Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc"

Väljavõte

1 LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012

2 Sisukord 1.1 Õiguslikud aspektid Ülevaade kavandatud detailplaneeringust ja KSH protsessist Detailplaneering KSH eesmärk ja tegevused Metoodika Alternatiivid Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus ja seos planeerimisdokumentidega KSH ulatus Seos planeerimisdokumentidega Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju nimetamine ja selgitus, s.h mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus ja võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale Isikud ja asutused, keda detailplaneeringu alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi detailplaneeringu vastu KSH protsess ja selle tulemuste avalikustamise ajakava KSH ekspertide ja detailplaneeringu koostaja andmed Asjast huvitatud asutuste ja isikute esitatud ettepanekud ja nendega arvestamine Keskkonnaameti ettepanekud KSH programmile ja sellega arvestamine Lisa 1. Pivarootsi külas Uus-Meremäe ja Simo kinnistu detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) algatamine (Hanila Vallavalitsuse korraldus nr 68). Lisa 2. KSH algatamise teade: Ametlikud Teadaanded , Lääne Elu ja Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon nr 7-1.4/286. Lisa 3. Keskkonnaamet Hiiu-Lääne-Saare regiooni nr HLS 6-8/12/ seisukoht KSH algatamise kohta. Lisa 4. Detailplaneeringu põhijoonis-eskiis. Lisa 5. Diplomi ja KMH litsentside koopiad. Lisa 6. Keskkonnaamet Hiiu-Lääne-Saare regiooni nr HLS 6-8/12/ seisukoht KSH programmi kohta. 2

3 1 Sissejuhatus 1.1 Õiguslikud aspektid Hanila Vallavalitsus küsis nr 7-1.4/150 Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni (edaspidi Keskkonnaamet), kui kaitseala valitseja seisukohta Hanila valla Pivarootsi küla Uus-Meremäe (katastriüksuse tunnus 19502:001:0800) ja Simo (katastriüksuse tunnus 19502:001:0420) kinnistute detailplaneeringu (edaspidi detailplaneeringu) KSH algatamise vajalikkuse kohta. Keskonnaamet esitas nr HLS 6-8/12/ oma seisukoha (lisa 3) KSH algatamise kohta. Uus-Meremäe ja Simo kinnistute detailplaneeringuga kavandataval tegevusel on eeldatavalt oluline negatiivne mõju Natura 2000 võrgustiku aladele ja seetõttu tuleks Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemide seaduse (edaspidi KeHJS) 33 lg 1 p 4 alusel algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lõpliku kaalutletud otsuse peab tegema detailplaneeringu algatajana kohalik omavalitsus põhjaliku eelhinnangu alusel. Hanila Vallavalitsuse korraldusega nr 68 algatati Pivarootsi külas Uus-Meremäe ja Simo kinnistute detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (lisa 1). KSH algatamise teade ilmus avalikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes Lääne Elu Hanila vald teavitas KSH algatamisest Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni nr 7-1.4/286 (lisa 2). Hanila valla üldplaneeringuga ei ole vallas korduva üleujutusega ala piiri rannas määratud ja seega tuleb vastavalt Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 35 lõige (3 1 ) lähtuda Hanila vallas ehitamisel ehituskeeluvööndi määramisel ühe meetri samakõrgusjoonest. LKS 35 lõige 4 kohaselt korduva üleujutusega veekogude ranna piiranguvöönd, veekaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd koosnevad üleujutatavast alast ja LKS -des sätestatud vööndi laiusest. LKS 37 lg 1 punkt 1 sätestab ranna piiranguvööndi laiuseks Läänemerel m. LKS 38 lg 1 punkt 2 sätestab ranna ehituskeeluvööndi laiuseks, mererannal 100 m. LKS 39 kohaselt ranna veekaitse vööndi ulatuse ja kitsendused sätestab veeseadus. Veeseaduse 29 lg 2 punkti 1 kohaselt on veekaitsevööndi ulatus tavalisest veepiirist Läänemerel -20 m. Vastavalt LKS 38 lõike 4 punktile 1, ehituskeeld ei laiene hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele hoonele, mis ei jää veekaitsevööndisse Vastavalt LKS 40 lõikele 1 võib ranna ehituskeeluvööndit vähendada, arvestades ranna kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest. Sama paragrahvi lõige 3 sätestab, et ranna ehituskeeluvööndi vähendamine võib toimuda Keskkonnaameti nõusolekul. LKS 40 lõige 4 kohaselt ehituskeeluvööndi vähendamiseks esitab KOV Keskkonnaametile taotluse ja planeerimisseaduse kohaselt: vastuvõetud üldplaneeringu; kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu; vastuvõetud detailplaneeringu, kui kehtestatud üldplaneering puudub. Vastavalt sama 3

4 paragrahvi lõikele 5 hindab Keskkonnaamet ehituskeeluvööndi vähendamise vastavust ranna kaitse eesmärgile ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule. LKS 34 järgi on ranna kaitse eesmärk rannal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. KSH programm koostatakse vastavalt a vastu võetud KeHJS 36 ja avalikustamine toimub vastavalt 37. KSH aruanne koostatakse vastavalt KeHJS 40 lõigetele 2-4 ja avalikustamine toimub sama seaduse 37 ja 41 kohaselt. 1.2 Ülevaade kavandatud detailplaneeringust ja KSH protsessist Detailplaneering Kavandataval detailplaneeringu alal asub maatulundusmaa sihtotstarbega Uus-Meremäe kinnistu (katastritunnus 19502:001:0800; kuni nimetus Uus-Kutsari, pindala 32,74 ha) ja elamumaa sihtotstarbega Simo kinnistu (katastritunnus 19502:001:0420, pindala 0,64 ha). Simo kinnistul paikneb suvila. Uus-Meremäe kinnistul asuvad 2 elumaja koos kõrvalhoonete ja -rajatistega, külalistemaja, 2 lauta (ehitisalune pindala 876m m 2 ) ja paadisadam. Pivarootsi külas Uus-Meremäe ja Simo kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta maatulundusmaa sihtotstarve osaliselt äri- ja elamumaaks. Planeeritavad uusehitised on: Simo kinnistule suvila asemele külalistemaja-konverentsikeskus; Uus-Meremäe maaüksusele teenindava personali eluhoone koos kõrvalhoonega; 24 m kõrgune linnuvaatlustulekahjuseire torn, lammaste varjualused 2 tk; 2 paadikuuri; külaplats ühisürituste korraldamiseks, 2 meremärki ja muul faarvaatri kaitseks. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused järgi asub detailplaneering väärtusliku maastiku ja rohelise võrgustiku alal ning planeerimisel tuleb jälgida väärtuslike maastike ja rohelise võrgustiku alade ehitusja kasutustingimusi. KeHJS 40 lg 1 kohaselt on KSH aruanne detailplaneeringu osa ja seega peab näiteks detailplaneeringu kooskõlastamisel aruande eelnõu detailplaneeringuga kaasas olema. Detailplaneeringu kooskõlastamisel Keskkonnaametis on vajalik, et detailplaneeringu seletuskirjas oleks peatükk KSH tulemuste arvesse võtmise ja vajadusel seiremeetmete rakendamise kohta KSH eesmärk ja tegevused KSH eesmärk on esitada detailplaneeringu lahenditele keskkonnaalaseid ettepanekuid. Vajadusel esitatakse meetmeid, mis leevendaks või ennetaks planeeringu lahendist tulla võivaid negatiivseid keskkonnamõjusid. 4

5 KeHJS 45 lg 1 punkt 1 sätestab, et kui strateegilise planeerimisdokumendi elluviimine võib eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala, siis peab keskkonnamõju strateegilisel hindamisel eelkõige arvestama ala kaitse eesmärke. Uus-Meremäe kinnistu jääb osaliselt nii Rame hoiualale kui ka Puhtu-Laelatu looduskaitsealale. Simo kinnistu asub Rame hoiualal (vt joonis 2). Vastavalt LKS 21 lõikele 1 on Keskkonnaamet Rame hoiuala ja Puhtu-Laelatu looduskaitseala valitsejaks. Rame hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), loodude (6280*) ja lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*) kaitse (Vabariigi Valitsuse a määruse nr 59 Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas muutmine Vabariigi Valitsuse 18. mai a määrus nr 155). Vastavalt LKS 32 lõikele 1 moodustatakse hoiuala loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku soodsa seisundi tagamiseks, kui see ei ole tagatud muul viisil. LKS 32 lõige 2 kohaselt on hoiualal keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti tegevus, mis seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi. Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eekiri 1 on vastu võetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 18. Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitseeeskirja 1 lõike 2 järgi on kaitseala põhieesmärk looduslike ja poollooduslike koosluste ning sealse vee- ja rannikulinnustiku elupaikade kaitse. 1 lõige 5 sätestab, et Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni artikli 2 lõike 1 kohaselt on Puhtu-Laelatu looduskaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala). Uus-Meremäe ja Simo kinnistud jäävad Natura 2000 alade võrgustiku Väinamere linnu- ja loodusalale. KSH protsessi käigus tehtav Natura hindamine esitatakse KSH aruande eraldi peatükis (täpsemalt ptk1.2.3 kolmandas lõigus) KSH peab selgitama, kirjeldama ja hindama strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Kavandatava tegevuse KSH koostamise käigus ja tulemuste alusel esitatakse ettepanekuid kavandatavaks tegevuseks, millega on võimalik vältida või minimeerida negatiivseid keskkonnamõjusid ning edendada säästvat arengut. KSH aruandes käsitletakse mõjutatava looduskeskkonna (maismaa elustik, looduskaitsealad, veerežiim, maastik), sotsiaal-majandusliku keskkonna (sotsiaalmajanduslikud tegurid, sh turvalisus, puhkemajandus, heaolu) ja tehiskeskkonna (hooned ja rajatised) olemust ja mõjutatavust ning reaalsete alternatiivide võrdlust ja tõenäolist arengut, kui strateegilist planeerimisdokumenti ellu ei viida. 5

6 1.2.3 Metoodika KSH metoodikas kasutatakse Eestis üldkasutatavat keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi, mille sisulised etapid on järgmised: algatamine, ülesande püstitamine; kavandatud tegevuse eesmärgi ja vajaduse määratlemine, alternatiivide määratlemine, huvipoolte ja hindamise valdkondade määratlemine, materjali kogumine ja tutvumine, kohtülevaatuste läbiviimine, fooni kirjeldus, mõjude ja leevendusmeetmete analüüs, alternatiivide hindamine ja võrdlemine. KSH protsessis kuuluvad arvestamisele: teemaga haakuvad planeeringud ja arengukavad, ekspertide varasemad kogemused, varasemad lähipiirkonnas tehtud uurimistööd, kohtülevaatused, avalikustamise protsessis esitatud ettepanekud, eksperthinnangud ja muud asjassepuutuvad tööd, publikatsioonid jm. KSH protsessi käigus tehtav Natura hindamine esitatakse KSH aruande ühes peatükis. Natura hindamise läbiviimisel kasutatakse Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt Natura 2000 ala hindamine vastavalt EU loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 nõuetele juhendmaterjale arvestades ka teisi Keskkonnaministeeriumi poolt väljastatud Natura hindamist (Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis. K. Peterson, SEI. Tallinn 2006) käsitlevaid juhismaterjale. Natura hindamine käsitleb kavandatud tegevuse ja selle alternatiivide mõju Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkusele ja kaitse-eesmärkidele. Protseduuriliselt järgitakse KeHJS nõutud etappe: KSH algatamisest teatamine, programmi koostamine ja avalikustamine, KSH programmi heakskiitmine, KSH aruande koostamine vastavalt heakskiidetud programmile ning aruande avalikustamine Alternatiivid Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide hindamise objektiks on detailplaneeringuga haaratud ala ja kontaktala. Keskkonnaameti ettepanekul (lisa 6) on lisatud alternatiiv 2. Alternatiivi lisamise põhjendus on peatükis 7.1 punktis 1. Alternatiiv 1 (A1) detailplaneeringuga kavandatav tegevus: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine osaliselt äri- ja elamumaaks. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek. Simo kinnistule suvila asemele külalistemaja-konverentsikeskuse ehitamine. Uus-Meremäe maaüksusele teenindava personali eluhoone ja kõrvalhoonete ehitamine. 24 m kõrgune linnuvaatlus-tulekahjuseire torni*, lammaste varjualused 2 tk ja 2 paadikuuri ehitamine. Ühisürituste korraldamiseks külaplatsi, 2 meremärki ja faarvaatri kaitseks muuli rajamine. Alternatiiv 2 (A2) ei kavandata paadikuuri I, lammaste varjualuse I** ja külaplatsi rajamist, muus osas ühtib detailplaneeringuga kavandatud tegevusega. 6

7 Alternatiiv 3 (A3) 0-alternatiiv Detailplaneeringuga kavandatud tegevusi ei tehta. *KOV saadud ( ) informatsiooni alusel on linnuvaatlustorn ehitatud. KOV-lt saadud informatsiooni kontrollivad eksperdid KSH programmi avalikustamise protsessis ja arutavad KSH aruande avalikul arutelul. **Lisas 4 oleval detailplaneeringu põhijoonis-eskiisis on paadikuur I viidud paadikuuri II kõrvale. KSH aruandes käsitletakse reaalsete alternatiivsete lahenduste keskkonnamõju ja nende võrdlust ning ettepanekuid olulise keskkonnamõju seireks kavandatavate meetmete rakendamise vajaduse kohta. 2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus ja seos planeerimisdokumentidega 2.1 KSH ulatus Planeeringualal asub Uus-Meremäe kinnistu (katastritunnus 19502:001:0800; pindala 32,74 ha) ja Simo kinnistu (katastritunnus 19502:001:0420, pindala 0,64 ha). Planeeringuala piirneb (vt joonis 1): Põhjast Rätsepa ja Tuka kinnistu. Läänest - Otsa, Jüri, Riise ja Kutsari kinnistute ning Liivi lahega Lõunast Ruilõpp (Pivarootsi laht) ja Vaariku ning Pivarootsi lauter kinnistutega. Idast Tuka ja Kadariku kinnistuga. Joonis 1 Planeeringuala kinnistud ja piirinaabrid. Allikas: Maa-ameti X-GIS Geoportaal. 7

8 2.2 Seos planeerimisdokumentidega KSH käsitleb detailplaneeringu seoseid ja vastavusi: Hanila valla arengukava Kehtestati Hanila Vallavolikogu määrusega nr 90. Hanila valla üldplaneering. Kehtestati Hanila Vallavolikogu a määrusega nr 32. Läänemaa keskkonna arengukava Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused Lääne maakonna visioon aastaks Hanila valla üldplaneeringus on Simo kinnistu tähistatud elamumaana ja Uus-Meremäe kinnistu ala reserveeritud elamumaa. Vastavalt üldplaneeringu p Territooriumite põhiotstarvete ja neile vastavad lubatud katastriüksuse sihtotstarvete liigid, on elamumaal lubatud kõrvalsihtotstarve kuni 25% ärimaaks tingimusel, et see ei riku naabrusõigusi. Seega on planeeritav tegevus kooskõlas valla üldplaneeringuga. Keskkonnaamet omas KSH programmile antud seisukohas (lisa 6) leidis, et kuigi detailplaneeringuga kavandatud maakasutuse sihtotstarvete muutmine on üldplaneeringuga kooskõlas on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, kuna detailplaneeringuga tehakse täiendav ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Antud küsimuses pöördusime KOV poole. KOV leidis, et antud ehituskeeluvööndi vähendamise (edaspidi EKV) küsimus selgub edasise detailplaneeringu menetluse käigus. KSH aruandes käsitletakse EKV vajadust, mittevajadust eraldi peatükis, kuna EKV otsusesel eeldatavalt võib olla oluline mõju rannaelustikule. 3. Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju nimetamine ja selgitus, s.h mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus ja võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale. KSH käsitleb detailplaneeringuga kavandatud tegevustest tulenevaid või kaasnevaid võimalikke keskkonnamõjusid. Nagu joonisest 2 näha jääb Uus-Meremäe kinnistu rand Puhtu-Laelatu looduskaitsealale. Simo kinnistu ja Uus-Meremäe kinnistu rannast kaugemale jääb Rame hoiuala. Ainult Uus- Meremäe kinnistu kirdeosa jääb Rame hoiualast välja. Planeeringualal asuvad kaitsealuste liikide elupaigad on suurendamisel nähtavad. Kaitsealuste liikide elupaigad on kantud ka lisas 4 olevale detailplaneeringu eskiisi joonisele. Kaitsealustest liikidest on planeeringualal esindatud luha-pisitigu (Vertigo geyeri), hänilane (Motacilla flava), punajalg- tilder (Tringa totanus), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), punaselg- 8

9 õgija (Lanius collurio) jt. Planeeringualal tehtavate välivaatuste käigus tuvastatud kaitsealused liigid esitatakse KSH aruandes. Planeeringuga kavandatakse Simo maaüksusel suvila laiendamisega rajada külalistemajakonverentsikeskus. Samas Simo maaüksusel on inventeeritud esmatähtsad elupaigatüübid: kesk- ja lõunaosas (rannas) rannaniidud (1630*) ja põhjaosas (suvila ümbrus) lood e alvarid (6280*). Külalistemaja-konverentsikeskuse rajamisega eeldatavalt suureneb elupaigatüüpidele inimtegevuse negatiivne mõju: võimalik elupaigatüüpide vähenemine, tallamine, elustiku häirimine. Kuna tegemist on kaitstava loodusobjektiga ja Natura 2000 võrgustikku kuuluva alaga, tuleb selgitada välja ja hinnata inimtegevuse suurenemisest tulenevad mõjud, eelkõige olulised negatiivsed mõjud Rame hoiuala kaitseväärtustele. Joonis 2.Planeeringu- ja selle lähiaalal olevad kaitsealused objektid. Allikas: Maa-ameti X- GIS Geoportaal. Kaitseala valitseja esitatud nõuded, ettepanekud ja põhjendused detailplaneeringule ning KSH algatamiseks (lisa 3): Detailplaneeringu eskiislahenduse kohaselt on Uus-Meremäe kinnistu Puhtu-Laelatu looduskaitseala Puhtu-Laelatu piiranguvööndisse jäävale alale kavandatud 2 paadikuuri (edaspidi läänepoolne paadikuur on paadikuur I ja idapoolne paadikuur on paadikuur II), lammaste varjualune (edaspidi lammaste varjualune I) ja külaplats (hõlmab tantsuplatsi, istepinke, lõkkeplatsi ja varjualust) ühisürituste korraldamiseks. Arvestades LKS-s sätestatut, jäävad detailplaneeringu eskiislahenduse järgi 2 paadikuuri, lammaste varjualune I ja külaplats ranna ehituskeeluvööndisse. Paadikuur I ja lammaste varjualune I kavandatud kaitstavale elupaigatüübile lood ja külaplatsi ala on kavandatud elupaigatüübile rannaniidud. 9

10 LKS 3 lg 1 sätestab, et loodusliku elupaiga seisund loetakse soodsaks, kui selle looduslik levila ja alad, mida elupaik oma levila piires hõlmab, on muutumatu suurusega või laienemas ja selle pikaajaliseks püsimiseks vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid toimivad ning tõenäoliselt toimivad ka prognoosimisulatusse jäävas tulevikus. Uus-Meremäe kinnistu Rame hoiualale jäävale alale planeeritakse lammaste varjualuse (edaspidi lammaste varjualune II) ehitamist samuti poollooduslikule kooslusele. Hoiuala üheks kaitse-eemärgiks on poollooduslike koosluste kaitse ja soodsa seisundi säilimine. Poolloodusliku koosluse säilimiseks on karjatamine vajalik tegevus ja seega võib lammaste varjualust lugeda hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamist toetavaks ehitiseks. Arvestades seda, et poollooduslike koosluste säilimine on tagatud lammaste karjatamise tulemusena, on karjatamise positiivne mõju oluliselt suurem kui negatiivne mõju tulenevalt poolloodusliku koosluse pindala vähenemisest lammaste varjualuse ehitamise tõttu. Seetõttu nõustub Keskkonnaamet lammaste varjualuse II kavandamisega, kuid Keskkonnaamet palub varjualuse kavandada selliselt, et Uus-Meremäe ja Simo kinnistute hooldamiseks poleks vaja poollooduslikele kooslustele rohkem kariloomade varjualuseid rajada. Teenindava personali eluhooned on kavandatud hoiuala serva-alale ja 24 m kõrgune linnuvaatlus-tulekahjuseire torn alale, kus ei ole inventeeritud elupaigatüüpe. Nende ehitiste kavandamisele ei ole Keskkonnaametil vastuväiteid. Keskkonnaamet on planeeringu eskiislahenduse ja olemasoleva eelhinnangu põhjal seisukohal, et planeeringuga kavandatav suurendab ala kasutuskoormust, sest plaanitakse olemasoleva suvila laiendamist, ehitades selle asemele külalistemaja - konverentsikeskuse. Kasutuskoormuse suurenemine, mis toimub eeldatavalt peamiselt kevad-suvisel perioodil ehk lindude pesitsemise ajal, võib negatiivselt mõjutada planeeringualal leiduvaid kaitsealuseid linnuliike. Poollooduslike koosluste jätkuva hooldamisega tagatakse küll nende soodne seisund, kuid kasutuskoormuse suurenemine koostoimes ehitustegevuse ja inimmõju suurenemisega suurendab ka kumulatiivset negatiivset mõju. Arvestades detailplaneeringu koostamisel käesolevas kirjas toodud Keskkonnaameti tähelepanekutega, on võimalik tõenäolist negatiivset keskkonnamõju Uus-Meremäe kinnistu osas oluliselt vähendada. Kaitseala valitseja esitatud nõuete ja põhjendustega arvestatakse KSH edasises protsessis ja KSH aruande koostamisel. Eeldatavalt olulisemate keskkonnamõjudena nii ehitamisel kui ka hoonete ja rajatiste ekspluatatsioonil käsitletakse: Mõju taimestikule ja looduskooslustele. Mõju loomastikule ja linnustikule. Mõju merekeskkonnale. Mõju kaitsealadele, kaitse eesmärkidele ja kaitsekorraldusele sh mõju Natura 2000 võrgustiku aladele. Vastavus planeeringutele ja arengukavadele. Sotsiaalsed aspektid- sh mõju inimese tervisele, varale ja heaolule. Kumulatiivne mõju. Tuuakse välja negatiivsed mõjud ja riskid ning vältimise ja leevendamise meetmed. KSH aruandes käsitletakse, analüüsitakse ja hinnatakse mõjusid kaitsealadele ja kaitstavatele objektidele ning võimalikku mõju Natura 2000 võrgustiku alale, sealhulgas 10

11 planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasnevat mõju Natura 2000 ala terviklikkusele ja kaitse-eesmärkidele. Planeeringuala kaugus Eesti Läti riigi merepiiri lähimast punktist on ca 65 km. Mõõdetud Eesti Veeteede Ameti Väinameri ja Liivi laht Paldiskist Ventspilsini (nr 305) kaardilt (1:250000). Detailplaneeringus kavandatu rajamine ning edaspidine ekspluatatsioon olulist piiriülest keskkonnamõju ei põhjusta, kuna antud tegevused on väikesemahulised, lühiajalised ja toimuvad lokaalselt planeeringuala piires. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju. 4. Isikud ja asutused, keda detailplaneeringu alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi detailplaneeringu vastu Eesti Keskkonnaühenduste Koda Hanila valla elanikud Hanila Vallavolikogu ja Vallavalitsus Keskkonnaamet Lääne Maavalitsus Maa-amet Naaberkinnistute omanikud 5. KSH protsess ja selle tulemuste avalikustamise ajakava - Hanila Vallavalitsuse korraldusega nr 68 algatati Pivarootsi külas Uus- Meremäe ja Simo kinnistute detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (lisa 1). - KSH algatamise teade ilmus avalikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes Lääne Elu Hanila vald teavitas KSH algatamisest Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni nr 7-1.4/286 (lisa 2). - Detailplaneeringute koostamise algatamise ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamise otsustega sai tutvuda Hanila Vallavalitsuses aadressil Keskuse tee 3, Kõmsi küla, Hanila vald, Lääne maakond ja - Eksperdid koostöös strateegilise planeerimisdokumendi koostajaga koostavad KSH programmi ja annavad selle strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldajale (edaspidi Hanila Vallavalitsus). - Hanila Vallavalitsus saadab vastavalt KeHJS 36 lõige 3 KSH programmi seisukoha võtmiseks Keskkonnaametile (KSH järelevalvaja ja kaitseala valitseja). - Keskkonnaameti seisukoha alusel eksperdid koostöös planeerijaga täiendasid KSH programmi ja planeerija esitas selle koos detailplaneeringu eskiisiga Hanila Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamiseks. - Hanila Vallavalitsus korraldab vähemalt 14 päevase kestvusega detailplaneeringu eskiisi ja KSH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu. Avaliku väljapaneku ja arutelu toimumisest teatamine toimub vastavalt KeHJS 37 lõige 1. 11

12 - Eksperdid koos DP koostajaga täiendavad avalikustamise materjalide alusel KSH programmi. Täiendatud KSH programmi koos nõutud koopiate ja avaliku aruelu protokolliga esitab Hanila Vallavalitsus (KeHJS 39 lõige 1) KSH järelevalvajale heakskiitmiseks. - KSH järelevalvaja teatab oma otsusest 14 päeva jooksul vastavalt KeHJS 39 lõige 2. KSH läbiviimine ja aruande koostamine toimub heakskiidetud KSH programmi alusel. Peale KSH programmi heakskiitmist koostöös detailplaneeringu koostajatega koostavad KSH eksperdid KSH aruande. - Valminud KSH aruanne avalikustatakse ja korraldatakse avalik arutelu. Erinevuseks KSH programmi avalikustamisest on see, et vastavalt KeHJS 41-le on väljapaneku tähtaeg vähemalt 21 päeva. Enne arutelu peab kõigil soovijatel olema võimalik KSH aruandega tutvuda vähemalt 21 päeva jooksul avalikul väljapanekul ning saama esitada aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi. - KSH aruande avalikustamine peab toimuma KeHJS 41 sätestatud korras arvestades sama paragrahvi kolmes lõikes tooduga. - Peale KSH aruande avalikku arutelu täiendavad eksperdid aruannet avaliku arutelu protokolliga, avalikustamise käigus esitatud ettepanekutega, vastavate lisade ja materjalidega ning annavad Hanila Vallavalitsusele, kes saadab KSH täiendatud aruande Keskkonnaametile heakskiitmiseks. - KSH aruande heakskiitmine toimub menetluse etapis, kus detailplaneeringu põhilahendused enam ei muutu, reeglina peale detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumist. See väldib olukorra, kus detailplaneeringu põhilahenduste muutudes võib tekkida vajadus KSH menetluse uuesti algatamiseks või mingite etappide kordamiseks. - Vastavalt KeHJS 42 lõige 2 teatab järelevalvaja oma otsuse 30 päeva jooksul. Planeerimisdokumendi teavitamine peab toimuma vastavalt KeHJS 44 lõigetele 1 ja 2. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja teatab strateegilise planeerimisdokumendi kehtestamisest elektrooniliselt, liht- või tähtkirjaga 14 päeva jooksul kehtestamise otsuse tegemisest arvates: käesoleva seaduse 33 lõikes 6 ja 36 lõike 2 punktis 3 nimetatud asutustele ja isikutele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise järelevalvajale. Strateegilise planeerimisdokumendi kehtestamisest teatamise korral tuleb tagada, et käesoleva seaduse -des 33 ja 36 nimetatud asutustele ja isikutele ning piiriülese keskkonnamõju hindamisel osalenud mõjutatavale riigile oleks kättesaadav: 1) kehtestatud strateegiline planeerimisdokument; 2) ülevaade strateegilises planeerimisdokumendis keskkonnakaalutluste arvessevõtmisest; 3) ülevaade strateegilises planeerimisdokumendis keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemuste arvessevõtmisest; 4) ülevaade strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel peamiste alternatiivsete võimaluste hulgast valiku tegemise põhjustest; 5) strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva võimaliku olulise keskkonnamõju seireks kavandatud meetmete kirjeldus. Tabelis 1 on Hanila valla Pivarootsi küla Uus-Meremäe ja Simo kinnistute detailplaneeringu KSH protsessi korralduse ajakava. 12

13 Tabel 1 Jk KSH etapid Tegevuse kirjeldus ja läbiviija Kestvus nr 1. KSH programm Koostamine ja esitamine Hanila Vallavalitsusele 5 päeva (detailplaneeringu koostamise korraldaja). Eksperdid koostöös strateegilise planeerimisdokumendi koostajaga. 2. KSH programmi Hanila VV saadab vastavalt KeHJS 36 lõige 3 3 päeva kohta seisukoha küsimine KSH programmi seisukoha võtmiseks Keskkonnaametile. 3 KSH programmi kohta seisukoha KA esitab oma seisukoha KSH programmile. 30 päeva esitamine 4 KSH programmi täiendamine 5 KSH programmi avalikustamisest teatamine 3. KSH programmi avalik väljapanek 4. KSH programmi avalik arutelu 5. KSH programmi täiendamine 6. KSH programmi heakskiitmine 7. KSH aruande koostamine 9. KSH aruande ja DP eelnõu avalikustamisest teatamine 10. KSH aruande ja DP eelnõu avalik KA seisukoha alusel eksperdid koostöös planeerijaga täiendavad avalikustamiseks Hanila vallale esitatavat KSH programmi. Hanila VV korraldab avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest teatamise vastavalt KeHJS 37 lõige 1 Hanila VV korraldab vähemalt 14 päevase kestvusega avaliku väljapaneku. Hanila VV korraldab programmi tutvustamiseks avaliku arutelu. Osalejad: avalikkus, arendaja, planeerija, eksperdid, KSH järelevalvaja (KA). Eksperdid koos DP koostajaga täiendavad avalikustamise materjalide alusel KSH programmi. Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja (projekteeria) saadab KSH programmi kohta liht- või tähtkirjaga saatnud isikutele selgituskirja esitatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamise või mittearvestamise kohta ning vastused küsimustele. Täiendatud KSH programmi koos nõutud koopiate ja avaliku aruelu protokolliga esitab Hanila VV (KeHJS 39 lõige 1) KSH järelevalvajale heakskiitmiseks KSH järelevalvaja otsustab 14 päeva jooksul KSH programmi heakskiitmise või heakskiitmata jätmise Eksperdid lähtudes heakskiidetud KSH programmist koostavad koostöös planeerijaga KSH aruande Hanila VV poolt toimub avalikustamine ja sellest teatamine vastavalt vastavalt KeHJS 37 lõige 1 ja KeHJS 41 lõige 1. Hanila VV korraldab vastavalt KeHJS 41 lõige 2 koos strateegilise planeerimisdokumendi päeva Vähemalt 14 päeva. 1 päev 5 päeva 14 päeva 22 päeva 3-5 päeva Vähemalt 21 päeva 13

14 väljapanek 11. KSH aruande ja DP eelnõu avalik arutelu 12. KSH aruande täiendamine eelnõuga vähemalt 21 päevase kestvusega avaliku väljapaneku. Arendaja korraldab aruande tutvustamiseks avaliku arutelu. Osalejad: avalikkus, arendaja, planeerija, eksperdid, järelevalve. Eksperdid täiendavad avalikustamise materjalide alusel KSH aruannet. Planeerija saadab KSH aruande kohta liht- või tähtkirjaga saatnud isikutele selgituskirja esitatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamise või mittearvestamise kohta ning vastused küsimustele. Peale avalikustamise materjalidega KSH aruande täiendamist ekspertide poolt esitab Hanila VV aruande KSH järelevalvajale heakskiitmiseks. KSH järelevalvaja teeb otsuse 30 päeva jooksul. 1 päev 20 päeva 13. KSH aruande heakskiitmine 30 päeva Tabelis 1 toodud ajakava on KeHJS-st lähtuv võimalik KSH lühim menetlus kuni KSH aruande heakskiitmiseks esitamiseni 181 (176) päeva sellest 59 päeva tööde teostamiseks. Uuringute tegemise aega ei ole sees, see toimub paralleelselt menetluse käigus. Antud ajakava on võimalik, ainult sel juhul, kui ei tekki takistusi detailplaneeringu ja KSH menetluse protsessis.. KOV andmetel KSH programmi avalikustamine toimub koos detailplaneeringu eskiis tutvustusega. Avalikustamise materjalide alusel täiendatakse nii KSH programmi kui ka detailplaneeringut. KSH programmi täiendavad eksperdid koostöös planeerijaga. Kuna KSH on KSH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu toimub koos strateegilise planeerimisdokumendi eelnõu väljapaneku ja avaliku aruteluga. Avaliku väljapaneku kestuseks on mitte vähem kui 21 päeva. 6. KSH ekspertide ja detailplaneeringu koostaja andmed Keskkonnamõju strateegilise hindamise töögruppi juhib KeHJS 34 lõige 3-le vastav OÜ Corson keskkonnaekspert Toomas Liiv (lisa 5, diplom nr , punktid 45 ja 46; tegevuslitsents nr KMH0119). Töögrupp: Toomas Liiv - OÜ Corson, litsentseeritud keskkonnaekspert (tegevuslitsents nr KMH0119 annab õiguse hinnata järgmiste tegevus- ja mõjuvaldkondade keskkonnamõju: tegevusvaldkonnad energeetika, reoveekäitlus, vesi ja kanalisatsioon, veeteede ja sadamate ehitus, veekogu süvendamine ja veekogusse tahkete ainete kaadamine, ehitus, teenindus; mõjuvaldkonnad pinnas- ja maastik, hüdrodünaamika ja rannaprotsessid, soojus, veesaaste ja veetase), planeerimise ekspert, töögrupi juht. 14

15 Peeter Vissak- bioloog. Tatjana Tihhomirova- OÜ Corson, tehnorajatised ja -võrgud. Uno Liiv OÜ Corson, tehnikadoktor, planeerimine. Kalev-August Parksepp OÜ Corson projektijuht, litsentseeritud keskkonnaekspert (tegevuslitsents nr KMH0120 annab õiguse hinnata järgmiste tegevus- ja mõjuvaldkondade keskkonnamõju: tegevusvaldkonnad põllumajandus, maaparandus, metsamajandus, jäätmekäitlus, vesi ja kanalisatsioon, puhkemajandus ja haljastus, transport ja liiklus; mõjuvaldkonnad pinnas- ja maastik, jäätmeteke, maismaa taimestik, mets, kaitstavad loodusobjektid, Natura hindamine). Vajadusel kaasatakse KSH protsessi käigus lisaeksperte. Detailplaneeringu kehtestaja: Hanila Vallavolikogu (aadress: Keskuse tee 3, Kõmsi Hanila vald Läänemaa, tel: , faks: , e-post: Detailplaneeringu koostamise ja KSH algataja ning koostamise korraldaja: Hanila Vallavalitsus (aadress: Keskuse tee 3, Kõmsi Hanila vald Läänemaa, tel: , faks: , e-post: Detailplaneeringu koostaja: OÜ ConArte (Tartu mnt 84a, Tallinn). KSH järelevalvaja: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni (aadress: Kiltsi tee 10, Haapsalu, tel: , Keskkonnamõju strateegiline hindaja: OÜ Corson, Akadeemia tee 21d-201, Tallinn (e-post: Kontaktisik Toomas Liiv, kontakt tel: , e-post: 7. Asjast huvitatud asutuste ja isikute esitatud ettepanekud ja nendega arvestamine 7.1 Keskkonnaameti ettepanekud KSH programmile ja sellega arvestamine Hanila Vallavalitsus saatis nr 7-1.4/461 Hanila valla Pivarootsi küla Uus- Meremäe ja Simo kinnistute detailplaneeringu KSH programmi Keskkonnaametile seisukoha saamiseks. Lisas 6 on Keskkonnaamet Hiiu-Lääne-Saare regiooni nr HLS 6-8/12/ seisukoha KSH programmi kohta. Keskkonnaameti nummerdatud ettepanekud lisas 6 oleva kirja järjestuses ja all on punktidena nendega arvestamine: 15

16 1. Keskkonnaamet kirjaga nr HLS 6-8/12/ juhtis tähelepanu asjaolule, et Uus-Meremäe kinnistule detailplaneeringuga kavandatud paadikuur I, lammaste varjualune I ja külaplatsi asukoht on vastuolus Puhtu-Laelatu looduskaitseala põhieesmärkidega, kuna ehitamise tulemusel väheneb kaitstavate elupaigatüüpide pindala ja halveneb looduslike elupaikade soodne seisund. Seega tulenevalt LKS-st ja Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eesmärkidest ei ole lubatud detailplaneeringuga kavandada Uus-Meremäe kinnistu rannaniidu alale külaplatsi, loo-alale paadikuuri I ja lammaste varjualust I. Keskkonnaameti hinnangul on vajalik KSH programmi täiendada, lisades KSH programmi peatükki alternatiivi, milles käsitletakse vaid nende ehitiste planeerimist, mida Keskkonnaamet kaitseala valitsejana on oma eelnimetatud kirjas aktsepteerinud, ja jäetakse välja need, mida kaitseala valitseja hinnangul kaitstavale elupaigatüübile ehitada ei saa. KSH programmi peatükki on lisatud alternatiiv milles ei kavandata paadikuuri I, lammaste varjualuse I ja külaplatsi rajamist. 2. KSH programmi peatükis 2.2 on välja toodud, et planeeritav tegevus on kooskõlas Hanila valla üldplaneeringuga, kuna üldplaneeringus on Simo kinnistu tähistatud elamumaana ja Uus-Meremäe kinnistu reserveeritud elamumaana. Kuigi detailplaneeringuga kavandatud maakasutuse sihtotstarvete muutmine on üldplaneeringuga kooskõlas, on Keskkonnaameti hinnangul ikkagi tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, kuna detailplaneeringuga tehakse täiendav ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Antud küsimuses pöördusime KOV poole. KOV leidis, et antud ehituskeeluvööndi vähendamise (edaspidi EKV) küsimus selgub edasise detailplaneeringu menetluse käigus. KSH aruandes EKV vajadust, mittevajadust käsitletakse eraldi peatükis, kuna EKV otsusesel on eeldatavalt oluline mõju rannaelustikule. 3. KSH programmi peatükkide ja 3 teksti mitmed lõigud on sõna-sõnalt samad, mis Keskkonnaameti kirjas nr HLS 6-8/12/ Vastavalt KeHJS 36 lg 1- le koostab KSH programmi keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert koostöös strateegilise planeerimisdokumendi koostajaga. KSH programmi senine koostamine on valminud ekspertidel koostöös planeerijaga. Arvestades tähelepanu juhtimisele on peatükke ja 3 korrigeeritud. Vastavalt KeHJS 36 lõige 2 punktile 6 KSH programm kirjeldab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asutuse ja isiku esitatud seisukohti. Antud juhul Keskkonnaameti seisukohtadega kirju. Esimene kirjas nr HLS 6-8/12/ (lisa 3) esitas Keskkonnaamet kaitsealade valitsejana oma seisukohad (põhjendustega nõuded ja ettepanekud) KSH algatamise kohta. Teises kirjas KSH programmi kohta (lisa 6) esitas Keskkonnaamet oma seisukohad kui KSH järelevalvaja ja kaitsealade valitseja. Kasutades KSH programmis seisukohtades esitatud ettepanekuid ja nõudeid terviklõikudena olid ja on kasutatud viiteid allikale. 4. Peatükki 3 peaks Keskkonnaameti hinnangul lisama käsitletavate eeldatavalt olulisemate keskkonnamõjude hulka ka mõju merekeskkonnale, sest muuli rajamine merre mõjutab eeldatavalt ka merekeskkonda. Ettepanekut arvestades on peatükki 3 eeldatavalt olulisemate keskkonnamõjude loetelule lisatud mõju merekeskkonnale. Merekeskkonnale avalduvate mõjude väljaselgitamiseks on kavandatud teha KSH protsessis matemaatiline modelleerimine. KSH aruandes esitatakse 16

17 modelleerimise tulemused ja nende tulemustele vastavalt esitatakse merekeskkonnale avalduvate mõjudele leevendusmeetmed. 5. Samuti peaks peatüki 3 punkti alla Mõju kaitsealadele, kaitse eesmärkidele ja kaitsekorraldusele lisama sh mõju Natura 2000 võrgustiku aladele. Ettepanekut arvestades on peatükki 3 eeldatavalt olulisemate keskkonnamõjude loetelus Mõju kaitsealadele, kaitse eesmärkidele ja kaitsekorraldusele sh mõju Natura 2000 võrgustiku aladele. 6. Keskkonnaameti hinnangul tuleks programmi täiendada eeldatava ajagraafikuga. KeHJS 36 lg 2 p 4 kohaselt peab KSH ajakava tulenema strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ajakavast ja kuna KSH on tihedalt seotud planeeringu koostamisega (peab moodustama tervikprotsessi, et täita eesmärk arvestada KSH tulemusi planeeringu koostamisel ja kehtestamisel), teeb Keskkonnaamet ettepaneku lisada ajakavasse ka planeeringu koostamise ajakava, sidudes kavas omavahel planeeringu ja KSH etapid (nt KSH ja planeering oleks mõistlik avalikustada koos jne). KOV teatel KSH programmi avalikustamine toimub koos detailplaneeringu eskiis tutvustusega. KSH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu toimub koos strateegilise planeerimisdokumendi eelnõu väljapaneku ja avaliku aruteluga. Avaliku väljapaneku kestuseks on mitte vähem kui 21 päeva. Peatükki 5 on korrigeeritud. 7. Keskkonnaameti hinnangul peaks keskkonnamõjude hindamise käigus erilist tähelepanu pöörama Natura hindamisele. Praeguses programmis on hindamise eesmärgina toodud, et KSH eesmärk on esitada detailplaneeringu lahenditele keskkonnaalaseid ettepanekuid, mis leevendaks või ennetaks planeeringu lahendist tulla võivaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Kui strateegilise planeerimisdokumendi elluviimine võib eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala, peab keskkonnamõju strateegilisel hindamisel eelkõige arvestama ala kaitse eesmärke (KeHJS 45 lg 1 p 1). Arvestatud: peatükki algusest on lisatud lõik: KeHJS 45 lg 1 punkt 1 sätestab,et kui strateegilise planeerimisdokumendi elluviimine võib eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala, siis peab keskkonnamõju strateegilisel hindamisel eelkõige arvestama ala kaitse eesmärke. Järgmised peatüki 7 alapeatükid koostatakse peale KSH pogrammi avalikustamist 17

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - KSH_programm.doc

Microsoft Word - KSH_programm.doc Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc TALLINNA LINNAS PIRITA LINNAOSAS RANDVERE TEE 82A JA 88A KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE Töö nr. 1103 Tellija: Tallinna Keskkonnaamet Koostaja: Corson OÜ Tallinn

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM (12.03.2014) Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul Töö number 2019-0047 Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti 34 90504, Haapsalu Telefon: 4725300; e-post: hlv@haapsalulv.ee Registrikood: 75012802 Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Voikula-tuuliku-keskkonnamoju-eelhinnang_

Voikula-tuuliku-keskkonnamoju-eelhinnang_ Tellija Estwind Energy OÜ Dokumendi tüüp KSH eelhinnang Kuupäev Jaanuar 2011 Lepingu nr 2010_0198 MUHU VALLAS VÕIKÜLA KÜLAS METSA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU EELHINNANG Versioon 02 Printimise

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus 2018 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt... 4 2.1 Üldplaneering ja selle

Rohkem

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Reet Alev Pajusi Vallavalitsus info@pajusi.ee Teie 08.11.2016 nr 7-1/1032-42 Meie 28.11.2016 nr 6-3/16/12593-4 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsuse määruse Raadi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

(Microsoft Word - V\344ndra_DP_KSH_EH_ _alkranel)

(Microsoft Word - V\344ndra_DP_KSH_EH_ _alkranel) Vändra vald, Suurejõe küla Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang (10.05.2016. a) Töö tellija: Vändra Vallavalitsus Töö koostaja:

Rohkem

saaremaa-bridge-EIA-NGO-comments.PDF

saaremaa-bridge-EIA-NGO-comments.PDF Maanteeamet Pärnu mnt 463 a 10916 Tallinn Koopia: Keskkonnaministeerium Narva mnt 7 a 15172 Tallinn Tartus, 01. septembril 2005.a. KOMMENTAARID Saaremaa püsiühenduse esialgse keskkonnamõju hindamise aruandele

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Programm Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles kirjeldatakse kavandatavat tegevust, määratakse

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaame

Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaame Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori 03.01.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2017 2026 Keskkonnaamet 2016 1. SISSEJUHATUS... 4 1.2. MAAOMAND JA MAAKASUTUS...

Rohkem

Töö number Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, Tallinn Telefon: e-post: Kuup

Töö number Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, Tallinn Telefon: e-post: Kuup Töö number 2018-0013 Tellija E.L.L. Kinnisvara AS Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, 12915 Tallinn Telefon: +372 664 5808 e-post: info@skpk.ee Kuupäev 7.03.2018 Registrikood: 11255795 Lääne-Harju vallas

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013

Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013 2 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SISUKORD 1 Ülevaade planeeringu vajadusest, eesmärkidest

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDOSA... 6 1.1. ALA ISELOOMUSTUS...

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

VaLGA VALLA ÜLDPLANEERING

VaLGA VALLA ÜLDPLANEERING VALGA VALLA ÜLDPLANEERING Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus Versiooni kuupäev 26.11.2018 Valgas 2018 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. PLANEERINGUALA ASUKOHT,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-186 186 Asukoht (L-Est 97) X 6415848 Y 670373 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula Varese lõigu

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015 Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025 Keskkonnaamet 2015 Vastavalt looduskaitseseaduse 25. on kaitsekorralduskava kaitstavate loodusobjektide alapõhise kaitse korraldamise aluseks: Kaitsekorralduskava

Rohkem

Microsoft Word - planeering_ _heakskiitmiseks

Microsoft Word - planeering_ _heakskiitmiseks LÄÄNE VIRUMAA MAAKONNAPLANEERING LÄÄNE-VIRU MAAKONNA RANNIKUALA TEKSTIOSA Lääne-Viru Maavalitsus OÜ E-Konsult 2011 PLANEERINGU LÜHIKOKKUVÕTE EERINGU LÜHIKOKKUVÕTE Maakonnaplaneeringu ala paikneb Lääne-Viru

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024 1 Foto: R. Kalamees SISUKORD SISUKORD... 2 Lühendid... 4 1. Sissejuhatus... 6 1.1. Ala iseloomustus... 6 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid...

Rohkem

TÕSTAMAA VALLAVALITSUS

TÕSTAMAA VALLAVALITSUS MANIJA SAARE TEEMAPLANEERING 2 Manija saare teemaplaneering Manija saare teemaplaneering 3 TÕSTAMAA VALLAVALITSUS MANIJA SAARE TEEMAPLANEERING Tartu-Tõstamaa 2012 4 Manija saare teemaplaneering Manija

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem