Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc"

Väljavõte

1 Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald, Laadi küla, Männimetsa kinnistu DETAILPLANEERING SELETUSKIRI JA JOONISED MTR: EP Aadress: Hospidali 14, Pärnu Telefon: Mail: gmail.com Vastutav spetsialist: Margit Kõrts Pärnu juuni 2015

2 Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering A. SELETUSKIRI. SISUKORD. 1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED lk 3 2. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ÜLESANDED lk 3 3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS lk Planeeritava ala asukoht 3.2. Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi üldine iseloomustus ja olulised linnaehituslikud mõjutegurid Maakasutus ja hoonestus Haljastus Tehnovõrgud. 4.ÜLDPLANEERINGU JA ALAL KEHTIVA DETAILPLANEERINGU KOHANE PIIRKONNA ARENG lk 4 5. DETAILPLANEERINGUGA KAVANDATAV lk Üldplaneeringu muutmise ettepanek ja põhjendus Planeeritava ala kruntideks jaotamine Kavandatav ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused Haljastus, heakord, piirded ja väikevormid Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus Tehnovõrgud- ja rajatised Tuleohutuse tagamine Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Keskkonnatingimused Kehtivad ja seatavad piirangud Vertikaalplaneering Planeeringu elluviimise tegevuskava ja planeeringu elluviimise kokkulepped Situatsiooniskeem B. GRAAFILINE OSA Tugijoonis M 1:500 Joonis Põhijoonis M 1:500 Joonis Illustreeriv materjal

3 Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering Männimetsa kinnistu detailplaneering. SELETUSKIRI. 1.DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED. 1.1.Planeeringuala asend. Planeeritav maa-ala paikneb Pärnumaal, Tahkuranna vallas, Laadi külas ja hõlmab Männimetsa kinnistut katastritunnusega (84801:001:1778). Planeeritava ala suuruseks on 9237 m2. Planeeringuala ei asu mere võimalikus üleujutuse tsoonis. 1.2.Planeerimisalased alusmaterjalid ja lähteandmed Tahkuranna Vallavalitsuse korraldus nr 80 Laadi külas Männimetsa kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine DTZ Kinnisvaraekspert poolt koostatud Laadi külas Männimetsa kinnistu TOPO- geodeetiline maa-ala plaan. Töö nr Kehtiv Tahkuranna valla üldplaneering Tahkuranna valla ehitusmäärus Tahkuranna Vallavolikogu 31. jaanuar 2013 määrus nr 3 Tahkuranna valla jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend Planeerimisseadus Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regiooni korraldus nr PV 1-15/15/ aprill 2015 veehaarde sanitaarkaitseala vähendamine. 2.DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ÜLESANDED. Detailplaneering on koostatud maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse alusena Männimetsa kinnistul. Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on Laadi külas Männimetsa kinnistust moodustada kaks uut krunti. Kruntidele määratakse ühepereelamu ehitusõigus koos elamumaa sihtotstarbega. Tahkuranna valla üldplaneeringu järgi on tegemist detailplaneeringu kohustusega alaga, millele on väikeelamu reservmaa juhtotstarve. Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringuga. 3.OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS Planeeritava ala asukoht. Planeeritav maa-ala paikneb Pärnumaal, Tahkuranna vallas, Laadi külas ja hõlmab Männimetsa kinnistut katastritunnusega ( 84801:001:1778 ). Planeeritav kinnistu on valdavalt tasase reljeefiga. Planeeringuala ei jää mere võimalikku üleujutuse tsooni. Planeeritavale alale tagab juurdepääsu olemasolev Männiku tee. 3.2.Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi üldine iseloomustus. Tahkuranna valla üldplaneeringu järgi asub Männimetsa kinnistu perspektiivse väikeelamumaa juhtfunktsiooniga alal. Hetkel on katastriüksuse sihtotstarve 100 % maatulundusmaa. Alal ei ole

4 Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering kehtivat detailplaneeringut. Tahkuranna valla üldplaneeringuga on ala määratud detailplaneeringu kohustusega alaks. Männimetsa kinnistu on ümbritsetud teedega, piirnedes põhjast ja idast Männimetsa tee kinnistutega (katastritunnusega 84801:001:1779 ja sihtotstarbega transpordimaa 100%), läänest Männiküla tee kinnistuga (katastritunnusega 84801:001:1738 ja sihtotstarbega transpordimaa 100%) ja Ale (katastritunnusega 84801:001:0347 ja lõunast Männiku tee (katastritunnusega 84801:001:1483 ja sihtotstarbega transpordimaa 100%) kinnistuga. Männimetsa kinnistu kirde nurgas paikneb Elektrilevi OÜ-le kuuluv Männikalda alajaam toitega Väljaküla 1-20 kv elektriõhuliinilt. Kinnistu on hoonestamata. Maa-ala paikneb ühepereelamute piirkonnas. Juurdepääs maa-alale on Tahkuranna vallale kuuluvalt Männimetsa teelt. 3.3.Maakasutus ja hoonestus. Männimetsa kinnistu suurus on 9237m2. Olemasoleva katastriüksuse sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Olemasolev kinnistu on hoonestamata Haljastus. Planeeritav maa-alal on 100% ulatuses looduslik rohumaa. Kuna maa-ala ei ole regulaarselt niidetud, on maa-alal isekülvi tagajärjel hakanud kasvama noored leht- kui ka okaspuude grupid. Maa-ala on tasase reljeefiga. Kinnistu põhja küljel paikneb kraav. 3.5.Tehnovõrgud. Piirkonnas puuduvad tsentraalsed vee- ja reoveetorustikud. Männimetsa kinnistu kirde nurgas paikneb Elektrilevi OÜ-le kuuluv Männikalda alajaam toitega Väljaküla 1-20 kv elektriõhuliinilt. Kinnistut läbivad nii pinnasesse paigaldatud kui ka õhus olevad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad madalpingeliin ja keskpinge õhuliin, mis tagab toite alajaamale. Planeeringuala lähipiirkonnas Elion Ettevõtted OÜ-le kuuluv sidekaabel puudub. Mobiilside on piirkonnas olemas. Teenust pakuvad nii AS EMT, AS Elisa, AS Tele2 jt. 2.6.Keskkonnaalased erinõuded. Pärnu maakonna teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused alusel planeeritav maa-ala ei paikne rohevõrgustiku ega väärtuslikku maastikku alal. Tahkuranna valla üldplaneeringus on määratud mere võimalik üleujutuse piirkond. Männimetsa kinnistu planeeringuala ja planeeringualaga piirnev rannaala ei asu mere võimalikus üleujutuse piirkonnas. Keskkonnakaitse on tagatud seadusest tulenevate piirangute ja kehtestatud kaitsetsoonide arvestamisega. Piirkond on suhteliselt hästi kaitstud põhjaveega ala, kus on lubatud loodusesse immutamine. Detailplaneeringu koostamise käigus on taotletud Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regioonilt Pärnumaale Tahkuranna valda Laadi külla Männimetsa kinnistule kavandatava veehaarde puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamisest 10 meetrini. Käesoleva detailplaneeringu lahenduse kohaselt on planeeritud kahe krundi tarbeks rajatav puurkaev, mis hakkab varustama 2 elamut, mille veetarvidus oleks kuni 2 m3 ööpäevas 8-10 inimese tarbeks. Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regioon oma korraldusega nr PV 1-15/15/ aprill 2015 Veehaarde sanitaarkaitseala vähendamine määras Tahkuranna valda Laadi külla Männimetsa kinnistule kavandatava puurkaevu sanitaarkaitseala ulatuseks 10 meetrit. Puurkaevu omanik on kohustatud teavitama Keskkonnaametit, kui õiguslikud alused veehaarde sanitaarkaitseala vähendamiseks muutuvad.

5 Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering Planeeringualal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte. Elamuehitus ei ole Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) mõistes olulise keskkonnamõjuga tegevus. Kehtiv Tahkuranna valla üldplaneering näeb alale ette väikeelamumaa. Käesoleva detailplaneeringu algatamise käigus ei ole vajadust koostada eelhinnangut selle kohta, kas infrastruktuuri ehitamisel või kasutamisel on oluline keskkonnamõju, kuna seda on hinnatud juba üldplaneeringu koostamisel. Männimetsa kinnistu detailplaneeringuga ei ületata tegevuskoha keskkonnataluvust, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi ega seata ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit või vara. Planeeringu käigus puudub vajadus strateegilise keskkonnamõju hindamise järele, kuna koostatud lähteseisukohtade alusel ei too kavandatud tegevus eeldatavalt kaasa olulise mõjuga muutusi vaadeldavas piirkonnas. 2.7.Muinsuskaitse. Planeeritaval alal ei asu muinsuskaitse all olevaid kinnismälestisi. Planeeringuala ei asu muinsuskaitsealal ega kultuurimälestise kaitsevööndis. Planeeringuga ei tehta ettepanekut planeeringualal asuvate objektide kaitse alla võtmiseks. 4.ÜLDPLANEERINGU JA ALAL KEHTIVA DETAILPLANEERINGU KOHANE PIIRKONNA ARENG. Tahkuranna valla haldusterritooriumil kehtib Tahkuranna Vallavolikogu poolt määrusega nr kehtestatud Tahkuranna valla üldplaneering. Tahkuranna valla üldplaneeringu ülesanne on kehtivast planeerimisseadusest tulenevalt teiste hulgas maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe ning vajaduse korral hoonestuse kõrguspiirangu ja muude tingimuste määramine. Tahkuranna valla üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarve on käesoleva detailplaneeringu koostamise alal väikeelamu reservmaa. Männimetsa kinnistu detailplaneering juhindub detailplaneeringu koostamisel kehtestatud üldplaneeringust ja planeerib väikeelamumaa juhtotstarbele vastavalt kaks krunti, millele nähakse ette kahekorruseliste pereelamute rajamist. Männimetsa kinnistul puudub varem kehtestatud detailplaneering. 5. DETAILPLANEERINGUGA KAVANDATAV Üldplaneeringu muutmise ettepanek ja põhjendus. Detailplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Käesolev detailplaneering üldplaneeringu muudatuse ettepanekut ei esita Planeeritava ala kruntideks jaotamine. Männimetsa kinnistu detailplaneering esitab olemasolevale krundile jagamise ettepaneku. Detailplaneering määrab moodustatavatele kruntidele kasutamise sihtotstarbed. Krundi kasutamise sihtotstarve kehtiva Planeerimisseaduse tähenduses on võimalikult täpselt määratav otstarve, milleks võib krunti pärast detailplaneeringu kehtestamist hakata kasutama. Olemasolevast kinnistust moodustatakse kaks krunti. Positsioonile nr 1 moodustatakse 5576 m2 suurune 100 % pereelamumaa sihtotstarbega krunt. Positsioonile 2 moodustatakse 3660 m2 suurune 100 % pereelamumaa sihtotstarbega krunt. Krundi kasutamise sihtotstarbe alusel määrab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe ja ehitise kasutamise otstarbe. Siinkohal juhime tähelepanu, et katastriüksuse sihtotstarve võib olla erinev krundi kasutamise sihtotstarbest, sest detailplaneeringuga määratav sihtotstarve on otseses seoses krundi planeeritud kasutamisega, mis võib olla täpsem kui katastris määratletud sihtotstarve.

6 Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering Katastriüksuse sihtotstarbe nimetuse andmine toimub Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord alusel, mis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri a määrusega nr 155. Vastavalt eelnevalt nimetatud määrusele planeeringu alal kasutatavad katastriüksuse sihtotstarvete liigid koos numberkoodi, tähistuse ja selgitusega on järgmine: 1) elamumaa 001; E alaliseks või perioodiliseks elamiseks ettenähtud ehitiste maa ja garaažide maa. Elamu, sh korterelamu, suvila, aiamaja alune ja selle juurde kuuluva majapidamis- ja abiehitise alune ja neid ehitisi teenindav maa Kavandatav ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused. Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks hoonestuse vallas on olemasolevale hoonestamata planeeringualale maastikumiljöösse sobivate eramute planeerimine. Detailplaneeringus on piiritletud hoonestusalad koos arhitektuur-ehituslike nõuetega. Hoonestusalad on krundi osad, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid. Ehitusõiguse määramisel on lähtutud Tahkuranna valla üldplaneeringus sätestatud arhitektuursetest üldnõuetest ja elamuehituse põhimõtetest. Arvestatud on üldplaneeringus toodud kaitsekujadega valla ja erateedele (10m) ning kvartalisisestele teedele (5m). Hoonestusala on määratud põhijoonisel. Maa-alale on planeeritud 2 ühepereelamut. Iga elamu juurde on lubatud ehitada kas blokeeritult või eraldi seisva abihoonena garaaž, kuur, saun ja/või katusvarjualune. Elamu kruntidel positsiooniga 1 ja positsiooniga 2 on lubatud ehitada 4 hoonet, mis on põhjendatud krundi suure pindalaga. Positsioon nr 1 EHITUSÕIGUSE NÄITAJAD: 1) krundi kasutamise sihtotstarve 100% pereelamumaa. ( Katastri sihtotstarve 100% elamumaa) 2) hoonete suurim lubatud arv krundil - 4 hoonet. 3) hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala -700 m2. 4) hoonete suurim lubatud kõrgus 8,5 elamul, abihoonel 6,5 m. ( mõõdetuna planeeritud maapinnast hoone sokli äärest.) Positsioon nr 2 EHITUSÕIGUSE NÄITAJAD: 1) krundi kasutamise sihtotstarve 100% pereelamumaa. ( Katastri sihtotstarve 100% elamumaa) 2) hoonete suurim lubatud arv krundil - 4 hoonet. 3) hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala -500 m2. 4) hoonete suurim lubatud kõrgus 8,5 elamul, abihoonel 6,5 m. ( mõõdetuna planeeritud maapinnast hoone sokli äärest.) Elamukruntide detailsemad arhitektuursed- ja ehituslikud nõuded on esitatud käesoleva töö juurde kuuluvas tabelis peatüki lõpus, mida käsitleda koos põhijoonisega. Elamud on planeeritud viil ja kelpkatusega, kuna nimetatud katusetüüp on funktsionaalsem ja sobitub ümbritseva keskkonnaga paremini. Planeeritaval maa-alal kavandatud hoonestus ei ületa üldplaneeringuga määratud hoonestuse planeerimiseks sätestatud nõudeid. Planeeringuga on lubatud hoonestuse alale maksimaalseks hoonete kõrguseks 8,5 meetrit elamutele, 6,5 m abihoonetele. Hoonete projekteerimisel juhinduda Energiatõhususe miinimumnõuetest. Hoonetel põhimahu kohustuslik ehitusjoon puudub. Väikeehitisi on lubatud täiendavalt krundile rajada veel 2 tükki elumaja kohta, kuid nad peavad mahtuma planeeringus krundi lubatud ehitusaluse pinna sisse.

7 Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering Krundile positsiooniga 2 on lisaks elamukompleksile planeeritud hoonestusala ka alajaamale, mille juurdepääs on kavandatud avalikult kasutatavale teele. Enne ehitusprojektide koostamist tuleb hoonete arhitektuurne lahendus ja materjalide kasutus kooskõlastada omavalitsusega. Detailplaneeringuga kavandatav ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes, mistõttu ei ole vajalik teostada keskkonnamõjude strateegilist hindamist. Arhitektuursed- ja ehituslikud nõuded moodustatavatele kruntidele. NR. Nõude sihtgrupp Positsioon 1 Positsioon 2 1. Krundi pindala 5576m2 3660m2 2. Täisehituse protsent 12,5 % 13,6 % 3. Lubatud ehitiste suurim arv Lubatud suurim ehitusalune pindala 700m2 500m2 5. Minimaalne tuleohutusklass TP-3 6. Sokli suurim kõrguslik sidumine absoluutkõrguste 4,85 kuni 5,25 vahemik 7. Lubatud maksimaalne korruselisus 2 korrust elamul 1 korrus abihoonel 2 korrust elamul 1 korrus abihoonel 8. Hoone lubatud suurim kõrgus 8,5 m pereelamul/ 6,5m abihoonel 8,5 m pereelamul/ 6,5m abihoonetel 9. Hoone katusekalle ja materjal kraadi / kivikatus, plekk-katus ja rullmaterjalist katus. 10. Hoone välisviimistlus materjalid Fassaadkivi; puhasvuuk tellis; dekoorkrohv, või puitvooder 11. Hoone katuse harjajoon Vastavalt projektile Vastavalt projektile 12. Ehitiste vahelised kujad Vastavalt normidele. Naaberhoonetega nõutav 8 m kuja või rajada tulemüür Haljastus, heakord, piirded ja väikevormid. Haljastuse seisukohalt on oluline tagada ehitusalast, tiikidest ja teedest vabal alal noorte elujõuliste puude kasvama jätmine. Kruntide hoonestusalade ja teede ümbrusesse rajada muru. Tööde teostamiseks kasutada erialaspetsialistide abi. Haljastuse rajamise osakaal planeeritava krundi pindalast tagada 60%. Krundid heakorrastatakse hoonete tehnilise projekti staadiumis koostatavate krundi asendiplaanide kohaselt. Elamute kruntidele on lubatud rajada 1,5 m kõrguseid piirdeid. Soovituslikult peaks puitmajadel olema puitmaterjalist piirdeaiad. Kivimajadele võib rajada nii puitmaterjalist, metallist kui ka kivist piirdeid või neid omavahel kombineerida. Piirete ehitamisel järgida Tahkuranna valla üldplaneeringu nõuet piirded peavad paiknema minimaalselt 2 m kaugusel teekatte servast. Aiad peavad kujunduslikult sobituma piirkonda. Kruntide heakorrastamisel tuleb lähtuda tänapäevastest hügieeninõuetest ja hooldusvõtetest. Prügi tuleb hoida sissesõidu värava tsooni paigaldatud konteineris, mille regulaarselt tühjendamiseks sõlmitakse vastav leping. Orgaanilised jäätmed, niidetav rohi ja peenoksad komposteeritakse tarbeaia tsoonis vastavas kompostris ning kasutatakse krundi haljastamisel. 5.5.Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus. Männimetsa liikluskorralduses käesolev planeering muudatusi ei kavanda. Planeeringu ala ümber paiknevad avalikus kasutuses olevad teed.

8 Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering Kahe pereelamumaa krundi juurdepääs on avalikus kasutuses oleva Männimetsa tee kaudu. Kinnistu omanike autode parkimine on ette nähtud korraldada oma krundi piires õuealal. Igale krundile rajada vähemalt 2 parkimiskohta. Pereelamumaa kruntidele rajavad juurdepääsuteed krundi omanikud. Kruntidel liigelda piiratud kiirusega 20 km/h. Kruntidelt väljasõitu sooritades Männimetsa teele jälgida liiklusohutuse nõudeid. Tööde teostamisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda kehtivast Teeseadusest, MKM määrustest ja omavalitsuse kaevetööde eeskirjadest. Käesoleva detailplaneeringu alusel Tahkuranna Vallavalitsusel täiendava tee rajamise-, valgustamise ja korrashoiu kohustus puudub Tehnovõrgud- ja rajatised Veevarustus. Veevarustus lahendada rajatava puurkaevu baasil. Veetorustik puurkaevust elamutesse teha veevarustuse plasttorust PN 10 paigaldussügavusega minimaalselt 1,5 m maapinnast toru peale. Positsioonile 1 planeeritud kahe elamukrundi keskmine ööpäevane summaarne veetarve on ca 3 m3 ( inimese kohta) vastavalt standardile EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine. Puurkaevu sanitaarkaitseala peale Keskkonnaameti poolt läbi viidud vähendamist on 10 m. Vähendamine on läbi viidud Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi regiooni korraldusega Veehaarde sanitaarkaitseala vähendamine. Vett võib võtta puurkaevust alla 10m³ ööpäevas ja kuni 50 inimese vajadusteks. Kaevuomanik on kohustatud teavitada keskkonnametit, kui asjaolud muutuvad. Sanitaarkaitseala ulatuses ei ole lubatud tegevused, mis võivad ohustada põhjavee kvaliteeti või veehaarderajatisi. Veetrassi lahendused täpsustuvad ehitusprojekti staadiumis. Krunt positsioonile 1 seatakse servituut puurkaevu ning veetrassi rajamiseks ja paiknemiseks krundi positsioon 2 kasuks Reovete kanalisatsioon. Maa-ala läheduses puuduvad olemasolevad ühiskanalisatsioonitorustikud. Laadi külas on põhjavesi suhteliselt hästi kaitstud, kus võib heitvett juhtida pinnasesse kuni 50m³ ööpäevas pärast reovee bioloogilist puhastamist ja kuni 5m³ ööpäevas kasutades vähemalt reovee mehaanilist puhastamist. Planeeringu kohaselt elamute reoveed juhitakse esmalt kolmekambrilisse septikusse ja seejärel imbväljakusse. Pärast puhastuse protsessi läbimist reovesi immutatakse pinnasesse. Mõlemale krundile Positsioon 1 ja positsioon 2 on planeeritud imbväljakud sama krundi elamu teenindamiseks. Lahenduse näited: Tehnoloogiline reovee lahendus tõstetud imbsüsteemiga on toodud skeemil 1:

9 Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering Skeem 1. Omapuhasti rajamisel peab arvestama, et puhasti kuja on vähemalt 10 m ja septikul 5 m. See peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumise suhtes allavoolu. Immutussügavus peab olema aastaringselt vähemalt 1,2m ülevalpool kõrgeimat põhjavee taset. Kui põhjavee tase on lubatust kõrgem, on tuleb rajada tõstetud imbsüsteem, kus torustikud asuvad maapealses filterkuhilas. Juhul kui põhjavee tase maapinnast on 1.7 m või enam saab septiku järgi rajada isevoolse imbsüsteemi, vt skeemi 2: Skeem 2. Väljakute kujad on 10 m, mis ei tohi väljuda käesoleva detailplaneeringu territooriumilt. Väljaku asukohta võib planeeringus projektdokumentatsiooni koostamisel muuta lähtuvalt hoonete täpsest asukohast. Reovete käitlus hajaasustuses toimub Vabariigi Valitsuse määruse nr Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 alusel. 7. lg 1 Heit- ja sademevee pinnasesse juhtimine ei ole lubatud veehaarde sanitaarkaitsealal või hooldusalal ja lähemal kui 50 m sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist ning lähemal kui 50 m veehaardest, millel puudub sanitaarkaitseala või hooldusala, või joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust. Reoveetrasside ja imbväljaku lahendused täpsustuvad ehitusprojekti staadiumis. Elamute kasutuslubade väljastamise eeltingimuseks on puhastussüsteemi välja ehitamine Sajuvete kanalisatsioon. Kinnistul ei ole ühissademevete kanalisatsiooni. Sademeveed kinnistutel hajutatakse oma kinnistute haljasaladele ja planeeritavatesse tiikidesse Elektrivarustus. Elektrilevi OÜ Pärnu Viljandi regioon on väljastanud elektrikaabli ja liitumiskilbi projekteerimiseks ülessande Empower AS-ile. Detailplaneeringu koostamise käigus tehti koostööd viimati nimetatud ettevõttega ja ühiselt valiti elektrikaabli ja liitumiskilbi asukoht. Elektrilevi OÜ paigaldab positsioonide 1 ja 2 ühise arvesti-liitumiskilbi kahe krundi kinnistu piiri lähedale. Elamute peakaitsme suurusteks on planeeritud 3*20 A. Kinnistu omanikel sõlmida elektri ostu- müügi lepingud.

10 Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering Side. Planeeringuala lähipiirkonnas Elion Ettevõtted OÜ-le kuuluv sidekaabel puudub. Mobiilside on piirkonnas olemas. Teenust pakuvad nii AS EMT, AS Elisa, AS Tele2 jt. Kogu hoone sidevarustus tagatakse tulevikus uue sõlmitava sideteenuse lepingu baasil Küte. Planeeritava piirkonnani ei ulatu kaugkütte soojavarustusvõrk. Elamud on planeeritud autonoomsel küttel, milleks on katel, õhk-vesi soojuspump või kamin-ahi. Planeeritud kruntidel on maareserv suur, seega on alternatiivselt võimalik rajada maaküttekollektoreid elamu kütteks Tuleohutuse tagamine. Tuleohutuse osa projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a. määrusest nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ja projekteerimisnormidest EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus. Kruntidele on kavandatud tuleohutusest tulenevalt I kasutusviisi hooneid. Planeeritav hoonestus on lubatud projekteerida kas TP-1 kuni TP-3 tuleohutusklassi. Planeeritud hoonete vaheline kuja on vastavalt normatiivsetele nõuetele enam kui 8 meetrit. Planeeritavale kinnistule pääseb mööda Männiku teed. Planeeritavate kinnistute juurdepääsu tee laiuseks on kavandatud 4 m. Planeeritava ala lähipiirkonnas hüdrandisüsteem puudub. Normide EVS 812-6:2012 paragrahv 5 Tulekahjude samaaegsus, kustutusvee normvooluhulgad ja tulekahju normatiivne kestus alusel väliskustutusvee normvooluhulk on 10 l/sek 3 tunni jooksul, mis saadakse looduslikust tuletõrje veevõtukohast. Tulekustutusvesi Positsioonile 1 saadakse Männituka tee kinnistul, katastritunnusega 84801:001:0607 paiknevast tiigist, mille äärde on vallal plaanis 2015.a. rajada nõuetele vastav tuletõrje veevõtukoht. Päästetehnikaga kustutusvee kättesaamiseks on planeeritud imitarnetoru tiigist, mille lõpus on kuivhüdrant. Kuivhüdrandi paigaldusnõudeid vaadata normidest EVS 812-6:2012 lisas C. Tõusutorule kohtades, kus veetasapind on kõrgemal kui talvine külmumispiir, tuleb paigaldada soojustatud kuivhüdrant. Krundile positsiooniga nr 2 rajatakse täiendav avaliku kasutusega tuletõrje veevõtukoht. Nõuetele vastav tuletõrje veevõtukoht tuleb rajada projekteerimisnormide EVS alusel ja see hakkab teenindama nii samal krundil olevat elamut kui ka lähiümbrust. Rajatava tiigi mahuks on kavandatud 42 m3. Kooskõlastatult Päästeametiga on võimalik taotleda projekteerimise staadiumis ka alternatiivset kustutusvee saamise lahendust normatiivdokumendi EVS 812-6:2012 nõudeid järgides, näiteks vajaliku kubatuuriga veemahuti paigaldus. Tuletõrje veevõtukohad rajada selliselt, et selle vahekaugus teenindavast hoonest ei tohi olla vähem kui 30 m, kuid mitte rohkem kui 100 m Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused. Projekteerimisel lähtuda Eesti Standardist EVS 809-1:2002 nõuetest. Krundi territooriumile paigaldada välisvalgustus. Hoonete valvamiseks on soovitatav kasutada turvafirma valveteenust. Kuritegude riskide vähendamiseks kinnistu tänava poolt on soovitatav piirata aia ja väravatega.

11 Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering Keskkonnatingimused. Planeering ei näe ette ehitisi, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine ja ei sea planeeringu alal keskkonna eritingimusi. Planeeritavate hoonestusmahtudega kaasnev keskkonnakoormus oluliselt ei suurene. Planeering koostatakse varem väljakujunenud infrastruktuuriga elurajooni. Kruntide jäätmekorraldus on reguleeritud Tahkuranna valla heakorraeeskirjaga, mille kohaselt on kohustuslik prügi kogumine, sorteerimine ja äravedu käitlusjaamadesse. Prügikonteinerid paigaldatakse tänava poolsele krundipiirile. Prügi- ja jäätmetega keskkonna reostust piirkonnas ei tekitata. Vastavalt Jäätmeseaduse 69 lg 1 toimub korraldatud jäätmeveoga liitumine kõigile jäätmevaldajatele automaatselt seaduse alusel. Tahkuranna vald kuulub Tori, Tahkuranna, Surju, Paikuse valla ning Sindi linna ühisesse jäätmeveo piirkonda Kehtivad ja seatavad piirangud Planeeritaval alal kehtivad järgmised maakasutuspiirangud: Elektrilevi OÜ-le kuuluv Elektrimaakaabelliinid MKL , MKL , MKL Elektrilevi OÜ-le kuuluv Elektriõhuliin alla 1 kv M Elektrilevi OÜ-le kuuluv Elektriõhuliin 1-20 kv (Keskpingeliin) K Elektrilevi OÜ-le kuuluv Alajaamad ja jaotusseadmed M Nimetatud piirangud jäävad kehtima ka peale kruntimist Servituudid. Servituut seada krunt positsioon 1 planeeritud puurkaevule ja veetorule, mis tagavad joogivee krundile positsioon Vertikaalplaneering. Maapinna planeerimisel järgida maa-alal olemasoleva maapinna reljeefi. Planeeringuga lubatud rajada tiike. Joonisel on kõik kõrgusmärgid esitatud Balti süsteemis. Sadevete juhtimine ümbritsevatele teele ja naaberkinnistutele on keelatud Planeeringu elluviimise tegevuskava ja planeeringu elluviimise kokkulepped. Planeeringu elluviimiseks tuleb teostada järgmised toimingud: 1. kehtestatud detailplaneeringu alusel katastriüksuste moodustamine ja kinnistusraamatusse kandmine; 2. vajalike servituutide seadmine kaevu ja veetoru osas, millele lisatakse ehitamisest hoidumise servituudi seadmine, s.t. tuleb sõlmida Tahkuranna vallaga notariaalne leping ehitustegevusest hoidumisest enne tehnovõrkude väljaehitamist. Nõuetekohase avaliku kasutusega tuletõrje veevõtukoha rajamine on nõutud enne krundile positsiooniga 2 ehitusloa väljastamist; 3. tehnovõrkude väljaehitamine; 4. hoonestusprojektide koostamine; 5. ehituslubade taotlemine; 6. hoonete ehitamine ja vastuvõtmine.

12 Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering Situatsiooniskeem. Materjal võetud Maa-ameti koduleheküljelt. Koostas arhitekt Margit Kõrts

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri VIIMSI VALD LUBJA KÜLA TAMMIKU, LUBJA IV JA V MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING Projekt nr 23-08, 05-09 Seletuskiri ja joonised Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase 2 12015 Tallinn Margus Ärm tel 5022033 Viimsi

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

Lossi 9

Lossi 9 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu tn 5 93819 Kuressaare Tel 453 3723 Mob 508 4489 Faks 453 3695 E-mail: klotoid@sarma.ee Maanteeameti

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem