AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis"

Väljavõte

1 AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge aega ja lugege tingimused läbi. Kui Teil tekib küsimusi, siis helistage meie infotelefonil või astuge läbi SEB kontorist. Sisukord Mõisted 2 Üldsätted 2 Üldtingimuste kehtimine 2 Kohaldatav õigus ja kohtualluvus 2 Üld- ja kindlustustingimuste ja hinnakirja kehtestamine ning muutmine 2 Identimine 3 Esindamine 3 Nõuded dokumentidele 3 Allkiri 3 Kliendisuhte loomine 3 Lepingu sõlmimine 3 Lepingu jõustumine ja lõppemine 4 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine 4 Kindlustusmakse ja teenustasu 5 Kliendiandmete töötlemine 5 Teabe vahetamine 5 Kindlustusandja teated 5 Terviseseisundi kontroll 6 Lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine 6 Kindlustusjuhtumist teatamine ja hüvitise väljamaksmine 7 Vastutus 7 Vaidluste lahendamine 7 1

2 Mõisted Hüvitis on kindlustussumma või selle alusel arvutatav rahasumma, mille kindlustusandja maksab kindlustusjuhtumi toimumisel soodustatud isikule. Kindlustatu on isik, kelle suhtes on kindlustusleping sõlmitud. Kindlustusaasta ja pensioniaasta algab igal kalendriaastal kindlustuslepingu alguskuupäeval ning lõpeb järgmise kalendriaasta samal kuupäeval. Kindlustusandja on AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus. Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus nimetatud sündmus, mille toimumise korral peab kindlustusandja maksma välja hüvitise. Kindlustusleping (edaspidi leping) on kindlustusandja ja kindlustusvõtja kokkulepe, mille järgi kindlustusvõtja võtab kohustuse tasuda kindlustusmakseid ning kindlustusandja kohustub kindlustusjuhtumi saabumisel välja maksma hüvitise. Leping koosneb üld-, kindlustus- ja kindlustuskaitse tingimustest, hinnakirjast, sooviavaldusest ja poliisil nimetatud dokumentidest. Kindlustusmakse on lepingu alusel kindlustusvõtja tasutav makse. Kindlustusrisk on oht, mille vastu kindlustatakse. Kindlustussumma on lepingus kokku lepitud rahasumma. Kindlustusvõtja on isik, kes sõlmib lepingu. Klient on isik, kellele kindlustusandja osutab teenust, st kindlustusvõtja, kindlustatu, soodustatud isik, usaldusisik ning isik, kes on kindlustusandja poole pöördunud teenuse kasutamise eesmärgil. Poliis on tõend lepingu kohta. SEB grupp on kindlustusandja ja temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad juriidilised isikud, kelleks on Skandinaviska Enskilda Banken AB, kõik selle tütarettevõtjad ja nende tütarettevõtjad. Soodustatud isik on lepingus nimetatud isik, kellele kindlustusandja maksab kindlustusjuhtumi korral välja hüvitise. Tarbija on füüsiline isik, kui ta teeb tehinguid, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevusega. Üldsätted Üldtingimuste kehtimine 1. Üldtingimused kehtivad lepingule ning muudele kindlustusandja ja kliendi vahelistele õigussuhetele. 2. Kindlustustingimused kehtivad koos üldtingimustega. Üld- ja kindlustustingimuste lahknevuse ja erinevuse korral lähtutakse kindlustustingimustest. Kindlustustingimuste ja kindlustuskaitse tingimuste lahknevuse ja erinevuse korral lähtutakse kindlustuskaitse tingimustest. 3. Üldtingimuste, kindlustustingimuste ning hinnakirjaga saab tutvuda SEB kodulehel seb.ee ja SEB kontorites. 4. Üld- ja kindlustustingimuste ning hinnakirja eesti- ja võõrkeelses tekstis esineva lahknevuse või mitmesuse puhul lähtutakse eestikeelsest tekstist. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus 5. Kindlustusandja ja kliendi suhetele kohaldatakse Eesti õigust ning lähtutakse hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest. Välisriigi õigust kohaldatakse, kui see tuleneb seadusest või rahvusvahelisest lepingust. 6. Lepingust tulenev vaidlus lahendatakse Eesti kohtus. Vaidlus alaliselt Euroopa Liidus elava tarbijaga lahendatakse tema elukohajärgses kohtus, v.a kui lepingu sõlmimise ajal oli tema elukoht Eestis. Sellisel juhul lahendatakse vaidlus Eesti kohtus. Üld- ja kindlustustingimuste ja hinnakirja kehtestamine ning muutmine 7. Üldtingimused, kindlustustingimused, kindlustuskaitse tingimused, hinnakirja ja tehingute korra kehtestab kindlustusandja. Lepingu eritingimused lepitakse kokku kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel. 8. Kindlustusandja esitab kliendile kindlustustingimused ja lepinguga seotud teabe SEB kodulehel, internetipangas, või e-posti teel. Kui kliendil puudub internetipanga leping ja e-posti aadress esitab pank kliendile teabe paberil. Klient nõustub saama teavet ülaltoodud viisil. 2

3 9. Kindlustusandjal on õigus ühepoolselt muuta üldtingimusi, kindlustustingimusi, kindlustuskaitse tingimusi, hinnakirja ja tehingute korda, kui: - muudatused tulenevad kohalduvatest õigusaktidest või järelevalveasutuse poolt kehtestatud nõuetest; - muudatused on vajalikud kindlustusvõtja huvide kaitseks või parandavad tema olukorda; - muudatused on vajalikud kindlustusandja huvide kaitseks ja kindlustusvõtja huve oluliselt ei kahjusta. 10. Muudatustest, millest kindlustusvõtjale tekib enam kohustusi, teavitab kindlustusandja vähemalt 30 päeva enne muudatuse jõustumist. 11. Kindlustusandja teavitab kindlustusvõtjat tingimuste muutmisest SEB kodulehel, kindlustusvõtja postiaadressil, e-posti aadressil, SEB internetipangas või SEB kontorites. 12. Kindlustusvõtjal on õigus enne muudatuse jõustumist leping üles öelda, kui muudatus ei ole talle vastuvõetav. Selleks esitab kindlustusvõtja kindlustusandjale kirjalikult taasesitatava teate. 13. Kindlustusvõtja loetakse muudatusega nõustunuks, kui ta ei kasuta lepingu ülesütlemise õigust. Identimine 14. Klient peab kindlustusandjale identimiseks esitama vajalikud andmed ja dokumendid. Füüsiline isik esitab kehtivates õigusaktides määratud dokumendid. Eestis registreeritud juriidiline isik esitab vastava registri väljavõte, välisriigis registreeritud juriidilisel isikul vastava riigi registri väljavõte, registreerimistunnistus jms. 15. Peale kliendi esmast identimist saavad kindlustusandja ja klient omavahelises suhtlemises kasutada ka digiallkirjastatud dokumente ja SEB internetipanka. Esindamine 16. Füüsilisest isikust kindlustusvõtja sõlmib lepingu isiklikult, muid tehinguid ja toiminguid võib teha ka tema esindaja. 17. Juriidiline isik teeb tehinguid ja toiminguid esindaja kaudu. 18. Kindlustusandja ei ole kohustatud vastu võtma esindusõigust tõendavaid dokumente, millest ei selgu esindatava tahe. 19. Esindusõigust tõendav dokument peab olema esitatud originaalina ja nõutud vormis. Väljaspool SEB kontorit vormistatud volikiri peab olema notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud. 20. Volitaja peab kindlustusandjat viivitamatult teavitama volikirja tagasivõtmisest või kehtetuks kuulutamisest, seda ka juhul, kui teade on avaldatud Ametlikes Teadaannetes. Nõuded dokumentidele 21. Füüsilise isiku isikut tõendav dokument peab olema originaal. 22. Kindlustusvõtja esitab kindlustusandjale dokumendi originaali või notariaalselt või sellega samaväärselt kinnitatud koopia. 23. Välisriigis väljaantud dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistuse ehk apostilliga, kui riikidevahelise lepinguga pole määratud teisiti. 24. Kindlustusandja võib nõuda dokumentide tõlget eesti või muusse keelde. Tõlke peab olema teinud vandetõlk või tõlkija allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud. 25. Kindlustusandja eeldab esitatud dokumendi ehtsust, kehtivust ja õigsust. Kahtluse korral on kindlustusandjal õigus jätta tehing tegemata ja nõuda lisadokumentide esitamist. Allkiri 26. Kindlustusandja aktsepteerib omakäelist allkirja, digitaalallkirja, kindlustusandja nõuetele vastavat e-allkirja või SEB internetipangas kasutatavaid elektroonilisi koode. 27. Kindlustusandja võib keelduda digitaalselt allkirjastatud dokumendist. Sel juhul allkirjastab klient dokumendi omakäeliselt või SEB internetipanga elektroonilisi koode kasutades. 28. Kindlustusandjal on õigus nõuda allkirja andmist SEB kontoris või allkirja notariaalset kinnitamist. 3

4 Kliendisuhte loomine Lepingu sõlmimine 29. Kliendisuhte loomine toimub avalduse esitamise või lepingu sõlmimisega. Omavahelise suhtluse vorm määratakse lepingus või seaduses. 30. Klient on kohustatud kliendisuhte loomisel esitama kindlustusandjale enda ja teiste lepingus nimetatud isikute kohta õiged, täielikud ja tegelikkusele vastavad andmed ning dokumendid. 31. Füüsilise isikuga seotud isikud on: - kõik isikud, kelle volitatud esindajaks ta on; - juriidilised isikud, kelle juhtorgani liikmeks ta on; - juriidilised isikud, milles talle kuulub vähemalt 25% osadest, aktsiatest või häältest. 32. Juriidilise isikuga seotud isikud on: - füüsilised isikud, kes on tema juhtorgani liikmed või nende volitatud esindajad; - juriidilised isikud, milles talle kuulub vähemalt 25% osadest, aktsiatest või häältest; - isikud, kellele kuulub vähemalt 25% tema osadest, aktsiatest või häältest. 33. Kindlustusandjal on õigus otsustada, kellega leping sõlmida. Eelkõige võib kindlustusandja keelduda lepingu sõlmimisest, kui klient või temaga seotud isik: - ei ole SEB grupi ettevõttele esitanud identimiseks ja muude hoolsusmeetmete täitmiseks nõutavaid andmeid või dokumente või kui need on ebaõiged, puudulikud või võltsimistunnustega; - ei ole SEB grupi ettevõttele esitanud oma äri- või kutsetegevuse olemuse, eesmärkide ning tehingutes kasutatava vara päritolu kinnitamiseks nõutud andmeid ja dokumente või kui kindlustusandjal tekib rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus; - on viis aastat enne lepingu sõlmimise taotlemist saanud SEB grupi ettevõttelt eitava vastuse lepingu sõlmimise avaldusele või kui SEB grupi ettevõte on lõpetanud kliendisuhte hoolsusmeetmete täitmise võimatuse tõttu või seoses ebaseadusliku tegevuse, rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusega; - on SEB grupi ettevõtte ees kohustuste täitmisel viivituses, nt jätnud tähtajaks tasumata laenumakse, intressimakse, viivise, teenustasu vms; - on põhjustanud SEB grupi ettevõttele kahju või loonud reaalse ohu selle tekkimiseks; - on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt. 34. Kindlustusandja võib keelduda lepingu sõlmimisest mitteresidendist kliendiga, kellel puudub Eestiga põhjendatud seos. 35. Füüsilisel isikul on seos Eestiga eelkõige siis, kui - ta elab, õpib või töötab Eesti või - tema abikaasa, lapsed, vanemad elavad Eestis või - ta omab Eestis kinnisvara. 36. Majandus- ja kutsetegevuses tegutseval isikul on seos Eestiga eelkõige siis, kui - juriidilise isiku omanikud on Eesti residendid, - tema äritegevus on seotud Eestiga (näiteks Eestis asuv tootmisüksus või Eestis asuvad kliendid või lepingupartnerid) või - tal on Eestis investeeringud (osalus äriühingutes, kinnisvara). 37. Kindlustusandja võib keelduda lepingu sõlmimisest või tehingust Ameerika Ühendriikide (edaspidi USA) kliendiga. 38. Kindlustusvõtja võib nõuda, et klient tõendaks oma põhjendatud huvi ja seost Eestiga, sh vajaduse korral Euroopa Liidus seaduslikul alusel elamise õigust. 39. Füüsiline isik on USA klient näiteks juhul, kui ta: - ajutine või alaline elukoht on USAs; - õpib või töötab USAs; - kontaktaadress on USAs. 40. Juriidiline isik, sh välismaise juriidilise isiku esindus või filiaal, on USA klient näiteks juhul, kui ta: - on asutatud USAs ja tegutseb USA seaduste alusel; - postiaadress on USAs; - tema äritegevus toimub USAs. 4

5 41. Lepingu sõlmimisest keeldumist kaalub kindlustusandja igakülgselt ja langetab otsuse mõistlikkuse põhimõttest lähtudes. Lepingu jõustumine ja lõppemine 42. Leping jõustub poliisil nimetatud alguskuupäeval. 43. Leping lõpeb: - lepingus nimetatud alustel ja tähtpäeval; - seaduses nimetatud alustel. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine 44. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks võib kindlustusandja: - küsida kliendilt lisaandmeid tema majandustegevuse kohta, sh andmeid lepingupartnerite, käibe, sularahata ja sularahatehingute osakaalu, tehingute sageduse, tegelike kasusaajate jms kohta; - küsida kliendilt tehingus kasutatava raha või vara seadusliku päritolu selgitamiseks tehingu aluseks olevaid dokumente, nt müügilepingud, töövõtulepingud jms, ning andmeid tehingupartneri või tehinguga seotud muu isiku kohta; - nõuda kliendi identimiseks ning hoolsusmeetmete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente ning kontrollida nende õigsust. 45. Kliendil on kohustus esitada kindlustusandjale eelnevas punktis nimetatud andmed ja dokumendid. Esitamata jätmisel on kindlustusandjal õigus tehingust keelduda või sõlmitud leping üles öelda. Kindlustusmakse ja teenustasu 46. Kindlustusmakse arvutab kindlustusandja tariifide ja hinnakirja alusel, lähtudes kindlustatu andmetest lepingus, kindlustussumma suurusest ning lepingu kehtivusajast. 47. Kui kindlustusvõtja algatab lepingu muutmise, arvutab kindlustusandja uue kindlustusmakse hetkel kehtiva tariifi ja hinnakirja alusel. 48. Kindlustusandja võib kindlustusriski suurenemisel või vähenemisel muuta kindlustusmakset või katkestada kindlustuskaitse muutusest teadasaamise hetkest. 49. Kindlustusvõtja tasub kindlustusmakse määratud tähtpäevaks kindlustusandja arvelduskontole. Maksekorraldusele tuleb märkida viitenumber. Tasumine toimub kindlustusvõtja kulul. 50. Kindlustusmakse tähtpäevaks tasumata jätmisel saadab kindlustusandja kindlustusvõtjale meeldetuletuse, kus määrab uue tähtpäeva ja nimetab võlgnevuse tagajärjed. 51. Kui kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakset meeldetuletuses määratud uueks tähtpäevaks, piirduvad kindlustusandja kohustused maksevaba kindlustussummaga. Maksevaba kindlustussumma puudumisel on kindlustusandjal õigus uue tähtpäeva möödudes leping üles öelda. 52. Kindlustusvõtja tasub teenuse eest hinnakirja või lepingu alusel. Kliendiandmete töötlemine 53. Kliendiandmete töötlemise põhimõtted ja kindlustusandja õigused ja kohustused kliendiandmete töötlemisel on kirjeldatud dokumendis Kliendiandmete töötlemise kord SEB Eesti ettevõtetes (edaspidi kliendiandmete töötlemise kord), mis on üldtingimuste lahutamatuks osaks. 54. Kindlustusandja võib kliendiandmeid edastada kliendiandmete töötlemise korras nimetatud kolmandatele isikutele. 55. Kliendiandmete töötlemise korraga saab tutvuda SEB kodulehel seb.ee ja pangakontoris. Kindlustusvõtja kinnitab, et on kliendiandmete töötlemise korraga tutvunud ja nõus. Teabe vahetamine 56. Tingimustes nimetatud avaldused, taotlused jms esitab klient kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui üldtingimused, kindlustustingimused või seadus ei näe ette kirjalikku vormi. Kindlustusandja võib nõuda kliendilt avalduse, taotluse jms esitamist ka SEB internetipanga kaudu. 57. Klient teavitab kindlustusandjat viivitamatult muutusest: - lepingus või sellega seotud dokumentide esitatud andmetes. Näiteks nimi, elukoht, postiaadress, e-posti aadress, telefon, residentsus ja maksuresidentsus, lepinguga seotud isikud ja esindajad, volikirjade tühistamine; 5

6 - kindlustusriski suurendavas asjaolus. Selleks on elu- või töökoha riigi, ameti, tegevusala, spordiala ja harrastuse muutus; - mis võib tingida kindlustusvõtja kvalifitseerimise USA isikuks, lugege täpsemalt punktist 36; - mis võib mõjutada lepingust tuleneva kohustuse täitmist. 58. Juriidiline isik peab teavitama kindlustusandjat ka oma ühinemisest, jagunemisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest, sundlõpetamis- või likvideerimismenetluse alustamisest, registrist kustutamisest. 59. Klient võib nõuda ärakirja enda esitatud avaldustest, taotlustest jms. Kindlustusandja teated 60. Kindlustusandja teavitab klienti meedias, SEB kodulehel või SEB kontorites. Vajaduse korral saadetakse kindlustusvõtjale isiklik teade. 61. Isikliku teate saatmiseks valib kindlustusandja teate sisust lähtuvalt parima sidekanali järgnevaist: - SEB internetipank, kui kliendil on vastav leping; - e-post; - SMS; - post; - telefon. 62. Kindlustusandja võib saata kliendile allkirjastamiseks vajalikke dokumente SEB internetipanga ja muu SEB elektroonilise kanali kaudu. 63. Kindlustusandja võib isikliku teate jätta saatmata juhul, kui kontaktandmed on puudulikud või valed, nt saadetud kiri on tagastatud märkega, et saaja ei ela sellel aadressil. 64. Isiklik teade loetakse kättesaaduks ja teatamiskohustus täidetuks, kui see on saadetud kliendi kontaktandmetele või SEB internetipanka. 65. Kliendile posti teel saadetud isiklik teade loetakse kättesaaduks viiendal päeval arvates postitamisest. Muu sidekanali kaudu saadetud isiklik teade loetakse kättesaaduks samal päeval. 66. Info lepingu kohta on kliendile kättesaadav SEB internetipangas. 67. Kasumiosalusega lepingu puhul saadab kindlustusandja kord aastas teabe selle kohta, kui palju on lepingule aasta jooksul määratud lisakasumit ja kui palju on sellest tingituna muutunud väljamaksmisele kuuluvad summad. 68. Kindlustusandjal on tõhusad organisatsioonilised meetmed, et vältida ja juhtida investeerimisriskiga elukindlustuslepingu pakkumisel tekkivaid huvide konflikte. Kui kehtestatud organisatsioonilised meetmed ei taga kliendi piisava kaitse, teavitab kindlustusandja klienti huvide konflikti olukorras võimaliku huvide konflikti üldisest laadist ja konflikti allikast. 69. Kindlustusandja müügitöötajate tasustamise põhimõtete ja solventsuse ja finantsseisundi aruannetega on võimalik tutvuda SEB kodulehel. Terviseseisundi kontroll 70. Lepingu sõlmimisel, kindlustussumma suurendamisel, kindlustusjuhtumi toimumisel ja kahjuotsuse tegemisel võib kindlustusandja saata kindlustatu arstlikule läbivaatusele või meditsiinilisele uuringule. Kindlustusandja võib kindlustatu kohta teha järelepärimisi raviasutustesse. 71. Kindlustusandja hüvitab kindlustatule kuludokumendi alusel terviseseisundi kontrolli maksumuse, mis on tehtud kindlustuslepingu sõlmimiseks või selle muutmiseks. Lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine 72. Kindlustusvõtja võib lepingu avaldusega üles öelda. 73. Kindlustusvõtja võib 30 päeva jooksul kindlustuslepingu jõustumisest lepingust taganeda, esitades kindlustusandjale avalduse. 74. Kindlustusandja võib lepingust taganeda 14 päeva jooksul, kui kindlustusvõtja ei tasu esimeseks maksepäevaks kindlustusmakset. 75. Kindlustusandja võib lepingust ühekuulise etteteatamisega taganeda, kui klient on lepingu sõlmimisel või elukindlustussumma suurendamisel teadlikult esitanud ebaõiget või puudulikku teavet, mis oleks mõjutanud kindlustusandja otsust. 6

7 76. Kindlustusandja võib lepingu ette teatamata üles öelda, kui: - klient ei ole nõuetekohaselt teavitanud kindlustusriski suurenemisest; - klient on kindlustusriski suurenemisest teavitanud, kuid kindlustusandjal ei ole võimalik kindlustuskaitset pakkuda; - teenuse osutamise jätkamine muutub võimatuks muul põhjusel; - klient rikub oluliselt lepingulist kohustust. 77. Lepingulise kohustuse olulise rikkumisega on eelkõige tegemist juhul, kui klient rikub kohustust, mille täitmata jätmisel ei ole kindlustusandjal võimalik oma kohustust täita. Näiteks: - identimiseks ja seadusest tulenevate muude hoolsusmeetmete täitmiseks õigete, täielike ja tegelikkusele vastavate andmete ja dokumentide esitamata jätmine; - klient või temaga seotud isik ei esita SEB grupi ettevõtte nõudel oma äritegevuse või tehingu eesmärki ja olemust, tehingus kasutatava raha või muu vara legaalset päritolu tõendavaid andmeid ja dokumente või kui esitatud andmed ja dokumendid ei kõrvalda ebaseaduslike tehingute, rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlust; - klient või temaga seotud isik kasutab variisikut tehingu tegemisel või kindlustusandjal on kliendi või temaga seotud isiku suhtes muul põhjusel rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus. 78. Lepingu ülesütlemiste otsust kaalub kindlustusandja igakülgselt ja langetab otsuse mõistlikkuse põhimõttest lähtudes. 79. Kindlustusandja maksab ülesütlemisel kindlustusvõtjale lepingus näidatud tagastusväärtuse või kogumisreservi, millest on maha arvatud väljamaksetasu ja arvestatud kasumiosa, kui see kuulub väljamaksmisele. 80. Lepingust taganemisel või ülesütlemisel teeb kindlustusandja väljamakse 10 tööpäeva jooksul. Kindlustusjuhtumist teatamine ja hüvitise väljamaksmine 81. Kindlustusjuhtumist peab klient kindlustusandjale teatama esimesel võimalusel. 82. Kindlustusjuhtumi korral peab klient kindlustusandjale esitama nõutud dokumendid. Nõutud dokumentide loetelu esitab kindlustusandja pärast kindlustusjuhtumist teatamist. 83. Kindlustusandja võib hüvitise väljamaksmiseks teha täiendavaid järelepärimisi. 84. Kindlustusandja võib kinni pidada hüvitise või pensionimakse väljamaksmisega seotud rahvusvahelise pangaülekande kulu, kui kindlustusvõtja soovib väljamakse tegemist välisriigi arvelduskontole. 85. Kindlustusandja maksab hüvitise või selle esimese osamakse välja ühe kuu jooksul, kui kõik kindlustusjuhtumi asjaolud on selgunud ning dokumendid esitatud. 86. Hüvitise väljamakse tehakse arvelduskontole. Väljamakse tehakse Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas valuutas. 87. Kindlustusandja võib hüvitist vähendada või väljamaksest keelduda, kui: - kliendisuhte loomisel esitatud andmed ei ole õiged, täielikud või tegelikkusele vastavad; - kindlustusjuhtumi järel ilmneb, et klient ei ole teavitanud kindlustusriski suurendavast asjaolust; - kindlustusjuhtumist ei teatata kolme aasta jooksul selle toimumisest. 88. Kindlustusandjal võib jätta kliendile väljamakse tegemata kui: - väljamakstava summa suurus on alla ühe euro; - kindlustusandjal puudub info kliendi kontaktandmete ja arvelduskonto kohta ning kindlustusandja on teinud mõistlikke pingutusi info saamiseks. Vastutus 89. Kindlustusandja ja klient täidavad kohustusi nõuetekohaselt, heas usus ja mõistlikult, järgides tava ja praktikat. 90. Kindlustusandja ja klient ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui see on põhjustatud vääramatust jõust. Vääramatu jõud on asjaolu, mida kindlustusandja või klient ei saa mõjutada, sh moratoorium, elektrikatkestus, sideliinide rike, üldine arvutisüsteemide häire, võimuorganite tegevus, samuti tegevuse seadusevastane häirimine kolmandate isikute poolt, nt pommiähvardus, rööv, streik jms. 91. Kui kindlustatu ja kindlustusvõtja on erinevad isikud, loeb kindlustusandja kindlustusvõtja kohustuseks ka kindlustatu lepingujärgsed kohustused. 92. Kindlustusandja ei vastuta: - tema vahendatavate kolmandate isikute teenuste eest; - valuutavahetuskursi muutusest või investeerimistegevusest tuleneva kahju eest; 7

8 - lepingu ülesütlemise ja tehingust keeldumise tõttu kliendile tekkinud kahju eest. 93. Kindlustusandja eeldab tema käsutuses oleva teabe õigsust. Kui klient ei täida teavitamiskohustust, siis kindlustusandja ei vastuta selle tulemusena kolmandale isikule või kindlustusvõtjale tekkinud kahju eest. 94. Kindlustusvõtja hüvitab kindlustusandjale valeandmete esitamise või teavitamiskohustuse rikkumisega tekkinud kahju. Vaidluste lahendamine 95. Kindlustusandja ja kliendi lahkarvamused lahendatakse läbirääkimise teel. 96. Kindlustusandja või kindlustusagendi kohta võib klient esitada kaebuse ka kirjalikult või SEB internetipanga kaudu. Kaebuses tuleb välja tuua rahuolematust põhjustanud asjaolu. Kaebuste lahendamise korraga on võimalik tutvuda SEB kodulehel. 97. Kindlustusandja vastab kaebusele kirjalikult 15 päeva jooksul kaebuse kättesaamisest. Kindlustusandja võib vastamise tähtaega pikendada, kui selle koostamine vajab põhjalikumat asjaolude selgitamist. Kindlustusandja selgitab kaebuse esitajale vastamise tähtaja pikendamise põhjuseid. 98. Klient võib esitada kaebuse järelevalveasutusele, nt Finantsinspektsioonile, Tarbijakaitseametile, Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutsevale sõltumatule kindlustuse lepitusorganile, samuti pöörduda kohtusse. Tarbijakaitseamet asub Rahukohtu 2, Tallinn Eesti Kindlustusseltside Liit asub Mustamäe tee 46, Tallinn Elektrooniliselt sõlmitud lepingu korral võib klient esitada kaebuse vaidluste lahendamise keskkonnas ec.europa.eu/odr Riikliku järelevalve eest kindlustusandja üle vastutab Finantsinspektsioon asukohaga Sakala 4, Tallinn

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Dokument

Dokument KINDLUSTUSTEENUSE HEA TAVA Kindlustusteenuse hea tava kirjeldab põhimõtteid, mida kindlustusandjad kliendisuhetes järgivad. Hea tava on abiks kliendile ja kolmandatele isikutele kindlustusandja tegevuse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

arst2

arst2 Erialane tsiviilvastutuskindlustus Tallinna Arstide Liidu liikmetele Tallinna Arstide Liidu (edaspidi TAL) juhatus informeerib TAL liikmeid selles, et 24.09.2002. a kirjutati ERGO Kindlustuse AS ja Tallinna

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks   VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED Käesolevaid ehitusmasinate ja -seadmete kindlustuse tingimusi kohaldatakse ADB Gjensidige Eesti filiaalis sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Ehitaja Koguriskikindlustuse tingimused 2005 CAR Gjensidige

Ehitaja Koguriskikindlustuse tingimused 2005 CAR Gjensidige EHITAJA KOGURISKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TR101 2005 Käesolevaid ehitaja koguriskikindlustuse tingimusi kohaldatakse AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaalis sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

ÜLDTINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED ARVELDUSLEPINGU TINGIMUSED Kehtivad alates 05.06.2019 1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED 1.1 Üldsätted 1.1.1 Arvelduslepingu tingimused (edaspidi leping või ka arveldustingimused) sätestavad AS Citadele banka Eesti

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping ), mis sõlmitakse tellimuse alusel internetis aadressil

Rohkem

Enampakkumisteade

Enampakkumisteade Avalik kirjalik enampakkumine Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK Helista meile numbril või vaata lisaks IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIM

LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK Helista meile numbril või vaata lisaks   IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIM LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK-20191 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIMUSED TKK-20191 1 Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem