KINNITATUD Jõelähtme vallavanema käskkirjaga nr 19-7/17 JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE DOKUMENTIDE LOETELU Jõelähtme

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KINNITATUD Jõelähtme vallavanema käskkirjaga nr 19-7/17 JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE DOKUMENTIDE LOETELU Jõelähtme"

Väljavõte

1 KINNITATUD Jõelähtme vallavanema käskkirjaga nr 19-7/17 JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE DOKUMENTIDE LOETELU Jõelähtme

2 SISUKORD FUNKTSIOON TÄHIS LEHEKÜLG Vallavolikogu tegevus 1 3 Vallavalitsuse tegevus Valla rahvastiku arvestuse toimingud 3 7 Munitsipaalvara valitsemine, kasutamine ja käsutamine 4 8 Omandireformi teostamine 5 9 Finantstegevus 6 10 Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine 7 11 Transport ja liikluskorraldus 8 12 Kommunaalmajandus ja infrastruktuur 9 13 Keskkonnakaitse Kultuur ja sport Tervishoid, sotsiaalhoolekanne ja lastekaitse Haridus- ja noorsootöö Korrakaitse ja päästeteenistus Ettevõtlus Välissuhted ja koostöö Valimiste ja rahvaküsitluse korraldamine Personalitöö ja töötervishoiu korraldamine Asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine EHDS ja dokumendiregistrid Andmekogud Riiklikud registrid

3 Funktsioon: VALLAVOLIKOGU TEGEVUS Tähis 1 AV: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Volikogu istungite protokollid ja õigusaktid alatine Register DL lisas AK- 1.3, AK Revisjonikomisjoni protokollid ja algmaterjalid alatine Register DL lisas AK Arengukomisjoni protokollid ja algmaterjalid alatine Register DL lisas AK Hariduskomisjoni protokollid ja algmaterjalid alatine Register DL lisas AK Keskkonnakomisjoni protokollid ja algmaterjalid alatine Register DL lisas AK Volikogu ja komisjonide kirjavahetus 5 a Register DL lisas AK Volikogu esimehe lähetuskäskkirjad 7.a. ( ) 3

4 Funktsioon: VALLAVALITSUSE TEGEVUS Tähis 2 AV: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Valitsuse istungite protokollid ja õigusaktid alatine AvTS 35 lg 1 p Piirang kehtib õigusaktidele valikuliselt Register DL lisas AK- 1.5, AK Sotsiaalkomisjoni protokollid ja algmaterjalid alatine AvTS 35 lg 1 p Register DL lisas AK Alaealiste komisjoni protokollid ja algmaterjalid alatine AvTS 35 lg 1 p Register DL lisas AK Kohanime komisjoni protokollid ja algmaterjalid alatine Register DL lisas AK Hooldamata hauaplatsiks tunnistamise ja kasutajata hauaplatsina alatine Register DL lisas AK-1.8 arvelevõtmise komisjoni protokollid ja algmaterjalid 2-6 Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia komisjoni protokollid ja alatine Register DL lisas AK-1.8 algmaterjalid 2-7 Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni protokollid ja algmaterjalid alatine AvTS 35 lg 1 p Piirang kehtib protokollidele valikuliselt Register DL lisas AK Kriisikomisjoni protokollid ja algmaterjalid alatine Register DL lisas AK Kirjavahetus riigihangete küsimustes 10 a AvTS 35 lg 1 p 19 4

5 Funktsioon: VALLAVALITSUSE TEGEVUS Tähis 2 Tähis Sari Allsari Säilitustähtaeg Juurdepääsupiirang Märkused 2-10 Lepingud Notariaalsed lepingud alatine Register DL lisas AK Sotsiaalvaldkonna lepingud 7 a lepingu AvTS 35 lg 1 p Register DL lisas AK- lõppemisest Ostu-müügi lepingud 7 a lepingu lõppemisest Kommunaalmajandusalased lepingud 7 a lepingu lõppemisest Hauaplatsi kasutamise lepingud 7 a lepingu lõppemisest Kasutus-, rendi- ja üürilepingud 7 a lepingu lõppemisest Töövõtu- ja käsunduslepingud 7 a lepingu lõppemisest Koostöö- ja projektipõhised lepingud Teenuste osutamisega seotud lepingud 7 a lepingu lõppemisest 7 a lepingu lõppemisest AvTS 35 lg 1 p 12 (kehtib ainult eraisikutega sõlmitud lepingutele) AvTS 35 lg 1 p 12 AvTS 35 lg 1 p 12 (kehtib ainult eraisikutega sõlmitud lepingutele) AvTS 35 lg 1 p 12 (kehtib ainult eraisikutega sõlmitud lepingutele) AvTS 35 lg 1 p 12 (kehtib ainult eraisikutega sõlmitud lepingutele) 1.10 Register DL lisas AK Register DL lisas AK Register DL lisas AK Register DL lisas AK Register DL lisas AK Register DL lisas AK Register DL lisas AK Sihtfinantseerimislepingud 7 a lepingu Register DL lisas AKlõppemisest Laenu-, liisingu-, kindlustus jms 7 a lepingu Register DL lisas AK- 5

6 Funktsioon: VALLAVALITSUSE TEGEVUS Tähis 2 lepingud lõppemisest Planeeringutega seotud lepingud 7 a lepingu lõppemisest AvTS 35 lg 1 p 12 (kehtib ainult eraisikuga Register DL lisas AK Eratee avaliku kasutamise lepingud 7 a lepingu lõppemisest sõlmitud lepingutele) AvTS 35 lg 1 p 12 (kehtib ainult eraisikuga sõlmitud lepingutele) Tarkvaraga seotud jm IT-alased lepingud 7 a lepingu lõppemisest 2-11 Lepingutega seotud kirjavahetus 5 a AvTS 35 lg 1 p 12 (kehtib ainult eraisikutega seotud ning isikuandmeid sisaldava kirjavahetuse puhul) 2-12 Kirjavahetus kohtu, prokuratuuri ja teiste uurimisorganitega (v.a sotsiaalhoolekande ja lastekaitse küsimustes) Register DL lisas AK Register DL lisas AK a Register DL lisas AK- 1.2, AK

7 Funktsioon: VALLA RAHVASTIKU ARVESTUSE TOIMINGUD Tähis 3 H: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Elukoha- ja isikuandmete teated ja registrikannete muutmise 15 a AvTS 35 lg 1 p 12 Register DL lisas AK-3.1 alusdokumendid 3-2 Ruumi omanike avaldused elukoha aadressandmete muutmiseks 15 a AvTS 35 lg 1 p 12 Register DL lisas AK Kodanike taotlused isikukoodi genereerimiseks 15 a AvTS 35 lg 1 p 12 Register DL lisas AK Kirjavahetus rahvastikuregistri ja perekonnaseisualastes küsimustes 5 a AvTS 35 lg 1 p Sünni registreerimise avaldused ja alusdokumendid 10 a AvTS 35 lg 1 p 12 Register DL lisas AK Surma registreerimise avaldused ja alusdokumendid 1 a AvTS 35 lg 1 p 12 Register DL lisas AK Perekonnaseisualased aruanded 3 a Sündide- surmade registreerimise aruanded edastatakse igakuiselt Harju Maavalitsuse rahvastiku toimingute talitusele 7

8 Funktsioon: MUNITSIPLAAVARA VALITSEMINE, KASUTAMINE JA KÄSUTAMINE Tähis 4 H: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Riigilt tasuta munitsipaalomandisse antud vara, pärimise teel munitsipaalomandisse tulnud vara ja peremehetu ehitise hõivamise teel munitsipaalomandisse tulnud vara toimikud alatine Register DL lisas AK Munitsipaalomandiga seotud toimingud alatine Register DL lisas AK Munitsipaalvaraga seotud piiratud asjaõiguste (servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigus, isiklik kasutusõigus) dokumendid alatine Register DL lisas AK Kirjavahetus munitsipaalvara valitsemise, kasutamise ja käsutamise küsimustes 4-5 Valla osaluse ja liikmelisusega eraõiguslike juriidiliste isikutega seotud dokumendid ja kirjavahetus 5 a AvTS 35 lg 1 p 12 (kehtib ainult eraisikutega seotud ning isikuandmeid sisaldava kirjavahetuse puhul) alatine 8

9 Funktsioon: OMANDIREFORMI TEOSTAMINE Tähis 5 AV: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Maadega seotud küsimustes väljastatud õiendid ja tõendid alatine AvTS 35 lg 1 p 12 eeltoimingute lõppedes saadetakse Harju maavanemale 5-2 Kirjavahetus maaküsimustes 5 a AvTS 35 lg 1 p Avaldused maakatastrile alatine AvTS 35 lg 1 p Maade maksustamishinna aktid alatine 5-5 Kirjavahetus maamaksuga seotud küsimustes 30 a AvTS 35 lg 1 p Maade munitsipaliseerimine alatine Register DL lisas AK- 1.2, AK Kirjavahetus isikliku kasutusõiguse küsimustes reformimata maal alatine 9

10 Funktsioon: FINANTSTEGEVUS Tähis 6 AV: Rahvusarhiivi hindamisotsus /2012 nr Teenistujate ja töötajate palgalehed ja arvestused 7 a AvTS 35 lg 1 p 12 Register DL lisas AK Tööaja arvestuse tabelid 7 a Register DL lisas AK Panga kontoväljavõtted 7 a 6-4 Kassadokumendid 7 a 6-5 Isikliku sõiduauto kasutamisega seotud dokumendid (sõidupäevikud) 7 a AvTS 35 lg 1 p Põhivara ja bilansivälise vara inventuuri dokumendid 7 a Register DL lisas AK Koolieelsete lasteasutuste toidupäevade ja kohatasude arvestuse 7 a dokumendid 6-8 Koolide toidupäevade arvestuse dokumendid 7 a 6-9 Projektipõhiste toetustega seotud dokumentatsioon 50 a 6-10 Kirjavahetus raamatupidamisega seotud küsimustes 5 a 10

11 Funktsioon: PLANEERIMIS- JA EHITUSALASE TEGEVUSE KORRALDAMINE Tähis 7 AV: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Planeeringute toimikud alatine Register DL lisas AK Kirjavahetus üldplaneeringute küsimustes 30 a 7-3 Kirjavahetus detailplaneeringute küsimustes 30 a AvTS 35 lg 1 p Kinnistul asuvate ehitiste toimikud Ehitiste AvTS 35 lg 1 p 12 Register DL AK-2.6 hävimiseni 7-5 Projekteerimistingimused 5 a AvTS 35 lg 1 p 12 taotlused) 7-6 Ehitusalased taotlused 5 a AvTS 35 lg 1 p 12 taotlused) 7-7 Kirjavahetus ehitusküsimustes 5 a AvTS 35 lg 1 p 12 11

12 Funktsioon: TRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS Tähis 8 H: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Ühistranspordi korraldamisega seotud dokumendid ja kirjavahetus 10 a AvTS 35 lg 1 p Sadamatega seotud dokumendid ning kirjavahetus 5 a 8-3 Liikluskorraldusega seotud dokumendid ja kirjavahetus 10 a AvTS 35 lg 1 p 12 12

13 Funktsioon: KOMMUNAALMAJANDUS JA INFRASTRUKTUUR Tähis 9 AV: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Soojamajandusega seotud dokumendid ning kirjavahetus 10 a AvTS 35 lg 1 p Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud dokumendid ja kirjavahetus 10 a AvTS 35 lg 1 p Tänavavalgustusega seotud dokumendid ja kirjavahetus 10 a AvTS 35 lg 1 p Teekorrashoiu, valla teede ja liikluskorraldusega seotud dokumendid ja kirjavahetus 10 a AvTS 35 lg 1 p Korraldatud jäätmeveoga seotud dokumendid ja kirjavahetus 5 a AvTS 35 lg 1 p Kalmistutega seotud dokumendid ja kirjavahetus 10 a AvTS 35 lg 1 p 12 Register DL lisas AK- 1.2, AK-2.3 Register DL lisas AK- 1.2, AK Matmisraamatud alatine Peetakse kalmistuvahi juures 9-8 Elamumajandusega seotud dokumendid ja kirjavahetus 10 a AvTS 35 lg 1 p Heakorraga seotud dokumendid ja kirjavahetus 3 a AvTS 35 lg 1 p 12 13

14 Funktsioon: KESKKONNAKAITSE Tähis 10 H: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Dokumendid seoses kaitstavate loodusobjektidega alatine 10-2 Raieload 3 a 10-3 Dokumendid seoses vee-erikasutuslubade ja veekaitsega 25 a 10-4 Dokumendid seoses jäätmelubade ja jäätmekäitlusega 25 a 10-5 Maavarade kaevandamisega seotud dokumendid alatine 10-6 Dokumendid seoses välisõhu saastelubade ja välisõhukaitsega alatine 10-7 Dokumendid seoses keskkonnakomplekslubadega alatine 10-8 Dokumendid keskkonnamõju strateegilise hindamise ja 25 a keskkonnamõju hindamise menetlemiseks 10-9 Kirjavahetus keskkonnaküsimustes 5 a 14

15 Funktsioon: KULTUUR JA SPORT Tähis 11 H: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Kirjavahetus kultuuri- ja sporditööga seotud küsimustes 5 a AvTS 35 lg 1 p Huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlused ja kirjavahetus 10 a AvTS 35 lg 1 p Taotlused kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide ning mittetulundustegevuse rahastamiseks ning sellega seotud kirjavahetus 10 a AvTS 35 lg 1 p 12 taotlused ja 15

16 Funktsioon: TERVISHOID, SOTSIAALHOOLEKANNE JA LASTEKAITSE Tähis 12 H: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Riikliku sotsiaaltoetuse taotlemisel sotsiaalregistrisse kantavate andmete alusdokumentide toimikud 10 a toetuse saamise lõppemisest AvTS 35 lg 1 p 11,12, 14 Register DL AK Sotsiaaltoetuste taotlused 5 a AvTS 35 lg 1 p Hoolduse ja hooldajatoetusega seotud dokumendid ja kirjavahetus 5 a AvTS 35 lg 1 p Eestkostel olevate isikutega seotud dokumendid 10 a kohtu poolse eestkoste lõpetamisest AvTS 35 lg 1 p Kirjavahetus lastekaitse küsimustes 5 a AvTS 35 lg 1 p Kirjavahetus kohtu, prokuratuuri ja teiste uurimisorganitega sotsiaalhoolekande ja lastekaitse küsimustes 75 a AvTS 35 lg 1 p Register DL lisas AK- 1.2, AK Kirjavahetus sotsiaalküsimustes 5 a AvTS 35 lg 1 p

17 Funktsioon: HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖ Tähis 13 H: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Kirjavahetus haridusküsimustes 5 a AvTS 35 lg 1 p Kirjavahetus lasteaedade ja eralasteaedade küsimustes 5 a AvTS 35 lg 1 p Kirjavahetus noorsootöö küsimustes 5 a AvTS 35 lg 1 p 12 17

18 Funktsioon: KORRAKAITSE JA AVALIKUD ÜRITUSED Tähis 14 H: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Väärteomenetluse toimikud 10 a AvTS 35 lg 1 p 1 ja 2 Register DL AK Kirjavahetus väärteomenetluse küsimustes 5 a AvTS 35 lg 1 p 1 ja Avalike ürituste korraldamise taotlused ja kirjavahetus antud küsimustes 5 a 18

19 Funktsioon: ETTEVÕTLUS Tähis 15 H: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Majandustegevuse registri (MTR) ja ettevõtlusega seotud 3 a dokumendid ja kirjavahetus 15-2 Reklaami paigaldamisega seotud dokumendid ja kirjavahetus 5 a 19

20 Funktsioon: VÄLISSUHTED JA KOOSTÖÖ Tähis 16 H: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Kirjavahetus alevike- ja külavanematega, koostööga seotud dokumendid 5 a Taotlused, projektid, protokollid 16-2 Kirjavahetus välissuhete ja koostöö küsimustes 5 a Register DL AK

21 Funktsioon: VALIMISTE JA RAHVAKÜSITLUSTE KORRALDAMINE Tähis 17 H: Rahvusarhiivi hindamisotsus nr Kandidaatide registreerimise dokumendid Alatine AvTS 35 lg 1 p 11, Hääletamis- ja valimistulemuste protokollid Alatine 17-3 Jaoskonnakomisjonide koosolekute protokollid ja otsused Alatine 17-4 Valla valimiskomisjoni koosolekute protokollid ja otsused Alatine Register DL AK Kirjavahetus valimiste küsimustes 15 a 17-6 Valimisdokumentide üleandmise- vastuvõtmise ja hävitamise aktid Alatine 17-7 Valimistega seotud avaldused ja kaebused 5 a 17-8 Rahvaküsitlustega seotud dokumendid ja kirjavahetus Alatine 21

22 Funktsioon: PERSONALITÖÖ JA TÖÖTERVISHOIU KORRALDAMINE Tähis 18 AV: Rahvusarhiivi hindamisotsus /2012 nr Käskkirjad teenistusse ja tööle võtmise, teisele ametikohale üleviimise, teenistus-/töötingimuste muutmise, ametikohalt vabastamise ning palgaastme määramise kohta 50 a Register DL lisas AK-1.11, AK Puhkusekäskkirjad 7 a Register DL lisas AK-1.11, AK Käskkirjad teenistus- ja töölähetusse saatmiseks 7 a Register DL lisas AK-1.11, AK Varade ja asjaajamise üleandmise ja vastuvõtmise dokumendid vallavanema, ametnike ja töötajate vahetusel 18-5 Ametnike teenistuslehed ja sinna juurde kuuluvad dokumendid 18-6 Töölepingud koos lisadega 10 a lepingu lõppemisest 18-7 Avalike konkursside korraldamisega seotud dokumendid ja Dokumendid 30 kirjavahetus päeva arvates konkursi tulemuste kinnitamisest, 18-8 Töötajate/teenistujate avaldused, teated, ettepanekud ja kirjavahetus personalitöö küsimustes 3 a 75 a AvTS 35 lg 1 p 11 ja 12 AvTS 35 lg 1 p 12 AvTS 35 lg 1 p 12 kirjavahetus 5 a 5 a AvTS 35 lg 1 p 12 Saadetakse Rahandusministeeriumile (teenistuse lõppemisel) või teise avaliku teenistuse ametiasutusse (töökoha vahetus) Register DL lisas AK-2.10 Register DL lisas AK

23 Funktsioon: PERSONALITÖÖ JA TÖÖTERVISHOIU KORRALDAMINE Tähis 18 AV: Rahvusarhiivi hindamisotsus /2012 nr Töökeskkonna tegevuskavad 10 a Töökeskkonnaalased dokumendid ja kirjavahetus 10 a Tööõnnetuste uurimise toimikud 55 a AvTS 35 lg 1 p Tervisekontrollile kuuluvate isikute nimekirjad ja tervisekontrolli otsused 10 a töösuhte lõppemisest AvTS 35 lg 1 p Tööinspektsiooni aktid ja ettekirjutused 5 a 23

24 Funktsioon: ASJAAJAMISE JA ARHIIVITÖÖ KORRALDAMINE Tähis 19 AV: Rahvusarhiivi hindamisotsus /2012 nr Ametialased volikirjad 1 a volikirja tähtaja möödumisest 19-2 Templite ja pitsatite jäljendite registreerimise raamat Alatine 19-3 Vallasekretäri notariaalsed volikirjad Alatine 19-4 Kirjavahetus arhiivi küsimustes 10 a 19-5 Töökorraldusega seotud käskkirjad 7 a Register DL lisas AK Kirjavahetus asjaajamise korraldamisega s.h riikliku järelevalvega seotud küsimustes 5 a AvTS 35 lg 1 p 2 24

25 Elektrooniliselt peetavate andmekogude kirjeldused Lisa 1 1. EDHS ja dokumendiregistrid Tähis Andmekogu nimetus Tarkvara Pidamise eesmärk Sisu Tüüp Andmete ajaline piir Väljatrükkide teostamine Säilitus tähtaeg AK-1 Dokumendihaldussüsteem 2008 Webdesktop AK-1.1 AK-1.2 Vallavolikogu kirjavahetus Vallavalitsuse kirjavahetus Asutuse dokumentid e haldamine Registreeritavate dokumentide metaandmed; loodud ja saadud digitaalselt sündinud dokumendid; paberdokumentide digitaalsed kujutised: viited doc-failidele. Vastavalt DL-is toodud sarjade säilitustähtaegadele Märkused DL tähis 1-6 DL tähis 2-9, 2-11, 2-12, 3-4, 4-4, 4-5, 5-2, 5-5 kuni 5-7, 6-10, 7-2, 7-3, 7-5 kuni 7-7, 8-1 kuni 8-3, 9-1 kuni 9-6, 9-8, 9-9, 10-2, 10-9, 11-1 kuni 11-3, 12-2, 12-3, 12-5 kuni 12-7, 13-1 kuni 13-3, 14-2, 14-3, 15-1, 15-2, 16-1, 16-2, 17-5, 17-8, 18-7, 18-8, 18-10, 19-4, 19-6 AK-1.3 Vallavolikogu istungite Alatine DL tähis

26 protokollide register AK-1.4 Vallavolikogu õigusaktide Alatine DL tähis 1-1 register AK-1.5 Vallavalitsuse istungite Alatine DL tähis 2-1 protokollide register AK-1.6 Vallavalitsuse õigusaktide Alatine DL tähis 2-1 register AK.-1.7 Vallavolikogu komisjonide protokollide Alatine DL tähis 1-2 kuni 1-5 register AK-1.8 Vallavalitsuse komisjonide protokollide Alatine DL tähis 2-2 kuni 2-8 register AK-1.9 Valimiskomisjoni protokollide register Alatine DL tähis 17-4 AK-1.10 Lepingute register Alatine DL tähis 2-10 AK-1.11 Vallavanema käskkirjade register Alatine DL tähis 18-1, 18-2, 18-3, 19-5 AK-1.12 Kohtuasjade register Alatine DL tähis 2-12,

27 2. Andmekogud Tähis Andmekogu nimetus Tarkvara Pidamise eesmärk Sisu Tüüp Andmete ajaline piir Välja-trükkide teostamine Säilitus tähtaeg AK-2.1 Maa maksustamise register Bentley MAP Maksualuste maaüksuste register Registreerimise metaandmed 2002 Alatine AK-2.2 Planeeringute register Algatatud, menetluses ja kehtestatud detailplaneeringute register Info asukoha, maaüksuste arvu, suuruste ja tellija kohta AK-2.3 Vallateede register Vallateede register Info teede pikkuse, pindala jms kohta AK-2.4 AK-2.5 Jäätmevaldajate register Lemmikloomade register (LLR) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud objektide register Lemmikloomade register Registreerimise metaandmed Registreerimise metaandmed AK-2.6 Valla ehitiste register Ehitiste toimikud Ehitiste toimikud Väljatrükk vallavolikogu määruses Märkused Alatine DL tähis 7-1 Peetakse vallavalitsuse Z-kettal Alatine DL tähis 9-4 Peetakse exceli tabelis Alatine DL tähis 9-5 Register asub jäätmevedaja juures. Registri kandeid teeb vedaja valla andmete alusel Alatine Register asub SPIN TEK is Alatine DL tähis 7-4 Peetakse exceli tabelis 27

28 AK-2.7 AK-2.8 AK-2.9 Vallaeelarvest sotsiaaltoetuse taotlemisel sotsiaalregistrisse kantavate andmete alusdokumentide register Väärteomenetluse register Raamatupidamisprogramm pmen AK-2.10 Personali arvestuse pidamise register Persona AK-2.11 Munitsipaalmaade toimikute register AK-2.12 E- arvekeskus Raamatupidamise ja palgaandmed Personali toimikud Maade munitsipaliseerimise ga seotud andmed Arvete saatmise ja vastuvõtmise elektrooniline kanal Registreerimise metaandmed Alatine DL tähis 12-1 Kord aastas Alatine DL tähis 14-1 Alatine DL tähis 6-1, 6-2, 6-6 Alatine DL tähis 18-1 kuni 18-3, 18-5, 18-6 Alatine DL tähis 4-1 kuni 4-3, 5-6 Peetakse exceli tabelis Alatine Veebipõhine kasutajaliides, register asub Omniva all (finance.omniv a.eu) 28

29 Tähis 3. Riiklikud registrid Andmekogu nimetus Tarkvara Pidamise eesmärk Sisu Tüüp Andmete ajaline piir Väljatrükkide teostamine Säilitus tähtaeg AK-3.1 Eesti Rahvastikuregister Veebipõhine kasutajaliides Elukoha, sündide ja surmade registreerimine Elanike elukoha ja isikuandmed 2002 Alatine AK-3.2 AK-3.3 AK-3.4 AK-3.5 AK-3.6 Riiklik sotsiaalregister (STAR) Ehitisregister (EHR) Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) Riigihangete register Majandustegevuse register (MTR) Veebipõhine kasutajaliides Veebipõhine kasutajaliides Veebipõhine kasutajaliides Veebipõhine kasutajaliides Veebipõhine kasutajaliides Sotsiaalabi osutamine Ehitiste registreerimine Haridussüsteemi puudutavad andmed Rahalised toetused, laste, erivajadustega isikute ja vanurite hoolekanne, sotsiaalabi jne Registreeritud ehitiste andmed õppeasutuste, õpilaste, õpetajate, lõpudokumentide, õpikute ja õppekavade kohta Riigihangete läbiviimine Riigihanke dokumendid Erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate üle avalikkusele kättesaadaval viisil arvestuse pidamine ja järelevalve teostamine Ettevõtjate registreerimine Alatine Alatine Alatine Alatine Alatine Märkused 29

30 AK-3.7 Kohaliku omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteem (VOLIS) Veebipõhine kasutajaliides AK-3.8 EVALD tarkvara Veebipõhine kasutajaliides AK-3.9 e-maksuamet Veebipõhine kasutajaliides AK-3.10 Aadressandmete süsteem (ADS) Veebipõhine kasutajaliides Volikogu istungite läbiviimine, kiire info avalikustamine ja elanikkonna kaasamine võimu teostamisse Avalik veebikaardirakendus, planeeringumenetluste info, munitsipaalmaade info, geodeetiliste mõõdistuste info, jäätmekäitluse info ja teede info Korruptsioonivastases seaduses nimetatud isikute majanduslike huvide avalikustamine Aadressobjektide ühese identifitseerimise tagamine nii nende asukohas kui erinevates Volikogu istungite läbiviimine Planeeringumenetluse andmete ja kehtestatud planeeringute sisestamine ning planeeringuandmete kuvamine avalikus kaardirakenduses Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete, valla hallatavate asutuste juhtide ning valla osaluse ja liikmelisusega eraõiguslike juriidiliste isikute juhatuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine läbi e-maksuameti Koha-aadresside määramine ja töötlemine Alatine Alatine Alatine Alatine AK-3.11 Riigi Teataja Veebipõhine kasutajaliides andmekogudes. Eesti õigusaktide andmebaas koos elektroonilise kasutajaliidesega Kohaliku omavalitsuse kehtivate alg-ja terviktekstide avaldamine Riigi Teatajas Alatine 30

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word - KutseandmArhivKord_ _ESprot2

Microsoft Word - KutseandmArhivKord_ _ESprot2 KINNITATUD Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni eestseisuse 26.01.2015 otsusega protokoll nr 2 Kutse andmisega seotud dokumentide arhiveerimise kord Üldsätted 1. Käesolev kord sätestab Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD Lisa 1 Saue vallavanema 6. mai 2019 kaskkirjale nr 13-1/96 Ametijuhendite kinnitamine SAUE VALLAVALITSUSE TEEDESPETSIALISTI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Struktuuriu ksus Majandus- ja tugiteenuste osakond

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex Hr Tarmo Vaik vallavanem Kiili Vallavalitsus info@kiilivald.ee Teie 30.09.2009 nr 3.3-4/1953-1 Õiguskantsler 7.12.2009 nr 7-8/091506/0907196 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Lugupeetud

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-3/ /3712 Algus: Lõpp: Juhatas: Liivi Karpištšenko P

Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-3/ /3712 Algus: Lõpp: Juhatas: Liivi Karpištšenko P Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll (07.05.2019) Tallinn 14.05.2019 nr 26-3/19-0106/3712 Algus: 13.00 Lõpp: 16.40 Juhatas: Liivi Karpištšenko Protokollis: Svea Žurba (Tallinna Majanduskool) Võtsid

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktori 24. mai a käskkirjaga nr 1/7 TALLINNA MUSTAMÄE REAALGÜMNAASIUMI ASJAAJAMISKORD Sisukord

KINNITATUD Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktori 24. mai a käskkirjaga nr 1/7 TALLINNA MUSTAMÄE REAALGÜMNAASIUMI ASJAAJAMISKORD Sisukord KINNITATUD Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktori 24. mai 2013. a käskkirjaga nr 1/7 TALLINNA MUSTAMÄE REAALGÜMNAASIUMI ASJAAJAMISKORD Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Kooli asjaajamisperiood... 5 3.

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕHJENDUSE, TERRITOORIUMI SUURUSE JA ALALISTE ELANIKE

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Väljaandja: Lihula Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 60, 1288 Lihula valla asutuste ühtse asjaajamiskorra

Väljaandja: Lihula Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 60, 1288 Lihula valla asutuste ühtse asjaajamiskorra Väljaandja: Lihula Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 60, 1288 Vastu võetud 28.05.2002 nr 11 Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse RT I 1993,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Istungi protokoll a.nr.32

Istungi protokoll a.nr.32 AVINURME VALLAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL 18.02.2016.a. nr.32 Algus 17.00 lõpp 18.50 Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas. Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama. Volikogu istungist võttis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus EELNÕU 21.06.2013 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 58 punkt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 07.07.2013 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 23.04.2018 Avaldamismärge: RT IV, 04.07.2013, 29

Rohkem

Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna

Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts 2019. a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna linna poolt aastatel 2017-2018 eelarvest ning reservfondist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

KINNITATUD Jüri Gümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 1-1/15 JÜRI GÜMNAASIUMI TEABEHALDUSE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Jüri Gümnaasiumi teabehald

KINNITATUD Jüri Gümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 1-1/15 JÜRI GÜMNAASIUMI TEABEHALDUSE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Jüri Gümnaasiumi teabehald KINNITATUD Jüri Gümnaasiumi direktori 12.09.2018 käskkirjaga nr 1-1/15 JÜRI GÜMNAASIUMI TEABEHALDUSE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Jüri Gümnaasiumi teabehalduse korraga määratakse kindlaks Jüri Gümnaasiumi (edaspidi

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem