Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja: Saaja: Teema: Eesistujariik Nõukogu Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) - II PEATÜKK Taust 1. Pärast teabevahetuse ja andmekaitse töörühma veebruari aasta koosolekul ning justiits- ja siseküsimuste nõukogu 23. veebruari, 2. märtsi ja 5. märtsi aasta 1 istungitel toimunud arutelusid tegi eesistujariik II peatüki teksti veel mitmeid muudatusi. Uusimad muudatused on lisas paksus allajoonitud tekstis esile tõstetud. 2. Eesistujariik on arvamusel, et delegatsioonide erinevaid seisukohti arvesse võttes on lisas esitatud tekst parim võimalik kompromiss. 1 Sellel koosolekul viitas Austria oma märkusele II peatüki kohta: 6741/15 DATAPROTECT 21 JAI 151 MI 133 DRS 17 DAPIX 29 FREMP 34 COMIX 95 CODEC /15 kn,ms/mt/pji 1 DG D 2C ET

2 3. Nõukogul palutakse seetõttu kokku leppida käesoleva märkuse lisas esitatud II peatükki käsitlevas osalises üldises lähenemisviisis järgmistel tingimustel: i. selline osaline üldine lähenemisviis tuleb saavutada tingimusel, et midagi ei lepita kokku enne, kui kõiges on kokkuleppele jõutud, ja sellest ei jäeta välja edasisi muudatusi, mis tuleb teha esialgselt kokku lepitud artiklites, et tagada määruse üldine sidusus; ii. selline osaline üldine lähenemisviis ei mõjuta mis tahes horisontaalseid küsimusi; ning iii. selline osaline üldine lähenemisviis ei anna eesistujariigile volitust alustada teksti suhtes mitteametlikke kolmepoolseid kohtumisi Euroopa Parlamendiga. 6834/15 kn,ms/mt/pji 2 DG D 2C ET

3 I LISA 23) Andmekaitse põhimõtteid tuleks kohaldada tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut käsitleva igasuguse teabe suhtes. Andmeid, sealhulgas muudetud nimega andmeid, mida saab füüsilise isikuga seostada ainult täiendava teabe abil, tuleks käsitada teabena tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isiku tuvastatavuse kindlakstegemisel tuleks arvesse võtta kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või keegi muu võib üksikisiku otseseks või kaudseks tuvastamiseks mõistliku tõenäosusega kasutada. Selleks, et teha kindlaks, kas üksikisiku tuvastamiseks võetakse mõistliku tõenäosusega meetmeid, tuleks arvestada kõiki objektiivseid tegureid, näiteks tuvastamise maksumus ja selleks vajalik aeg, võttes arvesse nii andmete töötlemise ajal kättesaadavat tehnoloogiat kui ka tehnoloogia arengut. Andmekaitse põhimõtteid ei tuleks seetõttu kohaldada anonüümse teabe suhtes, s.o teave, mis ei ole seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, või teabe suhtes, mis on muudetud anonüümseks selliselt, et andmesubjekti ei ole andmete põhjal võimalik tuvastada või ei ole enam võimalik tuvastada. Käesolevas määruses ei käsitleta seega sellise anonüümse teabe töötlemist, sealhulgas statistika ja teadustöö eesmärgil. ( ) 2. 23a) Nime muutmine isikuandmete puhul võib vähendada asjaomaste andmesubjektide jaoks riske ja aidata vastutavatel töötlejatel ja volitatud töötlejatel täita oma andmekaitsekohustusi. Nime muutmise selgesõnaline sisseviimine käesoleva määruse artiklitega ei ole seega mõeldud välistama mis tahes muid andmekaitsemeetmeid. 23b) ( ) 2 Küsimuse juurde, mis on seotud määruse kohaldamisega surnute suhtes, võib olla vaja tulevikus tagasi pöörduda. 6834/15 kn,ms/mt/pji 3

4 23c) Selleks et luua stiimuleid nime muutmise kasutamiseks isikuandmete töötlemisel, peaks samal vastutaval töötlejal olema võimalik kasutada nime muutmise meetmeid, mis võimaldavad samas üldist analüüsi, kui vastutav töötleja on võtnud käesoleva määruse sätete rakendamise tagamiseks vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, võttes arvesse vastavat andmetöötlust ja tagades, et täiendavat teavet, mis on vajalik isikuandmete seostamiseks konkreetse andmesubjektiga, hoitakse eraldi. Andmeid töötlev vastutav töötleja tähendab ühtlasi sama vastutava töötleja volitatud isikuid. Sellisel juhul teeb aga vastutav töötleja kindlaks, et nime muutmist teostav(ad) isik(ud) ei kajastu metaandmetes 3. 24) Sidusteenuste kasutamisel võib üksikisikut seostada tema seadmete, rakenduste, tööriistade ja protokollide jagatavate veebiidentifikaatoritega, näiteks IP-aadresside või küpsistega. See võib jätta jälgi, mida serveritesse saabuvate kordumatute identifikaatorite ja muu teabega kombineerimise korral võidakse kasutada üksikisikute profileerimiseks ja nende tuvastamiseks. Identifitseerimisnumbreid, asukohaandmeid, veebiidentifikaatoreid ja muid konkreetseid tegureid ei ( ) tuleks pidada isikuandmeteks, kui nendega ei tuvastata üksikisikut ega muudeta üksikisikut tuvastatavaks Komisjon, IE, IT, AT, SE ja UK esitasid reservatsiooni ja FR analüüsi reservatsiooni kahe viimase lause suhtes. DE reservatsioon. AT ja SI olid seisukohal, et selle põhjenduse viimane lause tuleks välja jätta. 6834/15 kn,ms/mt/pji 4

5 25) Nõusolek tuleks anda ühemõtteliselt ükskõik millisel sobival viisil, mis võimaldab andmesubjektil väljendada vabatahtlikku, konkreetset ja teadlikku tahet andmesubjekti kirjaliku, sealhulgas 5 elektroonilise, või suulise avalduse või, kui see on nõutav konkreetsetel asjaoludel, mis tahes muu selge kinnituse vormis, millega ta annab nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks. See võib hõlmata vajaliku lahtri märgistamist veebisaidil või mis tahes muud avaldust või käitumist, millest selles kontekstis konkreetselt nähtub andmesubjekti nõusolek nende isikuandmete kavandatavaks töötlemiseks. Vaikimist või tegevusetust ei tohiks seega pidada nõusolekuks. Kui see on tehniliselt teostatav ja tõhus, võib andmesubjekti nõusoleku andmete töötlemiseks anda asjakohaste veebibrauseri või muu rakenduse seadistuste abil 6. Sellistel juhtudel on piisav, et andmesubjekt saab vabatahtliku, konkreetse ja teadliku nõusoleku andmiseks vajaliku teabe siis, kui ta alustab teenuse kasutamist. ( ). Nõusolek peaks hõlmama kõiki samal eesmärgil või samadel eesmärkidel tehtavaid töötlemistoiminguid. Kui töötlemisel on mitu eesmärki, tuleb ühemõtteline nõusolek anda kõigi nende töötlemise eesmärkide kohta. Sageli ei ole andmete kogumise ajal võimalik täpselt kindlaks määrata teaduslikel eesmärkidel toimuva andmetöötluse eesmärki. Seetõttu saavad andmesubjektid anda oma nõusoleku teatud uurimisvaldkondades, kui järgitakse teadusuuringute valdkonna tunnustatud eetikanorme 7. Andmesubjektidel peaks olema võimalus anda oma nõusolek üksnes teatud uurimisvaldkondadele või uurimisprojektide osadele kavandatud eesmärgiga lubatud ulatuses ja eeldusel, et see ei nõua kaitse-eesmärgiga võrreldes ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi 8. Kui andmesubjekti nõusolek tuleb anda pärast elektroonilise taotluse esitamist, peab taotlus olema selge ja kokkuvõtlik, kuid mitte põhjendamatult häirima selle teenuse kasutamist, mille kohta taotlus esitatakse HU ja DE eelistaksid eristada elektroonilisi ja käsitsi kirjutatud avaldusi. PL ja AT esitasid reservatsiooni. FR ja komisjon esitasid analüüsi reservatsiooni. AT, CZ, IE ja FR esitasid analüüsi reservatsiooni, komisjon reservatsiooni. UK, keda toetavad CZ ja IE, tegi ettepaneku lisada järgmine tekst: Kui eesmärk on säilitada andmeid veel teadmata teadusuuringute eesmärgil või osana uurimisressursist [näiteks biopank või kohort], siis tuleks seda andmesubjektidele selgitada, tuues välja võimalike teadusuuringute liigid ja mis tahes laiemad tagajärjed. Selline nõusoleku tõlgendus ei mõjuta vajadust teha teaduslikel eesmärkidel erandeid tundlike andmeliikide töötlemise keelust /15 kn,ms/mt/pji 5

6 25a) Geneetilised andmed tuleks määratleda isikuandmetena, mis seonduvad isiku geneetiliste omadustega, mis on päritud või omandatud, kuivõrd need on saadud asjaomase isiku bioloogilise proovi analüüsist, eelkõige kromosoom-, desoksüribonukleiinhappe (DNA) või ribonukleiinhappe (RNA) analüüsist või mis tahes muu elemendi analüüsist, mis võimaldab saada samaväärset teavet. 26) Tervisealaste isikuandmete hulka peaksid kuuluma (...) andmesubjekti tervislikku seisundit käsitlevad andmed, mis annavad teavet andmesubjekti endise, praeguse või tulevase füüsilise või vaimse tervise kohta 10 ; sealhulgas teave üksikisiku registreerimise kohta temale tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil (...); number, tähis või eritunnus, mis on üksikisikule määratud tema tuvastamiseks tervishoiuga seotud eesmärkidel; (...) teave, mida on saadud mingi kehaosa või kehast pärineva aine, sealhulgas geneetiliste andmete ja bioloogiliste proovide kontrollimise või uurimise tulemusena; (...) ning igasugune teave näiteks haiguse, puude, haigestumisohu, haigusloo, kliinilise ravi või andmesubjekti tegeliku füsioloogilise või biomeditsiinilise olukorra kohta sõltumata selle allikast (näiteks arst või muu tervishoiutöötaja, haigla, meditsiiniseade või in vitro diagnostika). 10 Eesistujariik märgib, et võib-olla tuleb see põhjendus viia vastavusse tervisealaste andmete määratlusega (artikli 4 punkt 12), milles lepitakse kokku edaspidi. 6834/15 kn,ms/mt/pji 6

7 27) Vastutava töötleja peamine tegevuskoht liidus peaks olema tema juhatuse asukoht liidus, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemise eesmärke ja vahendeid käsitlevad otsused võetakse vastu vastutava töötleja mujal liidus asuvas tegevuskohas. Sellisel juhul tuleb viimast pidada peamiseks tegevuskohaks. Vastutava töötleja peamine tegevuskoht liidus tuleks kindlaks määrata objektiivsete kriteeriumide alusel ning see peaks eeldama püsiva korra alusel läbi viidavat tegelikku ja tulemuslikku juhtimistegevust töötlemise eesmärki ( ) ja vahendeid käsitlevate peamiste otsuste vastuvõtmisel. See kriteerium ei tohiks sõltuda sellest, kas isikuandmete töötlemine toimub tegelikult kõnealuses kohas; isikuandmete töötlemise või töötlemistoimingute teostamise tehniliste vahendite ja tehnoloogia olemasolu ja kasutamine ei kujuta endast sellist peamist tegevuskohta ning seega ei ole need peamise tegevuskoha kindlaksmääramise kriteeriumid. Volitatud töötleja peamine tegevuskoht peaks olema tema juhatuse asukoht liidus ning, kui tal ei ole liidus juhatuse asukohta, on see koht, kus sooritatakse peamised töötlemistoimingud liidus. Juhul kui kaasatud on nii vastutav töötleja kui ka volitatud töötleja, peaks pädevaks juhtivaks järelevalveasutuseks jääma selle liikmesriigi järelevalveasutus, kus asub vastutava töötleja peamine tegevuskoht, kuid volitatud töötleja järelevalveasutust tuleks käsitada asjaomase järelevalveasutusena ja ta peaks osalema käesolevas määruses sätestatud koostöömenetluses. Kui otsuse eelnõu puudutab ainult vastutavat töötlejat, ei tuleks selle liikmesriigi või nende liikmesriikide järelevalveasutusi, kus asub volitatud töötleja üks või mitu tegevuskohta, käsitada ühelgi juhul asjaomaste järelevalveasutustena. Kui andmeid töötleb kontsern, siis tuleb kontserni peamiseks tegevuskohaks lugeda kontrolliva ettevõtja peamist tegevuskohta, välja arvatud juhul, kui töötlemise eesmärgi ja vahendid määrab kindlaks teine ettevõtja. 28) Kontsern peaks hõlmama kontrollivat ettevõtjat ja tema kontrolli all olevaid ettevõtjaid, kusjuures kontrolliv ettevõtja peaks saama kasutada teiste ettevõtjate üle valitsevat mõju näiteks omanikuna, rahalise osaluse kaudu, põhikirja alusel või volituse kaudu rakendada isikuandmete kaitse eeskirju. 6834/15 kn,ms/mt/pji 7

8 29) (...) Laste isikuandmed vajavad erilist kaitset, kuna lapsed ei pruugi olla piisavalt teadlikud ohtudest, tagajärgedest, kaitsemeetmetest ja oma isikuandmete töötlemisega seonduvatest õigustest. ( ) 11. See puudutab eelkõige laste isikuandmete kasutamist turunduse eesmärgil või isiku või kasutajaprofiili loomiseks ja laste andmete kogumist otse lastele pakutavate teenuste kasutamise puhul ) Isikuandmete igasugune töötlemine peaks olema seaduslik ja õiglane. ( ). Üksikisikuid käsitlevate isikuandmete kogumine, kasutamine, vaatamine või muu töötlemine ja nende andmete töötlemise ulatus praegu või tulevikus peaks olema nende jaoks läbipaistev. Läbipaistvuspõhimõte nõuab, et nende andmete töötlemisega seotud teave ja sõnumid peaksid olema lihtsalt kättesaadavad, arusaadavad ning selgelt ja lihtsalt sõnastatud. See puudutab eelkõige andmesubjektide teavitamist vastutava töötleja identiteedist ning töötlemise eesmärgist ja täiendavast teabest, et tagada asjaomaste üksikisikute suhtes õiglane ja läbipaistev töötlemine ning nende õigus saada neid käsitlevate isikuandmete töötlemise kohta kinnitust ja sõnumeid. Üksikisikuid tuleks teavitada isikuandmete töötlemisega seotud ohtudest, eeskirjadest, kaitsemeetmetest ja õigustest ning sellest, kuidas nad saavad kasutada oma töötlemisega seotud õigusi. Eelkõige peaksid olema selged ja õiguspärased andmete töötlemise konkreetsed eesmärgid, mis tuleb kindlaks määrata andmete kogumise ajal 13. Andmed peaksid olema töötlemise otstarbe seisukohast piisavad ja asjakohased ( ), mistõttu tuleb eelkõige tagada, et andmeid ei koguta ülemääraselt ja et nende säilitamise aeg oleks rangelt piiratud minimaalsega. ( ). Isikuandmeid tuleks töödelda vaid juhul, kui nende töötlemise eesmärki ei ole mõistlikult võimalik saavutada muude vahendite abil 14. Selle tagamiseks, et andmeid ei säilitataks vajalikust kauem, peab vastutav töötleja kindlaks määrama tähtajad andmete kustutamiseks või perioodiliseks läbivaatamiseks Komisjon esitas reservatsiooni ÜRO lapse õiguste konventsiooni käsitleva viite väljajätmise suhtes. CZ ja AT esitasid reservatsiooni. DE soovitas lisada järgmise lause: Andmete töötlemist avalikes huvides tehtava arhiveerimise ja statistika eesmärgil või teaduslikel või ajaloolistel eesmärkidel peetakse eesmärkidele vastavaks ja seda võib teha, tuginedes algsele õiguslikule alusele (nt nõusolek), kui andmed koguti algselt neil eesmärkidel.. UK esitas reservatsiooni: see toob kaasa liigse koormuse. 6834/15 kn,ms/mt/pji 8

9 Selle tagamiseks, et ebatäpsed andmed kustutatakse või parandatakse, tuleks võtta kõik mõistlikud meetmed. Selle tagamiseks, et andmeid ei säilitataks vajalikust kauem, peab vastutav töötleja kindlaks määrama tähtajad andmete kustutamiseks või perioodiliseks läbivaatamiseks. Isikuandmeid tuleks töödelda viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse ja konfidentsiaalsuse, sealhulgas isikuandmetele ning nende töötlemiseks kasutatavatele seadmetele ebaseadusliku juurdepääsu või nende ebaseadusliku kasutamise tõkestamise. 31) Töötlemise seaduslikkuse tagamiseks tuleks isikuandmeid töödelda asjaomase isiku nõusolekul või muul seaduses, käesolevas määruses või muus käesolevas määruses osutatud ELi või liikmesriigi õigusaktis ette nähtud õiguspärasel õiguslikul alusel, sealhulgas siis, kui vastutav töötleja peab täitma talle kehtivaid seadusjärgseid kohustusi, või kui tuleb täita lepingut, mille osaline andmesubjekt on, või selleks, et võtta andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist meetmeid. 31a) Kui käesolevas määruses osutatakse õiguslikule alusele või seadusandlikule meetmele, ei pea selleks tingimata olema parlamendi poolt vastu võetud seadusandlik akt, ilma et see piiraks asjaomase liikmesriigi põhiseaduslikust korrast tulenevate nõuete kohaldamist; selline õiguslik alus või seadusandlik meede peab siiski olema selge ja täpne ning selle kohaldamine eeldatav nende jaoks, kelle suhtes seda kohaldatakse, nagu seda nõuab Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika. 32) Kui töötlemine toimub andmesubjekti nõusolekul, peaks vastutav töötleja saama tõestada, et andmesubjekt on töötlemistoimingu heaks kiitnud. Eelkõige muid küsimusi käsitleva kirjaliku avalduse puhul tuleks kaitsemeetmetega tagada, et andmesubjekt on teadlik nõusoleku andmisest ja nõusoleku andmise ulatusest. Vastutava töötleja poolt ette valmistatud nõusolekuavaldus peaks olema arusaadav ja lihtsasti kättesaadav, selles tuleks kasutades selget ja lihtsat keelt ning selle sisu ei tohiks olla üldise konteksti seisukohast ebatavaline. Teadliku nõusoleku andmiseks peaks andmesubjekt olema teadlik vähemalt sellest, kes on vastutav töötleja ja millisel eesmärgil kavatsetakse isikuandmeid töödelda; nõusolekut ei tohiks lugeda vabatahtlikuks, kui andmesubjektil pole tõelist ja vaba valikuvõimalust ning ta ei saa nõusoleku andmisest keelduda või seda tagasi võtta ilma kahjulike tagajärgedeta. 33) ( ) 6834/15 kn,ms/mt/pji 9

10 34) Selle tagamiseks, et nõusolek on vabatahtlikult antud, ei tohiks nõusolek anda isikuandmete töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust konkreetsel juhul, kui andmesubjekt ja vastutav töötleja on selgelt ebavõrdses olukorras ning see ebavõrdne olukord muudab ebatõenäoliseks selle, et nõusolek anti selle konkreetse juhu kõigi asjaolude puhul vabatahtlikult. Nõusolekut ei loeta vabatahtlikuks, kui ei ole võimalik anda erinevatele andmetöötlustoimingutele eraldi nõusolekut, ehkki see on üksikutel juhtudel asjakohane, või kui lepingu täitmine on pandud sõltuma nõusolekust, ehkki see ei ole selle täitmiseks vajalik, ja kui andmesubjektil ei ole mõistlikul viisil võimalik saada samaväärseid teenuseid ilma nõusolekuta teisest allikast ) Töötlemine peaks olema seaduslik juhul, kui see on vajalik seoses lepinguga või kavandatavaks lepingu sõlmimiseks. 35a) Käesolevas määruses sätestatakse andmekaitse üldised eeskirjad ning et konkreetsetel juhtudel on siiski ka liikmesriikidel õigus kehtestada andmekaitse siseriiklikke õigusnorme. Seetõttu ei välista määrus liikmesriikide õigusakte, milles sätestatakse konkreetsete töötlemisjuhtude tingimused, sealhulgas määratakse täpsemalt kindlaks tingimused, mille alusel isikuandmete töötlemine on seaduslik. Liikmesriigi õiguses võib ka sätestada konkreetsed töötlemistingimused konkreetsete sektorite jaoks ning konkreetsete andmekategooriate töötlemiseks. 36) Kui töötlemine toimub vastavalt vastutava töötleja seadusjärgsele kohustusele või kui töötlemine on vajalik avalikes huvides täidetava ülesande täitmiseks või ametliku võimu kasutamiseks, peaks töötlemise ( ) alus olema sätestatud ELi õiguses või liikmesriigi õiguses. ( ). Samuti peaks töötlemise eesmärk olema kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õiguses. Lisaks võiks selles ( ) aluses olla sätestatud käesoleva määruse üldtingimused, mis reguleerivad andmete töötlemise seaduslikkust, tingimused vastutava töötleja kindlaksmääramiseks, töötlemisele kuuluvate andmete liik, asjaomased andmesubjektid, üksused, kellele võib andmeid avaldada, piirangute eesmärgid, säilitamise aeg ja muud meetmed seadusliku ja õiglase töötlemise tagamiseks. 15 Komisjon, DK, IE ning FR ja SE esitasid reservatsiooni. CZ leidis, et sõnastus peaks olema üldisem. 6834/15 kn,ms/mt/pji 10

11 See, kas avaliku huvi või avaliku võimu teostamisega seotud ülesannet täitev vastutav töötleja peaks olema avaliku sektori asutus või muu avalik-õiguslik või eraõiguslik füüsiline või juriidiline isik, näiteks kutseliit, tuleks samuti kindlaks määrata ELi või liikmesriikide õiguses, kui see on avalikust huvist lähtuvalt põhjendatud, sealhulgas tervishoiuga seotud eesmärkidel, nagu rahvatervis ja sotsiaalkaitse ning tervishoiuteenuste juhtimine. 37) Isikuandmete töötlemist tuleks pidada seaduslikuks ka siis, kui see on vajalik andmesubjekti või muu isiku eluliste huvide kaitsmiseks. ( ). Mõnda liiki andmetöötlus võib teenida nii kaalukaid avalikke huve kui ka andmesubjekti elulisi huve, näiteks juhul, kui töötlemine on vajalik humanitaareesmärkidel, sealhulgas epideemia ja selle leviku jälgimiseks, või humanitaarhädaolukordades, eriti loodusõnnetuste korral ) Töötlemise õiguslikuks aluseks võib olla vastutava töötleja (sealhulgas sellise vastutava töötleja, kellele võidakse andmeid avaldada, või kolmanda osapoole) õigustatud huvi, tingimusel et andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused ei ole tähtsamad. Õigustatud huvi võib olemas olla näiteks siis, kui andmesubjekti ja vastutava töötleja vahel on asjakohane ja sobiv seos, näiteks kui andmesubjekt on vastutava töötleja klient või töötab tema teenistuses 17. Igal juhul tuleks õigustatud huvi olemasolu (...) hoolikalt hinnata, sealhulgas seda, kas andmesubjekt võib andmete kogumise ajal ja kontekstis eeldada, et andmeid võidakse sellel otstarbel töödelda. Eelkõige tuleb sellisel hindamisel arvesse võtta seda, kas andmesubjekt on laps, kuna lapsed väärivad erilist kaitset. Andmesubjektil peaks olema õigus töötlemine vaidlustada tema konkreetse olukorraga seonduvatel põhjustel ja tasuta. Läbipaistvuse tagamiseks peaks vastutav töötleja olema kohustatud andmesubjekti selgesõnaliselt teavitama oma õigustatud huvist asjaomase isiku vastu ja vaidlustamisõigusest ning samuti olema kohustatud need õigustatud huvid dokumenteerima. ( ) CZ, FR, SE ja PL pidasid tervet põhjendust üleliigseks. HU esitas analüüsi reservatsiooni. 6834/15 kn,ms/mt/pji 11

12 38a) Vastutavatel töötlejatel, kes on osa ettevõtjate rühmast või keskasutusega seotud institutsioonist, võib olla õigustatud huvi edastada isikuandmeid ettevõtjate rühma piires sisehalduse eesmärkidel, sealhulgas klientide või töötajate isikuandmeid töödelda. Ettevõtjate rühma piires kolmandas riigis asuvale ettevõtjale (...) isikuandmete edastamise üldpõhimõtted jäävad samaks ) Andmete töötlemine sellisel määral, mis on rangelt vajalik võrgu- ja infoturbe (s.o võrgu või infosüsteemi võime kaitsta end teatava kindlusega õnnetuste või ebaseaduslike või pahatahtlike tegevuste eest, mis seavad ohtu salvestatud või edastatud andmete kättesaadavuse, autentsuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse ning nende võrkude ja süsteemide poolt pakutavate või nende kaudu juurdepääsetavate seotud teenuste turvalisuse) tagamiseks avaliku sektori asutuste, infoturbeintsidentidega tegelevate rühmade (CERT), arvutiturbe juhtumitele reageerimise rühmade (CSIRT), elektroonilise side võrkude ja teenuste pakkujate ning turvatehnoloogiate ja -teenuste pakkujate poolt, kujutab endast asjaomase vastutava töötleja õigustatud huvi. See võib näiteks hõlmata elektroonilise side võrkudele loata juurdepääsu ja ründekoodi levitamise takistamist ning teenusetõkestamise rünnete ja arvutite ja elektroonilise side süsteemide kahjustamise peatamist. Pettuste vältimiseks rangelt vajalik isikuandmete töötlemine on samuti asjaomase vastutava töötleja õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil võib lugeda õigustatud huviga töötlemiseks. 18 FR esitas reservatsiooni. 6834/15 kn,ms/mt/pji 12

13 40) Isikuandmete töötlemine muul eesmärgil kui see, milleks need algselt koguti, peaks olema lubatud üksnes juhul, kui töötlemine on kooskõlas eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt koguti. Sellisel juhul ei ole vaja eraldi õiguslikku alust lisaks sellele, mis võimaldas andmete kogumist. (...) Kui töötlemine on vajalik üldiste huvidega seotud ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks, võib liidu või liikmesriikide õiguses kindlaks määrata ja täpsustada need ülesanded ja eesmärgid, mille puhul edasist töötlemist peetakse seaduslikuks. Edasist töötlemist (...) avalikes huvides toimuva arhiveerimise eesmärgil või statistilistel, teaduslikel või ajaloolistel (...) eesmärkidel (...) või pidades silmas tulevast vaidluste lahendamist 19 tuleks käsitada eesmärkidele vastavate seaduslike töötlemistoimingutena. Liidu või liikmesriigi õiguses sätestatud õiguslik alus isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks võib olla ka muudel eesmärkidel toimuva edasise töötlemise õiguslikuks aluseks, kui need eesmärgid on kooskõlas määratud ülesandega ja vastutaval töötlejal on seaduslik õigus andmeid neil muudel eesmärkidel koguda 20. Selleks et teha kindlaks, kas edasise töötlemise eesmärk sobib kokku eesmärgiga, mille jaoks andmed algselt koguti, peaks vastutav töötleja võtma pärast kõikide esialgse töötlemise seaduslikkuse seisukohast vajalike nõuete täitmist arvesse mis tahes seoseid sellise eesmärgi ja kavandatava edasise töötlemise eesmärgi vahel, andmete kogumise konteksti, sealhulgas andmesubjektide mõistlikke ootusi andmete edasise kasutamise kohta, isikuandmete olemust, kavandatava edasise töötlemise tagajärgi andmesubjektide jaoks ning asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu nii esialgsetes kui kavandatavates töötlemistoimingutes. Kui kavandatav muu eesmärk ei ole kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks andmed algselt koguti, peaks vastutav töötleja andmete nimetatud muul eesmärgil töötlemiseks saama andmesubjekti nõusoleku või valima töötlemiseks seadusliku töötlemise muu õigusliku aluse, eelkõige kui see on ette nähtud ELi või selle liikmesriigi õigusega, mille õigust vastutava töötleja suhtes kohaldatakse. ( ) ES juhtis tähelepanu, et artikli 6 teksti ei ole vaidluste lahendamise osas muudetud. FR, IT ja UK esitasid analüüsi reservatsiooni. 6834/15 kn,ms/mt/pji 13

14 Igal juhul tuleks tagada käesolevas määruses sätestatud põhimõtete kohaldamine ja eelkõige andmesubjekti teavitamine kõnealustest muudest eesmärkidest ja tema õigustest, sealhulgas vaidlustamisõigusest. ( ). Seda, et vastutav töötleja teatab võimalikest kuritegudest või avalikku julgeolekut ähvardavatest ohtudest ning edastab need andmed pädevale asutusele, tuleks pidada vastutava töötleja õigustatud huvides olevaks 21. Selline edastamine vastutava töötleja õigustatud huvides või isikuandmete edasine töötlemine peaks aga olema keelatud, kui töötlemine ei ühildu õigusliku, kutsealase või muu siduva saladuste hoidmise kohustusega ) Sellist laadi isikuandmed, mis on põhiõiguste ja -vabaduste seisukohast eriti tundlikud ( ), vajavad erilist kaitset, sest nende töötlemise kontekst võib põhiõigusi- ja vabadusi olulisel määral ohustada. Need andmed peaks hõlmama ka isikuandmeid, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, kusjuures mõiste rassiline päritolu kasutamine käesolevas määruses ei osuta sellele, et Euroopa Liit aktsepteerib teooriaid, millega püütakse määrata kindlaks eraldi inimrasside olemasolu. Selliseid andmeid ei tohiks töödelda, välja arvatud käesolevas määruses sätestatud konkreetsetel juhtudel, kui töötlemine on lubatud, võttes arvesse seda, et liikmesriikide õiguses võib kehtestada konkreetseid andmekaitse-eeskirju, et kohandada käesoleva määruse eeskirjade kohaldamist 23 seadusjärgse kohustuse täitmiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks. Lisaks sellise töötlemise erinõuetele tuleks kohaldada käesoleva määruse üldpõhimõtteid ja muid eeskirju, eeskätt seoses seadusliku töötlemise tingimustega. Erandid selliste isikuandmete eriliikide töötlemise üldisest keelust peaksid olema sõnaselgelt sätestatud, muu hulgas, kui andmesubjekt annab selleks oma selgesõnalise nõusoleku või konkreetse vajaduse korral, eelkõige juhul, kui töötlemine toimub teatavate ühenduste või sihtasutuste seadusliku tegevuse käigus, mille eesmärk on võimaldada põhivabaduste kasutamist AT, PL ja komisjon esitasid reservatsiooni. IE, SE ja UK seadsid kahtluse alla põhjenduse 40 viimase lause, mida põhitekstis ei olnud. DE, keda toetasid CZ, IE, GR ja PL, soovisid selgitamist, et artikkel 6 ei takista otseturundust ega krediidiinfoteenuste osutamist ning vastavalt GRi soovile ettevõtjate tegevust üldiselt. AT esitas analüüsi reservatsiooni. 6834/15 kn,ms/mt/pji 14

15 Isikuandmete eriliike võib töödelda ka siis, kui andmed on ilmselgelt avalikustatud või kui need on vabatahtlikult ja andmesubjekti taotlusel edastatud vastutavale töötlejale andmesubjekti poolt kindlaks määratud konkreetsel eesmärgil, tingimusel et töötlemine toimub andmesubjekti huvides. Liikmesriikide ja liidu õiguses võib olla sätestatud, et selliste isikuandmete eriliikide töötlemise üldist keeldu ei saa tühistada andmesubjekti selgesõnalise nõusolekuga. 42) Tundlike andmeliikide töötlemise keelust peaks olema lubatud kõrvale kalduda ka juhul, kui see on sätestatud liidu või liikmesriikide õiguses, ja eeldusel, et rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, et kaitsta isikuandmeid ja muid põhiõigusi, kui seda õigustavad (...) avaliku huviga seotud põhjused, eelkõige andmete töötlemine tööõiguse ning sotsiaalkindlustus- ja sotsiaalkaitseõiguse, sealhulgas pensionide valdkonnas ning terviseohutuse, -seire ja hoiatamisega seotud eesmärkidel, nakkushaiguste ennetamine ja tõrje ning muud tõsised terviseohud või kõrgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete tagamine tervishoiu ja tervishoiuteenuste ning ravimite või meditsiiniseadmete puhul või tervise valdkonnas välja töötatud avaliku poliitika hindamine, muu hulgas kvaliteedi- ja tegevusnäitajate esitamise abil. Seda võib teha tervisega seotud eesmärkidel, sealhulgas rahvatervise (...) ja tervishoiuteenuste korraldamise valdkonnas, eelkõige selleks, et tagada tervisekindlustussüsteemis hüvitisi ja teenuseid puudutavate nõuete rahuldamiseks kasutatavate menetluste kvaliteet ja kulutasuvus, või avalikes huvides toimuva arhiveerimise või ajaloo- või statistikauurimuste ja teaduslikel ( ) eesmärkidel. Erand peaks võimaldama selliste andmete töötlemist ka siis, kui see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks sõltumata sellest, kas see toimub kohtumenetluse, haldusmenetluse või mõne kohtuvälise menetluse raames. 6834/15 kn,ms/mt/pji 15

16 42a) Tugevamat kaitset vajavaid isikuandmete eriliike võib töödelda üksnes tervisega seotud eesmärkidel, kui need eesmärgid on tarvis saavutada üksikisikute ja terve ühiskonna hüvanguks, eelkõige tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeteenuste ja -süsteemide juhtimise kontekstis, sealhulgas selliste andmete töötlemisel juhtkonna ja kesksete riiklike terviseasutuste poolt sellistel eesmärkidel nagu kvaliteedikontroll, juhtimisteave ning tervishoiu- või sotsiaalhoolekandesüsteemi üldine riiklik ja kohalik järelevalve ning tervishoiu või sotsiaalhoolekande järjepidevuse ja piiriülese tervishoiu või terviseohutuse tagamine, seire ja hoiatamise eesmärkidel või arhiveerimise, ajaloo- või statistikauurimuste või teaduslikel eesmärkidel ning samuti rahvatervise valdkonnas avalikust huvist lähtuvalt tehtud uuringute jaoks. Seetõttu tuleks käesolevas määruses ette näha ühtsed tervisealaste isikuandmete eriliikide töötlemise tingimused konkreetsete vajaduste osas, eelkõige juhul, kui kõnealuseid andmeid töötlevad teatavatel tervishoiuga seotud eesmärkidel isikud, kellel on seadusjärgne kohustus hoida ametisaladust (...). Liidu või liikmesriigi õiguses tuleks ette näha konkreetsed ja sobivad meetmed, et kaitsta üksikisikute põhiõigusi ja isikuandmeid. ( ) Üle toodud põhjendusest /15 kn,ms/mt/pji 16

17 42b) (...) Isikuandmete eriliike võib olla tarvis töödelda avalikes huvides rahvatervisega seotud valdkondades ilma andmesubjekti nõusolekuta. Sellisel töötlemisel tuleb kohaldada sobivaid ja konkreetseid meetmeid, et kaitsta üksikisikute õigusi ja vabadusi. Selles kontekstis tõlgendatakse mõistet rahvatervis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri aasta määrusele (EÜ) nr 1338/2008 (rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta), mille kohaselt rahvatervis on kõik tervisega seotud asjaolud, täpsemalt tervislik seisund, sealhulgas haigestumus ja puuded, tervislikku seisundit mõjutavad tegurid, tervishoiualased vajadused, tervishoiule eraldatud vahendid, tervishoiuteenuse osutamine ja selle üldine kättesaadavus, samuti kulutused tervishoiule ja selle rahastamine ning suremuse põhjused. Sellise terviseandmete avalikes huvides töötlemise tulemusel ei tohiks isikuandmeid muudel eesmärkidel töödelda kolmandad isikud, näiteks tööandjad, kindlustus- ja pangandusettevõtjad ) Lisaks sellele töötlevad ametiasutused isikuandmeid avalike huvidega seotud eesmärgil konstitutsiooniõiguses või rahvusvahelises avalikus õiguses sätestatud ametlikult tunnustatud religioossete ühenduste eesmärkide saavutamiseks. 44) Kui valimisprotsessi käigus eeldab liikmesriigi demokraatlik süsteem, et poliitilised parteid koguvad andmeid inimeste poliitiliste veendumuste kohta, võib selliste andmete töötlemine olla lubatud avalike huvidega seotud põhjustel ja tingimusel, et rakendatakse vajalikke kaitsemeetmeid. 45) Juhul kui vastutav töötleja töötleb selliseid andmeid, mille alusel ei saa füüsilisi isikuid tuvastada ( ), ei tohiks ta olla kohustatud hankima andmesubjekti tuvastamiseks täiendavat teavet ainult käesoleva määruse sätete järgimiseks. ( ). Vastutav töötleja ei tohiks aga keelduda sellise täiendava teabe vastuvõtmisest, mida andmesubjekt esitab oma õiguste kasutamise toetamiseks. 25 Üle toodud põhjendusest /15 kn,ms/mt/pji 17

18 ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: Artikkel 4 Mõisted (3b) nime muutmine isikuandmete töötlemine sellisel viisil, et andmeid ei saa enam täiendavat teavet kasutamata seostada konkreetse andmesubjektiga, tingimusel et sellist täiendavat teavet hoitakse eraldi ja andmete tuvastatud või tuvastatava isikuga seostamise vältimise tagamiseks võetakse tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid (...) 26. II PEATÜKK PÕHIMÕTTED Artikkel 5 Isikuandmete töötlemisega seotud põhimõtted 1. Isikuandmete töötlemisel tagatakse, et: a) töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev 27 ; DE, keda toetab UK, tegi ettepaneku taastada järgmine viide või saab seostada sellise isikuga üksnes juhul, kui kasutada ebaproportsionaalselt palju aega, raha ja tööjõudu. DE tegi ettepaneku lisada sõnad ja mittediskrimineeriv ning võttes arvesse andmete töötlemise kasu vabas, avatud ja sotsiaalses ühiskonnas. Mitu delegatsiooni suhtus sellesse kriitiliselt (CZ, ES, IE, IT, PL). 6834/15 kn,ms/mt/pji 18

19 b) isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda edasi viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; isikuandmete edasist töötlemist avalikes huvides toimuva arhiveerimise eesmärgil või teaduslikel, statistika 28 - või ajaloouurimuste eesmärkidel ei loeta artikli 83 kohaselt algsete eesmärkidega vastuolus olevaks 29 ; c) isikuandmed on töötlemise otstarbe seisukohalt piisavad ja asjakohased ning mitte ülemäärased ( ) 30 ; d) isikuandmed on täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohalt ebatäpsed isikuandmed kustutakse või parandatakse viivitamata; FR arvates peaks III peatükk sisaldama konkreetseid eeskirju statistika eesmärkidel töödeldud isikuandmete kaitsmiseks; DE ja PL arvates tuleks statistika eesmärke samuti põhjendada avaliku huviga. DE, keda toetas SI, soovitas lisada järgmise lause: kui andmeid koguti algselt nimetatud eesmärkidel. Viidates artikli 6 lõikele 2 soovisid DE ja RO teada, kas kõnealune lause tähendab seda, et töötlemise eesmärgi muutumine on teaduslikel eesmärkidel töötlemise puhul alati seaduslik, sealhulgas ka siis, kui puudub andmesubjekti nõusolek. BE soovis teada, kas omavahel kooskõlas olevate eesmärkide kontseptsioon on endiselt kasulik. HU ja ES esitasid analüüsi reservatsiooni artiklile 83 viitamise suhtes. FR oli seisukohal, et terviseandmeid võiks töödelda üksnes avalikes huvides või andmesubjekti nõusolekul. Komisjon esitas reservatsiooni võimalikult väheste andmete kogumise väljajätmise suhtes. AT, CY, DE, EE, FR, HU, IT, PL, FI ja SI eelistasid pöörduda tagasi komisjoni algse sõnastuse juurde, kus öeldakse, et neid on piisavalt, kuid mitte rohkem, kui on minimaalselt vaja. DE, keda toetas PL, soovitas samuti lisada järgmise lause: neid töödeldakse ainult sel juhul ja seni, kuni isikuandmeteta teabe töötlemine ei võimalda saavutada seatud eesmärke. DK ja UK olid vastu kõnealuse punkti täiendavale muutmisele. 6834/15 kn,ms/mt/pji 19

20 e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse (...); isikuandmeid võib pikemaajaliselt säilitada juhul, kui neid kavatsetakse töödelda avalikes huvides toimuva arhiveerimise eesmärgil või teaduslikel või statistika- või ajaloouurimuste eesmärkidel vastavalt artiklile 83, eeldusel et andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitseks rakendatakse määruses ette nähtud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid 31 ; ee) isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab nende asjakohase turvalisuse. f) ( ) 2. Lõike 1 täitmise eest vastutab vastutav töötleja 32. Artikkel 6 Töötlemise seaduslikkus Isikuandmete töötlemine on seaduslik ainult juhul, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest, ning sellisel määral, nagu see tingimus on täidetud: a) andmesubjekt on andnud ühemõttelise 34 nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil 35 ; b) töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele; FR ja SK esitasid analüüsi reservatsiooni. SK märkis, et isiklikul otstarbel säilitamist ei ole käsitletud. CZ ja SE olid seisukohal, et kõnealuse lause viimane osa tuleks välja jätta. Eelnevalt oli tehtud ettepanek lisada ka juhul, kui isikuandmeid töötleb tema nimel volitatud töötleja, kuid pärast FR ettepanekut võib kõnealust vastutusega seotud sätet käsitleda VIII peatüki kontekstis. DE, AT, PT, SI ja SK esitasid analüüsi reservatsioon. FR, PL ja komisjon esitasid reservatsiooni sõna selgelt väljajätmise suhtes nõusoleku määratlusest; UK on seisukohal, et ühemõttelise lisamine ei ole põhjendatud. RO esitas analüüsi reservatsiooni. 6834/15 kn,ms/mt/pji 20

21 c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks; d) töötlemine on vajalik andmesubjekti või mõne muu isiku eluliste huvide kaitsmiseks; e) töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks; f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda osapoole 36 õigustatud huvi 37 korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti, huvid või põhiõigused ja vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps. ( ) Isikuandmete töötlemine avalikes huvides arhiveerimise eesmärgil või ajaloo- või statistikauurimuste või teaduslikel eesmärkidel on seaduslik, kui artiklis 83 osutatud tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed võetud Taastati BG, CZ, DE, ES, HU, IT, NL, SE, SK ja UK taotluse alusel. Komisjon, IE, FR ja PL esitasid reservatsioon kõnealuse taastamise suhtes. FR esitas analüüsi reservatsiooni. Välja jäetud BE, CZ, DK, IE, MT, SE, SI, SK, PT ja UK taotluse alusel. Komisjon, AT, CY, DE, FI, FR, GR ja IT soovisid säilitada viimase lause. Komisjon esitas reservatsiooni viimase lause väljajätmise suhtes, rõhutades, et isikuandmete töötlemine avaliku sektori asutuste poolt nende avalike ülesannete täitmisel peaks toimuma punktis c ja e esitatud põhjustel. DK ja FR väljendasid kahetsust selle üle, et enam ei viidata artikli 9 lõikes 2 sätestatud eesmärkidele, ning leidsid, et täpsustada tuleb artikli 6 ja artikli 9 vahelist seost. 6834/15 kn,ms/mt/pji 21

22 3. Lõike 1 punktides c ja e osutatud töötlemise alus peab olema seatud kooskõlas: a) liidu õigusega või b) selle liikmesriigi siseriikliku õigusega, mida kohaldatakse vastutavale töötlejale 40. Töötlemise eesmärk määratakse kindlaks kõnealuses õiguslikus aluses või see on lõike 1 punktis e osutatud töötlemise osas vajalik ülesande täitmiseks avalikes huvides või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks. Nimetatud õiguslik alus võib sisaldada erisätteid, et kohandada käesoleva määruse nõuete kohaldamist, muu hulgas üldtingimusi, mis reguleerivad andmete töötlemise seaduslikkust vastutava töötleja poolt, töötlemisele kuuluvate andmete liiki, asjaomaseid andmesubjekte, üksuseid, kellele võib andmeid avaldada, ja avaldamise põhjuseid, piirangute eesmärke, säilitamise aega ning töötlemistoiminguid ja -menetlusi, sealhulgas meetmeid seadusliku ja õiglase töötlemise tagamiseks, muu hulgas teiste andmetöötluse eriolukordade jaoks, nagu see on sätestatud IX peatükis. 40 Toonitati, et artikli 6 tekst võib avaldada kahjulikku mõju isikuandmete kogumisele haldus-, kriminaal- ja tsiviilõiguse alusel kolmanda riigi avaliku sektori asutuse poolt, kuna artiklis 6 on ette nähtud, et töötlemine vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks või töötlemine avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks võib toimuda üksnes liidu või liikmesriigi õiguses sätestatud ulatuses. Kolmandate riikidega seotud äritegevuses ja või muus reguleeritud tegevuses osalevatele vastutavatele töötlejatele ette nähtud kohustus täita kolmanda riigi haldus- ja regulatiivseid ning tsiviil- ja kriminaalõiguse nõudeid või vabatahtlik teatamine õigusrikkumistest kolmanda riigi haldus- ja reguleerivatele asutustele ning tsiviil- ja kriminaalõigusasutustele või nendega koostöö tegemine ei näi artikli 6 praeguse sõnastuse kohaselt olevat lubatud. Eesistujariik on seisukohal, et kõnealune punkt vaadatakse hiljem läbi, eelkõige I peatüki kontekstis. 6834/15 kn,ms/mt/pji 22

23 3a. Selleks, et teha kindlaks, kas (...) edasise töötlemise eesmärk on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks andmeid algselt kogutakse, võtab vastutav töötleja, kui andmesubjekt ei ole andnud oma nõusolekut, 41 muu hulgas 42 arvesse: a) seost nende eesmärkide vahel, mille jaoks andmed koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel; b) konteksti, mille raames andmed koguti; c) isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike vastavalt artiklile 9; d) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks; e) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu Kui isikuandmete edasise töötlemise eesmärk on vastuolus eesmärgiga, mille jaoks sama vastutav töötleja isikuandmeid algselt kogus [...], peab edasine töötlemine põhinema vähemalt ühel lõike 1 punktides a e osutatud õiguslikul alusel Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvidel põhinev edasine töötlemine sama vastutava töötleja poolt, mis toimub algse eesmärgiga vastuolus olevatel eesmärkidel, on seaduslik, kui need huvid kaaluvad üles andmesubjekti huvid DK, IT ja PT esitasid analüüsi reservatsiooni; IT ei pidanud seda vastavustesti seisukohast oluliseks. DK, FI, NL, RO, SI ja SE rõhutasid, et nimekiri ei peaks olema lõplik. DE, SK ja PL esitasid reservatsiooni: kaitsemeetmed kui sellised ei muuda edasist töötlemist nõuetele vastavaks. FR soovis teada, et kas kõnealune kriteerium on seotud algse või edasise töötlemisega. DE ja UK soovisid lõike 3a väljajätmist. ES, AT ja PL esitasid reservatsiooni; DE, HU esitasid analüüsi reservatsiooni. FR tegi ettepaneku lisada töötlemine on seotud artiklis 8 ja 9 mainitud andmetega. HU, keda toetasid CY, FR, AT ja SK, oli seisukohal, et siia tuleks lisada vastutava töötleja kohustus teavitada andmesubjekti õigusliku aluse muutumisest. Eesistujariik osutab muudatustele, mis esitati dokumendis 17072/3/14 REV 3 ADD 1. Komisjon esitas reservatsiooni; BE, AT, FI, HU, IT ja PL esitasid analüüsi reservatsiooni: (mõned) nimetatud delegatsioonid oleks soovinud kõnealuse viimase lause välja jätta; DE soovis teises lauses piirduda eraõiguslike vastutavate töötajatega. 6834/15 kn,ms/mt/pji 23

24 5. ( ) Artikkel 7 Nõusoleku andmise tingimused 1. Kui kohaldatakse artikli 6 lõike 1 punkti a, peab vastutav töötleja olema võimeline tõestama, et andmesubjekt andis ühemõttelise 47 nõusoleku. 1a. Kui kohaldatakse artikli 9 lõike 2 punkti a, peab vastutav töötleja olema võimeline tõestama, et andmesubjekt andis selgesõnalise nõusoleku. 2. Kui andmesubjekt peab nõusoleku andma kirjaliku kinnitusena, mis hõlmab ka muid küsimusi, siis tuleb nõusoleku taotlus esitada viisil, mis on ( ) muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, kasutades selget ja lihtsat keelt. 47 Komisjoni esitas reservatsiooni sõna selgelt väljajätmise suhtes nõusoleku määratlusest. 6834/15 kn,ms/mt/pji 24

25 3. Andmesubjektil on õigus oma nõusolek igal ajal tühistada. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta nõusolekul põhineva, enne tühistamist toimunud töötlemise seaduslikkust. Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist ( ) Artikkel 8 Tingimused, mida kohaldatakse lapse nõusolekule seoses infoühiskonna teenustega Kui kohaldatakse artikli 6 lõike 1 punkti a seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega otse lapsele, 50 on (...) 51 lapse isikuandmete töötlemine seaduslik ainult sellisel juhul ja sellises ulatuses, kui selleks on sellise nõusoleku või loa andnud isik, kellel on lapse suhtes vanemlik vastutus, või kui selle on andnud laps olukorras, kus sellist nõusolekut peetakse liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt kehtivaks. 1a. Vastutav töötleja teeb olemasolevat tehnoloogiat arvesse võttes mõistlikke jõupingutusi selleks, et kontrollida sellistel juhtudel, et nõusoleku või loa on andnud isik, kellel on lapse suhtes vanemlik vastutus. 2. Lõige 1 ei mõjuta liikmesriikide üldist lepinguõigust, näiteks eeskirju, mis käsitlevad lapsega seotud lepingu kehtivust, koostamist ja mõju IE esitas reservatsiooni. Eesistujariik jagab SE arvamust, et viimane lause kuulub pigem artiklisse 14. Nimetatud eesmärgil esitas eesistujariik dokumendis 17072/3/14 REV 3 ADD1 mõned ettepanekud. CZ, MT, ES, SI oleks eelistanud näha, et kõnealune artikkel jäetakse välja. Mitu delegatsiooni (DE, HU, ES, FR, SE, SK, PT) ei olnud nõus reguleerimisala piiramisega ning olid seisukohal, et fraas seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega otse lapsele tuleks välja jätta. Komisjon esitas reservatsiooni ühtlustatud vanusepiiri väljajätmise suhtes. 6834/15 kn,ms/mt/pji 25

26 3. [Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 86 vastu delegeeritud õigusakte, et täpsustada lõikes 1 osutatud kontrollitava nõusoleku saamise meetodite suhtes kohaldatavaid kriteeriume ja nõudeid ( ) 52 ]. 4. ( ). Artikkel 9 Isikuandmete eriliikide töötlemine Keelatud on töödelda isikuandmeid, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, ning geneetilisi andmeid või andmeid tervise või seksuaalelu ( ) kohta. 2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui kehtib üks järgmistest asjaoludest (...) a) andmesubjekt on ( ) andnud selgesõnalise nõusoleku nende isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt ei saa andmesubjekt lõikes 1 nimetatud keeldu tühistada; või DE, ES, FR, SE ja UK soovitasid selle lõike välja jätta. CZ soovitas lisada ja selle kindlakstegemiseks, et teenust pakutakse otse lapsele. DE, keda toetasid BE ja FR, soovitasid anda Euroopa Andmekaitsenõukogule volitused sellega seotud suuniste koostamiseks. Komisjon, DK, SE ja AT esitasid analüüsi reservatsiooni. SK oli seisukohal, et kaaluda tuleks biomeetriliste andmete kaasamist. 6834/15 kn,ms/mt/pji 26

27 b) töötlemine on vajalik seoses vastutava töötleja või andmesubjekti tööõigusest ning sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse valdkonna õigusest tulenevate kohustuste ja eriõigustega niivõrd, kuivõrd see on lubatud liidu või liikmesriigi õigusega või liikmesriigi õiguse kohase kollektiivlepinguga, milles on sätestatud piisavad kaitsemeetmed; või c) töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta andmesubjekti või teise isiku elulisi huve, kui andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu oma nõusolekut andma; või d) töötlemine toimub poliitilise, filosoofilise, religioosse või ametiühingulise suunitlusega sihtasutuse, ühenduse või muu mittetulundusühingu õiguspärase tegevuse raames, mille suhtes kohaldatakse vajalikke kaitsemeetmeid, ning kui töötlemine käsitleb ainult asjaomase ühingu liikmeid või endisi liikmeid või isikuid, kes on kõnealuse ühinguga püsivalt seotud tema tegevuse eesmärkide tõttu, ning tingimusel et andmeid ei avalikustata väljaspool seda ühingut ilma andmesubjekti nõusolekuta; või e) töödeldakse isikuandmeid, mille andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud (...); või f) töötlemine on vajalik õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või juhul, kui kohtud tegutsevad oma õigusliku pädevuse piires; või g) töötlemine on vajalik (...) 54 avaliku huviga seotud põhjustel (...), tuginedes liidu või liikmesriigi õigusele, milles on sätestatud sobivad ja konkreetsed kaitsemeetmed andmesubjekti õigustatud huvi kaitsmiseks; või 54 AT, PL ja komisjon esitasid reservatsiooni sõna oluline väljajätmise suhtes; DK tegi ettepaneku lisada vastutavale töötlejale ette nähtud avalikes huvides. 6834/15 kn,ms/mt/pji 27

28 h) töötlemine 55 on vajalik ennetava meditsiini või töömeditsiiniga seotud põhjustel, 56 töötaja töövõime hindamiseks, 57 meditsiinilise diagnoosi, arsti- või sotsiaalabi või ravi võimaldamiseks või tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi ja -teenuste korraldamiseks liidu või liikmesriigi õiguse alusel 58 või tervishoiutöötajaga sõlmitud lepingu alusel 59 ja eeldusel, et lõikes 4 osutatud tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed võetud; 60 või ha) ( ); hb) töötlemineon vajalik rahvatervise valdkonna avalikes huvides, nagu kaitse tõsise piiriülese terviseohu korral või kõrgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete tagamine tervishoiu ning ravimite või meditsiiniseadmete puhul, tuginedes liidu või liikmesriigi õigusele, milles on sätestatud sobivad ja konkreetsed meetmed, et kaitsta andmesubjektide õigusi ja vabadusi; või i) töötlemine on vajalik avalikes huvides toimuva arhiveerimise või ajaloo- või statistikauurimuste või teaduslikel ( ) eesmärkidel ning eeldusel, et liidu või liikmesriigi õiguses, sealhulgas artiklis 83 osutatud tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed võetud; j) ( ) ( ) HU tegi ettepaneku taastada sõna terviseandmed siin ja punktis hb. AT sooviks, et see jäetakse välja; BE juhtis tähelepanu sellele, et kõnealust liiki meditsiinilist tegevust ei ole Belgia õiguses (täiel määral) reguleeritud ja seetõttu ei ole lõikes 4 osutatud tingimused täidetud. PL ja AT sooviksid, et see jäetakse välja. Komisjon, IE ja PL esitasid analüüsi reservatsiooni. FR ja PL esitasid reservatsiooni. AT, DE ja ES esitasid analüüsi reservatsiooni. DE ja ES soovisid teada, mis juhtub siis, kui nõusoleku saamine ei ole võimalik (nt nakkushaiguste puhul; isikute puhul, kes ei ole füüsiliselt või vaimselt suutelised nõusolekut andma); NL oli seisukohal, et seda tuleks täpsustada põhjenduses 42. BE soovis teada, mis juhtub siis, kui terviseandmeid töötlevad kindlustusettevõtjad. Komisjon selgitas, et see on hõlmatud artikli 9 lõike 2 punktis a, kuid SI ei olnud selles veendunud. Välja jäetud AT, komisjon, EE, ES, FR, HU, IT, LU, MT, PL, PT, RO ja SK taotluse alusel. DE ja FI soovisid kõnealuse lõike uuesti lisada. Komisjon esitas reservatsiooni delegeeritud õigusakte käsitleva lõike 3 väljajätmise suhtes. 6834/15 kn,ms/mt/pji 28

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead 1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teadaande eesmärk on anda isikutele, kes suhtlevad Stora

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

wp243_rev.01_et

wp243_rev.01_et ARTIKLI 29 ALUSEL ASUTATUD ANDMEKAITSE TÖÖRÜHM 16/ET WP 243 rev. 01 Suunised andmekaitseametnike kohta Vastu võetud 13. detsembril 2016 Viimati muudetud ja vastu võetud 5. aprillil 2017 Töörühm on asutatud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3546. istung (justiits- ja siseküsimused) 8. 9. juunil

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Praesidiad_cookies_EST.docx

Microsoft Word - Praesidiad_cookies_EST.docx Praesidiad on ettevõtteid ühendav grupp, kuhu kuuluvad muu hulgas Hesco, Betafence ja Guardiar Praesidiadi küpsiste põhimõtted Viimati uuendatud: 25. mail 2018 Need küpsiste põhimõtted (edaspidi: Küpsiste

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem