Noteerimisnõuded

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Noteerimisnõuded"

Väljavõte

1 SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded investeerimisfondi osakute ja aktsiate noteerimiseks 24 Erinõuded hoidmistunnistuse noteerimiseks 24 Erinõuded programmiväärtpaberite noteerimiseks 25 Väärtpaberitega kauplemise peatamine emitendi avalduse alusel 27 Väärtpaberite noteerimise lõpetamine börsil 28 Välisemitendi poolt emiteeritud väärtpaberite noteerimise ja nendega kauplemise kord 30 Hääleõiguse arvestamise kord 31 Lisanimekiri 32 Lehekülg 1

2 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reguleerimisala Käesolevad Väärtpaberite Noteerimisnõuded (edaspidi: Noteerimisnõuded) sätestavad väärtpaberite noteerimise (börsinimekirja arvamise) alused, tingimused ja korra Börsil, Börsil noteeritavate ja Börsil noteerimiseks esitatud väärtpaberitele ja nende emitentidele (edaspidi vastavalt: Emitent ja Noteerimist taotlev emitent) esitatavad nõuded ning õigused ja kohustused Noteerimisnõuded sätestavad samuti väärtpaberitega kauplemise peatamise ning noteerimise lõpetamise alused, tingimused ja korra ning emitentide õigused ja kohustused. Emitentide õigused ja kohustused on lisaks Noteerimisnõuetes sätestatule sätestatud Reglemendi osas Nõuded Emitentidele ning kauplemise peatamine ja noteerimise lõpetamine on reguleeritud Reglemendi osas Järelevalve Noteerimisnõuded sätestavad samuti alused, tingimused ja korra väärtpaberite kauplemisele võtmiseks Börsi poolt korraldatavale reguleeritud turule e. Lisanimekirja (edaspidi ka: Lisanimekiri) ning Lisanimekirja kauplemiseks esitatud väärtpaberitele ja nende emitentidele esitatavad nõuded ning emitentide õigused ja kohustused. Lisanimekirjas kaubeldavate väärtpaberite Emitentide õigused ja kohustused on lisaks Noteerimisnõuetes sätestatule sätestatud Reglemendi osas Nõuded Emitentidele ning kauplemise peatamine ja lõpetamine on reguleeritud Reglemendi osas Järelevalve Börsinimekirjade struktuur Börsil noteeritud väärtpaberid jagunevad järgmistesse börsinimekirjadesse: Põhinimekiri; Võlakirjade nimekiri; Fondiosakute nimekiri Lisaks noteeritud väärtpaberitele kaubeldakse Börsi kauplemissüsteemi vahendusel ka Börsi poolt korraldavale reguleeritud turule e. Lisanimekirja kauplemisele võetud väärtpaberitega. Lehekülg 2

3 2. NOTEERIMISMENETLUS 2.1. Üldsätted Noteerimine on väärtpaberite arvamine börsinimekirja (samuti nende kestev kuulumine börsinimekirja arvatud väärtpaberite hulka) ning selle alusel väärtpaberi Börsile kauplemisele võtmine Noteerimismenetluse eesmärk on määrata väärtpaberite sobivus Börsil noteerimiseks (sealhulgas noteeritud väärtpaberitega kauplemiseks) Noteerimismenetlus algab Noteerimist taotleva emitendi (edaspidi ka: Emitent, Aktsiaemitent, Võlakirjaemitent, Fond, Fondivalitseja) poolt väärtpaberite noteerimiseks esitatud taotluse (edaspidi: Noteerimistaotlus) vastuvõtmisega Börsi poolt Börsil on õigus avalikustada noteerimismenetluse alustamise fakt Börsi infosüsteemi vahendusel Enne noteerimismenetluse alustamist peab Emitent tasuma Börsile noteerimismenetluse alustamise tasu vastavalt Börsi hinnakirjas sätestatule. Noteerimismenetluse alustamise tasu Emitendile tagastamisele ei kuulu Börsil on õigus kohustada Emitenti noteerimismenetluse kestel järgima Reglemendi osa Nõuded emitentidele sätteid kas osaliselt või täielikult Noteerimismenetlus lõpeb: 2.2. Noteerimisotsus väärtpaberite börsinimekirja arvamise otsuse (edaspidi: Noteerimisotsus) tegemisega; või väärtpaberite Börsil noteerimisest keeldumise otsuse tegemisega; või noteerimistaotluse tagasivõtmisega emitendi poolt; või noteerimistaotluse tagasilükatuks lugemisega Noteerimisnõuete punkti alusel Otsuse väärtpaberite noteerimise või noteerimisest keeldumise kohta teeb Börsi noteerimisorgan kolme (3) kuu jooksul alates noteerimismenetluse algusest, kui õigusaktides ei ole sätestatud lühemat tähtaega. Kui Börs või tema noteerimisorgan nõuab Emitendilt noteerimismenetluse käigus lisainformatsiooni või täiendavate dokumentide esitamist, siis teeb noteerimisorgan otsuse kolme (3) kuu jooksul, arvates kogu nõutud informatsiooni esitamisest Emitendi poolt, kuid mitte hiljem kui kuue (6) kuu jooksul alates noteerimismenetluse algusest, kui õigusaktides ei ole sätestatud lühemat tähtaega. Lehekülg 3

4 Kui noteerimisorgan ei tee otsust Noteerimiste nõuete punktis nimetatud tähtaja jooksul, loetakse noteerimistaotlus tagasi lükatuks Kui noteerimisorgan ei otsusta teisiti, on noteerimiseks esitatud väärtpaberite esimeseks noteerimispäevaks kuues (6.) börsipäev pärast noteerimisotsuse tegemise päeva Noteerimisotsuse tegemise korral peab Emitent enne noteerimise alustamist tasuma Börsile tagastamatu registreerimistasu vastavalt Börsi hinnakirjale. Juhul, kui Emitent registreerimistasu tasumisega viivitab, lükkub Emitendi väärtpaberite esimene noteerimispäev viivitatud päevade arvu võrra edasi Noteerimisotsuse või noteerimisest keeldumise otsuse tegemisel lähtub noteerimisorgan noteerimist käsitlevates õigusaktides, sealhulgas Euroopa Ühenduse õigusaktides ning Noteerimisnõuetes Emitendi, tema väärtpaberite ja dokumentide, sealhulgas prospekti suhtes kehtestatud nõuetest ja tingimustest Noteerimisorganil on õigus lähtudes oma hinnangust Emitendi majanduslikule olukorrale, turupositsioonile, kliendistruktuurile, kasvupotentsiaalile, juhtimisele, tegevusvaldkonnale, reputatsioonile, tulevikuperspektiivile või muudele Emitendi ja/või tema majandustegevuse hindamise seisukohalt olulistele asjaoludele, keelduda väärtpaberite noteerimisest Börsil ka siis, kui Emitent ning tema poolt emiteeritud väärtpaberid vastavad Noteerimisnõuetes sätestatud muudele tingimustele, kui selline noteerimisest keeldumine on noteerimisorgani hinnangul vajalik investorite huvide kaitseks Noteerimisorganil on õigus väärtpaberi piisava likviidsuse tagamise eesmärgil nõuda Noteerimist taotlevalt emitendilt noteeritavate väärtpaberite suhtes Börsi liikmega turutegemise lepingu sõlmimist Noteerimisorgan Noteerimisnõuetes nimetatud noteerimisorganiks on Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon (edaspidi: Komisjon), kui ei ole sätestatud teisiti Komisjoni pädevusse kuulub: väärtpaberite börsinimekirja arvamise (noteerimine) otsustamine, noteerimise lõpetamise, väärtpaberite Lisanimekirja kauplemisele võtmise ning Lisanimekirjas kauplemise lõpetamise otsustamine, v.a. juhtudel, kui Reglemendis ei ole otseselt sätestatud teisiti; õigusaktides ja Reglemendis sätestatud alustel ja ulatuses noteerimisorgani pädevusse kuuluvate erandite tegemise otsustamine; otsuste tegemine teistes õigusaktide ja Reglemendiga noteerimisorgani pädevusse antud küsimustes; Lehekülg 4

5 õigus kinnitada oma töö täpsemaks korraldamiseks Komisjoni töö reglement; õigus teha Börsi Juhatusele ettepanekuid Börsi Reglemendi osade Väärtpaberite noteerimisnõuded ja Nõuded Emitentidele muutmiseks ja täiendamiseks Komisjoni liikmed valib ja kutsub tagasi Börsi Nõukogu. Komisjon koosneb viiest (5) liikmest, kui Börsi Nõukogu ei ole määranud suuremat liikmete arvu. Börsi Nõukogu määramisel võib Komisjoni kuuluda kuni üheksa (9) liiget Komisjoni liikmeks (edaspidi: Komisjoni liige) võib valida teovõimelise füüsilise isiku, kellel on laitmatu eri- ja ärialane reputatsioon. Komisjoni liikmed valitakse Börsi Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks. Volituste tähtaja lõppemisel täidab Komisjoni liige oma kohustusi kuni uue liikme valimiseni või kuni tema tagasikutsumiseni Nõukogu poolt Komisjoni esimees valitakse Komisjoni poolt Komisjoni liikmete hulgast. Börsi Nõukogul on õigus otsustada, et ta ei kiida esimehe valikut heaks. Sellisel juhul nimetab Börsi Nõukogu Komisjoni liikmete hulgast ise uue Komisjoni esimehe Komisjoni tööd korraldab ja Komisjoni koosolekud kutsub kokku Komisjoni esimees, tema poolt volitatud Komisjoni liige või Börsi Juhatus Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal viibib üle poole Komisjoni hääleõiguslikest liikmetest. Komisjonil on õigus võtta vastu otsuseid ka muul kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, sealhulgas hääletamisega e-posti teel Komisjon võtab otsused vastu lihthäälteenamusega. Otsuse tegemisel on igal Komisjoni liikmel üks (1) hääl. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks esimehe, tema puudumisel teda asendava Komisjoni liikme hääl. Komisjoni liikmel ei ole õigust erapooletuks jääda ega hääletamisest keelduda, v.a. juhul, kui on tegemist Komisjoni liikme huvide konfliktiga Reglemendi sätete tähenduses. Otsuse suhtes eriarvamusele jäänud Komisjoni liikmel on õigus esitada oma kirjalik eriarvamus, mis lisatakse protokollile Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla Komisjoni esimees või teda asendav Komisjoni liige ja koosoleku protokollija. Juhul, kui Komisjon võtab otsuse vastu ilma koosolekut kokku kutsumata, koostatakse selle kohta Komisjoni hääletusprotokoll, millele lisatakse kõigi hääleõiguslike Komisjoni liikmete nõusolekud Komisjoni otsused vormistatakse kirjalikult. Otsuses sätestatakse otsuse jõustumise tähtaeg. Otsuse jõustumise tähtaja kehtestamisel on Komisjon kohustatud arvestama investorite huvidega. Otsuses märgitakse lisaks muudele Reglemendis sätestatud andmetele lahendatava küsimuse või taotluse sisu, Komisjoni otsus ning juhul, kui mõni Komisjoni liige ei võtnud asja otsustamisest huvide konflikti tõttu osa, siis selle Komisjoni liikme nimi koos vastava märkega. Lehekülg 5

6 Komisjoni liikmel ei ole otsuse tegemisel hääleõigust ega õigust osaleda Komisjoni koosolekul konkreetse küsimuse arutelul, kui ilmneb Komisjoni liikme huvide konflikt. Komisjoni liikme huvide konfliktiks Reglemendi tähenduses loetakse tema seotust Emitendi või Börsi liikmega, kelle suhtes Komisjon peab vastu võtma otsuse mistahes õigusaktide või Börsi Reglemendi alusel Komisjoni kompetentsi kuuluvas küsimuses. Komisjoni liige loetakse Emitendi või Börsi liikmega seotuks järgmistel juhtudel: Komisjoni liige on Emitendi või Börsi liikmega või nimetatud isikuga ühte kontserni kuuluva äriühingu juhatuse, nõukogu või tegevjuhtkonna liige või töötaja; või Komisjoni liikmele või tema tööandjale kuulub kümme (10) % või enam Emitendi või Börsi liikme või nimetatud isikuga ühte kontserni kuuluva äriühingu aktsiate või osaga määratud häältest; või Komisjoni liige või tema tööandja omab õigust nimetada ja tagasi kutsuda Emitendi või Börsi liikme või nimetatud isikuga ühte kontserni kuuluva äriühingu nõukogu, juhatuse või tegevjuhtkonna liikmete enamust, olles ise sama emitendi aktsionär või osanik; või olles ise Emitendi või Börsi liikme või nimetatud isikuga ühte kontserni kuuluva äriühingu aktsionär või osanik, kontrollib Komisjoni liige või tema tööandja enamikku aktsionäride või osanike häältest vastavalt teiste aktsionäride või osanikega sõlmitud kokkuleppele Komisjoni liige on muul põhjusel seotud Emitendi või Börsi liikmega või otsuse tulemusest isiklikult huvitatud. Nimetatud seosest võib teatada Komisjoni liige, kuid samuti võib Komisjon otsustada, et Komisjoni liikmel ilmneb nimetatud alusel huvide konflikt. Juhul, kui Komisjoni liige ei ole enda huvide konfliktist teatanud, kuid Komisjon leiab, et tegemist on Komisjoni liikme huvide konfliktiga, võib Komisjon teha asjakohase otsuse ning Komisjoni liikme konkreetse küsimuse arutelust ja otsustamisest taandada Peale teadasaamist Komisjoni koosoleku toimumise ajast, kus on päevakorras mistahes Komisjoni kompetentsi kuuluva otsuse vastuvõtmine Komisjoni liikmega seotud emitendi või Börsi liikme suhtes, on Komisjoni liige kohustatud Börsile oma huvide konfliktist viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama. Komisjoni esimees teatab enda huvide konfliktist Börsi juhatuse liikmele. Juhul, kui otsuse Komisjoni liikme huvide konflikti kohta teeb Komisjon, vormistatakse see tavapärases korras Juhul, kui Komisjoni liige ei täida oma huvide konfliktist teatamise kohustust, on Börsi Nõukogul õigus Komisjoni liige tagasi kutsuda. Lehekülg 6

7 Komisjoni liikmed on kohustatud mitte avaldama Siseteavet ega muud konfidentsiaalset informatsiooni, mis saab neile teatavaks seoses oma tegevusega Komisjoni liikmena. Konfidentsiaalseks informatsiooniks loetakse igasugust informatsiooni, mis ei ole avalikkusele kättesaadav, kuid mida Komisjon kasutab otsuse tegemisel Emitendi väärtpaberite noteerimise või kauplemisele võtmisega seotud küsimustes, Emitendi või Börsi liikme suhtes kohaldatavate sanktsioonidega seotud küsimustes või muudes Komisjoni poolt arutatavates küsimustes, samuti Komisjoni liikmete poolt aruteludes avaldatavaid arvamusi Esmane noteerimisotsus Esmaseks noteerimisotsuseks Noteerimisnõuete tähenduses loetakse noteerimisotsust, mille tegemise hetkel ei ole ükski Noteerimist taotleva emitendi poolt emiteeritud väärtpaber Börsil noteeritud Esmase noteerimistaotluse rahuldamata jätmise korral on Emitendil õigus esitada uus taotlus, mis vaadatakse noteerimisorgani poolt läbi mitte varem kui kuue (6) kuu möödumisel eelmise taotluse rahuldamata jätmisest. Noteerimisorganil on Emitendi taotluse alusel õigus nimetatud tähtaega lühendada Täiendav noteerimisotsus Täiendavaks noteerimisotsuseks Noteerimisnõuete tähenduses loetakse noteerimisotsust, mille tegemise hetkel on mõni Noteerimist taotleva emitendi poolt emiteeritud väärtpaber Börsil noteeritud. Täiendava noteerimisotsuse emitendi samaliigiliste väärtpaberite suhtes teeb Börsi juhatus, kes on sellise otsuse tegemisel noteerimisorganiks käesoleva Reglemendi tähenduses Juhul, kui noteerimisorgan on otsustanud Emitendi väärtpaberite täiendava noteerimise taotlust mitte rahuldada, on tal õigus lõpetada Emitendi kõigi samaliigiliste väärtpaberite noteerimine Noteerimisnõuete punkti alusel Tingimuslik noteerimisotsus Noteerimisorganil on õigus võtta vastu tingimuslik noteerimisotsus, kui Noteerimist taotlev emitent ja/või tema poolt emiteeritud väärtpaberid ei vasta taotluse esitamise ajal Noteerimisnõuetega kehtestatud tingimustele, kuid noteerimisorgan on arvamusel, et pärast tingimusliku noteerimisotsuse tegemist, kuid enne otsuses sätestatud tähtaja saabumist toimuva väärtpaberite emissiooni, avaliku pakkumise või muu tegevuse tulemusena vastavad nii Emitent kui ka tema poolt emiteeritud väärtpaberid Noteerimisnõuetes Emitentidele ja väärtpaberitele kehtestatud tingimustele Tingimuslik noteerimisotsus jõustub selles sätestatud ajal, kui Emitent on noteerimisorgani poolt määratud tähtajaks täitnud kõik tingimuslikus noteerimisotsuses sätestatud tingimused ning Emitent ja tema poolt emiteeritud väärtpaberid vastavad Noteerimisnõuetes sätestatud tingimustele. Lehekülg 7

8 Kui noteerimisorgan ei otsusta teisiti, on jõustunud tingimusliku noteerimisotsuse alusel noteeritavate väärtpaberite esimeseks noteerimispäevaks kuues (6.) börsipäev, pärast tingimuslikus noteerimisotsuses määratud tingimuste täitmise aruande esitamist Viivitamatult pärast tingimusliku noteerimisotsuse tingimuste täitmist on Emitent kohustatud esitama Börsile aruande tingimuslikus noteerimisotsuses sätestatud tingimuste täitmise kohta Kui Emitent ei ole tingimuslikus noteerimisotsuses sätestatud tähtajaks täitnud kõiki tingimuslikus noteerimisotsuses sätestatud tingimusi või kui Emitent või tema poolt emiteeritud väärtpaberid ei vasta Noteerimisnõuetega kehtestatud tingimustele, samuti juhul, kui Börsil on alust arvata, et väärtpaberite emissiooni, avaliku pakkumise või muu tegevuse läbiviimisel rikuti õigusaktide sätteid või emissiooni tingimusi, on Börsil õigus suunata noteerimistaotlus noteerimisorganile uueks läbivaatamiseks Kui tingimuslik noteerimisotsus on esitatud noteerimisorganile uueks läbivaatamiseks, siis on noteerimisorganil õigus: tunnistada tingimused täidetuks; või anda Emitendile täiendav tähtaeg tingimuste täitmiseks; või tühistada tingimuslik noteerimisotsus Otsuse avalikustamine Noteerimisorgani otsus tehakse Emitendile kirjalikult teatavaks viie (5) börsipäeva jooksul arvates noteerimisotsuse tegemisest Noteerimistaotluse rahuldamata jätmise korral peab teade otsuse kohta sisaldama ka noteerimisest keeldumise põhjusi Börs avalikustab noteerimisotsuse Börsi infosüsteemi kaudu Otsuse vaidlustamine Juhul, kui noteerimisorgan ei rahuldanud noteerimistaotlust või kui noteerimisorgan ei teinud otsust Noteerimisnõuete punktis sätestatud tähtaja jooksul, on Emitendil õigus noteerimisorgani otsus vaidlustada ning esitada vaidlus lahendamiseks Börsi vahekohtule kolmekümne (30) päeva jooksul alates otsuse tegemisest või Noteerimisnõuete punktis sätestatud tähtaja möödumisest Leping väärtpaberite noteerimiseks Viie (5) börsipäeva jooksul arvates väärtpaberite esmase noteerimisotsuse tegemise päevast on Emitent kohustatud sõlmima Börsiga kirjaliku lepingu väärtpaberite noteerimiseks, mis muuhulgas peab sätestama ka Emitendi kohustuse täita Reglemendi sätteid. Börs ei alusta kauplemist Emitendi väärtpaberitega, kui nimetatud leping on sõlmimata. Lehekülg 8

9 3. NOTEERIMISTAOTLUS 3.1. Noteerimistaotluse esitamine Emitent, kes soovib oma väärtpaberite noteerimist Börsil, on kohustatud esitama Börsile väärtpaberite noteerimistaotluse koos teiste Noteerimisnõuetes sätestatud ja/või Börsi poolt nõutud dokumentidega Erandina Noteerimisnõuete punktist ei ole märkimise eesõiguste noteerimiseks punkti alusel vaja lisaks taotlusele esitada täiendavaid dokumente, kui noteerimisorgan ei otsusta teisiti Noteerimistaotlus peab hõlmama kõiki emiteeritud või emiteeritavaid, kuid Börsil noteerimata samaliigilisi ning samaõiguslikke väärtpabereid Noteerimistaotluse vorm Noteerimistaotlus peab olema esitatud Börsi poolt kehtestatud vormis ning sisaldama kõiki õigusaktides ning Börsi poolt nõutud andmeid Koos noteerimistaotlusega esitatavad dokumendid Koos noteerimistaotlusega on Emitent kohustatud esitama alljärgnevad dokumendid: esmasel noteerimisel väljavõte Äriregistri B-osa registrikaardist; esmasel noteerimisel notariaalselt tõestatud koopia Emitendi põhikirjast (äriregistri väljavõte); väljavõte aktsionäride üldkoosolekul vastu võetud põhikirja muutmise otsusest, juhul kui vastav kanne on äriregistris tegemata; majandusaasta aruanded ja koopiad audiitorite järeldusotsustest Noteerimisnõuetes sätestatud ulatuses ja perioodi kohta, juhul, kui neid ei ole Börsile varem esitatud; õigusaktide nõuetele vastav noteerimisprospekt koos koopiaga Finantsinspektsiooni poolt tehtud registreerimisotsusest või muust registreerimisdokumendist; aktsiate noteerimisel koopia aktsionäride üldkoosoleku või nõukogu otsusest aktsiakapitali suurendamise kohta, kui enne noteerimistaotluse esitamist toimunud aktsiakapitali suurendamine ei ole noteerimistaotluse esitamise ajaks Äriregistrisse kantud; Börsi liikme(te)ga sõlmitud turutegemise lepingu(te) olemasolul vastav kinnitus ning ülevaade nimetatud lepingu(te) põhitingimustest; Väljavõte noteerimistaotluse esitamise otsustanud Emitendi pädeva organi vastava koosoleku protokollist, kui nimetatud otsust ei ole varem Börsile esitatud; Lehekülg 9

10 Börsi poolt kehtestatud vormis allkirjastatud kinnitus Reglemendis sätestatud nõuete täitmiseks, kui nimetatud kinnitust ei ole Börsile varem esitatud Võlakirjade noteerimisel esitab Emitent täiendavalt: informatsiooni lunastusmaksete ning intressimaksete kavandatava ajakava kohta; informatsiooni emissiooni märkimise garanteerijate kohta, informatsioon Emitendi ja ühe või mitme märkimise garanteerija vahel sõlmitud kokkulepete kohta Esmase noteerimise korral peab Emitent Börsile esitama ka järgmised materjalid: Ülevaade majandustegevuse põhisündmustest ning kavandatavatest majandustulemustest käesoleval ja järgmisel majandusaastal, Börsi poolt kehtestatud vormis koopia Emitendi kirjalikust nõusolekust Emitendi finantsjärelevalveasutusele selle kohta, et Börsil on õigus saada informatsiooni otse Emitendi tegevuse üle järelevalvet teostavalt asutustelt nii noteerimismenetluse ajal kui ka kogu aja vältel, mil Emitendi väärtpaberid on Börsil noteeritud; Emitendi kirjalik kinnitus selle kohta, et kõik Emitendi majandustegevusest tulenevad tehingud Emitendi emaettevõtjaga või tema poolt kontrollitavate äriühingutega toimuvad turul vabalt kujunenud hindadega; Emitendi emaettevõtja kirjalik kinnitus Börsi Reglemendi sätete järgimise kohta. Kui Emitendi emaettevõtja kuulub omakorda kontserni, siis ka selle kontserni emaettevõtja kirjalik kinnitus Reglemendi sätete järgimise kohta; Emitendi poolt kolme (3) eelneva aasta vältel avaldatud avaliku pakkumise prospektid Fondi osakute ja aktsiate noteerimisel esitab Emitent täiendavalt: koopia fondivalitsejale välja antud kehtivast tegevusloast; koopia Finantsinspektsiooni poolt väljaantud välismaise fondi osakute või aktsiate registreerimisotsusest, juhul kui fondi osakuid või aktsiaid pakutakse Eestis avalikult; fondi tingimused; Lehekülg 10

11 fondi osakute või aktsiate emissiooniprospekti; fondivalitsemislepingu; depoolepingu; fondi või fondivalitseja nõukogu, juhatuse ja audiitori nimed; olemasolul fondi auditeeritud aastaaruande ja poolaastaaruanded taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta kohta. Juhul, kui taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta lõpust on möödunud rohkem kui üheksa (9) kuud, siis ka fondi poolaastaaruanne jooksva majandusaasta esimese poolaasta kohta Erand noteerimistaotlusele lisatud informatsioonist Lähtudes konkreetsetest asjaoludest on noteerimisorganil õigus otsustada, et mõne punktis 3.3. loetletud dokumendi esitamine noteerimistaotluse lisana ei ole noteerimisotsuse tegemiseks vajalik Õigus lisainformatsioonile Börsil ja noteerimisorganil on õigus nõuda Noteerimist taotlevalt emitendilt lisaks Noteerimisnõuetes sätestatud andmetele ja dokumentidele ka teisi andmeid ning dokumente, mille esitamist peab Börs või noteerimisorgan vajalikuks, võimaldamaks otsustamist väärtpaberite sobivuse üle Börsil noteerimiseks, samuti nimetatud andmete avalikustamist Emitendi poolt Börsil on õigus nõuda Emitendilt informatsiooni viit protsenti (5%) või rohkem Emitendi aktsiatega esindatud häältest omava juriidilisest isikust aktsionäri asukoha, tegevusalade ja omanike, samuti teda esindama volitatud isikute kohta. Lehekülg 11

12 4. NOTEERIMISPROSPEKT 4.1. Väärtpaberite noteerimisprospekt Lisaks teistele Emitendi poolt esitatud dokumentidele ja andmetele tugineb noteerimisorgan noteerimisotsuse või noteerimisest keeldumise otsuse tegemisel Emitendi poolt esitatud väärtpaberite noteerimisprospektile Noteerimisprospektile esitatavad nõuded Noteerimisprospekt tuleb Börsile esitada nii kompaktse köidetud dokumendina kui ka elektrooniliselt Noteerimisprospekt peab vastama õigusaktides sätestatud nõuetele Kehtetu Noteerimisorganil on õigus nõuda väärtpaberite noteerimist taotlevalt Emitendilt Noteerimisprospektis esitatu kohta lisaks täiendava teabe esitamist ning vastava teabe avalikustamist Börsi infosüsteemi kaudu (börsiteatena) või avalikustada nimetatud teave Börsi infosüsteemi kaudu ise. Nõutava lisateabe esitamine on Emitendile kohustuslik Juhul, kui Emitent leiab, et Börsi poolt nõutav lisainformatsioon võib oluliselt tema huve kahjustada, on Emitendil õigus koos nimetatud teabega esitada noteerimisorganile kirjalik taotlus vastava informatsiooni mitteavaldamiseks Noteerimisorganil on õigus rahuldada Emitendi vastavasisuline taotlus juhul, kui selline informatsioon ei ole noteerimisorgani arvates oluline investeerimisotsuse tegemiseks ja/või noteerimisprospektis sisalduva informatsiooni tõlgendamiseks Erandid noteerimisprospekti esitamise nõudele Täiendavat noteerimisotsust taotleva emitendi väärtpaberite noteerimisel võib noteerimisorgan teha erandeid nõuetest noteerimiseks esitatavatele dokumentidele, sealhulgas juhul, kui see on õigusaktidega kooskõlas, ka prospektile esitatud nõuetest Noteerimisorganil on õigus teha otsus väärtpaberite noteerimiseks Börsil avaliku pakkumise prospekti alusel, mille Emitent on avaldanud mitte rohkem kui kaksteist (12) kuud enne väärtpaberite noteerimise taotluse esitamist ja mis vastab õigusaktide ja Börsi Reglemendi sätetele noteerimisprospektis sisalduva informatsiooni suhtes. Emitent, kes taotleb noteerimisotsuse tegemist avaliku pakkumise prospekti alusel, peab esitama noteerimisorganile avaliku pakkumise prospekti koos informatsiooniga muudatuste kohta, mis on toimunud pärast avaliku pakkumise prospekti registreerimist Finantsinspektsiooni poolt Kehtetu Lehekülg 12

13 Noteerimisprospekti ei pea Börsile esitama ega avalikustama, kui on täidetud vähemalt üks (1) Väärtpaberituru seaduses selleks sätestatud tingimustest Juhul, kui õigusaktide ega Noteerimisnõuete sätetes ei nõuta Emitendilt noteerimisprospekti esitamist, on Emitent kohustatud aktsiate noteerimiseks esitama Börsile noteerimistaotluse ning alljärgneva informatsiooni ja dokumendid: andmed noteeritavate aktsiate ja Emitendi aktsiakapitali suuruse kohta pärast emissiooni; tähtpäev, millal uued aktsiad kantakse neid märkinud investorite kontodele; majandusaasta, mille eest annavad uued aktsiad õiguse saada dividendi; nimekiri investoritest, kes on märkinud/omandanud rohkem kui viis protsenti (5%) emiteeritud aktsiatest ja investoritest, kes pärast emissiooni omavad üle viie protsendi (5%) Emitendi aktsiatest või aktsiatega esindatud häältest; aktsiate märkimise ja jaotamise tingimuste kirjeldus; Emitendi juhatuse ja nõukogu liikmete nimed. Informatsioon noteeritavate aktsiate või nendega esindatud häälte arvu kohta, mis kuuluvad Emitendi juhatuse ja nõukogu liikmetele ja nende lähikondsetele, samuti äriühingutele, mida nimetatud isikud kontrollivad, kas üksi või koos teiste nimetatud isikutega. Hääleõiguse arvestamisel lähtutakse väärtpaberituru seaduses sätestatust. Nimetatud informatsioon tuleb esitada iga isiku kohta eraldi; informatsioon aktsiate noteerimisest/kauplemisest teistel börsidel/turgudel ja selliseks noteerimiseks/kauplemisele võtmiseks esitatud taotluste kohta Noteerimisprospekti avalikustamise nõuded Noteerimisprospekt tuleb avalikustada mitte hiljem kui kolmandal (3) börsipäeval peale noteerimisotsuse tegemist noteerimisorgani poolt, kuid mitte hiljem kui kaks (2) börsipäeva enne väärtpaberite esimest noteerimispäeva, v.a. juhtudel, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti Finantsinspektsiooni poolt registreerimata noteerimisprospekti avalikustamine on keelatud Noteerimisprospekt loetakse nõuetekohaselt avalikustatuks, kui see on tasuta kättesaadav kõigile huvitatud isikutele Emitendi asukohas või Emitendi veebilehel või mõnes muus Börsi poolt kooskõlastatud kohas ja on edastatud Börsile elektroonilisel kujul Börsi poolt selleks kehtestatud formaadis. Lehekülg 13

14 Kehtetu Emitent on kohustatud informeerima Börsi viivitamatult mistahes väärtpaberite hinda mõjutada võivatest asjaoludest, mis ilmnevad ajavahemikul noteerimisprospekti avaldamisest kuni väärtpaberite noteerimise alguseni Börsil. Emitent on kohustatud avalikustama kõik sellised asjaolud Börsi informatsioonisüsteemi kaudu (börsiteatena), v.a. juhul, kui sellised asjaolud avalikustati prospekti lisas. Lehekülg 14

15 5. ÜLDNÕUDED VÄÄRTPABERITE NOTEERIMISEKS 5.1. Nõuded emitentidele Noteerimist taotlev Emitent peab olema asutatud ja tema tegevus peab olema kooskõlas Emitendi asukohamaa õigusaktidega Börsil on õigus mitte noteerida sellise Emitendi väärtpabereid, kelle suhtes on taotluse esitamisele eelnenud kahe (2) aasta jooksul algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või moratoorium või kellel on nimetatud perioodi jooksul esinenud püsiva iseloomuga makseraskusi Noteerimist taotleva Emitendi majanduslik, õiguslik või muu olukord ei tohi seada ohtu investorite huvide kaitstust ega nende õiglast ja ühetaolist kohtlemist Noteerimist taotleva äriühingust emitendi juhtkonnas ei tohi olla toimunud olulisi muudatusi noteerimistaotluse esitamise päevale eelnenud kaheteistkümne (12) kalendrikuu jooksul. Muudatused Emitendi juhtkonnas loetakse oluliseks, kui viimase kaheteistkümne (12) kalendrikuu jooksul on vahetunud rohkem kui pooled Emitendi nõukogu või juhatuse liikmetest. Noteerimisorganil on õigus teha sellest nõudest erandeid Nõuded noteerimiseks esitatud väärtpaberitele Noteerimiseks esitatud väärtpaberid peavad olema vabalt võõrandatavad ja nende pantimise õigus ei tohi olla Emitendi põhikirjaga piiratud Börsil noteeritav väärtpaber peab olema registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris või muus sarnases registris või andmekogus, mille puhul on Börsi hinnangul piisavalt tagatud väärtpaberitehingutest tulenevate kohustuste nõuetekohane arveldamine ja täitmine Noteerimiseks esitatud väärtpaberite omanikud ei tohi olla õigustatud nõudma väärtpaberi kohta tähiku väljaandmist Noteerimiseks esitatud väärtpaberid peavad vastama nende suhtes kehtivate õigusaktide sätetele ning olema emiteeritud kooskõlas kehtivate õigusaktide ning Emitendi põhikirja sätetega Noteerimiseks esitatud väärtpaberitele peab noteerimisorgani hinnangul eeldatavalt tekkima piisavalt aktiivne järelturg, mis tagaks väärtpaberi hinna usaldusväärse kujunemise. Nimetatud asjaolu hindamisel võetakse arvesse ka Börsi liikmega sõlmitud turutegemislepingu olemasolu ning alusväärtpaberi olemasolul ka alusväärtpaberi järelturu aktiivsust Börsil noteerimiseks esitatud eelisaktsiad peavad andma nende omanikele hääleõiguse vähemalt juhul, kui võetakse vastu otsus seltsi likvideerimise kohta. Lehekülg 15

16 5.3. Äriühingust emitendi aruandlus Noteerimist taotleva äriühingust emitendi poolt esitatavad majandusaasta aruanded peavad olema auditeeritud Börsi poolt aktsepteeritava audiitori poolt Kui noteerimist taotlev äriühingust emitent on kontsernis emaettevõtja, peab emitent esitama noteerimisorganile kontserni konsolideeritud majandusaasta aruanded Noteerimisnõuetes sätestatud perioodi kohta Noteerimist taotleva Emitendi raamatupidamisaruanded peavad olema koostatud kooskõlas raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 19. juuli 2002.a. määruses (EÜ) nr. 1606/2002 sätestatud alustel Euroopa Ühenduses kohaldamisele kuuluvate rahvusvaheliste raamatupidamise standarditega (edaspidi Euroopa Ühenduses kohaldatavad rahvusvahelised raamatupidamise standardid) ning sisaldama Reglemendi sätetega ja Börsi poolt kehtestatud juhenditega nõutud informatsiooni Juhul, kui Euroopa Ühenduses kohaldatavad rahvusvahelised raamatupidamise standardid võimaldavad alternatiivsete meetodite kasutamist aruannete koostamisel või finantsnäitajate kajastamisel aruannetes, on Eesti residendist Emitent kohustatud lähtuma Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktides ja Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendites kehtestatud, Euroopa Ühenduses kohaldatavate rahvusvaheliste raamatupidamise standarditega kooskõlas olevast meetodist. Välisriigi Emitendi aruandlus peab olema kooskõlas Euroopa Ühenduses kohaldatavate rahvusvaheliste raamatupidamise standarditega Äriühingust emitendi põhikiri Äriühingust Emitendi põhikiri peab vastama kehtivate õigusaktide sätetele ja Börsi Reglemendis sätestatud nõuetele. Noteerimisorganil on õigus anda emitendile täiendav tähtaeg põhikirja vastavusse viimiseks Börsi Reglemendis sätestatud nõuetega, tingimusel, et esinevad puudused on kajastatud noteerimisprospektis Aktsiaemitendi põhikiri peab sätestama, et seltsi juhatuse liikmetel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus. Juhul, kui Välisemitendi sarnane kohustus on sätestatud Välisemitendi muus asjakohases dokumendis või Välisemitendi asukohariigi õigusaktis, ei pea nimetatud piirangud olema sätestatud Välisemitendi põhikirjas Emitendi juhatuse liikmete lähikondseteks Reglemendi tähenduses loetakse juhatuse liikmega kooselavat abikaasat või vähemalt aasta ühist majapidamist omavat isikut, samuti tema alaealisi lapsi ja tema poolt kontrollitavaid äriühinguid. Kontrollitava äriühingu määratlemisel lähtutakse väärtpaberituru seaduses sätestatust. Lehekülg 16

17 Oluliseks osaluseks Reglemendi tähenduses loetakse isiku osalust äriühingus, kus isikule kuulub kümme protsenti (10%) või rohkem aktsiate või osaga esindatud häältest. Hääleõiguse arvestamisel lähtutakse väärtpaberituru seadusessätestatust Kui aktsiaemitendi põhikirjas on sätestatud õigus katkestada dividendide maksmise teadete saatmine aktsionärile, kelle pangaarvele ei ole võimalik dividende üle kanda, ei või sellist õigust rakendada enne, kui maksete tegemine on osutunud võimatuks kahel (2) järjestikusel aastal ja kui peale teise teate saatmise ebaõnnestumist on tehtud antud tingimustes kohased jõupingutused aktsionäri uue aadressi teadasaamiseks Börsil noteeritud väärtpaberite Emitendi põhikiri peab olema avalikkusele kättesaadav Emitendi ametlikus asukohas ja Emitendi veebilehel (või mõnes muus Börsi poolt kooskõlastatud kohas) ja olema edastatud Börsile elektroonilisel kujul Börsi poolt selleks kehtestatud formaadis. Lehekülg 17

18 6. ERINÕUDED AKTSIATE NOTEERIMISEKS 6.1. Aktsiaemitendi aktsiakapitali suurendamine Kui uue emissiooni tulemusena lastakse välja Börsil noteeritavate aktsiatega sama liiki aktsiaid, on Emitent kohustatud taotlema selliste aktsiate noteerimist Börsil kooskõlas Noteerimisnõuete sätetega. Emitent on kohustatud esitama taotluse uute aktsiate noteerimiseks hiljemalt väärtpaberite väärtpaberikontodele kandmise päeval Kui Börsil noteeritud väärtpaberite Emitendi aktsiakapitalis kuulub ühele aktsionärile rohkem kui 50% aktsiatega esindatud häältest, on noteerimisorganil õigus mitte rahuldada noteerimistaotlust aktsiate suhtes, mis on samaliigilised Emitendi Börsil noteeritud aktsiatega ja mille suhtes olemasolevad aktsionärid on välistanud märkimise eesõiguse ning mis on emiteeritud hinnaga, mis on oluliselt madalam aktsiate turuhinnast. Hääleõiguse arvestamisel lähtutakse väärtpaberituru seaduses sätestatust Noteerimisnõuete tähenduses loetakse aktsiate hind oluliselt madalamaks aktsiate turuhinnast, kui uute aktsiate müügihind on rohkem kui kümne protsendi (10%) võrra madalam, kui emiteeritavate aktsiate müügihinna määramise päevale eelnenud kümne (10) börsipäeva sulgemishindade keskmine Juhul, kui uued emiteeritavad aktsiad ei anna võrdseid õigusi Börsil juba noteeritud sama liiki aktsiatega, sealhulgas võrdset õigust dividendi saamiseks emissioonile järgneval dividendi maksmisel koos Börsil juba noteeritud sama liiki aktsiatega, ja/või juhul, kui aktsiakapitali suurendamine ei ole kantud Äriregistrisse, annab Börs uute emiteeritud aktsiate noteerimisel neile tähistuse, mis erineb Börsil juba noteeritud sama liiki aktsiate tähistusest Emitent on kohustatud registreerima eriõiguslikud ning samaõiguslikud, kuid noteerimata aktsiad Eesti Väärtpaberite Keskregistris noteeritud väärtpaberitest erineva ISIN-koodi all Pärast seda, kui Emitent on esitanud Börsile väljavõtte Äriregistri kandest aktsiakapitali suurendamise kohta ja informeerinud Börsi sellest, et uued emiteeritud aktsiad annavad võrdsed õigused Börsil juba noteeritud sama liiki aktsiatega, sealhulgas võrdse õiguse dividendi saamiseks emissioonile järgneval dividendi maksmisel koos Börsil juba noteeritud sama liiki aktsiatega, annab Börs uutele emiteeritud aktsiatele Börsil juba noteeritud sama liiki aktsiatega identse tähistuse Kui Emitent, kes on esitanud esmakordse taotluse aktsiate noteerimiseks Börsil, korraldab enne aktsiate noteerimist uue aktsiaemissiooni, kuuluvad alapunktide ja sätted kohaldamisele täiendavalt emiteeritavate aktsiate Börsil noteerimise suhtes Juhul, kui aktsionäridel on eesõigus märkida uusi emiteeritavaid aktsiaid, noteerib noteerimisorgan Emitendi vastavasisulise taotluse alusel ka uute aktsiate märkimise eesõigused, andes neile spetsiaalse tähistuse. Kauplemine märkimise eesõigustega algab Lehekülg 18

19 märkimisperioodi esimesel (1.) börsipäeval ning lõpeb kaks (2) börsipäeva enne märkimisperioodi lõppu. Lehekülg 19

20 6.2. Aktsiaemitendi majandustegevuse kestvus Aktsiate Põhinimekirjas Noteerimist taotlev emitent peab olema tegutsenud oma põhitegevusalal vähemalt kolm (3) aastat. Noteerimisorganil on õigus lähtudes oma hinnangust emitendi majanduslikule olukorrale, turupositsioonile, tegevusvaldkonnale, reputatsioonile, tulevikuperspektiividele või muudele emitendi ja/või tema majandustegevuse hindamise seisukohalt olulistele asjaoludele, teha sellest nõudest erandeid Aktsiaemitendi aruandlus Aktsiate Põhinimekirjas noteerimist taotlev Emitent peab esitama Börsile auditeeritud majandusaasta aruanded viimase kolme (3) majandusaasta kohta. Noteerimisorganil on õigus teha sellest nõudest erandeid Minimaalne turuväärtus või omakapital Aktsiad võib arvata Põhinimekirja, kui nende turuväärtus (kui turuväärtust ei ole võimalik hinnata, siis aktsiaseltsi omakapital) vastab vähemalt neljale (4) miljonile eurole. Noteerimisorganil on õigus teha sellest nõudest erandeid tingimusel, et aktsiatega järelturul kauplemise vastu võib oodata piisavat huvi Aktsiate jaotus Noteerimise alguseks ning kogu noteerimise aja kestel peab piisav hulk noteeritavaid aktsiaid olema avalikkuse hulka kuuluvate investorite käes. Nimetatud tingimus loetakse täidetuks, kui: avalikkuse hulka kuuluvad investorid omavad vähemalt kahtkümmend viit protsenti (25%) noteeritavate aktsiatega esindatud aktsiakapitalist või arvestades aktsiate arvu ja jaotust avalikkuse hulka kuuluvate investorite seas, toimiks turg ka väiksema koguse avalikkuse hulka kuuluvate investorite käes olevate aktsiatega või eelpoolnimetatud jaotuse saavutamist võib eeldada lühikese ajaperioodi vältel peale aktsiate Börsil noteerimise algust Aktsiaid ei loeta avalikkuse käes olevaks, kui nende või nendega esindatud häälte omanikuks on Emitendi või selle tütarettevõtja tegevjuhtkonna, juhatuse või nõukogu liige või tema lähikondne Kui ühe aktsionäri omandis on rohkem kui viis protsenti (5%) noteeritavate aktsiatega esindatud aktsiakapitalist, ei loeta talle kuuluvaid aktsiaid avalikkuse käes olevateks, välja arvatud juhul, kui noteerimisorgan otsustab, et nimetatud aktsionäri võib käesoleva tingimuse tähenduses pidada avalikkuse hulka kuuluvaks. Lehekülg 20

21 Endised punktid 7 ja 8 Kehtetud Lehekülg 21

22 9. ERINÕUDED VÕLAKIRJADE NOTEERIMISEKS 9.1. Võlakirjaemitendi majandustegevuse kestvus Võlakirjade esmast noteerimist taotlev äriühingust emitent peab olema tegutsenud oma põhitegevusalal vähemalt kaks (2) aastat. Noteerimisorganil on õigus lähtudes oma hinnangust Emitendi majanduslikule olukorrale, turupositsioonile, tegevusvaldkonnale, reputatsioonile, tulevikuperspektiividele või muudele Emitendi ja/või tema majandustegevuse hindamise seisukohalt olulistele asjaoludele, teha sellest nõudest erandeid Võlakirjaemitendi aruandlus Võlakirjade esmast noteerimist taotlev äriühingust emitent peab esitama Börsile auditeeritud majandusaasta aruanded viimase kahe (2) majandusaasta kohta Emissiooni minimaalne maht Noteerimiseks esitatud võlakirjade nimiväärtuste summa peab olema vähemalt üks miljonit ( ) eurot Võlakirjade nimiväärtus Noteerimiseks esitatud võlakirjade nimiväärtus peab olema määratud eurodes. Põhjendatud taotluse korral on Noteerimisorganil õigus teha sellest nõudest erandeid tingimusel, et kauplemissüsteemis on võimalik võlakirja valuutat kuvada Vahetusvõlakirjade noteerimine Noteeritakse vaid selliseid vahetusvõlakirju, mille vahetamise tulemusena omandatavad väärtpaberid on noteeritud Börsil, mõnel teisel börsil või mõnel regulaarselt tegutseval ja reguleeritud väärtpaberiturul, või kui nende noteerimine toimub samaaegselt vahetusvõlakirjade noteerimisega Nõuded riigi, riigi keskpanga, kohalike omavalitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt emiteeritud võlakirjade noteerimiseks Riigi, riigi keskpanga, kohaliku omavalitsuse ja rahvusvahelise organisatsiooni poolt emiteeritud võlakirjade noteerimine toimub Emitendi pädeva organi poolt Börsile esitatud taotluse alusel Lisaks punktis nimetatud taotlusele esitab emitent riigi, riigi keskpanga ja kohaliku omavalitsuse poolt emiteeritud võlakirjade noteerimiseks: koopia otsus(t)est, millega otsustati võlakirjade emiteerimine ja noteerimistaotluse esitamine; noteerimisprospekti, kui see on õigusaktides nõutud; muud õigusaktides nimetatud või Börsi poolt nõutud dokumendid Riigi, riigi keskpanga ja kohaliku omavalitsuse poolt emiteeritud võlakirjade suhtes on noteerimisorganiks Börsi juhatus. Lehekülg 22

23 Lehekülg 23

24 10. ERINÕUDED INVESTEERIMISFONDI OSAKUTE JA AKTSIATE NOTEERIMISEKS Nõuded Investeerimisfondile ning tema osakutele ja aktsiatele Noteerimiseks esitatud investeerimisfond (edaspidi: Fond) ning tema osakud või aktsiad peavad vastama õigusaktides sätestatud nõuetele Fondi aktsiate täiendav emiteerimine Aktsiaseltsina asutatud Fondi täiendava aktsiaemissiooni suhtes kehtivad Käesolevate nõuete aktsiaemitendi aktsiakapitali suurendamise nõuded ning Fondi poolt täiendavalt emiteeritud aktsiate noteerimine Börsil toimub vastavalt üldistele aktsiate noteerimisnõuetele, arvestades aktsiaseltsina asutatud Fondi erisusi ERINÕUDED HOIDMISTUNNISTUSTE NOTEERIMISEKS Noteerimiseks esitatud hoidmistunnistused peavad vastama õigusaktides sätestatud nõuetele. Lehekülg 24

25 VÄÄRTPABERITE NOTEERIMISNÕUDED xx ERINÕUDED PROGRAMMIVÄÄRTPABERITE NOTEERIMISEKS Programmiväärtpaberi mõiste Programmiväärtpaberitena mõistetakse Reglemendi tähenduses Emitendi poolt kinnitatud mittekapitaliväärtpaberite emiteerimise otsuse (programmi ehk pakkumiskava) alusel otsuses (programmis) sätestatud alustel ja tingimustel kindlaksmääratud emiteerimisperioodi jooksul emiteeritavaid tähtajalisi väärtpabereid Programmiväärtpaberite noteerimistaotlus Programmiväärtpaberite noteerimistaotluses peab olema fikseeritud emiteeritavate programmiväärtpaberite maksimaalne kogunimiväärtus (maht) Koos programmiväärtpaberite noteerimistaotlusega esitab emitent noteerimisorganile programmiväärtpaberite noteerimisprospekti Programmiväärtpaberite noteerimine Programmiväärtpaberid noteeritakse ühtse tingimusliku noteerimisotsusega kõigi programmi alusel emiteeritavate ja noteerimistaotluses fikseeritud väärtpaberite suhtes programmiväärtpaberite maksimaalses mahus Programmiväärtpaberite tingimuslik noteerimisotsus jõustub programmi alusel igakordselt emiteeritavate programmiväärtpaberite suhtes Börsi juhatuse igakordse otsusega, kui on täidetud järgnevad tingimused: noteeritavad programmiväärtpaberid vastavad väärtpaberite programmi tingimustele ja Reglemendi nõuetele (sealh. minimaalse turuväärtuse nõudele); Emitent on Börsiga kooskõlastanud ning avalikustanud noteeritavate programmiväärtpaberite lisaprospekti (pärast programmiväärtpaberite noteerimisprospekti kinnitamist aset leidnud olulisi muudatusi ning programmi raames toimuvat lisaemissiooni käsitleva dokumendi); Kui tingimusliku noteerimisotsuse tegemisest programmiväärtpaberite suhtes on möödunud rohkem kui kaksteist (12) kuud, peab Emitent noteeritavate programmiväärtpaberite lisaprospektis uuendama prospektis sisaldunud informatsiooni täies mahus (sealh. esitamisele kuuluv aruandlus) õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras; noteeritavad programmiväärtpaberid on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris Emitent on kohustatud esitama väärtpaberite noteerimiseks uue taotluse koos kõigi selle juurde kuuluvate dokumentide ja andmetega, kui: Lehekülg 25

26 VÄÄRTPABERITE NOTEERIMISNÕUDED xx programmiväärtpaberite emissioon lõpeb hiljem kui kaksteist (12) kuud pärast prospekti avalikustamist; või programmiväärtpaberite emissioon toimub punktis sätestatud tähtaja jooksul sellises mahus, mis ületaks programmi tingimustega sätestatud ja noteerimistaotluses fikseeritud programmiväärtpaberite maksimaalse kogunimiväärtuse Väärtpaberite programmina võib muuhulgas käsitleda järgmisi väärtpaberiemissioonide kogumeid: üks väärtpaberiemissioon märkimisperioodi hilisema korduva taasalustamise võimalusega, mille puhul täiendavalt emiteeritavad väärtpaberid annavad teiste sama programmi raames emiteeritud väärtpaberitega samasugused õigused; mitu väärtpaberiemissiooni, mille puhul täiendavalt emiteeritavad väärtpaberid annavad teiste sama programmi raames emiteeritud väärtpaberitega samasugused õigused; mitu väärtpaberiemissiooni, mille puhul täiendavalt emiteeritavad väärtpaberid erinevad teistest sama programmi raames emiteeritud väärtpaberitest eritingimuste osas Juhul, kui noteeritud programmiväärtpaberid on Börsil kaubeldavad, on emitent kohustatud avalikustama poolaastaaruandeid ning aastaaruandeid, samuti uuendama programmiväärtpaberite prospekti sisu iga kaheteistkümne (12) kuu möödumisel programmi noteerimisest. Lehekülg 26

27 VÄÄRTPABERITE NOTEERIMISNÕUDED xx VÄÄRTPABERITEGA KAUPLEMISE PEATAMINE EMITENDI AVALDUSE ALUSEL Kauplemise peatamine emitendi avalduse alusel Emitendil on õigus esitada Börsile kirjalik taotlus kauplemise ajutiseks peatamiseks oma väärtpaberitega Taotluses peavad sisalduma kauplemise peatamise põhjendus ning selle vajaduse tinginud asjaolude kirjeldus, samuti kauplemise peatamise eeldatav kestvus ning tähtajad Volitused kauplemise peatamise otsustamiseks Otsuse Emitendi väärtpaberitega kauplemise peatamise kohta punktis sätestatud alustel teeb Börsi kauplemisjuht või selleks volitatud isik Emitendi väärtpaberitega kauplemise peatamine muudel alustel on sätestatud Reglemendi osas Järelevalve Emitendi väärtpaberitega kauplemise peatamise otsusest teatab Börs viivitamatult Emitendile Otsused kauplemise peatamisest ja uuesti alustamisest avalikustatakse Börsi informatsioonisüsteemi kaudu Emitendi kohustused kauplemise peatamise ajal Reglemendist tulenevad Emitendi kohustused kehtivad Emitendi suhtes ka ajal, mil kauplemine Emitendi väärtpaberitega on peatatud Emitent, kelle väärtpaberitega kauplemine on peatatud, on kogu kauplemise peatamise aja jooksul kohustatud jätkuvalt informeerima Börsi kauplemise peatamise aluseks olnud asjaolude arengust, muutustest ning lõppemisest. Lehekülg 27

28 VÄÄRTPABERITE NOTEERIMISNÕUDED xx VÄÄRTPABERITE NOTEERIMISE LÕPETAMINE BÖRSIL Noteerimise lõpetamine emitendi taotluse alusel Noteerimisorganil on õigus lõpetada Emitendi väärtpaberite noteerimine Börsil Emitendi kirjaliku taotluse alusel. Aktsiaemitendi puhul peab nimetatud taotluse esitamise otsuse tegema Emitendi aktsionäride üldkoosolek Noteerimisorganil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui komisjon leiab, et noteerimise lõpetamine kahjustaks oluliselt investorite huve või turu korrapärast toimimist Otsuse noteerimise lõpetamise taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta teeb noteerimisorgan kolme (3) kuu jooksul alates nimetatud taotluse esitamisest. Kui Börs või tema noteerimisorgan küsib taotluse menetlemise käigus Emitendilt lisainformatsiooni või kui Emitendi suhtes toimub järelevalvemenetlus või esinevad muud Emitendiga seotud olulised asjaolud, siis teeb noteerimisorgan otsuse kolme (3) kuu jooksul, arvates kogu lisainformatsiooni esitamisest Emitendi poolt või järelevalvemenetluse lõppemisest või muude oluliste Emitendiga seotud asjaolude ilmnemisest, kuid mitte hiljem kui kuue (6) kuu jooksul alates noteerimise lõpetamise taotluse esitamisest Kui noteerimisorgan ei tee otsust Noteerimisnõuete punktis nimetatud kuuekuulise (6) tähtaja jooksul, loetakse noteerimise lõpetamise taotlus tagasi lükatuks Noteerimise lõpetamine Börsi algatusel Juhul, kui Emitent või tema väärtpaberid ei vasta enam noteerimise tingimustele ning Emitent ei ole kuue (6) kuu jooksul arvates sellekohase kirjaliku teate saamisest Börsilt nõuetelevastavust taastanud, on Börsil õigus viia Emitendi väärtpaberid Põhinimekirjast kauplemisele Lisanimekirja. Sellisel juhul ei nõua Börs Emitendilt lisadokumentide ega andmete esitamist Juhul, kui Emitent pärast tema väärtpaberite punkti alusel Lisanimekirja üleviimist taastab noteerimistingimuste nõuetele vastavuse, võib Börs Emitendi taotluse alusel viia tema väärtpaberid üle Põhinimekirja. Sellisel juhul ei nõua Börs Emitendilt lisadokumentide ega andmete esitamist Noteerimise lõpetamine Börsi algatusel muudel alustel on sätestatud Reglemendi osas Järelevalve Võlakirjade noteerimise lõpetamine seoses lunastamisega Juhul, kui Börsil noteeritavad tähtajalised väärtpaberid (võlakirjad) lunastatakse võlakirjade noteerimise otsuse tegemise aluseks olnud võlakirjade noteerimisprospektis sätestatud tähtaegadel ja korras, lõpeb selliste väärtpaberite noteerimine Börsil võlakirjade lunastamisega. Börs peatab kauplemise selliste väärtpaberitega kauplemisperioodi lõpus kolm (3) tööpäeva* enne Lehekülg 28

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E

H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E Impressum kommenteeritud väljaanne ilmub Tallinna Börsi, Finants inspektsiooni ja Directori koostöös. Kommentaatorid: Heldur Meerits,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2 AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2006. a. 450,000 võlakirja nimiväärtusega 100 EEK-i

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

EREFIII_prospekt_lisadega_130519_0.pdf

EREFIII_prospekt_lisadega_130519_0.pdf EfTEN REAL ESTATE FUND III AS AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE, KAUPLEMISELE VÕTMISE JA NOTEERIMISPROSPEKT 1 000 000 LIHTAKTSIAT NOMINAALVÄÄRTUSEGA 10 EUROT AKTSIA KOHTA AKTSIATE PAKKUMISHIND 16 EUROT PAKKUMISE

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteerimisest 18. mail 2006. Käesolev aruanne kirjeldab Nordecon

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (edaspidi Prospekt) seoses kavandatava võlakirjade avaliku

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud soome keeles. Juhul, kui esinevad erinevused soome- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks soomekeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil 1997. a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga.

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem