2784 MT Ohtu 2B Keila.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "2784 MT Ohtu 2B Keila."

Väljavõte

1 Eksperthinnang: 2784/0915 MT Hinnatav vara: Hoonestatud kinnistu (registriosa nr ) Vara tüüp: Aadress: Eksperthinnangu tellija: Kohvikuhoone Ohtu tee 2B, Keila linn, Harjumaa Keila Linnavalitsus Turuväärtus: vastavalt arvutustele on hinnatava vara turuväärtus väärtuse kuupäeval s.o a.: EUR (seitseteist tuhat eurot) *Leitud turuväärtus ei sisalda käibemaksu. Hindaja: Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ Rävala pst 6, Tallinn tel: faks: Tellija: Keila Linnavalitsus Esindaja: Timo Suslov tel:

2 2 Sisukord 1. Eksperthinnangu koostamise alused Eksperthinnangu kehtivuse eeldused Kinnistusregistri andmed Asukoht Vara kirjeldus Krundi kirjeldus Hoone kirjeldus Tehnovõrgud Parim kasutus Turuanalüüs... 7 Turusituatsioon Hindamismeetod ja hindamine Hindamismeetod Hindamine Hindamistulemus Eksperthinnangu lisad Lisa 1. Fotod Lisa 2. Kinnistusregistri väljavõte Lisa 3: Kvaliteediklasside määratlemise alused Lisa 4. Vastavuskinnitus standardi nõuetele... 16

3 3 1. Eksperthinnangu koostamise alused Hindamise eesmärk: Eksperthinnang on koostatud vara turuväärtuse* määramiseks, tellija siseseks kasutuseks. *Turuväärtus - on hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks väärtuse kuupäeval minema üle tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut sooritada soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus pärast kõigile nõuetele vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning ilma sunduseta. (EVS 875-3) Tellimusleping: Tellimuses püstitatud eeldused: Algandmed esitanud isik: Ülevaatuse kuupäev: Väärtuse kuupäev Hindamisaruande kuupäev: Tellijaga on sõlmitud kirjalikku taasesitamist võimaldav kokkulepe. Puuduvad. Tellija esindaja Timo Suslov a. Ülevaatuse kuupäev - kuupäev, millal on teostatud objekti ülevaatus. Objekti ülevaatuse kuupäev peab alati eelnema väärtuse kuupäevale. (EVS 875-1) a. Väärtuse kuupäev - kuupäev, mille seisuga hindamistulemus on esitatud. Peab alati kokku langema hindamisaruande kuupäevaga või sellele eelnema, st hindamine peab olema teostatud kas oleviku või mineviku kuupäeva seisuga. (EVS 875-1) a. Hindamisaruande kuupäev - kuupäev, millal on allkirjastatud hindamisaruanne. (EVS 875-1) Vara ülevaatusel viibinud isikud: Meelis Tammre ja Timo Suslov. Ülevaatuse ulatus: Ülevaatuse põhjalikkus: Kasutatud allhanked: Vara väline ülevaatus. Visuaalne ülevaatus. Hinnatava vara ehitustehnilist ekspertiisi ei teostatud, erivahendeid ei kasutatud. Käesoleva töö teostamisel allhanget kasutatud ei ole. Kasutatud allikad: Eesti vara hindamise standardiseeria EVS 875; Eesti Vabariigi seadusandlus; Maa-ameti elektrooniline kaardiserver; Ehitisregistri elektrooniline andmebaas; Maa-ameti tehinguregister; Keila linna kodulehekülg; Uus Maa Kinnisvarabüroo OÜ andmebaas äripindade ostu-müügi- ja üüritehingute kohta; Kinnistusregistri väljavõte a; Hoone põhiplaan ja eksplikatsioon. Detailplaneeringu joonis. Vastuolud andmetes ja andmete usaldusväärsus: Vastuolusid ei tuvastatud. 2. Eksperthinnangu kehtivuse eeldused - tellija esindaja poolt edastatud informatsioon ja dokumentatsioon on tõene; - hinnataval varal ei esinenud selle ülevaatamismomendil varjatud puudusi, mille olemasolu mõistlikult tegutsev hindaja ei tuvastanud ega pidanudki tuvastama; - vara võõrandamiseks puuduvad takistavad piirangud.

4 4 Klauslid * Käesoleva töö teostamisel on hindajal palutud lähtuda eeldusest, et mingit saastatust ei eksisteeri või et saastekõrvaldustööde maksumus ei ole väärtuse jaoks oluline. Hindajat ei ole informeeritud mingitest uurimistulemustest, mis viitaksid saasteainete või ohtlike ainete olemasolule. Hindaja ei ole uurinud hindamisobjektil ja naaberobjektidel teostatud ning teostatavat tegevust eesmärgiga teha kindlaks, kas nimetatud kasutused või nende objektide maa võiks olla või olla olnud hinnatava objekti suhtes saastav. Hindaja ei võta endale mingit vastutust ükskõik missuguse saasteaine olemasolu eest ega ka oskuste ja teadmiste eest, mis on vajalikud nende avastamiseks. Juhul kui hindamisjärgselt ilmneb, et hindamisobjektil või naabruses eksisteerib saastaineid või -allikaid või et hindamisobjekti on kasutatud viisil, mis võib kaasa tuua saastumise, võib see vähendada hindamisaruandes esitatud väärtust. (EVS 875-4) * Hindaja ei ole teostanud ehitiste uuringuid ega inspekteerinud vara neid osasid, mis on kaetud, varjatud või ligipääsmatud. Hindamise teostamisel lähtusime eeldusest, et need vara osad on heas seisundis. Me ei saa avaldada mingit arvamust vara nende osade kohta, mida me ei ole inspekteerinud, käesolev aruanne ei kinnita vara struktuuri ja kattematerjalide laitmatust. (EVS 875-4) * Käesolevat hindamisaruannet ega mingit selle osa, samuti mitte mingeid viiteid käesolevale aruandele ei tohi ilma hindaja kirjaliku nõusolekuta avalikustada üheski dokumendis, kirjas ega avalduses, samuti mitte kirjastada. Juhul, kui käesolevat hindamisaruannet soovitakse avaldada, tuleb avaldamise vormis ja kontekstis hindajaga eelnevalt kirjalikult kokku leppida. (EVS 875-4) * Käesolev hindamisaruanne on esitatud konfidentsiaalselt tellijale ainult eespool avaldatud ja selleks ettenähtud eesmärgil. Hindaja ei saa võtta endale mingit vastutust juhul, kui seda kasutab keegi kolmas isik, või kui seda tehakse selleks mitte ettenähtud eesmärgil. (EVS 875-4) 3. Kinnistusregistri andmed Aadress Hinnatav vara Ohtu tee 2B, Keila linn, Harjumaa Hoonestatud kinnistu Registriosa nr Katastritunnus 29601:001:0127 Sihtotstarve Omanik Registriosa III jaos olevad kanded Registriosa IV jaos olevad kanded Muud olulised väärtust mõjutavad õiguslikud aspektid Üürilepingud 4. Asukoht Hinnatav kinnistu paikneb Keila linna keskel, raudtee ääres ja turu vahetus läheduses. Ärilise kasutuse kontekstis on asukoht keskmiselt hinnatud. Kinnistu paikneb eemal liiklustihedatest teedest, sisekvartalis. Ärimaa Keila linn Puuduvad Puuduvad Hindajale teadaolevalt puuduvad. Puuduvad

5 5 Kaugus Tallinna südalinnast Juurdepääs Ca 26 km Juurdepääs kinnistule toimub mööda juurdepääsutingimusi võib pidada headeks. Piirkonna hoonestus Vahetus lähiümbruses paikneb nii äri-, elu- kui ühiskondlik hoonestus. Müra ja õhusaaste tase Parkimine Keskmine Parkida on võimalik kinnistu juurdepääsutee ääres. Parkimistingimusi võib hoone kasutusotstarvet arvestades pidada rahuldavateks. Perspektiivis on kinnistu lähistele planeeritud rajada täiendav parkla. Infrastruktuur Keila linn on hästi väljaarenenud infrastruktuuriga, olemas on nii haridus-, tervishoiu- kui teenindusasutused, kauplused jm vajalik. Transpordiühendus Tallinna linnaga on hea buss, rong, marsruuttakso. Lähim hoone Lähimad hooned on kõrvalkinnistutel asuvad erineva tulepüsivusklassiga ehitised. 5. Vara kirjeldus 5.1 Krundi kirjeldus Pindala Maa-ameti aerofoto asfalteeritud teed, 414 m² Iseloomustus Tegemist on ebakorrapärase kujuga kinnistuga, mis piirneb üldkasutatava maaga. Juurdepääs läbi üldkasutatava maa, servituute hinnatava kinnistu kasuks seatud ei ole. Hindamisel eeldame, et kinnistule juurdepääsu saamisega takistusi ei esine. Hoonestus Kinnistul paikneb endine kohvikuhoone ja amortiseerunud maakelder. Hoonestuse kirjeldamise illustreerimiseks on eksperthinnangu lisas toodud vara fotomaterjal.

6 6 Pindala 414 m² Haljastus, piirded Üldplaneering Detailplaneering Kitsendused Krundi hoonestusest vaba ala on valdavalt kaetud muruga, kinnistul kasvavad üksikud puud. Hinnatav kinnistu kuulub Keila linna kehtiva üldplaneeringu kohaselt keskuse segahoonestusala piiresse. Hinnatav kinnistu kuulub Keila raudteejaama piirkonna kehtestatud detailplaneeringu koosseisu. Detailplaneeringu kohaselt on kinnistu ettenähtud olemasolevate hoonete teenindusmaaks. Katastriüksuse kitsendused Piiranguvöönd Nähtus VID Nimetus Ulatus m2 Raudtee kaitsevöönd Raudtee Raudtee kaitsevöönd Raudtee Veehaarde sanitaarkaitseala Puurkaev PRK Kitsendused ei takista olemasoleva hoonestuse kasutamist. 5.2 Hoone kirjeldus Ehitisregistri kood Kasutuselevõtu aeg 1907.a. (ehitisregistri andmetel) Ehitusluba Ehituslubade kohta ehitisregistris andmed puuduvad. Kasutusluba Kasutusluba kasutamise otstarbe muutmisel 2745, Korruselisus 1 Kasutamise otstarve Hoone on hindamishetkel kasutuseta, varasemalt olnud kasutusel kohvikuna. Hoone iseloomustus Tegemist on viilkatusega ühekorruselise hoonega, kus paikneb 22 m² suurune kohvikusaal, köök 4,5 m² ja WC 1,9 m². Hoone plaan Ehitisealune pind Suletud netopind Konstruktsioonid Vundament Kandekonstruktsioonid Välisseinad Siseseinad Vahelaed Välisviimistlus Katusekattematerjal Aknad Uksed Hoone põhikonstruktsioonide ning siseviimistluse ehitus-tehniline seisukord ja remondivajadus Energiamärgis 56 m² (allikas: ehitisregister, ehitise eksplikatsioon) 28,4 m² (allikas: ehitisregister, ehitise eksplikatsioon) Madalvundament Looduslik kivi, puitkonstruktsioon Looduslik kivi Looduslik kivi Puitkonstruktsioon Lihtkrohv Katusekivi 2 x klaasiga värvitud puitraamis, osad aknad puuduvad Välisuks metalluks Konstruktsioonide põhjalikku ehitus-tehnilist ekspertiisi ei ole teostatud. Visuaalsel vaatlusel on hoone põhikonstruktsioonid rahuldavas seisukorras, hoone seinte kahjustusi välisel vaatlusel märgata ei ole, katus vajab renoveerimist. Hoone siseviimistluse kohta andmed puuduvad, tõenäoliselt on viimistlus ja tehnovõrgud amortiseerunud ning vajavad uuendamist. Puudub

7 7 Lisaks paikneb kinnistul amortiseerunud maakelder. 6. Tehnovõrgud Andmed tehnovõrkude kohta pärinevad kasutusloalt, ehitisregistrist ja tellija esindajalt. Veevarustus Võrk Elektrivarustus Võrk Kanalisatsioon Võrk Gaasivarustus Puudub Küttesüsteem Elektriküte Ventilatsioon Loomulik Lisad Puuduvad Positiivsed tegurid Asukoht raudteejaama vahetus läheduses. Hea juurdepääs. Kehtestatud detailplaneering. Negatiivsed tegurid Hoone vajab seisukorra parandamiseks suuri investeeringuid. Hoone väike pindala. Parkimisvõimalused piiratud. Vaba maa hoone ümber minimaalne. 7. Kvaliteediklass Kinnisvara parema võrreldavuse ja üldistamise eesmärgil jagatakse need kvaliteediklassidesse*. *Kvaliteediklass näitab vara konkurentsivõimet olla atraktiivne sarnast tüüpi rentnikele või ostjatele. Kvaliteediklass on kombinatsioon teguritest (ehitusmaterjalid, viimistlus, tehniliste süsteemide standardid ja efektiivsus, ehitise mugavused, asukoht, juurdepääs jt), mis iseloomustab kinnisvara tulupotentsiaali ja väärtust ning turu ootust nende näitajate osas. Tulupotentsiaali hinnatakse järgmiste näitajate alusel: asukoht ja krundi kasutus; ehitise kvaliteet; kinnisvara juhtimine. (EVS ) Kvaliteediklasse on kolm: A, B ja C, millest A on kõrgeim ja C madalaim. Hoone osa kvaliteediklass lisatakse väikese tähega vastavale osale. Kvaliteediklassi hindamisel antakse hinnang eraldi igale tunnusele nimetatud kolmepallilises süsteemis ja kinnisvara koondhinnang saadakse kolme tunnuse hindamise tulemusena. Hinnatava vara kvaliteediklass on järgneva tabeli ja lisa 3 alusel: Tunnus Asukoht ja krundi kasutus Ehitise kvaliteet Kinnisvara juhtimine Kvaliteediklass A C C Koondhinnang kvaliteediklassile ACC 8. Parim kasutus *Parim kasutus vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ja mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse. (EVS 875-1) Arvestades hinnatava kinnistu asukohta, hoonestuse suurust ja seisukorda ning kinnisvaraturu hetkeolukorda, näeme vara parima kasutusena detailplaneeringuga ettenähtud kasutust ehk kasutust ärimaana. 9. Turuanalüüs Makromajanduslik taust Kogu aasta jooksul iseloomustas Eesti majandust aeglane, kuid stabiilne kasv. Aasta lõikes kasvas majandus aastaga võrreldes 2,1%, seejuures oli kasv kiireim IV kvartalis, kus majandus kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,0% aasta I kvartalis kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 1,1%. Suurima panuse majanduse kasvu andis töötlev tööstuse lisandväärtuse suurenemine, peamiselt elektroonikaseadmete, mineraalsete toodete tootmise ja puidutöötlemise toel. Kuna töötleva tööstuse lisandväärtuse kasv toetub eelkõige ekspordile, suurenes kaupade väljavedu I kvartalis 3%. I kvartalis mõjutasid SKP kasvu ka neto-tootemaksud. Jooksevhindades suurenes käibemaksu ning kütuse- ja tubakaaktsiisi laekumine, samas alkoholiaktsiisi laekus eelmise aasta I kvartaliga võrreldes vähem. Enim pidurdas I kvartalis majanduskasvu transpordi tegevusala lisandväärtuse vähenemine.

8 8 Teist korda viimase viieteistkümne aasta jooksul oli tarbijahinnaindeks aastal negatiivne, langedes võrreldes aasta keskmisega võrreldes 0,1 protsenti. Indeksile avaldas suurimat mõju 6,2-protsendiline elektri odavnemine. Suuremat mõju avaldasid veel alkohoolsete jookide 6,7-protsendiline ja tubakatoodete 3,1- protsendiline kallinemine ning mootorikütuse 3,8-protsendiline langus aasta mai lõpetas 11-kuulise perioodi, mil tarbijahinnaindeksi aastamuutus jäi alla nulli, võrreldes eelmise aasta maiga tõusid hinnad 0,1%, kaubad odavnesid 0,4%, samas teenused kallinesid 0,8% võrra aasta maiga võrreldes mõjutas tarbijahinnaindeksit enim 8,1% odavam mootorikütus ning 5,4% kallinenud alkohoolsed joogid. Võrreldes eelmise aasta maiga on toidukaupadest enim kallinenud kuivatatud puuvili ja pähklid (33%) ning kohv (19%), odavnenud aga kartul (25%) ja suhkur (24%) aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 12,1 mld euro väärtuses ja imporditi Eestisse 13,7 mld euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 1,6 mld eurot, mis oli 58 mln eurot suurem kui aastal. Võrreldes aastaga kahanes eksport 2% ja import 1%. Peamised ekspordi sihtriigid aastal olid Rootsi (18% koguekspordist), Soome (15%) ja Läti (11%). Kaupadest eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid (22% koguekspordist), mineraalseid tooteid (11%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (10%). Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (15% koguimpordist), Saksamaalt (12%) ja Rootsist (11%). Enim imporditi elektriseadmeid (19% koguimpordist), mineraalseid tooteid (13%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Ekspordi vähenemine oli peamiselt tingitud transpordivahendite, keemiatööstuse tooraine ja toodete ning mehaaniliste masinate väljaveo kahanemisest. Impordi vähenemist mõjutas enim transpordivahendite, mehaaniliste masinate ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade sisseveo kahanemine. Euroopa Liidu riikide osatähtsus kaupade ekspordis oli 72% ja impordis 83%. Keskmine brutokuupalk oli aasta I kvartalis 1010 eurot ja see tõusis aasta I kvartaliga võrreldes 4,5%. Viimastes kvartalites on brutokuupalga tõus aeglustunud, sest aasta I kvartalis oli brutokuupalk eelmise aasta sama ajaga võrreldes kasvanud 7,3%. Samas on peamiselt tänu tarbijahindade langusele kasvanud reaalpalk (tõusis aasta I kvartalis võrreldes aasta I kvartaliga 5,4%), milles on arvesse võetud tarbijahinnaindeksi mõju. Suurimat brutokuupalka teeniti finants- ja kindlustustegevuses (1762 eurot), elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise sektoris (1660) ja info ning sidevaldkonnas (1631).

9 aasta I kvartalis töötuse määr 6,6% ning tööhõive määr 63,3%. Võrreldes eelmise kvartaliga suurenes töötuse määr 0,3 protsendipunkti võrra, samas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes töötuse määr 8,5%-st 6,6%-ni. Samas suurusjärgus töötuse määra langusega tõusis aastaste tööhõive määr aasta I kvartali 61,1%-st aasta I kvartali 63,3%-ni. Hinnanguliselt oli aasta I kvartalis hõivatut. Viimaseid aastaid on iseloomustanud tööturul aktiivsete inimeste arvu kahanemine, mis on tingitud eelkõige rahvastiku vähenemisest ja väikesearvuliste sünnikohortide tööikka jõudmisest. Siiski oli majanduslikult aktiivsete inimeste arv aasta I kvartalis veidi suurem kui eelmise aasta samas kvartalis ning aastaste tööjõus osalemise määr tõusis 67,8%-ni. Suurima panuse tööjõus osalemise määra tõusu andis mitteaktiivsete inimeste arvu vähenemine võrra aasta I kvartaliga võrreldes. Eelnevate aastate I kvartalitega võrreldes oli aasta I kvartalis tööjõus osalemise määr ehk tööjõu osatähtsus aastases rahvastikus viimase 15 aasta kõrgeim. Tööeas rahvastiku suurenevat majanduslikku aktiivsust on viimastel aastatel oluliselt mõjutanud vanemaealiste (50 74-aastased) suurem osalus tööturul ning koolid lõpetanud ja tööturule suundunud suuremaarvulisem laulva revolutsiooni põlvkond. Turusituatsioon a I kvartalis sõlmiti Maa-ameti andmetel notariaalselt tõestatud kinnisvara ostu-müügitehingut, kinnisvaraturu kogukäive oli aasta esimeses kvartalis natuke üle 593 mln euro. Võrreldes möödunud aasta sama kvartaliga langes tehingute arv 0,3%, ent turu käive kasvas 19,1%. Traditsiooniliselt on aasta I kvartal olnud võrreldes teiste kvartalitega tagasihoidlikum nii tehingute arvu kui käibe poolest, mis peegeldus ka numbrites, kui võrrelda a IV kvartaliga, kus tehti 19,4% rohkem tehinguid 13,0% suurema käibega ostu-müügitehingust sooritati a I kvartalis 4834 kinnisasja tehingut väärtuses üle 307 mln euro, sellest 1055 eluhoonetega hoonestatud maa tehingut üle 75 mln euro eest. Korteriomanditehinguid sooritati I kvartalis 5380 väärtusega 284 mln eurot, millest 4496 tehingut käibega ligi 264 mln eurot moodustasid eluruumid. Võrreldes aasta taguse perioodiga sõlmiti ligi 5% vähem kinnisasja tehingut, samas suurenes käive suurenes ligi 26% (eluhoonetega hoonestatud maa vastavad näitajad olid 3,5% tehingute langust ja ligi 2,2% käibe tõusu). Ostu-müügitehingute kasvu näitasid korteriomanditehingud, mida võrreldes aasta taguse perioodiga sõlmiti ligi 5% rohkem; käive kasvas antud segmendis 14,6% (eluruumide osas kasvasid ostu-müügi tehingud 2% võrra, käibe kasvu oli 15,6%). Maakondade lõikes sooritati a I kvartalis enim tehinguid Harjumaal, kus sooritati 4451 kinnisvara ostumüügitehingut ligi 429 mln eurose käibe juures. Kogu Eestis sõlmitud tehingutest moodustas Harjumaa osa 43,4%, käive koguni üle 72,3% ostu-müügitehingut sõlmiti Tartumaal (käive üle 54 mln euro), järgnesid 846 tehinguga Ida-Virumaa (käive ligi 17 mln eurot) ja 748 tehinguga Pärnumaa (käive üle 25 mln euro). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas tehingute hulk enim Raplamaal ja Pärnumaal (kasvu vastavalt 33,6% ja 25,1%), suurimat käibekasvu näitasid Läänemaa ja Harjumaa (kasvu vastavalt 44,0% ja 26,3%). Tehingute arv langes kokku üheksas maakonnas, kõige enam Hiiu- ja Saaremaal (vastavalt -60,9% ja -29,1%), käive langes kokku kaheksas maakonnas, enim Hiiu- ja Põlvamaal (vastavalt -49,0% ja -36,5%). Tervikuna tõusis eluaseme hinnaindeks aastal aasta keskmisega võrreldes 13,7%. Aastases võrdluses tõusid korterite hinnad 15,5% ja majade hinnad 9,1%. Eluaseme hinnaindeksi muutus oli aasta IV

10 10 kvartalis võrreldes III kvartaliga -0,2% ja võrreldes aasta IV kvartaliga 10,1%. Eelmise kvartaliga võrreldes langesid korterite hinnad IV kvartalis 1% ning majade hinnad tõusid 1,8%. Tallinna tõusid korterite hinnad 1,1%, samas kui ülejäänud Eestis olid hinnad languses. Keila linn on a seisuga 9779 elanikuga väikelinn Põhja-Eestis, asudes pealinnast Tallinnast 25 km läänepool, Saue linnast 7 km ja Paldiski linnast 22 km. Linna pindala on 11,25 km², millest pool on tihedalt asustatud. Teine pool on kaetud metsade, looduslike heinamaade ja soodega. Keila idapiir kulgeb mööda Keila jõge, mis suubub Soome lahte Keila-Joa piirkonnas. Keilat läbivad Paldiskisse ja Lääne-Eestisse (Haapsallu) viivad maanteed ja raudtee, linn on Lääne-Harjumaa keskus. Hästi arenenud ettevõtlus pakub hulgaliselt töökohti mitte ainult Keila, vaid ka ümbruskonna valdade ja Tallinna elanikele. Kõik suuremad tööstuspiirkonnad paiknevad linna äärealadel. Tööstus- ja äripiirkonnana on Keila Harjumaa mõistes keskmiselt hinnatud, olles hinnatud eelkõige magistraalteede (Pärnu mnt, Tallinna ringtee ja sealtkaudu muud magistraalid) ja tööjõu läheduse poolest. Keila elamispindade peamise ostjaskonna moodustavad kohalikud ja Tallinnas tööl käivad inimesed ning teistest Tallinna lähipiirkondadest pärinevad inimesed, kel (sageli põhimõtteliselt) puudub soov elada kärarikast ning anonüümset linnaelu. Elamispindade soetajateks on peamiselt eestikeelne elanikkond, kes hindavad Keila väljakujunenud elukeskkonda, head ühis- ning autotranspordiühendust Tallinnaga mööda põhimagistraale ning kõiki võimalusi pakkuvat kohalikku infrastruktuuri. Keila linnas äripindade müügiturg praktiliselt puudub, aasta jooksul on Keilas toimunud ärihoonetega vaid 10 müügitehingut. Toimunud tehingute hinnad on jäänud hinnavahemikku eurot (kalleim tehing toimus pangahoonega), kusjuures pinnaühiku hinnad varieeruvad EUR/m², keskmine hind 362 EUR/m². Äriobjektide müügipakkumiste arv on Keila linnas samuti väike. Hindamise hetke seisuga on kinnisvaraportaali city24.ee andmetel Keila linnas pakkumisel 6 äriobjekti kinnistute pakkumishinnad jäävad vahemikku EUR/m² ehk valdavalt ca EUR/m². 10.Hindamismeetod ja hindamine 10.1 Hindamismeetod Hinnatava vara näol on pigem tegemist müügiobjekti kui üüriobjektiga ning tõenäolisem on vara ost omakasutusse, mitte üüritulu teenimise eesmärgil. Sellest lähtuvalt oleme käesolevas eksperthinnangus vara turuväärtuse leidmiseks valinud Eesti vara hindamise standardiseeriale EVS 875 vastava võrdlusmeetodi (Sales Comparison Approach). Võrdlusmeetod ehk turupõhine käsitlus põhineb analüüsil, mille aluseks on hinnatava vara võrdlus sarnaste müüdud varadega. Võrdluse käigus selgitatakse välja erisused hinnatava vara ja sarnase müüdud varade vahel ning selle põhjal korrigeeritakse müüdud varade hindu ja leitakse hinnatava vara väärtus. Kohandamise eesmärk on hinnata, kui palju oleks maksnud võrreldav kinnisvara, kui see ei erineks hinnatavast varast. Vara peab olema võrreldav teiste analoogsete varadega füüsiliste, asukoha ja majanduslike näitajate osas. Turuväärtuse hindamisel on meetodi aluseks asenduspõhimõte potentsiaalne ostja ei ole valmis maksma vara eest rohkem, kui sarnaste varade eest tavaliselt turul makstakse. Võrdlusmeetod on varade väärtuse leidmisel üldlevinud ja annab piisavate võrdlusandmete olemasolul tõepäraseima tulemuse Hindamine Hindamisel võetakse võrdluseks võimalikult lähedases ajavahemikus võrreldavas ja kaudselt võrreldavas piirkonnas müüdud analoogsed kinnistud, mis sarnanevad hinnatavale varale oma kvalitatiivsete ja arvuliste näitajate poolest. Hindamisel on kasutatud Uus Maa Kinnisvarabüroo OÜ andmebaasis ja Maa-ameti tehinguregistris leiduvat tehinguinfot. Turuväärtuse leidmisel lähtutakse tehingu objekti tervikhinnast, kuna hinnatava vara puhul kajastab see hindaja hinnangul vara turuväärtust kõige täpsemini. Kohandatud tehinguhindadele osakaalude andmisel lähtume põhimõttest, et absoluutväärtuselt väikseima summaarse kohandusega tehingule antakse suurim osakaal ning suurima summaarse kohandusega tehingule väikseim osakaal. Kohandamisel kasutatakse võrdlusobjektide käibemaksuta tehinguhindasid. Leitud hindamistulemus ei sisalda käibemaksu ning sellele ei lisandu käibemaksu.

11 11 Võrdlustabel Hinnatav vara Võrdlusobjekt 1 Võrdlusobjekt 2 Võrdlusobjekt 3 Aadress Ohtu tee 2B, Keila linn Jaama tn Aegviidu alev Klooga mnt Tabasalu alevik Uus tn, Keila linn Müügihind (EUR/m²) Müügihind (EUR) Tehingu aeg Kohandus (%) 0,0% 0,0% 0,0% Ajaldatud müügihind (EUR/m²) Asukoha võrdlus Asub Keila kesklinnas, äriliselt keskmiselt hinnatud asukohas, raudtee ja turu lähedal, magistraaltänavast eemal Halvem, asub Aegviidu alevis, väiksem asula, madalamalt hinnatud Parem, asub Tabasalu alevikus vahetult liiklustiheda Klooga mnt ääres, hästi leitav, kõrval kauplused ja parkla Parem, asub Keila kesklinnas, ärilise kasutuse kontekstis on asukoht hinnatud. Kinnistu on teelt hästi nähtava ja hea juurdepääsuga, paikneb ärihoonete naabruses. Kohandus (%) 20,0% -10,0% -20,0% Ehitise seisukord Remonti vajav endine kohvikuhoone Heas seisukorras kauplus-baar Remonti vajav müügipaviljon Rahuldavas seisukorras kauplusehoone Võrdlus Parem Võrreldav Parem Kohandus (%) -20,0% 0,0% -5,0% Siseviimistluse seisukord Remonti vajav Heas seisukorras Remonti vajav Rahuldavas seisukorras Võrdlus Parem Võrreldav Parem Kohandus (%) -30,0% 0,0% -10,0% Ruumide üldpind (m²) 28,4 64,9 50,0 55,8 Võrdlus Suurem, parem Suurem, parem Suurem, parem Kohandus (%) -20,0% -10,0% -10,0% Tehnovõrgud Olemas, elektriküte Olemas, elektriküte Puuduvad Olemas, elektriküte Võrdlus Võrreldav Halvem Võrreldav Kohandus (%) 0,0% 10,0% 0,0% Krundi suurus (m²) Võrdlus Suurem, parem Suurem, parem Suurem, parem Kohandus (%) -10,0% -20,0% -10,0% Omandivorm Kinnisasi Kinnisasi Kinnisasi Kinnisasi Võrdlus Võrreldav Võrreldav Võrreldav Kohandus (%) 0,0% 0,0% 0,0% Lisaväärtus Puudub Puudub Puudub Kinnistul on täiendav ehitusõigus, olemasolevat hoonet on võimalik laiendada äripindade osas kuni 180 m² Võrdlus Võrreldav Võrreldav Parem Kohandus (%) 0,0% 0,0% -20,0% Summaarne kohandus -60,0% -30,0% -75,0% Absoluutkohandus 100,0% 50,0% 75,0% Kohandatud hind (EUR/m²) Kaalud 0,2 0,5 0,3 Seega kujuneb hinnatava kinnistu turuväärtuseks hindamise hetkel EUR ehk ümardatult ca eurot.

12 Hindamistulemus Arvestades kinnisvaraturu hetkeseisu on Uus Maa Kinnisvarabüroo OÜ hinnangul aadressil Ohtu tee 2B, Keila linn, Harjumaa asuva kinnistu (registriosa ) turuväärtus väärtuse kuupäeval s.o a: EUR (seitseteist tuhat eurot) *Leitud turuväärtus ei sisalda käibemaksu. Arvestades vara asukohta, suurust, seisukorda ja otstarvet, võib likviidsust pidada keskmisest madalamaks. Hindamistulemus on keskmise täpsusega ning reaalne müügihind võib erineda siintoodust +/- 20%. Analoogsete kinnistute väljakujunenud müügiperiood on hinnangu koostamise hetkel keskmiselt kuni üks aasta. Koostaja: /allkirjastatud digitaalselt/ Meelis Tammre Vara hindaja, tase 7 Kutsetunnistus Maa-ameti litsents 070 MA-mh Uus Maa Kinnisvarabüroo OÜ Tel: /allkirjastatud digitaalselt/ Käesolev eksperthinnang on koostatud 12 leheküljel ja 4 lisal: Lisa 1: Fotod Lisa 2: Kinnistusregistri väljavõte. Lisa 3: Kvaliteediklasside määratlemise alused. Lisa 4: Vastavuskinnitus standardi nõuetele.

13 13 Eksperthinnangu lisad Lisa 1. Fotod

14 Lisa 2. Kinnistusregistri väljavõte Väljavõtte tegija: Meelis Tammre Asutus: OÜ KINNISVARABÜROO UUS MAA Kuupäev: :51:05 Kinnistusosakond Tartu Maakohtu kinnistusosakond Uus registriosa number Kinnistu nimi Korteri nr Õigsuse märge Elektrooniline registriosa omab õiguslikku tähendust: Digitoimik Kinnistustoimiku kõik dokumendid on digitaalsed alates I jagu KINNISTU KOOSSEIS Kande number Katastritunnus Sihtotstarve ja asukoht Pindala Avamine, koosseisu muudatused, ühendamise ja jagamise kanded Kande kehtivus :001:0127 Ärimaa 100%, Harju maakond, Keila linn, Ohtu tee 2b. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel. 414 m2 Registriosa avamisel kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Mare Tomingas kehtiv II jagu OMANIK Kande number Omanik Kande alus Kande kehtivus 1 Keila linn kinnistamisavalduse alusel sisse kantud Kohtunikuabi Mare Tomingas kehtiv III jagu Kande number KOORMATISED JA KITSENDUSED Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused v.a. Märked piiratud asjaõiguste kohta, kannete muudatused ja hüpoteegid ja märked; käsutusõiguse kitsendused kustutamised Kande kehtivus IV jagu HÜPOTEEGID Kande number Hüpoteegid Hüpoteegi summa Märked hüpoteekide kohta, kannete muudatused ja kustutamised Kande kehtivus

15 15 Lisa 3: Kvaliteediklasside määratlemise alused Kvaliteedihinnang teguritele Nr Tegur Hinnang Koondhinnang I Asukoha kvaliteet 1 Sünergia ja teenuste kättesaadavus 2 Ümbrus 3 Teed ja tänavad, parkimine 4 Mööduv liiklusvoog, nähtavus, juurdepääs, turvalisus 5 Ühistransport 6 Kasutust piiravate kitsenduste mõju 7 Võrguteenused 8 Ehitusõigus 9 Kuju ja suurus 10 Haljastus ja heakord 11 Ehitusgeoloogia ja veerežiim 12 Vaade 13 Keskkonnariskid II Hoone kvaliteet 1 Arhitektuurne lahend 2 Hoone näitajad 3 Hoone konstruktsioonide seisukord 4 Hoone tehnoseadmete seisukord 5 Hoone välisviimistluse kvaliteet 6 Hoone siseviimistluse kvaliteet ja kohtkindla sisustuse olemasolu ning kvaliteet 7 Hoone sisekliima III Kinnisvara juhtimise kvaliteet 1 Dokumentatsioon 2 Kinnisvarajuhi ja/või halduri pädevus 3 Kinnisvara korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuste korraldus 4 Energiatarbimise juhtimine 5 Vara kasutajate homogeensus ja maksejõulisus

16 16 Lisa 4. Vastavuskinnitus standardi nõuetele (EVS 875-4) Käesoleva hindamisaruande koostanud ja kogu hindamistoimingu läbi viinud hindaja kutsealane pädevus on piisav hindamistellimuse täitmiseks. Käesolev hindamisaruanne ja kogu hindamistoiming vastab eesti kinnisvara hindamise standardseeria EVS 875 nõuetele, sh hindamise headele tavadele. Mitte keegi peale hindamisaruandes nimetatud isikute ei ole hindajat hindamistoimingus abistanud. Hindaja ei avalda hindamistoimingu käigus kogutud informatsiooni ja hindamistulemusi mitte kellelegi peale tellijaga kokkulepitud isikute, v.a juhud kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik kindlateks hindamise kutsealaga seotud toiminguteks. Hindaja on tegutsenud erapooletult sõltumatu hindajana, ilma mingite isiklike huvideta hindamistoimingu suhtes. Hindaja poolt hindamistoimingu eest saadav tasu ei ole seotud hindamistulemusega. Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud andmed on hindajale teadaolevalt tõesed ja korrektsed. Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud analüüsid ja järeldused on kitsendatud ainult hindamisaruandes esitatud eelduste ja piiravate tingimustega. Hindamisaruande kuupäev: a. Koostaja: /allkirjastatud digitaalselt/ Meelis Tammre Vara hindaja, tase 7 Kutsetunnistus Maa-ameti litsents 070 MA-mh Uus Maa Kinnisvarabüroo OÜ Tel: /allkirjastatud digitaalselt/

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100 Rävala pst 3 10143 TALLINN Telefon +372 66 84 700 Faks +372 66 84 701 Reg. nr 11036461 Swedbank 221024924925 KMKR EE100903599 1partner@1partner.ee www.1partner.ee Eksperthinnangu nr: 0169/0214H Käsitletav

Rohkem

Microsoft Word RK

Microsoft Word RK Eksperthinnangu nr: 0818/0611H Käsitletav objekt: Omandivorm: Objekti aadress: Detailplaneeringuga hoonestamata kinnistu Paldiski mnt 135 Tellija: Tellija esindaja: Eksperthinnangu eesmärk: Turuväärtus:

Rohkem

Eksperthinnang:

Eksperthinnang: Eksperthinnang: 6621128KL Hinnatav objekt: Kinnistu registriosa nr 341121 Aadress: Hindamise eesmärk: Eksperthinnangu tellija: Hindamiskuupäev Kohal viibinud isikud: Väärtuse kuupäev: Turuväärtus: A.H.Tammsaare

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Kiisa tn 9-2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 2t

Kiisa tn 9-2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 2t EKSPERTHINNANG 2 toaline korter (korteriomand) Kiisa tn 9 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn Töö nr 330639-13 ERI Kinnisvara Tel (+372) 60 600 77 www.eri.ee Hinnangu koostaja Erkki Allekõrs, hindamisekspert,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

1920 AH

1920 AH Eksperthinnang 1920/083 Hindamisobjekt: Hoone Tallinnas Uus tn 30 Tellija: Tallinna Elamumajandusamet Vabaduse plats 10, Tallinn Hindamine teostatud: 28.-29.08.2003 Hindaja: Uus Maa Kinnisvarakonsultantide

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Eksperthinnang:

Eksperthinnang: Eksperthinnang: Hinnatav vara: Vara tüüp: 445/1217GS 2/5 mõtteline osa hoonestatud maaüksusest Ühepereelamu kõrvalehitistega kinnistamata maaüksus Asukoht: Kajaka, Keemu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARD VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on standardi EVS 875-3:2005 uustöötlus; on kinnitatud Eesti

Rohkem

Microsoft Word _Vabaduse_40,_Narva-Joesuu

Microsoft Word _Vabaduse_40,_Narva-Joesuu Eksperthinnang nr 412544 Hindamisaruande kuupäev 01.10.2015 Tellija SPB Build Invest Group OÜ (reg-nr 12626762). Hinnatav vara Kinnistu registriosa numbriga 1681008, mille koosseisu kuulub 2241 m 2 suurusel

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

IPartner K I N N I S V A R A Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst TALLINN Telefon Faks +3

IPartner K I N N I S V A R A Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst TALLINN Telefon Faks +3 IPartner --------- K I N N I S V A R A---------------------- 1 Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst 3 10143 TALLINN Telefon +372 66 84 700 Faks +372 66 84 701 Reg. nr 11036461 Swedbank 221024924925

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 16. AASTA MAJANDUSÜLEVAADE Tallinn 17 Sisukord Makromajanduslik olukord... 3 Väliskaubandus... 8 Töötlev tööstus... 14 Toiduainete ja jookide tootmine... 17 Tekstiilitootmine... 21 Rõivatootmine... 23

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem