Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Sissejuhatus Vabariigi valits

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Sissejuhatus Vabariigi valits"

Väljavõte

1 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Sissejuhatus Vabariigi valitsuse tegevusprogramm seab eesmärgiks töötada välja infrastruktuuri võrkudega liitumise programm ettevõtjatele. Infrastruktuuri võrkudena, millega liitumiseks või olemasolevate mahtude suurendamiseks toetust saab taotleda, sätestab määrus elektri-, vee- ja kanalisatsiooni ning sidevõrgu. Meedet rakendab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Toetuse andmise eesmärgiks on võrguga liitumise kitsaskoha leevendamine ettevõtjale ning seeläbi ettevõtja lisandväärtuse kasvatamine ja töökohtade loomine. Programmi sihtpiirkond on Eesti, välja arvatud Tallinna linn koos piirnevate omavalitsustega ning Tartu linn. Toetus on suunatud nii tegutsevatele kui ka alustavatele ettevõtjatele, kes on äriregistris registreeritud. Eelnõu ja seletuskirja koostas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ekspert Kaupo Sempelson (tel: , e-post: Juriidilise ekspertiisi tegi õigusosakonna õigusnõunik Hendrick Rang (tel: , e-post: ja keeletoimetuse Kristiane Liivoja (tel: , e-post: 2. Määruse eelnõu sisu ja võrdlev analüüs Määruse 1 sätestab programmi eesmärgid ja oodatavad tulemused, milleks on võrkudega ühinemise kitsaskoha leevendamine ettevõtjatele. Selle kaudu peavad paranema ka ettevõtja majandustulemused. Tulemusena peab toetust saanud ettevõtja lisandväärtus töötaja kohta kasvama (kui toetust saab tegutsev ettevõtja, kelle varasem lisandväärtus töötaja kohta on olemas) või ettevõtja peab looma kaks töökohta (kui puudub varasem tegevusajalugu, mille tõttu ei ole lisandväärtus töötaja kohta mõõdetav). Ettevõtja võib saavutada ka mõlemad tulemused, kuid tegutsevale ettevõtjale on kohustuslik lisandväärtuse kasvu saavutamine. Programmi väljundindikaatoritena defineeritakse esitatud taotluste arv, toetatud projektide arv ja lõpetatud projektide arv. Väljundindikaatoreid mõõdetakse liitumise liikide lõikes koos mahtudega. Tulemusindikaatorina mõõdetakse toetust saanud ettevõtja lisandväärtuse kasvu töötaja kohta kaks aastat pärast projekti lõppu taotluse esitamisele eelnenud aastaga võrreldes, mis peab olema vähemalt 10%. Alustava ettevõtja puhul, kelle lisandväärtuse algtase puudub, peab hiljemalt kaks aastat pärast projekti lõppu tekkima vähemalt kaks täistööajaga töökohta. Nende kahe täistööajaga töökoha aastane palgafond kokku peab olema minimaalselt eurot selline määr võimaldab maksta palka, mis ületab sihtpiirkonna keskmise. Lisandväärtuse kasvu ja loodavaid töökohti arvestatakse ettevõtjapõhiselt, st olukorras, kus ettevõtjal on mitu üksust, peab mõju olema piisav, et laieneda ettevõtjale tervikuna. Määruse -s 2 defineeritakse olulisemad kasutatavad mõisted. Määruse -ga 3 määratletakse rakendamise sihtpiirkond ja sihtrühm. Programmi rakendatakse Eesti territooriumil, välja arvatud Tallinna ja Tartu linn ning Tallinna linnaga piirnevad kohalikud omavalitsused. See määratlus jääb kehtima ka pärast haldusreformi tulemusel muutunud kohalike omavalitsuste piire. Eristamise põhjuseks on soov toetada regionaalarengut, mistõttu erisus on põhjendatud. Lisaks kompenseerib asukohapõhine eelis 1

2 võimalikku turutõrget programmi sihtpiirkonnast välistatud omavalitsustes. Sihtrühmaks on nii alustav kui ka tegutsev ettevõtja, seega kõik Eestis registreeritud ettevõtjad, kes on taotluse esitamise hetkel äriregistris registreeritud, sõltumata tegevusalast. Määruse 4 sätestab, et programmi väljatöötamise eest vastutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning elluviimise eest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Määruse 5 määratleb projekti elluviimise perioodi kestuse. Programmis toimub jooksev taotlemine, kuni eelarvelisi vahendeid jätkub. Projekti, milleks toetust taotletakse, maksimaalne kestus saab olla 24 kuud. Määratakse kindlaks projekti abikõlblikkuse periood, mis algab taotluse esitamise hetkest või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäevast, mis ei tohi olla hilisem kui 6 kuud taotluse esitamisest arvates. Määruse 6 käsitleb toetuse suurust ja omafinantseeringut. Määratakse, et toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on eurot ja minimaalne 5000 eurot. Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 40% projekti abikõlblikest kuludest, mis tähendab maksimaalset toetusmäära kuni 60% projekti abikõlblikest kuludest. Täpsustatakse, et omafinantseeringu hulka arvatakse vaid toetuse saaja tehtavad abikõlblikud kulud. Määruse -s 7 täpsustatakse vähese tähtsusega abi reegleid. Programmi raames antav toetus on vähese tähtsusega abi, mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, , lk 1 8), ning konkurentsiseaduse -s 33 sätestatut. Taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos käesoleva toetusega ei tohi ületada eurot ühe ettevõtja kohta. Üheks ettevõtjaks loetakse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõikes 2 nimetatud ettevõtjat ning abi kumuleerimisel võetakse arvesse eelnimetatud määruse artiklis 5 toodut. Kui toetuse andmise korral ületatakse vähese tähtsusega abi ülemmäära, toetusotsust ei tehta. Kui toetust taotletakse suuremas summas, kui taotleja on vähese tähtsusega abina õigustatud saama, vähendatakse taotleja nõusolekul toetuse summat vähese tähtsusega abi ülemmäärani. Kui taotleja vähendamisega ei nõustu, teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse, mille teeb taotlejale teatavaks. Määruse -s 8 loetletakse toetatavad tegevused ja abikõlblikud kulud. Programmist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks. Vajalikkus tuvastatakse esitatud taotlusdokumentide põhjal. Võrguühenduse väljaehitamine ettevõtja poolt, kes ei ole võrguettevõtja, on toetatav ainult juhul, kui ehitaja hinnapakkumistest nähtub, et ehituse hind on sellise ettevõtja poolt odavam kui võrguettevõtja pakutav ehituse hind. Mittevõrguettevõtja ehituse puhul peab taotleja võtma kaks võrreldavat hinnapakkumist lisaks võrguettevõtja hinnapakkumisele. Kui ehitaja on võrguettevõtja, siis võrdlevaid hinnapakkumisi võtma ei pea. Juhul kui võrguga liitumise ehitamiseks on sätestatud erinõuded, peab mittevõrguettevõtja kvalifitseerumiseks omama vastavaid pädevusnõudeid kui ettevõtja neid ei oma, siis hinnapakkumine ei kvalifitseeru. Abikõlblikud kulud on alljärgnevad: tasu võrguga ühendamise eest (liitumistasu) ja tasu tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest (tingimuste muutmise tasu). Kulu on abikõlblik tingimusel, et taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud eelnevat ehituslepingut, vältimaks tühimõju. Abikõlblikud on kulud, mis tehakse projekti abikõlblikkuse perioodil ning 45 päeva pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu. Abikõlblikud tegevused peavad olema teostatud abikõlblikkuse perioodil, st neile ei laiene erinevalt abikõlblikest kuludest 45 2

3 päevane lisaperiood pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu. Samasse perioodi peab jääma ka võrgulepingu sõlmimine võrguettevõtjaga. Sama ettevõtja võib taotleda toetust liitumiseks erinevate võrkudega, kui toetussumma kokku ei ületa toetuse maksimaalset suurust ning ehitamine erinevatel objektidel toimub abikõlblikkuse perioodi jooksul. Käibemaks abikõlblik ei ole. Määruse 9 sätestab nõuded taotlejale ja taotlusele. Taotleja peab olema äriregistris registreeritud. Samuti peab tegu olema kinnistu, millel liitumine aset leiab, omanikuga, või peab taotleja omama rendi- või üürilepingut, hoonestusõigust või kasutusvaldust vähemalt viis aastat pärast projekti lõppu. Kuna tähtajatut lepingut on kergem üles öelda, siis suurema õiguskindluse tagamiseks tähtajatu üürilepingu alusel kinnisasja üüriv taotlejale toetust ei anta. Samuti peab taotleja saavutama 10% lisandväärtuse kasvu kahe aasta jooksul pärast projekti lõppemist, või kui tegu on alustava ettevõtjaga, looma vähemalt kaks töökohta minimaalse palgafondiga kokku eurot aastas (kahe täistööajaga töökoha peale kokku). Taotleja maksu- või maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või peab see olema ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt. Samuti peavad täidetud olema varasemad toetuse tagasimakse nõuded, kui neid on ettevõtjale esitatud. Omafinantseeringu olemasolu kinnitab taotleja oma allkirjaga. Taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust. Ka peab taotleja omakapital vastama äriseadustikus nõutule. Nende nõuetega välistatakse toetus jätkusuutmatutele ettevõtjatele. Taotluse osas seab määrus järgmised tingimused: taotlus koosneb taotlusvormist, liitumistaotlusest ning võrguettevõtja liitumispakkumisest või võrguühenduse ehitamise hinnapakkumisest. Võrguühenduse ehitamise puhul mittevõrguettevõtja poolt peab olema taotlusele lisatud kolm võrreldavat hinnapakkumist, millest üks on võrguettevõtjalt. Taotleja peab ka kirjalikult kinnitama, et tal on projekti realiseerimiseks nõutud omafinantseering. Samuti peab taotlusele olema lisatud vabas vormis ettevõtja üksuse asukoha kohaliku omavalitsuse kaaskiri, mis sisaldab hinnangut projektile. Taotlus peab sisaldama järgmist teavet: taotleja äriühingu nimi koos registrikoodiga; projekti nimi, eesmärgid ja tulemused; projekti elluviimise algus- ja lõpptähtpäev; informatsioon taotleja vastavuse kohta määruse nõuetele; projekti eelarve; taotleja kinnitus nõutavate vahendite olemasolu kohta toetuse omafinantseerimiseks; andmed ettevõtja või projektiga seotud võrguga liituva üksuse töökohtade arvu ja lisandväärtuse kohta; ettevõtja või võrguga liituva üksuse arendamise tegevuskava lisandväärtuse suurendamiseks töötaja kohta ja töökohtade loomiseks, ning kui on kavas saavutada või suurendada eksporti, siis ka vastav tegevuskava; toetuse vajalikkuse põhjendus ja ergutava mõju väljatoomine koos tegevuste kirjelduse ja ajakavaga, ning juhul, kui taotleja ei ole kinnistu omanik, siis kinnistu omanikuga sõlmitud rendi-, hoonestusõiguse või kasutusvalduse leping. Kui ettevõtja on valinud mittevõrguettevõtja pakkumise, siis tuleb täiendavalt esitada kvalifikatsiooni tõendavad pädevustunnistused, juhul kui sellised erinõuded on ehitamisele seatud. Määruse 10 käsitleb taotluste esitamist. Määrus sätestab, et taotlemine toimub jooksvalt, taotluste vastuvõtu avamisest teavitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel ja üleriigilises meedias. Taotlus esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse e-teeninduse kaudu taotleja esindusõigusliku isiku digiallkirjaga. Ühtlasi tagab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus taotlejale võimaluse enne taotluse esitamist saada oma projektile eelnõustamist, mille käigus juhitakse tähelepanu kavandatava taotluse võimalikele tehnilistele ja sisulistele puudustele ning antakse soovitusi ja tehakse ettepanekuid nende kõrvaldamiseks. 3

4 Määruse 11 ja 12 käsitlevad taotluste menetlemist ja hindamist. Taotluse menetlemise tähtajaks on kuni 30 tööpäeva alates taotluse esitamisest. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus viib kolme tööpäeva jooksul alates taotluse registreerimisest läbi taotluse nõuetele vastavuse kontrolli. Kui taotlus ei vasta kehtestatud nõuetele või on vajalik täiendav teave projekti kohta, on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel õigus nõuda taotluse vastavusse viimist kehtestatud nõuetega, täiendava dokumentatsiooni esitamist või muudatuste tegemist taotluses toodud andmetesse kuni 10 tööpäeva jooksul arvates vastava nõude esitamisest. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb antud aja võrra. Taotluse osas, mis ei vasta nõuetele ning mida ei viida tähtajaks nõuetega vastavusse, teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus mitterahuldamise otsuse ja teavitab otsusest taotlejat. Menetlemine toimub taotluste esitamise järjekorras. Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Kui taotlus vastab nõuetele, hindab seda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse moodustatud hindamiskomisjon, mille koosseis kooskõlastatakse eelnevalt ministeeriumiga ja avalikustatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel. Hindamiskomisjoni puudutav on reguleeritud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse hindamiskomisjonide töökorras. Taotlemist puudutavad dokumendid avaldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus oma veebilehel hiljemalt taotlemisest teavitamise hetkeks. Taotluste hindamisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume: plaanitav lisandväärtuse kasv töötaja kohta; projekti ergutav mõju ettevõtja majandustulemustele; ettevõtja või võrguga liituva üksuse arendamise tegevuskava realistlikkus ning jätkusuutlikkus; võrguga liitumisega seotud kitsaskoha olulisus ettevõtja plaanitavas arendustegevuses; ning projekti tulemusel luuakse täiendavaid töökohti, mille kogupalgafond on minimaalselt eurot aastas. Ekspordi saavutamist või kasvatamist arvestatakse hindamisel lisapunktidega. Hindamiskomisjon hindab vastavaks tunnistatud taotlusi järgmiste kriteeriumite lõikes: Hindamiskriteerium 1. Projekti mõju programmi tulemusindikaatorite saavutamisele. Hindamiskriteeriumi osakaal on 50% maksimaalses koondhindes. Hindamiskriteerium 2. Projekti ergutav mõju ettevõtte majandustulemustele. Hindamiskriteeriumi osakaal on 20% maksimaalses koondhindes. Hindamiskriteerium 3. Võrguga liitumisega seotud kitsaskoha olulisus ettevõtja plaanitavas arendustegevuses. Hindamiskriteeriumi osakaal on 10% maksimaalses koondhindes. Hindamiskriteerium 4. Ettevõtja või võrguga liituva üksuse arendamise tegevuskava realistlikkus ja jätkusuutlikkus. Hindamiskriteeriumi osakaal on 20% maksimaalses koondhindes. Hindamiskriteerium 5. Taotluste hindamisel antakse täiendavaid eelistuspunkte projektile, mille tulemusel saavutatakse või kasvatatakse ekspordivõimekust. Kriteeriumeid 1 4 hinnatakse skaalal 0 4 (4 väga hea; 3 hea; 2 rahuldav; 1 nõrk; 0 puudulik). Ekspordi saavutamine või kasvatamine lisab koondhindele vastavalt 5% või 10%. Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui sellele hindamisel antud kaalutud keskmine koondhinne on vähemalt 2,75. Hinnang taotlusele loetakse negatiivseks ning taotlus ei kuulu rahuldamisele juhul, kui sellele hindamisel antud kaalutud keskmine koondhinne on alla 2,75 või kriteeriumit 1 hinnatakse hindega 1 või vähemalt üht kriteeriumitest 2 4 on hinnatud hindega 0. Juhul, kui hindamiskriteeriumit hinnatakse selliselt, hindamine katkestatakse ning taotlus edasisele hindamisele ei kuulu. 4

5 Hindamiskomisjon teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ettepaneku projekti rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks, kõrvaltingimusega rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks. Taotluse rahuldamise otsuse teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Rahuldamise ettepanek tehakse lävendi ületanud projektide puhul, kui nende täielikuks rahastamiseks jätkub vahendeid. Osalise rahuldamise ettepanek tehakse lävendi ületanud projekti puhul, kui taotluse täielik rahuldamine ei ole võimalik taotluste rahastamiseks ette nähtud toetuse mahu tõttu või kui see ei ole põhjendatud, arvestades taotletud toetuse summat, projekti tegevusi ja nendega saavutatavaid tulemusi. Kõrvaltingimusega rahuldamisega ettepanek tehakse lävendi ületanud projekti puhul, kui ettevõtja või võrguga liituva üksuse arendamise tegevuskava elluviimiseks on taotlejal vajalik kaasata raha väljastpoolt ettevõtjat, kuid selle rahastuse osas puudub taotluste hindamise hetkel lõplik otsus, puudub kehtiv rendileping või muul põhjendatud juhul. Hindamiskomisjon teeb ettepaneku ka lõpptähtaja seadmiseks tingimuse täitmisele, mis ei või olla hilisem kui kuus kuud tingimusliku rahuldamise otsuse kuupäevast. Rahuldamata jätmise ettepanek tehakse lävendit mitteületanud projektide puhul. Ühtlasi toob määrus välja, et projektide arvelt vabanevaid vahendeid on võimalik kasutada järgmiste taotluste rahuldamiseks. Rahuldamise otsust võib põhjendatud juhtudel muuta, tehes seda 30 tööpäeva jooksul, kui asjaolud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele teatavaks saavad. Määruse 13 käsitleb aruannete esitamist. Projekti vahe- ja lõpparuanded esitab toetuse saaja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegadel ning järelaruanded 24 kuud pärast projekti lõppu. Aruandlusperioodi pikkus on maksimaalselt 24 kuud. Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande hiljemalt 45 päeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu. Aruandevormid (rakendusdokumendid) kehtestab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kooskõlastatult ministeeriumiga ja avalikustab need oma veebilehel. Projekti aruanded esitab toetuse saaja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse e-teeninduse kaudu digitaalselt allkirjastatuna. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kinnitab või lükkab tagasi vahe- ja lõpparuanded hiljemalt 20 tööpäeva jooksul alates nende registreerimisest. Kui aruande kontrollimisel avastatakse ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamata toetuse saajale ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni kümme tööpäeva, mille võrra pikeneb menetlemise tähtaeg. Määruse 14 reguleerib toetuse väljamaksmist. Toetus makstakse välja toetuse saajale vastavalt rahuldamise otsuses toodud tingimustele. Etapiviisilise maksmise puhul eelneb väljamaksele vahearuande kinnitamine. Pärast lõpparuande kinnitamist väljamakstava lõppmakse summa peab moodustama vähemalt 20% toetuse kogumahust. Maksetaotluste esitamine toimub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse e-teeninduse kaudu ning maksetaotlus esitatakse koos vahe- või lõpparuandega. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus menetleb maksetaotlust kuni 20 tööpäeva. Kui maksetaotluse menetlemisel avastatakse ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamatult toetuse saajale ja määratakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10-tööpäevane tähtaeg. Maksetaotluse menetlemise tähtaeg pikeneb antud aja võrra. Projektile, mille osas on tehtud kõrvaltingimusega rahuldamise otsus, tehakse väljamakseid pärast otsuses seatud tingimuste täitmist. Toetuse maksmise eeldusteks on: abikõlblike kulude tekkimine ja tasumine, kulude tekkimist tõendavate dokumentide või nende koopiate esitamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele vastava aruandeperioodi vahe- või lõpparuande koos maksetaotlusega esitamine ja nende aktsepteerimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt. Lisaks tuleb kõik projekti raames tehtud kulud välja maksta toetuse saajale kuuluva(te)lt pangakonto(de)lt. 5

6 Määruse 15 reguleerib toetuse saaja kohustusi. Toetuse saaja kohustub järgnevat: tagama rahuldamise otsuses ettenähtud omafinantseeringu; kasutama toetust rahuldamise otsusega vastavuses; tagastama toetuse, kui Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus nõuab toetuse saajalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi; esitama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettenähtud vormil, viisil ja tähtaja jooksul nõutud informatsiooni ja aruandeid; pidama eraldi raamatupidamisarvestust toetuse ning omafinantseeringu kasutamise kohta; samuti eristama selgelt oma raamatupidamises toetatava projekti kulusid ja neid kajastavaid kulu- ja maksedokumente oma muudest kuludest ning kulu- ja maksedokumentidest; taotlema Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt nõusolekut taotluses sisalduva projekti kestuse, tegevuste või eesmärkide muutmiseks, esitades vastava muutmistaotluse projekti abikõlblikkuse perioodil; kandma kõik kulud, mis tulenevad projekti kallinemisest võrreldes rahuldamise otsuses kajastatud summaga; võimaldama teostada kohapealset kontrolli ja auditit ning järelevalvet toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide üle, sh võimaldama kontrollijal juurdepääsu kõikidesse ruumidesse ja territooriumidele, mida ta omab, rendib või mistahes muul moel kasutab; andma kontrollija käsutusse kõik soovitud andmed ja dokumendid viie tööpäeva jooksul arvates vastava teate saamisest; osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi; näitama toetuse kasutamisel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt etteantud viisil, et tegemist on toetusega; säilitama toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni ja materjale seitse aastat; tagama projektiga hõlmatud kinnistu kasutuse taotluses ning rahuldamise otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel viie aasta jooksul projekti lõppemisest ning mitte sooritama selle vara osas tehinguid, mis annavad nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele põhjendamatu eelisseisundi; kooskõlastama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega projektiga hõlmatud kinnistu osas õiguste üleandmise korral üleandmise tingimused ning edasise vastutuse vara sihtotstarbelise kasutuse eest; viivitamatult kirjalikult informeerima Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist. Sellised asjaolud võivad olla nt aadressi või volitatud esindajate muutumine, seda ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu. Samuti tuleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise käigus ilmnenud asjaolust, mis ohustab projekti tulemuse saavutamist ning projekti edasise jätkamise otstarbekust. Määruse 16 kohaselt on toetuse saajal õigus saada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud nõuete ja kohustuste täitmise ning hindamise ja menetlemisega. Määruse 17 määrab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kohustused. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kohustub: nõustama taotlejaid projektiga seotud küsimustes; tegema taotlus- ja aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma veebilehel; teavitama toetuse saajaid viivitamatult toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides tehtud muudatustest; ning taotluse läbi vaatama hiljemalt 30 tööpäeva jooksul ja viivitamatult teavitama toetuse saajat aruannete maksetaotluse heakskiitmise või tagasi lükkamise otsusest. Pärast rahuldamise otsust teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus oma veebilehel kättesaadavaks toetuse saaja nime, projekti nimetuse ning toetuse ja projekti kogumahu. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ei avalda taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud informatsiooni (välja arvatud eelnevalt nimetatud informatsioon) ega dokumente, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on kohustatud säilitama toetuse andmisega seotud dokumente 10 aastat viimasest otsusest arvates. 6

7 Määruse 18 määratleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse õigused, milleks on: teostada kohapealset kontrolli ja auditit toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide osas; nõuda täiendavate andmete ja dokumentide esitamist; vähendada toetust, juhul kui toetuse saaja omafinantseering väheneb alla nõutud määra; ning projekti eelneva etapi käigus tingimustele mittevastavate kulude võrra vähendada projekti järgneva etapi eest väljamakstavat toetust ja nõuda toetus osaliselt või täies ulatuses tagasi, kui toetuse saaja ei saavuta projekti eesmärke või kavandatud tulemusi. 3. Määruse eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. 4. Määruse eelnõu mõjud Määruse eelnõu mõjutab positiivselt ettevõtluse arengut lisandväärtuse kasvu ja lisanduvate töökohtade näol Eesti majanduses. Eelnõu mõjutab positiivselt regionaalarengut, kuna toetus on suunatud ettevõtjatele, kes tegutsevad väljapool Tallinna linnapiirkonda ja Tartut. Eelnõu mõjutab ettevõtjaid, kel on vajadus liituda elektri-, vee- ja kanalisatsiooni- või sidevõrkudega või olemasolevat läbilaskevõimsust suurendada. Eelnõu mõjutab positiivselt investeeringuid ja ettevõtlusega alustamist, kuna toetuse taotleja tegutsemisajale piiranguid seatud ei ole. Aastal 2015 kuulus loodava programmi sihtpiirkonda ettevõtjat, kogu Eesti ettevõtjate arv oli aasta seisuga (Statistikaameti andmetel). Seega moodustavad sihtrühma kuuluvad ettevõtjad ligikaudu 42% kogu Eesti ettevõtjatest. Samas ei näita sihtrühma kogusuurus seda, kui suur osa ettevõtjatest näeb kitsaskohana liitumist võrkudega. Tuginedes maakondlike arenduskeskuste läbiviidud küsitlusele, on selliseid ettevõtjaid siiski piisavalt, mistõttu on ka vastav meede asjakohane ja vajalik. Mõju hindamiseks halduskoormusele on arvesse võetud elektrivõrkudega liitumise pilootprogrammi tulemusi, tulemused on hinnangulised. Halduskoormus ettevõtjale taotluse koostamiseks ja esitamiseks on pilootprogrammi kogemuse põhjal hinnanguliselt 400 eurot, arvestusega, et ajakulu on viis tööpäeva ja keskmine koostaja brutotöötasu tunnis on 10 eurot. Halduskoormus hinnangulise arvutuse põhjal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ühe taotluse vastavuskontrolli tegemiseks on 30 eurot. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolse sisulise hindamise hinnanguline halduskoormus on 80 eurot ühe taotluse kohta. Taotluste hindamiskomisjoni halduskoormus ühe taotluse menetlemiseks on viieliikmelise komisjoni puhul hinnanguliselt 50 eurot ühe taotluse kohta. Kogu võrkudega liitumise toetuse esitamise, menetlemise ning hindamise tervikhalduskoormus on hinnanguliselt 560 eurot ühe taotluse kohta. 5. Määruse eelnõu seosed teiste meetmete ja valdkondlike arengukavadega Määrus on seotud Eesti ettevõtluse kasvustrateegia arenduse ja tootmise suunaga. Määrus panustab otseselt lisandväärtuse ja tootlikkuse kasvatamisesse, samuti täiendab olemasolevaid ettevõtluse tugimeetmeid, pakkudes ettevõtjatele tuge konkreetse kitsaskoha lahendamiseks, mida olemasolevad meetmed ei kata. Samuti panustab määrus Eesti regionaalarengustrateegia eesmärkide täitmisesse. 7

8 6. Määruse eelnõu mõjud läbivatele teemadele Määruse jõustumine mõjutab positiivselt regionaalarengut, kuna toetus on suunatud väljapoole Tallinna ja teda ümbritsevaid omavalitsusi ning Tartu linna. Samas on ülekandeefekti tõttu võimalik, et positiivsed mõjud nt tööhõive osas ilmnevad ka programmi sihtpiirkonda mittekuuluvates omavalitsustes. Ülejäänud läbivaid teemasid määrus ei puuduta. 7. Määruse eelnõu rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja rakendamise eeldatavad tulud Määruse elluviimise eest vastutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Määruse rakendamiseks vajalikud vahendid üks miljon eurot eraldatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele riigieelarvest. Tulud tulenevad toetust saanud ettevõtjate lisandväärtuse kasvust, mis pikaajaliselt mõjutab riigi maksulaekumisi positiivselt. 8. Määruse eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon Eelnõu esitati käskkirjana kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ja Keskkonnaministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks sotsiaalpartneritele eelnõude infosüsteemi EIS kaudu. Määruse sisuline regulatsioon käskkirja omast ei erine. Kooskõlastuse käigus laekunud märkused ja nendega arvestamise tabel on seletuskirja lisas. 9. Määruse jõustumine Määrus jõustub üldises korras. Urve Palo ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister 8

9 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Lisa Kooskõlastamisel esitatud märkustega arvestamise tabel Kooskõlastaja Rahandusministeerium Märkus Eelnõu punkti 11.7 lisada täiendav hindamiskriteerium eelistamaks projekte, millega luuakse täiendavaid maakonna keskmisest kõrgema töötasuga töökohti. Põhjendus: 2016.a. Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal rahandusministeeriumi poolt rakendatud pilootprogrammi puhul oli toetuste eraldamise eesmärgiks nii lisandväärtuse kasv ja/või täiendavate töökohtade loomine. Piirkondliku tasakaalustatud arengu toetamiseks peaks võimalusel eelistama selliseid projekte, mis suudavad lisandväärtust kasvatada luues samaaegselt täiendavaid töökohti, mitte töökohti kaotades. Täiendava kriteeriumi lisamine annaks täiendava eelise projektidele, mille elluviimisel luuakse uusi töökohti või tõstetakse olemasolevate töökohtade töötasu ettevõtte tegevuse ümberkorraldamise tulemusena maakonna keskmisest tasemest kõrgemaks. Sobivate hästi tasustatud töökohtade olemasolu piirkonnas on üheks peamiseks elukohavalikut mõjutavaks teguriks ning riigi toetusmeetmed peaks soodustama piirkondade tasakaalustatud arengut, kui see ei ole otseses vastuolus toetusmeetme eesmärkidega. Antud juhul on tegemist regionaalsetele ettevõtetele suunatud toetusmeetmega, mida on võimalik kujundada selliselt, et see aitaks kaasa töökohtade tekkimisele Eesti eri piirkondades, ilma et kannataks toetusmeetme põhieesmärk suurendada lisandväärtust ning kasvatada regionaalsete ettevõtete ekspordipotentsiaali. Toetust saab taotleda taotlusvoorudes, taotlusvoore viiakse läbi kuni eelarve ammendumiseni. Seletuskirjas, vajadusel ka eelnõus, peaks täpsustama, kas programmi sihtpiirkond jääb geograafiliselt paika ka pärast kohalike omavalitsuse üksuste ühinemiste jõustumist või laienevad käskkirja reeglid ka uutele omavalitsustele. Tallinna linnaga piirnev Saue vald ühineb Saue linna, Kernu valla ja Nissi vallaga. Vabariigi Valitsus on teinud ettepaneku Tähtvere ja 9 MKMi kommentaar Töötasu arvestus palgafondi põhiselt. Seletuskirja täiendatud. Käskkirja reeglid laienevad ka uutele omavalitsustele.

10 Luunja valla ühinemiseks Tartu linnaga. Juhime tähelepanu, et käskkirja ja seletuskirja vahel on ebakõlasid ja pole täpselt aru saada, kas programmi sihtpiirkonnaks on Eesti, sealhulgas ka Tallinn, selle lähivallad ja Tartu, või jäävad viimasena mainitud piirkonnad programmi sihtpiirkondadest välja. Soovitame punktis 2.6 lisandväärtuse arvutamise valem ümber defineerida järgnevalt: Lisandväärtus töötaja kohta = (aruandeaasta kulum + ärikasum + tööjõukulu) /aruandeaasta keskmine täistöökohaga töötajate arv, et kõigi taotlejate andmed oleksid esitatud samadel alustel. Eriti alustavate ettevõtete puhul on perioodi keskmised andmed asjakohasemad kuna nt töötajate arv võib perioodi jooksul oluliselt muutuda. Punkt lõppeb sõnaga ja, mis viitab puuduvale tekstile. Punktis 8.4 võiks täpsustada, mis hetkeks ei ole sõlmitud ehituslepingut. Nõue kas vajalik ekspordimaht ei peaks olema sätestatud (st piisab ka 10 eurosest müügist Lätti)? Punkt (korrektne nummerdus oleks ) täiendada kinnistu omanikuga sõlmitud rendi-, hoonestusõiguse või kasutusvalduse leping. Osa 2 (mõisted): ettepanek defineerida ka nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad, kuna see ei pruugi kõigile taotlejatele üheselt selge olla, aga samas on see üks taotlemise eeltingimusi; Punkt 3.4: kahjuks ei saa sellest sõnastusest hästi aru. Viidatud on, et ettevõtja põhitegevusala võib erandina olla EMTAK koodi järgi ka muus valdkonnas, kui toetust taotlev projekt vastab punktis 3.2 toodule. Samas punkt 3.2 sätestab programmi sihtrühmana nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnas tegutsemise või et ettevõtja tegevusalaks oleks töötlev tööstus - kummalgi juhul ei nõuta, et tegemist oleks ettevõtja Ebakõla parandatud. Programmi sihtpiirkonna hulgas ei ole Tallinna linna koos ümbritsevate omavalitsustega ning Tartu linna. Taotluse esitamise hetkeks. Vastame. Ekspordi asemel kriteeriumiks töökohtade loomine. Tegevusi ekspordi alustamiseks või kasvatamiseks hinnatakse boonuspunktidega. Selgitame. Taotlemine ei ole piiratud tegevusvaldkondade ga, seega on defineerimine oma aktuaalsuse kaotanud. Otsustasime taotlemist tegevusalaga mitte piirata. 10

11 põhitegevusalaga. Kas seletuskirjast ei ole abi. Ettepanek on sõnastust täpsustada, et oleks üheselt selge, kes võivad toetust taotleda ja kas punkt 3.2 käib ettevõtja põhitegevusala kohta või mitte. Punktis 6.3 on kirjas, et taotleja omafinantseering peab moodustama 40%, aga ettepanek on selguse huvides lisada ka eraldi punkt toetuse määra kohta (nt Toetuse määr on kuni 60% abikõlblikest kuludest ). Punktis 9.3 kasutatakse väljendist saavutama eksporti, samal ajal kui teistes punktides (nt 1.5, 9.9.8) räägitakse ekspordipotentsiaali realiseerimisest ettepanek mõisted ühtlustada. Lisaks on küsimus, mida täpsemalt mõeldakse ekspordipotentsiaali realiseerimise all, ehk oleks mõistlik ka see (või lihtsalt ekspordipotentsiaal ) defineerida? Punkt 16: lisada tuleks EASi kohustus säilitada toetuse andmisega seotud dokumente 10 aastat viimase üksikabi andmisest (otsusest) vt komisjoni määruse nr 1407/2013 artikkel 6 punkt 4. Punkt 16.6 ja 16.7: punktis 16.6 on toodud loetelu infost, mida EAS võib avaldada oma veebilehel. Punktis 16.7 viidatakse, et õigusaktides sätestatud juhtudel võib EAS siiski avaldada ka muud infot. Juhime tähelepanu, et vastavalt konkurentsiseaduse 49 2 lg 2 alusel antud VV määrusele peab abi andja (siin: EAS) esitama riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile ka muid andmeid peale punktis 16.6 viidatu (nt toetuse saaja aadress, EMTAK kood vms). Seletuskirjas võiks seda mainida. Seletuskirjas peaks vältima eelnõu punktide ulatuslikku tsiteerimist, seletuskiri peaks eelnõu teksti selgitama ja põhjendama. Lisaks 2 märkust: punktides 8.4 ja 9.2 kasutatakse sõnu abikõlbulikud ja abikõlbulikkus peaks olema abikõlblikud ja abikõlblikkus. Seletuskirja peatükis IV Käskkirja eelnõu mõjud tuleb tuua üldistatud kujul välja sihtgrupi suurus ning sekkumise ulatus. Ettevõtjate võrkudega liitumise programmi jaoks on eraldatud ja aastaks kokku 10 miljonit eurot. Teeme ettepaneku aastal läbi viia vaheanalüüs, kuidas olemasolev programm on toetuse saajate tegevust mõjutanud ning sellest tulenevalt ka enne aastat korrigeerida programmi tingimusi vastavalt analüüsi tulemustele. Palume see ära fikseerida ka programmi eelnõu seletuskirjas. 11 Mõisted ühtlustatud, eksport ei ole alustavate ettevõtjate puhul enam nõutav kriteerium. Seletuskirja täiendatud. Teadmiseks võetud. Ettepanek teadmiseks võetud. Eelnõu koos seletuskirjaga tuleks enne kehtestamist Arvestatud, tekst

12 Eesti Kaubandus- Tööstuskoda esitada üle vaatamiseks keeletoimetajale keelevigade parandamiseks. Märkusi ei olnud. täiendavalt vaadatud. üle 12

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega 07.03.19 nr 44 Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse 2019.-2020. aasta toetusvoorude tingimused (edaspidi tingimused) on

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Norra kord

Norra kord EESTI - NORRA KOOSTÖÖPROGRAMM GREEN ICT VÄIKESKEEMI PROGRAMMI KORD JA TINGIMUSED Sisu tutvustus: Käesolev programmi kord (edaspidi Programmi kord) sätestab Norra finantsmehhanismist rahastatava programmi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - SK_mp_toetus (43).docx

Microsoft Word - SK_mp_toetus (43).docx 1. Sissejuhatus SELETUSKIRI Maaeluministri määruse Mesilaspere toetus eelnõu juurde Maaeluministri määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 18 lõike 1 ja 20 2 lõike 1 alusel.

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem