Eksperthinnang:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eksperthinnang:"

Väljavõte

1 Eksperthinnang: Hinnatav vara: Vara tüüp: 445/1217GS 2/5 mõtteline osa hoonestatud maaüksusest Ühepereelamu kõrvalehitistega kinnistamata maaüksus Asukoht: Kajaka, Keemu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Hindamisaruande kuupäev: a Hindaja: Uus Maa Pärnu KVB OÜ Akadeemia tn 7, Pärnu tel Tellija: Tallinna Linnavaraamet Vabaduse väljak 10, Tallinn

2 2 Sisukord KOKKUVÕTE Hinnatav vara, hindamise eesmärk, alused, eeldused ja klauslid Hindamise algandmed ja hinnatava vara ülevaatus Omandisuhete kirjeldus Vara kirjeldus Asukoht Maaüksuse kirjeldus Elamu-laut üldandmed ja kirjeldus Tehnovõrgud Kestlikkus Kvaliteediklass Parim kasutus Kinnisvaraturu ülevaade Hindamismeetod ja hindamine Hindamismeetod Hindamine Eksperthinnangu lisad Lisa 1: Fotod Lisa 2: Kvaliteediklasside määratlemine Lisa 3: Vastavuskinnitus standardi nõuetele (EVS 875-4)... 24

3 3 KOKKUVÕTE HINNATAVA VARA KOONDANDMED Hinnatav vara 2/5 mõtteline osa hoonestatud maaüksusest Aadress Kajaka, Keemu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond Omanik 2/5 mõttelise osa omanik Aleksandr Kavalerov ja Veera Grjadovkina (tellija info alusel) Katastritunnus maaüksus ei ole maakatastris registreeritud Omandivorm vallasasi Maaüksuse võimalik pindala ca 2000 m² Hoonestus elamu, kõrvalehitis Elamu suletud netopind 109 m² Elamu üldine seisukord hoone konstruktsioonid suurema kulumiga/amortiseerunud HINDAMISARUANDE KOONDANDMED Hinnangu eesmärk vara turuväärtuse hindamine kasutamiseks finantsaruandluses Ülevaatuse kuupäev Väärtuse kuupäev Hindamisaruande kuupäev Tellija Tallinna Linnavaraamet Tellimusleping tellija esindaja poolt saadetud tellimuskiri nr / Eeldused Eksperthinnangus eeldame, et on moodustatud kinnistu eksperthinnangus kajastatud pindalaga. Hinnang likviidsusele arvestades vara eripäradega (kaasomandis üksikelamu, hetkel vallasasi) ei ole võimalik prognoosida hinnatava vara müügiperioodi. Sarnaste varade potentsiaalsed ostjad on eelkõige vara kaasomanikud. Hindamistulemuse täpsus arvestades vara eripäradega on hindaja hinnangul hindamistulemuse täpsus ± 15% Käibemaks hindamistulemus ei sisalda käibemaksu (antud turusegmendi tehingud ei ole üldjuhul käibemaksuga maksutatavad) ja sellele ei lisandu käibemaks KOMMENTAARID, HINDAMISE EELDUSED Hinnatav vara on kaasomandis üksikelamu, millele ei ole seatud (ja millele ei ole võimalik hetkel seada) notariaalset kasutuskorda. Maaüksus ei ole kantud maakatastrisse ja kinnistusraamatusse (vallasasjadega ei ole võimalik vabaturu müügitehinguid teostada). Vastavalt hindamisstandarile EVS 875-2:2015 tuleb hinnata kasutuskorra puudumisel vara kui terviku väärtust. Arvestades eeltoodut on käesolevas töös võimalik hinnata vara turuväärtus terviku väärtuse kaudu eeldusel, et maa on kantud kinnistusraamatusse. Sealhulgas oleme arvestanud asjaoluga, et reeglina on mõtteliste osade väärtuste summa madalam vara terviku väärtusest ehk hinnanguliselt ca 15%. Arvestades vara eripäradega (kaasomandis üksikelamu, hetkel vallasasi) ei ole käesolevas töös võimalik hinnata vara 2/5 mõttelist osa EVS 875-1:2015 turuväärtuse definitsioonile vastavalt (vara ei ole võimalik hetkel vabal turul müüa). HINDAMISTULEMUS Aadressil Kajaka, Keemu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond asuva hoonestatud maaüksuse turuväärtus* on väärtuse kuupäeval (neliteist tuhat) eurot. * eeldusel, et maa on kantud kinnistusraamatusse Hindaja soovitab aadressil Kajaka, Keemu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond asuva 2/5 mõttelise osa hoonestatud maaüksuse kajastamisel finantsaruandluses vara väärtusena väärtuse kuupäeval aluseks võtta (neli tuhat kaheksasada) eurot. Koostaja /digitaalselt allkirjastatud/ Getlin Saart Kutseline nooremhindaja V kutsetase, kutsetunnistus Uus Maa Pärnu KVB OÜ Tel: Kinnitaja /digitaalselt allkirjastatud/ Kadri Kärson Kutseline kinnisvarahindaja VII kutsetase, kutsetunnistus nr Maa-ameti litsents nr 102-MA-mh Tel:

4 4 1. Hinnatav vara, hindamise eesmärk, alused, eeldused ja klauslid Hinnatav vara: Hinnatavaks varaks on 2/5 mõttelisest osast hoonestatud kinnistamata maaüksusest, aadressiga Kajaka, Keemu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond. Hindamise eesmärk: Eksperthinnang on koostatud vara turuväärtuse* hindamiseks, esitamiseks finantsasutusele. *Turuväärtus - on hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks väärtuse kuupäeval minema üle tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut sooritada soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus pärast kõigile nõuetele vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning ilma sunduseta. (EVS 875-3) Tellimusleping: Tellimuses püstitatud eeldused: Tellijaga on sõlmitud tellimus kirjalikult Eksperthinnangus eeldame, et on moodustatud kinnistu eksperthinnangus kajastatud andmetega. Eksperthinnangu kehtivuse eeldused: hindajale esitatud informatsioon ja dokumentatsioon on tõene; hinnataval varal ei esinenud selle ülevaatamismomendil varjatud puudusi, mille olemasolu mõistlikult tegutsev hindaja ei tuvastanud ega pidanudki tuvastama; vara võõrandamiseks puuduvad takistavad piirangud. Keskkonna uuringute klausel Vara seisukorra uuringute klausel Avalikustamise keelustamise klausel Vastutuse välistamise klausel Töö tegemisel on hindajal palutud lähtuda eeldusest, et mingit saastatust või saastatuse ohtu ei ole või et saaste/saastusohu kõrvaldamistööde maksumus ei ole väärtuse jaoks oluline. Hindajat ei ole teavitatud mingitest uurimistulemustest, mis viitaksid saastatuse või saastusohu olemasolule. Hindaja ei ole uurinud hinnataval varal ja selle läheduses paiknevatel varadel tehtud ega tehtavat tegevust, et teha kindlaks, kas need tegevused või seal asuv maa võib olla või on olnud hinnatavale varale saastav. Hindajal ei pea olema saastatuse ja saastuse ohu avastamiseks vajalikke oskusi ja teadmisi, seega ei võta hindaja endale mingit vastutust ükskõik missuguse saastatuse või saastuse ohu olemasolu eest. Kui pärast hindamist ilmneb, et hinnataval varal või selle läheduses paiknevaid varasid on kasutatud viisil, mis võib kaasa tuua saastumise, võib see vähendada hindamisaruandes esitatud väärtust. (EVS 875-4) Hindaja ei ole teinud ehitise uuringuid ega inspekteerinud hinnatava vara neid osasid, mis on kaetud, varjatud või ligipääsmatud. Hindamise teostamisel lähtusime eeldusest, et need hoone osad on heas seisundis. Hindaja ei saa avaldada mingit arvamust hoone nende osade kohta, mida ei ole inspekteeritud, ning see hindamisaruanne ei kinnita hoone struktuuri ja kattematerjalide laitmatust. (EVS 875-4) Seda hindamisaruannet ega mingit selle osa, samuti mitte mingeid viiteid sellele aruandele ei tohi ilma hindaja kirjaliku nõusolekuta avalikustada üheski dokumendis, kirjas ega avalduses, samuti mitte kirjastada. Juhul, kui seda hindamisaruannet soovitakse avaldada, tuleb see avaldamise vormis ja kontekstis hindajaga enne kirjalikult kokku leppida. (EVS 875-4) See hindamisaruanne on esitatud konfidentsiaalselt tellijale ainult eespool avaldatud ja selleks ettenähtud eesmärgil. Hindaja ei saa võtta endale mingit vastutust juhul, kui seda kasutab keegi kolmas isik või kui seda tehakse selleks mitte ettenähtud eesmärgil. (EVS 875-4) 2. Hindamise algandmed ja hinnatava vara ülevaatus Algandmed esitanud isik: Omanik Tatjana Zamario Ülevaatuse kuupäev: Ülevaatuse kuupäev - kuupäev, millal teostati hinnatava vara ülevaatus. (EVS 875-1) Väärtuse kuupäev:

5 5 Väärtuse kuupäev - kuupäev, mille seisuga hindamistulemus (väärtus) on esitatud. (EVS 875-1) Hindamisaruande kuupäev: Hindamisaruande kuupäev - kuupäev, millal hindamisaruanne on allkirjastatud. (EVS 875-1) Vara ülevaatusel viibinud isikud: Hindaja Getlin Saart, Tatjana Zamario Ülevaatuse ulatus: Ülevaatuse põhjalikkus: Ülevaatus hõlmas vara tervikuna. Visuaalne ülevaatus. Hinnatava vara ehitustehnilist ekspertiisi ei teostatud, erivahendeid ei kasutatud. Kasutatud allhanked: Käesoleva töö teostamisel allhanget kasutatud ei ole. Kasutatud allikad: Eesti vara hindamise standardiseeria EVS 875; Eesti Vabariigi seadusandlus; Ehitisregistri elektrooniline andmebaas; Maa-ameti elektrooniline kaardiserver; Regio interaktiivne Eesti kaart; Maa-ameti tehingute andmebaas; Vastuolud andmetes ja andmete usaldusväärsus: Vastuolusid ei tuvastatud, hindaja hinnangul on andmed usaldusväärsed. 3. Omandisuhete kirjeldus Hinntava vara näol on kinnistamata maatükiga, mis asub Keemu külas, Lääneranna valla, Pärnu maakonnas. Kinnistusraamatu andmed puuduva. Hindajale teadaolevalt on hinnatava 2/5 mõttelise osa omanik Aleksandr Kavalerov ja Veera Grjadovkina (tellija info alusel) 4. Vara kirjeldus 4.1 Asukoht Hinnatav vara asub Keemu külas, Lääneranna vallas, Pärnu maakonnas. Haapsalust ca 69 km kaugusel ja Lihula linnast 20 km kaugusel. Asukoht on Pärnu maakonna siseselt keskmiselt hinnatud. Hinnatav vara asub Matsalu looduskaitsealal. Kaugus linnadest Piirkonna hoonestus Müra ja õhusaaste tase Turvalisus Parkimine allikas: Regio interaktiivne Eesti kaart Ligikaudu 69 km ja Pärnu linnast ca 70 km. Piirkond on hoonestatud üksikelamutega, suures osas hoonestamata maad Müra ja õhusaastatuse tase on madal. Asub madala liiklustihedusega tee ääres, eemal suurematest maanteedest, piirkonnas on piisavalt kõrghaljastust. Maaüksus piirneb hoonestamata ja hoonestatud kinnistutega. Keskmine Parkimisvõimalused maaüksusel

6 6 Infrastruktuur Lähim hoone Tegemist on Keemu külas, Lääneranna vallas, Pärnu maakonnas asuva elamu ja kõrvalhoonega. Lähim suurem infrastruktuur Lihula linnas 20 km kaugusel. Transpordiühendus Haapsalu ja Pärnu linnaga on rahuldav. Hinnatav vara asub Haapsalust ligikaudu 69 km ja Pärnu linnast ca 70 km. Maaüksus asub hajaasustusalal, lähimad naabrid asuvad kõrvalkinnistutel. 4.2 Maaüksuse kirjeldus Pindala Ca 2000 m 2 Maa-ameti aerofoto Kinnistu suurus on vastavalt tellimuses kajastatud maakaardi maapinnale kajastatud. Maatükk on mõõdistamata ja katastrisse kandmata. Iseloomustus Juurdepääs Hoonestus Piirded Haljastus Veekogu Kitsendused Kitsenduste kaart allikas: Maa-ameti maainfo kaardirakendus Maaüksus on korrapärase kujuga, tasase pinnasega. Hoonestus asetseb keskosas. Hea. Kruusakattega teelt. Maaüksusele pääs avalikult kasutatavalt teelt. Elamu-laut, kuur ja saun. Osaliselt võrkaed Madal- ja kõrghaljastus Meri ca 500 m kaugusel. Kitsenduste info kinnistamata maatüki kohta puudub maaametis. Maatükk asub kaitseala piiranguvööndis ja maatükki läbivad elektripaigaldise kaitsevööndid. allikas: Maa-ameti maainfo kaardirakendus

7 4.3 Elamu-laut üldandmed ja kirjeldus Ehitise kirjelduse aluseks on omanikult, ehitisregistrist ja kohapealsel ülevaatusel saadud info. Ehitisregistri kood Esmase kasutuselevõtu aasta 1929 a. Ehitusluba Kasutusluba Korruselisus Hoone tüüp Ehitisealune pind Hoone suletud netopind Elamispind Tubade arv Energiamärgis Ruumilahendus Vundament Välisseinad Kandekonstruktsioon Siseseinad Vahe- ja katuslaed Välisviimistlus Katusekattematerjal Aknad Uksed Siseviimistlus Põrandad Seinad Laed Sanitaartehnika Hoone põhi-konstruktsioonide ehitus tehniline seisukord ja remondivajadus 7 Ehitisregistris andmed ehituslubade kohta puuduvad. Kasutusloa kohta Ehitisregistris info puudub. Hoone staatuseks on märgitud kasutusel, mis on hindajale teadaolevalt võrdsustatav kasutusloa olemasoluga. 1-korruseline Elamu-laut 151 m² ( 109 m² ( 45,7 m 2 ( 3 tuba Puudub Elamus on tuulekoda, aidaalune, köök, 3 tuba. Eraldi sissepääsuga aidaalusesse 1 tuba, mida hindaja ei ole saanud üle vaadata, hindajale teadaolevalt sarnaneb seisukorralt elamu teistele ruumidele. Madalvundament Puit Puit Puit Puit Krohv/ tellis Eterniitkatus Puitaknad Vanad puituksed Halvas seisukorras Värvitud/ betoon Tapetseeritud/palk Värvitud Sanitaartehnika puudub Konstruktsioonide põhjalikku ehitus-tehnilist ekspertiisi ei ole teostatud. Välisel vaatlusel on hoone halvas seisukorras. Hinnatava vara näol on tegemist vana rehielamutüüpi hoonega. Elamu välisviimistlus tellis ja osaliselt krohv. Elamu visuaalselt pigem halvemas seisukorras. Elamu siseviimistlus on vananenud ja elamiskõlbmatu. Seinad osaliselt tapetseeritud, põrandal värvitud laud. Põrandad läbivajunud, seinte viimistluselt nähtavad läbijooksud. Elektrijuhtmestik vana, omaniku kinnitusel kasutuskõlbmatu. Ruumid on elamiskõlbmatud. Elamu vajab renoveerimiseks suuri lisainvesteeringuid. Kõrvalhoone kirjeldus: Saun (ehitisregistrikood: ). Puitkonstruktsioonil, eterniitkatusega hoone. Katusekate osaliselt eemaldatud. Suletud netopinnaga 9,7 m 2. Hoone on vananenud, konstruktsioonid halvas seisukorras, vajab suuremaid lisainvesteeringuid. Kuur (ehitisregistrikood: ). Puitkonstruktsioonil, eterniitkatusega hoone. Suletud netopinnaga 21,9 m 2. Hoone on sihtotstarbeliselt kasutatav. 4.4 Tehnovõrgud Andmed põhinevad omaniku esindaja ütlustel, samuti ehitisregistri andmetel, kehtivaid liitumislepinguid hindajale esitatud ei ole. Veevarustus Salvkaevust (elamus veeühendus puudub) Elektrivarustus Võrguettevõtte info kohaselt elektriga liitumisleping puudub. Kanalisatsioon Puudub

8 8 Küttesüsteem Valvesüsteem Side Ventilatsioonisüsteemid Pliidi- ja ahiküte Puudub Olemas sidelahendused Loomulik ventilatsioon 5. Kestlikkus Kestlikkus ehk jätkusuutlikkus - ressursside kasutamise viis inimeste vajaduste rahuldamiseks, säilitades keskkonda sellisel moel, et vajaduste rahuldamine oleks võimalik mitte ainult praegu, vaid ka määramatus tulevikus. Kogu kestlikkuse valdkond koosneb kolmest osast: keskkonna, majanduse ja sotsiaalpoliitiline kestlikkus (EVS ). Hindaja hinnangul on hinnataval varal järgitud kinnisvara kestlikku arengu tagamise põhimõtteid ja hindaja hinnangul on vara kestlikkuse väärtus positiivne. 6. Kvaliteediklass Parema võrreldavuse ja üldistamise eesmärgil jagatakse kinnisvara kvaliteediklassidesse. Kvaliteediklass näitab vara konkurentsivõimet olla atraktiivne sarnast tüüpi rentnikele või ostjatele. Kvaliteediklass on kombinatsioon teguritest (rent, ehitusmaterjalid, viimistlus, tehniliste süsteemide standardid ja efektiivsus, ehitise mugavused, asukoht, juurdepääs jt), mis iseloomustab kinnisvara tulupotentsiaali ja väärtust ning turu ootust nende näitajate osas. Tulupotentsiaali hinnatakse järgmiste näitajate alusel: asukoht; hoone; kinnisvara juhtimine. Kuna turunõudlus on kinnisvara tulupotentsiaali ja kestlikkuse peamiseks mõjuteguriks, siis lähtutakse kvaliteediklassi määratlemisel turunõudluse printsiibist. (EVS ) Kvaliteediklasse on kolm: A, B ja C, millest A on kõrgeim ja C madalaim. Kvaliteediklassi hindamisel antakse hinnang eraldi igale tunnusele nimetatud kolmepallilises süsteemis ja kinnisvara koondhinnang saadakse kolme tunnuse hindamise tulemusena. Hinnatava vara kvaliteediklass on välja toodud järgneva tabeli ja lisa 3 alusel: Tunnus Asukoht ja krundi kasutus Ehitise kvaliteet Kinnisvara juhtimine Kvaliteediklass B C C Koondhinnang kvaliteediklassile 7. Parim kasutus *Parim kasutus vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ja mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse. (EVS 875-1) Arvestades hinnatava vara asukohta, seisukorda ning kinnisvaraturu olukorda väärtuse kuupäeval, näeme vara parima kasutusena kasutust elamispinnana, ühepereelamuna. Alternatiivse kasutusena sobilik ka suvekoduks. Eksperthinnang on koostatud eeldusel, et hoonestatud maaüksus on kinnistatud. 8. Kinnisvaraturu ülevaade Makromajanduslik taust aasta II kvartalis Eesti majanduse kasvutempo kiirenes võrreldes eelmise aasta II kvartaliga kasvas SKP jooksevhindades 5,7%, mis oli viimase viie aasta suurim kvartaalne kasvutempo. SKP kasvutempo on kiirenenud alates aasta III kvartalist, mil tugevat sisetarbimist hakkas toetama ekspordi taastumine. Tegevusaladest panustas aasta II kvartalis SKP kasvu kõige rohkem ehitus, mis oli teist kvartalit järjest üks kiiremini kasvav tegevusala. Oluliselt toetasid SKP suurenemist ka teised varasemalt tugevat kasvu näidanud tegevusalad nagu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, veondus ja laondus, info ja side ning II kvartalis taas kasvule pöördunud energeetika. Majanduskasvule aitas samuti kaasa majanduse ühe suurima tegevusala, hulgija jaekaubanduse, lisandväärtuse stabiilne kasv. Kiireim lisandväärtuse kasv leidis aset mäetööstuses. Kuigi jooksevhindades ühegi tegevusala lisandväärtus ei langenud, panustasid reaalväärtuses SKP-sse negatiivselt veel avaliku halduse, riigikaitse ja sotsiaalkindlustuse, majutuse ja toitlustuse ning muude teenindavate tegevuste tegevusala. Koos majandusaktiivsuse tõusuga on tugevnenud Eesti ettevõtete ja majapidamiste finantsseis. Eksporti ja seeläbi majanduskasvu on toetanud väliskeskkonna paranemine, kuid ka sisenõudlus. Enamikku majandusharusid iseloomustas mõõdukas elavnemine. Ettevaates on oluline, et varasematel aastatel languses olnud ettevõtete investeeringud taas suureneksid. Samuti on majapidamiste majanduslik olukord hea, millele viitavad kindlustunde paranemine, sissetulekute kasv ja madal tööpuudus. BCC

9 9 Keskmine brutokuupalk oli aasta II kvartalis 1242 eurot ning kasvas võrreldes eelmise aasta sama ajaga 6,8%. Keskmine brutokuupalk oli jätkuvalt kõrgeim info ja side tegevusalal ning finants- ja kindlustustegevuses, vastavalt 2135 ja 2052 eurot. Võrreldes aasta II kvartaliga tõusis keskmine brutokuupalk kõige enam mäetööstuse (12,9%), info ja side (10,5%), energeetika (9,9%) ning kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses (9,9%). Võrreldes eelmise aasta II kvartaliga jäi brutokuupalk suhteliselt samale tasemele kinnisvaraalases tegevuses (-0,6%) ning põllumajanduses, metsamajanduses ja kalapüügis (1,8%). Kuigi ettevõtete kasum on müügitulu kasvu mõjul taas suurenenud, jääb palgasurve ka ettevaates kasumlikkust ohustama. Majanduskasvu kiirenemine suurendab võimalust, et müügitulu kasv jätkub ka edaspidi. See sõltub siiski ka sellest, kas ettevõtted suudavad tõsta tootlikkust, kuna palgakasv võib taas kiireneda. Vähene kasumlikkus ja investeeringute langus võib omakorda vähendada ettevõtete konkurentsivõimet ja seega pikapeale ka tulusid. Ettevõtete kasumi kahanemine võib halvendada ettevõtete laenumaksevõimet ja pankade laenuportfelli kvaliteeti. Tarbijahinnaindeksi kasv III kvartalis kiirenes, mille peamiseks põhjuseks on aktsiisitõusud, kasvavad sissetulekud ning toormehindade kasv maailmaturul. III kvartali tarbijahinnaindeksi kasv oli 3,7%, mis oli kõrgeim kasv pärast aasta IV kvartalit. Kõige enam kasvasid hinnad alkohoolsete jookide ja tubakatoodete segmendis (10,6%), üle 5% kasvasid kulutused toidule, söömisele väljaspool kodu ja majutusele ning haridusele. Ainsana vähenesid kulutused sidele, mida mõjutas Euroopa Liidu direktiiv rändlustasude osas. Tööhõive määr oli III kvartalis viimase 20 aasta kõrgeim: tööhõive määr oli 68,3%, töötuse määr 5,2% ja tööjõus osalemise määr 72%. Võrreldes aasta II kvartaliga jäi tööjõus osalemise määr samale tasemele, kuid suvisele ajale iseloomulikult töötus kahanes ja hõive kasvas, andes tulemuseks viimase 20 aasta kõrgeima tööhõive määra. Võrreldes eelmise aasta III kvartaliga oli hõivatuid rohkem. III kvartalis kahanes nii töötute kui mitteaktiivsete arv. Töötuid oli võrreldes eelmise aasta III kvartaliga võrra vähem ja töötuse määr 2,3 protsendipunkti madalam. Vanemapuhkuste ja laste või teiste pereliikmete eest hoolitsemise tõttu tööturult eemale jääjaid oli võrreldes aasta III kvartaliga vähem, õppimise tõttu eemalolijaid aga rohkem. Aastataguse ajaga võrreldes oli rohkem ka haiguse või puude tõttu mitteaktiivseid, kuid aasta II kvartaliga võrreldes püsis sel põhjusel tööturult eemale jäänute arv muutumatu. Tuusituatsioon aasta III kvartalis sõlmiti Maa-ameti andmetel notariaalselt kinnitatud kinnisvara ostu-müügitehingut, kinnisvaraturu kogukäive oli III kvartalis ligi 789 miljoni eurot. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes suurenes tehingute arv 6,2% ning käive jäi praktiliselt samaks. Kinnisvaraturu aktiivsust on toetanud soodne turukonjunktuur inimeste sissetulekute kasv, madalad eluasemelaenuintressid, kõrge tööhõive ja inimeste optimistlik

10 10 tulevikuväljavaade. Võrreldes eelmise kinnisvaraturu tipuga aastal jäi III kvartali tehingute arv ligi 3500 tehingu võrra väiksemaks, suurem oli kogukäibe vahe buumiaastatel ületas kvartali kogukäive tavaliselt ühe miljardi piiri. See annab tunnistust sellest, et turud on taastunud erinevalt ning mõnes piirkonnas ei ole kinnisvaraturg majandussurutisest täielikult taastunud. Maakondade lõikes sõlmiti aasta III kvartalis enim ostu-müügitehinguid Harjumaal, kus sõlmiti 5742 kinnisvara ostu-müügitehingut kogukäibega 548,1 miljonit eurot. Kogu Eestis sõlmitud tehingutest moodustas Harjumaa osa 44,1%, käibest koguni 69,5%. Tehingute arvu põhjal järgnesid Harjumaale 1380 tehinguga Tartumaa, 862 tehinguga Ida-Virumaa ja 856 tehinguga Pärnumaa. Käibe põhjal järgnesid Harjumaale Tartumaa (82,9 mln eurot), Pärnumaa (35,3 mln eurot) ja Ida-Virumaa (21,7 mln eurot). Kinnisvara ostu-müügitehingu keskmine hind oli suurim Harjumaal ( EUR), millele järgnesid Tartumaa ( EUR) ja Pärnumaa ( EUR). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli tehingute arvu kasv laiapõhjaline: tehingute arv vähenes vaid kolmes maakonnas: Läänemaal, Viljandimaal ja Pärnumaal, neist enim Läänemaal (-16,4%). Suurematest maakondadest suurenes tehingute arv nii Tartu- kui ka Ida-Virumaal 2,4%. Üle 20% kasvas tehingute arv Hiiumaal (+36,8%), Jõgevamaal (+24,8%) ja Saaremaal (+21,3%). Ehkki käive kokkuvõttes langes, siis enamikes maakondades käive III kvartalis suurenes. Nendes maakondades kus käive langes, oli langus suur nii langes III kvartalis Pärnumaal 7,6%, Ida-Virumaal käive 24% ja Lääne- Virumaal koguni 30,6%. Positiivselt paistsid silma rohkem kui 20% käibekasvuga maakonnad nagu Läänemaa (49,7%), Jõgevamaa (49,3%), Järvamaa (21,9%) ja Valgamaa (20,7%). Kokkuvõttes langes käive viies maakonnas.

11 11 Ehitushinnaindeks, mis väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust ehitusplatsi otsekulude tasemel ning on lõpliku müügi- või üürihinna määramisel oluline sisend, hakkas sarnaselt paljudele teistele kinnisvarasektori arvnäitajatele tõusma aastast. Ehkki aasta lõpust kuni aasta alguseni oli ehitushinnaindeks stabiilne, on selle kasv viimastes kvartalites hakanud kiirenema aasta III kvartalis suurenes koondindeks võrreldes eelmise aasta sama ajaga 3,32 protsendipunkti võrra 194,75 punktini ehk kõigi aegade kõrgeima tasemeni. Koondindeksi kasv oli laiapõhjaline: kulutused tööjõule kasvasid 9,93 protsendipunkti võrra, ehitusmasinatele 4,97 protsendipunkti võrra ja ehitusmaterjalidele 1,28 protsendipunkti võrra. Korteriomandi taskukohasus väljendab seda, mitu ruutmeetrit korteriomandit saab soetada ühe kuu netopalga eest. Buumiajal, kui korterite kasvasid palkadest kiiremini, oli korteri taskukohasus madal (u 0,5 m 2 ). Kriisiajal langesid kinnisvarahinnad kiiremini kui palgad ning ehkki taastumisfaasi algul kasvasid kinnisvarahinnad kiiremini kui palgad, on viimastel aastatel palgakasv kiirenenud, mis on aeglustanud kinnisvara taskukohasuse vähenemist. Viimastel aastatel on taskukohasus jäänud Eestis vahemikku 0,8 0,9 m 2, aasta II kvartalis sai Eestis ühe kuu netopalga eest 0,91 m 2 korteriomandit ning võrreldes eelmise aasta I kvartaliga suurenes taskukohasus 0,03 m 2 võrra.

12 12 Kuna netopalga vahe on maakonniti väiksem kui kinnisvarahindade vahe, siis on kinnisvara taskukohasus tavaliselt suurem maakondades, kus kinnisvarahinnad on madalamad aasta II kvartalis oli kinnisvara taskukohasus suurim Valgamaal, kus maakonna keskmise netopalga eest võis maakonnas võimalik soetada 3,98m 2 suletud netopinda. Üle 3 m 2 suletud netopinda võis lisaks Valgamaale soetada veel Jõgevamaal (3,92 m 2 ), Järvamaal (3,63 m 2 ) ja Ida-Virumaal (3,42 m 2 ). Kinnisvara taskukohasus oli madalam kõige kõrgemate kinnisvarahindadega maakonnas, alla 1 m 2 pinda võis aasta II kvartalis soetada Harjumaal (0,71 m 2 ), Tartumaal (0,86 m 2 ) ja Pärnumaal (0,96 m 2 ). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga paranes suurtest maakondadest kinnisvara taskukohasus kõikides maakondades, välja arvatud Pärnumaal, Ida-Virumaal paranes taskukohasus 0,5 m 2 võrra, Tartumaal 0,02 m 2 ja Harjumaal 0,01 m 2 võrra. Finantspoliitika Kinnisvarasektorit mõjutab otseselt finantspoliitika. Madalad eluasemelaenu intressimäärad, väljastatava laenu pikkus ning omafinantseeringu suurus mõjutab olulisel määral rahavoogusid, kapitali nõudlust ja pakkumist ning kokkuvõttes ka kinnisvarahindu. Alates 1. märtsist 2015 kehtivad eluaseme laenude andmisel kolm nõuet, mis peaksid ennetava sammuna vähendama laenubuumi riski tulevikus. Ehkki majandussurutis vähendas oluliselt kodumajapidamistele antava eluasemelaenude käivet, on väljastavate eluasemelaenude hulk hakanud koos majanduse taastumisega alates aastast kiiremas tempos kasvama, ehkki viimastel aastatel on see tempo veidi raugenud aasta III kvartalis võeti uusi eluasemelaene 318,2 miljoni euro väärtuses, mida oli 14,1% võrra enam kui eelmise aasta samal perioodil. Vastupidiselt laenukäibele, on laenujäägi kasv kiirenenud: kui aastatel kasvas laenujääk III kvartalis keskmiselt 1,25% aastas, siis aastatel juba 5,9% aastas. Eluasemelaenu kogumaht oli III kvartali lõpuks 6977,3 miljonit eurot ning võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvas laenujääk 6,6%. Võrreldes aastataguse ajaga on suurenenud ka keskmise eluasemelaenu jäägi suurus: kui eelmise aasta III kvartalis oli see eurot, siis käesoleval aastal oli see eurot. Majanduskasvu hoogustumine võib suurendada eluasemeturu aktiivsust ja kiirendada hinnakasvu. Viimasel paaril aastal on turule tulnud palju uut elamukinnisvara, mis on aidanud tasakaalustada nõudluspoolsest survest tulenevat hinnakasvu. Samas võivad majapidamised paranenud kindlustunde ja jätkuvalt kiire palgakasvu mõjul rohkem laenu võttes üle hinnata laenumaksevõimet tulevikus. Eesti Pank ei hinda laenumahtude praegust kasvu liiga kiireks, kuid jälgib tähelepanelikult tehingute arvu laenuturul ja pankade laenuandmise standardeid, olles vajadusel valmis karmistama eluasemelaenude andmise nõudeid kommertspankadele. Laenumahtude kasvu kiirenemine võib suurendada pangandussektori haavatavust kinnisvarasektori riskide suhtes. Tarbijate kindlust eluasemelaenu võtmisel on lisaks suurenevale sissetulekule ja positiivsetele tulevikuväljavaadetele mõjutanud ka madalad intressimäärad aasta septembris oli kuue kuu EURIBOR -

13 13 0,273% ning võrreldes augustiga langes EURIBOR juuli tasemeni. Madal EURIBOR aitab elavdada kodumajapidamistele antava eluasemelaenu käivet, kuid kergitab ühtlasi kinnisvarahindu, kuna see võimaldab senisest suuremal hulgal inimestest siseneda eluasemelaenuturule. Langev EURIBOR on pannud piiri eluasemelaenude intressimäära langusele, kuna pangad on järk-järgult suurendanud eluasemelaenu marginaali, mis tähendab seda, et madala EURIBORi mõju eluasemelaenude intressimäärale on pöördvõrdeline aasta septembris oli kodumajapidamistele antava eluasemelaenude intressimäär 2,43% ning pankade marginaal 2,703%. Aasta tagasi samal ajal olid vastavad näitajad 2,36% ja 2,559%. Pärnu kinnisvaraturg Pärnus on võrreldes mullusega suurenenud nii tehingute arv kui ka mediaanhind, mille aastane kasv oli aasta esimese kümne kuu statistika põhjal koguni 14,1% ( EUR/m2). Tehingute hind on sama ajaga suurenenud 83 võrra. Turule on tulnud mitmed uusarendused, mis on aidanud hinnakasvu kiirenemisele kaasa. Oktoobris sõlmiti Pärnus uusarenduste toel koguni 110 tehingut, mis oli vaadeldava perioodi kõrgeim näitaja (ühtlasi ületas tehingute arv esmakordselt 100 piiri) ning võrreldes septembriga suurenes tehingute arv 22 võrra. Tulenevalt muudatustest tehingute struktuuris püstitas rekordeid ka mediaanhind, suurenedes võrreldes septembriga 2,8%, ulatudes 1167 EUR/m2-ni. Arvesse on võetud ainult endise Pärnu linnaga piirnev territoorium.

14 14 Lääne-Eestis asuv Pärnu maakonna Lääneranna vald on tekkinud haldusreformi käigus. Liidetud on Varbla vald ja Koonga vald Pärnu maakonnast, Lihula vald ja Hanila vald Lääne maakonnast. Uude valda kuulub üks linn (Lihula linn), üks alevik (Virtsu alevik) ja 150 küla. Uuel vallal on pikk merepiir. Alljärgnevalt on välja toodud Lääneranna vallas teostatud müügitehingute andmed hoonestatud elamumaade ja maatulundusmaadega alates 2010.aastast (allikas: Maa-amet): Hoonestatud elamumaade müügitehingute arv Lääneranna vallas Tehingusumma mediaanhind Maksimaalne tehingusumma Hoonestatud maatulundusmaad e müügitehingute arv Lääneranna vallas Tehingusumma mediaanhind Maksimaalne tehingusumma (seisuga 18.12) Hinnatav vara asub keskmiselt hinnatud piirkonnas Keemu külas, Lääneranna vallas, Pärnu maakonnas. Hinnatava vara likviidsust võib pidada hindamishetkel heaks mere läheduse ja elamu arhitektuuri tõttu. Hinnataval kinnistul asuvad elamu-laut, kuur ja saun. Elamu on välisviimistluseks tellis, osaliselt viimistlus puudub ja

15 15 katusekatteks eterniit. Hinnatava vara lähipiirkonnas asuvad üksikelamud. Hinnatav vara asub Matsalu looduskaitsealal. Ümbruskond on korrastatud ja elukeskkond on rahulik. Turustatavuse analüüs Hinnatavat vara vaaturul müüa ei saa ja vara tõenäolisemad ostjad on kaasomanikud. Vara turuväärtust tõstvaks teguriks on asukoht mere läheduses. Vara väärtust alandavaks teguriks on hoone seisukord. Sarnast vara on müügil, kus on halvas seisukorras elamu kinnitul. Sarnast vara juurde ei teki. Tervikvarana oleks vara neelduvus keskmine, mõttelise osane on neelduvus halb. Pakkumine (müügipakkumised kinnisvaraportaali city24.ee põhjal, Müügipakkumises on hoonestatud kinnistuid Lihula vallas (kuna portaalides uus haldusjaotus ei ole veel kasutuses), a seisuga ca 17. Pakkumishinnad jäävad vahemikku kuni eurot. Allolevas tabelis oleme välja toonud arhitektuurilt sarnaseimad pakkumised. Aadress Krundi pindala (m 2 ) Elamu suletud netopind (m 2 ) Seisukord, kirjeldus Pakkumishind ( ) Matsalu küla, Lihula vald Võhma küla, Lihula vald ,8 Vana talukompleks, kapitaalremonti vajav,konstruktsioonid halvas seisukorras ,5 Vana talumaja, renoveerimist vajav Hälvati küla, Lihula vald ,6 Elamu on elamiskõlbmatu Võhma küla, Lihula vald ,9 Elamu lagunenud, remonti vajav Peamiselt on pakkumiste hinnad kõrgemad, kui lõpuks müügitehingutel. Tulenevalt piirkonna suuremast nõudlusest ja väiksemast pakkumisest katsetatakse tihti kõrgemate pakkumiste hindadega, mis kohati on ebareaalsed ning sarnaste hindadega tehingutesse ei jõuta. 9. Hindamismeetod ja hindamine 9.1 Hindamismeetod Hinnatava vara näol on pigem tegemist müügiobjektiga kui üüriobjektiga ning tõenäolisem on vara ost omakasutusse, mitte üüritulu teenimise eesmärgil. Sellest lähtuvalt oleme käesolevas eksperthinnangus vara turuväärtuse leidmiseks valinud Eesti vara hindamise standardiseeriale EVS 875 vastava võrdlusmeetodi (Sales Comparison Approach). Võrdlusmeetod ehk turupõhine käsitlus põhineb analüüsil, mille aluseks on hinnatava vara võrdlus sarnaste müüdud varadega. Võrdluse käigus selgitatakse välja erisused hinnatava vara ja sarnase müüdud varade vahel ning selle põhjal korrigeeritakse müüdud varade hindu ja leitakse hinnatava vara väärtus. Kohandamise eesmärk on hinnata, kui palju oleks maksnud võrreldav kinnisvara, kui see ei erineks hinnatavast varast. Vara peab olema võrreldav teiste analoogsete varadega füüsiliste, asukoha ja majanduslike näitajate osas. Turuväärtuse hindamisel on meetodi aluseks asenduspõhimõte potentsiaalne ostja ei ole valmis maksma vara eest rohkem, kui sarnaste varade eest tavaliselt turul makstakse. Võrdlusmeetod on varade väärtuse leidmisel üldlevinud ja annab piisavate võrdlusandmete olemasolul tõepäraseima tulemuse.

16 Hindamine Hinnatava vara turuväärtust mõjutavad tegurid: Positiivsed tegurid - asukoht - hoone arhitektuur - mere lähedus Negatiivsed tegurid - hoonete seisukord - kaugus infrastruktuurist Vara turuväärtus on hinnatud eeldusel, et on moodustatud ca 2000 m 2 suurune kinnistu. Hindamisel oleme võtnud võrdluseks võimalikult lähedases ajavahemikus võrreldavas piirkonnas müüdud analoogsed varad, mis sarnanevad hinnatavale varale oma kvalitatiivsete ja arvuliste näitajate poolest. Hindamisel on kasutatud Uus Maa Pärnu KVB OÜ andmebaasis ja Maa-ameti tehingute andmebaasi tehinguinfot. Allolevas tabelis oleme välja toonud sarnase varaga teostatud tehingud. Allolevas tabelis on kajastatud ka mujal piirkondades tehtud tehingud, kuna samas piirkonnas on teostatud vähe tehinguid. Oleme välja toonud ka vanemaid tehinguandmeid kinnistutega. Jrk nr Aadress Üldpind m2 Krundi suurus (m2) Elamu seisukord Tehingu aeg Tehingu hind 1 Hanila küla, Lääneranna vald 162, Elamu välis- ja siseviimistlust parendatud. apr` Uusküla, Martna vald 277, Elamu siseviimistlus ja välisviimistlus parendamata. mai` Vanaküla, Noarootsi Elamu sise- ja välisviimistlust parendatud. veeb` vald 201, Elamu vaälisviimistlus vajab 4 Männiku küla, Martna vald 193, remonti, siseviimistluses välja toodud palk. märts` Hanila küla, Lääneranna vald Elamu seisukord teadmata. apr Kloostri küla, Lääneranna vald Elamu välis- ja siseviimistlus rahuldavas seisukorras. aug Vatla küla, Lääneranna vald Elamu halvas seisukorras. märts Järgnevas tabelis korrigeerime võrdlusobjekte iseloomustavaid parameetreid hinnatava varaga ning selle tulemusena saame hinnatava vara turuväärtuse. Kohandustabelis võtame aluseks tehingute absoluuthinna, kuna see iseloomustab vara tervikuna paremini. Kohandatud tehinguhindadele osakaalude andmisel lähtume põhimõttest, et absoluutväärtuselt väikseima summaarse kohandusega tehingule antakse suurim osakaal ning suurima summaarse kohandusega tehingule väikseim osakaal. Võrdluselementidena on valitud vara turuväärtust enim mõjutavad näitajad, mis on välja kujunenud ja tulenevad turu nõudlusest. Elamu turuväärtust mõjutab enim asukoht/paiknemine, kinnistu suurus, elamu suurus, elamu siseja välisviimistluse seisukord, sanitaarruumide seisukord, kütteliik, kõrvalhoonete olemasolu. Võrdlustabel Hinnatav vara Võrreldav vara 1 Võrreldav vara 2 Võrreldav vara 3 Aadress Kajaka Kloostri küla Hanila küla Vatla küla Müügihind ( ) Tehingu aeg aug 17 apr 16 märts 17 Kohandus (%) 0% 0% 0% Ajaldatud müügihind ( /m2)

17 17 Asukoha võrdlus Keemu küla, Lääneranna vald Kloostri küla, Lääneranna vald Hanila küla, Lääneranna vald Vatla küla, Lääneranna vald, asukoht merest eemal. Võrdlus Võrreldav Võrreldav halvem Võrreldav halvem Kohandus (%) 0% 5% 5% Kinnistu suurus Võrdlus Võrreldav suurem Võrreldav suurem Võrreldav suurem Kohandus (%) -5% -5% -25% Elamu suurus ,1 200 Võrdlus Võrreldav Võrreldav suurem Võrreldav suurem Kohandus (%) 0% -15% -20% Elamu väline seisukord Puitkonstruktsioonil, välisviimistlus tellis ja krohv, katusekatteks eterniit. Puitaknad. Elamu viimistlus halvas seisukorras. Segakonstruktsioonil, välisviimistlus krohv, eterniitkatus. Osaliselt pakettaknad. Puitkonstruktsioonil, välisviimistlus palk, rehielamul uus katus. Välisviimistlus osaliselt renoveeritud. Puitmaja, välisviimistlus palk, katus- eterniit. Puitaknad. Elamuosa rahuldavas seisukorras, rehialuse osa katus osaliselt vajunud. Võrdlus Võrreldav parem Võrreldav parem Võrreldav halvem Kohandus (%) -10% -10% 10% Elamu sisene seisukord Siseviimistlus elamiskülbmatu, põrandad osaliselt läbivajunud, läbisajud. Seinad tapetseeritud, põrandad värvitud. Siseviimistlus elamiskõlblik ja korralik. Seinad tapetseeritud, põrandad värvitud. Siseviimistlus renoveeritud ajastutruult ja stiilselt. Viimistluses puit ja palk. Elamu elamiskõlbmatu, viimistlus must ja määrdunud. Seinad tapetseeritud, põrandad värvitud. Võrdlus Võrreldav parem Võrreldav parem Võrreldav Kohandus (%) -15% -20% 0% Küttesüsteem Pliidi-ahiküte Pliidi-ahiküte Pliidi-ahiküte Ahiküte-pliidiküte Võrdlus Võrreldav Võrreldav Võrreldav Kohandus (%) 0% 0% 0% Kõrvalhooned Olemas kõrvalhoone. Kuur ja saun. Kõrvalhooneks laut. Olemas kõrvalhooned, saun-ait, suvemaja ja maakelder. Puuduvad Võrdlus Võrreldav Võrreldav parem Võrreldav Kohandus (%) 0% -10% 0% Kommunikatsioonid Vesi salvkaevust, kanalisatsioon puudub. Vesi salvkaevust, kanalisatsioon settekaevu. Vesi salvkaevust, kanalisatsioon puudub. Vesi salvkaevust, kanalisatsioon puudub. Võrdlus Võrreldav parem Võrreldav Võrreldav Kohandus (%) -5% 0% 0% Pesemisvõimalused Puuduvad Elamus olemas duširuum ja saun. Olemas saun, kohandus kõrvalhoonete juures. Puuduvad Võrdlus Võrreldav parem Võrreldav Võrreldav Kohandus (%) -10% 0% 0% Elekter Puudub elektriliitumine Olemas elektriliitumine Olemas elektriliitumine Puudub elektriliitumine. Võrdlus Võrreldav parem Võrreldav parem Võrreldav Kohandus (%) -10% -10% 0% Summaarne kohandus -55% -65% -30% Absoluutkohandus 55% 75% 60% Kohandatud hind ( ) Kaalud 0,45 0,2 0,35 *Hinnatav ja üks võrreldav asuvad erinevalt hinnatud piirkonnas ja seega oleme teinud vastavad kohandused.

18 18 * Hinnatud on suuremad kinnistud. * Eelistatumad on suuremad elamud ja seega teeme vastavad kohandused. * Lähtuvalt turusituatsioonist on hinnatumad elamud, mis on paremas seisukorras välisviimistlusega ja vajavad väiksemaid lisainvesteeringuid. * Eelistatud on elamud, mis on heas seisukorras siseviimistlusega. * Kuna kõik varad on ahiküttega siis kohandused puuduvad. * Kinnisvaraturul lisavad kinnistul asuvad abihooned lisaväärtust. Suurema lisaväärtuse tagab abihoonesse ehitatud saun ja olmeruumid. * Hajaasustuses on olulised tehnolahendused. * Tulenevalt sanitaarruumidele kuluvast materjalihinnast on turul hinnatumad korras sanitaarruumid ja pesemisruumide olemasolu. * Elektriliitumine on kulukas ja kuna hinnataval varal see puudub, siis teeme vastavad kohandused. Kohandused on keskmisest suuremad kuna tegemist on varaga mida on pakkumises minimaalselt ja tehinguid sarnase varaga ei teostata. Eeltoodud tabelis hinnatud vara kohandatud hindade kaalutud keskmine: x 0, x 0, x 0,35 = ehk ümardades eurot. Arvestades võrdlustehingute ja turuväärtust mõjutavate teguritega, on hinnatava vara turuväärtus eurot. Hindamistulemus ei sisalda käibemaksu (antud turusegmendi tehingud ei ole üldjuhul käibemaksuga maksutatavad). Arvestades vara asukohta, suurust ja seisukorda, võib likviidsust pidada keskmiseks. Hindamistulemus on keskmise täpsusega ning reaalne müügihind võib erineda siintoodust +/- 15%. Aadressil Kajaka, Keemu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond asuva hoonestatud maaüksuse turuväärtus* on väärtuse kuupäeval (neliteist tuhat) eurot. * eeldusel, et maa on kantud kinnistusraamatusse Kuna mõttelise osa väärtuse osakaal on väiksem kui tervikvaral siis arvestame riskikoefitsendi 15%, hinnatud vara mõttelise osa väärtusest. Seega % on eurot, seega on soovituslikuks vara väärtuseks finantsaruandluses ümardatult eurot Hindaja soovitab aadressil Kajaka, Keemu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond asuva 2/5 mõttelise osa hoonestatud maaüksuse kajastamisel finantsaruandluses vara väärtusena väärtuse kuupäeval aluseks võtta (neli tuhat kaheksasada) eurot. Käesolev eksperthinnang on 26-l lehel: 1) Fotod 2) Kvaliteediklasside määratlemine; 3) Vastavuskinnitus standardi nõuetele

19 19 Eksperthinnangu lisad Lisa 1: Fotod

20 20

21 21

22 22

23 23 Lisa 2: Kvaliteediklasside määratlemine Nr Kvaliteedihinnang teguritele Tegur Hinnang Koondhinnang I Asukoha kvaliteet 1 Sünergia ja teenuste kättesaadavus B 2 Ümbrus A 3 Teed ja tänavad, parkimine A 4 Mööduv liiklusvoog, nähtavus, juurdepääs, turvalisus A 5 Ühistransport B 6 Kasutust piiravate kitsenduste mõju C 7 Võrguteenused B 8 Ehitusõigus B B 9 Kuju ja suurus A 10 Haljastus ja heakord C 11 Ehitusgeoloogia ja veerežiim B 12 Vaade A 13 Keskkonnariskid A II Hoone kvaliteet 1 Arhitektuurne lahend B 2 Hoone näitajad B 3 Hoone konstruktsioonide seisukord B 4 Hoone tehnoseadmete seisukord C 5 Hoone välisviimistluse kvaliteet C C 6 Hoone siseviimistluse kvaliteet ja kohtkindla sisustuse olemasolu ning kvaliteet C 7 Hoone sisekliima C III Kinnisvara juhtimise kvaliteet 1 Dokumentatsioon C 2 Kinnisvarajuhi ja/või halduri pädevus C 3 Kinnisvara korrashoiu ja kasutamisega seotud teenuste korraldus C C 4 Energiatarbimise juhtimine C 5 Vara kasutajate homogeensus ja maksejõulisus C

24 24 Lisa 3: Vastavuskinnitus standardi nõuetele (EVS 875-4) Selle hindamisaruande koostanud ja kogu hindamistoimingu korraldanud hindaja kutsealane pädevus on piisav hindamistellimuse täitmiseks. See hindamisaruanne ja kogu hindamistoiming vastab Eesti kinnisvara hindamise standardisarja EVS 875 nõuetele, sh hindamise headele tavadele. Mitte keegi peale hindamisaruandes nimetatud isikute ei ole hindajat hindamistoimingus abistanud. Hindaja ei avalda hindamistoimingu käigus kogutud infot ja hindamistulemusi mitte kellelegi peale tellijaga kokkulepitud isikute, v.a juhud, kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik kindlateks hindamise kutsealaga seotud toiminguteks. Hindaja on tegutsenud sõltumatu välishindajana. Hindaja on tegutsenud erapooletult ilma mingite isiklike huvideta hindamistoimingu suhtes. Hindaja hindamistoimingu eest saadav tasu ei ole seotud hindamistulemusega. Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud andmed on hindajale teadaolevalt tõesed ja korrektsed. Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud analüüsid ja järeldused on kitsendatud ainult hindamisaruandes esitatud eelduste ja piiravate tingimustega. Koostaja /digitaalselt allkirjastatud/ Kinnitaja /digitaalselt allkirjastatud/ Getlin Saart Kutseline nooremhindaja V kutsetase, kutsetunnistus Uus Maa Pärnu KVB OÜ Tel: Kadri Kärson Kutseline kinnisvarahindaja VII kutsetase, kutsetunnistus nr Maa-ameti litsents nr 102-MA-mh Tel:

2784 MT Ohtu 2B Keila.

2784 MT Ohtu 2B Keila. Eksperthinnang: 2784/0915 MT Hinnatav vara: Hoonestatud kinnistu (registriosa nr 2880850) Vara tüüp: Aadress: Eksperthinnangu tellija: Kohvikuhoone Ohtu tee 2B, Keila linn, Harjumaa Keila Linnavalitsus

Rohkem

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100 Rävala pst 3 10143 TALLINN Telefon +372 66 84 700 Faks +372 66 84 701 Reg. nr 11036461 Swedbank 221024924925 KMKR EE100903599 1partner@1partner.ee www.1partner.ee Eksperthinnangu nr: 0169/0214H Käsitletav

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word RK

Microsoft Word RK Eksperthinnangu nr: 0818/0611H Käsitletav objekt: Omandivorm: Objekti aadress: Detailplaneeringuga hoonestamata kinnistu Paldiski mnt 135 Tellija: Tellija esindaja: Eksperthinnangu eesmärk: Turuväärtus:

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Kiisa tn 9-2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 2t

Kiisa tn 9-2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 2t EKSPERTHINNANG 2 toaline korter (korteriomand) Kiisa tn 9 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn Töö nr 330639-13 ERI Kinnisvara Tel (+372) 60 600 77 www.eri.ee Hinnangu koostaja Erkki Allekõrs, hindamisekspert,

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARD VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on standardi EVS 875-3:2005 uustöötlus; on kinnitatud Eesti

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

1920 AH

1920 AH Eksperthinnang 1920/083 Hindamisobjekt: Hoone Tallinnas Uus tn 30 Tellija: Tallinna Elamumajandusamet Vabaduse plats 10, Tallinn Hindamine teostatud: 28.-29.08.2003 Hindaja: Uus Maa Kinnisvarakonsultantide

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Eksperthinnang:

Eksperthinnang: Eksperthinnang: 6621128KL Hinnatav objekt: Kinnistu registriosa nr 341121 Aadress: Hindamise eesmärk: Eksperthinnangu tellija: Hindamiskuupäev Kohal viibinud isikud: Väärtuse kuupäev: Turuväärtus: A.H.Tammsaare

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word _Vabaduse_40,_Narva-Joesuu

Microsoft Word _Vabaduse_40,_Narva-Joesuu Eksperthinnang nr 412544 Hindamisaruande kuupäev 01.10.2015 Tellija SPB Build Invest Group OÜ (reg-nr 12626762). Hinnatav vara Kinnistu registriosa numbriga 1681008, mille koosseisu kuulub 2241 m 2 suurusel

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc URMAS TEHVER ERKI ARAKAS RÜNNO SULG Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ Reg. nr 11550241 Post: Uus-Tatari 25/Veerenni 13 10134 Tallinn Tel. 5131 410, 522 9390 E-post: info@upc.ee www.upc.ee Tere, Seekordsetes

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Eesti Tööturu Ülevaade

Eesti Tööturu Ülevaade EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE APRILL 2017 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel.

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - ET_ _final

Microsoft Word - ET_ _final JUHTKIRI nõukogu tegi 2011. aasta 6. oktoobri istungil korraliste majandus- ja monetaaranalüüside põhjal otsuse jätta baasintressimäärad muutmata. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja saadud teave on kinnitanud,

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 2/2007

Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 2/2007 Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 2/2007 TELLIMINE JA KAASTÖÖD Ajakirja tellimisinfo telefonil 6680 998, faksil 6680 954 või e-postiga aadressil trykis@epbe.ee. Ajakirja saab lugeda ka Eesti

Rohkem

IPartner K I N N I S V A R A Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst TALLINN Telefon Faks +3

IPartner K I N N I S V A R A Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst TALLINN Telefon Faks +3 IPartner --------- K I N N I S V A R A---------------------- 1 Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst 3 10143 TALLINN Telefon +372 66 84 700 Faks +372 66 84 701 Reg. nr 11036461 Swedbank 221024924925

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem