AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu"

Väljavõte

1 AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts) Aktsiaseltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn. 2. AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on (kolm miljonit kuussada tuhat) eurot ja maksimumkapital (kuuskümmend miljonit) eurot Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,10 (kümme) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja. Juhatus tagab aktsiaraamatu pidajale seadusega sätestatud ja õigete andmete õigeaegse edastamise Aktsiaseltsi nimelised aktsiad on vabalt võõrandatavad. Nimeliste aktsiate võõrandmisel kolmandatele isikutele ei ole Aktsiaseltsi teistel aktsionäridel ostueesõigust Aktsiaseltsi nimelist aktsiat võib pantida. Aktsia loetakse pandituks, kui selle pantimine on kantud Aktsiaseltsi aktsiaraamatusse Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale Aktsiaseltsil on õigus suurendada või vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali seaduses sätestatud tingimustel ja korras Aktsiate eest tasutakse rahalise või mitterahalise sissemaksega Rahalised sissemaksed tasutakse Aktsiaseltsi pangaarvele Mitterahalised sissemaksed tasutakse ja hinnatakse vastavalt alljärgnevatele reeglitele: 1) mitterahaliseks sissemakseks on rahaliselt hinnatav ja üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet; 2) mitterahaliseks sissemakseks ei või olla Aktsiaseltsile osutatav teenus ega tehtav töö; 3) mitterahalise sissemakse tegija on kohustatud teavitama Aktsiaseltsi kolmandate isikute õigusest mitterahalisele sissemaksele; 4) mitterahalise sissemakse hindamiseks valib Juhatus vähemalt 1 (ühe) sõltumatu ja tunnustatud eksperdi, kes teostab mitterahalise sissemakse hindamise ning koostab selle kohta kirjaliku hindamise akti; 1

2 5) mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise tulemust kontrollib audiitor ja esitab kirjaliku arvamuse, kas sissemakse vastab seadusega kehtestatud nõuetele; 6) Juhatus määrab mitterahalise sissemakse väärtuse rahas, tuginedes hindamise aktile ja audiitori arvamusele; 7) mitterahalise sissemakse ese antakse Aktsiaseltsile üle vastava kirjaliku lepinguga; 8) Aktsiaselts ei ole kohustatud mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsile üleantud varasid esemeliselt tagastama Aktsiaselts võib Üldkoosoleku otsusega ning Üldkoosoleku poolt kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras lasta välja vahetusvõlakirju Aktsiaseltsi poolt oma aktsiate omandamine ja tagatiseks võtmine on lubatud seaduses sätestatud ulatuses ja korras Kahjumi katmiseks ja Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamiseks moodustab Aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud reservkapitali suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. 3. AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUSTUS 3.1. Aktsiaseltsi aktsionäriks on isik, kes on täies ulatuses tasunud aktsia eest tasumisele kuuluva summa ning kes on kantud Aktsiaseltsi aktsiaraamatusse. Aktsiaseltsi aktsiaid omandanud isikul tekivad aktsionäri õigused aktsiaraamatusse kandmise kuupäevast Aktsionärid on kohustatud teostama Üldkoosolekul oma õigusi vastavalt seadusele ja Aktsiaseltsi põhikirjale Aktsionäridel on õigus: 1) võtta isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu osa Üldkoosolekust; 2) valida ja olla valitud Aktsiaseltsi juhtimisorganitesse; 3) saada Üldkoosolekul Juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda informatsiooni andmast üksnes juhul, kui see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi majanduslikele huvidele või avalikustaks Aktsiaseltsi ärisaladusi; 4) saada Juhatuselt Üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja; 5) õigus tutvuda Aktsiaseltsi aktsiaraamatuga ning õigus saada aktsiaraamatu või selle osa ärakirja; 6) saada oma aktsiatega proportsionaalse osa Aktsiaseltsi kasumist, mis Juhatuse ettepanekul ja Üldkoosoleku otsuse alusel kuulub aktsionäride vahel jagamisele (dividend) ning nõuda Üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendi väljamaksmist; 7) märkida uusi aktsiaid vastavalt seadusele ja Aktsiaseltsi põhikirjale; 8) võõrandada ja pantida oma aktsiaid; 9) Aktsiaseltsi likvideerimise korral saada osa Aktsiaseltsi omakapitalist kinnitatud likvideerimisbilansi järgi proportsionaalselt oma osa suurusele aktsiakapitalis Aktsionäridel, kes kokku esindavad vähemalt 1/20 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, on õigus nõuda: 1) Juhatuselt Üldkoosoleku kokkukutsumist, kui nad esitavad sellise nõude kirjalikult, formuleerivad nõudes Üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuse, teevad ettepaneku 2

3 Üldkoosoleku päevakorra osas ning esitavad Üldkoosoleku iga päevakorrapunkti kohta ka otsuse eelnõu; 2) täiendavate küsimuse võtmist Üldkoosoleku päevakorda, kui nõue on esitatud 15 (viisteist) päeva enne Üldkoosoleku toimumist ja koos nõudega esitatakse ka otsuse eelnõu täiendava küsimuse kohta; 3) esitada Üldkoosoleku iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, kui vastav otsuse eelnõu on esitatud kolm päeva enne Üldkoosoleku toimumist Aktsionäridel, kes kokku esindavad vähemalt 1/10 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, on õigus nõuda: 1) mõjuval põhjusel Nõukogu liikme tagasikutsumist kohtu poolt; 2) Nõukogu koosoleku kokkukutsumist; 3) Üldkoosolekul Aktsiaseltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist Aktsionär, kes ei tasu oma aktsiate eest õigeaegselt, on kohustatud maksma viivist 0,1% päevas aktsiate eest tasumata summast Aktsionärid on kohustatud täitma Aktsiaseltsi põhikirja ja aktsionäride kohta käivaid Üldkoosoleku otsuseid Aktsiaseltsi aktsionär vastutab Aktsiaseltsile, teistele aktsionäridele või kolmandatele isikutele süüliselt tekitatud kahju eest. 4. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 4.1. Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtorganiks on aktsionäride Üldkoosolek Üldkoosoleku pädevuses on: 1) Aktsiaseltsi põhikirja muutmine; 2) Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine; 3) Aktsiaseltsi vahetusvõlakirjade väljalaskmine; 4) Nõukogu liikmete valimine, tagasikutsumine ja nende tasustamise otsustamine; 5) Audiitori(te) valimine, tagasikutsumine ja tasustamise otsustamine; 6) Likvideerija(te) valimine, tagasikutsumine ja tasustamise otsustamine; 7) Erikontrolli otsustamine, selle läbiviija määramine ja tasustamise otsustamine; 8) Aktsiaseltsi majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamise otsustamine; 9) Aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine; 10) Aktsiaseltsi aktsiate Tallinna Väärtpaberibörsil noteerimise lõpetamine; 11) Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Aktsiaseltsi esindaja määramine; 12) Aktsiaseltsi aktsionäriga õigusvaidluse pidamise otsustamine ja sellises vaidluses Aktsiaseltsi esindaja määramine; 3

4 13) Aktsiaseltsi poolt oma aktsiate omandamise ning oma aktsiate tagatiseks võtmise tingimuste otsustamine, v.a kui sellise otsuse tegemine kuulub seadusest tulenevalt Nõukogu pädevusse; 14) muude seadusega või Juhatuse või Nõukogu poolt Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine. Teistes Aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib Üldkoosolek otsuseid vastu võtta Juhatuse või Nõukogu ettepanekul Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus Üldkoosolekud on korralised või erakorralised Aktsiaseltsi korraline Üldkoosolek toimub 1 (üks) kord aastas hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul pärast Aktsiaseltsi majandusaasta lõppemist Erakorraline Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui: 1) Aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool Aktsiaseltsi aktsiakapitalist või vähem kui seaduses sätestatud aktsiakapitali minimaalne suurus; 2) seda nõuab Audiitor; 3) seda nõuab Nõukogu; 4) seda nõuab aktsionär, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist või aktsionärid, kelle aktsiatega on ühiselt esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist; 5) see on Aktsiaseltsi huvides ilmselgelt vajalik Taotlus erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumiseks esitatakse Juhatusele kirjalikult ja selles tuleb formuleerida Üldkoosoleku kokkukutsumise põhjus, ettepanek koosoleku päevakorra osas ja esitada ka koosoleku iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu Juhatus saadab Üldkoosoleku kokkukutsumise teate aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Üldkoosoleku teade saadetakse Aktsiaseltsi aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui Aktsiaseltsil on üle 50 (viiekümne) aktsionäri, ei pea Aktsionäridele Üldkoosoleku kokkukutsumise teateid aktsionäridele saatma, kuid Üldkoosoleku teade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes Kui Juhatus ei kutsu erakorralist Üldkoosolekut kokku hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul arvates Audiitorilt, Nõukogult või aktsionärilt vastava nõude saamisest või ei kutsu seda kokku nõutava päevakorraga, on Audiitoril, Nõukogul või aktsionäril õigus erakorraline Üldkoosolek ise kokku kutsuda Erakorralist Üldkoosolekut ei kutsuta kokku, kui vara vähenemisest teada saamisest või nõude esitamisest jääb korralise Üldkoosoleku toimumiseni vähem kui 2 (kaks) kuud Üldkoosolek viiakse läbi Aktsiaseltsi asukohas või Juhatuse poolt Üldkoosoleku teates näidatud kohas Nii korralise kui ka erakorralise Üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata: 1) Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht; 2) Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht; 3) märge selle kohta, kas Üldkoosolek on korraline või erakorraline; 4

5 4) Üldkoosoleku päevakord; 5) selgitus, millise päeva seisuga määratakse kindlaks Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring; 6) teave, kuidas ja millistel tähtaegadel teostada aktsionäri õigust teabele, aktsionäri õigust taotleda teatud küsimuste võtmist Üldkoosoleku päevakorda ning aktsionäri õigust esitada Üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta otsuse eelnõud; 7) kui Üldkoosoleku päevakorras on Aktsiaseltsi majandusaasta aruande kinnitamine, põhikirja muutmine või lepinguga nõustumine, siis koht, kus on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega, kasumi jaotamise ettepanekuga, põhikirja projektiga või lepinguga või selle projektiga ning nende dokumentidega tutvumise kord; 8) koht, kus on võimalik tutvuda Juhatuse, Nõukogu, aktsionäride ja Audiitori esitatud otsuste eelnõudega ja põhjendustega Üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta, ning nende dokumentidega tutvumise kord; 9) Aktsiaseltsi kodulehe aadress, kus avalikustatakse Üldkoosoleku kohta seaduses ettenähtud teave; 10) teave Üldkoosolekul esindaja kaudu osalemise korra kohta ning teave Aktsiaseltsile esindaja määramisest ja volituste tagasivõtmisest teavitamise korra kohta; 11) muud seadusest tulenevad ja Üldkoosolekuga seoses tähtsust omavad asjaolud Juhul, kui Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus või Nõukogu, määrab Üldkoosoleku päevakorra Nõukogu. Kui Üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid või Audiitor, määravad nemad Üldkoosoleku päevakorra Juhatus või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuse võtmist päevakorda, kui nõue päevakorra täiendamiseks on esitatud 15 (viisteist) päeva enne Üldkoosolekut Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui Üldkoosolekul on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Häälte arvestamisel võetakse aluseks Aktsiaseltsi põhikirja punktis 4.20 nimetatud aktsionäride nimekiri Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega või Aktsiaseltsi põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti Isiku valimisel loetakse Üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku Kui Üldkoosolekul ei ole esindatud Aktsiaseltsi põhikirja punktis 4.16 nimetatud hääled, kutsub Juhatus 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva jooksul kokku uue Üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata Üldkoosolekul esindatud häältest Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne Üldkoosoleku toimumist. Üldkoosolekul koostatakse koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri, milles kantakse Üldkoosolekul osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv, koosolekul osalemise viis ja aktsionäri esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla Üldkoosoleku juhataja ja protokollija Üldkoosoleku avab Juhatuse esimees või tema äraolekul Juhatuse poolt nimetatud isik. Pärast Üldkoosoleku avamist valivad aktsionärid Üldkoosoleku juhataja. 5

6 4.22. Üldkoosolekud viiakse reeglina läbi aktsionäride või nende poolt volitatud esindajate osavõtul, s. o kinniselt. Kõrvaliste isikute osalemise õigus Üldkoosolekul otsustatakse aktsionäride poolt Üldkoosoleku avamisel Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud täitmiseks kõigile Aktsiaseltsi aktsionäridele, Nõukogule ja Juhatusele Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokolli koostab selleks valitud isik (s. t protokollija). Protokollile kirjutavad alla Üldkoosoleku juhataja ning protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik Üldkoosoleku protokollile lisatakse Üldkoosolekul esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning Üldkoosolekul osalevate aktsionäride nimekiri. 5. JUHATUS 5.1. Juhatus on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Aktsiaseltsi ning korraldab Aktsiaseltsi raamatupidamist. Juhatusel on seaduses sätestatud õigused ja kohustused, kui Aktsiaseltsi põhikirjast ei tulene teisiti Juhatuses on 1 (üks) kuni 3 (kolm) liiget Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi Aktsiaseltsi Nõukogu. Nõukogu võib Juhatuse liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda Juhatuse liige valitakse kuni 3 (kolmeks) aastaks Juhatuse liikmetega sõlmib Nõukogu lepingud, milles nähakse täpsemalt ette Juhatuse liikmete õigused ja kohustused ning Juhatuse liikmete tasu ja tasustamise kord. Juhatuse liikmele võib maksta üksnes tema ülesannetele ja Aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse Nõukogu otsusega Juhatuse esimehe ja vajadusel ka Juhatuse aseesimehe määrab Nõukogu Aktsiaseltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada üksnes kaks Juhatuse liiget ühiselt. Nõukogu otsusega võib piirata Juhatuse liikme õigust Aktsiaseltsi esindada Juhatus on kohustatud tegutsema Aktsiaseltsile majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, kooskõlas Aktsiaseltsi põhikirja, Aktsiaseltsi eelarve, Üldkoosoleku ja Nõukogu otsustega ning Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Juhatus kohustub Aktsiaseltsi juhtimisel kinni pidama Nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest, võib Juhatus teha üksnes Nõukogu eelneval kirjalikul nõusolekul. Muuhulgas eeldatakse, et igapäevase majandustegevuse raamest väljuvad Aktsiaseltsi põhikirja punktis 6.7 nimetatud tehingud Juhatus esitab Nõukogule vähemalt üks kord 3 (kolme) kuu jooksul kirjaliku ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest, majanduslikust olukorrast ning Juhatuse tegevusest Aktsiaseltsi juhtimisel. Juhatus peab esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul arvates teadasaamisest, Nõukogu kirjalikult teavitama Aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ning muudest Aktsiaseltsi tegevusega, varaga või omakapitaliga seotud olulistest asjaoludest, samuti Aktsiaseltsiga seotud äriühinguid puudutavatest olulistest asjaoludest Juhatuse liige on kohustatud kirjalikult vastama ükskõik millise Nõukogu liikme poolt esitatud kirjalikule järelpärimisele 2 (kahe) tööpäeva jooksul. Mõjuval põhjusel võib järelpärimise saanud Juhatuse liige kirjalikult taotleda järelpärimise esitanud Nõukogu liikmelt vastamise tähtaja pikendamist mõistliku aja võrra, näidates vastavas taotluses 6

7 ühtlasi ära tähtaja, mille jooksul Juhatuse liige peab võimalikuks järelpärimisele vastata. Nõukogu liikme suulisele järelpärimisele kohustub Juhatuse liige võimalusel vastama koheselt suulises vormis Juhatus määrab ametisse ja vabastab ametist Aktsiaseltsi direktorid ja raamatupidamise eest vastutavad isikud (tegevjuhtkonna) ning määrab ka nimetatud isikutega sõlmitavate töölepingute tingimused, lähtudes seejuures Nõukogu juhistest, kui Nõukogu on sellised juhised Juhatusele andnud. Juhatuse liikmed võivad töötada Aktsiaseltsis direktoritena, kui Aktsiaseltsi ja Juhatuse liikme vahel sõlmitakse vastav tööleping Otsused, mille tegemine ei ole antud Nõukogu või Üldkoosoleku pädevusse, kuid millel on Aktsiaseltsi seisukohalt oluline tähtsus, võtab Juhatus vastu koosolekul. Sellisteks otsusteks loetakse eelkõige (kuid mitte ainult) otsuseid järgmiste tehingute ja toimingute tegemiseks: 1) laenude saamine ja võlakohustuste võtmine; 2) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine; 3) kolmanda isiku vastu nõude esitamisest loobumine; 4) pangaarvete avamine ja raha deponeerimine kauemaks kui 6 (kuueks) kuuks; 5) kinnisasjade või hoonestusõiguse või registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine või koormamine või kasutusse andmine Juhatuse koosoleku kutsub kokku Juhatuse esimees, teavitades kõiki Juhatuse liikmeid koosoleku toimumisest ning päevakorrast ette vähemalt 3 (kolm) päeva enne koosoleku toimumist. Igal Juhatuse liikmel on õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist Juhatuse koosoleku päevakorda Koosolekut juhatab Juhatuse esimees Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole Juhatuse liikmetest Igal juhatuse liikmel on 1 (üks) hääl. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Juhatuse liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav Juhatuse esimehe hääl Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Juhatuse liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse ka Juhatuse liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga Juhatusel on õigus Aktsiaseltsi seisukohast olulisi otsuseid vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata, kui sellega nõustuvad kõik Juhatuse liikmed. Sellisel juhul saadab Juhatuse esimees otsuse eelnõu kirjalikult e-posti, posti või faksi teel kõigile Juhatuse liikmetele, määrates kaaskirjas tähtaja, mille jooksul Juhatuse liige peab esitama otsuse eelnõu kohta oma kirjaliku seisukoha. Juhul, kui Juhatuse liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse eelnõu poolt või vastu, loetakse, et ta hääletas otsuse eelnõu vastu. Hääletamistulemuste kohta koostab Juhatuse esimees hääletusprotokolli, mis vormistatakse Juhatuse otsusena ning millele lisatakse Juhatuse liikmete poolt esitatud kirjalikud seisukohad. Juhatuse esimees saadab protokolli ning selle lisad viivitamatult e-posti, posti või faksi teel Juhatuse liikmetele Kui kõik Juhatuse liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, siis võib Juhatus otsuseid vastu võtta ka koosolekut pidamata, vormistades otsuse kirjalikult. Nimetatud võimalust ei või kasutada Aktsiaseltsi põhikirja punktis 5.12 nimetatud juhul. 7

8 5.20. Kõik Juhatuse kirjalikud otsused edastab Juhatuse esimees viivitamatult, kuid hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul Nõukogule Juhatuse täpsema töökorra kehtestab vajadusel Nõukogu. 6. NÕUKOGU 6.1. Nõukogu on Aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis planeerib Aktsiaseltsi tegevust, korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ja teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb Nõukogu teatavaks Üldkoosolekule Nõukogus on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi Üldkoosolek Nõukogu liige valitakse 5 (viieks) aastaks Üldkoosoleku otsusel võib Nõukogu liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Sellise otsuse vastuvõtmiseks on vaja vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust ning vajadusel määrab Nõukogu aseesimehe, kes asendab esimeest tema äraolekul Kõik tehingud, millel on Aktsiaseltsi või aktsionäride huvide seisukohalt oluline tähtsus ja mis väljuvad Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest, tehakse Aktsiaseltsi nimel üksnes Nõukogu eelneval nõusolekul, mis on väljendatud Nõukogu kirjalikus otsuses. Nõukogu kirjalikku nõusolekut on vaja eelkõige, kuid mitte ainult, tehingute ja toimingute tegemiseks, millega kaasneb: 1) osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes; 2) tütarettevõtja asutamine ja lõpetamine; 3) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine; 4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine; 5) tehingute tegemine tütarettevõtetega, kui tehingu väärtus ületab (kümmet tuhandet) eurot; 6) ühe või mitme omavahel seotud tehingu kaudu kinnisasjade või hoonestusõiguse või registrisse kantud vallasasjade või muu vara omandamine, võõrandamine või koormamine, kui vara väärtus ületab (kümmet tuhandet) eurot; 7) kinnisasjade ja hoonestusõiguse siht- või kasutusotstarbe muutmine; 8) vara, mille väärtus ületab (kümmet tuhandet) eurot, kasutusse andmine või võtmine; 9) investeeringute tegemine, mis ületavad (kümmet tuhandet) eurot või selleks majandusaastaks Aktsiaseltsile ettenähtud kulutuste summat; 10) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad (kümmet tuhandet) eurot või selleks majandusaastaks Aktsiaseltsile ettenähtud kulutuste summat; 11) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine summas, mis ületab (kümmet tuhandet) eurot või selleks majandusaastaks Aktsiaseltsile ettenähtud kulutuste summat; 12) nõude esitamisest loobumine, kui nõude summa ületab (kümmet tuhandet) eurot; 8

9 13) lepingute sõlmimine, lõpetamine või muutmine, kui see toob Aktsiaseltsile kaasa kohustuse maksta kolmandale isikule temalt omandatud asjade või õiguste või tellitud teenuse eest tavapärasest turuhinnast enam või annab kolmandale isikule õiguse tasuda Aktsiaseltsilt omandatud asjade või õiguste või tellitud teenuste eest tavapärasest turuhinnast vähem ning kui mistahes lepingu sõlmimine, lõpetamine või muutmine viiakse läbi teisiti kui tavapärastel turutingimustel; 14) tsiviilkohtuvaidluste alustamine või lõpetamine; 15) haldusmenetluse ja -kohtumenetluse alustamine või lõpetamine; 16) Aktsiaseltsiga seotud kriminaal- või väärteoasja osas otsuse vastuvõtmine; 17) Aktsiaseltsi poolt oma aktsiate omandamise ning tagatiseks võtmise tingimuste otsustamine, kui see on vajalik olulise kahju ärahoidmiseks. Nõukogu võib Aktsiaseltsi põhikirja punktis 6.7 nimetatud tehingutesse astumist otsustada ka ilma Juhatuse eelneva taotluseta. Kui Nõukogu peab tehingusse astumist mõistlikuks võtab Nõukogu vastu sellekohase otsuse Nõukogu pädevuses on ka: 1) Juhatuse liikme ja Juhatuse esimehe valimine ning nende tagasikutsumine; 2) Juhatuse liikmega tehingu tegemise ja sellise tehingu tingimuste otsustamine ning Juhatuse liikmega õigusvaidluse pidamise otsustamine ning tehingu tegemiseks ja õigusvaidluse pidamiseks Aktsiaseltsi esindaja määramine; 3) Juhatuse töökorra kinnitamine ning kui Juhatuses on rohkem kui 1 (üks) liige, siis iga Juhatuse liikme töövaldkonna kinnitamine; 4) Juhatuse liikme volituste piiramine; 5) Prokuristi nimetamine ning tema volituste määramine ja lõpetamine; 6) Auditikomitee liikmete nimetamine ja tagasikutsumine vastavalt Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse -le 97 ning Auditikomitee moodustamise, tasustamise ja töökorra põhimõtete kinnitamine; 7) Aktsiaseltsi majandusaasta aruande heakskiitmine ja muudatuste tegemine Juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanekusse; 8) Aktsiaseltsi iga-aastase majandusaasta eelarve, tegevusplaani ja investeerimiskava kinnitamine ning nende muutmine; 9) Aktsiaseltsi pikema perioodi tegevusplaani ja investeerimiskava kinnitamine; 10) Aktsiaseltsi vara kasutamise korra kinnitamine; 11) Aktsiaseltsi töötajate arvu ja struktuuri kinnitamine; 12) Aktsiaseltsi töötajate töötasu ja lisatasude maksmise aluste kinnitamine; 13) Aktsiaseltsi poolt sõlmitavate töölepingute põhitingimuste kinnitamine; 14) Aktsiaseltsi tütarettevõte juhtorganites (s. h juhatuses ja nõukogus) Aktsiaseltsi esindajate või nende valimise kriteeriumite kinnitamine; 15) Aktsiaseltsi peamiste tegevussuundade määramine ja tegevusalade muutmine; 16) Nõukogu pädevusse kuuluvas küsimuses otsuse vastuvõtmise delegeerimine Üldkoosolekule vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustiku 298 lg 2. 9

10 17) muud küsimused, mis on Nõukogu pädevuses tulenevalt seadusest ja Aktsiaseltsi põhikirjast Aktsiaseltsi põhikirja punktide 6.7 ja 6.8 alusel tehtud Nõukogu otsust käsitletakse Nõukogu poolt Juhatusele antud nõusoleku ja korraldusena teha vastav tehing või toiming Nõukogu poolt heakskiidetud tingimustel. Nõukogu Korraldus on Juhatusele siduv eeldusel, et korralduse järgimine ei too kaasa seaduste rikkumist Aktsiaseltsi või Juhatuse ning selle liikmete poolt ega põhjusta siduvate lepingute rikkumist Aktsiaseltsi poolt. Juhatus kohustub viivitamatult tegema kõik endast oleneva Nõukogu korralduse täitmiseks ja hoiduma toimingutest, mis võivad selle täitmist raskendada Nõukogu otsused võetakse vastu Nõukogu koosolekul. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks (1) kord kolme (3) kuu jooksul Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab Nõukogu liige, Juhatus, Audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist Nõukogu koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige, kes teavitab Nõukogu liikmeid kirjalikult koosoleku kokkukutsumisest ja päevakorrast vähemalt 7 (seitse) päeva enne Nõukogu koosoleku toimumist. Igal Nõukogu liikmel on õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist koosoleku päevakorda Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest Igal Nõukogu liikmel on 1 (üks) hääl. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav Nõukogu esimehe hääl Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosolekul osalenud Nõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse ka Nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata, kui sellega nõustuvad kõik Nõukogu liikmed. Sellisel juhul saadab Nõukogu esimees otsuse eelnõu kirjalikult e-posti, posti või faksi teel kõigile Nõukogu liikmetele, määrates kaaskirjas tähtaja, mille jooksul Nõukogu liige peab esitama otsuse eelnõu kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui Nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse eelnõu poolt või vastu, loetakse, et ta hääletas otsuse eelnõu vastu. Hääletamistulemuste kohta koostab Nõukogu esimees hääletusprotokolli, mis vormistatakse Nõukogu otsusena ning millele lisatakse Nõukogu liikmete kirjalikud seisukohad. Nõukogu esimees saadab protokolli ning selle lisad viivitamatult e-posti, posti või faksi teel Nõukogu liikmetele Kui kõik Nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib Nõukogu otsuseid vastu võtta ka koosolekut pidamata, vormistades otsuse kirjalikult Nõukogu vaatab Juhatuse poolt esitatud majandusaasta tulemused läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse Üldkoosolekule. Aruandes peab olema näidatud, kas ta kiidab heaks Juhatuse poolt koostatud aastaaruande või mitte. Oma aruandes peab Nõukogu näitama, kuidas Nõukogu on Aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud Juhatuse ja tegevjuhtkonna liikmel on keelatud osa võtta Nõukogu koosolekust, kui Nõukogu otsustab nimetatud Juhatuse või tegevjuhtkonna liikme ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemise üle või nimetatud Juhatuse või tegevjuhtkonna liikme ja Aktsiaseltsi vahelise õigusvaidluse pidamise üle, samuti kui Nõukogu otsustab tehingu tegemist või õigusvaidluse pidamist Aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles nimetatud Juhatuse või tegevjuhtkonna liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus. 10

11 6.20. Nõukogu liikmel on keelatud osa võtta Nõukogu koosolekust, kui Nõukogu otsustab tehingu tegemist või õigusvaidluse pidamist Aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles nimetatud Nõukogu liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus Nõukogu, Juhatuse ja tegevjuhtkonna liikmete lähikondseteks loetakse Aktsiaseltsi põhikirja punktide 6.19 ja 6.20 mõttes Nõukogu, Juhatuse ja tegevjuhtkonna liikmete abikaasat ja sugulasi, kellel on pärimisõiguse alusel õigus esineda esimese või teise ringi pärijana, samuti nimetatud isikute poolt kontrollitavaid äriühinguid Oluliseks osaluseks loetakse Aktsiaseltsi põhikirja punktide 6.19 ja 6.20 mõttes isiku osalust äriühingus, milles talle kuulub vähemalt 10% osa- või aktsiakapitalist. 7. AUDITEERIMINE 7.1. Audiitor(id) nimetab ja nende arvu määrab Üldkoosolek. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või 1 (üheks) või mitmeks aastaks Juhatus esitab äriregistrile Aktsiaseltsi Audiitorite nimekirja Aktsiaseltsi raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli, siseauditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise nõustamiseks moodustakse auditikomitee, kes nõustab Nõukogu nende tegevuste osas. Auditikomitee liikmed valib ja kutsub tagasi Nõukogu, kes määrab ka auditikomitee moodustamise, tasustamise ja töökorra põhimõtted. Auditikomitee koosneb vähemalt 2 (kahest) liikmest, kes on valitud vastavalt Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse -le ARUANDLUS 8.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril Juhatus on kohustatud pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ja esitama selle viivitamatult Audiitorile järeldusotsuse tegemiseks Juhatus esitab majandusaasta aruande, Audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku viivitamatult Nõukogule, et Nõukogu saaks koostada majandusaasta aruande kohta Nõukogu kirjaliku aruande, milles näitab muu hulgas ära, kas Nõukogu kiidab Juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande heaks ning et Nõukogu saaks vajadusel teha muudatusi Juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanekus Pärast Nõukoguga kooskõlastamist esitab Juhatus majandusaasta aruande, Audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku Üldkoosolekule kinnitamiseks selliselt, et kinnitatud majandusaasta aruande, kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepaneku, müügitulu jaotusega ja audiitori järeldusotsusega saaks äriregistrile esitada hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul arvates Aktsiaseltsi majandusaasta lõppemisest Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande, kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepaneku, müügitulu jaotuse ning audiitori järeldusotsuse äriregistrile hiljemalt 6 (kuue) kuu möödumisel majandusaasta lõppemisest. Koos nimetatud dokumentidega esitab Juhatus äriregistrile üle 10 (kümne) % Aktsiaseltsi aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekirja aastaaruande kinnitanud Üldkoosoleku toimumise seisuga. 11

12 9. KASUMI JAOTAMINE 9.1. Kasumi jaotamine otsustatakse iga kord eraldi vastavalt Aktsiaseltsi põhikirjas ning seaduses sätestatud korrale. Otsuse kasumi jaotamise kohta võtab Üldkoosolek vastu Aktsiaseltsi kinnitatud majandusaasta aruande alusel Dividend makstakse aktsionärile välja rahas või aktsionäri kirjalikul nõusolekul muu varaga. Dividendi väljamaksmise kord ja tähtaeg kehtestatakse Üldkoosoleku otsusega Dividendid, mida ei ole 3 (kolme) aasta jooksul välja võtnud, muutuvad Aktsiaseltsi omandiks. Õigeaegselt väljavõtmata dividendide summalt Aktsiaselts intressi ei maksa. 10. ÜMBERKUJUNDAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras Aktsiaseltsi likvideerijad valib Üldkoosolek. 11. LÕPPSÄTTED Aktsiaseltsi põhikirja muutmise otsustab Üldkoosolek seaduses sätestatud korras ning põhikirja muudatus jõustub arvates vastava kande tegemisest äriregistrisse Kui Aktsiaseltsi põhikirja mõni punkt on või muutub kehtetuks, jääb põhikiri muus osas kehtima. Sellisel juhul tuleb Aktsiaseltsi põhikirja kehtetu punkt Üldkoosoleku otsusega ümber formuleerida või seda täiendada nii, et oleks võimalik aru saada kehtetu sättega soovitud eesmärki lähtudes Aktsiaseltsi parimatest huvidest. Sama kehtib ka juhul, kui Aktsiaseltsi põhikirja rakendamisel ilmneb täiendamist vajav lünk. Jarek Särgava juhatuse liige 12

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil 1997. a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga.

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E

H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E Impressum kommenteeritud väljaanne ilmub Tallinna Börsi, Finants inspektsiooni ja Directori koostöös. Kommentaatorid: Heldur Meerits,

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteerimisest 18. mail 2006. Käesolev aruanne kirjeldab Nordecon

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

ESL_PÕHIKIRI_

ESL_PÕHIKIRI_ EESTI SUMOLIIDU PÕHIKIRI I ÜLDSÄTTED Eesti Sumoliit (ametliku lühendina ESL, edaspidi kasutatud Liit) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK 12. aprill 2019 KOOSOLEKU PÄEVAKORD Juhatuse esimehe Meelis Milderi pöördumine 2018. aasta ülevaade ja tulemused Juhatuse liikme Mae Hanseni pöördumine 2019-2020 tegevusplaan

Rohkem

Aktsiaseltsis Tallinna Sadam võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks moodustatud uurimiskomisjoni 9. veebruari a istungi päevakorrapunkti 3

Aktsiaseltsis Tallinna Sadam võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks moodustatud uurimiskomisjoni 9. veebruari a istungi päevakorrapunkti 3 Aktsiaseltsis Tallinna Sadam võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks moodustatud uurimiskomisjoni 9. veebruari 2016. a istungi päevakorrapunkti 3 juures toimunud arutelu üleskirjutus Komisjoni istungile

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid Kinnitatud 01.02.2016 EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri reguleerib ÜE valimiste läbiviimist,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem