Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu"

Väljavõte

1 C 355/16 Euroopa Liidu Teataja Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal (2010/C 355/03) EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 16, anda kodanikele ülevaade, milliseid nende andmeid kogutakse, säilitatakse ja vahetatakse, ning kes ja milleks seda teeb. Lisaks peaks komisjoni sõnul olema teatis läbipaistvaks viitevahendiks kõikidele sidusrühmadele, kes soovivad osaleda arutelus ELi selle poliitikavaldkonna tuleviku üle. Seega peaks see aitama kaasa informeeritud poliitilisele dialoogile kõigi sidusrühmadega. võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 8, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ( 1 ); 4. Konkreetsemalt on teatises öeldud, et sellega selgitatakse vahendite peamist eesmärki, struktuuri, neis sisalduvaid isikuandmete liike, seda, millised ametiasutused omavad juurdepääsu nendele andmetele, ( 5 ) ning andmete kaitset ja säilitamist reguleerivaid sätteid. Lisaks on I lisas esitatud mõned näited selle kohta, kuidas need vahendid tegelikkuses toimivad. võttes arvesse taotlust arvamuse esitamiseks kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta, ( 2 ) eriti selle artikliga 41, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ARVAMUSE 5. Dokumendis on esitatud ka üldised põhimõtted ( Aluspõhimõtted ja Protsessipõhised põhimõtted ), mida komisjon kavatseb edaspidi järgida andmete kogumist, säilitamist ja vahetamist käsitlevate vahendite väljatöötamisel. Aluspõhimõtete loetelus nimetab komisjon niisuguseid põhimõtteid, nagu vajadus kaitsta põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele ja andmete kaitstusele, vajalikkus, subsidiaarsus ning täpne riskihaldus. Protsessipõhised põhimõtted hõlmavad tasuvust, altpoolt tulevatest algatustest lähtuvat poliitikakujundamist, ülesannete selget jaotust ning läbivaatamist ja aegumisklauslit. I. SISSEJUHATUS juulil aastal võttis Euroopa Komisjon vastu teatise Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal (edaspidi teatis ) ( 3 ). Teatis saadeti konsulteerimiseks edasi Euroopa andmekaitseinspektorile. 2. Euroopa andmekaitseinspektor väljendab heameelt asjaolu üle, et Euroopa Komisjon temaga konsulteeris. Euroopa andmekaitseinspektorile anti juba enne teatise vastuvõtmist võimalus esitada mitteametlikke märkusi. Paljusid neist märkustest on arvestatud dokumendi lõplikus versioonis. Teatise eesmärk ja kohaldamisala 3. Euroopa andmekaitseinspektor väljendab heameelt teatise eesmärgi üle, milleks on esitada esmakordselt täielik ülevaade ELi tasandil võetud, rakendamisel olevatest või kavandatavatest meetmetest, mis reguleerivad isikuandmete kogumist, säilitamist või piiriülest vahetamist õiguskaitse või rände haldamise eesmärgil ( 4 ). Dokumendiga tahetakse ( 1 ) EÜT L 281, , lk 31. ( 2 ) EÜT L 8, , lk 1. ( 3 ) KOM(2010) 385 lõplik. ( 4 ) Teatise lk Teatise kohaselt kasutatakse neid põhimõtteid olemasolevate vahendite hindamiseks. Komisjon on arvamusel, et niisuguse põhimõttelise lähenemisviisi kohaldamine poliitika väljatöötamisele ja hindamisele suurendab eeldatavasti olemasolevate ja tulevaste vahendite sidusust ja tõhusust, järgides täiel määral kodanike põhiõigusi. Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse eesmärk 7. Euroopa andmekaitseinspektor märgib, et teatis on oluline dokument, mis annab põhjaliku ülevaate olemasolevatest ja (võimalikest) tulevastest teabevahetuse vahenditest vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal. Teatis hõlmab Stockholmi programmi ( 6 ) peatükkide ( Teabevoo haldamine ) ja 5.1 ( Välispiiride integreeritud haldamine ) üksikasjalikumat käsitlust. See on kõnealuse valdkonna ( 5 ) Euroopa andmekaitseinspektor on seisukohal, et selle lõike sõnastus teatises selgitatakse ( ), millised ametiasutused omavad juurdepääsu nendele andmetele võib olla eksitav, sest teatises ei selgitata seda ning see ei sisalda ka niisuguste asutuste loetelu. Teatises viidatakse üksnes andmetele juurdepääsu omavate isikute või ametiasutuste peamistele kategooriatele. ( 6 ) Stockholmi programm avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende kaitsel, nõukogu dokument 5731/2010,

2 Euroopa Liidu Teataja C 355/17 tulevases arengus väga oluline. Just sellepärast on Euroopa andmekaitseinspektori arvates kasulik avaldada arvamust teatise eri elementide kohta, vaatamata asjaolule, et teatise teksti ei muudeta. 8. Euroopa andmekaitseinspektor soovib esitada mõned lisamõisted, mida tuleb edaspidi vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala arendamises arvesse võtta. Käesolevas arvamuses täpsustatakse paljusid mõisteid, mis on esitatud Euroopa andmekaitseinspektori varasemas, 10. juuli aasta arvamuses, mis käsitleb komisjoni teatist kodanike teenistuses oleva vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kohta, ( 7 ) ning paljudes teistes arvamustes ja märkustes. Selles täpsustatakse ka varem esitatud seisukohti. Seda arvesse võttes tuleb viidata ka aruandele eraelu puutumatuse tuleviku kohta, mille võtsid 1. detsembril aastal vastu artikli 29 töörühm ning politsei- ja kohtukoostöö töörühm. See aruanne, millega nad aitasid ühiselt kaasa Euroopa Komisjoni nõustamisele seoses põhiõigusi käsitleva õigusliku raamistikuga isikuandmete kaitseks ja mida toetas ka Euroopa andmekaitseinspektor, andis andmekaitse kujunemisele olulise tulevikusuuna ning seda saab kohaldada ka teabevahetusele kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas. eeltingimuseks tugev andmekaitsekord. Andmete kaitsmise vajaduse rõhutamine on täielikult kooskõlas Lissaboni lepinguga, mis nagu eespool öeldud hõlmab andmekaitset käsitlevat üldsätet, millega antakse kõigile, kaasa arvatud kolmandate riikide kodanikele, õigus andmekaitsele, mis on kohtuotsusega täitmisele pööratav, ning mis kohustab nõukogu ja Euroopa Parlamenti kehtestama kõikehõlmavat andmekaitseraamistikku. 12. Euroopa andmekaitseinspektor toetab ka infohaldusstrateegia nõuet, et uusi õiguslikke meetmeid, millega hõlbustatakse isikuandmete säilitamist ja vahetamist, tuleks esitada vaid siis, kui nende vajalikkus on konkreetselt tõendatud. Euroopa andmekaitseinspektor on kaitsnud seda käsitlusviisi mitmes arvamuses vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga seotud õigusakti ettepanekute kohta, näiteks teise põlvkonna SISi kohta, ( 9 ) õiguskaitseasutuste juurdepääsu kohta Eurodac-süsteemile, ( 10 ) Eurodac-süsteemi ja Dublini määruste läbivaatamise kohta, ( 11 ) Stockholmi programmi käsitleva komisjoni teatise kohta ( 12 ) ja broneeringuinfo kohta ( 13 ). Arvamuse kontekst 9. Euroopa andmekaitseinspektor väljendab heameelt teatise üle, mis on vastuseks Euroopa Ülemkogu üleskutsele töötada välja ELi tasandi teabehaldusvahend kooskõlas ELi infohaldusstrateegiaga ja käsitleda Euroopa teabevahetusmudelit ( 8 ). 13. Vajadus hinnata kõiki olemasolevaid teabevahetust käsitlevaid vahendeid enne uute esitamist on tõepoolest suure tähtsusega. See on veelgi olulisem, kui arvestada asjaolu, et praegune raamistik on ebaühtlane ning koosneb eri vahenditest ja süsteemidest, millest mõnda on hakatud alles hiljuti rakendama ja seega ei saa nende tõhusust veel hinnata, mõne rakendamine on alles pooleli ja mõned uued on alles õigusloomeetapis. 10. Lisaks märgib Euroopa andmekaitseinspektor, et teatist tuleks käsitleda ka kui vastust eespool nimetatud Stockholmi programmile, milles nõutakse ELi sisejulgeoleku valdkonnas teabevahetuse arendamises suuremat sidusust ja konsolideerimist. Konkreetsemalt kutsutakse Stockholmi programmi peatükis Euroopa Komisjoni üles hindama vajadust töötada välja Euroopa teabevahetusmudel, mis tugineb olemasolevate vahendite hindamisele, sealhulgas Prümi raamistikule ja nn Rootsi raamotsusele. Hindamise alusel saaks kindlaks teha, kas kõnealused vahendid toimivad nii, nagu algselt kavandatud, ja täidavad infohaldusstrateegia eesmärke. 11. Sellega seoses on kasulik rõhutada asjaolu, et Stockholmi programmi kohaselt on ELi infohaldusstrateegia peamiseks ( 7 ) 10. juuli aasta arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala kodanike teenistuses. ( 8 ) Nõukogu järeldused ELi sisejulgeoleku infohaldusstrateegia kohta, justiits- ja siseministrite nõukogu, Seepärast märgibki Euroopa andmekaitseinspektor rahuloluga, et teatises luuakse otsene seos komisjoni teiste algatustega, saamaks Stockholmi programmist tulenevalt sellest valdkonnast ülevaade ja analüüsimaks seda. ( 9 ) 19. oktoobri aasta arvamus teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) käsitlevate ettepanekute kohta. ( 10 ) 7. oktoobri aasta arvamus ettepanekute kohta, mis käsitlevad õiguskaitseasutuste juurdepääsu Eurodac-süsteemile. ( 11 ) 18. veebruari aasta arvamus ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist, et kohaldada tõhusalt määrust (EÜ) nr ( / ), (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest), ja 18. veebruari aasta arvamus ettepaneku kohta võtta vastu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest. ( 12 ) Vt allmärkus 6. ( 13 ) 20. detsembri aasta arvamus õigusakti eelnõu kohta, mis käsitleb nõukogu raamotsust broneeringuinfo kasutamise kohta õiguskaitse eesmärkidel.

3 C 355/18 Euroopa Liidu Teataja Sellega seoses on Euroopa andmekaitseinspektoril iseäranis heameel komisjoni poolt aasta jaanuaris algatatud teabe kaardistamise üle, mida viiakse läbi tihedas koostöös teabe kaardistamise projektimeeskonnaga, kuhu kuuluvad ELi ja EFTA liikmesriikide, Europoli, Eurojusti ja Frontexi esindajad ning Euroopa andmekaitseinspektor ( 14 ). Nagu teatises märgitud, püüab komisjon esitada nõukogule ja Euroopa Parlamendile teabe kaardistamise tulemused veel aastal. Järgmisena püüab ta esitada ka teatise Euroopa teabevahetusmudeli kohta. 16. Euroopa andmekaitseinspektor on seisukohal, et selge seose loomine teatise ja teabe kaardistamise vahel on kiiduväärt, sest need on omavahel kahtlemata seotud. Ilmselgelt on veel vara hinnata, millised on kaardistamise tulemused, ja üldisemalt, millised on Euroopa teabevahetusmudelit käsitlevad seisukohad (seni on komisjon kaardistamist esitlenud kui ülevaate saamise vahendit). Euroopa andmekaitseinspektor jälgib jätkuvalt seda tööd. Ta juhib juba praegu tähelepanu vajadusele tekitada sünergiat ja hoiduda lahknevatest järeldustest seoses komisjoni tegevusega Euroopa teabevahetusmudeli arutelude raames. 17. Lisaks soovib Euroopa andmekaitseinspektor juhtida tähelepanu andmekaitseraamistiku jätkuvale läbivaatamisele ning konkreetsemalt komisjoni kavatsusele esitada kõikehõlmav andmekaitseraamistik, sealhulgas politseikoostöö ja õigusalase koostöö kohta kriminaalasjades. 18. Sellega seoses märgib Euroopa andmekaitseinspektor, et teatises viidatakse osas Kaitsta põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele ja andmete kaitstusele Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 16, mis tagab niisuguse kõikehõlmava andmekaitsesüsteemi loomist käsitlevale tööle õigusliku aluse. Samuti märgib ta, et teatises on öeldud, et selles ei analüüsita arutlusel olevate vahendite konkreetseid andmekaitse sätteid, kuna lähtuvalt eespool nimetatud artiklist 16 teeb komisjon praegu tööd uue kõikehõlmava, ELis isikuandmete kaitset käsitleva raamistikuga. Ta avaldab lootust, et sellega seoses antakse hea ülevaade olemasolevatest ja tõenäoliselt lahknevatest andmekaitsesüsteemidest ning et komisjoni tulevased otsused tuginevad nimetatud ülevaatele. 19. Ja viimaseks, ehkki Euroopa andmekaitseinspektoril on hea meel teatise eesmärkide ja põhisisu üle, juhib ta siiski tähelepanu asjaolule, et seda dokumenti tuleks pidada hindamisprotsessi algetapiks ning sellele peaksid järgnema ( 14 ) Kaardistamise eesmärk on kooskõlas Rootsi raamotsuse eesmärgiga (nõukogu raamotsus 2006/960/JSK), s.o teabevahetuse lihtsustamine eeluurimiste ja luureoperatsioonide korral. konkreetsed meetmed, mille tulemuseks peaks olema kõikehõlmav, integreeritud ja hästi struktureeritud ELi poliitika teabe vahetuse ja haldamise valdkonnas. II. TEATISES KÄSITLUD KONKRESE TEEMADE ANALÜÜS Otstarbe piiramine 20. Teatises nimetab komisjon otstarbe piiramise põhimõtet peamiseks kaalutluseks enamiku käesolevas teatises käsitletavate vahendite korral. 21. Euroopa andmekaitseinspektor väljendab heameelt, et teatises on rõhutatud otstarbe piiramise põhimõtet, mille kohaselt tuleb isikuandmete kogumise eesmärk selgelt määratleda hiljemalt andmete kogumise ajal, ning et andmeid ei tohiks töödelda algsete eesmärkidega kokkusobimatutel alustel. Kõik kõrvalekalded otstarbe piiramise põhimõttest peaksid olema erandlikud ning neid tohiks rakendada vaid rangetel tingimustel ja kohaldades nii vajalikke õiguslikke, tehnilisi kui ka muid kaitsevahendeid. 22. Euroopa andmekaitseinspektor väljendab aga kahetsust, et teatises nimetatakse seda andmekaitse aluspõhimõtet peamiseks kaalutluseks üksnes enamiku käesolevas teatises käsitletavate vahendite korral. Lisaks viidatakse teatises (lk 22) süsteemidele SIS, SIS II ja VIS ning öeldakse, et kui nimetatud tsentraliseeritud infosüsteemid välja arvata, paistab otstarbe piiramine olevat ELi tasandi teabehaldusmeetmete ülesehituse põhitegur. 23. Seda sõnastust võib mõista nii, et kõnealune põhimõte ei ole peamiseks kaalutluseks kõikide teabevahetusega seotud juhtumite ning süsteemide ja vahendite korral ELis. Sellega seoses märgib Euroopa andmekaitseinspektor, et nimetatud põhimõtte erandid ja piirangud on võimalikud ja võivad olla vajalikud, mida on öeldud ka direktiivi 95/46/EÜ artiklis 13 ja raamotsuse 2008/977/JSK artikli 3 lõikes 2 ( 15 ). Samas on aga kohustuslik tagada, et uusi vahendeid, mis seonduvaid teabevahetusega ELis, esitataks ja võetaks vastu üksnes siis, kui nõuetekohaselt on arvesse võetud otstarbe piiramise põhimõtet, ning et nimetatud põhimõtte võimalike erandite ja piirangute üle otsustatakse iga üksikjuhtumi korral eraldi ja pärast põhjalikku hindamist. Need kaalutlused kehtivad ka süsteemide SIS, SIS II ja VIS korral. ( 15 ) Teisel eesmärgil asetleidev täiendav töötlemine on lubatud üksnes juhul, kui a) see ei ole vastuolus andmete kogumise eesmärkidega; b) pädevad asutused on volitatud töötlema selliseid andmeid sellisel teisel eesmärgil kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega ning c) töötlemine on teise eesmärgi jaoks vajalik ja proportsionaalne.

4 Euroopa Liidu Teataja C 355/ Igasugune muu tegevus oleks vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 8 ja ELi andmekaitset käsitlevate õigusaktidega (nt direktiiviga 95/46/EÜ, määrusega (EÜ) nr 45/2001 ning raamotsusega 2008/977/JSK) ning Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga. Otstarbe piiramise põhimõtte eiramine võib põhjustada ka nende süsteemide eesmärgist kõrvalekaldumist ( 16 ). mõjutavates ettepanekutes. Lõigetes kajastatud eraelu puutumatust käsitlev mõjuhinnang oleks olnud selleks hea vahend. Lisaks ei tohiks see hinnang hõlmata üksnes uusi ettepanekuid, vaid peaks hõlmama ka olemasolevaid süsteeme ja mehhanisme. Vajalikkus ja proportsionaalsus 25. Teatises viidatakse (lk 25) Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas kehtestatud nõuetele proportsionaalsuse väljaselgitamise kohta ning öeldakse, et komisjon hindab kõigi tulevaste poliitiliste ettepanekute korral algatuse eeldatavat mõju üksikisikute õigusele eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitstusele ning sätestab, milleks selline mõju on vajalik ja miks pakutud lahendus on proportsionaalne selle seadusliku eesmärgiga säilitada Euroopa Liidu sisejulgeolekut, hoida ära kuritegevust või hallata rännet. 26. Euroopa andmekaitseinspektor väljendab heameelt eespool esitatud seisukoha üle, sest ka tema peab oluliseks, et kui tehakse otsuseid olemasolevate ja uute süsteemide kohta, mis käsitlevad isikuandmete kogumist ja vahetamist, arvestataks eeskätt proportsionaalsuse ja vajalikkusega. Kui vaadata tulevikku, siis see on sisulise tähtsusega ka praegustes aruteludes ELi infohaldusstrateegia ja Euroopa teabevahetusmudeli olemuse üle. 27. Eelnevat arvesse võttes väljendab Euroopa andmekaitseinspektor heameelt asjaolu üle, et erinevalt sõnastustest, mida komisjon kasutas otstarbe piiramise põhimõtte korral (vt käesoleva arvamuse lõiked 20 22), lubab komisjon seoses vajalikkusega hinnata kõigi tulevaste poliitiliste ettepanekute korral, kuidas need mõjutavad üksikisikute õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitstusele. 28. Euroopa andmekaitseinspektor juhib tähelepanu asjaolule, et kõik need proportsionaalsust ja vajalikkust käsitlevad nõuded tulenevad kehtivatest ELi õigusaktidest (eriti põhiõiguste hartast, mis kuulub nüüd ELi esmaste õigusaktide hulka) ja Euroopa Inimõiguste Kohtu väljakujunenud praktikast. Teisiti öeldes ei esitata teatisega ühtegi uut elementi. Euroopa andmekaitseinspektor on aga seisukohal, et komisjon oleks pidanud nende nõuete kordamise asemel esitama konkreetseid meetmeid ja mehhanisme, mis oleksid taganud, et nii vajalikkust kui ka proportsionaalsust oleks võetud arvesse ja rakendatud kõikides üksikisikute õigusi ( 16 ) Vt eeskätt Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepanekute kohta, mis käsitlevad õiguskaitseasutuste juurdepääsu Eurodacsüsteemile, millele on viidatud allmärkuses Euroopa andmekaitseinspektor kasutab ka võimalust ja rõhutab, et kui kaalutakse ELi infohaldusstrateegia proportsionaalsust ja vajalikkust, peaks rõhutama vajadust leida õige tasakaal andmekaitse ja õiguskaitse vahel. See tasakaal ei tähenda, et andmete kaitsmisega takistataks kuriteo lahendamiseks vajaliku teabe kasutamist. Kõiki sellel eesmärgil vajalikke andmeid saab kasutada kooskõlas andmekaitset käsitlevate eeskirjadega ( 17 ). Eesmärk ja kõikehõlmav hindamine peaksid tooma esile ka puudused ja probleemid 30. Stockholmi programmis nõutakse kõikide Euroopa Liidus teabevahetust käsitlevate vahendite ja süsteemide objektiivset ja põhjalikku hindamist. Euroopa andmekaitseinspektor toetab mõistagi seda lähenemisviisi. 31. Teatis tundub aga olevat selles suhtes veidi kallutatud. Näib, et selles peetakse esmatähtsaks vahendeid vähemasti mis puudutab arve ja statistikat, mis on aastate jooksul osutunud tulemuslikuks ja mida peetakse edulooks (nt on SISi ja Eurodaci korral olnud palju tulemuslikke juhtumeid). Euroopa andmekaitseinspektor ei sea kahtluse alla nende süsteemide üldist tulemuslikkust. Siiski toob ta näiteks, et SISi ühise järelevalveasutuse tegevusaruandes ( 18 ) tuuakse esile, et üsna suure hulga juhtumite korral olid SISi hoiatusteated vananenud, valesti kirjutatud või valed, mis tõid kaasa (või oleksid võinud kaasa tuua) halbu tagajärgi asjaomastele isikutele. Niisugust teavet teatises esitatud ei ole. 32. Euroopa andmekaitseinspektor soovitaks komisjonil kaaluda veel kord teatises võetud lähenemisviisi. Ta soovitab tulevikus teabehaldust käsitlevas töös kajastada tasakaalu tagamiseks ka ebaõnnestumisi ja nõrku külgi näiteks tuua välja nende inimeste arv, keda on vahistatud süsteemi vale tulemuse tõttu valel alusel või kellele on muul viisil ebameeldivusi põhjustatud. 33. Euroopa andmekaitseinspektor soovitab lisada näiteks SISi/ Sirene tulemusi käsitlevatele andmetele (I lisa) viide ühise järelevalveasutuse tööle hoiatusteadete usaldusväärsuse ja õigsuse kohta. ( 17 ) Vt nt Euroopa andmekaitseinspektori arvamus Euroopa broneeringuinfo kohta, millele on viidatud allmärkuses 13. ( 18 ) Vt SISi ühise järelevalveasutuse 7. ja 8. tegevusaruanne, mis on saadaval aadressil eriti Schengeni konventsiooni artikleid 96 ja 99 käsitlevad peatükid.

5 C 355/20 Euroopa Liidu Teataja Vastutus 34. Lk toodud protsessipõhiste põhimõtete juures viidatakse teatises ülesannete selge jaotuse põhimõttele, eriti seoses juhtimisstruktuuride algse ülesehituse küsimusega. Sellega peetakse teatises silma SIS II projekti probleeme ja tulevase IT-ameti ülesandeid. Eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlev mõjuhinnang 38. Euroopa andmekaitseinspektor on veendunud, et teatis annab hea võimaluse täpsustada, mida peaks tegelikult pidama silmas eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitleva mõjuhinnangu all. 35. Euroopa andmekaitseinspektor soovib kasutada võimalust ja rõhutada, kui oluline on vastutuse põhimõte, mida tuleks rakendada ka kriminaalasjades tehtavas politseikoostöös ja õigusalases koostöös ning mis täidab olulist osa uue ja põhjalikuma, andmete vahetamist ja teabehaldust käsitleva poliitika väljatöötamisel. Seda põhimõtet arutatakse praegu Euroopa andmekaitseraamistiku tuleviku raames ning see peaks olema vahend, mis aitab andmetöötlejatel vähendada eeskirjade eiramise riski, rakendades tõhusat andmekaitset tagavaid asjakohaseid mehhanisme. Vastutuse põhimõtte järgi peavad andmetöötlejad kehtestama sisemised mehhanismid ja kontrollisüsteemid, mis aitavad tagada eeskirjadest kinnipidamise ja tõendid näiteks kontrolliaruanded, näitamaks eeskirjadest kinnipidamist välistele sidusrühmadele, sealhulgas järelevalveasutustele ( 19 ). Euroopa andmekaitseinspektor toonitas niisuguste meetmete vajalikkust ka oma aasta arvamustes süsteemide VISi ja SIS II kohta. 39. Euroopa andmekaitseinspektor märgib, et ei selle teatise üldistes suunistes ega ka komisjoni mõju hindamise suunistes ( 22 ) ei ole seda aspekti täpsustatud ega poliitiliseks nõudeks muudetud. 40. Seega soovitab Euroopa andmekaitseinspektor tulevaste vahendite korral viia läbi sihipärasem ja rangem eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlev mõjuhindamine kas eraldi või üldise, põhiõigusi käsitleva mõjuhindamise raames. Välja tuleb töötada konkreetsed näitajad ja tunnused, millega tagatakse, et kõiki eraelu puutumatust ja andmekaitset mõjutavaid ettepanekuid käsitletaks põhjalikult. Euroopa andmekaitseinspektor on arvamusel, et see küsimus tuleks kaasata ka kõikehõlmava andmekaitseraamistiku pooleliolevasse töösse. Eraelu kavandatud puutumatus 36. Teatise lk-l 25 viitab komisjon eraelu kavandatud puutumatuse mõistele (aluspõhimõtete osa lõigus Kaitsta põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele ja andmete kaitstusele ), öeldes, et töötades välja uusi, infotehnoloogia kasutamisel põhinevaid vahendeid, püüab komisjon järgida lähenemisviisi, mida tuntakse eraelu kavandatud puutumatusena. 37. Euroopa andmekaitseinspektor väljendab heameelt selle üle, et komisjon viitab nimetatud mõistele, ( 20 ) mida arendatakse praegu nii era- kui ka avaliku sektori jaoks üldiselt ning mis peaks samuti täitma olulist osa politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas ( 21 ). ( 19 ) Vt Euroopa andmekaitseinspektori kõne, mille ta pidas 29. aprillil aastal Prahas eraelu puutumatuse ja andmekaitse eest vastutavate volinike rahvusvahelisel konverentsil. ( 20 ) Eraelu kavandatud puutumatuse kohta vt 18. märtsi aasta arvamus usalduse edendamise kohta infoühiskonna vastu, toetades andmekaitset ja eraelu puutumatust, ning 22. juuli aasta arvamus komisjoni teatise Tegevuskava intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtuks Euroopas ja sellega kaasneva ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse raamistik intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega. ( 21 ) Euroopa andmekaitseinspektori arvamuses Stockholmi programmi käsitleva komisjoni teatise kohta soovitatakse kehtestada infosüsteemide loojatele ja kasutajatele juriidiline kohustus arendada ja kasutada süsteeme, mis on kooskõlas eraelu kavandatud puutumatuse põhimõttega. 41. Sellega seoses on kasulik viidata veel raadiosagedustuvastuse soovituse artiklile 4, ( 23 ) milles komisjon kutsus liikmesriike üles tagama, et ettevõtjad töötaksid koos asjaomaste kodanikuühiskonna sidusrühmadega välja eraelu puutumatusele ja andmekaitsele avaldatava mõju hindamise raamistiku. Ka Madridi resolutsioonis, mis võeti vastu eraelu puutumatuse ja andmekaitse eest vastutavate volinike rahvusvahelise konverentsi raames aasta novembris, kutsuti üles korraldama enne isikuandmete töötlemiseks ettenähtud uute infosüsteemide rakendamist või olemasolevate töötlemisviiside sisulist muutmist eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlev mõjuhinnang. Andmesubjektide õigused 42. Euroopa andmekaitseinspektor märgib, et teatises ei käsitleta konkreetselt niisugust olulist teemat nagu andmesubjektide õigused, mis täidavad andmekaitses sisulist osa. Oluline on tagada, et kodanikel oleks kõikides erinevates teabevahetuse süsteemides ja vahendites nende isikuandmete töötlemisel ühesugused õigused. Paljudes teatises nimetatud süsteemides on küll kehtestatud konkreetsed eeskirjad andmesubjektide õiguste kohta, kuid need on eri süsteemides ja vahendites põhjendamatult väga erinevad. ( 22 ) SEK(2009) 92, ( 23 ) K(2009) 3200 lõplik,

6 Euroopa Liidu Teataja C 355/ Seepärast kutsub Euroopa andmekaitseinspektor komisjoni üles käsitlema lähitulevikus hoolikamalt andmesubjektide õiguste ühtlustamise küsimust ELis. Biomeetriliste andmete kasutamine 44. Ehkki komisjon toob esile biomeetriliste andmete kasutamise, ( 24 ) ei käsitle ta konkreetselt probleemi, et biomeetrilisi andmeid kasutatakse ELis teabevahetuse valdkonnas, sealhulgas ELi suuremahulistes IT-süsteemides ja teistes piirihaldusvahendites järjest enam. Teatises ei esitata ka ühtegi konkreetset viidet selle kohta, kuidas komisjon kavatseb tulevikus kõnealuse probleemi lahendada ja kas ta töötab praegu välja kõikehõlmavat meedet selle kasvava suundumuse kohta. See on kahetsusväärne, kui arvestada, et andmekaitse seisukohalt on tegemist äärmiselt olulise ja tundliku küsimusega. 45. Sellega seoses soovib Euroopa andmekaitseinspektor öelda, et ta on mitmel korral mitmesugustes aruteludes ja arvamustes ( 25 ) toonud esile võimalikke riske, mis on seotud biomeetriliste andmete kasutamisest tuleneva märkimisväärse mõjuga üksikisikute õigustele. Nendel puhkudel on ta teinud ettepaneku lisada konkreetsetele vahenditele ja süsteemidele biomeetriliste andmete kasutamise ranged kaitsemeetmed. Euroopa andmekaitseinspektor on juhtinud tähelepanu ka probleemile, mis puudutab biomeetriliste andmete kogumise ja võrdlemisega kaasnevaid ebatäpsusi. 46. Sellepärast kasutab Euroopa andmekaitseinspektor võimalust ja palub komisjonil töötada välja vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal biomeetriliste andmete kasutamise kohta selged ja ranged meetmed, mis tugineksid põhjalikule hindamisele ja vajadusele hinnata biomeetriliste andmete kasutamise vajalikkust iga üksikjuhtumi korral eraldi, arvestades sealjuures täielikult niisuguseid andmekaitse aluspõhimõtteid nagu proportsionaalsus, vajalikkus ja otstarbe piiramine. Süsteemide talitlusvõime 47. Ühel varasemal juhul ( 26 ) tõi Euroopa andmekaitseinspektor esile mitmesuguseid probleeme seoses koostalitlusvõime mõistega. Süsteemide koostalitlusvõime üheks tagajärjeks on, et see loob soodsa ettekäände pakkuda välja uusi eesmärke suuremahulistele IT-süsteemidele, mis ei piirduks kaugeltki enam oma algse eesmärgiga, ja/või kasutada biomeetrilisi andmeid peamise lähtealusena selles valdkonnas. Erinevate koostalitlusvõimete jaoks on vaja ( 24 ) Nt seoses otstarbe piiramise ja funktsioonide võimaliku kattumisega (lk 22) ning tõhusa identiteedihaldusega (lk 23). ( 25 ) Vt näiteks arvamus Stockholmi programmi kohta (allmärkus 7), arvamus teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) käsitlevate ettepanekute kohta (allmärkus 9) või 10. märtsi aasta märkusi, mis käsitlevad komisjoni 24. novembri aasta teatist justiits- ja siseküsimuste valdkonna Euroopa andmebaaside suurema tõhususe, tugevdatud koostalitusvõime ja koostoime kohta (allmärkus 22). ( 26 ) Vt Euroopa andmekaitseinspektori 10. märtsi aasta märkused, mis käsitlevad komisjoni 24. novembri aasta teatist justiits- ja siseküsimuste valdkonna Euroopa andmebaaside suurema tõhususe, tugevdatud koostalitusvõime ja koostoime kohta. konkreetseid kaitsemeetmeid ja tingimusi. Euroopa andmekaitseinspektor rõhutab sellega seoses, et süsteemide koostalitlusvõime rakendamisel tuleb nõuetekohaselt arvestada andmekaitse põhimõtetega, eriti otstarbe piiramise põhimõttega. 48. Seda arvesse võttes märgib Euroopa andmekaitseinspektor, et teatises ei osutata konkreetselt süsteemide koostalitlusvõime küsimusele. Euroopa andmekaitseinspektor kutsub seega komisjoni üles töötama välja kõnealuse ELi andmevahetuse olulise aspekti jaoks meetmeid, mis kaasataks hindamise läbiviimisse. Seadusandlikud ettepanekud, mille komisjon kavatseb esitada 49. Teatises on peatükk seadusandlike ettepanekute kohta, mille komisjon kavatseb tulevikus esitada. Muu hulgas osutatakse dokumendis ettepanekule registreeritud reisijate programmi kohta ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kohta. Euroopa andmekaitseinspektor soovib esitada mõned tähelepanekud mõlema nimetatud ettepaneku kohta, mille suhtes komisjon on teatise kohaselt juba otsuse teinud. Registreeritud reisijate programm 50. Käesoleva arvamuse punktis 3 on rõhutatud, et teatisega tahetakse esitada täielik ülevaade ELi tasandil võetud ( ) meetmetest, mis reguleerivad isikuandmete kogumist, säilitamist või piiriülest vahetamist õiguskaitse või rände haldamise eesmärgil. 51. Sellega seoses soovib Euroopa andmekaitseinspektor teada saada, milline on registreeritud reisijate programmi lõppeesmärk ja kuidas seostub see ettepanek, mida komisjon praegu arutab, õiguskaitse ja rände haldamise eesmärgiga. Teatise lk-l 20 on öeldud, et nimetatud programm võimaldaks kolmandate riikide teatavatel sageli reisivatel kodanikel siseneda ELi, ( ) kasutades automatiseeritud kontrolli süsteemi piiril. Seega näib kõnealuse vahendi eesmärk olevat sageli reisivate kodanike reisimise lihtsustamine. Nendel vahenditel ei ole järelikult (otsest ega selget) seost õiguskaitse ja rände haldamise eesmärgiga. ELi sisenemise ja EList lahkumise süsteem 52. Tutvustades tulevast ELi sisenemise ja EList lahkumise süsteemi, nimetatakse teatises (lk 20) lubatust kauem ELi jäänud isikute probleemi ning öeldakse, et sellesse kategooriasse kuuluvad inimesed moodustasid suurima ebaseaduslike rändajate rühma ELis. Selle argumendiga põhjendatakse, miks komisjon otsustas teha ettepaneku võtta ELi lühiajaliselt, kuni kolmeks kuuks saabuvate kolmandate riikide kodanike jaoks kasutusele riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem. 53. Lisaks on teatises öeldud, et süsteemis registreeritaks saabumise aeg ja koht ning lubatud viibimisaeg ning süsteem saadaks pädevatele ametiasutustele automaatselt

7 C 355/22 Euroopa Liidu Teataja hoiatusi lubatust kauemaks riiki jäänud isikute kohta. Põhinedes biomeetriliste andmete kontrollimisel, kasutaks see sama biomeetriliste tunnuste tuvastamise süsteemi ja seadmeid, mida kasutavad SIS II ja VIS. 54. Euroopa andmekaitseinspektor on seisukohal, et oluline on täpsustada lubatust kauem ELi jäänud isikute sihtrühm viitega kehtivale õiguslikule määratlusele või usaldusväärsetele arvudele või statistikale. See on seda olulisem, kui arvestada, et kõik arvutused lubatust kauem ELi jäänud isikute kohta põhinevad praegu üksnes hinnangutel. Lisaks tuleb selgitada, milliseid meetmeid võetakse lubatust kauem ELi jäänud isikute suhtes siis, kui süsteem on nad tuvastanud, arvestades, et ELil puudub selge ja kõikehõlmav poliitika lubatust kauem ELi territooriumile jäänud isikute suhtes. 55. Teatise sõnastus viitab ka sellele, et komisjon on teinud juba otsuse süsteemi kasutuselevõtu kohta, samas kui teatises öeldakse veel, et komisjon viib praegu läbi mõju hindamist. Euroopa andmekaitseinspektor rõhutab, et otsus võtta kasutusele niisugune keeruline ja eraellu tungiv süsteem tuleks teha üksnes konkreetse mõjuhindamise põhjal, mille raames saaks kindlaid tõendeid ja teavet selle kohta, miks selline süsteem on vajalik ja miks muid, olemasolevatel süsteemidel põhinevaid lahendusi ei saa kasutada. 56. Ja viimaseks, komisjon näib seostavat selle tulevase süsteemi biomeetriliste tunnuste tuvastamise süsteemi ja seadmetega, mida kasutavad SIS II ja VIS. Sealjuures ei osutata aga asjaolule, et SIS II ja VIS ei ole veel käivitunud ning praegu ei ole täpselt teada, millal need süsteemid tööle hakkavad. Teisiti öeldes sõltuks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem suurel määral biomeetriliste tunnuste süsteemist ja operatsioonisüsteemist, mis veel ei tööta, ning sellest tulenevalt ei saa nende toimimise ja omaduste suhtes veel nõuetekohast hindamist läbi viia. III. JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 59. Euroopa andmekaitseinspektor toetab täielikult teatist, milles antakse täielik ülevaade nii praegustest kui ka kavandatavatest ELi teabevahetussüsteemidest. Euroopa andmekaitseinspektor on toetanud paljudes arvamustes ja märkustes vajadust hinnata enne uute vahendite esitamist kõiki olemasolevaid teabevahetust käsitlevaid vahendeid. 60. Euroopa andmekaitseinspektor väljendab ka heameelt, et teatises öeldakse, et kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 16 töötatakse välja kõikehõlmavat andmekaitseraamistikku, mida tuleks arvesse võtta ka ELi teabehalduse ülevaate töö raames. 61. Euroopa andmekaitseinspektor on seisukohal, et teatis on hindamisprotsessi esimene etapp. Sellele peaks järgnema tegelik hindamine, mille tulemuseks peaks olema kõikehõlmav, integreeritud ja hästi struktureeritud ELi poliitika teabe vahetuse ja haldamise valdkonnas. Seda arvestades on Euroopa andmekaitseinspektoril hea meel seose loomise üle komisjoni teiste, Stockholmi programmist tulenevate algatustega, eriti teabe kaardistamise algatusega, mida komisjon viib läbi tihedas koostöös teabe kaardistamise projektimeeskonnaga. 62. Euroopa andmekaitseinspektor soovitab tulevikus teabehaldust käsitlevas töös kajastada ja arvestada ka ebaõnnestumisi ja nõrku külgi näiteks tuua välja nende inimeste arv, keda on vahistatud süsteemi vale tulemuse tõttu valel alusel või kellele on muul viisil ebameeldivusi põhjustatud. 63. Otstarbe piiramise põhimõte peaks olema peamiseks kaalutluseks kõikide ELis teabevahetust käsitlevate vahendite korral ning uusi vahendeid saab esitada vaid siis, kui nende väljatöötamise ajal on nõuetekohaselt võetud arvesse ja järgitud otstarbe piiramise põhimõtet. Seda peab tegema jätkuvalt ka nende rakendamise ajal. Algatused, mida komisjon kavatseb uurida 57. Seoses algatustega, mida komisjon kavatseb uurida seega need, mille kohta komisjon ei ole lõplikku otsust teinud, osutatakse teatises vastavalt Stockholmi programmis tehtud üleskutsele kolmele algatusele: ELi terroristide rahastamise jälgimissüsteem (USA TFTP sarnane süsteem), reisiloa elektrooniline süsteem (ESTA) ja Euroopa politseiregistrite indekssüsteem (EPRIS). 64. Euroopa andmekaitseinspektor kutsub komisjoni üles tagama konkreetsete meetmete ja mehhanismide väljatöötamise kaudu, et kõikide uute, üksikisikute õigusi mõjutavate ettepanekute korral järgitaks vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtet ja et neid põhimõtteid rakendataks ka tegelikkuses. Sellega seoses on samuti vaja hinnata olemasolevaid süsteeme. 58. Euroopa andmekaitseinspektor jälgib tähelepanelikult kõiki nende algatustega seotud suundumusi ja esitab vajaduse korral märkusi ja soovitusi. 65. Euroopa andmekaitseinspektor on veendunud, et teatis annab suurepärase võimaluse arutada ja täpsustada, mida mõeldakse tegelikult eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitleva mõjuhinnangu all.

8 Euroopa Liidu Teataja C 355/ Ta kutsub komisjoni üles töötama välja sidusamad ja järjepidevamad meetmed biomeetriliste andmete kasutamise tingimuste ja süsteemide talitlusvõime kohta ning ühtlustama ELi tasandil andmesubjektide õigusi. 68. Ja lõpetuseks juhib Euroopa andmekaitseinspektor tähelepanu oma märkustele ja murele seoses peatükis Seadusandlikud ettepanekud, mille komisjon kavatseb esitada nimetatud riiki sisenemise ja riigist väljumise ning registreeritud reisijate programmiga. 67. Euroopa andmekaitseinspektor väljendab heameelt, et teatises viidatakse eraelu kavandatud puutumatuse mõistele, mida arendatakse praegu nii era- kui ka avaliku sektori jaoks üldiselt ning mis peaks samuti täitma olulist osa politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas. Brüssel, 30. september 2010 Peter HUSTINX Euroopa andmekaitseinspektor

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

RE_Statements

RE_Statements Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument B8-0305/2018 26.6.2018 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni avalduse alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

CM

CM EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Õiguskomisjon Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 7.1.2010 TEATIS LIIKMELE Teema: Õigusküsimuste, põhiõiguste

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS Saatja: Saaja: Eesistujariik Nõukogu Eelmise dok nr:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3546. istung (justiits- ja siseküsimused) 8. 9. juunil

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

COM(2015)671/F1 - ET

COM(2015)671/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 15.12.2015 COM(2015) 671 final 2015/0310 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPRO

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPRO Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPROTECT 4 CONSOM 19 JAI 40 DIGIT 10 FREMP 3 CYBER 10 IA

Rohkem

Microsoft Word

Microsoft Word EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 20. juuli 2007 (OR. en) 11177/1/07 REV 1 CONCL 2 SAATEMÄRKUSED Saatja: Eesistujariik Saaja: Delegatsioonid Teema: EUROOPA ÜLEMKOGU BRÜSSELIS 21. 22. JUUNI 2007 EESISTUJARIIGI

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

COM(2018)631/F2 - ET (annex)

COM(2018)631/F2 - ET (annex) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 5.10.2018 COM(2018) 631 final/2 ANNEXES 1 to 6 CORRIGENDUM This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

wp243_rev.01_et

wp243_rev.01_et ARTIKLI 29 ALUSEL ASUTATUD ANDMEKAITSE TÖÖRÜHM 16/ET WP 243 rev. 01 Suunised andmekaitseametnike kohta Vastu võetud 13. detsembril 2016 Viimati muudetud ja vastu võetud 5. aprillil 2017 Töörühm on asutatud

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead 1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teadaande eesmärk on anda isikutele, kes suhtlevad Stora

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

COM(2017)47/F1 - ET

COM(2017)47/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.2.2017 COM(2017) 47 final 2017/0015 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem