Rendilepingu vorm

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Rendilepingu vorm"

Väljavõte

1 Rendilepingu vorm LISA 3 RENDILEPING Käesolev rendileping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud DD.MM.2014 Rendileandja Registrikood: Asukoht: Ulvi küla, Rägavere vald, Lääne-Viru maakond telefon: mobiiltelefon: e-post: ja esindaja: Virgo Koppel Rentnik Nimi: registrikood: asukoht: telefon: e-post: e-post arvete edastamiseks: esindaja: esindusõiguse alus: (edaspidi eraldi pool ja koos pooled) on kokku leppinud alljärgnevas. 1. LEPINGU ESE 1.1. Rendileandja annab rentnikule ja rentnik võtab rendileandjalt rendile järgmised Lääne- Virumaal Rägavere vallas Mõedaka külas asuvad kinnistud (edaspidi nimetatud lepingu ese või spordikompleks): Mõedaku Spordibaas (katastritunnus 70201:002:0156), kinnistu pindalaga 17,02 m2, koos seal asuvate ehitistega: ); abihoone ja määrderuum (ehitisregistri kood , pindala 123,1 m2); stardimaja (ehitisregistri kood , pindala 32,4 m2); tenniseväljak (ehitisregistri kood , pindala 590 m2); korvpalliväljak (ehitisregistri kood , pindala 587 m2) Puhkebaasi (70201:002:0157), kinnistu pindalaga 2191 m2, koos seal asuvate ehitistega: spordibaas (ehitisregistri kood , pindala 303 m2); puukuur (ehitisregistri kood , pindala 66 m2);

2 kaev (ehitisregistri kood , pindala 1 m2); kogumiskaev (ehitisregistri kood , pindala 4 m2); imbväljak (ehitisregistri kood , pindala 45 m2) Lepingu eseme üleandmisel rentniku faktilisse kasutusse vormistavad pooled üleandmise akti. Lepingu eseme üleandmise akt on käesoleva lepingu lisaks (lisa) Koos lepingu esemega annab rendileandja rentniku kasutusse lepingu lisas nimetatud rentnikule kuuluva vara (sh hoonete sisustus, väikeinventar jms) Rentnikul on õigus kasutada lepingu eset toitlustus- ja majutusteenuse osutamiseks, seminaride jms ürituste, suusaspordi võistluste, spordi- ja kultuurürituste läbiviimiseks. 2. LEPINGU TÄHTAEG 2.1. Leping jõustub selle sõlmimise kuupäevast ja kehtib tähtajalisena 10 (kümme) aastat selle sõlmimisest Esialgse rendiperioodi lõppemisel on rentnikul õigus pikendada rendiperioodi ühe täiendava 5- (viie-) aastase perioodi võrra. Rentnik esitab rendileandjale teate oma soovist nimetatud rendiperioodi pikendamise õigust kasutada vähemalt 3 (kolm) kuud enne jooksva rendiperioodi lõppu. Rentniku vastava teate kättesaamisel rendileandja poolt loetakse leping pikendatuks järgmiseks 5- (viie-) aastaseks perioodiks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel. 3. ERIKOKKULEPPED 3.1. Servituutide seadmine suusaradade kasutamiseks Pooled on kokku leppinud, et rentnik kohustub pidama rendileandja (valitseva kinnistu omanik) nimel läbirääkimisi lepingu lisas x nimetatud kinnistute omanikega (teeniva kinnistu omanikud) eesmärgiga seada rendileandja kasuks teenivaid kinnistuid läbivate suusaradade kasutamise osas reaalservituudid. Reaalservituudi sisuks on valitseva kinnistu igakordse omaniku õigus (see õigus laieneb ka teistele isikutele, kellel on selleks valitseva kinnistu omaniku luba) kasutada teenival kinnistul asuvaid suusaradasid piiramatult ööpäevaringselt Rentnik kohustub tegema kõik endast oleneva, et notariaalsed reaalservituudi seadmise lepingud saaksid rendileandja ning kinnistu omanike vahel sõlmitud kolme kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest Pooled on kokku leppinud, et servituudi seadmisega seotud kulud kannab rentnik Pooled on kokku leppinud, et kompenseerimaks rentnikule punktis nimetatud läbirääkimistest tulenevat ajakulu on rentnik kolmel esimesel kuul lepingu sõlmimisest vabastatud lepingu punktis 4.1 kokku lepitud renditasu maksmisest Rentniku kohustused seoses ürituste korraldamisega Rentnik võtab endale kohustuse lepingu kehtivuse ajal viia läbi järgmisi spordi- ning kulutuuriüritusi (edaspidi üritus): Ürituse Toimumisaeg nimetus Viru Maraton Kord aastas vastavalt ESL ajakavale Nimepäeva jooksud Kirjeldus/tingimused Viru Maraton kuulub Eesti Suusaliidu (ESL) kalendrisse ning on Eesti pikamaasuusatajate sarja Estoloppet 2014.a. maraton. Sihtgrupp: tervisesportlased. Jooksudest osavõtt on tasuta.

3 Tulesõit Rägavere valla vastlapäev Tulesõidust osavõtt on tasuta. Vastlapäeva korraldus koostöös Rägavere Vallavalitsusega. Vastlapäevast osavõtt on tasuta Punktis nimetatud ürituste korraldamise ning organiseerimise kulud (va Rägavere valla vastlapäev) kannab rentnik Piirangud Rendileandja on sõlminud tasuta kasutamise lepingu MTÜ-ga Mõedaku. Tasuta kasutamise lepinguga anti MTÜ-le Mõedaku tasuta kasutamiseks 140 m2 suurune maatükk kinnistul Puhkebaasi (70201:002:0157) väliköögi rajamiseks maa discgolfi väljaku rajamiseks. Tasuta kasutamise leping MTÜ-ga Rägevere Valla Huviklubi lõppeb Rentnik kinnitab, et on punktides ja nimetatud tasuta kasutamise lepingutest ning nendest tulenevatest piirangutest teadlik ning kohustub neid järgima. 4 RENT JA KÕRVALKULUD 4.3 Rentnik kohustub maksma rendileandjale renti [ ] eurot kuus (edaspidi nimetatud rent). Rentniku poolt rendi tasumise kohustust ei mõjuta asjaolu, kas ta faktiliselt lepingu eset kasutab. 4.4 Rentnik maksab renti üks kord kuus hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks rendileandja arveldusarvele. 4.5 Rentnik on kohustatud lisaks rendile tasuma lepingu eseme kasutamisega seotud kõrvalkulud (edaspidi nimetatud kõrvalkulud). Kõrvalkuludeks on lepingu esemega (selle kasutamisega) seotud haldus-, hooldus- jms kulud. Kõrvalkuludena käsitletakse ka riiklikening kohalike makse. Rentniku kõrvalkulude tasumise kohustust ei mõjuta asjaolu, kas ta tegelikult lepingu eset kasutab. 4.6 Rentnik kohustub tasuma punktis 4.3. nimetamata teenuste eest, mida rendileandja osutab või vahendab, vastavalt lepingus ette nähtud kõrvalkulude tasumise korrale, kui pooled ei lepi kokku teisiti. 4.7 Renti ja kõrvalkulusid hakatakse arvestama ja rentnikul tekib rendi tasumise kohustus alates lepingu eseme üleandmise akti alusel rentnikule üleandmise kuupäevast. 4.8 Rendileandja kohustub esitama tasumisele kuuluva renditasu arve rentnikule hiljemalt 3 (kolm) kalendripäeva enne lepingus kokku lepitud rendi tasumise tähtpäeva. Rentnik kohustub rendileandjat koheselt teavitama, kui ta ei ole rendi arvet hiljemalt kolm päeva enne rendi tasumise tähtpäeva kätte saanud. Kui rentnik rendileandjale vastavasisulist teadet ei saada, loevad pooled, et rentnik on renditasu arve kohaselt kätte saanud. Arve esitamata jätmine või mittetähtaegne esitamine ei vabasta rentniku rendi tasumise kohustusest. 4.9 Rendileandjal on õigus muuta üks kord aastas rendi suurust võrdeliselt Statistikaameti poolt avaldatava tarbijahinnaindeksi või seda asendava näitaja muutumisega. Pooled on kokku leppinud, et rendileandja võib käesolevas punktis nimetatud õigust kasutada alates kolmandast aastast lepingu sõlmimisest. 5 TAGATISRAHA 5.3 Rentnik kohustub maksma rendileandjale 7. (seitse) kalendripäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest [ ] eurot, st 3 (kolm) kuu rendi (edaspidi nimetatud tagatisraha) tagamaks kõigi lepingust tulenevate põhi- ja kõrvalnõuete täitmist. Tagatisrahalt ei tasuta rentnikule intressi.

4 5.4 Rendileandjal on õigus keelduda lepingu eseme rentniku kasutusse andmisest, kuni rentnik ei ole tasunud tagatisraha. 5.5 Rendileandja tagastab rentnikule tagatisraha kahe kuu möödumisel arvates lepingu lõppemise kuupäevast, kui rendileandja ei ole esitanud rentniku vastu lepingust tulenevat nõuet. 6 POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 6.3 Rendileandjal on õigus: kontrollida lepingu eseme majandamist vastavalt selle sihtotstarbele, selle majandusliku otstarbe säilitamist, korrashoiu tagamist ning korrapärast ja heaperemehelikku kasutamist. Käesolevas punktis nimetatud õiguse teostamiseks on rendileandjal muuhulgas õigus vähemalt korra aastas viia läbi rentnikule lepingu sõlmimisel üle antud vara osas inventuur. Inventuuri teostamise soovist on rendileandja kohustatud rentniku ette teavitama vähemalt kolm nädalat pääseda takistamatult lepingu esemeks olevatele kinnisasjadele ning seal asuvatele ehitistele tööpäevadel kell 8.00 kuni 17.00, teavitades sellest rentnikku 24 h ette; rentnikupoolsete rikkumiste avastamise korral on rendileandjal õigus kohustada rentnikku kõrvaldama tema poolt põhjustatud puudused ja rikkumised; rakendada abinõusid lepingu eseme muutmiseks ja parendamiseks, sealhulgas kasutusala muutmiseks ja/või maa sihtotstarbe muutmiseks planeeringu alusel, teavitades rentnikku vajalikest muudatustest ja parendustest; anda rentnikule kirjalik nõusolek lepingu eseme tavalise majandamisviisi muutmiseks, tavapärast korrashoidu ületavate muudatuste ja parenduste tegemiseks või keelduda sellest; nõuda rentnikult lepingu täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekitatud kahju hüvitamist. 6.4 Rendileandja kohustub lisaks muule lepingus sätestatule: andma lepingu eseme rentnikule üle hiljemalt [ ] (kuupäev); oma õiguste ja kohustuste täitmisel segama võimalikult vähe rentniku äritegevust; esitama pretensioonid, mida tal on õigus lepingu kohaselt rentnikule esitada, 7 (seitsme) tööpäeva jooksul arvates päevast, mil ta sai teada või pidi saama teada sündmustest või asjaoludest, mis annavad aluse pretensiooni esitamiseks; teatama kirjalikult rentnikule lepingu eseme võõrandamisest 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates omandi üleminekust või vastava kande tegemisest kinnistusraamatusse. 6.5 Rentnikul on õigus: saada lepingu eseme majandamisest kasu; üksnes rendileandja kirjalikul nõusolekul teha lepingu esemele tavapärast korrashoidu ületavaid muudatusi ja parendusi; rendileandja nõusolekul tehtud parenduste või muudatuste tulemusel lepingu eseme väärtuse olulise kestva suurenemise korral, saada selle eest mõistlikku hüvitist; anda rendileandja kirjalikul nõusolekul lepingu ese allrendile. 6.6 Rentnik kohustub lisaks muule lepingus sätestatule: lepingu eseme rendileandjalt vastuvõtmisel hoolikalt üle vaatama ja alla kirjutama lepingu eseme üleandmise aktile. Lepingu eseme puudustega seotud märkused tuleb esitada lepingu eseme üleandmise aktis; kasutama ning majandama lepingu eset vastavalt lepingus ettenähtud sihtotstarbele, sealhulgas säilitama lepingu eseme majandusliku otstarbe ning kasutama seda korrapäraselt ja heaperemehelikult;

5 6.6.3 tagama, et rendileantavatel kinnistutel asuvad spordirajatised (sh suusa- ning matkarajad, suusamägi, tenniseväljak) oleksid vastavalt aastaajale ning nende otstarbele aastaringselt külastajatele avalikuks kasutamiseks avatud. Pimedal ajal (perioodil oktoobrist veebruarini) kohustub rentnik tagama suusaradade ning suusamäe valgustuse; rentnik kohustub viivitamatult rendileandjat teavitama takistustest, mis ei võimalda tal lepingu eset vastavalt selle sihtotstarbele kasutada; tagama senini toimunud ürituste (Viru Maraton, Nimepäeva jooksud, Tulesõit, Rägavere valla vastlapäev) jätkuvuse; tasuma õigeaegselt lepingus sätestatud rendi ja kõrvalkulud; esitama pretensioonid, mida tal on õigus lepingu kohaselt rendileandjale esitada 7 (seitse) tööpäeva jooksul arvates päevast, mil ta sai teada või pidi saama teada sündmustest või asjaoludest, mis annavad aluse pretensiooni esitamiseks; andma lepingu eset allkasutusse üksnes rendileandja eelneval kirjalikul nõusolekul; lubama rendileandja esindajaid rentniku tööajal lepingu esemeks olevatele kinnisasjadele ning seal asuvatesse ehitistesse lepingu tingimuste täitmise kontrollimiseks; täitma kehtestatud heakorra- ja tuleohutuse nõudeid; teatama rendileandjale viivitamatult igast lepingu esemel toimunud avariist, tulekahjust jms, võttes kohe tarvitusele abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks; mitte kasutama seadmeid ja/või tehnoloogiaid, mis tekitavad üldkehtivatest normidest suuremat vibratsiooni ja müra, raadio- ja TV häireid, ümbrust ja keskkonda kahjustavat tolmu, mürgiseid gaase, kahjulikku kiirgust, kanalisatsioonikahjustusi ning elektrivõrgu ülekoormust; tagama lepingu esemel avaliku korra vastavuses õigusaktidega. Eelpoolnimetatud nõue laieneb ka rentniku külalistele ja klientidele; teatama viivitamatult rendileandjale, kui rentniku vastu on esitatud kohtusse avaldus tema pankroti väljakuulutamiseks või võetakse vastu otsus rentniku likvideerimiseks; tagama kuni lepingu eseme tagastamiseni oma kulul lepingu eseme tavapärase korrashoiu, sealhulgas kõrvaldama puudused, mida saab kõrvaldada hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamise või parandamisega ning hoiduma tegevusest, mis võiks põhjustada keskkonnaseisundi halvenemist, õhu, vee või maa saastamist või muud ohtu või kahju üldsuse huvidele; tagama hariliku teede, radade, kraavide, tammide, tarade, veejuhtmete ja muude rendilepingu eseme kasutamiseks ja teenindamiseks vajalike rajatiste ja seadmete korrashoiu; hoidma omal kulul nõutavas tehnilises korras hoonete ja rajatiste kütte- ja veevarustuse, kanalisatsiooni-, elektri-, ventilatsiooni- jms süsteemid ning tuletõrje- ja valveseadmed. Nimetatud süsteemide ning seadmete rikete kõrvaldamise kulud kannab rentnik; tegema vajadusel kuid vähemalt kord kahe aasta jooksul lepingu kehtivuse ajal omal kulul lepingu eseme hoonetes ja rajatistest jooksvat remonti (hoone põhikonstruktsioonide väikeremont, hoonete ja rajatiste tehnilise varustuse väikeremont); tegema lepingu kehtivuse ajal lepingu eseme hoonetes ja rajatistest omal kulul kapitaalremonti, kui selline vajadus tekkis rentniku süül; kooskõlastama kõik lepingu esemel tehtavad muudatused või parendused eelnevalt kirjalikult rendileandjaga sh kooskõlastama rendileandjaga kõik rekonstrueerimis- ja ehitustööde aluseks olevad projektid; hooldama lepingu eseme välisterritooriumi sh seal paiknevaid suusa- ja jooksuradasid, tenniseväljakut jt rajatisi ning tagama nende korrasoleku ning kasutusvalmiduse (sh teostama muru niitmist, lumekoristust jms); kindlustama rendile antava vara selle taastamisväärtuse ulatuses (sh hoonete sisustuse ja seadmed, lisas x nimetatud muu inventari).

6 7 LEPINGU MUUTMINE JA LÕPPEMINE 7.3 Lepingu tingimusi võib muuta poolte kokkuleppel. 7.4 Ühe poole esitatud kirjaliku taotluse lepingu tingimuste muutmiseks vaatab teine pool läbi 7. (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates taotluse saamise päevast. Keeldumise korral teatatakse sellest teisele poolele koos vastavasisulise põhjendusega 14. (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul. 7.5 Leping lõpeb selle tähtaja möödumisel, kui rentnik ei ole avaldanud soovi lepingu pikenemiseks, kui pool ütleb lepingu üles, samuti muul seaduses sätestatud juhul. 7.6 Rendileandjal on õigus leping ennetähtaegselt kirjaliku avaldusega üles öelda, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuva põhjusega on tegemist, kui kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema poole huvisid kaaludes ei või oodata, et rendileandja jätkaks lepingu täitmist kuni lepingu tähtaja saabumiseni. Mõjuvaks põhjuseks, mis annab rendileandjale õiguse leping ennetähtaegselt üles öelda, võib olla muuhulgas: rentnik ei võta rendileandjalt lepingu eset kokkulepitud tähtajal vastu; rentnik kasutab lepingu eset vastuolus lepingus ettenähtud sihtotstarbega; rentniku tegevus halvendab lepingu eseme (sh seal asuvate hoonete ja rajatiste) seisundit; rentnik on andnud lepingu eseme või osa sellest ilma rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta allkasutusse; rentnik on olnud osalises või täielikus viivituses vähemalt kolme järjestikuse rendi või/ja kõrvalkulude maksega; rentnik teeb lepingu esemel parendusi või muudatusi ilma rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta; rentnik ei ole täitnud lepingu eseme kindlustamise kohustust; rentniku suhtes on välja kuulutatud pankrot või vastu võetud likvideerimisotsus ning rentnik ei ole rendileandja kirjalikus teates esitatud tähtajaks andnud tagatist; rentnik rikub muul lepingus sätestamata viisil oma kohustusi ning ei kõrvalda rikkumist rendileandja kirjalikus nõudes sätestatud tähtaja jooksul. 7.7 Rentnikul on õigus leping ennetähtaegselt kirjaliku avaldusega üles öelda, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuva põhjusega on tegemist, kui kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema poole huvisid kaaludes ei või oodata, et rentnik jätkaks lepingu täitmist kuni lepingu tähtaja saabumiseni. Mõjuvaks põhjuseks võib olla muuhulgas: rendileandja on viivitanud lepingu eseme üleandmisega rohkem kui 1 (üks) kuu; rentnikul ei ole muul rendileandjast tuleneval põhjusel võimalik lepingu eset kasutada; rendileandja rikub muul viisil oma kohustusi ning ei kõrvalda rikkumist rentniku poolt kirjalikus nõudes sätestatud tähtaja jooksul. 8 LEPINGU ESEME ÜLEANDMINE LEPINGU LÕPPEMISEL 8.3 Rentnik on kohustatud lepingu lõppemisel lepingu eseme rendileandjale üle andma 5. (viis) kalendripäeva jooksul. Lepingu eseme vastuvõtmise kohta koostatakse kohapeal vastav akt, mis on käesoleva lepingu lisaks (vt lisa). 8.4 Pärast lepingu sõlmimist rentniku poolt soetatud sisustus, muu inventar jms jäävad rentniku omandisse. 8.5 Lepingu ese peab olema rendileandjale üleandmisel lepingujärgsele kasutamisele vastavas seisundis. 8.6 Lepingu eseme vabastamisega viivitamisel on rentnik kohustatud lepingu lõppemisel tasuma lisaks rendile ja kõrvalkuludele leppetrahvi... eurot iga vabastamisega viivitatud päeva eest. Nimetatud leppetrahvi tasumine ei vabasta rentniku kohustusest tasuda renti ning kõrvalkulusid kuni lepingu eseme üleandmiseni rendileandjale.

7 8.7 Juhul kui lepingu ese ei ole lepingu punktis 8.2. fikseeritud seisundis, on rendileandjal õigus nõuda rentnikult leppetrahvi tasumist summas kuni 5000 eurot ja tekitatud kahju täielikku hüvitamist. 9 VASTUTUS 9.3 Pool kohustub hüvitama teisele poolele lepingust tulenevate kohustuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju ja saamata jäänud tulu. Rentnik vastutab tema ning tema töötajate, esindajate, klientide, partnerite, külaliste jt temaga seotud isikute poolt tekitatud kahju eest. 9.4 Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik. 9.5 Kui pool on esitanud teisele poolele leppetrahvi või kahju hüvitamise nõude, kohustub teine pool leppetrahvi tasuma või kahju hüvitama 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates vastavasisulise nõude esitamisest. 9.6 Ühegi käesolevas lepingus sätestatud õiguse kohene mittekasutamine poole poolt ei võta sellist õigust omavalt poolelt võimalust vastavat õigust kasutada mistahes muul ajal kuni lepingu lõppemiseni. 9.7 Leppetrahvi tasumine ei vabasta ühelgi juhul kohustuse täitmisest. 9.8 Lepingust tulenevate maksete (sealhulgas rent ja kõrvalkulud, leppetrahv, kahjuhüvitis) tasumisega viivitamise korral on rendileandjal õigus nõuda rentnikult viivist 0,2% (null koma kaks protsenti) kalendripäevas tasumata summast kuni makse täieliku tasumiseni. 9.9 Viivitamise korral loetakse esmajärjekorras tasutuks viivisevõlgnevus, leppetrahvid, muud nõuded ning seejärel põhivõlgnevus (eelkõige rent ja kõrvalkulud) Juhul, kui rentnik pole rendileandjale 15. kalendripäeva jooksul, alates arvel märgitud maksetähtajast, arvet tasunud, on rendileandjal õigus võlgnetav summa tasaarveldada rentniku poolt tasutud tagatise arvelt. 10 TEADETE EDASTAMINE 10.3 Üks pool edastab lepinguga seotud teated teisele poolele lepingus märgitud kontaktandmete kaudu. Pool on kohustatud kohe teist lepingupoolt kontaktandmete muutusest informeerima Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, v.a juhtudel, kui lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele poolele posti teel tähitud kirjaga või antakse teisele poolele üle allkirja vastu Lepingu rikkumisest tulenev iga nõue, mis esitatakse teisele poolele, peab olema kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis. 11 LÕPPSÄTTED 11.3 Lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ja sellele kirjutavad alla mõlemad pooled. Lepingu muudatused saavad lepingu lahutamatuks osaks ning need vormistatakse kahes võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks Kõik lepingust tulenevad õigused ja kohustused laienevad ja on siduvad ka poolte õiglusjärglastele. Pool võib anda oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused kolmandale isikule üle ainult teise poole eelneval nõusolekul, välja arvatud õiguste ja kohustuste ülemineku korral üldõigusjärgluse (ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine) korras Lepingu ühe osa kehtetus ei too kaasa kogu lepingu või selle teiste osade kehtetust Lepingule allakirjutamisega deklareerivad pooled, et: neil on olemas lepingu sõlmimiseks vajalik õigus- ja teovõime;

8 leping on allakirjutatud selleks õigustatud isikute poolt; lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes võetud kohustust ja/või kehtiva seaduse või muu normatiivakti sätet Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Viru Maakohtus Leping on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks lepingu eksemplar. Rendileandja Rentnik

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

Microsoft Word - ringraja-ja-rajatiste-renditingimused-v-6 (2)

Microsoft Word - ringraja-ja-rajatiste-renditingimused-v-6 (2) RINGRAJA ja RAJATISTE RENDITINGIMUSED (edaspidi Tingimused) Kehtivad alates 31.10.2016. 1. DEFINITSIOONID 1.1. Tingimused- Käesolevad tingimused, mis on kõigi ja u vahel sõlmitavate Lepingute lahutamatuks

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) SISUKORD PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 2007...3 1. Üldmõisted...3 1.1. Lepingu eesmärk 1.2. Leping ja Lepingu Dokumendid 1.3. Lepingu

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks   VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega ( GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem