IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee"

Väljavõte

1 IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest isikust Klientidele. IT teenuste eeskiri ei reguleeri elektroonilise side teenuste osutamist Telia osutab Kliendile IT teenust (edaspidi Teenus) vastavalt Lepingule ja Tingimustele. Klient ja Telia on Eeskirjas edaspidi nimetatud eraldi ka Pool ning koos Pooled Käesoleva Eeskirja osaks on Lisas 1 fikseeritud Teenuse osutamisel kasutatavad mõisted Eeskirja tõlgendamisel, rakendamisel ja muutmisel lähtutakse Üldtingimustes sätestatust. 2. TEENUSTE OSUTAMISE PÕHITINGIMUSED 2.1. Telia rakendab Teenuste osutamisel vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid Telia taristus, süsteemides ja rakendustes paiknevate Kliendi andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. Pooled kohustuvad hoiduma igasugusest tegevusest, mis segab (või võib segada) või takistab (või võib takistada) või rikub (või võib rikkuda) teise Poole süsteemi, taristu või sidevõrgu turvalisust. Sealhulgas hoiavad Pooled oma taristus jooksvat tarkvara kaasaegse ja turvalisena Klient on vastutav, et temale kuuluvad või tema kasutuses olevad seadmed ja/või tehnilised lahendused sobivad vastava Teenuse kasutamiseks ja need vastavad Tingimustes toodud tehnilistele nõuetele. Telial on õigus vajadusel kontrollida Kliendi seadme ja/või tehnilise lahenduse sobivust Teenuse kasutamiseks. Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, kannab vastavad kulud Klient Telia ei tarni Kliendile Teenuse koosseisus Teenuse kasutamiseks vajalikke infotehnoloogilisi seadmeid (sh tarkvara), kui Pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti Telial on õigus mõõta Teenuse vastavust Poolte vahel kokkulepitud parameetritele ning monitoorida Teenuse kasutamist, et tagada Teenuse osutamine vastavalt Poolte vahel kokku lepitule. Kui Telia võimaldab Kliendil Teenuse tarbimiseks kasutada Teliale kuuluvat või tema kasutuses olevat (sh kolmandale isikule kuuluvat) tarkvara, serveri rakendust ja/või tehnilist lahendust või selle osa, kohustub Klient seda kasutama ainult Lepingus ja Tingimustes toodud eesmärgil, tingimustel ja ulatuses Kui Klient ja Telia ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti, kohustub Klient Teenust ega selle raames pakutavaid kasutusvõimalusi ja -õigusi (sh litsentse) mitte edasi müüma või mistahes viisil edasi andma või kolmandatele isikutele kasutust võimaldama (sh ka osaliselt) Teenuse raames tarkvara kasutamisel kohustub Klient tagama, et tarkvara kasutatakse õiguspäraselt (sh kooskõlas tootja poolt kehtestatud tingimustega). Klient võimaldab Teliale, tarkvara tootjale või nende poolt määratud kolmandatele isikutele vajaliku juurdepääsu ja info andmise tarkvara õiguspärase kasutuse kontrollimiseks. Nimetatud kontrolli teostatakse selliselt, et Teenuse ja/või tarkvara tavapärane kasutus ei oleks asjatult häiritud. Tarkvara õigusvastase kasutuse näol on tegemist olulise Lepingu rikkumisega Kui Klient ja Telia ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti, on Telial õigus Teenuse osutamiseks (sh selle raames pakutava lahenduse tarnimiseks) sõlmitud Lepingu täitmiseks kasutada alltöövõtjaid Mis tahes põhjusel Lepingu lõppemisel või üles ütlemisel toimub Kliendi andmete ülekandmine Teliale mittekuuluvatele infotehnoloogilistele seadmetele üksnes Kliendi poolt kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja tähtaegselt esitatud vastava tellimuse alusel ja Kliendi kulul, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Nimetatud tellimus tuleb Teliale esitada enne Lepingu lõppemist, või olukorras, kus see pole teostatav, hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul Lepingu lõppemisest. 3. TEENUSE RIKKE KÕRVALDAMINE 3.1. Klient teavitab Teliat Teenuse rikkest, edastades rikketeate Lepingus või Tingimustes kokkulepitud kontaktandmetel. Klient tagab kuni Teenuse rikke kõrvaldamiseni piisavalt kompetentse kontaktisiku kättesaadavuse Teliale kokkulepitud kontaktandmetel vähemalt Tööpäeva jooksul või Lepingus või Tingimustes toodud teenindusajal. 1 / 9

2 3.2. Teenuse toimimist takistava rikke ilmnemisel või Kliendilt rikketeate saamisel tagab Telia Teenuse rikke kõrvaldamise Tingimustes toodud või Poolte vahel kokku lepitud tähtajaks Kliendil on kohustus osutada omapoolset mõistlikult eeldatavat abi Teenuse rikke kõrvaldamisel ja võimaldada Teenuse rikke kõrvaldamiseks või ennetamiseks Telia volitatud isikutele juurdepääsu Kliendi valduses oleval territooriumil asuva(te)le Telia seadme(te)le ja sideühendus(t)ele Teenuse rikke kestuse arvestamine peatub, kui: Teenuse rikke tekkimise põhjuseks on Kliendi tegevuse/tegevusetuse tulemusena aset leidnud asjaolu, samuti Kliendi poolt Lepingust tulenevate kohustuste või eeltingimuste mittetäitmine ja/või mittenõuetekohane täitmine; Teenuse rikke tekkimise põhjuseks on Kliendi või kolmanda isiku valduses oleval territooriumil asuvate liinide/telia seadmete rike ning Telial puudub neile vajalik juurdepääs. Sellisel juhul teatab Telia Kliendi kontaktisikule kellaaja, millal peab Klient tagama Telia esindajatele Teenuse rikke likvideerimise võimaldamiseks sissepääsu Kliendi valduses olevale territooriumile. Kui Kliendi kontaktisik teatab, et Telia poolt soovitud aeg ei ole sobiv ning pakub välja hilisema kellaaja, peatub Teenuse rikke kestuse arvestamise aeg alates Telia poolt välja pakutud kellajast kuni hetkeni, mil Klient tagab Telia esindajatele tegeliku sissepääsu Teenuse rikke kõrvaldamiseks Kliendi valduses olevale territooriumile. 4. HOOLDUSTÖÖD 4.1. Telia teeb Teenuse pakkumiseks vajalikke Telia seadmete/süsteemide hooldustöid ja teostab Teenuse rikete kõrvaldamiseks vajalikke tegevusi vastavalt Lepingus ja/või Tingimustes toodule. Telia võib nõuda Teenuse rikke põhjuse tuvastamise ja rikke kõrvaldamisega seotud kulude hüvitamist Kliendilt, kui Telia tuvastab, et Kliendi poolt teatatud Teenuse rikke põhjus oli Teenuse kasutamiseks vajalikus Kliendile kuuluvas seadmes või tehnilises lahenduses, samuti juhul, kui rikke Telia seadmes või tehnilises lahenduses põhjustas Klient Üldjuhul teeb Telia Teenuse toimimise tagamiseks plaanilisi hooldustöid ajavahemikul ning igal ajal mitteplaanilisi hooldustöid, mis on vältimatult vajalikud ootamatu Teenuse rikke ära hoidmiseks, mis võivad tekkida juhul, kui vastavaid töid ei teostataks. Telia kohustub Klienti plaanilistest hooldustöödest ette teavitama vähemalt nelikümmend kaheksa (48) tundi, mitteplaanilistest võimalusel vähemalt kaksteist (12) tundi. Hooldustöödest tingituna võib Teenuse toimimises esineda ettenähtud ajavahemikel häireid, mida ei loeta Teenuse rikkeks (tegu on korralise hooldusega). 5. ARVELDUSED 5.1. Klient kohustub maksma Teliale tasu Lepingu ja/või Tingimuste kohaselt esitatud arve alusel ja lähtudes Üldtingimustes sätestatust, sõltumata arve esitamise hetkest Telia võib Lepingu ilma kohustuse täitmiseks täiendavat tähtaega andmata üles öelda, kui Klient ei ole tasunud talle Telia poolt esitatud arveid tähtaegselt enam kui kolm (3) korda ühes kalendriaastas Kui Kliendi poolt Lepingu alusel kasutatavate litsentside litsentsiandja muudab Teliast sõltumatult litsentsitasusid, teavitab Telia vastavast muudatusest esimesel võimalusel Klienti. Litsentsiandja poolsest litsentsitasude muutmisest tulenevalt on Telial õigus vastavalt muuta ka Kliendi poolt Teliale tasumisele kuuluvat summat litsentside kasutamise eest. Poole nõudel vormistatakse vastav muudatus kirjalikult Telia võib lisaks Teenuse maksumusele Kliendilt nõuda tarne, paigaldamise või muude selliste tööde teostamise eest Hinnakirjas või Poolte vahel kokkulepitud tasu, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisti Kui Teenuste eest tasumine toimub perioodiliste maksetena, võib Telia nõuda maksmist vastava kalendaarse perioodi (kuu, kvartal, aasta) eest ette. 6. KONFIDENTSIAALSUS 6.1. Lepingu tingimused ja Lepingu täitmise käigus Poolele teise Poole kohta teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalsed ega kuulu avaldamisele/edastamisele kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjalikus vormis nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui avaldamise/edastamise kohustus tuleneb õigusaktist Konfidentsiaalseks loetakse kogu sellist informatsiooni, mis Pooltele ei oleks teatavaks saanud ilma Lepingut sõlmimata ja/või täitmata, mis ei ole avalik ning mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu on Poolel põhjendatud ja äratuntav huvi. Muuhulgas on selliseks informatsiooniks teise Poole poolt kasutatavad töömeetodid, oskusteave ning Lepingu täitmiseks kasutatud protsessid, süsteemid ja muu taoline, millised neid kasutav Pool on ise välja töötanud või mis on tema tellimusel välja töötatud. 2 / 9

3 6.3. Kumbki Pool on viivitamatult kohustatud teist Poolt informeerima kõikidest konfidentsiaalsusnõuete rikkumise juhtudest Kui Poole tahte vastaselt saab konfidentsiaalne info teatavaks kolmandale isikule, kohustub vastav Pool viivitamatult võtma kasutusele vajalikud abinõud rikkumise lõpetamiseks ja edasise kahju ärahoidmiseks ning teavitama sellest teist Poolt (sh rikkumisega seotud asjaoludest) ja edasiste rikkumiste ärahoidmiseks kasutusele võetud meetmetest Lepingu lõppedes kohustuvad Pooled ilma eraldi korralduseta kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul Lepingu lõppemisest tagastama või hävitama teineteiselt saadud konfidentsiaalset informatsiooni (sh Poole kliendiandmeid) sisaldavad andmekandjad, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, arvestades seejuures punktis 2.8 toodut Konfidentsiaalsuse nõue kehtib kogu Lepingu kehtivusaja jooksul ning kehtib tähtajatuna ka peale Lepingu lõppemist, kui Pooled ei ole Lepingus kokku leppinud teistsuguses tähtajas Pooltel on õigus kasutada Lepingu täitmise käigus omandatud oskusteavet ja kogemust Telia võib Lepingu sõlmimise fakti kasutada referentsi eesmärgil. Lepingu objekti täpsemat kirjeldust võib avaldada ainult Kliendi eelneval kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul. 7. VASTUTUS 7.1. Telia poolt Lepingu rikkumise korral on Kliendil õigus nõuda talle vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist punktis 7.2 toodud ulatuses ja arvestades Üldtingimustes toodud piiranguid Kui Pooled ei ole Lepingus kokku leppinud teisiti, on Lepingu rikkumise korral Teenuse osutamiseks sõlmitud kestvuslepingu täitmisel tekitatud kahju hüvitamise ülemmääraks rikkumise momendil konkreetse Teenuse eest Teliale makstava kuutasu kolme(3)kordne määr. Kestvuslepinguna käesoleva punkti mõistes käsitlevad Pooled Lepingut, mille alusel osutatakse Kliendile Teenuseid vähemalt kolme (3) kuulisel perioodil. Muudel juhtudel (nt olukorras, kus tegemist on ühekordse projektiga vms) on kahju hüvitamise ülempiiriks 25% vastava Teenuse maksumusest. Kui kahju ei ole võimalik siduda mingi konkreetse Teenusega, on kahju hüvitamise ülemmääraks 25% vastava Lepingu alusel kahju tekkimisele eelneva ühe (1) aasta jooksul tasutud summadest Hüvitamisele kuuluva kahju suuruse arvestamisel võetakse arvesse ka Lepingu alusel tasumisele kuuluvaid leppetrahve, st hüvitamisele kuuluvat kahjusummat vähendatakse vastava rikkumisega seoses tasumisele kuuluva leppetrahvi summa võrra Eeskirja punktis 7.1 ja 7.2 toodud piiranguid ei kohaldata tahtlikult või raske hooletuse tulemusena tekitatud kahju hüvitamisele, samuti kahju hüvitamisele, mis on tekkinud konfidentsiaalsuskohustuse või isikuandmete kaitse alaste nõuete rikkumisega Kui Pooled ei ole kokku leppinud pikemat tähtaega, tuleb kahju hüvitamise nõue Teliale esitada mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui kolme (3) kuu jooksul arvates hetkest, kui Klient kahju hüvitamise nõude esitamise aluseks olevast asjaolust teada sai või pidi teada saama. Selle tähtaja järgimata jätmisel kaotab Klient õiguse nõuda kahju hüvitamist Kui Pooled ei ole kokku leppinud pikemat tähtaega, tuleb leppetrahvi nõue Teliale esitada mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates hetkest, kui Klient leppetrahvi nõude esitamise aluseks olevast asjaolust teada sai või pidi teada saama. Selle tähtaja järgimata jätmisel kaotab Klient õiguse leppetrahvi nõuda Telia ei vastuta Lepingu ja/või Tingimuste rikkumise eest, kui Kliendist tulenevatel põhjustel ei saa Klient kasutada sellist Teenust või tehnilist võimalust, mis on vastava Teenuse kasutamise eelduseks. Kui Klient on Teenuse kasutamise eelduseks oleva teenuse või tehnilise võimaluse kasutamiseks iseseisvalt kolmanda isikuga sõlminud lepingu, ei vastuta Telia Kliendi ees Teenuse mittetoimimise või mittenõuetekohase toimimise eest ja seda ka juhul, kui antud teenust või tehnilist lahendust ei saa kasutada kolmandast isikust tulenevatel põhjustel Telia ei vastuta muuhulgas: katkestuste, häirete, müra või informatsiooni edastamisviivituste eest asjaoludel, mis ei sõltu Teliast või mille vältimiseks rakendas Telia mõistlikult võimalikke meetmeid; 3 / 9

4 Kliendi informatsiooni, andmete, andmekandjate või andmebaaside hävimise, kahjustumise, muutmise, vääresituse, kadumise eest põhjustel, mis leiavad aset Kliendi tegevuse või tegevusetuse tulemusena või asjaoludel, mis ei sõltu Teliast või mille vältimiseks rakendas Telia mõistlikult võimalikke meetmeid; volitamata isikute ligipääsu eest Kliendi infomatsioonile või andmetele või nende muutmise eest selleks volitamata isikute poolt viisil või asjaoludel, mis ei sõltu Teliast, või mille vältimiseks rakendas Telia mõistlikult võimalikke meetmeid; Teliale kuuluvates seadmetes/süsteemides hoitava ning Teenuse kasutamisel avalikustatava või edastatava Kliendile kuuluva või Kliendi poolt hallatava informatsiooni või andmete sisu, usaldusväärsuse, tõesuse või kvaliteedi eest Vääramatu jõu asjaolude all mõistetakse lisaks Üldtingimustes sätestatule ka Poole alltöövõtja poolset kohustuste rikkumist või transpordiettevõtja poolset viivitust asjaoludel, mis on käsitletavad vääramatu jõuna Muudes vastutusega seotud küsimustes juhinduvad Pooled Üldtingimustes sätestatust. 8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 8.1. Mõlemad Pooled tagavad oma tegevuses vastavuse kohalduvatele andmekaitse õigusaktidele. Sõltuvalt Telia poolt Kliendile osutatavast teenusest võivad Pooled seoses puudutatud isikuandmetega olla vastutava või volitatud töötleja rollis. Käesolevas peatükis kasutatavatel mõistetel on alljärgnev tähendus: Leping Õigusaktid Andmete rahvusvaheline edastamine Isikuandmed Andmetöötlusleping Isikuandmete Lisa Poolte vaheline leping vastavalt Üldtingimustes toodule, millest tulenevate kohustuste täitmise raames töötleb Telia Kliendi nimel Isikuandmeid; kohaldatavad õigusaktid, mis on seotud andmekaitse ja andmete turvalisusega, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679, elektroonilise side seadus, isikuandmete kaitse seadus; isikuandmete edastamine saajatele väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike või Euroopa Majanduspiirkonna riike (kolmandad riigid), nagu on sätestatud Õigusaktides; Lepingu alusel Teenuse osutamise raames töödeldavad tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga seotud andmed. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada mõne tunnuse alusel, milleks võib olla näiteks nimi, aadress, abonendi number, IPaadress, asukohaandmed, online-tunnus. Isikuandmed on käesoleva Andmetöötluslepingu mõistes üksnes sellised andmed, mille suhtes Klienti käsitletakse Õigusaktide alusel vastutava töötlejana. Poolte vaheline leping, mis sätestab Telia ja Kliendi vahelised suhted Isikuandmete kaitse ja turvalisuse tagamiseks olukorras, kus Telia poolt Kliendile Teenuste osutamisel on Telia volitatud töötleja ja Klient vastutava töötleja rollis. Dokument, milles fikseeritakse Lepingu raames Teenuse osutamise käigus Telia poolt volitatud töötlejana töödeldavad Isikuandmed ja muud töötlemisega seonduvad asjaolud. Käesolevas peatükis kasutatud kuid defineerimata mõistetel on eelkõige tähendus, mis on sätestatud Õigusaktides. Muudel mõistetel, mis on määratletud Lepingus, on Lepingus toodud tähendus Käesolevas peatükis toodud tingimused moodustavad Andmetöötluslepingu, millega sätestatakse Kliendi kui vastutava töötleja ja Telia kui volitatud töötleja vahel kehtivad õigused ja kohustused Teenuse raames Teliale töötlemiseks edastatavate Isikuandmete kaitseks. Klient on vastutav töötleja, kui Telia töötleb Teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses Isikuandmeid Kliendi ülesandel ja taotluse alusel ning Isikuandmete töötlemise vahendid, eesmärgi ja ulatuse määrab Klient. 4 / 9

5 Isikuandmete töötlemine Telia kui vastutava töötleja poolt toimub vastavalt Üldtingimustes toodule Sõltuvalt Kliendi poolt kasutatavast Teenusest ei pruugi Telia olla teadlik, et Teenuse osutamise raames toimub Isikuandmete töötlemine. Sellest tulenevalt on Kliendil kohustus Teliat sellest, et Teenuse raames Isikuandmeid töödeldakse, teavitada. Sellisel juhul kehtivad vastavas osas Poolte vahelisele suhtele Andmetöötluslepinguna käesolevas peatükis toodud tingimused. Andmetöötlusleping loetakse Telia ja Kliendi vahel sõlmituks Eeskirja jõustumisest või (juhul, kui vastav Teenuse võetakse kasutusele hiljem) vastava Teenuse aktiveerimisest. Kui Poolte vahel on sõlmitud eraldiseisev andmetöötlusleping, kohalduvad käesolevas peatükis toodud tingimused vajadusel osas, mida nimetatud andmetöötluslepingus ei ole käsitletud Isikuandmete töötlemist puudutavate üksikasjade fikseerimiseks allkirjastavad Pooled Isikuandmete Lisa, mis moodustab Andmetöötluslepingu ja vastava Teenuse osutamise lepingu osa Klient kinnitab ja vastutab vastutava töötlejana selle eest, et Teenuse raames Isikuandmete töötlemine toimub kehtival õiguslikul alusel õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks, andmesubjektid on Isikuandmete töötlemisest teadlikud ja/või sellega nõus ning Kliendil on õigus Isikuandmeid Teliale Teenuse osutamise raames edastada. Ühtlasi kinnitab ja vastutab Klient, et kui Telia järgib Andmetöötluslepingut ja Kliendi seaduslikke juhiseid, vastab Telia poolne Isikuandmete töötlemine Õigusaktide nõuetele Klient nõustub ja kinnitab, et käesolevas peatükis toodud tingimused moodustavad Andmetöötluslepinguna Isikuandmete töötlemise juhised Õigusaktide mõistes. Vajadusel on Kliendil õigus anda Lepingu kehtivuse ajal Teliale kirjalikult täiendava(id) juhise(id) (või muuta varasemalt antud juhiseid) Isikuandmete töötlemiseks Kliendi nimel, teatades sellest Teliale kirjalikult ette ja leppides Teliaga kokku selliste juhiste rakendamise täpsemates tingimustes (sh mõistlikus tähtajas). Telia võib Kliendile esitada arve mõistlike kulude hüvitamiseks seoses vastavate juhiste rakendamisega. Telia töötleb Teenuse osutamise raames Isikuandmeid üksnes vastavalt Andmetöötluslepingus ja Poolte vahel sõlmitud Lepingus toodud juhiste kohaselt Telia teavitab Klienti, kui Telial ei ole Õigusaktist tuleneva nõude tõttu võimalik täita Andmetöötluslepingus või Kliendi antud andmete töötlemise juhistes toodut Klient nõustub Telia nõudmise korral esitama põhjendamatu viivituseta kogu vajaliku teabe ja dokumentatsiooni Õigusaktidest tulenevate volitatud töötleja kohustuste täitmiseks Telia rakendab Isikuandmete kaitsmiseks vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Meetmed valitakse selliselt, et need tagaksid piisava turvalisuse taseme, seejuures hinnatakse nende asjakohasust näiteks lähtuvalt olemasolevatest tehnilistest lahendustest, meetmete rakenduskuludest, isikuandmete töötlemise laadist, ulatusest, kontekstist ja eesmärgist, samuti töötlemisega seotud eririskidest. Kui Teliale kaasnevad Kliendi täiendavate nõuete ja Kliendi taotlusel toimuvate meetmete rakendamisega kulud, kuuluvad need Kliendi poolt hüvitamisele. Telia tagab, et Isikuandmeid töötlema volitatud isikud on võtnud kohustuse hoida andmeid konfidentsiaalsena Võttes arvesse Isikuandmete töötlemise laadi, olemasolevat teavet ja ärilist teostatavust, aitab Telia mõistlikus ulatuses Kliendil tagada Õigusaktidest tulenevate Isikuandmete turvalisusega seotud vastutava töötleja kohustuste täitmist Klient vastutab vastutava töötlejana selle eest, et kasutab Teenuseid konkreetse andmetöötluse suhtes kehtivaid nõudeid arvestades (nt kasutab Isikuandmete töötlemise suhtes kehtivate erinõuete korral nõutud funktsionaalsusega Teenuseid, sh krüpteerimist vms) Teenuse osutamise raames töödeldavate Isikuandmetega seotud rikkumise korral teavitab Telia Klienti sellest kirjalikult põhjendamatu viivituseta pärast seda, kui ta on sellest teada saanud. Isikuandmetega seotud rikkumist puudutavad asjaolud dokumenteerib Telia vastavalt Õigusaktidele Selguse mõttes kinnitavad Pooled, et kui Telia on rakendanud Poolte vahel kokku lepitud ja Õigusaktides määratletud vajalikke protseduure, kuid siiski toimub Isikuandmetega seotud rikkumine (nt Isikuandmete mitteõiguspärane avalikuks saamine või kustumine), ei tähenda see automaatselt Andmetöötluslepingu, Teenuse kasutamiseks sõlmitud Lepingu ja/või Õigusaktide rikkumist. Lepingu rikkumisena ei ole käsitletav ka olukord, kus Telial ei ole võimalik oma kohustusi täita Kliendist tulenevatel põhjustel, nt Klient ei võimalda Telial Teenuse raames süsteeme või tarkvara uuendada, paikasid (patch) paigaldada vms. 5 / 9

6 8.14. Kui kolmas isik (nt andmesubjekt või järelevalveasutus) soovib Telialt juurdepääsu Teenuse raames töödeldavatele Isikuandmetele, suunab Telia sellise taotluse Kliendile kui Isikuandmete vastutavale töötlejale. Telia ei avalda Teenuse raames töödeldavate Isikuandmete kohta teavet ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui vastavate andmete avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest. Sellisel juhul teavitab Telia Klienti vastavast pöördumisest, kui selline teavitus on seadusega lubatud Kliendil on õigus Teliat auditeerida Andmetöötluslepingus või Õigusaktides sätestatud kohustuste täitmise kontrollimiseks. Sellise auditi võib viia läbi Telia ruumides mitte enam, kui kord aastas tavapärasel tööajal, teatades sellest mõistlikult ette ning selle teostamine ei tohi piirata ega katkestada Telia äritegevust. Auditi võivad läbi viia Kliendi töötajad või Kliendi poolt nimetatud Teliale aktsepteeritav kolmas isik, tingimusel, et vastav kolmas isik on võtnud endale lepinguga piisava konfidentsiaalsuskohustuse. Klient kannab oma auditite kulud (sh kolmandate isikute kulud) ise. Juhul, kui Telial on juba soovitava auditi ulatuses vastav audit ise läbi viidud (või see on teostatud Telia poolt valitud kolmanda isiku poolt), võib Telia esitada Kliendile auditi raporti ning vastavas osas ei pea Telia Kliendil täiendava auditi läbi viimist võimaldama, v.a juhul, kui selleks on mõistlikult põhjendatav täiendav vajadus Telia võimaldab riigiasutusel vastavalt Õigusaktides toodule Kliendi suhtes toimuva menetluse raames teostada Isikuandmete töötlemise suhtes kontrolle. Telia võib esitada Kliendile arve mõistlike kulude eest seoses vastavate kontrollimiste läbiviimisega Kui Isikuandmete töötlemine ei ole enam Lepingu alusel vajalik või kui vastav Leping lõpeb, kustutab Telia, kui Õigusaktidega ei ole nõutud teisiti, Isikuandmed, mida Telia on Lepingu alusel töödelnud. Poolte kokkuleppel tagastab Telia Isikuandmed Kliendile ja kustutab olemasolevad koopiad neist. Sellise sündmusega loetakse Isikuandmete kustutamise hetkest ka Andmetöötlusleping vastavas osas lõppenuks Pool kohustub hüvitama teisele Poolele Andmetöötluslepingu, Lepingu, Õigusaktide või andmekaitseasutuse otsusega vastuolus olevate Isikuandmete töötlemise tegevuste tõttu põhjustatud otsesed kulud. Telia vastutus Andmetöötluslepingu, Lepingu või Õigusaktide rikkumise eest on piiratud Telia vastutusalas olevate meetmete ja süsteemidega. Telia ei ole ühelgi juhul vastutav tagajärgede eest, mis kaasnevad sellega, kui Isikuandmete töötlemisega seotud rikkumine on põhjustatud Kliendi tegevusest või tegevusetusest või Kliendi kontrolli all või vastutusalas olevatest Kliendi vahenditest või süsteemidest, isegi kui need on kaasatud Teenuse osutamisse Telial ei ole õigust edastada Isikuandmeid kolmandatele isikutele ega kasutada Isikuandmete töötlemiseks omakorda volitatud töötlejaid ilma Kliendi eelneva kirjaliku loata. Vastava loa olemasolul kehtivad Telia poolt Isikuandmete edastamisel nimetatud volitatud töötlejale vähemalt samad andmekaitse kohustused, nagu on sätestatud Andmetöötluslepingus Klient annab käesolevaga Teliale üldise loa kasutada Isikuandmete töötlemiseks Telia Kodulehel avaldatud volitatud töötlejaid ulatuses, mil see on vajalik Teenuste osutamiseks, ja ajakohastada vastavat volitatud töötlejate nimekirja, kui Telia peab seda vajalikuks, tingimusel, et: Telia teatab Kliendile volitatud töötlejate muudatustest; Telia võib täita vastava teavitamise kohustuse, hoides ajakohastatud ja kohaldatava heakskiidetud volitatud töötlejate nimekirja Kliendile kättesaadavana Telia Kodulehel, avaldades nimekirja uuendamise teate Kodulehel või edastades Kliendile vastava teavituse e-kirja teel või muul mõistlikul viisil Kliendil on õigus esitada andmete kaitsest lähtuv vastuväide konkreetse volitatud töötleja kasutamise suhtes (nt kui volitatud töötleja ei ole suuteline täitma seadusega nõutud andmekaitse kohustusi), ja; vastavad andmekaitse kohustused, nagu on kehtestatud käesolevas Andmetöötluslepingus, on kehtestatud vastavale volitatud töötlejale kirjalikult Kui Klient on andmekaitsega seotud põhjustel vastu konkreetse volitatud töötleja kasutamisele, peavad Pooled heas usus läbirääkimisi, et leppida kokku, kuidas Teenuse osutamist jätkata, ja leida selleks mõlemale Poolele mõistlikult aktsepteeritav lahendus (sh asjakohaste kulude ja viisi osas). Kui Pooltel ei õnnestu leida lahendust ühe (1) kuu jooksul alates kuupäevast, kui Klient teavitas Teliat oma vastuseisust konkreetse volitatud töötleja suhtes, on Telial õigus vastava Teenuse osutamine lõpetada Volitatud töötleja kasutamisel jääb Telia Kliendi ees täielikult vastutavaks Õigusaktidest ja Andmetöötluslepingust tulenevate kohustuste täitmise eest. 6 / 9

7 8.23. Teenuse osutamise raames on lubatud Isikuandmete rahvusvaheline edastamine ilma täiendava Kliendi poolse vastava lisaloata, kui see: põhineb Euroopa Komisjoni otsusel, et sihtriigis on tagatud piisav andmekaitse tase, või; põhineb heakskiidetud kontserni sise-eeskirjadel vastavalt Õigusaktides toodule, või; toimub tingimusel, et rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, millega tagatakse piisav andmekaitse tase, nagu on nõutav Õigusaktidega. 9. RAKENDUSSÄTTED 9.1. Käesolev IT teenuste eeskirja redaktsioon jõustub , muutes kehtetuks ja asendades jõustunud IT teenuste eeskirja redaktsiooni. 7 / 9

8 IT TEENUSTE EESKIRI LISA 1. Mõisted Kui Lepingus või Teenusetingimustes ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse Klientidele Teenuste osutamisel mõisteid järgmises tähenduses: 1. Kasutatavad mõisted ja terminid Tööaeg Tööväline aeg Öine aeg Teenuse rike (Intsident) Teenuse seisak Teenuse häire Teenuse toe päring Muudatus Reageerimisaeg Reageerimisaeg kaughalduse teel Reageerimisaeg kohaletulekuks Kordategemisaeg esmaspäevast reedeni kella 9.00-st kuni ni, välja arvatud riiklikel pühadel; esmaspäevast reedeni kella 6.00-st kuni ni ja st kuni ni, välja arvatud riiklikel pühadel; esmaspäevast reedeni kella st kuni ni, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel ööpäevaringselt; olukord, kus Kliendil ei ole võimalik Teenust vastavalt Lepingus kokkulepitule kasutada, sh nt Teenuse, IT süsteemi, vahendi või rakenduse töö planeerimata seiskumine või häire. Teenuse rikke vormideks on Teenuse seisak ja Teenuse häire; olukord, kus Lepingus kirjeldatud Teenuse, IT süsteemide või vahendite või rakenduse töö ei saa jätkuda (on seiskunud); olukord, kus Lepingus kirjeldatud Teenuse, IT süsteemide või vahendite või rakenduse töö on piiratud (on häiritud); Kliendi soov saada abi mõne kasutatava Teenuse osas või tellida standardset Muudatust või ligipääsu; igasugune lisamine, eemaldamine või modifitseerimine, mis mõjutab olemasolevat ja töötavat Teenust, IT süsteemi või vahendit või selle konfiguratsiooni; ajavahemik Teenuse rikke kohta teate saamisest kuni Telia poolse tegevuse alustamiseni; ajavahemik teate saamisest kuni kaughaldusvahendiga tegevuse alustamiseni. Kaughalduseks kasutatakse eelnevalt kokkulepitud tarkvaralisi vahendeid või konsultatsioone telefoni või e-posti teel; ajavahemik teate saamisest kuni spetsialisti jõudmiseni Kliendi asukohta; ajavahemik Teenuse rikke kohta teate saamisest kuni kuni Teenuse, IT süsteemi või vahendi või rakenduse töövõime taastamiseni. 2. Teadete määratlemine Teate mõju ulatuse määrang: Puudub Madal Keskmine Kõrge Mõju Teenusele puudub; Teenus on häiritud ühel kasutajal või Teenuse raames kasutatava komponendi töö on häiritud, kuid Teenus on kasutatav; Teenus on seiskunud ühel või on häiritud paljudel kasutajatel või on häiritud mitu Teenuses kasutatavat komponenti, kuid Teenus on kasutatav; Teenus on seiskunud mitmel kasutajal või pole kasutatav. 8 / 9

9 Teate liik Sisu Mõju ulatuse määrang Teenuse rikke (Intsidendi) lahendamine (Incident Resolution) Teenuse toe päring (Service Request) Muudatuse soov (Request for Change) Informatsiooni päring (Request for Information) Päring väljaspool teenuse piire (Request is out of scope) olukord, kus Klient teavitab Teliat Teenuse rikkest või Telia tuvastab selle ise. olukord, kus Klient soovib saada abi mõne Telia poolt osutatava Teenuse osas, tellida standardset Muudatust või ligipääsu. Massilised päringud, mis ei ole seotud olemasoleva teenuse osutamisega, määratletakse päringuna väljasool teenuse piire. olukord, kus Klient soovib olemasolevale ning töötavale süsteemile teha täiendusi või muuta Teenuse või süsteemi konfiguratsiooni. Suuremahulised muudatused, mis ei ole seotud olemasoleva teenuse osutamisega, määratletakse päringuna väljasool teenuse piire. olukord, kus Klient soovib saada informatsiooni Telia, Lepingu või Teenuse kohta Klient pöördub Telia poole muu teatega kui ülaltoodu, või mis ei ole pakutava teenuse osa. vastavalt konkreetse teenuse kohases lisas toodule Madal Madal puudub puudub Telia poolsed tegevused Teenuse riket asub kõrvaldama klienditeenindus, kaughaldusmeeskond või vastava teenuse spetsialistid. Klienti asub aitama klienditeenindus, kaughaldusmeeskond või vastava teenuse spetsialistid. muudatust asub läbi viima klienditeenindus, kaughaldusmeeskond või vastava teenuse spetsialistid. küsimused, mis ei saa vastust klienditeeninduses, edastatakse Telia kliendihaldurile, kes mõistliku aja möödumisel vastab või võtab ühendust Kliendiga küsimused, mis ei saa vastust klienditeeninduses edastatakse Telia kliendihaldurile, kes võtab ühendust Kliendiga. 9 / 9

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead 1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teadaande eesmärk on anda isikutele, kes suhtlevad Stora

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD 24.05.2017 WD nr 2017/1-11.2/16 1.1. Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Tingimused) on Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (RIKS)

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega ( GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G määratletud tehnoloogia baasil osu

Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G määratletud tehnoloogia baasil osu Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G.991.2 määratletud tehnoloogia baasil osutatav teenus, mis võimaldab kas asümmeetrilist (eri

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks  VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem