Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete"

Väljavõte

1 Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel. Käesolevad Eritingimused (kui leping poolte vahel) selgitavadki ja sätestavad (isiku)andmete töötlemise tingimused, protseduurid, vastutuse jne HW teenuste (edaspidi nimetatud Teenused ) kasutaja (edaspidi nimetatud Klient ) ja (edaspidi nimetatus Excellent ) vahel. Ühtegi käesolevates Eritingimustes sisalduvat tingimust ei tule mõista selliselt, et see looks Excellentile lisaks isikuandmete töötlemise tingimuste täpsustamisele veel mingeid täiendavaid kohustusi ning vastutust seonduvalt muu andmetöötlusega või annaks Kliendile rohkem õigusi kui seda annab EL isikuandmete kaitse üldmäärus (2016/679). Käesolevad Eritingimused ei selgita ega reguleeri Kliendiga seotud (isiku)andmete töötlemist Excellenti poolt seoses pooltevahelise lepingulise suhte haldamisega (sh omavahelise arveldamisega). Excellenti roll andmete töötlemisel seoses Teenuste osutamisega Kliendile osutatavate Teenuste eesmärgiks on teha tehniliselt võimalikuks HansaWorldi tarkvaraprogrammi(de) Books, Standard ERP ja teiste tulevikus loodavate tarkvaraprogrammide (edaspidi Tarkvaraprogramm ) kasutamisest tulenevate andmetöötlusvõimaluste kasutamine Kliendi poolt. Tarkvaraprogrammiga seotud andmetöötluse peamiseks eesmärgiks ei ole isikuandmete töötlemine. Tulenevalt Tarkvaraprogrammi funktsioonidest ning Kliendi konkreetsest tegevusest on samas võimalik, et Tarkvaraprogrammi funktsioone kasutades töödeldakse selliselt siiski ka isikuandmeid. Eelkõige võib see olla seotud Kliendi töötajate andmete töötlemisega, mis seondub raamatupidamisarvestustega või Kliendi füüsilisest isikust klientide andmete töötlemisega. Excellent ei oma otsest kontrolli Tarkvaraprogrammi abil toimuva andmetöötlusprotsessi üle, ta ei ole tarkvaraprogrammi autor ega halda või jälgi või kontrolli otseselt ka Kliendi poolt konkreetsete andmete sisestamist ja nende töötlemist. Tarkvaraprogrammiga seotud küsimuste korral tuleks pöörduda HansaWorld Ireland Ltd poole. Excellenti roll Teenuste osutamisel on seotud eelkõige üldise süsteemi toimimise tagamisega, mis ei keskendu üksiku konkreetse isikuga seotud andmetöötlusele. Excellentil ei ole võimalik iseseisvalt (isiku)andmetega seotud andmesubjekti tuvastada. Tarkvaraprogramm võimaldab Kliendi poolt tehtud valikute alusel ning standardfunktsioonide abil töödelda Kliendi poolt andmebaasi (edaspidi nimetatud Kliendi andmebaas ) sisestatud andmeid. Andmete töötlemise tulemus sõltub eelkõige Kliendi poolt sisestatud andmetest ja viimase poolt tehtud unikaalsetest valikutest (antud korraldustest). Andmete sisestamine Kliendi andmebaasi toimub Kliendi vabal valikul tema enda poolt ning Excellentil puudub selle üle kontroll ning sisuline teadmine. Sisuliselt puudub Excellentil tajutav juurdepääs Kliendi Tarkvaraprogrammi kasutajaliidesele/kontole ning selles esitatavale sisule, mistõttu ei saa ta ka tajuda konkreetse Lõõtsa 2A, Tallinn / Lai 39, Tartu / / abiliin / müük

2 Kliendi poolt sisestatud andmeid (sh seoseid üksikute andmete vahel, neid isikustada vms), määratletud valikuid ja andmetöötluse tulemusi. Excellent ei jälgi samuti Kliendi tegevust Tarkvaraprogrammi andmetöötluse funktsioonide kasutamisel (sh ei jälgi andmebaasi sisestatud andmeid, tehtud valikuid ning saadud tulemusi, andmesessioone jne). Kuivõrd Kliendi andmebaas on krüpteeritud, puudub Excellentil võimalus selles olevaid andmeid iseseisvalt tajuda ja eristada (sealhulgas identifitseerida ja eristada võimalikke isikuandmeid muudest andmetest). Excellenti roll seoses Kliendi andmete töötlemisega seisneb selles, et Excellent haldab tehnilist keskkonda (andmeruumi), kuhu Kliendi poolt kasutatav Tarkvaraprogramm ja krüpteeritud andmebaas paigutatakse ja kus Kliendi kontrolli ja juhtimise all toimub andmetöötlus või teostab toiminguid selleks, et Tarkvaraprogramm tehniliselt toimiks ning Kliendi andmebaasist tehtaks süstemaatiliselt (üldjuhul automatiseeritult) koopiaid. Sellised Kliendi andmebaasi koopiad on kõik krüpteeritud viisil, mis ei võimalda nendes sisalduvaid andmeid väljaspool Kliendi kasutajaliidest/kontot (ja sellega kaasnevaid õigusi) mõistlikult kasutada ega tajuda. Eeltoodust tulenevalt ei töötle Excellent otseselt ega iseseisvalt isikuandmeid, vaid on sellise töötluse protsessiga seotud vaid kaudselt, omamata otsest süstemaatilist juurdepääsu isikuandmetele. Juhul, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, ei ole Excellent seotud Kliendi poolt andmebaasi sisestatud andmete töötlemisega ühelgi muul viisil, kui on kirjeldatud käesolevates Eritingimustes. Tulenevalt Excellenti tegevuse spetsiifikast puudub tal vajadus andmekaitseametniku määramiseks. Klient isikuandmete vastutava töötlejana Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Klient, kelle nimel ka isikuandmeid töödeldakse. Klient on kohustatud võtma tarvitusele kõik meetmed selleks, et tagada töödeldavate isikuandmete kaitse ning EL isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679) ja muudes kohaldatavates õigusaktides sätestatud tingimuste täitmine. Klient vastutab selliste isikuandmete kaitse tingimuste täitmata jätmise tagajärgede eest. Juhul, kui Klient määrab andmekaitseametniku, edastab ta selle isiku kontaktandmed koheselt ka Excellentile. Kliendile abi osutamise ulatus seoses isikuandmetega Tulenevalt Excellenti rollist ja tema sisulisest teadmatusest isikuandmete töötlemise osas, puudub tal ka mõistlik võimalus osutada Kliendile kaasabi andmesubjekti õiguste teostamisel (sh läbipaistvuse tagamisel, teabe ja isikuandmetele juurdepääsu andmisel, isikuandmete parandamisel ja kustutamisel, töötlemise piiramisel, isikuandmete ülekandmisel, vastuväidete menetlemisel jne). Klient teeb omalt poolt kõik selleks, et välistada andmesubjektide pöördumist oma õiguste realiseerimiseks Excellenti poole. Juhul, kui isik pöördub Excellenti poole, väites end olevat andmesubjekt, kelle isikuandmeid Kliendi poolt töödeldakse ning soovib teostada oma andmesubjekti õigusi, suunab Excellent selle isiku Kliendi juurde kas viimase poolt Excellentile teatavaks tehtud andmekaitsealaste

3 kontaktide kaudu või Kliendi kontakti kaudu, mis on Excellentile teatavaks tehtud Teenuste osutamise lepingu(te) sõlmimisel. Klient edastab esimesel võimalusel Excellentile oma andmekaitsealase kontakti aadressile: Andmedepoo Teenustega seonduvad andmed (Kliendi andmebaas) ja Tarkvaraprogramm asuvad füüsiliselt Eesti Vabariigis. Täpsemalt asuvad need Excellenti lepingupartneri AS Wavecom, registrikood (edaspidi nimetatud Andmedepoo ) poolt hallatavates serverites. AS-ga Wavecom on andmekaitse tagamiseks sõlmitud leping, millele kohalduvad vähemalt käesolevates Eritingimustes toodud tingimustega sarnased tingimused. Selleks, et tagada andmekaitse Andmedepoos: - toimub andmevahetus Kliendi ja Andmedepoos asuva Tarkvaraprogrammi ja andmebaasiga läbi krüpteeritud andmevahetuskanali ning seda andmevahetust Andmedepoo poolt sisu osas ei jälgita; - Andmedepoos kasutatakse dubleeritud riistvarasüsteeme, mis vähendavad riistvara rikete korral andmekadude riski, ning katkematu toiteallika (UPS) süsteeme, mis vähendavad elektrivarustuse häirete korral andmekao ja süsteemi tõrgete riski; - hoitakse Andmedepoo täpne riistvara arhitektuuriline ülesehitus ja toimimine konfidentsiaalsena vähendamaks väliste rünnete riski; - rakendatakse Andmedepoos ajakohaseid viirusetõrje ja väliste rünnete vastaseid meetmeid ning vahendeid; - kasutatakse andmekaitseks McAfee SIEM lahendusi ning Andmedepoo töötajad jälgivad ning kontrollivad pidevalt (24 h) nimetatud kaitsemeetmete toimimist ja reageerivad kahtlastele käitumistele/rünnetele ja riketele; - installeeritakse automaatselt ja pidevalt tarkvaralisi turvaparandusi ja viirusetõrje uuendusi vastavalt nende väljaandmisele; - tehakse Kliendi andmebaasist (üldjuhul automaatselt) krüpteeritud varukoopiaid erinevatesse asukohtadesse, mis asuvad Euroopa Liidus; - on Kliendi andmebaasid ja nendest tehtud varukoopiad krüpteeritud ning Andmedepool puudub õigus neid iseseisvalt dekrüpteerida; - puudub Andmedepool detailne teadmine Tarkvaraprogrammi ja andmetöötluse toimimisest (sh andmebaasi ülesehitusest ja toimimisest); - asuvad Andmedepoo serverid, kus Kliendi andmed füüsiliselt asuvad, kaitstud (lukustatud ja valvega) ruumides, mis ei ole avalikkusele teada ja millele juurdepääsu pidevalt jälgitakse ja kontrollitakse. Vastavatele ruumidele omavad ligipääsu ainult konkreetsed Andmedepoo andmekaitse teadmistega pädevad isikud, kes läbivad perioodiliselt vastavaid koolitusi; - ei edasta Andmedepoo ise Kliendi andmebaaside krüpteeritud koopiaid; - on Andmedepoo seotud konfidentsiaalsusnõudega, mis välistab (isiku)andmete avaldamise. Excellent ei kaasa (isiku)andmete hoidmisesse/töötlemisse muid isikuid peale Andmedepoo ilma Kliendi kirjaliku loata. Samas juhul, kui selline isikute kaasamine osutub mõistlikult vajalikuks selleks, et Excellent saaks tegeleda oma majandustegevusega ja seda arendada, kuid Klient ei anna vastavat luba, on Excellentil õigus Poolte vahel sõlmitud Teenuste osutamise

4 lepingud viivitamatult üles öelda. Muude isikute kaasamisel sõlmitakse nendega alati leping, mis sisaldab samu andmekaitsealaseid kohustusi nagu see rakendub Excellentile ning mis tagab piisavalt asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise. Andmevahetus Andmevahetus, mis on seotud Kliendi andmebaasis olevate andmete töötlusega, toimub Kliendi poolt (läbi Tarkvaraprogrammis tehtud valikute ja antud käskluste) ning tema vahetu kontrolli all. Excellent ei tegele isikuandmete edastamisega kolmandatele isikutele ega oma kontrolli Kliendi andmevahetuse sisu üle. Kliendi andmebaasi ja selle varukoopiate füüsiline liikumine Kliendi andmebaas ja selle varukoopiad liiguvad Andmedepoo ja Kliendi vahel füüsiliselt läbi krüpteeritud kanali, kusjuures andmeedastuse sessioon algatatakse üldjuhul Kliendi initsiatiivil. Excellenti töötajate juhuslik kokkupuude Kliendi andmetöötluse andmetega Mõningate Tarkvaraprogrammi ja andmetöötluse toimimisega seotud tehniliste rikete ja probleemide kõrvaldamine (sh nende põhjuste tuvastamine) on võimalik ainult siis, kui Excellenti vastav töötaja (Majutusteenuse administraator või konsultant) saab juurdepääsu Kliendi Tarkvaraprogrammi kasutajaliidesele/kontole. Sellise juurdepääsuõiguse loob vastava toimingu teostamise ajaks ajutiselt Klient ise. Majutusteenuse administraatorile võib seoses eelnimetatud tööülesannete täitmisega saada võimalikuks juhuslik juurdepääs mõnedele üksikutele suvalistele andmetele. Majutusteenuse administraator on sõlminud nii vastava konfidentsiaalsuslepingu kui saanud vastava juhendamise, mille kohaselt: - peab Majutusteenuse administraator tegema endast kõik mõistlikult võimaliku selleks, et vältida Kliendi andmete tajumist (sh nende vaatamist, meeldejätmist, üleskirjutamist, salvestamist) ja töötlemist väljaspool Kliendi kontot/andmebaasi; - puudub tal õigus peale konkreetse tööülesande täitmist Kliendi andmeid mistahes viisil kasutada. Kliendil on sellises olukorras kohustus: - korraldada õiguste andmine Majutusteenuse administraatorile ainult ajaks ja ulatuses, mis on vajalik konkreetse rikke/probleemi kõrvaldamiseks; - jälgida vahetult ja registreerida (logida) kogu andmetöötlus, mis toimub Majutusteenuse administraatori poolt Kliendi Tarkvaraprogrammi kasutajaliidese/konto vahendusel ning vastav logi säilitada. Andmetöötluse toimingute registreerimine (logimine) Tulenevalt sellest, et Excellent, nagu ka Andmedepoo, ei teosta iseseisvalt ega otseselt isiksustatud isikuandmete töötlemist, ei ole neil võimalik pidada ka vastavat isikuandmete töötlemise toimingute registrit. Isikuandmete töötlemise toimingute registreerimise (logimise) kohustust teostab Klient, ning seda ka juhul, kui Excellenti töötaja (Majutusteenuste administraator) puutub seoses tehnilise abi osutamisega juhuslikult kokku isikuandmetega. Tarkvaraprogrammi logid, mille alusel on võimalik jälgida erinevate isikute tegevusi, ei registreeri eraldi isikuandmete töötlust ja selle asjaolusid.

5 Kliendi andmebaasi ja varukoopiate kustutamine Excellent on seotud Kliendi andmetöötlusprotsessiga (andmebaasi ja varukoopiatega) senikaua kuni Kliendile osutatakse Majutusteenust. Kliendile Majutusteenuse osutamise lõppemisel kustutatakse Kliendi andmebaas ja selle kõik varukoopiad hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul, v.a. juhul, kui õigusaktide kohaselt nõutakse nende säilitamist Excellenti poolt. Majutusteenuse osutamise ajal hoitakse Kliendi andmebaasist automaatselt tehtud varukoopiaid üks (1) kalendrikuu, mille möödumisel need kustutatakse. Andmete töötlemise turvalisuse tagamine Excellent on võtnud ja võtab ka tulevikus tarvitusele majanduslikult mõistlikud meetmed selleks, et tagada (isiku)andmete töötluse turvalisus. Selleks testitakse ja hinnatakse Teenuste osutamisel Excellenti ja Andmedepoo poolt kasutatavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid ning vastavalt infotehnoloogia arengule rakendatakse uusi ja parimaid praktikaid andmete töötlemise turvalisuse tagamiseks. Rikkumistest teavitamine ja meetmed rikkumiste takistamiseks Kui Excellentile saab teatavaks isikuandmetega seotud rikkumine, eelkõige kui Andmedepoost on toimunud spetsiifiline andmeleke, mille tulemusena on kolmandad isikud ilma Kliendi soovi või korralduseta saanud juurdepääsu isiksustatud krüpteerimata isikuandmetele, korraldab Excellent vastavate mõistlike meetmete tarvitusele võtmise selleks, et vastav andmeleke tõkestada ja teavitab sellisest andmelekkest viivitamatult Klienti. Vajadusel ja Kliendi soovil kirjeldab Excellent hilisemalt andmeleket piisavalt selleks, et Kliendil oleks võimalik täita oma isikuandmete kaitse kohustusest tulenevaid teavitamiskohustusi. Pooled teevad heas usus koostööd selleks, et tekkinud vastavad probleemid lahendada. Isikuandmete töötlemise teenus Täiendavalt käesolevates Eritingimustes sätestatule (v.a. pooltevaheline lepingulise suhte haldamine) töötlevad Excellent ja Andmedepoo Kliendilt pärinevaid isikuandmeid ainult vastavalt Kliendi poolt dokumenteeritud juhistele ja eraldi sõlmitud lepingu alusel. Juhul, kui Klient soovib, et Excellent teostaks isikuandmete volitatud töötleja toiminguid (sh abistaks Klienti viimase kohustuste täitmisel) isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) mõistes ja/või täidaks sellest tulenevaid vastavaid kohustusi, võib Klient selleks tellida Excellentilt vastava tasulise Isikuandmete töötlemise teenuse (edaspidi Isikuandmete Töötlemise Teenus ). Isikuandmete Töötlemise Teenuseks on ka Kliendi abistamine täita töötlemise turvalisuse, järelevalveasutuse ja andmesubjekti teavitamise, andmekaitsealase mõjuhinnangu ja järelevalveasutusega eelneva konsulteerimisega seotud kohustusi. Samuti loetakse Isikuandmete Töötlemise Teenuseks isikuandmetega seotud mistahes täiendava teabe kogumist, dokumentide vormistamist ning kättesaadavaks tegemist Kliendile, aga samuti sellega seotud auditeerimise ja kontrolltegevuse ettevalmistamist, võimaldamist ja sellesse panustamist. Isikuandmete Töötlemise Teenuseks loetakse seejuures kõik tegevused, mida Excellentilt soovitakse või nõutakse seoses isikuandmete kaitse nõuete täitmisega Kliendi poolt (või sellele

6 viidates), sõltumata sellest, kas seda nõuab Klient ise, andmesubjekt, järelevalveasutus, kohus või muu huvitatud isik. Juhul, kui Klient ei soovi kasutada Isikuandmete Töötlemise Teenust, peab ta võtma tarvitusele kõik vajalikud meetmed (sh kohane teavitus ja kokkulepete sõlmimine) selleks, et välistada vastavate soovide või nõuete esitamise Excellentile. Isikuandmete Töötlemise Teenuse osutamise eelduseks on see, et Excellent ka tegelikult omab teadmist, kontrolli ja reaalset funktsiooni konkreetsete isikuandmete sisulise töötlemise osas. Selleks peab Klient andma Excellentile pidevalt detailse sisendi isikuandmete töötlemisest (sh kirjeldama töötlemise sisu ja kestust, laadi ja eesmärki, isikuandmete liiki, andmesubjektide kategooriaid jne), mis võimaldaksid määratleda ja kokku leppida Excellenti toimingud ja kohustused isikuandmete töötlemisega seoses. Isikuandmete Töötlemise Teenuse osutamine võib kaasa tuua ka vajaduse kujundada tehniliselt ümber Kliendile osutatavad Teenused. Samuti eeldab see, et Excellent peab hakkama omama pidevat sisulist ülevaadet Kliendi andmetöötluse üle. Vastavad asjaolud ja tingimused lepitakse poolte vahel kokku Isikuandmete Töötlemise Teenuse tellimisel. Kulude ja kahjude hüvitamine Juhul, kui Excellent on seoses Kliendi poolt isikuandmete töötlemisega sunnitud osalema mistahes menetlustes (sh järelevalveasutuses, kohtus vm), siis kohustub Klient kõik sellega seotud Excellenti menetluskulud Excellentile täielikult ja viivitamatult hüvitama. Juhul, kui Kliendi poolt tema kohustuste rikkumine isikuandmete kaitsel (k.a. käesoleva lepingu täitmisel) toovad Excellentile varalisi kohustusi (nt trahvi või hüvitise maksmine, ettekirjutuste täitmine jne), kohustub Klient need Excellentile täielikult ja viivitamatult hüvitama. Konfidentsiaalsus Kliendi andmebaasis asuvad (isiku)andmed on konfidentsiaalsed. Nii Excellenti kui Andmedepoo töötajad, kes puutuvad kokku või omavad juurdepääsu Kliendi andmebaasile ja varukoopiatele, on sõlminud vastavad konfidentsiaalsuslepingud, mis välistavad andmete avaldamise, v.a. õigusaktidest tulenevad kohustused andmete avaldamiseks. Kliendi kinnitused Nõustudes käesolevate Eritingimustega ja/või kasutades Teenuseid kinnitab Klient, et ta on veendunud selles, et Excellenti Teenustega seotud protsessid ja meetmed vastavad Kliendi poolt oodatule ning võimaldavad tagada Kliendi poolt isikuandmete nõuetekohase töötlemise, sh nõustub Klient sellega, et: - Teenustega seotud andmetöötlus on täielikult Kliendi kontrolli all. See tähendab, et Excellent ei töötle otseselt isikuandmeid ega kvalifitseeru klassikalises mõistes isikuandmete volitatud töötlejaks; - arvestades andmetöötluses osalemise iseloomu on Excellent ja Andmedepoo rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad isikuandmete töötlemisel EL isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) ja sellest tulenevate õigusaktide tingimuste täitmise ja andmesubjektide õiguste kaitse; - Excellenti poolt pakutav turvalisuse tase Teenuste osutamisel on tema arvates piisav; - Eritingimustes toodud teave on piisav tõendamaks Excellenti kohustuste täitmist;

7 - ta ei nõua ilma täiendavate kulude omapoolse hüvitamise kohustuseta Excellentilt mistahes täiendavaid tegevusi seoses (isiku)andmete pseudonümiseerimise ja krüpteerimisega; süsteemide ja teenuste kestva konfidentsiaalsuse, terviklikkuse, kättesaadavuse ja vastupidavuse tõstmisega; (isiku)andmete kättesaadavuse taastamise ja juurdepääsu parandamisega tehnilise vahejuhtumi korral. Eritingimuste ja selles toodud kohustuste täitmise asjaolude konfidentsiaalsus Klient kohustub hoiduma teadmisvajaduseta isikutele Eritingimuste asukohast teavitamisest, samuti nagu ka nende levitamisest ja kättesaadavaks tegemisest. Suhtlus ja andmevahetus, mida Pooled teostavad käesolevates Eritingimustes sätestatu täitmisega seoses, on konfidentsiaalsed. Kohaldatavus vastuolude korral Käesolevad Eritingimused täpsustavad Teenuste osutamise tingimusi seoses isikuandmete töötlemisega, muutmata Üldtingimustes (litsentsileping ja teenustega liitumise leping) sätestatud põhimõtteid. Vastuolude korral muude sama valdkonda sisaldavate kokkulepete/tingimustega kohaldatakse käesolevate Eritingimuste sätteid. Lepingu jõustumine ja mõju Teenuste lepingutele Tulenevalt sellest, et Excellent ei saa füüsiliselt kontrollida, kas Klient töötleb Teenuste kasutamisel isikuandmeid või mitte, tuleb ebaselguse ja arusaamatuste vältimiseks sõlmida kõigi Teenuste kasutajatega käesolevate Eritingimustega leping. Tegemist on õigusliku regulatsiooni muutumisest tuleneva Teenuste tingimuste muutmise ja täpsustamisega. Käesolevates Eritingimustes sätestatud tingimustega nõustumise kinnituseks tuleb sellest Excellenti teavitada (üldjuhul elektrooniliselt). Vastavaks nõusolekuks loetakse ka Teenuste eest esitatud arve osalist või täielikku tasumist. Juhul, kui Klient ei kinnita nõustumust käesolevate Eritingimustega, peab Klient Tarkvaraprogrammi ning Teenuste kasutamisega seotud isikuandmete töötlemise koheselt lõpetama ja sellest edaspidi hoiduma. Nõustumuse mittekinnitamine võib olla aluseks Kliendile Teenuste osutamise lõpetamiseks ja vastavate lepingute ülesütlemiseks Excellenti poolt, eriti juhul, kui Excellentil tekib kahtlus, et Klient töötleb isikuandmeid Eritingimusi rikkudes.

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead 1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teadaande eesmärk on anda isikutele, kes suhtlevad Stora

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD 24.05.2017 WD nr 2017/1-11.2/16 1.1. Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Tingimused) on Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (RIKS)

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

wp243_rev.01_et

wp243_rev.01_et ARTIKLI 29 ALUSEL ASUTATUD ANDMEKAITSE TÖÖRÜHM 16/ET WP 243 rev. 01 Suunised andmekaitseametnike kohta Vastu võetud 13. detsembril 2016 Viimati muudetud ja vastu võetud 5. aprillil 2017 Töörühm on asutatud

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

KONTSERNI SPEAK UP PÕHIMÕTTED 2018 See dokument on olemas mitmes keeles. Prantsuse versioon on võrdlusdokument prantsuskeelsetes riikides. Inglisekeel

KONTSERNI SPEAK UP PÕHIMÕTTED 2018 See dokument on olemas mitmes keeles. Prantsuse versioon on võrdlusdokument prantsuskeelsetes riikides. Inglisekeel KONTSERNI SPEAK UP PÕHIMÕTTED 2018 See dokument on olemas mitmes keeles. Prantsuse versioon on võrdlusdokument prantsuskeelsetes riikides. Inglisekeelne versioon on võrdlusdokument teistes riikides. EESSÕNA

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem