untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "untitled"

Väljavõte

1 International Paint Ltd. Ohutuskaart KNA340 Intergard 343 Bronze Part A Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 03/12/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse (EÜ) nr 1272/2008 nõuetele 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Intergard 343 Bronze Part A Tootekood KNA340 Registreerimisnumber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutusala Vaadake tehniliste andmete lehte Pealekandmisviis Vaadake tehniline andmeleht 1.3. ohutuskaardi tarnija kohta Tootja International Paint Ltd. Esindus Oy International Paint Ab Eestia Filiaal Stoneygate Lane Kopil 103 Felling Gateshead Tallinn Estonia Tyne and Wear NE10 0JY UK Telefon +44 (0) Telefon Faksi nr +44 (0) Faksi nr Hädaabitelefoni number Tootja +44 (0) (24 h) Esindus (24 h) Ametliku nõuandva komitee telefoninumber Mürgistusteabekeskus (E 9:00 - L 9:00) : Nõuanded ainult arstidele ja haiglate esindajatele E-post +44 (0) JAGU: Ohtude identifitseerimine 2.1. Aine või segu klassifitseerimine Segul puudub praegu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 vastav liigitus Liigitus vastavalt direktiividele 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ. Xi Ärritav. N Keskkonnaohtlik. R10 Tuleohtlik. R36/38 Ärritab silmi ja nahka. R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. R51/53 Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Page 1 of 11

2 Page 2 of Märgistuselemendid Vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ Ärritav Keskkonnaohtlik Sisaldab: Epoksiidvaik (keskm. molaarmass <700), R10 Tuleohtlik. R36/38 Ärritab silmi ja nahka. R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. R51/53 Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. S23 Vältida auru/udu sissehingamist. S24 Vältida kokkupuudet nahaga. S37 Kanda sobivaid kaitsekindaid S51 Käidelda hästiventileeritavas kohas. P-laused; Sisaldab epoksüühendeid. Vaata valmistaja poolt edastatud teavet Muud ohud Toode ei sisalda PBT/vPvB-aineid. 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta Antud toode sisaldab järgmisi aineid, mis on direktiivi 67/548/EEC mõistes tervisele ohtlikud või mille ekspositsiooni piirväärtused töökeskkonnas on toodud ACGIH. Koostisosa/Keemiline nimetus Epoksiidvaik (keskm. molaarmass <700) EINEC Number: EÜ number Indeksi nr: REACHi nr: xxxx Ksüleen EINEC Number: EÜ number Indeksi nr: REACHi nr: Alumiiniumipulber (stabiliseeritud) EINEC Number: EÜ number Indeksi nr: REACHi nr: Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne EINEC Number: EÜ number Indeksi nr: REACHi nr: massi% 67/548/EEC liigitus 25 - < 50 R43 Xi;R36/38 N;R51-53 Liigitus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2;H < 25 R10 Xn;R20/21 Xi;R38 Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4;H332 Acute Tox. 4;H312 Skin Irrit. 2;H < 10 F;R15-17 Water react. 2;H261 Pyr. Sol. 1;H250 Märkused [1] C [1][2] T [1][2] < 10 Xn;R65 Asp. Tox. 1;H304 H; P [1]

3 Page 3 of 11 Etüülbenseen EINEC Number: EÜ number Indeksi nr: REACHi nr: Butaan-1-ool EINEC Number: EÜ number Indeksi nr: REACHi nr: xxxx 1-metoksü-2-propanool EINEC Number: EÜ number Indeksi nr: REACHi nr: xxxx 1 - < 2.5 F;R11 Xn;R20 Flam. Liq. 2;H225 Acute Tox. 4;H332 [1][2] 1 - < 2.5 R10 Xn;R22 Xi;R37/38-41 R67 Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4;H302 STOT SE 3;H335 Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 STOT SE 3;H336 [1][2] 1 - < 2.5 R10 R67 Flam. Liq. 3;H226 STOT SE 3;H336 [1][2] [1] Aine on liigitatud tervise- või keskkonnaohtlikuks [2] Kokkupuutele selle ainega töökeskkonnas on kehtestatud piirmäär [3] PBT- või vpvb-aine * Lausete täistekst on jaotises JAGU: Esmaabimeetmed 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus Üldine Kahtluse korral või sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole. Ärge mitte kunagi manustage midagi teadvuseta isikule suu kaudu. Sissehingamine Toimetage patsient värske õhu kätte ning hoidke teda soojas ning liikumatuna. Juhul, kui hingamine on ebaregulaarne või peatunud, tehke kunstlikku hingamist. Juhul, kui kannatanu on teadvusetu, paigutage ta puhkeasendisse ning kutsuge viivitamatult arst. Ärge manustage mitte midagi suu kaudu. Nahale sattumine Võtke saastunud riietus seljast. Peske nahk hoolikalt vee ja seebiga või kasutage tunnustatud nahapuhastusvahendit. ÄRGE kasutage lahusteid või vedeldeid. Silma sattumine Hoides silmalauge lahti loputage ohtra puhta värske veega vähemalt 10 minuti jooksul ning pöörduge arsti poole. Allaneelamine Juhusliku allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole. Hoidke liikumatuna. ÄRGE kutsuge esile oksendamist Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 5.1. Tulekustutusvahendid Soovitatav kustutusmaterjal; alkoholikindel vaht, CO2 pulber, veepihu.

4 Page 4 of 11 Ärge kasutage veejuga Aine või seguga seotud erilised ohud Põleb tiheda musta suitsuga. Võimalikud lagunemissaadused: süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid, suits, lämmastikoksiidid. Vältige kokkupuudet ja kasutage vajadusel hingamisaparaati Nõuanded tuletõrjujatele Jahutage tulega kokku puutunud kinnised mahutid pihustades neile vett. Ärge laske tule kustutamisel maha voolanud vett või jääke voolata äravoolutorustikku või veekanalitesse. 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Eemaldage süttimisohu allikad, ärge lülitage valgustust või kaitseta elektriseadmeid sisse või välja. Juhul, kui maha voolab suur kogus vedelikku või kui leke tekib suletud ruumis, evakueerige piirkond ning enne uuesti sisenemist veenduge, et aurude kontsentratsioon on alumisest plahvatusohtlikkuse piirist madalam Keskkonnakaitse meetmed Ärge laske lekkinud materjalil äravoolutorustikku või vette valguda Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid Tuulutage ruum ning vältige aurude sissehingamist. Kasutage lõigus 8 loetletud isikukaitsemeetmeid. Takistage lekkinud materjali laialivalgumist ning absorbeerige see kasutades mittesüttivaid materjale nt liiv, muld, vermikuliit. Paigutage suletud mahutitesse väljaspool hooneid ning hävitage kooskõlas jäätmekäitlusmäärustega. (vt lõik 13). Puhastage, eelistatavalt puhastusvahendit kasutades. Ärge kasutage lahusteid. Ärge laske lekkinud materjalil äravoolutorustikku või vette valguda. Juhul, kui tekib äravoolutorustiku, kanalisatsioon, ojade või järvede saastus, teavitage viivitamatult kohalikku veevarustusega tegelevat asutust. Juhul, kui saastuvad jõed, ojad või järved, tuleb teavitada ka keskkonnaametit. 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Käsitsemine See kate sisaldab lahusteid. Lahusti aurud on õhust raskemad ning võivad levida mööda põrndaid. Aurud võivad õhuga segunedes moodustada plahvatusohtlikke segusid. Ladustuseks, ettevalmistuseks ja kasutuseks mõeldud alad peavad aurude tuleohtlike või plahvatusohtlike kontsentratsioonide tekke ja töökeskkonnas lubatud piirväärtusest suuremate aurukontsentratsioonide tekke vältimiseks olema ventileeritud. Säilitamisel Kahjustuste vältimiseks ja materjalide üle ääre loksumise vältimiseks käidelge mahuteid ettevaatlikult. Ladustamiseks kasutatavates ruumides ei tohi kasutada lahtist tuld ja suitsetada. Tõstukid ja elektriseadmed peaksid olema varustatud kohasele standardile vastava kaitsega Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Hoida eemal: oksüdeerijatest, tugevatest alustest, tugevatest hapetest. Vältige nahale ja silma sattumist. Vältige aurude ja pihustunud aine sissehingamist. Järgige sildil toodud ettevaatusabinõusid. Kasutage isikukaitsevahendeid nagu kirjeldatud lõigus 8. Kõigis ettevalmistuseks ja pindadele kandmiseks kasutatavates ruumides tuleks keelata suitsetamine, söömine ja joomine. Ärge kunagi kasutage mahuti tühjendamiseks survet; mahutid ei ole surveanumad.

5 Page 5 of 11 Säilitage hästi ventileeritavas kuivas kohas eemal soojaallikatest ning otsesest päikesevalgusest. Säilitage betoonist või muust mitteläbilaskvast materjalist põrandal, eelistatult ümbrises, kus saaks koguneda mahaloksunud aine. Ärge asetage rohkem kui kolme kotti üksteise peale. Hoida pakend tihedalt suletuna. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ning lekke vältimiseks püstiasendis säilitada. Säilitage originaalpakendis või samast materjalist pakendis. Takistage volitamata juurdepääsu. Tegevused nagu värvikihtide eemaldamine liivapritsiga, mahapõletamine jne võivad tekitada tolmu ja/või aure, mis on ohtlikud nahale ja kopsudele. Lihvimisel tekkiv tolm võib sisaldada reageerimata ohtlike materjale koguses, mis võib põhjustada ärritust ja tundlikkuse tõusu, mis on tugevaimad 24/48 tunni kestel peale kokkupuudet. Töötage hästiventileeritud ruumides. Kasutage vastavalt vajadusele lokaalset väljatõmbeventilatsiooni ja naha ning hingamisteede kaitsevahendeid Erikasutus Kokkupuutestsenaariumid, vt andmeid jaotises JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 8.1. Kontrolliparameetrid Järgmised ekspositsiooni piirväärtused töökeskkonnas on kehtestatud töötervishoiu ja -ohutuse voliniku poolt vastavalt ACGIH avaldatud andmetele Materjal Lühiajaline (keskmiselt 15 min) Pikaajaline (kaalutud keskmine 8 tundi) ppm mg/m 3 ppm mg/m3 1-metoksü-2-propanool Alumiiniumipulber (stabiliseeritud) Butaan-1-ool Etüülbenseen Ksüleen Magnesium silicate talc Sulfuric acid, barium salt (1:1) (C) maksimaalne limiit (+) Esineb terve naha kaudu imendumise oht. Märkused DNEL/PNEC-väärtused Segu kohta andmed 8.2. Kokkupuute ohjamine Tagage küllaldane ventilatsioon. Võimalusel tuleks selle saavutamiseks kasutada hea läbilaskevõimega kohalikku tõmbeventilatsiooni ja head üldist ventilatsiooni. Juhul, kui need meetmed ei ole piisavad tagamaks osakeste ja mistahes aurude kontsentratsiooni, mis on madalam ekspositsiooni piirväärtusest töökeskkonnas, peab kasutama sobivat hingamisteede kaitsevahendit. silmade/näo kaitsmine Kaitseks vedelikupritsmete eest kandke silmakaitsevahendeid, nt kaitseprillid, isoleerivad ohutusprillid või visiir. Silmade kaitse peaks vastama standardile EN 166 Naha kaitse Kestva või korduva kontakti jaoks kasutage kaitsekindaid. Kaitsekreemid võivad aidata kaitsta katmata nahka. Neid ei tohi aga kasutada siis, kui kokkupuude on juba toimunud. Kontakti toimumise järel tuleb nahk pesta. Kasutage standardile EN 374 vastavaid kemikaalikindlaid kindaid: Kaitsekindad kemikaalide ja mikroorganismide vastu.

6 Page 6 of 11 Soovituslikud kindad: Viton or Nitrile Minimaalne läbivusaeg: 480 min Soovitatavad kindad põhinevad vaadeldavas tootes kõige kasutatavamale lahustile. Võimaliku pikaajalise või korduva kontakti korral on soovitatav kasutada kaitseklassi 6 kuuluvaid kindaid (EN 374 vastav läbivusaeg ületab 480 minutit) kuuluvaid kindaid. Üksnes lühiajalise eeldatava kontakti korral on soovitatav kasutada kaitseklassi 2 või kõrgemasse (EN 374 vastav läbimisaeg suurem kui 30 minutit ). MÄRKUS: töökoha konkreetsele rakendusele ja kasutusajale vastava kinda valimisel tuleb arvestada ka kõiki seonduvaid tegureid, sealhulgas: teised võimalikud käsitletavad kemikaalid, füüsikalised nõuded (lõike- /torkekindlus, paindlikkus, kuumakindlus), keha võimalikud reaktsioonid kinda materjalidele, samuti kinda tarnija poolt antud juhiseid /tehnilisi nõudeid. Kasutaja peab kontrollima, et kinnaste tüüp või tüübid toote käitlemiseks oleks kõige sobivamad ja võtma arvesse kasutamise eritingimused nii, nagu need sisalduvad kasutaja tehtud riski hindamises. muu Kandma peab tööriideid, mis katavad keha, käed ja jalad. Nahk ei tohi paljastatud olla. Raskesti kaetavate piirkondade, näiteks näo ja kaela, kaitsmisel võib kasutada kaitsekreeme. Siiski ei tohi kreemi manustada kui kokkupuude kemikaaliga on juba toimunud. Kasutada ei tohi nafta baasil valmistatud kreeme, näiteks vaseliini. Pärast kokkupuudet kemikaaliga tuleb kõik kehaosad pesta. Respiratoorsed kaitsevahendid Kui kontsentratsioon ületab eelnevas toodud ekspositsiooni piirväärtusi, peavad töötajad kandma respiraatoreid,mis on heaks kiidetud vastavuses direktiiviga 89/656/EEC ning isikukaitsevahendite määrustega.maksimaalseks kaitseks käesoleva toote pihustamisel on soovitatav kasutada mitmekihilist kombineeritud filtrit, nagu näiteks ABEK1. Termiline oht Segu kohta andmed 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused Välimus Metallik Vedelik Lõhn Lahusti lõhn Lõhnalävi ph Sulamistemperatuur / külmumistemperatuur ( C) Keemise algtemperatuur ja keemispiirkond ( C) 110 Leekpunkt ( C) 28 Suhteline aurustumiskiirus (eeter=1) Süttivus (tahke, gaasiline) Ei ole kohaldatav Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir Alumine plahvatusohtlikkuse piir: Ülemine plahvatuspiir: Aururõhk (Pa) Auru tihedus Õhust raskem. Suhteline tihedus 1.66 Lahustuvus(ed) Mittesegunev Jaotustegur oktanool/vesi (log10 Kow ) Isesüttimistemperatuur ( C) Lagunemistemperatuur ( C) Viskoossus (cst) Muu teave Lisateave puudub

7 Page 7 of JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime Reaktsioonivõime Keemiline stabiilsus Soovitatavates säilitus- ja käsitlustingimustes stabiilne (vt lõik 7). Kõrgel temperatuuril võib vabastada ohtlikke laguprodukte, näiteks süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid, lämmastikoksiidid ning suits. Eksotermilise reaktsiooni vältimiseks hoidke eraldi oksüdeerivatest ainetest, tugevalt leeliselistest ja tugevalt happelistest ainetest Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Eksotermilise reaktsiooni oht oksüdeerijate, tugevate aluste, tugevate hapetega Tingimused, mida tuleb vältida Stabiilne soovituslikel säilitus- ja käsitlemistingimustel (vt jaotis 7) Kokkusobimatud materjalid Hoida eemal: oksüdeerijatest, tugevatest alustest, tugevatest hapetest Ohtlikud lagusaadused Põleb tiheda musta suitsuga. Võimalikud lagunemissaadused: süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid, suits, lämmastikoksiidid. Vältige kokkupuudet ja kasutage vajadusel hingamisaparaati. 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta akuutne toksilisus Kokkupuude tootes sisalduvate lahustite aurudega, mille kontsentratsioon ületab kindlaksmääratud ekspositsiooni piirväärtust töökeskkonnas võib põhjustada kõrvaltoimeid, näiteks limaskesta ja hingamisteede ärritust ja soovimatuid toimeid neerudele, maksale ja kesknärvisüsteemile. Sümptomite hulka kuuluvad peavalu, iiveldus, peapööritus, väsimus, lihaste nõrkus, unisus ning äärmuslikel juhtudel teadvusekaotus. Korduv või pikaajaline kokkupuude preparaadiga võib põhjustada loomuliku rasvakihi kadumise nahalt, mille tulemuseks on kuivus, ärritus ning on võimalik mitteallergilise kontaktdermatiidi tekkimine. Samuti võivad lahustid läbi naha imenduda. Silma sattunud vedelikupritsmed võivad põhjustada ärritust ja valulikkust koos pöörduvate kahjustustega. Arvestades epoksü- koostisosade omadusi ja sarnaste preparaatide toksikoloogilisi andmeid võib kõnealune preparaat olla ärritava toimega ning tekitada nahale ja hingamisteedesse sattudes ülitundlikkust. Väikese molaarmassiga epoksü- koostisosad ärritavad silmi, limaskesta ja nahka. Korduv kokkupuude nahaga võib viia ärrituse ja ülitundlikkuse tekkimiseni, võimalik, et koos tundlikkuse suurenemisega teiste epoksiidide suhtes. Koostisosa Suukaudne LD50, mg/kg Nahakontakti LD50, mg/kg Sissehingamine auru LD50, mg/l/4h 1-metoksü-2-propanool - ( ) 5,000.00, Rott 13,000.00, Küülik Alumiiniumipulber (stabiliseeritud) - ( ) Butaan-1-ool - ( ) 2,292.00, Rott 3,430.00, Küülik Epoksiidvaik (keskm. molaarmass <700) - ( ) 2,000.00, Rott 2,000.00, Küülik Sissehingamine tolmu/udu LD50, mg/l/4h Etüülbenseen - ( ) 3,500.00, Rott 15,433.00, Küülik 17.20, Rott Ksüleen - ( ) 4,299.00, Rott 1,548.00, Küülik 20.00, Rott

8 Page 8 of 11 Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne - ( ) 6,800.00, Rott 3,400.00, Küülik 12. JAGU: Ökoloogiline teave Toksilisus Preparaati on hinnatud järgides ohtlike preparaatide direktiivi 1999/45/EC tavapärast metoodikat ning see on vastavalt selle ökoloogilistele ja toksikoloogilistele omadustele klassifitseeritud. Üksikasjaliku informatsiooni saamiseks vt lõik 2 ja 3. Toote kohta andmed. Toodet ei tohiks lasta sattuda äravoolutorustikku või rentslisse. Ökotoksilisus veekeskkonnale Koostisosa Epoksiidvaik (keskm. molaarmass <700) - ( ) 96 hr LC50 fish, mg/l 3.10, Pimephales promelas Ksüleen - ( ) 3.30, Oncorhynchus mykiss Alumiiniumipulber (stabiliseeritud) - ( ) Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne - ( ) 0.12, Oncorhynchus mykiss 9.22, Oncorhynchus mykiss Etüülbenseen - ( ) 4.20, Oncorhynchus mykiss Butaan-1-ool - ( ) 1,376.00, Pimephales promelas 1-metoksü-2-propanool - ( ) 1,000.00, Oncorhynchus mykiss 48 hr EC50 crustacea, mg/l ErC50 algae, mg/l 1.40, Daphnia magna 8.50, Palaemonetes pugio (72 hr), Chlorococcales 3.50, Daphnia magna 6.14, Daphnia magna (72 hr), Selenastrum capricornutum 2.93, Daphnia magna 1,328.00, Daphnia magna , Daphnia magna 3.60 (96 hr), Pseudokirchneriella subcapitata (96 hr), Scenedesmus subspicatus 1, (96 hr), Selenastrum capricornutum Püsivus ja lagunduvus Valmistise enda kohta andmed Bioakumulatsioon Liikuvus pinnases Püsivate, bioakumuleeruvate ja mürgiste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine Toode ei sisalda PBT/vPvB-aineid Muud kahjulikud mõjud 13. JAGU: Jäätmekäitlus Jäätmetöötlusmeetodid Ärge laske valguda äravoolutorustikku või rentslisse. Jäätmed ja tühjad mahutid tuleb hävitada vastavuses Saasteohje akti (saastukontrolliakt) ja Keskkonnakaitse akti (keskkonnakaitseakt) sätetele.

9 Page 9 of 11 Kasutades käesoleval andmekaardil leiduvat teavet tuleks rakenduda võivate erinõudmiste osas konsulteerida keskkonnaametiga Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 14. JAGU: Veonõuded ÜRO number (UN number) ÜRO veose tunnusnimetus PAINT Transpordi ohuklass(id) ADR/RID/ADN UN1263 värv, 3, III IMDG Klass/Alajaotus 3 Alamklass - Eraldamine grupp No segregation group appropriate EmS F-E,S-E ICAO/IATA klass Klass 3 Alamklass Pakendirühm III Keskkonnaohud ADR/RID/ADN Environmentally Hazardous: Jah IMDG Merereostusaine: Jah ( Epoksiidvaik (keskm. molaarmass <700) ) Eriettevaatusabinõud kasutajatele Lisateave puudub Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga Ei ole kohaldatav 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid EL seadusandlus EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ Riiklik seadusandlus Pole täheldatud. 16. JAGU: Muu teave IMPORTANT NOTE: the information contained in this data sheet (as may be amended from time to time) is not intended to be exhaustive and is presented in good faith and believed to be correct as of the date on

10 Page 10 of 11 which it is prepared. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product to which it relates. Persons using the information must make their own determinations as to the suitability of the relevant product for their purposes prior to use. Where those purposes are other than as specifically recommended in this safety data sheet, then the user uses the product at their own risk. MANUFACTURER S DISCLAIMER: the conditions, methods and factors affecting the handling, storage, application, use and disposal of the product are not under the control and knowledge of the manufacturer. Therefore the manufacturer does not assume responsibility for any adverse events which may occur in the handling, storage, application, use, misuse or disposal of the product and, so far as permitted by applicable law, the manufacturer expressly disclaims liability for any and all loss, damages and/or expenses arising out of or in any way connected to the storage, handling, use or disposal of the product. Safe handling, storage, use and disposal are the responsibility of the users. Users must comply with all applicable health and safety laws. Unless we have agreed to the contrary, all products are supplied by us subject to our standard terms and conditions of business, which include limitations of liability. Please make sure to refer to these and / or the relevant agreement which you have with AkzoNobel (or its affiliate, as the case may be). AkzoNobel Selles tervisekaitse ja ohutuse andmekaardis olevate andmete esitamist nõuab MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006. Lõigus 3 leiduvate R, H & EUH lausete täistekstid on järgmised: H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. H250 Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest. H261 Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase. H302 Allaneelamisel kahjulik. H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. H312 Nahale sattumisel kahjulik. H315 Põhjustab nahaärritust. H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H332 Sissehingamisel kahjulik. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust. H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. R10 Tuleohtlik. R11 Väga tuleohtlik. R15 Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas. R17 Isesüttiv õhu käes. R20 Kahjulik sissehingamisel. R20/21 Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. R22 Kahjulik allaneelamisel. R36/38 Ärritab silmi ja nahka. R37/38 Ärritab hingamiselundeid ja nahka. R38 Ärritab nahka. R41 Silmade kahjustamise tõsine oht. R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

11 Page 11 of 11 R51/53 Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. R65 Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. R67 Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Järgmistes osades on muutunud pärast eelmist läbivaatamist. 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta Dokumendi lõpp Pange tähele toote andmekaardil leiduvat kohustustest loobumist, mis moodustab koos käesoleva ohutuskaardi ning pakendi siltidega ühtse teabekogumi selle toote kohta. Toote andmekaardi koopia saamiseks pöörduge International Paint-i poole või külastage järgmisi veebilehekülgi:

untitled

untitled International Paint Ltd. Ohutuskaart KBA802 Intergard 840 Grey Part A Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 03/12/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse (EÜ) nr 1272/2008

Rohkem

untitled

untitled International Paint Ltd. Ohutuskaart HGA303 INTERZONE 2000 YELLOW Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 02/12/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse (EÜ) nr 1272/2008

Rohkem

untitled

untitled Page 1 of 9 International Paint Ltd. Ohutuskaart QDE000 Intergard 1735 Dawn Grey Part A Versiooni number 3 Viimase läbivaatamise kuupäev 31/01/12 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse

Rohkem

International Paint Ltd. Ohutuskaart KHA304 INTERTUF 262 BLACK PART A Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr

International Paint Ltd. Ohutuskaart KHA304 INTERTUF 262 BLACK PART A Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr International Paint Ltd. Ohutuskaart KHA304 INTERTUF 262 BLACK PART A Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

untitled

untitled Page 1 of 9 International Paint Ltd. Ohutuskaart BXA751 INTERSLEEK 757 YELLOW PART A Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 30/01/12 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse

Rohkem

untitled

untitled International Paint Ltd. Ohutuskaart ERA173 Intershield 163 Inerta 160 Blue Part A Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 30/11/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse

Rohkem

International Paint Ltd. Ohutuskaart HTA005 INTERTHERM 838 ALUMINIUM Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr

International Paint Ltd. Ohutuskaart HTA005 INTERTHERM 838 ALUMINIUM Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr International Paint Ltd. Ohutuskaart HTA005 INTERTHERM 838 ALUMINIUM Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

untitled

untitled Page 1 of 10 International Paint Ltd. Ohutuskaart ADA013 Interlac 843 Dark Admiralty Grey Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 27/11/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse

Rohkem

untitled

untitled Page 1 of 10 International Paint Ltd. Ohutuskaart NVA905 Enviroline B-Flex 9400TR Trowel Caulk Part B Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 04/12/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

Microsoft Word - r rtf

Microsoft Word - r rtf Ohutuse andmeleht Lehekülg: 1/16 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis CORBEL 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant:

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis bellavit 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise kasutamine

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis hygienicperfect 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) MSDS Version: E03.00 Väljaandmiskuupäev: 15/10/2014 Blend Version: 3 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Tootenimi : Tootekood : W29793

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

Profi_Mais_ GB

Profi_Mais_ GB Lehekülg 1/9 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu kasutusala.

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem