KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1"

Väljavõte

1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1.2/ Detailplaneeringu algatamise kiri nr 8-1/ Kiili Leht detailplaneeringu KSH mitte algatamise teade. 5. Harju Elu detailplaneeringu algatamise teade. 6. Harju Elu detailplaneeringu I avaliku arutelu teade. 7. Harju Elu detailplaneeringu II avaliku arutelu teade. II SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS OLEMASOLEV OLUKORD MAAOMAND PLANEERITUD MAA-ALAL HALJASTUS PLANEERITUD MAA- ALAL PLANEERINGUS KAVANDATAV AVALIK RUUM Vastavus valla üldplaneeringule Planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslikud seosed Arhitektuurinõuded Ehitusõiguse määramine KESKKONNAKAITSE, HALJASTUS JA HEAKORD Keskkonnakaitse Haljastus Vertikaalplaneerimine Jäätmekäitlus TÄNAVAVÕRK JA LIIKLUSKORRALDUS TULEOHUTUS KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAID NÕUDEID JA TINGIMUSI TEHNOVÕRGUD ELEKTRIVARUSTUS SIDEVARUSTUS VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON KÜTE KITSENDUSED NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS...12 III LISAD 1. Kinnistusregistri väljavõte 2. Võrguvaldajate tehnilised tingimused 3. Tammeoksa ja Niine kinnistute liikluskorraldusprojekt 4. Naaberelamute insolatsiooni analüüsid

2 IV JOONISED 1. Situatsiooniskeem 2. Kontaktvöönd 3. Tugiplaan 4. Põhijoonis 5. Tehnovõrkude koondplaan 6. Liiklusskeem 7. Vertikaalplaneering V KOOSKÕLASTUSED

3 II SELETUSKIRI 1 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED Detailplaneeringu koostamisel on aluseks: Planeerimisseadus, Kiili valla ehitusmäärus, Kiili valla üldplaneering, Kiili Vallavalitsuse määruse nr 9 Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuded, Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määruse nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded, Teeseadus, Eesti Standard EVS 894:2008/A1:2010 "Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides", Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad, Eesti Standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimise ja Arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine, Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1.2/144 Niine kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ViaVelo Inseneribüroo OÜ töö nr 02/13 Tammeoksa ja Niine kinnistute liikluskorraldusprojekt, Muud kehtivad õigusaktid ja projekteerimisnormid Geodeetiline mõõdistus on teostatud OÜ Landkraft poolt 2011 a. suvel. Töö number GEO. 2 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK Niine kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on: - Niine kinnistu sihtotstarbe muutmine ärimaaks, - Krundile ehitusõiguse seadmine ärihoonete ehitamiseks, - Juurdepääsuteede ja parkimise lahendamine, - Haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, - Tehnovõrkude põhimõttelise lahenduse määramine. 3 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 3.1 OLEMASOLEV OLUKORD Planeeritud maa-ala asub Harju maakonnas Kiili vallas Luige alevikus. Niine kinnistu pindala on m² ja kogu kinnistu on täna looduslik rohumaa. Planeeritud maa-ala jääb Luige aleviku ning Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinna ringtee ristumisala lääneküljele. Kiili alevikust jääb planeeritud ala ca 5,5 km kaugusele, Tallinna südalinnast ca 12 km kaugusele. Planeeritud maa-ala suurus on 2,0 ha. Planeeritud kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeritud alal puudub planeeringu koostamise hetkel hoonestus. Planeeritud ala paikneb Põllu tn ja riigimaantee nr 15 (Tallinn-Rapla-Türi) vahel. Planeeritud alast läänes paiknevad üksikelamud. Planeeritud ala piirab põhjaküljest Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Kesa tn ristumisala

4 Planeeritud alast 1,6 km kaugusele loodesse jääb Rätsepa järv. Lähim tankla asub planeeritud ala kõrval (Neste). Järgmised tanklad asuvad Tammemäe külas (ca 5,3 km) ja Tallinnas Viljandi maantee alguses (ca 4,4 km). 3.2 MAAOMAND PLANEERITUD MAA-ALAL Planeeritud alal asuvad järgmised kinnistud: Aadress Pindala m² Katastritunnus Sihtotstarve Omanik 1 Niine :001:0118 maatulundusmaa Capitolium OÜ 3.3 HALJASTUS PLANEERITUD MAA- ALAL Vaade maanteelt planeeritud alale Planeeritud alal on tegemist loodusliku rohumaaga, millel on hakanud kasvama mõned kuused. Ala lääneküljel asuvad eramud. Põllul kasvavaid noori kuuski on võimalik planeeringu lahendust arvestades ümber istutada. Planeeritud ala erinevate osade kõrguste vahe on 3 m. Maapind langeb kirde suunas kaldega 1/ PLANEERINGUS KAVANDATAV 4.1 AVALIK RUUM Planeeritud ala asub Harju maakonnas Kiili vallas Luige alevikus. Niine kinnistu pindala on m². Planeeritud ala jääb Tallinn-Rapla-Türi maantee lääneküljele ja Tallinna ringtee ristmik jääb põhja. Planeeritud ala vahetusse lähedusse jääb bussipeatus, mis tagab ühenduse lähipiirkondadega ning Tallinnaga. Lähipiirkonna hooned on reeglina 1,5-korruselised väikeelamud. Hooned paiknevad Põllu tänava suhtes risti või paralleelselt. Hooned on viilkatustega. Konkreetset ehitusjoont ei ole välja kujunenud. See on põhjendatav suurte kruntidega ning kõrghaljastuse paiknemisega

5 4.1.1 Vastavus valla üldplaneeringule Niine kinnistu asub Kiili valla üldplaneeringuga määratud arengualas, mille juhtotstarbeks on üldkasutatava hoone maa ja kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Seega pole detailplaneeringu eesmärgid vastuvolus üldplaneeringuga Planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslikud seosed Lähipiirkonnas paiknevad asumid liigituvad linnaehituslikult sateliitasumiteks, mis on tänu oma rohelusele saanud viimase kümnendi jooksul hinnatud elamupiirkonnaks. Selleks on andnud olulise tõuke ka hästitoimiv ühistransport, vaba aja veetmise võimalused ja Kiili valla poolt pakutavad keskuse funktsioonid. Planeeritud alast ca 4 km kaugusel idas asub Kurna mõis ja park. Veidi lähemal lõunas paikneb Sausti mõis. Planeeritud alast kilomeetri raadiuses paikneb neli bussipeatust. Lähim hotell paikneb Sakus, jäädes planeeritud alast ca 10 km kaugusele. Planeeritud alast edelas paiknev elamu Planeeritud alast edelas paiknev pooleli jäänud hoone - 5 -

6 4.1.3 Arhitektuurinõuded Positsioon 1: Krundile rajatakse ehitusmaterjalide kauplus, restoran, hotell ja ärihoone. Kompleks peab olema lahendatud ühtses arhitektuurses võtmes! Erinevate otstarvetega hoone osade vahele ette näha läbipaistvad ühendusgaleriid ja kasutada välisseina liigendamist. Lubatud katusekalle Katusekattematerjalina kasutada rullkattematerjali või valtsprofiilplekki (nt Rannila Classic). Vältida imiteerivaid profiile. Fassaadikattematerjali valikul lähtuda projekteeritava hoone isikupärasusest. Soovitatav on kombineerida nii klaaspindasid kui puitu. Kategooriliselt on keelatud imiteerivate materjalide kasutamine, nagu näiteks fassaadiplekk ja plast, mis imiteerivad laudist ja katuseplekk, mis imiteerib katusekive. Positsioon 2: Krundile rajatakse toitlustuskoht. Lubatud katusekalle Katusekattematerjalina kasutada rullkattematerjali või valtsprofiilplekki (nt Rannila Classic). Vältida imiteerivaid profiile. Välisviimistluses kasutada kaasagseid materjale, vältida imiteerivaid materjale. Hoone peab olema arhitektuurselt väärikas. Sõidutee ja parkimisala lahendamisel kaaluda erinevate pinnakatete (asfalt, erinevat värvi sillutuskivid) kasutamist Ehitusõiguse määramine Positsioon 1: Krunt moodustatakse Niine katastriüksuse jagamisel. Krundi kasutamise sihtotstarbeks on ette nähtud ärimaa, et rajada kauplus, restoran, hotell ja ärihoone. Krundi suurus on m². Krundile on määratud ehitusõigus kahe kahekorruselise hoone rajamiseks (üks maksimaalse kõrgusega 10 m ja teine 8 m) ja kahe kolmekorruselise hoone rajamiseks (maksimaalse kõrgusega 12 m). Hoonete maksimaalseks ehitusaluseks pinnaks on ette nähtud 5500 m² ning maksimaalseks brutopinnaks m². Positsioon 2: Krunt moodustatakse Niine katastriüksuse jagamisel. Krundi kasutamise sihtotstarbeks on ette nähtud ärimaa, et rajada toitlustuskoht. Krundi suurus on 1529 m². Krundile on määratud ehitusõigus ühe ühekorruselise hoone rajamiseks (maksimaalse kõrgusega 8 m). Hoone maksimaalseks ehitusaluseks pinnaks on ette nähtud 270 m² ning maksimaalseks brutopinnaks 270 m². 4.2 KESKKONNAKAITSE, HALJASTUS JA HEAKORD Keskkonnakaitse Planeeritud alal ei ole võimalik täheldada midagi reostuse või keskkonnaohuga seonduvat. Planeeringualale ei ole kavandatud lubatud olulise keskkonnamõjuga tegevust keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 6 lõige 1 tähenduses. Kui planeeringualal kavandatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 6 lg 2 nimetatud tegevust, siis tuleb omavalitsusele esitada põhjendused eeldatava keskkonnamõju olulisuse kohta, mille alusel saab omavalitsus analüüsida keskkonnamõjude ulatuse üle ning otsustada keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle

7 Keskkonnamõju hindamine tuleb läbi viia kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. Maantee müra on piirkonnas suur. Pos 1 majutusasutuse hoonestusala jääb 11-Tallinna ringtee sanitaarkaitse vööndisse (kus elamine ja puhkamine on tervisele ohtlik). Maantee omanik ei võta endale kohustust vähendada olemasoleva maantee liiklusest tulenevat, inimestele ohtlike mõjusid planeeritud alal. Majutusasutuse ja büroodega ärihoone projekteerimisel rakendada Eesti standardi EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest nõudeid ning tagada siseruumides nii päeval kui ka öösel sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrus nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid sätestatud müra normtasemed. Liiklusmüra taseme viimisel kehtestatud normidele vastavaks kasutada hoonetel kahekordseid fassaade, helipidavaid avatäiteid või muid heli tõkestavaid ja summutavaid konstruktiivseid lahendusi. Täiendava meetmena on soovituslik maantee äärde rajada tihe erikõrguseline haljaspiire. Vältimaks kavandatavast tegevusest tulenevaid negatiivseid mõjusid piirnevatele elamualadele on planeeritud alale vastu elamuala planeeritud kõrghaljastus. Uushoonestuse tehnoseadmed ei või paikneda elamualade poolsel küljel ning ehitusmaterjalide kaupluse kaubaveo ja laadimise kohas tuleb ette näha müratõkestavad meetmed (vt ptk 7). Planeeritud perimetraalne hoonestus maantee ja olemasoleva elamuala vahel iseenesest vähendab nii maantee müra kui õhusaaste levimist elamualale. Arvestades planeeritud parkimiskohtade arvu, sademevee arvutuslikku vooluhulka (vt p 5.3) ning koos sademeveega potentsiaalsete saasteainete juhtimist suublasse (maantee äärne kraav) tuleb vastavalt veeseaduse 8 lõike 2 punktile 4 taotleda vee erikasutusluba. Enne kavandatava tegevuse alustamist tuleb esitada Keskkonnaametile taotlus vee erikasutusloa saamiseks. Sademevee lahenduse jaoks koostada eraldi tööprojekt (vt p 5.3). Planeeringu raames on koostatud naaberkinnistute Põllu tn 22, 20, 18 ja 18a elamutele insolatsioonianalüüsid (vt lisa 4) vastavalt Eesti standardile EVS 894:2008/A1:2010 "Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides". Analüüsidest selgub, et naaberelamutes on pärast planeeringulahenduse realiseerimist tagatud insolatsiooni kestus vähemalt 3 tundi (katkestuse puhul 3,5 h) ja säilib vähemalt 50% võrreldes olemasolevaga Haljastus Planeeritud maa-alal kasvavad erinevas vanuses kuused, kased ja lepad. Seda ka lähipiirkonnas. Planeeringu üheks nõudeks on kõrghaljastuse maksimaalne säilitamine. Ehitustööde käigus tuleb vältida puude tüvede, võrade ning juurte kahjustamist. Samuti tuleb vältida vertikaalplaneerimist, mis puude tüvede ümber kuhjaks liigset pinnast või jätaks puude juured paljaks. Täpne ümberistutavate ja raiutavate puude arv selgub koostatava ehitusprojekti raames. Pos 1 hoonestusala ja olemasoleva elamuala vahele on ette nähtud istutada kitsa ja koonusja võraga poolvarju taluvaid puid. Näiteks harilik elupuu (vähenõudlik ja saastet taluv), palsaminulg ja sobilikud serbia kuuse sordid

8 4.2.3 Vertikaalplaneerimine Vertikaalplaneeringuga on ette nähtud sademeveed juhtida naaberkinnistutest eemale ning suunata maantee äärsesse kraavi (vt joonis DP-7). Vastu Põllu tn 26 ja 28 kinnistuid on ette nähtud vall (kaldega maantee poole) ja tugimüür. Vastu elamukinnistuid planeeritud hoonete tagune haljastatud maapinna kõrgus jääb olemasolev ja toimib imbalana. Arvestatud on kõrvalkinnistu tankla projekteeritud kõrgustega (K-Projekti Aktsiaseltsi töö nr 13033). Antud lahendus on põhimõtteline. Projektiga täpsustatakse vertikaalplaneering ja sademevee äravool Jäätmekäitlus Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja Kiili valla jäätmehoolduseeskirjast. Ehituse ajal tekkivaid ehitusjäätmeid ei tohi panna olmejäätmete mahutisse. Ehitusjäätmed (puit, paber, kile, metall, mineraalsed jäätmed) sorteerida ja koguda liigiti eraldi, taaskasutada või anda taaskasutamiseks üle vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ehituse ajal organiseerida ehitusmaterjalide ja -jäätmete ladustamine krundil ja selle valve. Ehitiste kasutamisel tekkivate jäätmete mahutid näha ette soovitatavalt hoonetesse. Väljaspool hooneid tuleb mahutid paigutada jäätmemajja, mis oleks lukustatav. Tagada jäätmete regulaarne äravedu. 4.3 TÄNAVAVÕRK JA LIIKLUSKORRALDUS Liikluskorralduse põhimõtteline lahendus on tehtud vastavalt Eesti standardi EVS 843:2003 nõuetele ja vastavalt OÜ ViaVelo koostatud Tammeoksa ja Niine kinnistute liikluskorraldusprojekti lahendusele (vt lisa 3). Planeeritud ala on paralleelne Tallinn-Rapla-Türi maanteega. Juurdepääs planeeritud alale lahendatakse lõunasuunast Tammeoksa kinnistu kaudu. Planeeringuga ei kavandata täiendavaid mahasõite Tallinn-Rapla-Türi maanteele. Viljandi mnt ja Kesa tn ristumisala ümberehitamise vajadus ja lõplikud lahendused (koos läbilaskvusarvutustega) selguvad teeprojekti koostamise käigus. Planeeringuga kavandatud jalg- ja rattateed on ühendatud Luige ristmiku tehnilises projektis ettenähtud jalg- ja rattateed. Riigimaanteega nr 15 paralleelselt kavandatud jalgtee asukoht ja torupiirde vajadus täpsustatakse teeprojektiga ning kõik jalgtee elemendid peavad jääma Niine kinnistule. Jalgtee hooldusega seotud kulud kannab Niine kinnistu omanik. Arendusalaga seotud liikluslahenduse edasise projekteerimise ja ehitamisega seotud kulud kannab kinnistu arendaja. Arendusega seotud liikluslahendused, kiirendus- ja aeglustusrajad, mahasõidud, möödasõidu laiendid, jalg- ja kergliiklusteed tuleb rajada enne arendusalale mistahes ehitusloa väljastamist. Kruntide parkimisnormi aluseks on Eesti Standard EVS 843: Linnatänavad (parkimiskohtade vajaduse arvutamisel on aluseks võetud äärelinna norm). Pos Parkimis-normatiimiskohtade arv miskohtade Normatiivne parki- Planeeritud parki- Ehitise liik Brutopind nr arv - 8 -

9 1 Restoran 1/ Hotell 1/ Kauplus 1/ Äri/teenindus 1/ Toitlustuskoht 1/ TULEOHUTUS Planeeritud Pos 2 toitlustuskoha tuleohutusklass on minimaalselt TP3. Pos 1 restorani, hotelli, kaupluse ja ärihoone minimaalne tuleohutusklass on TP2. Hoonestusalade vahelised kujad on üle 8 m. Pos 1 erinevad hoonete osad eraldada tulemüüridega. Tuletõrje veevarustus lahendada vastavalt standardile EVS 812-6:2012 Tuletõrje veevarustus. Planeeringus on tulekustutusvesi tagatud pos 1 restorani ette parkla äärde planeeritud tuletõrjehüdrandist, mis on ühendatud selle kõrval maa-alla kavandatud 108 m 3 veemahutiga. Tuletõrje-veemahuti suuruse määramisel on lähtutud kaupluse (kasutusviisiga IV) kubatuurist. Kuna hoone maht jääb vahemikku tuhat m 3, siis arvutuslikuks kustutusvee normvooluhulgaks on 25 l/s. Planeeritud 108 m 3 veemahuti tagab 3 tunni jooksul 10 l/s. Lisaks tagab Luige aleviku 2. astme puurkaev pumpla veetrassist tuletõrjevee 15 l/s (3 tunni jooksul). Luige aleviku projekteeritud ringistatud veetrass saab olema rajatud planeeringu realiseerimise ajaks. Umbtorustiku pikkus (tuletõrjehüdrandi kaugus) on 180 m. Ehitisesisest tuletõrjeveevärki ei tule rajada, kui hoone tuleohutusklass on TP1. Projekteeritavate hoonete tulepüsivusklassid projekteerida vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse määrusele nr KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAID NÕUDEID JA TINGIMUSI Planeeritud maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes Eesti standardist EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine. Planeeritud tegevuse elluviimisega krundid heakorrastatakse ja luuakse alale turvaline keskkond

10 5 TEHNOVÕRGUD 5.1 ELEKTRIVARUSTUS Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ on väljastanud tehnilised tingimused nr Planeeritud ala läbib piki maanteed olemasolev Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le kuuluv 10 kv õhuliin, mis on ettenähtud viia Tammeoksa ja Niine kinnistute ulatuses kuni Laura alajaamani maakaablisse. Selle kohta tuleb esitada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le kirjalik taotlus, kusjuures ümberpaigutamise kulud kannab kinnisasja omanik. Planeeritud ala varustamiseks elektriga on ettenähtud eraldi krundil 20 kv jaotuspunkt (alajaam Tammeoksa DP positsioonil 2). Jaotuspunkti toide on planeeritud "Loomvaru" alajaamast 24 kv isolasiooniga kaabelliiniga. Tarbija ehitab Jaotuspunkti 20 kv mõõtesektsioonidelt oma vajadustele vastavad 20 kv toiteliinid. Tarbija alajaam on planeeritud Niine DP pos 1 hoonestusalale. Detailplaneeringus on näidatud võimalikud jaotus- ja liitumiskilpide asukohad ja kaabelliinide trasside servituudi vajadusega alad. Kui on selgunud täpne projekteeritavate hoonete arhitektuur ja maht, siis ehitusprojekti (tööprojekti) koostamiseks tuleb tellijal vastavalt täpsustatud koormustele taotleda uued elektrivarustuse tehnilised tingimused elektrivarustuse ehitusprojekti (tööprojekti) koostamiseks ja olemasolevate kaablite kaitsmiseks. Detailplaneering kooskõlastada Kesa tn 1 kinnistu omanikuga ja Metsa kinnistu detailplaneeringu (algatatud ) koostajaga. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. 5.2 SIDEVARUSTUS Elion Ettevõtted Aktsiaselts poolt on väljastatud tehnilised tingimused nr Detailplaneeringus on ettenähtud sidekanalitoru sisestus igale planeeritud hoonele. Planeeritud kaablikanalisatsioonitrass on seotud Tallinn-Rapla-Türi mnt äärde Luige eritasandilise ristmiku ehitusega Niine kinnistu piirile ehitatud kaablikanalisatsiooni kaevuga. Niine kinnistu kaks olemasolevat sidekaablit paigutatakse piki Tallinn-Rapla-Türi mnt planeeritud sidekanalisatsiooni, mille ühendus kaevuga LUG-012 lahendada eraldi projektiga. Kõik Niine kinnistut läbivad olemasolevad Elioni maakaablid, väljaarvatud kaks eelnimetatut, on ettenähtud likvideerida. Olemasolevate maakaablitrasside mahamärkimine looduses tellida Elioni liinirajatiste järelvalvelt. Tööprojekti koostamisel võtta tehnilised tingimused planeeringualale kaablikanalisatsiooni ning Elioni liinirajatiste ümberpaigutamise projekteerimiseks

11 5.3 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON Planeeritud alal puuduvad olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud. OÜ Kiili KVH poolt on väljastatud tehnilised tingimused nr 472. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on lahendatud EL Ühtekuuluvusfondi Kiili valla Luige aleviku veemajandusprojektiga Kesa tänavale rajatavate torustike baasil läbi Kesa tn 1 ja Niine kinnistu. Tulekustutusvesi tagatakse pos 1 restorani ette parkla äärde planeeritud veemahutiga ühendatud hüdrandist. Planeeritud ala sademevee arvutuslikuks vooluhulgaks kokku on ca 180 l/s. Vastavalt OÜ Kiili KVH tehnilistele tingimustele on sademevee peavooluks Sausti peakraav. Planeeritud alalt juhitakse sademevesi esmalt rekonstrueeritud maantee äärsesse kraavi, mille maht on ligikaudu 1000 m 3. Sellise mahuga kraav suudab u 30 minutit kestva vihma vee vastu võtta. Kraavist on veel võimalik voolata truupide kaudu hajutatult edasi. 500 mm läbimõõduga truubi läbilaskevõime on üle 1 m 3 /s. Lisaks toimivad imbaladena haljasalad. Soovitatavalt kasutada katustelt kogutavat sademevett hoonetes majapidamisveena, et vähendada sademevee vooluhulka. Parkimisalalt tuleb kalletega juhtida sademevesi restkaevudesse, vältides nõnda reostunud sademeja lumesulamisvee valgumist pinnasesse. Enne maantee äärsesse kraavi juhtimist, tuleb sademevesi puhastada nii, et see ei halvendaks suubla seisundit. Liiva ja esmase prahi veest eraldamiseks kasutada liivapüüdureid. Õliste sademevete puhastamiseks kasutada õli- ja bensiinipüüdureid. Sademevesi tuleb puhastada tasemeni, mis vastab Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001 määruses nr 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord kehtestatud nõuetele. Sademevee lahenduse jaoks tuleb teha eraldi tööprojekt. Ehitusprojekti koostamisel, kui on selgunud täpne vertikaalplaneeringuline lahendus ja arvutatud täpsed sademevee vooluhulgad projekteerida maantee äärne kraav ümber vastuvõtma vastavat vooluhulka. Lisameetmena võib kasutusele võtta ühtlustusmahuteid. Sademevete juhtimine naaberkinnistutele on keelatud. Projektis tuleb ette näha maapinna kallete kindlustamine. Planeeritud tegevuste hinnanguline veetarbimine on 15 m 3 /d. Planeeringule väljastatud tehnilised tingimused ei ole aluseks ehitusprojekti koostamisel. 5.4 KÜTE Kasutada võib nii tahke-, vedelkütust kui ka erinevaid soojuspumbaga lahendusi. Eelistatud kütteliigid on maaküte (horisontaalne!), õhksoojuspump, pelletiküte ja õliküte. Pos 2 toitlustuskohas võib kasutada ka elektrikütet. Kuna katusepinnad on suured ja avatud päikesele on soovitatav tarbevee soojendamiseks kasutada päiksekollektoreid. Katlaruumid on ette nähtud planeeritud hoonetes sees. Täpsem küttesüsteemi lahendus selgitada projekteerimise käigus. Kütte kavandamisel arvestada, et hoonete kütmisel ei ületaks õhusaaste (kumulatiivne mõju) piirkonnas elamualadele lubatud piirväärtusi. Juhul kui saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused ületavad Keskkonnaministri a määruses nr 101 sätestatu, millest alates on välisõhu saasteluba ja erisaasteluba nõutav, tuleb välisõhu kaitse seaduse 148 järgi enne ehitusloa taotlemist taotleda saasteluba

12 6 KITSENDUSED Positsioon nr 1 1. Maanteekaitsevöönd 50 m. 2. Servituudi vajadus olemasolevale ja planeeritud elektrikaablile koridori laiusega 2 m võrguvaldaja kasuks. 3. Servituudi vajadus olemasolevale ja planeeritud sidekaablile koridori laiusega 4 m võrguvaldaja kasuks. 4. Servituudi vajadus planeeritud veetorule koridori laiusega 4 m pos 2 ja Tammeoksa DP pos 3, 4, 5 kasuks. 5. Servituudi vajadus planeeritud kanalisatsioonitorule koridori laiusega 4 m pos 2 ja Tammeoksa DP pos 3, 4, 5 kasuks. 6. Servituudi vajadus tarbija alajaamale koridori laiusega 2 m võrguvaldaja kasuks. 7. Kohaliku maantee teekaitsevöönd 20 m. Positsioon nr 2 1. Maantekaitsevöönd 50 m. 2. Teeservituut vastavalt tee laiusele pos 1 kasuks ja Tammeoksa DP pos 2, 3, 4, Servituudi vajadus olemasolevale ja planeeritud elektrikaablile koridori laiusega 2 m võrguvaldaja kasuks. 4. Servituudi vajadus planeeritud sidekaablile koridori laiusega 4 m võrguvaldaja kasuks. 5. Servituudi vajadus elektrikilbile koridori laiusega 2 m võrguvaldaja kasuks. 7 NÕUDED EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS 1. Juurdepääsuteedele ja parkimiskorraldusele tuleb koostada teeprojekt. 2. Tallinn-Rapla-Türi mnt ja Kesa tn ristmiku ehitus ja liikluskorraldus täpsustada teeprojektiga. 3. Elioni Ettevõtted AS-ile kuuluvate sideliinirajatiste ümberpaigutamise eesmärgil rajatavate asendusrajatiste ehitamiseks koostada ehitusprojekt. Projekti koostamiseks tellida tehnilised tingimused. Ehitusalast tegevust olemasolevate liinirajatiste kaitsevööndis võib alustada peale asendusrajatiste üleandmist Elion Ettevõtted AS-ile. 4. Kaubandus-teenindusettevõtte tegevusest tingitud müratase ei või ületada lähedalasuvate elamute välisterritooriumil 60 dba päeval ja 45 dba öisel ajal ning tehnoseadmete paigutamisel tuleb arvestada, et nende tööst põhjustatud müra ei või ületada 50 dba päeval ja 40 dba öisel ajal. 5. Ehitusmaterjali kaupluse kaubaveo- ja laadimisala ja olemasolevate elamute kinnistute (Põllu tn 26 ja 28) vahele tuleb ette näha müratõkestavad meetmed (müratõkkesein või kaubalaadimise bloki paigutamine hoone kinnisesse mahtu). 6. Restoranihoone ja hotelli vahele tuleb ette näha piisavalt isoleeriva konstruktsiooniga vahesein vältimaks restorani tegevusest tulenevat võimalikku häirivust (nt öine muusika) hotellis. 7. Planeeritud hoonete korstnad, ventilatsiooniavad ja torud tuleb paigutada võimalikult kaugele olemasolevatest naaberelamutest. 8. Ehitusmaterjalide kaupluse kaubaveo ja laadimise kohas tuleb ette näha müratõkestavad meetmed (müratõkkesein või kaubalaadimise bloki paigutamine hoonesse). 9. Kuna planeeritud ala külgneb suure liiklustihedusega ja mürarikka T-15 Tallinn-Rapla-Türi riigimaanteega ning jäb perspektiivsete maanteede sõlmpunkti äärde, tuleb projekteerimisel rakendada hoonetes normeeritud müratasemete tagamiseks EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest. nõudeid. 10. Välisvalgustuse projekteerimisel näha ette valgustus, mis ei häiriks ristmikul liiklejaid

13 11. Reklaampostide paigaldamine kooskõlastada Maanteeametiga. 12. Maantee mahasõiduga ristuvad tehnovõrgud tuleb rajada kinnisel meetodil tee alt. 13. Liiklusvälise teabevahendi paigaldamine kooskõlastada Maanteeameti põhja regiooniga. 14. Sademevee lahenduse jaoks tuleb teha eraldi tööprojekt! Koostaja: Ivo Rebane

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem