Merepõhjaelustik ja kalastik mõjupiirkonnas ning võimalikud mõjud neile

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Merepõhjaelustik ja kalastik mõjupiirkonnas ning võimalikud mõjud neile"

Väljavõte

1 Merepõhjaelustik ja kalastik mõjupiirkonnas ning võimalikud mõjud neile A. Järvik 1.1 Kavandatava tegevuse mõjupiirkonda jääva merepõhjataimestiku ja - loomastiku elupaikade iseloomustus. Paljassaare poolsaare lõunapoolses rannikumeres ei ole teadaolevalt merepõhjaelustikku uuritud ja siinkohal on võimalik seda iseloomustada, lähtudes lähimatest uuritud piirkondadest, näiteks Paljassaare lahest, mis on ühtlasi ka ainus potentsiaalne kaadamisala, kui pinnase merreuputamist peaks vaja minema (Kukk & Viitasalo 1995; Kukk et al. 1997, Kotta & Kotta, 1997). Uuringud viidi siis läbi kokku neljal transektil. Kolm nendest asusid kaadamispiirkonna vahetus läheduses Paljassaare lahe siseosas ning üks Paljassaare poolsaare idarannikul. Kõigil kolmel transektil teostati vaatlusi sama metoodika alusel registreerides kindla sügavuste intervalli tagant põhjataimestiku koosluste liigilist koosseisu ja eri liikide katvust. Järgnevalt on ära toodud lühikokkuvõte nende uuringute tulemustest transektil 4, kui kõige lähemal kavandavatele tehissaartele jääval uurimisalal. Transekt 4. Antud transekt oli mõeldud võrdluseks ülejäänud kolmele transektile ning pidi iseloomustama põhjataimestiku kooslusi väljaspool Paljassaare lahes toimuvate kaadamistööde mõjupiirkonda. See transekt asus Paljassaare poolsaare idarannikul. Põhjataimestikust määrati antud transektil kokku 7 liiki. Nendest suuremate katvustega olid esindatud rohevetikaliik Cladophora glomerata, punavetikaliik Rhodomela confervoides ning kaks pruunvetikaliiki Fucus vesiculosus (põisadru) ning Sphacellaria arctica. Kõik need liigid, peale Cl. glomerata on mitmeaastased vormid ning nende massiline esinemine antud piirkonnas viitab suhteliselt stabiilsetele, häirimata keskkonnatingimustele. Lahtise heljumi hulk oli kogu antud transekti ulatuses suhteliselt madal. Madalaveelisemas osas (kuni 5 m) puudus märgatav lahtine sete hoopis. Antud põhjataimestiku koosluse struktuur on iseloomulik Soome lahe sarnaste soolsustingimustega rannikumere piirkondadele, kus inimtegevuse mõju on minimaalne. Tallinna lahe lääneosas ei esine töönduslikult kasutatavate vetikate varusid ning kogu Eestis ei ole ükski vetikaliik ega meres kasvav kõrgem taim riikliku kaitse all (Eesti Punane Raamat, 1998). Paljassaare poolsaare lõunarannikumere põhjaloomastik on liigiliselt koosseisult vaene, loomastiku arvukus ja biomass on oodatavalt väikesed. Sellised kooslused on piirkonnas välja arenenud mitme negatiivse mõjuri pikaajalisel püsimisel. Sessiilsete selgrootute arengut pärsib laevaliiklusest (Paljassaare, Hundipea ja Miinisadamasse) tingitud suur setete liikuvus. Kogu põhjaloomastiku koosseisule mõjub negatiivselt ka paljude aastate jooksul sadamate ekspluateerimisega kaasnenud reostuskoormus, näiteks Hundipea sadamas on see jätkuvalt olnud kõrgem mitme komponendi osas ka elutsoonile kehtestatud normidest (Eesti Mereakadeemia, 2008). Kavandatavate tehissaarte piirkonda on tõenäoselt samuti akumuleerunud palju orgaanilist ainet (eriti arvestades, et Paljassaare sadam oli aastakümneid kalasadam), mille kõdunemisel võib tekkida setetes aeg-ajalt hapnikudefitsiit. See takistab mitmeaastase elutsükliga põhjaloomastiku liikide sisserännet antud piirkonda. Kõvadel põhjadel on elustiku asustustihedus arvatavasti suurem (ulatudes g/m2), kui pehmetel põhjadel. Ka omaaegne Tallinna lahte paisatud munitsipaalreostus (enne süvalasu ja puhastusjaama käikulaskmist) tõstis 1

2 piirkonna vee ja setete troofsust sedavõrd, et selle mõju püsib tõenäoselt tänini (Eesti Mereakadeemia, 2009). Kasutatud kirjandus. Eesti Mereakadeemia Hundipea sadama rekonstrueerimise keskkonnamõjude hindamine. Käsikiri Eesti Mereakadeemias. Eesti Punane Raamat Kukk, H., Viitasalo,I Monitoring of sea water quality in the Tallinn and Helsinki areas, Gulf of Finland, using macroalgae as biological indicators.proceedings of the 13 th Baltic Marine Biologists Symposium. Institute of Aquatic Ecology, Univ. of Latvia p Martin,G., Kukk, H Benthic littoral vegetetion as indicator of the eutrophication situation in the coastal urban area of Tallinn Bay Ecological investigations in Tallinn Bay area in Estonian Marine Institute Report series No 8. Tallinn, p Kukk, H., Viitasalo, I., Martin, G The ecological state of Tallinn and Helsinki coastal waters based on benthic macrophytes. Proceedings of the 14th Balthic Marine Biologists Symposium. Tallinn, p Kotta,J., Kotta,I Do the towns of Helsinki and Tallinn oppress the zoobenthos in the adjacent sea? EMI Report Series, 8, Ecological investigations in Tallinn Bay area in Estonian Marine Institute Report series No 8. Tallinn, p. Trei, T Taimed Läänemere põhjal. Tallinn, Valgus. TÜ Eesti Mereinstituut. Hundipea sadama rekonstrueerimise ja süvendamise keskkonnamõjude hindamise aruanne p Tallinna lahe kalastik ja kalapüük Vaadeldaval merealal on kalasaakides registreeritud ühtekokku kaks liiki sõõrsuuseid ja 36 kalaliiki, millest 24 liiki omavad ka töönduslikku tähtsust. Ülejäänud on nn. mittetöönduslikud kalaliigid Kalade bioloogiline lühiülevaade Kavandatavate tööde võimalikus mõjupiirkonnas esinevateks peamisteks töönduslikku väärtust omavateks merekaladeks on räim, kilu, lest ja ogalik. Vähem arvukalt on esindatud veel teised Soome lahes elutsevad liigid nagu tursk, tuulehaug, kammeljas, lõhilased, merisiig, meritint, ahven jne. ning ka töönduslikult mitteolulised emakala, merivarblane, meripühvel jt. Alates 2000-ndate algusest on Tallinna lahes saakidesse ilmunud Lõuna-Läänemerest siia liikunud hõbekoger. Kaspia basseini päritolu ümarmudilat, kes on üpris arvukas Muuga lahes, Tallinna lahes teadaolevalt veel ei esine. Merekalaliigid Räim, Clupea harengus membras L. Räim on kilu kõrval Eesti kaluritele traditsiooniliselt tähtsaks püügiobjektiks, mille aastasaagid on olnud Soome lahest kuni tonni ndate alguses olid räimevarud madalseisus ja 2

3 saagid Soome lahes langesid kuni 5-6 tuhande tonnini. Viimastel aastatel on räimevarud aga hakanud tõusma ja saagid Soome lahes on jälle ulatunud üle tonni (Joonis 1, tabel 1. ). Kuigi räim on peamiselt avamerekala, on tema paljunemine ja noorjärkude kasv seotud rannikumerega. Sellepärast mõjustavadki kõikvõimalikud hüdrotehnilised tööd rannavööndis eelkõige tema paljunemisprotsessi ja varaseid arengustaadiume. Räimekoelmud asuvad pea kõikjal Eesti rannikumeres sügavustel kuni 15 m. Räim koeb peamiselt mais-juunis valdavalt taimsele kudesubstraadile, milleks eelistatult on pruun- ja punavetikad (Sphacelaria arctica, Pilayella littoralis, Ceramium tenuicorne, Furcellaria lumbricalis jt.). Nende levikust Soome lahes on ülevaade antud arvukates kirjsandusallikates näit. (Raid, 1985,1991,1998). Võimaliku mõju piirkonda jäävate räimekoelmute keskmine aastaproduktsioon Tallinna lahes on * 106 üle 10 mm räimelarvi ruutkilomeetri koelmuala kohta, (Raid, 1985). Arvestades, et larvidest hukkub enne täiskasvanuks saamist üle 90 %, siis oleks 1 km 2 panus püütavasse räimevarusse ligilähedaselt 400 tonni Tallinna piirkonnas (Raid, 1985). Otseselt Paljassaare sadama piirkonnas ja ka potentsiaalsel kaadamisalal Paljassaare lahes räime koelmud puuduvad, võib neid siiski esineda siiski Kopli poolsaare tipu lähistel sügavustel 1-10 m. Eeltoodust järeldub, et süvendus- ning kaadamistööde ja muude sarnaste hüdrotehniliste ettevõtmiste mõju räime reproduktsiooonile rannavetes on tugevalt sesoonse iseloomuga, olles maksimaalne aprilli lõpust juuli alguseni. Augustiks-septembriks on räimevastsed omandanud juba piisava aktiivse liikumise võime ning lahkuvad tavaliselt kudealadelt mujale toituma. Samuti on selleks ajaks koelmualadelt lahkunud täiskasvanud räimed. Seetõttu on räimemarjale ja -larvidele süvendus- ja kaadamistööd ohtlikud praktilisel ainult kevadel. Kuna aga vaadeldavatel merealadel räimekoelmud käesoleval ajal praktiliselt puuduvad, siis ei ole ka sel ajavahemikul tehissaare ja väikesadama(te) ehitamistööde oodatav mõju märkimisväärne. Tuulehaug, Belone belone belone L.. Pelaagiline merekala. Ilmub massiliselt meie rannikumerre kudema mais-juunis kui merevee pindmine kiht on soojenenud C. Koelmutena eelistab taimestikuga merealasid. Tuulehaug koeb ka hõljuvatele vetikavaipadele. Tuulehaugi peamised koelmud paiknevad Lääne-Eesti saarte rannikumeres ja Väinameres. Kuid tihti satub kudevalmis tuulehaug saakidesse ka Soome lahe lääne-ja keskosas, s.h. Tallinna lahes. Kammeljas, Psetta maximus L.. Eelistab elupaigana kõrgema soolsusega ja mõõduka sügavusega kivi-liivapõhjalisi merealasid. Eesti rannikumeres massiliselt ei esine. Soome lahes võib esineda ka kammelja koelmud. Koeb mais-juunis. Mari inkubeerub 7-9 päeva. Toituvad põhjaloomastikust. Üle 21cm pikkused kammeljad muutuvad valdavalt röövtoidulisteks ning nende ratsiooni põhiosa moodustavad räimed, kilud, luukaritsad, väike tobiad jne. Lest, Platichthys flesus Dunker Oletatavateks koelmualadeks Soome lahes on nimetatud Lohusalu madalat, Naissaare piirkonda, Viimsi poolsaart (Mikelsaar, 1984). Paldiski ja Suurupi vahel m sügavusel on leitud kudevat lesta, kelle rassiline kuuluvus on määramata. Soome lahe lääneosas on m sügavustel leitud ka süvikukudulesta pelaaagilist (ujuvat) marja märtsi lõpust-aprillist alates ning mais ja vastseid sügavusel aprillist juulini. Süvikukudulesta kudealade levik sõltub suuresti soolsusest ja praegusel hetkel, kui viimane tugev soolasema vee sissevool Läänemerre oli 1978.a ning keskmise tugevusega sissevool 1993.a., võib oletada, et süvikukudulesta marja Soome lahes olulisel määral ei esine. Ka rannikukudulesta mari vajab normaalseks arenguks soolsust vähemalt 6 PSU (TÜ Eesti Mereinstituut, 2003). Nii süvikukudulesta kui ka 3

4 rannikukudulesta maimud toituvad rannikumeres. Lest vanusega 0, 1, ja osalt ka 2 aastat toitub põhiliselt sügavustel alates mõnest cm kuni 2 m-ni (Mikelsaar, 1958). Mõne m sügavusele hoiduvad lestad vanusega 2-4 aastat, vanemad kalad on aga veel sügavamal. Suvel on enamus lestast sügavustel kuni 40 m, talvel aga Soome lahes kuni 100 m ja mujal Läänemeres veelgi sügavamal. Lesta kudekarja biomassi hinnati Soome lahe Eesti vetes aastal 1985 üle 3000 t, aastal 1992 ligikaudu 170 t ja 2008.a. ligikaudu 400 t, millest suurem osa püüti rannikumeres Tallinnast kuni Soome lahe suudmeni. Biomass on vähenenud 1980.a. teisest poolest alates ja peale 1996.a. soolsuse tõusu Soome lahes on see mõnevõrra suurenenud, kuid ei ole võrreldav ndate aastate algusega. Paljassaare ja Tallinna lahes esineb peamiselt juba aastavanune või vanem lest, kellele heljumi kontsentratsiooni tõus vees ei mõju. Tursk, Gadus morhua L. Tursa arvukus Soome lahes on kõikunud väga suures ulatuses sõltuvalt soolsusest. Madala soolsuse tõttu on viimasel kümnendil tursa arvukus Soome lahes olnud väga madal ja kalapüügi seisukohast ei oma tursk praegu siin majanduslikku tähtsust. Situatsioon võib aga muutuda. Piisab vaid tugevast soolasema vee sissevoolust Põhjamerest Läänemerre, kui 2-3 aastat hiljem võib tursa arvukus Soome lahes järsult tõusta ja ületada tunduvalt lesta arvukuse ndate aastate alguses püüti Soome lahest turska üle tonni aastas. Eesti tursasaak Soome lahes on viimastel aastatel olnud kuni 1 t rannikumeres (peamiselt Harjumaa vetes) (Tabel 1.), sedagi kaaspüügina. Tursa peamised koelmualad jäävad Läänemere lõuna-ja keskossa. Kõrgema soolsusega aastatel ulatuvad tursa koelmud Hiiumaa ja Stockholmi vaheliste sügavamate aladeni. Väiksemaid tursa kudekarju on täheldatud isegi Soome lahe lääneosas (Mikelsaar, 1984) Veel 1986.a. leiti tursa marja Saaremaa vetest. Praegu tursk Eesti vetes arvatavasti ei koe. Siirde ja poolsiirdekalad Meritint, Osmerus eperlanus eperlanus L. Tallinna lahes esineb vähearvukalt toituv ja ka Pirita jõkke (aprillis) kudematulev meritint. Koeb varakevadel jõgede suudmealadel ja ka madalamates lahesoppides. Lõhi, Salmo salar L. Lõhi on lõheliste sugukonda kuuluv külmaveeline siirdekala. Koeb hilissügisel. Tallinna lahes võivad suvel ja sügisel esineda eelkõige Pirita, Vääna ja Jägala jõkke kudema siirduvad isendid. Arvestades Paljassaare poolsaare rannikumere suhteliselt kõrget reostustaset, siis seal on lõhe esinemine vähetõenäone. Lõhi on hinnaline püügikala, kuid saagid sõltuvad eelkõige kalakasvatustes sisselastud noorlõhede smoltide, arvust ja ellujäämisest. Loodusliku lõhe, s.h. ka Eesti jõgedest pärit, osatähtsus saakides on väike (ca 5%). Meriforell, Salmo trutta trutta L. Meriforell on samuti lõheliste sugukonda kuuluv külmaveeline siirdekala. Tõus koelmutele algab soodsatel aastatel juba augustis. Koeb C vees jõgede kärestikulises osades. Mandri jõgedes toimub see tavaliselt oktoobri lõpus septembri alguses, saartel mõnevõrra hiljem. Tallinna lahes võivad eelkõige esineda Jägala ja Pirita jõkke kudema siirduvad meriforellid. Merisiig, Coreogonus lavaretus lavaretus L.. Ka merisiig on lõhilaste hulka kuuluv külmaveeline poolsiirdekala. Võtavad ette vaid piiratud ulatusega turgutus-ja kuderändeid. Külmaveelise liigina reageerib teravalt hapnikusisalduse langusele vees. Kudemiseks vajab oligotroofseid, ilma taimestikuta ja liivase põhjaga merealasid. 4

5 Arvatavasti koeb ta Kolga lahes ja ka Kakumäe (Kopli) lahes. Kudemine toimub valdavalt oktoobris-novembris taimestikuvabale kruusasele-liivasele põhjale. Merisiia looduslik varu on üldiselt Eesti rannikumeres depressioonis, v.a. Soome lahe kesk-ja idaosas. Merisiig on II kategooria looduskaitsealune objekt. Siiasaakide tagamiseks tegeldakse kalamajandites juba aastakümneid merisiia marja inkubeerimise- ja maimude asustamisega merelahtedesse. Tema esinemine Paljassaare poolsaare rannikumeres on tõenäone, kuid juhusliku iseloomuga. Angerjas, Anguilla anguilla L. Levinud peaaegu kõigis meie merelahtedes ning nendega seotud järvedes ja jõgedes. Meie rannikualade angerjavaru on seotud madalaveeliste turgutusaladega. Angerja leviku kitsaskohaks on sobivate talvitusalade vähesus, sest nad vajavad talvitumiseks pidevat vee läbivoolu. Vimb, Vimba vimba L.. Vimb on karplaste sugukonda kuuluv bentostoiduline poolsiirdekala. On suhteliselt tolerantne eutrofeerumisele. Tallinna lahes turgutuvad vimmad pärinevad ümbruskonna kärestikulistes jõgedes: Vääna, Pirita, Jägala ja Keila, kudevatest vimbadest. Osaliselt tõusevad koelmutele sügisel, osaliselt aga alles kevadel. Kudemine toimub keskmisel kevadel maikuu teisel poolel. Vimb on portsjonkudeja. Merre laskuvad noored vimmad kas varakevadel või siis hilissügisel. Mageveekalade bioloogia Haug, Esox lucius L. Eelistab elupaigana rohkete varjevõimalustega ja otseste tuulte eest varjatud alasid. Meie rannikumere haugivaru on koondunud rohkete mageveeliste sissevooludega merealadele. Eelistatult koeb varakevadel, märtsis aprillis ning osaliselt ka mais üleujutatud jõeluhtadel või siis madalates merelõugastes taimestikule kui veetemperatuur on tõusnud +3 0 C-ni. Tallinna lahe piirkonnas leidub vähe haugile sobilikke kudepaiku, mistõttu seal esineb haugi vähe. Särg, Rutilus rutilus L. Kuna vaatlusalused merepiirkonnad on põhja-, loode-ja kirdesuunalistele tuultele (valdavalt toovad kaasa vee jahenemise) avatud ja vee soolsus on särje soolsustaluvuse piiril, siis on särg Tallinna lahes suhteliselt vähearvukas. Särg koeb jõgedes maikuus kui veetemperatuur on tõusnud + 8º-15ºC. Säinas, Leuciscus idus L. Põhja-ning Kirde-Eesti rannikumeres, s.h. Tallinna lahes, vähearvukas. Koeb aprilli esimesel poolel, sageli juba enne jääminekut. Latikas, Abramis brama L. Latikas on karplaste sugukonda kuuluv bentostoiduline mageveekala, kes toiduotsingutel liigub ka madalamates merelahtedes. Luts, Lota lota L. 1-2-aastane luts elab aastaringselt jõgedes, 3-aastane ja vanem rändab jõkke alles hilissügisel, kus koeb kiirevoolulises jõeosas kõvale põhjale. Peale kudemist laskub koheselt tagasi merre. Tallinna lahes praktiliselt puudub. Koha, Zander lucioperca L. Eelistab eluks madalaid ja vähese läbipaistvusega veealasid. Kudemine algab C veetemperatuuri juures. Põhja-ja Loode-Eesti rannikumeres leiab koha väga vähe kudepaiku, mistõttu on Soome lahe lääne-ja keskosas merealadel vähearvukas. Ahven, Perca fluviatilis L. Koeb vaatlusalustel merealadel tavaliselt mai teisest poolest kuni juuni lõpuni 0,5-1,5m sügavuses veekihis, kui temperatuur on + 8º-15ºC. Kudemine lõpeb +18ºC juures. Marjalint 5

6 kinnitatakse põhjast kõrgemal substraadile. Areneb hõljuvas olekus, mistõttu ei karda eriliselt setetega kattumist. Ahven eelistab elupaigana tuulte eest varjatud ja peitevõimalustega merealasid, mille vähesus Põhja-Eesti kõnesolevatel merealadel on tema leviku limiteerivaks teguriks. Potentsiaalses mõjupiirkonnas on tegemist valdavalt mageveelistest sissevooludest pärineva turgutusahvenaga. Sageli suundub ahven mageveest merre ka talvituma. Joonis 1. Kilu ja räimesaagid (tonni) Soome lahe traalpüügil aastatel 2008 ja Tabel 1. Rannapüügisaagid Harju Maakonnas 2008 ja 2009 aastatel, kg Kalaliik/aasta Angerjas ,2 Ahven ,6 Emakala 18 2,6 Haug ,8 Hõbekoger ,5 Kammeljas 7 10,5 Koha Latikas ,5 Lest Luts 3 2,5 Lõhe ,3 Meriforell ,9 Merisiig ,6 Meritint ,8 Räim ,3 Särg, nurg ,8 6

7 Tursk ,9 Tuulehaug ,2 Viidikas Vikerforell 38 3,5 Vimb ,4 Ümarmudil Kokku ,9 Kalade rännetest ja sigimisest võimalikku mõjupiirkonda jäävatel rannikumere aladel Kevadel kudev räim saabub rannikumerre mitme erineva kudekarjana ning viibib ühtekokku koelmutel pikemat aega. Räime kudemine kestab ilmastikust sõltuvalt keskeltläbi kaks kuud aprilli lõpust kuni juuni lõpuni. Sõltuvalt tuultest ja pindmise veekihi ebaühtlasest soojenemisest, võib räimeparvede liikumine ajaliselt tugevasti varieeruda. Pärast kudemist ei lahku räim alati kohe rannikumerest, vaid võib jääda siia toituma. Kui aga veetemperatuur tõuseb juba üle C liiguvad räimeparved tavaliselt tagasi avamerele. Räimeparvede liikumisteed koelmutele on väga püsivad. Soodsate tuulte korral tuleb räim pikkadel ja soojadel sügistel veelkord tagasi rannikumerre, seekord toituma. Mageveekaladest on Tallinna lahe saakides enam ahvenat ja karplasi (särg, nurg, latikas). Kõik need liigid koevad kevadel, aprillis -juunis. Latika kudemine võib kesta juulini. Siirdekaladest on enam lõhilasi (lõhe, II kategooria kaitsealune liik ja meriforell), kes koevad sügisel Tallinna lahte suubuvas Pirita jões. Nende arvukus ei ole siiski kõrge. Kalapüük Tallinna ja Paljassaare lahes Kopli ja Tallinna lahel, nagu ka naaberlahtedes, on iseloomulik aktiivne kalapüük harrastuskalastajate poolt, eelkõige nakkevõrkudega ja ka ulatuslik sportlik kalapüük. Tallinna lahes püütakse peamiselt lahe lõuna-ja idaosas. Aastasaagid ulatuvad tonnini. Püünistena kasutatakse nakkevõrke ja ääremõrdu. Paljassaare poolsaare rannikumeres ja Paljassaare lahes kutselist kalapüüki ei teostata, kuid püüavad harrastuskalastajad, peamisel õngpüünistega. Kahjuks nende saakide üle eraldi arvestust ei peeta. Sadamate tegevuse, s.h. süvenduste, mõju ei ole kalasaakidele Tallinna lahes olnud sedavõrd märgatav kui Kunda ja ka Muuga lahes, kus mõlemas on kalastiku seiret sadamate piirkonnas tehtud juba a-st saati. (TÜ Eesti Mereinstituut, 2008). Kasutatud kirjandus. Mikelsaar, N Eesti NSV kalad. Tallinn, Valgus. 432lk. Raid, T The reproduction areas and ecology of Baltic herring in the early stages of development found in the Soviet zone of the Gulf of Finland.-"Finnish Fisheries Research", vol. 6, 1985: Raid, T Herring spawning grounds in the North-eastern Baltic: recent changes and present situation. Proc. Intern. Herring Symposium. Anchorage, Alaska, pp Raid, T herring in the North-eastern Baltic Sea in the s: ecology, stock structure and fishery. University of Helsinki. 190 p. 7

8 1.3 Võimalik mõju merepõhjakooslustele. Merepõhjataimestik ja -loomastik Merepõhjataimestikule tekitatakse hüdrotehniliste töödega reeglina suurimat mõju tekkiva heljumi kaudu. Tahke heljumi kontsentratsiooni märgatav tõus kaasneb veesamba valgusrežiimi halvenemisega ja meretaimedele taassettinud heljum pärsib taimede kasvu. Muudatused meretaimestikukooslustes tekitavad aga muudatusi ka põhjaloomastikukooslustes. Samas, hüdrotehniliste töödega tekitatud heljumi kergem (ja puhtam) fraktsioon on aga toiduobjektiks põhjafaunale. Toitumistingimuste paranemise tõttu kasvab filtreerijate (toituvad vees olevast hõljumist) ning detritofaagide (toituvad setetes ja setetel olevast orgaanilisest ainest) arvukus ja biomass. Mingil määral võib suureneda näiteks balti lamekarbi (Macoma balthica) ja söödava rannakarbi (Mytilus edulis) arvukus ja biomass. Mõju kestab 1-2 aastat. Tehissaarte rajamine ulatuslikku heljumi levikut ei põhjusta, kui tehissaarte rajamist alustatakse perimeeterkontuuri ehitamisega või on hüdrotehniliste rajatiste ehitamise ajal vaadeldav mereala piiratud heljumiekraanidega. Tehissaarte alla jääval merealal merepõhjaelustik hävib pöördumatult, kuid ka praegu ei ole merepõhjataimestik ning loomastik seal tõenäoselt arvukas. Seega, negatiivne mõju merepõhjataimestikule on oodavalt väheoluline. Siiski, täpsema ülevaate saamiseks sealsest merepõhjaelustikust, oleks soovitav töödele eelnevalt teostada antud merealal merepõhjaelustiku uuring. Mõju kalastikule ja kalapüügile. Hüdrotehnilised tööd võivad muuta ebasoovitavas suunas keskkonnatingimusi ja olemasolevaid ökoloogilisi suhteid. Kaladele avaldatav toime sõltub veekogust, kalastiku koosseisust, tööde iseloomust, mahust, teostamise ajast ja kestusest, hüdrometeoroloogilistest tingimustest tööperioodil. Mõju võib väljenduda nii otseses kalade hukkumises (eriti mari ja vastsed), üldseisundi halvenemises ja sellest tulenevas haiguste levikus, kui ka kaudselt, s.o. koelmute hävimises ja toidubaasi kahanemises, mis toob kaasa sigimispotentsiaali vähenemise ning kasvu pidurdumise. Käesoleval juhul võib tõenäosus kalu kahjustada pinnase ümberpaigaldamisele kaasneva vee hägususe tõusust olla märgatav, kui ei võeta vastavaid leevendusmeetmeid. Kahjustus võib toimuda vahetult tööpiirkondades juhul kui heljumi kontsentratsioon ületab mitmeid kordi looduslikku fooni (Alabaster, Loyd, 1984; TÜ Eesti Mereinstituut, 2003). Tallinna lahes on selleks tahke heljumi kontsentratsiooni piiriks üldiselt võetud 15 mg/l, kuna tavaline looduslik foon kõigub vahemikus 5-10 mg/l. Paljassaare poolsaare rannikumeres ja selle lähistel pole arvestatavaid kalakoelmuid säilinud ning sellest olulist negatiivset mõju kalastikule tekkida ei tohiks, kui suudetakse piirata ka heljumi levikut (perimeeterkontuuriga ja/või heljumiekraaniga). Mereelustiku ja kalastiku seisukohast ei saa olemasolevate andmete põhjal väita, et tehissaar(t)e rajamine tekitaks neile olulist negatiivset mõju (pidades kinni soovitatud leevendusmeetmetest), sest otseselt mõjutatav mereala Paljassaare poolsaare lõunaranniku lähistel ei ole ka praegu mereelustiku ja kalastiku seisukohast olulised Tallinna lahe ökosüsteemis. 8

9 Kasutatud kirjandus G. Alabaster, R. Loyd Vee kvaliteedi kriteeriumid mageveelistele kaladele. Moskva, Ljekgaja ja Pists. Prom., 344 lk. (tõlge vene keelde) TÜ Eesti Mereinstituut Kunda sadama arendamise III etapi keskkonnamõjude hindamine. Koordinaator A. Järvik. Käsikiri TÜ Eesti Mereinstituudi raamatukogus. 1.4 Soovitused (leevendusmeetmed) 1. Kuna tegemist on osa mereala jäädava kadumisega on eelnevalt vaja (enne ehitusloa ja veeerikasutuse loa väljastamist) konkreetseid merepõhjaelustiku uuringuid Paljassaare poolsaare lõunarannikumeres. 2. Tehissaare ehitamise ajaks tuleb konkreetne mereala piirata perimeeterkontuuriga ja/või heljumiekraanidega. 3. Tuleb uurida, kuidas hakkab muutuma lokaalne hüdrodünaamika ja ka mõju jää liikumisele. 4. Sõltuvalt sellest, kui suur tuleb väikesadam, tuleb ka selle riskimõju arvestada. 5. Üldiselt ei ole soovitav hüdrotehniliste tööde teostamine kalade peamisel kudeperioodil aprilli keskpaik-juuni. Seda kindlasti aga juhul, kui ei kasutata eelpoolmainitud leevendusmeetmeid. Viimaste kasutamisel võiks tööde teostamine aastaringselt tulla aga kõne alla. 9

10 Mõned näited heljumiekraanidest. 10

Andmete sisestamine kalanduse infosüsteemi

Andmete sisestamine kalanduse infosüsteemi Tartu Ülikool Eesti Mereinstituut EESTI KALANDUSSEKTORI RIIKLIKU TÖÖKAVA TÄITMINE JA ANALÜÜS, TEADUSVAATLEJATE PAIGUTAMINE EESTI LIPU ALL SÕITVATELE KALALAEVADELE NING TEADUSSOOVITUSTE KOOSTAMINE KALAVARUDE

Rohkem

Microsoft Word - KJmagtöö.doc

Microsoft Word - KJmagtöö.doc TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND ÖKOLOOGIA JA MAATEADUSTE INSTITUUT ZOOLOOGIA OSAKOND HÜDROBIOLOOGIA ÕPPETOOL Kristiina Jürgens LESTA TOITUMINE NING ARVUKUS JA KASVUPARAMEETRID SEOSES SÖÖDAVA

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

1

1 Pärnu jõe loodusala kaitsekorralduskava 2015-2024 Keskkonnaamet 2015 SISUKORD 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ala iseloomustus... 5 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid... 9 1.4. Kaitsekord... 10 1.5. Uuritus...

Rohkem

TÜ Eesti Mereinstituut

TÜ  Eesti Mereinstituut - 1 - Leping nr 4-1.1/13/39 KASSARI LAHE TÖÖNDUSLIKU PUNAVETIKAVARU UURINGUD LEPING nr. 4-1.1/13/39 Aruanne T. Paalme Lepingu vastutav täitja TALLINN 2013 - 2 - Leping nr 4-1.1/13/39 SISUKORD SISSEJUHATUS

Rohkem

Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia

Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 Kinnitatud MTÜ Hiiukala üldkoosoleku otsusega 20. jaanuaril 2016 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 4 1.1. Strateegia lühikokkuvõte... 4 2. Hetkeolukorra analüüs...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

Microsoft Word - Operatiivseire 2011.doc

Microsoft Word - Operatiivseire 2011.doc TÜ Eesti Mereinstituut RANNIKUMERE OPERATIIVSEIRE 2011 ARUANNE Leping: 4-1.1/123 Lepingu lõpptähtaeg: 1.02.2012 Tellija: EV Keskkonnaministeerium G. Martin Lepingu vastutav täitja TALLINN 2012 SISUKORD

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

1 TÜ Eesti Mereinstituut TALLINNA LAHES PIRITA TEE ÄÄRSES PIIRKONNAS VETIKATE KASVU VÕIMALDAVATE KASVUTINGIMUSTE MÄÄRATLEMINE JA KASVU SOODUSTAVATE TI

1 TÜ Eesti Mereinstituut TALLINNA LAHES PIRITA TEE ÄÄRSES PIIRKONNAS VETIKATE KASVU VÕIMALDAVATE KASVUTINGIMUSTE MÄÄRATLEMINE JA KASVU SOODUSTAVATE TI 1 TÜ Eesti Mereinstituut TALLINNA LAHES PIRITA TEE ÄÄRSES PIIRKONNAS VETIKATE KASVU VÕIMALDAVATE KASVUTINGIMUSTE MÄÄRATLEMINE JA KASVU SOODUSTAVATE TINGIMUSTE HINDAMISE METOODIKA KOOSTAMINE Leping nr 4-1/16/83

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ojaveer 2018 Biosfääri päev

Microsoft PowerPoint - Ojaveer 2018 Biosfääri päev Minevikust tulevikku: Läänemere kliimamuutused, võõrliigid ja kalandus Henn Ojaveer Biosfääripäev, Kuressaare, 27. märts 2018 Juttu tuleb: Hüdrokliimast Võõrliikidest Läänemere põhilistest töönduskaladest

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc 5a. Magevee juurdevool ja veevahetus ääremeredes 5.1. Aurumine ja sademed, magevee voog atmosfäärist Läänemeres on sademed ja aurumine ligikaudu tasakaalus. Läbi viidud täpsemad arvutused, arvestades ka

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 VEE KVALITEET Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks Water quality Guidance on marine

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

suojeluvihko_EST.indd

suojeluvihko_EST.indd LÄÄNEMERE KAITSE Mida saan teha mina? BALTIC SEA COMMUNICATION NETWORK OF FINLAND Läänemere olukord on kehv Ulatuslikud sinivetikate õitsengud, adru vohamine kallastel ning limaga kattunud kalavõrgud on

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond strateegia avaseminaril 30

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond strateegia avaseminaril 30 September 2011 Nr: 33 Elektrooniline kuukiri Projektitaotluste IV voor 2011nda aasta neljanda vooru projektitaotlused tuleb esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 31.10.2011 Taotlusi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

8. klass Õppeaine: GEOGRAAFIA ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Õpilane Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ette

8. klass Õppeaine: GEOGRAAFIA ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Õpilane Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ette ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ettekujutuse, mis tegurid mõjutavad kliima kujunemist ühes või teises maailma piirkonnas, ülevaate põhi- ja vahekliimavöötmetest ning

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

Tallinna Reaalkool Ainekavad III kooliaste loodusained geograafia 8. klass Loodusvööndite geograafia Loodusvööndid Looduskomponentide seosed Kliima, m

Tallinna Reaalkool Ainekavad III kooliaste loodusained geograafia 8. klass Loodusvööndite geograafia Loodusvööndid Looduskomponentide seosed Kliima, m Ainekavad III kooliaste loodusained geograafia 8. klass Loodusvööndite geograafia Loodusvööndid Looduskomponentide seosed Kliima, mullad, taimkate, loomastik, veestik, pinnamood- vastastikused seosed.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 14.5.2014 COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98,

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Folie 1

Folie 1 Mäletsejalised: pole probleem. Küsimus on pigem selles, kas ratsioonis on suure proteiinisisaldusega söötasid (nagu sojakook) üldse vaja kasutada. Lindude söötmine on keerulisem kui sigade söötmine. Lindude

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Radar hüdrometeoroloogilises seires Tanel Voormansik Riigi Ilmateenistus / Radarmeteoroloogia peaspetsialist 09.11.2017 Ettekande kava Radari tööpõhimõtted Rahvusvaheline koostöö Andmete kvaliteet Radariandmetest

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut Direktor Administratsioon Teadusnõukogu Direktor: prof. Toomas Saat Töötajaid: 132 Peamaja: Mäealuse 14, Tallinn Merebioloogia Georg Martin, PhD Töötajaid: 41 Merebioloogia

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem