KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi"

Väljavõte

1 KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 20. märtsi a korraldusest nr 107 Eesti regionaalarengu strateegia ja siseministri 13. veebruari a käskkirjast nr Kagu-Eesti tegevuskava ja rakendusplaani kinnitamine ja lähtuvalt maaeluministri 01. juuni a käskkirja nr 1.1-2/76 Setomaa arenguprogrammi kehtestamine aastaks punktist 2 kehtestan toetusskeemi Noored Setomaale aastaks. 1. Toetusskeemi eesmärk ja sihtpiirkond 1.1. Noored Setomaale toetusskeemi (edaspidi toetusskeem) eesmärk on aastastele Setomaal elavatele noortele ja nende peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ja aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele Eesmärgi saavutamiseks toetatakse toetusskeemi nõuetele vastavate eluruumide ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada eluruumides paremad elutingimused Toetusskeemi sihtpiirkond on Setomaa vald Toetust taotletakse, antakse ja kasutatakse projektipõhiselt Noored Setomaale toetusskeemile ei kohaldata Setomaa arengu programmi aasta programmdokumenti. 2. Terminid 2.1. Toetus riigi rahaline panus ja punktis 1.3 nimetatud toetusskeemis osaleva Setomaa valla rahaline panus, mis kokku ei ületa 66,67% taotleja esitatud eelarve abikõlblikest kuludest.

2 Projekt kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse, antakse ja kasutatakse Ehitis hoone või rajatis ehitusseadustiku 3 lõike 2 tähenduses. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone Eluruum majandus- ja taristuministri 5. juuni aasta määruse nr 57 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused 17 lõike 3 tähenduses alaliseks elamiseks ette nähtud ruum või ruumistik. Eluruumid jagunevad elamuteks ja korteriteks. Elamuks loetakse ka hoonet, mis on mõeldud hooajaliseks elamiseks, nagu suvila ja aiamaja Ehitamine tegevus ehitusseadustiku 4 lõike 1 tähenduses ehk ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega Ehitise laiendamine tegevus ehitusseadustiku 4 lõike 2 tähenduses ehk ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine tegevus ehitusseadustiku 4 lõike 3 tähenduses ehk ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. Ehitise ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus: 1) muudetakse hoone piirdekonstruktsioone; 2) muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone; 3) paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab hoone omadusi, sealhulgas välisilmet; 4) muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat; 5) viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega; 6) taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärse vastu Tehnosüsteem ehitusseadustiku 4 lõike 5 tähenduses ehitise toimimiseks, kasutamiseks või ohutuse tagamiseks vajalike seadmete, paigaldiste või kommunikatsioonide kogum koos vajalike konstruktsioonielementidega Ehitusprojekt ehitusseadustiku 5 tähenduses projekteerimise käigus koostatud dokument või dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet Ehitusteatis ehitusseadustiku 35 kohaselt Setomaa vallale esitatav ehitamisele eelnev teade, mis on nõutav ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud ehitiste puhul Ehitusluba ehitusseadustiku 38 kohaselt luba, mis annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile. Ehitusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhul. Enne ehitusseadustiku jõustumist välja antud ehitusluba kehtib tähtajatult, kui ehitamisega on alustatud enne ehitusseadustiku jõustumist.

3 Kasutusteatis ehitusseadustiku 47 kohaselt Setomaa vallale ehitise kasutamisest või selle kasutusotstarbe muutmisest esitatav teade. Kasutusteatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded. Kasutusteatist vajavate ehitiste loetelu on ehitusseadustiku lisas Kasutusluba ehitusseadustiku -de 50 ja 51 kohaselt Setomaa valla antav luba. Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 toodud ehitiste valmimisel ja ka varem valminud ehitiste kasutamise otstarbe muutmise korral. Enne ehitusseadustiku jõustumist välja antud kasutusluba kehtib tähtajatult. 3. Toetusskeemi reguleerimine ja rakendamine 3.1. Käesolev käskkiri reguleerib toetuse taotlemist, andmist, kasutamist ja tagasinõudmist Toetusskeemi üldist koordineerimist ja toetuskeemi väljatöötamist korraldab Maaeluministeerium (edaspidi ministeerium) Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 20 lõikes 1 nimetatud Riigi Tugiteenuste Keskuse (edaspidi regionaalse abi andja) ülesanne on korraldada toetusskeemi elluviimine, sh: nõustada Setomaa valda toetusskeemiga seonduvates küsimustes; koostada käesoleva käskkirja alusel taotlusvorm, eelarvevorm, kontroll-lehe vormid taotluste ja aruannete kontrollimiseks, Setomaa vallaga sõlmitavate toetuslepingute näidised (vald ja toetuse saaja; vald, toetuse saaja ja tööde teostaja), toetuse saaja poolt Setomaa vallale esitatava toetuse kasutamise aruande vorm, Setomaa valla poolt regionaalse abi andjale esitatava aruande vorm; koostada kooskõlastatult ministeeriumiga taotluste hindamisjuhend; sõlmida Setomaa vallaga sihtfinantseerimise leping, milles sätestatakse toetusskeemi riigipoolsete vahendite kasutamise tingimused, ja kanda vahendid Setomaa vallale; esitada ministeeriumile info ja ülevaade toetusskeemi vahendite kasutamise kohta; teostada järelevalvet toetusskeemi rakendamise ning Setomaa valla tegevuse toetusskeemi reeglitele vastavuse ja vahendite kasutamise sihipärasuse üle Toetusskeemis osaleva Setomaa valla ülesanne on korraldada toetusskeemi rakendamine oma territooriumil, sh: taotlusvooru väljakuulutamine; teavitada toetuse saamise võimalustest, juhendada taotlejaid toetuse saamist puudutavates küsimustes, vajadusel korraldada taotlejatele infopäevi; registreerida ja menetleda laekunud taotlused; viia läbi taotluste vastavuskontroll ja täita kontroll-lehed; teostada kohapealset kontrolli; korraldada taotluste hindamine punktis 11.5 nimetatud komisjoni poolt; teha taotluste rahastamise ja rahastamata jätmise otsused; teavitada otsustest taotlejaid kirjalikult; avalikustada toetuse saajad valla veebilehel; sõlmida toetuslepingud toetuse saajatega ja teha toetuslepingute kohaselt väljamaksed;

4 korraldada aruandlus vahendite kasutamise kohta oma territooriumil tulenevalt punktis nimetatud sihtfinantseerimise lepingus sätestatust; registreerida ja menetleda vallavalitsusse laekunud toetuse kasutamise aruandeid, kontrollida enne aruande kinnitamist toetuse kasutamist kohapeal; kinnitada nõuetele vastavad aruanded ja teha lõplik väljamakse; esitada regionaalse abi andjale nõutud aruanded toetuse kasutamise kohta; esitada toetusskeemis osalemise ja maksimaalse summa kohta garantiikiri regionaalse abi andjale ja ministeeriumile. 4. Toetusskeemi vahendid, toetus taotlejale, taotleja omafinantseering ning projekti algus, lõpp ja ajaline kestus 4.1. Toetusskeemi vahendid koosnevad: riigi rahalisest panusest ja toetusskeemis osaleva Setomaa valla rahalisest panusest Punktis nimetatud riigi rahaline panus on eurot, mis on eraldatud Setomaa arengu programmi aasta vahenditest maaeluministri 01. juuni aasta käskkirja nr 1.1-2/76 Setomaa arenguprogrammi kehtestamine aastaks punkti 2 alusel Toetus taotlejale koosneb: riigi rahalisest panusest (toetussummast 50,00% või vähem) ja Setomaa valla rahalisest panusest (toetussummast 50,00% või rohkem); punktides ja nimetatud rahalise panuse osakaalu arvutamise tulemusi ei ümardata Toetus taotlejale on kuni 66,67% taotluse eelarve abikõlblikest kuludest ja taotleja rahaline panus (edaspidi omafinantseering) on 33,33% või rohkem taotluse eelarve abikõlblikest kuludest. Arvutatud tulemusi ei ümardata Toetus- ja omafinantseeringu summa arvutamisel taotluse eelarve abikõlblikest kuludest märgitakse summad sendi täpsusega Arvestades punktides 4.3 ja 4.4 toodud tingimustega, määrab Setomaa vald oma valla taotlejate jaoks maksimaalse toetuse summa, arvestusega, et punktis nimetatud riigi rahaline panus ei tohi olla suurem kui eurot ühe taotleja kohta Taotleja omafinantseering peab olema rahaline. Omafinantseeringu hulka arvatakse vaid dokumentaalselt tõendatud abikõlblikud kulud Projekti algus on toetuslepingu sõlmimise kuupäev ja projekti lõpp on taotleja määratud kuupäev, arvestusega, et projekti maksimaalne ajaline kestus on 18 kuud Põhjendatud juhtudel võib Setomaa vald toetuse saaja kirjaliku põhjendatud taotluse alusel pikendada projekti lõpu kuupäeva kuue kuu võrra. Projekti lõpptähtaja pikendamise kohta sõlmitakse toetuslepingu muudatus. 5. Nõuded taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale 5.1. Taotleja peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele: taotleja on füüsiline isik; taotleja on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga aastane;

5 taotleja on eluruumi, millele toetust taotletakse, omanik; taotleja elukoht rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise tähtpäeva seisuga on Setomaa vald, kuhu taotlus esitatakse Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga, välja arvatud kui see on ajatatud Nõuded eluruumile toetuse taotlemisel: eluruum asub Setomaa valla territooriumil; eluruum on püstitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse; eluruum on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga toetuse taotleja omandis; kui eluruumil on mitu omanikku (eluruum on kaas- või ühisomandis), saab ühe eluruumi kohta esitada ühe taotluse Toetuse saamise korral peab taotleja arvestama ja võtma kohustuse, et eluruum, mille ehitamiseks toetust saadi, peab lõpparuande kinnitamise kuupäevast kolm aastat olema: toetuse saaja omandis; toetuse saaja poolt aastaringses kasutuses; toetuse saaja elukoht rahvastikuregistri andmetel Ehitustööde puhul on kohustuslik ehitusprojekt ja ehitamine peab toimuma ehitusprojekti alusel. Ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli aasta määruses nr 97 Nõuded ehitusprojektile sätestatud nõuetele Ehitustööde puhul, mille jaoks on vajalik ehitusluba, peab ehitusprojekti koostama majandustegevuse registris (edaspidi MTR) olev projekteerija ja ehitustööd teostama MTR-is olev ettevõtja Ehitustööde puhul, mille jaoks on vajalik ehitusteatis, ei pea ehitusprojekti koostama MTR-is registreeritud ettevõtja Kui omanik koostab ise ehitusprojekti ja ehitab ise, peab ta ehitusseadustiku 19 lõike 2 kohaselt järgima asjatundlikkuse põhimõtet ja tagama töö nõuetele vastavuse, sealhulgas asjakohasel juhul ehitamist dokumenteerima Kui tööde teostajale on seatud erinõudeid, siis peab töid teostama vastavat õigust omav ettevõtja Ehitusseadustiku 19 lõike 1 kohaselt peab omanik tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele, sealhulgas peab omanik tagama: ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele; ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise; et vahetult tema korraldusel tehtavat ja ehitusseadustikuga reguleeritud tööd teeb vastavate piisavate teadmiste ja oskustega isik; ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse; seaduses sätestatud juhul omanikujärelevalve Toetuse taotlemisel, projekti elluviimisel ja toetuse andmisel tuleb arvestada ehitusseadustiku lisas 1 toodud nõudeid ehitusteatise, ehitusobjekti ja ehitusloa kohta, sõltuvalt hoone ehitusaluse pinna suurusest ja sõltuvalt kavandatavatest töödest.

6 Ehitustööde puhul tuleb arvestada head ehitustava, ohutusnõudeid, asjatundlikkust ja keskkonnasäästlikkust. 6. Toetatavad tegevused 6.1. Toetusskeemi raames on abikõlblikud ainult need tegevused, mida tehakse projekti perioodi jooksul toetusskeemi nõuetele vastavas eluruumis elamistingimuste parandamiseks Toetusskeemi eesmärgi saavutamiseks toetatakse punkti 1.2 kohaselt järgmisi ehitustöid: eluruumi üldehitustööd, sh: ümberehitamine; osa asendamine samaväärsega; laiendamine (v.a korterid); elektritööd, sh: eluruumi elektrivõimsuse tõstmine; eluruumi sisesed elektritööd; elektritööd liitumispunktist majani (v.a korterid); hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, sh: vee- ja kanalisatsioonitööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd); küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd); hooneväliste tehnovõrkudega seotud tööd, sh: soojusvarustusega seotud tööd (v.a korterid); vee- ja kanalisatsioonitööd, sh kaevude, vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete ning heitvee puhastusseadmetega seotud tööd (v.a korterid) Punktis nimetatud hoonevälised vee- ja kanalisatsioonitööd on abikõlblikud tiheasustuse piirkonnas. Hajaasustuse piirkonnas on nimetatud tööd abikõlblikud, kui tööd teostatakse koos teiste abikõlblike tegevustega. 7. Eelarve ja abikõlblikud kulud 7.1. Taotlemise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav taotluse eelarve Taotluse eelarves kajastatud tegevused ja kulud peavad olema abikõlblikud Abikõlblikud on punktis 6.2 punktist 6.3 tulenevate erisustega sätestatud tegevuste kulud ning ehitustöödega kaasnevad kulud, sh: ehitusmaterjalide ost ja transport; eluruumi paigaldatavate seadmete ost ja transport; ehitustööde tegemiseks vajalike masinate, mehhanismide ja seadmete rent; tööjõukulud; riigilõivud; projekteerimiskulud; omanikujärelevalve kulud; veekvaliteedi analüüsi kulud. 8. Mitteabikõlblikud tegevused ja kulud

7 Toetusskeemist ei toetata tegevusi ja kulusid, mis on abikõlblikud toetuse saamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuse veemajanduse programmist Toetusskeemist ei toetata tegevusi ja kulusid eluruumides, kui hooned on püstitatud õigusliku aluseta ja hoone on ehitisregistrisse kandmata Toetusskeemist ei ole abikõlblikud järgmised kulud: korteri, maja või kinnistu ostu kulud; korteri, maja või kinnistu kasutamisega seotud kulud; uue elamu ehitamine ja sellega kaasnevad kulud; ehitustööde tegemiseks vajalike masinate, mehhanismide ja seadmete ostmine; ehitustööde tegemiseks vajalike tööriistade ja muude abivahendite ostmine; puurkaevude ehitamise kulud; mitterahalised kulud. 9. Taotlusvooru väljakuulutamine 9.1. Setomaa vald kuulutab toetusskeemi taotlusvooru avatuks, määrates taotluste esitamise tähtpäeva ja info Taotluste esitamise tähtpäev peab olema vähemalt 1 kuu pärast taotlusvooru väljakuulutamist Enne taotlusvooru väljakuulutamist saadab Setomaa vald garantiikirja toetusskeemi kontaktisikutele ministeeriumis ja regionaalse abi andjale Taotlusvooru väljakuulutamise info peab ilmuma Setomaa valla veebilehel ja võimaluse korral vallalehes Taotlusvooru avamise teade peab sisaldama informatsiooni projekti maksimaalse toetuse summa kohta Setomaa vallal on õigus oma territooriumil sätestada eelistatud piirkondi. Kui Setomaa vald sätestab eelistusi, siis peavad need olema kajastatud taotlusvooru väljakuulutamise teates. 10. Taotluse esitamine ja taotlusele esitatavad nõuded Taotlus tuleb esitada taotlusvooru väljakuulutamise teates toodud tähtpäevaks Setomaa vallale Setomaa vallas võetakse taotlusi vastu taotlusvooru väljakuulutamise teates määratud tähtpäevani. Tähtpäevast hiljem esitatud taotlused tagastab Setomaa vald läbi vaatamata Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Taotlus koosneb regionaalse abi andja koostatud taotlusvormist ja järgmistest lisadokumentidest: projekti eelarve (regionaalse abi andja koostatud vormil); omafinantseeringut tõendav dokument (garantiikiri); taotleja CV;

8 motivatsioonikiri (sealhulgas taotleja plaanid seoses Setomaaga järgneva viie aasta jooksul); eelarves toodud tegevuste kohta vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust tööde või tegevuste teostajalt. Juhul kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ning hinnakalkulatsioonid; ehitusluba või ehitusteatis (vastavalt ehitusseadustiku lisale 1); ehitusprojekt (sõltuvalt sellest, kas tööde teostamiseks on vaja ehitusluba või esitada ehitusteatis): kui tööde teostamiseks on vaja ehitusluba, siis peab ehitusprojekti koostama MTR-is registreeritud ettevõtja; kui tööde teostamiseks on vaja esitada ehitusteatis, siis ei pea ehitusprojekti koostama MTR-is registreeritud ettevõtja, kuid ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli aasta määruses nr 97 Nõuded ehitusprojektile sätestatud nõuetele Punktides nimetatud dokumendid esitatakse taotluste esitamise tähtpäevaks Punktides ja nimetatud dokumente ei ole kohustuslik esitada taotluste esitamise tähtpäevaks, kuid nende puudumisel saab Setomaa vald teha punktis nimetatud tingimusliku otsuse ja Setomaa vald ei saa sõlmida toetuslepingut enne, kui eluruumile on väljastatud ehitusluba või taotleja on esitanud Setomaa vallale ehitusteatise. 11. Taotluse menetlemine ja hindamine ning otsuste tegemine Taotluse menetlemise tähtaeg on maksimaalselt 30 tööpäeva taotluse esitamise tähtpäevast alates Taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel täidab Setomaa vald regionaalse abi andja koostatud kontroll-lehe, võttes arvesse taotleja ja taotluse vastavust käesoleva käskkirja punktides 5-7 toodud nõuetele Kui taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimisel avastab Setomaa vald ebatäpsusi, teavitatakse sellest viivitamata taotlejat ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks on üldjuhul kuni 10 tööpäeva. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb nimetatud aja võrra Regionaalse abi andja koostab kooskõlastatult ministeeriumiga taotluste hindamisjuhendi ja teeb selle kättesaadavaks oma veebilehel Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Setomaa valla moodustatud vähemalt viieliikmeline komisjon, mille koosseis avalikustatakse valla veebilehel kahe nädala jooksul taotlusvooru väljakuulutamisest arvates Enne taotluse hindamist tutvub Setomaa vald või komisjon nõuetele vastanud taotluses toodud eluruumiga, mille ehitustöödeks toetust taotletakse, kohapeal Komisjon hindab nõuetele vastavaid taotlusi punktis 11.4 nimetatud hindamisjuhendi alusel, täites vastava hindamistabeli ning võttes arvesse järgmisi kriteeriume: kavandatava projekti vajalikkus ja olulisus; projekti eelarves toodud tegevuste ja kulude põhjendatus;

9 Setomaa valla eelistatud piirkonda kuulumine, kui Setomaa vald on eelistatud piirkonna määranud Taotlusi hinnatakse hindamisjuhendis määratud osakaalude järgi skaalal 0 4 ning koondhinded arvestatakse täpsusega kaks kohta peale koma Hinnang loetakse positiivseks taotluse puhul, mille koondhinne on vähemalt 2,50 ning kriteeriumite ja antud keskmine hinne ei ole madalam kui 1, Komisjon moodustab hindamise läbinud taotlustest pingerea Punktis 11.2 nimetatud vastavuskontrolli tulemuste põhjal teeb komisjon nõuetele mittevastanud taotluste kohta ettepaneku neid mitte toetada Punktis nimetatud pingerea alusel teeb komisjon ettepaneku Setomaa vallale taotluste rahastamiseks või rahastamata jätmiseks Setomaa vallal on õigus langetada tingimuslik rahastamise otsus, kui taotlus ei sisalda punktis 10.6 nimetatud dokumente, kuid Setomaa vallal on põhjendatud valmisolek nimetatud dokumendid väljastada Komisjoni ettepanek nõuetele vastava taotluse rahastamiseks peab sisaldama järgmist informatsiooni: toetuse saaja; toetuse suurus; toetuse omafinantseering; toetuse väljamaksmise tingimused Komisjoni ettepanek nõuetele vastava taotluse rahastamata jätmiseks peab sisaldama järgmist informatsiooni: toetuse taotleja; mitterahastamise põhjus Nõuetele mittevastanud taotluste puhul teavitab Setomaa vald taotlejat kirjalikult koos taotluse nõuetele mittevastavuse põhjendustega Nõuetele vastavate taotluste osas teeb Setomaa vald otsuse: taotluse rahastamiseks; taotluse tingimuslikuks rahastamiseks; taotluse osaliseks rahastamiseks vastavalt käesoleva käskkirja punktile 11.18; taotluse rahastamata jätmiseks vahendite lõppemise tõttu või punktis 11.9 sätestatud lävendi ületamata jätmise tõttu Osaliselt võib projekti rahastada juhul, kui tegemist on punktis nimetatud pingereas viimase rahastatava projektiga, mille rahastamiseks jätkub toetusvahendeid osaliselt ning taotleja nõustub projekti elluviimisega osalise rahastamise korral Setomaa vald teavitab taotlejat punkti kohaselt tehtud otsusest viie tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

10 Toetuse summat on lubatud suurendada pärast taotluse rahastamise otsuse tegemist, kui: suurendatakse punktis nimetatud osaliselt rahastatud taotluse toetuse summat; toetuse summat suurendatakse toetuse Setomaa valla poolse osa suurendamise kaudu. 12. Toetuse väljamaksmise tingimused, toetuse kasutamine, aruandlus ja tagasinõudmine Toetuse kasutamist reguleerib Setomaa valla ja toetuse saaja vaheline toetusleping, mis sõlmitakse 30 tööpäeva jooksul punktis nimetatud otsuse langetamisest arvates. Toetuslepingus tuuakse ära vähemalt järgmine informatsioon: projekti elluviimise lõpptähtpäev; toetuse kasutamise aruande esitamise kord; toetuse Setomaa valla poolse osa tagasinõudmise kord; viivise määr toetuse tähtajaks tagastamata jätmise korral Punktis nimetatud tingimusliku rahastamise otsuse puhul ei sõlmita toetuslepingut enne, kui otsuses toodud tingimused on täidetud. Tingimused tuleb täita nelja kuu jooksul taotluse tingimusliku rahastamise otsuse tegemisest arvates Üldjuhul maksab Setomaa vald toetuse saajale toetuse välja kuni 90% ulatuses 10 tööpäeva jooksul toetuslepingu sõlmimisest arvates. Välja maksmata osa toetusest makstakse toetuse saajale 10 tööpäeva jooksul toetuse kasutamise aruande kinnitamisest arvates Toetuse kasutamise aruanne peab olema esitatud toetuslepingu sõlminud Setomaa vallale ühe kuu jooksul toetuslepingus määratud projekti elluviimise lõppkuupäevast arvates Põhjendatud juhtudel võib Setomaa vald sõlmida kolmepoolse lepingu, mille poolteks on toetuse saaja, Setomaa vald ja ehitustööde teostaja, ning sätestada lepingus, et projekti raames tehtavad maksed tasub Setomaa vald toetuse ulatuses otse ehitustööde teostajale Toetuse saaja peab sularahas tehtud rahalisi tehinguid tõendama sularahakviitungite või muude raha saaja esindaja allkirjaga tõendatud maksedokumentidega. Sularahas tehtud tehingud võivad kokku moodustada kuni 10% projekti kogumaksumusest ja sularahas tehtud üks tehing ei tohi ületada 300 eurot Rahalised tehingud, mille suurus ületab 300 eurot, tuleb teostada pangaülekandega ja projekti raames tehtud kulud tuleb välja maksta toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt Pärast projekti tegevuste ja kulude kontrollimist ja kohapealse kontrolli läbiviimist kiidab Setomaa vald aruande heaks või lükkab selle tagasi 20 tööpäeva jooksul aruande saamisest arvates Aruande puuduste kõrvaldamiseks antakse toetuse saajale aega maksimaalselt 10 tööpäeva teate väljasaatmisest arvates ja selle võrra punktis 12.8 nimetatud aeg pikeneb Setomaa vald ei kiida aruannet enne heaks, kui toetuse saaja ei ole esitanud eluruumi kohta kasutusteatist või Setomaa vald ei ole väljastanud kasutusluba ehitusseadustiku lisas 2 toodud tabeli kohaselt.

11 Toetuse saajat teavitatakse aruande heakskiitmisest või tagasilükkamisest viie tööpäeva jooksul aruande heakskiitmisest või tagasilükkamisest arvates Setomaa vald kannab toetuse saajale üle välja maksmata toetuse osa 10 tööpäeva jooksul aruande kinnitamise kuupäevast alates Taotluse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni peab toetuse saaja ja Setomaa vald säilitama seitse aastat projekti lõpptähtpäevast alates Toetuse saaja tagastab osaliselt või täielikult toetuse riigipoolse osa Setomaa valla nõudmisel, kui: ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks toetatud ja rahastatud; toetuse saaja on rikkunud toetuslepingu tingimusi; ilmnevad asjaolud, mille tõttu projekti läbiviimist või jätkamist ei saa pidada otstarbekaks või see on võimatu või võib muutuda võimatuks; projekti teostamise ajal on toetuse saaja esitanud valeandmeid või varjanud andmeid; toetuse saaja ei ole eluruumi, millele saadi toetust, projekti lõpparuande kinnitamise kuupäeval kasutusele võtnud või eluruumile ei ole väljastatud kasutusluba või selle kohta esitatud kasutusteatist, kui see on ehitusseadustiku lisas 2 toodud tabeli järgi nõutud; toetuse saaja pole täitnud punktis 5.4 toodud nõudeid, v.a juhul, kui tegemist on vääramatu jõu tagajärjel tekkinud muutusega Punktides , ja nimetatud juhul nõutakse tagasi kogu toetuse riigipoolne osa Punktis nimetatud juhul nõutakse Setomaa valla kaalutluse alusel tagasi kuni 20% toetuse riigipoolsest osast, sõltuvalt rikutud toetuslepingu tingimustest ja rikkumiste asjaoludest Punktis nimetatud juhul nõutakse Setomaa valla kaalutluse alusel tagasi kuni 100% toetuse riigipoolsest osast sõltuvalt sellest, kas ellu viidud tegevustega on saavutatud algselt kavandatud tulemused Punktis nimetatud juhul nõutakse Setomaa valla kaalutluse alusel tagasi % toetuse riigipoolsest osast Setomaa valla poolse toetuse tagasinõudmise otsustab Setomaa vald Toetuse saaja on kohustatud tagastama Setomaa vallale projekti elluviimisel kasutamata jäänud vahendid 15 tööpäeva jooksul projekti lõpparuande kinnitamisest arvates. Juhul kui toetussummast jääb kasutamata vähem kui seitse eurot, siis kasutamata jäänud osa ei tagastata. 13. Toetuse saaja õigused Toetuse saajal on õigus:

12 teha Setomaa valda teavitamata projekti eelarves muudatusi, mis on väiksemad kui 10% projekti eelarves konkreetsele tegevusele ette nähtud eelarverea mahust. Muudatust võib teha, kui see toetab projekti eesmärki ja muudatus on kooskõlas abikõlblike ja toetatavate tegevustega; saada Setomaa vallalt informatsiooni ja nõu, mis on seotud punktis 14 nimetatud kohustuste täitmisega ja projekti elluviimisega, sealhulgas projekti elluviimisega seotud õigusaktide ning tööde teostajatele kehtivate nõuete osas; taotleda Setomaa vallalt kirjalikult projekti lõpptähtaja pikendamist kuue kuu võrra, tuues välja projekti kestuse pikendamise põhjused. 14. Toetuse saaja kohustused Toetuse saaja on kohustatud: tagama toetuslepingus ette nähtud omafinantseeringu ja kasutama toetust vastavalt toetuslepingule; kasutama tööde teostamisel vaid vastavat õigust omavat ettevõtjat, juhul kui tööde teostajale on seatud erinõudeid; informeerima kaetud tööde akti (ehitusseadustiku tähenduses) koostamisel Setomaa valda kolm tööpäeva ette, et järelevalveks määratud isik saaks kontrollida tööde nõuetekohasust; kasutama eluruumi aastaringse elukohana vastavalt punktile 5.4 hiljemalt projekti lõpparuande kinnitamisest arvates. Projekti lõpparuande kinnitamise tähtpäevaks peab olema väljastatud kasutusluba (kui tööd teostati ehitusloa alusel) või esitatud kasutusteatis (kui tööd teostati ehitusteatise alusel); tagastama punktis nimetatud juhtudel Setomaa vallale tema nõudmisel ja tema seatud tähtajaks, mis ei ole hilisem kui üks aasta tagasinõudeotsuse tegemisest, osaliselt või täielikult toetuse riigipoolse osa; informeerima viivitamata kirjalikult Setomaa valda: kõigist muudatustest esitatud andmetes või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist; projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest; esitama Setomaa vallale ettenähtud vormil, viisil ja tähtaja jooksul nõutud informatsiooni ja toetuse kasutamise aruande koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega. Veesüsteemi projekti puhul on Setomaa vallal õigus nõuda pärast projekti lõppemist vee analüüsi; informeerima kirjalikult Setomaa valda muudatustest eelarves, kui konkreetsele tegevusele ette nähtud summa suureneb rohkem kui 10% ettenähtud eelarverea mahust;

13 taotlema kirjalikult Setomaa vallalt nõusolekut projekti kestuse muutmiseks või projekti eelarves tegevuste muutmiseks. Nõusoleku andmisel Setomaa vald vormistab toetuslepingu muudatuse; tagama omafinantseeringu määra vähemalt 33,33% projekti kogumaksumusest; võimaldama projekti perioodil ja kolme aasta jooksul projekti lõpparuande kinnitamise tähtajast arvates teostada kohapealset kontrolli, auditit ja järelevalvet toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide originaalide, soetatud seadmete, materjalide ja teostatud tööde osas ning osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi; andma kontrollija käsutusse kõik soovitud andmed ja dokumendid viie tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates; säilitama taotluse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni seitsme aasta jooksul projekti lõpptähtajast alates; tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele. 15. Setomaa valla õigused Setomaa vallal on õigus: sätestada oma haldusterritooriumil eelistatud piirkondi; nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni taotluse menetlemise käigus; nõuda toetuse saajalt täiendavaid andmeid, tõendamaks, et eluruum, millele toetust taotleti, on toetuse saaja poolt aastaringses kasutuses vähemalt kolm aastat pärast projekti lõpparuande kinnitamist; nõuda taotluses sisalduvate projekti tegevuste ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist; teostada projekti perioodil ja kolme aasta jooksul projekti lõpparuande kinnitamise kuupäevast alates kohapealset kontrolli toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide, soetatud seadmete, materjalide ja teostatud tööde osas; nõuda toetuse saajalt täiendavat informatsiooni toetuse kasutamise kohta. 16. Setomaa valla kohustused Setomaa vald on kohustatud: tagama omapoolse panuse toetusskeemi elluviimisel vastavalt regionaalse abi andja ja Setomaa valla vahelises lepingus sätestatule, arvestades punktidega 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 ja 4.6.

14 avaldama valla veebilehel taotluste hindamiseks moodustatud komisjoni koosseisu, punktis 9.6 nimetatud Setomaa valla sätestatud eelistatud piirkonnad ning tegema veebilehel kättesaadavaks taotlus- ja aruandevormid ning muud dokumendid toetusskeemi kohta; viivitamata teavitama toetusskeemi väljakuulutamisest Setomaa veebilehel ja võimaluse korral vallalehes, teavitama taotlejaid ja toetuse saajaid toetusskeemi dokumentides tehtud muudatustest ning vajadusel nõustama taotlejaid taotluse vormistamisel ja sisulisel ettevalmistamisel; määrama oma haldusterritooriumil maksimaalse toetussumma ühe taotleja kohta ja esitama info regionaalse abi andjale enne taotlusvooru väljakuulutamist; teostama laekunud taotluste nõuetele vastavuse kontrolli ning edastama regionaalse abi andjale andmed laekunud nõuetekohaste taotluste mahu ja maksimaalse toetuse summa kohta, millega Setomaa vald on valmis toetusskeemi elluviimises jooksval aastal osalema, 20 tööpäeva jooksul taotlusvooru lõpptähtpäevast alates; tegema pärast taotluse rahuldamise otsuse langetamist oma veebilehel kättesaadavaks järgmise informatsiooni ja hoidma seda veebilehel kuni otsuse tegemisele järgneva aasta lõpuni: toetuse saaja nimi; projekti tegevused; toetuse ning omafinantseeringu suurus; projekti elluviimise lõppkuupäev; mitte avaldama taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud informatsiooni (välja arvatud punktis 16.6 nimetatud informatsioon) ega dokumente, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel; teavitama taotlejat taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusest viie tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist; nõustama vajadusel toetuse saajaid seoses projekti elluviimisega, sealhulgas projekti elluviimisega seotud õigusaktide ning tööde teostajatele kehtivate nõuete osas; viivitamata teavitama regionaalse abi andjat rikkumistest toetuse kasutamisel ning tagasinõutud summadest; kiitma heaks või lükkama tagasi 20 tööpäeva jooksul toetuse saaja esitatud toetuse kasutamise aruande ning informeerima sellest toetuse saajat viie tööpäeva jooksul aruande heakskiitmisest või tagasilükkamisest arvates. Lõpparuande vastavuse kontrollimisel täidetakse vastav kontroll-leht; vähendama proportsionaalselt toetust, kui toetuse saaja omafinantseering väheneb alla 33,33% projekti abikõlblikest kuludest; esitama regionaalse abi andjale lepingus näidatud vormil ja tähtajaks aruande toetusskeemi vahendite kasutamise kohta; nõudma toetuse saajalt toetuse tagasi vastavalt punktidele ;

15 kandma tagasinõutud toetuste ja projektide odavamal elluviimisel vabanenud toetuse ja laekunud viivise riigipoolse osa või toetusteks andmata jäänud vahendid regionaalse abi andja arvele sihtfinantseerimise lepingus sätestatud tähtaegadel; tagastama regionaalse abi andjale toetuse riigipoolse osa regionaalse abi andja määratud tähtajaks, mis ei ole üldjuhul pikem kui 2 kuud, osaliselt või täielikult toetuse saajale antud summa ulatuses, juhul kui Setomaa vald ei ole järginud järgmisi toetusskeemi reegleid: toetusleping toetuse saajaga on sõlmitud pärast punktis 12.1 nimetatud tähtaega; toetuslepingus määratud projekti periood on pikem kui punktis 4.9 nimetatud periood; toetust on antud tegevusteks või kuludeks, mis ei ole toetusskeemist abikõlblikud; toetust on antud taotlejale, kelle mittevastavus või kelle poolt esitatud taotluse mittevastavus toetusskeemi nõuetele on olnud tuvastatav; toetust on antud punktis 4.3 või 4.6 toodud maksimaalsest toetuse summast suuremas summas või punktis 4.4 toodud minimaalsest omafinantseerimise määrast väiksema omafinantseerimise määraga; toetuse summat on suurendatud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist, välja arvatud rahastatavate projektide pingereas viimase rahastatava projekti puhul või Setomaa valla poolse toetuse suurendamise puhul vastavalt punktile 11.20; punktides , ja nimetatud juhul nõudma tagasi kogu toetuse riigipoolse osa; punktis nimetatud juhul nõudma toetuse tagasi vastavalt mitteabikõlblike tegevuste ja kulude toetuse riigipoolse osa proportsioonile; punktis nimetatud juhul nõudma tagasi toetuse riigipoolse osa, mis ei ole vastavuses toetusskeemi tingimustes ja korras toodud toetuse summale või omafinantseerimise määrale seatud nõuetele; punktis nimetatud juhul nõudma tagasi toetuse riigipoolse osa, mille võrra on esialgset toetuse summat suurendatud; määrama toetuse saajaga sõlmitavas toetuslepingus kindlaks, milliste punktides ja nimetatud toetuse riigipoolse osa tagasinõudmise aluste esinemise korral ning millises ulatuses nõutakse toetuse saajalt tagasi toetuse Setomaa valla poolne osa; säilitama toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente dokumentide tekkimisele järgneva seitsme aasta jooksul. 17. Regionaalse abi andja õigused Regionaalse abi andjal on õigus: teostada järelevalvetoiminguid või auditit toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide, soetatud seadmete, materjalide ja teostatud tööde osas;

16 nõuda taotlejatelt ja toetuse saajatelt taotluses sisalduvate projekti tegevuste ja kulutuste kohta täiendavate asjakohaste andmete ja dokumentide esitamist; nõuda Setomaa vallalt täiendavat informatsiooni toetusskeemi vahendite kasutamise kohta; nõuda Setomaa vallalt punktis nimetatud rikkumiste korral toetus osaliselt või täielikult tagasi. 18. Regionaalse abi andja kohustused Regionaalse abi andja on kohustatud: sõlmima sihtfinantseerimise lepingu toetusskeemis osaleva Setomaa vallaga; kandma väljamaksetaotluse alusel vahendid Setomaa vallale; töötama välja ja tegema kättesaadavaks oma veebilehel aruandevormid ja lepingute näidised; töötama kooskõlastatult ministeeriumiga välja taotluste hindamisjuhendi ja tegema selle kättesaadavaks oma veebilehel; nõustama Setomaa valda toetusskeemi elluviimisega seotud küsimustes; heaks kiitma või lükkama tagasi Setomaa valla esitatud aruanded 20 tööpäeva jooksul aruande esitamisest arvates; viivitamata teavitama ministeeriumi toetuse kasutamise osas teostatud järelevalvetoimingute või auditite käigus avastatud rikkumistest. Saata: Setomaa vald, Riigi Tugiteenuste Keskus. (allkirjastatud digitaalselt) Tarmo Tamm Maaeluminister

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega 07.03.19 nr 44 Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse 2019.-2020. aasta toetusvoorude tingimused (edaspidi tingimused) on

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Sissejuhatus Vabariigi valits

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Sissejuhatus Vabariigi valits Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri 29.05.2017 1. Sissejuhatus Vabariigi valitsuse tegevusprogramm 2016 2019 seab eesmärgiks töötada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Norra kord

Norra kord EESTI - NORRA KOOSTÖÖPROGRAMM GREEN ICT VÄIKESKEEMI PROGRAMMI KORD JA TINGIMUSED Sisu tutvustus: Käesolev programmi kord (edaspidi Programmi kord) sätestab Norra finantsmehhanismist rahastatava programmi

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium

Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium 21.05.2015 Ehitusõiguse lähtekohad ehitamise mõiste peab olema võimalikult suures ulatuses kooskõlas tavakeeles

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava meede

ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava meede ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.4.3 2012 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 I PEATÜKK. TOETUS, TAOTLEJA, TAOTLEMINE... 4 MILLEGA ARVESTADA ENNE

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm

LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm LISA 3 KINNITATUD SA Eesti Teadusagentuur juhatuse 6. märtsi 2018 käskkirjaga nr 1.1-4/18/22 Personaalse uurimistoetuse stardigrandi taotlemise tingimused ja kord 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Microsoft Word - Finantseerimise kord_23_04_2019

Microsoft Word - Finantseerimise kord_23_04_2019 Sisukord SA KESKKONNAINVESTREERINGUTE KESKUS Keskkonnaprojektide finantseerimise kord Kinnitatud KIKi nõukogu poolt 23.04.2019 1 Üldsätted... 2 2 Kasutatavad mõisted... 2 3 Finantseerimise taotlemine...

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalitsustele ettepaneku esitada taotlus konkursile Isikukeskse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem