PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va"

Väljavõte

1 PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline isik, kes on õigus-, teo-, ja otsustusvõimeline Eesti Vabariigi seadusandluse alusel, vastab Üldtingimustele ning on esitanud Laenuandjale Laenutaotluse. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik. Laenutaotlus Laenutaotleja tahteavaldus laenu saamiseks, lepingu või graafiku muutmiseks, mille laenutaotleja esitab kodulehe kaudu. Laenutaotlus on Lepingu lahutamatu lisa. Laenusaaja Laenutaotleja, kelle Laenutaotlus on saanud positiivse vastuse ning kellega Laenuandja on sõlmitud Lepingu. Leping käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad laenulepingu Üldtingimused koos kõigi võimalike sõlmitud ja sõlmitavate lisadega. Lepingupool või -pooled Laenuandja ja Laenusaaja koos või eraldi. Laenulepingu üldtingimused Laenuandja poolt kehtestatud käesolevad ning tulevikus kehtima hakkavad Lepingu tingimused. Graafik Laenulepingu üldtingimuste kohaselt koostatud Laenu ja Intressi tasumise graafik, kus on esitatud osamaksete arv, suurus(-ed) ja tähtajad. Graafik on Lepingu üks lisadest. Kehtiv Laenugraafik on igal ajal Laenusaajale kättesaadav iseteeninduse keskkonnas Hinnakiri Laenuandja poolt kehtestatud dokument, mis sätestab lepingu tasud ja muud Laenuandja kodulehel avaldatud tasud. Koduleht internetis aadressil asuv Laenuandja veebileht ja iseteeninduskeskkond. Laenuotsus Laenuandja nõustumine sõlmimaks Laenutaotlejaga Lepingu Laenutaotleja poolt eelnevalt iseteeninduskeskkonnas kinnitatud tingimustel. Laen rahasumma, mille Laenuandja laenab Laenusaajale vastavalt Lepingule. Intress Laenusaaja poolt Laenuandjale makstav tasu Laenu kasutamise eest. Intressi arvestamisel lähtub Laenuandja tegelikust päevade arvust kalendrikuus ja 360 päevasest aastast. Krediidi kulukuse määr Laenu kogukulu Laenusaajale, mida avaldatakse protsentides Laenu netosummast tulenevate kulude (Laenu kulu) koormus aastas eeldusel, et Leping kehtib kokkulepitud tingimustel ja perioodi jooksul. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub Laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri määrusega kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma. Lisateenus Maksepuhkus, Refinantseerimine, Lisalaen ning muud võimalikud Laenu kasutamisega seotud täiendavad finantsteenused. Maksepuhkus Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajal Maksegraafiku osamakseid edasi lükata valitud päevade võrra ning kasutada Laenu pikendatud tähtaja jooksul. Maksepuhkuse tasu tasu, mida arvestatakse Laenu tagastamise tähtaja pikendamise eest. Tasu summa esitatakse Laenusaajale iseteeninduskeskkonnas vastavalt Laenule. Pangapäev kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Refinantseerimine Lisateenus, mis võimaldab tekkinud võlgnevust katta uue laenuga. Lisalaen Lisateenus, mille raames Laenuandja pakub Laenusaajale täiendava Laenu saamise võimalust. Püsiklient Laenusaaja, kes on taotlenud Laenu vähemalt ühe korra ning tagastanud Laenu Laenuandjale õigeaegselt vastavalt sõlmitud Lepingule. Leppetahv tasu, mida Laenusaaja kohustub tasuma Lepingus sätestatud kohustuste rikkumisel. 2. Laenutaotluse esitamine ja Lepingu sõlmimine 2.1 Esmakordsel Laenu taotlemisel, tuleb Laenutaotlejal registreerida Laenuandja kodulehel kus Laenutaotlejal tuleb täita kõik kohustuslikud väljad ja Küsimustiku enda maksevõime hindamiseks täidab Laenutaotleja iga Laenu taotlemisel. Andmete muutumisel kohustub Laenutaotleja teavitama

2 Laenuandjat või muutma need iseteenisnduskeskkonnas Laenutaotleja poolt Laenuandjale edastatavad andmed enda isiku, maksevõime ja muude tema maksevõime hindamiseks ja Lepingu sõlmimiseks oluliste asjaolude kohta peavad olema tõesed ja vajadusel dokumentaalselt tõendatavad. 2.2 Registreerimisega kinnitab Laenutaotleja sisestatud andmete õigsust. 2.3 Registreeritud kasutaja saab esitada Laenutaotluse iseteeninduskeskkonnas Laenutaotlejal tuleb valida sobiv Laenusumma ja Laenu periood. Pärast sobiva Laenu valimist avaneb Graafik, millel on näha Laenu osamaksete arv, suurus, Intress ja muud Laenulepingu tingimused, mis tuleb kinnitada nõustumisega, tehes märke vastavasse lahtrisse. Laenutaotlus kinnitatakse saates SMS-i numbrile sisuga CREDITO või allkirjastades digitaalselt, mobiil- ID-ga. 2.4 Laenutaotleja on kohustatud enne Laenutaotluse esitamist tutvuma põhjalikult Laenuandja kodulehelel toodud selgitustega, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega, Lepingu üldtingimustega sh. Intressi, perioodi ning kohustustega, mis tekivad Laenusaajal juhul, kui Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Lepingu kohaselt. 2.5 Laenutaotleja kinnitab, et ta on eespool märgitud p-s 2.4. nimetatud tingimuste ja teavega hoolikalt tutvunud, on teadlik sellest, et krediidiasutuste poolt pakutavate laenude krediidi kulukuse määr võib olla madalam, kui Laenuandja poolt pakutavatel laenudel, kuid ei loe Laenuandja võimalikku kõrgemat krediidi kulukuse määra Lepingu puuduseks; Lepingu sõlmimine vastab tema otsesele, tegelikule ja vabale tahtele ning ta soovib sõlmida Lepingut Laenuandja kehtestatud tingimustel. 2.6 Laenutaotluse kinnitamisega kinnitab Laenutaotleja, et: kõik tema poolt Laenuandjale edastatud andmed on tõesed ning vajadusel dokumentaalselt tõendatavad; ta kasutab Laenu tarbimiseks ning tal ei esine sõltuvust, mis sunniks teada laenu võtma (alkohol, narkootikumid, hasartmängud jms); tema majanduslik olukord võimaldab Lepingut nõuetekohaselt täita, sh ei ole raskusi Laenu ja sellega kaasnevate tasude tähtaaegse tagasimaksmisega olemasoleva sissetuleku arvelt; tal puuduvad tähtaegselt või nõuetekohaselt täitmata jäänud kohustused, sh ei ole registreeritud ühtegi kehtivat maksehäiret AS Krediidiinfo maksehäirete registris või muudes taolistes makseinfo kogujate andmebaasides; ta on teadlik Laenu väljastamisega kaasneva intressi suurusest, krediidikulukuse määrast ja võimalikest kuludest/sanktsioonidest Lepingu mittetäitmisel ning nõustub nendega; ta on tutvunud Graafikuga, saab sellest aru ning on selles toodud maksete suuruse ja tasumise tähtaegadega nõus; tema suhtes ei ole algatatud ühtegi kohtuvälist ega kohtumenetlust sh pankrorimenetlust ega täitemenetlust, mis võiks negatiivselt mõjutada tema maksevõimet; ta on teadlik, et Üldtingimused, Graafik, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht ja muud Lepingu lisad on olemas Laenuandja Kodulehe iseteenisnduskeskkonnas lepingu kestvuse aja jooksul tasuta ning tal on võimalik need salvestada; ta on Eesti Vabariigi seaduse järgi teo-ja otsustusvõimeline isik ning tal on piiramata õigused ja volitused Lepingu sõlmimiseks ja endale Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks Laenutaotluse kinnitamisega annab Laenutaotleja Laenuandjale õiguse kontrollida registritest Laenutaotluses esitatud andmete õigsust, Laenutaotleja maksekäitumist ja maksevõimet Laenuandjal on õigus täiendavalt võtta ühendust Laenutaotlejaga Laenutaotluses toodud kontaktandmetel ning õigus nõuda maksevõime analüüsi teostamiseks täiendavaid andmeid, nt. sissetulekut ja/või majanduslikku olukorda tõendavate dokumentide esitamist Positiivsest või negatiivsest Laenuotsusest teavitab Laenuandja Laenusaajat telefoni või e-posti teel Esmakordse positiive Laenuotsuse korral võtab Laenuandja Laenutaotlejaga ühendust ning suunab Laenutaotleja enne Laenu väljastamist isikusamasuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendiga (pass, IDkaart või Eestis väljastatud juhiluba) Laenuandja kontorisse või AS-i Eesti Post postkontorisse Leping loetakse sõlmituks, kui Laenuandja teeb Laenutaotluse põhjal positiivse Laenuotsuse, sh Laenutaotleja isikusamasus, maksevõime ja Laenu väljastamist välistavate asjaolude puudumine on tuvastatud Lepingu sõlmimisel kuvatakse Graafik, Laenu tagasimaksed ja tähtajad Laenuandja Kodulehel iseteeninduskeskkonnas Laenutaotleja saab taotleda korrektse maksekäitumise korral mitu Laenu korraga Laenuandja ei vastuta võimaliku kahju tekitamise eest temast mittesõltuvatest erakorralistest häiretest, mida ta ei saa mõjutada ega likvideerida (nt võimalikud tõrked sidekanalite töös jms) Laenuandjal on õigus salvestada kõik sidevahendite (telefon, arvutivõrk) teel Laenutaotleja poolt tehtud toimingud, sh isikuandmete edastamine, eesmärgiga hinnata klienditeeninduse töö kvaliteeti, lahendada Laenutaotleja võimelikke kaebusi ning

3 vajadusel tõendada Laenuandja poolt sidevahendi kaudu tehtud toiminguid ja tahteavaldusi. 3. Laenu väljastamine 3.1 Krediidisumma makstakse välja ühes osas Laenusaaja arveldusarvele ilma Laenusaaja täiendava korralduseta pärast krediidikomisjoni positiivse laenutosuse langetamist hiljemalt 2 pangapäeva jooksul. 3.2 Laenu väljastamise aluseks on esmakordse Laenu puhul Lepingu sõlmimine ja tulevikus uue Laenu puhul vastav Laenutaotlus koos üldtingimuste kinnitusega. 3.3 Laenuandjal on õigus Leping üles öelda ja/või Laenu Laenusaajale mitte väljastada, kui pärast Lepingu sõlmimist, kuid enne Laenu väljastamist selgub, et: Laenusaaja on Laenuandjale esitanud valeandmeid enda, oma maksevõime või muude Lepingu sõlmimiseks oluliste asjaolude kohta; Laenusaaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et Laenu tagastamine on ohustatud, samuti kui Laenusaaja on muutunud maksejõuetuks enne Lepingu sõlmimist, kuid Laenuandjale sai see teatavaks alles pärast Lepingu sõlmimist; Laenusaajal on AS-i Krediidiinfo, muu makseinfo koguja ja/või maksehäirete registri pidaja andmetel ja/või muude avalike registrite alusel tähtaegselt ja/või nõuetekohaselt täitmata jäänud kohustusi kolmandate isikute ees. 4. Laenu tagastamine ja Laenu maksepuhkus 4.1 Laenusaaja on kohustatud tagastama Laenu koos intressiga Lepingus märgitud Laenuandja kontole hiljemalt maksetähtpäevaks, vastavalt Graafikule. 4.2 Laenu osamakse loetakse tasutuks, kui Graafikus märgitud osamakse on laekunud kindlaksmääratud tähtajal Laenuandja kontole. Laenuandja ei ole kohustatud ega esita osamaksete tasumiseks täiendavaid arveid. 4.3 Laen makstakse tagasi samas vääringus, milles see oli Laenusaajale väljastatud. 4.4 Laenusaajal on õigus saada Laenule maksepuhkust Laenuandja iseteeninduskeskkonna kaudu. Laenusaaja maksab maksepuhkuse eest tasu, mille suurus on Laenusaajale nähtav iseteeninduskeskkonnas. 4.5 Laenupuhkus aktiveeritakse Laenusaaja poolt Laenuandja kontole maksepuhkuse tasu laekumisel. Peale laekumist on Laenusaajale iseteeninduskeskkonnas nähtav uus Graafik. 5. Maksete tasumise kord 5.1 Laenu tagastamisel kohustub Laenusaaja märkima ülekande tegemisel korrektse viitenumbri ning lisama selgitusse: Laenusaaja nime ja/või isikukoodi ning Laenulepingu numbri. 5.2 Kui Laenusaaja viivitab Laenu tagastamisega, on Laenusaaja kohustatud tasuma Laenuandjale tähtaegselt tasumata maksetelt iga viivitatud päeva eest viivist. Viivise määraks on Lepingus kokkulepitud intressimäär. 5.3 Makset, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta nõuetekohaselt tasutuks ning maksetähtaja möödumisel on Laenusaaja kohustatud tasuma viivist jt sanktsioone kuni identifitseerimiseni. 5.4 Kui Laenu maksetähtpäev või muu makse tasumise tähtpäev langeb riigipühale, loetakse maksetähtpäevaks sellele järgnev esimene tööpäev. 5.5 Kui Laenusaaja tagastab Lepingust tulenevaid makseid osade kaupa, siis loetakse kohustused täidetuks alljärgenvas järjekorras: võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud kulutused ja maksed; Laenusumma; Intress; muud võimalikud kohustused Kui Laenusaajal on Laenuandjaga sõlmitud mitu Lepingut, siis tasumise korral on Laenuandjal õigus lugeda täidetuks maksetähtaja ületanud kohustus Kõik Lepingujärgsed maksed loetakse tasutuks alates vastava summa laekumisest Laenuandja kontole. Maksete teostamisel tuleb Laenuandjal arvestada pankadevahelistele ülekannetele kuluva ajaga. 6. Laenu ennetähtaegne tagastamine 6.1 Laenusaajal on õigus tagastada Laen ennetähtaegselt, teatades antud soovist Laenuandjale Kodulehel iseteeninduskeskkonnas, tavapostiga saadetud omakäeliselt allkirjastatud kirjaga või e-posti kaudu, teavitades tasumisest ette 7 päeva Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega. Hüvitise suurus on 1 % ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingus kokkulepitud Laenu viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja 0,5 % ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui see periood ei ületa 1 aastat. 6.3 Kui Laenuandja ei ole teavitanud Laenuandjat Laenu ennetähtaegse tagastamise soovist, siis loetakse Laenusaaja poolt ennetähtaegselt tasutud summad

4 ettemaksuks. 6.4 Laenu ennetähtaegne tagastamine loetakse toimunuks, kui Laenusaaja poolt on laekunud Laen koos kuni selle tagastamiseni sissenõutavaks muutunud intressi ja punktis 6.2 nimetatud hüvitisega Laenuandja kontole täies mahus enne Lepingus kokkulepitud tähtaega. 6.5 Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu või ei tasu muid rahalisi kohustusi Laenusaaja poolt Laenu ennetähtaegse tagastamise teates määratud tähtpäevaks, loetakse, et Laenusaaja ei ole Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu ülesütlemise tahteavaldust teinud ning Leping jätkub endistel tingimustel. 6.6 Laenu ennetähtaegane tagastamine ei vabasta Laenusaajat Lepingu rikkumistest tulenevate kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne Laenu ennetäthtaegset tagastamist. 7. Lisateenused 7.1 Laenusaajal on õigus taotleda Lisateenuse (Maksepuhkus, Lisalaen, Refinantseerimine) võimaldamist, esitades Laenuandjale vastavasisulise taotluse Iseteeninduse kaudu, järgides sealjuures Iseteeninduses toodud Lisateenusele ettenähtud juhiseid ja nõudeid ning nõustudes Lisateenusega seotud eritingimusega. Lisateenuse kasutamiseks peab Laenusaaja olema Iseteenindusse sisselogitud Lisateenuse taotluse menetlemisel ning Lisateenuse taotluse rahuldamise korral vastavasisulise Lepingu lisa sõlmimisel, lähtutakse Üldtingimuste p-s 2 toodud põhimõtetest Lisateenuse kasutamise tagajärjel võivad muutuda Laenu põhitingimused (nt laenusumma, intress, krediidi kulukuse määr jne.) 7.4. Kui Laenusaaja soovib tellida Laenuandjalt täiendavaid teenuseid (nt dokumentide ja tõendite väljastamine, enammakstud summa tagastus), siis kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale teenustasu vastavalt hinnakirjale. 8. Laenusaaja muud kohustused 8.1 Laenusaaja on kohustatud võimaldama Laenuandjal kuni Lepingust tulenevate maksekohustuste täieliku täitmiseni kontrollida Laenusaaja majanduslikku olukorda, mille eesmärgiks on hinnata Laenusaaja poolt esitatud andmete tõepärasust ning Laenusaaja võimet täita Lepingulisi maksekohustusi. Laenusaajal on kohustus esitada tema majanduslikku olukorda puudutavat informatsiooni hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul alates vastava nõude saamisest Laenuandja poolt. 8.2 Laenusaaja on kohustatud ise teavitama Laenuandjat 5 (viie) kalendripäeva jooksul alates vastava asjaolu ilmnemisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis: kui ta on sattunud olukorda, mis vähendab või võib vähendada tema maksevõimet; kui on tekkimas või on tekkinud raskus Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel; igast algatatud või tema vastu suunatud vahekohtu-, kohtu-, pankroti- ja/või täitemenetlusest, kui see võiks halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda, samuti sellest kui ta on esitanud kohtule avalduse võlgade ümberkujundamiseks; kui ta on võtnud täiendavalt laenu- ja/või muu rahalise kohustuse kolmanda isiku ees. Laenukohustusena käsitatakse kohustusi, mis on tekkinud laenamise, liisingu või tagatistehingute (sh käendamise) tulemusena; igast muust võimalikust asjaolust, mis halvendab või võib halvendada majanduslikku olukorda tulevikus; kui muutuvad isiku- või kontaktandmed Üldtingimuste punktides 8.1, 8.2 sätestatud kohustuste täitmata jätmisel kohustub Laenusaaja maksma Laenuandjale Leppetrahvi 35 (kolmkümmend viis) eurot. Laenusaaja kohustub maksma leppetrahvi 5 kalendripäeva jooksul alates Laenuandjalt vastavasisulise teate saamise päevast. Leppetrahv on kokku lepitud sundimaks Laenusaajat täitma Üldtingimuste p-des 8.1, 8.2. märgitud kohustusi ja selle tasumine ei vabata Laenusaajat teistest Lepingust tulenevate kohustuste täitmisest Laenusaaja poolt Laenu taotlemisel enda isiku, maksevõime või muude Laenu andmiseks oluliste asjaolude kohta ebaõigete andmete esitamisel või andmete esitamata jätmisel kohustub Laenusaaja tasuma leppetrahvi summas 5 (viis) eurot. Leppetrahv on kokku lepitud sundimaks Laenusaajat täitma õigete ja/või täiendavate andmete esitamise kohustust ja selle tasumine ei vabata Laenusaajat teistest Lepingust tulenevate kohustuste täitmisest Laenusaaja kohustub täielikult katma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisega seotud võla sissenõudmise kulud, kohtumenetluse kulud vastavalt jõustunud kohtulahendile ning täitemenetluse kulud. 9. Lepingu muutmine 9.1 Laenuandjal on põhjendatud juhtudel õigus ette teatamata muuta Laenusaaja poolt makstavat Intressi või muud tasu tingimusel, et Laenusaajat teavitatakse sellest viivitamatult ning Laenusaajal on õigus Laen ennetähtaegselt tagastada. 9.2 Laenuandjal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu

5 üldtingimusi, avaldades uued üldtingimused Laenuandja kodulehel. 9.3 Laenuandja teavitab üldtingimuste muutmisest kliente ette Kodulehel vähemalt 15 kalendripäeva enne muudatuste jõustumist. 9.4 Üldtingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Laen ennetähtaegselt tagastada, teatades antud soovist Laenusandjale Laenuandja kodulehel iseteeninduskeskkonnas või e-posti kaudu. 10. Lepingust taganemine Laenusaaja poolt 10.1 Laenusaajal on vastavalt võlaõigusseadusele (edaspidi: VÕS) õigus taganeda Lepingust 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest Kui Laenusaaja taganeb Lepingust, kohustub ta 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Lepingu sõlmimisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse. Avalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Laenulepingu number, avaldus Lepingust taganemise ja Laenu ennetähtaegse tasumise kohta, avalduse koostamise kuupäev ning allkiri Juhul kui Laenusaaja taganeb Lepingust, kohustub Laenusaaja tagastama Laenuandjale Laenu viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul taganemisavaldusele vastuse saamise päevast. Selle mittejärgimisel loetakse, et taganemisavaldust pole esitatud ega Lepingust taganetud. 11. Lepingu ülesütlemine 11.1 Laenuandjal on õigus Leping ilma ette teatamata üles öelda, teavitades ülesütlemisest Laenusaajat kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Laenusaaja ei esita hoolimata sellekohasest nõudmisest dokumente ja teavet või kui esitatud dokumendid ning andmed ei kõrvalda Laenuandja kahtlust, et Lepingu sõlmimise eesmärgiks võib olla rahapesu või terrorismi rahastamine Laenuandjal on õigus Lepingust taganeda või Leping ilma ette teatamata üles öelda, kui peaks ilmnema, et Laenusaaja on esitanud vääraid andmeid Laenu taotlemisel, andnud tõele mittevastavaid kinnitusi, pole täitnud Üldtingimuste punktides 8.1 ja 8.2 märgitud kohustusi. Leping loetakse lõpetatuks 7 kalendripäeva jooksul alates vastavasisulise teatise saamisest Laenuandja poolt Lepingu ühepoolse ülesütlemise korral kohustub Laenusaaja koheselt tagastama Laenu koos sissenõutavaks muutunud intressi, üldtingimuste punktis 8.2 nimetatud hüvitise ning muude võimalike kuludega Laenuandja saab osade kaupa tagastatava Laenu puhul Leping üles öelda Laenusaaja makseviivituse tõttu, kui Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt 3 (kolme) üktseisele järgneva Graafikus toodud Laenu ja Intressi maksetega ning Laenuandja on andnud Laenusaajale vähemalt 2 (kahe) nädalase pikkuse täiendava tähtaja viivitatud maksete tasumiseks koos avaldusega, et Laenuandja ütleb maksete mittelaekumisel vastava tähtaja jooksul Lepingu üles ning nõuab Lepingust tuleneva viivituses oleva kohustuse täitmist Juhul kui Üldtingimuste p-s 11.4 märgitud täiendava tähtaja saabumisel ei ole viivituses oldud kohustused täidetud või läbirääkimised Laenusaaja ja Laenuandja vahel jäänud tulemuseta, loetakse Leping Laenuandja poolt üles öelduks Lepingu ülesütlemisel Laenuandja poolt kohustub Laenusaaja tasuma Lepingu kõik maksed hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast Laenuandjalt vastavasisulise teatise saamist Muus osas kohaldatakse Lepingu ülesütlemisele seaduses sätestatut. 12. Isikuandmete töötlemine ja konfidentsiaalsus 12.1 Laenutaotleja ja Laenusaaja annavad Laenutaotluse esitamisega Laenuandjale täieliku ja tingimusteta nõusoleku töödelda enda isikuandmeid, sealhulgas teha päringuid pensioniregistrisse ning edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes Üldtingimustes ja seaduses ettenähtud juhtudel ja korras Laenuandja töötleb Lepingu raames või mis tahes muul viisil Laenuandjale avaldatud järgmisi Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid: isiklikud andmed; kontaktandmed; andmed töö või õpingute kohta; finantsandmed; andmed isiku usaldusväärsuse kohta; uurismisasustuste, notarite, makushaldur, kohtu, rahapesu andmebüroojärelpärimistest ning kohtutäituri nõuetest saadud andmeid Isikuandmeid töödeldaks eesmärgiga hinnata Laenutaotleja maksevõimet ning finantsilist usaldusväärsust, mis võimaldaks sõlmida, muuta ja täita Laenulepingut, sh täita Laenuandjal tema vastutustundliku laenamise kohustust; Laenuandja teenuste pakkumiseks ning riskide vähendamiseks ja ärahoidmiseks.

6 12.4 Samuti töötleb Laenuandja Laenutaotleja või Laenusaaja isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, täituritle jne) ning oma rikutud õiguste kaitsmiseks Laenusaajal on õigus edastada Laenutaotleja või Laenusaaja isikuandmeid samasse kontserni kuuluvatele isikutele; Laenulepingu sõlmimise, muutmise ja täitmisega seotud isikutele, sealhulgas isikutele, kes osutavad võlgade sissenõudmise (inkasso) teenust; Laenuandja nõustajatele ja audiitoritele; andmekogudesse sh Creditinfo Eesti AS maksehäireregistrisse (õigus üksnes juhul kui Laenusaajal on nõuetekohaselt täitmata Lepingust tulenev kohustus); isikutele, kellele Laenuandja soovib või planeerib üle anda või loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi ning nõude loovutamisel uuele võlausaldajale ja muudele kolmandatele isikutele seoses vajadusega kaitsta oma seaduslikke õigusi Laenutaotlejal või Laenusaajal on õigus saada infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta, sh nõuda ebaõigete andmete parandamist. Tõendamiskoormis, et andmed on ebaõiged, lasub Laenutaotlejal või Laenusaajal. 13. Lõppsätted 13.1 Leping on koostatud eesti keeles ja jõustub selle sõlmimisel Andmete muutumisel tuleb Lepingupooltel teineteist teavitada koheselt või esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul alates andmete muutumisest Lepingupooltel ei ole lubatud avalikustada kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu tingimuste osas teise Lepingupoole kirjaliku või kirljaliku taasesitamise vormis esitatud nõusolekuta, va juhul, kui teine Lepingupool rikub Lepingus võetud kohustusi ning avalikustamine aitab kaasa Lepingu täitmisele ja/või Laenuandja nõuete rahuldamisele või kohustus tuleneb seadusest Kõik teated edastatakse eesti keeles Laenutaotluses ja/või registreerimisel märgitud kontaktandmetele. Teated loetakse kättesaaduks: teate e posti teel saatmisest Lepingus märgitud teise Poole e posti aadressile; teate SMS-i teel saatmisest Lepingus märgitud teise Poole telefoninumbrile; teate liht või tähitud kirjana saatmisest 3 tööpäeva jooksul Lepingus märgitud teise Poole postiaadressile Laenusaaja kohustub hüvitama Laenuandjale võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud vastavalt alljärgnevale tabelile: Lepingu kehtivusajal I Pärast lepingu lõppemist Laen kuni 500 I Maksimaalne sissenõudmiskulu olenemata meeldetuletuskirjade arvust Laen kuni I Maksimaalne sissenõudmiskulu olenemata meeldetuletuskirjade arvust Laen kuni üle 1000 I Maksimaalne sissenõudmiskulu olenemata meeldetuletuskirjade arvust Leppetrahv Üldtingimuste p-de 8.1, 8.2 rikkumise eest tasuta Laenuandjal on õigus loovutada Lepingust tulenev nõue uuele võlausaldajale Laenusaaja vastu Kui mistahes üldtingimuste säte osutub seaduse muutumise tõttu või mistahes muul põhjusel tühiseks, ei mõjuta see teiste laenulepingu sätete kehtivust. Sellisel juhul teevad pooled kõik endast oleneva, et asendada tühine säte selle tähendusele kõige lähedasema kehtiva sättega. Pooled tõlgendavad mistahes käesolevate üldtingimuste sätet selliselt ja eelistavad vaidluse korral tõlgendust, mille kohaselt üldtingimuste säte oleks kehtiv ja vastaks Laenuandja poolt üldtingimustega taotletud eesmärgile Pooled on kokku leppinud pikendada aegumise tähtaega kuni 10 aastani alates Lepingust tulenevate nõuete sissenõutavaks muutumisest Lepingule ja lepinguga reguleerimata küsimustele kohaldatakse Eest Vabariigi õigust.

7 13.10 Kõik käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendavad pooled omavaheliste läbirääkimiste teel konfidentsiaalselt ega tee vaidluse lahendamise ajal ja/või järgselt avaldusi ega kommentaare avalikkusele, sh meediale Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, on Laenusaajal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse Poolte vahelised kohtuvaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping ), mis sõlmitakse tellimuse alusel internetis aadressil

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega ( GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KASUTUSTINGIMUSED Kasutustingimused on uuendatud ÜLDINE 1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad AS Baltika, registrikood

KASUTUSTINGIMUSED Kasutustingimused on uuendatud ÜLDINE 1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad AS Baltika, registrikood KASUTUSTINGIMUSED Kasutustingimused on uuendatud 21.02.2018 1. ÜLDINE 1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad AS Baltika, registrikood 10144415, Veerenni tn 24, Tallinn (Ettevõtja) ja ostu sooritanud

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD 24.05.2017 WD nr 2017/1-11.2/16 1.1. Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Tingimused) on Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (RIKS)

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtj

Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtj Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtjatevaheliste suhete puhul alati tarbijate huvide ja

Rohkem