H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E"

Väljavõte

1 H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E

2 Impressum kommenteeritud väljaanne ilmub Tallinna Börsi, Finants inspektsiooni ja Directori koostöös. Kommentaatorid: Heldur Meerits, Aavo Kokk ja Gerd Laub Tallinna Börs Toimetaja: Tiit Efert, Kujundus: Taivo Org Trükk: Printon

3 Eessõna on juhiste ja soovituslike reeglite kogum, mis on mõeldud järgimiseks eelkõige äriühingule, mille aktsiad on võetud kauplemisele Eestis tegutsevale reguleeritud turule. Sellepärast kasutatakse tekstis mõistet emitent, mis tähendab ettevõtet, mille väärtpaberid on noteeritud börsil. Loomulikult võivad Hea Ühingujuh timise Tava järgida ka teised ettevõtjad, kuna see aitab juhtimist paremini korraldada ning parandab ettevõtete mainet. Ühelt poolt on Hea Tava eeskujuks ettevõtte juhtimise korraldamisele lähtuvalt ettevõtte huvidest, kuna selle järgimine annab investoritele ja teistele huvitatud isikutele piisava võimaluse järelevalveks juhtimise üle. Teisalt aitab Hea Tava järgimine kaasa emitentide avalikustamis- ja juhtimisnõuete ühtlustamisele, mis omakorda aitab tagada investorite ja aktsionäride võrdset kohtlemist. Heas Ühingujuhtimise Tavas kirjeldatud põhimõtted on soovituslikud ning iga ettevõte otsustab ise, kas ta võtab need põhimõtted enda juhtimise korraldamise aluseks või mitte. Ettevõte kirjeldab täidan või selgitan põhimõtte kohaselt oma juhtimist Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes, mis on eraldiseisev peatükk majandusaasta aruandest. Täidan või selgitan põhimõte tähendab, et ettevõte ei pea tingimata kõiki Hea Tava nõudeid järgima, kuid ta peab selgitama, miks ta neid nõudeid ei täida. koostamisel on võetud aluseks Eestis kehtivad õigusaktid, kuid üldiselt on Tava järgivatele ettevõtetele seatud kõrgemaid nõudeid kui õigusaktides. Ettevõte, mille aktsiad on võetud kauplemiseks reguleeritud turule, peab juhtimise korraldamisel lähtuma kõrgendatud hoolsusest ja tagama kõikide aktsionäride võrdse kohtlemise. Börsiettevõtetele kehtib täidan või selgitan nõue alates 1. jaanuarist aastal. Seega, kui ettevõtte majandusaasta algab 1. jaanuaril, siis koostab ta aruande aasta kohta. Loomulikult võib iga ettevõte asuda Tava järgima ka enne seda kuupäeva.

4 Piktogrammide ja lühendite selgitus Selgitus Soovitus Viide seadusele ÄS - äriseadustik TsÜS - tsiviilseadustiku üldosa seadus RmtpS - raamatupidamise seadus IAS - International Accounting Standards (nüüd juba IFRS ehk International Financial Reporting Standards).

5 Sisukord Tava tugevdab aktsionäride õigusi Nõukogu liikme sõltumatuse määrab seotus ettevõttega Hea Juhtimistava aluspõhimõtted Näide tava järgimisest: Porsche aruanne

6 Tava tugevdab aktsionäride õigusi Aktsiaseltsi juhtimine tähendab laias laastus järgmist: aktsionärid lepivad omavahel kokku kõige üldisemates juhtimisküsimustes ning valivad nõukogu, kelle nad volitavad ettevõtte tegevust suunama ja kontrollima. Nõukogu omakorda palkab juhatuse, kes toimetab ettevõtte igapäevast majandustegevust. Kahjuks on kõigil osapooltel selles protsessis erinevad ülesanded ja huvid. Meie koostatud Hea Ühingujuhtimise Tava (Tava) kirjeldab erinevate isikute käitumist eelnimetatud suhetes. Tava eesmärk on tugevdada aktsionäride õigusi (võrdse kohtlemise ja piisava informatsiooni kättesaadavuse abil) ning rõhutada juhtimise korraldamist majanduslikult kõige otstarbekamal viisil (juhtide hoolsa ja lojaalse käitumisega). Aktsionärid ja investorid saavad Tava järgimist juhtide poolt jälgida peamiselt kahe kanali kaudu: 1. otsene. Ühingujuhtimise toimingute läbiviimine (eelkõige üldkoosolekud ja seal tehtavad otsused) ning andmete avaldamine veebilehel. 2. kaudne. Selleks on Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne. Kui esimesel juhul saab aktsionär ise vahetult anda hinnangu juhtimisele, siis aruande puhul vahendab juhatus aktsionäridele neid ühingujuhtimisega seotud aspekte, mis igapäevaselt jäävad juhatuse ja nõukogu korraldada. Tava kohaselt peab aruanne olema tegevusaruande üks peatükk (punkt 5.4.). 6 Gerd Laub on üks Hea Ühingujuhtimise Tava koostajaid. Tegevusaruanne on dokument, kus juhatus kirjeldab enda tegevust ja olulisemaid sündmusi. Samuti antakse tegevusaruandes ülevaade ettevõtte tulevastest arengusuundadest, ning seetõttu sobib tegevusaruanne ka juhtimistavade kirjeldamiseks. Aktsionär peaks saama aruandest ülevaate nii majandustegevusest kui ka juhtimise korraldusest. Aruande asukoht majandusaasta aruande raames ei ole tähtis. Mitmed riigid ei ole seda täpsustanud (näiteks Holland, Soome, Rootsi, Suurbritannia). Märksa olulisem on aruande sisu, mis esitatakse aktsionäridele. Järgnevalt selgitame olulisemaid aspekte seoses kahe Tava aluspõhimõttega. Aktsionäre tuleb kohelda võrdselt Börsiettevõtte aktsionäril on võimalus oma seisukohta ettevõtte tegevuse kohta väljendada hääletamisega üldkoosolekul või aktsiate müümise-ostmisega börsil. Mõlemal juhul jõuab juhtkonnani selge sõnum. Esimesel juhul kiidetakse juhatuse/nõukogu tegevus üldkoosolekul heaks või antakse neile uued suunised, teisel juhul väljendub rahulolu aktsiate hoidmises või juurdeostmises. Rahulolematust näitab aktsiate müük. Selleks, et juba aktsionäril või alles investeerimisotsust tegeval investoril oleks võimalik teha sobiv otsus, peab tal olema piisav teave ettevõtte ja selle aktsia kohta. Selline teave peab olema ühtemoodi kättesaadav kõikidele aktsionäridele. Samuti peab see teave olema piisav saamaks ettekujutust ettevõtja eelnevast, praegusest ja ka tulevasest tegevusest. Eestis on väikeaktsionäride informeeritus ja võimalus saada teavet kahjuks tihti puudulik. Tagamaks olulise teabe kättesaadavust võrdselt kõikidele investoritele, on Tavas rõhutatud ettevõtte veebilehe tähtsust (punktid 5.1. ja 5.2.). Eestis on interneti kasutatavus üks Euroopa kõrgemaid, mistõttu võib eeldada, et see on investoritele üks peamisi teabe saamise allikaid. Enamusel Eesti börsiettevõtetest on veebileht. See loob hea aluse tavale, mille kohaselt ettevõte avaldab seal ka juhtimist puudutava teabe. See tähendab nii finantsaruandeid, üldkoosoleku kokkukutsumise ja läbiviimisega seotud teavet kui ka muud sarnast teavet (näiteks juhatuse ja audiitori kohta). Tallinna Börsil kaubeldavate aktsiate emitentidel on kohustus avaldada ettevõtte tegevusega seotud olulist teavet börsisüsteemi kaudu. Üldkoosoleku päevakorrad avaldatakse ajalehtedes, majandusaasta aruannetega on võimalik tutvuda ettevõtte kontoris, samuti esitatakse majandusaasta aruandeid äriregistrile. Teave on küll kättesaadav, kuid erinevad emitenti puudutavad andmed on ajaliselt ja temaatiliselt killustatud. Seetõttu on ettevõtja veebileht koht, kus võiksid erinevad andmed olla esitatud koondatult ja seega kõikidele investoritele täielikult jälgitavad. Emitendi veebilehe kui infokanali tähtsust on rõhutatud näiteks ka Soome, Rootsi, Saksa, Suurbritannia ja OECD 1 ühingujuhtimise põhimõtetes. Teabe avaldamise viisiga sama tähtis on see, millist teavet avaldatakse. Üldkoosolek on aktsionäridele üks peamisi

7 võimalusi majandusaasta jooksul saada ülevaade toimuvast ja võtta etteantud küsimustes seisukoht. Oluline on, et aktsionär osaleks koosolekul piisavalt informeerituna ja et tal oleks võimalus ka koosoleku käigus esitada asjakohaseid küsimusi ning ettepanekuid. Järgides Skandinaavia ja teiste riikide eeskuju, näeb Tava ette lisaks päevakorra ja majandusaasta aruande avalikustamisele ka päevakorraga seotud muude oluliste dokumentide ja nõukogu ettepanekute avalikustamist (punkt 1.2.). Hea tava on juhatuse ning nõukogu liikmete (ka tulevaste) ja audiitori osalemine üldkoosolekul. Eelnevalt täiendava asjakohase teabe avalikustamine vähendab aktsionäri kulutusi üldkoosolekuks valmistumiseks ning annab võimaluse täiendavate küsimuste esitamiseks. Äriühingut tuleb juhtida kõige efektiivsemalt Juhid vastutavad äriühingu igapäevaste majandustoimingute korraldamise eest. Eestis kehtivad seadused nõuavad, et juhtorganite liikmed on hoolsad ja on juhitava ettevõtte huvide suhtes lojaalsed. Suuremat tähelepanu pöörab Tava juhatuse ja nõukogu tasustamisele. Juba mõnda aega ei kasutata juhtide tasustamisel ainult kuupalka ja preemiat, vaid tasu ja preemiad seotakse ettevõtete aktsiatega või muude motiveerivate tunnustega. Sellised tasud peavad vastama ettevõtte majanduslikule olukorrale ja konkreetse juhi panusele. Tasustamise põhimõtete kõrval kõlab Eestis pigem uudsena juhtide individuaalsete tasude avalikustamise nõue (punkt ). Tasu avalikustamine peab suurendama aktsionäride kontrolli eeskätt juhatuse liikmetele määratud tasude üle. See peab sisaldama võrdlust konkreetse juhatuse liikme vastutusala, ettevõtte majandustulemuste ja temale määratud tasude vahel ning peab näitama, kas tasu lähtub ettevõtte parimatest huvidest. Euroopa riikides on antud nõude põhjendatus tekitanud palju diskussioone mõnes riigis puudub see üldse, mõnes on see seaduse sätteks (näiteks Suurbritannias), mõnes heaks tavaks (näiteks Soomes ja Rootsis). Tava koostamisel lähtuti meie lähinaabrite Soome ja Rootsi eeskujust, kus see töötab hästi ka praktikas. Teiseks uueks põhimõtteks on sõltumatute nõukogu liikmete olemasolu. Kuigi kehtiva Tallinna Börsi reglemendi kohaselt peab emitendil olema vähemalt kaks 30% osalusega aktsionärist sõltumatut nõukogu liiget, ei saa seda pidada piisavaks nõudeks. Mitmeid Eesti börsiettevõtteid iseloomustab kontrolliva aktsionäri olemasolu, mistõttu on ka nõukogu tihti kontrolliva aktsionäri mõju all. See võib oluliselt vähendada nõukogu ja ka juhatuse töö iseseisvust. Nõukogu liikmete sõltumatuse vajalikkus avaldub eelkõige juhatuse liikmete valimisel, nende tasude määramisel ja juhtorganite tegevusele hinnangu andmisel. Juhatuse ja nõukogu tegevusest annab ülevaatliku pildi majandusaasta aruanne. Selle koostamist korraldab juhatus ning kontrollib nõukogu. Täiendavalt näeb seadus ette ettevõttevälise kontrolli raamatupidamise aastaaruande peab auditeerima audiitor. Audiitor peab olema sõltumatu ja põhjalik. Tal ei tohi olla huvide konflikti ettevõttega, samuti ei tohi ettevõte teha talle takistusi. Audiitori ülesanded ja tasu määratakse temaga sõlmitavas lepingus ning lepingu sõlmijaks ettevõtte poolt on juhatus. Samas tuleb märkida, et juhatus sõlmib audiitoriga lepingu iseenda töö kontrollimiseks, milles võib omakorda peituda huvide konflikt. Üldkoosoleku poolt antud liiga laia volitust audiitoriga lepingu sõlmimiseks võib juhatus teinekord kasutada enda huvides, näiteks täpsete ülesannete või tasu määramisel. Riikides, kus nõukogu või muu juhtorgani juurde on ettenähtud spetsiaalse nn. valimiskomitee või auditeerimiskomitee loomine, on audiitori valimine ja ülesannete määramine antud vastava komitee pädevusse. Tava eesmärgiks on suurendada nõukogu rolli audiitoriga lepingu sõlmimisel ja audiitori järelduste hindamisel. Sõltumatute nõukogu liikmete osalemine ja nõukogu rolli suurendamine peab tagama efektiivse välise kontrolli äriühingu majandustegevuse üle. Kõik tavas kirjeldatud juhised on seotud tava üldeesmärkidega ja aitavad kaasa nende saavutamisele. Lähtudes äri- ja õiguskeskkonna erisustest on erinevates riikides kasutatud ühingujuhtimise korraldamiseks erinevaid lahendusi, kuid eesmärgid ja põhisuundumused on siiski sarnased. 1 OECD Principles of Corporate Governance, Organisation for Economic Co-operation and Development. 7

8 I Üldkoosolek 1.1 Aktsionäride õiguste teostamine KÕIK omanikud peavad saama võimaluse hankida ettevõtte tegevuse kohta võrdsel määral informatsiooni. See tähendab, et suuromanik peab püüdlema kokkulepet teiste aktsionäridega, kuigi ta saaks ülejäänud lihtsalt maha hääletada. Aktsionär tähendab siin laiemas mõttes omanikku. Kontrolliv aktsionär on määratletud väärtpaberituru seaduse 10 lõigu 1 järgi ja tähendab isikut, kes: - omab äriühingus enamikku aktsiate või osaga esindatud häältest või omab täis- või usaldusosanikuna enamikku häältest; - olles äriühingu täis- või usaldusosanik, osanik või aktsionär, omab õigust nimetada või tagasi kutsuda selle äriühingu nõukogu või juhatuse liikmete enamikku; - olles ise äriühingu täis- või usaldusosanik, osanik või aktsionär, kontrollib üksinda enamikku häältest vastavalt teiste täisosanikega, usaldusosanikega, osanikega või aktsionäridega sõlmitud kokkuleppele. Emitent tähendab siin ja edaspidi igasugust ettevõtet. Iga ettevõte peaks sõnastama ja avalikustama, kuidas aktsionäride või osanike üldkoosolekut kokku kutsutakse ja läbi viiakse Igale aktsionärile tagatakse õigus osaleda üldkoosolekul, võtta üldkoosolekul sõna päevakorras esitatud teemadel ning esitada põhjendatud küsimusi ja teha ettepanekuid. Aktsionäri õiguste teostamine on tagatud sellisel viisil, et see ei oleks takistatud põhjendamatute formaalsustega ega oleks muul viisil aktsionärile ebamugavaks tehtud, pidades eelkõige silmas üldkoosoleku toimumise aega, kohta, andmete kättesaadavust ja koosoleku läbiviimist. Üldkoosolek viiakse läbi emitendi asukohas mõistlikul kellajal ning kohas, mis tagab enamikule aktsionäridele koosolekul osalemise võimaluse. Emitent võimaldab aktsionäril esitada küsimusi päevakorras nimetatud teemade kohta ka enne üldkoosoleku toimumise päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates näitab emitent aadressi või e-posti aadressi, kuhu aktsionär saab küsimuse saata. Emitent tagab põhjendatud küsimustele vastamise kas üldkoosolekul vastava teema arutamise ajal või enne üldkoosoleku toimumist, jättes aktsionärile mõistliku aja vastusega tutvumiseks. Võimalusel vastab emitent esitatud küsimustele juba enne üldkoosoleku toimumist ning avaldab küsimuse ja vastuse emitendi veebilehel. Kontrolliv aktsionär hoidub nii üldkoosolekul kui ka emitendi juhtimise korraldamisel teiste aktsionäride õiguste põhjendamatust kahjustamisest ega kuritarvita enda positsiooni. ÄS lubab selliste õiguste andmist: 299 lõike 1 teise lause kohaselt on põhikirjas ettenähtud juhtudel otsuse vastuvõtmiseks lisaks vajalik põhikirjaga ette nähtud ulatuses eri liiki aktsiate omanike nõusolek. Börsi ettevõtjate puhul ei peeta seda heaks tavaks. ÄS 297 lõige 4: üldkoosolekul võib osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul Emitendi põhikirjaga ei võimaldata eri liiki aktsiatele selliste õiguste andmist, mis tooks kaasa aktsionäride ebavõrdse kohtlemise hääletamisel (näiteks teatud liiki aktsiate omanike nõusoleku vajalikkus otsuse vastuvõtmiseks üldkoosolekul) Emitent hõlbustab aktsionäride isiklikku osavõttu üldkoosolekust, kuid ei tee samas takistusi esindajate osalemisele ja hääletamisele üldkoosolekul. Emitent teavitab aktsionäri võimalikult täpselt üldkoosoleku toimumise kuupäevast, kellaajast ja aadressist. Kui emitent korraldab aktsionäri esindamise üldkoosolekul ise või enda töötajate/esindajate kaudu, siis teeb ta seda sellisel viisil, et aktsionäri poolt hääletamise suhtes antud korraldused oleksid täidetud. Emitendi poolt valitud esindaja osaleb üldkoosolekul ja on aktsionäridele üldkoosoleku toimumise ajal kättesaadav. 8

9 1.2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja avaldatav teave Üldkoosoleku kokkukutsumise teade tehakse samaaegselt selle saatmisega aktsionäridele ja/või avaldamisega üleriigilise levikuga päevalehes kättesaadavaks ka emitendi veebilehel. Erakorralise koosoleku kokkukutsumisest teavitab emitent aktsionäre koheselt pärast selle kokkukutsumise otsustamist. Vastavas teates näidatakse ära erakorralise koosoleku kokkukutsumise põhjus ning kokkukutsumise ettepaneku tegija (juhatus, nõukogu, aktsionärid või audiitor). Erakorralise koosolekuga seotud teave tehakse viivitamatult teatavaks ka emitendi veebilehel Juhatus ja nõukogu esitavad aktsionäridele samaaegselt üldkoosoleku kokkukutsumise teatega tutvumiseks kõik neile kättesaadavad või neile esitatud olulised andmed, mis on vajalikud üldkoosolekul otsuse tegemiseks. Emitent esitab üldkoosoleku kokkukutsumisel põhjendused ja selgitused nende päevakorras olevate teemade kohta, mille sisuks on emitendi jaoks olulised muutused (nt põhikirja muutmine, täiendavate aktsiate või aktsiatega seotud teiste väärtpaberite emiteerimine või erakorralised tehingud, mille sisuks on kogu või enamuse vara või ettevõtte müük või mis on tehtud emitendiga seotud isikuga). Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid, nõukogu või audiitor või kui teema võetakse päevakorda juhatuse või aktsionäri nõudel, siis esitavad omapoolsed põhjendused ja selgitused ka üldkoosoleku kokkukutsumist või teema päevakorda võtmist nõudnud organid või isikud. Aktsionäridel võimaldatakse tutvuda ka andmetega selle kohta, mida aktsionärid on seoses üldkoosoleku toimumisega emitendilt küsinud, kui sellised andmed on seotud üldkoosoleku päevakorras oleva teemaga. Juhatus või nõukogu võivad keelduda selliste andmete esitamisest, kui see on vastuolus emitendi huvidega. Sellisel juhul põhjendavad juhatus ja nõukogu andmete esitamisest keeldumist. Aktsionäridele esitatakse teave ka eesti keeles. Maksimaalse hulga omanike informeerimiseks peaks ettevõte vajadusel avaldama koosoleku kokkukutsumise teate mitmes päevalehes ja kohalikes ajalehtedes. Hea on, kui ettevõte annab koosoleku kokkukutsumise teates ka sisulisi selgitusi, miks koosolek kokku kutsutakse ja milliseid otsuseid on omanikel vaja teha. Ettevõte juhatus peaks püüdlema selle poole, et tal oleks pidevalt olemas omanike täpsed aadressid ja muud kontaktandmed. ÄS 294 lõige 1: juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse tähitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsil on üle 100 aktsionäri, ei pea aktsionäridele kutseid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. ÄS 294 lõige 5: Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega. ÄS 294 lg 4 punkt 5: Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Kõik omanikud võiksid saada infot oma emakeeles ja kui see pole võimalik, siis vähemalt inglise keeles Samaaegselt seaduses sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise tingimuste täitmisega avalikustab juhatus emitendi veebilehel päevakorraga seotud olulise teabe, mis on talle esitatud või muul viisil kättesaadav. Olenevalt üldkoosoleku päevakorrast loetakse oluliseks teabeks kasumi jaotamise ettepanek, muudetava põhikirja eelnõu koos muudatuste äramärkimisega, väärtpaberite emiteerimise või muude äriühinguga seotud tehingute (ühinemine, vara müük jmt.) oluli- 9

10 Omanikele võiks avalikustada nõukogu liikme kandidaadi e-posti aadress ja telefoninumber. Ettevõtte juhatus ja nõukogu võiksid koostada ja tutvustada omanikele juba varakult otsuste projekte ning lisada selgitused, miks neid otsuseid on vaja teha ja mis on nende otsuste tulemused. Muu hulgas tuleks seletada, milliseid otsuseid põhjustavad muudatused seadustes ja milliseid äristrateegia muutmine. Sinna juurde tuleks alati anda juhatuse ja/või nõukogu seisukoht ning põhjendused nende ettepanekute kohta. sed tingimused ja lepingud või nende eelnõud, andmed nõukogu liikme kandidaadi ja audiitori kandidaadi kohta jmt. Nõukogu liikme kandidaadi kohta avaldatakse andmed tema osalemise kohta teiste äriühingute nõukogude, juhatuste või tegevjuhtkonna töös Mõistliku aja jooksul enne üldkoosoleku toimumist avaldab nõukogu emitendi veebilehel enda ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta. Kui aktsionärid teevad üldkoosolekule eelneval ajal päevakorras olevate teemade kohta sisulisi ettepanekuid või nõukogu poolt esitatud ettepanekutest erinevaid ettepanekuid, siis avaldab emitent sellised ettepanekud enda veebilehel Üldkoosoleku läbiviimine Üldkoosoleku juhataja tagab koosoleku sujuva, s.t. kiire, kuid samas kõikide huvitatud isikute huve arvestava läbiviimise. Üldkoosoleku keeleks on eesti keel. Üldkoosoleku juhatajaks ei valita nõukogu esimeest ega juhatuse liiget. Üldkoosoleku juhatajaks võib kutsuda sõltumatu professionaalse koosoleku juhataja Üldkoosolekul osalevad juhatuse liikmed, nõukogu esimees ning võimalusel ka nõukogu liikmed ja vähemalt 1 audiitoritest. Üldkoosolekul osalevad nõukogu liikme kandidaat, kes ei ole varem emitendi nõukogu liikmeks olnud ja audiitori kandidaat Emitent teeb vastavate tehniliste vahendite olemasolul ning juhul, kui see ei ole talle liiga kulukas, üldkoosoleku jälgimise ja sellest osavõtu võimalikuks sidevahendite kaudu (nt Internet). ÄS 298 lg 1 punkt 7: Üldkoosoleku pädevuses on majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine. ÄS 335 lõige 2: Kasumi jaotamise otsuse märgitakse puhaskasumi suurus, eraldised reservkapitali, eraldised teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse, aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa ja kasumi kasutamine muuks otstarbeks. See tähendab, et juhatuse huvid ei realiseeru ettevõtte arvega ja kontrolliva aktsionäri huvid realiseeru väikeaktsionäride arvel Kasumi jaotamist arutatakse üldkoosolekul eraldiseisva teemana ja selle kohta võetakse vastu eraldi otsus. II Juhatus 2.1. Ülesanded Juhatus teeb igapäevaseid juhtimisotsuseid iseseisvalt ning jätab kõrvale isiklikud ja/või kontrolliva aktsionäri huvid. 10

11 Juhatus lähtub otsustamisel emitendi ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest ning kohustub tagama emitendi jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. ÄS 306 lg 2 3. lause: Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. TsÜS 35: Juriidilise isiku juhtorgani liikmed peavad oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalsed. Riigikohtu tsiviilkolleegium lahendid nr (30. aprill 2003.a) ja nr (02. juuni 2003.a) Juhatus teeb oma parima tagamaks, et emitent ja kõik emitendi kontserni kuuluvad äriühingud järgiksid oma tegevuses kehtivaid õigusakte Juhatus tagab emitendi tegevusvaldkonnast lähtudes emitendi tegevuses sobiva riskijuhtimise ja sisekontrolli toimimise. Tõhusa riskijuhtimise ja sisekontrolli tagamiseks juhatus: - analüüsib emitendi tegevus- ja finantseesmärkidega seotud riske (sh keskkonna- ja konkurentsialaseid ning õiguslikke riske); - koostab vastavad sise-eeskirjad; - töötab välja vormid finantsaruannete koostamiseks ja käitumisjuhised selliste aruannete koostamiseks; - korraldab kontrolli ja aruandluse süsteemi. Juhatuse esmane ülesanne on korraldada raamatupidamist ja juhtimisarvestust nii, et ettevõtte tegevus oleks kajastatud õigesti ja õiglaselt. väljendub selles osas juhatuse selgitustes, kuidas juhtimise ja analüüsitegevus on korraldatud Koosseis ja tasu Juhatusel on enam kui üks (1) liige ning juhatuse liikmete seast valitakse juhatuse esimees. Juhatus või nõukogu eristab iga juhatuse liikme vastutusvaldkonna, piiritledes iga juhatuse liikme tööülesanded ja volitused võimalikult täpselt. Samuti määratakse kindlaks juhatuse liikmete vahelise koostöö alused. Nõukogu esimees sõlmib juhatuse liikmega tema ülesannete täitmiseks ametilepingu. See nõue kehtib börsiettevõtetele selleks, et ettevõtte juhtimine oleks põhjalikum. Teistes ettevõtetes võib juhatus olla ka üheliikmeline. Siiski on mõistlik alati aastaaruandes ja teistes avalikes dokumentides selgitada, miks on juhatus ühe- või mitmeliikmeline. ÄS 311: Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. Põhikirjaga võib juhatuse esimehe määramise õiguse anda nõukogule. Siin oleme pidanud heaks tavaks ÄS-i kitsamat rakendamist ja üheliikmeliste juhatuste vältimist börsiettevõtetes. Mõistlik on koostada juhatuse reglement, kus määratletakse juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad ja juhatuse koosolekute läbiviimise kord. 11

12 See nõue kehtib börsiettevõtetele. Muude ettevõtete juhatuse liikmed võivad olla teiste ettevõtete nõukogu esimehed. Samas on mõistlik selgitada, millistes nõukogudes ja miks juhatuse liikmed ametis on. Nõukogul peaks olema juba juhatuse liikme ametilepingu sõlmimisel selge ülevaade juhatuse liikme muudest ettevõtlus-alastest huvidest (ennekõike osalused, kuid võib-olla ka kinnisvara). Juhatuse preemiasüsteem peaks üldjuhul tagama pikaajalise ja jätkusuutliku ettevõtte väärtuse kasvu, mitte väärtustama ühekordset suurt kasumit. ÄS 314: Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega. Juhatuse liikmete premeerimise põhimõtted on mõistlik avalikustada. Siin kirjeldatatakse olukorda, kus juhatuse liikme preemia sõltub ettevõtte aktsia hinnast Juhatuse liige ei ole samaaegselt rohkem kui kahe emitendi juhatuse liige ega teise emitendi nõukogu esimees. Juhatuse liige võib olla emitendiga samasse kontserni kuuluva emitendi nõukogu esimees Juhatuse tasustamise alused on selged ja läbipaistvad. Nõukogu arutab ja vaatab korrapäraselt üle juhatuse tasustamise alused. Juhatuse tasustamise otsustamisel lähtub nõukogu hinnangust juhatuse liikmete tegevusele. Juhatuse liikmete tegevuse hindamisel võtab nõukogu eelkõige arvesse konkreetse juhatuse liikme tööülesandeid, tema tegevust, kogu juhatuse tegevust, samuti emitendi majanduslikku olukorda, äritegevuse hetkeseisu ja tulevikusuundi võrdluses samasse majandussektorisse kuuluvate äriühingute samade näitajatega. Juhatuse liikme tasu, sealhulgas preemiasüsteem, peab olema selline, mis motiveerib isikut tegutsema emitendi parimates huvides ning hoiduma tegutsemisest isiklikes või muude isikute huvides Pikaajaliste preemiasüsteemide (nt optsioonid, pensioniprogrammid) kasutamine on seotud juhatuse liikme tegevusega ning põhineb konkreetsetel ja võrreldavatel, eelnevalt kindlaksmääratud tunnustel. Preemiasüsteemi määramise aluseks olevaid tunnuseid ei muudeta tagasiulatuvalt. Erandjuhtudel, mida ei olnud võimalik preemiasüsteemi määramisel ette näha, võib nõukogu varem määratud preemiasüsteemi piirata Juhatuse liikme preemiasüsteemi, mis on seotud emitendi väärtpaberitega, samuti muudatused sellises preemiasüsteemis, kinnitab emitendi üldkoosolek. Juhatuse liikmetele väljastatud aktsiaoptsioonide täitmise tähtaja määrab emitendi üldkoosolek. Aktsiaoptsioonide väljastamisel lähtub emitent Tallinna Börsi reglemendis sätestatust Juhatuse liikme lahkumishüvitus on seotud tema varasemate töötulemustega ega ole väljamakstav, kui sellega ilmselt kahjustatakse emitendi huve. aruanne ei pea olema eraldi dokument. Pigem on siin silmas peetud, et ettevõtte aastaaruanne sisaldab vastavat peatükki. Kuigi Tava täitmine kajastub mitmes tegevusaruande peatükis, tasub see veel eraldi kokku võtta täiendavas peatükis Iga juhatuse liikme põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitus, talle makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid, samuti nende olulised tunnused (sh võrdlusel põhinevad tunnused, motiveerivad tunnused ja riski tunnused) avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis emitendi veebilehel ning Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes. Avaldatavad andmed on selged ja üheselt arusaa- 12

13 davad, kui need väljendavad otseselt kulutuse suurust emitendile või tõenäolise kulutuse suurust avalikustamise päeva seisuga. Nõukogu esimees tutvustab juhatuse tasustamise olulisemaid aspekte ja muudatusi nendes üldkoosolekule. Juhul kui mõne juhatuse liikme tasustamine on toimunud tavapärastest erinevatel alustel, tutvustatakse üldkoosolekule erinevusi koos nende põhjendusega Huvide konfl ikt Juhatuse liikmed väldivad huvide konflikti tekkimist oma tegevuses. Juhatuse liige ei tee otsuseid lähtudes enda isiklikest huvidest ega kasuta emitendile suunatud ärilisi pakkumisi isiklikes huvides. Juhatuse liige teatab nõukogule ja teistele juhatuse liikmetele huvide konflikti olemasolust enne ametilepingu sõlmimist ning samuti viivitamatult selle hilisemal tekkimisel. Juhatuse liikmele, tema lähedasele või temaga seotud isikule tehtavast ärilisest pakkumisest, mis on seotud emitendi majandustegevusega, teatab juhatuse liige viivitamatult teistele juhatuse liikmetele ja nõukogu esimehele. Kõik sellised teated peaksid olema kirjalikud ja oleks hea, kui ka nõukogu koostaks alati pärast teema arutamist ja otsustamist juhatuse liikme ametilepingu lisa, kus on selgitatud, kuidas konfl ikt on lahendatud. Tava suurendab usaldust Andres Trink on Finantsinspektsiooni juhatuse esimees, Euroopa Ühingujuhtimise Foorumi 1 liige. Ettevõtete jätkusuutlikkus on eduka majandusarengu üks nurgakive. Konkurentsis suudetakse püsida vaid siis, kui ettevõtete juhtimine on tasakaalustatud ja läbipaistev ning kontrollikeskkond riskide haldamiseks piisavalt tugev. Investorite, kreeditoride, äripartnerite ja ka töötajate usaldus alandab ettevõtte kulusid ja muudab tegevuse efektiivsemaks. Finantsinspektsioon peab hea ühingujuhtimise edendamist üheks oma missioonist tulenevaks ülesandeks. Tugev riskihaldus ja sisekontrollisüsteem ning läbipaistev juhtimine on oluline mitte ainult finantsasutustes, vaid igas ettevõttes, mis tahab olla edukas ja jätkusuutlik. Aktiivne arutelu ühingujuhtimise aluspõhimõtete, aktsionäride huvide kaitse, juhtorganite rolli ja vastutuse ning tegevuse ja riskide kohta käiva teabe avalikustamise üle toimub praegu kõikjal maailmas. Üheks põhjuseks on viimase aja arvukad finantsskandaalid suurtes ja seni edukates ettevõtetes, mis on õõnestanud turgude usaldust. Ka Euroopa ühtse finantsturu süvenemise jaoks on oluline, et aktsionäridel oleks piisavad võimalused kontrollimaks ka väljaspool koduriiki asuvaid ettevõtteid ning saada aru nende juhtimispõhimõtetest ja riskidest. Selle taustal on väga positiivne, et ka meie oleme jõudnud Hea Ühingujuhtimise Tava (Tava) kirjapanemiseni. Kuigi Eestis on vähe avalikke emitente ja kapitalituru osatähtsus meie majanduse finantseerimisel suhteliselt madal, usun siiski, et järgimine suurendab usaldust meie ettevõtete vastu ja toetab investeerimiskultuuri arengut. Tava järgimine peaks looma ka teatava kontrollmõõdu (ingl. k. benchmark) ja olema eesmärgiks kõigile ettevõtetele, sealhulgas riigi omanduses olevatele strateegilistele äriühingutele. Oleme Tava väljatöötamisel lähtunud sellest, et ei ole olemas ühte ainuõiget ettevõtte juhtimismudelit ning olulisem on pigem teatud põhimõtete kui detailsete reeglite järgimine. Selline nn printsiibi-põhine (ingl. k. principle-based) ) lähenemine on omane enamikele Euroopa riikidele, samal ajal kui näiteks USA-s on võetud aluseks pigem detailse ja õiguslikult jäigema reeglistiku rakendamine. Arvan, et Tava on oluline lähtepunkt meie ettevõtete juhtimiskultuuri tugevdamisel. Samas on selge, et see peab ajaga kaasas käima ja arvestama nii globaalseid protsesse juhtimispõhimõtete ja riskide arengus kui ka Eesti turu eripära. 1 Ingl. k. European Corporate Governance Forum 15- liikmeline kõrgetasemeline nõuandev kogu, mille ülesandeks on nõustada Euroopa Komisjoni hea ühingujuhtimise alastes küsimustes (vt. ka internal_market/company/ecgforum) 13

14 TsÜS 35: Juriidilise isiku juhtorgani liikmed peavad oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalsed. TsÜS 138 lõige 1: Õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel tuleb toimida heas usus. Riigikohtu tsiviilkolleegium lahendid nr (30. aprill 2003.a) ja nr (02. juuni 2003.a) - juhatuse liikme üheks kohustuseks on vältida oma tegevuses enda ja aktsiaseltsi huvide konfl ikti. ÄS 317 lõige 8: Nõukogu otsustab juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja määrab tehingute tingimused, samuti õigusvaidluste pidamise juhatuse liikmetega. Tehingu tegemiseks ja õigusvaidluse pidamiseks määrab nõukogu aktsiaseltsi esindaja. ÄS 312 lõige 1: Juhatuse liige ei või nõukogu nõusolekuta 1) olla füüsilisest isikust ettevõtjaks aktsiaseltsi tegevusalal; 2) olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik; 3)olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega. Juhatuse liikme lähedane isik on tema abikaasa, alaealine laps ja temaga antud hetke seisuga vähemalt aasta ühist majapidamist omav isik. Juhatuse liikmega seotud isik on tema või tema lähedase poolt juhitav või kontrollitav seltsing või juriidiline isik, samuti seltsing või juriidiline isik, mille juhtimist tema või tema lähedane isik oluliselt mõjutab, või mis on loodud tema või tema lähedase kasuks või huvides või mille majandushuvid on olulises ulatuses sarnased tema või tema lähedase majandushuvidega Nõukogu otsustab emitendi ja tema juhatuse liikme või tema lähedase või temaga seotud isikuga tehtavate emitendi jaoks oluliste tehingute tegemise ja määrab selliste tehingute tingimused. Nõukogu poolt heakskiidetud tehingud juhatuse liikme, tema lähedase või temaga seotud isiku ja emitendi vahel avaldatakse Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes Juhatuse liige peab rangelt kinni äriseadustikus sätestatud konkurentsikeelust (äriseadustik 312) ning teavitab viivitamatult nõukogu enda kavatsusest osaleda kas otseselt või kaudselt ettevõtluses emitendiga samal tegevusalal. Juhatuse liikmed võivad juhatuse liikme kohustuste täitmise kõrval tegelda muude tööülesannetega ainult nõukogu nõusolekul Emitendi juhatuse liige ega töötaja ei nõua ega võta isiklikul eesmärgil kolmandatelt isikutelt seoses oma tööga vastu raha ega teisi hüvesid ega tee kolmandatele isikutele õigusvastaseid või põhjendamatuid soodustusi emitendi nimel. III Nõukogu 3.1. Ülesanded ÄS 316: Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. TsÜS 35: Juriidilise isiku juhtorgani liikmed peavad oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalsed Nõukogu ülesandeks on juhatuse tegevuse korrapärane kontrollimine. Nõukogu osaleb oluliste emitendi tegevust puudutavate otsuste tegemisel. Nõukogu tegutseb iseseisvalt ja emitendi ning kõigi aktsionäride parimates huvides Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle emitendi strateegia, tema üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve. Nõukogu tagab koostöös juhatusega emitendi tegevuse pikaajalise planeerimise. 14

15 Nõukogu esimees on korrapäraselt ühenduses juhatusega, eriti juhatuse esimehega, ning arutab temaga emitendi strateegia, äritegevuse ja riskijuhtimisega seotud küsimusi. Juhatuse esimees teavitab viivitamatult nõukogu esimeest olulistest sündmustest, mis võivad mõjutada emitendi arengut ja juhtimist. Nõukogu esimees teatab sellest nõukogule ning kutsub vajadusel kokku nõukogu erakorralise koosoleku Nõukogu hindab korrapäraselt juhatuse tegevust emitendi strateegia elluviimisel, samuti hindab nõukogu emitendi finantsseisundit, riskijuhtimise süsteemi, juhatuse tegevuse õiguspärasust ning seda, kas emitenti puudutav oluline teave on nõukogule ja avalikkusele nõuetekohaselt teatavaks tehtud. Juhatuse esimees korraldab ettevõtte tööd, nõukogu esimees korraldab nõukogu tööd ja suhteid omanikega. Nõukogu poolt komiteede (auditikomitee, tasustamiskomitee jmt.) asutamisel avaldab emitent oma veebilehel nende olemasolu, ülesanded, koosseisu ja koha organisatsioonis. Komiteedega seotud asjaolude muutmisel avaldab emitent samas korras ka muudatuse sisu ning teostamise aja. Tava on kõigi ettevõtete aktsionäridele Kaidi Oone on Tallinna Börsi juhatuse liige. Gert Tiivas on Tallinna Börsi nõukogu liige. (Tava) on hea eeskuju ja sihtmärk, mida ettevõte, kes soovib oma juhtimist täiustada, saab endale silme ette võtta. Tava reeglite järgimine suurendab ettevõtte usaldusväärsust investorite silmis. See omakorda tõstab ettevõtte väärtust ja lihtsustab oluliselt leida võimalusi oma arengut finantseerida. Tava eesmärgiks on see, et Eesti ettevõtted liiguksid samm-sammult maailma ühingujuhtimise parimate tavade suunas. Tänases turusituatsioonis on ettevõtetel oma tegevuse finantseerimine suhteliselt lihtne, kuid kindlasti tuleb ka aeg, kus finantseerimine nii lihtne enam pole, ja just siis avaldub kõrgema usaldusväärsuse eelis. puhul on enamasti räägitud sellest, et see on suunatud (börsi)ettevõtetele. Kuid põhimõtte järgi, et aktsionärid osalevad juhtimisel aktiivselt ja vastutustundlikult, on Tava suunatud kõigi ettevõtete aktsionäridele. Lisaks sellele, et aktsionäril on ettevõtte suhtes teatud õigused, on tal ka kohustused. Tava annab ettevõtetele reeglistiku, mille abil kontrollida, kuidas juhivad ettevõtet aktsionärid ja kuidas nad täidavad oma kohustusi ettevõtte ees. Tava koostamisel osales Tallinna Börs eelkõige seetõttu, et börs on oma olemuselt ettevõttete ja investorite kohtumispaik. Et nende kohtumine oleks tulemuslik, selleks peavad mõlemad olema üksteisele võrdselt kasulikud. Ettevõtted pakuvad edulugu, arengut ja piisavalt informatsiooni. Investorid ehk aktsionärid omalt poolt palju tarku küsimusi ja raha. Tava on abivahend selleks, et investori ja ettevõtte kohtumine oleks võimalikult tulemuslik. Mida professionaalsemad on börsil osalejad, seda tugevam on ka börs ise. On teada, et börsiettevõtetele esitatakse turul kõige kõrgemad nõudmised. Need on ettevõtted, mille poole vaadatakse, mida järgitakse ja hinnatakse. Eesti äriühingud vastavad börsiettevõtetele esitatavatele nõudmistele tihti juba enne noteerimist. Seetõttu on Tava saadud elust enesest. Osalt Euroopa kogemusele baseerudes ja osalt ära kasutades head ühingujuhtimise praktikat Eestis. Nii on Tavasse kirja pandud meie enda ettevõtete käitumisreeglid, mistõttu peaks Tava täitmine olema lihtne. Seadusandja ei ole reeglitega sellel korral praktikast ees, vaid on koostanud reeglid vastavalt praktikale. Eks iga taoline reeglistik on kompromiss erinevate soovide vahel. Antud juhul oli meie üks juhtpõhimõte: et ettevõtted ei näeks seda reeglistikku pelgalt täiendava kulu- ja tüliallikana, vaid hindaksid sellest tulenevat lisaväärtust positiivselt. 15

16 ÄS 320: Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu esimees määrab kindlaks nõukogu koosoleku päevakorra, juhatab nõukogu koosolekuid, jälgib nõukogu töö tõhusust, korraldab andmete operatiivset edastamist nõukogu liikmetele, tagab, et nõukogul oleks piisav aeg otsuste ettevalmistamiseks ja andmetega tutvumiseks ja esindab nõukogu suhtlemisel emitendi juhatusega Koosseis ja tasu Nõukogu liikmeteks valitakse isikud, kellel on nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused. Nõukogu liikme valimisel võetakse arvesse nõukogu ja emitendi tegevuse iseloomu, võimalikku ohtu huvide konflikti tekkimiseks ning vajadusel ka isiku vanust. Nõukogu koosseis peab olema piisavalt väike efektiivse juhtimise tagamiseks ning piisavalt suur vajaliku oskusteabe kaasamiseks. Väiksematel (mittenoteeritud) ettevõtetel on ilmselt raske saavutada olukorda, kus pooled nõukogu liikmed oleksid sõltumatud Vähemalt pooled emitendi nõukogu liikmetest on sõltumatud. Kui nõukogus on paaritu arv liikmeid, siis võib sõltumatuid liikmeid olla 1 liige vähem kui sõltuvaid liikmeid. Sõltumatu on isik, kellel ei ole emitendi, tema kontrollitava äriühinguga, emitenti kontrolliva aktsionäri, tema kontserni kuuluva äriühinguga ega nende äriühingute juhtorganite liikmetega selliseid ärilisi, perekondlikke või muid sidemeid, mis võivad huvide konflikti olemasolu tõttu mõjutada nende otsuseid. Sõltumatuse tunnused on esitatud lisas. Nõukogu liikmeks ei ole üheaegselt rohkem kui kaks endist juhatuse liiget, kes olid emitendi või tema poolt kontrollitava äriühingu juhatuse liikmeks vähem kui kolm (3) aastat tagasi Nõukogu liige, eriti nõukogu esimees kannab hoolt selle eest, et tal on piisavalt aega nõukogu liikme kohustuste täitmiseks. ÄS 326: Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Kui aktsiaselts asutatakse ilma asutamiskoosolekuta, määratakse esimese nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord kindlaks asutamislepinguga. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahend nr (06. september 2003.a) Nõukogu liikmete tasu ja selle maksmise korra otsustamisel võtab üldkoosolek arvesse nõukogu tööülesanded ja nende ulatuse, samuti emitendi majandusliku seisukorra. Lähtuvalt nõukogu töö iseloomust võib tasu suuruse otsustamisel võtta arvesse ka nõukogu esimehe tööga seotud erisused Üldkoosolekul määratud nõukogu liikme tasu suurus ja maksmise kord avaldatakse emitendi aruandes, tuues eraldi välja põhi- ja lisatasu (sh lahkumishüvitus ja muud makstavad hüved). 16

17 Kui nõukogu liige on majandusaasta jooksul osalenud vähem kui pooltel nõukogu koosolekutel, siis märgitakse see Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes eraldi ära Huvide konfl ikt Nõukogu liikmed väldivad huvide konflikti tekkimist oma tegevuses. Nõukogu liige eelistab oma tegevuses nõukogu liikmena emitendi huvisid isiklikele või kolmanda isiku huvidele. Nõukogu liige ei kasuta isiklikes huvides ärilisi pakkumisi, mis on suunatud emitendile. Nõukogu lähtub oma tegevuses emitendi ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest. TsÜS 35: Juriidilise isiku juhtorgani liikmed peavad oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalsed Nõukogu liikme kandidaat teavitab enne tema valimist teisi nõukogu liikmeid huvide konflikti olemasolust, selle tekkimisel peale valimist teatab ta sellest viivitamatult. Ärilisest pakkumisest, mis tehakse nõukogu liikmele, tema lähedasele või temaga seotud isikule ning on seotud emitendi majandustegevusega, teatab nõukogu liige viivitamatult nõukogu esimehele ja juhatusele. aruandes näidatakse ära majandusaasta jooksul tekkinud huvide konfliktid koos igakordsete lahendustega. Nõukogu liikme lähedane isik on tema abikaasa, alaealine laps ja temaga antud hetke seisuga vähemalt aasta ühist majapidamist omav isik. Nõukogu liikmega seotud isik on tema või tema lähedase poolt juhitav või kontrollitav seltsing või juriidiline isik, samuti seltsing või juriidiline isik, mille juhtimist tema või tema lähedane isik oluliselt mõjutab, või mis on loodud tema või tema lähedase kasuks või huvides või mille majandushuvid on olulises ulatuses sarnased tema või tema lähedase majandushuvidega. ÄS 324: (1) Nõukogu liige ei või üldkoosoleku otsuseta: 1) olla füüsilisest isikust ettevõtjaks aktsiaseltsi tegevusalal; 2) olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik; 3) olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega. (2) Kui nõukogu liikme tegevus on vastuolus käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatuga, võib aktsiaselts nõukogu liikmelt nõuda keelatud tegevuse lõpetamist, keelatud tegevusest saadud tulu üleandmist aktsiaseltsile, samuti kahju hüvitamist ulatuses, mis ületab sissenõutud tulu. (3) Keelatud tegevuse lõpetamise ja keelatud tegevusest saadud tulu üleandmise nõude aegumistähtaeg on kolm kuud päevast, mil aktsiaselts sai teada konkurentsikeelu rikkumisest, kuid mitte pikem kui kolm aastat konkurentsikeelu rikkumisest. Kahju hüvitamise nõudele kohaldatakse üldist aegumistähtaega Nõukogu liige astub tagasi või ta kutsutakse tagasi, kui tema huvide konflikt on olulise ja kestva iseloomuga Nõukogu liige peab rangelt kinni äriseadustikus sätestatud konkurentsikeelust (äriseadustik 324) ning teavitab viivitamatult teisi nõukogu liikmeid enda kavatsusest osaleda ettevõtluses emitendiga samal tegevusalal. 17

18 IV Juhatuse ja nõukogu koostöö Loomulik on, et ettevõtte omanikud esitavad nõukogu kaudu juhatusele oma soovid ning sõnastavad eesmärgid. Tegelikkuses kujuneb siiski olukord, kus just äritegevusega kõige rohkem kokku puutuv ettevõtte juhatus peab sõnastama eesmärgid, mille nõukogu kinnitab. Sellise olukorra ilmnemisel peaks juhatus valmistama ette nõukogule otsuste projektid ning lisama vajalikud kirjalikud selgitused. Selline käitumine tagab parimal viisil selle, et juhatuse ja nõukogu vaheline kokkulepe äri arendamiseks on selgelt dokumenteeritud. TsÜS 32: Juriidilise isiku osanikud, aktsionärid või liikmed, samuti juriidilise isiku juhtorganite liikmed peavad omavahelistes suhetes järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. ÄS 306 lõige 3: Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. ÄS 317 lõige 6: Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide aktsiaseltsi dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, aktsiaseltsi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele. ÄS 317 lõige 7: Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ning bilansi koostamist. Nõukogu kinnitab ka aktsiaseltsi aastaeelarve, kui seda ei ole põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse. ÄS 272: Aktsionäre tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt. Ettevõtte omanikke tuleb äri arengutest informeerida üheaegselt. Väheste omanikega ettevõttel on mõistlik sisse seada aruanne, mis läheb regulaarselt ja ühesuguses vormis kõigile omanikele Juhatus ja nõukogu teevad emitendi huvide parima kaitsmise eesmärgil tihedat koostööd. Koostöö aluseks on eelkõige avatud arvamustevahetus nii juhatuse ja nõukogu vahel kui ka juhatuse ja nõukogu siseselt. Juhatus ja nõukogu töötavad ühiselt välja emitendi tegevuseesmärgid ja strateegia. Juhatus lähtub emitendi juhtimisel nõukogu poolt antud strateegilistest juhistest ning arutab nõukoguga strateegilisi juhtimisküsimusi kindlate ajavahemike tagant. Juhatus ja nõukogu avaldavad omavahelise tööjaotuse emitendi juhtimisel emitendi põhikirjas sätestamata ulatuses. Tööjaotuse muutmisel avaldatakse muudatuse sisu, mõju emitendile ja rakendamise aeg Juhatus ja nõukogu astuvad ühiselt samme, et vastastikune andmevahetus oleks piisav ja tõhus. Juhatus teavitab nõukogu korrapäraselt kõikidest olulistest asjaoludest, mis puudutavad emitendi tegevuse planeerimist ja äritegevust, tema tegevusega seotud riske ning nende riskide juhtimist. Juhatus juhib eraldi tähelepanu sellistele muutustele emitendi äritegevuses, mis kalduvad varem seatud plaanidest ja eesmärkidest kõrvale, tuues seejuures välja muutuste põhjused. Nimetatud teave edastatakse ilma viivituseta ja see hõlmab kõiki olulisi asjaolusid. Nõukogu määratleb täpsemalt juhatuse poolt teabe edastamise tingimused ja sisu. Andmed, mis on vajalikud nõukogu otsuste tegemiseks, sealhulgas raamatupidamise aastaaruanne, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne ja audiitori järeldusotsus, saadab juhatus nõukogule piisava ajavaruga enne nõukogu koosoleku toimumist Juhatuse ja nõukogu liikmed järgivad vastastikuse andmevahetuse korraldamisel konfidentsiaalsusnõudeid, mis tagavad kontrolli eelkõige hinnatundliku teabe liikumise üle. Juhatus tagab konfidentsiaalsusnõuete järgimise ka emitendi töötajate poolt, kes sellise teabega kokku puutuvad. V Teabe avaldamine 5.1. Emitent kohtleb kõiki aktsionäre võrdselt ja teavitab kõiki aktsionäre olulistest asjaoludest võrdselt. Aktsionäride ja investorite teavitamisel kasutab emitent sobivaid infokanaleid, sealhulgas enda veebilehte. Aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõte ei võta emitendi õigust viivitada siseteabe avaldamisega ega edastada avalikustamata siseteavet selle saamiseks õigustatud isikutele. 18

19 Väga oluliste otsuste puhul võib kaaluda ka teavitamisstrateegiat, kus esmalt antakse teada info avalikustamise täpne aeg ning alles selle aja saabumisel edastatakse info ise Emitendi veebileht on selge ülesehitusega ning avalikustatav teave lihtsalt leitav. Avalikustatav teave on kättesaadav ka inglise keeles. Emitent avalikustab aasta jooksul avalikustamisele kuuluva teabe (sealhulgas aastaaruanne, vahearuanded, üldkoosoleku kokkukutsumise teade) avalikustamise kuupäevad majandusaasta alguses eraldi teates, nn finantskalendris. Nimetatud teate avalikustab emitent ka oma veebilehel Emitendi veebilehel on aktsionäridele kättesaadav: - aruanne kohta; - üldkoosoleku toimumise kuupäev, koht, päevakord ja muud üldkoosolekuga seotud andmed; - põhikiri; - nõukogu poolt kinnitatud emitendi üldised strateegiasuunad; - juhatuse ja nõukogu koosseis; - andmed audiitori kohta; - majandusaasta aruanne; - vahearuanded; - aktsionäridevahelised kokkulepped, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist (kui need on sõlmitud ja emitendile teada); - muud andmed, mis avaldatakse alusel. Osaliselt on see Börsi reglemendi Nõuded emitentidele osa Juhatus ja nõukogu kirjeldavad üldkoosolekule esitatavas majandusaasta aruandes emitendi juhtimistavasid, sealhulgas nende kooskõla käesoleva ga. Kui emitendi juhtimine erineb Heas Ühingujuhtimise Tavas kirjeldatust, siis põhjendavad juhatus ja nõukogu sellist erinevust. Lisaks kirjeldavad juhatus ja nõukogu üldkoosolekule esitatavas aruandes käesolevas Heas Ühingujuhtimise Tavas nõutud asjaolusid. aruanne esitatakse tegevusaruande eraldi peatükina Kui emitent teavitab finantsanalüütikuid või teisi isikuid emitendiga seotud faktidest või hinnangutest, siis avaldab emitent selle teabe ka aktsionäridele oma veebilehel. Üldkoosolekul kas aktsionäride küsimustele vastates või muul viisil avaldatud siseteabe, mida ei ole varem avalikustatud, avalikustab emitent viivitamatult pärast üldkoosoleku toimumist Emitent korraldab andmevahetuse ajakirjanike ja analüütikuga läbimõeldult ja hoolikalt. Emitent hoidub suhtlemisel analüütikutega tegudest, mis võiksid seada ohtu analüütiku sõltumatuse või emitendi sõltumatuse analüütikust. Emitent avalikustab analüütikutega kohtumiste, analüütikutele või investoritele või institutsionaalsetele investoritele tehtavate esit- 19

20 luste ja pressikonverentside toimumise ajad ja asukohad emitendi veebilehel. Emitent võimaldab aktsionäridel osaleda nimetatud üritustel ning teeb ettekanded kättesaadavaks oma veebilehel. Emitent ei korralda kohtumisi analüütikutega ega investoritele tehtavaid esitlusi vahetult enne finantsaruandluse (vahearuanded, majandusaasta aruanne) avalikustamise kuupäevi. VI Finantsaruandlus ja auditeerimine 6.1.Aruandlus ÄS 331: Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. RmtpS 14 lõige 1: Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud lõppenud majandusaasta kohta koostama majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Majandusaasta aruandele lisatakse audiitori järeldusotsus, kui audiitorkontroll on kohustuslik, ja äriühingute puhul majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek. See on börsi reglemendi osa Nõuded emitentidele 5. peatükk Emitent avalikustab korra igal aastal majandusaasta aruande ning majandusaasta jooksul vahearuanded. Juhatus koostab raamatupidamise aastaaruande, mida kontrollivad audiitor ja nõukogu. Nõukogu koosolekul, kus vaadatakse läbi majandusaasta aruanne, osaleb nõukogu kutsel ka emitendi audiitor. Emitendi juhatuse liikmed ning teised tegevjuhtkonda kuuluvad isikud lahkuvad nõukogu koosolekult ajaks, kui audiitor kannab ette auditeerimise olulisemad järeldused. Aktsionäridele esitatakse tutvumiseks majandusaasta aruanne, millele on alla kirjutanud juhatuse ja nõukogu liikmed. Nõukogu teeb koos majandusaasta aruandega aktsionäridele kättesaadavaks ka äriseadustiku 333 lõikes 1 nimetatud nõukogu kirjaliku aruande selle kohta. ÄS 332 lõige 1: Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab juhatus need viivitamatult audiitorile. ÄS 333 lõige 1: Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt koostatud aastaaruande. Aruandes peab lisaks näitama, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud Emitent avalikustab raamatupidamise aastaaruande lisana nimekirja emitendi kontserni mittekuuluvatest äriühingutest, milles emitendi osalus on emitendile olulise tähtsusega. Emitent avalikustab sellise äriühingu ärinime, asukoha, osaluse suuruse, tegevusala, aktsiakapitali suuruse ja eelneva majandusaasta puhaskasumi või -kahjumi. IAS 24. Seotud osapooli käsitleva informatsiooni avalikustamine Raamatupidamise aastaaruande lisades avaldatakse emitendi sidemed aktsionäridega, kes on käsitatavad seotud isikutena raamatupidamise seaduse 17 lõikes 2 osutatud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite alusel. 20

21 6.2.Audiitori valimine ja raamatupidamise aastaaruande auditeerimine Nõukogu teeb koos üldkoosoleku kokkukutsumise teatega aktsionäridele kättesaadavaks andmed audiitori kandidaadi kohta, sealhulgas allpool nimetatud andmed tema ärisidemete kohta. Kui audiitoriks soovitakse nimetada eelneval majandusaastal emitendi aruandeid auditeerinud audiitor, siis avaldab nõukogu hinnangu tema tegevusele. ÄS 328 lõige 1: Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab üldkoosolek, kes määrab ka audiitorite tasustamise korra. Audiitori nimetamiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Enne, kui nõukogu esitab üldkoosolekule valimiseks audiitori kandidaadi, küsib nõukogu audiitori kandidaadilt ülevaate selle kohta, milline tööalane, majanduslik või muu seos, mis võib mõjutada audiitori sõltumatust, on ühelt poolt audiitori, tema juhtorganite ja juhtivaudiitorite ning teiselt poolt emitendi ja tema juhtorganite vahel. Nõukogu poolt audiitori tegevusele antav hinnang kirjeldab muuhulgas teenuseid (sealhulgas nõustamisteenused), mida audiitor on emitendile eelneva aasta jooksul osutanud või hakkab emitendile järgneva aasta jooksul osutama. Samuti avaldatakse tasu, mida emitent selliste teenuste eest audiitorile on maksnud või maksab. Kui nõukogu teeb ettepaneku valida uus audiitor, siis põhjendab ta üldkoosolekule eelmise audiitoriga lepingu lõpetamise põhjuseid Juhatus esitab enne audiitoriga audiitorteenuse lepingu sõlmimist lepingu eelnõu nõukogule kinnitamiseks. Audiitoriga sõlmitavas lepingus lepitakse eelkõige kokku audiitori tööülesanded, ajakava ja tasu. Emitent ei sõlmi lepingut, mille kohaselt auditeerimise eest makstava tasu avaldamine on lepingu rikkumine. Lepingu alusel kohustub audiitor teatama nõukogu esimehele viivitamatult igasugusest ohust audiitori sõltumatusele või töö professionaalsusele, mis ilmneb auditeerimise käigus, välja arvatud juhul, kui selline oht kõrvaldatakse viivitamatult. Lepingu alusel kohustub audiitor viivitamatult teatama nõukogule talle teatavakssaanud olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada nõukogu tööd ja emitendi juhtimist. Audiitoriga sõlmitav leping ei tohi seada audiitorile mingil moel takistusi emitendi tegevuse hindamisel. Audiitortegevuse seadus 43: Audiitor või audiitorühing sõlmib kliendiga lepingu, kus lepitakse kokku lepingut täitev ning juhtivaudiitor, nende ülesanded, tasu vorm ja määr ning audiitori ja kliendi vastutus. Kliendi soovil sõlmitakse leping kirjalikus vormis Audiitorite rotatsiooni korraldamisel lähtub emitent Finantsinspektsiooni 24. septembri 2003.a juhendist Riikliku finantsjärelevalve teatud subjektide audiitorite rotatsioon Lepingu alusel kohustub audiitor avaldama nõukogule ja üldkoosolekule temale tavapärase auditi teostamise käigus teatavaks saanud asjaolud, mis osutavad mittejärgimisele juhatuse või nõukogu poolt. Nimetatud asjaolude kohta koostab audiitor märgukirja, mis esitatakse emitendile koos 21

22 audiitori järeldusotsusega. Audiitor ei kajasta märgukirjas asjaolusid, mida juhatus on aruandes selgitanud Üldkoosolek, nõukogu ja juhatus võimaldavad audiitoril viia auditeerimine läbi vastavalt rahvusvahelistele auditeerimise standarditele. Sageli teevad auditit mitu sama audiitorfi rma audiitorit. Sellisel juhul võiks ettevõte nõuda, et audiitorfi rma teavitab kirjalikult, kuidas olid töörühmas ülesanded jagatud Auditeerimise järelduste tutvustamisel nõukogule esitab audiitor muuhulgas: - ülevaate auditeerimise käigust, koostööst sisekontrolli töötajate ja juhatusega, samuti olulistest teemadest, mida juhatusega arutati ning ettepanekutest, mida juhatus raamatupidamise aastaaruande koostamisel arvesse ei võtnud; - ülevaate audiitori sõltumatusest ja huvide konflikti puudumisest auditeerimise jooksul; - analüüsi muutustest omakapitalis ja asjaoludest, mida ei ole kajastatud avalikustatavas aruandes, kuid mis on olulise tähtsusega emitendi finantsseisukorrast ja -tulemusest arusaamisel; - enda arvamuse ühekordsete kirjete, nende suhtes raamatupidamises kasutatava arvestuspõhimõtte ja selle mõju kohta; - enda arvamuse tehtud finantsprognooside ja eelarve kvaliteedi kohta. Audiitor esitab ülalkirjeldatud ülevaate, analüüsi ja arvamuse nõukogule kirjalikult. Lisa. Nõukogu liikme sõltumatuse määrab seotus ettevõttega Sõltumatu on nõukogu liige, kes: (a) ei ole emitendi, teda kontrolliva aktsionäri või tema kontserni äriühingu ega emitendi kontrollitava äriühingu nõukogu, juhatuse ega tegevjuhtkonna liige ega ole nimetatud positsioonil töötanud viimase kolme (3) aasta jooksul; (b) ei ole emitendi, teda kontrolliva aktsionäri ega tema kontserni äriühingu ega emitendi kontrollitava äriühingu töötaja; (c) ei saa emitendilt, teda kontrollivalt aktsionärilt, tema kontserni äriühingult ega emitendi kontrollitavalt äriühingult olulisel määral tasu, välja arvatud tasu, mis on makstud emitendi nõukogu liikme tasuna; (d) ei ole otseselt ega kaudselt esindanud kontrollivat aktsionäri; 22 (e) ei ole ega ole viimase aasta jooksul olnud, ei isiklikult ega ka enda kontrollitava äriühingu kaudu olulistes ärisidemetes emitendi, teda kontrolliva aktsionäri ega tema kontserni äriühinguga ega emitendi kontrollitava äriühinguga. Ärisidemeteks loetakse ka kaupade või teenuste (sh finants-, õigus-, nõustamis- või konsultatsiooniteenused) omandamist, kasutamist või võõrandamist otsese või kaudse rahalise vastutasu eest olulises ulatuses; (f) ei ole ega ole viimase kolme (3) aasta jooksul olnud emitenti, teda kontrollivat aktsionäri ega tema kontserni äriühingut ega emitendi kontrollitavat äriühingut auditeeriv audiitor ega teda auditeeriva audiitorühingu kliendilepingut täitev audiitor, juhtivaudiitor ega töötaja, kes osaleb auditi teostamisel; (g) ei ole juhatuse liige ega tegevjuhtkonda kuuluv isik äriühingus, milles emitendi, teda kontrolliva aktsionäri või tema kontserni äriühingu või emitendi kontrollitava äriühingu juhatuse liige või tegevjuhtkonda kuuluv isik tegutseb nõukogu liikmena, ega oma teiste äriühingute või isikute kaudu teisi olulisi sidemeid emitendi juhatuse liikmetega; (h) ei ole olnud sõltumatuks nõukogu liikmeks kauem kui kümme (10) aastat; (i) ei ole emitendi, teda kontrolliva aktsionäri ega tema kontserni äriühingu ega emitendi kontrollitava äriühingu juhatuse liikmele, tegevjuhtkonda kuuluvale isikule ega punktides (a) kuni (h) nimetatud isikutele lähedane isik.

23 Hea Juhtimistava aluspõhimõtted Kilvar Kessler on advokaat ja Tartu Ülikooli Õigusinstituudi lektor. Ta on ka üks Hea Ühingujuhtimise Tava koostajaid. on reeglite kogu, mis määratleb, kuidas peaks ühingu poolt loodud majanduslik tulu jagunema erinevate huvirühmade vahel. Eesti (Tava) aluseks on järgmised väärtused: aktsionärid osalevad juhtimisel aktiivselt ja vastutustundlikult; aktsionäre koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt ning aktsiaseltsi juhitakse ausalt, läbipaistvalt ja ettenähtavalt. aitab paremini mõista äriseadustikku, muuta juhtimist arusaadavamaks ning vähendada seeläbi tehingukulusid ja ressursside hinda. Klassikaliselt on Hea Ühingujuhtimise Tava mõeldud börsiettevõtetele, kuid seda võivad rakendada kõik ettevõtted. A. Õigusmajanduslik arutelu 1. Äriseadustik on vajalik tehingukulude vähendamiseks Ettevõtteseadus (äriseadus) on mudelleping äri tegemiseks teatud vormis, et säästa tehingukulusid. Äriseadusega võrreldavad on tööseadused, sest investorite (aktsionäride) kõrval on ka töötajad äri väärtusketi osad. Ühiskond on tavaliselt leppinud tööturu ebatäiuslikkusega ning jaotab seetõttu töötaja õigusi kaitstes teatud kulud seadustega ümber. Ka äriseaduses võib olla sarnast lähenemist, eriti väikeaktsionäride kaitse osas. Seadus ja Hea Ühingujuhtimise Tava peavad üldiselt soodustama, et aktsionärid osalevad juhtimisel aktiivselt ja vastutustundlikult. 2. Aktsionärid osalevad juhtimisel aktiivselt ja vastutustundlikult Aktsionärid osalevad aktsiaseltsi juhtimises informatsiooni hankimisel, selle analüüsimisel ja hääletamisega üldkoosolekul. Paljude aktsionäridega seltsides aktsionärid enne hääletamist siiski infot ei kogu. Igaüks teab, et tema hääl on nii tühine, et see ei pääse mõjule. Nii jätavadki väikeaktsionärid info kogumata ja lähevad koosolekule külmalt. Samuti ei kogu aktsionärid infot siis, kui lubatud hüved (dividendid) on liiga väikesed. Sedasi kipub juhtuma, et hääle efektiivne teostamine on võimalik üksnes ainuaktsionäriga seltsis. Muudel juhtudel sõltuvad aktsionärid ettevõtte juhtide antavast infost. Seetõttu on juhtkonna poolt aktsionäridele piisava ja õige info andmise tagamine seadusega äärmiselt oluline ja isegi vältimatu. 3. Aktsionäre koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt Suuraktsionäri olemasolu teeb ka väikeaktsionäride elu lihtsamaks ja odavamaks, sest suuraktsionär valvab reeglina juhatuse järele paremini. Samas tekib risk, et suuraktsionär kasutab oma positsiooni ehk eelistab tulude jaotamisel ennast teistele. Probleemi saab lahendada põhikirjas kõrgemate otsuse vastuvõtmiseks vajalike häälekünniste sätestamisega. Kuid selleni jõudmine võib olla seotud väga suure tehingukuluga. Teisalt, mida suuremad on väikeaktsionäride õigused, seda suurem on tõenäosus tupikuks (ehk kokkuleppe saavutamise kulud kaaluvad üles kokkuleppest saadava hüve). Seega tuleb kahe olukorra vahel sätestada optimaalne tasakaal. 4. Aktsiaseltsi organeid juhitakse ausalt, läbipaistvalt ja ettenähtavalt Inimesed ei suuda tulevikku täpselt prognoosida. Mida täpsemalt saame kirjutada lepingu, seda vähem on vaja hoolsust selle täitmiseks. Mida üldisem on leping, seda rohkem ja hoolsamalt tuleb muganduda lepingu täitmise hetkega. Mida väiksem on juhi osalus ettevõtmises, seda erinevamad on ettevõtmise omajate ja juhi huvid. Antud huvide lahknevust vähendavad sellised tegurid nagu konkurents tööjõuturul ja üldine konkurents. Need vähendavad, kuid ei kõrvalda huvide erinevust. Huvide erinevust võiksid kõrvaldada detailsed lepingud, kuid kas sellise lepingu saavutamiseks tehtavad kulutused (ehk info hulk ja selle läbitöötamine) tasuvad ennast ära? Äriühingute juhid tegutsevad turul oma teenuseid müües aastakümneid ning enamasti ei rikastu nad ühe tehinguga. Lisaks on info juhtide tegude kohta aktsionäridele ja teistele isikutele suures osas kättesaadav. Seega tasub juhtidel pikas perspektiivis käituda oma parimate oskuste kohaselt. Kahte eelnevat olukorda vaadeldes tundub, et odavaim 23

24 on üldise hoolsus- ja lojaalsuskohustuse kehtestamine (lepingus või seaduses). Eestis on hoolsuskohustus sätestatud äriseadustikus juhatuse liikme kohustusena tegutseda majanduslikult kõige otstarbekal viisil. See tähendab, et juhatuse liige peaks olema (1) hoolas, (2) otsuste vastuvõtmiseks piisavalt informeeritud, (3) ega tohi võtta ettevõttele põhjendamatuid riske. Kui juhatuse liige ei tegutse hoolsusega, mida tavaline mõistlik inimene taolises ametis sarnastel tingimustel ilmutaks, siis võib teda pidada hoolsuskohustust rikkunuks. Juhatuse liikmel on kohustus toimida tsiviilõiguste teostamisel ja tsiviilkohustuste täitmisel heas usus. Viimati nimetatust tuleneb juhatuse liikme kohustus vältida oma tegevuses enda ja aktsiaseltsi huvide konflikti. Positsioonid (1), (2) ja (3) on kuluelemendid, kus (1) on üldmõiste, (2) viitab teabe kogumise kohustusele ja (3) on riskide hindamiseks. Eestile sarnase õigussüsteemiga Saksamaa vanema kohtupraktika kohaselt sisustati põhjendamatute riskide test järgmiselt: see on täidetud, kui kogutud info alusel saab järeldada, et otsuse tulemused on seltsile positiivsed/ tulusad. Juhatuse liikmel on suvaõigus hinnata ja võtta riske oma kohustuste täitmisel. Uuema kohtupraktika kohaselt sisaldab taoline suvaõigus mõningatel juhtudel ka valehinnangute andmise õigust, isegi juhul kui käituti ülima hoolsusega: halb õnn ei pea olema hoolsuskohustuse rikkumine. Ärilise ebaõnnestumise puhul võib nõukogu juhatuse või juhatuse liikme tagasi kutsuda. 24 Seega, mida väiksemate kuludega on investoril võimalik hankida infot juhtkonna ausast tegutsemisest ja mida hoolsamalt ja lojaalsemalt juhtkond tegutseb, seda suuremat preemiat võib investor aktsia eest maksta. Loomulikult ei lahenda see riski ja tulu dilemmat, sest hoolsus konservatiivsuse vormis võib tähendada madalamat tulu. B. Eesti 1. Tava on mõeldud eelkõige börsiettevõtetele, teiste ühingute puhul võib Tava järgimine odavdada fi nantseerimist ja muid ressursse. on olemas praktiliselt kõikides Euroopa riikides. Tavad on erinevad, sest ühinguõigus ei ole ühtne. Klassikaliselt on Hea Ühingujuhtimise Tava mõeldud börsiettevõtetele (avalikele emitentidele). Eesti avalikud emitendid on aga teatud mõttes kinnised, sest turg on väike, mittelikviidne ja emitent enamasti ühe aktsionäri kontrolli all. Eesti koostamisel arvestasime selle aspektiga. Kinniste äriühingute puhul, erinevalt avalikest emitentidest, ei teki juhtkonna esinduskulu suuruse probleemi. Kontrolliv aktsionär suudab reeglina seirata ja kontrollida juhtkonna tegevust. Kinnise äriühingu probleemiks on kontrolliva aktsionäri soov eelistada ennast teistele aktsionäridele tulu jaotamisel. Tulu jaotamist tuleb antud juhul mõista laiemalt, mitte kitsalt juriidilises mõttes dividendide otsustamise ja tasumisena. Seega võib Tava olla mugandustega sobiv ka väikeaktsionäridega mitteavalikele aktsiaseltsidele, mis on piisavalt suured. Tava järgimine võib mõjutada äriühingute finantseerimiseks vajaliku raha hinda, sest soodustab paremat riskijuhtimist. 2. Institutsionaalsed investorid ja laenuandjad hindavad Tava järgimist Institutsionaalsed investorid hinnastavad reaalselt head ühingujuhtimist. McKinsey Global Investor Opinion Survey on Corporate Governance (2002) kohaselt on ühingujuhtimine vähemalt sama oluline, kui avaliku emitendi finantsnäitajad. Sama uurimuse kohaselt maksavad investorid hea ühingujuhtimise eest preemiat 11% kuni 41% aktsia hinnast. Aktsia hinnastamisel ühingujuhtimise valguses kasutatakse vastavate reitinguagentuuride abi (Governance-Metrics International, Institutional Shareholder Services jt.). Reitinguagentuurid hindavad: Aktsionäriõigusi (häälte ja aktsiate nimiväärtuse võrdelisus, hääle teostamise võimalus, aktsionäride õigused, sh ettepanekute tegemine üldkoosolekul, hääletamis-mehhanismid); Aktsionäride vara suurendamist (juhtkonna tasustamine, tegevuse mõju aktsionäride investeeringule, kaitstus ebasõbralike ülevõtmiste eest); Läbipaistvust (investorsuhete toimimine, kapitali- ja aktsionäride struktuur, teabe avalikustamine, ühingujuhtimise tava täitmisest deklareerimine); Juhtkonna struktuuri ja toimimist (valimine, koosseis, toimimine: auditikomitee, kompensatsiooni ja nimetamise komitee, eetika- ja keskkonnakomitee)

25 3. Tava vabatahtlikust täitmisest annab emitent investoritele aru vastavates aruannetes kord aastas 3.1 Emitent täidab Tava vabatahtlikult, kuid peab täitmisest investorile aru andma Tava on õigusnormide kogu, mille täitmist ei taga riik oma sunnijõuga, vaid turg oma otsustusvabadusega. Tava täitmise kontrollimiseks on kolm võimalust: riik tagab täitmise oma sunnijõuga; riik tagab täitmise kontrollimise oma sunnijõuga (täida või selgita); riik ei puutu asja. Paljud riigid on otsustanud tagada Hea ühingujuhtimise Tava täitmise kontrolli oma sunnijõuga. Euroopa Komisjon soovib selle lähenemise kehtestada kogu Euroopa Liidus. Täpsemalt tähendab täida või selgita põhimõte, et Hea Ühingujuhtimise Tava järgimine on vabatahtlik, kuid selle järgimisest peab ettevõte avalikkust teavitama oma vastavas dokumendis. Juhul, kui ettevõte (või tema suuraktsionär) ei täida mõnda Tava sätet, siis tuleb tegevusaruandes selgelt viidata vastavale sättele Tavas ning selgelt ja arusaadavalt põhjendada selle sätte täitmata jätmist. Aktsionärid ja avalikkus kaaluvad, kas ja millist mõju omab nende investeerimisotsustele emitendi poolt Tava järgimine, täielik või osaline mittetäitmine. Järelevalveorganid võivad kontrollida, kas emitendi poolt Tava täitmise hindamine (mitte täitmine ise!) toimus piisavalt hoolsalt. 3.2 Tava täitmisest antakse aru kord aastas vastavas aruandes Hinnates täida või selgita põhimõtte rakendamise kulu, ei pruugi Tava täitmisest igapäevane või igakuine aruandmine olla otstarbekas, kuna juhtimise süsteemid enamasti on pigem staatilised ja Tava täitmise kontrollimine kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide (advokaadid, audiitorid) kaasamise tõttu pigem kulukas. Seega praegusel etapil on mõistlik Tava täitmisest aru andmine üks kord aastas. Raamatupidamise seaduse kohaselt antakse tegevusaruandes ülevaade raamatupidamiskohustuslase tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal. Tegevusaruanne on majandusaasta aruande osa. Äriseadustiku 333 lg. 1 kohaselt koostab nõukogu aruande majandusaasta aruande kohta enne selle esitamist aktsionäride üldkoosolekule. Selles, nn. 333 aruandes peab lisaks näitama, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud. Seega põhimõtteliselt võib Tava täitmise aruanne sisaldada tegevusaruandes ja nõukogu 333 aruandes. 4. Tava käsitleb juhtimisorganite tegevust ja info kättesaadavust Tavaga püütakse ühtlustada avali kustamis- ja juhtimisnõudeid, andmaks kindlama aluse teadlikule investeerimisotsusele ja võimaldamaks aktsionäride ja teiste asjaomaste parema kaitse. Tava annab selged käitumisjuhised, mis aitavad lahendada huvide konflikte ja vältida teatud asjaomaste liigset survet äriühingu juhtimisel. Tava ei korda enamasti äriseadustikku, vaid täiendab ning sisustab seda. Tava püüab rääkida olulisest ja praktilisest lühidalt. C. Viis soovitust seoses hea ühingujuhtimisega 1. Tugev organisatsiooni- ja juhtimiskultuur on hea ühingujuhtimine tegelikkuses. Juhtkond peab ise käituma enda soovitava kultuuri kohaselt, sõnad ja teod ei tohi lahkneda. Töötajate meelsuse seab juhtkond. 2. Hoolsus ja ausus on võtmeks vastutusest vabanemisel, ka kõrgendatud nõudmiste kontekstis. Vältige isiklike huvide segunemist äriühingu omadega. Tegutsege oma parimate oskuste kohaselt. 3. Määratlege täpselt nõukogu järelevalvefunktsioon ja juhatuse juhtimisfunktsioon. Nõukogu jõuline sekkumine juhtimisse alandab juhatuse omavastutust ning ettevõtlikkust. Nõu kogu peab eluterve skepsisega hoolisema, et juhatus identifitseerib ja maandab riskid tulemuslikkusele. Nõukogu peab laskma juhatusel näidata tulemusi, veendumaks, et juhatus on parim meeskond selle äri juhtimiseks. 4. Kaasake ja informeerige aktsionäre, sest nemad on äri alus. 5. Suhtuge audiitoritesse lugupidavalt püüdes mõista nende järelevalvelist rolli. Audiitor on omaniku esindaja, ärge püüdke teda mõjutada käituma endale sobival moel. 25

26 Näide Tava järgimisest: Porsche aruanne 26. veebruaril aastal kehtestas ga tegelev Saksa valitsuskomisjon väärtpaberibörsi nimekirjas olevatele ettevõtetele käitumisjuhised. Ettevõtted peavad koostama igal aastal aruande, kus nad kinnitavad, kas nad järgivad Hea Ühingujuhtimise Tava või mitte. Kui ettevõte ei järgi mõnda punkti, siis esitab ta aruandes selgelt ja üheselt mittejärgimise põhjused. Porsche AG aruanne aastast 2004 Porsche AG järgib enamusi Tava mittekohustuslikke juhiseid. Samas ei järgi Porche AG mõningaid juhiseid, mille põhjuseks on peamiselt ettevõtte spetsiifilised iseärasused. Järgnevalt ongi välja toodud nimetatud juhised ja nende mittejärgimise põhjused. Kui ettevõte ostab juhtidele kindlus tuspoliisid, siis määratakse sobiv omavastutuse määr. Seda soovitust ei järgita. Porche kindlustab juhtude riskid ettevõtte üldise vara- ja vastutuskindlustusega, kuid ei lisa omavastutust. Suur omavastutuse määr, mis järgides võrdsuse printsiipi peaks olema üks kindel summa, mõjutaks juhatuse ja nõukogu liikmeid vägagi erinevalt sõltuvalt nende isiklikest sissetulekutest ja varadest. Halvimal juhul võib kõige väiksema sissetulekuga nõukogu liige leida end tõsistes finantsraskustes, mida ei saa õiglaseks pidada, kuna kõikidel nõukogu liikmetel on ühesugused kohustused. Nõukogu moodustab auditi komitee, mis tegeleb peamiselt raamatupidamise ja riskijuhtimisega, tagab audiitori sõltumatuse, annab audiitorile volitused, määrab kindlaks auditi prioriteedid ja lepib kokku audiitoritasu. Porsche aktsionäride struktuur on omanäoline ja sellest tulenevalt peavad kõik nõukogu liikmed saama kõikide oluliste küsimuste kohta samaväärset informatsiooni. Porche on alati jaganud kõikidele nõukogu liimetele vägagi detailset informatsiooni, eriti just raamatupidamise ja riskijuhtimise küsimustes ja terve nõukogu peab olema kaasatud audiitoriga peetavatesse põhjalikesse aruteludesse raamatupidamise aastaaruande küsimustes. Juhatuse ja nõukogu liikmed annavad ettevõtte fi nantsaruande seletuskirjas kogu vajaliku informatsiooni fi rma või emafi rma aktsiate ostu ja müügi ning samuti nendega seotud optsioonide ja derivatiivide kohta. Aruanne tuleb esitada siis, kui juhatuse ja nõukogu üksikud liikmed omavad aktsiaid (kaasaarvatud optsioonid ja dervatiivid) koguses, mis kas otseselt või kaudselt ületab 1% kogu ettevõtte poolt väljaantud aktsiatest. Kui juhatuse ja nõukogu kogu aktsiapakk ületab 1% ettevõtte poolt väljaantud aktsiatest, siis esitatakse eraldi aruanded juhatuse ja nõukogu kohta. Kõik põhiaktsiad on Porsche ja Piëchi perekondade omanduses ja aktsiate proportsionaalne jaotus avaldatak- 26

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteerimisest 18. mail 2006. Käesolev aruanne kirjeldab Nordecon

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil 1997. a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga.

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Aktsiaseltsis Tallinna Sadam võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks moodustatud uurimiskomisjoni 9. veebruari a istungi päevakorrapunkti 3

Aktsiaseltsis Tallinna Sadam võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks moodustatud uurimiskomisjoni 9. veebruari a istungi päevakorrapunkti 3 Aktsiaseltsis Tallinna Sadam võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks moodustatud uurimiskomisjoni 9. veebruari 2016. a istungi päevakorrapunkti 3 juures toimunud arutelu üleskirjutus Komisjoni istungile

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem