CM

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "CM"

Väljavõte

1 EUROOPA PARLAMENT Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Õiguskomisjon Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon TEATIS LIIKMELE Teema: Õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku kandidaadi Viviane REDINGi kuulamine Lisas on esitatud Viviane REDINGi saadetud kirjalikud vastused. CM\ doc PE v02-00 Ühinenud mitmekesisuses

2 Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus 1. Millised Teie isikuomadused ja kogemused on eriti vajalikud volinikuks saamisel ja Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis? Kasvasin üles Luksemburgis väikeses paljude naabritega riigis, mistõttu sain juba varases eas praktilise kogemuse piiride tähendusest Euroopas. Schengen on seega minu kui luksemburglase jaoks midagi palju enamat kui pelgalt poliitiline mõiste. Piiride kaotamine, nii füüsilises kui ka õiguslikus tähenduses, mille tulemusena lihtsustub Euroopa kodanike elu, vähenevad kulutused äritehingutele ja tänu millele saavad eurooplased üksteisele lähedasemaks, on motiveerinud mind astuma Euroopa poliitilisele areenile. See isiklik kogemus andis mulle tuge, kui ma töötasin Euroopa Parlamendis ( ) justiits- ja siseküsimuste valdkonnas kodanike õiguste ja siseasjade komisjoni aseesimehena. Juba sel ajal pühendusin ma Euroopa Parlamendi ja Euroopa Kohtu rolli tugevdamisele selles olulises poliitikavaldkonnas. Nüüd, Lissaboni lepingu jõustumisega, on see tegelikkuseks saanud. Minu seadmine õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku kandidaadiks vaid kolm päeva enne uue lepingu jõustumist toob mind seega minu poliitiliste tõekspidamiste juurte juurde. Minu kogemus esmalt Luksemburgi parlamendi ja seejärel Euroopa Parlamendi liikmena mõjutab tugevasti minu tööd mulle määratud valdkonnas. Ma alustasin poliitilist tegevust aastal Luksemburgi parlamendi liikmena ja töötasin seal kümme aastat. Seejärel olin kaks ametiaega Euroopa Parlamendis ( ). Kogu oma poliitilise tegevuse jooksul olen juhindunud eesmärgist saavutada käegakatsutavaid tulemusi kodanike jaoks. Selles osas on mul palju kasu olnud aastatel Luksemburgis Esch-sur-Alzette'is volikogu liikmena töötatud aastatest. Kasuks on tulnud ka Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni esimehe amet; sealt saadud kogemus on andnud põhjaliku arusaamise kodanike muredest ja nende ootustest seoses Euroopa institutsioonidega. Sellel kogemusel oli suur mõju minu edasisele tööle Euroopa Komisjonis. Euroopa Komisjoni liikmena hariduse ja kultuuri valdkonna eest vastutades ( ) keskendusin algatustele, mis puudutasid otseselt kodanikke (nt üliõpilaste vahetusprogramm Erasmus Mundus ). Oma teisel ametiajal (alates aastast) infoühiskonna ja meedia volinikuna töötades õnnestus mul parlamendi tugeval toetusel viia telekommunikatsioonialastesse õigusaktidesse sisse uus tarbijate ja kodanike õiguste mõõde; see on kaasa toonud rändlusteenuste madalamad hinnad, Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 ning isikuandmete ja Interneti kasutajate õiguste kindlama kaitse. Loomulikult on naiste ja meeste võrdne kohtlemine olnud mulle kui naispoliitikule üks püsiteemadest. See sai alguse, kui olin Luksemburgi üleriigilise kristlik-sotsialistliku naisteühenduse president ( ). Veelgi teadlikumalt tegelesin selle teemaga Euroopa Parlamendi sotsiaalküsimuste, tööhõive ja töökeskkonna komitee aseesimehena ( ). Hoidsin teemat jätkuvalt päevakorral ja kui asusin tehnilisemat laadi valdkonna infoühiskond ja meedia voliniku ametisse, julgustasin noori naisi IT erialadel tööle PE v /9 CM\ doc

3 hakkama. Minu jaoks on areng, mis on toimunud naiste võrdse kohtlemise küsimuses alates Rooma ehk EMÜ asutamislepingusse artikli 119 lisamisest (nüüd ELi toimimise lepingu artikkel 157), üks revolutsioonilisemaid Euroopa integratsiooni saavutusi ühiskonnas. Mis puutub president Barroso poolt mulle usaldatud vastutusse kanda koos temaga hoolt komisjoni avalike suhete eest, siis saan tugineda kunagise ajakirjanikuna saadud kogemustele. Pealegi olen oma töös alati tähtsustanud kodanike tõhusat teavitamist nendest ELi tegevuspõhimõtetest, mis neid otseselt mõjutavad. Mul on heameel seda suunda jätkates anda veelgi suurem panus ELi teemasid käsitleva teavitustöö tõhustamisse ja selle suunamisse rohkem kohalikule ja piirkondlikule meediale, et teha Euroopa oma kodanikele paremini mõistetavaks. Olen olnud komisjoni liige aastast alates ning oma töös täielikult järginud asutamislepingu ideaale ja õigussätteid, eelkõige kohustust tegutseda Euroopa huvides ilma koduriigilt või mõnelt muult organisatsioonilt juhiseid vastu võtmata. Ma toimin nii ka edaspidi vastavalt ELi lepingu artikli 17 lõikele 3 ja ELi toimimise lepingu artiklile 245, mis käsitlevad komisjoni kohustust tegutseda sõltumatult. Ma kohustun samuti täitma kõiki volinike käitumisjuhendis sätestatud põhimõtteid ning hoiduma minu ametikohale sobimatust käitumisest. Vastavalt volinike käitumisjuhendile ajakohastan veebis avaldatud huvide deklaratsiooni, kui selles esineb muutusi. Valdkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendi ja selle komisjonidega 2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuidas peate ennast parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma osakondade tegevusega? Asepresidendi kandidaadina ja volinike täiskogu liikmena aastast 1999 tahan jätkuvalt rakendada kõik oma kogemused täielikult täiskogu teenistusse. Tahan jätkuvalt panna pearõhu kollegiaalsusele, samas kanda täielikku poliitilist vastutust mulle määratava valdkonna talituste tegevuse eest. Ma olen edaspidigi Euroopa Parlamendi ja selle komiteede käsutuses ning vahetan parlamendiga informatsiooni ning annan neile korrapäraselt aru. Ma tahan kindlasti täita oma institutsioonilist rolli, aidates Euroopa Parlamendil rakendada neid uusi pädevusi, mis Lissaboni leping annab õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonnas. Tihe koostöö Euroopa Parlamendiga aitab mul kodanike vajadustest ja nende õiguste kaitsmisest lähtuvaid poliitilisi meetmeid tagada. Euroopa Parlament võib jätkuvalt kindel olla, et ma osalen isiklikult olulistel läbirääkimistel ja aruteludel. 3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse suurendamise, koostöö tõhustamise ning parlamendi õigusloomega seotud algatuste ja taotluste tõhusate järelmeetmetega, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu jõustumist? Kas olete seoses planeeritavate algatuste või käimasolevate menetlustega valmis edastama parlamendile samal tasemel teavet ja dokumente kui nõukogule? Kinnitan Teile kogu südamest, et täidan pühendunult Euroopa Parlamendiga sõlmitud raamlepingus sätestatud komisjoni ja parlamendi vahelise teabevahetuse kohustust ning viin ellu Lissaboni lepingus sätestatut. Teen tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, kui parlament taotleb komisjonilt seadusandliku ettepaneku esitamist. Tahan oma vastutusalas anda Euroopa Parlamendile, nii komiteele kui ka täiskogule, täielikku ja kohest teavet nii CM\ doc 3/9 PE v02-00

4 käimasolevate menetluste kui ka kavandatavate algatuste kohta. Minu jaoks ei ole parlamendi ja nõukogu võrdsel määral kaasamine mitte üksnes tavapärasest õiguskorrast tulenev nõue, vaid voliniku poliitiline kohus, sest volinik on eelkõige vastutav Euroopa Parlamendi liikmete ees, kes on otse rahva poolt valitud. Poliitikaga seotud küsimused 4. Millised on kolm peamist prioriteeti, mida kavatsete oma kavandatavas valdkonnas edendada, võttes vajaduse korral arvesse rahandus-, majandus- ja sotsiaalset kriisi ning säästva arenguga seotud probleeme? Lissaboni leping annab Euroopa Liidule õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonnas uued pädevused ning need kuuluvad ühenduse meetodi alla. Minu üldine prioriteet on täielikult rakendada Lissaboni lepingust tulenevad uued võimalused kõigi kodanike huvides. Kolm esmatähtsat (minu jaoks võrdse kaaluga) konkreetset eesmärki on järgmised: esiteks kujundada Euroopast tõeline piirideta õigusruum; teiseks kujundada tugev ja ühtne põhiõigusi järgiv Euroopa; kolmandaks edendada kodanike Euroopat. Esimese prioriteedi õigusküsimuste valdkonnas on minu eesmärk tagada, et riiklike õigussüsteemide vahelised erinevused ei tõkestaks enam kodanike juurdepääsu õiguskaitsele ning et suureneks vastastikune tunnustamine ja usaldus kõigi 27 liikmesriigi vahel ja seda toetaksid asjakohased ühtlustamismeetmed. Tsiviil- ja kaubandusõiguse osas on mul kavas seada meie siseturul valitsevad lepingulised suhted, eriti äriühingute ja tarbijate vahelised suhted, kindlamale ja ühtsemale alusele, et hõlbustada piiriüleseid tehinguid. Seepärast tahan arendada kolme esimest Euroopa ühtse lepinguseaduse komponenti standardeeskirju- ja tingimusi, tarbijaõigusi ning ühtseid lepinguseaduse põhimõtteid, et rajada teed tulevikus Euroopa tsiviilkoodeksi väljatöötamiseks, millest võib saada vabatahtlikult rakendatav vahend suurema ühtsuse saavutamiseks või vabalt valitav 28. lepinguõigus või veelgi ambitsioonikam projekt. Mul on samuti kavas algatada arutelu äriõiguse parema reguleerimise üle siseturul, tõstatades näiteks sellise teema nagu ühtsete põhimõtete väljatöötamine eeskirjade jaoks, mida kohaldataks äriühinguõiguse, kindlustuslepingute ja nõudeõiguse loovutamisega seotud küsimustes. Lisaks sellele tahan kavandada meetmeid, mis kohtuotsuste tõhusamat täideviimist tagades (nt eksekvatuurimenetluse kaotamine) ning kaasaegset tehnoloogiat kasutades toetavad majandustegevust. Perekonnaõiguse piiriülesed aspektid on minu õigusküsimuste töökavas samuti esmase tähtsusega. Kriminaalõiguse valdkonnas peame keskenduma ühelt poolt kodanike õiguste tugevdamisele piiriüleste kriminaalmenetluste korral ja teiselt poolt aitama asjaomastel asutustel rakendada piiriülese kuritegevuse vastu võitlemisel võrdväärseid hoiatavaid sanktsioone. See tähendab, et tuleb luua kõikehõlmav süsteem tõestusmaterjali hankimiseks piiriüleste kriminaalmenetluste tarvis. Eurojusti tugevdamine ja arendamine Euroopa Prokuratuuriks on Lissaboni lepingu üks põhieesmärke ja selles suunas tahan ma oma ametiaja jooksul märkimisväärselt edasi liikuda. Järgmine prioriteet kujundada tugev ja ühtne põhiõigusi järgiv Euroopa tähendab seda, et Euroopa kolm põhiõiguste süsteemi (Euroopa Liidu põhiõiguste harta, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon ja liikmesriikide konstitutsioonidega tagatud põhiõigused) hakkavad tööle tõhusas koostoimes, vastastikku üksteist täiendades ja toetades, iga ELi kodaniku huvides. ELi põhiõiguste hartaga seoses on minu põhiülesandeks tagada kõigi ELis kavandatavate õigusaktide vastavus harta põhiõigustele, sealhulgas sellistele õigustele nagu PE v /9 CM\ doc

5 inimväärikus, sõnavabadus, eraelu puutumatus, omandiõigus, ettevõtlusvabadus, võrdsus seaduse ees, mittediskrimineerimine, õiguskaitse kättesaadavus ja õiglane kohtupidamine. Pööran erilist tähelepanu teiste komisjoni talituste eelnõudele ja mõjuhinnangutele, et tagada nende täielik vastavus ELi põhiõiguste hartale. Mul on samuti kavas täiustada laste õigusi kaitsvaid ELi õigusakte ning tagada, et meil oleks toeks ühtne ja ajakohane strateegia, mis käsitleb sool, rassil või etnilisel päritolul, usulistel või muudel veendumustel, puudel, vanusel või seksuaalsel sättumusel põhinevat diskrimineerimist (vt ELi toimimise leping artiklid 10 ja 19). Andmekaitse on erilise tähtsusega küsimus. Õigus eraelu puutumatusele (ELi põhiõiguste harta artikkel 7) on isikuvabaduse oluline osa. See nõuab eritähelepanu eriti nüüdsel ajal, kus kaasaegne andmevahetus- ja -salvestustehnoloogia on saamas tavapäraseks töövahendiks nii äri- (nt uued Internetipõhised turundusmeetodid) kui ka valitsusasutustes (nt kuritegevuse ennetamine ja õiguskorra tagamine). Olen sügavalt veendunud, et kodanikel ei teki usaldust Euroopa vastu, kui me ei seisa kindlalt selle eest, et isikuandmed on omavolilise kasutamise eest kaitstud ning et kodanikel on õigus ise oma isikuandmete töötlemist lubada või keelata. Seepärast on mul kavas ELi andmekaitse valdkonna õigusaktid ühendada üheksainsaks kaasaegseks kõikehõlmavaks õiguslikuks vahendiks. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga seoses tahan töötada tihedas koostöös Euroopa Nõukoguga, et meie erinevaid pädevusvaldkondi silmas pidades tagada sidus tegevus põhivabaduste valdkonnas. Töötan koos presidendiga välja ettepanekut, mille esitan tema volitusel nii kiiresti kui võimalik, et saada volitused alustada läbirääkimisi Strasbourgi konventsiooniga ühinemiseks, nagu on Lissaboni lepinguga ette nähtud. Põhiõiguste kaitse valdkonnas riiklikul tasandil on mul kavas tähelepanelikult jälgida põhiseaduslikke muudatusi ja liikmesriikide konstitutsiooni- või ülemkohtute otsuseid ning edendada kohtualase oskusteabe vahetust riikide ja Euroopa tasandil, et aidata kaasa Euroopa põhiõiguste kultuuri tekkimisele. Ma pöördun Viinis asuva põhiõiguste ameti poole, et see komisjoni selles osas aitaks. Minu järgmine prioriteet on kodanike Euroopa ja selles valdkonnas tahan ma keskenduda konkreetsetele meetmetele kodanike õiguste edendamiseks ja kaitseks igapäevaelus. Nimetatud valdkonnas on võimalik ja on vaja teha palju rohkem, nagu rõhutas Alain Lamassoure oma 8. juuni aasta aruandes Le citoyen et l'application du droit communautaire. Tahan teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, et hoogustada tegevust selle nimel, et kodanike teadlikkus oma õigustest kasvaks ja et lüngad õigusraamistikus saaksid täidetud. Erilise tähelepanuga jälgin seda, et kodanikele õigusi tagavad ELi õigusaktid saaksid kiiresti ja tõhusalt kohaldatud ja rakendatud. Partnerluses liikmesriikidega tahan rööpset lähenemisviisi jätkates tagada, et ELi õigusaktidega vastavusse viimine toimuks kiiresti, kuid kui see ei õnnestu või kui liikmesriikides esineb ELi kodanike õigusi käsitlevate õigusaktide täitmisel rikkumisi, võtan kõhklematult rangeid meetmeid, pöörates erilist tähelepanu direktiivi 2004/38/EÜ (vaba liikumise kohta kõigis EL 27 liikmesriikides) tulemuslikule rakendamisele. Samasuguse tähelepanuga jälgin meie laiahaardeliste diskrimineerimisvastaste õigusaktide rakendamist. Samuti soovin ma algatada arutelu selle üle, kuidas kõrvaldada ELis diskrimineerimist kodakondsuse (kaasa arvatud elukohariigi) põhjal; praegu kehtivad diskrimineerimisvastased õigusaktid seda teemat ei käsitle. Kodanike Euroopa põhimõtet arendades tahan ära kasutada Lissaboni lepingust tulenevad uued võimalused ja muuta kodanike diplomaatiline ja konsulaarkaitse paremini toimivaks. Nimetatud kolme prioriteetse tegevussuuna kohta tahan komisjonile kättesaadavate vahendite, kaasa arvatud Interneti abil avalikkust tõhusamalt teavitada ELi tegevuspõhimõtetest ja nende CM\ doc 5/9 PE v02-00

6 mõjust kodanikele. Lisaks kannan koos presidendiga hoolt, et kodanikke teavitataks kõikidest nende jaoks olulistest ELi asjadest mõjuvalt ja professionaalselt. Ma tahan teha kõik minust oleneva, et hoolitseda koostöös parlamendiga selle eest, et kõik kodanikud teaksid hästi oma õigusi ja kohustusi seoses ELiga ning oleks teadlikud ELi tegemistest ja eesmärkidest. 5. Milliseid konkreetseid õigusloomega seotud ja muid algatusi kavatsete esitada ning milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid kohustusi on Teil võimalik võtta eelkõige seoses parlamendikomisjonide prioriteetide ja taotlustega, mis on lisatud käosolevale dokumendile ning mis kuuluvad Teie vastutusvaldkonda? Kuidas Te isiklikult tagaksite õigusakti ettepanekute kõrge kvaliteedi? Peagi pärast uue komisjoni ametisse astumist on mul (koostöös siseasjade volinikuga) kavas esitada tegevuskava Stockholmi programmi elluviimiseks. See hõlmab ulatuslikku ülevaadet konkreetsetest sammudest, mis EL peab oma kodanike jaoks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva Euroopa ala arendamiseks ja tugevdamiseks tulevikus tegema. Stockholmi programm hõlmab ligikaudu 170 algatust, mistõttu saab seda õigusloomekava paljuski võrrelda aasta ühtse turu programmiga. Stockholmi programmi tulemuslikuks rakendamiseks tuleb täpsustada põhieesmärk ja prioriteedid. Ametiaja esimesel poolel ( ) tahan oma aja ja energia pühendada järgmistele algatustele. - Tahan saavutada olulist edu Euroopa lepinguseaduse osas, et lihtsustada piiriüleseid tehinguid, eriti äriühingute ja tarbijate vahelisi suhteid. Seepärast on mul kavas akadeemiliste asjatundjate abil kogu Euroopast aasta jooksul saada valmis ühine tugiraamistik ning seejärel lülitada see õiguslikku vahendisse, mida eelnevalt laialdaselt tutvustatakse. Minu soov on kiirendada standardeeskirjade ja -tingimuste väljatöötamist, mis on oluline vahend meie siseturul äriühingute ja tarbijate vahel usaldusväärsemate ja vähemkulukate suhete tekkimiseks. Lisaks tahan tihedas koostöös parlamendi ja nõukoguga jõuda edukalt lõpule tarbijaõiguste direktiivi seadusandliku menetlemisega. See direktiiv on äärmiselt oluline nii tarbijaõiguste kui ka ettevõtete võrdsete võimaluste seisukohalt. Minu jaoks on esmatähtis tagada, et direktiivi edasine areng oleks kooskõlas Euroopa lepinguseaduse laiema arenguga ning et kokkuvõttes saavutataks tarbijaõiguste üldine tugevdamine ja seeläbi ka tarbijakaitse kõrge tase. Kõikides tarbijaid puudutavates küsimustes teen ma tihedat koostööd tervise- ja tarbijaküsimuste volinikuga. - Ma tahan kiirendada tööd menetluses oleva ettepanekuga abieluasjade suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma III). Mul on kindel veendumus, et kõik liikmesriigid peavad kõikides ELi poliitikavaldkondades kaasa rääkima. Samas olen kindel, et selle eelnõu inimlik kontekst võimalus kõrvaldada tihtipeale konfliktses olukorras olevate eri rahvustest vanemate ja nende laste suur õiguslik ebakindlus ei luba meil kauem viivitada. Kui olukord seda nõuab, olen oma ametikohal kohe esimeste kuude jooksul valmis esitama tõhustatud koostöö ettepaneku Rooma III valdkonnas. Tõhustatud koostöö selles küsimuses saadab selge signaali kõikidele liikmesriikidele. Loodan muidugi siiralt, et komisjoni esitatud põhjendatud ettepanek, mida paljud liikmesriigid toetavad, leiab peagi heakskiidu kõikides liikmesriikides. - Seoses kodanikele õigusi tagavate ELi õigusaktide jõustamisega arvan, et ELi eri poliitikavaldkondades olemasolevad või kavandatavad kollektiivsete PE v /9 CM\ doc

7 hüvitusmehhanismide eri vormid vajavad kiiresti ühtlustamist. Seepärast on mul kavas teha tervise- ja tarbijaküsimuste ning konkurentsi valdkonna volinikele ettepanek aastal üheskoos konsulteerida kõigi asjaomaste sidusrühmadega küsimustes, kuidas ühtlustada tsiviilmenetlusõigust ning leida võimalikke lahendusi üksteisega haakumatute õigusaktide vältimiseks. - Andmekaitse valdkonnas tahan ühenduse õigustiku põhjalikult läbi vaadata ning seda kiiresti ajakohastada. Kavatsen ühendada olemasolevad õiguslikud vahendid (eriti aasta üldine andmekaitsedirektiiv ja aasta raamotsus politseikoostöö ja õigusalase koostöö kohta kriminaalasjades) üheksainsaks kaasaegseks kõikehõlmavaks õiguslikuks vahendiks, mis infoühiskonna kiiret arengut arvesse võttes kajastaks Lissaboni lepingust tulenevaid muutusi ning oleks täielikult kooskõlas ELi põhiõiguste harta artikliga 7. - ELi kodanike teel on ikka veel palju takistusi, kui nad soovivad kasutada oma vaba liikumise õigust või osta kaupu ja teenuseid väljastpoolt oma riigi piire. Inimestel peaks ELi kodanikena olema võimalik kasutada samu õigusi, kui neil on kodanikuna oma riigis. Minu esmaülesanne selles valdkonnas on tagada vaba liikumist käsitleva direktiivi 2004/38/EÜ täielik rakendamine kõigis 27-s liikmesriigis. Lisaks tahan ma aastal koostada ulatusliku aruande veel muude riigipiiridest tulenevate takistuste kohta, mis otseselt ja kaudselt segavad kodanike igapäevaelu ega lase neil kasutada ELi kodakondsusest tulenevaid õigusi. Sellega seoses on mul kavas teha ettepanekuid, et veelgi tõhusamalt tagada (minnes kaugemale olemasolevates õigusaktides sätestatust) ELi kodanike õigusi vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil, vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 21 lõikele 2. Tahan samuti analüüsida, millist potentsiaalset lisaväärtust võib anda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 18 lõike 2 kasutamine selleks, et kõrvaldada kui see on asjakohane ja teostatav diskrimineerimine kodakondsuse ja ka elukohariigi alusel, mis ikka veel takistab Euroopa kodakondsuse täielikku toimimist. - Tsiviilasjade valdkonnas on mul kavas läbi vaadata Brüssel I määrus kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, selleks et kaotada eksekvatuurimenetluse nõue tsiviil- ja ettevõtlusvaldkonna otsuste puhul ning laiendada vastastikust tunnustamist valdkondadesse, kus seda veel ei tehta. - Seoses sool, rassil või etnilisel päritolul, usulistel või muudel veendumustel, puudel, vanusel või seksuaalsel sättumusel põhineva diskrimineerimise küsimustega (vt ELi toimimise leping artiklid 10 ja 19) kavatsen täita oma institutsioonilist rolli, et võetaks vastu komisjoni poolt aastal esitatud õigusaktide ettepanekud (diskrimineerimine väljaspool töökohta, rasedus- ja sünnituspuhkus, füüsilisest isikust ettevõtjad). Töötan samuti selle heaks, et naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtet kohaldataks kõikjal ELis ja et selle tulemused oleks tegelikkuses nähtavamad. Selleks tahan muu hulgas toetada naiste harta väljatöötamist, millega aastal tähistatakse Pekingi konverentsi 15. aastapäeva; seda toetas ka president Barroso oma kõnes Euroopa Parlamendi täiskogul septembris Pean väga tähtsaks Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti ning teen kõik selle heaks, et see Vilniuses aasta suvel tööd alustaks. Peame välja töötama ajakohase strateegia naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamiseks ja aastal on mul kavas esitada seda teemat käsitlev mitmeaastane tegevuskava. Oma ametiaja esimese aasta jooksul tahan esitada ka puuetega inimesi käsitleva strateegia aasta CM\ doc 7/9 PE v02-00

8 järgseks perioodiks. Selle strateegia üldeesmärgina näen diskrimineerimise vastu võitlemise valdkonnas viimastel kümnenditel ELis saavutatud sotsiaalse progressi teadvustamist ühiskonnas. Tahan kõikides diskrimineerimise vastu võitlemise küsimustes, eriti seoses romide olukorraga ELis, teha tihedat koostööd tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinikuga. - Pean naiste vägivaldset kohtlemist meie ühiskonnas väga tõsiseks probleemiks. See puudutab Euroopa väärtusi ning kõiki 27 liikmesriiki. Seepärast tahan ma sellele nähtusele vastuseks kujundada ühise selge seisukoha ning välja töötada poliitilise raamistiku, mis võimaldaks ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel koos võidelda naiste vägivaldse kohtlemise vastu. - Töötan koos presidendiga välja ettepanekut tema volitusel esitamiseks, et valmistada ette ELi ühinemist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga (ELi lepingu artikli 6 lõige 2) ning esitada soovitused läbirääkimiste alustamiseks Euroopa Nõukoguga võimalikult kiiresti aastal. - Töötan koos presidendi ja institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste valdkonna asepresidendiga, et presidendi volitusel esitada ELi toimimise lepingu artikli 24 lõike 1 kohaselt ja aastal alustatud avaliku arutelu tulemuste alusel määruse ettepanek, mis käsitleb ELi artikliga 11 ette nähtud uusi kodanikualgatusi reguleerivat korda ja tingimusi. - Mul on samuti kavas oma ametiaja esimeses pooles intensiivistada tööd e-õiguse süsteemiga, et kujundada see tõhusaks mittebürokraatlikuks õigusaktidele juurdepääsu vahendiks kõigi 27 liikmesriigi piires; tahan samuti analüüsida konkreetseid täiendavaid võimalusi õigusalase koolituse täiustamiseks ja Euroopa õiguskultuuri arendamiseks liikmesriikide juristide seas (nt uue, õigusasutustele loodud Erasmuse vahetusprogrammi raames). - Tahaksin uuendada programmi Kodanike Euroopa, mille lõpptähtaeg on aasta. Uuendatud programm peaks keskenduma praktilisele tegevusele, mis tugevdab Euroopa identiteeti (nt sõpruslinnade liikumine) ja edendab kultuuri- ja keeleõppega seotud vahetust ning ka konkreetseid Euroopa ühiste väärtuste kogemusi. Lubage mul ühtlasi esile tõsta kahte projekti, millega sooviksin tegeleda keskpikas perspektiivis: - kolme esimese Euroopa ühtse lepinguseaduse komponendi (standardeeskirjade- ja tingimuste, tarbijaõiguste ning ühtsete lepinguseaduse põhimõtete) arendamine Euroopa tsiviilkoodeksiks, millest võib saada vabatahtlikult rakendatav vahend suurema ühtsuse saavutamiseks või vabalt valitav 28. lepinguõigus või veelgi ambitsioonikam projekt; - Eurojusti arendamine Euroopa Prokuratuuriks, nagu on ette nähtud ELi toimimise lepingu artikliga 86. Olen seisukohal, et kodanike juurdepääs ELi institutsioone ja ELi õigust käsitlevale teabele on Euroopa kodakondsuse oluline osa. Seepärast toetan oma ametiaja kestel täielikult Euroopa Liidu Väljaannete Talituse (mis on ühine kõigi ELi institutsioonide jaoks) tööd ELi ühtse õigusportaali loomisel, mis võimaldab juurdepääsu otsustusprotsessi kõikidele etappidele, PE v /9 CM\ doc

9 sealhulgas ELi õigusaktide ülevõtmisele riiklikku õigusse ja nii Euroopa Kohtu kui ka liikmesriikide kohtute otsustele, mida nad ELi õigust rakendades on teinud. Mis puutub vajadusse tagada õigusaktide ettepanekute hea kvaliteet, siis on see kogu minu valdkonda läbiv ülesanne. Kvaliteetsed seadusettepanekud on esimene samm ühenduse õigustiku eduka rakendamise ja tulemusliku täideviimise teel, et meil oleks Euroopa, mis annab meie kodanikele käegakatsutavaid tulemusi. CM\ doc 9/9 PE v02-00

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE ET ARUPÄRIMINE EUROOPA PARLAMENDIS VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE Hr Joaquín ALMUNIA (majandus- ja rahaküsimused) A osa Üldküsimused I. Isiklik ja ametialane taust 1. Milliseid oma ametialastest

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3546. istung (justiits- ja siseküsimused) 8. 9. juunil

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

PR_INI_AnnPETI

PR_INI_AnnPETI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0366/2016 2.12.2016 RAPORT petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevuse kohta (2016/2146(INI)) Petitsioonikomisjon Raportöör: Ángela Vallina RR\1111644.docx

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Põhiõiguste aruanne FRA arvamused

Põhiõiguste aruanne FRA arvamused HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION Põhiõiguste aruanne 2018 FRA arvamused 2017. aasta tähendas põhiõiguste kaitse jaoks nii edusamme kui ka tagasilööke. Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Kes me oleme? Mida me teeme? Kuidas me töötame?

Kes me oleme? Mida me teeme? Kuidas me töötame? Kes me oleme? Mida me teeme? Kuidas me töötame? Euroopa Liit põhineb väärtustele, nagu inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine. Need väärtused ühendavad liikmesriike

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Liidu Teataja Euroopa Liidu Teataja C 299 A Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 58. aastakäik 11. september 2015 Sisukord V Teated HALDUSMENETLUSED Euroopa Komisjon 2015/C 299 A/01 Teade vaba ametikoha kohta: Maltas

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

RE_Statements

RE_Statements Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument B8-0305/2018 26.6.2018 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni avalduse alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Microsoft Word - CCBE soovitus advokaatide koolituse kohta.doc

Microsoft Word - CCBE soovitus advokaatide koolituse kohta.doc ITEM 5 SP/PS 23/24.11.2007 Représentant les avocats d Europe Representing Europe s CCBE soovitus Euroopa advokaatide koolituse tulemuste kohta CCBE soovitus Euroopa advokaatide koolituse tulemuste kohta

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parla

Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parla Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parlament Mai 2016 EESSÕNA Alates 3. detsembrist 2001 kohaldavad

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word

Microsoft Word EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 20. juuli 2007 (OR. en) 11177/1/07 REV 1 CONCL 2 SAATEMÄRKUSED Saatja: Eesistujariik Saaja: Delegatsioonid Teema: EUROOPA ÜLEMKOGU BRÜSSELIS 21. 22. JUUNI 2007 EESISTUJARIIGI

Rohkem

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat C Avaliku arvamuse jälgimise üksus 8. märts 2011: 100. naistepäev: võitlus soolise diskrimineerimise vastu ELis Eurobaromeetri uuring (EB

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem