Microsoft Word - kergete_roivaste_ratsep, õppekava,rakenduskava 21.11

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - kergete_roivaste_ratsep, õppekava,rakenduskava 21.11"

Väljavõte

1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Kergete rõivaste rätsep MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm põhiharidusega õppija Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 1 Sissejuhatus kutseõpingutesse 1 Riina Tsukanova, Irina Tšužene, Tatjana Dolgovskaja Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk puuduvad õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime kooli õppetöös, omab ülevaadet õmbleja ja rätsepatöö kutsest, õpingute võimalustest, planeerib oma tööalast arengut õmblusvaldkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde Praktiline töö 12 t 10 t 4 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid omab ülevaadet õmbleja ja kergerõivaste rätsepa ametist, eriala õppekava ülesehitusest ning õppe- ja praktikakorraldusega seonduvast, tuleb toime e-õppe keskkonnas; kirjeldab kooli õppekava põhjal kergerõivasterätsepa eriala õppekava ülesehitust, praktika korraldust ja selgitab erialal omandatavaid õpiväljundeid nimetab õpilase kohustused ja õigused, lähtudeskooli õppetööd korraldavatest dokumentidest ja koolikeskkonnas toimivatest üksustest koostab oma õpingute etappidest tulenevad õppeeesmärgid ja põhjendab oma valmisolekut kergerõivaste rätsepa eriala õppeks Õppekorralduseeskiri. õpilase õigused ja kohustused, siseveeb Kergete rõivaste rätsepa õppekava sisu ja ülesehitus. Praktika korraldus koolis ja õpitaval erialal loeng, iseseisev töö tutvumine õppekorralduseeeskirjaga, õppekavaga, praktikakorraldusega 1/77

2 Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine omab ülevaadet rõivaõmblusvaldkonna erialade tööjõuturul toimuvast; l eiab internetist 4. taseme õmbleja jarätsepa kutsestandardi, kirjeldades selle põhjal õmbleja ja rätsepa tööd, toob välja erinevused leiab õmbleja kutseeksamiga seonduva elektroonilise teabe ja kirjeldab kutseeksami sisu võrdleb õppekäigu tulemuste põhjal õmbleja ja rätsepatöö iseloomu, plusse ja miinuseid Kutsestandardid ja kutseeksam. Kergetööstuse arengusuunad. Õmblus- ja rätsepatöö ettevõtted, nende toodang. Õppekäigud õmblusvaldkonna ettevõttesse. Ajalugu Kergetööstuse ajalugu. Eesti õmblusettevõtete kujunemine ja arengusuunad. õppekäik, arutelu kirjalik ettekanne Eesti õmblusettevõtetest (vähemalt kaks) ja raport õppekäigu kohta õmblusettevõttesse Ettekanne/esitlus Ettekanne on koostatud ja vormistatud vastavalt esitatud nõuetele elektrooniliselt, korrektses õppekeeles, vähemalt kahe Eesti õmblusettevõtete kohta ja raport õppekäigust õmblusettevõttesse sisaldab kõiki ülesandes ettenähtud osi leiab infot õmbleja ja rätsepa kutsestandardi kohta, toob välja töö erinevused leiab õmbleja kutseeksamiga seonduva elektroonilise teabe ja kirjeldab kutseeksami sisu erialaste e-õppe materjalide leidmine ning kasutajaks registreerimine Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid mõtestab õpitava eriala töö iseloomu ja õmblusettevõtte töökeskkonna eripära; kasutab erinevaid infoallikaid info leidmisel tööjõuturul pakutavatest ja õpitava erialaga seonduvatest töökohtadest nimetab vähemalt kolm Eestis tegutsevat rätsepatöö või õmblemisega tegelevat ettevõtet, kuhu tulevikus tööle asuda ja põhjendab oma valikut kasutab erinevaid infoallikaid info leidmisel täiendus-ja ümberõppe võimaluste kohta rätsepa erialal Kergetööstuse arengusuunad. Õmblus- ja rätsepatöö ettevõtted, nende toodang. Õmblus-, rätsepatöö tööülesanded. Õmbleja ja rätsepa kutse ning tööturg. iseseisev töö tööturul pakutavaga tutvumine (õpitava erialaga seotud tööpakkumised), täiendus- ja ümberõppe võimalused Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine 2/77

3 tunneb ülevaatlikult tekstiili, rõivaste ja jalatsite valmistamise valdkonna ajaloolist kujunemist ja tänapäeva arengusuundi; koostab ülevaate tekstiili, rõivaste jajalatsite valmistamise valdkonna ajaloolist kujunemist ja tänapäeva arengusuundi koostab ülevaate tänapäeva õmblusvaldkonna arengusuundadest ja Eesti õmblusettevõtetest Tekstiili, rõivaste ja jalatsite valmistamise ajalugu ja kujunemine Rõivaõmblemise arengusuunad Eestis ja maailmas Loeng, arutlus, iseseisev töö esitlus: Tekstiili, rõivaste ja jalatsite valmistamise ajalugu ja kujunemine, rõivaõmblemise arengusuunad Eestis ja maailmas Ettekanne/esitlus Esitlus on koostatud, vormistatud elektrooniliselt, korrektses õppekeeles, vastavalt esitatud nõuetele ja esitatud kaasõpilastele. ülevaate tekstiili, rõivaste ja jalatsite valmistamise valdkonna ajaloolist kujunemist Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Õppematerjalid Moodulit hinnatakse mitteeristavalt ja kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on omandanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel. Sooritatud on järgmised tööd teemadel: kirjalik ülevaade Eesti õmblusettevõtetest (vähemalt kaks); raport õppekäigu kohta õmblusettevõttesse; esitlus: Tekstiili, rõivaste ja jalatsite valmistamise ajalugu ja kujunemine, rõivaõmblemise arengusuunad Eestis ja maailmas; iseseisvad tööd on tehtud vastavalt esitatud nõuetele ja esitatud õigeaegselt; õv 1 ja 2 hinnatakse koos mooduli karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused õv 1; mitteeristav hindamine Töötervishoiu ja tööohutuse seadus Töötervishoiu ja tööohutuse käsiraamat kutsekoolidele Sotsiaalministeerium, Tallinn Töölepingu seadus Tööseadusandluse alused Palgaseadus - EVS-ISO :2004 Informatsioon ja dokumendihaldus. Dokumendihaldus. Osa 1: Üldnõuded EVS 882-1:2006 Informatsioon ja dokumendihaldus. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri Rahvusarhiiv Asjaajamise alused Schumann, S.. Klienditeeninduse alused lihtsas keeles.(2012) Oja, A. (2005) Klienditeenindus valguses ja varjus. Äripäev 3/77

4 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Kergete rõivaste rätsep MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Põhiharidusega õppija Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 2 Õmblustehnoloogia alusõpe 10 Riina Tsukanova, Irina Tšužene, Tatjana Dolgovskaja Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk puuduvad õpetusega taotletakse, et õpilane omab õmblustööks vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks erinevatel õmblusmasinatel ning kuumniisketöötlemise seadmetel Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde Praktiline töö 68 t 80 t 112 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine tunneb ülevaatlikult õmblusmasina ajalugu, kaasaegseid õmblustööstuse seadmeid ja nende kasutusvõimalusi; nimetab õmblusmasina ajaloolisekujunemise etapid nimetab vähemalt viis õmblusmasinatetuntumat tootjat ning seitse erinevat õmblustööstuse seadet ja selgitab nende kasutusvõimalusi liigitab juhendi alusel pistetüübid ja kirjeldab pistete kasutusvaldkonda Kaasaegsed õmblusseadmed nende kasutusvaldkonnad Õmblusseadmete arengusuunad. Õmblusmasinate pistete liigid Ajalugu- Õmblusmasina ja triikimisseadmete kujunemine Õmblusmasinate nimetused ja kasutusvaldkond Õmblusmasinate pistete liigid loeng, iseseisev töö õmblusmasina ajalooline kujunemine Ettekanne/esitlus 4/77

5 Ettekanne on koostatud ja vormistatud elektrooniliselt, korrektses õppekeeles, sisult vastab esitatud nõuetele tutvumine õmblusmasina kujunemisega läbi ajaloo Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi; kirjeldab juhendi alusel tekstiilmaterjalidetootmisprotsessi, toob välja sellest tulenevalt tekstiilmaterjali tootmise põhietapid nimetab juhendi alusel tekstiilkiudude liigid,kirjeldab looduslike ja keemiliste kiudude erinevusi kirjeldab juhendi alusel tekstiilmaterjalide omadusi ning määrab kiulise koostise, struktuuritüübi, siduse, põhiviimistluse, materjali otstarbe, lõimelõnga suuna, kanga parema/pahema poole Tekstiilkiudude ajalugu Tekstiilmaterjalide liigitus ja põhiomadused. Looduslike kiududemääramine, ehitus, omadus ja kasutamine. Keemiliste kiude omadused ja kasutamine. Tekstiilmaterjalide tootmine Kangaste struktuurtüübid. Kanga sidused. Kangaste viimistlemine Värvained värvimine trükkimine. Lõime lõnga suuna ja parema/pahema poole määramine. Kangaste tehnoloogilised omadused. loeng, demonstratsioon, praktilised tööd, iseseisev töö kanganäidiste kogu Õpimapp/portfoolio kanganäidiste kogu on komplekteeritud kanganäidiste kiulise koostise järgi ja sisaldab looduslikke ja keemilisi tekstiilimaterjale ning nende lühisiseloomustust (koostis, viimistlus, sidus, töötlemise tingimused); näidiste kogu on koondatud õpimappi Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindeline arvestus tekstiilmaterjalide kiulise koostise, struktuuritüübi, siduse, põhiviimistluse, materjali otstarbe, lõimelõnga suuna, kanga parema/pahema poole määramine Hindekriteeriumid hindamine : õpilane määrab kolme kanganäidise kiulise koostise, struktuuritüübi, siduse, põhiviimistluse, materjali otstarbe, lõimelõnga suuna, kanga parema/pahema poole, kasutades erinevaid meetodeid kanga näidised on koondatud õpimappi, näidiste juures on lühikirjeldus (kiuline koostis, sidus, viimistlus, lõimelõnga suund,märgitud materjali parem/pahem poo) Erinevate kanganäidiste kogu koostamine Praktilised tööd Tekstiilkiudude määramine, siduse, põhiviimistluse, materjaliotstarbe, lõimelõnga suuna, kanga parema/pahema poole määramine 5/77

6 Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine teab õmblusniitide ja nõelte valiku põhimõtteid, furnituuride ja kaunistusmaterjalide kasutusvaldkonda; valib juhendi alusel kodutekstiiltoote kanganäidisest lähtuvalt sobiva numbriga õmblusniidi ja nõela, põhjendab valikuid nimetab juhendi alusel vähemalt kolm kaunistusmaterjalide liiki ja selgitab nende kasutusvõimalusi nimetab juhendi ja näidiste alusel furnituuri liike, selgitab kasutusvõimalusi Õmblusniitide liigid, nummerdamise süsteemid, kasutamine. Furnituuride liigid: kasutatavad materjalid, kvaliteedinõuded, kasutusvaldkonnad. Kaunistusmaterjalide liigid, tootmismeetodid, kasutamine. Furnituuride liigid: kasutatavad materjalid, kvaliteedinõuded, kasutamine Lukkude, nööpide, haakide jm valmistamise ja viimistlemise materjalid loeng, praktiline töö, iseseisev töö õmblusniitide, nõelte, kaunistusmaterjalide ja furnituuride näidiste kogu Õpimapp/portfoolio näidiskogusse on lisatud internetist leitud kaunistusmaterjalide, furnituuride ja niitide kohta info (reklaami materjal, sh võõrkeeles), mis sisaldab vajaminevat infot (koostis, niidi nr, kasutamise võimalused jne) kaunistusmaterjalida, furnituuride ja niitide näidiskogu koostamine (paberkandjal info) Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine 6/77

7 teab õmblusseadmete tööpõhimõtteid, süstikpisteõmblusmasina programmide, nõelte ja niitide valiku põhimõtteid ja õmblusseadmete hooldusnõudeid, seab töökorda ja töötab õmblusseadmetel; selgitab juhendi alusel süstikpisteõmblusmasina, kolmeneljaviieniidilise äärestus ühendusõmblusmasina ja sik-sak õmblusmasina tööpõhimõtteid, kasutusvaldkondi, tööohutus- ja hooldusnõudeid seab töökorda õmblusmasinad vastavalt kasutusjuhendile selgitab tekstiilmaterjali ja õmblusmasina kasutusjuhendi alusel õmblusmasinale sobiva nõela ja niidi valiku põhimõtteid, toob näiteid demonstreerib tööülesandest lähtuvalt õmblusmasina programmide valikut, õmblusmasinal töötamist ja abivahendite kasutamist ning tööohutusnõuete täitmist selgitab juhendi alusel vaakumlauaga aurutriikraua tööpõhimõtet, hooldus- ja tööohutusnõudeid reguleerib vastavalt tööjuhendile temperatuuri ja aurutugevust demonstreerib tööülesandest lähtuvalt aurutriikraua tööks ettevalmistamist ning aurutriikraual triikimist, vaakumlaua kasutamist, täidab tööohutusnõudeid Õmblus- ja kuumniisketöötlemise põhiseadmed, nende kasutusvõimalused (süstikpisteõmblusmasin, kolme-, nelja- ja viieniidiline äärestusõmblusmasin, siksakõmblusmasin). Õmblusmasina nõelte liigitus. Õmblusmasina nõela ehitus ja paigaldamine. Niitide ja õmblusmasina nõelte valik. Õmblusmasinate niidistamine ja pistete reguleerimine. Õmblusmasina programmid. Tööohutusnõuded õmblusseadmete kasutamisel. Defektsed õmblused ja nende põhjused. Abivahendid: erinevad presstallad, kantijad, juhtjoonlauad nende paigaldamine ja kasutamine. Õmblusseadmete hooldamine Õmblusmasinate ehitus ja tööpõhimõte (töökiirus, mehaaniline liikumine, nõela üles-alla liikumine, presstalla edasi-tagasi liikumine, rihmülekanne, elekter). Kuumniiske töötlemise seadmete tööpõhimõte (triikraud, triikimislaud). Kuumniiske töötluse režiimid. Vaakum. Õmblusmasinate kasutusjuhendid. Nõelte märgistus ja numbrid. Niitide nimetused, märgistus ja numbrid. praktiline töö, loeng õmblusseadmete kasutamine ja hooldamine Tööleht juhendi alusel on koostatud nõuetele vastav õmblusseadmete kasutamist ja hooldamist puudutav tehniline kaart sh võõrkeelne, kasutatud on erialast sõnavara, sisaldab kõiki põhiliselt kasutatavate õmblusmasinate tehnilisikaarte (ühendus-, äärestus-, nõõpauk- jne masin) defektsete õmblusnäidiste kogumine Praktilised tööd Juhendist lähtuvalt põhiõmblusseadmete ja kuumniiske töötluse seadmete töökorda seadmine ja näidisõmbluste õmblemine ja kuumniiske töötlemine, tehnilise kaardi koostamine (piste liik, kanga näidisele niidi valik, abivahendid nende kasutamise põhjendus, defektsete õmbluste tekkepõhjuste ja õmblusseadmete kasutusvõimaluste kirjeldamine). Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine 7/77

8 õmbleb erinevaid pisteid ja õmblusi ning kaunistuselemente järgib tehnoloogilist skeemi ja/või näidist; nimetab näidise ja tehnoloogilise skeemi põhjal vähemalt viis käsitsipistet ja õmbluse liiki ning selgitab nende kasutusvaldkonda. õmbleb ja viimistleb juhendi ja näidise alusel erinevaid käsitsipisteid ja furnituuri õmbleb ja viimistleb juhendi alusel erinevaid õmblusi ja palistusi õmbleb ja viimistleb juhendi alusel erinevaid kaunistuselemente selgitab oma töö põhjal defektsete käsitsipistete ja õmbluste tekkimise põhjuseid ning õmblusvigade kõrvaldamise võimalusi annab hinnangu oma töö kvaliteedile tööde teostamisel kasutab õigeid töövõtteid, järgib kvaliteedi- ja tööohutudnõudeid, puhastab tööpäeva lõppedes kasutatud õmblusmasinad ja töökoha Töövahendid ja töövõtted. Käsitsi pisted (eelpiste, kaldpiste, jäljenduspiste, aedpiste, järelpiste, äärimispiste, nööpaugupiste, peitpiste). Masinõmblused nende kasutusvaldkond (lihtühendusõmblus, kappõmblus, pealistusõmblus, kahekordne õmblus, kandiga õmblus, figuurne õmblus). Masinõmbluste tähised, tingmärgid, skeemid. Detailide kaunistamise võtted (voldid, rüüšid, aplikatsioonid, nöörvoldid, kandid). Palistused (ühekordsed palistused, kahekordsed palistused). Peale õmmeldavad (sirgelõikelised, ümardatud) detailid. Väikedetailid: klapid, tripid, aasad, nöörpaelad. demonstratsioon, praktiline töö erinevad masinõmblused, kaunistuselemendid, sissevõtted, voldid, töökoha korrastamine; Praktiline töö tööd on sooritatud vastavalt etteantud õmblusskeemidele, järgides õigeid egonoomilisi töövõtteid ja õmblustele esitatud kvaliteedi nõudeid, töö lõppedes on korrastatud töökoht ja puhastatud õmblusmasin käsitsipistete õmblemine Praktilised tööd väikedetailide, õmbluste, palistuste, kaunistuselementide, sissevõtete, voltide, trikotaažmaterjalide õmblemine, erinevate materjalide omavaheline ühendamine, lõikeservade kantimine erinevate kaunistuselementide ja -võtete õmblemine, kvaliteedinõuete täitmine ja efektiivsete töövõtete rakendamine töötamisel Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine 8/77

9 tootenäidise põhjal konstrueerib vastavad lõiked, koostab töötlemise järjestuse, lõikab detailid, õmbleb ja viimistleb nõuete kohaselt koostab ülesande põhjal toote tehnoloogilise töötlemise järjestuse, selgitab õmblemise kvaliteedinõudeid arvutab toote põhjal kanga kulu,konstrueerib vastava lõike, paigutab lõiked kangale ja teostab juurdelõikuse, selgitab kanga kulu arvutuskäiku õmbleb tooteid vastavalt mõõtudele, tehnoloogilise töötlemise järjestusele ja kvaliteedinõuetele ning viimistleb nõuetekohaselt, järgib tööohutusnõudeid, annab hinnangu oma töö kvaliteedile puhastab tööpäeva lõppedes kasutatud õmblusmasinad ja töökoha koostab juhendi alusel ülevaate toodete mõõtmisel ja õmblemisel tekkinud mõõtmis ja õmblusvigade põhjusetest Toote mõõtmine. Lõigete konstrueerimine ja juurdelõikamise põhimõtted. Materjali kulu arvestus Kvaliteedinõuded Tehnoloogilise töötlemise järjestuse koostamine (põhijooned, abijooned, mõõtude märkimine, õmbluste skeemid). Ergonoomilised töövõtted Tööohutud iseseisev töö praktiline töö toote tehnoloogilise järjestuse koostamine Arvestustöö toote töötlemise tehnoloogiline järjestus on koostatud loogiliselt ja sisaldab kõiki juhendeid, läbilõikelisi jooniseid/skeeme ja järgitud on kvaliteedi nõudeid, kasutatud erialast sõnavara Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Praktiline töö juurdelõikuse, toote õmblemine Hindekriteeriumid hindamine : juurdelõikus on teostatud kinnipidades ülesandes esitatud nõuetest, õmblemisel on kinnipeetud ja järgitud tehnoloogilist kaarti, õigeid ergonoomilisi töövõtteid, kvaliteedi- ja tööohutusnõudeid, töö lõppedes on puhastatud ja korrastatud töökoht Analüüs toote õmblemise analüüsi hindamine : õpilane koostab elektrooniliselt oma tehtud töö kohta analüüsi, kus hindab tehtud töö kvaliteeti, toob välja töös esinevad puudused, tekke põhjused ja nende vältimise võimalused edaspidi, kasutatud on erialast sõnavara toote tehnoloogilise järjestuse koostamine Praktilised tööd Toote juurdelõikus, õmblemine 9/77

10 Õpiväljund 7 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid valmistab ette ja hoiab puhtana enda töökoha, töö lõppedes korrastab töökoha ja puhastab õmblusseadmed, vajadusel tööülesannete vahetumisel demonstreerib juhendi alusel õmblusmasinate puhastamist seest ja väljast, selgitab õmblusmasina korrashoiu vajadust demonstreerib juhendi alusel kuumniiske töötluseseadme hooldust ja selgitab hooldamise vajadust selgitab töökoha korrashoiu vajadust ja demonstreerib töökoha korrastamist Õmblusseadmete puhastamne ja hooldamine. Õmblusmasinate ja kuumniiske töötluse seadmete hooldus ja puhastamine. Töövahendid ja töövõtted. praktiline töö Praktilised tööd Õmblusmasinate ja seadmete hooldus ja puhastamine Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodulit hinnatakse mitteeristavalt ja kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on omandanud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Sooritatud on järgmised tööd teemadel: õmblusmasina ajalooline kujunemine; õmblusniitide, nõelte, kaunistusmaterjalide ja furnituuride näidiste kogu; õmblusseadmete kasutamine ja hooldamine; Praktilised tööd: tekstiilmaterjalide kiulise koostise, struktuuritüübi, siduse, põhiviimistluse, materjali otstarbe, lõimelõnga suuna, kanga parema/pahema poole määramine erinevad masinõmblused, kaunistuselemendid, sissevõtted, voldid, töökoha korrastamine; toote tehnoloogiline järjestus; juurdelõikus, toote õmblemine; toote õmblemise analüüsi; koostatud on näidiste kogu, millesse on komplekteeritud: erinevad kanganäidised; õmblusniidid, nõelad, kaunistusmaterjalid ja furnituurid; defektsete õmbluste näidised; käsitsipistete näidised; iseseisvad tööd on tehtud vastavalt esitatud nõuetele ja esitatud õigeaegselt; õv 7 hinnatakse kõigi praktiliste tööde sooritamisel; Mooduli hindamine mitteeristav hindamine 10/77

11 Õppematerjalid Õmblusseadmete kasutusjuhendid Brotheri tööstuslikud õmblusseadmed - Õmblusmasina nõelad Õmblustehnoloogia alusõpe, e-õppematerjal Tekstiilid:Tekstiilide_hooldusm%E4rgid%26nbsp%3B Boncamer. I. Tekstiilkiud. Käsiraamat. Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit J. Riives, K. Tihase Joonestamine Tallinn 1983 M. Matiisen Lapitöö eesti kodus Tallinn 2008 The Singer Company Lapitööde tehnikad ja õmblemine Moskva 1997 The Singer Company 101 õmblemise saladust 1997 Matiisen, M. Lapitöö eesti kodus. Varrak 2008, Oro, E., Saarsoo, G. A. Lapitööd, Avita 2004 Guerrier, K. Lapitöö ja teppimistehnikate entsüklopeedia. Sinisukk 2002 Arbuthnott, V., Abbott, G. Õmmeldud kodutekstiilid. Varrak /77

12 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Kergete rõivaste rätsep MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm põhiharidusega õppija Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 3 Tootesõlmede õmblemine 11 Riina Tsukanova, Irina Tšužene, Tatjana Dolgovskaja Nõuded mooduli alustamiseks on läbitud moodulid: sissejuhatus õpingutesse, õmblustehnoloogia alusõpe Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija mõistab tootesõlmede tehnoloogilist kaarti ning õmbleb ja viimistleb erinevaid kergete rõivaste tootesõlmi, järgib kvaliteedinõudeid Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde Praktiline töö 76 t 78 t 132 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid teab rõivatoodete väikedetaile, tootesõlmede detaile ja kaunistuselemente ning õmblemise tehnoloogilise järjestuse koostamise põhimõtteid; nimetab näidiste põhjal rõivatoodete väikedetaile,tootesõlmede nimetusi ja detaile, kasutades erialast sõnavara; nimetab näidise põhjal tootesõlme tehnoloogilise järjestuse ja selgitab koostamise põhimõtteid, kasutades erialast sõnavara; Rõivatoodete väikedetailid. Tootesõlmede nimetused ja detailide loetelu. Kaunistuselementide nimetused. Tehnoloogilise järjestuse koostamise alused, skeemid. Mõõtsuhted. Erialane sõnavara loeng iseseisev töö koostab tehnoloogilise kaardi vabalt valitud kolme toote kohta (toote detailide loetelu), kasutades erialast sõnavara; Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine 12/77

13 mõistab tehnoloogilise kaardi sisu, koostamise vajadust ja tootesõlme tehnoloogilise töötlemise järjestust; selgitab tehnoloogilise kaardi alusel selle sisu, koostamise vajadust, kasutades erialast sõnavara; koostab juhendamisel näidise põhjal tootesõlme õmblemise tehnoloogilise kaardi ja vormistab selle paberkandjal, kasutades erialast sõnavara; Tehnoloogiline dokumentatsioon Õmblemise tehnoloogilise järjestuse koostamise põhimõtted Tehnoloogiliste skeemide kasutamine ja info lugemine. arutelu demostratsioon Tootesõlmede tehnolooogilise kaart Arvestustöö Tehnoloogiline kaart on koostatud järgides esitatud nõudeid vabalt valitud kolmele väikedetailile (tootele) ja sisaldab: väikedetaili tootesõlmede loetelu, tootesõlmede tehnoloogilist järjestust, tootesõlmede tehnoloogilist kaarti, märgitud on õ/v ja selgitused; kasutatud on erialast terminoloogia/sõnavara Praktilised tööd Tootesõlmede tehnolooogilise kaardi koostamine Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine teab juurdelõikuse ja lõigete/lekaalide kangale paigutamise põhimõtteid; selgitab ülesande alusel lõigete ja lekaalide paigutamise põhimõtteid, toob välja nende erinevuse; nimetab lekaalide märgistusi, kasutab erialast sõnavara; paigutab juhendi põhjal tootesõlme lekaalid kangale, selgitab juurdelõikuse põhimõtteid; teostab detailide juurdelõikuse, selgitab oma tegevust, kasutab erialast sõnavara; nimetab ülesande alusel juurdelõikusseadmete liike, kasutades erialast sõnavara; Lõiked ja lekaalid, lekaalide valmistamine ja vastasmärgid Lõigete/lekaalide paigutamine kangale. Juurdelõikamise põhimõtted. Juurdelõikusseadmete liigid. demostratsioon iseseisev töö praktiline töö väikedetailide juurdelõikus Praktiline töö väikedetailide juurdelõikus on teostatud kinnipidades nõuetest, mis esitatakse juurdelõikusprotsessile - lõimelõnga suund, õv, vastasmärgid 13/77

14 paigutab lõiked kangale (M1:3 mastaabis) juhendi ja etteantud mudeli lõigete alusel, lisab õmblusvarud ja vastasmärgid ning arvutab välja toote materjalikulu; Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine omab ülevaadet kergete rõivaste tekstiilmaterjalide liikidest, niitidest, furnituuridest, kaunistusmaterjalidest ja nende kasutusvaldkonnast, omavahelisest sobivusest ning hooldus- ja viimistlusnõuetest; nimetab ülesande alusel kergete rõivaste kangamaterjalide liike, kasutades erialast sõnavara; nimetab ülesande alusel kergete rõivaste vahematerjalide liike, kasutades erialast sõnavara; valib ülesande alusel õmblusniidi, õmblusmasina nõela, furnituuri ja vahematerjali, põhjendab valikuid; nimetab näidiste põhjal vähemalt seitse erinevat furnituuri ja kaunistusmaterjali, selgitab nende kasutusvõimalusi; s selgitab tekstiilmaterjali näidiste põhjal aurutriikraua temperatuuri ja auru tugevuse valikut. Tekstiilmaterjalid, kangaste omadused. Vahematerjalide liigid, töötlusmeetodid, kasutusvaldkonnad. Kangaste hooldus- ja viimistlusnõuded Niidid, furnituur, kaunistusmaterjalid. praktiline töö, iseseisev töö tekstiilmaterjalide liigitamine, abimaterjalid, kuum-niiske režiim tekstiilmaterjalidele Praktiline töö juhendi alusel on määratud kolme erineva tekstiilmaterjali liik, valitud nende juurde sobivad vahematerjalid, niidid, furnituuri ja põhjendatud triikimistemperatuuri ja auru tugevuse valikut, kasutatud on erialast sõnavara määrab visuaalselt tekstiilimaterjali liigi (vaatlus, kompimine, põletusproov). määrab juhendi alusel kangaste füüsikalised omadused; Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine teab õmblusseadmete tööpõhimõtteid ja hooldusnõudeid, seab töökorda ja töötab õmblusseadmetel; selgitab juhendi põhjal sik-sak-, nööpauguõmblusmasina ja termopressi tööpõhimõtteid, kasutusvaldkondi ning tööohutus- ja hooldusnõudeid, toob näiteid; seab vastavalt kasutusjuhendile õmblusseadmed töökorda; demonstreerib ülesande alusel erinevatel õmblusseadmetel töötamist, programmide kasutamist, järgides tööohutusnõudeid; Sik-sak õmblusmasin, tööpõhimõtted Nööpaugu-, nööbiõmblusmasin, tööpõhimõtted Riiliõmblusmasin, tööpõhimõtted Salapisteõmblusmasin, tööpõhimõtted Termopress, tööpõhimõtted iseseisev töö, praktiline töö näidismaterjalid: - dubleeritud detailid, masinõmblused Õpimapp/portfoolio 14/77

15 õpimapp on vormistatud vastavalt esitatud nõuetele ja sisaldab: termopressil tugevdatud detailide näidised, õmbluste näidised - sik-sak, nööpauk, masinal õmmeldud nööp, riiliõmblus,salapiste lisada õpimappi näidised: termopressil tugevdatud detailide näidised, õmbluste näidised Praktilised tööd Tööproovide õmblemine erinevatel seadmetel ja erinevate dubleerimise materjalide kinnitamine (kanga dubleerimine, riilide ja nööpaukude, nööpide õmblemine masinal) Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine omab ülevaadete erinevatest õmblustehnoloogiatest, õmbleb ja viimistleb väikedetaile, kaunistuselemente ja tootesõlmi, järgides tehnoloogilist kaarti ja/või näidist ning ajanormi; valib ülesande alusel õmblusniidi,õmblusmasina nõela, furnituuri ja vahematerjali, põhjendab valikuid seab vastavalt kasutusjuhendile õmblusseadmed töökorda; lõikab, õmbleb ja viimistleb juhendi alusel erinevaid väikedetaile, tootesõlmi, kasutades, kaunistuselemente, efektiivseid töövõtteid ning täidab tööohutuse- ja kvaliteedinõudeid, ajanormi selgitab oma töö põhjal kasutatud töövõtteid ja töövahendeid võrdleb enda tööd näidise või tehnoloogilise kaardi nõuetega, annab hinnangu oma töö kvaliteedile selgitab oma töö põhjal tootesõlme õmblemisel tekkinud õmblusvigade põhjuseid ja vea mõju järgnevatele töölõikudele, toob näiteid Sissevõtted, lõhikud, voldid. Erikujulised passed. Kraed: kannaga, püst-, sall-, reväärkrae. Kraeta kaelakaar. Figuurne kaelakaar. Kapuutsid. Taskud: pealeõmmeldud, õmblustesse töödeldud, klapiga, lukuga,kantidega, liistuga, sisselõikelised. Kinnised: nööpidega ja lukuga suletavad, sisselõikelised luku, liistu ja nööpidega suletavad. Varruka kinnised: liistuga, kandiga. Varrukasuu töötlemine nurkadega lõhiku ja palistusega. Manseti ja voodri ühendamine varrukasuuga. praktiline töö õmmeldud väikedetailid - sissevõtted, lõhikud, voldid, kaks erikujulist passet, kannaga-, sall-, reväär- ja lamav krae, kaks erinevat pealeõmmeldud taskut, kolm erinevat sisselõikelist taskut, kolm erinevat kinnist Praktiline töö väikedetailid on õmmeldud järgides tehnoloogilist kaarti ja kvaliteedi nõudeid, kasutades õigeid töövõtteid, pidades kinni tööohutusest, õmblusmasin on seadistatud vastavalt materjalile ja k/v nõuetele, töö lõppedes on õmblusmasina seest ja väljast puhastatud, töökoht puhastatud ja tegevused põhjendatud, õmmeldud väikedetailid on lisatud õpimappi 15/77

16 koostab praktilise tööna õmmeldud tootesõlmede kohta skeemid, lisab need õpimappi; Praktilised tööd väikedetailide õmblemine Õpiväljund 7 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine on teadlik õmblemisel tekkinud vigade tekkepõhjustest ja mõistab nende mõju järgnevatele töölõikudele; loetleb erinevaid õmblusvigu ja selgitab näidise põhjal õmblemisel tekkinud õmblusvigade põhjuseid ja vea mõju järgnevatele töölõikudele, tuues näiteid; selgitab defektsete õmbluste kõrvaldamise võimalusi; Õmblusvigade liigitus. Õmblusvigade tekkepõhjused. Õmblusvigade mõju järgnevatele töölõikudele. Õmblusvigade parandamise võimalused. analüüs praktiline töö iseseisev töö defektsed õmblused- põhjused, kõrvaldamine, mõju toote kvaliteedile Probleemsituatsiooni lahendamine analüüs sisaldab: defektsete õmbluste loetelu ja näidiseid, välja on toodud defektide tekke põhjused, kõrvaldamise võimalused ja nende mõju järgnevatele töölõikudele ja toote kvaliteedile, kasutatud on erialast sõnavara koostab kirjaliku analüüsi defektsest õmblusest, kirjeldab vigade tekkimise põhjuseid, nende mõju järgnevatele töölõikudele ja kirjeldab vigade parandamise võimalusi; Õpiväljund 8 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid hoiab puhtana enda töökoha, töö lõppedes korrastab töökoha ja puhastab õmblusseadmed, vajadusel ka tööülesannete vahetumisel; demonstreerib juhendi põhjal õmblusmasinate puhastamist seest ja väljast; selgitab õmblusmasina korrashoiu vajadust; demonstreerib juhendi põhjal termopressi hooldustja selgitab hooldamise vajadust; selgitab töökoha korrashoiu vajadust ja demonstreerib töökoha korrastamist; õmblemisel kasutatavate seadmete hooldus töökoha igapäevane hooldus praktiline töö puhastab juhendi järgi töö lõppedes õmblusmasina seest ja väljast, korrastab töökoha ja põhjendab selle vajalikkust 16/77

17 Praktilised tööd puhastab töö lõppedes õmblusmasina ja töökoha Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodulit hinnatakse mitteeristavalt ja kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on omandanud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Sooritatud on järgmised tööd teemadel: tootesõlmede tehnolooogiline kaart vabalt valitud toote kohta; tekstiilmaterjalide liigitamine, abimaterjalid, kuum-niiske režiim tekstiilmaterjalidele; õmmeldud väikedetailid - sissevõtted, lõhikud, voldid, kaks erikujulist passet, kannaga-, sall-, reväär- ja lamav krae, kaks erinevat pealeõmmeldud taskut, kolm erinevat sisselõikelist taskut, kolm erinevat kinnist; defektsed õmblused- põhjused, kõrvaldamine, mõju toote kvaliteedile; õpimappi on lisatud: dubleeritud detailid, masinõmblused; praktilise tööna õmmeldud tootesõlmede skeemide joonised; iseseisvad tööd on tehtud vastavalt esitatud nõuetele ja esitatud õigeaegselt; õv 1 ja 2 hinnatakse ühise ülesandega; Mooduli hindamine Õppematerjalid mitteeristav hindamine Kutseeksami valikülesannete tehnoloogilised kaardid Suuri ompelukirja, Ompele ja säästä 1977 Oy Valitut Palat- Reader s Digest Ab Ladonta Ojanen Oy, Helsinki Eesti NSV Teenindusministeerium. (1983). Naiste kergete rõivaste tehnoloogia. Tallinn Grünthal, A. (2007). Taskud. Tallinn: Kirjastus Ilo Kivilo, L. (1986). Õmblemine. Tallinn: Valgus Pink, A. (2003). Õmblemine. Saara Kirjastus Reader s Digest Ab Ladonta Ojanen Oy. (1977). Suuri Ompelukirja. Ompele ja säästa. Helsinki Sokk, K., Soone, O. (1982). Õmble ise. Tallinn: Valgus Труханова, А.Т. (1984).Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одежды. Москва Щищова, В.А., Виданова, Р. И., Першина, Л.Ф., Петрова, С. В. (1985). Технология швейного производства. Москва. 17/77

18 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Kergete rõivaste rätsep MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm põhiharidusega õppija Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 4 Töökorralduse alused 1 Riina Tsukanova, Irina Tšužene, Tatjana Dolgovskaja Nõuded mooduli alustamiseks On läbitud moodulid: õmblustehnoloogia alusõpe, tootesõlmede õmblemine. Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab ettevõtte tööprotsessi korraldamise, normeerimise ja kvaliteedi tagamise põhimõtteid ning töötasu arvestamise aluseid. Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde Praktiline töö 12 t 8 t 6 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine mõistab kvaliteedi olemust, teab kvaliteedi kontrollimise etappe ja meetodeid; nimetab vähemalt neli kvaliteedi kontrollimise etappi; selgitab ja demonstreerib ülesandest lähtuvalt tootel erinevaid kvaliteedikontrolli meetodeid; Kvaliteedi mõiste ja määratlus, toote kvaliteedi kujunemine, kvaliteeditasemed Kvaliteedi kontrollimise eesmärgid Kvaliteedi kontrollimise etapid (tooraine, juurdelõikuse täpsus, pooltoodang, lõppkontroll) Õmblustoodete kvaliteedi näitajad Õmblustoodete märgistus ja markeering loeng arutelu iseseisev töö kvaliteedikontrolli ja tulemuste analüüs; kvaliteedi kontrolli erinevate meetodite kirjeldus ja kasutamise võimalused; Suuline esitlus õpilane tutvustab iseseisvalt läbi viidud kvaliteedikontrolli tulemuste analüüsi kaasõpilastele, kirjeldab kvaliteedi kontrolli erinevate meetodeid ja nende kasutamise võimalusi 18/77

19 rõivaste kvaliteedikontroll juhendi alusel, kvaliteedi kontrolli erinevate meetotite kasutamine Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine teab tööprotsessis tekkinud vigade tüüpe, nendest teavitamise ja kõrvaldamise võimalusi ning mõju järgnevatele töölõikudele; nimetab tööülesandest lähtuvalt tootevalmistamisel tekkinud õmblusvigade tüüpe ja nende kõrvaldamise võimalusi; selgitab juhendi alusel tööprotsessis tekkinud vigade teavitamist vahetule juhile; selgitab tööülesandest lähtuvalt vigade mõju järgnevale töölõigule; Õmblusvigade tüübid ja nende kõrvaldamine. Tööprotsessis vigadest teavitamine. Õmblusvigade mõjud järgnevatele töölõikudele. loeng praktiline töö arutelu tootesõlme kvaliteedi hindamine Praktiline töö tootesõlme kvaliteet on hinnatud vastavalt esitatud nõuetele, õpilane pakub välja lahendused vigade kõrvaldamiseks, selgitab nende tekkepõhjusi ja mõju järgnevatele töölõikudele tootesõlmede kvaliteedi hindamine Praktilised tööd õmblusvigade leidmine ja vea mõju selgitamine järgneva töölõigu suhtes, parandamise võimaluste hindamine Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine mõistab õmblusettevõtte töökorralduse põhimõtteid ja tootmisprotsessi tervikuna; loetleb ja kirjeldab vähemalt kolme erineva ttootmisprotsessi liiki; kirjeldab ettevõtte struktuuri alusel ettevõtte organisatsioonilist ülesehitust, osakondi, nende järgnevust ja omavahelist seost tööprotsessis; selgitab ülesande alusel tööplaneerimise vajalikkust; Töökorralduse vajadus, töökorralduse ülesanded ja põhisuunad, tootmise ratsionaalse korralduse elemendid. Tootmissüsteemid, tootmise liigid, tootmisprotsesside tüübid, töökohtade säästlik korraldamine. Tehnoloogiliselt jagunematute operatsioonide rida. Töö normeerimise alused. Tehnoloogiliste protsesside arvutused loeng, arutelu tööjaotuse ja ajanormi koostamine lähtuvalt tootmisprotsessi liigist Ülesanne/harjutus 19/77

20 tööjaotus ja ajanorm on arvutatud õigesti lähtuvalt tootmisprotsessi liigist ja järgides juhendis etteantud nõudeid, õpilane selgitab oma valikuid koostab ülesandest lähtuvalt ettevõtte struktuuri ja kirjeldab töötajate tööülesandeid; Praktilised tööd ülesande ja juhendi alusel tööjaotuse ja ajanormi koostamine lähtuvalt tootmisprotsessi liigist Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine teab õmbleja töö normeerimise aluseid ja töö tasustamise süsteeme; selgitab tööülesandest lähtuvalt töökoha korraldamise põhimõtteid ja õmbleja töö normeerimise aluseid; nimetab vähemalt kolm erinevat töötasustamise süsteemi; kirjeldab tööülesandest lähtuvalt efektiivseid töövõtteid ja demonstreerib nende kasutamist; Tootmisprotsessi liigid. Töökorraldusreeglid. Töö- ja puhkeaja režiimi tähtsus. Töö planeerimine. Töökoha korraldamine. Töö tasustamise süsteemid. Töö aeg. Töö normeerimine. arutelu, arvutused protsessi takti arvutamine, normeerimine ja ajatöölise töötasude arvutamine Ülesanne/harjutus protsessi takti on arvutatud õigesti, töötasu on normeeritud ja tulenevalt sellest väljaarvutatud vastavalt nõuetele ülesande alusel töötasude arvutamine Praktilised tööd ülesande alusel protsessi takti arvutamine, normeeritud ja ajatöölise töötasude arvutamine Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine 20/77

21 mõistab töökoha ergonoomia tähtsust ja vajadust, teab töövõimlemise vajalikkust kutsealases töös ja tunneb võimlemisharjutusi; selgitab tööülesandest lähtuvalt töökoha ergonoomia tähtsust, nimetab tööandja ja töötaja kohustusi ja õigusi seadusandluse põhjal; nimetab tööülesandest lähtuvalt peamisi ergonoomilisi probleeme töökohtadel: töötraumasid ja tervisekahjustusi, mis on tingitud valesti kujundatud töökohtadest; kirjeldab töövõimlemise tähtsust tervisele ja selgitab võimlemisharjutuste vajadust igapäevases töös; demonstreerib õmblejale vajalikke võimlemisharjutusi ja selgitab võimlemisharjutuste mõju erinevatele lihasgruppidele; Ergonoomia. Töökoha ergonoomia. Efektiivsed töövõtted. Tööandja ja töötaja kohustused. Ergonoomilised probleemid töökohtadel. arutelu, demonstratsioon õmblejate töövõimlemise harjutused Rühmatöö rühmatööna koostavad ja demonstreerivad õmblejale vajalikke võimlemisharjutusi, selgitavad nende vajalikkus ja mõju erinevatele lihasgruppidele isikliku töövõimlemisharjutusete kava koostamine Praktilised tööd töökoha korraldamine, tooli, kohtvalgustuse seadmine, võimlemisharjutused töökohal Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Moodulit hinnatakse mitteeristavalt ja kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on omandanud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Sooritatud on järgmised tööd teemadel: kvaliteedikontrolli ja tulemuste analüüs; kvaliteedi kontrolli erinevate meetodite kirjeldus ja kasutamise võimalused; tootesõlme kvaliteedi hindamine; tööjaotuse ja ajanormi koostamine lähtuvalt tootmisprotsessi liigist; protsessi takti arvutamine, normeerimine ja ajatöölise töötasude arvutamine; töövõimlemisharjutused õmblejale; iseseisvad tööd on tehtud vastavalt esitatud nõuetele ja esitatud õigeaegselt; õv 1 ja 2 hinnatakse ühise ülesandega; mitteeristav hindamine 21/77

22 Õppematerjalid Hillar- Endel Kabral "Tootmine ja operatsiooni juhtimine". Gorolev, Hints, Kabanova, Rätsep, Viir "Naiste ja laste kergete rõivaste õmblemise tehnoloogia". Tootmise korraldamine J. Riives ja J. Lavin, Tallinn 2014 Kvaliteedijuhtimine õmblusettevõttes /77

23 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Kergete rõivaste rätsep MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Põhiharidusega õppija Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 5 Kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna 32 Riina Tsukanova, Irina Tšužene, Tatjana Dolgovskaja Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk läbitud õmblustehnoloogia alusõpe, osaliselt läbitud tootesõlmede õmblemine, töökorralduse alused õpetusega taotletakse, et õpilane soovitab rõivaid vastavalt kliendi kehaproportsioonile, riietumisstiilile ning annab loovalt joonega edasi moekirjelduse, konstrueerib kergete rõivaste põhilõikeid ning õmbleb ja viimistleb rõivaid kasutades sobivat tehnoloogiat, järgib kvaliteedinõudeid ja ajanormi ning väärtustab meeskonnatööd ja mõistab enda rolli meeskonnaliikmena Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde Praktiline töö 88 t 248 t 496 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine omab ülevaadet moekunsti ja rõivastumise ajaloolisest kujunemisest; nimetab juhendi alusel moekunsti arenguperioodid; nimetab ja kirjeldab juhendi alusel sajandi rõivastumise stiile, toob näiteid iseloomulikest rõivastest; kirjeldab juhendi alusel Eesti rahvarõivaste kandmise võimalusi tänapäeval; nimetab juhendi alusel vähemalt kolm tuntumat kõrgmoe rajajat, kirjeldab tema loomingut; Kunst Moekunsti kujunemine. Eesti moekunsti kujunemine Kõrgmoe rajajad ja moemajad Ajalugu sajandi rõivastuse kujunemise perioodid. Tuntud moeloojad sajandil. Eesti rahvarõivad. loeng iseseisev töö demonstratsioon moekollektsiooni - mõjutatud tuntud moelooja loomingust ja rahvarõivastest Uurimustöö 23/77

24 moekollektsioon (vähemalt 6 eset) on loodud järgides ühe tuntud moelooja loomingut ja Eesti rahvarõivaid, kollektsiooni iga ese koosneb moejoonistest -eest ja tagantvaades, moekirjeldusest, materjalide kirjeldust ja lisatud materjalide näidised, põhjendatud valikut ülevaade koostamine tuntud moelooja loomingust oma kodukoha rahvarõivaste ainetel kollaaži koostamine kaasaegses võtmes Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine kasutab naiste rõivastusega seonduvaid moetermineid, riietumisstiile ja figuuritüüpe ning garderoobi koostamise põhimõtteid; nimetab vähemalt viis naiste rõivastega seonduvat terminit, selgitab sisu; nimetab riietumisstiilid ja kirjeldab neid läbi kolme rõivaeseme; kirjeldab ülesandest lähtuvalt naise figuuritüüpi ja soovitab kangaid, kanga mustreid, lõiked, rõivaid, rõivalisandeid, põhjendab soovitusi; koostab naiste garderoobi, selgitab rõivasteja värvide kombineerimise võimalusi, lisades sobivaid lisandeid, põhjendab valikuid joonistab moekirjelduse alusel erinevaid naiste kergeid rõivaid baasfiguurile; joonistab tööülesandest lähtuvalt detailse moejoonise eest ja tagant vaates Kaasaegsed moesuunad. Moeterminid. Riietumise stiilid. Naiste figuuritüübid. Keha mõõtude suhted. Figuuritüübile soovitatavad rõivad, rõivalisandid, kangad, kanga mustrid, lõiked, rõivaste pikkused, värvid. Kunst -Figuuri joonistamine. Rõivaste joonistamine. Värvide liigitus. Värvide omadused. Värviring. Värvide mõju ja sobitamine riietuses. Erinevad värvikombinatsioonid ja värvilahendused. loeng, arutelu, praktiline töö, iseseisev töö, naise garderoob Praktiline töö naise garderoob on koostatud järgides figuuritüüpi, rõivaste tegumoed on joonistatud kahes vaates, lisatud on sobivaid kanganäidiseid ja rõivalisandid või nende kirjeldused, põhjendatud on rõivaste ja värvide kombineerimise võimalusi, garderoob sisaldab vähemalt kuut rõivaeset ja moekirjeldust ning nende kasutamise/kombineerimise võimalusi Värviring ja värvide segamine, figuuril rõivaste ja rõivadetailide joonistamine (kanga faktuur, mustrid, lõiked, pikkused) Praktilised tööd 24/77

25 kliendile vabaaja rõivastuse garderoobi koostamine Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine konstrueerib põhilõiked järgides mõõte ning konstrueerimise põhimõtteid ja modelleerib tegumoest lähtuvalt; nimetab lõike konstrueerimiseks vajalikud mõõdud ja lühendid; võtab juhendi alusel kliendilt seeliku,pükste, pluusi konstrueerimiseks vajalikud mõõdud, kasutab mõõtude märkimiseks lühendeid, arvutab vajalikud mõõdud; konstrueerib juhendi alusel seeliku, pükste, pluusi lõike, selgitab lõike kontrollimise võtteid; selgitab põhilõike muutmise vajadust, toob välja põhilõike ja tegumoe erinevused Seeliku, pükste, pluusi konstrueerimiseks vajalikud mõõdud, lisad. Kliendi mõõtmine/konstrueerimiseks vajalike mõõtude võtmine. Seeliku, pükste, pluusi põhilõike konstrueerimine. Seelikute, pükste, pluuside põhilõike kohandamine tegumoele vastavaks. praktiline loeng põhikonstruktsioon: seelik, püksid, pluusi, kleit, jakk, vest; moekohane tuletus põhilõikele; Praktiline töö konstruktsioonid (seelik, püksid, pluus, kleit, jakk, vest) vastavad etteantud mõõtudele, kasutatud sobivaid lisasid, arvutused on õiged, lõiked on kohandatud vastavaks etteantud moejoonistele; lõigete konstrueerimine M 1:3 - seelik, püksid, pluus, jakk, vest Praktilised tööd seeliku, pükste, pluusi, kleidi konstrueerimine ja kohandamine tegumoele vastavaks Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine 25/77

26 teab naiste kergete rõivaste õmblemiseks vajalikke põhi- ja väikedetaile, lõigete, paigutamise ning juurdelõikamise põhimõtteid, õmblustehnoloogiat; koostab tööülesandest lähtuvalt kergeterõivaste toodete detailide loetelu ning nimetab tugevdamist vajavad detailid või nende osad; nimetab tööülesandest lähtuvalt rõivatoote detailidele lisatavad õmblusvarud ja vastasmärgid, selgitab õmblusvarude ja vastasmärkide vajadust; selgitab tööülesandest lähtuvalt lõigete kangale paigutamise ja juurdelõikamise põhimõtteid; arvestab tööülesandest lähtuvalt kergerõiva õmblemiseks vajamineva kanga koguse; koostab tööülesandest lähtuvalt rõivaõmblemise tehnoloogilise töötlemise järjekorra, kasutab tehnoloogilisi skeeme, selgitab kvaliteedinõudeid; Seeliku, pükste, pluusi, kleidi, vesti, voodrita jaki põhi- ja väikedetailid. Lõigete kangale paigutamise, juurdelõikamise põhimõtted. Seeliku, pükste, pluusi, kleidi, vesti, voodrita jaki detailide õmblusvarud, juurdelõikamine. Vahe- ja abimaterjalide juurdelõikamise põhimõtted. Seeliku, pükste, pluusi, kleidi, vesti, voodrita jaki õmblemise tehnoloogilise töötlemise järjestus. Kergete rõivaste tootesõlmede omavaheline ühendamine. Rõivaste valmistamine proovideks ja proovide läbiviimine. Rõivaste lõppviimistlus. Kvaliteedinõuded rõivaste valmistamisel. loeng praktiline töö iseseisev töö kerge rõiva õmblemise tehnoloogilise töötlemise järjestus; kanga, abimaterjalide, niidi ja furnituuride valik; Probleemsituatsiooni lahendamine tehnoloogilise töötlemise järjestuse on koostatud järgides rõiva tegumoodi, kirjeldatud on rõiva õmblemise kvaliteedinõudeid, selgitatud põhimaterjali valikut ja abimaterjalide kasutamise valikut ning vajadust, õpilane kasutab korrektseid erialaseid termineid ja õppekeelt, tingmärke, tehnoloogilised skeemid on joonestatud nõuetekohaselt arusaadavalt lõigete paigutus kangale, materjalikulu arvestus (seelik, püksid, pluus, kleit, jakk, vest) Praktilised tööd seeliku, pükste, pluusi, kleidi, vesti, voodrita jaki õmblemise tehnoloogilise järjestuse koostamine, lõigete paigutamine kangale, õmblusvarude lisamine Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine lõikab detailid, õmbleb, teeb rõivaproove ja prooviparandusi, viimistleb kergeid rõivaid, järgides õmblustehnoloogiat ja ajakava; paigutab juhendi alusel lõiked kangale,lõikab põhi-, väike- ja voodridetailid, järgib juurdelõikamisel tööohutusnõudeid; selgitab juhendi alusel proovi tegemise põhimõtteid, demonstreerib juhendi alusel prooviparanduste ülekandmist detailidel; Prooviparandused nende ülekandmine detailidele. Toote hooldustingimused. Lõppviimistlus Kvaliteedi kontroll. Tööohutus Töövõimlemine praktiline töö iseseisev töö arutelu töövõtete demostratsioon individuaaltööna õmmeldud tooted: seelik, püksid, pluusi, kleit, vest, voodrita jakk, juurdelõikus, proovide teostamine, viimistlemine; Praktiline töö 26/77

27 õpilane teeb nõuetekohase juurdelõikuse, teostab proovid, õmbleb ja viimistleb rõivatooted: seelik, püksid, kleit, vest, voodrita jakk, õpilane järgib koostatud tehnoloogilise töötlemise järjestust, tehnoloogilist kaarti, ajakava, kasutab efektiivseid töövõtteid, täidab tööohutus-ja kvaliteedinõudeid, viimistleb tooted vastavalt esitatud nõuetele, analüüsib ja annab hinnangu tehtud töödele voodrita jaki/kleidi valmistamiseks vajalike materjalide ja hinna kulukalkulatsioon ning tehnoloogilise töötlemise järjestus kliendi soovist lähtuvalt vähemalt kahe soovituslikku rõivakomplekti koostamine Praktilised tööd seeliku, pükste, pluusi, kleidi, vesti ja voodrita jaki individuaaltööna õmblemine, juurdelõikus, proovimine, viimistlemine Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodulit hinnatakse mitteeristavalt ja kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on omandanud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Sooritatud on järgmised tööd teemadel: moekollektsiooni - mõjutatud tuntud moelooja loomingust ja rahvarõivastest; põhikonstruktsioon: seelik, püksid, pluusi, kleit, jakk, vest; moekohane tuletus põhilõikele; kerge rõiva õmblemise tehnoloogilise töötlemise järjestus; kanga, abimaterjalide, niidi ja furnituuride valik tootele; individuaaltööna õmmeldud tooted: seelik, püksid, pluusi, kleit, vest, voodrita jakk, mis sisaldab juurdelõikust, proovide teostamist, viimistlemist; iseseisvad tööd on tehtud vastavalt esitatud nõuetele ja esitatud õigeaegselt; Mooduli hindamine Õppematerjalid mitteeristav hindamine Technical drawing for fashion - B. Szkutnicka R.Orlova ja M. Veenpere "Õpime rätsepaks", Tallinn 2011 Ü.Link ja A.Mõistlik "Kleidi töötlemine individuaaltööna", Tallinn 2013 E.Gorelov "Naiste ja laste kergete rõivaste õmblemise tehnoloogia" id= /77

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 2

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 2 Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 27.10.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/65 Narva Kutseõppekeskus

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine)

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es 134880 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EHIS-es 130218 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar KINNITATUD Direktori 02.05.2019.a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhiharidusega õppija või vähemalt 22-aastane põhihariduseta

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials mooduli maht

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility serviceman Lisa 1 KINNITATUD Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood EHIS-es 139198 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori 01.12.2014 käskkirjaga nr 1-2/125 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu 26.11.2014 koosoleku

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, 18.11.2015 Nõukogu otsus 4/2.1, 17.11.2015 RAKVERE AMETIKOOL 4.taseme kutseõppe õppekava Krohvija MOODULITE RAKENDUSKAVA SIHTRÜHM Põhihariduse omandanud õppija

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

(Microsoft Word - 6klass_ing_sport_\374ld.docx)

(Microsoft Word - 6klass_ing_sport_\374ld.docx) Tehnoloogiaõpetus Kodundus Käsitöö VI klass Õppe- kasvatuseesmärgid Tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kodundusega taotletakse, et õpilane: väärtustab kultuuripärimust toimetulekut mitmekultuurilises maailmas;

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 193896 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli maht 8 EKAPit Mooduli vastutaja Mooduli õpetajad Mooduli

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es 139050 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

Kurtna Kool

Kurtna Kool Kurtna Kool Triinu Zimmermann 8. klass Seelik tänapäeva ühiskonnas Uurimuslike alustega loovtöö Juhendaja Anna Lutter Kurtna 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. SEELIK... 4 1.1. Seelik tänapäeva moes...

Rohkem

SISUKORD Materjalide tutvustus, hooldustingimused...3 Mõõtude tabel...4 Tikandi info...5 Kokajakid Põlled Pluusid Peakatted...2

SISUKORD Materjalide tutvustus, hooldustingimused...3 Mõõtude tabel...4 Tikandi info...5 Kokajakid Põlled Pluusid Peakatted...2 SISUKORD Materjalide tutvustus, hooldustingimused...3 Mõõtude tabel...4 Tikandi info...5 Kokajakid... 6-9 Põlled...10-21 Pluusid...22-23 Peakatted...24-28 Pajakindad, pajalapid...29 Püksid...30-31 T-särgid...32

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 199780 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmasinadiagnostik Vehicle technician, level 5 техник по

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es 193891 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz singing) Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel. Kutsenimetus Eesti

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es 130438 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskharidus

Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskharidus Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskhariduse baasil Õppevorm X statsionaarne (koolipõhine) statsionaarne

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsiga, saadaval värvides: suurused: 70B-85C IDEAALNE SÜGAVA DEKOLTEEGA

Rohkem

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt 19.02.2018 protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori 19.02.2018 käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖÖTAJA (PRAKTIKAJUHENDAJA HOOLEKANDEASUTUSES) ÕPPEKAVA

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtl

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtl Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 209483 GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtluse spetsialist Music Management Specialist Cпециалист

Rohkem

Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlem

Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlem Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlemise alused 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Norrison Ametikudumid, Professional knitwear.cdr

Norrison Ametikudumid, Professional knitwear.cdr 1. AMETIKUDUMID / PROFESSIONAL KNITWEAR MEESTE VEST / MEN S VEST V- või O-kaelusega sirge joonega paksem või õhem vest. / V- or O-neck straight-lined vest in coarser or finer knitting. V-kaelusega õhem

Rohkem

Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskool

Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskool Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 29.09.2014.a. käskkirjaga nr.1-2/ 215 muudetud

Rohkem

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse direktori 19.08.2016.a direktori 31.05.2016.a käskkirjaga nr 1.1-7/113 käskkirjaga nr 1.1-7/101 Sihtrühm Õppevorm Mooduli

Rohkem

Maastikuehitaja_180EKAP_rakenduskavad

Maastikuehitaja_180EKAP_rakenduskavad Kinnitatud Räpina Aianduskool direktori 22.08.2014 käskkirjaga nr 1-6/50. Sihtrühm Õppevorm MAASTIKUEHITAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVAD EKR 4. tase kutsekeskharidus Statsionaarne Mooduli nr Mooduli

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1,

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1, KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 29.06.2016 käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1, 13.06.2016 Sihtrühm Õppevorm Tallinna Ehituskool 4.taseme kutseõppe

Rohkem

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts LISA 2 KINNITATUD direktori 07.03.2017.a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori 05.06.2018.a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kutseõppe õppekava Abiaednik MOODULITE RAKENDUSKAVA PÕHIÕPINGUD

Rohkem

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI RÄPINA AIANDUSKOOLI KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Aiandus Õppekava nimetus Florist Florist Флорист Õppekava kood 135029 EHISes ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus EKR

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Royal Pro 2012 EESTI KASUTUSJUHEND ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors T a a n i r

Royal Pro 2012 EESTI KASUTUSJUHEND ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors T a a n i r Royal Pro 01 EESTI KASUTUSJUHEND ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors T a a n i +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk SISUKORD 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

KUTSESTANDARD Juuksur, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute

KUTSESTANDARD Juuksur, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute KUTSESTANDARD Juuksur, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid

Rohkem

Tallinna Ehituskool kutsekeskhariduse õppekava Tisler MOODULITE RAKENDUSKAVA KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori kk nr1-2/ 192, VALIK

Tallinna Ehituskool kutsekeskhariduse õppekava Tisler MOODULITE RAKENDUSKAVA KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori kk nr1-2/ 192, VALIK Tallinna Ehituskool kutsekeskhariduse õppekava Tisler MOODULITE RAKENDUSKAVA KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori kk nr1-2/ 192, 29.08.2014 VALIKÕPINGUTE MOODULID Sihtrühm Õppevorm Põhiharidusega

Rohkem

Lisa 5 KINNITATUD Direktori käskkiri nr 1-2/15 p 3 ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA KOKK, TASE 4 Sihtrühm keskharidus Õppevorm Statsionaarne k

Lisa 5 KINNITATUD Direktori käskkiri nr 1-2/15 p 3 ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA KOKK, TASE 4 Sihtrühm keskharidus Õppevorm Statsionaarne k Lisa 5 KINNITATUD Direktori käskkiri 30.01.2018 nr 1-2/15 p 3 ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA KOKK, TASE 4 Sihtrühm keskharidus Õppevorm Statsionaarne koolipõhine õpe Mooduli number Mooduli nimetus Mooduli

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Tehnoloogia valdkonna õppeainete õppe kirjeldused Käsitöö II kooliastmes 1. Tikkimine Õpitulemus Õppesisu Metoodilised soovitused õpilaste õppimise ju

Tehnoloogia valdkonna õppeainete õppe kirjeldused Käsitöö II kooliastmes 1. Tikkimine Õpitulemus Õppesisu Metoodilised soovitused õpilaste õppimise ju Tehnoloogia valdkonna õppeainete õppe kirjeldused Käsitöö II kooliastmes 1. Tikkimine Õpilane kasutab tekstiileset kaunistades ühe- ja kaherealisi pisteid. Töövahendid ja sobivad materjalid. Tarbe- ja

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, või valikus kaks mustrit, Pakkumised kehtivad 6.06 12.06 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. VÄHEMA

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem