Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil"

Väljavõte

1 Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil Sisukord 1. Üldsätted Töökorraldus Õppetegevus. Hindamine. Mõjutamine. Tunnustamine Tunniväline tegevus ja pikapäevarühm Õpilase õigused Õpilase kohustused Õpetaja õigused ja kohustused Lütseumlase käitumisnormid Lütseumlase riietus Õpilaspilet Raamatukogu Õpikud Lõppsätted... 8 LISAD... 9 LISA 1. Tallinna Prantsuse Lütseumisse vastuvõtu kord... 9 LISA 2. Arvutiklassi kasutamise kord... 9 LISA 3. Õpilasesinduse põhikiri... 9 LISA 4. Individuaalne õppekava haridusliku erivajaduse puhul Andekad õpilased Välismaal õppijad Õpilased, kelle emakeel ei ole eesti keel Tervislikel põhjustel koduõppel õppijad LISA 5. Tallinna Prantsuse Lütseumi hindamisjuhend LISA 6. Puudumisest ja koolikohustuse täitmisest LISA 7. Tallinna Prantsuse Lütseumi õpetaja ametijuhend... 10

2 1. Üldsätted 1.1. Koolielu allub põhimõttele: Probi estote per totam vitam. Olgem väärikad kogu elu Tallinna Prantsuse Lütseumi tegevust reguleerivad Eesti Vabariigi haridusseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, lastekaitseseadus, alaealiste mõjutusvahendite seadus, Tallinna Prantsuse Lütseumi põhimäärus, Tallinna Prantsuse Lütseumi õppenõukogu ülesanded ja töökord ning teised Eesti Vabariigi, Tallinna linna haridusalased sidusdokumendid, Tallinna Prantsuse Lütseumi dokumendid ning üldkehtivad käitumisnormid ja hea tava põhimõtted TPL-i kodukord sisaldab kooli õpilaste, töötajate ning õpilaste seaduslike esindajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse, kaitstuse. Väärikas käitumine ja kooli väärikas esindamine tagab üldise lugupidamise ühiskonnas Tallinna Prantsuse Lütseumi kodukorra võtab vastu TPL-i õppenõukogu. Kodukorra kehtivuse alguskuupäeva ning muudatused kinnitab kooli direktor käskkirjaga Tallinna Prantsuse Lütseumi kodukord avalikustatakse kooli kodulehel ning klassijuhatajad teavitavad kodukorra muudatustest õpilasi klassijuhatajatunnis Enne TPL-i õppima või tööle asumist peab töötaja, õpilane või õpilase esindaja tutvuma kooli kodukorraga Õpilaste vastuvõttu Tallinna Prantsuse Lütseumisse reguleerib Tallinna Prantsuse Lütseumisse vastuvõtu kord (LISA 1). 2. Töökorraldus 2.1. Tallinna Prantsuse Lütseumis toimub õppetöö iga ilmaga Tallinna Prantsuse Lütseumis on õppeaasta jagatud neljaks õppeveerandiks. Koolivaheajad lähtuvad haridus- ja teadusministeeriumi kinnitatud kuupäevadest Tallinna Prantsuse Lütseumis toimub õppetöö kahes koolimajas: Hariduse 8 (1. 5. klass) ja Hariduse 3 ( klass) Hariduse 3 koolimaja avatakse tööpäeva hommikul 7.30 ja suletakse Hariduse 8 koolimaja avatakse 7.30 ja suletakse Kooli ürituste ajal suletakse koolimajad vastavalt kooli direktorilt või majandusjuhatajalt saadud juhistele. Koolivaheaegadel on Hariduse 3 koolimaja avatud ning Hariduse 8 koolimaja Suvine töökorraldus ja koolimajade lahtiolekuajad lepitakse kokku juunikuu viimases õppenõukogus. Koolimajja sisenemiseks ja sealt väljumiseks kasutatakse üldjuhul koolihoone peaust Turvalisuse tagamiseks on koolimaja valvuritel õigus teha täiendavaid pärimisi isikutelt, kes soovivad koolimajja siseneda või koolimajast väljuda Lütseumis on igal klassil oma koduklass. Ainekabinettides toimuvad muusika-, kunsti-, tööõpetuse ja loodusteaduste tunnid, samuti osa keeletunde. 2

3 2.7. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad esimesel ja neljandal veerandil õues. Teisel ja kolmandal veerandil toimuvad I klassi kehalise kasvatuse tunnid Hariduse 3 saalis, II XII klassi tunnid renditud võimlas, kuhu koolipäeva keskel viib ja kust toob tellitud buss. Bussi peale minnes, bussis ja kooli naastes tuleb õpilasel täita kehalise kasvatuse õpetajate korraldusi. Kui kehaline kasvatus on päeva esimene tund, siis tuleb võimlasse ise kohale minna. Kui kehalise kasvatuse tund on viimane, siis koju või kooli tagasi tuleb õpilasel endal minna Ainekabinettides (füüsika-, keemia-, muusika-, arvutiklass, töökoda, võimla jt) kehtib üldine kord ja lisaks ainekabineti ohutustehnika eeskirjadest kinnipidamise kord (LISA 2. Arvutiklassi kasutamise kord) 2.9. Tunniplaan, tundide algus- ja lõpuajad ning vahetunnid on kirjas kooli kodulehel ( ning kooli infostendidel. Tunniplaan võib muutuda igal õppeveerandil Tunniplaani või muudest õppe- ja kasvatustegevuse muudatustest teavitab õpilasi klassijuhataja, õppealajuhataja või kooli koduleht Lütseumlased tulevad kooli vähemalt 15 minutit enne tundide algust, panevad üleriided ja välisjalanõud garderoobi Õpilased ootavad tunni algust tunniplaanis ette nähtud ruumis või selle ruumi juures koridoris Tunni algusest annab märku koolikell, see tähendab, et õpetaja ja õpilased on klassis ning valmis alustama õppetööd Tundi alustatakse püsti tõusmise ja tervitamisega. Kui klassiruumi siseneb külaline, tõusevad õpilased tervituseks püsti Tunni lõpetab koolikell või õpetaja Kõik koolipere liikmed hoiavad koolis ja kooli territooriumil puhtust ning korda, kasutavad kooli ruume ja vara otstarbe kohaselt. Kui keegi kaotab või rikub tahtlikult kooli vara, tuleb tekitatud kahju hüvitada Enne koolist lahkumist kontrollib iga õpilane, et tema koht ja riiul klassis ning garderoob jääb korda Lütseumlane vastutab oma isiklike esemete eest. Järelvalveta jäetud esemete eest kool ei vastuta. Esemete kadumise korral informeerivad õpilased klassijuhatajat ning töötajad õppealajuhatajat või majandusjuhatajat Koolipäevadeks määrab klassijuhataja graafiku alusel korrapidajaõpilased, kelle ülesanne on tagada päeva jooksul klassiruumi korrasolek: korrapidaja puhastab iga tunni ja koolipäeva lõpul klassitahvli, tuulutab klassi, päeva lõpul pühib põranda ja vastutab, et iga asi on klassis selleks ette nähtud kohal Kooliaasta algul valitakse VI XII klassis kaks klassivanemat poiss ja tüdruk, kes abistavad klassijuhatajat ning esindavad klassi suhetes kooli juhtkonnaga. Koolis tegutseb õpilasesindus, mille tegevust reguleerib põhikiri (LISA 3. Õpilasesinduse põhikiri) 3

4 3. Õppetegevus. Hindamine. Mõjutamine. Tunnustamine 3.1. Õppetöö alusdokument on kooli õppekava Koostöös lapsevanemaga (nt välislähetuses olevate lapsevanemate (diplomaatide) laste puhul) on võimalik rakendada lapse õppeprotsessis individuaalset õppekava (LISA 4. Individuaalne õppekava haridusliku erivajaduse puhul) Õppe- ja kasvatustegevuse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Õpe võib toimuda ka loengu, matka, õppekäigu, eksamikonsultatsiooni, e-õppe vm vormis Igal veerandil toimuvad VI XII klassi õpilastele ülekoolilised testid, mis on õppe- ja kasvatustöö osa ja mille materjalid avaldatakse kooli kodulehel. Testide valdkonnad on kultuur, ajalugu ja ühiskond Õppeprotsessi hindamist reguleerib Tallinna Prantsuse Lütseumi hindamisjuhend (LISA 5. Tallinna Prantsuse Lütseumi hindamisjuhend) Iga õppeveerandi lõpus saab õpilane tunnistuse. Õpilane toob lapsevanema allkirjaga tunnistuse uue õppeveerandi algul klassijuhataja kätte Koolikohustuse täitmist, õppetundidest puudumist ning hilinemisega seotud probleeme käsitleb TPL-i puudumiste ja koolikohustuste täitmise kord (LISA 6. Puudumisest ja koolikohustuse täitmisest) Kui õpilane ei käitu kooli kodukorra kohaselt ega pea teistest lugu, siis turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisel lähtutakse PGS 58 lg Õpilase tunnustamise viisid on õpetaja või kooli juhtkonna suuline kiitus; õpetaja kirjalik kiitus; direktori käskkiri, mis avaldatakse kooli kodulehel ning kooli infotahvlil; tänukiri või diplom, mille väljaandmise ettepaneku teeb klassijuhataja või aineõpetaja; kiituskiri või ainekiituskiri, mille väljaandmise ettepaneku teeb klassijuhataja või aineõpetaja ja mille kinnitab õppenõukogu preemiaekskursioon Õpetaja tunnustamise viisid on kolleegi või kooli juhtkonna suuline kiitus; direktori käskkiri; tänukiri, mille väljaandmise ettepaneku teeb kolleeg või direktsiooni liige; preemia. 4

5 4. Tunniväline tegevus ja pikapäevarühm 4.1. Õppe- ja kasvatustöö lahutamatu osa moodustavad TPL-is ka aktused, koolipeod, ühised näituse- ja muuseumi, teatri- ja kontserdikülastused (nt kooli sünnipäevakontsert Estonias) Ülekoolilised tunnivälised tegevused toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile, mis avaldatakse kooli kodulehel Huvialaringid toimuvad vastavalt huvialaringide tunniplaanile Ringitöö toimumispaika ei tulda varem kui 15 minutit enne tunni algust Pikapäevarühm alustab septembri teisel nädalal Hariduse 8 koolimaja raamatukogus ja tegutseb tööpäevadel kuni Pikapäevarühmas tegeleb õpilane pikapäevarühma kasvataja juhendamisel koduste töödega või loeb raamatut Pikapäevarühma koha soovist annab lapsevanem teada avaldusega klassijuhatajale. Avalduse vorm on leitav kooli kodulehelt. 5. Õpilase õigused 5.1. Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilasel on õigus omandada põhi- või gümnaasiumiharidus TPL-is Õpilasel on õigus vahetada kooli. Põhikooli õpilane kustutatakse TPL-i õpilasregistrist alles siis, kui ta on kantud uue kooli õpilasregistrisse. Kooli sisseastumise või koolist lahkumise kinnitab õpilase seadusliku esindaja avaldus Õpilasel on õigus viibida kooli ruumides kooli lahtioleku ajal Alates VIII klassist on õpilasel õigus valida oma klassi esindajad õpilasesindusse ning olla sinna valitud Õpilasel on õigus teha klassijuhatajale, aineõpetajatele, õpilasesindusele, direktsioonile ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks Õpilasel on õigus pöörduda abi saamiseks õpetaja poole, kui ta uut materjali ei mõistnud või on puudunud koolist mõjuval põhjusel (näiteks esindanud kooli või riiki olümpiaadil või võistlusel). Üldjuhul peab kinni pidama õpetaja määratud konsultatsiooniaegadest või saavutama õpetajaga erikokkuleppe Õpilasel on õigus aineväliste ja muude probleemidega pöörduda kooli töötajate poole Õpilasel on õigus kasutada kooli õppe- ja infotehnoloogilisi vahendeid õppeülesannete täitmiseks Õpilasel on õigus nõuda kooli juhtkonnalt nõuetekohast valgustust ning tema eale ja kasvule sobilikku koolipinki ja tooli Õpilasel on õigus hoida oma õpikuid ja vihikuid koduklassi riiulis. 5

6 6. Õpilase kohustused 6.1. Õpilane on kohustatud võimetekohaselt õppima ning omandama õppekavale vastavad teadmised Õpilane on kohustatud osalema igas õppetunnis kogu õppeaasta (175 päeva) vältel, kui puudumiseks pole mõjuvat põhjust (näiteks haigus, olümpiaadidel või võistlustel osalemine) Klassivanem on kohustatud teavitama õppealajuhatajat, kui aineõpetaja pole 5 minuti jooksul pärast tunnikella tundi tulnud Põhikooli õpilane on kohustatud täitma õpilaspäevikut Õpilane on kohustatud kaasa võtma tunniks vajalikud õppevahendid Õpilane on kohustatud täitma kõik õpetaja antud õpiülesanded tähtajaks. Õppevahendite kooli unustamine ei vabanda kodutööde tegemata jätmist Õpilane on kohustatud osalema igas kehalise kasvatuse tunnis. Kui arst on õpilase kehalise kasvatuse tunnist vabastanud, jälgib õpilane tunnis toimuvat või täidab õpetaja antud alternatiivseid ülesandeid Õpilane on kohustatud sooritama tasemetööd, testid, ülemineku- või lõpueksamid, mille on määranud kooli direktsioon, kohalik omavalitsus või haridus- ja teadusministeerium Õpilane on kohustatud teavitama õpitulemustest oma vanemaid Õpilane on kohustatud hoidma kooli mööblit ja õppevahendeid. Kui õpilane tekitab koolile materiaalset kahju, peab ta sellest teavitama oma vanemaid. Õpilase tekitatud materiaalse kahju hüvitab lapsevanem Õpilane sööb koolimajas ainult selleks ette nähtud ruumides (sööklas ja puhvetis) Ekskursioonidel, matkadel, õppekäikudel, võistlustel ja olümpiaadidel esindab õpilane oma kooli ning on seetõttu kohustatud täitma õpetajate ja teiste neid juhendavate täiskasvanute korraldusi, käituma viisakalt ja arvestama kaaskodanikega, täitma ohutusnõudeid. 7. Õpetaja õigused ja kohustused Õpetaja õigused ja kohustused on sätestatud Tallinna Prantsuse Lütseumi õpetaja ametijuhendis. (LISA 7. Tallinna Prantsuse Lütseumi õpetaja ametijuhend). 8. Lütseumlase käitumisnormid 8.1. Lütseumlane on igas olukorras kooli esindaja ning käitub EV seaduste ja üldiste eetiliste tõekspidamiste alusel ning suhtub kaasinimestesse lugupidamisega Lütseumlane tervitab kõiki kaaslütseumlasi nii koolis kui ka väljaspool seda Lütseumlane ei tegele tunnis kõrvaliste asjadega Lütseumlane kasutab tunnis elektroonilisi seadmeid ainult õppeotstarbel Lütseumlane ei levita õpetaja koostatud õppematerjale ja konspekte tema loata. 6

7 8.6. Lütseumlane ei loo koolis ohtlikke ja turvalisust ohustavaid olukordi (näiteks ei trügi ega jookse kooliruumides, treppidel, sööklas). Selliseid olukordi märgates on iga õpilane kohustatud teavitama kooli töötajat, kooli töötaja reageerib olukorrale vastavalt ja vajadusel teavitab juhtkonda Lütseumlane ei häiri müraga (näiteks valju muusikaga) oma kaaslasi Lütseumlane kasutab WC-d niimoodi, et seda saavad pärast teda kasutada ka teised koolipere liikmed Lütseumlane ei avalda internetis (sh e-kirjad) ega mobiiltelefoni vahendusel halvustavaid või solvavaid tekste, pilte, videoid ega kasuta teise inimese nime ja identiteeti. Lütseumlane ei tee pilte, videoid ja muid salvestisi asjaosaliste nõusolekuta. Samuti ei avalda kaaslütseumlaste pilte ja salvestisi sotsiaalmeedias ilma nende nõusolekuta. 9. Lütseumlase riietus 9.1. Lütseumlase riietus on puhas ja korrektne I V klassi õpilased kannavad koolipäeviti koolivormi. I ja IV veerandil võib kanda sinise kraega pluusi asemel koolivormi triibulist trikotaažsärki VI XII klassi õpilased ja õpetajad kannavad koolipäeviti klassikaliselt korrektset riietust (näiteks ei kanna lütseumlane koolis siniseid teksaseid või spordirõivaid) Aktustel ja teistel kooliga seotud pidulikel üritustel (nt teatri või kontserdi ühiskülastus) kannavad I V klassi õpilased pidulikku valge kraega koolivormi, VI XII klassi õpilased ja õpetajad pidulikku riietust Muudel juhtudel (kehalise kasvatuse tund, matk, ekskursioon, koolipidu vm) arvestab lütseumlane riietumisel aega, kohta ja asjaolusid (nt ilma ja riietumisnõudeid) Õpilane kannab koolimütsi, kui ilm seda lubab Lütseumlane kannab kooli ruumides (soovitavalt jalasõbralikke) vahetusjalatseid, mis ei tohi kahjustada kooli põrandaid (nt jätta musti jutte või muljuda parketti). 10. Õpilaspilet Õpilaspilet on õpilase Tallinna Prantsuse Lütseumis õppimist tõendav dokument Õpilaspilet tellitakse õpilasele pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja Esmane õpilaspilet (ilma elektrooniliste lisavõimalusteta) on õpilasele tasuta. Õpilaspileti kaotamisel maksab õpilane uue õpilaspileti eest tasu vastavalt pileti tootmiskuludele Õpilane on kohustatud õpilaspiletit hoolikalt hoidma Õpilaspileti saamiseks pöördub õpilane või tema seaduslik esindaja klassijuhataja või kooli sekretäri poole Õpilane on kohustatud esitama õpilaspileti klassijuhatajale pikendamiseks iga õppeaasta alguses. 7

8 10.7. Õpilane (välja arvatud lõpuklasside õpilased) on kohustatud peale kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist õpilaspileti koolile tagastama. 11. Raamatukogu Raamatukogu lugejaks võivad olla kõik kooli õpilased, õpetajad ja teised töötajad Raamatukogu teenused on raamatute kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus. Raamatukogu teenused on tasuta Koju laenutatakse raamatuid 3 nädalaks, ajakirju 1 nädalaks. Raamatukoguhoidja võib tähtaega lühendada või pikendada sõltuvalt teaviku nõudlusest ja eksemplaride arvust. Õppeaasta lõpuks tagastatakse kõik laenutatud teavikud Võlglased ei saa raamatukogu kasutada enne teavikute tagastamist Koju ei laenutata üldjuhul ajalehti, teatmeteoseid, hinnalisi ainueksemplare Õppetundidesse laenutatud teavikute tagastamise eest vastutab aineõpetaja Kaotatud või rikutud teaviku on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samaväärse või raamatukoguhoidja poolt võrdväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle turuväärtuse. 12. Õpikud Tallinna Prantsuse Lütseum võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ning keskharidust omandavatel õpilastel kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid Õpikud saab õpilane õppeaasta alguses raamatukoguhoidjalt kehtiva õpilaspileti alusel Õpikusse tuleb selleks ette nähtud kohale kirjutada õppeaasta ning õpiku kasutaja nimi ja klass. Õpikule tuleb ümber panna kattepaber ja võimalusel ka kilekaaned Õpikud ja muud raamatukogust laenutatud teavikud tagastatakse tähtajaks raamatukokku Lõhutud või kaotatud teaviku peab õpilane hüvitama või samaväärsega asendama. 13. Lõppsätted Kodukord antakse arvamuse avaldamiseks ja muudatusettepanekute tegemiseks kooli töötajatele, hoolekogule ja õpilasesindusele ning selle kinnitab direktor Kooli kodukord arutatakse õpilastega klassijuhatajatunnis läbi pärast kodukorra kinnitamist ning samuti iga õppeaasta alguses. 8

9 LISAD LISA 1. Tallinna Prantsuse Lütseumisse vastuvõtu kord Vaata: LISA 2. Arvutiklassi kasutamise kord Arvutiklassi kasutaja kasutab vaid oma isiklikku kontot; on vaikselt, ei sega teisi; suhtleb arvuti, mitte naabriga; töötab ühe arvutiga, ei vaheta kohti; töötab üksi, kui ülesanne ei nõua rühmatööd; ei külasta sobimatuid veebilehekülgi; ei laadi ise arvutisse tarkvara; logib lahkudes arvutist välja; korrastab laua ja lükkab klaviatuurisahtli lauaplaadi alla; tõstab tooli laua alla. Kui on reede, siis viimane arvuti kasutaja lülitab selle lahkudes välja. LISA 3. Õpilasesinduse põhikiri Vaata: LISA 4. Individuaalne õppekava haridusliku erivajaduse puhul Individuaalne õppekava koostatakse vastavalt vajadusele andekatele õpilastele, välismaal õppijatele, õpilastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, ja tervislikel põhjustel koduõppel õppijatele. 1. Andekad õpilased Andekale õpilasele koostatakse tema arengu vajadusest lähtuv individuaalne õppekava, kui tema isiksuseomaduste ning teadmiste mahu tõttu ei ole otstarbekas järgida tavapärast töökava. Andekate õpilaste haridusliku erivajaduse määrab aineõpetaja, kes koostab õpilase ja tema vanemate nõusolekul individuaalse õppekava, lähtudes õpilase huvidest ja arengutasemest. Individuaalse õppeakava alusel õppiv andekas õpilane peab sooritama ka põhiõppekavas ette nähtud vajalikud testid ja kontrolltööd. 2. Välismaal õppijad Välismaal õppijale koostab individuaalse õppekava kool koostöös lapsevanemaga. Koduõppe rakendamiseks või selle ennetähtaegseks lõpetamiseks esitab vanem kooli direktorile 9

10 kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, milles tuleb näidata tähtaeg, mis ajal soovitakse koduõpet rakendada või seda ennetähtaegselt lõpetada. Lapsevanem esitab koolile eestikeelse õppekava, mille alusel laps välismaal õpib, ning välismaa kooli õppetöö tulemused. Tallinna Prantsuse Lütseumi juhtkond ja klassijuhataja hindavad välismaa õppeasutuse õppekava ja hindamissüsteemi vastavust lütseumi õppekavale ning vajadusel ja kokkuleppel aineõpetajatega koostavad eraldi õppekava ning tööplaani vajalike ainete õppimiseks lütseumis. Tallinna Prantsuse Lütseum eeldab, et individuaalse õppekava alusel õppija sooritab lütseumis arvestused ja teadmiste testid nendes õppeainetes, mida õpilane välismaal ei õpi. Konsultatsiooni ja vastamise ajad tuleb lapsevanemal või lapsel kokku leppida aineõpetajaga. Tallinna Prantsuse Lütseum annab välismaal õppijale tasuta kasutada vajalikud õpikud, mille õpilane õppeaasta lõpus tagastab kooli raamatukokku. Kui kooli juhtkond hindab välismaa kooli õppekava Tallinna Prantsuse Lütseumi õppekavast liiga erinevaks, siis tuleb õpilasel sooritada õpitulemuste omandamist kontrollivad tööd kooli juhtkonna poolt kehtestatud õppeainetes. Õpilase välisriigis viibimise ajal kasutatakse kooli, õpilase ja vanema vahelise suhtluse korraldamiseks asjakohaseid infotehnoloogilisi vahendid. 3. Õpilased, kelle emakeel ei ole eesti keel Kui võõrkeeleõpetaja märkab, et mõne õpilase jaoks on seoses koduse keelekeskkonnaga riiklik keeleõppekava liiga lihtne ega nõua temalt pingutust, koostab ta õpilase nõusolekul individuaalse kava. 4. Tervislikel põhjustel koduõppel õppijad Tervislikel põhjustel koduõpet rakendatakse, kui haigus või puue ei võimalda õpilasel koolis viibida ja kui koolil puuduvad tingimused õppetöö läbiviimiseks erivajadustest tulenevalt. Koduõpet tervislikel põhjustel rakendab kool vanema taotlusel ja nõustamiskomisjoni soovitusel. Tervislikel põhjustel koduõppel õpilasele koostab kool koostöös vanemaga tema võimeid ja erivajadusi arvestava individuaalse õppekava, lähtudes raviarsti või eriarsti ja nõustamiskomisjoni soovitustest ning riiklikus õppekavas sätestatud kohustuslikest ainetest. LISA 5. Tallinna Prantsuse Lütseumi hindamisjuhend Vaata: LISA 6. Puudumisest ja koolikohustuse täitmisest Vaata: LISA 7. Tallinna Prantsuse Lütseumi õpetaja ametijuhend Vaata: 10

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

Microsoft Word - Surju Põhikooli kodukord

Microsoft Word - Surju Põhikooli kodukord Surju Põhikool Kodukord Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 Surju Põhikooli kodukord on kehtiv alates 19. jaanuar 2011 Kooskõlastatud: hoolekoguga õpilasesindusega õppenõukoguga Kinnitatud direktori

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.2/3 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD 1. Üldsätted 1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) kodukorra (edaspi

Kinnitatud dir kk nr 1.2/3 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD 1. Üldsätted 1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) kodukorra (edaspi Kinnitatud dir kk 06.05.2016 nr 1.2/3 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD 1. Üldsätted 1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) kodukorra (edaspidi kodukord) eesmärgiks on tagada turvaline, rahulik

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD KINNITATUD Sindi Gümnaasiumi 07.05.2014 a direktori käskkirjaga nr 1-5/17 SINDI GÜMNAASIUMI KODUKORD SISUKORD 1 ÜLDSÄTTED... 4 2 KOOLI ÕPPEKORRALDUS... 5 3 KOOLI TÖÖ KORRALDAMINE... 6 3.1 Kooli lahtiolekuajad,

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Surju Põhikool KODUKORD Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 Kooskõlastatud: hoolekoguga õpilasesindusega õppenõukoguga Kehtestatud direktor

Surju Põhikool KODUKORD Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 Kooskõlastatud: hoolekoguga õpilasesindusega õppenõukoguga Kehtestatud direktor Surju Põhikool KODUKORD Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 Kooskõlastatud: hoolekoguga õpilasesindusega õppenõukoguga Kehtestatud direktori käskkirjaga 1-4/14, 06.05.2019 Üldsätted Kooli kodukord

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ SISUKORD 1. ÜLDALUSED... 3 1.1 Hindamise alused... 3 1.2 Hindamise eesmärgid... 3 1.2.1 Teadmiste ja oskuste hindamisega püütakse:... 3 1.2.2 Käitumise ja hoolsuse hindamisega põhikoolis:... 3 1.3 Kujundav

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Microsoft Word - Arenguvestluste lÐflbiviimise kord

Microsoft Word - Arenguvestluste lÐflbiviimise kord ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISTE KORD NARVA 6. KOOLIS I. Üldsätted. I.1.Arenguvestlus on regulaarne, hästi ettevalmistatud klassijuhataja, õpilase ja vanemate (seadusliku esindaja, edaspidi - vanem) vestlus,

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j Lisa 1 KEHTESTATUD direktori 03.10.2018. a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused ja ülesehitus (1) Võru Gümnaasiumi (edaspidi kooli)

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1. KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtes

TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtes TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 22,

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. Reguleerimisala MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. peatükk ÜLDSÄTTED LISA Maardu Linnavolikogu 29.aprill 2008 määrusele nr 162 Maardu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus)

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (09.06.2010) 31 lõike 2, tuleb gümnaasiumi õpilastel kooli lõpetamiseks sooritada koolieksam.

Rohkem

Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppeka

Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppeka Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppekava kaudu rakendatakse Vabariigi Valitsuse määrusega

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Digikogumike loomine Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš

Digikogumike loomine   Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš Digikogumike loomine http://lingid.ee/digikogumik Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš 29.06.2018 Teemad 2 1. Digipädevus õppekavas (Siret) suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldor

VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldor VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega 12.02.19 nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldorfkool (edaspidi Kool ja/või VVWK). Erakooli nimi inglise

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni 2016. a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00 Õppenõukogu koosoleku toimumise

Rohkem

2017/18 õ.a. Aastaraamat KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST LAENUTUS Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 865 (eelmisel õ.a. 833) lugejat, neist õ

2017/18 õ.a. Aastaraamat KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST LAENUTUS Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 865 (eelmisel õ.a. 833) lugejat, neist õ KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST LAENUTUS Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 865 (eelmisel õ.a. 833) lugejat, neist õpilasi 759. Laenutusi registreeriti õppeaasta jooksul 14 168 (eelmisel õ.a.

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem