Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu"

Väljavõte

1 Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

2 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1. Kooliarenduse põhimõtted, arengukava koostamise aluseks olev lähenemisviis ja metodoloogia Kooli arenduse põhivaldkonnad Arengukava koostamise protsess Kooli missioon, visioon ja põhiväärtused Kooli hetkeolukord ja parendusvaldkonnad Kooli hetkeseis Parendusvaldkonnad Õppeasutuse tegevust mõjutavad peamised välistegurid lähiajal Arengukava valdkonnad Õppe- ja kasvatusprotsess 4.2. Eestvedamine ja juhtimine 4.3. Personalijuhtimine 4.4. Koostöö huvigruppidega 4.5. Ressursside juhtimine 5. Turvalisuse tagamine koolis Arengukava uuendamise kord Arengukava tegevuskava 11. 2

3 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade Haapsalu Põhikool on Haapsalu linna munitsipaalkool asukohaga Kuuse 1, Haapsalu e-post: kooli veebileht: Kooli teeninduspiirkond on Haapsalu linna haldusterritoorium Õppekeel: eesti keel ja vene keel Kool omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba nr 6976 HTM (20. september 2013) Haapsalu Põhikoolis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava põhjal koostatud kooli õppekava alusel. Koolis õpetatakse lisaks põhikooli riikliku õppekava raames ette nähtud ainetele majandusõpet, informaatikat, kodundust. Võõrkeeltest on võimalik õppida A-võõrkeelena inglise keelt ja B-võõrkeelena vene või saksa keelt liideti kooliga Nikolai kool, kus õpivad vene õppekeelega õpilased. Haapsalu Põhikoolis õpib (seisuga 1. sept. 2018) 646 õpilast. Koolis on kokku 35 klassikomplekti, neist üks liitklass, väikeklass ja kuus vene õppekeelega klassi. Vene õppekeelega klassides kasutatakse keelekümbluse metoodikat. Koolis õpib lapsi Haapsalu linnast ja Lääne-Nigula vallast. Haapsalu Põhikoolis töötab 107 inimest, neist õpetajaid 82. Koolimaja valmis 1964.a., 1979 ehitati juurde internaadihoone (praegu linna spordibaaside hallatav), 2005 valmis juurdeehitus, 2007 renoveeriti võimla abiruumid. Hoones on 42 klassiruumi, võimla (1428m), aeroobikasaal, söökla, 300 kohaga aula, raamatukogu ja lugemissaal, poiste ja tütarlaste tööõpetuse klassid, 2 arvutiklassi, auditoorium. IKT-vahenditega varustatus: 145 arvutit (neist 38 arvutit on kahes arvutiklassis), 3 SMARTtahvlit, 36 dataprojektorit, 9 dokumendikaamerat, 32 ekraani, 49 tahvelarvutit ja laadimisjaam, 3 skännerit, 8 printerit, 3 Edisoni, 2 Dasch &Dot, 1 MBot, 2 Ozobot ja 14 Beebot robotit. Koolis on 3 paljundamismasinat ja kiletamismasin. Interneti püsiühendus on kõigis õpperuumides ja raamatukogus. Internetikiirus on 100/100 Mb, servereid on 3 ja wifiseadmeid % koolist on wifiga kaetud. Koolis kasutatav õpitarkvara: Google Classroom, Moodle, Õpiveeb, Geogebra, Avita E-tund, AppInventor, lisaks muid erinevaid rakendusi, mida õpetajad kasutavad. Kontorirakendustest on kasutusel Microsoft Office, ekool, Google Drive, Office365, dokumendihaldus Omniva, ASC tunniplaan, Koolikell, EHIS, kooli koduleht, facebook ja ajaveeb. Infovahetus toimub ekooli, kooli kodulehe, õpetajate listi ja facebooki vahendusel. Haapsalu Põhikooli juhtimisstruktuuri kujundamisel on arvestatud kooli vajadusi ning eesmärgiks on muuta kogu kooli tegevus eesmärgipärasemaks. 3

4 Direktor Hoolekogu Juhiabi Vanemate kogu Õppealajuhatajad Huvijuht Majandusjuhataja Haridustehnoloog Peakokk Tugispetsialistid Õpetajad Klassijuhatajad Raamatukogu hoidja Klassijuhatajad Majahoidja ITadministraator Kokk HEVkoordinaator Ringijuhid Koristajad ekooli administraator Abikokk Sotsiaaltöötaja Õpilasesindus Riietehoidjad Teenindajad Abiõpetaja Remondimees Logopeed Valvurid Õpiabi õpetaja Pikapäevarühma kasvataja Kooli toetavad organisatsioonid on kooli hoolekogu ja vanematekogu. Ajaloost sai Anton Ükstist Haapsalu esimese eestikeelse gümnaasiumi direktor. Tänapäeva mõistes oli tegemist III kooliastme ja gümnaasiumiosaga sai kool nimeks Läänemaa Ühisgümnaasium sai kooli nimeks Haapsalu 1. Keskkool kolis Haapsalu 1. Keskkool Kuuse tänava uude koolimajja. Wiedemanni tänavasse jäi Haapsalu 2. Keskkool. Haapsalu 1. Keskkoolist eraldus uus 8- klassiline kool, mis esialgu asus Ehte ja hiljem Wiedemanni tänavas sai Wiedemanni tänava põhikoolist keskkool said koolide nimedeks Haapsalu Gümnaasium (Kuuse tänavas) ja Haapsalu Wiedemanni -nimeline Gümnaasium (Wiedemanni tänavas) võttis Haapsalu linna volikogu vastu otsuse lõpetada Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi tegevus ja Haapsalu Gümnaasium reorganiseerida Haapsalu Põhikooliks andis Eesti Vabariigi haridusminister Haapsalu Põhikoolile koolitusloa nr 6976HTM (käskkiri nr 213) alustas Kuuse tänavas tööd Haapsalu Põhikool (Haapsalu Gümnaasiumi klassid ja Wiedemanni gümnaasiumi klassid) ja Wiedemanni tänavas Läänemaa Ühisgümnaasium (Haapsalu ja Wiedemanni Gümnaasiumi klassid) liideti kooliga Haapsalu Nikolai kool (vene õppekeelega). 4

5 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1. Kooliarenduse põhimõtted, arengukava koostamise aluseks olev lähenemisviis ja metodoloogia Kooliarendus Haapsalu Põhikoolis põhineb protsessikesksel lähenemisel ning pideva parendamise meetodil. Haapsalu Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava aastateks ning arengukava uuendamise korra. Haapsalu Põhikooli arengukava on koostatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 67 alusel. Arengukava tegevuskava koostamisel on lähtutud Vabariigi valitsuse 13. detsembri 2005.a. määruse nr. 302 Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord toodud organisatsioonipõhise arengukava koostamise ja täiendamise põhimõtetest. Arengukava koostamisel on arvestatud Haapsalu Põhikooli eelmise perioodi sisehindamise aruandes märgitud kooli tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega ja Haapsalu Linna arengukavaga Kooliarenduse põhivaldkonnad. Kooli arendussüsteemi ülesehitamisel on aluseks võetud viis põhivaldkonda: Tegevusvaldkond 1. Õppe- ja kasvatusprotsess Tegevusvaldkond 2. Eestvedamine ja juhtimine Tegevusvaldkond 3. Personalijuhtimine Tegevusvaldkond 4. Koostöö huvigruppidega Tegevusvaldkond 5. Ressursside juhtimine Arengu kavandamine nende valdkondade kaudu võimaldab lõimida õppe- ja kasvatustegevused ning seda toetavad tegevused Arengukava koostamise protsess. Arengukava sisulisel koostamisel osalesid erinevad huvigrupid (õpetajad, õpilased, vanemad, kohalik omavalitsus). Töögruppide töötulemused pani kokku direktor ja esitas ülevaatamiseks ainenõukogudele, õpilasomavalitsusele, hoolekogule ja õppenõukogule Kooli missioon, visioon ja põhiväärtused Missioon Haapsalu Põhikool on põhiharidust võimaldav, avatud suhtumisega, turvaline ja õpihuvi väärtustav kool. Visioon Haapsalu põhikool on kaasav, kogukonna arengut toetav positiivse keskkonnaga kool. 5

6 AVATUS LOOMINGULISUS TÖÖKUS ÕPIHUVI HOOLIMINE Põhiväärtused - AVATUS Oleme empaatilised, tolerantsed, valmis dialoogiks ning otsime ja leiame lahendusi. - LOOMINGULISUS Loome ja teostame uusi ideid. - TÖÖKUS Oleme pühendunud ja anname endast parima vastavalt oma võimetele. - ÕPIHUVI Oleme motiveeritud ennast arendama luues valmisoleku elukestvaks õppeks. - HOOLIMINE Väärtustame, märkame ja tunnustame üksteist. VÄÄRTUSTE MAJA, kus missioon on alusmüüriks, põhiväärtused sammasteks ja visioon katuseks. HPK on kaasav, kogukonna arengut toetav positiivse keskkonnaga kool. HPK on põhiharidust võimaldav, avatud suhtumisega, turvaline ja õpihuvi väärtustav kool. 3. Kooli hetkeseis ja parendusvaldkonnad 3.1. Hetkeseis Kool on loonud võimalused õpilasete võimetekohaseks õpetamiseks. Koolis rakendatavad tugisüsteemid toetavad õpilaste arengut. Kõigil kooliga seotud inimestel on võimalik saada tuge ja nõustamist kooli tugispetsialistidelt. Selleks, et õpilasel oleks võimalus õppetööga vähemalt rahuldavalt toime tulla, on koolis rakendatud konsultatsioonid, järelevastamine, logopeediline abi, õpiabi, tasemegrupid, individuaalne õppekava, lihtsustatud õppekava, pikapäevarühm. Andekate õpilaste toetamiseks on koolis järgmised võimalused: 6

7 aineolümpiaadid, individuaalne juhendamine, tasemegrupid, aineringid, huviringid, loovtööd, projektitööd, koolisisesed- ja koolivälised konkursid, võistlused, festivalid, õpitoad, teemapäevad ja nädalad, näitused. Õpilased on esindanud oma kooli aineolümpiaadidel, konkurssidel, festivalidel, võistlustel ja mälumängus. Koolis on 2018/19. õppeaastal 20 huviringi, lisaks tegutseb mudilaskoor ja lastekoor. Õppeaasta jooksul tunnustatakse õpilasi trimestri ja õppeaasta lõpu tunnustamise aktustel. Õppeaasta lõpus toimub direktori vastuvõtt silmapaistnud tulemusi (olümpiaadid, konkursid, võistlused) saavutanud õpilastele ja nende vanematele. Koolis tegutseb õpilasesindus, kes on valitud klasside õpilaste poolt. Õpilasesindust juhivad krahv ja krahvinna. Oluline on teha koostööd Haapsalu Linna Algkooli ja Uuemõisa Algkooliga, et õpilaste üleminek ühest koolist teise oleks sujuv ja ei tekitaks õpilastele raskusi ning probleeme. Kooli eripäraks on tasemegruppide õpetamine. Õpetamine tasemegruppides loob eeldused õpilaste motivatsiooni säilitamiseks, kodutööde vähenemiseks ja õppeedukuse paranemiseks. Tervikuna vähendab osadel õpilastel stressi ja aitab neil sooritada põhikooli lõpueksameid. Andekamatele õpilastele annab selline õppekorraldus võimaluse neid aineid süvendatult õppida ja annab parema ettevalmituse astumaks gümnaasiumi. Tasemegruppides õpetamine kolmandas kooliastmes on sisuliselt ka õpiabi ja sellest tulenevalt väheneb nende õpilaste arv, kellel on raskusi põhikooli lõpueksamitel. Haapsalu Põhikool peab ideaalis olema kool, kus lapsel on hea olla, kus temast hoolitakse ja teda aidatakse. Kui õpilane on rahul, siis on rahul ka lapsevanemad. Kui õpilasel on hea, siis on hea ka õpetajal Parendusvaldkonnad Arengukava koostamiseks kasutasime Haapsalu Põhikooli sisehindamise aruannet, millest tulenevad parendusvaldkonnad on aluseks kooli arengusuundade määratlemisel, eesmärkide seadmisel ning käesoleva arengukava tegevuskava koostamisel. Õppe- ja kasvatusprotsess Ainete lõimimine (loovtööd, projektid, õpikeskkonnad, õpetajate koostöö). Õpilaste individuaalsuse arvestamine. Sõnalise hinnangulise hindamise süsteemne arendamine. Rahuloluküsitluste süsteem. Eestvedamine ja juhtimine Koostöö planeerimine, kõikide huvigruppide kaasamine. Käitumiskultuuri parandamine. Töötajate tunnustamine. Personalijuhtimine Vananev kaader. Meeskonnatöö oskused. Kogemuste jagamine. Õpetaja tööanalüüs. 7

8 Koostöö huvigruppidega Hoolekogu ja õpilasesinduse jt huvigruppide koostegevuse kajastamine meedias, info edastamine. Ühised ettevõtmised. Projektides osalemine. Ressursside juhtimine IT-vahendite ja -tehnoloogia ratsionaalsem kasutamine ning töökindluse tagamine. Uue maja kontseptsiooni läbimõtlemine. Leida lisaressurssi Õppeasutust mõjutavad välistegurid Koolivõrgu ümberkorraldamine Läänemaal ja Haapsalu linnas. Linna elanikkonna vähenemine, mis mõjutab õpilaste arvu. Tehnoloogia (sh infotehnoloogia) kiire areng, mis toob kaasa vajaduse õpetaja professionaalseks arenguks. 4. Arengukava valdkonnad Lähtudes Haapsalu Põhikooli visioonist ja missioonist on püstitatud viis strateegilist valdkonda, mille arendamiseks on seatud strateegilised eesmärgid ja nende alaeesmärgid ning tegevuskavas tegevused nende eesmärkide saavutamiseks Õppe- ja kasvatusprotsess Strateegiline eesmärk: Haapsalu Põhikooli lõpetanu on konkurentsivõimeline ja elukestvaks õppeks motiveeritud isiksus. Ainetevahelise lõimingu, projektides ja töörühmades osalemise abil saavutame õpilaste igakülgse arengu. Tugimeeskonna ja õpetajate koostöö tõhustamine. Sõnalise hindamise rakendamine teises kooliastmes. Sõnalistelt hinnangutelt hinnetele ülemineku süsteemi väljatöötamine. Rahuloluküsitluste sobiva vormi leidmine ja järjepidev läbiviimine Eestvedamine ja juhtimine Strateegiline eesmärk: Kogu organisatsioon osaleb kooli töö eesmärgipärases kavandamises, tegevustes, analüüsis ja parenduses. Põhiväärtustele ja kooli missioonile tugineva arendustegevuse korraldamine. Luua lühendatud variant kodukorrast (Meie tavad ja kombed) ning selle teadvustamine. Kooli töökorralduslike dokumentide regulaarne uuendamine. Töötajate tunnustamissüsteemi ülevaatamine Personali juhtimine Strateegiline eesmärk: Koolis on kvalifitseeritud, kompetentne ja motiveeritud personal, kes tagab õppeasutuse eesmärkide elluviimise. Kvalifikatsiooninõuetele vastava personali leidmine. Noorte/uute õpetajate toetamine, õpetajate koostöö igal tasandil. 8

9 Meeskonnakoolituste läbiviimine suurendamaks koostööoskusi. Kogemuste jagamise süsteemi loomine, kogemuste jagamine väljaspool ainesektsioone. Õpetajate eneseanalüüsi süsteemi loomine Koostöö huvigruppidega Strateegiline eesmärk: Huvigrupid on kaasatud kooli arendustegevusse ja ürituste korraldamisse. Huvigruppide varane informeerimine erinevates infokanalites kooli tegevusest. Kooli kodulehe võimaluste parem kasutamine ja arendamine. Õpilasesinduse ettevõtmiste toetamine. Uutes projektides osalemine Ressursside juhtimine Strateegiline eesmärk: Finantsressursside kasutamine on plaanipärane, koolis toimib säästlik majandamine. Töötajate koolitamine: IT-vahendite kasutamine. Lisaressursi kasutamine koostöös teiste koolidega. Uue maja tehniliste ja logistiliste võimaluste läbimõtlemine. 5. Turvalisuse tagamine koolis Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise ja juhtumite lahendamise kord sätestatakse kooli kodukorras. Turvalise õpi- ja töökeskkonna tagamiseks on tarvitusel järgmised meetmed: Vaimne turvalisus Koolis suunatakse kasutama õppimis- ja õpetamismeetodeid, mis arendavad õpilastes koostöö- ja suhtlemisoskusi, sallivust ning teisi kooli väärtusi. Esimeses kooliastmes rakendatakse VEPA-metoodikat. Kõigi õpilastega toimuvad arenguvestlused. Pööratakse erilist tähelepanu meie-tunde loomisele koolis. Koolis on välja töötatud Hädaolukorra lahendamise plaan. Füüsiline turvalisus Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates ruumides. Õpilasi on instrueeritud võimalikest ohtudest arvutiõpetuse-, käsitöö-, tööõpetuse-, keemia- ja füüsikatundides. Õpilastele toimuvad narkoennetuse teemalised loengud noorsoopolitsei poolt. Ruumide ja seadmete remont- ja hooldustöid teostatakse koolis väljaspool õppetööd järgides kõiki ohutusnõudeid. Koolis on nõuetele vastav tulekustutite arv, ATS (automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem) ja võimalus kooliraadio kaudu kohe ohust kõiki teavitada. Kõik koolimaja välisuksed on seestpoolt avatavad. Koostatud on riskianalüüs ja sellele vastav tegevuskava. Hädaolukordade lahendamisel lähtutakse kooli hädaolukorra lahendamise plaanist ja tulekahju korral tegutsemise plaanist. Õpetajad ja kooli töötajad on läbinud esmaabi andmise ja tulekahju korral käitumise koolituse. Igal aastal toimuvad evakuatsiooniõppused ning tehakse koostööd päästeametiga. 9

10 6. Arengukava uuendamise kord Arengukava kinnitab Haapsalu Linnavalitsus. Arengukava täitmist analüüsitakse ja vajadusel täiendatakse iga õppeaasta alguses vastavalt lapsevanemate, kooli hoolekogu ja õppenõukogu ettepanekutele. Arengukava uuendamise korra eest vastutab kooli direktor, kes kooskõlastab arengukava muutmise ettepanekud kooli hoolekogu ja õppenõukoguga. Pärast muudatuste kooskõlastamist esitab direktor arengukava muutmise ettepanekud Haapsalu linnavalitsusele. Uuendatud arengukava pannakse välja avalikuks tutvumiseks ning sellest teavitatakse lapsevanemaid, õpilasi, õpetajaid ja üldsust. 10

11 Tegevuskava aastateks Õppe- ja kasvatusprotsess Strateegiline eesmärk: Haapsalu Põhikooli lõpetanu on konkurentsivõimeline ja elukestvaks õppeks motiveeritud isiksus. Ainetevahelise lõimingu, projektides ja töörühmades osalemise abil saavutame õpilaste igakülgse arengu. Tugimeeskonna ja õpetajate koostöö tõhustamine. Sõnalise hindamise rakendamine teises kooliastmes. Sõnalistelt hinnangutelt hinnetele ülemineku süsteemi väljatöötamine. Rahuloluküsitluste sobiva vormi leidmine ja järjepidev läbiviimine. Indikaatorid: 99 % õpilastest täidab koolikohustust; järgmisele kooliastmele jõuab 99% õpilastest; õpingute katkestanuid kolmandas kooliastmes on alla 1%; 99% 9. klasside õpilastest läheb edasi õppima gümnaasiumi või kutsekooli; põhjuseta puudumiste arv väheneb aastate lõikes; vähemalt 75% õpilastest osaleb huviringides või käib huvikoolis; sõnalise hindamissüsteemi olemasolu; õpilaste rahuloluküsitlus kinnitab 75% ulatuses turvalist õpikeskkonda ja õpilaste üldist rahulolu kooliga. Alaeesmärk 1. Ainetevahelise lõimingu, projektides ja töörühmades osalemise abil saavutame õpilaste igakülgse arengu. Ainetevaheliste lõiminguprojektide läbiviimine ainevaheliste projektide läbiviimine arendusjuht Vajadustest lähtuvate töörühmade moodustamine ja nende tegevuskava planeerimine (sõnalise hindamise töörühm, väärtuste töörühm jt) töörühmad, mis moodustatakse, planeeritakse tegevused ja lõpptulemus töörühmade ettepanekuid arvestatakse kooli arengukava muutmisel ja täiendamisel ning direktor, õppealajuhatajad 11

12 Kooli õppekava toetavates projektides osalemine a. Koostöös RMK-ga õppepäevade läbiviimine b. Osaleda Maanteeameti liikluskasvatuse projektides c. VEPA-metoodika rakendamine õppetöö korraldamisel õppetöö mitmekesistamine pakub õpilasele valikuid, võimaldab õpilastel omandada praktilisi oskusi õpetajad viivad läbi projekte õpilased osalevad RMK õppepäevade ja Maanteeameti projektides arendusjuht, kaasatud aineõpetajad, klassijuhatajad Alaeesmärk 2: Iga õpilane omandab õppekava vastavalt oma võimetele ja iga õpilast toetatakse tema õpingutes. Õpilaste kaasamine õppeprotsessi kujundamisse ja korraldamisse Õpetajad kasutavad erinevaid õppemeetodeid, õpistrateegiaid ja -mudeleid Huvitegevuse lõimimine õppetegevusega õpilastest kujundatakse ennastjuhtivaid õppijaid kasutades tunnis erinevaid õpikäsitusi ja õpivorme, antakse õpilastele valikuvõimalusi ning antakse õpilastele tagasisidet nende õpitulemuste kohta õpilase osalevad huvitegevuses ja kooli üritustel arendusjuht, huvijuht, kaasatud tugimeeskond Erivajadustega õpilaste märkamine, vajaduste kaardistamine, õpilaste toetamine, koostöö õpetajate ja vanematega Tugisüsteemide tulemuslikkuse hindamine ja tugimeeskonna tööst kokkuvõtete tegemine õpetajad märkavad õpilaste erivajadusi ning rakendavad üldtuge; õpetajad ja tugimeeskond teevad koostööd; erivajadusega õpilase kohta avatakse individuaalne arengukaart; individuaalsed õppekavad koostatakse õpilastele, kellele üldtugi ei ole andud tulemusi individuaalsed õppekavad koostatakse õpilastele kellele on trimestrihindeks välja pandud nõrk, puudulik või hindamata tõhustatud ja eritoe liik on märgitud EHIS-s; tugimeeskonna tegevuse analüüsis on kaasatud tugimeeskond 12

13 positiivsed tulemused Tasemegruppides õpetamine põhikooli teises ja kolmandas kooliastmes Sõnalise hindamise rakendamine teises kooliastmes Sõnalistelt hinnangutelt hinnetele ülemineku süsteemi väljatöötamine. tasemegrupid moodustatakse iga õppeaasta algul uuendatud tasemegruppide moodustamise kord positiivne tagasiside ning paremad eksamitulemused teises kooliastmes on kasutusel sõnaline hindamine välja on töötatud hinnetele ülemineku süsteem ainenõukogude esimehed kaasatud klassiõpetajad, aineõpetajad Õpilaste ettevalmistamine olümpiaadideks aineringide töö analüüs, olümpiaadidel osalevate õpilaste arvu suurenemine; õpilased saavutavad häid tulemusi olümpiaadidel Õpilaste huvitegevuseks võimaluste loomine tunniväline tegevus on läbimõeldud ja kavandatud erinevate huviringide avamine; õpilaste kaasatus huviringide tegevusse; huviringide töö kokkuvõte iga õppeaasta lõpus õpilaste saavutusi (esinemised, osavõtt konkurssidest) tunnustatakse õpilaste positiivne tagasiside kaasatud aineringide juhendajad direktor, kaasatud huvijuhid 13

14 Alaeesmärk 3. Õppimisvõimaluste mitmekesistamine ja interaktiivne õpikeskkonna arendamine. Õpetajate koolitamine õpetajate olemasolevate IT-oskuste ja koolitusvajaduste väljaselgitamine erinevate meetodite kasutamine õppetöös (arenguvestlused õpetajatega; arvutiklasside kasutamine õppetöös, projektides osalemine) direktor, õppealajuhatajad Lõiming (üldpädevused, läbivad teemad ja õppeainete lõiming) Õppeülesannete lahendamine erinevates veebipõhistes õpikeskkondades õppetegevuse planeerimisel lähtutakse üldpädevustest ja läbivatest teemadest õpetajad teevad koostööd (ainetevaheline lõimumine) õpilastele pakutakse valikuid ja soositakse nende initsiatiivi õpilased on motiveeritud õppima (rahuloluküsitluses kasvav trend) aineõpetajad kavandavad töökavades õppeülesandeid veebikeskkondades arendusjuht, kaasatud ainenõukogude esindajad haridustehnoloogid e-õppevara kasutamine õppetöös e-õppevara katsetamine erinevates õppeainetes haridustehnoloogid Loovtööde korraldamine kolmandas kooliastmes praktiliste loovtööde osakaal suureneb aastate lõikes igal õppeaastal toimuvad loovtööde kaitsmised 8. klassis, vajadusel 9. klassis kaasatud juhendajad ja klassijuhatajad 14

15 Alaeesmärk 4. Motivatsiooni loomine elukestvaks õppeks. Väärtuskasvatuse tähtsustamine (Head tavad, kombed) koostatud on nn heade tavade, kommete loetelu, mis on läbi arutatud õpilaste ja õpetajate poolt koolis pööratakse tähelepanu heade tavade järgimisele huvijuht Karjäärinõustamine: karjääripäev (vilistlastega kohtumised), töövarjupäev, koolide (LÜG, HKHK jt) ja asutuste külastamine, koolide tutvustamine koolide tutvustamine õpilastele, vanematele erinevate koolide ja asutuste külastused õpilaste osalemine töövarjupäeval 9.klasside õpilased külastavad LÜG-i ja HKHK-d karjäärikoordinaator, arendusjuht Õuesõppe osakaalu suurendamine kõik klassid osalevad õuesõppes aineõpetajad planeerivad õuesõppe läbiviimist oma töökavades Teemanädalate ja teemapäevade läbiviimine toimuvad teemapäevad või nädalad, mida organiseerivad kõik ainenõukogud kaasatud ainenõukogude esindajad kaasatud ainenõukogud 2. Eestvedamine ja juhtimine Strateegiline eesmärk: Kogu organisatsioon osaleb kooli töö eesmärgipärases kavandamises, tegevustes, analüüsis ja parenduses. Põhiväärtustele ja kooli missioonile tugineva arendustegevuse korraldamine. Luua lühendatud variant kodukorrast (Meie tavad ja kombed) ning selle teadvustamine. Kooli töökorralduslike dokumentide regulaarne uuendamine. Töötajate tunnustamissüsteemi ülevaatamine. 15

16 Indikaatorid: 80% õpilastest, vanematest ja õpetajatest on andnud positiivse tagasiside; kooli töötajaid tunnustatakse vastavalt koolis väljaarendatud töötajate tunnustamiskorrale; kooli õpilasi ja vanemaid tunnustatakse vastavalt õpilaste tunnustamise korrale; kooli põhitegevused toimuvad eesmärgipäraselt ning koolielu korraldamisel lähtutakse ühiselt kokkulepitud põhiväärtusi ning häid tavasid ja kombeid arvestades; kooli dokumentatsioon vastab nõuetele; igas kuus toimub vähemalt kaks korda õpetajate infotund; 2021/22 õppeaastal koostatakse kooli sisehindamise aruanne; arengukava täitmist analüüsitakse kord õppeaastas ning vajadusel täiendatakse või tehakse muudatusi tegevuskavas; juhtkonna nõupidamised toimuvad regulaarselt igal esmaspäeval; igal nädalal teavitatakse töötajaid koolis toimuvatest sündmustest ja üritustest; koolis toimuvad regulaarselt ainenõukogude koosolekud; koolikorralduslikud dokumendid on koostatud meeskonnatööna ning läbi räägitud osapooltega. Alaeesmärk 1. Kool on väärtuspõhise koolikultuuriga õppiv ja arenev organisatsioon. Kooli põhiväärtustel põhineva juhtimise, õppeja kasvatustöö ning huvitegevuse korraldamine. Kooli kodukorra lühendatud variandi loomine ning selle teadvustamine õpetajatele, personalile ja õpilastele. VEPA metoodika põhimõtete rakendamine. kooli põhiväärtused on kooli igapäevaelu planeerimise ja korraldamise aluseks Meie tavad ja kombed on koolikultuuri osa (kõik teavad ja järgivad) koostatud on nn heade tavade, kommete loetelu, mis on läbi arutatud õpilaste ja õpetajate poolt VEPA metoodikat rakendatakse 1. kooliastmes ning jätkatakse 2. kooliastmes direktor, huvijuht arendusjuht, huvijuht, klassijuhatajad kaasatud klassiõpetajate ainenõukogu 16

17 Alaeesmärk 2. Juhtkonna poolt on märgatakse ja tunnustatakse kooli töötajaid. Kooli väärtustel põhineva õpetajate ja personali tunnustussüsteemi uuendamine. koostöös personaliga on täiendatud töötajate tunnustamissüsteemi, mille alusel töötajaid tunnustatakse töötajate rahulolu töötajate tunnustamisesüsteemiga direktor Arenguvestluste läbiviimine töötajatega kõigi töötajatega viiakse läbi arenguvestlused kord iga kolme aasta jooksul, mis toetab tunnustust väärivate töötajate märkamist kõiki töötajaid märgatakse ja toetatakse nende professionaalset arengut direktor, õppealajuhatajad Alaeesmärk 3. Koolis on läbipaistev, eesmärgipärane, kaasava hariduse põhimõtteid järgiv juhtimine. Kooli maine on positiivne. Koolikultuuri toetavate tegevuste soosimine ning eesmärgipärane juhtimine koolis toimuvad tegevused on kooli põhiväärtustele tuginevad ning toetavad koolikultuuri direktor, huvijuht Kooli sisehindamise regulaarne läbiviimine ning parendustegevuste planeerimine Rahuloluküsitluste läbiviimine, tulemuste analüüs ja tagasisidestamine huvigruppidele Kooli mainekujundus (kooli tutvustamine; sündmused ja nende kajastamine kooli kodulehel, meedias; koostöö vanemate, omavalitsuste ja teiste koostööpartneritega; kooli sisehindamise parendustegevustest lähtuvalt määratletakse igal õppeaastal kooli üldeesmärgid ja tegevusplaanid rahuloluküsitlused on läbi viidud, tulemused on analüüsitud ning antud tagasisidet huvigruppidele kooli sümbolid on kasutusel kooli dokumentidel, meenetel jm kooli sümboolika kasutamise statuudid on välja töötatud direktor, arendusjuht arendusjuht direktor 17

18 informatsiooni levitamine kooli veebilehel, e- koolis, Facebookis jm; kooli sümboolika elementide kasutamine meenetel, tänukirjal, kutsel jm) kooli sündmusi kajastatakse kooli kodulehel, stendidel ja ajakirjanduses igal õppeaastal koostatakse kooli aastaraamat 3. Personali juhtimine Strateegiline eesmärk: Koolis on kvalifitseeritud, kompetentne ja motiveeritud personal, kes tagab õppeasutuse eesmärkide elluviimise. Kvalifikatsiooninõuetele vastava personali leidmine. Noorte/uute õpetajate toetamine, õpetajate koostöö igal tasandil. Meeskonnakoolituste läbiviimine suurendamaks koostööoskusi. Kogemuste jagamise süsteemi loomine, kogemuste jagamine väljaspool ainesektsioone. Õpetajate eneseanalüüsi süsteemi loomine. Indikaatorid: 90% töötajatest vastab ametikoha kvalifikatsiooni nõuetele; uute õpetajate värbamine on järjepidev; Haapsalu Põhikooli meeskond osaleb haridusinnovatsiooni koolitustel ja töörühmades; õpetajate koolitamisel lähtutakse arenguvestlustel saadud informatsioonist ja lähtudes kooli õppekavast; kooli pedagoogilise personali liikuvus on alla 10% kolme õppeaasta jooksul; lastele on tagatud rehabiliteerivad tegevused (pedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine); õpetajad planeerivad oma tööplaanides õuesõppe tegevusi ja IT vahendite kasutamist; kõik klassijuhatajad viivad läbi arenguvestlused õpilastega; koolitustel osalenud õpetajad jagavad oma teadmisi ja oskusi kolleegidega; kõigi töötajate üldise rahulolu kasv kolme õppeaasta lõikes. 18

19 Alaeesmärk 1. Koolis töötab professionaalne, motiveeritud, elukestvas õppes osalev personal. Personalipoliitika väljatöötamine (värbamismehhanismid, valik, mentorlus, koolituskavad, arenguvestluste pidamine) Kooli arendustegevuseks oluliste töörühmade loomine. Õpetajate eneseanalüüsisüsteem loomine. Õpetajate koostööoskuste arendamine Töötajate tervislike eluviiside ja liikumisharjumuste ning töömotivatsiooni toetamine kaardistatakse kaadrivajadused ja värbamisvõimalused noortele õpetajatele rakendatakse mentorlust kooli töötajatega peetakse regulaarselt arenguvestlusi õpetajad osalevad töörühmade töös õpetajad osalevad arendustegevuses õpetajad koostavad eneseanalüüsi, selle põhjal viiakse läbi arenguvestlused kavandatakse ja viiakse läbi koolitusi kogu kooli personalile vähemalt üks kord õppeaastas koolitusplaanid koostatakse igal õppeaastal ja täpsustatakse poolaastate kaupa koolitustel osaleb vähemalt 90 % kooli personalist toimuvad töötajate enese-arendamist ja tervist soodustavad tegevused ja koolitused Alaeesmärk 2. Õpetajad omavad valmisolekut teha koostööd, jagada oma kogemusi ja informatsiooni koolitustest teiste õpetajatega. Õpetajate koostööoskuste arendamine toimuvad õpetajate koostööoskusi arendavad meeskonnakoolitused direktor, arendusjuht arendusjuht Õpetajad jagavad koolitustelt saadud informatsiooni ja materjale õpetajad jagavad koolitustelt saadud informatsiooni ja materjale ainenõukogudes ainenõukogude esimehed Materjalide jagamine e-kooli keskkonnas ja veebilehel Nutikas HPK ainenõukogude esimehed 19

20 Alaeesmärk 3. Toimiv meeskonnatöö. jagatakse materjale Õpetajate koolitamine meeskonnakoolitused koolide külastused õppealajuhatajad arendusjuht Õpetajate osalemine õpilasüritustel õpetajad osalevad kõigil kooli üritustel huvijuht Kooli dokumentide/eelnõude/probleemide läbiarutamine ainenõukogudes Õpetajate palgakorralduse põhimõtete läbiarutamine ainenõukogudes arutatakse läbi kõik koolielu puudutavad probleemid ja õppekorralduslikud dokumendid palgakorralduse põhimõtted on läbiarutatud ja dokumenteeritud direktor, ainenõukogude esimehed direktor Kooli mikrokliima-uuringu läbiviimine igal õppeaastal viiakse läbi töötajate mikrokliima-uuring, tehakse analüüs direktor 4. Koostöö huvigruppidega Strateegiline eesmärk: Kooli koostöö huvigruppidega aitab kaasa kooli õppekeskkonna kaasajastamisele, rikastab ja toob vaheldust kooliellu Huvigruppide varane informeerimine erinevates infokanalites kooli tegevusest. Kooli kodulehe võimaluste parem kasutamine ja arendamine. Õpilasesinduse ettevõtmiste toetamine. Uutes projektides osalemine. Indikaatorid: vähemalt üks kord aastas toimub vanemate üldkoosolek; vähemalt üks kord aastas toimub klassi vanemate koosolek; 20

21 hoolekogu ja vanematekogu on korraldanud vähemalt 4 korda aastas koosolekuid; vanemate rahulolu kasv kolme õppeaasta lõikes; peamised (õpilased, personal, lapsevanemad, kooli pidaja esindaja) huvigrupid on enam kaasatud ja osalenud kooli juhtimises ning arendustegevuses; koostöö huvigruppidega (vanemad, Haapsalu linnavalitsus, Haapsalu Linna algkool, Uuemõisa Algkool-lasteaed, Haapsalu linna lasteaiad) on ühiselt planeeritud ja üheskoos tulemusi analüüsitud kord aastas; igal aastal viiakse läbi karjääripäev, kus igale klassile tuleb tundi läbi viima kooli vilistlane; igal aastal viiakse läbi karjäärinõustamist ja toimub töövarjupäev 9. klasside õpilastele; Haapsalu Linna algkooli ja Uuemõisa Algkooli-lasteaia 6. klassile viiakse läbi kooliga tutvumise päev; koolis toimuvad sündmused on kajastatud kooli kodulehel, Lääne Elus ja online lehes. Alaeesmärk 1. Koostöö erinevate huvigruppidega toetab kooli jätkusuutlikku arengut. Koostöö hoolekoguga, vanematekoguga, vanematega vanemate kogu koosolekul toimuvad mõttetalgud, arutelud vanematekogu ettepanekud arutatakse läbi õpilaste, õpetajate ja hoolekogu poolt direktor Koostöö õpilasesindusega, nende ettevõtmiste toetamine õpilasesindusega toimuvad mõttetalgud, arutelud huvijuht Koos vanematega kadrilaada korraldamine toimub kadrilaat, millest võtavad nii ettevalmistamisel kui ka toimumisel osa õpilased, vanemad ja linnarahvas Arenguvestluste läbiviimine klassijuhatajad viivad läbi igal aastal arenguvestlused õpilaste ja nende vanematega õpetajad selgitavad välja õpilaste huvid ja arenguvõimalused Vanemate rahulolu-küsitluse läbiviimine toimub vanemate rahuloluküsitlus ja selle analüüs direktor, huvijuht, arendusjuht klassijuhatajad direktor, arendusjuht 21

22 Vanemate tunnustamine tänukirjaga ja direktori kevadine vastuvõtt analüüsi tulemusi arvestatakse koolielu ümberkorraldamisel väga heade ja heade õpitulemustega õpilaste vanemaid tunnustatakse tänukirjaga tublide tunnustamise kevadise aktusel tunnustatakse ka õpilaste vanemaid direktori vastuvõtul direktor Alaeesmärk 2. Igal aastal toimuvad traditsioonilised üritused koostöös vilistalastega. Vilistlaste osalemine karjääripäeval üks kord õppeaastas toimub karjääripäev karjäärikoordinaator Vilistlaste abi koostööpartnerina vilistalased aitavad kooli erinevate probleemide lahendamisel direktor Alaeesmärk 3. Koostöö KOV-i ja teiste asutustega. Koostöös KOV-iga: projektides osalemine, projektinädalal osalemine, 1. klasside komplekteerimine kooli pidajaga on töised suhted projektitegevused pakuvad õpetajatele ja õpilastele erinevaid valikuid direktor, arendusjuht Koostöö Haapsalu Linna Algkooli ja Uuemõisa kooliga 7. klassi tulevate õpilaste ja nende vanemate informeerimisel (lahtiste uste päevad ja klasside külastused, ühisüritused) 7. klasside õpilaste positiivne tagasiside (motiveeritus õppida, tegeleda huvitegevusega) direktor, huvijuht, arendusjuht Koostöö lasteaedadega (kooli tulevatele lastele ja vanematele kooli tutvustamine) perepäeva toimumine igal kevadel direktor, õppealajuhataja, klassijuhatajad 22

23 Koostöö Haapsalu huvikoolidega õppekorralduslike küsimuste arutelud huvikoolidega õpilaste koormuse vähendamisest direktor, arendusjuht Koostöö Haapsalu kutsehariduskeskuse ja Läänemaa Ühisgümnaasiumiga: Koostöö Läänemaa muuseumitega, Kaitseliiduga ning Politsei ja piirivalveametiga 9. klasside õpilaste osalemine koolide avatud uste päevadel õpilaste osalemine Rajaleidja üritusel õpilased on teadlikud edasiõppimise võimalustest koostööprojekt HKHK-ga ühisürituste läbiviimine õpilaste motiveeritus ja aktiivsus praktiliste teadmiste ja oskuste omandamisel (rahuloluküsitlus) direktor, arendusjuht huvijuht, arendusjuht 5. Ressursside juhtimine Strateegiline eesmärk: Finantsressursside kasutamine on plaanipärane, koolis toimib säästlik majandamine. Töötajate koolitamine: IT-vahendite kasutamine. Lisaressurssi kasutamine koostöös teiste koolidega. Uue maja tehniliste ja logistiliste võimaluste läbimõtlemine. Indikaatorid: Igal õpetajal on kasutada laua- või sülearvuti; tuleohutusnõuded on täidetud; igal õppeaastal planeeritakse IT- vahendite soetamine; igaks õppeaastaks täiendatakse kooli raamatukogu õppekirjandust ning tellitakse perioodikat ning täiendatakse kogusid. 23

24 Alaeesmärk 1. Kooli ressursside juhtimine on optimeeritud, säästlik ja tulemuslik. Digivahendite soetamine, olemasoleva innovaatiliste tehniliste vahendite olemasolu direktor täiendamine IT-alaste koolituste korraldamine õpetajad õpivad kasutama innovaatilisi tehnoloogilisi vahendeid haridustehnoloogid Ruumide ratsionaalse kasutamise ülevaatamine ja vajadusel ruumide otstarbe muutmine ruumide kasutamine on läbimõeldud, iga õppeaasta eel vaadatakse ruumide jaotus üle tunniplaani koostamisel arvestatakse õpilaste vajadusi ja õppeaine spetsiifikat majandusjuhataja Alaeesmärk 2. Kooli tulevikuvajaduste kaardistamine seoses uue kooli ehitamisega Uue maja tehniliste ja logistiliste võimaluste läbimõtlemine on olemas uue kooli pedagoogiline kontseptsioon toimuvad eskiisprojekti arutelud direktor, arendusjuht, majandusjuhataja, õppealajuhatajad Alaeesmärk 3. Lisaressursi kasutamine koostöös teiste koolidega. Koostöös teiste koolidega ressursside kokkuhoidmise kavandamine ja korraldamine ressursside kokkuhoid direktor 24

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIUMIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujundada õpilastes loodusteaduslik pädevus, see tähendab

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr 155 28. augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil 2015. Sisukord 1. Üldsätted... 2 2. Töökorraldus...

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j Lisa 1 KEHTESTATUD direktori 03.10.2018. a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused ja ülesehitus (1) Võru Gümnaasiumi (edaspidi kooli)

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

Microsoft Word - Surju Põhikooli kodukord

Microsoft Word - Surju Põhikooli kodukord Surju Põhikool Kodukord Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 Surju Põhikooli kodukord on kehtiv alates 19. jaanuar 2011 Kooskõlastatud: hoolekoguga õpilasesindusega õppenõukoguga Kinnitatud direktori

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. Reguleerimisala MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. peatükk ÜLDSÄTTED LISA Maardu Linnavolikogu 29.aprill 2008 määrusele nr 162 Maardu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

12.2 lisa KÜG Arengukava

12.2  lisa  KÜG Arengukava KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a KEILA 2010 KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 3 1.1 Arengukava (eelmine arengukava) täitmine... 3 1.2 Kooli hetkeolukord...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem