Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö"

Väljavõte

1 Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu Merlin Kalle Projektijuht-planeerija Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7 (nr ) E-Piim Tootmine AS Töö koostamisest huvitatud isik Raekoja plats Tartu tel Maakri Tallinn tel Hendrikson & Ko

2

3 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering 3 SISUKORD SISUKORD... 3 A SELETUSKIRI SISSEJUHATUS PLANEERINGU LÄHTEDOKUMENDID JA KIRJAVAHETUS, OLEMASOLEV OLUKORD JA LÄHIPIIRKONNA ANALÜÜS Kirjavahetus Alusplaan Olemasoleva olukorra ja planeeringuala lähipiirkonna kirjeldus ja analüüs Planeeringuala asukoht Planeeringuala katastriüksused Liikluskorraldus Hoonestus Heakorrastus Tehnovõrgud Lähipiirkonna linnaehituslik kirjeldus ja analüüs Vastavus strateegilistele planeerimisdokumentidele DETAILPLANEERINGU PLANEERIMISETTEPANEK Planeeringuala kruntideks jaotamine Krundi hoonestusala Krundi ehitusõigus Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad Veevarustus Olmereoveekanalisatsioon Sademe- ja jääkvee ärajuhtimine Tuletõrje veevarustus Elektrivarustus Soojusvarustus Telekommunikatsioonivarustus Päikesepaneelide rajamise ala Juurdepääsuteede asukohad ja liiklus- ning parkimiskorraldus Ehitiste arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused Haljastuse ja heakorra põhimõtted Ehitistevahelised kujad Kuritegevuse riske vähendavad tingimused Keskkonnatingimuste seadmine Planeeringuga kaasnevad majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud... 24

4 4 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Välisõhu kvaliteet Veevarustus, heit- ja sademevee ärajuhtimine Jäätmed Transport, müra ja vibratsioon Elektromagnetväli Radoon Energiatõhusus Kemikaalid ja ettevõtte ohtlikus Servituudi seadmise vajadus Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused Planeeringu elluviimine B KOOSKÕLASTUSTE JA ARVAMUSTE KOKKUVÕTE C JOONISED Digitaalselt esitatud joonised on eraldi failidena 1. Kontaktvööndi linnaehituslik analüüs M 1 : Olemasolev olukord M 1 : Põhijoonis M 1 : Tehnovõrgud M 1 : Tehnovõrkude ühendusskeem M 1 : Planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon

5 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering 5 A SELETUSKIRI 1. SISSEJUHATUS Planeeringualaks on Paide linnas Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vaheline ala. Planeeringuala suurus on ca 14 ha. Planeeringu koostamise peamiseks eesmärgiks vastavalt algatamise otsusele on anda keskkonda sobiv ruumiline terviklahendus piimatöötlemistehase ning seda teenindavate hoonete ja rajatistee ehitamiseks. Planeeringualal kehtib Mündi tn 64 ja Ruubassaare tee 14 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu koostamisel kuulub arvestamisele Paide linna üldplaneering aastani Alal kehtiva detailplaneeringuga muudeti algselt kehtestatud maa juhtotstarvet: ärija tootmismaast elamumaaks. Seega käesoleva detailplaneeringuga kavandatu muudab ülevamat strateegilist planeerimisdokumenti: elamumaast äri- ja tootmismaaks. 2. PLANEERINGU LÄHTEDOKUMENDID JA KIRJAVAHETUS, OLEMASOLEV OLUKORD JA LÄHIPIIRKONNA ANALÜÜS Planeeringu lähtedokumendiks on Paide Linnavolikogu otsus nr 55 detailplaneeringu koostamise algatamise, lähteseisukohtade andmise ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta. Algatamisotsuse kohaselt hõlmas planeeringuala ka Ruubassaare tee 7 katastriüksust, mis detailplaneeringu koostamise algatamise hetkel oli veel lähteülesandega reformimata riigimaa. Planeeringulahenduse koostamisel selgus, et nimetatud maa -ala oma asukoha ja piirangute tõttu ei ole sobiv liitmiseks planeeritud tootmisterritooriumiga ja töö koostamisest huvitatud isik (E-Piim Tootmis AS) tegi avalduse Ruubassaare tee 7 katastriüksuse planeeringualast välja arvamiseks. Samuti hõlmas planeeringuala algatamisotsuse kohaselt Mündi tn 60 ja Mündi tn 62 katastriüksuseid. Kuna nimetatud katastriüksuste omanikud ja töö koostamisest huvitatud isik ei saanud kokkuleppele katastriüksustel asuvate garaažide lammutamise osas, siis tehti pärast eskiislahenduse avalikustamist ettepanek Mündi tn 60 ja Mündi tn 62 katastriüksused planeeringualast välja arvata. Seega ei käsitle planeeringulahendus Ruubassaare tee 7, Mündi tn 60 ja Mündi tn 62 katastriüksusi planeeringuala osana.

6 6 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Kuna tootmiskompleksile on siiski vajalik piisava suurusega territoorium, o mandas töö koostamisest huvitatud isik planeeringu koostamise ajal osa Ruubassaare tee 8 katastriüksusest (Ruubassaare tee 8a 1 ) ja nimetatud ala kaasati planeeringualasse KIRJAVAHETUS Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus ja muud dokumendid asuvad lisade kaustas ALUSPLAAN Planeeringu koostamisel on aluskaardina kasutatud Telg MK OÜ poolt detsembris a. mõõdistatud Karja, Ruubassaare, Raudtee ja Mündi tn piirkonna piimatehase planeeringuala geodeetilist alusplaani täpsusastmega M 1:500 (töö nr 26T372), kus koordinaadid on L-EST97, kõrgused BK77 süsteemis. Kuna planeeringu koostamise käigus planeeringuala muutus, teostati Ruubassaare tee 8a katastriüksuse osas Telg MK OÜ poolt novembris a. täiendav mõõdistus täpsusastmega M 1:500, mis liideti olemasoleva geodeetilise alusplaaniga. Planeeringuala piir on joonistel paremaks loetavuseks nihutatud katastripiiridest lahku OLEMASOLEVA OLUKORRA JA PLANEERINGUALA LÄHIPIIRKONNA KIRJELDUS JA ANALÜÜS PLANEERINGUALA ASUKOHT Planeeringuala asub Paide linna lõunaosas, Raudtee ja Mündi tänavate ristmikust põhja poole jääval alal. Planeeringuala suurus on ca 14 ha. Planeeringuala asukoht on vaadeldav skeemil Paide Linnavalitsuse korraldus nr 452 Katastriüksuse Ruubassaare tee 8 jagamine, maakasutuse sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

7 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering 7 Skeem Planeeringuala asukoht Paide linnas (tähistatud punase pidevjoonega) PLANEERINGUALA KATASTRIÜKSUSED Planeeringualale jääb 30 katastriüksust ja nendega piirnevad tänavamaa katastriüksused. Alale jäävatest katastriüksustest 19 on elamumaa sihtotstarbelised, ülejäänud tootmismaa, tootmis- ja ärimaa, transpordimaa, üldkasutatava maa ning ärimaa sihtotstarbelised. Tänavamaa katastriüksused on transpordimaa sihtotstarbelised. Alale jääb ka kolm reformimata maaüksust: üks neist asub Oskari tänava ning Mündi tn 62 katastriüksuse vahel, mille iseseisev kasutamine pole võimalik. Teine asub Oskari tänava ja Ruubassaare tee 14 katastriüksuse vahel, mille iseseisev kasutamine on samuti raskendatud. Nende maaüksuste kohta puuduvad taotlused maa tagastamiseks või ostueesõigusega erastamiseks ning kohalikul omavalitsusel ei ole kavas taotleda nimetatud maaüksusi munitsipaalomandisse. Maareformi seaduse 31 2 annab võimaluse eraomandis oleva kinnistuga piirne vat vaba maad erastada, kui sellele ei ole võimalik ja otstarbekas moodustada iseseisvalt kasutatavat kinnisasja. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maana käsitletakse riba -, siilu- või kiilukujulist või muu kujuga iseseisva kasutusvõimaluseta maatükki, mis on looduses tekkinud maareformi läbiviimise käigus. Seega on mõistlik need reformimata maa üksused liita olemasoleva külgneva Oskari tänava kinnistuga. Nimetatud maaüksuste osas alustatakse menetlust vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 50 Maareformi seaduse 22 lg 1² sätestatud maa erastamise kord pärast detailplaneeringu kehtestamist.

8 8 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Kolmas reformimata maaüksus asub Mündi tänav 52 katastriüksusest põhja - ja läänesuunas, mille osas puudub riigil huvi seda säilitada maareservina ning seetõttu tehakse sellele planeeringulahenduses eraldi krundi moodustamise ettepanek. Andmed planeeringuala kohta on esitatud tabelis Tabel Planeeringualal asuvate katastriüksuste andmed Aadress/nimetus Katastritunnus Pindala/ Planeeringualale jääva osa pindala (m²) Maakasutuse sihtotstarve Mündi tn :001: tootmismaa 50% ja ärimaa 50% Mündi tn :001: tootmismaa 50% ja ärimaa 50% Karja tn :001: ärimaa 100% Ruubassaare tee 8a tootmismaa 100% Oskari tänav 56601:005: transpordimaa 100% Oskari tn :005: elamumaa 100% Oskari tn :005: elamumaa 100% Oskari tn :005: elamumaa 100% Oskari tn :001: tootmismaa 50% ja ärimaa 50% Oskari tn :001: tootmismaa 50% ja ärimaa 50% Oskari tn :005: elamumaa 100% Oskari tn :005: elamumaa 100% Oskari tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: elamumaa 100% Eduardi tn :005: üldkasutatav maa 100% Eduardi tn T :005: transpordimaa 100% Eduardi tänav T :005: transpordimaa 100% Ruubasaare tee :005: tootmismaa 100% Raudtee tänav T :005: transpordimaa 100% Mündi tänav 56601:005: /5 375 transpordimaa 100% Ruubassaare tee 56601:004: /1 661 transpordimaa 100% LIIKLUSKORRALDUS Planeeringuala piirneb enamusest külgedest tänavaalaga: põhjaosas Karja tänavaga, lõunaosas Mündi tänavaga, lääneosas Raudtee ja Ruubassaare tänavaga. Mündi tänav ja Raudtee tänav planeeringuala naabruses on asfaltkattega, kuid ehituslikult üsna halvas seisukorras. Ruubassaare tänav on pinnatud killustikkattega. Kehtiva Paide linna üldplaneeringu järgi on Raudtee ja Mündi tänav magistraaltänavad (linnaosi ühendavad tänavad), Ruubassaare tänav jaotustänav (kvartalisisene tänav).

9 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering 9 Alal kehtiva detailplaneeringu kohane lahendus ei ole realiseerunud, kuid alale on juurdepääs tagatud kõigist suundadest HOONESTUS Planeeringuala on hoonestamata HEAKORRASTUS Planeeringuala on tasase reljeefiga, maapinnakõrgused jäävad vahemikku m. Umbes pooles ulatuses (valdavalt põhja- ja idapoolses osas) on ala võsastunud, kus leidub põõsastikke ja puudegruppe. Alale jäävad linna sademevee ärajuhtimissüsteemi osaks olevad kraavid asukohaga ala idaosas, mis kulgevad Mündi tänava truupide kaudu allavoolu ning suubuvad lõpuks Pärnu jõkke TEHNOVÕRGUD Planeeringuala läbib sideliin ja elektri keskpinge õhuliin. Samuti kulgeb Mündi tn ääres elektri madalpinge õhuliin, mis tagab garaažide elektrivarustuse. Planeeringualale ulatuvad järgmised kitsendused: Elektri õhuliini kaitsevöönd 2m / 10 m mõlemal pool liini telge 2 ; Sideehitise kaitsevöönd 1 m mõlemal pool sideehitist 3. Olemasolev olukord on kajastatud joonisel nr LÄHIPIIRKONNA LINNAEHITUSLIK KIRJELDUS JA ANALÜÜS Planeeringuala paikneb Paide linna lõunaosas, jäädes linna äärealale väljapoole keskust. Planeeringuala on alates 1980-ndatest aastatest planeeritud eelkõige tootmis- ja tööstuspiirkonnaks. Näiteks aastal planeeriti osale alast sealiha esmase töötlemise tehas. Ka planeeringuala vahetus naabruses asuvad suures osas tootmis- ja ärimaad, kus hoonestus on hõre ja ühe- või kahekorruseline. Vahetus läheduses Karja tn ääres asub tankla, planeeringuala lähinaabrusesse jäävad garaažiboksid. Alast loodesuunda jääv elamuala, kool ja lasteaed on planeeringualast eraldatud teiste tootmis- ja ärimaade või haljasaladega. Lähim elamu asub Jaama tn ja Kastani tn nurgal ca 370 m kaugusel tootmishoonest. Planeeringualast idas ja lõunas asuvad samuti elamumaa krundid, millel paiknevad garaažid, ning kuhu eluhooneid ei ole tõenäoliselt otstarbekas rajada. 2 Majandus- ja taristuministri määrus nr 73 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded 10 lg 1 p 3 3 Majandus- ja taristuministri määrus nr 73 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded 14 lg 1

10 10 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Planeeringuala lähipiirkonnas teisi detailplaneeringuid käesoleva planeeringu koostamise hetkel ei koostata. Paide linna keskus jääb linnulennult ca 1 km kaugusele, lähimad ühistranspordipeatused asuvad Pärnu tn ja Raudtee tn ristmiku piirkonnas alast linnulennult ca 650 m kaugusel. Planeeringuala asub logistiliselt heas asukohas ja linnast väljumisel ei pea transport läbima keskust, vaid saab kasutada linna ümbersõidute id. Planeeringualal katastriüksuste ja reformimata riigimaade liitmine ning neist ühtse kompleksse kaasaegase tootmisala moodustamine on antud piirkonnas sobilik ja lisandväärtust loov. Ka looduslikud tingimused ei loo ala kasutamisel piiranguid, kuna alast lõunasuunda jääv Pärnu jõgi jääb alast linnulennul ca 170 m kaugusele, seega jõe kalda kaitse on samuti tagatud. Planeeringualal ja selle vahetus läheduses puuduvad kaitsealused liigid. Lähim kaitstav loodusobjekt, Pärnu jõe hoiuala, asub planeeringualale mitte lähemal kui 170 m. Planeeringu alal ega selle lähiümbruses ei asu kultuurimälestisi. Lähim kultuurimälestis, Reopalu kalmistu, asub ca 800 m kaugusel ning ei jää planeeringuga kavandatava tegevuse mõjualasse. Kontaktvööndi linnaehituslik analüüs on kajastatud joonisel n r VASTAVUS STRATEEGILISTELE PLANEERIMISDOKUMENTIDELE Detailplaneeringu alal planeeritava tegevusega seotud asjakohased strateegilised planeerimisdokumendid on Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused (2002) ja Paide linna üldplaneering aastani 2010 (kehtestatud Paide Linnavolikogu a määrusega nr 29; kehtivusaeg pikendatud kuni a lõpuni Paide Linnavolikogu a määrusega nr 19). Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused üheks olulisemaks eesmärgiks on loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine Järvamaal. Teemaplaneering on koostatud baseerudes kahe alateema kaudu, milleks on väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik. Roheline võrgustik on modelleeritud tuumaladest ja koridoridest koosnevana. Seesugune struktuur tagab ökosüsteemide ja liikide säilimise, looduslike, pool -looduslike ja teiste väärtuslike ökosüsteemide kaitstuse ning säästva looduskasutuse, järgides kehtestatud maakasutustingimusi ja soovitusi. Detailplaneeringuga käsitletav ala ei asu rohevõrgustikualal. Väärtuslikud maastikud on mitmekesise maakasutuse ja taimestikuga maastikud, kus leidub nii kohalikku identiteeti loovaid elemente kui sobivaid elupaiku erinevatele taimedele, loomadele ja teistele elusolenditele.

11 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering 11 Detailplaneeringuga käsitletav ala ei asu väärtuslikul maastikul ning planeeringuala territooriumil ei asu ühtegi teemaplaneeringuga määratletud ilusa t teelõiku ega ilusat vaatekohta. Paide linna üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala elamumaa juhtotstarbega alale, kuna territooriumil kehtib Mündi tn 64 ja Ruubassaare tee 14 kinnistute detailplaneering (kehtestatud a), vt skeem Skeem Mündi tn 64 ja Ruubassaare tee 14 kinnistute detailplaneering, Aarens Projekt OÜ Planeeringualal on kehtiva detailplaneeringu kohaselt teostatud vaid kruntimine. Kehtiv detailplaneering muutis omakorda tol ajal kehtinud üldplaneeringut, mille kohaselt oli ala juhtotstarbeks tootmis- ja ärimaa; väljavõte üldplaneeringust on toodud joonisel nr 1. Üldplaneeringusse pole muudatust sisse viidud ja maakasutusplaanile pole elamumaa juhtotstarvet kantud. Vastavalt Planeerimisseaduse 140 lg 8 muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Vabariigi Valitsus algatas kõigis maakondades oma korraldusega nr 337 maakonnaplaneeringute koostamise. Sellest tulenevalt algatas Järva maavanem korraldusega nr 396 Järvamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Ka koostamisel oleva Järva maakonnaplaneeringu elukeskkondlike väärtuste joonise kohaselt ei ulatu planeeringualale rohelist võrgustikku ega väärtuslikke maastikke. Maakonnaplaneeringu kohaselt on Järvamaal kõige rohkem piimalehmi Eestis, mistõttu on vajalik ühistulise piimatööstuse rajamine Järvamaale. Ühistulise piimatööstuse rajamine tooks Järvamaale juurde uusi töökohti, samuti vähendaks see olulisel määral toorpiima väljavedu Eestist (tekitaks võimaluse töödelda kohapeal toodetud toorainet).

12 12 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Paide linn on maakondlik keskus olles seeläbi üks Eesti majanduse arengu eestvedaja. Üldpõhimõteteks on ettevõtluse ja töökohtade arendamiseks üldplaneeringute koostamisel näiteks soodustada ettevõtluse arengut mitmekesise elukeskkonna säilimiseks ja arendamiseks ning kodulähedaste töökohtade olemasoluks ja u ute alade kasutuselevõtul eelistada võimalusel alasid, kus on olemasolev taristu. Seega vastab koostamisel olev detailplaneering koostamisel oleva maakonnaplaneeringu eesmärkidele ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEK Planeeringualal on üldplaneeringu kohaseks juhtotstarbeks elamumaa, mis tuleneb elamuehituse buumi ajal kehtestatud detailplaneeringust. Kehtiva detailplaneeringu kohane lahendus ei ole realiseerunud. Arvestades Paide linnas kehtivate, elamuehitust võimaldavate detailplaneeringute hulka ja viimasel kümnendil uute elamute ehitamiseks väljastatud ehituslubade arvu, ei ole planeeringuala kasutuselevõtt elamualana tõenäoliselt reaalne ja elamukrundid on müüdud käesoleva planeeringu koostamisest huvitatud isikule. Kuna planeeringuala asub linna äärealal äri- ja tootmispiirkonnas jäädes kaugele elamualadest ning loodus- ja kultuuriväärtuslikest objektidest ning piirkonnas on olemas väljaehitatud taristu, on alale tootmisfunktsiooni planeerimine sobilik. Käesolev detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks ala juhtotstarbe osas määrates juhtotstarbeks tootmis- ja ärimaa. Skeem Üldplaneeringu maakasutusplaani vastava osa muudatuste ettepanek vastavalt käesolevale planeeringulahendusele.

13 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering DETAILPLANEERINGU PLANEERIMISETTEPANEK 3.1. PLANEERINGUALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE Planeeringulahendusega moodustatakse piimatöötlemistehase rajamiseks krunt Pos 1 ja sademevee kraavi toimimiseks ja hooldamiseks krunt Pos 2. Pos 1 moodustub 30 katastriüksuse, ühe katastriüksuse (Ruubassaare tee) osa ja kahe reformimata riigimaa maaüksuse liitmisel. Pos 2 moodustub reformimata riigimaa maaüksusest. Planeeringuala kruntimine on vaadeldav joonisel nr 3, kruntide kasutamise sihtotstarbed ja pindalad on toodud sama joonise ehitusõiguse tabelis. Krundi kasutamise sihtotstarbe alusel määratakse edaspidi katastriüksuse sihtotstarve 4. Tabel Maakasutus Krundi aadress Pos 1 Planeeringujärgne krundi kasutamise sihtotstarve* Planeeringujärgne krundi pindala (m²)** OE- elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa, TT- tootmishoone maa, TL- laohoone maa; ÄK- kaubandus- ja teenindushoone maa kuni 10% Katastriüksuse nimetus, millest krunt moodustatakse Reformimata riigimaa Reformimata riigimaa Katastriüksuse või selle osa planeeringueelne pindala (m²)*** Katastriüksuse planeeringueelne maakasutuse sihtotstarve Mündi tn tootmismaa 50% ja ärimaa 50% Mündi tn Ruubassaare 8a tootmismaa 50% ja ärimaa 50% tee tootmismaa 100% Karja tn ärimaa 100% Oskari tänav transpordimaa 100% Oskari tn elamumaa 100% Oskari tn elamumaa 100% Oskari tn elamumaa 100% Oskari tn Oskari tn tootmismaa 50% ja ärimaa 50% tootmismaa 50% ja ärimaa 50% Oskari tn elamumaa 100% Oskari tn elamumaa 100% Oskari tn elamumaa 100% 4 Planeerimisseadus 126 lg 5

14 14 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Pos 2 Ruubassaare tee VT- tehisveekogu maa 100% LT- tee ja tänava maa 100% Eduardi tn elamumaa 100% Eduardi tn elamumaa 100% Eduardi tn elamumaa 100% Eduardi tn elamumaa 100% Eduardi tn elamumaa 100% Eduardi tn elamumaa 100% Eduardi tn elamumaa 100% Eduardi tn elamumaa 100% Eduardi tn elamumaa 100% Eduardi tn elamumaa 100% Eduardi tn elamumaa 100% Eduardi tn elamumaa 100% Eduardi tn elamumaa 100% Eduardi tn Eduardi tn T Eduardi tänav T üldkasutatav maa 100% transpordimaa 100% transpordimaa 100% Ruubasaare tee tootmismaa 100% Ruubassaare tee Reformimata riigimaa Ruubassaare tee transpordimaa 100% transpordimaa 100% *planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve on määratud vastavalt ruumilise planeerimise leppemärkidele 2013; **planeeritud krundi pindala võib täpsustuda piiride märkimisel loodusesse katastrimõõdistamise käigus; ***katastriüksuse planeeringueelse pindala väärtus pärineb Maa-ameti portaalist KRUNDI HOONESTUSALA Krundi Pos 1 hoonestusala (krundi piiritletud osa, kuhu võib püstitada ehitusõigusega lubatud hooneid) määramisel on lähtutud planeeritud tegevuse iseloomust ja selle laiendusvõimalustest, ümbruskonnas säilivast hoonestusest, olemasoleva säiliva elektri õhuliini ja sideliini kaitsevööndist, olulise sademeveekraavi teenindusribast ning võimalusest alale rajada päikesepaneelide ala. Hoonestusala on antud suurem kui hoonete suurim lubatud ehitisealune pind, mis võimaldab vabamalt valida hoonestuse asukohta ja kuju. Hoonestusala le võib rajada teid/platse jm rajatisi; planeeritud rajatisi võib ehitada ka väljapoole hoonestusa la. Joonisele on kantud võimalike erinevate hoonete asukohad, mida edasisel projekteerimisel võib hoonestusala piires muuta. Hoonestusala on seotud krundipiiridega ja kohustuslikku ehitusjoont planeeringuga ei määrata. Lisaks on määratud võimalik päikesepaneelide rajamise ala, mille sisse tuleb rajada ka inverterid jt tehnoseadmed. Juhul, kui tehase idaküljele kavandatav hoonelaiendus jääb hoonestusalal piisavale kaugusele idapoolsest krundipiirist, on lubatud krundipiiri ja idapoolse hoonestuse vahele paigaldada täiendavalt päikesepaneele. Päikesepaneelide rajamise ala piir arvestada sarnaselt planeeringuala põhjaossa kavandatud alaga : 5 m

15 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering 15 kaugusele krundipiirist. Samuti tuleb arvestada säiluva sademeveekraavi ja selle hooldusribaga. Kui planeeritud tehase ehitamisel või sellele järgnevalt selgub, et päikesepaneelide ala ei ole vajalik rajada, on lubatud päikesepaneelide rajamise ala jätta realiseerimata. Krunti Pos 2 ei hoonestata KRUNDI EHITUSÕIGUS Kruntide ehitusõigused on toodud joonisel nr 3 tabelites. Kavandatud tegevuse eesmärk on planeeritud tootmisterritooriumile rajada piimatöötlemistehas. Tehase territooriumile on võimalike hoonetena kavandatud piimatoodete tootmishoone, tehase pääsla, kontorihoone, piimaautode välispesu hoone, flotatsiooniruum, alajaam jmt. Hoonete funktsioonid ja arv täpsustuvad edasisel projekteerimisel. Planeeritud hoonestus on kavandatud kirde-edela suunaliselt, et vajadusel oleks tulevikus võimalik hoonet laiendada. Planeeringujoonisel kujutatud võimalik illustratiivne lahendus väljendab hoonestuse paigutust, kus tootmisplokk jääb kagutiiba, laod ja logistika krundi sisemusse, loodepoolsesse ossa, eraldi juurdepääsuga Mündi tänavalt. Sõiduautode parkla lähedusse on kavandatud pääslahoone koos väikese kauplus epinnaga. Administratiivploki ja tootmishoone vahele jäävasse siseõue on võim alik kujundada haljasala puhkevõimalustega. Tehase spetsiifika kohaselt on oluline tooraine sissevedu, tootmisprotsess, ladustamine ning seejärel logistika: valmisprodukti äravedu. Vastavalt sellele lahendatakse edasisel projekteerimisel hoonete ja rajatiste paigutus. Põhilisteks toodeteks on kavandatud erinevad juustud ja vadakutooted. Ehitusõigusega lubatud hoonestus tuleb püstitada hoonestusala piirides. Suurima lubatud ehitisealuse pinna hulka ei ole arvestatud hoone küljes olevat päikesekaitsevarjestust, kaldteed ning treppi, tehnosüsteemi ja -seadme osa jt vastavas õigusaktis 5 nimetatud hooneosi. Küll tuleb need elemendid lahendada hoonestusala ulatuses. Ehitusloa- või teatisekohustuseta hooneid ei ole lubatud rajada planeeritud hoonestusalast väljapoole avalike tänavate suunas. Mujal planeeritud hoonestusalast väljaspool on rajamine lubatud arvestades õigusaktidest tulenevate kitsenduste, piirangute, naabrusõiguste jmt-ga TEHNOVÕRKUDE JA RAJATISTE ASUKOHAD Planeeritud tehnovõrkude lahendus on kajastatud joonisel nr 4. Planeeritud lahendus on põhimõtteline ja konkreetsed võrkude asukohad täpsustuvad edasisel projekteerimisel. Võimalik tehnovõrkude ühendusskeem on vaadeldav joo nisel nr 5. Planeeritud lahendus on põhimõtteline ja konkreetsed võrkude asukohad täpsustuvad edasisel projekteerimisel. 5 Majandus- ja taristuministri a määrus nr 57 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused 19 lg 6

16 16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Ehitustööde käigus ja planeeritud kruntide kasutamisel tuleb tagada olemasolevate ja planeeritud tehnovõrkude kaitse (vt ptk 3.12). Kui tehnovõrkude rajamise hetkeks on Mündi tänav rekonstrueeritud, on vajalik võrgud paigaldada kinnisel meetodil VEEVARUSTUS Planeeringuala veevarustuse lahenduse aluseks on AS Paide Vesi väljastatud tehnilised tingimused (kehtivad 2a). Planeeritud tehase vee vajadus on ca 1000 m³/d. Piimatöötlemistehase veevarustus on kavandatud tagada AS Paide Vesi ühisveevõrgust dubleeritud liitumistega Karja tänavale rajatavast DN160 magistraaltorust ja Mündi tänava olemasolevast DN100 magistraaltorust Lisaks on kavandatud võimalus planeeritud kontoriploki, pesula jmt mittekriitilise varustusvajadusega tarbimiskohtade vajaduste katmiseks otseliitumine Raudtee tänava olemasolevast veetorustikust. Planeeringualale kavandatakse veekatkestuste ja tootmise piikide tasandamiseks maapealsed vee vahe-/puhvermahutid mahuga ca 2 x l, kõrgusega ca 20 m. Kõik veeühendused tuleb varustada veemõõdusõlmedega OLMEREOVEEKANALISATSIOON Planeeringuala olmereovee ärajuhtimise lahenduse aluseks on AS Paide Vesi väljastatud tehnilised tingimused. Planeeritud piimatöötlemistehase olmereovesi (ca 1500 m³/d) on kavandatud kokku koguda ja puhastada lokaalpuhastis (keemiline puhastus + flotatsioon), millel on lisaks ühtlustusmahuti mahuga eeldatavalt m³. Puhastist on kavandatud piirväärtustele vastav reovesi (lubatud koormused: kuni IE, sealjuures BHT 7 kuni 1500mg/l, Q kuni 2000m 3, ph vahemikus rasvade sisaldus kuni 50mg/l.) juhtida Ruubassaare tee 9 reoveepumpla kaevu KK-177 (max. diameeter liitumistorule DN 500) kust vesi suundub pumplasse ja lõpuks linna puhastusjaama. Flotaatorist eraldunud flotovaht transporditakse Aravete või Oisu biogaasi tootmisjaama. Soovituslik on lahutada teineteisest tootmis- ja olmereovesi eelpuhastusseadmete režiimi parandamiseks. Selleks on kavandatud võimalus kanalisatsioonitorustiku rajamiseks juhtimaks kontoriplokist vmt lähtuv reovesi Ruubassaare tänava olemasolevasse kanalisatsioonitorustikku. Planeeritud krundi kõikidele reovee väljavoolutorudele tuleb ette näha reovee proovivõtukaevud reostuse määramiseks ning võimalus eelpuhastusseadme väljundil kasutada automaatset proovivõtuseadet. ph püsimiseks lubatud vahemikus kasutada vajalikke ühtlustusmeetodeid. Ehitusprojekti koostamiseks on vajalik võtta täiendavad vee- ja kanalisatsiooniga liitumise tehnilised tingimused.

17 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering SADEME- JA JÄÄKVEE ÄRAJUHTIMINE Pöördosmoosi protsessidest eraldunud vesi ja vaakumseadme kondensaat on kavandatud puhastada RO-P seadmetega ja kasutada tehase pesusüsteemides, osaliselt kavandatakse suunata vesi Pärnu jõkke. Kondensaat kavandatakse tagasi suunata käitisesse. Planeeringualal asuvatelt kõvapindadega aladelt kavandatakse sademevesi torustikega kokku koguda, puhastada õli-muda püüduris ning suunata planeeringualal asuvasse või sinna planeeritavasse kraavi, kust vesi lõpuks jõuab Pärnu jõkke. Seoses uushoonestuse rajamisega on likvideeritava kraavilõigu asemele vaja rajada uus ja tagada sellele hooldusriba. Planeeritud krundil Pos 2 säilib olemasolev kraavitus, kus on tagatud kraavihooldus. Sademeveekanalisatsiooni pumpla rajamise vajadus planeeringualal täpsustub edasisel projekteerimisel. Kõvakattega aladelt kokku kogutavat sademevett tuleb käsitleda kui potentsiaalselt reostunud vett. Seetõttu peab sademevee juhtimine Pärnu jõkke to imuma vee erikasutusloa alusel. Tulenevalt Veeseaduse 8 lg 2 p 4-st peab ettevõttel olema vee erikasutusluba kui heitvett või saasteaineid juhitakse suublasse, sealhulgas põhjavette. Heit- ja sademevee juhtimisel tuleb tagada vee kvaliteedi vastavus kehtivale õigusaktile 6. Sademevee juhtimine ühiskanalisatsiooni on k eelatud. Samuti ei ole lubatud arendustegevusega halvendada naaberkinnistute veerežiimi TULETÕRJE VEEVARUSTUS Planeeringuala tegevus liigitub tuleohutusest tulenevalt VI kasutusviisi (tööstus - ja laohooned) alla 7. Planeeringu koostamisel on arvestatud Eesti Standarditega: EVS 812-6:2012+A1:2013 Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus ning EVS 812-4:2011 Ehitiste tuleohutus Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus. Planeeritud tehase tegevus liigitub 2. tuleohuklassi ja on kavandatu d IV ehk kõrgeima tulekaitsetasemega. Seega on vajalik tuletõrjevee normvooluhulk 30 l/s 2 tunni jooksul. Lähimad olemasolevad hüdrandid asuvad Ruubassaare tänaval - nr. 59 ja Karja tänaval - nr. 70, mille teenindusraadius ei kata planeeringuala. Väline tuletõrjevesi tagatakse planeeringualale hüdrantsüsteemi rajamisega. Hüdrantsüsteem on kavandatud territooriumisisesele planeeritud veetorustikule, mis saab toite Karja tänavale rajatavast veetorustikust. Kavandatud veevarustuse puhvermahutid on samaaegselt tuletõrjevee reservmahutiteks. Põhimõtteline lahendus on toodud joonisel nr 4. Olenevalt planeeringuala edasisest projektiga määratud asendiplaanist täpsustada vajadusel tuletõrjehüdrantide arv ja asukohad ja arvestada kehtivate normide ja nõuetega, et tootmiskompleksil oleks tagatud nõutud veehulk. 6 Vabariigi Valitsuse määrus nr 99 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning ne nde nõuete täitmise kontrollimise meetmed 7 Siseministri määruse nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele lisa 1

18 18 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Kõik hooned ja rajatised, mille puhul on nõutud välimine kustutusvesi, ei tohi olla kaugemal kui 100 m kasutatavast tuletõrje veevõtukohast. Tuletõrje veevõtukoha minimaalne kaugus hoonest või hoone osast ei tohi olla väiksem kui 30 m. Projekteerimisel arvestada kehtivate normide ja nõuetega, sh nõuetega Eesti Standardi st EVS 812-7:2008/AC:2011 Ehitiste tuleohutus: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus, mille kohaselt peab tagatud olema päästetehnika juurdepääs hoone kõikidele külgedele ja arvestada tuleb päästetehnika raskusega (min 25 t), päästetehnika laiusega (min 3.5 m) ja pööramisraadiusega (min 12 m). Kuna planeeringualal liiklevad sõltuvalt ala kasutusotstarbest veokid, on tagatud ka tuletõrjeauto liikumiseks vajalik liikumisruum ning ilmastikukindel katend. Samuti on planeeringualale juurdepääs tagatud rohkem kui ühest kohast ELEKTRIVARUSTUS Planeeringuala elektrivarustuse lahenduse aluseks on El ektrilevi OÜ tehnilised tingimused nr ja Enefit Taastuvenergia OÜ tehnilised tingimused nr. TO-JUH-6/ Planeeringualale on kavandatud keskpingejaotla ja mitu trafot/alajaama (asukoht selgub edasisel projekteerimisel), millest toimub tehase elektriga varustamine. Tehase elektrivajadus on ca 5 MW, võimalike katkestuste puhuks on vajalik reservtoide 5 MW. Vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele on planeeritud keskpingejaotla toide kavandatud Paide 330/110/35/10 kv alajaamast. Planeeritavale keskpingejaotlale (asukoht selgub edasisel projekteerimisel) nähakse ette maa-ala koos teenindusmaaga ja asukoht kavandatakse kohta, mille teenindamiseks jääb ööpäevaringne vaba juurdepääs. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu. Täiendavalt on kavandatud tehase varustuskindluse tagamiseks 10 kv elektriühendus Paide koostootmisjaamast (Ruubassaare tee 3) planeeringualani. Vastavalt Enefit Taastuvenergia OÜ tehnilistele tingimustele on koostootmisjaamast lähtuva elektriühenduse võimsus kuni 1.7 MW. Planeeringuala lõunaosa läbib Elektrilevi OÜ elektri õhuliin, mille kaitsevöönd seab ala hoonestamisel kitsenduse ja kaitsevööndisse hoonestust ei ole ette nähtud. Samuti asub kaguosas säiluv elektri õhuliin, mille kaitsevööndisse ei ole hoonestust planeeritud. Olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub töö koostamisest huvitatud isiku kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus (vajadusel ala põhjaosas Ruubassaare tee 8 elektripaigaldised). Kavandatavate hoonete ja rajatiste elektriühendused planeeritakse projekteerimise staadiumis maakaabelliinidega alal asuvatest alajaamadest, trafodest ja jaotuspunktist.

19 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering 19 Alale on kavandatud ka päikesepaneelide rajamise võimalus. Päikesepaneelidega toodetud energia on kavandatud suunata tööstuse jaotusvõrgu kaudu elektrienergia tarbesse. Eriti oluline on suvise päikeseenergia kasutamine ladude jahutamiseks SOOJUSVARUSTUS Planeeringuala soojusvarustuse lahenduse aluseks on Enefit Taastuvenergia OÜ tehnilised tingimused nr. TO-JUH-6/ Planeeritud tehasele on vajalik soojusenergia eelkõige tehnoloogilise auru kujul (ca 22 MW, auru rõhk 23 bar tehases, toimub kondensaadi tagastus), kuid ka soojatorustike abil tootmiskompleksi sooja tarbeveega varustamiseks ja ruumide kütmiseks. Selle tagamiseks on kavandatud liituda olemasoleva katlamajaga Ruubassaare tee 3 katastriüksuse tootmiskompleksis ja rajada sealt isoleeritud auru-, kondensaadi- ja soojustorustikud planeeringualani. Tehnilised lahendused maa-alustele või maapealsetele torustikele lahendatakse projekteerimise faasis. Paide koostootmisjaamast ehk Enefit Taastuvenergia OÜ tootmiskompleksist on kavandatud lisaks 10 kv elektriühendus võimsusega kuni 1.7 MW planeeringualani tehase varustuskindluse tagamiseks TELEKOMMUNIKATSIOONIVARUSTUS Planeeringuala sidevarustuse lahenduse aluseks on Telia Eesti AS tehnilised tingimused nr (kehtivad kuni ). Planeeritud tehasele on kavandatud telekommunikatsioonivarustus tagada sidekanalisatsiooni põhitrassi ehitusega Karja ja Ruubassaare tee ristmikul paiknevast sidekaevust SK-264. Igale hoonele tuleb ette näha individuaalsed sidekanalisatsiooni sisendid planeerit ud põhitrassist. Vastavalt vajadusele kasutada KKS tüüpi sidekaevusid. Kavandatavad sidekaevud ei tohi jääda sõidutee alale. Tööprojekti koostamiseks tuleb taotleda täiendavad tehnilised tingimused. Tehniline lahendus (ehitusprojekt) esitada kooskõlastamiseks Telia Eesti AS-le. Ala lääneserva läbib olemasolev sideliin, mille kaitsevöönd seab alale kitsenduse ja kaitsevööndisse hoonestust ei ole ette nähtud. Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia Eesti AS järelevalvega. Telia Eesti AS ei võta väljastatud tehniliste tingimustega sideehitiste väljaehitamise ega omandamise kohustust PÄIKESEPANEELIDE RAJAMISE ALA Planeeringuala põhjaossa on kavandatud võimalus päikesepaneelide rajamiseks. Sealsed päikesepaneelide moodulid ühendatakse elektri maakaabelliinidega, mida mööda suunatakse toodetav elekter kokku tööstuse jaotusvõrku. Kuna suuri kõvakattega pindu ei planeerita, puudub vajadus vee kogumiseks ja juhtimiseks. Päikesepaneelid

20 20 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering asetsevad eeldatavalt tugivaiadel/postidel vmt-l, mille all säilib looduslik maapind ja tagatud on sademevee imbumine pinnasesse JUURDEPÄÄSUTEEDE ASUKOHAD JA LIIKLUS- NING PARKIMISKORRALDUS Peamine veoautode juurdepääs planeeringualale on Paide-Mündi-Mäeküla maantee kaudu nii Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteelt kui ka Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteelt mööda Mündi tänavat. Krundile Pos 1 on juurdepääsud kavandatud nii Mündi, Raudtee kui Ruubassaare tänavalt. Mündi ja Raudtee tänava rekonstrueerimiseks on koostamisel eskiisprojekt 8, millega planeeringulahenduses on arvestatud. Krundile Pos 1 vajab juurdepääsu erineva otstarbega transport ja liikumisteed ei tohi teineteist takistada. Seetõttu on juurdepääse planeeritud mitu ja ala erinevatesse külgedesse. Raskeveo transport on ette nähtud Mündi tänava kaudu ning sõiduauto de juurdepääs on kavandatud Raudtee tänava kaudu Ruubassaare tänavalt. Tehnoloogilistest nõuetest tulenevalt on transpordi juurdepääs tootmise ja logistika osas üksteisest eraldi, väljapääs on seejuures ühine. Lisaks on ette nähtud eraldi juurdepääsutee lokaalpuhasti (flotatsioon) teenindamiseks Mündi tänavalt. Ümber tehasehoone on ette nähtud ringliiklus. Hinnanguliselt võib tüüpiliseks tootmisalaga seotud igapäevaseks liikluskoormuseks kujuneda ca 60 veokit ööpäevas. Vajadusel on lubatud planeeringujoonisel esitatud juurdepääsude asukohti täpsustada projekteerimise käigus. Planeeringualal on kavandatud hoonete vahelised kõvakattelised teed, mis tagab autoliikluse sujuva liiklemise ning korrastatud territooriumi. Krundisiseste teede ja platside asukohad täpsustuvad projekteerimisel. Päikesepaneelide alale tagatakse juurdepääs tehase siseselt teedevõrgult. Paneelide vahele ei ole vaja teid rajada. Ehitustegevus toimub pinnaselt. Krundil Pos 1 on sõidukite parkimine lahendatud krundi siseselt. Tabel Parkimiskohtade kontrollarvutus Krundi aadress Krundi kasutamise sihtotstarbed Parkimiskohtade normatiiv EVS 843:2016 Arvutuse alus (suletud brutopind) Normatiivne parkimiskohtade arv Planeeritud parkimiskohtade arv Krunt Pos 1 OEelektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa, TTtootmishoone maa, TL- laohoone maa; ÄKkaubandus- ja 1 sõiduauto parkimiskoht 250 m² suletud brutopinna kohta m² Mündi ja Raudtee tänava rekonstrueerimise projekti eskiislahendus (OÜ Tuulek aru, töö nr 47, seisuga )

21 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering 21 teenindushoone maa kuni 10% Alale on kavandatud parkimiskohtade arv vastavalt eeldatavale töötajate arvule (töötajad töötavad vahetustega). Vajadusel parklat laiendatakse või rajatakse uus parkimisala selleks sobivasse kohta. Planeeringujoonisel on kujutatud üks võimalik parkimise lahendus, mida võib projekteerimisel muuta. Planeeritud krundi Pos 1 parkimiskohtade arv, paigutus ning parkla/-te konfiguratsioon määratakse lõplikult edasisel projekteerimisel olenevalt rajatava hoone suletud brutopinna tegelikust väärtusest, asetusest hoonestusalal ning kasutusintensiivsusest. Parkimiskohtade määramise aluseks on projekteerimise hetkel kehtiv Eesti Standard 9. Edasisel projekteerimisel näha ette ka krundi Pos 1 sisesed jalgrataste parklad/hoidlad. Jalgrataste parkimiskohtade kontrollarvutuse indikatiivseks aluseks võtta kehtiv Ee sti Standard. Hoonetesse sissepääsud siduda parkimisaladega, st tagada ohutu jalakäijate liikumine avalikult tänavaruumilt krundile ja krundisiseselt EHITISTE ARHITEKTUURILISED JA KUJUNDUSLIKUD NING EHITUSLIKUD TINGIMUSED Planeeritavate tootmishoonete välisviimistlus- ja katusekatte materjale ei määratleta. Samuti ei määratleta hoonete lubatud katusekallete vahemikku ega korruselisust, kuna need võivad sõltuda hoones asetsevast tehnoloogilisest seadmest ja tehnoloogilised korrused ei ole võrreldavad tavakorrustega. Eeldatavalt kavandatakse tehas valdavalt ühekorruselisena, hoone administratiivosa kavandatakse eeldatavalt kahekorruselisena. Kõrgemad on üksikud hooneosad ja hoonega külgnevad piimamahutid. Hoonete arhitektuur peab olema linnaruumi sobiv, kaasa egne, kõrgetasemeline ja ümbritsevat keskkonda arvestav. Hooned peavad vähemalt tänavapoolsest küljest olema esindusliku välimusega. Hoone suure mahu tõttu on vajalik seda arhitektuuriliselt liigendada erineva suurusega plokkideks. Suurte seinapindade artikuleerimiseks on soovitav kasutada suureformaadilisi firma tunnusgraafikal baseeruvaid seinapannoosid (trükitud ja/või joongraafikas kleebised), mis võimalusel ka valgustada. Päikesepaneelide maapinnale rajamise alternatiivne või täiendav võimalus on kasutada neid hoonel. Sel juhul sulandada päikesepaneelid arhitektuursesse terviklahendusse. Paneelid või nendega kaetavad osad kavandada osaks arhitektuursetest elementidest või fassaadist või kavandada need hoone osade külge (katus, f assaad vmt). Päikesepaneelid peavad jääma planeeritud absoluutkõrguse mahtu. Ehitustegevuses kasutatavad tehnoloogilised lahendused peavad tagama võimaliku tekkiva vibratsiooni tasemel, mis ei kahjusta ümbritsevaid hooneid. Võimalikul päikesepaneelide alal asetatakse paneelid tavapäraselt kas 3 paneeli vertikaalselt kõrgusesse või 4-6 paneeli horisontaalselt. Üks grupp võib tähendada Planeeringu koostamise ajal kehtib standard EVS 843:2016 Linnatänavad

22 22 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering paneeli laiusesse. Seega on ühes grupis kuni 66 paneeli. Ühe paneeli kaal on umbes 20 kg, millele lisanduvad kinnitused ja muu karkass. Orienteeruvalt on ühe grupi kaal 3-5 t. Päikesepaneelid asetatakse tavapäraselt ca kraadise kalde alla orienteerituna lõuna suunas. Paneelirivi vahe on ca 7 m. Paneelide madalam osa asub ca 80 cm kõrgusel maapinnast (mis tagab paneelide all õhu liikumise ja võimaldab hooldust - niitmine, lume koristamine jm) ning kõrgem osa ulatub kuni 6 m kõrgusele. Päikesepaneelide grupid asuvad üksteisest sellisel kaugusel, et ka päikese madala asendi korral ei toimuks päikesepaneelide omavahelist olulist varjutamist HALJASTUSE JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED Planeeringualale jääva kõrghaljastuse puhul puudub säilitamiskohustus. Hoonestusest, tootmisrajatistest, parkimisaladest ja transpordi liikumisteedest vabad pinnad säilivad haljasaladena. Võimalusel säilitada sobilikes kohtades olemasolev elujõuline kõrghaljastus ja vajadusel ilmestada ala selleks sobivas kohas (näiteks kontorihoone ümbruses jms) haljastusega. Säilitatava haljastuse asukoht selgineb edasisel projekteerimisel. Parkimisala ümbruse haljastamisel tuleb arvestada, et istutusalad ei kattuks lumeladustusaladega. Lumeladustusalade konkreetne asukoht oleneb täpsustatud parklalahendusest ning selgub projekteerimise käigus. Haljastuse kavandamisel arvestada tehnovõrkude ja rajatiste asukohtadega. Vertikaalplaneerimine lahendada edasisel projekteerimisel; hoonete ning platside projekteerimisel arvestada, et sademevesi ei valguks naabermaaüksustele. Planeeringujärgselt võib tootmiskompleksi välisperimeetril e turvalisuse tagamiseks rajada kuni 2.5 m kõrguse läbi nähtava piirde. Piirde asukoht täpsustub edasisel projekteerimisel. Võimaliku päikesepaneelide ala rajamine eeldab maastiku korrastamist, haljastuse eemaldamist ja vajadusel tasandamist ning edaspidist hooldamist. Süsteemi hooldus tähendab tavapäraselt paneelirivi vahede niitmist (traktoriga), seadmete inspektsiooni ja pesu. Seadmete inspektsiooni tehakse tavapäraselt orienteeruvalt kaks korda aastas, mille käigus vaadatakse üle kaabliühendused, elektriseadmed jmt. Pesu tehakse tavaliselt peale rajamist umbes viie aasta pärast. Peale viiendat aastat toimub pesu iga kolme aasta tagant. Vajaduse tihedus sõltub ka ilmastikust (vihmast) EHITISTEVAHELISED KUJAD Käesoleva detailplaneeringu koostamisel on arvestatud tuleohutusnõuetega 10. Vastavalt tuleohutusnõuetele peab vältima tule levimist teisele ehitisele, välja arvatud piirdeaiale, postile ja muule sarnasele, nõnda, et oleks tagatud inimese elu ja tervise, vara ja keskkonna ohutus. Selle täitmiseks peab hoonetevaheline kuja olema vähemalt 8 10 Siseministri määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele

23 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering 23 meetrit. Kui hoonetevaheline kuja on vähem kui 8 meetrit, piiratakse tule levikut ehituslike abinõudega. Hoonetevahelist kuja mõõdetakse üldjuhul välisseinast. Minimaalseks tulepüsivusklassiks planeeringualal on TP-1. Projekteerimisel lähtuda kavandatavate hoonete näitajatest ning kehtivatest õigusaktidest. Planeeringualal on normikohane hoonetevaheline kuja naaberhoonetega tagatud. Päikesepaneelide alale rajatavad ehitised on mittepõlevast materjalist KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD TINGIMUSED Kuritegevuse riskide vähendamist reguleerib standard EVS 809-1:2002. Projekteerimisel tuleb ette näha tehase parklate ja sissepääsude (krundile, hoonesse) piisav valgustatus ning hoone/territooriumi lahenduses mitte kavandada n -ö pimedaid nurki ja umbsoppe. Ehituses kasutada vastupidavaid ja kvaliteetseid materjale (uksed, aknad, lukud). Hoone kasutamise ajal hoida oma territoorium alati korras ja teostada kiired parandustööd. Erinevate kasutusotstarvetega alade tähistamiseks võib kasutada erinevaid suunaviitasid. See loob inimestele turvatunde, suurendab omaniku- ja kontrollitunnet ning vähendab seega kuriteohirmu. Tootmisega mitteseotud inimeste pääs alale peab olema kontrollitud ja piiratud. Eeldatavalt kavandatakse piire tootmisterritooriumile selliselt, et sõiduautode parkla jääb väljapoole piiret ja töötajad/külastajad saavad territooriumile läbi pääslahoone. Ka päiksepaneelide ala tuleb piirata kõrvaliste isikute alale juurdepääsu takistamiseks. Soovitav on kasutada ka kaugelt jälgitavat videovalvet ja liikumisandureid KESKKONNATINGIMUSTE SEADMINE Planeeringuga kavandatav tegevus ei ole Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) 6 lg 1 nimekirjas esitatud, kui olulise keskkonnamõjuga tegevus. Kuid vastavalt KeHJS 6 lg 2 ja lg 4 alusel peab otsustaja andma eelhinnangu selle kohta, kas kavandatav tegevus võib olla olulise keskkonnamõjuga. Samuti tuleb planeerimisseaduse 142 lg 6 ja KeHJS 33 lg 2 p 3 ja 4 alusel kaaluda KSH vajalikkust ja anda eelhinnang selle kohta, kui detailplaneeringuga soovitakse ulatuslikult muuta üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet või kui koostatakse detailplaneering, millega k avandatakse KeHJS 6 lg 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja KeHJS 6 lg 4 alusel kehtestatud asjakohases määruses 11 nimetatud tegevust. Viimati nimetatud õigusakti 7 p4 järgi tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, kui planeeritavas käi tises toimub piimatoodete toomine valmistoodangu mahuga üle 200 tonni ööpäevas. Planeeritud tehases jääb valmistoodangu maht alla selle piiri ( ca 140 tonni ööpäevas). Sellest lähtuvalt on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (lisa 2 planeeringu koostamise algatamise otsusele), mille alusel planeeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Samas vastavalt Tööstusheite seaduse 19 lg 3 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusele nr 64 peab toorpiima töötlev käitis, kus võetakse aasta keskmisena 11 Vabariigi Valitsuse määrus nr 224 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu 1

24 24 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering vastu üle 200 tonni piima ööpäevas, taotlema keskkonnakompleksloa. Planeeri tavas käitises kavandatakse toorpiima käidelda kuni 1000 tonni ööpäevas. Seega on kavandatav käitis keskkonnakompleksloa kohuslane ning komple ksluba asendab Veeseaduse, Jäätmeseaduse ja Atmosfääriõhu kaitse seaduse kohased keskkonnaload. Käitaja peab seejuures rakendama kõiki asjakohaseid ennetusmeetmeid saastatuse vältimiseks, kasutades selleks käitises parimat võimalikku tehnikat, juhinduma jä ätmete tekitamisel nende käitlemisel Jäätmeseaduse 22 1 sätestatud jäätmehierarhiast ja muudest õigusaktidega sätestatud kohustustest. Tehase rajamine vaadeldavas asukohas on ruumilist ja planeeringulist aspekti arvestades mõistlik ja otstarbekas lahendus, kuna tegemist on väljakujunenud infrastruktuuriga tootmisalaga. Kavandatava tegevusega pinnamoodi ei muudeta ega looda teadaolevalt tingimusi, mis võiksid põhjustada tuulest või veest tingitult pinnase erosiooni. Kavandatav hoonestus on oma mahtudelt, konstruktsioonilt ja materjalidelt antud piirkonda sobiv ning omab pigem positiivset mõju. Administratiivploki kujundamine suurendab hoone positiivset visuaalset mõju. Positiivset mõju suurendab ka see, kui alal säilitada ilusamad ja elujõulisemad puudegrupid. Positiivne mõju on kestev niikaua, kui ehitised ja krundil olev haljastus hoitakse korras. Mõju ulatub tehase territooriumiga piirnevatele tänavatele ja kruntidele PLANEERINGUGA KAASNEVAD MAJANDUSLIKUD JA SOTSIAALSED MÕJUD Planeeritav tootmiskompleks suurendab Paide linna ja lähiümbruse inimestel võimalust töötada kodu lähedal, misläbi vähenevad kulud töölesõiduks, tekivad uued töökohad, seega on kavandataval tegevusel positiivne mõju. Laiemalt lahendab tehase rajamine väga suure üle-eestilise probleemi: väheneb toorpiima väljavedu Eestist VÄLISÕHU KVALITEET Välisõhu kvaliteedi nõuded on sätestatud Atmosfääriõhu kaitse seadusega ja Tööstusheite seadusega ning nende alusel kehtestatud asjakohaste alamaktidega. Vastavalt planeeritava käitise keskkonna strateegilise hindamise eelhinnangule ja detailplaneeringu koostamise ajal olemasolevatele käitise projektmaterjalidele tuginedes, ei planeerita käitises tegevusi, sealhulgas kasutada lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate kemikaalide kasutamist mahus, mis Atmosfääriõhu kaitse seaduse tähenduses vajab õhusaasteloa taotlemist ja Tööstusheite seaduse tähenduses vastavate saasteainete piirväärtuste järgimist. Samas on käitis tulenevalt Tööstusheite seaduse 19 lg 3 keskkonnakompleksloa kohuslane ning seega tuleb kompleksloa taotluses esitada kõik asjakohased andmed käitise tegevusega seonduda võiva välisõhu saastamise kohta või põhjendada nende andmete esitamata jätmist. Kui käitise projekteerimise või kasutusloa taotlemise käigus selgub, et käitis väljutab Atmosfääriõhu kaitse seaduse tähenduses välisõhku saasteaineid koguses või kontsentratsioonis, mis ületavad Atmosfääriõhu kaitse seadusega seatud

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem