Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg."

Väljavõte

1 Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr ) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr ) Viru väljak 2, Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr ) Riia mnt 14-7, Pärnu Projektijuht: allkirjastatud digitaalselt Raimo Klesment maastikuarhitekt, diplomi nr BD Algatatud: Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 118 Vastuvõetud: Kehtestatud: Töö nr: Esitatud:

2 2 Sisukord 1. SELETUSKIRI Üldandmed Detailplaneeringu koostamise eesmärk Detailplaneeringu lähteandmed Alusmaterjalid Olemasoleva olukorra kirjeldus Detailplaneeringu planeerimise lahendus Kontseptsioon Kruntimine ja planeeritud ehitusõigus Üldised põhimõtted Ehitusõigus Olulisemad arhitektuurinõuded Teed ja liikluskorraldus Haljastus ja heakord Keskkonnatingimused Ranna ehituskeeluvööndi vähendamine Tehnovõrgud ja -rajatised Elektrivarustus Sidevarustus Veevarustus Reoveekanalisatsioon Sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine Soojavarustus Tuleohutus Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine Kinnisomandi kitsendused Üldplaneeringu muutmise ettepanek Detailplaneeringu elluviimine KOOSKÕLASTUSED JA KOOSTÖÖ JOONISED LISAD...20

3 3 1. SELETUSKIRI Käesolev detailplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest. 1.1 Üldandmed Käesolev detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 118. Planeeritava ala moodustavad: Koertekooli (aadress: Männimäe tee 10, katastritunnus: 24505:001:0184, pindala: m 2, sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%) kinnistu. Omanikuks on Eesti Vabariik. Jõelähtme Vallavalitsus omab antud kinnistul hoonestusõigust (nr ) tähtajaga 50 aastat (vastavalt sõlmitud notariaalsele lepingule). AS EMT (AS Eesti Telekom) ja Jaotusvõrk OÜ (Elektrilevi OÜ) kasuks on seatud Koertekooli kinnistul isiklik kasutusõigus. Männimäe tee 20 (katastritunnus: 24505:001:1006, pindala: m 2, sihtotstarve: jäätmehoidla maa 100%) maaüksus. Omanikuks on OÜ Loo Vesi; reformimata riigimaa (EHAK kood: 5389, pindala: ca m2), mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium, kelle volitatud isikuks on Maa-amet. Planeeritav ala asub Neeme poolsaare idakaldal, Neeme sadamast lõunas (üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal). Juurdepääs on Ruu-Ihasalu teelt (tee nr 11262) mööda Männimäe teed. Planeeringuala suurus on ligikaudu 6,4 ha. Jõelähtme Vallavolikogu jättis otsusega nr 118 algatamata detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise. Otsustuse langetamiseks koostas vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu (leitav planeeringu lisas 1) Detailplaneeringu koostamise eesmärk Detailplaneeringu eesmärgiks on kavandada Neeme külla uus koolihoone ja lasteaia laiendamine ning võimaldada rajada külaplats ja päästedepoo. Selleks tuleb planeeritava ala üldplaneeringu kohast juhtotstarvet ulatuslikult muuta, moodustada krundid, määrata ehitusõigused, tehnovõrkude ja teede põhimõttelised lahendused ja keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneeringuga soovitakse muuta üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet riigikaitsemaast ja jäätmehoidla maast ühiskondlike hoonete maaks. Üldplaneeringu muutmise ettepanek on esitatud ptk-s Detailplaneeringu lähteandmed Detailplaneeringu lähtedokumendid: Jõelähtme valla üldplaneering (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 40); Neeme küla Männimäe tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 253); Neeme küla Pangari I kinnistu detailplaneering (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 98); Neeme küla Saigu I, Harjo, Saigu II, Saigu III, Saigu IV kinnistute ja lähiala

4 4 detailplaneering (algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega nr 24); Planeeritavate maaüksuste katastriplaan; Seletuskirjas viidatud kehtivad õigusaktid (allikas Riigi Teataja: ja asjakohased projekteerimisnormid Alusmaterjalid Maa-ala geodeetiliseks alusplaaniks on 2014 suvel Ruutjuur OÜ (reg.nr ja litsentsiga 744 MA) poolt mõõdistatud ja 2015 suvel OÜ K&J (reg.nr ja litsentsiga 755 MA) poolt aktualiseeritud topo-geodeetilist plaani. Skeemide koostamisel on kasutatud väljavõtteid Jõelähtme valla üldplaneeringust ja Maa-ameti koduleheküljelt ( Olemasoleva olukorra kirjeldus Maakasutus. Planeeritava ala üldplaneeringu kohane maakasutus on riigikaitse- ja jäätmehoidla maa. Maad kasutatakse osaliselt üldplaneeringus kavandatust erinevalt: Koertekooli maaüksuse sihtotstarbeks on ühiskondlike ehitiste maa; lisaks on reformimata riigimaad. Männimäe tee 20 maaüksus jälgib üldplaneeringu kohast maakasutust (jäätmehoidla maa, kus paiknevad puhastusseadmed). Planeeritav maa-ala paikneb Neeme küla tiheasustusala kaguosas ja hõlmab kunagist teenistuskoertekooli territooriumi. Alale on rajatud Neeme lasteaed ja lisaks on osa alast kasutatud külaplatsina. Külas paiknev kool ja alal paikev lasteaed vajavad laiendamist ning külaplats täiendamist. Reljeef, pinnas ja veed. Planeeritav ala paikneb Kaberneeme lahe rannal. Reljeef on suhteliselt tasane, väikese kaldega mere suunas. Randa ääristab looduslik astang (ei ulatu üle ühe meetri). Pinnaseks on nõrgalt leetunud huumuslik, nõrgalt leetunud ja soostunud primitiivsed mullad. Ala katab valdavalt männimets, taimestik on rannamännikule omane. Olemasolevaid hooneid ümbritseb hooldatav haljastus. Keskkonna looduskaitseline, esteetiline ja rekreatiivne väärtus. Planeeritaval alal on olemas nii esteetiline kui ka rekreatiivne väärtus. Ala kujutab endast tüüpilist Põhja-Eesti liivast rannaala. Rekreatiivne väärtus ei seostu samas ujumisega, kuna alal paikneb reoveepuhasti, mille eesvooluks on Kaberneeme laht. Looduskaitselisi (s.h Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid) või kultuuriväärtuslikke objekte ei ole. Pärandkultuuri objektina on märgitud Neeme piirivalvekordon, kus tegutses ka teenistuskoertekool. Seosed kontaktalaga, juurdepääsud ning tehnovõrgud ja -rajatised. Planeeritava ala kontaktala moodustab Neeme küla tiheasustusala. Planeeritava ala kagu-edela piir on tiheasustusala piiriks. Neeme küla tiheasustusala on üsna kompaktne ja maaomanikeks on valdavalt eraisikud, mis muudab avalike objektide rajamise külla keerukaks. Küla ise on Jõelähtme vallas üks suuremaid ja rahvastiku näitajad viitavad kasvule. Juurdepääs planeeritavale alale on mööda Männimäe teed mis saab alguse Ruu-Ihasalu kõrvalmaanteelt (tee nr 11262). Täiendavalt on alalt pääs merele.

5 5 Ehitisregistri andmetel on planeeritaval alal järgmised hooned: kaks elamut, liikluslinnak, lasteaed, köök, saunaga, kuuriga, laudaga ja reoveepuhasti tehnilise hoonega. Täiendavalt on alal nii läbivad kui ka ala teenindavad tehnovõrgud ja rajatised, millest märkimisväärse ruumilise mõjuga on puurkaev ja sidemast.

6 6 1.2 Detailplaneeringu planeerimise lahendus Käesolev detailplaneering on kehtivat Jõelähtme valla üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringu muutmise ettepaneku ja põhjendused koondab ptk Kontseptsioon Kavandada kaasaegne kompleks, mis koondaks endas nii haridusasutusi (lasteaed, kool, spordihoone koos välialadega) kui ka pakuks kohalikule kogukonnale kooskäimise ja ühistegevuste võimalusi (külaplats). Oluline on lahendada piirkonna vabatahtlike päästjate tegevuse kitsaskoht: kavandatud on päästedepoo rajamine koos merepääste võimekusega (pääs tehnikaga mereni) Kruntimine ja planeeritud ehitusõigus Detailplaneeringuga on kavandatud viieks krundiks: üks ühiskondlike hoonete krunt kooli rajamiseks koos spordihoone ja välialadega ning lasteaia laiendamiseks koos välialadega; üks krunt külaplatsile; üks krunt päästedepoo rajamiseks; üks transpordimaa krunt; üks puhastusseadmete maa krunt Üldised põhimõtted Kruntimisel ja hoonestusala paigutamisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest. Järgida olemasolevate teede, tehnovõrkude ja rajatiste paiknemist. Ehitised kavandada kompaktselt lagedamatele aladele piisava haljaspuhvriga ümbritsevatest elamutest. Kõik olemasolevad hooned Männimäe tee 10 maaüksusel, v.a lasteaed, nähakse ette likvideeritavatena Ehitusõigus Kruntide ehitusõigusega on määratletud: krundi kasutamise sihtotstarve. Kruntidele on määratletud kasutamise otstarve võimalikult täpselt sinna planeeritud valdava kasutuse ja ehitatavate ehitiste järgi. Krundi kasutamise otstarbe alusel määrab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe ja ehitise kasutamise otstarbe; hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv või nende puudumine krundil; hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind; hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus. Kõrgus on määratud nii maapealsete korrustena kui ka meetritega olemasolevast maapinnast. Käesoleva detailplaneeringuga ei ole määratletud hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurimat lubatud sügavust.

7 7 Alljärgnevalt on toodud ehitusõigus planeeritavale krundile (v.t ka joonis nr 3): Krunt Pos. 1 Männimäe tee 10 Kitsendused ja täiendav informatsioon Suurus (m 2 ) * Tänavakaitsevöönd 0 m krundi piirist. Kasutamise otstarve Kooli ja lasteaia maa * Krundile ulatuvad ranna piirangu-, ehituskeelu- ja veekaitsevöönd ning Katastriüksuse sihtotstarbed* 100% Üh kallasrada. Suurim hoonete arv või 5 * Krundi kaudu on tagatud juurdepääs hoonete puudumine puhastusseadmetele (krundil Pos. 5). * Krundil asub puurkaev sanitaarkaitsevööndiga 50 m. Planeeringuga tehakse Hoonete suurim ehitusalune? pind (m 2 ) ettepanek sanitaarkaitsevööndi vähendamiseks 10-le meetrile. Hoonete suurim kõrgus: Kuni 2/ vastavalt korrused/ m (arvestatuna ehitusprojektile** * Krundile ulatub puhastusseadmete kuja. olemasolevast maapinnast) * Krunti läbivad olemasolevad tehnovõrgud (ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised, elektripaigaldised, sidevarustus koos sidemastiga). * Krundil paikneb teenistuskoerte matmispaik. * Sihtotstarbed: Üh ühiskondlike ehitiste maa. ** Kooli ja lasteaia rajamiseks on vaja koostada ehitusprojekt, kus hoone tuleb siduda otstarbekalt maapinna kõrgustega. Krunt Pos. 2 Männimäe tee lõik 4 Kitsendused ja täiendav informatsioon Suurus (m 2 ) * Tänavakaitsevöönd 0 m krundi piirist. Kasutamise otstarve Tänava maa * Krundile ulatuvad ranna piirangu- ja ehituskeeluvöönd. Katastriüksuse sihtotstarbed* 100% L * Krundile ulatub puurkaevu sanitaarkaitsevöönd. Planeeringuga tehakse ettepanek Suurim hoonete arv või 0 hoonete puudumine sanitaarkaitsevööndi vähendamiseks selliselt, et see ei ulatuks transpordimaale. Hoonete suurim ehitusalune - * Krunti läbivad olemasolevad tehnovõrgud pind (m 2 ) Hoonete suurim kõrgus: korrused/ m (arvestatuna olemasolevast maapinnast) - (ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised, elektripaigaldised, sidevarustus). * Sihtotstarbed: L transpordimaa.

8 8 Krunt Pos. 3 Männimäe tee 15 Kitsendused ja täiendav informatsioon Suurus (m 2 ) * Tänavakaitsevöönd 0 m krundi piirist. Kasutamise otstarve Päästedepoo maa * Krundile ulatuvad ranna piirangu- ja ehituskeeluvöönd. Katastriüksuse sihtotstarbed* 100% R * Krunti läbivad olemasolevad tehnovõrgud Suurim hoonete arv või 1 (ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised, hoonete puudumine elektripaigaldised, sidevarustus). * Krundi kaudu on tagatud juurdepääs Hoonete suurim ehitusalune 425 Männimäe tee 13 maaüksusele. pind (m 2 ) Hoonete suurim kõrgus: korrused/ m (arvestatuna olemasolevast maapinnast) * Sihtotstarbed: R riigikaitsemaa. 2/ 10 Krunt Pos. 4 Männimäe tee 12 Kitsendused ja täiendav informatsioon Suurus (m 2 ) * Tänavakaitsevöönd 0 m krundi piirist. Kasutamise otstarve Külaplatsi maa * Krundile ulatuvad ranna piirangu-, ehituskeelu- ja veekaitsevöönd ning Katastriüksuse sihtotstarbed* 100% Üm kallasrada. Suurim hoonete arv või 0 * Krundi kaudu on tagatud juurdepääs hoonete puudumine puhastusseadmetele (krundil Pos. 5). * Krundile ulatub puhastusseadmete kuja. Hoonete suurim ehitusalune - * Krunti läbivad olemasolevad tehnovõrgud pind (m 2 ) (ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised, Hoonete suurim kõrgus: - elektripaigaldised, sidevarustus, maaküttetorustik). korrused/ m (arvestatuna olemasolevast maapinnast) * Krundile on lubatud rajada püsiva iseloomuga rajatisi (lava, pingid, tulease). * Sihtotstarbed: Üm üldkasutatav maa. Krunt Pos. 5 Männimäe tee 20 Kitsendused ja täiendav informatsioon Suurus (m 2 ) * Krundi piire ja ehitusõigust ei muudeta. Kasutamise otstarve Puhastusseadmete maa * Krundile ulatuvad ranna piirangu-, ehituskeelu- ja veekaitsevöönd ning Katastriüksuse sihtotstarbed* 100% J kallasrada. Suurim hoonete arv või 1 * Krundile on tagatud juurdepääs kruntide hoonete puudumine Pos. 1 ja Pos. 4 kaudu. * Krundil olevatest ehitistest lähtub Hoonete suurim ehitusalune 37 puhastusseadmete kuja naaber kruntidele. pind (m 2 ) Hoonete suurim kõrgus: korrused/ m (arvestatuna olemasolevast maapinnast) * Sihtotstarbed: J jäätmehoidla maa. Kuni 1/ kuni 5

9 Olulisemad arhitektuurinõuded Oluline on ehitiste projekteerimisel ja rajamisel arvestada sobivust piirkonnaga. (Koostamisel.) Teed ja liikluskorraldus Planeeringu kohane liikluskorraldus järgib kehtivaid norme ja olemasolevat olukorda. Juurdepääs planeeritavale alale on tagatud mööda Männimäe teed mis saab alguse Ruu-Ihasalu kõrvalmaanteelt (tee nr 11262). Detailplaneeringuga on kavandatud Männimäe tee pikendus olemasoleval trassil (vähemalt 5 m laiune kõvakattega tee), mis lõppeb ümberpööramiskohaga (pöörde raadius 7,5 m). Tee äärde on planeeritud avalike objekte teenindav parkimine. Ümberpööramiskohast on kavandatud pääs kallasrajale ja juurdepääs Männimäe tee 13 maaüksusele (vähemalt 3,5 m laiune tolmuvabakattega teed). Pääs kallasrajale on kavandatud ka teenindama merepäästet. Täpsed lahendused selgitab projekteerimine. Parkimise korraldamiseks on kavandatud hoonestusaladelt väljaspool kuni 60 parkimiskohta, millest 30 on kavandatud rajada tolmuvabakattega säilitatava haljastuse vahele. Täiendavalt võib parkimiskohti rajada hoonestusaladele vastavalt ehitusprojektile. Väljaspool parkimiseks ettenähtud kohti ei tohi parkida. Tänavakaitsevöönd on planeeritud 0 m tänavamaa krundipiirist Haljastus ja heakord Planeeritavatel maaüksustel kasvab ranna männik. Hoonete paiknemine krundil tuleb lahendada vastavalt loodusesse ehitamise põhimõtetele: enne hoonete lõpliku asukoha määramist on soovitav kohapeal spetsialisti/maastikuarhitekti kaasabil selgitada välja kindlasti säilitamist väärivad puud, mille tüvele lähemale kui 5 m hooneid ei paigutata ja mida ehitustööde käigus kaitstakse võimalike kahjustuste eest. Valiku kriteeriumiteks on soovitav võtta: - esteetilisus (ka dekoratiivsus); - tuuletõke ja tuulekoridoride vältimine õueala mikrokliima kujunemisel; - ohutus teede ja hoonete suhtes (võimalikud tormiohtlikud puud, mis rühmast välja raiutuna püsima ei jää); täiendava haljastuse rajamise soovi korral väljaspoole õueala eelistada kohalikke ja antud looduslikule kasvukohale iseloomulikke liike. Täiendava haljastuse juurderajamiseks on soovitav koostada haljastusprojekt (või kavandada uusistutused hoone ehitusprojektiga). Ehitustegevuse jooksul tuleb hoiduda vigastamast säilitatavatel puudel tüveosa ja juurestikku. Vältima peab järske üleminekuid haljastuses, kuna metsana kasvanud kooslus võib olla tormiheite ja -murru suhtes vastuvõtlikum (nt säilitatav haljasriba on liiga kitsas). Planeeritud krunt Pos. 1 on lubatud piirata piirdeaiaga. Piirdeaed peab sobima loodusilmelisse keskkonda ja vastama haridusasutustele seatud nõuetele, nii kõrguse kui ka materjali valikul. Pärast ehitiste valmimist tuleb krunt heakorrastada (eemaldada s.h rajamistöödel ülejäänud

10 10 ehitusmaterjalid ja pinnas). Ehitusel tekkivad jäätmed sorteerida kohapeal ja käidelda nõuetekohaselt. Ehitustegevuse jooksul on keelatud jäätmeid ladustada viisil, mis võimaldaks nende laialikandumise ilmastiku mõjul. Prügikasti(de) koht (soovitavalt ühise prügimajana) tuleb lahendada hoonete projekteerimisel. Jäätmemajandus tuleb korraldada lähtudes Jõelähtme vallas kehtestatud reeglitele Keskkonnatingimused Käesoleva planeeringu algatamisel jättis Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 118 algatamata detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise. Otsustuse langetamiseks koostas vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu (leitav planeeringu lisast 1), mille kokkuvõttes leiti, et detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei too eeldatavalt kaasa olulist keskkonnamõju. Kavandatud tegevuse elluviimiseks on seatud järgmised keskkonnatingimused. Ehitustegevuseks rannal tuleb vähendada ehituskeeluvööndit. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek on ptk-s Ehitustegevuse korral Männimäe tee 20 kinnistul tuleb põhjalikumalt uurida kasutuse varasemat otstarvet ning teha kindlaks, et nimetatud kinnistul ei ole käideldud jäätmeid, mis võivad kujuneda inimestele ohtlikuks. Vajadusel tuleb viia läbi ehitusprojektile keskkonnamõjude hindamine. Kavandatud tegevus ei nõua suuri veekoguseid ega too kaasa reovete teket. Kokkukogutavad ja krundil kasutamata jäävad sademed immutatakse ümbritsevatele haljasaladele. Detailplaneeringuga nähakse ette olemaolevat puurkaevu kasutada ainult krundi Pos. 1 teenindamiseks. Sellest lähtuvalt tehakse ettepanek vähendada sanitaarkaitsevööndit kümnele meetrile. Sanitaarkaitsevööndi vähendamisega ei ulatu vööndisse enam avalikult kasutatav tee (planeeritud Männimäe tee pikendus). Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks looduskeskkonna vastupanuvõime või loodusvarade taastumisvõime ületamist ega keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja mürataseme suurenemist. Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kahjustata inimeste tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit. Planeeritava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket. Vibratsiooni võib esineda ehitusperioodil. Arvestades planeeringuala lähiümbruses olemasolevate elamumaadega, siis rajatavad ehitised ning nende kasutamine ei põhjusta antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed. Käesoleval juhul kavandatavate ehitiste ehitamisega ei kaasne arendustöödele iseloomulikke suuremahulisi ehitustöid ega inimvoogude liikumist. Käesolev detailplaneering ei näe ette kavandatud tegevuste ellu viimisel olulise keskkonnamõju avaldumist. Planeeringuga ei kavandata ehitisi, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine. (Täiendamisel.)

11 Ranna ehituskeeluvööndi vähendamine Planeeritav ala paikneb Neeme küla tiheasustatud alal, kus ranna ehituskeeluvöönd on 50 m arvestatuna tavalisest veepiirist. Kohtades, kus rannal on metsamaa, laieneb ehituskeeluvöönd ranna piiranguvööndi piirini (200 m arvestatuna tavalisest veepiirist). Ehituskeeld ei laiene tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas. Käesoleva detailplaneeringu elluviimiseks on vajadus ehituskeeluvöönd vähendada krundil Pos. 1 planeeritud hoonestusalani, seda ümbritsevalt kuni ranna piiranguvööndi piirini planeeringu põhijoonisel märgitud ulatuses. Vähendamine on põhjendatud, kuna: planeeritav ala paikneb tiheasustusalal, mis eeldab intensiivsemat maakasutust. Selleks on rajatud ühine taristu (teed, tehnovõrgud ja rajatised, avalikku teenust pakkuvad ehitised). Planeeringuga on kavandatud täiendavalt vaba liikumine ja juurdepääsu tagamine rannale planeeritud objektid kannavad endas avalikku huvi (lasteaed, kool, külaplats, päästedepoo). planeeringulahendus säilitab valdavas osas rannal asuvast looduskooslusest kohas, mis on juba inimtegevusest mõjutatud (on olemasolevad ehitised). Planeeritav tegevus eeldab looduskoosluste säilitamist (kavandatud on looduskeskne ümbrus haridusasutustele ja kogukonna ühistegevusteks). Uute hoonete rajamiseks on võimalusel valitud metsast vabad alad või valitud kohad metsamaa servades (säilitades haljastust kompaktsete aladena v.t ka ptk 1.2.4). planeeritav ala paikneb tiheasustusalal kohas, kus asustus on kujunenud rannale lähemale kui piiranguvööndiga hõlmatud ala. Neeme külale omane asustus kujutab endas hoonestust, mille õuealasid ümbritseb kõrghaljastus Tehnovõrgud ja -rajatised Tehnovõrgud ja -rajatised on kavandatud koostöös erinevate võrguvaldajatega. Peale detailplaneeringu kehtestamist tuleb koostada ehitusprojektid, kus määratakse täpsed projektlahendused. Projekteerimistingimused määrab võrguvaldaja (vajadusel koostöös Jõelähtme Vallavalitsusega). Hilisema projekteerimise käigus on lubatud mõningane tehnovõrkude ja rajatiste ümber paigutamine juhul kui see ei too kaasa kitsendusi väljapoole planeeritud krunte ja avalikku ruumi. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada maaomanikuga kellele muudatus toob täiendavaid maakasutamise kitsendusi Elektrivarustus (Koostamisel.) Sidevarustus (Koostamisel.)

12 Veevarustus (Koostamisel.) Reoveekanalisatsioon (Koostamisel.) Sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine (Koostamisel.) Soojavarustus Soojavarustus tuleb lahendada ehitusprojektis. Soovitatav on rajada kombineeritud süsteeme, s.h taastuvenergiat kasutavaid. Planeeringuga on kavandatud krundile Pos. 1 ala maaküttetorustiku paigutamiseks Tuleohutus Tuleohutuse tagamiseks tuleb pidada kinni Päästeseadusest, Tuleohutuse seadusest, Vabariigi Valitsuse a määrusest nr 315, Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded, ja standardist EVS 812. Tuletõrje veevarustuse tagamisel lähtutakse standardi EVS 812 nõuetest. Kohtades kui planeeritud hoone tuleohutuskuja on naaberhoonetega väiksem kui 8 m tuleb tuleohutus tagada ehituslike võtetega (tulemüür või tuletõkkesein) v.t planeeringu joonis nr 3 või 4. Hoone ümber peab olema tagatud krundipiirist vähemalt 3,5 m laiune läbipääs. Erandiks on vahetult tänavaga piirnev hoone osa. (Täiendatakse.) Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine (Koostamisel.)

13 Kinnisomandi kitsendused Järgnevalt on esitatud planeeritava ala kohta kehtivad ja planeeringulahendusest tulenevad maakasutamise kitsendused, s.h kitsenduse kehtestav õigusakt ja kitsenduse üldine sisu. Õigusakti täpsemaks rakendamiseks või kitsedustega põhjalikumalt tutvumiseks on vajalik aktidega vahetult tutvuda (nt internetis: (Koostamisel.)

14 Üldplaneeringu muutmise ettepanek Käesoleva detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõelähtme valla üldplaneeringut (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 40). Üldplaneeringus muudetakse planeeringu joonisel kajastatud maakasutust vastavalt käesolevale detailplaneeringule. Joonis 1. Üldplaneeringus kavandatud riigikaitsemaad ja jäätmehoidla maad on vähendatud ning kavandatud on ühiskondlike hoonete -, üld- ja transpordimaad. (Joonis koostamisel.) Üldplaneeringu seletuskiri ei vaja täiendamist, täpsustamist või muutmist. Üldplaneeringu muutmise vajadus põhineb avalikul huvil. Neeme küla on valla üks suurimaid, mille elanike arv näitab ka kasvutrendi. Detailplaneeringuga kavandatav tagab valla elanikele paremad võimalused hariduse ja lastehoiuteenuse kättesaamiseks koduvallas. Neeme küla tiheasustatud alal ei ole piisavalt vaba maaressurssi, mida saaks kohalik omavalitsus kasutada piirkonna teenindamiseks vajalike haridusasutuste ja kogukonna ühistegevuste teenindamiseks. Jõelähtme vald on kasutanud Koertekooli kinnistule seatud hoonestusõigust lasteaia rajamiseks. Kinnistu on piisavalt suur, et mahutada Neeme küla ja lähialade teenindamiseks vajalikud haridusasutused (lasteaed koos välialadega ning kool koos spordihoone ja välialadega). Kogukondliku ühistegevuse edendamiseks on planeeritud Neeme külaplatsile krunt. Täiendavalt on võimalik luua planeeritavale alale vabatahtlikele päästjatele depoohoone (mis hetkel puudub) koos pääsuga merele (aitab luua tingimused merepääste korraldamiseks). Planeeritav ala on varustatud avaliku juurdepääsu ning tehnovõrkude ja rajatistega, mis muudab otstarbekaks ja perspektiivikaks kohalikule omavalitsusele antud kohta avalikes huvides kasutada. Puudub vajadus täiesti uue taristu rajamise järgi ja olemasolevaid hooneid saab osaliselt kasutada.

15 Detailplaneeringu elluviimine Tehnovõrkude ja -süsteemide rajamine toimub vastavalt kruntide valdajate ja võrguvaldajate kokkulepetele. Planeering ei tohi kolmandatele osapooltele tekitada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et rajatavad ehitised ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (s.h ehitamise aegselt). Tekitatavad kahjud tuleb hüvitada. Servituutide ja isiklike kasutusõiguste seadmine toimub kehtestatud planeeringu alusel vastavalt asjaõigusseadusele. Servituudid ja isiklikud kasutusõigused tuleb kanda kinnistusraamatusse, et igakordne omanik oleks teadlik kinnisasjale seatud piirangutest.

16 16 2. KOOSKÕLASTUSED JA KOOSTÖÖ Kooskõlastaja (Esindaja) [Kooskõlastamise kuupäev] Kooskõlastus Märkused Tabeli koostas:... Kuupäev: Koostöö (Esindaja) [Koostöö kuupäev] Koostöö tulemus Märkused Tabeli koostas:... Kuupäev:

17 17 3. JOONISED Joonis 2. Tugiplaan (koos asukohaskeemi ja kontaktvööndi plaaniga) Joonis 3. Põhijoonis M 1:1 000 Joonis 4. Tehnovõrgud ja rajatised (koostamisel) Joonis 5. Illustratsioon (koostamisel)

18 See lk asendada Joonisega 2. 18

19 See lk asendada Joonisega 3. 19

20 20 4. LISAD Lisa 1. Detailplaneeringu dokumentatsioon (Koondamisel.)

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Töö number Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, Tallinn Telefon: e-post: Kuup

Töö number Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, Tallinn Telefon: e-post: Kuup Töö number 2018-0013 Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, 12915 Tallinn Telefon: +372 664 5808 e-post: info@skpk.ee Kuupäev 7.03.2018 Registrikood: 11255795 Lääne-Harju vallas

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem