MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE 2015 Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE 2015 Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt"

Väljavõte

1 MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt

2 MIR aruanne SISUKORD SISSEJUHATUS MIR FINANTSEERIMINE JA TEADUSNÕUKOGU KASUTATUD LÜHENDID ÄGEDA MÜOKARDIINFARKTI (ÄMI) HAIGETE PÕHINÄITAJAD... 5 JOONIS 1. ÄMI PATSIENTIDE VANUSELINE JAOTUS VASTAVALT SOOLE... 5 JOONIS 2. ÄMI JAOTUS ALATÜÜBITI... 6 JOONIS 3. VARASEMATE SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSTE ESINEMISSAGEDUS ÄMI PATSIENTIDEL... 7 JOONIS 4. SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSTE RISKITEGURITE ESINEMISSAGEDUS ÄMI PATSIENTIDEL.. 8 JOONIS 5. ÄMI PATSIENTIDE HAIGLAEELSED VIIVITUSED... 9 JOONIS 6. ÄMI PATSIENTIDE PREVALEERUVAD KLIINILISED TUNNUSED VASTUVÕTUS VASTAVALT SOOLE ÄGEDA MÜOKARDIINFARKTI (ÄMI) HAIGETE KÄSITLUS RAVIMITE KASUTAMINE HAIGLAPERIOODIL... 1 JOONIS 7. ANTIAGREGANTIDE JA ANTIKOAGULANTIDE KASUTAMINE HAIGLAPERIOODIL JOONIS 8. MUUDE RAVIMITE KASUTAMINE HAIGLAPERIOODIL ÄMI PATSIENTIDELE TEHTUD UURINGUD JA REVASKULARISEERIMINE JOONIS 9. ÄMI PATSIENTIDELE HAIGLAPERIOODIL TEHTUD UURINGUD JA REVASKULARISEERIMINE JOONIS 1. KAHJUSTATUD KORONAARARTERITE ARV ÄMI HAIGETEL JOONIS 11. KORONAARANGIOGRAAFIA JA REVASKULARISEERIMINE ST-SEGMENDI ELEVATSIOONIGA MÜOKARDIINFARKTI (STEMI) PATSIENTIDEL HAIGLAPERIOODIL.15 JOONIS 12. KORONAARANGIOGRAAFIA JA REVASKULARISEERIMINE ST-SEGMENDI ELEVATSIOONITA MÜOKARDIINFARKTI (NSTEMI) PATSIENTIDEL HAIGLAPERIOODIL REPERFUSIOONRAVI ST-SEGMENDI ELEVATSIOONIGA MÜOKARDIINFARKTI KORRAL JOONIS 13. HAIGLAPERIOODIL KASUTATUD REPERFUSIOONRAVI MEETODID SELEKTEERITUD STEMI PATSIENTIDEL ÄMI PATSIENTIDE TÜSISTUSED HAIGLAPERIOODIL JOONIS 14. ÄMI TÜSISTUSED HAIGLAPERIOODIL ÄMI PATSIENTIDE AMBULATOORSE RAVI SOOVITUSED JOONIS 15. RAVIMITE SOOVITAMINE AMBULATOORSEKS RAVIKS ÄMI KORRAL KOKKUVÕTE... 2/21

3 MIR aruanne 1. Sissejuhatus Vereringeelundite haigused on Eestis jätkuvalt esikohal surmapõhjuste hulgas. Võrreldes Euroopa keskmisega on suremus südame-veresoonkonnahaigustesse, kaasa arvatud müokardiinfarkti, Eestis ligi kaks korda kõrgem. Ägeda müokardiinfarkti (ÄMI) ravi edukus sõltub suuresti patsiendi haiglasse jõudmise kiirusest ning kaasaegsete ravimeetodite rakendamisest. Kõige kaasaegsemat ja efektiivsemat ÄMI ravi saab osutada ainult suurtes ravikeskustes. Tänaseks eesmärgiks on pakkuda kõigile patsientidele võrdseid ravivõimalusi, selle eelduseks on koostöövõrgustik kõigi raviasutuste vahel, kuhu ÄMI patsiendid võivad sattuda. Riiklik Müokardiinfarktiregister on mõeldud eelkõige selleks, et parandada müokardiinfarkti diagnostikat ja ravikvaliteeti Eestis ning aidata kaasa ÄMI patsientide suremuse vähendamisele. Antud aruanne on alates 1. jaanuarist 12 loodud riikliku müokardiinfarktiregistri (MIR) neljas kogu Eesti ÄMI andmeid kajastav aruanne. Riikliku müokardiinfarktiregistriga on liitunud 21 Eesti tervishoiuteenuste osutajat (TTO).. aastal teatas ägeda müokardiinfarktijuhtudest oma raviasutuses 18 TTO-d: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, SA Ida-Viru Keskhaigla, SA Pärnu Haigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Narva Haigla, SA Viljandi Haigla, Lõuna-Eesti Haigla AS, Kuressaare Haigla SA, AS Järvamaa Haigla, AS Põlva Haigla, AS Rakvere Haigla, AS Valga Haigla, SA Jõgeva Haigla, Hiiumaa Haigla SA, SA Haapsalu Haigla, Rapla Maakonnahaigla SA.. aasta ÄMI kinnitatud teatisi oli 16. aasta 13. aprilli seisuga registrile esitatud Täpsustatud andmetel seisuga on registri infosüsteemi laekunud 38 kinnitatud teatist 283 infarktijuhu kohta. Aruandes on esitatud ägeda müokardiinfarktiga (Rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni (RHK-1) järgi diagnoosikoodid I21 I22) patsientide põhinäitajad ja ravikvaliteedi näitajad. Haiglatele esitatakse konkreetse haigla aruanne ja võrdlus registri keskmisega. Müokardiinfarktiregistri koondaruanded on leitavad registri kodulehelt 3/21

4 MIR aruanne 2. MIR finantseerimine ja Teadusnõukogu Müokardiinfarktiregistri pidamist finantseeritakse EV Sotsiaalministeeriumile kui MIR vastutavale töötlejale selleks otstarbeks riigieelarvest eraldatud vahenditest. 16. aasta 1. oktoobriks polnud 16. aasta tegevusteks neid vahendeid registrile veel laekunud. Eesti Kardioloogide Seltsi soovitusel on Sotsiaalministri käskkirjaga nr 175, moodustatud MIR Teadusnõukogu, mis nõustab MIR vastutavat töötlejat, jälgib registri tööd ning aitab kaasa selle arendamisele ja müokardiinfarktiga patsientide käsitluse parandamisele riiklikul tasandil. Teadusnõukogu ettepanekul on plaanis täiendada ka müokardiinfarktiregistri andmekoosseisu kui riiklikult tagatakse selleks vahendid ning muudetakse vastavalt valitsuse määrust. 3. Kasutatud lühendid AHT = arteriaalne hüpertensioon AKEi = angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitor AKŠ = aortokoronaarne šunteerimine ARB = angiotensiin II retseptori blokaator (antagonist) GP IIb/IIIa inh = glükoproteiini IIb/IIIa retseptori inhibiitor LBBB = Hisi kimbu vasaku sääre täielik blokaad (left bundle branch block) Mehh kompl = mehhaanilised komplikatsioonid MI = müokardiinfarkt MMH = madalmolekulaarne hepariin MIR = müokardiinfarktiregister NSTEMI = ST-segmendi elevatsioonita müokardiinfarkt NYHA = New York Heart Association (kroonilise südamepuudulikkuse klassifikatsioon) PAH = perifeersete arterite haigus PKI = perkutaanne koronaarinterventsioon KSP = krooniline südamepuudulikkus KT = kopsuturse SKG = koronaarangiograafia STEMI = ST-segmendi elevatsiooniga müokardiinfarkt TTO = tervishoiuteenuste osutaja ÄMI = äge müokardiinfarkt 4/21

5 MIR aruanne 4. Ägeda müokardiinfarkti (ÄMI) haigete põhinäitajad Sarnaselt aastaga olid. aastal ÄMI patsientidest ligi 2/3 mehed ja 1/3 naised (.a. vastavalt 57,6 ja 42,4; 14.a. vastavalt 58,8 ja 41,2). ÄMI patsientide vanuseline jaotus on toodud joonisel 1. ÄMI patsientide keskmine vanus oli 71,7±12,6 aastat. ÄMI meespatsientide keskmine vanus oli 67,5±12,5 aastat, naispatsientidel 77,6±1,3 aastat. Noorim ÄMI patsient. aastal oli 25-aastane, vanim 12-aastane (meestest vastavalt 25- ja 98-aastane; naistest 36- ja 12-aastane). Samuti nagu aastal oli. aastal alla 55-aastane ÄMI patsient valdavalt mees. Meespatsientidest moodustasid nooremad kui 55-aastased 17,4, naispatsientidest 2,9. ÄMI naispatsientidest ligi 2/3 (66,4) olid 75-aastased ja vanemad. ÄMI meespatsientidest moodustasid 75-aastased ja vanemad 31,5. Kui oli näha üldist tendentsi (vt Joonis 1), et 85-aastaste ja vanemate ÄMI patsientide osakaal vähenes ning alla 55-aastaste ÄMI patsientide osakaal suurenes, siis. aastal see tendents ei süvenenud. ÄMI meespatsientide osas. aastal alla 55-aastaste osakaal võrreldes 14. aastaga ei kahanenud (vastavalt 14.a. 17,3 ja.a. 17,4), alla 55-aastaste naispatsientide osakaal langes minimaalselt (4,2lt 14.a. 2,9-le.a.) > < Mehed Naised Kõik Joonis 1. ÄMI patsientide vanuseline jaotus vastavalt soole.,8 kõigist ÄMI juhtudest moodustasid ST-segmendi elevatsiooniga müokardiinfarktid (STEMI/LBBB), 53,4 ST-segmendi elevatsioonita müokardiinfarktid (NSTEMI) ja 5,8 juhtudest ei olnud võimalik teatiste alusel ÄMI alatüüpi määrata (joonis 2). Arvuliselt oli 5/21

6 MIR aruanne. aastal ST-segmendi elevatsiooniga infarktide hulk peaaegu sama suur, kui see oli 14. aastal, kuid ST-elevatsioonita müokardiinfarktide arv suurenes oluliselt (192 võrra). ST-segmendi elevatsioonita müokardiinfarktide osakaal on seega alates 13. aastast jätkuvalt suurenenud (vastavalt 13 49,4, 14 5,6) STEMI/LBBB NSTEMI Puudulik info/võimalik ÄMI Joonis 2. ÄMI jaotus alatüübiti. Teisest raviasutusest edasiseks diagnostikaks ja raviks piirkondlikesse haiglatesse suunatud patsientide osakaal. aastal pisut vähenes võrreldes eelneva kahe aastaga (.a. 25,1, 14.a. 27,3 ja 13. aastal 28,1). Mitmes haiglas ravil olnud patsientide teatistes oleva info liitmisprotsess on olnud jätkuvalt töömahukas ning nõudnud rohkeid täpsustusi. Loodetavasti on tagasiside teatise täitjatele abiks edaspidisel registri ÄMI teatiste täpsemal täitmisel ja vigade vältimisel. Samas on see ainus viis patsiendipõhise ravikvaliteedi jälgimiseks. Joonis 3 näitab varem diagnoositud vereringeelundite haiguste ja joonis 4 vereringeelundite haiguste riskitegurite suhtelist sagedust. aasta ÄMI patsientidel. Korduv südamelihase infarkt esines 24,7-l ÄMI juhtudest (joonis 3). Jätkuvalt rohkem kui kolmveerandil ÄMI patsientidest (81,6) oli kaasuvana hüpertensioon ja rohkem kui pooltel (,3) düslipideemia. Diabeeti esines 23,6 juhtudest (joonis 4).. aasta teatistes esineb ÄMI riskitegurite osas endiselt palju teadmata vastuseid. Näiteks düslipideemia puhul oli teadmata vastuste protsent 15,6, krooniline südamepuudulikkuse korral 13,3, perifeersete arterite haiguse puhul 12,9, stenokardia puhul 12,8 (vastavad näitajad 14 olid 15,7, 11,3, 13,2, 11,2 ning 13 olid 16,2, 13,5, 14, ja 13,). 6/21

7 MIR aruanne Suitsetamine jäi. aastal teadmata 12,9 ÄMI patsientidest (14 vastavalt 11,9-l ja 13 12,2-l) Varasem MI KSP NYHA I-II Varasem ajuinfarkt Varasem PKI Stenokardia KSP NYHA III-IV PAH Varasem AKŠ Joonis 3. Varasemate vereringeelundite haiguste esinemissagedus ÄMI patsientidel. MI müokardiinfarkt; KSP krooniline südamepuudulikkus; PAH perifeersete arterite haigus; PKI - perkutaanne koronaarinterventsioon; AKŠ aortokoronaarne šunteerimine 7/21

8 MIR aruanne Varem suitsetas Suitsetab AHT Diabeet Düslipideemia Joonis 4. Vereringeelundite haiguste riskitegurite suhteline sagedus ÄMI patsientidel. AHT-arteriaalne hüpertensioon Joonisel 5 on esitatud ÄMI patsientide haiglaeelsete viivituste ajalised jaotised aastaga sarnaselt oli. aastal viivitus sümptomite algusest esmase meditsiinilise kontaktini (nt kiirabi saabumiseni) ainult u 1/3 ÄMI patsientide puhul (3,9) lühem kui 2 tundi, rohkem kui pooltel juhtudel aga oluliselt pikem. Sarnaselt eelneva 3 aastaga jäi. aastal rohkem kui 1 patsientide puhul haiglaeelse viivituse aeg teadmata (vastavalt 14,3., 13, 14., 12,9 13. ja 13,8 12. aastal). 8/21

9 MIR aruanne Teadmata >24 tunni 4: 23:59 2: 3:59 1: 1:59 : : Joonis 5. ÄMI patsientide haiglaeelsed viivitused (t:min). 1 8 mehed naised kõik Rinnakutagune valu Düspnoe Killip I-II Killip III-IV Killip teadmata Joonis 6. ÄMI patsientide kliinilised tunnused haigla vastuvõtus vastavalt soole. 9/21

10 MIR aruanne Ägeda müokardiinfarkti (ÄMI) diagnoos põhineb patsiendi kliinilistel tunnustel, mida toetavad elektrokardiograafiliste (EKG), piltdiagnostiliste, biokeemiliste ja/või patoloogiliste uuringute tulemused. MIR-i. aasta andmete põhjal sarnaselt eelmise aastaga esinesid rohkem kui pooltel ÄMI patsientidel tüüpilised stenokardilised kaebused (64,5., 69,3 14., 69,2 13. Ja 64,8 12. aastal). Haiglasse saabumisel esines 11,5-l. aasta ÄMI patsientidest kopsuturse või kardiogeenne šokk (Killip III-IV; vastav näitaja aastal 14 oli 11,9, aastal 13 11,8 ja aastal 12 12,8). Haiglasse saabumisel ÄMI patsiente Killipi klassiga III-IV kajastab joonis 6. Teadmata Killipi klassiga teatiste arv oli suurem kui 15 ÄMI juhtudest (Killipi klass teadmata. aastal 17,9, 14 15,6-l, 13 17,6-l ja 12 13,2-l ÄMI juhtudest). Sarnaselt varasemate aastatega esines. aastal ÄMI naispatsientidel haiglasse vastuvõtmisel meespatsientidest mõnevõrra sagedamini ÄMI-le ebatüüpilisi kliinilisi tunnuseid (düspnoe naispatsientidest 13,1 vs meespatsientidest 9,1-l) ja naispatsientide seisund oli raskem kui meespatsientidel (Killip III-IV naispatsientidest 13,7, meespatsientidest 9,9). See võib olla seotud ÄMI naispatsientide kõrgema keskmise vanusega (meespatsientidega võrreldes). 5. Ägeda müokardiinfarkti (ÄMI) haigete käsitlus 5.1. Ravimite kasutamine haiglaperioodil Joonised 7 ja 8 iseloomustavad ravijuhendites ÄMI patsientidele soovitatud ravimite kasutamise sagedust haiglaperioodil. Sarnaselt kolme varasema aastaga kasutati. aastal rohkem kui 9-l ÄMI patsientidest haiglaperioodil nii antiagregante (aspiriini ja/või klopidogreeli/tikagreloori) kui antikoagulante (hepariini ja/või madalmolekulaarset hepariini ja/või fondapariinuksit) (joonis 7). Antiagregante kasutati 92,5 ja antikoagulante 9,4 ÄMI patsientide haiglaravis. Ainult aspiriini kasutamine langes pisut alla 9 piiri (89,3).. aastal jätkus väheses ulatuses tikagreloori kasutamise suurenemine (34,1 vs vastavalt 32,9 14., 31,3 13. ja,2 12. aastal) ning vähenes veelgi fondapariinuksi (4,5 vs 5,5 14., 6,8 13., 1,6 12. aastal) kasutamine. Beetablokaatorite kasutamine haiglaperioodil jäi võrreldes varasemaga peaaegu samale tasemele (83,9 vs 84, 14., 83,7 13. ja 83,5 12. aastal). AKEi/ARBide kasutamine. aastal oli samuti sarnane varasemate aastatega (76,9 vs 77,1 14., 8,2 13. ja 79,2 12. aastal) (joonis 8). Statiinide kasutamine haiglaperioodil suurenes pisut võrreldes eelnevate aastatega (76,6 vs 73,6 ÄMI juhtudest 14., 73,7 ÄMI juhtudest 13. ja 75,3 12. aastal), kuid ei saavutanud veel 8 taset. 1/21

11 MIR aruanne Antiagregandid Klopidogreel Antikoagulandid MMH Aspiriin Tikagreloor Hepariin Fondapariinuks Joonis 7. Antiagregantide ja antikoagulantide kasutamine haiglaperioodil. MMH madalmolekulaarne hepariin 11/21

12 MIR aruanne GP IIb/IIIa inh. Beetablokaatorid AKEi+ARB Statiinid Joonis 8. Muude ravimite kasutamine haiglaperioodil. GP IIb/IIIa inh. glükoproteiin IIb/IIIa retseptorite inhibiitor; AKEi angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitor; ARB angiotensiin II retseptori blokaator 5.2. ÄMI patsientidele tehtud uuringud ja revaskulariseerimine. aastal teostati haiglaperioodil rohkem kui 2/3 ÄMI patsientidest (69,) koronaarangiograafia (SKG) ja rohkem kui pooled (57,1) ÄMI patsientidest revaskulariseeriti perkutaanset koronaarinterventsiooni (PKI) kasutades. Valdavat osa ÄMI haigetest uuriti ehhokardiograafiliselt (85,2) (vt joonis 9). Võrreldes eelmiste aastatega vähenes jätkuvalt SKG kasutamine ÄMI patsientidel (14 teostati SKG 71, ja 13 74,3-l ja 12 69,2-l ÄMI patsientidest), langedes, kuigi minimaalselt, isegi 12. aasta tasemest madalamale. PKI kasutamise langus võrreldes eelmise aastaga oli minimaalne (PKI tehti aastal 57,1-l, 14 57,2-l, 13,2-l ja 12.aastal 56,2-l ÄMI patsientidest) (vt joonis 9).. aastal vähenes ÄMI patsientidel ka aortokoronaarse šunteerimise teostamine nii kohe (haiglas) kui tulevikus planeerituna.. aastal teostati AKŠ haiglas 2,1, AKŠ planeeriti edaspidiseks 4,2 ÄMI patsientidest (vastavad protsendid olid 14 2,6 ja 4,5, 14 3,4 ja 4,3 ja 12 3,7 ja 4,3). 12/21

13 MIR aruanne Võrreldes eelmise aastaga langes. aastal ka ehhokardiograafiauuringute osakaal ÄMI patsientidel (.a. 85,2 vs 86,7 14. aastal). Seega. aastal vähenes teatud määral ÄMI patsientidele tehtud uuringute osakaal ja vähenes nende ÄMI patsientide osakaal, kes said kaasaegset invasiivset ravi SKG PKI AKŠ haiglas AKŠ tulevikus Ehhokardiograafia Joonis 9. ÄMI patsientidele haiglaperioodil tehtud uuringud ja revaskulariseerimine. SKG koronaarangiograafia; PKI perkutaanne koronaarinterventsioon; AKŠ aortokoronaarne šunteerimine 13/21

14 MIR aruanne Kahjustatud koronaararterite arv näitab, mitmel pärgarteril on diameeter vähenenud rohkem kui 5 (stenoosi hinnang koronaarangiogrammi alusel). Valdaval osal ÄMI patsientidest (aastal 71,-l) on kahjustatud rohkem kui üks koronaararter (vt joonis 1). Koronaarangiograafia näitas, et vaid 2,5 patsientidest olid oluliselt kahjustamata koronaararterid Joonis 1. Kahjustatud koronaararterite arv ÄMI haigetel. Koronaarangiograafia teostamise sagedus ja erinevate revaskulariseerimismeetodite (perkutaanne koronaarinteventsioon ja/või aortokoronaarne šunteerimine) rakendamise osakaal erineva ÄMI alatüübiga patsientidel (ST-segmendi elevatsiooniga või ST-segmendi elevatsioonita müokardiinfarkt) on kajastatud joonistel 11 ja 12. Rohkem kui 3/4 STEMI (8,9-l), kuid vähem kui 2/3 NSTEMI patsientidest (65,1-l) teostati. aastal koronaarangiograafia. STEMI patsientidest 74,4 ja NSTEMI patsientidest vähem kui pooltel (48,3) rakendati ravimeetodina perkutaanset koronaarinterventsiooni. Võrreldes 14. aastaga seega. aastal STEMI patsientidel suurenes ja NSTEMI patsientidel vähenes koronaarangiograafia kasutamine, siiski jäi. aastal STEMI patsientidel koronaarangiograafia osas saavutamata 13. aasta tase ja NSTEMI patsientidel aastate tase. (14.a. oli vastav protsent STEMI patsientidel 78,9 ja NSTEMI patsientidel 68,6; 13.a. vastavalt 83,4 ja 7,5; 12.a. vastavalt 77,7 ja 65,7 STEMI ja NSTEMI patsientidel). Võrreldes eelneva aastaga suurenes. aastal STEMI patsientidel perkutaanse koronaarinterversiooni kasutamine ravimeetodina, saavutamata 13. aasta taset. NSTEMI patsientidel aga jätkus perkutaanse koronaarinterversiooni kasutamise vähenemine langemata siiski 12. aasta tasemele (vastavad PKI ravi saanud STEMI ja NSTEMi patsientide protsendid aastal 14 olid 69,8 ja 5,2, aastal 13 74,9 ja 5,9 ning aastal 12 vastavalt 7,5 ja 14/21

15 MIR aruanne 47,8). AKŠ kasutamine vähenes. aastal jätkuvalt nii STEMi kui NSTEMI patsientidel (. aastal AKŠ haiglas/tulevikus 3,8 STEMI ja 8,4 NSTEMI patsientidel; 13 vastavalt 4,1 STEMI ja 9,9 NSTEMI patsientidest; 13. aastal vastavalt 5, ja 1,2; 12. aastal vastavalt 4,7 ja 1,7). Kokkuvõttes võib öelda, et. aasta tõi võrreldes eelneva kahe aastaga tagasimineku ÄMI patsientide, eelkõige NSTEMI patsientide, uuringutes ja revaskulariseerimisel SKG PKI AKŠ haiglas/ tulevikus Joonis 11. Koronaarangiograafia ja revaskulariseerimine ST-segmendi elevatsiooniga müokardiinfarkti (STEMI) patsientidel haiglaperioodil SKG koronaarangiograafia; PKI perkutaanne koronaarinterventsioon; AKŠ aortokoronaarne šunteerimine 15/21

16 MIR aruanne SKG PKI AKŠ haiglas/ tulevikus Joonis 12. Koronaarangiograafia ja revaskulariseerimine ST-segmendi elevatsioonita müokardiinfarkti (NSTEMI) patsientidel haiglaperioodil. SKG koronaarangiograafia; PKI perkutaanne koronaarinterventsioon; AKŠ aortokoronaarne šunteerimine 5.3. Reperfusioonravi ST-segmendi elevatsiooniga müokardiinfarkti korral ST-segmendi elevatsiooniga müokardiinfarkti (STEMI) haiged on aegkriitilised. Nende patsientide puhul on eriti oluline tänapäevaste ravivõtete alustamise kiirus ja kvaliteet, kuna sellest sõltub müokardi säilimine ning patsiendi edasine prognoos nii elulemuse kui tüsistuste osas. Seetõttu on STEMI haigete käsitlus kogu maailmas suure tähelepanu all. Hindamaks täpsemalt STEMI reperfusioonravi kvaliteeti kaasati analüüsi haigusjuhud, mis selekteeriti kiire reperfusioonravi näidustuste olemasolul, s.t. järgmistel tingimustel: 1) lõpp-diagnoos on STEMI; 2) haiglaeelne viivitus 12 h; 3) ataki aeg on teada; 4) patsient ei ole üle toodud teisest haiglast. Antud kriteeriumitele vastas kõigist STEMI juhtudest vaid 554 (47,9), neist 81,2 puhul rakendati reperfusioonravi (primaarne angioplastika ja/või trombolüüs) (joonis 13). Samas rohkem kui poolte (52,1) STEMI patsientide puhul pole meil jätkuvalt võimalik korrektselt hinnata reperfusioonravi alustamise kiirust, st ravikvaliteeti. Korrektselt ravikvaliteeti hinnata võimaldavate andmetega STEMI patsientidest 18,8 ei teostatud ei trombolüüsi ega primaarset angioplastikat. Seega reperfuseerimata 16/21

17 MIR aruanne selekteeritud STEMI patsientide osakaal. aastal vähenes võrreldes eelmise aastatega, kuid jäi suuremaks kui see oli 13. aastal (vastavad protsendid 14. aastal 23,8, 13. aastal 13,1 ja 12. aastal 27,1). 1,2 selekteeritud STEMI patsientidest PKI ebaõnnestus (aastal 14 oli vastav arv 1,3; 13 oli vastav arv 2,3). Ravikvaliteedi tegelikku hindamist (primaarse PKI juhtude käsitlemist) raskendab jätkuvalt koronaarinterventsiooni protseduuride liigi ebatäpne nimetamine teatistes. Näiteks kuigi MIR-i teatises oli lõppdiagnoosiks märgitud NSTEMI, oli 14 patsiendi puhul PKI tüübiks näidatud primaarne koronaarangioplastika või vastupidi, kuigi lõppdiagnoosiks oli valitud NSTEMI, oli valitud koronaarangioplastika tüübiks primaarne PKI. Võimaluse korral oleme püüdnud teatiste täitjate tähelepanu juhtida vastuolulistele andmetele teatises ja sellega võib seletada mõningast sellist laadi vigade arvu vähenemist. Vigade parandamine on aga alati tülikas ja lisaaega nõudev protsess haiglate niigi pingelises tööprotsessis. Eesti STEMI patsientidel kasutatavaks põhiliseks reperfusioonravi meetodiks. aastal, samuti nagu aastatel 12-14, oli primaarne koronaarangioplastika. Jätkuvalt võime näha, et rohkem kui pooltele STEMI haigetest ei rakendatud või ei olnud ajakadude tõttu enam võimalik rakendada ravijuhistes soovitatud kiiret reperfusioonravi. Selekteeritud patsientidegrupi suurus jääb alla poole STEMI patsientidest teisest haiglast ületoodud patsientide suure osakaalu tõttu (STEMI patsientidest, kelle haiglaeelne viivitus oli alla 12 tunni ning ataki aeg oli teada, oli 26,6 üle toodud teisest haiglast ning seetõttu nende ravikvaliteeti ei saanud hinnata). Joonisel 12 toodud PKI osakaal iseloomustab vaid kitsast selekteeritud patsientide gruppi, kelle haiguslugu on korrektselt dokumenteeritud ning kelle puhul on muu hulgas teada täpne ataki aeg. Kahjuks ei saa antud selekteeritud grupi ravikvaliteedi näitajaid pidada kõiki Eesti ÄMI patsiente iseloomustavaks Primaarne PKI Trombolüüs Joonis 13. Haiglaperioodil kasutatud reperfusioonravi meetodid selekteeritud STEMI patsientidel, kellel haiglasse saabumisel oli veel kiire reperfusioonravi näidustatud (n=554 s.o. 47,9 kõigist STEMI haigetest). PKI perkutaanne koronaarinterventsioon 17/21

18 MIR aruanne 5.4. ÄMI patsientide tüsistused haiglaperioodil Keskmiselt viibis ÄMI patsient haiglas 9 päeva (kvartiil 5,1-1,6 päeva), mediaan oli 7 päeva. Seega mediaan ei muutunud võrreldes eelmise kahe aastaga, keskmiselt aga viibis ÄMI patsient.a. haiglas 1 päeva rohkem kui 14. aastal, kuid sama palju kui 13. aastal. ÄMI patsientide tüsistused haiglaperioodil on esitatud joonisel 14. Kahjuks tuleb nentida, et. aastal ÄMI patsientide suremus haiglaperioodil (12,7) on tõusnud võrreldes varasemate aastatega (aastal 14 oli haiglaperioodi suremus vastavalt 1,8, 13 11,5 ja 12 11,4). Suremuse tõusu põhjuste välja selgitamiseks on vajalik lisaanalüüs. Teatistes dokumenteeritud haiglaperioodi mitteletaalsete tüsistuste protsent jäi. aastal sarnaselt eelmistele aastatele suhteliselt tagasihoidlikuks. Tähelepanu äratab. aastal mehhaaniliste komplikatsioonide osakaalu suhteline suurenemine varasemaga võrreldes ( 2,6 vs 1, aastal ja 1,3 12. aastal). Teatistes teadmata märgitud tüsistuste osakaal on veidi vähenenud, jäädes kõigi tüsistuste puhul alla 1, va mehhaaniliste komplikatsioonide puhul, kus see on 2, Surm Südameseiskus Šokk KT Ajuinfarkt Verejooks Mehh.kompl. Joonis 14. ÄMI tüsistused haiglaperioodil. Šokk- kardiogeenne šokk; KT- kopsuturse; Mehh kompl Mehhaanilised komplikatsioonid; 18/21

19 MIR aruanne 5.5. ÄMI patsientide ambulatoorse ravi soovitused Alljärgnevas analüüsis ei kajastu haiglaperioodil surnud patsiendid. ÄMI patsientidest 11, suunati edasiseks raviks teise raviasutusse. Joonis 15 kajastab haiglaravi järgselt ÄMI patsientidele ambulatoorseks raviks määratud ravimeid Aspiriin Teised antiagregandid AKEi+ARB Klopidogreel Beetablokaatorid Statiinid Joonis 15. Ravimite soovitamine ambulatoorseks raviks ÄMI korral. AKEi angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitor; ARB angiotensiin II retseptori blokaator Võrreldes varasemaga on. aastal ÄMI ambulatoorse ravi soovitustes vähenenud veelgi klopidogreeli kasutamine ( vastavalt 36,5 vs 37,1 14.,,5 13. ja 51,3 12. aastal) ning samaaegselt suurenenud nn. teiste antiagregantide (tikagreloori) kasutamine ambulatoorsetes ravisoovitustes ( 37,8; 14., 13. ja 12. aastal vastavalt 33,4, 31,3 ja 18,9). Teiste ambulatoorsete ravimite soovituste osas on. aastal võrreldes varasemaga registrile esitatud teatiste andmetel suurenenud oluliselt statiinide ning AKEi ja ARBide soovitamine.. aastal soovitati koduseks raviks AKEi+ARBe 78,2 ÄMI patsientidest (13. ja 12. aastal vastavalt 75,9-le, 77,1-le ja 77,3-le) ja statiine 85 ÄMI 19/21

20 MIR aruanne patsientidest (vastavad protsendid 14., 13. ja 12. aastal olid 76,2, 76,8 ja 8,1). Suuri muutusi pole ambulatoorse ravi soovitustes beetablokaatorite (soovitus ambulatoorseks raviks aastal 83,9-le patsientidest; 14., 13. ja 12. aastal vastavalt 83,3, 82,3-le ja 82,8-le) ja aspiriini (soovitus ambulatoorseks raviks aastal 9,5le; vastavad protsendid 14., 13. ja 12. aastal olid 89,3, 89,4 ja 91,1) kasutamiseks. Kokkuvõte Müokardiinfarktiregistrisse. aastal sisestatud ÄMI andmed iseloomustavad neljandat aastat ÄMI käsitlust kogu Eestis. Kokku on MIR-i andmebaasi sisestatud andmed. aasta 283 ÄMI juhu kohta. Registrile esitati 38 kinnitatud ÄMI teatist 18 Eesti haiglast. Aastal, samuti nagu aastatel 12-14, oli valdav osa (2/3) Eesti ÄMI patsientidest mehed. Samuti nagu eelneval kahel aastal oli.a. ÄMI patsient keskmiselt 71-aastane (meespatsient keskmiselt 67-aastane ja naispatsient 1 aastat vanem). Pisut alla poole ÄMI haigetest põdes ST-segmendi elevatsiooniga ja veidi üle poole ST-segmendi elevatsioonita müokardiinfarkti. Üks neljandik (25,1). aasta ÄMI patsientidest suunati teisest raviasutusest piirkondlikku haiglasse edasiseks diagnostikaks ja raviks. Veidi vähemal kui neljandikul ÄMI juhtudest (24,7) oli tegemist korduva müokardiinfarktiga. Eesti ÄMI patsiente iseloomustab jätkuvalt vereringeelundite haiguste riskitegurite, eelkõige arteriaalse hüpertensiooni (81,6) ja düslipideemia (59,3) esinemise kõrge tase. ÄMI patsientidest 64,5-l esinesid haiglasse saabumisel tüüpilised (stenokardilised) kaebused. 11,5 ÄMI patsientidest saabus haiglasse raske ägeda südamepuudulikkuse kliiniliste tunnustega (Killip III-IV). Patsientide haiglaeelne viivitus esimese meditsiinilise kontaktini oli jätkuvalt rohkem kui pooltel juhtudel pikem kui 2 tundi. See viitab vajadusele teavitada paremini inimesi müokardiinfarktile viitavatest sümptomitest ja sümptomite esinemise korral kiirabi kiiresti kutsumise olulisusest. Jätkuvalt sai rohkem kui 9 ÄMI patsientidest haiglaperioodil raviks antiagregante ning antikoagulante; beetablokaatoreid sai 83,9, AKEi+ARB-e 76,9 ja statiinravi 76,6 patsientidest. Selekteeritud STEMI patsientidest (patsientidest, kellel ataki aeg on teada, haiglaeelne viitus ei ületa 12 tundi ja kes pole üle toodud teisest haiglast, n=554, kokku 47,9 kõigist STEMI haigetest) 81,2-l rakendati reperfusioonravi. Kahjuks (teadmata jääva ataki aja, peaaegu kolmandiku patsientide ületoomiste tõttu piirkondlikesse haiglatesse ja teatistes esitatud ebatäpsuste tõttu) ei ole rohkem kui pooltel. aasta STEMI patsientidest võimalik hinnata adekvaatselt reperfusioonravi kvaliteeti. Jätkuvalt näeme vajadust parandada teatistes esitatavate andmete kvaliteeti ja haiglate paremat infovahetust (sh patsiendi ataki aja ja haiglaeelse viivituse kohase info vahetust). Sellele võiks oluliselt kaasa aidata seaduses ette nähtud, kuid seni (registrist sõltumata põhjustel) realiseerimata müokardiinfarktiregistri liidestumine tervise infosüsteemiga, mis võimaldaks kasutada ÄMI patsientide andmeid ka ravitöös ning sellega motiveeriks ka sisestuste tegijaid suuremale täpsusele ja põhjalikkusele. Väga hea kiirabitöö korraldus ning elanikkonna parem teavitamine ÄMI sümptomite märkamiseks ja ataki korral kiiremaks abi kutsumiseks võiks abiks olla ÄMI patsiendi haiglaeelsete viivituste vähendamisele. Ravijuhiste valguses on ruumi ÄMI patsientide ambulatoorsete antiagregantide ravisoovituste paranemisele. /21

21 MIR aruanne Haiglaperioodil suri ÄMI patsientidest 12,7. Letaalsuse suurenemist võrreldes varasemaga võib seostada eelkõige NSTEMI patsientide arvu olulise suurenemisega ja patsientide vanuse tõusuga, seda võimendab veelgi kardioloogia rahastatuse vähenemine. Mitteletaalsete ÄMI tüsistuste protsent püsis. aasta ÄMI patsientidel (eelneva kolme aastaga sarnaselt) tagasihoidlik. Keskmiselt viibis ÄMI patsient haiglas 9 päeva, hospitaliseerimise mediaan oli 7 päeva nagu eelmisel aastal. Kokkuvõttes võib öelda, et riikliku müokardiinfarktiregistri neljal aastal kogutud andmed võimaldavad juba teha paremat analüüsi ning näha Eesti ÄMI patsientide, nende diagnoosimise ja raviga seonduvaid eripärasid ning muutusi ajas. Kogutavate andmete hulgast ja kvaliteedist lähtuvalt on üha enam MIR andmete kasutajaid, teiste hulgas ka haigekassa. Registri teatiste täitjate muutumise ja arvu suurenemisega kaasneb jätkuv registri töötajate toe vajadus teatiste sisestajatele, seda enam, et osadel MIR infosüsteemi kasutajatel pole ÄMI patsientide teatiste sisestamine igapäevane töö. Endiselt on suur vajadus parandada registri teatiste aluseks olevate haiguslugude korrektsust ja üksikasjalikkust. See annaks võimaluse iseloomustada detailsemalt ÄMI patsiendi ravi kulgu ning vältida teadmata vastuseid registri teatistes. Toonitame vajadust rahastada ITlahenduste loomist, mis haigusloo täitmisega samaaegselt tagaksid andmesiirde müokardiinfarktiregistrisse ja hoiaksid seeläbi kokku arstide aega andmete topeltsisestustelt. Hästi dokumenteeritud ja teada oleva ataki ajaga STEMI patsientide osakaal alla 5 STEMI patsientidest ning NSTEMi patsientide ravi küsimused vajaksid kindlasti Eesti Kardioloogide Seltsi interventsionaalkardioloogia ja ägedate koronaarsündroomide töögruppide süvendatud käsitlust. Loodame, et Eesti Kardioloogide Seltsi töögrupid pööravad suuremat tähelepanu põhjustele, miks on rohkem kui pooltel STEMI haigetest dokumenteerimine kehva kvaliteediga - sellest sõltub ju raviotsus ja patsiendi tulevik! 21/21

EMIR teatise andmekoosseis 2019_

EMIR teatise andmekoosseis 2019_ Eesti Müokardiinfarktiregistri (EMIR) teatise andmekoosseis Patsiendi üldandmed Nimi: Isikukood: Sugu: Sünniaeg: 1 mees 2 naine Andmed raviarsti ning teatise täitja kohta Raviarst: Meditsiiniasutus: Kliinik:

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

EA0805.indd

EA0805.indd Krooniline südamepuudulikkus Eesti Kardioloogide Seltsi töörühm ajakohastas ägeda ja kroonilise ravi juhendid, mis on kooskõlastatud Eesti perearstide, sisearstide, endokrinoloogide ja erakorralise meditsiini

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Brilique, INN-ticagrelor

Brilique, INN-ticagrelor I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Brilique, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kolmikravi Heli Kaljusaar AS ITK 2015 Sissejuhatus > 80 % AF patsientidest on näidustatud antikoagulantravi* Kaasuvalt esineb ~30 % vaskulaarne haigus* Kolmikravi veritsusrisk 50% suurem kui kaksikravi

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Eptifibatide Accord, INN - eptifibatide

Eptifibatide Accord, INN - eptifibatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Infusioonilahuse 1 ml sisaldab 0,75 mg eptifibatiidi.

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Insult lastel

Insult lastel Eesti Arstide Päevad 11.05.2018 INSULT LASTEL Rael Laugesaar Lasteneuroloog, TÜK Tartu Ülikool Lapseea insult 60% 40% Isheemilin e 10% 50% Arteriaalne isheemiline ehk ajuinfarkt Puhas isheemilin e Hemorraagilin

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Keisrilõike erinevad liigid. Plaaniline keiserlõige.

Keisrilõike erinevad liigid. Plaaniline keiserlõige. Ene Mäeots Ida Tallinna Keskhaigla 20.11.15 1 2015 Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent STsegment elevation (Management of) 2014 ESC Guidelines in Myocardial Revascularisation

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode]

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode] Koduõendusteenuse kvaliteet 2010 aasta õendusdokumentatsiooni põhjal Jana Trolla Tartu 17.11.2011 Käesolev kliiniline audit järgneb 2005. aastal toimunud koduõendusteenuse auditile ning selles analüüsiti

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Õe osa arterite punktsiooni koha tüsistuste käsitluses Merle Tamm Oktoober 2014

Õe osa arterite punktsiooni koha tüsistuste käsitluses  Merle Tamm Oktoober 2014 Õe osa arterite punktsiooni koha tüsistuste käsitluses Merle Tamm Oktoober 2014 SKG SKG ehk selektiivne koronarograafia on pärgarterite röntgenkontrastuuring. Veresoonde viidud sondi kaudu süstitakse südamelihast

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad Nele Parrest Teie 10.03.2014 nr 7-9/131500/1401100 Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie 29.04.2014 nr 1.2-5/769-14-1 15193 TALLINN Seisukohad Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku kontrollkäigu

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

I

I Haldusleping kiirabi osutamiseks nr 4.2 3.5/14 Lisa 2 osa A Kiirabiteenuse kvaliteedistandard ja indikaatorid osutatud kiirabiteenuse kvaliteedi hindamiseks. Hospitaliseerimist eeldavad juhtumid Koostaja:

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Endokrinoloogia eriala arengukava aastani

Endokrinoloogia eriala arengukava aastani Endokrinoloogia eriala arengukava aastani 2020 2012 Koostajad: Ülle Jakovlev, Ida-Tallinna Keskhaigla Eve Kelk, Ida-Tallinna Keskhaigla Maire Lubi, TÜ Kliinikum Tarvo Rajasalu, TÜ Kliinikum Vallo Volke,

Rohkem

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika Optimaalne laboridiagnostika õige uuring, õigel ajal, õigele patsiendile Kaja Vaagen Eesti Arstide Päevad 04.04.2019 Analüüside arv SA TÜ Kliinikumis 2003-2018 Miks analüüside arv suureneb? Tehnoloogia

Rohkem

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel Riigi funktsionaalne analüüs: tervisekond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrreldes teiste ministeeriumite valitsemisaladega asutuste arvult

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus Hr Ilor Teeväli juhataja Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ivv@ivv.ee Teie 6.02.2012 nr [Seosviit] Õiguskantsler 12.03.2012 nr 7-4/111625/1201169 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava tagamiseks

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem