13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc"

Väljavõte

1 Reg. nr MTR - EP Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: veebruar 013.a. nr. 38 Pähkla talu, Reheselja küla, Emmaste vald, Hiiumaa, 9019 Detailplaneeringu vastuvõtmise otsus: a.nr.... Detailplaneeringu kehtestamise otsus: a. nr.... PÄHKLA KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERING REHESELJA KÜLA, EMMASTE VALD, HIIUMAA Büroo juhataja arhitekt J. Kuusemets Kärdla, juuni 013.a. SADAMA TN 15 TELEFON: A/A KÄRDLA 941 FAKS: SWEDBANK HIIUMAA

2 FOTO 1 FOTO FOTO 3 DAGOpen OÜ Projektbüroo Töö nr Juuni 013

3 3 FOTO 4 FOTO 5 FOTO 6 DAGOpen OÜ Projektbüroo Töö nr Juuni 013

4 4 PLANEERINGULAHENDUSE RUUMILINE ILLUSTRATSIOON DAGOpen OÜ Projektbüroo Juuni 013 Töö nr. 13-3

5 5 KÖITE KOOSEIS 1. KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI. SELETUSKIRI 3. JOONISED Asukoha skeem M 1 : 5000 Tugiplaan M 1 : 500 Põhiplaan M 1 : LISAD 1. Emmaste Vallavalitsuse korraldus 07. augustil 013.a. nr. 09. Emmaste Vallavalitsuse korralduse nr 38 Detailplaneeringu algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine muutmine.. Emmaste Vallavalitsuse korraldus 05. veebruaril 013.a. nr. 38. Detailplaneeringu algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine. Lisa 1. Emmaste valla Reheselja küla Pähkla katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohad 3. Eelhinnang Elektrilevi OÜ Saarte Regiooni tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr Elion Ettevõtted AS telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr DAGOpen OÜ Projektbüroo Töö nr Juuni 013

6 6 KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI JRK NR KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON 1 1. Keskkonnaamet Hiiu-Lääne-Saare regioon. Päästeameti Lääne päästekeskus 3. Elektrilevi OÜ 4. Elion Ettevõtted AS 5. Omanik KOOSKÕLASTUSE NR JA KUUPÄEV 3 Nr. HLS 6-5/13/ a. Nr. H-GR/45, a. Nr Nr , a KOOSKÕLASTUSE SISU Kooskõlastamine 4 Kooskõlastatud Pähkla katastriüksuse detailplaneeringu kooskõlastus Projekti kooskõlastus Kooskõlastatud KOOSKÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT 5 Eraldi lehel, põhiplaani järel. Põhiplaanil, koopia puhul põhiplaani järel eraldi lehel. Eraldi lehel, põhiplaani järel. Eraldi lehel, põhiplaani järel. Põhiplaanil, koopia puhul põhiplaani järel eraldi lehel. MÄRKUS Kõik planeeringu alal projekteeritud tehnotrasside tööprojektid kooskõlastada täiendavalt Elektrilevi OÜ-ga. Kehtivus 1.a. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitse-vööndis tegutsemise Eeskirjast: Töid võib teostada ainult Elioni volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. - DAGOpen OÜ Projektbüroo Töö nr Juuni 013

7 7 SELETUSKIRJA SISUKORD 1. SELETUSKIRJA ÜLDOSA LÄHTESITUATSIOON PLANEERINGU ÜLDLAHENDUS JA AVALIK RUUM PLANEERINGU JÄRGSE KRUNDI TABEL OLULISEMAD ARHITEKTUURINÕUDED PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS TEHNOVÕRKUDE KORIDORID TULEKAITSE ABINÕUD KESKKONNAKAITSENÕUDED PIIRKONNA LIIKLUSKORRALDUS JA TEEDE HOOLDUS ENERGIATÕHUSUS PIIRKONNA TURVALISUS PLANEERITAVA ALA MÕJU NAABRUSELE PLANEERINGU REALISEERIMINE DAGOpen OÜ Projektbüroo Töö nr Juuni 013

8 1. SELETUSKIRJA ÜLDOSA Detailplaneeringu ala asukoht ja suurus Planeeringualana mõistetakse Emmaste valla Reheselja küla Pähkla katastriüksust katastritunnusega 17501:003:0143, registriosaga nr /7195 ja olemasoleva sihtotstarbega maatulundusmaa 100%. Planeeringu eesmärgid Planeeringu eesmärgiks on sihtotstarbe muutmine 50% ulatuses elamumaaks, 50% ulatuses ärimaaks, hoonestusala määramine, ehitusõiguse saamine majutushoonete püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. 8. LÄHTESITUATSIOON Lähtematerjali loetelu: 1. Emmaste Vallavalitsuse korraldus 07. augustil 013.a. nr. 09. Emmaste Vallavalitsuse korralduse nr 38 Detailplaneeringu algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine muutmine.. Emmaste Vallavalitsuse korraldus 05. veebruaril 013.a. nr. 38. Detailplaneeringu algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine. Lisa 1. Emmaste valla Reheselja küla Pähkla katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohad 3. Eelhinnang Elektrilevi OÜ Saarte Regiooni tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr Elion Ettevõtted AS telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr OÜ Hadwest Maamõõdubüroo poolt aprill 013. a. mõõdistatud "Pähkla kü. geodeetiline alusmõõdistus".(reheselja küla, Emmaste.vald, Hiiumaa) geodeetiline.alusplaan M 1:500, töö nr. T Emmaste valla ehitusmäärus. 8. Emmaste valla üldplaneering. Olemasoleva ruumi kirjeldus Pähkla maaüksuse pindala on 1,00 ha. - planeeritav kinnistu Planeeringuala paikneb Sõru sadamast ca km kaugusel. Kinnistu on hoonestatud. Ehitisregistri järgi paiknevad maaüksusel järgmised hooned: elamu (ehitisregistri kood ), kuur (ehitisregistri kood ), laut (ehitisregistri kood ), ait-kuur (ehitisregistri kood ), garaaž (ehitisregistri kood ), kelder (ehitisregistri kood ), saun (ehitisregistri kood ). DAGOpen OÜ Projektbüroo Töö nr Juuni 013

9 Planeeritav maaüksus piirneb põhjast-idast Sarapuu, idast-lõunast-läänest Simuna, läänest Konsu ja loodenurgast Möldri kinnistuga. Kehtivad piirangud ja kitsendused Kehtivad piirangud: - Planeeringuala asub Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu järgses Sõru-Hindu-Tohvri (I klass) väärtuslikul maastikualal; - Olemasolev 0,4 kv elektri maakaabel (kaitsevöönd 1 m mõlemal pool kaablit); - Olemasolev sidekaabel (kaitsevöönd m mõlemal pool kaablit); Kruntide kasutusõiguse kitsendused: 1. Tehnovõrkude ja tehnorajatiste rajamisel kehtivad Asjaõigusseaduse 158 sätted.. Elektrivõrgu kaitsevööndeid ja nendega seotud kitsendusi reguleerib Elektriohutusseadus 1, Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord (Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr ). 3. Tegevus teekaitsevööndis on reguleeritud Teeseaduse tegevus teel ja teekaitsevööndis ning 38. tee kaitsevööndi maa omaniku õigused ja kohustused. 4. Kinnistuid läbivatele liinidele seada servituudid trassi valdajate kasuks. 5. Maa kasutaja peab kinni pidama krunti läbivate tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja võimaldama tehnovõrkude omanikele juurdepääsu tehnovõrkude hooldamiseks. 6. Ehitiste ja mahuliste rajatiste lahenduse ja kujunduse projekteerimisel tuleb lähtuda Ehitusseadusest ja Emmaste valla ehitusmäärusest. Üldplaneeringust tulenevate tingimuste kirjeldus Käesoleva detailplaneeringu koostamisel on lähtutud Emmaste Vallavolikogu a. määrusega nr 39 kehtestatud Emmaste valla üldplaneeringust, kus planeeritav kinnistu asub detailplaneeringu kohustusega hajaasustusalal Antud planeering muudab senise sihtotstarbe ümber PLANEERINGU ÜLDLAHENDUS JA AVALIK RUUM Planeeringu eesmärgiks on sihtotstarbe muutmine 50% ulatuses elamumaaks, 50% ulatuses ärimaaks, hoonestusala määramine ja ehitusõiguse saamine majutushoonete püstitamiseks. Plaanil kujutatud ruumilahendus on tinglik ja täpsustatakse ehitusprojektidega. Arhitektuurse ruumimõju kujundamisel on eesmärgiks hoonestuse orgaaniline sulatamine loodusesse - suhteliselt madal, kerge, ratsionaalne, looduslikku keskkonda ja piirkonna hooneid arvestav arhitektuurikäsitlus. Hoonestuse projekteerimisel silmas pidades head ehitustava. Hoone välisviimistluseks on eelistatud krohv, kivi, puit (palk ja värvitud laud) ja muud traditsioonilised looduslähedased materjalid. Hoonete kompleks on lubatud kavandada maksimaalselt 1000 m ehitusealuse pindalaga. Planeeritava majutushoone maksimaalne lubatud kõrgus on kuni 8,0 m, planeeritava abihoone/grillkoja maksimaalne lubatud kõrgus on kuni 6,0 m. Kavandatud krunte võib piirkonda sobiva aiaga piirata. Piirete rajamisel eelistada traditsioonilisi materjale, kohalikke ehitusviise ja tavasid. Samuti säilitatakse planeeritaval maa-alal olemasolevad üksikud puud hoonestatud ala ümber. Parkimine on lubatud oma krundil. Planeeritav uus kraavilõik on näidatud põhiplaanil. Igale maaüksusele on planeeritud paigaldada oma prügikonteinerid, mis tuleb paigutada planeeritava juurdepääsutee juurde. Olmejäätmete vedu toimub valla territooriumil organiseeritult vastavalt kehtivale jäätmehoolduseeskirjale. Kinnistu omanikul on kohustuslik ühineda Emmaste vallas korraldatud jäätmeveoga. Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale tuleb jäätmevedajaga sõlmida jäätmeveo leping, mille abil tagatakse koordineeritud jäätmevedu. DAGOpen OÜ Projektbüroo Töö nr Juuni 013

10 10 4. PLANEERINGU JÄRGSE KRUNDI TABEL Pos nr Planeeritava krundi nimi Pindala ha Planeeritav detailplaneeringu sihtotstarve 1. Pähkla 1,00 Pereelamu maa, EP 50% Majutushoone maa, BM 50% Planeeritav katastri sihtotstarve Elamumaa, 001; E 50% Ärimaa, 00; Ä 50% 5..OLULISEMAD ARHITEKTUURINÕUDED Detailplaneeringu põhijoonisel on esitatud hoonete võimalikud asukohad planeeritud hoonestusalana, st et planeeritud hoonet võib ehitada ainult detailplaanil näidatud hoonestusalasse vastavalt krundi ehitusõigusele. Nii hoonestusalale kui ka väljapoole hoonestusala võib ehitada erinevaid rajatisi ning istutada puid ja põõsaid. Hoonete täpne kuju ja suurus määratakse projektidega. 5.1 Pähkla maaüksuse ehitusõigused: Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 16 Lubatud suurim ehitusealune pind m² Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast) - elamu/majutushoone - 8,0 m - abihoone/grillkoda - 6,0 m Hoonete lubatud suurim korruselisus - elamu/majutushoone - - abihoone/grillkoda - 1 Materjalid: Katused - katusekivi, roog, värvitud plekk, sindel (puit ja ruberoid), eterniit Välisseinad - puit, kivi, krohv, klaas Nähtav sokliosa - kivi, betoon, krohv Piirdeaiad - kivi-, puitaed Tulepüsivusklass - TP-3 6. PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD 1. Planeeritava maaüksuse suurus - 1,00 ha. Ehitusalune pind m 3. Planeeritud maaüksusi Planeeritud ehituskrunte TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS Elektrivarustus Detailplaanil on tähistatud planeeringualale jäävad tehnovõrgud (0,4 kv elektri maakaabel, liitumiskilp). Planeeringuala varustamine elektrienergiaga lahendada vastavalt a. Elektrilevi OÜ Saarte Regiooni poolt väljastatud tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr alusel. Krundisisesed võrgud alates liitumiskilbist lahendatakse koos hoonete elektrivarustuse projektidega. Planeeritavale Elektrilevi OÜ kuuluvatele kõrge- ja madalpingekaablitele seatakse kitsendus vastavalt Asjaõigusseadus 158 Tehnovõrgud ja rajatised, kaitsevööndiga 1 m mõlemale poole kaabelliini (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. märtsi 007.a määrus nr 19 Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord ). Veevarustus ja kanalisatsioon Planeeritavate uute hoonete varustamine veega lahendada olemasoleva puurkaevu baasil, mille ümber hoida 10 m ulatuses hooldeala. Ühe kinnisasja omanikule vajaliku kaevu asukoht peab olema võimalike reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jne.) suhtes põhjaveevoolu suunas (järgib üldjoontes maapinna kallakust) ülesvoolu ja neist krundi piires võimalikult kaugemal (mitte vähem kui 10 m) - Keskkonnaministri määrus nr Olemasoleva salvkaevu vett kasutataks ainult suvel kastmiseks. DAGOpen OÜ Projektbüroo Töö nr Juuni 013

11 Planeeringuala on kaitstud põhjaveega piirkonnas. Olemasolevate ja planeeritavate hoonete kanaliseerimine lahendatakse heitvete juhtimisega läbi septiku kraavi. Septiku kuja on vähemalt 5 m. Teise võimalusena juhitakse heitveed läbi septiku imbsüsteemi, kus puhastamine toimub killustikukihis ja seda ümbritsevas mullakihis. Vajadusel rajatakse enne puhastit pumpla, mis võimaldab peenra pinda tõsta. Hoonete projektide koostamisel esitatakse iga rajatava hoone heitvete kogumise ja puhastamise lahendus. Projekteerimisel lähtuda: - Vabariigi Valitsuse määrusega nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded. - Vabariigi Valitsuse määrusega nr 99 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed. Side Detailplaanil on tähistatud planeeringualale jäävad sidekaablid, mis võib lähtuvalt ehituste vajadustest ringi tõsta või rekonstrueerida kooskõlastatult tehnovõrgu valdajaga. Planeeritava uue trassi põhimõtteline asukoht on näidatud asukoha skeemil ja täpne asukoht määratakse liitumisprojektis. Sideteenus lahendatakse vastavalt Elion Ettevõtted AS poolt koostatud a. telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr alusel. Sadeveekanalisatsioon Maa-ala sadeveed imbuvad pinnasesse. Soojavarustus Planeeritud hoonete küte lahendatakse lokaalsena hoonete projekteerimise käigus kas elektri- või tahkeküttena (sinna alla kuulub ka soojuspump ja maaküte), lähtuvalt energiatõhususest ja omaniku vajadustest. Tänavavalgustus Kuna planeeritav maa-ala ei ole kompaktse asustusega, siis kavandatav detailplaneering tänavavalgustust ette ei näe. Välisvalgustus lahendatakse hoonete projektide koosseisus TEHNOVÕRKUDE KORIDORID Detailplaanil on tähistatud planeeritud maaüksuse maa-alale jäävad tehnovõrkude koridorid. Elektriliinide kaitsevööndid jäävad 0,4 kv elektri maakaablil 1 m mõlemale poole kaablit. Sidekaabli kaitsevöönd on m mõlemal pool kaablit. Ehitusalale jäävad trassid võib lähtuvalt ehituste vajadustest ringi tõsta või rekonstrueerida kooskõlastatult valdajaga. Projekteerimisel tuleb lähtuda kehtivatest normidest. Hoonete ja rajatiste tehnovarustus tuleb lahendada vastavuses võrkude valdajate poolt väljastatud tehniliste tingimustega. Tehnovõrkude tähistatud koridorid märgivad kommunikatsioonide asukohti, mille osas kehtivad kinnisasjade omanikele Asjaõigusseaduse 158 sätted. 9. TULEKAITSE ABINÕUD Tuleohutusnõuete juures tuleb planeeritava maa-ala uute hoonete projekteerimise käigus lähtuda Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 004. a määrusest nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. Planeeritud ala hoonestus kuulub tulepüsivuse seisukohalt klassi TP3. Elamu kasutusviis on I ja majutushoone kasutusviis on II. Hooned planeeritaval alal on kuni kahekorruselised ja kõrgusega kuni 8,0 m. Tulepüsivusklassi TP3 kuuluv ehitis tuleb püstitada krundi piiridest min. 4 m kaugusele. DAGOpen OÜ Projektbüroo Töö nr Juuni 013

12 Planeeritavale alale rajatakse kuni 4 uut majutushoonet, kuni 3 uut grillkoda ja abihoone. Igas majutushoones võib majutada kuni 10 inimest ning majutushoone toitlustamine ja wc lahendada hoone siseselt. Põhjapiiri ääres asuvate olemasolevate abihoonete lääneküljele, kohta kus lõppeb krundi piir, ehitada tulemüürid. Hoonetele tuletõrjevahenditega juurdepääsuks kasutada olemasolevaid min. 3,5 m laiuse kattega Sepaste-Sadama ja Reheselja vallateid ja olemasolevat min. 3,5 m laiuse kattega rekonstrueeritavat avaliku kasutusega erateed. Tulekustutusvesi saadakse avalikult kasutatava tee äärde rajatavast planeeritavast tiigist. Alternatiivlahendusena võib tiigi asemele paigaldada kuni 50 m³ tuletõrje veevõtumahuti. Tuletõrje varustus projekteerida lähtuvalt EVS 81-6:01 standardile kooskõlas Hiiumaa päästeosakonna juhataja Hannes Aasma nõuetele ning kuulub läbi vaatamisele Päästeameti Lääne Päästekeskusega. Tee veevõtukohani peab olema avatud, sõidetav ja talvel lumest puhastatud. Lähim olemasolev tulekustutusvee saamise võimalus on ca km kaugusel Sõru sadamast. Uute hoonete projekteerimisel ja olemasolevate hoonete rekonstrueerimisel kuulub projekt enne ehituse algust läbivaatamisele ja kooskõlastamisele Päästeameti Lääne Päästekeskusega KESKKONNAKAITSENÕUDED Planeeritaval kinnistu alal ja selle mõjupiirkonnas ei paikne kaitse- ja hoiualasid. Detailplaneeringu alal on tõenäosus kaitstavate III kaitsekategooria Orchis militaris (hallkäpp) liikide esinemiseks. Looduskaitseseaduse 55 lg 8 keelatud III kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute loomade hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas. Hiiu maakonna teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused järgi kuulub planeeringuala Sõru-Hindu-Tohvri I klassi väärtuslike maastike koosseisu ning seal kehtivad teemaplaneeringus sätestatud väärtuslike maastike üldised kasutustingimused ja üldised hooldussoovitused: säilitada traditsioonilisi (ajaloolise väärtusega) maastikuelemente, struktuure ja maakasutust; säilitada väärtuslikke looduslikke alasid ja maastikuelemente; sobivates kohtades taastada traditsioonilisi elemente ja maakasutust; sobitada uusi rajatisi ja maakasutust vanaga nii, et ei tekiks häirivat ebakõla ning et maastiku väärtus ei kahaneks; korraldada ja hooldada puhkamiseks sobivaid alasid nii, et nende väärtus külastajate suure arvu või intensiivse kasutuse tõttu ei kannataks. Uute hoonete ehitamisel ja olemasolevate hoonete rekonstrueerimisel järgida piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi, olles lähedal olemasolevate hoonetega sarnased. Planeeringuala on kaitstud põhjaveega piirkonnas. Ehitusalal tuleb jälgida heitvete käitlemise nõudeid. Jäätmete kogumine lahendada kogumisega konteinerisse ja vastavalt Emmaste valla kehtivale jäätmehoolduseeskirjale. Ühe kinnisasja omanikule vajaliku kaevu asukoht peab olema võimalike reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jne.) suhtes põhjaveevoolu suunas (järgib üldjoontes maapinna kallakust) ülesvoolu ja neist krundi piires võimalikult kaugemal (mitte vähem kui 10 m) - Keskkonnaministri määrus nr Väärtuslike maastike ning looduskoosluste säilitamine tuleb tagada koos ehitustegevusega. Maastikulise ilu säilitamine (säästlik uuendamine) ja piiratud ning suunatud tegevus annab maale uue piirkonna elutegevuseks vajaliku väärtuse. Hoonete kütmine toimub ahjudega, elektriga või maakütte baasil. DAGOpen OÜ Projektbüroo Töö nr Juuni 013

13 11. PIIRKONNA LIIKLUSKORRALDUS JA TEEDE HOOLDUS Juurdepääsuks planeeritavale maaüksusele kasutada olemasolevaid Sepaste-Sadama ja Reheselja vallateid, olemasolevat avaliku kasutusega erateed ja olemasolevaid/planeeritavaid min. 3,5 m laiuse kattega juurdepääsuteid. Avaliku kasutusega eratee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge on 10 m. Päästeteenistuse autodele on vajalik min. 3,5 m laiused juurdepääsuteed. Parkimine lahendatakse planeeritaval alal krundisiseselt. Planeeritava krundi sissesõidutee on näidatud põhiplaani joonisel ENERGIATÕHUSUS Hoonete küttesüsteemi valikul juhinduda küttesüsteemi energiatõhususest. Hoonete projekteerimisel lähtuda 09. jaanuaril 013. a. kehtima hakanud Energiatõhususe miinimumnõuded redaktsioonist. 13. PIIRKONNA TURVALISUS Soovitusi kuritegevuse riskide vähendamiseks on käsitletud vastavalt Planeerimisseadusele (RTI 00, 99, 579). Eestis on koostatud ka kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste kohane standard EVS 809-1:00 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine, a. Antud standard puudutab probleeme ja annab soovitusi linnalisele keskkonnale kui ka maa piirkondadele. Läbi planeeringu on võimalik tuua välja mõned probleemid ja anda soovitused edaspidiseks projekteerimiseks ning turvalisuse tõstmiseks. Loomulikult ei paranda planeerimine üksi eksisteerivat kuritegevust. Vajalik on ka valla ja elanike enda huvi ja initsiatiiv. Turvalisem keskkond on materiaalsele ja sotsiaalsele keskkonnale suunatud ohutus- ja julgeolekupoliitika tulemus. Arhitektuurse projekteerimisega tagatakse, et rajatav keskkond vähendaks maksimaalselt võimalikke kuritegevuse riske st. oleks kuriteohirmu välistav, turvatunnet tekitav, korrastatud, pimedal ajal piisavalt valgustatud jne. Arhitektuursel projekteerimisel tuleks jälgida olulisemate kuriteoriskide vähendamist konkreetselt. Hea teemärgistus on väga oluline, see annab inimesele hea ülevaate oma asukohast ja informatsiooni eelolevast teekonnast ning sellega kaasneb suurem kindlustunne. Teede äärde on võimalik paigaldada suunavad viidad, teede nimetused jne. Elava kasutusega alad vähendavad kuriteohirmu. Olulist mõju avaldab see, kuidas piirkond on kasutusel ööpäeva-ja aastaringselt. Probleemiks võib olla inimeste kodudest ära olemine tööpäevadel, hooajaliselt ja vähene liikumine õhtusel hämaral ajal. Seda parandab näiteks naabrivalve loomine ja dünaamilise pettevalgustuse loomine. Siinkohal tuleb kindlasti ära märkida, et planeeritav maa-ala paikneb eemal suure liikluskoormusega teedest ning vastavalt üldisele statistikale asub suurema turvalisusega piirkonnas Hiiumaal. Kuid kuna tegu on piirkonnaga, kus ei ole tänavavalgustust tuleks turvaliseks liiklemiseks pimedas, inimestel end autojuhtidele nähtavaks teha, abiks on helkurid ja lambid. 14. PLANEERITAVA ALA MÕJU NAABRUSELE Kuna planeeritav Pähkla maaüksus paikneb enamasti puudega ümbritsetud alal, siis antud planeeringu lahendus naabermaaüksuste privaatsust ei häiri. 15. PLANEERINGU REALISEERIMINE Detailplaneeringus kavandatud tööde järjekord: 1. Vajalike kommunikatsioonide rajamine (projekt, ehitusluba, kasutusluba);. Hoone ehitamine (projekt, ehitusluba, kasutusluba); 3. Haljastustööd, lahendatakse projekteerimistööde ja ehitustööde käigus. DAGOpen OÜ Projektbüroo Töö nr Juuni 013

14 aj TVK aj M 1 : TINGMÄRGID PLANEERITAV ALA PLANEERITAV SIDEKAABEL OLEMASOLEVAST JAOTUSKAPIST DETAILPLANEERINGU KOHUSTUSEGA ALA PIIR EV PERSPEKTIIVNE PERE- JA RIDAELAMU MAA KÕRVALMAANTEE/KOHALIK MAANTEE PERSPEKTIIVNE MAANTEE VALLATEE AVALIKULT KASUTATAVAD ERATEED aj PLANEERITAV ERATEEDE AVALIK KASUTUS OLEMASOLEV ALAJAAM TVK OLEMASOLEV TULETÕRJE VEEVÕTUKOHT MÄRKUSED: 1. Detailplaneeringu seletuskiri kuulub lahutamatu lisana joonise juurde.. Asukoha skeemi koostamisel on kasutatud Emmaste üldplaneeringu põhikaart. DAGOpen OÜ omab: Autodesk Building Design Suite Premium 013, ArchiCAD 16, Artlantis Studio, AutoCAD Map 3D 010, AutoCAD LT 010 ja EcoDesigner litsentse OÜ TELLIJA BÜROO JUHATAJA ARH. JAAN KUUSEMETS PLANEERIJA R. TOSSMANN KOOSTAMISE KUUPÄEV VÄLJATRÜKKIMISE KUUPÄEV PÄHKLIKOORE OÜ a a. SADAMA tn.15 KÄRDLA 941 HIIUMAA TELEFON: TELEFAX: Reg. Nr MTR EP Muinsuskaits. E 15/00 OBJEKT JOONIS PÄHKLA KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERING ASUKOHA SKEEM PROJEKTBÜROO TÖÖ NR. STAAD DP MÕÕT LEHTI : 5000 LEHT 1

15 TINGMÄRGID PLANEERINGUALA VÄLISPIIR (Pindala ca 1,3 ha) KATASTRIÜKSUSE PIIR JA PIIRIMÄRK PIIRIPROTOKOLLI JÄRGNE PIIR 0,4 KV ELEKTRI MAAKAABEL ELEKTRIKILP PUURKAEV KINNISTU VEETORU KINNISTU KANALISATSIOONITORU JA SEPTIK SIDEKAABEL HOONE KASVUHOONE KRUUSAKATTEGA TEE METS ROHUMAA MURU LEHTPUU MUU OKASPUU VILJAPUU PÕÕSAS VÕSA PUURIVI KIVI KIVIAED PUITAED, PUITTARA VÕRKAED KRAAV HORISONTAALID, NÕLVAKRIIPSUD NÕLV, VALL VALITUD HAJUSKÕRGUSED METALLPOST KÄÄBUSVALGUSTI LIPP TRUUP MÕÕDISTUSVÕRGU PUNKT MÄRKUSED: 1. Detailplaneeringu seletuskiri kuulub lahutamatu lisana joonise juurde.. Tugiplaani koostamisel on kasutatud OÜ Hadwest Maamõõdubüroo poolt aprill 013.a. mõõdistatud "Pähkla kü. geodeetiline alusmõõdistus".(reheselja küla, Emmaste.vald, Hiiumaa) geodeetiline.alusplaani M 1:500, töö nr. T Planeeringuala asub Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu järgses Sõru-Hindu-Tohvri (I klass) väärtuslikul.maastikualal. DAGOpen OÜ omab: Autodesk Building Design Suite Premium 013, ArchiCAD 16, Artlantis Studio, AutoCAD Map 3D 010, AutoCAD LT 010 ja EcoDesigner litsentse OÜ TELLIJA BÜROO JUHATAJA: ARH. JAAN KUUSEMETS PLANEERIJA: REELIKA TOSSMANN KOOSTAMISE KUUPÄEV VÄLJATRÜKKIMISE KUUPÄEV PÄHKLIKOORE OÜ a a. SADAMA tn.15 TELEFON: Reg. nr OBJEKT JOONIS KÄRDLA linn, 941 TELEFAX: MTR EP HIIUMAA Muinsuskaits. E 15/00 PÄHKLA KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERING TUGIPLAAN PROJEKTBÜROO STAAD DP TÖÖ NR. MÕÕT LEHTI : 500 LEHT

16 ,, TÖÖ NR KOOSKÕLASTUSED: MAAKASUTUSE SIHTOTSTARVE EP PEREELAMU MAA BM MAJUTUSHOONE MAA SIHTOTSTARVE % DET.PLAN. LIIKIDES KÕRGUS MEETRITES SUURIM KORRUSELISUS KRUNDI SUURUS "KRUNDI NIMETUS" HOONESTUSALA SUURUS HOONETE ARV KRUNDIL EHITUSE- ALUNE PIND PARKIMIS- KOHTADE ARV ÕUES PLANEERITAVA TEE LÕIGE 1-1 M 1: PLANEERITAV TIIK TVK R=10m R=10m TINGMÄRGID PLANEERINGUALA VÄLISPIIR (Pindala ca 1,3 ha) KATASTRIÜKSUSE PIIR PIIRIPROTOKOLLI JÄRGNE PIIR JA JUURDEPÄÄS MAAÜKSUSELE 1 OLEMASOLEV ELAMU OLEMASOLEV ABIHOONE 4 PLANEERITAVA UUE MAJUTUSHOONE SOOVITUSLIK ASUKOHT 50% EP, 50% BM 8 m 1000 m² 16 tk. 1,00 ha 4 "PÄHKLA" Hoonestusala kokku ca 6415 m² 5 PLANEERITAVA UUE ABIHOONE SOOVITUSLIK ASUKOHT EHITUSKEELU ALA PLANEERITAV HOONESTUSALA REKONSTRUEERITAV AVALIKU KASUTUSEGA ERATEE AVALIKU KASUTUSEGA ERATEE KAITSEVÖÖNDI PIIR (laius mõlemal pool sõiduraja telge on 10 m) REKONSTRUEERITAV JUURDEPÄÄSUTEE PLANEERITAV JUURDEPÄÄSUTEE JA PLATS OLEMASOLEV 0,4 KV ELEKTRI MAAKAABEL OLEMASOLEV ELEKTRIKILP PLANEERITAV 3 MÕÕTESÜSTEEMIGA LIITUMISKILP OLEMASOLEV SALVKAEV (hooldeala 10 m raadiuses ümber kaevu) OLEMASOLEV PUURKAEV (hooldeala 10 m raadiuses ümber kaevu) OLEMASOLEV KINNISTU VEETORU PLANEERITAV KINNISTU VEETORU OLEMASOLEV KINNISTU KANALISATSIOONITORU LIKVIDEERITAV OLEMASOLEV SEPTIK PLANEERITAV KINNISTU KANALISATSIOONI TORUSTIK JA SEPTIK OLEMASOLEV SIDEKAABEL (kaitsevöönd on m kaabli keskjoonest paralleelse mõttelise jooneni) MÄRKUSED: 1. Detailplaneeringu seletuskiri kuulub lahutamatu lisana joonise juurde.. Kinnistu piiri täpne kulgemine ja kinnistu pindala täpsustakse peale täiendavaid katastrimõõdistamise toiminguid. 3. Plaanil kujutatud ruumilahendus on tinglik ja täpsustatakse ehitusprojektidega. 4. Põhiplaani koostamisel on kasutatud OÜ Hadwest Maamõõdubüroo poolt aprill 013.a. mõõdistatud "Pähkla kü. geodeetiline alusmõõdistus".(reheselja küla, Emmaste.vald, Hiiumaa) geodeetiline.alusplaani M 1:500, töö nr. T Planeeringuala asub Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu järgses Sõru-Hindu-Tohvri (I klass) väärtuslikul.maastikualal. DAGOpen OÜ omab: Autodesk Building Design Suite Premium 013, ArchiCAD 16, Artlantis Studio, AutoCAD Map 3D 010, AutoCAD LT 010 ja EcoDesigner litsentse OÜ TELLIJA BÜROO JUHATAJA: ARH. JAAN KUUSEMETS PLANEERIJA: REELIKA TOSSMANN KOOSTAMISE KUUPÄEV VÄLJATRÜKKIMISE KUUPÄEV PÄHKLIKOORE OÜ a a. SADAMA tn.15 TELEFON: Reg. nr OBJEKT JOONIS KÄRDLA linn, 941 TELEFAX: MTR EP HIIUMAA Muinsuskaits. E 15/00 PÄHKLA KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERING PÕHIPLAAN PROJEKTBÜROO STAAD DP TÖÖ NR. MÕÕT LEHTI : 500 LEHT 3 R=10m R=10m OLEMASOLEV HOONE 3 OLEMASOLEV MAAKELDER (muldkehandiga) 6 PLANEERITAVA UUE GRILLKOJA SOOVITUSLIK ASUKOHT PLANEERITAV SIDEKAABEL (kaitsevöönd on m kaabli keskjoonest paralleelse mõttelise jooneni) OLEMASOLEV KÕRGHALJASTUS PK SOOVITUSLIK PRÜGIKONTEINERI ASUKOHT PLANEERITAV TULEMÜÜR LIKVIDEERITAV KRAAVILÕIK PLANEERITAV UUS KRAAVILÕIK PLANEERITAV TIIK TVK PLANEERITAV LOODUSLIK TULETÕRJE VEEVÕTUKOHT

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Lossi 9

Lossi 9 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu tn 5 93819 Kuressaare Tel 453 3723 Mob 508 4489 Faks 453 3695 E-mail: klotoid@sarma.ee Maanteeameti

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500 Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:50000 Planeering Seletuskiri 1. Sissejuhatus... 4 2. Kontaktvööndi analüüs, funktsionaalsed seosed.... 4 2.1 Põhjendused üldplaneeringu muutmisettepanekuks...

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem