TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Informaatika eriala Joosep Norma Eestikeelsete matemaatika õpiprogrammide üle

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Informaatika eriala Joosep Norma Eestikeelsete matemaatika õpiprogrammide üle"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Informaatika eriala Joosep Norma Eestikeelsete matemaatika õpiprogrammide ülevaade ja tekstülesannete lahendamise programmi täiendamine Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja: dotsent Rein Prank Tartu 2015

2 Eestikeelsete matemaatika õpiprogrammide ülevaade ja tekstülesannete lahendamise programmi täiendamine Lühikokkuvõte: Bakalaureusetöös antakse lühiülevaade eestikeelsetest matemaatika õpiprogrammidest, tutvustatakse tekstüleannete lahendamise programmi Tekster ning kirjeldatakse programmile tehtud parandusi ning täiendusi, millest olulisemad olid koostamisprogrammile uue kasutajaliidese tegemine ning uue automaatlahendusfunktsiooni kirjutamine. Tekster on aastal loodud ning ja aastal täiendatud tekstülesannete lahendamise harjutamiseks mõeldud õpitarkvara. Tekster koosneb kahest osast: ülesannete lahendamise ning koostamise programmidest. Võtmesõnad: Õpiprogramm, õpitarkvara, tekstülesanne, Tekster. An overview of mathematical educational software in Estonian and an improvement of a word problem software Abstract: This thesis gives an overview of the educational mathematical software that is available in Estonian. Also a detailed overview is given of the word probleem solving program Tekster and the changes made during the current theses to improve the program, the most important of which were programming a new user interface for the probleem creation program and writing a new function for automated probleem solving. Tekster was created in 2006 and has been updated in 2013 and It consists of two parts: programs for solving and creating word problems. Keywords: Educational software, word problem, Tekster 2

3 Sisukord Sissejuhatus Eestikeelsete matemaatika õpiprogrammide lühiülevaade Õpiprogrammide kirjeldused Õppekavade kaetus õpitarkvaraga Programmi kirjeldus Koostamisprogrammiga ülesannete loomine Lahendamisprogrammi kasutamine Koostamisprogrammiga lahenduskäikude vaatamine Bakalaureusetöö käigus tehtud täiendused Programmi varasem arendamine Parandatud vead Koostamise programmi kasutajaliidese arendamine Ülesande automaatne lahendamine Programmi edasine täiendamine Kokkuvõte Kirjanduse ülevaade

4 Sissejuhatus Käesoleva bakalaureusetöö sisuks on eestikeelsetest matemaatika õpetamiseks kasutatavatest programmidest ülevaate loomine ning tekstülesannete lahendamise programmi Tekster täiendamine. Otsides internetist informatsiooni eestikeelse õpitarkvara kohta, selgus, et puudub uuendatud nimistu olemasolevatest matemaatikaõppeprogrammidest. Sellest lähtuvalt on üks töö eesmärk koostada värske ülevaade olemasolevatest eestikeelsetest õpiprogrammidest, et lihtsustada õpetajatel või teistel huvilistel enda vajadustele vastava tarkvara leidmist. Eelneva täienduseks võrreldakse olemasolevaid programme kehtivate õppekavadega, et selgitada välja, milliste valdkondade ja ülesandetüüpide jaoks sobivad eestikeelsed programmid puuduvad. Uurimise käigus kogutud teadmised aitavad kaasa ka bakalaureusetöö teise eesmärgi saavutamisele, milleks on tekstülesannete lahendamise programmi täiendamine. Tekster on aastal Evari Koppeli loodud õpiprogramm, mis võimaldab kooliõpilastel tekstülesannete lahendamist harjutada [1]. Tarkvara on ja aastal kahe bakalaureusetöö käigus täiendatud. Joosep Kibali tehtud tähtsamateks lisandusteks olid lahenduskäikude salvestamise võimalus ning tekstülesannete koostamise liides [2]. Katrin Valdsoni tehtud muudatused olid Teksteri ühendamine arvutialgebrasüsteemiga Maxima ja ülesannete automaatne lahendamine [3]. Ometi on tarkvaral veel mõningad puudused, mis takistavad programmi avalikku kasutusse andmist. Nende kitsaskohtade leidmine ja parandamine ongi käesoleva bakalaureusetöö peaeesmärk. Bakalaureusetöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis tuuakse välja veebileheküljed, kus õpitarkvarale viidatakse ning tutvustatakse lühidalt igat programmi ning nende kasutusvõimalusi, samuti kõrvutatakse leitud programme matemaatika ainekavaga. Teises osas kirjeldatakse tekstülesannete lahendamise tarkvara Tekster kasutamist ülesannete koostamiseks ning lahendamiseks. Kolmandas peatükis selgitatakse programmis esinenud puudusi ning käesoleva töö raames tehtud muudatusi. 4

5 1. Eestikeelsete matemaatika õpiprogrammide lühiülevaade 1.1 Õpiprogrammide kirjeldused Kuigi eestikeelseid õpiprogramme loodi ka varem, sai õpitarkvara arendamine Eestis suurema hoo sisse Tiigrihüppe programmiga, mille raames kuulutati välja konkursid rahastatavatele tarkvaraprojektidele [4]. Välismaiste programmide tõlgitud versioonid ning kohalik tarkvara tehti kättesaadavaks CD-plaatidel ning osaliselt ka internetis [5]. Kui Tiigrihüppe programmi investeeringud lõppesid, vähenes ka haridusliku tarkvara arendamine ning uusi programme on viimasel ajal loodud vähe. Samuti puudub programmide levitamiseks ning populariseerimiseks keskne infosüsteem. Siiski on võimalik otsingumootori abiga leida õpetajate ja teiste haridusaktivistide poolt koostatud kogumikke, kust õpetajad võivad matemaatikatunnis kasutamiseks kättesaadavaid IKT vahendeid leida. Põhjalikumad neist on Kristi Konsi TLÜ diplomitöö raames koostanud kogumik [6], Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi lektori Sirje Pihlapi, Loo keskkooli matemaatikaõpetaja Allar Veelmaa ja teiste õpetajate koostöös loodud matemaatikasõprade wikileht [7] ja matemaatikaõpetajate virtuaalne võrgustik mott.edu.ee [8]. Kristi Konsi veebilehel on kirjeldatud nii tarkvara kui selle kasutamisvõimalusi klassi teemade õpetamisel. Et veebilehte on viimati uuendatud aastal, on paraku paljud sealsed viited aegunud. Matemaatikasõprade wikileht ei ole suunatud otseselt õpiprogrammide tutvustamiseks, vaid hõlmab endas põhjalikku ainekavade ja digitaalsete õppematerjalide ühendamist. Seetõttu pole esindatud kõik teadaolevad programmid, aga seal leiduvad töölehed, ülesandekogud ja juhendid on detailsed. Matemaatikaõpetajate virtuaalse võrgustiku lehel on lühikirjeldus ning viited kaheksale erinevale programmile, kuid loetelu ei ole täielik. Siinkohal on toodud ülevaade eelnimetatud lehtedelt kokku koondatud õpiprogrammidest, mis on internetis endiselt kättesaadavad. Programmide järjestamisel on üritatud lähtuda sellest, mitmendas kooliastmes neid kasutama saab hakata. Seetõttu on esimestena kirjeldatud arvutamisoskuse harjutamiseks loodud tarkvara. Pranglimine veebilehelt ligipääsetav veebirakendus, mis võimaldab drillida peastarvutamise oskust naturaalarvude, täisarvude ja kümnendmurdudega. Programmis on esindatud neli põhitehet, aga ka võrdlemine ja lünkamine, kus tuleb vastust ja teisi liikmeid teades 5

6 leida puuduva liikme väärtus. Kui kasutaja on keskkonda sisse loginud, salvestatakse tema tulemused. Seega saab õpetaja teada, kas ja kui edukalt on õpilane kodus arvutamist harjutanud. Pilt 1. Pranglimine: lünkamine. Autori kuvatõmmis. Peastarvutamine - Enn Parve loodud programm peastarvutamise oskuse drillimiseks. Võimalik on harjutada nelja põhitehte tegemist naturaalarvude, täisarvude, kümnendmurdude ja reaalarvudega. Programmi käivitamiseks vajalikud failid on olemas Enn Parve veebileheküljel [9]. Tõenäoliselt eelistavad õpetajad Miksikese Pranglimise keskkonda, aga programm võib leida kasutust olukorras, kus internetiühendust ei ole. Siin ja edaspidi on lisatud programmi kasutamist illustreeriv pilt: Pilt 2. Peastarvutamine: arvutuste drillimine. Autori kuvatõmmis. 6

7 Keksutabel - mõõtühikute teisendamise harjutamise programm, mis on loodud Saue Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Raimo Reiteli poolt. Keksutabelis saab teisendada nii pikkus-, pindala-, ruumala-, massi- kui ka ajaühikuid. Programmi saab kasutada nii harjutamiseks kui ka arvestustöö tegemiseks. Esimeses meenutatakse kasutajale mitmekordsel valel vastamisel teisendamisreegleid, teises näidatakse pärast kindlal arvul ülesannete lahendamist õigete ja valede vastuste arvu. Valida saab raskusastet ning seda, kas teisendada naturaalarve või kümnendmurde. Tarkvara saab alla laadida Koolielu leheküljelt [10]. Pilt 3. Keksutabel. Pindalaühikute teisendamine. Autori kuvatõmmis. T-algebra on õpiprogramm algebraülesannete lahendamiseks [11]. Programm valmis Tartu Ülikoolis ja selle põhilisteks autoriteks on Rein Prank, Marina Lepp, Dmitri Lepp ja Vahur Vaiksaar. Programmiga saab harjutada mitmesuguseid algebraülesandeid, kokku on ülesandetüüpe üle 50. Võimaluste seas on näiteks harilike murdude teisendamine kümnendmurruks ning vastupidi, murdude taandamine, murdudega arvutamine, lineaarvõrrandite, võrratuste ja võrrandisüsteemide lahendamine, tehted astmete ja hulkliikmetega. Ülesandekogud ning täpsema kirjelduse programmi kasutusvõimalusest leiab T-algebra veebilehelt [11]. Lahendusprotsessis valib kasutaja igal sammul reegli, mida tahab rakendada, märgib avaldise osad, millele reegel rakendada ning sisestab seejärel soovitud väärtused. Vajadusel annab programm sobiva reegli valimiseks soovituse. 7

8 Pilt 4. T-algebra. Hariliku murru taandamine. Autori kuvatõmmis GrafEq - Toronto ülikooli arvutiteaduse instituudis töötava Jeff Tupperi tehtud programm funktsioonide graafikute kujutamiseks. Tunnis saab seda kasutada funktsioonide parameetrite muutmise mõju demonstreerimiseks. Kristi Kons on kirjutanud, et programmi abil saab selgitada ka kahe muutujaga ruutvõrrandisüsteemide graafilist lahendamist [6]. Programmi allalaadimisaadress ning selle kasutamisvõimaluste põhjalikum kirjeldus ongi olemas Kristi Konsi veebilehel [6]. Programmi kasutajaliides on inglise keeles, ent sellel on olemas eestikeelne kasutusjuhend, mis sisaldab ka näiteülesandeid [12]. Pilt 5. GraphEq. Funktsiooni y=x 2-1 graafik. Autori kuvatõmmis. 8

9 Graphic - Tiigrihüppe Sihtasutuse toetusel valminud programm tähtsamate funktsioonide graafikute õppimiseks, mille autoriteks on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi informaatika lektor Marina Lepp ning Dmitri Lepp [6]. Tarkvara võimaldab erinevate parameetritega funktsioonide graafikutega tutvuda, funktsiooni võrrandi põhjal koordinaattelgedele punkte lisades graafikuid joonistada, aga ka olemasolevate jooniste põhjal funktsiooni tüüpe ja kordajate väärtusi määrata, mis on võrreldes teiste graafikute õppimiste programmidega selle programmi oluline lisandväärtus. Graafikute lisamine on väga lihtne ning õpilased saavad intuitiivselt katsetada eri funktsioonitüüpide parameetrite muutmise mõju joonisele. Graafikute järgi kordajate leidmise harjutamisel on positiivne see, et ka valede parameetritega graafik kantakse koordinaatteljestikku, et õpilasel oleks võimalik vigadest õppida ning täpsemad parameetrid sisestada, samuti antakse vajadusel sisukaid soovitusi. Ülesannete- ning programmifailid on saadaval Eno Tõnissoni veebilehel [13]. Pilt 6. Graphic. Funktsiooni tüübi ning parameetrite määramine. Autori kuvatõmmis. Funktion funktsioonide uurimise abivahend, millega saab defineerida funktsioonid ning näha nende graafikuid. Programm on kättesaadav koolielu veebilehelt [10]. Koolitunnis saab Funktionit sarnaselt teiste funktsioonide graafikute joonistamise programmidega kasutada funktsioonide graafilise esituse uurimiseks ning graafilisel meetodil võrrandisüsteemide lahendamiseks. Leidub ka eestikeelseid abimaterjale programmi tundmaõppimiseks ning näidisülesannete lahendamiseks [14]. 9

10 Pilt 7. Funktion. Funktsiooni y(x)=x 2 graafik ning väärtuste tabel. Autori kuvatõmmis GeoLog-Win Saksa matemaatikadidaktiku Gerhard Hollandi loodud õpiprogramm tasandil geomeetriliste kujundite konstrueerimiseks, teoreemide tõestamiseks ning arvutusülesannete lahendamiseks [6]. Näiteks on võimalik GeoLogi abil harjutada nurkade suuruste leidmist kõrvunurga ja tippnurga omaduste abil, tõestada etteantud nurkade või kolmnurkade võrdsust, aga ka joonestada geomeetrilisi kujundeid etteantud andmete põhjal [6]. Tõestusülesandel kuvatakse kasutajale joonis, lõppeesmärk, ning eeldused. Kasutama peab ülesandes lubatud teoreeme, vajadusel saab seada vahe-eesmärke. Programmi kasutajaliides vajab harjumist, vahe-eesmärkide lisamisel ning eeldustega sidumisel vigu tehes võivad eeldused ekraanilt kaduma minna. Programmi täpsem kirjeldus ning kasutamisvõimalused klassini on Kristi Konsi lehel kättesaadavad, kuid allalaadimisviide on aegunud. Tarkvara on võimalik alla laadida Koolielu leheküljelt [15]. 10

11 Pilt 8. GeoLog-Win. Kahe kolmnurga võrdsuse tõestamine tunnuse KKK järgi. Autori kuvatõmmis. Tess - sümmeetriliste illustratsioonide joonistamise programm, mis on samuti loodud Pedagoguery Software Inc poolt [16]. Koolitunnis saab seda kasutada kujundite sirgest peegeldamise visualiseerimiseks. Programmil puudub eestikeelne liides. Pilt 9. Tess. Kolmnurkade peegeldamine. Autori kuvatõmmis GeoGebra vabavarana kättesaadavast programmis on nii töölaua-, veebi- kui ka tahvelarvutis kasutatav versioon. Tarkvara ühendab geomeetria, algebra ja matemaatilise analüüsi ja statistika 11

12 õppimise võimalused. GeoGebra veebilehel [17] on mitmesuguseid interaktiivseid töölehti, näiteks ringi pindala valemi geomeetriline tõlgendus. Koolitunnis saab programmiga näiteks hulknurki konstrueerida, aga võimaldatud on ka tabelarvutus ja tabelkujul esitatud arvandmete põhjal andmeanalüüsi tegemine. GeoGebra kasutamise kohta leidub internetis väga palju ingliskeelset õppevara, aga ka eestlaste tehtud töölehti, näiteks Allar Veelmaa wikileht IKT vahendite kasutamisest [18]. Programmi võimaluste kasutamise õppimiseks tehakse Eestis ka õpetajatele kursusi [19]. Pilt 9. GeoGebra. Andmeanalüüs GeoGebras. Autori kuvatõmmis Wiris veebipõhine arvutialgebrasüsteem, mille võimaluste seas on esindatud trigonomeetria, matemaatiline analüüs, maatriksid, kombinatoorika ja geomeetria. Tunnis saab Wirist kasutada õpitava näitlikustamiseks ning keerulisemate ülesannete lahenduste kontrollimiseks, näiteks võrrandisüsteemide lahendamisel, avaldiste tegurdamisel või lihtsustamisel. Lisaks on programmis ka võimalused aritmeetilise ja geomeetrilise jada tuvastamiseks, mõõtühikute teisendamiseks ja statistiliste funktsioonide rakendamiseks. Wirise kodulehel on põhjalikud juhendid iga valdkonna kohta, mis programmis esindatud on [20]. Tarkvara on arendatud Kataloonia tarkvarafirma Maths for More poolt. 12

13 Pilt 10. Wiris. Näited kombinatoorikast. Autori kuvatõmmis Poly - Pedagoguery Software Inc poolt loodud programm, mille tõlkisid eesti keelde Tõnu Tõnso, Ülo Kaasik ja Reelika Rebae. Programm võimaldab õpilastel hulktahukaid igast küljest uurida ning ka nende pinnalaotust vaadata. Programmi abil visualiseeritavate levinud hulktahukate seas on näiteks kuup, tetraeeder, prismad ja püramiidid. Tarkvara ning lisainfo asub Pedagoguery Software i veebilehel. [16] Pilt 11. Poly. Dodekaeedri visualiseering. Autori kuvatõmmis 13

14 WolframAlpha tegemist on arvutusvõimekusega vastusemootoriga, mida saab kasutada näiteks matemaatilise analüüsi, kombinatoorika-, statistika- või algebraülesannete lahendamisel. Programm suudab näidata ja selgitada ülesannete lahendusi sammude kaupa. Eestis on selle põhjal käivitatud statistika- ning tõenäosusteooria õpetamise pilootprojekt, mille käigus töötatakse välja ka interaktiivsed tunnimaterjalid. Tartu Ülikoolist juhib projekti informaatika doktorant Kristjan Korjus. [21] Pilt 12. Wolfram Alpha. Andmehulga visualiseering. Autori kuvatõmmis. StudyWorks - programmipakett reaal- ja loodusainete õpetamiseks. StudyWorks Eesti leheküljestikul leidub töölehti mitmesuguste teemade kohta (sh geomeetria, jada, trigonomeetria), aga mitte programm ise [22]. On võimalik, et vanu StudyWorksi töölehti saab avada tasulise matemaatikatarkvaraga Mathcad, sest mõlemat on arendanud Ameerika ettevõte Mathsoft. Kokku õnnestus leida 13 töötavat programmi, mida matemaatika õpetamisel kasutada. Üldistades võib need jaotada viieks erinevaks grupiks: drillimisprogrammid (Pranglimine, Peastarvutamine, Keksutabel), graafikute joonistamise programmid (GrafEq, Graphic, Funktion), illustreerivad programmid (Tess, Poly), universaalsed matemaatikasüsteemid (Wiris, GeoGebra, WolframAlpha) ning mitmeetapilist lahendamist võimaldav õpitarkvara (T-algebra, GeoLog- Win). Kõige suuremat lisandväärtust tavalisele õppetööle paistavad pakkuvat just kahes viimases grupis olevad programmid. Lahendamisprogrammid annavad õppijale vahetut ja selgitavat tagasisidet, suured matemaatikasüsteemid õpetavad olemasolevat arvutusvõimsust kasutama. 14

15 1.2 Õppekavade kaetus õpitarkvaraga Matemaatika ainekava õppe- ja kasvatuseesmärkide hulgas on teiste seas ka eesmärk, et 3. klassi lõpetaja kasutab digitaalseid õppematerjale [23]. Sarnased eesmärgid on ka kõrgemate kooliastmete eesmärkide seas. Et see võimalik oleks, peavad õpetajad teadma, milliste valdkondade ja ülesandetüüpide jaoks digitaalset õppevara leidub. Sellealast teavet on kogutud matemaatikasõprade wikilehele MottWiki [7]. Wikilehe põhirõhk on käesoleva bakalaureusetöö ulatusest sügavam, viidatakse teemadega vastavuses olevatele konkreetsetele töölehtedele ja ülesannetele. Seetõttu puudub seal üldine ülevaade sellest, milliseid programme olemas on ning milliste valdkondade jaoks need puuduvad. Siiski oli võimalik sealsete töölehtede põhjal osaliselt ainekavaga ühildumist võrrelda. Järgnevalt on toodud antud bakalaureusetöö raames valminud neli tabelit, kuhu on lisaks MottWikist kogutud infole lisatud eelmisest alapeatükist saadud teadmised. Tabelites on vastavusse seatud erinevate õppeastmete matemaatikavaldkonnad ning eksisteerivad programmid. Nende tabelite põhjal on võimalik teha järeldusi, missuguste teemade jaoks võiks uusi programme arendada või tõlkida. Esimeses tabelis on toodud I kooliastme ainekava valdkonnad, saavutatavad õpitulemused ja neile vastavad programmid. Valdkonnad ja õpitulemused on võetud põhikooli õppekava matemaatika ainevaldkonnast [23]. Valitud on sellised õpitulemused, millele on ülaltoodud programmide seas vaste olemas või mida oleks võimalik ja mõistlik tehnoloogiliste vahenditega harjutada. Valdkond Õpitulemus Programm Arvutamine Arvutamine Õpilane liidab ja lahutab peast arve 100 piires, kirjalikult piires. Õpilane võrdleb naturaalarve ; valdab korrutustabelit (korrutab ja jagab peast ühekohalise arvuga 100 piires). Peastarvutamine, Pranglimine Pranglimine Arvutamine Õpilane määrab õige tehete järjekorra avaldises. T-algebra Arvutamine Mõõtmine ja tekstülesanded Õpilane leiab võrdustes tähe arvväärtuse proovimise või analoogia põhjal. Õpilane teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid. Keksutabel Mõõtmine ja Õpilane analüüsib ja lahendab iseseisvalt eri tüüpi ühe- Tekster 15

16 tekstülesanded ja kahetehtelisi tekstülesandeid ning hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust. Mõõtmine ja tekstülesanded Mõõtmine ja tekstülesanded Liidab ja lahutab nimega arvudega. Õpilane selgitab murdude ½, 1/3, 1/4 ja 1/5 tähendust, leiab nende murdude põhjal osa arvust. Geomeetrilise d kujundid Õpilane eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid; joonestab ristküliku ja ruudu, võrdkülgse kolmnurga ning ringjoone; mõõdab hulknurkade külgede pikkused ja arvutab nende ümbermõõdu. Tabel 1. I kooliastme õpitulemused ja vastav tarkvara. GeoGebra, Poly Järgnevalt on esitatud II kooliastme õpitulemused ning nende saavutamiseks leiduv tarkvara. Valdkond Õpitulemus Programm Arvutamine Õpilane kirjutab naturaalarve järkarvude summana, arvutab peast ja kirjalikult täisarvude ning positiivsete ratsionaalarvudega, rakendab tehete järjekorda. Arvutamine Õpilane kasutab jaguvustunnuseid (2-, 3-, 5-, 9- ja 10- ga) Arvutamine Arvutamine Arvutamine Arvutamine Andmed ja algebra Andmed ja algebra Õpilane kasutab harilike murdudega tehteid sooritades ühiskordse ja ühisteguri leidmist. Leiab arvu ruudu, kuubi, vastandarvu, pöördarvu ja absoluutväärtuse. Tunneb harilikku ja kümnendmurdu ning kujutab neid arvkiirel, kujutab joonisel harilikku murdu osana tervikust. Teisendab hariliku murru kümnendmurruks, lõpliku kümnendmurru harilikuks murruks ning leiab hariliku murru kümnendlähendi. Tunneb protsendi mõistet ja leiab osa tervikust. Lahendab ja koostab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab tulemust. T-algebra Tekster Andmed ja Lihtsustab ühe muutujaga avaldisi ja arvutab T-algebra 16

17 algebra Andmed ja algebra Geomeetrilise d kujundid ja mõõtmine Geomeetrilise d kujundid ja mõõtmine tähtavaldise väärtuse. Kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli, arvutab aritmeetilise keskmise. Illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga, loeb andmeid tulp- ja sektordiagrammilt. Teab ning teisendab pikkus-, pindaja-, ruumala- ja ajaühikuid. Joonestab ning tähistab punkti, sirge, kiire, lõigu, murdjoone, ristuvad, lõikuvad ja paralleelsed sirged, ruudu, ristküliku, kolmnurga, ringi. GeoGebra, Excel Keksutabel GeoGebra Geomeetrilise d kujundid ja mõõtmine Arvutab ringi ja kolmnurga ümbermõõdu ja pindala, arvutab kuubi ja risttahuka pindala ja ruumala. Tabel 2. II kooliastme õpitulemused ja vastav tarkvara. III kooliastme teemad, õpitulemused ja programmid: Valdkond Õpitulemus Programm Arvutamine ja andmed Arvutamine ja andmed Arvutamine ja andmed Arvutamine ja andmed Arvutamine ja andmed Protsent Algebra Kirjutab suuri ja väikeseid arve standardkujul Ümardab arve etteantud täpsuseni Kasutab astendamisreegleid Moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, korrastab seda, moodustab sageduste ja suhteliste sageduste tabeli ning iseloomustab statistilist kogumit aritmeetilise keskmise järgi. Selgitab tõenäosuse tähendust ja arvutab lihtsamatel juhtudel sündmuse tõenäosuse. 1) leiab terviku protsentides antud osamäära järgi; 2) väljendab murruna antud osa protsentides; 3) leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest; 4) määrab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides. Tehted üks- ja hulkliikmetega, algebraliste murdudega, tegurdamine, taandamine. T-algebra T-algebra GeoGebra Wiris T-algebra 17

18 Algebra Võrrandite ja lineaarvõrrandisüsteemide lahendamine. T-algebra Funktsioonid Funktsioonid Joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku (nii käsitsi kui ka arvutiprogrammiga) ning loeb graafikult funktsiooni ja argumendi väärtusi. Selgitab (arvutiga tehtud dünaamilisi jooniseid kasutades) funktsiooni graafiku asendi ja kuju sõltuvust funktsiooni avaldises olevatest kordajatest (ruutfunktsiooni korral ainult ruutliikme kordajast ja vabaliikmest). Graphic, GrafEq, Funktion Graphic, GrafEq, Funktion Geomeetria Joonestab ja konstrueerib (käsitsi ja arvutiga) tasandilisi kujundeid etteantud elementide järgi. Tabel 3. III kooliastme õpitulemused ja vastav tarkvara. GeoGebra Gümnaasiumi laia matemaatika õppeaine kohustuslikud kursused ja võimalikud programmid: Kursus Avaldised ja arvuhulgad Võrrandid ja võrrandisüsteemid Programm Wiris Wiris Võrratused. Trigonomeetria I Trigonomeetria II Vektor tasandil. Joone võrrand Tõenäosus, statistika Funktsioonid. Arvjadad Eksponent- ja logaritmfunktsioon Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis Tuletise rakendused Integraal. Planimeetria GeoGebra Wiris, GeoGebra, WolframAlpha Graphic, GrafEq, Funktion Graphic, GrafEq, Funktion Wiris, Graphic, GrafEq, Funktion WolframAlpha GeoLog-Win, Wiris Sirge ja tasand ruumis Stereomeetria Poly Tabel 4. IV kooliastme kursused ja vastav tarkvara. 18

19 Ülaltoodud tabeleid analüüsides selgub, et olemasolevad õpiprogrammid ühtivad mitme valdkonna õpitulemustega. Seega pole õpitarkvara kasutamise juurutamine kinni selle taga, et sobivaid programme ei leidu. Samas on ka katmata teemasid, mida saaks olemasolevaid programme täiendades, programmide kõrvale uut õppematerjali luues või programme tõlkides lisada. Näiteks naturaalarvude esitamine järkarvude summana, arvu standardkuju, jaguvustunnused ning ühiskordse ja ühisteguri leidmine on teemad, mida saaks harjutada vastavate drilliprogrammidega. Tabelist saab kinnituse ka see, et tekstülesannete lahendamise oskus on õppekavas omal kohal ning alternatiivsete programmide puudumise tõttu tasub Teksterit kindlasti arendada. Tekstülesannetena saab lahendada ka protsentülesandeid, mille jaoks samuti praegu vastavat õpiprogrammi ei ole. 19

20 2. Programmi kirjeldus Tekster on õpitarkvara, mis võimaldab koostada ja lahendada tekstülesandeid. Tarkvara koosneb kahest programmist: õpilaseprogramm ülesannete lahendamiseks ja õpetajaprogramm ülesannete koostamiseks ning õpilaste lahenduskäikude vaatamiseks. Lahendamisprogrammiga saab spetsiaalse süntaksiga ülesandefaile avada ja tekstülesandeid ühetehteliste sammudega lahendada. Koostamisprogramm võimaldab lahendamisprogrammis kasutatavaid ülseandefaile lihtsalt ja veaohtu minimeerides koostada ja muuta. Tekster kasutab avaldiste samaväärsuse kontrollimiseks arvutialgebrasüsteemi Maxima, mille mitte vanem versioon kui 5.16 peab asuma kasutaja kõvakettal kataloogis Program Files. Esimeses alapeatükis on kirjeldatud, kuidas Teksteriga ülesandeid koostada. Teises alapeatükis tutvustatakse, milline näeb välja lahendamisprotsess. Alapeatükis 2.3 tuuakse välja, kuidas õpetaja saab koostamisprogrammi lahenduskäikude kontrollimisel kasutada. 2.1 Koostamisprogrammiga ülesannete loomine Teksteriga tekstülesannete lahendamiseks on tarvis spetsiaalset ülesannet sisaldavat faili. Käesolevas peatükis kirjeldatakse järgneva näiteülesande abiga, kuidas koostamisprogrammiga ülesandefaili loomine käib. Esimeses klassis on 15 poissi ja 13 tüdrukut. Teises klassis on 15 poissi ja 16 tüdrukut. Iga poiss ostis 3 pirukat ja iga tüdruk 2 pirukat. Mitu pirukat ostsid kahe klassi õpilased kokku? Ülesandefaili koostamiseks tuleb avada programm TeksterOp.jar, mille avamisel ilmub dialoogiaken, mis küsib kasutajalt, millise tegevusega soovitakse alustada. Vajutades nupule Lahenduste kontrollimine, avaneb õpetajaliides režiimis, kus saab õpilaste lahenduskäike kontrollida ning tehtud vigu veatüüpide järgi vaadata. Uue ülesande koostamiseks või olemasolevate muutmiseks tuleb valida Ülesande koostamine. Hiljem on võimalik režiimi vahetada. Pärast valiku tegemist avaneb ülesande koostamise aken, mis koosneb kolmest suuremast horisontaalsest komponendist: ülesande teksti sisestamise osa, küsimuste moodustamise 20

21 maatriksid ning küsimuste ja neile vastavate avaldiste tabel, mis ilmub ekraanile pärast küsimuste moodustamist. Pilt 13. Ülesande koostamise aken programmi avamisel. Alumine komponent ilmub nähtavale pärast nupu Moodusta küsimused vajutamist. Ülesande teksti saab kirjutada või kopeerida ülemisele tekstialale. Tekstis sisalduvad arvväärtused tuleb esitada muutujatena kujul: #<muutuja nimi>=<muutuja arvväärtus>. Muutujaid on võimalik sisestada käsitsi, aga vigade vältimiseks ning lõigust juhuslikult genereeritavate muutujate 21

22 lisamiseks tuleb vajutada nupule Lisa muutuja. Seejärel avaneb dialoogiaken, kus on võimalik valida, kas tahetakse täisarvulist või kümnendarvulist väärtust. Samuti on võimalik valida, kas väärtus on fikseeritud või genereeritakse see igal lahendamiskorral valitud lõigust. Kinnitamisel sisestatakse vastav muutuja ülesande teksti ning vahemiku korral salvestatakse lõigu otspunktid programmi taustaandmetesse. Sisestatud muutuja lisatakse kohta, kus kursor viimati oli või vaikeseadena ülesande teksti lõppu. Järgmisel pildil on kujutatud olukord, kus kasutaja sisestab muutujat sõnade tüdruk ja pirukat vahele. Pilt 14. Muutuja lisamise aken. Lisatakse täisarvuline muutuja lõigust [1,3]. Kui tekst ja muutujad on sisestatud, saab asuda ülesande lahendamiseks vajalike küsimuste koostamiseni. Selleks on programmis neli tabelit, millest igaüks moodustab omaette küsimusteploki. Küsimusteplokk kujutab endast maatriksit, mille igast veerust valitakse küsimuse koostamise jaoks üks fraas. Programm võimaldab koostada kuni kuuest veerust koosnevaid tabeleid. Pilt 15. Küsimuste koostamise maatriks. 22

23 Näitena toodud pildil (pilt 16) olevast maatriksist moodustatakse kuus küsimust: 1. Mitu poissi on esimeses klassis? 2. Mitu poissi on teises klassis? 3. Mitu tüdrukut on esimeses klassis? 4. Mitu tüdrukut on teises klassis? 5. Mitu õpilast on esimeses klassis? 6. Mitu õpilast on teises klassis? Kui kasutaja on maatriksi soovitud kujul täitnud, tuleb vajutada nupule Moodusta küsimused, pärast mida moodustab programm eelnevalt kirjeldatud viisil küsimused. Seejärel peab koostaja tekkinud küsimustele vastavusse seadma ülesande tekstis sisalduvatest muutujatest koosnevad avaldised. Vastavusse seatud avaldisi kasutatakse ülesande lahendamise kontrollimisel. Õpilane peab lahendusprotsessi käigus valima, millisele küsimusele tahab järgmisena vastust leida ning sisestama vastuse leidmiseks vajaliku tehte. Programm kontrollib sisestatud tehte samaväärsust koostaja sisestatud avaldisega. Seeläbi on tagatud ka see, et kui õpilane jõuab lahenduseni teistsuguses järjekorras, ei loeta tulemust valeks. Sisestatud avaldised peavad vastama kindlale süntaksile: muutuja tähiseks võib olla väike ladina täht, lubatud on neli binaarset põhitehet ( +, -, *, : ) ning korrektselt avatud ja lõpetatud sulud. Näiteks kui tekstis oli esimeste klassi poiste arv väljendatud muutujaga #a=15 ja iga esimese klassi tüdrukute arv muutujaga #b=13, tuleb küsimus Mitu õpilast on esimeses klassis? seada vastavusse avaldisega a+b. Koostaja ei pea kõiki küsimusi avaldistega vastavusse seadma: näiteks juhtudel kui on moodustunud küsimus, millele algandmete põhjal vastata ei saa või mis on semantiliselt ebakorrektne. Pärast avaldiste sisestamist tuleb vajutada küsimuste kõrval olevale raadionupule, mis võimaldab ühe küsimuse ning sellega vastavuses oleva avaldise lõppvastuseks märkida. 23

24 Pilt 16. Moodustatud küsimuste ühendamine avaldistega. Pärast lõppvastuse valimist tuleb kontrollida, kas sisestatud avaldised on süntaktiliselt korrektsed. Seda saab teha, vajutades nupule Kontrolli seoseid, pärast mida kontrollib programm, et sisestatud avaldised vastaksid nõutud süntaksile. Nupuvajutusega esile tulnud aknas antakse vigaste avaldiste kohal sellest märku. Pilt 17. Seoste süntaktiline kontroll. 24

25 Kui kasutaja on kõik avaldised korrektselt sisestanud, muutub aktiivseks nupp Kontrolli lahenduvust, millele vajutamine kontrollib, kas sisestatud avaldiste väärtusi arvutades on esialgsetest muutujatest võimalik ühetehteliste sammudega lõppvastuseni jõuda st. kas ülesannet on võimalik antud kujul Teksteriga lahendada. Positiivse tulemuse korral näitab programm, mis tehteid tehes ning millises järjekorras lahendades jõuab kasutaja lahenduseni. Pilt 18. Lahenduskäigu kuvamine pärast lahenduvuse kontrollimist. Pärast lahenduskäigu leidumise kinnitust võib kasutaja ülesande salvestada, valides ülemisest servast menüüst: File -> Salvesta ülesanne. Seda tehes kirjutatakse valitud asukohta tekstifail, mis sisaldab koostatud ülesande andmeid ning mida saab Teksteri õpilaseprogrammiga avada ja lahendada. Samast menüüst saab ka olemasolevaid ülesandeid muutmiseks ja täiustamiseks avada ning õpetajaliidese režiimi vahetada. Pilt 19. Lahendusfaili salvestamine. Tekstifail algab reaga -=TEKSTER2=-, et koostamis- ja lahendamisprogrammid ülesandefaili tuvastada saaksid. Kui muutujaid lisades sisestati vahemik, on teiseks reaks!seaded=, millele järgnevatel ridadel on andmed vahemikust genereeritavate muutujate kohta. Andmed antakse kujul #<muutuja nimi>:<minimaalne väärtus>:<maksimaalne väärtus>:<0 1>. Viimane väärtus määratakse vastavalt sellele, kas tegemist on täisarvulise muutujaga või kümnendmurruga. Sellele 25

26 järgneb rida!tekst= ning read ülesande tekstiga. Märksõna!VEERUD= märgib küsimustemaatriksi kirjeldamise algust. Ühel real on kõik maatriksi ühes veerus olevad väärtused, mis on failis üksteisest &-märgiga eraldatud. Küsimuste moodustamise elementide lõppemist tähistab rida!vastavused=, pärast mida on kirjas moodustatud küsimustega vastavusse seatud avaldised kujul avaldis=küsimus. Viimase osana on failis veel rida!vastus= ning sellele järgnev rida, mis tähistab ülesande lõppvastust esitavat avaldist. Järgnevalt on välja toodud alapeatüki alguses püstitatud ülesande esitus Teksteriga ühilduvas formaadis tekstifailina. Kui faili koostamisel kasutatud põhimõtteid järgida, on võimalik ülesandeid ka käsitsi koostada. -=TEKSTER2=-!TEKST= Esimeses klassis on #a=15 poissi ja #b=13 tüdrukut. Teises klassis on #c=15 poissi ja #d=16 tüdrukut. Iga poiss ostis #e=3 pirukat ja iga tüdruk #f=2 pirukat. Mitu pirukat ostsid kahe klassi õpilased kokku?!veerud= Mitu poissi&tüdrukut&õpilast on esimeses klassis?&teises klassis?&kahes klassis kokku?!veerud2= Mitu pirukat ostsid esimese klassi&teise klassi&kahe klassi poisid&tüdrukud&õpilased?&rohkem?!vastavused= a+c=mitu poissi on kahes klassis kokku? e+f=mitu tüdrukut on kahes klassis kokku? a*e=mitu pirukat ostsid esimese klassi poisid? b*f=mitu pirukat ostsid esimese klassi tüdrukud? a*e+b*f=mitu pirukat ostsid esimese klassi õpilased? c*e=mitu pirukat ostsid teise klassi poisid? c*e-a*e=mitu pirukat ostsid teise klassi poisid rohkem? d*f=mitu pirukat ostsid teise klassi tüdrukud? d*f-b*f=mitu pirukat ostsid teise klassi tüdrukud rohkem? c*e+d*f=mitu pirukat ostsid teise klassi õpilased? c*e+d*f-(a*e+b*f)=mitu pirukat ostsid teise klassi õpilased rohkem? a*e+c*e=mitu pirukat ostsid kahe klassi poisid? b*f+d*f=mitu pirukat ostsid kahe klassi tüdrukud? a*e+c*e+b*f+d*f=mitu pirukat ostsid kahe klassi õpilased?!vastus= a*e+c*e+b*f+d*f 26

27 2.2 Lahendamisprogrammi kasutamine Varemkoostatud ülesannete lahendamiseks tuleb avada programm Tekster.jar. Programm küsib avamisel lahendaja nime ning seejärel on võimalik ülesandeid lahendama asuda. Ülesande avamiseks tuleb programmiakna ülemisest vasakpoolsest menüüst valida File ja seejärel Ava ülesanne. Korrektse ülesande korral loeb programm teksti, küsimused ja vastavused sisse, vastasel juhul kuvatakse ekraanile veateade. Programmiakna ülemises osas on ülesande tekst, kus muutujate väärtused on esitatud lohistatavate nuppudena, millega on võimalik valitud küsimustele vastamiseks tehteid koostada. Ekraani keskel on küsimuste koostamise elemendid, mille vahel valides saab kasutaja järgmise lahendussammu koostada. Kui sobiv küsimus on valitud, tuleb klõpsata nupul Kontrolli küsimust, mis annab teada, kas küsimusele vastamiseks saab tehet moodustama hakata. Küsimuse kontrollimisel on neli võimalikku tulemust: 1. koostaja ei ole moodustatud küsimusele avaldist vastavusse seadnud ning programmi jaoks ei ole moodustatud küsimus mõistlik; 2. moodustatud küsimusele on juba ülesande tekstis või eelneva lahenduskäigu jooksul vastus leitud; 3. moodustatud küsimusele ei ole võimalik ühe tehtega vastust leida; 4. kolme eelnevat probleemi ei esinenud ning kasutaja saab alustada järgmise lahendusetapiga. Vigade esinemisel teavitab programm kasutajat vastavasisulise veateatega. Vajadusel võib kasutaja vajutada nupule Vihje, mis kuvab järgmise võimaliku küsimuse. 27

28 Pilt 20. Küsimuse valimine ja kontrollimine. Kui koostatud küsimus veateadet esile ei kutsu, on võimalik lahendussammu tehe moodustada. Tehte moodustamiseks tuleb nelja tehtemärgi seast nupuvajutusega sobiv valida. Mõlemale poole tehtemärki saab vasaku hiireklahviga ülesande tekstis sisalduvad või eelnevalt leitud arvud lohistada. Kui kasutaja on soovitud tehtemärgi ja väärtused valinud, peab vajutama nupul Kontrolli avaldist. Sarnaselt küsimuse kontrollimisele, on ka avaldise kontrollimisel neli võimalikku tulemust: 1. valitud ei ole tehtemärki; 2. avaldisest on puudu üks või mõlemad väärtused; 3. moodustatud tehe ei vasta küsimusele; 4. avaldis on korrektne ning vastab moodustatud küsimusele. Esimesel kolmel juhul kuvab programm vastava veateate, neljandal juhul juhib programm kasutaja tehte tulemuse arvutamise juurde. 28

29 Pilt 21. Tehte koostamine, kus kasutaja võtab ühe väärtuse algandmetest ning teise väärtuse eelmise tehtega leitud tulemusest. Tulemuse sisestamiseks peab kasutaja ainsasse tühja lahtrisse väärtuse kirjutama. Kui väärtus on sisestatud, peab lahendaja valima Kontrolli vastust ning korrektse väärtuse korral küsib programm, kas tegu oli lõppvastusega või tahab kasutaja järgmist küsimust moodustama hakata. Vale väärtuse korral annab programm veateate ning palun väärtuse uuesti sisestada. Lõppvastuse andmise korral saab lahendaja kustutada üleliigsed vaheküsimused, mille tulemust lõppvastuse leidmiseks vaja ei läinud. Seejärel saab alustada uue ülesande lahendamist. 29

30 Pilt 22. Vastuse arvutamine ja lõppvastuse kinnitamine. 2.3 Koostamisprogrammiga lahenduskäikude vaatamine Lahendamisprogramm salvestab lahendusprotsessi vältel kasutaja tehtud valikud ning salvestab need eraldi tekstifaili, mille nimeks on <ülesande nimi>_<lahendaja nimi>.txt. Tsiteerides aastal Teksterit täiendanud Katrin Valdsoni tööd, on lahenduskäiku sisaldava faili struktuur järgmine: 1. ülesande algust tähistab =UUS, millele järgnevad lahendaja nimi, ülesande avamise kuupäev ja kellaaeg; 2. lahendusefaili nimi; 3. kasutaja tehtud lahenduskäik; 4. kui ülesanne on edukalt lahendatud, lisatakse rida, kus on kirjas Suurepärane! Ülesanne lahendatud., millele järgnevad vastuse andmise kuupäev ning kellaaeg; 5. ülesande lahendamisel tehtud vigade arv, mis on jaotatud nelja gruppi: küsimuse koostamise, arvutamise, tehte koostamise ning vastuse andmise vead. [3] 30

31 Programm eristab lahenduskäigu kontrollimisel nelja liiki vigu: küsimuste koostamise, avaldise koostamise, arvutamis- ja vastuse andmise vigu. Igat liiki viga saab tekkida vastavas lahendamisfaasis, kusjuures tekstifaili salvestatakse ka vea põhjus. Näiteks on küsimuste koostamise vea juures kirjas, millist küsimust lahendaja küsida tahtis ning õpetajal on võimalik vaadata, kas tegu oli juhuga, kus küsimusele oli juba vastus olemas või olukorraga, kus küsimusele ei oleks saanud ühe sammuga vastata. Lisaks lahenduskäigule salvestab Tekster enda kodukataloogi ka faili vead.txt, kuhu kirjutatakse kõigi edukalt sooritatud lahenduste autor, ülesande nimi ning vigade arv. Programmiga TeksterOp.jar saab mõlemat liiki tekstifaile avada, vajutades programmi esimeses dialoogiaknas nupule Lahenduste kontrollimine. Avanenud aknas on kaks valikud: Ava lahendusfail ja Ava vigadefail. Vigadefaili avamisel kuvatakse vigade arv tabelina, mis võimaldab andmeid veergude kaupa järjestada. Pärast faili avamist on võimalik lisada ka teisi. Sel juhul koondatakse kõigis failides sisalduv info üheks suureks tabeliks. Pilt 23. Lahendajate vigade esitus tabelina. 31

32 Kui kasutaja avab lahenduskäiku sisaldava tekstidokumendi, tuleb ekraanile lahenduskäik, mis sisaldab lahendaja ning ülesande nime ja lahendamiskuupäeva. Korrektsed sammud on esitatud rohelises kirjas, veakohad punases. Pilt 24. Lahenduskäigu vaatamine. 32

33 3. Bakalaureusetöö käigus tehtud täiendused Bakalaureusetöö kolmandas peatükis antakse täpsem ülevaade tehtud muutustest: parandatud vigadest, lisatud võimalustest, kasutatavuse täiendamisest ja automaatlahendaja algoritmi jõudluse paranemisest. Enne käesoleva töö lisanduste kirjeldamist tutvustatakse alapeatükis 3.1 programmi varasema arendamise ajalugu. Teises alapeatükis kirjeldatakse programmi eelmises versioonis leidunud vigu ning nende vigade eemaldamist. Kolmandas osas on ülevaade uuesti programmeeritud koostamisülesande kasutajaliidesest ning võrdlus eelmise kasutajaliidese nõrkade kohtadega. Neljandas osas on uue automaatlahenduse leidmise algoritmi kirjeldus ning lahendusmeetodi täitmisaja võrdlus eelmise lahendajaga. Käesoleva töö raames lisati ka funktsionaalsus lahendamisprogrammi käigus tekkinud lahendusfailide avamiseks, sellest on kirjutatud alapeatükis Programmi varasem arendamine Tekstülesannete lahendamise programmi Tekster algversiooni lõi Evari Koppel oma aastal valminud bakalaureusetöö käigus. Tema tehtud tööd täiendasid aastatel 2013 ja 2014 üliõpilased Joosep Kibal ja Katrin Valdson. Kõiki töid on juhendanud Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi dotsent Rein Prank. Teksteri algversioon võimaldas lahendada ülesandeid, mis olid tekstiredaktoris vastavat süntaksit järgides kirjutatud. Lahendamine käis kolmes etapis: kasutaja koostas sobiva küsimuse, moodustas olemasolevatest väärtustest tehte ning arvutas selle väärtuse. Lahendus-sammude läbimine pole uutes versioonides oluliselt muutunud aastal täiendas programmi Joosep Kibal, kes lisas ülesannete lahendamisele uusi võimalusi: jagamistehte võimaldamine ja kümnendmurdudega arvutamine. Kasutaja tehtud valikuid lahenduskäigus hakati salvestama eraldi tekstifaili, et oleks võimalik näha, kuidas vastuseni jõuti ning milliseid vigu selle käigus tehti. Samuti programmeeriti ülesannete koostamise liides, et Teksteri süntaksile vastavaid ülesandeid kergemini luua. [2] Katrin Valdsoni aasta bakalaureusetöös tehtud täiendusteks olid Teksteri ühendamine arvutialgebrasüsteemiga Maxima, automaatlahenduse lisamine ning lahenduskäigus üleliigsete sammude kustutamise võimaldamine. Maximat kasutatakse avaldiste samaväärsuse kontrollimiseks, mida läheb vaja ülesande samm-sammulise lahenduskäigu automaatsel leidmisel, aga ka kasutaja poolt koostatud avaldise võrdlemisel küsimusega vastavusse seatud avaldisega. [3] 33

34 Programme on arendanud erinevad inimesed ning lisatud on mitmeid uusi võimalusi. Tehtud tööde käigus olid aga tekkinud vead ja puudused nii programmi funktsionaalsuses kui ka kasutajaliideses. Alapeatükid sisaldavad parandatud vigade, eemaldatud puuduste ning lisandunud võimaluste kirjeldust. 3.2 Parandatud vead Olemasolevaid programme kasutades ja testides selgus, et programmides esinesid mõningad vead, mis ei võimaldanud tarkvara eesmärgipäraselt kasutada. Järgnevalt on esitatud loetelu bakalaureusetöö käigus leitud ning eemaldatud vigadest: 1. Viga: programm ei võimaldanud genereerida muutujat kümnendmurdude lõigust. Lahendus: kümnendmurdude lisamisel kasutaja sisestatud lõigust genereeritakse tekstialale muutuja väärtus ning lõigu otspunktid salvestatakse programmi taustaandmetesse ning ülesande tekstifaili kujul #<muutuja nimi>:<lõigu otspunkt>:<lõigu otspunkt>:<1>, kus 1 tähendab, et tegu on kümnendmurruga. 2. Viga: kui ülesandefailis oli kaks küsimusteplokki, millest ühes oli 5 veergu, ei avanud lahendusprogramm ülesannet. Lahendus: muudeti küsimusteploki kuvamiseks kasutatud meetodeid, et selliseid ülesandefaile saaks siiski avada. 3. Keerulisemate avaldistega lõppvastuste korral [näiteks c*e+d*f-(a*e+b*f)], kus oli palju küsimustega vastavusse seatud avaldisi, jooksis automaatlahendaja lahenduskäiku otsides kokku. Lahendus: kirjutati uus automaatlahendaja, mis olemasolevate avaldiste põhjal lahenduskäigu leiab. Uue funktsiooni algoritmi kirjeldus ning täitmisaja võrdlus eelmisega on käesoleva töö alapeatükis Küsimustega vastavusse seatud avaldiste süntaksikontroll ei andnud osade korrektsete avaldiste kontrollimisel mingisugust tulemust ning ei võimaldanud ka lahenduvuse kontrollimise juurde liikuda. Lahendus: kirjutati avaldiste süntaksi kontrollimiseks uus funktsioon. 34

35 3.3 Koostamise programmi kasutajaliidese arendamine Lisaks eelmises alapeatükis nimetatud vigadele oli ülesannete koostamise programmi kasutajaliidesel mitu kasutatavust piiravat puudust, millest olulisemad olid järgmised: 1. programmi akent ei saanud kõrgemaks ega laiemaks teha, seetõttu oli fikseeritud ka ülesande teksti sisestamise välja suurus; 2. küsimuste moodustamise maatriksi lahtrid olid lühikesed; 3. küsimuste moodustamise lahtrite lisamisel ei saanud neid uuesti eemaldada; 4. erinevate küsimuste moodustamise lahtrid ei olnud teineteisest selgelt eristatud, kui ridu oli palju, jäi visuaalselt mulje ühest suurest maatriksist. 5. kui teisele küsimusteplokile ridu lisada, vajus moodustatud küsimuste paneel allapoole, mistõttu pidi avaldiste sisestamisel muutujate tähistuste vaatamiseks akna sisu üles-alla kerima; 6. seoste kontrollimise hüpikaken ei näidanud, millises avaldises oli viga. Samuti ei olnud kuvatavas aknas ruumi täiendavate küsimusteplokkide lisamiseks. Kasutajaliides oli struktureeritud küljendushalduriga GroupLayout, mida kasutavad integreeritud arenduskeskkonnad kasutajaliidese genereerimiseks. Manuaalsete muudatuste tegemiseks on säärane ülesehitus keeruline. Olemasoleva struktuuri keerukust kirjeldas programmiakna loomise failis leiduv kommentaar: Kogu visuaalne külg on genereeritud NetBeans IDE abil, sellest tulenevalt on alguses kõigi paneelide, nuppude ja muude komponentide initsialiseerimine. Sellest tulenevalt on paneelide loomise kohta mitusada rida koodi (mis ei ole käsistsi sisestatud vaid on automaatselt genereeritud). Paigutusel on kasutatud grouplayouti. Eelnevast lähtudes programmeeriti programmile uus kasutajaliides, mis välistaks ülaltoodud puudused, kasutaks ekraanil olevat ruumi efektiivsemalt ära, võimaldaks programmiakna suurust muuta ning oleks seeläbi kasutajasõbralikum. Järgneval leheküljel on tehtud muudatuste illustreerimiseks kaks ekraanitõmmist, kus lahtrid on täidetud samasuguse sisuga ning uuele versioonile on eraldatud vana programmiga võrdselt ekraanipinda. Nagu võrdlusest näha, on oluliselt suurenenud kuvatava kasutajaliidese ergonoomilisus. Tekstiala mahutab rohkem, lahtrid on suuremad, küsimusteplokid on teineteisest selgelt eristatud. Küsimustega vastavuses olevaid seoseid ning tekstis leiduvaid muutujaid on võimalik üheaegselt näha ja kontrollida. 35

36 Pilt 25. Ülesannete koostamise programmi vana kasutajaliides. Pilt 26. Ülesannete koostamise programmi uus kasutajaliides. 36

37 3.4 Ülesande automaatne lahendamine aastal Teksterile lisatud automaatlahendamise võimekus aitab ülesande koostajal kontrollida, kas sisestatud andmete põhjal saab ühetehteliste sammudega lõppvastuseni jõuda. Samuti saab programm lahendajale järgmise lahendussammu osas vihjeid anda. Testimise käigus selgus, et kui lõppvastuses sisalduvate tehete arv oli rohkem kui kolm ning moodustatud küsimustele vastavusse seatud avaldisi oli palju, jäi automaatlahendaja vastuse leidmisega hätta ning enam kui nelja tehte korral saatis meetod Maxima arvutialgebrasüsteemile nii palju päringuid, et programm jooksis kokku. Seetõttu programmeeriti uus lahendusfunktsioon, mille algoritm on järgmine: 1. Olemasolevatest andmetest arvutatavad mõistlikele küsimustele vastavad avaldised paigutatakse tasemetele. Tasemel null on algmuutujad ja juba arvutatud avaldised. 2. Taseme n+1 moodustamiseks võetakse taseme n avaldiste ja kõikide eelnevate avaldiste seast paarid, millest on ühe tehtega võimalik saada uus ülesande autori poolt mingile küsimusele vastavusse seatud avaldis. 3. Kui tasemel n+1 moodustub lõppvastuse avaldis, on lahenduvus tõestatud. Kui tasemel ei moodustata ühtegi uut avaldist, ei ole ülesanne lahenduv. Programmis on algoritm implementeeritud graafina. Iga avaldis on omaette objekt klassist SearchVertex. Igal objektil on kolm isendivälja: tipule vastav avaldis ning kaks sama klassi objektist vanemat. Klassis on staatilised järjendid standardsele kujule viidud teadaolevate (juba leitud) avaldistega ning küsimustega vastavusse seatud avaldistega. Vastuse leidmisel liigutakse mööda lõpptipu vanemaid ning esitatakse neile vastavad avaldised. Kui küsimustega on seatud vastavusse järgmised avaldised: 1. b+d, 2. a*e, 3. b*f, 4. a*e+b*f, 5. c*e, 6. d*f, 7. c*e+d*f, 8. c*e+d*f-(a*e+b*f), 9. b*f+d*f, ning otsitav vastus on c*e+d*f-(a*e+b*f), tekivad otsingus järgmised tasemed: 37

38 tase 0: a, b, c, d, e, f tase 1: (b+d), (a*e), (b*f), (c*e), (d*f) tase 2: ((b+d)*f), ((a*e)+(b*f)), ((c*e)+(d*f)) tase 3: (((c*e)+(d*f))-((a*e)+(b*f))). Uue lahendamisfunktsiooniga paranes oluliselt keeruliste lõppvastuste leidmise aeg millisekundites. Järgnevas tabelis on toodud uue ja vana lahendusfunktsiooni lahenduse leidmiseks keskmiselt kulunud aegade võrdlus. Mõõtmiseks on kasutatud Java funktsiooni System.currentTimeMillis(), mis käivitati enne ja pärast meetodi väljakutsumist. Ülesanne 1 Ülesanne 2 Ülesanne 3 Ülesanne 4 Ülesanne 5 Lõppvastus d-b*a c*e+d*f a*e+c*e+ Vana funktsioon Uus funktsioon b*f+d*f c*e+d*f- (a*e+b*f) 32,51 ms 47 ms ms Tööd ei lõpetatud. 33,15 ms 52 ms 296 ms 577 ms 1557 ms Tabel 5. Automaatlahendajate täitmisaegade võrdlus. 3.5 Programmi edasine täiendamine Teksterit saab veel mitmel moel täiendada. Võimalikeks täiendusteks võiks olla: 1. lahendajal mitmetehteliste avaldiste koostamise lubamine; a*g+c*ge*g+b*h+d*h-f*h Tööd ei lõpetatud. 2. lahendusprogrammile kolmanda ja neljanda küsimusteploki lisamine, praegu on võimalik kolme ja nelja küsimusteplokiga ülesandeid koostada, aga lahendusprogramm loeb sisse ainult kaks esimest plokki; 3. lahendusprogramm peaks võimaldama selliste küsimuste avamist, kus üks avaldis on seatud vastavusse mitme küsimusega; 4. negatiivsete arvudega arvutamine; 5. ülesannetes sageli kasutatavate konstantide (näiteks π) lisamine lahendusprogrammi tehete koostamisel; 6. ülesandepüstitusele pildi lisamine, et saaks lahendada joonisega tekstülesandeid; 7. lahenduskäigu faili kaitsmine hilisema muutmise eest. 38

39 Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgiks oli eestikeelsetest matemaatika õpiprogrammidest lühiülevaate koostamine ning aastal loodud ning ja aastal täiendatud tekstülesannete lahendamise programmi Tekster täiendamine. Erinevaid allikaid kasutades õnnestus kokku leida 13 töötavat programmi, mida saaks Eestis matemaatika õpetamisel kasutada. Programmid jaotusid üldistatult viieks erinevaks grupiks: drillimisprogrammid, graafikute joonistamise programmid, illustreerivad programmid, universaalsed matemaatikasüsteemid ning mitmeetapilist lahendamist võimaldav õpitarkvara. Kõrvutades olemasolevaid programme matemaatika ainekavaga, ilmnesid mõned teemad, mille jaoks võiks veel tarkvara arendada. Tabelist sai kinnituse ka see, et tekstülesannete lahendamise oskus on õppekavas omal kohal ning alternatiivsete programmide puudumise tõttu tasub Teksterit kindlasti arendada Töös kirjeldatakse detailselt Teksteri kasutamist: ülesandefailide koostamist, lahendusprogrammi kasutamist tekstülesannete lahendamise harjutamiseks ning harjutamise käigus tekkinud lahenduskäikude vaatamist. Samuti antakse ülevaade töö käigus eelnevale versioonile tehtud parandusest, millest olulisemad olid koostamisprogrammile uue kasutajaliidese tegemine, uue ülesannete automaatlahendaja kirjutamine ning õpilaste lahendusfailide avamise võimalus. Teksteril on kindlasti potentsiaali õpilastele kasulik olla, sest õpetab lahendussammude kaupa lõpptulemuseni jõudmist. Õpilane peab ise moodustama küsimused, millele vastust otsib ning sooritama vastuste leidmiseks tehted. Igas etapis saab kasutaja programmilt ka tagasisidet. Programmi funktsionaalsust on võimalik veel mitmeti täiendada. Näiteks võiks võimaldada ühe sammuga mitmetehteliste avaldiste koostamist, kolmanda ja neljanda küsimusteploki lisamist ning joonistega tekstülesannete avamise võimaldamist. 39

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 3 PK matemaatika.docx

Microsoft Word - Lisa 3 PK matemaatika.docx Lisa 3 Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekava juurde Põhikooli ainekavad Ainevaldkond Matemaatika Ainevaldkonna kohustuslikud kursused: Ainevaldkonda kuulub matemaatika, mida õpitakse alates IV klassist.

Rohkem

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine üksliikmega. Hulkliikme tegurdamine ühise teguri sulgudest väljatoomisega.

Rohkem

AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpi

AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpi AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpitulemused Nädalatundide jaotumine klassiti Hindamine

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase

Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: MATEMAATIKA

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: MATEMAATIKA TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: MATEMAATIKA SISUKORD 1. AINEVALDKOND: MATEMAATIKA 4 1.1. MATEMAATIKAPÄDEVUS JA ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE 4 1.1.1. ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE MATEMAATIKA

Rohkem

KITSAS JA LAI MATEMAATIKA Matemaatikapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemset tundmist, samuti suutlikkust kas

KITSAS JA LAI MATEMAATIKA Matemaatikapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemset tundmist, samuti suutlikkust kas KITSAS JA LAI MATEMAATIKA Matemaatikapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemset tundmist, samuti suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgne

Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgne Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgnevas on 7. 9. klasside olümpiaadi I osa (testi) ning

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

XV kursus

XV kursus KORDAMINE RIIGIEKSAMIKS VI FUNKTSIOONID JA NENDE GRAAFIKUD. TULETISE RAKENDUSED.. Funktsiooni määramispiirkonna ( X ) moodustavad argumendi () väärtused, mille korral funktsiooni väärtus (y) on eeskirjaga

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1 Ruutvormid Denitsioon. P n Ütleme, et avaldis i;j= a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij K ja K on korus, on ruutvorm üle koruse K muutujate x ;;x n suhtes. Maatriksit =(a ij ) nimetame selle ruutvormi

Rohkem

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joonistamise võimalused Turtle mooduli abil. Scratchi

Rohkem

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 3D mänguarenduse kursus (MTAT.03.283) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 Teemad Tee leidmine ja navigatsioon Andmete protseduuriline genereerimine Projektijuhtimine Tee leidmine Navigatsiooni võrgustik (navigation

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

III teema

III teema KORDAMINE RIIGIEKSAMIKS IV TRIGONOMEETRIA ) põhiseosed sin α + cos α = sin tanα = cos cos cotα = sin + tan = cos tanα cotα = ) trigonomeetriliste funktsioonide täpsed väärtused α 5 6 9 sin α cos α tan

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

ma1p1.dvi

ma1p1.dvi Peatükk 1 Funktsioonid ja nendega seotud mõisted 1.1 Reaalarvud ja Arvtelg. Absoluutväärtuse mõiste. Reaalarvudest koosnevad hulgad. Enne arvu mõiste käsitlemist toome sisse mõned hulkadega seotud tähised.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Age Roosi Thonny logifailide analüüsi automatiseerimine Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendajad

TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Age Roosi Thonny logifailide analüüsi automatiseerimine Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendajad TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Age Roosi Thonny logifailide analüüsi automatiseerimine Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendajad: Eno Tõnisson, PhD Heidi Meier, MSc Tartu 2019 Thonny

Rohkem

prakt8.dvi

prakt8.dvi Diskreetne matemaatika 2012 8. praktikum Reimo Palm Praktikumiülesanded 1. Kas järgmised graafid on tasandilised? a) b) Lahendus. a) Jah. Vahetades kahe parempoolse tipu asukohad, saame graafi joonistada

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem