EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri"

Väljavõte

1 EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Peetri Puit OÜ (registrikood ) esitas Põlva Vallavalitsusele ettepaneku algatada detailplaneering Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 (katastritunnus 62001:006:0072), Soesaare külas asuvate Pärnaveere (katastritunnus 62101:001:0108) ning Tedre (katastritunnus 61902:004:0331) katastriüksustel. Ettepanekuga taotletakse detailplaneeringu algatamist ca m 2 suurusel alal, eesmärgiga laiendada olemasolevat tootmishoonet ca 5000 m 2 ning laoplatse ning muuta katastriüksuste sihtotstarve tootmismaaks. Pärnaõie tn 32 katastriüksuse pindala on m 2, maa kasutamise sihtotstarve 100% tootmismaa. Katastriüksus on hoonestatud ning seal asuvad ehitisregistri andmetel remondihallprofülaktoorium (ehitisregistri kood ) ehitisealuse pinnaga 2169 m 2, tootmishoone (ehitisregistri kood ) ehitisealuse pinnaga 376,2 m 2, kahekorruseline tootmis- ja büroohoone (ehitisregistri kood ) ehitisealuse pinnaga 8859,6 m 2, alajaam (ehitisregistri kood ) ning parkla ja laoplatsid (ehitisregistri kood ) ehitisealuse pinnaga 9871 m 2. Katastriüksusele on osaliselt Põlva Linnavolikogu otsusega kehtestatud Põlva linnas Lao tn 5 ja Lao tn 15 kinnistute detailplaneering. Pärnaveere katastriüksuse pindala on m 2, maa kasutamise sihtotstarve 100% maatulundusmaa, katastriüksus on hoonestamata. Tedre katastriüksuse pindala on m 2, maa kasutamise sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Ettepaneku kohaselt soovitakse detailplaneeringu koostamine algatada Tedre katastriüksusele ca 2 ha suurusel alal mis külgneb Pärnaõie tn 32 katastriüksusega. Juurdepääs katastriüksustele toimub Pärnaõie tänav T2 (katastritunnus 62001:006:0058) kaudu ning seetõttu on vajalik juurdepääsutee haaramine planeeringualasse. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku kohaselt soovib huvitatud isik laiendada olemasolevat tootmis- ja büroohoonet 5000 m 2. Soovitud mahus laiendatav ehitis ei mahu ära Pärnaõie tn 32 katastriüksusele ning planeeringu koostamise käigus võib osutuda vajalikuks katastriüksuste piiride muutmine ja/või asustusüksuse lahkmejoone muutmine. Põlva linna üldplaneeringu (kehtestatud Põlva Linnavolikogu määrusega nr 22) kohaselt on Pärnaõie tn 32 puhul tegemist tootmis- ja ärimaaga (T/Ä). Üldplaneeringu kohaselt

2 on tootmise ja äri segafunktsiooniga maade eesmärgiks säilitada valikuvõimalus maade arendamisel nimetatud funktsioonide osas sellise segafunktsiooniga alasid on võimalik perspektiivis arendada kas tootmis- või ärimaana või ka segafunktsiooniga alana. Alade arendamisel elamute või ühiskondlike hoonete läheduses tuleb silmas pidada printsiipi, et tootmistegevusega kaasnevad mõjud ei tohi väljuda hoone piirest. Eraldi tuleb hinnata kaasnevaid muudatusi liiklusskeemis ja -koormustes. Lähimad elamud Põlva linna piires jäävad planeeritava ala servast kaugemale kui 300 m, Soesaare külas jäävad lähimad elamud planeeritava ala välispiirist lähemale kui 100 m. Põlva valla üldplaneeringu (kehtestatud Põlva Vallavolikogu määrusega nr 96) kohaselt asuvad Pärnaveere ja Tedre katastriüksused maal, millele täiendavat juhtotstarvet määratud ei ole ning kus jätkub senine maakasutus. Põlva valla üldplaneeringu kohaselt toimub igasugune ehitustegevus tootmise ja ärimaa arendamiseks läbi detailplaneeringu. Samuti on üldplaneeringus seatud tingimus, et tootmismaade arendamiseks detailplaneeringu koostamisel tuleb detailplaneeringu raames koostada keskkonnamõju hindamine, kui lähedusse jäävad elamud või ühiskondlikud hooned ning kui tootmisega kaasneb hoonest või krundilt väljuv oluline keskkonnamõju. Lähimad elamud Soesaare külas jäävad planeeringuala välispiirile lähemale kui 100 m. Põlva Vallavolikogu otsusega nr 1-3/22 "Põlva valla üldplaneeringu vastuvõtmine, üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikule väljapanekule ja arutelule suunamine" on vastu võetud Põlva valla üldplaneering Üldplaneering on läbinud avalikustamise, kuid on seni veel kehtestamata. Vastuvõetud üldplaneeringu kohaselt on Pärnaõie tn 32 katastriüksuse juhtotstarbeks tootmisala (T2) ning sinna on lubatud rajada ettevõtteid, mille tootmistehnoloogia vajab insenertehnilisi meetmeid keskkonnatingimuste täitmiseks. Pärnaveere ja Tedre katastriüksustele uue üldplaneeringuga (Põlva valla üldplaneering 2029+) senisest maakasutusest erinevat kasutusotstarvet reserveeritud ei ole, samas on mõlema katastriüksuse puhul tegemist väärtusliku põllumajandusmaaga. Uue üldplaneeringu kohaselt loetakse väärtuslikul põllumajandusmaal maatulundusmaa sihtotstarbe muutmist üldplaneeringu muutmiseks. Põlva maavanema korraldusega nr 1-1/17/676 kehtestatud maakonnaplaneeringu kohaselt on Pärnaveere ja Tedre katastriüksustel tegemist väärtusliku põllumajandusmaaga ning seda tuleb üldjuhul kasutada põllumajanduslikuks tegevuseks. Maakonnaplaneering näeb ettevõtluspiirkondadena eelkõige planeeringulahendusejärgseid linnalise asustuse alasid. Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 osas on detailplaneeringu koostamise ettepanekus toodud tegevused kooskõlas kehtiva Põlva linna üldplaneeringuga, vastuvõetud Põlva valla üldplaneeringuga ning Põlva maakonnaplaneeringuga. Soesaare külas asuvate Pärnaveere ja Tedre katastriüksuste puhul toovad kavandatavad tegevused kaasa maa kasutamise otstarbe muutmise maatulundusmaale tuleb määrata tootmismaa juhtotstarve. Planeerimisseaduse 142 lõike 1 punkt 1 kohaselt on üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmise korral tegemist üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga. Ühel või kahel katastriüksusel maakasutuse juhtotstarbe muutmise korral ei ole tegemist juhtotstarbe ulatusliku muutmisega ning üldplaneeringu põhilahendus ei muutu. Vaadeldes kahte üldplaneeringut (Põlva linna üldplaneering ja Põlva valla üldplaneering) koos ja koosmõjus, saab asuda seisukohale, et linna territooriumil asuva tootmisala laienemine linna asustusüksuse olemasolevast piirist väljapoole, ei muuda ulatuslikult kehtivat Põlva valla üldplaneeringut. Siiski tuleb arvestada asjaoluga, et vastuvõetud ja avalikustamise läbinud uue üldplaneeringu kohaselt loetakse väärtuslikul põllumajandusmaal maatulundusmaa sihtotstarbe muutmist üldplaneeringu muutmiseks.

3 Algatatav detailplaneering ei muuda kehtivate üldplaneeringute (Põlva linna üldplaneering aastani 2015 ja Põlva valla üldplaneering) põhilahendust. Uue üldplaneeringu (Põlva valla üldplaneering 2029+) kehtestamisel on Põlva linna asustusüksuse piiridest välja jääval planeeringualal tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, sest planeeritavale alale jääb väärtuslik põllumajandusmaa. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) 33 lõike 1 punkti 2 alusel tuleb keskkonnamõju strateegiline hindamine algatada, kui strateegiline planeerimisdokument on detailplaneering, mille alusel kavandatakse seaduse 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. KeHJS 6 lõike1 punkti 34 kohaselt on olulise keskkonnamõjuga tegevus selline tegevus, mille keskkonnamõju hindamise kohustus on määratud tegevuse aluseks oleva strateegilise planeerimisdokumendiga. Põlva valla üldplaneeringus on seatud tingimus, et tootmismaade arendamiseks detailplaneeringu koostamisel tuleb detailplaneeringu raames koostada keskkonnamõju hindamine, kui lähedusse jäävad elamud või ühiskondlikud hooned ning kui tootmisega kaasneb hoonest või krundilt väljuv oluline keskkonnamõju. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus tuleb suuremat tähelepanu pöörata müra tasemele, mis planeeringu elluviimisega võib kaasneda ning lisaks hinnata majanduslikke- ja sotsiaalseid mõjusid. Tulenevalt planeerimisseaduse 124 lõikest 7 lähtutakse detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringu menetlemisele ettenähtud nõuetest kui detailplaneeringu koostamisel on nõutav keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Põlva Vallavolikogu (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post Lähtudes eeltoodust, planeerimisseaduse 77 lõike 1, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 33 lõike 1 punkti 3 ning 35 alusel ning arvestades esitatud detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanekut, Põlva Vallavolikogu o t s u s t a b: 1. Algatada Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse (katastritunnus 62001:006:0072) ja Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse (katastritunnus 62101:001:0108) ning osaliselt Tedre katastriüksuse (katastritunnus 61902:004:0331) ja lähialade detailplaneeringu koostamine eesmärgiga Pärnaõie tn 32 asuva tootmisala laiendamine Soesaare külas asuvatele Pärnaveere ja Tedre katastriüksustele. Planeeringuala suurus on ca 8 ha vastavalt lisale Algatada otsuse punktis 1 nimetatud detailplaneeringu koostamise keskkonnamõju strateegiline hindamine koos majanduslike- ja sotsiaalsete mõjude hindamisega. 3. Enne detailplaneeringu koostamisega alustamist sõlmida huvitatud isikul Põlva Vallavalitsusega leping planeeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kulude katmiseks. 4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada otsuse lisas 2 toodud lähteseisukohtadega. 5. Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnal: 5.1. teavitada 14 päeva jooksul detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest Ametlikes Teadaannetes ja Põlva valla veebilehel; 5.2. teavitada 30 päeva jooksul detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest Põlva Vallavalitsuse infolehes Põlva Teataja ja ajalehes Lõunaleht;

4 5.3. teavitada 30 päeva jooksul detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest detailplaneeringu ala piirinaabreid, Kaitseministeeriumi, Päästeametit ja Keskkonnaametit. 6. Otsus jõustub teatavakstegemisest. Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras. /allkirjastatud digitaalselt/ Lennart Liba Vallavolikogu esimees

5 Põlva Vallavolikogu a otsuse nr 1-3/ "Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" Lisa 1

6 Põlva Vallavolikogu a otsuse nr 1-3/ "Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" Lisa 2 LÄHTESEISUKOHAD Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade detailplaneeringu koostamiseks 1. Detailplaneeringu lähteseisukohtade koostamise alus: Peetri Puit OÜ esitas Põlva Vallavalitsusele ettepaneku algatada detailplaneering Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32, Soesaare külas asuva Pärnaveere ning Soesaare külas asuva Tedre katastriüksustel. 2. Detailplaneeringu ala: Detailplaneeringu alana käsitletakse detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse lisas 1 määratud maa-ala Põlva vallas Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 (katastritunnus 62001:006:0072) katastriüksusel, Soesaare külas asuva Pärnaveere (katastritunnus 62101:001:0108) katastriüksusel, Soesaare külas asuva Tedre (katastritunnus 61902:004:0331) katastriüksuse osal ja Põlva linnas asuva Pärnaõie tänav T2 (katastritunnus 62001:006:0058) katastriüksuse osal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8 ha. 3. Detailplaneeringu eesmärk: Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Põlva linnas Pärnaõie tn 32 asuva tootmisala laiendamine Soesaare külas asuva Pärnaveere ja Tedre katastriüksustele. Detailplaneeringuga soovitakse laiendada olemasolevaid laoplatse ja laiendada tootmishoone ehitusealust pinda ca 5000 m Lähtematerjalid ja planeeringud: 4.1. Põlva Linnavolikogu määrusega nr 22 kehtestatud Põlva linna üldplaneering aastani Põlva Vallavolikogu määrusega nr 96 kehtestatud Põlva valla üldplaneering Põlva Linnavolikogu otsusega kehtestatud Põlva linnas Lao tn 5 ja Lao tn 15 kinnistute detailplaneering Põlva Vallavolikogu määrusega nr 1-2/3 kehtestatud Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks Põlva Vallavolikogu otsusega nr 1-3/22 on vastu võetud Põlva valla üldplaneering Põlva maavanema korraldusega nr 1-1/17/676 kehtestatud Põlva maakonnaplaneering Planeeringuala kitsenduste kohta saab infot Maa-ameti geoportaalist. 5. Geodeetiline alusplaan: Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks on vajalik koostada olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav, sh tehnovõrgud digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan (topo-geodeetiline uuring) täpsusastmega M 1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (ettevõtja nimi, litsentsi nr, töö nr) ja mõõdistamise aeg. Geodeetiline alusplaan peab katma vähemalt detailplaneeringu ala ja vastama majandus- ja taristuministri määrusega nr 34 kehtestatud "Topogeodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded". Alusplaan koostada EH2000 kõrgussüsteemis.

7 6. Piirnevate maakasutuste kohta saab informatsiooni: Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond (Võru tn 1, Põlva, tel ). 7. Nõuded detailplaneeringu koosseisule ja vormistamisele: Detailplaneering peab olema planeeringuala terviklik ruumilahendus, mis koosneb seletuskirjast ja joonistest. Planeeringu koosseisus esitatakse: 7.1. Olemasoleva olukorra iseloomustus, kus seletuskirjas ja joonisel on kajastatud planeeritava ala ja katastriüksuste piirid; krundi kasutamise sihtotstarve; senised kokkulepped; planeeringualal olevad või sellele ulatuvate kitsendused; olemasolevat olukorda iseloomustavad muud andmed (hoonestus, rajatised jm); olemasolev haljastus, maastiku kõrguslik mõõdistus; planeeringuala funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed Seletuskirjas esitatakse planeeringu koostamise eesmärk ja vastavus üldplaneeringule, planeeringu- ja mõjuala analüüs, mille tulemusel on planeeringulahendus leitud ning planeeringulahenduse sobivus antud alale Detailplaneeringuga määrata kindlaks puhverhaljastuse paiknemine ja vajadusel moodustada kaitsehaljastuse juhtfunktsiooniga ala, leevendamaks võimalikku tootmistegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju (sh võimalikku ülenormatiivset müra). Lahendada planeeringuala heakord, säilitatav/rajatav haljastus ning anda lahendus jäätmekäitluse kohta. Vajadusel seada kuritegevuse riske vähendavad tingimused ja määrata servituutide seadmise vajadus. Juurdepääs planeeringualalae lahendada Pärnaõie tänava kaudu ning parkimine korraldada planeeringuala siseselt Vajadusel näidata planeeringuala kruntideks jaotamine ja asustusüksuse lahkmejoone (Põlva linna ja Soesaare küla) muutmine Määrata krundi hoonestusala, piiritledes krundi osa, kuhu võib püstitada ehitusõigusega lubatud hooneid ja rajatisi Hoonetele esitatavad olulisemad arhitektuursed ja ehituslikud nõuded esitada planeeringu põhijoonisel ja seletuskirjas. Joonisel esitada ehitusõigus planeeritava krundi peal tabelina. Seletuskirjas määrata ehitamise aegsed tingimused. Krundi ehitusõiguses määrata: krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed ja katastriüksuse sihtotstarve; kavandatavate ehitusloakohustuslike hoonete suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal; kavandatavate ehitusloakohustuslike hoonete suurim lubatud ehitisealune pind; kavandatavate ehitusloakohustuslike hoonete lubatud maksimaalne kõrgus meetrites Ehitiste arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused määrata detailplaneeringuga Tehnovõrkude plaanil näidata olemasolevad ja planeeritavate hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste võimalik asukoht vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele, vajalikud liiniservituudid ja kaitsevööndid. Vajalikud võimsused ja võimalikud lahendusvariandid esitada seletuskirjas. Avalikuks kasutamiseks ettenähtud rajatisi mitte planeerida Vertikaalplaneerimine lahendada viisil mis võimaldab sadevete kogumise ja esmase puhastamise krundi piirides seadustest tulenevate nõuete kohaselt Kirjeldada planeeringu elluviimise võimalused, elluviimiseks vajalikud tegevused ja nende järjekord, seada tingimused puhverhaljastuse rajamise ja keskkonnanõuete täitmise tagamiseks Lisaks seletuskirjale esitatakse planeeringuala situatsiooniskeem (jooniselt peab nähtuma planeeringuala piir ja paiknemine); lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed; olemasoleva olukorra joonis M 1:500; planeeringu põhijoonis M 1:500 (sisaldab planeeringuala kitsendusi); tehnovõrkude joonis M 1:500, planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon ja vastavalt planeeringulahendusele kruntimise skeem ning asustusüksuse lahkmejoone muutmise ettepanek. 8. Koostöö, kaasamine ja kooskõlastamine: Koostööle ja kaasamisele rakendatakse planeerimisseaduse -s 127 sätestatut, detailplaneeringu menetlusel lähtutakse üldplaneeringu menetlemisele ettenähtud nõuetest. Planeeringu koostamisel tehakse koostööd ja planeering kooskõlastatakse Kaitseministeeriumiga

8 (planeeringualale ulatub riigikaitselise ehitise piiranguvöönd), Keskkonnaametiga (planeeringu elluviimisega võib kaasneda oluline keskkonnamõju) ja Päästeametiga (planeering käsitleb tuleohutusnõudeid). Planeeringu koostamisse tuleb kaasata planeeringuala ja naaberkinnisasjade omanikud ning need maaomanikud ja maakasutajad, kelle maale teid ja/või tehnovõrke planeeritakse või kelle maakasutust kitsendatakse. Tehnovõrkude valdajatelt taotletakse tehnilised tingimused ja planeering esitatakse neile arvamuse saamiseks. Detailplaneeringu koostamisse võib kaasata isiku, kelle huve planeering võib puudutada või isiku, kes on avaldanud soovi olla selle planeeringu koostamisse kaasatud. 9. Detailplaneeringu esitamine Detailplaneeringu eelnõu (seletuskiri ja joonised) esitatakse avaliku väljapaneku korraldamiseks digitaalselt ning kahes eksemplaris paberkandjal. Detailplaneeringu projekt esitatakse enne vastuvõtmist tutvumiseks ja vajadusel korrektuuride tegemiseks elektrooniliselt. Kooskõlastamiseks ja vastuvõtmiseks esitatakse planeeringu seletuskiri ja nõutud joonised kahes eksemplaris paberkandjal ning digitaalselt koos tehnovõrkude valdajate arvamusega ning muu planeeringu koostamise dokumentatsiooniga (sh koostöö naaberkinnisasjade omanikega). Kehtestamiseks esitatud planeeringu kausta peab olema köidetud kehtestamisele kuuluv planeeringu materjal: seletuskiri ning joonised. Eraldi köitena lisamaterjal, mille koosseisus peavad olema detailplaneeringu menetlusdokumendid: kirjad ja koosolekute protokollid, väljavõtted ajalehest, kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud haldusaktid, väljavõte kehtivatest üldplaneeringutest, koostatud eksperthinnangud, väljastatud tehnilised tingimused, koondtabel kooskõlastustega, esitatud arvamused, illustreeriv materjal jms. Planeering esitatakse kehtestamiseks digitaalselt ühes eksemplaris CD-l (joonised dwg/dgn ja pdf formaadis, faili nimed sisuga kooskõlas) ning paberkandjal kolmes eksemplaris. Kohalikule omavalitsusele tuleb esitada kõik tellitud uuringud, ekspertarvamused ja muud planeeringu koostamisega seotud dokumendid (geoloogiline alusplaan, ehitusgeoloogiline uuring jm). Detailplaneering peab olema esitatud vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul ning kehtestamiseks hiljemalt kolme aasta jooksul alates algatamisest.

9 Seletuskiri Põlva Vallavolikogu otsuse eelnõu nr 1-4/72 "Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" juurde Sissejuhatus ja eelnõu sisu Peetri Puit OÜ esitas Põlva Vallavalitsusele ettepaneku algatada detailplaneering Põlva vallas Põlva linnas Pärnaõie tn 32 (katastritunnus 62001:006:0072) katastriüksusel. Algatamise ettepanekus on planeeringuala suuruseks märgitud ca 3,5 ha ning eesmärgiks on tootmishoone juurdeehitus ca 5000 m 2 ja laoplatside laiendus. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku kohaselt on tehnoloogilise protsessi spetsiifikast tulenevalt ainuvõimalik tootmist laiendada selliselt, et olemasolevat tootmishoonet pikendatakse ja see ulatuks osaliselt naaberkinnistule Tedre (katastritunnus 61902:004:0331) ja laiendatavad laoplatsid rajataks naaberkinnistule Pärnaveere (katastritunnus 62101:001:0108). Naaberkinnisasjade Tedre ja Pärnaveere maa sihtotsarbed soovitakse muuta tootmismaaks. Kuigi detailplaneeringu algatamise ettepanekus on planeeringala asukohaks märgitud Pärnaõie tn 32, on esitatud ettepanekuga haaratud ka Soesaare külas asuv Pärnaveere katastriüksus ning osaliselt ka Tedre katastriüksus. Juurdepääs katastriüksustele toimub Pärnaõie tänav T2 (katastritunnus 62001:006:0058) kaudu ning seepärast on vajalik juurdepääsutee haaramine planeeringualasse. Pärnaõie tn 32 katastriüksuse läänepoolsele osale kehtib Põlva Linnavolikogu otsusega kehtestatud Põlva linnas Lao tn 5 ja Lao tn 15 kinnistute detailplaneering. Senine tegevus katastriüksusel kehtivat detailplaneeringut järginud ei ole. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku kohaselt soovib huvitatud isik laiendada olemasolevat tootmis- ja büroohoonet 5000 m 2. Soovitud ulatuses laiendatav ehitis ei mahu ära Pärnaõie tn 32 katastriüksusele ning planeeringu koostamise käigus võib osutuda vajalikuks katastriüksuste piiride muutmine ja/või asustusüksuse lahkmejoone muutmine. Asustusüksuse lahkmejoone määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 25. novembri a määruse nr 335 "Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord" -st 6. Algatamise ettepaneku tegijale, Peetri Puit OÜ-le kuulub Pärnaõie tn 32 katastriüksus, Pärnaveere katastriüksus kuulub kahe Peetri Puit OÜ juhatuse liikme ühisomandisse. Tedre katastriüksuse omanik on esitanud Põlva Vallavalitsusele kinnituskirja, et on kavandatud tegevustest teadlik ning ei oma vastuväiteid. Põlva linna üldplaneeringu (kehtestatud Põlva Linnavolikogu määrusega 22) kohaselt on Pärnaõie tn 32 puhul tegemist tootmis- ja ärimaaga (T/Ä). Üldplaneeringu kohaselt on tootmise ja äri segafunktsiooniga maade eesmärgiks säilitada valikuvõimalus maade arendamisel nimetatud funktsioonide osas sellise segafunktsiooniga alasid on võimalik perspektiivis arendada kas tootmis- või ärimaana või ka segafunktsiooniga alana. Alade arendamisel elamute või ühiskondlike hoonete läheduses tuleb silmas pidada printsiipi, et tootmistegevusega kaasnevad mõjud ei tohi väljuda hoone piirest. Eraldi tuleb hinnata kaasnevaid muudatusi liiklusskeemis ja -koormustes sellest tulenevalt on vajadus planeeringuala laiendada Pärnaõie tänav T2 katastriüksusele. Üldplaneeringus on täpsustamata, kui lähedal tootmisalale peaksid olema eluhooned, kus tootmistegevusega kaasnevad mõjud peaksid jääma hoone piiridesse. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanekus on täpsustamata, milline on kavandatava tootmise tehnoloogia. Lähimad elamud Põlva linna piires jäävad planeeritavast ala servast kaugemale kui 300 m, Soesaare külas jäävad lähimad elamud planeeritava ala välispiirist lähemale kui 100 m.

10 Põlva valla üldplaneeringu (kehtestatud Põlva Vallavolikogu määrusega nr 96) kohaselt asuvad Pärnaveere ja Tedre katastriüksused maal, millele täiendavat juhtotstarvet määratud ei ole ning kus jätkub senine maakasutus. Põlva valla üldplaneeringus on sätestatud, et igasugune ehitustegevus tootmise ja ärimaa arendamiseks toimub läbi detailplaneeringu. Samuti on üldplaneeringus seatud tingimus, et tootmismaade arendamiseks detailplaneeringu koostamisel tuleb detailplaneeringu raames koostada keskkonnamõju hindamine, kui lähedusse jäävad elamud või ühiskondlikud hooned ning kui tootmisega kaasneb hoonest või krundilt väljuv oluline keskkonnamõju. Lähimad elamud Soesaare külas jäävad planeeringuala välispiirile lähemale kui 100 m. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanekus on täpsustamata, milline on kavandatava tootmise tehnoloogia ning ei ole võimalik anda hinnangut, kas tegemist on olulise, krundilt või hoonest väljuva keskkonnamõjuga. Üldplaneeringu sõnastuses tuleb detailplaneeringu raames koostada keskkonnamõju hindamine, mis KeHJS seaduse mõistes koostatakse tegevusloa väljastamisel. Strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel algatatakse strateegiline keskkonnamõju hindamine või kaalutakse strateegilise keskkonnamõju algatamise vajadust. Võib oletada, et üldplaneeringus on siiski silmas peetud keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) 33 lõike 1 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamõju strateegiline hindamine algatada, kui strateegiline planeerimisdokument on detailplaneering, mille alusel kavandatakse seaduse 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. KeHJS 6 lõike 1 punkti 34 alusel on olulise keskkonnamõjuga tegevus selline tegevus, mille keskkonnamõju hindamise kohustus on määratud tegevuse aluseks oleva strateegilise planeerimisdokumendiga. Eelnevast saab järeldada, et antud detailplaneeringule tuleb koostada keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Põlva Vallavolikogu otsusega nr 1-3/22 on vastu võetud Põlva valla üldplaneering Üldplaneering on läbinud avalikustamise, aga on seni veel kehtestamata. Vastuvõetud üldplaneeringu kohaselt on Pärnaõie tn 32 katastriüksuse juhtotstarbeks tootmisala (T2) ning sinna on lubatud rajada ettevõtteid, mille tootmistehnoloogia vajab insenertehnilisi meetmeid keskkonnatingimuste täitmiseks. Pärnaveere ja Tedre katastriüksustele uue üldplaneeringuga (Põlva valla üldplaneering 2029+) senisest maakasutusest erinevat kasutusotstarvet reserveeritud ei ole, samas on mõlema katastriüksuse puhul tegemist väärtusliku põllumajandusmaaga. Uue üldplaneeringu kohaselt loetakse väärtuslikul põllumajandusmaal maatulundusmaa sihtotstarbe muutmist üldplaneeringu muutmiseks. Antud detailplaneeringu algatamisel on kavandatavad tegevused kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga (Põlva linna üldplaneering) või ei välista (Põlva valla üldplaneering) tegevust, mida planeeringuga kavandatakse. Põlva valla üldplaneeringu kehtestamisel tekib olukord, kus tegemist oleks üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, sest väärtuslikul põllumajandusmaal asuva maatulundusmaa sihtotstarve kavatsetakse muuta tootmismaaks. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) 128 lõike 1 alusel algatab detailplaneeringu kohaliku omavalitsuse üksus. Põlva Vallavolikogu otsusega nr 1-3/64 "Põlva Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine" on Põlva Vallavalitsusele delegeeritud planeerimisseaduses kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesanded. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punktile 33 kuulub volikogu ainupädevusse PlanS 130 lõikes 2 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine. PlanS 130 lõikes 2 nimetatud detailplaneering on: 1) detailplaneering mis koostatakse alale kus puudub üldplaneering; 2) detailplaneering millega soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut; 3) detailplaneering millega kavandatakse olulisi linnaehituslikke muudatusi; 4) detailplaneering millega kavandatakse olulise keskkonnamõjuga tegevusi PlanS 142 lõige 2 sätestab, et üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisele kohaldatakse üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust.

11 Kuna detailplaneeringu algatamisel on ette näha olukord, kus uue üldplaneeringu kehtestamisel muutub algatatav detailplaneering üldplaneeringut muutvaks, on otstarbekas, et käesoleva detailplaneeringu menetlemisel rakendatakse sätteid, mis reguleerivad üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetlust. KeHJS 2 2 defineerib olulise keskkonnamõju mõiste. KeHJS 6 lõige 1 loetleb olulise keskkonnamõjuga tegevused ning teiste hulgas on selleks tegevus, mille keskkonnamõju hindamise kohustus on määratud tegevuse aluseks oleva strateegilise planeerimisdokumendiga (punkt 34). Põlva valla üldplaneeringus (kehtestatud Põlva Vallavolikogu määrusega nr 96) on tingimus, et tootmismaade arendamiseks detailplaneeringu koostamisel tuleb detailplaneeringu raames koostada keskkonnamõju hindamine. KeHJS 33 lõike 1 punkt 2 sätestab, et keskkonnamõju strateegiline hindamine tuleb algatada, kui strateegiline planeerimisdokument on detailplaneering, mille alusel kavandatakse seaduse 6 lõikes 1 nimetatud tegevust ja sama seaduse 35 lõike 2 alusel algatatakse sellisel juhul keskkonnamõju strateegiline hindamine selle vajadust põhjendamata. PlanS 128 lõige 2 sätestab juhud, kui detailplaneering jäetakse algatamata. Nendeks juhtudeks, on planeeringu elluviimisega kaasnev ebaproportsionaalne kolmanda isiku õiguste riive; ilmselge vastuolu üldplaneeringuga; planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik või planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna. PlanS 129 lõike 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui: 1) koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest; 2) kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks; 3) planeeringu koostamise eesmärk muutub oluliselt koostamise käigus või 4) planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna. PlanS 130 alusel võib planeerimisalase tegevuse korraldaja detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga sõlmida halduslepingu planeeringu koostamise või planeeringu koostamise tellimise üleandmiseks. Sama paragrahvi kohaselt ei saa planeeringu koostamist või planeeringu koostamise tellimist üle anda juhul, kui soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut. Detailplaneeringu algatamisel on tegemist olukorraga, kus tegemist on üldplaneeringute kohase detailplaneeringuga, kuid samas on teada, et uue Põlva valla üldplaneeringu kehtestamisel olukord muutub ning planeeringu koostamist või planeeringu koostamise tellimist huvitatud isikule üle anda ei saa. Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond viib läbi riigihanke planeeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija leidmiseks. Leping eduka pakkujaga sõlmitakse pärast detailplaneeringu algatamise otsuse vastu võtmist. PlanS 124 lõike 7 kohaselt lähtutakse detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringu menetlemisele ettenähtud nõuetest kui detailplaneeringu koostamisel on nõutav keskkonnamõju strateegiline hindamine. See tähendab, et detailplaneeringu menetlus viiakse läbi üldplaneeringu menetlusena, kuid kaasamine ja koostöö toimub vastavalt detailplaneeringule ettenähtud nõuetele. Üldplaneeringu menetluses on ette nähtud, et detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamiskavatsuse kohta küsitakse ettepanekuid koostöö tegijatelt ja kaasatavatelt ning korraldatakse vähemalt üks avalik väljapanek ja -arutelu enne detailplaneeringu vastuvõtmist.

12 Põlva Vallavolikogu arengukomisjon arutas detailplaneeringu algatamisega seonduvat koosolekul. Komisjon jõudis seisukohale, et puudub juriidiline alus hetkel detailplaneeringu algatamisest keeldumiseks. Arengukomisjoni liikmed on teinud ettepaneku detailplaneeringu koostamisel (koos keskkonnamõju strateegilist hindamisega) teostada mürauuring. Eelnõus ei käsitleta eraldi mürauuringu teostamise nõuet, sest keskkonnaministri 3. oktoobri a määruse nr 32 "Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded" 1 kohaselt teostatakse planeeringule, mille elluviimisega võib kaasneda müra normtaseme ületamine, mürataseme uuring ühel juhul, kui ei viida läbi keskkonnamõju strateegilist hindamist. Eelnõu kohaselt algatatakse koos planeeringuga keskkonnamõju strateegiline hindamine, eraldi on välja toodud vajadus pöörata suuremat tähelepanu planeeringu elluviimisega kaasneda võivale mürale ning hinnata ka sotsiaalseid- ja majanduslikke mõjusid. Otsusega algatatakse Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 ja Soesaare külas Pärnaveere katastriüksuse, Tedre katastriüksuse osa ja lähialade detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamine. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus. Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud Põlva valla eelarves ei ole ette nähtud vahendeid algatatava detailplaneeringu koostamiseks ning keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud kulude katmiseks. Huvitatud isikuga sõlmitakse leping planeeringu koostamise tellimise ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise kulude kandmiseks. Planeeringu koostaja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija leitakse riigihanke tulemuste alusel. Juhul, kui huvitatud isik ei sõlmi Põlva Vallavalitsusega lepingut planeeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kulude katmiseks, on planeerimisalase tegevuse korraldajal õigus detailplaneeringu koostamine lõpetada PlanS 129 lõike 1 alusel. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine Detailplaneering koostatakse koostöös ja kooskõlastatakse Kaitseministeeriumiga (planeeringualale ulatub riigikaitselise ehitise piiranguvöönd), Keskkonnaametiga (planeeringu elluviimisega võib kaasneda oluline keskkonnamõju) ja Päästeametiga (planeering käsitleb tuleohutusnõudeid). Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse planeeringuala kinnisasjade omanikud, võrguvaldajad ning naaberkinnisasjade omanikud. Detailplaneeringu koostamisse võib kaasata isiku, kelle huve planeering võib puudutada või isiku, kes on avaldanud soovi olla selle planeeringu koostamisse kaasatud. Otsuse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt ning edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule. Otsuse jaotuskava Huvitatud isik Peetri Puit OÜ DELTAkaudu teadmiseks Mihkel Kala, DELTA kaudu edasiseks menetlemiseks Tiia Zuppur Eelnõu koostaja Tiia Zuppur arhitekt

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - KSH_programm.doc

Microsoft Word - KSH_programm.doc Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM (12.03.2014) Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Põlva Vallavalitsus OÜ Pärnu Instituut PÕLVA VALLA ÜLDPLANEERING Vastuvõetud 29. juuni 2017 Põlva

Põlva Vallavalitsus OÜ Pärnu Instituut PÕLVA VALLA ÜLDPLANEERING Vastuvõetud 29. juuni 2017 Põlva Põlva Vallavalitsus OÜ Pärnu Instituut PÕLVA VALLA ÜLDPLANEERING 2029+ Vastuvõetud 29. juuni 2017 Põlva 2015-2017 Sisukord Sissejuhatus...3 1. Planeeringu lähtesisukohad...4 2. Planeeringulahendus...7

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus 2018 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt... 4 2.1 Üldplaneering ja selle

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul Töö number 2019-0047 Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti 34 90504, Haapsalu Telefon: 4725300; e-post: hlv@haapsalulv.ee Registrikood: 75012802 Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste ja osaliselt 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva tee katastriüksuse maa-alale koostatud detailplaneeringu II avaliku

Rohkem

Planeerimisseaduse muutmise eelnõu

Planeerimisseaduse muutmise eelnõu Regionaalplaneerimine Põhjused, miks on vaja planeerida on järgmised: vajalikud ressursid on piiratud; erinevate inimeste ja huvigruppide huvid on erinevad; inimeste soovid on suuremad, kui võimalused

Rohkem

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Reet Alev Pajusi Vallavalitsus info@pajusi.ee Teie 08.11.2016 nr 7-1/1032-42 Meie 28.11.2016 nr 6-3/16/12593-4 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem