GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING"

Väljavõte

1 GEOMEL OÜ Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/ GEOMEL OÜ Tel (+372) SEB a/a Jüri tn. 32a e-post: Äriregistri nr VÕRU EEG

2 Köide I DETAILPLANEERINGU SELETUSKIRI JA JOONISED Köide II DETAILPLANEERINGU LISAMATERJALID SISUKORD 1. ÜLDANDMED Detailplaneeringu koostamise alus ja eesmärk Detailplaneeringu alusmaterjalid Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS Planeeritava ala asukoht Planeeritava ala ja selle lähiümbruse maaeraldus Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi linnaehituslikud seosed Planeeringuala kontaktvööndikehtivad detailplaneeringud Koidula transpordikeskuse detailplaneering Koidula raudteejaama ja Kolodavitsa küla läbiva Kliima- ja Veski raudteed ühendava raudteeharu detailplaneering Looduslik keskkond Hoonestus Juurdepääs Olemasolevad tehnovõrgud Kitsendused DETAILPLANEERINGU LAHENDUS Planeeritaval alal krundi moodustamine Ehitusõigus ja hoonestusala Tänavate ja teede maa-alad ning liiklus- ja parkimiskorraldus Haljastus ja heakorrastuse põhimõtted

3 3.6. Keskkonnatingimused ja tervisekaitse Ehitiste arhitektuurinõuded Vertikaalplaneering Tehnovõrgud ja rajatised Veevarustus Kanalisatsioon Sademevesi Elektrivarustus Tänavavalgustus Küte Side Tuletõrje veevõtukoht Servituutide vajadus ning muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ja nende ulatus Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Planeeringu rakendamise võimalused ning planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja KOOSKÕLASTUSED JOONISED Joonis 1: Situatsiooniskeem M 1: Joonis 2: Tugiplaan M 1: Joonis 3: Krundijaotusplaan M 1: Joonis 4: Ehitusõiguse plaan M 1: Joonis 5: Planeeringulahendust illustreeriv joonis LISAD Lisa 1. Vaated planeeringualale

4 SELETUSKIRI 1. ÜLDANDMED 1.1. Detailplaneeringu koostamise alus ja eesmärk Käesoleva detailplaneeringu koostamise aluseks on Jaata Tool OÜ poolt tehtud algatamise ettepanek, Värska Vallavolikogu otsus nr 16 Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ning algatamisotsuse alusel väljastatud lähteülesanne, mis algatab Risti detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks vastavalt algatamisotsusele on Risti kinnistul krundi ehitusõiguse määramine, liikluslahenduse, sh parkimisala määramine ja maa sihtotstarbe muutmine ning vastavalt sellele kehtiva üldplaneeringu muutmine. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva Risti kinnistu jagamist kaheks krundiks, mille põhjapoolne hoonestatud osa säilitab olemasoleva elamumaa katastriüksuse sihtotstarbe ning kinnistu lõunaossa parkla maa-alale määratakse katastriüksuse sihtotstarbeks ärimaa Detailplaneeringu alusmaterjalid Detailplaneeringu koostamise aluseks kasutatavad materjalid: Värska Vallavolikogu otsus nr 16 Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ja sellele väljastatud lähteülesanne, Geomel OÜ töö nr 15/11 geodeetiline alusplaan Risti geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500, Eesti Vabariigi Raudtee planeeringute üldtingimuste lisa 1 AS EVR Infra kooskõlastuste sisu planeeringute koostamisel ja olemasolevate ehitiste ehitamisel 1.3. Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid Detailplaneeringu koostamisel kasutatavad Eesti Vabariigi normdokumendid: Põlva maakonna teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, kehtestatud aastal, 4

5 Värska valla üldplaneering, kehtestatud aastal, Värska valla ehitusmäärus, kehtestatud aastal, Värska valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava aastateks , kehtestatud aastal, Värska valla heakorra eeskiri, kehtestatud aastal, Planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579), Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590), Jäätmeseadus (RT I 2004, 9, 52), Teeseadus (RT I 1999, 26, 377), Raudteeseadus (RT I 1995, 5, 41), Elektroonilise side seadus (RT I 2004, 87, 593), Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord (RTL 2007, 27, 482), Elektriohutusseadus (RT I 2007, 12, 64), Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (RTL, 2005, 123, 1949), Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseadus (RT I, 1999, 25, 363), Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord (RT I 2008, 46, 260), Eesti standard EVS 843:2003 Linnatänavad, Eesti standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine, Planeeringute leppemärgid, Keskkonnaministeerium 2002, Soovitused detailplaneeringu koostamiseks, Keskkonnaministeerium

6 2. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS 2.1. Planeeritava ala asukoht Planeeringuala asub Põlva maakonnas Värska vallas Koidula külas Risti kinnistul katastritunnusega 93401:007:0247. Maatüki maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Kinnistu pindala Maa-ameti andmetel on 2071 m 2 (sealhulgas ehitiste alune maa 186 m 2 ), millest 262 m 2 on haritav maa, 957 m 2 looduslik rohumaa, 629 m 2 õuemaa ning 223 m 2 muu maa. Kinnistu omanik on Jaata Tool OÜ (registrikood ). Planeeringuala asukoht on märgitud joonisel Situatsiooniskeem. Vastavalt Värska Vallavolikogu määrusega nr. 20 kehtestatud Värska valla üldplaneeringule on antud maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud pere- ja ridaelamumaa (EV). Käesolev detailplaneering pole üldplaneeringukohane, kuna näeb ette maa-alale määratud maakasutuse juhtfunktsiooni osalist muutmist ärimaaks. Vastavalt Põlva maakonna teemaplaneeringule Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused kuulub Risti kinnistu maakondliku tähtsusega väärtusliku maastiku nimestikku, milleks on Setumaa. Planeeringuala asub väärtusliku maastiku piirkonna lõunaservas. Samuti läbib Risti kinnistut kirde-edela suunaline rohekoridor, mis ühendab Piusa-Karisilla ja Setu rohelise võrgustiku tuumalasid. Nimetatud teemaplaneeringu kohaselt tuleb säilitada väärtuslike maastike arhitektuuriline ja maastikuline miljöö. Selle tagamiseks tuleb uute hoonete rajamisel või vanade ümberehitamisel jälgida, et uuendused ei rikuks maastiku üldilmet ning ühtiksid piirkonnale iseloomuliku ehitusstiiliga. Soovitav on ehitustöödel kasutada loodussõbralikke materjale nagu näiteks puit, looduslik kivi, savi ning ökotehnoloogilisi lahendusi heitvete puhastamisel. Planeeringualal ei asu Eesti Vabariigi õigusaktidega kaitstavaid muinsuskaitsealuseid ega looduskaitsealuseid objekte, küll aga ulatub looduskaitsealuse liigi leiukoht planeeritava kinnistu idaosani. Suuremad looduskaitsealuste III kategooria liikide leiukohad asuvad Risti kinnistust idas paiknevas metsatukas või selle servas. Nendeks liikideks on nõmmnelk (Dianthus arenarius), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur kuldtiib (Lycaena dispar) ja roomav öövilge (Goodyera repens). 6

7 2.2. Planeeritava ala ja selle lähiümbruse maaeraldus Planeeringuala paikneb 2071 m 2 suurusel Risti kinnistul, mille katastritunnus on 93401:007:0247 ning maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa. Risti kinnistu piirneb Maa-ameti geoportaali andmetel põhjast Voolu, kirdest Kungla, idast Karisilla-Petseri T-63 ning Kontori, kagust Valga-Petseri raudtee 604,3-605,1, lõunast Koidula Raudteejaama kinnistutega ning läänest reformimata maaga. Nimetus Kinnistusraamatu registriosa number Katastri tunnus Pindala Maakasutuse sihtotstarve Voolu / :007: m 2 100% elamumaa Kungla / :007: m 2 100% elamumaa Kontori / 93401:007: m 2 100% ärimaa Valga-Petseri raudtee 604,3-605,1 Koidula Raudteejaam Karisilla-Petseri T / :007:0783 5,6 ha 100% transpordimaa / :007: ,39 ha 100% transpordimaa :007:0644 5,6 ha 100% transpordimaa Reformimata maa Platsi, Voolu, Risti ja Koidula Raudteejaama kinnistute vahel ca 1900 m 2 suurune hoonestatud maatükk Tabel 1. Planeeringuala piirinaabrid. Planeeringuala piirinaabrite maakasutus on ära toodud tabelis Planeeringuala piirinaabrid ning joonisel Tugiplaan. 7

8 2.3. Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi linnaehituslikud seosed Planeeringuala paikneb Koidula küla kompaktse hoonestusega alal piiriületuspunkti ja raudtee piirijaama vahetus läheduses. Koidula küla on tuntud piiriületus- ja tollipunkti tõttu, mis on oluliseks sõlmpunktiks Eesti ja Venemaa vahel reisijatele. Koidula küla ümbritsevad eelkõige laiuvad metsaalad. Planeeringuala kõrval kulgeb Karisilla-Petseri T-63 tugimaantee ning veidi eemal loodes Koidula-Võmmorski kõrvalmaantee. Viimastel aastatel on Koidula küla suuresti muutunud ning tulevikus veelgi muutumas. Planeeringuala põhjapoolseks piirinaabriks on Voolu kinnistu, kus asub 1-korruseline viilkatusega puidust eramaja ning kivist abihoone. Risti ja Voolu kinnistutega maantee äärde ühele ehitusjoonele jääb samuti hoonestatud Linnasmäe kinnistu. Kinnistud on haljastatud koduõuele iseloomulike puude ja põõsastega nagu kased, vahtrad, sirelid, toomingad, õuna-, pirni- ja ploomipuud ning marjapõõsad. Voolu kinnistul asuv eramaja on pärandkultuuri objektiks, seal asus varasemalt Rästa kauplus. Planeeringualast põhjas Koidula külas Karisilla-Petseri tugimaantee ja raudtee vahel männimetsa all paikneb arheoloogiamälestis kalmistu registrinumbriga Planeeringuala läänepoolseks piirinaabriks on hoonestatud reformimata maa. Hooned maaüksusel on puidust ning kuni 1-korruselised. Hoonete ümber õuealal kasvavad koduõuele iseloomulikud puud ja põõsad nagu kased, sirelid, õuna- ja ploomipuud. Planeeringualast lõuna suunda jääb Koidula piiriületuspunkt ning raudtee piirijaam. Raudtee koos piirijaamaga on valminud aasta kevadel ning ametlikult avati aasta sügisel. Uue raudtee ehitamine annab lisaks kaubarongide liiklusele võimalused ka reisirongiliikluseks (suund Tartusse ja Valka), samuti rahvusvaheliseks rongiliikluseks. Nimetatud alale on koostatud aastal kehtestatud Koidula raudtejaama ja Koldovitsa küla läbiva Kliima- ja Veski raudteed ühendava raudteeharu detailplaneering, mis hõlmab ka Risti kinnistut. Uue raudtee alt kulgeb Karisilla-Petseri tugimaantee kuni piiriületus- ja tollipunktini, mis viib Petseri linnani. Planeeringualast ida poole jääb Kungla kinnistu, millel hetkel kasvab metsatukk. Käesolevale kinnistule on koostatud aastal kehtestatud Koidula transpordikeskuse detailplaneering, mis kulgeb äsja rajatud raudteest kuni vana raudtee maa-alani. Hetkel on koostamisel Koidula transpordikeskus 2 detailplaneering, mis muudab senist kehtivat detailplaneeringut antud 8

9 piirkonnas aastal on rajatud transpordikeskuse maa-alale parkla piiri ületavatele sõidukitele (autod, veoautod). Lühiülevaated piirkonnas kehtestatud detailplaneeringutest on toodud järgnevas peatükis Planeeringuala kontaktvööndikehtivad detailplaneeringud Koidula transpordikeskuse detailplaneering Nimetatud detailplaneering on kehtestatud Värska Vallavolikogu määrusega nr 5. Töö koostajaks on AS EA Reng. Koidula transpordikeskuse detailplaneeringu eesmärgiks on maa-alale uute ehitiste kavandamine ning olemasolevate rekonstrueerimisvõimaluste väljaselgitamine, samuti vastavalt uuele hoonestuskavale piirkonna liiklus- ja parkimiskorralduse ning tehnovõrkudega varustamise väljatöötamine. Vastavalt Kagu-Eesti logistika strateegia põhimõttele kavandada Koidula piiri- ja tollipunkti lähedusse transpordikeskus, et pakkuda kohalikele ja rahvusvahelistele transportijatele teenuseid ning luua lisaväärtust. Koidulasse on planeeritud mini transpordikeskus ja piiri ostu-messikeskus. Transpordikeskus sisaldab lao-, hooldus- ja parkimisteenuseid, samuti tanklat ja toitlustus- ning puhkeasutusi Koidula raudteejaama ja Kolodavitsa küla läbiva Kliima- ja Veski raudteed ühendava raudteeharu detailplaneering Nimetatud detailplaneering on kehtestatud Värska Vallavolikogu määrusega nr 20. Töö koostajaks on OÜ Marksi Projekt. Käesolev detailplaneering on koostatud planeeritava Koidula raudtee piirijaama ja Veski ning Kliima jaama raudteid ühendava raudteeharu ehitamiseks käsitledes sellest tulenevat kinnistute piiride muutmist, uute kinnistute moodustamist, neile ehitusõiguse andmist ja ehitiste ning rajatiste ekspluateerimisega kaasnevat mõju keskkonnale. Raudteemaale on kavandatud ehitada manööverdamiseks, tolli- ja piiriprotseduurideks ning hooldusteks vajalike teeharuga raudteejaam, jaamahoone, tollipunktihoone ja raudteevagunite hooldusjaam. Lisaks põhihoonetele ehitatakse teenindavad abihoond ja rajatised vajalike kommunikatsioonidega. 9

10 2.5. Looduslik keskkond Planeeritav kinnistu on suhteliselt lage ning lauge õueala hoonestusega eramukrundil Karisilla-Petseri tugimaantee ääres. Üksikud leht- ja viljapuud kasvavad maantee ning eluhoonete vahelisel alal. Kinnistu põhjapoolne hoonete esine ala on rohumaa, lõunapoolset osa katab pinnas ning osaliselt killustik. Ala loodeosas paikneb rohtu kasvanud pinnasehunnik. Planeeringuala mullatüübiks on kogu ulatuses LkIg (gleistunud nõrgalt leetunud muld), mis on väga produktiivne mullatüüp. Planeeringuala maapinna absoluutkõrgused jäävad 43,0 ja 45,0 meetri vahele. Planeeritava ala maapind langeb laugelt loodest kagu suunas Hoonestus Planeeringuala on hoonestatud. 1-korruseline puidust viilkatusega eramaja koos kolme puidust abihoonega (kaks kuuri ja välikäimla) paiknevad kinnistu kirdeosas Karisilla-Petseri tugimaantee ääres. Planeeritavat kinnistut ümbritsevatest kinnistustest on hoonestatud Voolu, Linnasmäe, Koidula Raudteejaama kinnistud ja piirinaabriks olev reformimata maa kinnistu lääneservas. Ehitisregistri andmetel lisaks olevad hooned nagu saun, laut ja elamu on lammutatud. Lammutatud hooned on näidatud joonisel Situatsiooniskeem Juurdepääs Mootorsõidukiga ja jalgsi on planeeringualale võimalik juurde pääseda ala ida- ja kaguservas asuvalt Karisilla-Petseri nr 63 tugimaanteelt ning kinnistust loodes asuvalt Koidula- Võmmorski nr kõrvalmaanteelt kulgevalt teelt. Karisilla-Petseri tugimaanteelt kulgeb Risti kinnistuni kaks juurdepääsuteed ning Koidula-Võmmorski kõrvalmaanteelt üks ligipääs. Hetkel rohkem kasutatav mahasõit Karisilla-Petseri tugimaanteelt asub Koidula Raudteejaama kinnistul, mis käesoleva planeeringuga ei jää ligipääsuteeks planeeritavale Risti kinnistule, kuid säilib juurdepääsuteena Koidula Raudteejaama kinnistule ja reformimata maale. Nimetatud mahasõiduks on ca 3,5 meetri laiune pinnaskattega tee. Samuti on olemas 10

11 killustikkattega ligipääs kinnistu õuealale kinnistu idaservas Karisilla-Petseri tugimaanteelt, mis käeoleva planeeringuga on kavandatud likvideerida. Koidula-Võmmorski kõrvalmaanteelt kulgeb Risti ja Voolu kinnistute ning reformimata maa vahelt ca 3 meetri laiune pinnaskattega tee, mis on käesoleva planeeringuga planeeritud likvideerida. Nimetatud juurdepääsutee on ühenduses Koidula Raudteejaama kinnistul asuva pinnaskattega teega. Karisilla-Petseri tugimaantee kohta on koostatud Värska-Petseri ühendusteede remondi tehniline projekt, mis hõlmab ka Risti kinnistut. Kinnistu poolsele teeosale on projekteeritud asfaltkattega jalgtee ning nõlv selle ääres kuni kinnistu piirideni. Teisele poole teed on viidud tänavavalgustuspostid, olemasolevad elektripostidel asuvad valgustid on määratud likvideerimisele. Tee äärsetele kinnistutele on kavandatud mahasõidud. Projektiga määratud mahasõidu asukoht kinnistu õuealale on käesoleva planeeringuga kavandatud muuta, nihutades selle asukohta kinnistu keskossa. Detailplaneeringus sobiv juurdepääsu asukoht on näidatud planeeringu joonistel. Tee remondiprojektis kavandatavad muutused on näidatud joonisel Ehitusõiguse plaan Olemasolevad tehnovõrgud Olemasolevatest tehnovõrkudest kulgeb planeeringualal alla 1 kv pingega elektriõhuliin, teised tehnovõrgud nagu vee- ja kanalisatsioonitrassid, kaugkütte soojatrassid, sidekaablid planeeritaval kinnistul puuduvad. Kinnistu vesi saadakse õuel paikevast salvkaevust. Erinevad teised tehnovõrgud kulgevad planeeritava ala kontaktvööndis. Karisilla-Petseri tugimaantee kõrval kulgeb elektriõhuliin pingega kuni 1 kv, mis saab energia EMT alajaamast. Maantee äärsetele õhuliinipostidele on paigaldatud tänavavalgustuslambid. Risti kinnistu keskosa läbib kuni 1 kv pingega elektriõhuliin, mis jaguneb maantee äärsest õhuliinist ning kulgeb kuni planeeringuala läänenaabriks oleva reformimata maaüksuse hooneteni. Planeeringuala keskel eramaja õuel asub salvkaev, mis vajab eelnevat puhastamist ja vajadusel sügavamaks kaevamist, enne selle kasutusele võtmist. Eramu õuel kuuri kõrval paikneb välikäimla. 11

12 Planeeringualast lõunas raudtee ääres kulgevad madal- ja keskpingekaablid ning sidemaakaablid. Nimetatud kaablid planeeringualale ei ulatu. Vastavalt koostatud Värska-Petseri ühendusteede remondi tehnilisele projektile on kavas Karisilla-Petseri tugimaantee Risti kinnistu poolsesse äärde ehitada kõnnitee ning mahasõidud kinnistuteni. Olemasolevate tehnovõrkude kulgemised koos kaitsevöönditega on näidatud joonistel Tugiplaan, Krundijaotusplaan ning Ehitusõiguse plaan Kitsendused 1. Planeeringuala piirab Teeseadusest tulenev tee kaitsevöönd, mis on riigimaantee puhul mõlemal pool sõiduraja telge 50 meetrit. Kaitsevöönd on määratud Karisilla-Petseri tugimaanteele T-63 ning Koidula-Võmmorski kõrvalmaanteele nr Teeseaduse 13 (1) järgi rajatakse tee äärde kaitsevöönd tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimestele ohtlike mõjude vähendamiseks. Vastavalt Teeseaduse 36 (1) kohaselt on teel ja tee kaitsevööndis omaniku nõusolekuta keelatud: o ehitada nähtavust piiravaid hooneid või rajatisi ning rajada istandikku, o ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta, o takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega, o paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit, o korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust, o kaevandada maavara ja maa-ainest, o teha metsa uuendamiseks lageraiet, o teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiuvälist tööd. Olemasoleva Karisilla-Petseri tugimaantee kaitsevöönd on märgitud joonistele Tugiplaan ning Ehitusõiguse plaan. 12

13 2. Planeeringuala läbib kuni 1 kv pingega elektriõhuliin, mille elektripaigaldise kaitsevööndiks Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuse ja kaitsevööndis tegutsemise korra määruse järgi on määratud mõlemal pool liini telge 2 meetrit. Seevastu õhuliini mastitõmmitsa või -toe, mis ulatub väljapoole õhuliini kaitsevööndit, puhul on mastitõmmitsa või -toe kaitsevöönd 1 meeter selle projektsioonist maapinnal. Planeeringualast lõunasse jääval Koidula Raudteejaama kinnistul raudteejaama ja kuivenduskraavi vahel kulgevad ida-lääne suunaliselt elektri madal- ja keskpingekaablid. Madal- ja keskpingekaablite kaitsevööndiks Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuse ja kaitsevööndis tegutsemise korra määruse järgi on 1 meeter mõlemale poole liini äärmistest kaablitest. Vastavalt Elektriohutusseadusele 12 (2) on elektripaigaldise kaitsevööndis keelatud o tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda, samuti korraldada kõrgepingepaigaldise õhuliini kaitsevööndis massiüritusi. Elektriohutusseaduse 12 (3) kohaselt on elektripaigaldise omaniku loata keelatud: o elektripaigaldise kaitsevööndis ehitada, sealhulgas ehitada tanklat, ladustada jäätmeid, materjale ja aineid, teha mistahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis- ja maaparandustöid, teha tuld, istutada ning langetada puid; o õhuliinide kaitsevööndis sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri, o maakaabelliinide kaitsevööndis töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit, küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit ning ladustada ja teisaldada raskusi. Olemasolevate madalpinge elektriõhuliinide, madal- ja kõrgepinge maakaabelliinide kulgemine koos kaitsevöönditega on näidatud joonistel Tugiplaan, Krundijaotusplaan ning Ehitusõiguse plaan. 3. Planeeringualast lõunasse jääval Koidula Raudteejaama kinnistul raudteejaama ja kuivenduskraavi vahel kulgevad sidekaablid ning paiknevad mitmed sidekaevud. 13

14 Sidemaakaablitele kehtib Elektroonilise side seadusest tulenevalt liinirajatise kaitsevöönd, mis on sidekaabli puhul 2 meetrit mõlemas suunas liinirajatise keskjoonest. Vastavalt Elektroonilise side seadusele 199 (1) on liinirajatise kaitsevööndis liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist, eelkõige o ehitamine, mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööde tegemine, puude istutamine ja langetamine, tule tegemine, tuleohtlike materjalide ja ainete kasutamine, jäätmete ladustamine, liinirajatisele juurdepääsu tõkestamine ning oma tegevusega liinirajatise korrosiooni põhjustamine; o pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine ning mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit. Olemasolevate sidekaevude asukoht ja sidekaabelliinide kulgemine koos kaitsevöönditega on näidatud joonistel Tugiplaan, Krundijaotusplaan ning Ehitusõiguse plaan. 4. Planeeringualast lõunas kulgeb raudtee, millele Raudteeseaduse kohaselt raudtee sihtotstarbelise toimimise ja häireteta raudteeliikluse tagamiseks ning raudteelt lähtuvate kahjulike mõjude vähendamiseks ettenähtud maa-alale kehtib kaitsevööndi laius väljaspool linnu ja asulaid 50 meetrit alates rööpme teljest (mitmeteelistel raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest). Vastavalt Raudteeseaduse 37 kohaselt: o raudtee kaitsevööndis asuva kinnisasja valdaja ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega takistada raudtee sihtotstarbelist kasutamist, halvendada raudtee seisundit ega ohustada liiklust, o raudtee kaitsevööndis võib maaparandussüsteemide rajamine, maavara kaevandamine, kaevamistööde tegemine, metsaraie ja muud looduskeskkonda muutvad tööd, kergestisüttivate ainete ja lõhkematerjali tootmine ja ladustamine toimuda ainult Tehnilise Järelevalve Ameti ja vastava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muu omaniku või valdaja eelneval kirjalikul nõusolekul, 14

15 o raudtee kaitsevööndis võib hoonete ja rajatiste ehitamine, seadmete ja materjalide ladustamine ja paigaldamine, mis seab ohtu nähtavuse kaitsevööndis, toimuda ainult Tehnilise Järelevalve Ameti ja vastava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muu omaniku või valdaja eelneval kirjalikul nõusolekul. Vastavalt Eesti Vabariigi Raudtee koostatud Planeeringute Üldtingimuste dokumendi lisa 1-le AS EVR Infra kooskõlastuse sisu planeeringute koostamisel ja olemasolevate ehitiste ehitamisel kehtivad järgmised piirangud ehitamisel raudtee kaitsevööndisse või sellega piirnevale alale: o raudtee kaitsevööndis asuva kinnisasja valdaja ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega takistada raudtee sihtotstarbelist kasutamist, halvendada raudtee seisundit ega ohustada liiklust. o isik, kes soovib kavandada ehitist raudtee kaitsevööndisse kohustub enne planeeringu koostamisele või projekteerimisele asumist taotlema raudteeinfrastruktuuri ettevõtjalt (AS-lt EVR Infra) tehnilised tingimused ja neid järgima. Raudtee kaitsevööndis on keelatud tegevused, mis seavad ohtu nähtavuse kaitsevööndis: o hoonete ja rajatiste ehitamine, o seadmete ja materjalide ladustamine ja paigaldamine, o kõrghaljastuse rajamine. Raudtee kaitsevööndis tuleb järgmised tööd kooskõlastada raudteeinfrastruktuuri ettevõtjaga (AS EVR Infra): o maaparandussüsteemide rajamine, o maavara kaevandamine, o kaevamistööde teostamine, o metsaraie ja muud looduskeskkonda muutvad tööd, o kergestisüttivate ainete ja lõhkeainete tootmine ja ladustamine, o hoonete, tehnovõrgu ja rajatiste ehitamine, o olemasolevale ehitisele juurdeehituse kavandamine. Olemasolev raudtee kaitsevööndi ulatus on ära näidatud joonistel Tugiplaan, Krundijaotusplaan ning Ehitusõiguse plaan. 15

16 5. Risti kinnistu õuealal hoonete läheduses paikneb salvkaev, mille hetkeseisukord ei ole rahuldav ning vajab seepärast edasist rekonstrueerimist. Vastavalt Keskonnaministeeriumi koostatud dokumendile Salvkaevu rajamise ja hooldamise soovituslikud nõuded tuleb kaevu edasisel korrastamisel järgida soovituslikult järgmiseid nõudeid, et tagada kaevu pikem eluiga ning kvaliteediga joogivee kestmine: o salvkaevu rakked peavad ulatuma vähemalt 1 meetri kõrgusele maapinnast, o kaev peab olema väljastpoolt tihendatud tsemendi- või betoniitlahusega kuni kaevu pealmise osani, o kaevu ümber tuleks rajada veelukk, kaevates salvkaevu ümber 2 meetri sügavune ja 0,7-1 meetri laiune auk ning täites see saviga ning tampides tugevalt kinni, o salvkaev peab olema pealt kaetud, o maapind kaevu ümber peab olema kõrgem, et vältida pinnavee kogunemist kaevu ümber, o pump tuleks võimalusel paigaldada hoonesse (elumajja või pumbamajja), mitte kaevu. Salvkaevu hooldusalal tuleb kinni pidada järgmistest nõuetest: o hooldusala tuleb jätta vähemalt 10 meetrit, kuid sõltuvalt maapinnast ja selle kaldest võib soovitatav kaugus olla isegi suurem; o potentsiaalsed reostusallikad (kuivkäimla, reovee kogumiskaev, sõnnikuhoidla, prügikast, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanalisatsioonitorud jne) peavad paiknema kaevu suhtes allamäge; o heitvee immutamine pinnasesse on keelatud lähemale kui 80 meetrit joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust isegi peale mehaanilist ja/või bioloogilist puhastamist (Vabariigi valitsuse a määrus nr 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord 10 lg 2); o omapuhastiks oleva imbsüsteemi ja joogiveesalvkaevu vaheline kaugus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse a määruse nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded -ga 7 16

17 Olemasolev rekonstrueeritav salvkaev koos kaitsevööndiga on ära näidatud joonistel Tugiplaan, Krundijaotusplaan ning Ehitusõiguse plaan. 6. Planeeringuala idapoolsele küljele ulatub III kategooria kaitsealuste liikide teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur kuldtiib (Lycaena dispar), roomav öövilge (Goodyera repens) ja nõmmnelk (Dianthus arenarius) leiukoht. Vastavalt Looduskaitseseaduse 46 (3) järgi arvatakse III kaitsekategooriasse liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka. Samuti kuuluvad siia liigid, mis on varem kuulunud I või II kategooriasse, kuid vajalike kaitseabinõude rakendamise tõttu on väljaspool hävimisohtu. III kategooria kaitsealuste liikide leiukoha asukoht on ära näidatud joonistel Tugiplaan, Krundijaotusplaan ning Ehitusõiguse plaan. 17

18 3. DETAILPLANEERINGU LAHENDUS Käesoleva Risti detailplaneeringu ülesanded vastavalt Planeerimisseadusele 9 (2) on: Planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, Parkla ja kioski rajamiseks ehitusõiguse määramine, Krundi kasutamise sihtotstarbe määramine, Krundi hoonestusala piiritlemine, Tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine, Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, Kujade määramine, Tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, Ehitiste arhitektuurinõuete seadmine, Servituutide vajaduse määramine, Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine, Muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine Planeeritaval alal krundi moodustamine Käesoleva detailplaneeringuga moodustatakse Risti kinnistust kaks krunti positsiooniga 1 ja 2, põhjapoolne olemasoleva hoonestusega elamumaa katastriüksuse sihtotstarbega krunt ning lõunapoolne parkla ja kioski rajamise tarbeks moodustatav ärimaa sihtotstabrega krunt. Planeeritava ala katastriüksuse sihtotstarve moodustatakse Vabariigi Valitsuse määruse nr. 155 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord järgi. Käesolev detailplaneering teeb ettepaneku määrata tasulise parkla ja kioski rajamise alla jääva maa-ala katastriüksuse sihtotstarbeks 100 % ärimaa (Ä). Krundi kasutamise sihtotstarbeks vastavalt juhendmaterjalile Planeeringute leppemärgid määratakse vastavalt planeeringuga soovitud funktsioonidele 100% parkimisrajatise maa (LP). Ülejäänud kinnistul säilib olemasolev katastriüksuse sihtotstarve, milleks on elamumaa (E). 18

19 Detailplaneeringu eelsed ja planeeringujärgsed krundi sihtotstarbed ja pindala on ära toodud tabelis Maakasutuse koondtabel. Krundi nimetus/ Planeeringueelne Planeeringujärgne Planeeringueelne Planeeringujärgne aadress krundi pindala krundi pindala maakasutuse maakasutuse sihtotstarve sihtotstarve Pos m , 5 m % elamumaa (E)* Pos m , 5 m % elamumaa (E)* 100 % ärimaa (Ä)* 100 % elamumaa (E)* Tabel 2. Maakasutuse koondtabel. *(E)- elamumaa, 001, alaliseks või perioodiliseks elamiseks ettenähtud ehitiste maa ja garaažide maa. *(Ä)- ärimaa, 002, ärilisel eesmärgil kasutatav maa. Äri-, büroo- või teenindusotstarbeliste ehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa. Planeeritud ehitiste lubatud kasutusotstarvete määramisel on lähtutud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest nr 10 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu, mis võimaldab kahele krundile rajada järgmise funktsiooniga ehitisi: o Kiosk toiduainete müügiks, o Kiosk, mis ei ole toiduainete müügiks, o Parkla, väljak, o Muu heitveerajatis Ehitusõigus ja hoonestusala Vastavalt Planeerimisseaduse 9 (4) on krundi ehitusõigusega määratletud: o krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed, o hoonete (rajatiste) suurim lubatud arv või hoonete puudumine krundil, o hoonete (rajatiste) suurim lubatud ehitusalune pindala, o hoonete (rajatiste) suurim lubatud suhteline- ja absoluutkõrgus. 19

20 Lisaks on planeeringus ära toodud ehitiste minimaalne lubatud tulepüsivusklass, hoonestusala pindala ning krundi pindala. Käesoleva Risti detailplaneeringuga antakse ehitusõigus krundile 1 parkla, kioski ning reoveemahuti rajamiseks kinnistu lõunaossa. Kioskit võib rajada Ehitusõiguse plaanil näidatud hoonestusala piires ning planeeringus määratud mahus. Krundile 2 on antud ehitusõigus olemasolevate ehitiste rekonstrueerimiseks, millest eramule, kuuridele ning välikäimlale on määratud hoonestusala. Antud planeeringuga on hoonestusala välised rajatised planeeritav parkla ja reoveemahuti ning rekonstrueeritav salvkaev. Detailplaneeringuga määratud krundi ehitusõigus kajastub tabelis Moodustatava krundi ehitusõigus ning planeeringu joonisel Ehitusõiguse plaan. Pos 1 Krundi kasutamise sihtotstarve sihtotstarve vastavalt katastriüksuse liigile: 100% ärimaa (Ä) sihtotstarve vastavalt detailplaneeringu liigile: 100% parkimisrajatise maa (LP) Krundi pindala 1070, 5 m 2 Ehitiste suurim lubatud arv 3 (parkla, kiosk, reoveemahuti) Rajatiste suurim lubatud ehitusalune pindala 30,0 m 2 kioskil Rajatiste suurim lubatud suhteline- 3,0 m/ 47,0 m kioskil /absoluutkõrgus Rajatiste minimaalne lubatud TP3 tulepüsivusklass Hoonestusala pindala 37,82 m 2 Pos 2 Krundi kasutamise sihtotstarve sihtotstarve vastavalt katastriüksuse liigile: 100% elamumaa (E) sihtotstarve vastavalt detailplaneeringu liigile: 100 % pereelamu maa (EP) 20

21 Krundi pindala 1000, 5 m 2 Ehitiste suurim lubatud arv 5 olemasolevat ehitist (elumaja, 2 kuuri, välikäimla, salvkaev) Rajatiste suurim lubatud ehitusalune pindala 108,05 m 2 elumajal, kahel kuuril ja välikäimlal Rajatiste suurim lubatud suhteline- 7,0 m/ 52,0 m olemasolevatel ehitistel /absoluutkõrgus Rajatiste minimaalne lubatud TP3 tulepüsivusklass Hoonestusala pindala 396,05 m 2 Tabel 3. Moodustatava krundi ehitusõigus. Ehitusõiguse plaanil on näidatud hoonestusala, mille piires on lubatud määratud ehitusõigusega hooneid rajada. Planeeritud hoonestusala on seotud hoonete asukoha, olemasolevate kitsenduste piirangute ning krundi piiridega. Planeeritavaid hooneid võib rajada ainult planeeringuga määratud hoonestusalasse, väljaspool hoonestusala on lubatud ehitada tehnovõrke ja rajatisi ning teedevõrku. Kavandatud kioski ja parkla täpne lahendus antakse projekteerimise staadiumis, mistõttu on kaardil esitatud lahendused illustreeriva iseloomuga. Krundi hoonestusala on näidatud joonisel Ehitusõiguse plaan Ehitistevahelised kujad ning tuleohutusabinõud Rajatiste projekteerimisel tuleb arvestada tuleohutusnõuetega vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. Ja projekteerimisnormidega vastavalt Eesti Vabariigi standardile EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus. Hoonestusala kaugus krundi piirist on käesolevas planeeringus arvestatud minimaalselt 4 meetrit, et tagada piirinaabritega kokkuleppeliselt määrusest tulenev minimaalselt 8 meetri laiune tuleohutuskuja. Juhul, kui hoonetevaheline kuja laius on alla 8 meetri, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike (tulemüür, tuletõkkesein) või muude abinõudega. Olemasolevatele 21

22 hoonetele tuleohutuskuja minimaalne kaugus krundi piirist ei kehti, kuna hooned on varasemalt ehitatud ning hetkeolukorras on tagatud vähemalt 8 meetrit kaugus naaberkinnistu hoonestusest (piirinaabrite hooned asuvad eemal). Tulenevalt ehitiste kasutusviisist ja kasutajate arvust on kuni 3 meetri kõrguse kioski ja parkla minimaalseks tulepüsivusklassiks määratud TP3 (tuldkartev). Ülejäänud olemasolevatele hoonetele on lubatud minimaalseks tulepüsivusklassiks samuti TP Tänavate ja teede maa-alad ning liiklus- ja parkimiskorraldus Mootorsõidukite ja jalgrataste, jalakäijate juurdepääs kinnistule on tagatud Karisilla-Petseri tugimaanteele nr 63 rajatava uue mahasõidu kaudu. Planeeritav mahasõit on kavandatud juurdepääsuteeks Risti kinnistu mõlemale planeeritavale krundile, millega säilib ligipääsuvõimalus nii olemasolevate eluhoonete kui planeeritava parkla ja kioskini. Planeeritud juurdepääsutee on kavandatud kahesuunalise liiklusega. Juurdepääsutee ja parkla katteks käesolevas detailplaneeringus on planeeritud killustikkate, kuid võimalusel kasutada asfaltkatet. Detailplaneeringu eesmärgiks on tasulise parkla rajamine krundi lõunaossa pinnaskattega juurdepääsutee ja Karisilla-Petseri tugimaantee nr 63 vahelisele alale olemasolevate hoonete kõrvale. Parkimiskohtade arv planeeritakse vastavalt Eesti standard EVS 843:2003 Linnatänavad arvutustel. Kavandatava parkla suuruseks on ca 783 m 2, kuhu mahub sõiduautodele kolm rida parkimiskohti. Parkla projekteerimisel tuleb pidada silmas keskkonnakaitse nõudeid. Täpne parkimislahendus tuleb lahendada edasisel projekteerimisel vastava projektiga. Olemasolevad juurdepääsud loodes ja idas on kavandatud likvideerida, rajades planeeritavale kinnistule asemele ühe mahasõidutee. Mahasõit Koidula Raudtee kinnistul säilitatakse, millelt jääb alles ka juurdepääsu võimalus reformimata maaüksusele. Vastavalt Värska-Petseri ühendusteede remondi tehnilisele projektile on maantee äärde projekteeritud asfaltkattega jalgtee ning tänavavalgustus. Projektiga määratud mahasõit Risti kinnistuni on käesoleva detailplaneeringuga kavandatud nihutada kahe moodustatava krundi vahele. 22

23 Juurdepääsutee asukoht parkla, kioski ja olemasolevate hoonete ligipääsuks ning parkla ise on näidatud detailplaneeringu joonisel Ehitusõiguse plaan Haljastus ja heakorrastuse põhimõtted Planeeritava krundi haljastamine pole kohustuslik, kuigi soovitav on rajada kõrg- või madalhaljastust parkla põhja- ja lääneosa äärde, et mitmekesistada äriotstarbelist maa-ala. Kõrghaljastuse rajamine parema nähtavuse tagamiseks pole soovitav parkla lõunaossa raudtee kaitsevööndisse ning parkla idaossa maantee ning rajatava mahasõidu lähedusse. Puude istutamisel tuleb järgida tehnovõrkudest tulenevaid kujasid. Ülejäänud krundil säilib olemasolev haljastus. Krundi igakordne omanik on kohustatud hooldama krundil asuvat kõrg ja madalhaljastust, et säilitada visuaalselt meeldiv vaade ning vähendada seejuures kuritegevuse riske. Maapinnakõrgust ei planeerita muuta, krundil tuleb säilitada maksimaalselt olemasolev reljeef. Planeeringuala elamumaa krunt on kavandatud ümbritseda piirdega. Piirdeks on kuni 2 meetri kõrgune metall- või võrkaed, kus on olemas värav juurdepääsuks õuealale. Vastavalt standardile peab juurdepääsutee hooneteni olema vähemalt 3,5 meetrit ja piirde värav vähemalt 4 meetrit lai, et tagada planeeringuala ohutus. Säilitatav, likvideeritav ning juurde planeeritav madalhaljastuse lahendus on näidatud joonisel Ehitusõiguse plaan. Krundi heakorrastamisel tuleb lähtuda tänapäevastest hügieeninõuetest ja hooldusvõtetest ning aastal kehtestatud Värska valla heakorra eeskirjast. Nimetatud dokumendis on ära toodud lisaks teistele paragrahvidele ka kinnistu omaniku ja ehitise omaniku kohustused. Vastavalt nimetatud määrusele on keelatud panna maha jäätmeid ja prügi selleks mitte ettenähtud kohtades. Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik. Samuti tuleb kauplemisel hoida korras ja puhtana kauplemisest mõjutatud ümbrus 6 meetri raadiuses (teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni). Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu nimetatud raadiuses ning nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist. 23

24 Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb kauplejal ümbrus kohe korrastada viies ära müügitegevusega kohale paigaldatud letid, taarakastid, prügiurnid jne Keskkonnatingimused ja tervisekaitse Käesoleva detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Planeeritavad ehitised ei kujuta endast ohtu keskkonnale. Ehituse käigus kaasnevad müra ja vibratsioon on lühiajalised ja elukeskkonda mitte halvendavad. Planeeritaval alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte. Jäätmemajandus planeeringualal lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele. Prügikäitlemine tuleb korraldada vastvalt Jäätmseadusele ning Värska valla jäätmehoolduseeskirjale. Kõik ehitiste ehitamise ja kasutamise käigus tekkinud jäätmed on ette nähtud koguda ning ära viia vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Jäätmete äravedu võib teostada vaid vastavat tegevuslitsentsi omav ettevõte. Planeeritavatele kruntidele pole lubatud ladustada ohtlikke jäätmeid ega tekitada jääkreostust. Rajatavad ehitised ning seal aset leidvad tegevused peavad olema keskkonnaohutud. Jäätmed tuleb ladustada vastavatesse kinnistesse raskesti süttivatesse prügikonteineritesse, mis tuleb paigutada ehitiste lähiümbrusesse kinnistu sissepääsu juurde, et oleks tagatud jäätmekäitlejate vaba juurdepääs konteinerile. Planeeringus on esitatud võimalikud prügikonteinerite asukohad, täpsem paiknemine lahendatakse edasise projekteerimise käigus. Juurdepääsud hoonetele ja rajatistele peavad olema vabad ja aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. Krundi igakordne omanik on kohustatud hooldama krundil asuvat kõrg- ja madalhaljastust. Sademevesi imbub ise või immutatakse pinnasesse krundi piires. Kinnistu omanik peab tagama vajaduse ilmnemisel nõuetekohase sademevee ärajuhtimise, et see ei valguks naaberkinnistutele. Kinnistu joogivesi saadakse salvkaevust ning reovesi suunatakse kogumismahutisse, mida tühjendatakse vastavalt vajadusele. Kõikide tehnovõrkude ning muude objektide piiranguvööndid on kantud joonistele Tugiplaan, Krundijaotusplaan ning Ehitusõiguse plaan. 24

25 3.7. Ehitiste arhitektuurinõuded Detailplaneeringualale projekteeritavad ehitised peavad olema vastupidavad, kaasaegsed ja sobituma olemasolevasse piirkonda. Ehitistele peab olema tagatud vaba juurdepääs nende hoolduseks, remondiks ning muude õnnetuste ja avariide likvideerimiseks. Ehitiste välisviimistlusmaterjalide valikul tuleb lähtuda antud piirkonnale sobilikest materjalidest. Piirete rajamine on lubatud elamukrundi piirile. Detailplaneeringu Ehitusõiguse plaanil on tähistatud rajatava kioski võimalik asukoht hoonestusalana. Parklale, reoveemahutile ja salvkaevule hoonestusala ei ole määratud. Olemasolevad rekonstrueeritavad hooned õuealal on samuti näidatud hoonestusala sisesena. Käesoleva planeeringuga täiendavaid arhitektuurilisi tingimusi ei seata. Ehitiste (hoonete ja rajatiste) projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada nende sobivusega piirkonda. Kuna planeeringuala asub Põlva maakonna teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused kohaselt väärtusliku maastiku ning rohevõrgustiku koridori äärealal, siis tuleb nimetatud dokumendist võtta arvesse tingimused väärtusliku maastiku ja rohelise võrgustiku säilimiseks Vertikaalplaneering Vertikaalplaneerimisel tuleb järgida planeeritaval maa-alal olemasoleva maapinna reljeefi, mis on antud planeeringuala kohaselt suhteliselt lauge, maapinna absoluutkõrgused vähenevad loodest kagu suunas. Tuleb tagada lumesulamis-ja sademevee suunamine ehitistest eemale, kust see imbub pinnasesse. Parkla sademevee juhtimine lahendatakse vastava projektiga. Maapinna absoluutkõrguste muutumine ning ümbruskonna reljeef on nähtav joonisel Tugiplaan Tehnovõrgud ja rajatised Planeeringuala vajalike tehnovõrkudega varustamiseks on käesoleva planeeringuga antud põhimõttelised lahendused, mida on lubatud täpsustada vastavate projektidega. Tehnovõrkude 25

26 planeerimise osas käsitletakse käesolevas detailplaneeringus veevarustuse, kanalisatsiooni, sademevee, elektrivarustuse, tänavavalgustuse, kütte ja side lahendamist. Tehnovõrk Planeeringu eelne tehnovõrkude olemasolu Planeeringu järgne tehnovõrkudega varustatus kanalisatsioonitorustik - kokku ca 73 m torustikku veetorustik - kokku ca 29 m torustikku Tabel 4. Tehnovõrkude koondtabel. Joonis Ehitusõiguse plaan on aluseks planeeringualal edaspidi koostatavatele projektidele Veevarustus Kinnistul saadakse joogivesi olemasolevast salvkaevust, mille asukoht on näidatud joonisel Tugiplaan. Põhiline veevajadus on siiani olnud olemasoleval elamuhoonel, seega kaev paikneb õuealal elamu vahetus läheduses. Salvkaevu rekonstrueerimisel tuleb arvestada normikohase kaitsevööndiga (kuja), mis Keskonnaministeeriumi koostatud dokumendi Salvkaevu rajamise ja hooldamise soovituslikud nõuded kohaselt on 10 meetrit, mis on vajalik salvkaevu hooldamiseks. Salvkaevust olemasoleva elamu ning planeeritava kioskini tuleb vedada veetrassid, mille võimalik kulgemine on käesoleva planeeringuga ära toodud. Täpsem veelahendus määratakse edasise projekteerimise käigus. Veetrasside projekteerimisel tuleb arvestada normikohase kaitsevööndiga, mis tulenevalt määrusest nr 76 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus on 2 meetrit kummalegi poole veetrassi keskteljest. Torustike väljaehitamisel tuleb arvestada trasside omavahelise paigaldamise kaugusega, mis EV standardi Linnatänavad kohaselt on vee ja isevoolse kanalisatsioonitorustiku vahel 1 meeter, vee ja survekanalisatsioonitorustiku vahel 1,5 meetrit ning omavaheliste veetorude puhul 0,5 meetrit. Salvkaevu vesi peab vastama kehtivatele joogivee nõuetele. Salvkaevu vee puhtuse kontrollimiseks on soovitav teha vee joogiveele vastavuse analüüs seaduses ettenähtud korras. Teise variandina on võimalik veevarustus tagada naaberkinnistutega koostöös rajatavast puurkaevust, mille asukoht määratakse projekteerimise käigus valides selleks optimaalsema 26

27 asukoha. Puurkaevust tuleneva veetorustiku asukoht määratakse seljuhul edasise projekteerimise käigus. Rekonstrueeritava salvkaevu asukoht ja kuja ning planeeritavate veetrasside perspektiivsed asukohad ja kaitsevööndid on märgitud joonistele Krundijaotusplaan ja Ehitusõiguse plaan Kanalisatsioon Kinnistu reovesi kogutakse kogumismahutisse, mille täpsem asukoht ja maht määratakse projekteerimise käigus arvestades reovett tootvate hoonete asukohta ja normikohaseid kujasid. Käesolevas planeeringus on ära näidatud reoveemahuti perspektiivne asukoht ning kanalisatsioonitrasside võimalik kulgemine. Täpsem kanalistsioonilahendus määratakse edasise projekteerimise käigus. Reoveemahuti kuja on vastavalt määrusele nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded 5 meetrit. Kuja eelnimetatud seaduse tähenduses on kanalisatsiooniehitiste, (torustik välja arvatud) lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogivee otstarbeks kasutatavast puurkaevust. Torustike väljaehitamisel tuleb arvestada trasside omavahelise paigaldamise kaugusega, mis EV standardi Linnatänavad kohaselt on vee ja isevoolse kanalisatsioonitorustiku vahel 1 meeter, vee ja survekanalisatsioonitorustiku vahel 1,5 meetrit ning omavaheliste veetorude puhul 0,5 meetrit. Kanalisatsioonitrasside projekteerimisel tuleb arvestada normikohase kaitsevööndiga, mis tulenevalt määrusest nr 76 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus on 2 meetrit kummalegi poole kanalisatsioonitrassi keskteljest. Reovesi tuleb juhtida mahutini võimalusel isevoolselt, vajadusel paigaldada reoveepump. Reoveemahuti tühjendamise eest vastutab krundi omanik, kes kohustub sõlmima vastavat litsentsi omava teenusepakkujaga lepingu kogumismahuti tühjendamiseks. Planeeritava reoveemahuti ning kanalisatsioonitrasside perspektiivsed asukohad ja kaitsevööndid on märgitud joonistele Krundijaotusplaan ja Ehitusõiguse plaan Sademevesi Käesolevas piirkonnas sajuvee kanalisatsioonitrassid puuduvad. Tuleb vältida liigvee valgumist naaberkinnistutele. Kinnistu põhjaosas olemasoleva hoonestuse läheduses valgub 27

28 ning vajadusel juhitakse sademevesi hoonetest ja juurdepääsuteest eemale, kus see rohtunud maapinna suure imamisvõime tõttu imbub pinnasesse või valgub maantee äärsesse kraavi. Krundi lõunaossa kavandatava parkla ja teenindushoone rajamise tõttu tuleb sademevesi planeeringuala piires juhtida kallakuga ehitistest eemale. Selleks juhitakse parkla sademevesi maapinna kallakutega kinnistu kaguosas asuvasse maantee äärsesse kraavi. Täpsem sademevee valgumise lahendus määratakse hilisema parkla projekteerimise käigus Elektrivarustus Risti kinnistu on ühendatud olemasolevasse elektrivõrku. Planeeringuga jäetakse võimalus liitumiseks olemasoleva elektriõhuliini kaudu, mis tuleb kokku leppida OÜ Jaotusvõrguga. Kruntide täpsem elektritrasside paigutus lahendatakse edasise projekteerimise käigus, arvestades seejuures seadustest tulenevaid nõudeid ja väljastatud tehnilisi tingimusi. Trasside ümbertõstmisega kaasnevad kulud tuleb tasuda kinnistu arendaja/omaniku poolt. Elamuhooneni suundub alla 1 kv pingega elektriõhuliin. Olemasolevale elektriõhuliinile kehtib vastavalt Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemise korra määruse kohaselt kaitsevöönd 2 meetrit mõlemal pool liini telge. Elektrienergia saamiseks on võimalik kasutada ka alternatiivseid energia tootmise võimalusi, mis lahendatakse edasise projekteerimise käigus. Olemasoleva elektriõhuliini paiknemine on näidatud joonisel Ehitusõiguse plaan Tänavavalgustus Risti kinnistu käesolevas planeeringuga eraldi välisvalgustuse lisamist ette ei näe, kuna planeeringuala keskosast ca 70 meetri kaugusel asuvad raudteed valgustavad prožektorid, mis annavad piisava nähtavuse pimedal ajal ka rajatavale parklale. Siiski on soovi korral võimalik paigaldada lisavalgusteid nii kinnistu õuealale kui ka parkla maa-alale. Kinnistu kõrval Karisilla-Petseri tugimaantee ääres elektriõhuliinipostide külge on kinnitatud valgustid, mis on kavandatud koostatud Värska-Petseri ühendusteede remondi tehnilise projektiga likvideerida. Uus tänavavalgustus rajatakse teisele poole maanteed. 28

29 Küte Olemasolevate hoonete soojavarustus lahendatakse lokaalkütte baasil, milleks oleks tahke küte, kütmiseks on lubatud kasutada ka elektrit. Keskkonna vähemal määral saastamise eesmärgil ei ole soovitav kasutada kivisütt ega muid rohkelt tahmavaid kütused. Samuti on võimalus kasutada alternatiivseid energiaallikaid nagu näiteks passiivse päikesekütte kasutamine, päikesepaneelide, maasoojuspumpade ning õhksoojuspumpade kasutuselevõtt. Alternatiivseks ehk roheliseks energiaallikaks loetakse päikese-, tuule-, biomassi-, vee- ja geotermaalenergiat, mille kasutamisega ei kaasne märkimisväärset keskkonna saastamist Side Planeeringualale eraldi sideühenduse rajamist ette ei nähta. Risti kinnistul on võimalik kasutada antud piirkonnas mobiilside, traadita interneti ning digitaase televisiooni levimise võimalusi. Kui Risti kinnistul siiski soovitakse sideliini kaudu loodavat sideühendust, on see võimalik luua vastava teenuspakkuja tehniliste tingimuste alusel. Rajatava sidekaabli täpne asukoht määratakse edasise projekteerimise käigus. Sidekaabli projekteerimisel tuleb arvestada liinirajatise kaitsevööndiga, milleks on vastavalt Elektroonilise side seaduse kohaselt 2 meetrit liinirajatise keskjoonest paralleelse mõttelise jooneni Tuletõrje veevõtukoht Tuletõrjevee saamine piirkonnas on lahendatud aastal kehtestatud Värska valla üldplaneeringuga. Vastavalt Värska valla üldplaneeringule on tuletõrjevee võtmiseks sobilik toimiv ja korras olev veevõtumahuti Koidula külas piiripunkti lähedal, mille kaugus planeeringualast linnulennult on 450 meetrit. Samuti on rajatud Risti kinnistust teisele poole maanteed Koidula transpordikeskus 2 detailplaneeringuga hõivatud maa-alale tuletõrjeveemahuti. 29

30 3.10. Servituutide vajadus ning muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ja nende ulatus Ehitiste projekteerimisel tuleb arvestada servituutide vajadusega. Antud planeeringuga on määratud servituudi vajadus olemasolevale elektriõhuliinile ning rajatavale juurdepääsuteele. Käesoleva planeeringuga on seatud isiklik kasutusõigus ning teeservituut, mis tekivad kinnistusraamatu sissekandega. Servituutide ja isiklike kasutusõiguse seadmise vajadust kajastab tabel Servituudi seadmise vajadus. Teeniv kinnisasi Servituut Valitsev isik Servituudi sisu Pos 1 ja Pos 2 Isiklik kasutusõigus Tehnovõrgu valdaja Isiklik kasutusõigus olemasolevale elektriõhuliinile Risti kinnistul Pos 1 Teeservituut Pos 2 Teeservituut annab õiguse kasutada Pos 2 krundi omanikul Pos 1 krundil asuvat juurdepääsuteed Tabel 5. Servituudi seadmise vajadus. Käesoleva detailplaneeringu lahendusega on planeeritud kehtima rekonstrueeritava salvkaevu hooldamiseks vajalik 10 m laiune kaitsevöönd (kuja) vastavalt Keskonnaministeeriumi koostatud dokumendile Salvkaevu rajamise ja hooldamise soovituslikud nõuded. Rajatava reoveekogumismahuti ümber on määratud vastavalt määrusele nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded kaitsevöönd (kuja) 5 meetrit. Salvkaevust ja reoveekogumismahutist hooneteni kulgevatele trassidele määratakse kaitsevööndid edasise projektiga. Planeeringulahendusega jääb kehtima õigusaktidest tulenev Karisilla-Petseri tugimaantee ning Koidula-Võmmorski kõrvalmaantee kaitsevöönd, mis on riigimaantee puhul mõlemal pool sõiduraja telge 50 meetrit. Samuti jäävad kehtima raudtee kaitsevöönd alates rööpme teljest 50 meetrit, elektripaigaldise kaitsevöönd alla 1 kv pingega õhuliinil 2 meetrit mõlemal pool 30

31 liini teljest, elektripaigaldise kaitsevöönd elektri madal- ja keskpinge maakaablil mõlemal pool liini äärmistest kaablitest 1 meeter, liinirajatise kaitsevöönd sidekaablil 2 meetrit rajatise keskjoonest ning III kategooria kaitsealuse liigi leiukoha piirkond. Muinsuskaitse eritingimuste seadmine planeeritavale maa-alale ei ole vajalik. Rajatavad, kehtima jäävad kaitsevööndid ning servituudid on märgitud joonisel Ehitusõiguse plaan Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Risti detailplaneeringut koostades on arvestatud järgnevate kuritegevust vähendavate meetmetega: Selgesti eristatava ning konkreetselt määratud juurdepääsutee rajamine ehitisteni, Planeeritavate ehitiste ning piirkonna hea nähtavus, jälgitavus ning valgustatus, Territoriaalsus (krundi selge eristamine ja piiramine) Projekteerimisel ja hilisemal rajamisel on soovitav arvestada järgnevaga: Atraktiivse maastikukujunduse, arhitektuuri kasutamine, Atraktiivsete materjalide ja värvide kasutamine, Vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine, Võimalusel valvesüsteemi, naabrivalve kasutamine, Hoonete uste, akende ja lukkude kvaliteedile tähelepanu pööramine, Krundi ümbruse hooldamine ning korras hoidmine, Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste koostamisel on lähtutud Eesti standardist EVS 809-1:2002. Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine. 31

32 3.12. Planeeringu rakendamise võimalused ning planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Käesolev detailplaneering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. Kõik detailplaneeringust tulenevad kohustused täidab kinnistu omanik. Planeeringu rakendamisega ei tohi põhjustada kahjusid kolmandatele osapooltele. Selleks tuleb tagada, et rajatavad ehitised ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi ei ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama krundi igakordne omanik. Planeeringu rakendamisest tulenevad võimalikud kahjud kuuluvad hüvitamisele vastavalt Asjaõigusseadusele. Planeeritud krundi ehitusõigus realiseeritakse kinnistu omaniku poolt. Krundi valdaja ehitab välja ehitusloaga ehitusprojektis ette nähtu koos kinnistu haljastuse, heakorra, juurdepääsutee, hoone ning parklaga. Ühenduse tehnovõrguga rajab krundi valdaja kokkuleppel tehnovõrke valdava ettevõttega. Servituudilepingud sõlmitakse vastavalt krundiomanike ja tehnovõrgu valdajate kokkulepetele. Antud detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks kinnistu jagamisel ning planeeringualal edaspidi teostatavatele ehituslikele ja tehnilistele projektidele. Planeeringualal edaspidi koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale. 32

33 4. KOOSKÕLASTUSED Käesolev detailplaneering tuleb kooskõlastada Maanteeameti Lõuna Regiooniga, AS Eesti Raudteega, Päästeameti Lõuna Päästekeskusega, Terviseameti Lõuna Talitusega, Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-ga ning Värska Vallavalitsusega. Planeeringu koostamisprotsessi tuleb kaasata lisaks naaberkinnistute omanikud ning teised asjast huvitatud isikud. Kooskõlastuste nimekiri, kuupäev ja viseeringu asukoht on ära toodud tabelis Kooskõlastuste koondtabel. Kooskõlastatav Kooskõlastaja nimi ja Kooskõlastuse Kooskõlastuse sisu institutsioon / planeeritud ametikoht kuupäev ja originaalteksti krundi omanik / asukoht planeeritud maa-ala piirinaaber Maanteeamet Lõuna Regioon Päästeameti Lõuna Päästekeskus Insenertehniline büroo Terviseamet Lõuna Talitus AS Eesti Raudtee Janar Taal, direktori asetäitja Peeter Kaitsa, juhtivinspektor Andrei Smirnov, direktor Arvo Smiltinš, juhatuse liigeinfrastruktuuridirektor Köide II: Detailplaneeringu kooskõlastus Köide II: Kooskõlastus detailplaneeringu ehitusõiguse plaanil Köide II: Detailplaneeringu tervisekaitseline hindamine nr 9.3-1/ Köide II: Risti kinnistu detailplaneeringu 33

34 Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ Värska Vallavalitsus Jaanus Ostra, võrguarengu projektijuht kooskõlastamine Köide II: Kooskõlstus detailplaneeringu ehitusõiguse plaanil Köide II: Risti 93401:007:0247 Voolu 93401:007:0335 Koidula Raudteejaam 93401:007:0439 (Riigi Kinnisvara AS, naaberkinnistu omanik) reformimata maa (Maa-amet, Keskkonnaministeeriumi volitatud esindaja, naaberkinnistu omanik) Tarmo Soosaar, planeeritava kinnistu omanik Rom Vool, naaberkinnistu omanik Andres Mägi, Lõuna piirkonna haldur Raivo Vallner, peadirektori esimene asetäitja peadirektori ülesannetes Köide II: Kooskõlastus detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabelis Köide II: Kooskõlastus detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabelis Köide II: Detailplaneeringu kooskõlastamine Köide II: Risti detailplaneering Tabel 6. Kooskõlastuste koondtabel. 34

35 5. JOONISED Joonis 1: Situatsiooniskeem M 1:

36 Joonis 2: Tugiplaan M 1:500 36

37 Joonis 3: Krundijaotusplaan M 1:500 37

38 Joonis 4: Ehitusõiguse plaan M 1:500 38

39 Joonis 5: Planeeringulahendust illustreeriv joonis 39

40 6. LISAD Lisa 1. Vaated planeeringualale Vaade 1. Vaade planeeringuala keskelt Koidula piiripunktile. Esiplaanil paistab planeeritava parkla asukoht. Vaade 2. Vaade kinnistu lõunapoolsest küljest planeeringualale. 40

41 Vaade 3. Vaade kinnistul asuvatele olemasolevatele hoonetele. Vaade 4. Vaade kinnistu keskosast põhjapoolseks naabriks olevale Voolu kinnistule. 41

42 Vaade 5. Vaade Karisilla-Petseri tugimaanteelt Kontori ja Kungla kinnistutele. Vaade 6. Vaade Karisilla-Petseri tugimaanteelt Koidula piiripunktile ning äsja valmis ehitatud raudteele. 42

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem