Töö nr: DP 0126

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Töö nr: DP 0126"

Väljavõte

1 Sarapuu 2, Tartu tel reg. nr e-post: a/a: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING I KÖIDE -PLANEERING Planeeringu tellija Peipsiääre Vallavalitsus Projekti juht, maastikuarhitekt Maastikuarhitekt-planeerija Jane Asper Merit Mutso Tartu 2018

2 2 SISUKORD SELETUSKIRI Ülesande koostamise alus Detailplaneeringu koostaja Planeeringu eesmärk, andmed planeeringuala kohta Arvestamisele kuuluvad dokumendid Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed Olemasoleva olukorra analüüs Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine Krundi ehitusõigus Arhitektuurinõuded ehitistele Krundi hoonestusala piiritlemine Tee maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted Ehitistevahelised kujad Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad Keskkonnatingimuste seadmine Vajaduse korral ettepanekud kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, ettepanekud maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks Vajaduse korral miljööväärtusega hoonestusalade määramine ning nende kaitseja kasutustingimuste seadmine Servituutide vajaduse määramine Vajaduse korral riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nõuded Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Majanduslikud võimalused planeeringu elluviimiseks KOOSKÕLASTUSED/ KOOSTÖÖ...19 JOONISED 1. Situatsiooniskeem Olemasolev olukord Planeeringu põhijoonis Tehnovõrkude planeering Illustratiivsed vaated...24

3 3 SELETUSKIRI 1. Ülesande koostamise alus Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegija Alatskivi vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Alatskivi Vallavolikogu a. otsus nr 3 Alatskivi alevikus Parkla maaüksuse detailplaneeringu algatamise ja lähteülesande kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise kohta. 2. Detailplaneeringu koostaja Algatamise taotluse esitaja valikul koostab detailplaneeringut Terav Kera OÜ, projekti juht, maastikuarhitekt Jane Asper ja maastikuarhitekt-planeerija Merit Mutso. 3. Planeeringu eesmärk, andmed planeeringuala kohta Parkla maaüksuse olemasolev sihtotstarve on transpordimaa 100%. Planeeringu eesmärgiks on planeeringualal muuta maaüksuse maa sihtotstarvet (70% transpordimaa ja 30% ärimaa), et luua tingimused turuplatsi, kaubanduskeskuse ja parkla rajamiseks. Planeeringu eesmärgiks on ärimaale ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja turuplatsi ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 8511 m 2. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Vabariigi Valitsuse määrusega nr 97 Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a määruse nr 159 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine muutmine moodustati Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemise teel uus haldusüksus, mille nimeks määrati Peipsiääre vald. Andmed planeeritava maaüksuse kohta: nimi- Parkla maaüksus (katastriüksuse tunnus 12601:001:0211); maakasutuse sihtotstarve- transpordimaa 100%; pindala m 2 ; maaüksus on hoonestamata. 4. Arvestamisele kuuluvad dokumendid Alatskivi valla üldplaneering; Planeerimisseadus; Ehitusseadustik; Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskiri.

4 4 5. Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks Detailplaneeringuala geodeetiline alusplaan mõõtkavas M 1:500 on koostatud OÜ KG-Büroo (litsents nr 783 MA) poolt, 02. mai 2017.a., töö nr GEO. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed Planeeringuala asub Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus. Planeeritav ala paikneb Alatskivi maastikukaitseala (KLO ) Alatskivi piiranguvööndis, mis kuulub loodusalana (EE ) üle-euroopalisse kaitsealade võrgustikku Natura Juurdepääs planeeritavale alale kulgeb kahesuunaliselt asfaltkattega nr Lossi tänavalt, mis viib kahesuunalisele asfaltkattega riigiteele nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu. Planeeringuala kagukülje vahetus läheduses asub Alatskivi bussipeatus. Lähim kool ja lasteaed asuvad Alatskivi alevikus, planeeringuala piirist ca 120 meetri kaugusel. Teisel pool riigiteed, Parkla maaüksusest ca 35 meetri kaugusel, asuvad kauplus ja bensiinijaam. Lisaks asuvad Alatskivi alevikus postkontor, apteek, kirik, restoranid, külalistemaja, Peipsiveere Hooldusravikeskus, Alatskivi Looduskeskus ja Alatskivi loss. Planeeringualast põhjasuunas asub katastritunnuseta maa-ala ja kaugemal elamumaad. Kirdesuunas asub ühiskondlike ehitiste maa ja transpordimaa, kaugemal asuvad ärimaad ja elamumaad. Planeeringualast idas asuvad transpordimaa maaüksused, ühiskondlike ehitiste maad ja ärimaa sihtotstarbega maaüksused. Lõunas üle riigitee asuvad katastritunnuseta maa-alad ja korterelamutega elamumaad. Planeeringualast läänesuunda jäävad üksikelamutega elamumaad. Loodesuunda jäävad elamumaa, tootmismaa krunt, riigikaitsemaa ja kaugemale ühiskondlike ehitiste maa. Kruntide suurused kontaktvööndi piirkonnas on varieeruvad. Planeeringuala ümbritsevad elamumaa maaüksused jäävad vahemikku 698 m m 2. Ärimaa maaüksuste suurused jäävad vahemikku 855 m m 2. Ühiskondlke ehitiste maa sihtotstarbega maaüksuste suurused jäävad vahemikku 0,25 ha 10,77 ha. Riigikaitsemaa maaüksused on suurusega 1390 m 2 ja 3978 m 2 ja tootmismaa krunt on suurusega 470 m 2. Planeeringuala ümbritsevad transpordimaa sihtotstarbega maaüksuste suurused jäävad vahemikku 2044 m 2 7,67 ha. Alatskivi vallavolikogu 20. detsembri 2007 määrusega nr 19 Alatskivi valla üldplaneeringu kehtestamine alusel on Parkla maaüksuse ala kavandatud pere- ja ridaelamumaaks ja parkimisalaks. Alatskivi valla üldplaneeringu järgi asub Parkla kinnistu tiheasustusalal. Alatskivi vallavolikogu 24. novembri 2011 määruse nr 18 Alatskivi valla arengukava 2020 (uuendatud 17. detsember 2015 määrus nr 20) punktid ; ja alusel nähakse käsitletaval maaüksusel ette tingimuste loomist kaubanduskeskuse, turuplatsi ja parkla rajamiseks, mis toetab Peipsiääre valla üldplaneeringu eesmärki arendada valla keskuse

5 5 taristut, tuua piirkonda rohkem külastajaid, et anda tõuget majanduskasvule. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringu ja Alatskivi valla arengukavaga. Tartu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused kohaselt jääb planeeringuala maakondliku ja võimaliku riikliku tähtsusega väärtuslikule maastikule, millel on kultuurilis-ajalooline, looduslik, rekreatiivne ja turimispotentsiaali ning identiteedi väärtus. Planeeritav ala paikneb Alatskivi maastikukaitseala (KLO ) Alatskivi piiranguvööndis, mis kuulub loodusalana (EE ) üle-euroopalisse kaitsealade võrgustikku Natura Kaubanduskeskuse, turuplatsi ja parkla rajamine aleviku keskele riigimaantee ja kergtee kõrvale on otstarbekas, sest kahjustab kõige vähem loodust ning toetab avaliku ruumi otstarbekat kasutamist ja maastikukaitseala säästmist. Kavandatav tegevus ei mõjuta negatiivselt Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eesmärke ja Natura 2000 alasid, vaid toetab avaliku ruumi otstarbekat kasutamist ja maastikukaitseala säästmist korraldatud tegevuste kaudu rahvale kättesaadaval moel (aluseks eelhinnang Alatskivi alevikus asuva Parkla kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta). Kuna Parkla kinnistu kõrval asub bussipeatus, siis on kaubanduskeskuse asukoht mugav ka kaugemal asuvatele elanikele. Detailplaneeringuala asub Tartumaa väärtuslike kultuurmaastike nimekirjas, aga planeeritaval alal ei ole kultuurilis-ajaloolisi, esteetilisi ja identiteedi väärtusi. Vastavalt KSH eelhinnangule on planeeringualal vähene maastikukaitseline väärtus. Kinnistu põhjapiiril on lehtpuude allee ja kirdenurgas kasvab grupp okas- ja lehtpuid. Planeeringuala läänepiiril kasvab puistu. Planeeringuala ülejäänud osas asub käesoleval hetkel vana hooldamata ja kahjustunud õunapuuaed, mis on riigiteelt hästi vaadeldav. Õunapuuaia seisukord on aga mitterahuldav, kuna osa õunapuid on lume- ja tormimurdude järgselt likvideeritud ning allesjäänud puud murdumisohtlikud. Kavandatava tegevusega kaasneb kõrghaljastuse vähenemine, sest osa alles jäänud õunapuid likvideeritakse, samas planeeringualal olev väärtuslik kõrghaljastus (puistu, allee ja puudegrupid) on ette nähtud säilitada maksimaalses võimalikus mahus ning planeeringuga nähakse ette ka kõrghaljastuse lisaks rajamine, mis vähendab negatiivset mõju maastikupildile. Planeeringulahenduse realiseerumisel luuakse kaasaegne keskus tiheasustusalal, sest laiendatakse taristut aleviku keskelt ääre poole. Kogu arendusel on alale sotsiaalmajanduslikult positiivne mõju, kuna planeeringualale luuakse kohaliku turu ja kaubanduse võimalus, mis toetab kehtiva üldplaneeringu eesmärki arendada valla keskuse taristut, tuua piirkonda rohkem külastajaid, et anda tõuget majanduskasvule. Samuti toetab planeering ettevõtluskeskkonna atraktiivsust ja majanduskasvu, pakkudes nii kohalikele

6 6 väiketootjatele kui väljaspool piirkonda saabuvatele tootjatele võimalust oma toodangut müüa ja osta. Planeeringu koostamisel alale on ehitusõiguse ja arhitektuurnõuete määramisel arvestatud planeeritud ja kontaktvööndis paikneva olemasoleva hoonestuse arhitektuurse sobivusega. Sellest tulenevalt on planeeritav lahendus piirkonda sobituv ja hästi kooskõlas ümbritseva keskkonnaga Olemasoleva olukorra analüüs Planeeritava ala pindala on 8511 m 2. Parkla maaüksuse olemasolev maakasutuse sihtotstarve on transpordimaa 100%. Parkla kinnistu on hoonestamata. Planeeritavale alale on olemasolev juurdepääs kahesuunaliselt asfaltkattega nr Lossi tänavalt, mis viib nr 43 Aovere- Kallaste-Omedu riigimaanteele. Planeeringuala asub Alatskivi maastikukaitseala (KLO ) Alatskivi piiranguvööndis, mis kuulub loodusalana (EE ) üle-euroopalisse kaitsealade võrgustikku Natura Parkla kinnistul asub viljapuuaed, kus kasvavad vanad ja osaliselt kahjustatud aed-õunapuud. Kinnistu põhjapiiril on lehtpuude allee ja kirdenurgas kasvab grupp okas- ja lehtpuid. Planeeringuala läänepiiril kasvab puistu. Planeeringuala reljeef langeb planeeringualal loodest ida suunas. Maapinna absoluutkõrgused jäävad detailplaneeringualal vahemikku (loodeosa) ja meetrit (ala idaosas). Planeeringuala piirneb põhjast katastritunnuseta maa-alaga. Idast ja lõunast 43 Aovere- Kallaste-Omedu tee L21 maaüksusega. Läänest katastritunnuseta maa-alaga ja Lossi tn 1 maaüksusega. Olemasoleva olukorra graafiline kujutis ja andmed planeeringuala naaberkinnistute kohta on ära toodud tabelis 1 ja joonisel 2 Olemasolev olukord. Tabel 1. Andmed planeeringuala naaberkinnistute kohta Jrk. Nr. Kinnistu nimi Katastriüksuse tunnus Maaüksuse sihtotstarve Pindala 1. Peipsiääre vald, Alatskivi alevik 43 Aovere-Kallaste-Omedu tee L :001:0129 Transpordimaa 100% 7984 m 2 2. Peipsiääre vald, Alatskivi alevik Lossi tn :004:0040 Elamumaa 100% m 2 3. Lossi tänav 4. DP-ga edelas piirnev maa-ala Reformimata riigimaa Reformimata riigimaa

7 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine Planeeringuga olemasoleva katastriüksuse piiride muutmist ei kavandata Krundi ehitusõigus Krundi ehitusõigusega on määratud: 1) krundi planeeritud kasutamise sihtotstarve; 2) hoonete suurim lubatud ehitisealune pind; 3) hoonete suurim lubatud arv krundil; 4) hoonete lubatud maksimaalne kõrgus. Tabel 2. Krundi ehitusõigus Krundi aadress Krundi pindala Katastriüksuse planeeritud kasutamise sihtotstarve Krundi planeeritud kasutamise sihtotstarve Hoonete suurim lubatud arv krundil Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus Parkla 8511 m 2 Ä 30%, L 70% ÄK- kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, ÄA- turu maa, LT- tee ja tänava maa, LV- linnaväljaku maa 1 hoone (kaubanduskeskus), kuni 10 kergehitist (turu müügilauad, varjualused, WC) 1000 m 2 Kaubanduskeskusel kuni 10,0 m, kergehitistel kuni 3,0m Märkused: 1. Katastriüksuse sihtotstarbed: Ä- ärimaa (002), L- transpordimaa (007). 2. Katastriüksuse kasutamise sihtotstarvete esitamisel on lähtutud Vabariigi Valituse 23. Oktoober 2008.a. määrusest nr. 155 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord. 3. Krundi kasutamise sihtotstarve on esitatud 2013 a. koostatud "Ruumilise planeerimise leppemärgid" juhendmaterjali alusel ( Ehitiste kasutamise otstarbe määramise aluseks on võetud Ehitise kasutamise otstarvete loetelu majandus- ja taristuministri määrus nr 51. Parkla kinnistu ehitiste lubatud kasutamise otstarbed on: Toitlustushooned Restoran Kohvik, baar või söökla Muu toitlustushoone Büroohoone Kaubandushoone Kiosk

8 Oksjoni-, turu- või näitusehall Muu kaubandushoone Teenindushoone Ilu- ja isikuteenuste hoone Muu teenindushoone 5.5. Arhitektuurinõuded ehitistele Hoonete arhitektuursed nõuded on toodud tabelis 3. Hoone ja kergehitised peavad sobima ümbritsevasse keskkonda ja miljööväärtuslikku maastikku. Ehitava hoone ja kergehitiste arhitektuur peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline ja keskkonnasäästlik. Hoone on soovitav mahuliselt liigendada. Arhitektuur peab olema kõrgetasemeline, planeeritavasse keskkonda sobiv ja piirkonnale eripäraseid arhitektuurseid lahendusi tagav. Välisviimistlusmaterjalid peavad olema väärikad, kvaliteetsed, ajas vastupidavad ning esinduslikud. Kasutatavad välisviimistlusmaterjalid peavad sobima hoone arhitektuurilahendusega ja välisilmega. Kaubanduskeskus ja kergehitised peavad omavahel harmoneeruma. Välisviimistlusmaterjale võib kasutada kombineeritult. Tabel 3. Hoonestuse arhitektuursed nõuded Lubatud korruselisus Lubatud katusekalle 0-20 º Lubatud katuse tüüp Lubatud katusekatte materjalid Katusekatte lubatud värvitoonid Lubatud välisviimistluse materjalid Kaubanduskeskusel kuni 3 maapealset korrust, kergehitistel 1 korrus Lamekatus, viilkatus Katusekivi, -plekk, lamekatustel ka rullmaterjalid Must, tumehall, pruun Lubatud kivi, krohv, puit (ka kombineeritult). Keelatud on imiteerivate materjalide (plastvooder jmt) ja pleki kasutamine. Lubatud pastelsed toonid ja aktsendina tumedad toonid (alla 30% hoone fassaadi pinnast) Krundi hoonestusala piiritlemine Hoonestusala planeerimisel on lähtutud olemasolevast situatsioonist, liikluskorraldusest ja vajalikest tuleohutuskujadest. Detailplaneeringuga on määratud hoonestusala, mille piires võib rajada ehitusõigusega määratud hoone. Joonistel näidatud hoonestusala krundil on suurem, kui tegelik lubatud suurim ehitisealune pind, mis võimaldab valida hoone asukohta. Väljapoole hoonestusala on hoonete püstitamine keelatud, kuid lubatud on kergehitiste paiknemine väljapool hoonestusala. Hoonestusala piires on lubatud ka haljastuse, teede ja parklarajatiste ning tehnovõrkude rajamine. Hoonestusala on seotud krundi piiridega.

9 9 Planeeringu joonisel 3 (vt Planeeringu põhijoonis) on toodud planeeritava hoone ehk kaubanduskeskuse ja kergehitiste soovituslik asukoht hoonestusalas ja planeeritud hoonestusala sidumine krundi piiridega Tee maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud Maanteeameti poolt väljastatud lähteseisukohtadega detailplaneeringu koostamiseks ( nr 15-2/ /270). Planeeritav ala külgneb riigiteega nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu km 29,49-29,66, mille aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus on a seisuga km 20,670-59, a/ööp ja km 29,639-37, a/ööp. Planeeritav ala paikneb riigitee nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu kaitsevööndis. Tulenevalt EhS 92 lg 3 ning 71 lg 3 alusel kehtivast Alatskivi valla üldplaneeringust kohaldub riigiteele nr 43 Aovere - Kallaste Omedu teekaitsevöönd 50 m äärmise sõiduraja välimisest servast. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS 70 lg-le 2 ja 72 lg 1, sh on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Maanteeameti nõusolekul vastavalt EhS 70 lg 3. Detailplaneeringus on arvestatud AS Teede Tehnokeskuse poolt koostatud projektiga "Riigimaantee 43 Aovere-Kallaste-Omedu km 15,4-30,7 Meoma-Alatskivi lõigu remondi tehniline projekt.", mille järgi on 2016.a Maanteeametil välja ehitatud riigitee lõik km 15,4-30,7. Riigitee kaitsevööndisse ei ole planeeritud hooneid, riigitee kaitsevööndisse on kavandatud kergehitised, tehnovõrgud (elekter, sademevesi) ja parkla (vt täpsemalt joonis 3 Planeeringu põhijoonis). Riigiteega ristuvalt on planeeritud elektrikaabel (ühendus alajaamaga), mis tuleb paigaldada kinnisel meetodil. Riigitee alusele maaüksusele kavandatavate tehnovõrkude projektid tuleb koostada vastavalt juhendile Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel. Juurdepääs planeeringualale on planeeritud olemasolevalt nr Lossi tänavalt. Planeeritud parkla sisse- ja väljasõit paikneb riigitee ristmikualast kaugemal kui 50 meetri kaugusel, mis on vastavalt EVS 843:2016 punktile lg 2 miinimumnõudeks. Täiendavate ristumiskohtade kavandamine riigiteelt ei ole lubatud. Kinnistu vahetus läheduses on riigimaantee nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu ning aastal rajatud kergliiklustee, mis saab alguse Päiksi teelt ja kulgeb läbi kogu Alatskivi aleviku, tagades ohutu juurdepääsu kogu Alatskivi aleviku alalt detailplaneeringualale. Olemasolevate kergliiklusteede abil on tagatud ohutu juurdepääs planeeringualale Alatskivi aleviku tõmbepunktidest nagu nt korterelamute piirkonnast, Peipsiveere Hooldekeskusest, koolist, kalmistult, Vallavalitsuse kui Alatskivi Lossi juurest. Jalakäijate ja jalgratturite ohutuse tagamiseks ja planeeringuala ühendamiseks bussipeatusega on planeeritud kergliiklusteed ühendatud riigitee äärse kergliiklusteega. Viimane asjaolu tagab hea juurdepääsu ka kaugemal elavatele bussiga liiklevatele elanikele.

10 10 Riigitee nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu mahasõidul on tagatud majandus- ja taristuministri määruses nr 106 Tee projekteerimise normid lisa Maanteede projekteerimisnormid punktist külgnähtavus projektkiirusel 50 km/h rahuldaval tasemel, tabel ning punktist nähtavuskaugused projektkiirusel 50 km/h rahuldaval tasemel, tabel 5.1 ja tabel 5.2. Samuti on tagatud sama määruse punktist sõiduteega külgneva vaba ruumi vähim laius projektkiirusel 50 km/h rahuldaval tasemel, tabel Tagatud külgnähtavus, nähtavuskaugused ja vaba ruumi nõue on esitatud ka joonisel 3 (vt. Planeeringu põhijoonis). Parkimine tuleb tagada krundi siseselt vastavalt projekteeritava hoonestuse reaalsele brutopinnale, parkimisvajadusele ning kehtivale normatiivile. Parkimiskohtade arvutamise aluseks võtta EVS 843:2016 Linnatänavad. Parkimiskohtade arv ja täpne paigutus täpsustatakse projekteerimise käigus. Parkimiskohtade paigutust ning arvu krundil on lubatud projekteerimisel muuta kogu hoonestusala ning teede piirjoontega tähistatud ala ulatuses. Riigimaantee ääres on parkimine keelatud. Planeeritud kaubanduskeskuse maksimaalne brutopind on kolme korruse puhul 2800 m 2. Joonisel 3 (vt Planeeringu põhijoonis) on näidatud 28 sõiduauto tinglikku parkimiskohta ja 18 jalgratta parkimiskohta. Täpne liikluslahendus antakse edasise projekteerimise käigus. Projekteerimisel tuleb ette näha normide kohased jalgrataste parkimiskohad. Tabel 4. Parkimisarvutus vastavalt EVS 843:2016 Ehitise liik Supermarket, kauplused Restoran, kohvik Märkus: Parkimisnorm Linnakeskuse klass II-IV 1/100 1/230 Normijärgne parkimis kohtade arv Ehitise kasutamise otstarbeid saab rakendada mahus, mis võimaldab tagada normikohase parkimise. Parkimiskohtade täpne arv määratakse hoonete projekteerimise faasis, kui on selge hoone täpne kasutamise otstarve ja/või otstarvete osakaal. Planeeritud parkla lumekoristusel tekkiva lume ladustamiseks kasutatakse planeeritud haljasalasid. Arvestades planeeritud maksimaalset hoone mahtu ja parkimiskohtade vajadust (maksimaalselt 28 parkimiskohta), siis planeeringualalt lähtuva liikluskoormuse vastuvõtmiseks ei vaja olemasolev ringristmik ümberehitamist. Sõidusuunad, juurdepääsud krundile, parkimiskorraldus ja jalakäijate liikumissuunad on näidatud joonisel 3 (vt. Planeeringu põhijoonis). Planeeringuala jääb riigimaantee nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu kaitsevööndisse, kus on tõenäoline normatiive ületavate keskkonnaparameetrite (müra, vibratsioon, õhusaaste)

11 11 esinemine. Maanteeamet on planeeringu koostajat teavitanud maanteeliiklusest põhjustatud häiringutest ning tee omanik ei võta endale kohustusi rakendada leevendusmeetmeid maanteeliiklusest põhjustatud häiringute leevendamiseks planeeringuga käsitletaval alal. Olukorra hindamise ning vajadusel leevendavate meetmete rakendamise kohustus ja vastutus seisab planeeringu arendajal. Maanteeamet ei võta kohustusi normatiive ületavate keskkonnaparameetrite osas, kõik leevendusmeetmetega seotud kulud kannab arendaja. Riigitee liiklusest põhjustatud häiringute ulatust on planeeringu koostamisel hinnatud vastavalt keskkonnaministri a. määrusele nr 32. Planeeringu koostamisel on antud asjaolu arvestatud ja hoone koos põhiline tegevusega on krundil planeeritud riigiteest kaugemale. Hoone projekteerimisel võtta kasutusele müra vähendavaid meetmeid (hea heliisolatsiooniga fassaadikonstruktsioon ja aknad riigiteepoolsele küljele) ja arvestada, et hoone välispiirded oleks projekteeritud selliselt, et oleks tagatud kehtivad heliisolatsiooninõuded vastavalt ruumide kasutusotstarbele. Planeeringu realiseerimisel tagada ehitava hoone puhul keskkonnaministri a. määruses nr 71 lisas 1 toodud müra normtasemed. Arvestades krundil planeeritud tegevust, aasta keskmist ööpäevast liiklussagedust ja asjaolu, et riigimaanteelt käsitlevale alale nähtavuse säilitamine on vajalik, siis krundile muid täiendavad müraleevendavaid meetmeid (nt müratõkete jms) otstarbekas planeerida ei ole Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted Parkla kinnistul asub viljapuuaed, kus kasvavad vanad, hooldamata ja osaliselt kahjustatud aed-õunapuud. Kinnistu põhjapiiril on lehtpuude allee ja kirdenurgas kasvab grupp okas- ja lehtpuid. Planeeringuala läänepiiril kasvab puistu. Planeeritud hoonete, parkla ja teede ehitusele ette jäävad aed-õunapuud likvideeritakse. Väärtuslik haljastus säilitatakse maksimaalses võimalikus mahus. Põhijoonisel esitatud kõrghaljastus on illustratiivne ja täpne lahendus antakse edasise projekteerimise käigus. Detailplaneeringuga on määratud nõuded haljastuse ja heakorrastuse edasiseks projekteerimiseks. Planeeringu põhijoonisel on antud illustratiivne maastikukujunduslik lahendus. Planeeringujärgselt tuleb koostada terviklik projekt (selle osana ka haljastusprojekt), milles määratakse rajatava valgustuse, väikevormide, teekatete, linnamööbli ja haljastuse põhimõtted, paiknemine ja olemus. Planeeritava kõrghaljastuse asukoht joonisel on illustratiivne ja täpsustub projekti staadiumis. Arvestada tuleb, et vähemalt 20% krundi pindalast tuleb haljastada ning vähemalt 5% krundi pindalast tuleb täis istutada kõrghaljastust. Täiendava haljastuse rajamine on lubatud kogu planeeritava krundi piires arvestades riigimaantee kitsendusi ja tehnovõrkude kaitsevöönditega. Haljastuse planeerimisel arvestada, et tagatud oleks nähtavused ristmikel ja krundilt väljasõidul. Haljastuse planeerimisel arvestada taimeliikide sobivusega

12 12 ümbritsevasse keskkonda ja mullastikku. Samuti on soovitatav planeerida nii heitlehiseid kui igihaljaid puid ja põõsaid. PIIRDED Krunti ei ole ette nähtud piirata. VERTIKAALPLANEERIMINE Vertikaalplaneerimisega suunatakse sademeveed ehitatavatest hoonetest ja teedest eemale. Krundi täpsem maapinna vertikaalplaneerimise lahendus antakse hoone ehitusprojektis. Suuremahulist maapinna kõrguste muutmist planeeringualal ei kavandata. Krundil peab olema selline vertikaalplaneering, et krundilt tulenevat sademe- ja lumesulamisvett ei juhitaks naaberkruntidele ja riigitee alusele maaüksusele, sh riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse. Põhjendatud juhul, kui teekraavidesse sademevete juhtimine on vältimatu, tuleb tagada truupide, kraavide läbilaskevõime ja muldkeha niiskusrežiim. Selleks tuleb hinnata arendustegevusest lisanduvaid vooluhulki, riigitee kraavide ja truupide läbilaskevõimet, sh truupide seisukord ja teostada läbilaskearvutused Ehitistevahelised kujad Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonetevaheliste kujadega vastavalt Siseministri 30. märts 2017 a. määrusele nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele. Tagatud peab olema hoonetevaheline tuleohutuskuja vähemalt 8 m või tagada tule leviku piiramine ehituslike abinõudega (nt tulemüür). Hoone täpne tulepüsivusklass määratakse projekteerimise käigus vastavalt hoone kasutusotstarbele, kubatuurile, hoonet kasutavate inimeste arvule jne Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad PLANEERITUD LAHENDUSED Planeeringu joonisel 4 (vt. Tehnovõrkude planeering) on esitatud säilivad ja planeeritud tehnovõrgud. Tabelis 5 on esitatud planeeringuga kavandatud tehnovõrkude rajamise vajadus koondtabelina. Tabel 5. Tehnovõrkude koondtabel Tehnovõrk Planeeritud tehnovõrgud (ligikaudne pikkus m) Veetorustik 38 Tuletõrjevee tarnetoru 32 Isevoolne kanalisatsioonitorustik 30 Survekanalisatsioonitorustik 94

13 13 Tehnovõrk Planeeritud tehnovõrgud (ligikaudne pikkus m) Madalpinge elektrikaabel 213 Elektriliitumiskilp Tuletõrje veevõtukaev 1 tk 1 tk VEEVARUSTUS Parkla kinnistu veevarustus on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärgi poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr 20. Parkla kinnistu veevarustuse tagamiseks on planeeritud ühendus nr Lossi tänaval asuvast ühisveetorustikust. Liitumispunkt on planeeritud nr Lossi tänava äärde avalikult kasutatavale maale 1 meeter väljapoole Parkla kinnistu piiri. Prognoositav veetarbimine on 5,0-8,0 m 3 /d. KANALISATSIOON Parkla kinnistu reoveelahendus on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärgi poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr 20. Parkla kinnistu reovesi on ette nähtud juhtida Lossi tn 2 kinnistul asuvasse ühiskanalisatsioonitorustikku. Kuna kõrguslikult ei ole võimalik reovee isevoolne ärajuhtimine, on planeeringuga ette nähtud rajada survekanalisatsioonitorustik, mis enne olemasolevasse ühiskanalisatsioonikaevu juhtimist suubub rahustuskaevu. Liitumispunkt on planeeritud nr Lossi tänava äärde avalikult kasutatavale maale 1 meeter väljapoole Parkla kinnistu piiri. Planeeritav arvutuslik reoveehulk on nagu arvestuslik veetarbiminegi 5,0-8,0 m 3 /d. SADEMETEVEE KANALISATSIOON Sademevee kanalisatsioon on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärgi poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr 20. Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanalisatsioonitorustikku ei ole lubatud. Vertikaalplaneerimisega suunatakse sademeveed ehitatavatest hoonetest ja teedest eemale. Krundi täpsem maapinna vertikaalplaneerimise lahendus antakse ehitusprojektis. Krundil peab olema selline vertikaalplaneering, et krundilt tulenevat sademe- ja lumesulamisvett ei tohi juhtida naaberkruntidele ja riigitee alusele maaüksusele, sh riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse. Planeeringuala sademevesi on ette nähtud immutada pinnasesse (kasutades selleks maaaluseid killustikpatju). Parklate ja võimaliku õlireostusega platside sademevee puhastamiseks on ette nähtud paigaldada liiva- ja õlipüüdur. Pinnasesse immutatav sademevesi peab vastama Vabariigi Valitsuse määruse nr 99 Reovee puhastamise ning heit- ja sadevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded,

14 14 heit- ja sadevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed 7 lõikele 1 ja 6 lg 4 peab heit- ja sademevee immutussügavus olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. TULETÕRJEVEE VEEVÕTUKOHTADE PAIKNEMINE Tuletõrje veevarustus on lahendatud Parkla kinnistule planeeritava tuletõrjevee mahuti baasil, kuna vastavalt AS Emajõe Veevärgi poolt väljastatud tingimustele käesoleval hetkel ja ka tulevikus ei ole võimalik veetorustikust saada tuletõrjehüdrandi jaoks vajalikku kogust tuletõrjevett. Parkla kinnistu kirdeossa paigaldatakse mahuti ja planeeritud asfaltkattega parkimisala äärde paigaldatakse veevõtukaev koos tarnetoruga. Veevõtukoha ehk tuletõrje veemahuti mahutavus peab olema vähemalt 216 m 3 (vastavalt EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus pkt 5.3. piirpindala kuni 800 m²). Tagatud peab olema 20 l/s 3 h arvestusliku tulekahju kestvuse korral. Veevõtukoht tuleb välja ehitada ja tähistada vastavalt EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus ette nähtud nõuetele. SOOJAVARUSTUS Krundile on määratud lokaalne soojavarustus. Võimalikud kütteallikad on elektriküte, soojuspump ja päikesepaneelid. Päikesepaneelide paigaldamisel tuleb jälgida nende paiknemine ei pimestaks naaberkrundi elanikke. Keelatud on märkimisväärselt jääkaineid lendu laskvad kütteliigid nagu näiteks raskeõlid ja kivisüsi. ELEKTRIVARUSTUS Elektrivarustus on lahendatud vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud tehnilistele tingimustele detailplaneeringuks nr Detailplaneeringuala elektrivarustuse kindlustamine on võimalik olemasoleva Alatskivi kool 15/0,4 kv alajaama uue fiidri baasil. Riigimaanteega planeeritud ristuv elektrikaabel tuleb paigaldada kinnisel meetodil. Parkla kinnistu elektrivarustuse tagamiseks on krundi piirile planeeritud 0,4 kv liitumiskilp. Elektritoide Alatskivi kooli 15/0,4 kv alajaamast planeeritud liitumiskilpi on ette nähtud maakaabliga. Elektritoide liitumiskilbist objekti peajaotuskilpi on ette nähtud maakaabliga. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi projekteerib ja ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Kaablite kaitsetsooniks on 1,0 m kaablist mõlemale poole. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. SIDEVARUSTUS

15 15 Sidevarustus lahendatakse Parkla krundil mobiilside kaudu. Planeeringuala läheduses asuva sidekaabliga liitumiseks tuleb vastava tehnovõrgu valdajalt küsida tehnilised tingimused Keskkonnatingimuste seadmine Detailplaneeringu lahendusele on koostatud (Vt lisad) keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang. Eelhinnangu koostamisel on lähtutud planeerimisseaduse (PlanS) 124 lõikest 6 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) 6 lõikest 2 ja Vabariigi Valitsuse määruse nr 224 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu 13 punktist 2 (kaubanduskeskuse arendamine). Koostatud KSH eelhinnangus leiditi, et detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta erinevate mõjutegurite lõikes olulist keskkonnamõju, samuti puudub erinevate tegurite oluline kumulatiivne mõju nii looduskeskkonnale, inimese tervisele kui varale. Piirkonnas väljakujunenud keskkonnaseisund on eelkõige seotud riigimaanteega nr 43 Aovere-Kallaste- Omedu. Kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülest mõju. Kavandatav tegevus ei mõjuta negatiivselt Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eesmärke ja Natura 2000 alasid. Planeering toetab avaliku ruumi otstarbekat kasutamist ja maastikukaitseala säästmist korraldatud tegevuste kaudu rahvale kättesaadaval moel. Koostatud KSH eelhinnang on jõutud järeldusele, et keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei ole vajalik algatada. Planeeritav ala paikneb Alatskivi maastikukaitseala (KLO ) Alatskivi piiranguvööndis, mis kuulub loodusalana (EE ) üle-euroopalisse kaitsealade võrgustikku Natura Loodusala moodustamise eesmärgiks on tagada loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavate elupaigatüüpide, vanade loodusmetsade ning vanade laialehiste metsade kaitse ning lisas II nimetatud liikide tiigilendlase, hingi, vingerja elupaikade kaitse. Planeeringualale ei jää eelpoolnimetatud I lisa elupaigatüüpe ega II lisas nimetatud liike. Detailplaneeringualal tuleb lähtuda Alatskivi maastikukaitseala kaitsekorralduskavast Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskirja 4 lg 6 järgi on kaitsealal lubatud sõidukiga sõitmine teedel ja mootorita ujuvvahendiga sõitmine kaitseala vetel. Maastikusõidukiga sõitmine on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid, maastikusõidukiga sõitmine kaitseala valitseja nõusolekuta ja mootoriga ujuvvahendiga sõitmine kaitseala vetel on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevuses ja kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses. Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskirja 5 järgi on kaitseala valitseja nõusolekuta kaitsealal keelatud: 1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet; 2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid; 3) väljastada metsamajandamiskava;

16 16 4) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut; 5) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks; 6) anda projekteerimistingimusi; 7) anda ehitusluba. Planeeringu koostamisel lähtutakse säästva arengu printsiipidest ja järgitakse kõrgetasemelise keskkonnakaitse põhimõtteid. Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, kultuuripärandit või vara. Planeeringuala ei ole määratud miljööväärtuslikuks alaks, samuti pole alal ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte. Planeeringu koostamisel lähtutakse säästva arengu printsiipidest ja järgitakse kõrgetasemelise keskkonnakaitse põhimõtteid. Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, kultuuripärandit või vara. Jäätmemajandus lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele. Jäätmed tuleb koguda vastavatesse kinnistesse konteineritesse. Kõik ohtlikud jäätmed kogutakse vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Olmejäätmed antakse üle jäätmeluba omavatele firmadele. Krundile tuleb projekteerimisel ette näha prügikonteinerite asukohad. Soovitatav on varjata konteinerid variseina või haljastuse abil nii, et see jääks külastajatele märkamatuks Vajaduse korral ettepanekud kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, ettepanekud maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks Vajadus puudub Vajaduse korral miljööväärtusega hoonestusalade määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine Vajadus puudub Servituutide vajaduse määramine Servituutide seadmise vajadused on esitatud tabelis 6 (lk 16). Tabel 6. Servituudid ja isiklikud kasutusõigused Teeniv kinnisasi/isik Valitsev kinnisasi/isik Servituut/kasutusvaldus Lossi tn 2 AS Emajõe Veevärk Tehnovõrgu talumise servituut Isevoolne kanalisatsioonitoru

17 Vajaduse korral riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine Vajadus puudub Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine Kuritegevuse riske vähendavate tingimuste esitamisel on lähtutud EVS-s 809-1:2002 toodust. Ala edasisel projekteerimisel ning ekspluatatsioonil tagada: üldkasutatavate teede ja eraalade juurde viivate ühiskasutuses olevate sissepääsuteede selge eristamine; kinnistusiseste juurdepääsuteede ja parkimisalade valgustatus; vastupidavate materjalide kasutamine valgustite osas; vastupidavate ja kvaliteetsete ehitusmaterjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, liiklusttakistavad objektid, piirded); soovitav kasutada hoone juures atraktiivseid materjale Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nõuded Planeeringuala omaniku või haldaja tegevust kitsendatakse planeeringualal paiknevate tehnovõrkude kaitsevööndis, riigitee kaitsevööndis ja maastikukaitsealal Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Kahjud hüvitatakse igakordse omaniku poolt Majanduslikud võimalused planeeringu elluviimiseks Käesolev detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi teostavatele ehituslikele ja tehnilistele projektidele. Planeeritud krundi ehitusõigused realiseeritakse nende valdajate poolt. Vastava krundi igakordne omanik kohustub ehitise välja ehitama ehitusloaga ehitusprojekti alusel koos kinnistusisese haljastuse, juurdepääsutee ja krundisisese parkimisalaga. Vastavad tegevused toimuvad krundiomaniku kulul. Ühendused tehnovõrkudega rajab krundi omanik kokkuleppel tehnovõrke haldava ettevõttega vastavalt hoone tegelikule paigutusele hoonestusalas. Planeeringualal edaspidi koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale ning ehitusprojekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud Ehitusseadustikus 24 lõige 2 punkt 2 nõuetele vastava isiku poolt.

18 18 Hoonetele ei väljastata enne ehituslubasid, kui on kinnistusraamatusse kantud planeeringujärgsed servituudid. Enne planeeringualale mistahes hoone ehitusloa väljastamist tuleb rajada arendusega seotud teed ning kõrvaldada nähtavust piiravad takistused (istandik, puu, põõsas või liiklusele ohtlik rajatis). Kõik arendusalaga seotud tehnilised projektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigimaantee kaitsevööndis, tuleb esitada Maanteeametile nõusoleku saamiseks. Tee ehitus projekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik (EhS 24 lg 2 p 2). Riigiteega liitumise või ristumiskoha ümberehituse korral (EhS 99 lg 3) annab nõuded projektile Maanteeamet ja riigitee aluse maaüksuse piires väljastab tee ehitusloa Maanteeamet. Maanteeamet ei võta endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks. Arendustegevusega seotud riigitee laiendamise korral on projekteerimine ning väljaehitamine KOV kohustus (PlanS 131 lg 1). Maanteeamet korraldab riigiteede projekteerimist, ehitamist ja omanikujärelvalvet. Huvitatud isik tasub seotud kulud.

19 19 6. KOOSKÕLASTUSED/ KOOSTÖÖ Planeeringu on kooskõlastanud: Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Ohutusjärelevalve büroo, Pjotr Vorobjov kooskõlastus nr K-PV/2 märkusega: digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad); IV kasutusviisiga ehitise jaoks kustutamiseks ette näha 20 l/sek ja tuletõrje veemahuti vähemalt 216 m³. Maa-amet, Kristi Kivimaa nr 6-3/18/7898-2: digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad); Maa-ametil ei esita vastuväiteid Parkla maaüksuse detailplaneeringu osas. Keskkonnaamet, Helen Manguse nr 2/18/6962-4: digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad); Eeltoodut arvestades nõustub Keskkonnaamet Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskirja 5 lõike 1 ja 4 alusel detailplaneeringu Parkla kinnistu detailplaneering (Terav Kera OÜ; töö nr DP ) kehtestamisega ja sellest tulenevalt Parkla kinnistu sihtotstarbe muutmisega. Maanteeamet, Marten Leiten nr 15-2/18/ : digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad); Võttes aluseks Planeerimisseaduse, Ehitusseadustiku ning Maanteeameti põhimääruse, kooskõlastame projektbüroo Terav Kera OÜ koostatud tööd nr DP Parkla maaüksuse detailplaneering. Planeeringu on läbi vaadanud ja heaks kiitnud: AS Emajõe Veevärk, Rauno Ränkel nr : digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad); Üle vaadatud. Järgnevad projekti staadiumid kooskõlastada täiendavalt AS-iga Emajõe Veevärk. Elektrilevi OÜ, Priit Mägi nr : digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad); Kooskõlastatud tingimustel: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - KSH_programm.doc

Microsoft Word - KSH_programm.doc Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja:

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem