OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev"

Väljavõte

1 OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidevalt järgida. See on ohutusega seotud spetsiifilise ohu sümbol, mis mis hoiatab kasutajaid potentsiaalsete ohtude suhtes, mis võivad ohustada neid endid ja teisi. Kõikidele ohutusega seotud hoiatustele eelneb ohu sümbol ja järgmine sõna: OHTLIK! HOIATUS! Näitab ohtlikku olukorda ning kui seda ei väldita siis saab inimene ohtliku vigastuse. Näitab ohtlikku olukorda ning kui seda ei väldita siis võib inimene saada ohtliku vigastuse. Kõikides ohutusalastes hoiatustes on ära toodud antud ohu kohta käivad spetsiifilised üksikasjad ja hoiatustes on näidatud, kuidas vähendada ohtu vigastuste, kahjustuste ja elektrilöögi suhtes, mis võivad tekkida seadme ebaõigest kasutamisest. Järgige hoolikalt allolevaid juhiseid: - Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada. - Seadet võib paigaldada kvalifitseeritud tehnik vastavalt tootja juhistele ja kohalikele ohutuseeskirjadele. Ärge parandage ega asendage mõnda seadme osa, kui seda ei soovitata otseselt kasutusjuhendites. - Seade peab olema nõuetekohaselt maandatud. - Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et see ulatuks korpusesse paigaldatud seadmest seinakontaktini. - Paigaldamisel lähtuge kehtivatest ohutuseeskirjadest; kõiki poolusi lahtiühendava lüliti minimaalne kontaktide vahe peab olema 3 mm. - Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega mitmikpistikupesasid. - Ärge hoidke juhtmest pistiku seinakontaktist välja tõmbamisel. - Elektriühendus peab kasutajale jääma ligipääsetavaks ka pärast paigaldamist. - Ärge katsuge seadet mistahes märja kehaosaga või kasutage seda paljajalu. - See seade on mõeldud ainult kodustes tingimustes toidu valmistamiseks. Muudel eesmärkidel kasutamine on keelatud (nt tubade kütmine). Tootja ei vastuta ebakorrektse kasutamise või valede seadistuste määramise eest. - See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a. juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või neid juhendab seadme kasutamisel isik, kes nende turvalisuse eest vastutab. - Mõned ligipääsetavad detailid muutuvad kasutades kuumaks. Noored lapsed tuleb seadmest eemal hoida ja jälgida, et nad seadmega ei mängiks. - Kasutamise ajal ja pärast seda ei tohi puudutada keedutsoone või sisepindu, kuna võite ennast põletada. Ärge laske seadmel kokku puutuda riiete või muude süttivate materjalidega enne kui seade on piisavalt mahajahtunud. - Küpsetamise lõpus, kui hakkate seadme ust lahti tegema, olge eriti ettevaatlik, ja laske kuum aur enne tööde jätkamist ahjus aeglaselt välja. Kui seadme uks on kinni, siis juhitakse kuum õhk välja läbi juhtpaneeli kohal oleva avause. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. - Pannide ja muu eemaldamiseks kasutage pajalappe ning ärge puudutage küttekehi. - Ärge paigutage kergestisüttivaid materjale seadmesse või selle vahetusse lähedusse: tulekahju võib algust saada kui seade kogemata sisse lülitatakse. - Ärge kuumutage või küpsetage suletud purke või anumaid ahjus. Kogunev siserõhk võib põhjustada plahvatuse ja kahjustada seadet. - Ärge kasutage sünteetilistest materjalidest tehtud anumaid. - Ülekuumenenud õlid ja rasvad süttivad kergesti. Olge rasva- ja õlirikaste toiduainete küpsetamisel ettevaatlik. - Toiduainete kuivamise ajal ei tohi seadet järelevalveta jätta. - Juhul kui toidu valmistamisel kasutatakse alkohoolseid jooke (nt rumm, konjak, vein), siis pidage meeles, et kõrgel temperatuuril alkohol aurustub. Sellest tulenevalt on risk, et aurustunud alkohol võib elektrilise küttekehaga kokkupuutumisel süttida. Majapidamisseadmete utiliseerimine - See seade on toodetud taaskasutatavatest materjalidest. Likvideerige seade vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Enne utiliseerimist lõigake ära seadme toitekaabel. - Täpsema informatsiooni saamiseks majapidamisseadmete utiliseerimise ja käitlemise kohta, pöörduge oma kohalikku omavalitsusse, majapidamisseadmete kogumispunkti või poodi, kust te seadme ostsite. ET13

2 PAIGALDAMINE Pärast ahju lahtipakkimist veenduge, et see poleks transpordil viga saanud ja et uks sulguks korralikult. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teeninduskeskusega. Kahjustuste vältimiseks eemaldage ahi oma polüstüreenaluselt alles paigaldamisel. KÖÖGIMÖÖBLI ETTEVALMISTAMINE Ahjuga kokkupuutuv köögimööbel peab olema kuumakindel (vähemalt 90 C). Tehke kõik vajalikud sisselõiked enne ahju paigaldamist ja eemaldage kõik puulaastud ja saepuru. Pärast paigaldamist, ei ole ahju põhi enam juurdepääsetav. Seadme korrektseks kasutamiseks ei tohi olla midagi ahju ülemise serva ja tööpinna vahelises nõutud vahes. ELEKTRIÜHENDUS Veenduge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge vastaks teie kodumajapidamise omale. Andmeplaat asub ahju esiküljel (nähtav kui uks on avatud). Toitejuhet (tüüp H05 RR-F 3 x 1,5 mm 2 ) võib vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. ÜLDISED SOOVITUSED Enne kasutamist: - Eemaldage papist kaitsetükid, kattekile ja kleebised lisaseadmetelt. - Eemaldage lisatarvikud ahjust ja kuumutage ahi 200 C umbes tunni jooksul, nii eemaldate isolatsioonimaterjalide ja kaitsemäärete aurud ja lõhnad. Kasutamise ajal: - Ärge pange uksele raskeid esemeid, kuna need võivad seda kahjustada. - Ärge suruge raskusega uksele või riputage midagi selle käepideme külge. - Ärge katke seadme sisepindu alumiiniumfooliumiga. - Ärge valage kuuma ahju sisemusse vett see võib kahjustada katet. - Ärge kunagi lohistage potte-panne mööda ahju põhja kuna ka see võib i kahjustada. - Veenduge, et muude seadmete elektrikaablid ei puutuks kokku ahju kuumade osadega ega jääks ahju ukse vahele kinni. - Ärge jätke seadet ilmastikujõude kätte. KESKKONNAKAITSE Pakkematerjali hävitamine Pakkematerjalid on 100% ulatuses uuesti kasutatavad ja tähistatud ümbertöötlemissümboliga ( ). Pakendi erinevad osad tuleb ära visata kohusetundlikult ja täies vastavuses kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Toote likvideerimine - Käesolev seade on märgistatud vastavalt EU direktiivile 2002/96/EC Elektrooniliste ja elektriliste seadmete jäätmete kohta (WEEE). - Tagades toote nõuetekohase utiliseerimise aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida vale jäätmekäitlus selle toote puhul võib kaasa tuua. - Tootel või kaasasoleval dokumentatsioonil olev sümbol näitab, et seda ei tohi käsitleda majapidamisjäätmena ja tuleb viia vastavasse kodumasinate kogumiskeskusesse. Energia kokkuhoid - Eelsoojendage ahju ainult siis kui see on ettenähtud küpsetustabelis või retseptis. - Kasutage tumedaid küpsetusvorme, kuna need neelavad paremini kuumust. - Lülitage ahi välja minutit enne määratud küpsetusaega. Toidu küpsemine kuumas ahjus jätkub ka siis, kui ahi on välja lülitatud. VASTAVUSE DEKLARATSIOON - Käesolev ahi, mis on ette nähtud toiduainetega kokkupuutumiseks, vastab Euroopa õigusaktile ( ) nr 1935/2004 ja on konstrueeritud, toodetud ja müüdud vastavuses madalpinge direktiivi 2006/95/EÜ (mis vahetab välja direktiivi 73/23/EMÜ ja selle muudatused) ohutusnõuetele ja direktiivi 2004/108/EÜ elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele. TÕRKEOTSINGU JUHISED Ahi ei tööta: Kontrollige voolu olemasolu ja veenduge, et ahi on ühendatud vooluvõrku. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib. Uks ei avane: Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib. Tähtis: uks ei avane isepuhastuse ajal. Oodake kuni see avaneb automaatselt (vaadake osa Pürolüüsiga puhastustsükkel ). ET14

3 Elektrooniline programmeerija ei tööta: Kui kuvatakse tähte koos numbriga, siis pöörduge lähimasse teeninduskeskusesse. Edastage neile sellisel juhul tähele järgnev number. TEENINDUSKESKUS Enne teeninduskeskusesse helistamist: 1. Vaadake, ehk suudate probleemi ise tõrkeotsingu juhistes toodud näpunäidete abil lahendada. 2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas probleem on kõrvaldatud. Kui viga jääb püsima ka pärast ülaltoodut, siis võtke ühendust lähima teeninduskeskusega. Alati täpsustage: tõrke lühike kirjeldus; ahju tüüp ja täpne mudel; teenindusnumber (andmeplaadil pärast sõna Service), mis asub ahju sees paremas servas (nähtav, kui uks on avatud). Teenindusnumber on kirjas ka garantiibrošüüris; teie täielik aadress; teie telefoninumber. Kui seadet on vaja ükskõik millisel viisil remontida, siis pöörduge volitatud teeninduskeskusesse (see garanteerib originaal-varuosade kasutamise ja kvaliteetse remondi). PUHASTAMINE HOIATUS! - Ärge kasutage aurupuhastusseadmeid. - Puhastage ahju ainult siis, kui see on maha jahtunud. - Enne hooldustöid lahutage toide. Ahju välispinnad NB! ärge kasutage abrasiivseid või söövitavaid puhastusvahendeid. Juhul kui mõni selline aine peaks kogemata seadmega kokku puutuma, pühkige seade koheselt niiske lapiga puhtaks. Puhastage välispindu ainult niiske lapiga. Juhul kui pinnad on väga määrdunud, lisage vette natuke pesuvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga. Ahju sisemus NB! ärge kasutage abrasiivseid käsnu, kaabitsaid või terasnuustikuid. Ajapikku lõhuvad need pinna ja ahju ukseklaasi. Pärast igakordset kasutamist laske ahjul jahtuda ja puhastage seda siis, kui ahi on veel soe nii saate eemaldada kogunenud mustuse ja toidujäägid (nt kõrge suhkrusisaldusega toidud). Kasutage õigeid ahjupuhastusvahendeid ja järgige täpselt puhastusvahendi tootja juhiseid. Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga. Ust on võimalik puhastamise lihtsustamiseks eemaldada (vt jaotist HOOLDUS). Ülemist grilli küttekeha (vaadake osa HOOLDUS) on võimalik alla keerata (ainult mõnedel mudelitel) ahju lae puhastamiseks. NB! pikemaajalisel kõrge vedelikusisaldusega toitude (nt pitsa, juurviljad, jne) küpsetamisel võib ukse sisse ja tihendi ümber vett kondenseeruda. Kui ahi on jahtunud, siis kuivatage see lapi või käsnaga ära. Tarvikud: Leotage tarvikuid pesuvees koheselt pärast kasutamist ja hoides neid kinni pajalappidega juhul kui need veel kuumad on. Toidujääke saab kergesti eemaldada harja või käsnaga. Tagaseina ja katalüütiliste külgpaneelide puhastamiseks (sõltuvalt mudelist): NB! ärge kasutage söövitavaid või abrasiivseid pesuvahendeid, karedaid harju, terasharju või ahju pihusteid, mis võivad katalüütilist pinda kahjustada ja rikkuda selle enesepuhastusvõime. Kuumutage tühja ahju ventilaatoriga sundventilatsioonirežiimis umbes ühe tunni jooksul 200 C juures. Edasi, enne kui hakkate käsnaga toidujääke eemaldama, laske seadmel maha jahtuda. ET15

4 HOOLDUS HOIATUS! - Kasutage kaitsekindaid. - Enne järgnevaid toiminguid veenduge, et ahi oleks jahtunud. - Enne hooldustöid lahutage toide. AHJU UKSE EEMALDAMINE Ukse eemaldamine: 1. Tehke uks pärani lahti. 2. Tõstke kinnitid üles ja lükake neid nii kaugele kui need lähevad (joon. 1). 3. Sulgege uks nii palju kui võimalik (A), tõstke seda üles (B) ja keerake (C) kuni uks vabaneb (D) (joon. 2). Ukse paigaldamine: 1. Asetage hinged oma kohtadele. 2. Tehke uks pärani lahti. 3. Lükake kaks fiksaatorit alla. 4. Sulgege uks. Joonis 1 Joonis 2 ÜLEMISE KÜTTEELEMENDI LIIGUTAMINE (SÕLTUVALT MUDELIST) 1. Eemaldage külgmised riiulite juhikud (Joon. 3). 2. Tõmmake elementi veidi välja (joon. 4) ja keerake see alla (joon. 5). 3. Kütteelemendi asendi taastamiseks tõstke seda ülespoole ja tõmmake samal ajal natuke enda poole. Veenduge, et kütteelement jääks külgmistele tugedele toetuma. Joonis 3 Joonis 4 Joonis 5 ET16

5 LAMBIPIRNI VÄLJAVAHETAMINE Tagumise pirni vahetamine (sõltuvalt mudelist): 1. Ühendage ahi vooluvõrgust lahti. 2. Keerake maha lambi kate (joon. 6), asendage lamp (lambi tüübi leiate altpoolt) ja keerake lambi kate peale tagasi (joon. 7). 3. Ühendage ahi uuesti elektrivõrku. Joonis 6 Joonis 7 NB! - Kasutage ainult hõõglampe W / 230 V tüüp E-14, T300 C või halogeenlampe W / 230 V tüüp G9, T300 C (sõltuvalt mudelist). - Pirnid on saadaval teeninduskeskusest. NB! - Ärge kasutage ahju enne lambikatte tagasipanemist. JUHISED AHJU KASUTAMISEKS TEAVET ELEKTRILISE ÜHENDAMISE KOHTA LEIATE PAIGALDAMIST KÄSITLEVAST JAOTISEST Juhtpaneel 2. Ülemine kütteelement/grill 3. Jahutussüsteem (sõltuvalt mudelist) 4. Andmeplaat (mitte eemaldada) 5. Kerge 6. Ventilatsioonisüsteem (sõltuvalt mudelist) 7. Praevardapööraja (sõltuvalt mudelist) 8. Alumine kütteelement (ei ole näha) 9. Uks 10. Riiulite asendid 11. Tagumine sein NB! - Küpsetamise lõppedes pärast ahju välja lülitamist võib jahutusventilaator jätkata mõnda aega tööd. - Teie toode võib joonisel kujutatust veidi erineda. ET17

6 ÜHILDUVAD TARVIKUD (ahjuga kaasasolevate tarvikute kohta leiate infot tehnilisest osast) Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 Joonis 4 6a 6b Joonis 5 Joonis 6 Joonis 7 Joonis 8 Joonis 9 Rasvavann (joon. 1) Restile pandud roast tilkuva rasva ja pudenevate tükkide püüdmiseks või liha, kana, kala, jne. küpsetamisel pannina kasutamiseks. Valage rasvavanni natuke vett, nii ei hakka tilkuv rasv pritsima ja suitsema. Küpsetusplaat (joon. 2) Küpsiste, kookide ja pitsade küpsetamiseks. Rest (joon. 3) Toidu grillimiseks või ahjunõude aluseks. Seda võib panna mistahes tasandile. Resti võib paigutada nõgusa poolega alla või üles. Katalüütilised külgpaneelid (joon. 4) Nendel paneelidel on spetsiaalne mikropooridega kate, mis imab endasse rasvapritsmed. Automaatset puhastust on soovituslik kasutada pärast eriti rasvaste roogade küpsetamist (vaadake PUHASTAMINE). Praevardapööraja (joon. 5) Kasutage küpsetusvarrast, nagu on näidatud joon. 9. Vaadake ka osa Soovituslik kasutus ja vihjed. Grillpannikomplekt (joon. 6) Komplekt koosneb restist (6a) ja itud anumast (6b). Komplekt peab olema paigaldatud restile (3) ja kasutada tuleb grilli funktsiooni. Rasvafilter (joon. 7) Kasutada ainult eriti rasvaste roogade puhul. Kinnitage see tagaseinale, ventilaatori vasta. Seda saab pesta nõudepesumasinas ja kasutada ka koos ventilaatoriga. Liugriiulid (joon. 8) Need võimaldavad reste ja rasvavanne küpsetamise ajal pooleldi välja tõmmata. Sobivad kõikidele lisatarvikutele, neid saab pesta nõudepesumasinas. ET18

7 JUHTPANEELI KIRJELDUS 4 Nupud liiguvad väljapoole. Vajutage nupu keskele ja see hüppab välja. Teie toode võib joonisel kujutatust veidi erineda. 1. Funktsioonivaliku nupp 2. Elektrooniline programmeerija 3. Termostaadinupp 4. Termostaadi punane LED KUIDAS AHJU KASUTADA Keerake valikunupp soovitava funktsiooni juurde. Ahju tuli hakkab põlema Keerake termostaadinupp päripäeva soovitava temperatuuri juurde. Süttib termostaadi tuli, lülitudes uuesti välja, kui ahi saavutab valitud temperatuuri Toiduvalmistamise lõpus keerake nupud asendisse 0 ELEKTROONILISE PROGRAMMEERIJA KASUTAMINE A U T O B A 2 1. Nupp - : ekraanil kuvatava väärtuse vähendamiseks 2. Nupp : mitmesuguste seadistuste valimiseks: a. Taimer b. Toiduvalmistamisaeg c. Toiduvalmistamise lõpuaja seadmine 3. Nupp + : ekraanil kuvatava väärtuse suurendamiseks 3 A. Sümbol näitab, et taimerifunktsioon on kasutusel B. Sümbol AUTO kinnitab seadistuse Seadistused esmakordsel kasutamisel Kellaaja ja helisignaali tooni seadmine. Ahju ühendamisel elektrivõrku vilguvad ekraanil AUTO ja Kellaaja seadmiseks vajutage korraga nuppe - ja + : keskmine nupp vilgub. Seadke kellaaeg nuppudega + ja -. Pärast soovitud väärtuse valimist vajutage keskmist nuppu. Ekraanil kuvatakse ton 1. Soovitud tooni valimiseks vajutage nuppu. Pärast soovitud tooni valimist vajutage keskmist nuppu. Kellaaja muutmiseks toimige ülalkirjeldatud viisil. Taimeri seadmine Taimeri seadmiseks vajutage pikalt keskmist nuppu: ekraanil kuvatakse 0.00 ning kellukesesümbol vilgub. Seadke taimer nupuga + (maksimaalne programmeeritav väärtus on 23 tundi ja 59 minutit). Ajaarvestus alguseni algab mõne sekundi pärast. Ekraanil kuvatakse kellaaeg ning kelluke jääb põlema, andes märku, et taimer on seatud. Ajaarvestuse vaatamiseks ja vajadusel muutmiseks vajutage uuesti keskmist nuppu. Küpsetusaja seadmine Pärast küpsetusrežiimi ja temperatuuri valimist nuppude abil vajutage keskmist nuppu: ekraanil kuvatakse 0.00 ning kellukesesümbol vilgub. Vajutage keskmist nuppu uuesti: ekraanil kuvatakse järgemööda ja 0.00 ning AUTO vilgub. Seadke küpsetusaeg nuppudega + ja - (maksimaalne programmeeritav väärtus on 10 tundi). Mõne sekundi pärast kuvatakse ekraanil kellaaeg ning AUTO jääb põlema, kinnitades seadistust. Järelejäänud küpsetusaja vaatamiseks ja vajadusel muutmiseks vajutage keskmist nuppu 2 sekundit ja vajutage seejärel uuesti üks sekund. Seatud aja lõppedes lülitub sümbol välja, kõlab helisignaal ja AUTO hakkab ekraanil vilkuma. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu. Keerake funktsiooni- ja temperatuurinupp tagasi nulli ja vajutage küpsetamise lõpetamiseks keskmist nuppu kaks sekundit. ET19

8 Küpsetuse lõpuaja viivitus Vajutage pärast küpsetusaja valimist keskmist nuppu: ekraanil kuvatakse ning küpsetuse lõpuaeg ja AUTO vilguvad järgemööda. Küpsetuse lõpuaja vaatamiseks vajutage nuppu + (küpsetamist saab viivitada kuni 23 tundi ja 59 minutit). Mõne sekundi pärast kuvatakse ekraanil kellaaeg, sümbol lülitub välja ja AUTO jääb põlema, kinnitades seadistust. Küpsetuse lõpuaja vaatamiseks ja vajadusel muutmiseks vajutage keskmist nuppu ja seejärel sama nuppu uuesti kaks korda. Pärast ajaarvestuse lõppemist süttib sümbol ning ahi jätkab valitud küpsetusrežiimis. FUNKTSIOONIDE KIRJELDUSTE TABEL FUNKTSIOONIDE NUPP VÄLJAS Küpsetamise seiskamiseks ja ahju väljalülitamiseks LAMP Ahju valgustuse sisse- ja väljalülitamiseks. TAVAPÄRANE KÜPSETAMINE KONVEKTSIOONKÜPSETUS GRILL TURBOGRILL ÜLESSULATAMINE Ükskõik milliste toitude küpsetamiseks ainult ühel riiulil. Kasutage 2. taset. Eelsoojendage ah soovitava temperatuurini. Termostaadi LED-tuli lülitub välja, kui ahi on valmis ja toidu võib selle sisse asetada. Vedela sisuga kookide küpsetamiseks ühel tasandil. Funktsiooni saab kasutada ka kahel tasandil küpsetamiseks. Vahetage toitude asukohti, et toit küpseks ühtlasemalt. Kui kasutate vaid üht tasandit, asetage toit 2. tasandile, kahel tasandil küpsetamiseks asetage toit 2. ja 4. tasandile. Enne küpsetamise alustamist soojendage ahju. Lihalõikude, kebabide ja vorstikeste grillimiseks, köögiviljade gratineerimiseks ja leiva röstimiseks. Paigutage toit 4. tasemele. Liha grillimisel kasutage lihaleeme kogumiseks rasvavanni. Asetage rasvavann 3. tasemele, valades sellele umbes pool liitrit vett. Eelkuumutage ahju 3 5 minutit. Ahjuuks peab küpsetamise ajal olema suletud. Suurte lihatükkide (koodid, praeliha, kanapraad) praadimiseks. Paigutage toit keskmistele tasemetele. Kasutage lihaleeme kogumiseks rasvavanni. Asetage rasvavann 1. või 2. tasemele, valades sellele umbes pool liitrit vett. Ühtlase pruunistumise saavutamiseks on soovitatav lihatükki küpsetamise ajal pöörata. Ahi ei tohi olla eelsoojendatud. Küpsetamise ajal peab uks kinni olema. Toidu ülessulatamise kiirendamiseks. Paigutage toit keskmisele tasemele. Jätke toit pakendisse, et vältida selle väljastpoolt kuivamist. ALUMINE + VENTILAATOR Puuviljade, kookide, köögiviljade, pitsa, linnuliha jne küpsetamiseks ühel tasandil. FORSSEERITUD ÕHK ALUMINE KUUMUTUS Küpsetage eri toite, mis nõuavad sama temperatuuri (nt kala, köögiviljad, koogid) kuni kahel tasandil korraga. Selle funktsiooniga saab küpsetada ilma, et lõhn leviks ühelt toidult teisele. 2. tasandit on soovitatav kasutada ühel tasandil küpsetamiseks. Kahel tasandil küpsetamisel kasutage pärast ahju eelsoojendamist 1. ja 3. tasandit. Kasutage seda funktsiooni pärast küpsetamist toidu põhja pruunistamiseks. Toit on soovitatav asetada 1./2. küpsetustasandile. Funktsiooni saab kasutada ka aeglaseks küpsetamiseks, nt köögivilja- ja lihahautiste valmistamiseks; sellisel juhul kasutage 2. küpsetustasandit. Ahi ei tohi olla eelsoojendatud. ET20

9 KÜPSETUSTABELID Retsept Funktsioon Eelsoojendus Tasand (alt loetuna) Temperatuur ( C) Aeg (min) Lisatarvikud Jah Koogivorm restil Pärmitaignast koogid Täidisega pirukad (juustukook, struudel, õunapirukas) Jah Jah Jah tasand: koogivorm restil 1. tasand: koogivorm restil Rasvavann / küpsetusplaat või koogivorm restil 3. tasand: koogivorm restil 1. tasand: koogivorm restil Jah Rasvavann / küpsetusplaat Biskviidid / marjakoogid Jah tasand: rest 1. tasand: rasvavann / küpsetusplaat Jah Rasvavann / küpsetusplaat Tuuletaskud Jah tasand: rasvavann / küpsetusplaat Jah Rasvavann / küpsetusplaat Besee Jah tasand: rasvavann/küpsetusplaat Jah Rasvavann / küpsetusplaat Leib / pitsa / focaccia Jah tasand: ahjuplaat restil 3. tasand: rasvavann/küpsetusplaat Jah tasand: rasvavann / küpsetusplaat või rest Sügavkülmutatud pitsa Jah tasand: rasvavann / küpsetusplaat Hõrgutised (köögiviljapirukas, kišš) Jah Koogivorm restil Jah tasand: koogivorm restil 1. tasand: koogivorm restil ET21

10 Retsept Funktsioon Eelsoojendus Tasand (alt loetuna) Temperatuur ( C) Aeg (min) Lisatarvikud Volovan / lehttaignast küpsised Lasanje / küpsetatud pasta / cannelloni / lahtine pirukas Lambaliha / vasikaliha/ loomaliha / sealiha 1 kg Jah Rasvavann/küpsetusplaat Jah tasand: rasvavann/küpsetusplaat Jah Ahjuplaat restil Jah Rasvavann või ahjuplaat restil Kana / küülik / part 1 kg Jah Rasvavann või ahjuplaat restil Kalkun / hani 3 kg Jah 1/ Rasvavann või ahjuplaat restil Küpsetatud kala / kala küpsetuspaberis (filee, terve) Täidetud köögiviljad (tomatid, suvikõrvits, baklažaan) Jah Rasvavann või ahjuplaat restil Jah Ahjuplaat restil Röstleib ja -sai Jah Grill Kalafilee / lihalõigud Jah Vorstid / kebab / ribi / hamburger Jah Praetud kana 1 1,3 kg Praetud kana 1 1,3 kg Rostbiif, väheküps 1 kg Talle koot / jalg Röstkartulid tasand: rest (pöörake ümber pärast poole küpsetusaja möödumist) 3. tasand: rasvavann koos veega 4. tasand: rest (pöörake ümber pärast poole küpsetusaja möödumist) 3. tasand: rasvavann koos veega 2. tasand: rest (vajadusel pöörake ümber pärast 2/3 küpsetusaja möödumist) 1. tasand: rasvavann koos veega 2. tasand: küpsetusvarras 1. tasand: rasvavann koos veega Ahjuplaat restil (vajadusel pöörake ümber pärast 2/3 küpsetusaja möödumist) Rasvavann või ahjuplaat restil (vajadusel pöörake ümber pärast 2/3 küpsetusaja möödumist) Rasvavann/küpsetusplaat (pöörake ümber pärast 2/3 küpsetusaja möödumist) Köögiviljagratään Ahjuplaat restil Lasanje ja liha Jah tasand: rasvavann või ahjuplaat restil ET22

11 Retsept Funktsioon Eelsoojendus Tasand (alt loetuna) Temperatuur ( C) Aeg (min) Lisatarvikud Liha ja kartulid Jah Kala ja köögiviljad Jah tasand: rasvavann või ahjuplaat restil 1. tasand: rasvavann või ahjuplaat restil Tabelis esitatud ajad on antud küpsetamiseks käivitusviivituse režiimis (kui on olemas). Küpsetusajad võivad sõltuvalt toidust olla pikemad. NB! Küpsetusfunktsiooni sümbolid võivad joonisel toodust veidi erineda. NB! Toiduvalmistamise ajad ja temperatuurid umbes 4 portsjonile. SOOVITUSLIK KASUTUSVIIS JA NÄPUNÄITED Kuidas küpsetustabelit lugeda Tabel näitab parimad funktsioonid antud roa küpsetamiseks ühel või mitmel tasandil. Küpsetusaeg algab hetkest, mis toit pannakse ahju, kuid ei sisalda eelsoojendamiseks kuluvat aega. Küpsetustemperatuurid ja ajad on soovituslikud ja sõltuvad toidu kogusest ja kasutatavast lisatarvikust. Kasutage algatuseks kõige madalamat soovituslikku väärtust ja kui toit ei ole piisavalt küps, siis kasutage kõrgemaid väärtusi. Kasutage kaasasolevaid tarvikuid ja eelistatavalt tumedat värvi koogivorme ja ahjuplaate. Kasutada võib ka püreksist või keraamilisi nõusid, kuid tuleb meeles pidada, et nende kasutamisel on küpsetusajad veidi pikemad. Parimate tulemuste saamiseks järgige küpsetustabeli juhiseid erinevatele tasanditele paigutatavate tarvikute kasutamise kohta. Kui küpsetate kõrge vedelikusisaldusega toitu, siis soojendage ahi ette. Erinevate toitude samaaegne küpsetamine KONVEKTSIOONIGA KÜPSETAMISE funktsiooni (sõltuvalt mudelist) abil saate koos küpsetada erinevaid roogasid, mis vajavad küpsemiseks sama temperatuuri (näiteks: kala ja köögiviljad), kuid erinevaid riiuleid. Eemaldage lühema küpsemisajaga road varem ja jätke pikemat küpsemisaega vajavad toidud ahju. Magustoidud - Õrnade magustoitude küpsetamiseks kasutage tavapärast küpsetust ühel riiulil. Kasutage tumedaid koogivorme ja pange need alati kaasas olevale restile. Selleks, et küpsetada korraga mitmel tasemel, tuleb valida sundventilatsioon ja jätta optimaalse kuumaõhu ringluse tagamiseks küpsetusvormide vahele vaba ruumi. - Selleks, et kontrollida, kas kerkiv kook on valmis, pange koogi keskele hambatikk. Kui tikk on välja võttes puhas, siis on kook valmis. - Mittenakkuvate vormide kasutamisel ärge määrige vormi servasid võiga, sest siis ei kerki kook äärtest ühtlaselt. - Juhul kui kook vajub küpsetamise ajal kokku, kasutage järgmine kord madalamat temperatuuri, vähendage natuke vedeliku hulka taignas ja segage taigent õrnemalt. - Niiske sisuga kookide puhul (juustukook või puuviljapirukas) kasutage KONVEKTSIOONIGA KÜPSETAMISE funktsiooni (sõltuvalt mudelist). Juhul kui koogi põhi jääb nätskeks, tõstke vorm madalamale tasemele ja raputage koogi põhjale leiva- või biskviidipuru enne sisu lisamist. Liha - Liha küpsetamiseks kasutage sobiva suurusega ükskõik milliseid ahjuplaate või püreksist nõusid. Kootide küpsetamisel on hea panni põhja lihaleent panna ja sellega liha küpsemise ajal maitse tugevdamiseks kasta. Kui praad on valmis, siis laske sellel ahjus seista minutit või mähkige fooliumisse. - Kui soovite liha grillida, siis valige ühesuguse paksusega lõigud, nii saate ka ühtlasema tulemuse. Väga paksud tükid vajavad küpsemiseks pikemat aega. Liha kõrbemise vältimiseks, tõstke rest madalamale, nii hoiate liha grillelemendist kaugemal. Pöörake liha ümber pärast 2/3 küpsetusaja möödumist. Lihaleeme kogumiseks on soovitatav panna otse grilli alla rasvavann poole liitri veega. Vajadusel lisage vett. Praevardapööraja (sõltuvalt mudelist) Kasutage seda tarvikut suuremate lihatükkide ja lindude ühtlaseks küpsetamiseks Pange liha küpsetusvardale, kana siduge veel omakorda kinni ja kontrollige, et see oleks korralikult kinni enne, kui asetate varda tagaküljes asuvasse auku ja esiküljel asuvale toele. Suitsu vältimiseks ja lihaleeme kogumiseks on soovitatav panna esimesele tasemele poole liitri veega täidetud rasvavann. Vardal on plastikust käepide, mis tuleb enne küpsetamist eemaldada ja kasutada pärast küpsetamist põletuse vältimiseks toidu ahjust väljavõtmiseks. Pitsa Määrige küpsetusplaati, nii saate krõbeda põhjaga pitsa. Pärast 2/3 küpsetusaja möödumist puistake pitsale mozzarella juustu. Kergitamisfunktsioon (sõltuvalt mudelist) Enne taigna ahju panemist katke taigen niiske riidega. Seda funktsiooni kasutades väheneb taigna kerkimisaeg toatemperatuuriga (20 25 C) võrreldes umbes ühe kolmandiku võrra. 1 kg pitsataigna kerkimisaeg on umbes 1 tund. ET23

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Title

Title EOC45651OX ET Ahi Kasutusjuhend 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...7 4. JUHTPANEEL... 8 5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST... 8 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt   indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt http://docs. indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised läbi. Hoidke need

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Title

Title EOB43450OX ET Ahi Kasutusjuhend 2 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO.... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS.... 6 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST... 7 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.... 7 6. KELLA

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc Kamado lauagrill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need juhised

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 145 mm 145 mm 52 mm A 58 65 7 mm 51 mm 49 mm 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Piani di cottura da incasso 60 e 70 COMFORT

Piani di cottura da incasso 60 e 70 COMFORT Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Ցուցումներ օգտագործման համար Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc Kamado väliahi ja -grill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Ahi ET KASUTUSJUHEND

Ahi ET KASUTUSJUHEND Ahi KASUTUSJUHEND 1/ SEADME KIRJELDUS AHJU TUTVUSTUS Programmija Ooterežiimist väljumise nupp Lamp Traadist riiulitoed Grillvarda ava 2 1/ SEADME KIRJELDUS PROGRAMMIJA TUTVUSTUS Klaviatuuri lukustuse sümbol

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

hooldusjuhend_11_08_web

hooldusjuhend_11_08_web KÖÖKIDE HOOLDUSJUHEND Mööblimasinast tellitud kõrgekvaliteetsed köögid on küll kergesti hooldatavad, kuid sellegipoolest on soovitav köögi pindu regulaarselt ja hoolikalt puhastada. Regulaarse hooldusega

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr Täisautomaatne kohvimasin 3100 seeria EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. HD8828 HD8834 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

KAMADO JOE GRILLI KASUTUSJUHEND JUHISED KAMADO JOE GA KÜPSETAMISEKS

KAMADO JOE GRILLI KASUTUSJUHEND JUHISED KAMADO JOE GA KÜPSETAMISEKS KAMADO JOE GRILLI KASUTUSJUHEND JUHISED KAMADO JOE GA KÜPSETAMISEKS Sädeme leidmine Seda, mida elav tuli toiduga teeb, on keeruline kirjeldada. Maagiline tuli toob toidus välja selle magususe, tugevdab

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

VT PRO80-PRO90 - M0S P07:UNICO.qxd

VT PRO80-PRO90 -  M0S P07:UNICO.qxd KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com DEMOVIDEO www.youtube.com POLTI KANAL KATE PAINDUV AURUVOOLIK AURUOTSIK PÕRANDAHARI AKNAPUHASTUSOTSIK VÄIKE HARI TAGAVARATIHENDID LAPP KONTSENTREERITUD

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

_ET.pdf

_ET.pdf 50mm a c A B C 4x x x 3 4 5 a B 6 a 7 8 9 a 0 3 4 c a 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ET OHUTUSJUHISED OLULINE! LUGEGE LÄBI JA JÄRGIGE HOOLIKALT! Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend hoolikalt läi.

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem