTI 2010, 76, 584) kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma. Krediidi kulukuse määra arvutamisel ei võeta arvesse Laenuandja kasuks tagatise seadmise kulu (sh notaritasu ja riigilõiv), tagatisega koormatud eseme kindlustuskulu ja muid lepingu sõlmimise hetkest Laenuandjale teadmata kulusid, mis on seotud laenu viivitamisega, sissenõudmisega või lisateenuste kasutamisega Laenu kogukulu Laenusaajale kõik kulud (k.a intress, lepingutasud, maksud ja mis tahes muud tasud), mida Laenusaaja on kohustatud seoses laenulepinguga maksma ja mis on Laenuandjale teada, v.a notaritasud Pooled või pool Laenuandja ja/või Laenusaaja Kolmas isik iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole lepingu pool Varalised kohustused laenusumma, intress, viivis, lepingu sõlmimise tasu, lepingu pikendamise tasu, lepingu refinantseerimise tasu, võla sissenõudmisega seotud kulud või muu rahaline kohustus, mille Laenusaaja peab täitma Laenuandjale Maksegraafik laenusumma tagastamise ja intressi maksmise maksegraafik. Laenuandja koostab maksegraafiku laenulepingus toodud tingimustel. Maksegraafik on informatiivne ja selles on ära toodud maksete arv, summad ja tähtpäevad, mille järgi täidab Laenusaaja oma varalised kohustused Laenuandjale Laenulepingu üldtingimused käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad Credit.ee OÜ laenulepingu üldtingimused Arvelduskonto lepingus fikseeritud Laenusaaja arvelduskonto, kuhu makstakse laenusumma ja millelt toimub varaliste kohustuste täitmine. ~ 1 ~

2 1.24. Laenuandja veebileht internetiaadressil asuv veebileht ja sealne iseteeninduskeskkond Laenulepingu pikendamine laenu tähtpäeva edasilükkamine viis (5), viisteist (15) või kolmkümmend (30) päeva Laenusaaja taotluse alusel, kui Laenusaaja on tasunud pikendamise tasu Pikendamise tasu tasu, mida arvestatakse laenu tagastamise tähtaja pikendamise ehk edasilükkamise eest Püsiklient Laenusaaja, kellega Laenuandja on varem vähemalt ühel korral sõlminud laenulepingu ning kes on täies ulatuses tasunud kõik varalised kohustused Laenuandjale Tööpäev kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, riigipüha või rahvuspüha Teenustasu Laenulepingu üldtingimustes nimetatud või nimetamata tasu, mida Laenusaaja kohustub Laenuandjale maksma Laenulepinguga seotud toimingute eest. Laenuandja kehtiv hinnakiri on avaldatud veebilehel Viivis viivitusintress, mida Laenusaaja kohustub Laenuandjale maksma laenu põhiosa võlgnevuse täitmisega viivitamise korral Refinantseerimine lisateenus, mis võimaldab Laenusaajal muuta laenu perioodi või laenu osamakse suurust Lisateenus laenulepingu pikendamine, refinantseerimine ning muud võimalikud laenu kasutamisega seotud täiendavad võimalused laenusaajale Lisalaen - Lisateenus, mille raames Laenuandja pakub Laenusaajale täiendava laenu saamise võimalust Eritingimus laenu kasutamisega seotud eritingimused, mis on laenulepingu lahutamatuks lisaks Klienditeeninduse salasõna Laenusaaja või Laenutaotleja määratud parool, mida Laenusaaja või Laenutaotleja kasutab avalduste, taotluste ja lepingut puudutavate infopäringute esitamisel telefoni teel. 2. LAENUSUMMA MAKSETINGIMUSED JA LAENULEPINGU SÕLMIMINE 2.1. Laenusumma saamiseks esitab Laenutaotleja Laenuandjale taotluse Laenuandja veebilehe kaudu. Laenutaotleja vastutab seaduses sätestatud korras laenutaotluses esitatud andmete õigsuse eest Laenutaotluse esitamiseks on Laenutaotleja kohustatud registreeruma Laenuandja veebilehe kaudu. Laenutaotluses tuleb täita kõik kohustuslikud väljad Laenuandja teavitab Laenutaotlejat puudustest laenutaotluses ning võimalusest puudused kõrvaldada Laenutaotluse saamine ei kohusta Laenuandjat lepingut sõlmima ja/või laenu väljastama Laenusaaja kinnitab laenutaotluse esitamisega, et ta on Laenuandja veebilehel kõigi laenuga seotud tingimustega tutvunud, sh Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, isikuandmete töötlemise põhimõtete ja laenulepingu üldtingimustega, neist aru saanud, nendega nõustunud ning ei oma hiljem mingeid pretensioone ega nõudeid alusel, et talle ei olnud teada või selged laenu saamise tingimused või muu info seoses poolte vahel sõlmitud laenulepinguga Laenusaaja kinnitab laenutaotluse esitamisega, et tema poolt laenu taotlusega enda kohta esitatud andmed on õiged, tal puuduvad varalised võlgnevused, mille maksetähtaeg on möödas, ja kohtuvaidlused nõuetega tema vastu. Laenuandjal on õigus kontrollida laenutaotluses esitatud andmeid Laenutaotleja ja laenutaotluse kohta. Laenuandjal on õigus mitte aktsepteerida ebakorrektselt täidetud Laenutaotlusi ilma Laenutaotlejat teavitamata Laenuandja teeb Laenutaotlejale laenu andmise otsuse teatavaks mobiilisõnumi (sms) või e-posti teel hiljemalt kahe (2) tööpäeva jooksul pärast seda, kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud Laenuotsuse tegemiseks teostab Laenuandja laenuanalüüsi, sealhulgas Laenutaotleja ja käendaja krediidivõimelisuse analüüsi. Vajadusel on Laenuandjal õigus nõuda Laenutaotlejalt ja käendajalt tema sissetulekut, majanduslikku olukorda ning laenu teenindamise võimet tõendavate andmete ja dokumentide esitamist Laenutaotluse analüüsist tulenevalt, võib Laenuandja teha ettepaneku Laenutaotluses valitud laenu oluliste tingimuste (laenusumma, laenu perioodi jms) muutmiseks. Laenuandja teavitab Laenusaajat tingimuste muutmisest telefoni või e-posti teel Laenutaotleja, käendaja või -saaja kohustub oma kontaktandmete ja oluliste finants- või majanduslike näitajate muutumisel viivitamata informeerima Laenuandjat Esmakordselt laenu taotlev isik ja käendaja peavad pärast laenusumma väljastamise otsust pöörduma Laenuandja kontorisse oma isiku tuvastamiseks (isikut tõendava dokumendiga) või järgima Laenuandja veebilehel või iseteeninduskeskkonnas toodud juhiseid isiku tuvastamiseks Laenutaotluse alusel tehtud laenu andmise otsusega loetakse laenuleping sõlmituks. Laenuotsuse alusel väljastatakse Laenusaajale tema arvelduskontole laenusumma. Laenusumma väljastamise aluseks olnud asjaolude olulisel muutumisel või valeandmete esitamisel on laenuleping ~ 2 ~

3 tühine ja Laenuandjal on õigus keelduda laenusumma väljamaksmisest Laenuandja saadab Laenusaajale laenulepingu maksegraafikuga, laenulepingu üldtingimused, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe ja muud lepingu lisad elektrooniliselt e-posti teel või paberkandjal Laenusaaja aadressile ning need loetakse kättesaaduks, kui need on Laenusaajale edastatud ja Laenusaajal on olnud mõistlik võimalus nendega tutvumiseks. Muu hulgas on nimetatud dokumendid Laenusaajale kättesaadavad Laenuandja veebilehel, sealses iseteeninduskeskkonnas Laenusaaja kinnitab laenulepingu sõlmimisega, et Laenusaaja tegutseb laenutaotluse esitamisel ja laenulepingu sõlmimisel oma vabal tahtel ilma kolmandate isikute mõjutuseta; Laenusaaja ei sõlmi laenulepingut tulenevalt oma erakorralisest vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest või muust sellisest asjaolust; Laenusaaja on teadlik asjaolust, et krediidiasutuste poolt pakutavate laenude krediidi kulukuse määr võib olla madalam kui Laenuandja pakutavatel laenudel, kuid soovib siiski laenulepingut sõlmida Laenuandjaga; Laenusaaja poolt Laenuandjale esitatud informatsioon isikuandmete, majandusliku olukorra, laenu kasutamise otstarbe jms kohta on tõene ning Laenuandja nõudel dokumentaalselt tõendatav Laenusaaja on kohustatud Laenuandjat teavitama mistahes muudatustest seoses eelpool nimetatud kinnitustega Laenuandja teeb laenusumma väljamakse Laenusaajale Eesti Vabariigis kehtivas valuutas (eurodes) hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul pärast laenuotsuse tegemist, Laenusaaja ja käendaja isiku tuvastamist, käenduslepingu sõlmimist ja sellekohase otsuse jõus olles, kandes selle Laenusaaja arvelduskontole. Tagatisega koormatud lepingu puhul tehakse väljamakse hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul tingimusel, et Laenuandja kasuks Laenuandja poolt määratud tingimustel tagatise seadmise leping on sõlmitud, tagatise seadmisega seotud kulud (riigilõiv ja notaritasu) on makstud ning tagatise seadmise leping on esitatud ettenähtud registrile Laenuandja võib laenu andmisest või väljamaksmisest keelduda seejuures põhjendusi andmata Kui Laenutaotluse rahuldamata jätmine põhineb andmekogudest saadud teabel, teavitab Laenuandja Laenutaotlejat viivitamata ja tasuta sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud andmekogu üksikasjadest Laenusumma ülekandmisel laienevad poolte vahelisele laenusuhtele kõik Laenuandja poolt laenu andmise ja Laenusaaja poolt selle tagastamise tingimused Teave ja lepingutingimused esitakse eesti keeles. 3. LAENUSUMMA TAGASTAMINE, INTRESSI JA MUUDE KOHUSTUSTE TASUMINE 3.1. Laenusaaja kohustub tagastama laenusumma ja tasuma intressi vastavalt laenulepingule lisatud või talle saadetud maksegraafikule või selle puudumisel vastavalt lepingu üldtingimustele. Intressi arvestamisel lähtub Laenuandja tegelikust päevade arvust kalendrikuus ja 365-päevasest aastast (liigaastal 366 päeva). Intressi arvestamine algab laenusumma Laenusaaja kontole kandmise päevast. Laenusaaja kohustub iga kuu tasuma intressi Laenuandjale tagasi maksmata laenusummalt lepingus fikseeritud intressimäära alusel Laen tagastatakse samas vääringus, milles see Laenusaajale anti Viivise määraks kohustuse mittetähtaegse täitmise korral on laenulepingus kokku lepitud intressimäär päevas tähtajaks tasumata summalt päevas, välja arvatud juhul, kui lepinguga on kindlaks määratud teisiti. Viivise arvestamine algab maksetähtpäevale järgneval kalendripäeval ja lõpeb võlgnevuse Laenuandja arvelduskontole laekumise päeval. Tasumata viiviselt ja intressilt viivist ei arvestata Makse peab olema Laenuandjale laekunud hiljemalt maksegraafikus sätestatud kuupäevaks Laenuandja ei esita Laenusaajale laenusumma maksete (sh intressi, pikendamise tasu vms) tasumiseks arveid Kui Laenusaaja on sõlminud käesolevas lepingus sätestatud maksekohustuste täitmiseks otsekorralduslepingu või andnud oma kontopidamise teenust osutavale pangale püsimaksekorralduse, on Laenusaaja kohustatud jälgima ning vastutab ise selle eest, et kõik käesoleva lepingu järgsed Laenusaaja kohustused saaksid täidetud käesoleva lepingu nõuete kohaselt Laenusaaja poolt Laenuandjale lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad tasutakse lepingus sätestatud Laenuandja arvelduskonto(de)le. Maksekorraldusel peab olema näidatud Laenusaaja nimi, lepingu number ja laenulepingu tingimustes sätestatud viitenumber. Maksekorraldusel toodud andmete vastuolu korral on Laenuandjal õigus lähtuda esmalt viitenumbrist Kui Laenuandjale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida (ei ole täidetud p 3.7 nõuded), ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ning Laenusaaja on kohustatud tasuma viivist vastava perioodi eest. ~ 3 ~

4 3.9. Laenusaajal on õigus täita laenulepingust tulenevad kohustused Laenuandjale ennetähtaegselt, tehes Laenuandjale sellekohase avalduse vähemalt kolm (3) tööpäeva enne oma kavatsust ennetähtaegselt laen tagastada, märkides avalduses järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, tagastamise tähtaeg ja arvelduskonto number Ennetähtaegsest täitmisest kirjalikult teatamata jätmisel loetakse ennetähtaegselt tasutud summad laenu ja intresside ettemakseks Kui Laenusaaja ei tagasta laenusummat ja ei tasu intressi Laenusaaja poolt laenusumma ennetähtaegse täitmise avalduses määratud tähtajaks, loetakse et Laenusaaja ei ole laenusumma ennetähtaegse tagastamise ja lepingu ülesütlemise avaldust teinud ning leping jätkub endistel tingimustel Lepingust tulenevate kohustuste ennetähtaegne täitmine ei mõjuta kummagi poole lepinguliste õiguste ja kohustuste kehtivust, välja arvatud laenu kasutamata jäetud ajale langeva intressi osas. Lepingust tulenevate kohustuste ennetähtaegsel täitmisel ei võlgne Laenusaaja laenu kasutamata jätmise ajale langevat intressi Laenu ennetähtaegse tagastamise korral on Laenuandjal õigus lepingu sõlmimise tasule Ennetähtaegse tagastamise korral on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega. Hüvitise suurus on kolm (3) protsenti ennetähtaegselt tagastatud laenu summast Tarbijaga sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste ennetähtaegsel täitmisel tuleb Laenusaajal muude kohustuste hulgas tasuda ka hüvitis kahju eest, mis on seotud ennetähtaegse tagasimaksega ühe (1) protsendi ulatuses ennetähtaegselt tagastatud laenu summalt juhul, kui ennetähtaegse tagasimakse ja lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta, ning null koma viie (0,5) protsendi ulatuses ennetähtaegselt tagastatud laenu summalt juhul, kui see periood ei ületa üht aastat, kuid mitte enam kui Laenusaaja oleks pidanud maksma Laenuandjale intressideks ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõpptähtpäeva vahelisel perioodil Laenusumma ennetähtaegne tagastamine ei vabasta Laenusaajat lepingu rikkumisest tulenevate kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne laenusumma ennetähtaegset tagastamist Lepingust tulenevate kohustuste täitmise käigus Laenuandjale laekunud summade arvelt loetakse esmalt tasutuks võla sissenõudmisega seotud kulud, seejärel viivis ja muud tasumisele kuuluvad kohustused, seejärel tasumata intress ning lõpuks laenusumma Kui tarbijast Laenusaajal on kohustus tasuda Laenuandjale üheaegselt lepingust tulenevaid kohustusi, kaetakse kohustuse täitmiseks tehtud maksetest: esimeses järjekorras võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud; teises järjekorras tähtajaks tagastamata laenusumma (laen); kolmandas järjekorras tähtajaks tasumata intressid (sh viivised) vastavalt nende ajalisele järjekorrale alates varasemast võlgnevusest; neljandas järjekorras muud võimalikud kohustused Laenuandja ei või keelduda osaliste maksete vastuvõtmisest, samuti kolmanda isiku poolt Laenusaaja kohustuste katteks tasutud summa vastuvõtmisest ja selle lugemisest Laenusaaja kohustuse katteks Laenuandjale lepingust tulenevate kohustuste katteks enammakstud või muudel juhtudel alusetult makstud summad tagastatakse alusetu makse teinud isiku (sh Laenusaaja) avalduse alusel hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul avalduse kättesaamisest. Kõik enammakstud või muudel juhtudel alusetult makstud summade tagastamisega seotud kulud (nt ülekandetasud) kannab alusetu makse teinud isik ning Laenuandjal on õigus antud kulud tagastamisele kuuluvast summast kinni pidada Laenusaajal on õigus taotleda laenu tagastamistähtaja pikendamist, nõustudes laenu pikendamise tasu maksmisega. Laenu tagastamistähtaja pikendamiseks esitab Laenusaaja asjakohase taotluse iseteeninduskeskkonnas (Laenuandja veebilehel), mille rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Laenuandja. Laenu tagastamistähtaja pikendamise korral koostab Laenuandja uue maksegraafiku ja saadab selle hiljemalt ühe (1) tööpäeva jooksul e-posti teel Laenusaajale. Laenusaaja kohustub teostama makseid vastavalt uuele maksegraafikule Laenusaajal on õigus taotleda laenu refinantseerimist, tasudes laenu refinantseerimise tasu. Laenu refinantseerimiseks esitab Laenusaaja taotluse, mille rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Laenuandja. Taotluse rahuldamisel loetakse poolte vahel sõlmituks uus laenuleping uutel tingimustel. Sel juhul teostab Laenusaaja makseid vastavalt uuele maksegraafikule. Uue lepingu sõlmimise momendist loetakse varasem leping lõppenuks Maksegraafiku muutmise ja/või uue lepingu sõlmimisega võivad võrreldes varasema laenulepinguga oluliselt muutuda laenuga seotud tingimused (intressimäär, krediidi kulukuse määr, laenusumma jne). ~ 4 ~

5 3.24. Laenu refinantseerimise korral on Laenusaajal kohustus tasuda vastavate toimingute eest Laenuandjale lepingu sõlmimise tasu. 4. VASTUTUS JA KOHUSTUSED 4.1. Laenusaajal või käendajal on kohustus igast oma majandusliku või finantsilise olukorra olulisest muutusest informeerida Laenuandjat Laenuandjal on õigus nõuda ja Laenusaajal on kohustus anda informatsiooni iga olulise asjaolu kohta, mis halvendavad Laenusaaja maksevõimet täita kohustust Laenuandja ees Laenuandjal on õigus laenuleping üles öelda eelkõige, kui: Laenusaaja on lepingust tulenevate maksekohustuste täitmisega viivitanud kokku vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva; tarbijast Laenusaaja ei täida laenulepingu järgset makset täielikult või osaliselt enam kui kolmel (3) järjestikusel maksetähtajal; ilmneb, et Laenusaaja või käendaja on esitanud lepingu sõlmimise taotluses või muudes dokumentides teadlikult valeandmeid, mis olid Laenuandjale aluseks laenu andmise otsustamisel, käenduse aktsepteerimisel, lepingu või käenduslepingu tingimuste kindlaksmääramisel, samuti juhul, kui Laenusaaja või käendaja ei ole täitnud lepingu punktis 9. sätestatud informeerimiskohustust; ilmneb, et Laenusaaja või käendaja on esitanud laenulepingu kehtivuse ajal valeinformatsiooni või teatisi või varjanud tema olulist majandusliku või finantsilise olukorra halvenemist; Laenusaaja või käendaja eelistanud teisi võlausaldajaid jättes samas täitmata kohustuse Laenuandja ees; Laenusaaja või käendaja suhtes on algatatud kohtumenetlus, täitemenetlus või pankrotimenetlus; Laenusaaja või käendaja on võtnud olulises mahus laenu või muid rahalisi kohustusi, andnud käendusi vms, mis halvendab või võib halvendada tema maksevõimet Laenuandja ees, samuti käendaja surma korral ei ole Laenusaaja Laenuandja poolt määratud vähemalt ühe (1) kuu pikkuse tähtaja jooksul leidnud Laenuandja poolt aktsepteerivat käendajat või andnud muud Laenuandjat rahuldavat täiendavat tagatist; tagatisega koormatud eseme turuväärtus väheneb selliselt, et tagatisega koormatud eseme väärtusest ei piisa laenulepingust tulenevate Laenuandja nõuete rahuldamiseks (sh antakse tagatisega koormatud ese ilma Laenuandja eelneva kirjaliku nõusolekuta rendile või üürile või leiab aset kindlustusjuhtum, mille korral kindlustushüvitist ei maksta) või pööratakse tagatisega koormatud esemele sissenõue või ilmneb tagatise kehtetus ning Laenuandja ja Laenusaaja ei saavuta kahekümne (20) tööpäeva jooksul kokkulepet täiendava tagatise seadmise osas esineb mõni muu laenu üldtingimustes või seaduses nimetatud lepingu erakorralise ülesütlemise alus Lepingu ülesütlemisel maksab Laenusaaja Laenuandjale kõik lepingu lõpetamise päevani maksmisele kuuluvad summad. Kui Laenuandja saab seoses lepingu ülesütlemisega kahju, kohustub Laenusaaja hüvitama tekkinud kahju Laenusaaja või käendaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud ja kulutused kehtestatud hinnakirja alusel. Viivise tasumine ei välista ega piira Laenuandja õigust nõuda kahju hüvitamist Laenuandjal on õigus nõuda ja tarbijast Laenusaaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale kulud, mis on seotud lepingu rikkumisest tulenevate toimingute eest, sh võlateatise (võlanõude), hoiatuse, lepingu ülesütlemise teate esitamisega jms. Lepingu kehtivuse ajal võib Laenuandja nõuda iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta saadetava meeldetuletuskirja eest 5 eurot. Pärast lepingu lõppemist võib Laenuandja nõuda: 1) hüvitist kuni 30 eurot, seejuures võib esimese Laenusaajale saadetava meeldetuletuskirja eest nõuda 15 eurot ning kummagi järgmise kahe kirja eest 5 eurot, kui nõue on kuni 500 eurot; 2) hüvitist kuni 40 eurot, seejuures võib esimese Laenusaajale saadetava meeldetuletuskirja eest nõuda 20 eurot ning kummagi järgmise kahe kirja eest 5 eurot, kui nõue on vahemikus 500, eurot; 3) hüvitist kuni 50 eurot, seejuures võib esimese Laenusaajale saadetava meeldetuletuskirja eest nõuda 25 eurot ning kummagi järgmise kahe kirja eest 5 eurot, kui nõue on üle 1000 eurot Laenulepingu üldtingimuste punktides 6 (koos vastavate alapunktidega), ja märgitud kohustuste või ühe neist täitmata jätmise korral maksab Laenusaaja Laenuandja nõudel Laenuandjale trahvi kaks (2) protsenti tagastamata laenusummast. Laenusaaja kohustub tasuma nimetatud trahvi Laenuandjale seitse (7) kalendripäeva jooksul alates Laenuandjalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamise päevast Laenuandja ja Laenusaaja täidavad omapoolsed kohustused lepingu kohaselt, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ja mõistlikkuse põhimõtet ning arvestades poolte vahel väljakujunenud tavasid ja praktikat Pooled vastutavad kohustuste süülise täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest. ~ 5 ~

6 4.10. Pooled ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui see on põhjustatud vääramatust jõust. Vääramatuks jõuks loetakse asjaolud, mida kohustatud pool ei saanud mõjutada, sealhulgas poole tegevuse seadusevastane häirimine kolmandate isikute poolt (nt pommiähvardus, pangarööv jms) Laenuandja ei vastuta kolmandate isikute poolt Laenuandja vahendusel osutatavate teenuste ega teabe eest, samuti Laenusaajale tekkinud kaudsete kahjude eest Laenuandja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud valuuta- või väärtpaberikursi muutumine või muud investeerimisriskid Laenuandja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud Laenuandja teadmatus juriidilise isiku õigusvõime puudustest või füüsilise isiku teo- või otsusevõime puudustest Laenusaaja või käendaja vastutab teabe andmise kohustuse täitmise ja Laenuandjale esitatud andmete õigsuse eest Laenusaaja või käendaja poolt teabe andmise kohustuse täitmata jätmisel eeldab Laenuandja tema käsutuses oleva informatsiooni õigsust ega vastuta Laenusaajale ja/või kolmandatele isikutele teabe andmise kohustuse mittetäitmisest põhjustatud kahju eest Laenusaaja või käendaja on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete muutumisest mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel Laenuandjale tekkinud kahju Laenusaaja või käendaja vastutab laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise eest kogu oma varaga ja tagab laenu tagastamise, intressi, lepingu sõlmimise tasu, pikendamise tasu, viivise ja muude võlgnevuste tasumise Laenuandjale Laenusaaja või käendaja kohustub täielikult katma lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisega seotud inkasso- ja täitemenetluse ning muud kulud, samuti kohtukulud vastavalt jõustunud kohtuotsusele. 5. LEPINGUST TAGANEMINE JA ÜLESÜTLEMINE 5.1. Tarbijast Laenusaajal on õigus lepingust taganeda selle sõlmimisest neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul kirjaliku avalduse esitamisega Laenuandjale. Elamukinnisvaraga seotud lepingu korral võib Laenusaaja lepingust taganeda (7) seitsme kalendripäeva jooksul Lepingust taganemisel peab Laenusaaja laenu põhisumma ja alates laenu saamisest kuni põhisumma tagasimaksmiseni kokkulepitud intressi põhisummalt Laenuandjale maksma hiljemalt 30 kalendripäeva möödumisel arvates taganemisavalduse esitamisest. Lepingust taganemise korral on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt ka Laenuandja poolt avalikõigusliku suhte raames lepinguga seoses makstud tagastamatute tasude hüvitamist (Rahvastikuregistri väljavõte, Äriregistri väljavõte, Kinnistusraamatu väljavõte jms). 5.3 Kui Laenusaaja ei maksa laenusummat tagasi punktis 5.2. nimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et Laenusaaja ei ole lepingust taganenud. 5.4 Laenuandjal on õigus laenuleping erakorraliselt üles öelda (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) ja nõuda kogu laenusumma kohest tagastamist ja lepingust tulenevate muude kohustuste täitmist juhul, kui on saabunud vähemalt üks käesoleva üldtingimuste punktile 4.3. vastav asjaolu. 5.5 Lepingu ülesütlemise korral on Laenusaaja kohustatud Laenuandjale koheselt tasuma tagastamata laenusumma, lepingu ülesütlemise hetkeks sissenõutavaks muutunud tasumata intressi, viivise ja muud võimalikud kohustused. Lepinguliste kohustuste kohese täitmisega viivitamisel on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt ka kahju, sh saamata jäänud tulu, hüvitamist Juriidilisel isikul puudub õigus lepingust taganeda välja arvatud juhul, kui lepingu tingimused täidetakse täies mahus või poolte omavahelisel kokkuleppel. 6. TAGATIS JA KINDLUSTAMINE 6.1. Lepingu põhitingimustes ettenähtud juhtudel sõlmitakse lepingust tulenevate Laenusaaja kohustuste täitmise tagamiseks Laenuandja ja käendaja vahel käendusleping ja/või hüpoteek Kui tagatiseks on hüpoteek mõttelisele osale kinnisasjast, sõlmib nimetatud kinnisasja mõttelise osa omanik Laenuandja poolt määratud tingimustel koos Laenuandja kasuks hüpoteegi seadmise lepinguga kinnisasja kaasomanikega notariaalse kinnistusraamatusse kandmisele kuuluva kinnisasja kasutuskorra kokkuleppe Laenusaaja on kohustatud eelnevalt kirjalikult kooskõlastama Laenuandjaga tagatisega koormatud eseme suhtes sõlmitavad rendi- või üürilepingu(d) ning kolmandale isikule kuuluvate teiste õiguste tekkimise aluseks oleva(d) lepingu(d) (sh ostumüügilepingud, vahetus- ja kinkelepingud). Kui tagatisega koormatud eseme omanik on kolmas isik, kohustub Laenusaaja tegema endast kõik oleneva, et vastavad lepingud saaksid Laenuandjaga eelnevalt kooskõlastatud. Laenuandja annab kooskõlastuse või teavitab keeldumisest hiljemalt neliteist (14) tööpäeva jooksul arvates sõlmida soovitavate vastavate rendivõi üürilepingute näidiste saamisest. ~ 6 ~

7 6.4. Laenusaaja kindlustab tagatisega koormatud eseme laenulepingu üldtingimustes toodud tingimustel Laenusaaja kohustub hüpoteegiga koormatud vara kindlustama Laenuandja poolt eelnevalt aktsepteeritud kindlustusandja juures ning esitama kindlustamist tõendavad dokumendid Laenuandjale seitsme (7) kalendripäeva jooksul pärast tagatise seadmise lepingu sõlmimist Laenusaaja kohustub teavitama kindlustusandjat asjaolust, et kindlustuslepingu objektiks olev ese on tagatisega koormatud Laenusaaja sõlmib kindlustuslepingu alljärgnevatel tingimustel kindlustussummaks on ehitis(t)e täielik taastamisväärtus; kindlustusriskideks on tuli, vesi, vandalism ja loodusõnnetused; soodustatud isikuks on Laenuandja; eelloetletud kindlustuslepingu tingimusi võib muuta ainult Laenuandja eelneval kirjalikul nõusolekul (välja arvatud kindlustussumma suurendamine ja/või kindlustusriskide lisamine) Kui Laenusaaja ei ole kahekümne (20) kalendripäeva jooksul pärast Laenuandja poolt vastavasisulise teatise saatmist esitanud Laenuandjale kehtivat kindlustuspoliisi koopiat, on Laenuandjal õigus sõlmida uus kindlustusleping laenulepingu üldtingimuste 6. toodud tingimustel Laenusaaja eest. Sellisel juhul märgitakse kindlustuslepingusse kindlustusvõtjaks Laenuandja. Laenuandja saadab tema poolt sõlmitud kindlustuslepingu kohta kindlustuspoliisi originaali Laenusaajale e-posti või posti teel. Laenusaaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale kõik kindlustuslepingu sõlmimisega seotud kulud. Kõik vajalikud õigused ja volitused eelnimetatud toimingute tegemiseks (sh kindlustuslepingu sõlmimiseks) on Laenusaaja Laenuandjale andnud laenulepingule allkirjutamisega Laenusaaja esitab Laenuandjale igakordse kindlustuspoliisi koopia. Kui kindlustusandja väljastab kindlustuspoliisi elektrooniliselt, on Laenusaajal õigus leppida kindlustusandajaga kokku, et viimane edastaks elektrooniliselt kindlustuspoliisi ka Laenuandjale. Kindlustuspoliisi koopiat asendab ka kindlustusandja poolt Laenuandjale Laenuandjaga eelnevalt kooskõlastatud vormis saadetud kirjalik teatis, milles on toodud kindlustuslepingu olulised tingimused Laenusaaja hoiab kindlustuslepingu kehtivana eeltähendatud tingimuste kohaselt (sh tasub kindlustusmakse osamaksed tähtaegselt) kuni Laenusaaja poolsete kõigi kohustuste täieliku tasumiseni Kui pooled ei lepi kokku taastada kahjustunud või hävinud ehitis(ed) välja makstud kindlustushüvitise arvelt, tasub Laenuandja temale väljamakstud kindlustushüvitisest Laenusaajale summa, mis jääb üle pärast laenulepingust tulenevate Laenuandja kõigi nõuete täielikku kustutamist Laenusaaja tasub laenulepingu ning laenulepinguga seotud lepingute täitmisega seotud kõik kulud, sh Laenuandja kasuks tagatise seadmisega, ümbervormistamisega, kustutamisega ja/või loovutamisega (näit notari tasu, riigilõiv) ning kindlustamisega kaasnevad kulud. 7. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPPEMINE 7.1. Lepingu sõlmimisel, täitmisel, lõpetamisel ja lõppemisel ning kõigil muudel lepinguga seonduvatel juhtudel juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest Leping jõustub sõlmimise hetkest ja lõpeb kõikide lepingust tulenevate kohustuste täitmisega Lepingu põhitingimusi ja maksegraafikut saab muuta vaid poolte kokkuleppega, mis on vormistatud kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis iseseisva õigusdokumendina Laenuandjal on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest eelnevalt Laenusaajale tema poolt laenutaotluses märgitud e-posti aadressil, mille Laenusaaja on kirjalikult Laenuandjale vastavaks otstarbeks teatavaks teinud ja tehes muudetud üldtingimused kättesaadavaks veebilehel. Muudetud üldtingimused jõustuvad Laenusaajale saadetud teates märgitud hetkel Juhul, kui Laenusaaja ei nõustu muudetud üldtingimustega on tal õigus laenuleping üles öelda, tehes sellekohase avalduse Laenuandjale ning tagastades samaaegselt laenusumma, intressi ja kõik muud laenulepingu järgselt tasumisele kuuluvad summad Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on kümme (10) aastat. 8. INFORMEERIMINE 8.1. Laenusaaja on kohustatud Laenuandjat viivitamatult informeerima Laenusaaja isiku- või kontaktandmete muutumisest; asjaoludest, mis võivad takistada lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohast täitmist; asjaoludest, mis võivad põhjustada rahaliste kohustuste õigeaegse mittetäitmise või kavatsusest rahalisi kohustusi õigeaegselt mitte täita; ~ 7 ~

8 asjaoludest, mis võivad halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda tulevikus; Laenusaaja poolt algatatud või tema vastu suunatud vahekohtu-, kohtu-, pankroti- ja/või täitemenetlusest, kui see võiks halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda; ilmnesid kolmandate isikute õigused tagatisega koormatud eseme suhtes, tagatisega koormatud ese arestiti või sellele pöörati sissenõue; kui Laenusaaja on esitanud kohtule avalduse võlgade ümberkujundamiseks; leidis aset tagatisega koormatud eseme kindlustusjuhtum. Kindlustusjuhtumi mõiste ja toimimise kord selle aset leidmisel on toodud kindlustuslepingus; kui Laenusaaja on võtnud täiendavalt laenuja/või muu rahalise kohustuse kolmanda isiku ees. Laenukohustusena käsitletakse kohustusi, mis on tekkinud laenamise, liising, käendamise või muude tagatistehingute tulemusena Poolte vaheline suhtlus toimub lepingus sätestatud kontaktandmetel. Lepingu pooled kohustuvad teist poolt koheselt informeerima oma kontaktandmete muutumisest või oma muude andmete muutumisest Informeerimiskohustuse täitmata jätmisel, kaotab pool õiguse tugineda antud asjaolule vaidluses Kõik lepingu ja selle lisade raames esitatavad teated (taotlused, ettepanekud, avaldused jms) peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui lepingutingimused näevad ette teisiti Elektrooniliselt saadetud kirjavahetus loetakse teise poole poolt kättesaaduks selle teise poole e-posti aadressile saatmisest ning kui teisel poolel on olnud mõistlik võimalus sellega tutvumiseks Posti teel edastatud teated loetakse kättesaaduks, kui nad on postiasutusele üle antud väljastamiseks poole poolt teatatud postiaadressil ja teate postiasutusele üleandmisest on möödunud kolm (3) tööpäeva Postiasutuse kaudu teadete ja kirjade edastamise eest tasub teadet või kirja saatev pool Laenusaajal on õigus saada nõudmise korral Laenuandjalt laenulepingu koopia Laenusaajal on õigus saada teavet tema krediidivõimelisuse hindamiseks kasutatud andmete kohta, kui otsus Laenutaotlejale laenu mitte anda põhineb andmekogudest saadud teabe põhjal. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või on vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega Teave ja lepingutingimused esitakse eesti keeles. Laenusaaja nõusolekul suhtleme laenulepingu kehtivusaja jooksul eesti ja vene keeles. 9. LEPINGU KONFIDENTSIAALSUS 9.1. Pooled käsitlevad laenulepingut, selle sõlmimise aluseks olevaid dokumente, lepinguga seoses tulevikus sõlmitavaid tehinguid, taotlusi ning muid lepinguga seonduvaid dokumente ja asjaolusid konfidentsiaalsena Lepinguga seotud isikutel on keelatud avaldada konfidentsiaalset informatsiooni teise poole kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud lepinguga või õigusaktidega ettenähtud juhul Konfidentsiaalset informatsiooni võib kirjaliku nõusolekuta avaldada audiitorile, eksperdile, notarile, õigusabi osutajale, käendajale või teisele lepinguga seotud isikule Laenuandja võib konfidentsiaalset informatsiooni Laenusaaja kirjaliku nõusolekuta avaldada lisaks punktis 9.3. nimetatud isikutele ka oma võlausaldajale, samuti kolmandatele isikutele, kui Laenusaaja rikub lepingust tulenevaid kohustusi Sidekanali vahendusel toimuva suulise kontakti puhul toimub kliendi identifitseerimine klienditeeninduse salasõna ja/või kontrollküsimuste esitamine ja nende kontrollimisega Laenuandja poolt. Kehtiva klienditeeninduse salasõna esitamisega loeb Laenuandja Laenusaaja või Laenutaotleja identifitseerituks ning Laenuandjal on õigus anda lepingu kohta infot igale isikule, kes päringu esitamisel kasutab kehtivat salasõna. 10. NÕUETE LOOVUTAMINE JA PANTIMINE Laenusaaja ja käendaja kinnitavad, et on teadlikud Laenuandja seadusest tulenevast õigusest loovutada või pantida lepingust tulenevat Laenusaaja vastu suunatud nõuet oma võlausaldajale Laenusaaja ja käendaja kinnitavad, et juhul kui Laenuandja on loovutanud laenulepingust tuleneva nõude või selle pantinud oma võlausaldajale kohustuse katteks, siis laenulepingust tulenevad kohustused tuleb Laenusaajal ja käendajal täita loovutatud nõude omandanud isikule või pandi omanikule. 11. NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS Laenusaaja annab Laenuandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtetes nimetatud eesmärkidel, ulatuses ja korras. ~ 8 ~

9 11.2. Laenusaaja kinnitab, et on tutvunud dokumendiga Kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted enne laenulepingu sõlmimist ning on seeläbi teadlik õigustest seoses isikuandmete töötlemisega Laenuandja poolt Laenusaajal on võimalus oma kliendikonto blokeerida, kui tal puuduvad võlgnevused või kohustused Laenuandja ees. Selleks tuleb Laenusaajal esitada Laenuandjale avaldus e-posti või kirja teel. 12. LÕPPSÄTTED Lepingu sõlmimisega kinnitab Laenusaaja, et ta on täielikult õigus- ja teovõimeline ja ei esine piiranguid, mis võivad olla takistuseks lepingu sõlmimiseks selles ja lepingu juurde kuuluvates lisades või dokumentides sätestatud tingimustel Laenusaajale ei ole teada piiranguid või takistusi, mis on vastuolus lepingu tingimustega ja mis piiraks või avaldaks negatiivset mõju või takistust lepinguga võetud kohustuste täitmisele Pooled avaldavad, et leping on nende vaba tahte väljendus ja et lepingus ette nähtud kõik võlasuhte tingimused on vastavuses hea usu ja mõistlikkuse põhimõttega Laenusaaja kinnitab, et on laenulepingu üldtingimuste kõik osad läbi lugenud, nende sisust aru saanud ning need vastavad Laenusaaja tingimustele Enne lepingu sõlmimist tehtud kokkulepped ja avaldused ei ole lepingu osaks, kui pooled ei ole lepingus kokku leppinud teisiti Laenulepingu üldtingimuste, lepingu põhitingimuste või hinnakirja vastuolu korral kohaldatakse lepingu põhitingimustes sätestatut Laenulepingu üldtingimuste, lepingu põhitingimuste, hinnakirja ning muude tingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vastuolu korral omab jõudu eestikeelne tekst Kõik Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada esmalt poolte kokkuleppel. Lepingust tulenevad õigused ja kohustused on peamiselt reguleeritud lisaks Lepingu lahutamatuks lisaks olevatele Üldtingimustele võlaõigusseaduses sätestatud sidevahendi abil sõlmitud lepingute ning laenu- ja tarbijakrediidilepingute kohta käivate sätetega Kliendi pretensioonide läbipaistvaks, õiglaseks ja kiireks menetlemiseks on Laenuandja koostanud Kliendi kaebuste menetlemise korra, mis on kättesaadav Laenuandja veebilehel Kui pooled ei jõua kokkuleppele, on Laenusaajal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni ning kummalgi poolel on õigus esitada hagi Eesti Vabariigi kohtusse Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse kõik laenulepingust tulenevad vaidlused Tartu Maakohtu Tartu Kohtumajas. Ülalnimetatud kohtualluvuse kokkulepe on poolte vahel, vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku 104 lg 2 ja 3 sätetele, kokku lepitud ka juhuks, kui üks lepingu pooltest asub pärast käesoleva kokkuleppe sõlmimist elama välisriiki või kui viib sinna üle oma tegevusvõi asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada Pädev järelevalveasutus on Finantsinspektsioon, aadress Sakala 4, Tallinn, telefon , faks , e-post kodulehel Credit.ee OÜ, reg F. Tuglase 19, Tartu Telefon: (+372) Faks: (+372) ~ 9 ~

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping ), mis sõlmitakse tellimuse alusel internetis aadressil

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Dokument

Dokument KINDLUSTUSTEENUSE HEA TAVA Kindlustusteenuse hea tava kirjeldab põhimõtteid, mida kindlustusandjad kliendisuhetes järgivad. Hea tava on abiks kliendile ja kolmandatele isikutele kindlustusandja tegevuse

Rohkem

arst2

arst2 Erialane tsiviilvastutuskindlustus Tallinna Arstide Liidu liikmetele Tallinna Arstide Liidu (edaspidi TAL) juhatus informeerib TAL liikmeid selles, et 24.09.2002. a kirjutati ERGO Kindlustuse AS ja Tallinna

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks   VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Rendilepingu vorm

Rendilepingu vorm Rendilepingu vorm LISA 3 RENDILEPING Käesolev rendileping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud DD.MM.2014 Rendileandja Registrikood: 75020380 Asukoht: Ulvi küla, Rägavere vald, 46701 Lääne-Viru maakond

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED Käesolevaid ehitusmasinate ja -seadmete kindlustuse tingimusi kohaldatakse ADB Gjensidige Eesti filiaalis sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem