TALLINNA ÄRIPANGA AS AASTA AVALIK KONTSERNI MAJANDUSAASTA ARUANNE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TALLINNA ÄRIPANGA AS AASTA AVALIK KONTSERNI MAJANDUSAASTA ARUANNE"

Väljavõte

1 TALLINNA ÄRIPANGA AS AASTA AVALIK KONTSERNI MAJANDUSAASTA ARUANNE

2 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED AUDIITOR JUHATUSE DEKLARATSIOON TEGEVUSARUANNE KREDIIDIASUTUSE KONTSERNI KIRJELDUS TALLINNA ÄRIPANGA NÕUKOGU JA JUHATUS SEISUGA 31. DETSEMBER TALLINNA ÄRIPANGA SUUREMAD AKTSIONÄRID SEISUGA 31. DETSEMBER AASTA OLULISED MAJANDUSSÜNDMUSED TALLINNA ÄRIPANGA ARENGUSUUNAD AASTAKS RISKID Krediidirisk Tururisk Likviidsusrisk Maarisk Operatsioonirisk Sisekontrollisüsteem DIVIDENDIPOLIITIKA TÖÖTAJAD NORMATIIVID Kapitali adekvaatsus Valuutade netopositsioon Likviidsus Riskide kontsentreerumine SUHTARVUD TALLINNA ÄRIPANGA JA GRUPI KONSOLIDEERITUD BILANSID REITINGUD KOHTUVAIDLUSED RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE TALLINNA ÄRIPANGA JA GRUPI KONSOLIDEERITUD BILANSID JA BILANSIVÄLISED TEHINGUD TALLINNA ÄRIPANGA JA GRUPI KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANDED TALLINNA ÄRIPANGA JA GRUPI KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANDED TALLINNA ÄRIPANGA JA GRUPI OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD LISA 1. RAAMATUPIDAMISARVESTUSE PÕHIMÕTTED LISA 2. NÕUDED KESKPANGALE LISA 3. NÕUDED KREDIIDIASUTUSTELE LISA 4. NÕUDED KREDIIDIASUTUSE KLIENTIDELE LISA 5. NÕUDED LIISINGETTEVÕTJATE KLIENTIDELE LISA 6. TÄHTAJAKS TASUMATA JA EBATÕENÄOLISELT LAEKUVAD NÕUDED JA LAENUD LISA 7. NÕUETE KONTSENTREERUMINE GEOGRAAFILISES LÕIKES LISA 8. NÕUETE JAOTUS MAJANDUSSEKTORITE LÕIKES LISA 9. INVESTEERINGUD LK. Juhatuse esimees: 1

3 LISA 10. PÕHIVARAD LISA 11. MUU VARA LISA 12. VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSTUD KULUD LISA 13. VÕLGNEVUS KREDIIDIASUTUSTELE LISA 14. VÕLGNEVUS KREDIIDIASUTUSE KLIENTIDELE LISA 15. MUUD KOHUSTUSED JA VIITVÕLAD LISA 16. ALLUTATUD KOHUSTUSED LISA 17. AKTSIAKAPITAL LISA 18. INTRESSITULU LISA 19. INTRESSIKULU LISA 20. FINANTSTEHINGUTELT SAADUD PUHASTULU LISA 21. PALGA- JA SOTSIAALMAKSU KULU LISA 22. MUUD HALDUSKULUD LISA 23. ARVESTATUD JA TEGELIKULT MAKSTUD TULUMAKSU SUMMAD NING POTENTSIAALNE TULUMAKSUKOHUSTUS DIVIDENDIDELT LISA 24. BILANSIVÄLISED KOHUSTUSED LISA 25. SEOTUD OSAPOOLED LISA 26. FINANTSINSTRUMENTIDE TEGELIK VÄÄRTUS AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE...47 Juhatuse esimees: 2

4 1. SISSEJUHATUS 1.1 Krediidiasutuse üldandmed Ärinimi: TALLINNA ÄRIPANGA AS Asukoht ja aadress: Vana-Viru 7, Tallinn Registreerinud riik: Eesti Vabariik Registreerimise kuupäev: Registrikood: Register: Tallinna Linnakohtu Äriregister 1.2 Audiitor Audiitori nimi: Veiko Hintsov Audiitori kutse andmise aeg: , litsents nr 328 Audiitoriühingu ärinimi: AS Deloitte & Touche Audit Audiitoriühingu registrikood: Audiitori asukoht ja aadress: Roosikrantsi 2, Tallinn Tallinna Äripanga AS aasta majandusaasta aruanne on koostatud seisuga 31. detsember 2003 ning hõlmab aruandeperioodi 1. jaanuar 2003 kuni 31. detsember Aruanne on koostatud Eesti kroonides ning esitatud miljonites kroonides. Juhatuse esimees: 3

5 1.3 Juhatuse deklaratsioon Juhatus deklareerib oma vastutust Tallinna Äripanga AS majandusaasta aruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:?? majandusaasta aruanne koosneb sissejuhatusest, tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest, audiitori järeldusotsusest ja juhatuse poolt koostatud kasumi jaotamise ettepanekust ning sisaldab krediidiasutuste Avaliku aruande koostamise kord nõuetele vastavat informatsiooni.?? majandusaasta aruandes esitatud andmed ja lisainformatsioon on tõene ning terviklik. Esitatud aruannetes ei ole välja jäetud midagi, mis oleks mõjutanud nende sisu ja tähendust.?? Raamatupidamise aastaaruannete koostamisel on järgitud rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtteid. Käesolev majandusaasta aruanne vastab Eesti raamatupidamise seaduse ja Eesti Panga poolt välja antud määruste nõuetele. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab Tallinna Äripanga AS finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt.?? Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani , on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud. Tallinna Äripanga AS on jätkuvalt tegutsev.?? aasta avalik majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus avalikustatakse 14. mail 2004.?? aasta avalik majandusaasta aruanne esitatakse aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks 28. mail 2004.?? majandusaasta aruanne kinnitati 24. mail aktsionäride üldkoosolekul. Valeri Haritonov Andrei Zukov Tatjana Levitskaja Juhatuse esimees Juhatuse liige Juhatuse liige Juhatuse esimees: 4

6 2. TEGEVUSARUANNE 2.1 Krediidiasutuse kontserni kirjeldus Järgnevalt on toodud Tallinna Äripanga AS (edaspidi ka Tallinna Äripank ja Pank ) konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute üldandmed: Emaettevõte: Tallinna Äripanga AS, asukoht: Vana-Viru 7, Tallinn, pangandus, registreeritud , registrikood , register: Tallinna Linnakohtu Äriregister. Tütarettevõte: TBB Liisingu AS, asukoht: Estonia pst. 3/5, Tallinn, liising ja sarnane finantstegevus, registreeritud , registrikood , register: Tallinna Linnakohtu Äriregister, aktsiakapital EEK, Tallinna Äripanga osaluse suurus 100%. Tallinna Äripanga AS kontserni ja konsolideerimisgrupi vahel erinevusi ei ole. Sellest tulenevalt on käesolevas aruandes kasutatud kontserni puhul mõistet Grupp. 2.2 Tallinna Äripanga nõukogu ja juhatus seisuga 31. detsember Nõukogu: Viljar Veskiväli, nõukogu esimees, Tallinna Äripanga AS-i juhatuse nõunik Aktsiate arv: Valeri Lvovski, nõukogu liige, AS BEM-Mark direktor Aktsiate arv: Aleksander Udaltsov, nõukogu liige, ZAO Luxe du Monde asepresident Aktsiate arv: 0 Madis Kiisa, nõukogu liige, advokaadibüroo Laus ja Partnerid OÜ vandeadvokaat Aktsiate arv: 0 Sergei Gorny, nõukogu liige, ALMAZJUVELIREXPORT juhatuse esimehe esimene asetäitja Aktsiate arv: 0 Juhatuse esimees: 5

7 Juhatus: Valeri Haritonov, juhatuse esimees Aktsiate arv seisuga : Aktsiate arv aastaaruande koostamise ajal: Andrei Zukov, juhatuse liige Aktsiate arv seisuga : Aktsiate arv aastaaruande koostamise ajal: Tatjana Levitskaja, juhatuse liige Aktsiate arv seisuga : Aktsiate arv aastaaruande koostamise ajal: Tallinna Äripanga suuremad aktsionärid seisuga 31. detsember Järgnevalt on esitatud Tallinna Äripangas vähemalt 5% osalust omavate aktsionäride nimed, asukohariigid ja osaluse suurus: Aktsionär Riik Aktsiate arv seisuga Osalus % Aktsiate arv aastaaruande koostamise ajal Osaluse % ALMAZ Trading USA Inc USA ,9% ,9% AS Grand Marketing Eesti ,9% ,9% Danasano AS Eesti ,9% ,9% Leonarda Invest AS Eesti ,6% ,6% AS Exact Consulting Eesti ,3% ,3% Asparagos OÜ Eesti ,3% ,3% Lingard OÜ Eesti ,3% ,3% AS BEM-Mark Eesti ,9% ,9% AS BB-Invest Eesti ,3% ,3% Nensli OÜ Eesti ,2% ,2% Muud Eesti ,4% ,4% Kokku ,0% ,0% aasta olulised majandussündmused 24. mail aastal toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul kinnitati aasta majandusaasta aruanne ja võeti vastu otsus maksta välja dividende koos tulumaksuga kogu summas 3,2 miljonit krooni. 17. veebruaril aastal registreeriti äriregistris aktsiakapitali suurendamine 20 miljoni krooni võrra ja uus aktsiakapital suuruses 104,4 miljonit krooni. Panga tähtajaliste hoiuste ja muude tähtajaliste võlgnevuste kasv ületas aasta taset 1,21 korda. 26. veebruaril aastal lõpetas Tallinna Äripank edukalt üheaastaste võlakirjade emissiooni, kokku summas 20 miljonit krooni. Tallinna Äripanga tütarettevõtte TBB Liisingu AS-i bilansi maht kasvas aasta jooksul 57,3 miljonilt kroonilt 63,9 miljoni kroonini. Juhatuse esimees: 6

8 2003. aasta märtsis liitus Tallinna Äripank rahaülekannete süsteemiga Contact, mis annab meie klientidele võimaluse teostada rahaliste vahendite ülekandmist ühelt eraisikult teisele Contact võrgus osalevates pankades ilma pangaarvet avamata. Klienditeeninduse parendamiseks loodi uusi korrespondentsuhteid 4 uue välispangaga, nende hulgas sellised märkimisväärsed pangad nagu Venemaa Nomos Pank ja Läti Rietumu Bankas aasta juulis alustati uue toote Eurohoius pakkumist. Aasta lõpuks oli nimetatud hoiuste üldsumma üle 1 miljoni krooni. 2.5 Tallinna Äripanga arengusuunad aastaks Tagada Tallinna Äripanga tegutsemine nišipangana, mis pakub oma klientidele kõiki universaalseid pangateenuseid ja komplekslahendusi. Valida eesmärgiks omakapitali suurendamist nii aktsiakapitali kui ka puhaskasumi kasvu arvel. Jätkata Panga infotehnoloogia arendamist. Laiendada Panga laenutegevust. Jätkata tegevust väärismetalliturgudel. 2.6 Riskid RISKIDE JUHTIMISE ÜLDPÕHIMÕTTED Pangandus on seotud riskide võtmisega. Riskide juhtimisel on lähtutud Eesti Vabariigi seadustest ja Eesti Panga poolt kehtestatud piirangutest, samuti heast pangandustavast ning Tallinna Äripanga poolt kinnitatud Riskide juhtimise metoodikast. Riskide juhtimise metoodika põhjal teostatakse dekaadselt monitooringut, jälgimaks pangasiseste normatiivide täitmist. Samuti esitatakse Panga juhatusele ja Aktivate-passivate ja riskide juhtimise komiteele analüütiline raport Riski juhtimise metoodikas ettenähtud finantsriskide normatiividest kinnipidamise kohta. Samas esitatakse efektiivsuse koondnäitajad. Finantsriskide haldamisega tegelevad Pangas Aktivate-passivate ja riskide juhtimise komitee (edaspidi APRJK) ja krediidikomitee: APRJK eesmärgiks on ülesannete lahendamine Panga ressursside optimaalseks juhtimiseks eesmärgiga tagada maksimaalne kasumlikkus võetud riskide taseme juures; krediidikomitee tegeleb kliendi krediidiriski hindamisega ning panga laenuportfelliga seotud riskide juhtimisega. Laenuportfelli optimaalset mahtu arvestatakse igakuiselt ja võrreldakse seda Panga faktilise laenuportfelli mahuga. Riskide juhtimise süsteemi eesmärgiks on riskide vältimine, maandamine ja/või limiteerimine potentsiaalse kahjumi maandamiseks. Kogu vastutus Panga riskipoliitika rakendamise ning kõikidest riskitüüpidest tekkivate kahjude eest lasub Panga juhatusel. Iga Panga poolt võetud riski katteks hoitakse piisavat kogust omakapitali. Juhatuse esimees: 7

9 2.6.1 Krediidirisk Krediidirisk tuleneb tõenäolisest kahjust, mis võib tekkida võlaõiguslikest lepingutest (nt. laenulepingutest) tulenevate kliendipoolsete kohustuste ebakorrektsel täitmisel või mittetäitmisel või muude tegurite tõttu (sh. tagatise ebapiisavus). Oma laenutegevuses juhindub Tallinna Äripank Eesti Vabariigi seadusandlusest ning Tallinna Äripanga normatiivaktidest, sealhulgas juhatuse poolt kinnitatud krediidipoliitikast. Krediidiriski võtmise otsustab kollegiaalselt Panga krediidikomitee. Krediidiriski võtmise, mis ületab 10% panga omavahenditest, peab aktsepteerima ka Panga nõukogu. Panga riskivõtmise põhimõtted on alljärgnevad: 1) risk peab olema hinnatav; 2) risk peab olema nõuetekohaselt tagatud; 3) tagatis peab olema nõuetekohaselt kindlustatud; 4) riskid peavad olema hajutatud erinevate majandusharude ja piirkondade vahel ning tähtaegade ja tagatiste abil; 5) tugeva järelevalvesüsteemiga peab olema tagatud võimalike probleemide avastamine võimalikult varases staadiumis, et vältida ja vähendada laenukahjumeid. Krediidiriski hindamine toimub nii enne laenu väljastamist kui ka hiljem kvartaalselt teostatava monitooringu alusel. Krediidiriski mõõtmine hõlmab endas tegevusi nagu: krediidiklientide senise tegevuse hindamine; juhtkonna ja omanike riskitaseme hindamine; tagatiste hindamine; tagatiste kindlustatus; äriplaani ning esitatud kassavoogude prognooside analüüs ja hindamine; potentsiaalse kliendi usaldusväärsus ja tuntus pangale; positiivne krediidiajalugu; laenutaotleja maariski hindamine, milleks kasutatakse Baseli komitee metoodikat. Väljaantud ja väljaantavad laenud kaetakse täielikult Panga omavahendite ja kaasatud vahendite poolt (sh. sihtotstarbelised laenud ja nõudmiseni hoiused). Ühe laenusaaja kohustused Panga ees ei tohi ületada 10% panga omavahenditest, va. Panga nõukogu otsuse alusel. Ühele majandusharule või tööstusalaharule väljaantud laenude maht ei saa ületada 25% laenuportfellist. Igakuiselt teostatakse laenuportfelli monitooringut, mille käigus vaadeldakse iga üksikut laenu ja klienti eraldi. Hindamisel pöörab Pank tähelepanu laenulepingu tingimuste täitmisele, sh. lepingujärgsete maksete õigeaegsusele, kliendi finantsseisundile, tagatise seisundile ning Pangale vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni esitamisele. Kliendi lepingujärgsete maksete õigeaegsuse ja tema finantsseisundi hindamisel lähtutakse 5- punkti süsteemist, A kuni E, kus A kirjeldab kõige tugevamat ja E kõige nõrgemat klienti. Juhatuse esimees: 8

10 Eraldi hinnatakse kliendi tagatisi lähtudes vormistatud tagatise liigist, tema väärtusest, väärtuse muutusest, tagatise likviidsusest ja tema kindlustamisest. Vaatamata kliendi suurusele pööratakse tähelepanu laenusumma tagastamisele, kas ühe summana lepingu lõpus (nn. bullet-laen) või proportsionaalsete osadena. Bullet-laenud on võetud eritähelepanu alla. Samuti jälgitakse tähelepanelikumalt kliente, kelle kohustused Panga ees ületavad 10% panga netoomavahenditest. Ülalnimetatud algandmete alusel toimub monitooringu käigus Panga laenuportfelli hindamine. Panga juhtkond hindab kvartaalselt ebatõenäoliste laenude ja nõuete laekumise tõenäolisust vastavalt eelpool toodud põhimõtetele. Iga laenukliendi jaoks moodustatakse eraldi laenuprovisjon, millest moodustub kokku panga laenuportfelli provisjon. Kliendi laenuprovisjon koosneb kahest osast: 1) laenu üldprovisjon, mis sõltub laenukliendi krediidireitingust; 2) avatud riskipositsioon, st. laenutagatisega katmata summade provisjon, mis sõltub tagatise väärtuse võimalikest muutustest. Esmaselt hindavad laenuportfelli laenuosakonna töötajad, kelle poolt koostatud provisjoni ülevaate ja ettepanekute alusel otsustab Panga juhatus laenuprovisjonide ulatuse. Laenude jälgimist ning provisjoneerimist kontrollitakse Panga sisekontrolli, finantsinspektsiooni ning audiitori poolt Tururisk Tururisk kujutab endast kahjumi võimalust, mis on põhjustatud ebasoodsatest finantsturgude liikumistest valuutakursside, intressimäärade ja väärtpaberite väärtuse muutustest. Tururisk omab makroökonoomilist iseloomu. Tururiskist on mõjutatavad enamus pangateenustest, sh. laenud, hoiused ja tuletisinstrumendid. Panga jaoks tuleb välja tuua 3 tururiski peamist all-liiget: - valuutarisk; - intressirisk; - volatiilsusrisk. Tururiski juhtimisel juhindub Pank järgmistest reeglitest: - olemasolevate valuutaressursside aktivate samas valuutas nomineerimine; - avatud netovaluutapositsiooni regulatsioon lähtudes Eesti Panga poolt kehtestatud normatiividest on kehtestatud sisesed avatud välisvaluuta positsiooni limiidid valuuta ja instrumentide osas; - siseste normatiivide pidev jälgimine Riskide juhtimise metoodika alusel; Juhatuse esimees: 9

11 - Eesti kroonides väljaantavate pikaajaliste laenude lepingutes on Eesti kroon tagastamisel seotud euroga. Tagatiste turuhinna muutuste risk on maandatud selle kaudu, et Pank laenab raha summas 65% laenutagatise hindamisväärtusest; - valuutariskide maandamiseks kasutatakse tuletisinstrumente (forward- ja swaptehinguid); - erinevate riskide hindamise tulemuste omavaheline seostamine. Tururiskide juhtimisega Pangas tegelevad APRJK, samuti laenuosakonna ja välisarvelduste osakonna töötajad Likviidsusrisk Likviidsus iseloomustab Panga võimet täita endale võetud kohustusi igal konkreetsel ajahetkel, samuti Panga võimet teatud perioodi jooksul muuta ebasoodsat likviidsuse tasandit või vähemalt olemasoleva tasandi konstantsena hoidmist aktiva ja passiva struktuuri muutmise ja lisavõõrkapitali kaasamise abil ning finantspüsivuse suurendamist tulude kasvu näol. Likviidsusrisk tuleneb varade ja kohustuste tähtaegade erinevusest, varade poolel asuvate vahendite realiseerimise kiirusest kohustuste katmiseks, üldisest varade struktuurist ja ühtlasi ka kohustuste intressitundlikkusest. Likviidsusriski juhtimisel juhindub Pank järgmistest reeglitest: - Panga likviidsusriski reguleerimise aluseks on Eesti Panga kohustusliku reservi nõue; - Eesti Panga poolt kehtestatud Krediidiasutuse usaldatavusnormatiivid järgimine; - Pangasisese integraalse likviidsusnäitaja kasutamine iga 10 päeva järel arvestamine kolme erineva faktori alusel; - koefitsientide ja limiitide jälgimine (nii Eesti Panga poolt kehtestatud kui ka Panga siseseid) aluseks on Riskide juhtimise metoodika ja Likviidsuse juhtimise metoodika ; - Panga poolt väljatöötatud stress-testide tulemuste analüüs; - Panga kassas piisava sularaha varu taseme määramine ja hoidmine; - hoiuste ja laenude mahtude prognoosimine, laenude kustutamise graafikute koostamine; - avatud valuutapositsiooni tasakaalustamine; - Panga ressursibaasi stabiilsus tagatakse konkurentsivõimeliste ja atraktiivsete intressimäärade pakkumistega tähtajalistele deposiitidele; - tähtajaliste deposiitide kõrvaldamise ajaline kitsendamine (30-päevaline etteteatamine); - erinevate riskide hindamise tulemuste omavaheline seostamine. Likviidsusriskide juhtimisega tegelevad APRJK ja finantsdirektor. APRJK teostab aktivate monitooringut, kontrolli ja ümberpaigutamist, eesmärgiga saavutada võimalikult optimaalset bilansi struktuuri vastuvõetava likviidsuse tasandi säilitamisel, samas sellist likviidsusreservi säilitamist, et tagada mitteplaaniliste tekkivate finantsvajaduste rahuldamist: tulusate investeerimis- ja laenutehingute tagamine, ettenägematute ja hooajaliste laenunõudluse kõikumiste kompenseerimine ning ootamatute deposiitide kõrvaldamise täiendus. Juhatuse esimees: 10

12 Likviidsusriskide juhtimise strateegilisi küsimusi arutab APRJK regulaarselt mitte vähem kui üks kord kuus. Likviidsuse juhtimise ja sellest tuleneva riski igapäevase haldamisega tegeleb töörühm, kuhu kuuluvad APRJK liikmed ning töötajad raamatupidamis- ja välisarveldusosakonnast. Töörühm kontrollib Panga likviidsustaset pidevalt (igapäevaselt) ning kord nädalas esitab Panga juhatusele oma tegevuse aruande Maarisk Rahvusvahelistes mastaapides tegutsevate krediidiasutuste, sh. Tallinna Äripanga jaoks on oluline hinnata adekvaatselt maariski. Maarisk koosneb kahest komponendist: majanduslikust ja poliitilisest riskist. Majanduslik risk hõlmab üldist majandus- ja finantsjuhtimise taset riigis (nii makromajanduses kui ettevõtetes), riigi konkurentsivõimet maailmaturul, maksebilansi olukorda, rahvusvaluuta stabiilsust jms. Poliitilise riski suuruse määrab poliitilise süsteemi stabiilsus, suhted naaberriikidega ja julgeolekugarantiid. Poliitilise riski hindamisel on mõeldud sellele, kuidas nimetatud tegurid võivad mõjutada omandiõigust. Reaalsed majanduslikud ja poliitilised riskid on omavahel läbipõimunud ja neid tuleb hinnata ühtse tervikuna. Maariski võib defineerida järgmisel viisil: Konverteerimise risk (rahvusvaluuta devalveerimine); Rahaliste vahendite ülekande riskid; Riigi maksevõimetuse risk (default). Maariski maandamiseks kasutab pank järgmisi meetmeid: Konverteerimise risk o Pank ei teosta operatsioone nende riikide valuutadega, mille konverteerimine on piiratud; o Pank ei teosta operatsioone nende riikidega, mille rahvusvaheline maine on ebaselge või ebastabiilne; o Pank ei paiguta oma aktivaid nendesse riikidesse, millede rahvusvaluuta konverteerimine on piiratud. Rahaliste vahendite ülekande riskid o Kõik valuuta ostu-müügi operatsioonid teostatakse läbi diilingusüsteemi REUTERS 2000; o Pank ei ava korrespondentkontosid riikides, millede poliitilised ja/või majanduslikud riskid on kõrged. Riigi maksevõimetuse risk Juhatuse esimees: 11

13 Vastavat riski reguleeritakse läbi range korrespondentpankade valiku. Kasutusel olev limiidisüsteem Maariskide juhtimiseks on võetud kasutusele maa limiitide süsteem. Limiidid on jagatud vastavalt A ja B tsooni riikideks. Maariski limiidid kinnitab APRJK ja panga juhatus. Maariski limiite korrigeeritakse vajadusel korraliselt mitte harvemini, kui üks kord aastas. Vajadusel toimub limiitide korrigeerimine tihedamini. Kõiki ülalnimetatud riske analüüsib, haldab ja kontrollib APRJK ja Panga juhatus. Vajadusel kaasatakse eelpool nimetatud töösse ka vastavaid kogemusi omavaid Panga nõukogu liikmeid Operatsioonirisk Operatsioonirisk tähendab riski, mis pangasiseste või -väliste tegurite mõjul võib negatiivselt mõjutada Panga tegevust ning viia kahjumi tekkimiseni. Nimetatud risk koosneb alljärgnevatest riskidest: infotehnoloogiline risk; protseduuririsk; personalirisk; juriidiline risk. Operatsiooniriski maandamiseks on Tallinna Äripangas tehingute administreerimiseks loodud kontrollisüsteem, mis tagab teostatud tehingutele mitmekordse järelevalve. Minimaliseerimaks infotehnoloogilise riski faktoreid on loodud sisemine infokaitsesüsteem ja protseduurireeglid, mis kõrvaldavad mittesanktsioneeritud juurdepääsu pangasisesele põhiinformatsioonile. Võimaliku protseduuririski maandamiseks kasutab Pank protseduurireegleid, mis peavad tagama toodete igakülgse kaetuse lepingute, kontrolltoimingute ja tõese raamatupidamisliku kajastamisega. Nimetatud süsteemi toimimist ning efektiivsust kontrollivad Panga sisekontrolli teenistus ning jurist, kes viivad protseduurireeglitest kinnipidamise tagamiseks regulaarselt läbi kontrollimisi sõlmitud või sõlmimisel olevatele lepingutele ning teevad analüüse võimalike riskide väljaselgitamiseks. Personaliriski reguleeritakse töötajate valiku ning paigutusprintsiipide abil. Kaadri valiku printsiibiks on eelnevalt hinnata töötaja professionaalset sobivust, kvalifikatsiooni ning lojaalsust. Töötajaile on kehtestatud pädevuse piirid, millede ületamisel ning Pangale sellega kahju tekitamisel kannab töötaja isiklikku varalist vastutust tekitatud kahju ulatuses. Juhatuse esimees: 12

14 Juriidiline risk. Pank kasutab tehingute teostamisel standardseid lepinguid. Kõik lepingute tingimused kooskõlastatakse Panga juristiga ja vajaduse korral tellitakse juriidiline ekspertiis. Märkimisväärset osa krediitide tagamisega seotud lepingutest kontrollitakse notaribüroodes. Kõiki operatsiooniriske kontrollivad ja haldavad Panga juhatus, sisekontrolli teenistus, Panga jurist ning IT-osakond Sisekontrollisüsteem Sisekontrollisüsteem hõlmab Tallinna Äripanga grupi tegevust tervikuna. Sisekontrollisüsteem on nõukogu, juhatuse ja personali kooskõlastatud tegevus, mille ülesandeks on tagada üldiste püstitatud eesmärkide võimalikult efektiivne saavutamine, aruandluse vastamine tegelikkusele ning kehtivate õigusnormide täitmine. Sisekontrollisüsteemi olemasolu ja funktsioneerimise eest vastutab Panga juhatus. Efektiivse sisekontrollisüsteemi tagamine seisneb Panga nõukogu, juhatuse ja sisekontrolli teenistuse kooskõlastatud tegevuses. Iga juhtimistasand täidab sisekontrollisüsteemis oma kindlaid ülesandeid. Nõukogu teostab järelevalvet Panga ja tütarettevõtte tegevuse üle, jälgides juhatuste tööd, kehtestades konsolideerimisgrupi strateegia ning üldised riskijuhtimise põhimõtted. Juhatuse ülesanne on igapäevase äritegevuse korraldamine, sealhulgas iga juhtimistasandi pädevuse määratlemine, ametijuhendite ja sisemiste eeskirjade kehtestamine. Juhatuse liikmed kannavad samuti vastutust kehtivate tegevuskavade ja protseduuride täitmise eest. Sisekontrolli teenistuse eesmärgiks on varade säilimise jälgimine, Panga aktsionäride, hoiustajate ja kreeditoride huvide kaitsmine ning Panga tegevust reguleerivatest õigusaktidest ja heast pangandustavast kinnipidamise jälgimine. Oma eesmärgi saavutamiseks täidab sisekontrolli teenistus ülesandeid, milleks on muuhulgas sisedokumentide kontroll, Panga töös esinevate puuduste otsimine, sisekorraeeskirjade rikkumise, ülesannete täitmata jätmiste ja volituste ületamise juhtumite uurimine ning neile tähelepanu juhtimine ja ettepanekute tegemine nimetatud puuduste kõrvaldamiseks. Sisekontrolli teenistus tegutseb vastavalt Tallinna Äripanga nõukogu poolt kinnitatud tööplaanile. Juhatuse esimees: 13

15 2.7 Dividendipoliitika Tallinna Äripanga dividendipoliitika lähtub üldisest eesmärgist garanteerida aktsionäridele investeeringute säilimine ja väärtuse suurendamine. Seepärast lähtutakse dividendide väljamaksmisel järgmistest põhimõtetest: grupi aruandeaasta finantstulemus peab olema positiivne, st. grupp peab teenima kasumit; väikese panga jaoks vajaliku ja piisava kapitalisatsioonitaseme säilitamine; reservide nõuete täitmine vajalikus mahus. 2.8 Töötajad Grupp Pank Grupp Pank Keskmine töötajate arv Töötajate tasude kogusumma (miljonites kroonides) Juhatuse esimees: 14

16 2.9 Normatiivid Kapitali adekvaatsus Kapitali adekvaatsuse aruanne on koostatud lähtudes Eesti Panga presidendi 2. juuli määruse nr. 12 Krediidiasutuste usaldatavusnormatiivid lisast 1 Krediidiasutuse kapitali adekvaatsuse arvutamise juhend ning aruandluse kord soolo ja konsolideeritud baasil Grupp Pank Grupp Pank 1. Esimese taseme omavahendid Sissemakstud aktsiakapital Üldine pangandusreserv Muud reservid Eelmiste aastate jaotamata kasum Jooksva aruandeperioodi kasum Vähemusosalus (ainult konsolideeritud aruandes) Realiseerimata kursivahed (ainult konsolideeritud aruandes) Negatiivne firmaväärtus (ainult konsolideeritud aruandes) Oma aktsiad (miinusega) Immateriaalne põhivara (miinusega) (0.7) (0.7) (0.9) (0.9) 1.11 Jooksva aruandeperioodi kahjum (miinusega) Teise taseme omavahendid Kokku bruto-omavahendid (1+2) Mahaarvamised bruto-omavahenditest Kokku neto-omavahendid (3-4) Kolmanda taseme omavahendid Riskiga kaalutud varad I kategooria (krediidirisk 0%) II kategooria (krediidirisk 20%) III kategooria (krediidirisk 50%) IV kategooria (krediidirisk 100%) Krediidiriskiga kaalutud bilansivälised tehingud Grupp I Grupp II Kapitalinõue valuutariski katmiseks Kapitalinõue kauplemisportfelli riskide katmiseks Kapitalinõue intressipositsiooni riski katmiseks Kapitalinõue aktsiapositsiooni riski katmiseks Kapitalinõue kaubariski katmiseks Kapitalinõue optsiooniriski katmiseks Kapitalinõue kauplemisportfelli ülekanderiski katmiseks Kapitalinõue kauplemisportfelli krediidiriski katmiseks Kapitalinõue riskikontsentratsiooni piirmäära ületanud kauplemisportfelli krediidiriskile avatud positsioonidelt Kapitali adekvaatsus (5.+6.)/( * *12,5+11.*12,5) Kapitali adekvaatsuse arvutamisel võetakse omavahendite koosseisu 2002.a. auditeeritud kasum, millest on maha arvatud dividendid summas 2.4 miljonit krooni. Juhatuse esimees: 15

17 2.9.2 Valuutade netopositsioon Valuutade netopositsioonid on arvutatud lähtudes Eesti Panga presidendi 2. juuli 2002 määruse nr. 12 Krediidiasutuste usaldatavusnormatiivid lisast 1 Krediidiasutuse kapitali adekvaatsuse arvutamise juhend ning aruandluse kord soolo ja konsolideeritud baasil. Järgnevalt on seisuga esitatud eraldi Grupi ja Panga valuutade netopositsioonid, mis ületavad 1% neto-omavahendite taset. GRUPP Valuuta Bilansiline positsioon Bilansiväline positsioon pikk lühike pikk lühike Netopositsioon EEK + EUR USD PANK Valuuta Bilansiline positsioon Bilansiväline positsioon pikk lühike pikk lühike Netopositsioon EEK + EUR USD Juhatuse esimees: 16

18 2.9.3 Likviidsus Likviidsuse arvutamisel on lähtutud Eesti Panga presidendi 2. juuli 2002 määruse nr. 12 Krediidiasutuste usaldatavusnormatiivid lisast 5 Krediidiasutuse likviidsuse arvutamise juhend ning aruandluse kord. Järgnevalt on seisuga esitatud Panga ja Grupi nõuded ja kohustused tähtaegade lõikes. NÕUDED JA KOHUSTUSED TÄHTAEGADE LÕIKES Nõuded ja kohustused nõudmiseni tähtajaks tasumata kuni 1 kuu 1 kuni 3 kuud 3 kuni 12 kuud 1 kuni 2 aastat 2 kuni 5 aastat üle 5 aasta 1. Panga nõuded Grupi nõuded sh. sularaha ja nõuded pankadele nõuded klientidele muud nõuded Panga kohustused Grupi kohustused sh. võlgnevus pankadele võlgnevus klientidele muud kohustused Juhatuse esimees: 17

19 2.9.4 Riskide kontsentreerumine Riskide kontsentreerumise aruande koostamisel on lähtutud Eesti Panga presidendi 2. juuli 2002 määruse nr. 12 Krediidiasutuse usaldatavusnormatiivid lisast 3 Krediidiasutuse riskide kontsentreerumise arvutamise juhend ning aruandluse kord soolo ja konsolideeritud baasil. Grupp Pank % netoarv/summa omavahenditest arv/summa % netoomavahenditest 1. Suure riskikontsentratsiooniga klientide arv Suure riskikontsentratsiooniga klientide võlakohustused % % Krediidiasutuse seaduse järgi loetakse suure riskiga laenuks laenu, mis ületab 10% krediidiasutuse omavahenditest, ja krediidiasutuse poolt antud suure riskikontsentratsiooniga laenude kogusumma ei tohi ületada 800% krediidiasutuse omavahenditest. Krediidiasutuse või tema konsolideerimisgrupi riskide kontsentreerumine ühe kliendi või omavahel seotud isikute suhtes ei või ühelgi juhul ületada 25% krediidiasutuse või tema konsolideerimisgrupi neto-omavahenditest. Seisuga oli nii Tallinna Äripank kui ka Grupp vastavuses eelpool nimetatud riskide kontsentreerumise piirmääradega. Juhatuse esimees: 18

20 2.10 Suhtarvud Järgnevalt on esitatud olulisemad suhtarvud, mis iseloomustavad Grupi ja Panga tegevust ja aastal. Seejuures on bilansilised näitajad võetud vastava perioodi lõpu seisuga. Suhtarvud Grupp Pank Grupp Pank 1. ROE 6.39% 6.39% 6.83% 6.83% 2. EM PM 15.62% 17.10% 14.45% 14.88% 4. AU 6.37% 6.14% 6.92% 7.03% 5. NIM % % 6. EPS* Hinnavahe % % *2002. a. EPS on ümber arvestatud seoses a. läbiviidud emissiooniga. Ülaltoodud suhtarvud on arvutatud järgmiste valemite alusel: 1. Omakapitali tulukus (ROE): Puhaskasum (kahjum) / omakapital (%) 2. Omakapitali kordaja (EM): Aktivad / omakapital 3. Puhastulukus (PM): Kasum (kahjum) / kogutulud (%) 4. Vara tootlikkus (AU): Kogutulud / aktivad (%) 5. Puhas intressimarginaal (NIM): Neto intressitulu / intressitootvad varad (%) 6. Tulu aktsia kohta (EPS), (EEK): Puhaskasum (kahjum) / keskmine aktsiate arv 7. Hinnavahe (SPREAD): (Intressitulu / intressitootvad varad) (intressikulu / intressikandvad kohustused) Juhatuse esimees: 19

21 2.11 Tallinna Äripanga ja Grupi konsolideeritud bilansid AKTIVA (VARAD) Grupp Pank Grupp Pank Grupp Pank Grupp Pank Grupp Pank 1 Kassa Nõuded Aktsiad ja muud väärtpaberid Tütarettevõtte aktsiad ja osad Immateriaalne põhivara Materiaalne põhivara Muu vara Viitlaekumised ja ettemakstud 8 kulud AKTIVA (VARAD) KOKKU PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) Grupp Pank Grupp Pank Grupp Pank Grupp Pank Grupp Pank 1 Võlgnevus Emiteeritud võlakirjad Muud kohustused Viitvõlad ja ettemakstud tulud Allutatud kohustused Kohustused kokku Omakapital kokku PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU Reitingud Seisuga 31. detsember 2003 puudub Tallinna Äripangal rahvusvaheline reiting Kohtuvaidlused Seisuga 31. detsember 2003 ei ole Tallinna Äripangal ning temaga ühisesse konsolideerimisgruppi kuuluval TBB Liisingu AS-il ühtegi kohtu- ega arbitraažimenetluses olevat asja, millest võiks tulevikus tekkida olulist kahju. Juhatuse esimees: 20

22 3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE Tallinna Äripanga raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali liikumise aruandest ning raamatupidamise aastaaruande lisadest. 3.1 Tallinna Äripanga ja Grupi konsolideeritud bilansid ja bilansivälised tehingud BILANSID SEISUGA JA AKTIVA (VARAD) Lisa Grupp Pank Grupp Pank 1 Kassa Nõuded Nõuded keskpangale Nõuded krediidiasutustele 3,6,7, Nõuded krediidiasutuste klientidele 4,6,7, Nõuded liisingettevõtjate klientidele 5,6,7, Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ja laenud 4,5,6,7,8 (6.9) (6.6) (6.1) (6.1) 3 Aktsiad ja muud väärtpaberid Tütarettevõtte aktsiad Immateriaalne põhivara Muu immateriaalne põhivara Materiaalne põhivara Muu vara Viitlaekumised ja ettemakstud kulud AKTIVA (VARAD) KOKKU PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPIAL) Lisa Grupp Pank Grupp Pank 1 Võlgnevus Võlgnevused krediidiasutustele Võlgnevused krediidiasutuste klientidele Muud võlad Väärtpaberikohustused Emiteeritud võlakirjad Muud kohustused Viitvõlad ja ettemakstud tulud Allutatud kohustused KOHUSTUSED KOKKU Aktsiakapital Muud reservid Jaotamata kasum Aruandeaasta kasum OMAKAPITAL KOKKU PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMA- KAPITAL) KOKKU Juhatuse esimees: 21

23 BILANSIVÄLISED TEHINGUD SEISUGA a. Grupp Pank Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused 1. Tühistamatud tehingud Garantiid ja muud sarnased tühistamatud tehingud Muud tühistamatud tehingud Tühistatavad tehingud Krediidiliinide ja arvelduskrediitide kasutamata osa Juhatuse esimees: 22

24 3.2 Tallinna Äripanga ja Grupi konsolideeritud kasumiaruanded KASUMIARUANDED JA 2002 AASTA KOHTA KIRJE Lisa Grupp Pank Grupp Pank 1 Intressitulu Intressitulu krediidiasutuste tegevusest Intressitulu liisingtegevusest Muu intressitulu Intressikulu Intressikulu krediidiasutuste tegevusest Intressikulu liisingtegevusest Neto intressi kasum/kahjum (+/ ) Tulu väärtpaberitest Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum (+/ ) Kasum/kahjum pikaajalise finantsinvesteeringu müügist (+/ ) Neto teenustasud Teenustasutulu Teenustasukulu Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/ ) Kasum/tulu Kahjum/kulu Administratiivkulud Palgakulu Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse Muud halduskulud Kinnisvarainvesteeringute, materiaalse ja immateriaalse põhivara väärtuse muutus (+/ ) Kasum/tulu Kahjum/kulu Nõuete ja bilansiväliste kohustuste väärtuse muutus (+/ ) Kasum/tulu Kahjum/kulu Muud tegevustulud ja -kulud Muud tegevustulud Muud tegevuskulud Kasum enne maksustamist (+/ ) Dividendide tulumaks Aruandeaasta puhaskasum Juhatuse esimees: 23

25 3.3 Tallinna Äripanga ja Grupi konsolideeritud rahavoogude aruanded RAHAVOOGUDE ARUANDED JA AASTA KOHTA Grupp Pank A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Puhaskasum mitterahalised kulud ja kahjumid, mis on seotud pikaajaliste finantsinvesteeringute, materiaalse ja immateriaalse põhivara või finantseerimistegevusega mitterahalised tulud ja kasumid, mis on seotud pikaajaliste finantsinvesteeringute, materiaalse ja immateriaalse põhivara või finantseerimistegevusega äritegevusega seotud varade muutus äritegevusega seotud kohustuste muutus Neto rahavood äritegevusest B. RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST + sissemaksed väljamaksed Neto rahavood investeerimistegevusest C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST + sissemaksed väljamaksed Neto rahavood finantseerimistegevusest D. KASSA JA RAHA EKVIVALENTIDE* NETO MUUTUS E. KASSA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES F. KASSA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUS * Raha ekvivalendina käsitletakse käesolevas aruandes korrespondentkontot Eesti Pangas ja teistes Eesti pankades. Rahavoogude aruande lisad puuduvad kuna ei ole toimunud mitterahalisi tehinguid, mis kajastuvad rahavoogude aruannetes. Juhatuse esimees: 24

26 3.4 Tallinna Äripanga ja Grupi omakapitali liikumise aruanne OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE JA AASTA KOHTA Kuna Panga ja Grupi omakapitali osas erinevusi ei eksisteeri, siis on järgnevalt esitatud ühine omakapitali liikumise aruanne. Pank ja Grupp Aktsiakapital Reservid Eelmiste perioodide jaotamata kasum Aruandeaasta kasum Kokku Aruandeaasta kasumi suunamine reservidesse Fondiemissioon Aruandeaasta kasum Aruandeaasta kasumi suunamine reservidesse Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide jaotamata kasumisse Väljastatud aktsiad Väljamakstud dividendid Aruandeaasta kasum Juhatuse esimees: 25

27 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1. Raamatupidamisarvestuse põhimõtted Üldine informatsioon - Tallinna Äripank (edaspidi ka Pank ) alustas oma tegevust detsembris Panga peakontor asub Tallinnas, filiaal on Narvas. Panga põhifunktsioonideks on deposiitide võtmine, laenude andmine klientidele ja teistele pankadele, arvelduste ning valuutaoperatsioonide teostamine nii oma klientidele kui ka kaubanduslikel eesmärkidel. Käesolevad raamatupidamise aastaaruanded on koostatud Eesti Vabariigi rahvuslikus valuutas, Eesti kroonides ("EEK") ning esitatud miljonites kroonides, kui ei ole viidatud teistele mõõtühikutele. Eesti kroon võeti kasutusele aasta suvel ning selle kurss on fikseeritud Euro suhtes 1 EUR = EEK. Koostamise põhimõtted - Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded sisaldavad Panga ja tema tütarettevõtte TBB Liisingu AS finantsandmeid. Konsolideeritud on nende ettevõtete aruanded, milles pank omab olulist osalust. Oluliseks on loetud üle 50% hääleõiguse või valitseva mõju omamist teises ettevõttes. Tallinna Äripanga Grupi aruanded hõlmavad TBB Liisingu AS (osalus 100%, asutatud ) finantsaruandeid. Sidusettevõtteid Pangal seisuga 31. detsember 2003 ei ole. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded on koostatud vastavuses Eesti Raamatupidamise seadusele ja Eesti Panga poolt väljaantud määrustele ja üldisele praktikale panganduses. Järgnevalt on kokkuvõtlikult kirjeldatud tähtsamaid põhimõtteid. Konsolideerimine - Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded on koostatud olulistes aspektides kooskõlas Panga arvestuspõhimõtetega. Konsolideerimisel on lähtutud rahvusvaheliselt tunnustatud printsiipidest, mille kohaselt liidetakse ema- ja tütarettevõtete bilansid ja kasumiaruanded rida-realt, elimineerides omavahelised saldod ja käibed. Panga eraldiseisvates aruannetes on investeeringud tütarettevõtetesse kajastatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt korrigeeritakse Tallinna Äripanga investeeringut tütarettevõttesse Pangale kuuluva kasumiosa võrra ja vähendatud tütarettevõtte kahjumi või kasumijaotuse Pangale kuuluva osa võrra. Intressid, teenustasud - Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt. Intresse viivislaenudelt või teistelt laenudelt, milledelt intressi laekumine on ebatõenäoline, ei näidata tuluna. Tekkepõhiseid intresse nendelt laenudelt ei arvestata seni, kuni võlgnevus on kustutatud. Teenustasud ja muud tulud näidatakse tuluna tehingu toimumise hetkel. Makstud teenustasud ja muud kulud kantakse kuludesse nende toimumise hetkel. Juhatuse esimees: 26

28 Välisvaluutas fikseeritud tehingute, varade ja kohustuste arvestus - Välisvaluutas nomineeritud tehingud kajastatakse kroonides majandustehingu toimumise päeva Eesti Panga ametliku kursiga. Monetaarsed varad ja kohustused on ümberhinnatud vastavalt bilansi koostamise kuupäeval kehtinud Eesti Panga ametlikule valuutakursile. Kasum ja kahjum ümberarvestamisest on näidatud kasumiaruandes kasumi (kahjumina) finantstehingutest sellel perioodil, millal nad tekkisid. Põhiliste valuutade vahetuskursid seisuga 31. detsember 2003 ja 2002 olid järgmised: USD 12, ,93642 RUB 0, ,46764 Laenukahjumite provisjonid - Laenude saldo näitab laenude põhiosa jääki, millest on maha arvatud laenukahjumite provisjon. Viivislaenud on defineeritud kui laenud, mille põhiosa või intressi tasumise lepingujärgne tähtaeg on möödunud või Panga juhtkonna arvamusel jäävad lepingujärgne intress või laen laekumata. Pank väljastab klientidele kommerts- ja tarbijalaene kõikjal oma tegutsemisalal. Majanduslik olukord turul võib mõjutada laenusaaja võimelisust kustutada oma laen. Juhtkond ja juhatus on arvestanud seda riski provisjoni määramisel. Eraldised laenukahjumite katteks on kajastatud bilansi koostamise kuupäeval vastavalt Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele ja näitavad tõenäolise kahjumi hinnangulist suurust, mis oli tekkinud bilansi kuupäevaks. Kui arvatakse, et tegemist on viivislaenuga, moodustatakse selle kohta spetsiifiline laenukahjumite provisjon summas, mille laekumine on ebatõenäoline. Selle provisjoni määramisel võetakse arvesse laenudega seotud tagatiste hinnangulist realiseerimisväärtust. Laenukahjumite provisjon koosneb: spetsiifiline provisjon viivislaenudele; spetsiifiline provisjon garantiide tõenäolisele kahjumile; spetsiifiline provisjon kõrgema riskiga laenude tõenäolisele kahjumile. Provisjoni taseme määramisel on arvestatud olulisi teadaolevaid tegureid, mis mõjutavad laenude tagasisaamist ja tagatiste väärtust. Lõplikud kahjumid võivad erineda antud hinnangutest. Need hinnangud vaadatakse läbi perioodiliselt ja kui reguleerimised on vajalikud, näidatakse nad selle perioodi tuludes või kuludes, millal saadi nende kohta informatsiooni. Kliendi finantsolukorrast lähtuvalt on raske hinnata seoses usaldusväärse informatsiooni puudumise tõttu tõenäolist kahjumit. Sellest hoolimata hindasid juhtkond ja juhatus kahjumit nii hästi kui võimalik ja arvavad, et finantsaruannetes näidatud hinnanguline kahjum on põhjendatud, arvestades olemasolevat informatsiooni ja ei erine oluliselt Eesti Panga juhenditest provisjoneerimise kohta. Juhatuse esimees: 27

29 Investeeringud - Panga investeeringud on klassifitseeritud pika- ja lühiajalisteks investeeringuteks. Pikaajalised investeeringud tütarettevõtte aktsiatesse Panga eraldiseisvates aruannetes kajastatakse vastavalt käesoleva lisa peatükis Konsolideerimine kirjeldatud põhimõtetele. Muud pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse on kajastatud soetusmaksumuses, arvates maha kõik alalised väärtuse vähenemised. Lühiajalised finantsinvesteeringud sisaldavad kaubeldavaid aktsiaid ja fondiosakuid, mis kajastatakse turuväärtuses. Kaubeldavate aktsiate ja fondiosakutega seotud realiseeritud ja realiseerimata kasum ning kahjum on kajastatud kasumiaruande real Neto kasum/kahjum finantstehingutelt ostis TBB Liisingu AS hinnaga 1 kroon 100% osaluse OÜ-s Rendmark Kinnisvara. Investeering on kajastatud lühiajalisena, kuna TBB Liisingu AS planeerib selle lähiajal võõrandada. Põhivarad - Põhivarad on bilansis näidatud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kogunenud põhivara kulum. Kui põhivara turuväärtus on püsivalt madalam jääkmaksumusest, siis kirjendatakse kuluks nende summade vahe. Põhivara kulumit on arvestatud lineaarsel meetodil põhivara hinnangulise kasutusea järgi järgnevalt: Hooned Autod Kontoritehnika Parendused renditud põhivarale 50 aastat 7 aastat 4-10 aastat lähtudes rendilepingu tähtajast Põhivaraks loetakse vara maksumusega alates kroonist. Kasum ja kahjum põhivara müügist on kajastatud tuluna või kuluna tehingu toimumise hetkel. Tulumaks - kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei maksa Eestis registreeritud äriühing tulumaksu mitte teenitud, vaid jaotatud kasumilt. Nimetatud seaduse 50 alusel maksustatakse alates aasta 1. jaanuarist äriühingu poolt väljamakstud dividendid tulumaksuga olenemata dividendide saajast. Maksumäär on 26/74 väljamakstud dividendi summalt. Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust Panga vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali dividendidena väljamaksmisel. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis kaasneb kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on ära toodud lisas 23. Dividendide väljamaksmisel tasumisele kuuluvat tulumaksu vähendatakse tütar- ja sidusettevõtjatelt saadud dividendidelt arvutatud 26/74 suuruse osa võrra. Juhatuse esimees: 28

30 Kasutus ja kapitalirent - Kapitalirendiks loetakse renditehingut, mille korral kõik olulised vara kasutamisest tulenevad riskid ja õigused lähevad lepingu jõustumise momendil rendileandjalt üle rentnikule. Kõik teised liisinglepingud klassifitseeritakse kui kasutusrendi lepingud. Grupp kui rendileandja - Kapitalirendi nõuded on Grupi aruandluses kajastatud nõudena Grupi netoinvesteeringuna liisinglepingutest. Kapitalirendilepingutest saadav tulu jagatakse rendiperioodide vahel konstantse tulumäära alusel netoinvesteeringu jäägist lähtuvalt. Renditulu kasutusrendilepingutest kajastatakse perioodi jooksul ühtlasel lineaarsel meetodil. Tuletisinstrumendid - Pank kasutab tuletisinstrumente, sealhulgas välisvaluuta forward - lepinguid ning valuuta-swape, oma tegevusest tuleneva valuutakursiriski juhtimiseks. Välisvaluuta forward-lepingud võimaldavad välisvaluuta ostu/müüki tulevikus kindlaksmääratud kuupäeval vastavalt eelnevalt kokkulepitud kogusele ja hinnale. Valuuta-swapid kujutavad endast kohustust vahetada ühe valuuta rahavood teise vastu. Vastavalt IAS 39 (revised 2000) kajastatakse alates 1. jaanuarist 2001 kõik tuletistehingud bilansis turuhinnas. Valuutaga seotud tuletisinstrumentide turuväärtuse määramiseks kasutab Pank diskonteeritud rahavoogude meetodit. Kõik tuletisinstrumentide väärtuse muutusest tingitud tulud või kulud kajastatakse kasumiaruandes. Pank ei kasuta tuletisinstrumentide puhul hedge accounting põhimõtteid. Seisuga 31. detsember 2003 ja 2002 ei olnud Pangal ühtegi tuletisinstrumendi kohustust. Finantsinstrumentide tegelik väärtus - Finantsinstrumentide tegelikku väärtust hinnatakse lähtuvalt vastavast turuinformatsioonist ja muudest hinnangutest ning eeldustest, nagu lähemalt selgitatud lisas 26. Tegeliku väärtuse hinnangud kaasavad riskide ja olulist tähtsust omavate asjaolude nagu intressimäärade, krediidiriski, ettemaksete jms. hindamist, eriti situatsioonis, kus puudub ulatuslik turg kõneallolevatele instrumentidele. Muutused eeldustes või turusituatsioonis võivad olulisel määral mõjutada tegeliku väärtuse hinnanguid. Regulatiivsed nõudmised - Tallinna Äripank on kohustatud järgima Eesti Panga poolt esitatavaid regulatiivseid nõudmisi, millega määratakse: omavahendite minimaalsuurus; kapitali adekvaatsus; likviidsus; kohustuslik reserv, muud reservid; välisvaluutapositsioonid; investeeringute piirangud; riskide kontsentratsioon. Normatiivide mittetäitmine võib kaasa tuua panga tegevuse piiramise või panganduslitsentsi tühistamise. Juhtkond usub, et Pank on vastavuses kõigi kehtivate seaduste ja normatiividega. Juhatuse esimees: 29

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2002.AASTA 6 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2002.AASTA 6 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2002.AASTA 6 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi 09.veebruari 2000.a. määrusele nr.1 ja Eesti Panga

Rohkem

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidend

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidend TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi 09.veebruari 2000.a. määrusele nr.1 ja Eesti Panga

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem