untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "untitled"

Väljavõte

1 SPORDITREENINGU PLANEERIMISE TASEMED ANTS NURMEKIVI Treeningu planeerimise eesmärk on võimalikult otstarbekalt ja efektiivselt viia sportlase töövõime vajalikuks ajaks uuele, kõrgemale tasemele. Planeerimise aluseks on võistluskalender ja sportliku vormi arengu seaduspärasused. Võistluskalender määrab, mis ajaks on vaja saavutada tippvorm. Sportliku vormi arengu seaduspärasused aga määravad treeningu tehnoloogia, st tegevuse, kuidas tippvormi saavutada. PLANEERIMIST MÕJUTAVAD TEGURID Planeerimise seisukohalt eristatakse sportliku vormi kolme põhilist faasi: 1) saavutamine, mis sisaldab endas eelduste loomist baastreeningut ja vahetut saavutamist spetsiaaltreeningut 2) säilitamine, mille all mõistetakse optimaalse valmisoleku seisundi hoidmist ning selle baasil tippvormi saavutamist 3) ajutine langus, mis on tingitud vajadusest taastada nii närvienergia varud kui ka organismi üldine energeetiline potentsiaal. Sportliku vormi saavutamise eelduste loomine ja vahetu saavutamine toimub ettevalmis taval perioodil, säilitamine ja tippvormi kätte võitmine on võistlusperioodi põhiline ülesanne, ajutine langus aga planeeritakse üleminekuperioodile. Treeningu planeerimisel lähtutakse planeerimise kaheksast tasemest: 1 harjutus 2 harjutuste seeria 3 treeningtund 4 treeningpäev 5 treeningnädal või mikrotsükkel 6 treeningkuu või mesotsükkel 7 treeningaasta või makrotsükkel 8 mitmeaastane treening. Treeningu planeerimise algelemendid on harjutus, harjutuste seeria, treeningtund ja treeningpäev. Treeningu planeerimise struktuursed elemendid on mikro-, meso- ja makrotsükkel ning mitmeaastane treening. 153

2 SPORDIPEDAGOOGIKA Neli esimest taset moodustavad planeerimise algelemendid, mis on nelja järgmise struk tuurse taseme alus. Planeerimise algelementide iseärasuste tundmine aitab kaasa nende otstarbekamale kasutamisele erinevate struktuuritasemete ülesehitusel. Konk reetse treeningu planeerimist alustatakse planeerimise kõrgematest tasemetest, st mitmeaastasest treeningust ja treeningu makrotsüklist. Treeningu planeerimise I reegel on see peab jääma paindlikuks. Paindlikkust on eriti vaja siis, kui tekivad takistused ja tagasilöögid. II reegel igaühel peab olema individuaalne treeninguplaan. Sest igaühel on temale iseloomulik piiratud kogus adap tat sioonienergiat. Järelikult peab ta oskama tunnetada tasakaalu kõigi oma tegevuste ja olemasoleva adaptatsioonireservi vahel ning seda treeningu planee rimisel arvestama. Planeerimisel eristatakse kolme tähtsat suunda: 1) elustiili juhtimist (karjäär, finantsid, pereelu, väärtushinnangud) 2) toetavat teaduslikku juhtimist (regulaarsed meditsiinilised, pedagoogilised, psühholoogilised jt testid, treeningu monitooring jne) 3) võimekuse juhtimist (treeningu planeerimine ja programmeerimine, treeningu metodoloogia ja metoodika). Treeningu planeerimisel on kesksel kohal võimekuse juhtimine, kuid seejuures on vaja kasutada taustajõudude ja arvestada sportlase elustiili mõjusid. MITMEAASTANE TREENING Mitmeaastasel ehk perspektiivsel planeerimisel on oluline silmas pidada optimaalset tippsaavutuste iga ning vastavalt sellele alustada spetsiaaltreeninguga. Mitmeaastase treeningu plaanis peaks kajastuma: sportlase tulemuste või saavutuste dünaamika aastate kaupa peamised kehalise, tehnilise, taktikalise ja psühholoogilise ettevalmistuse ülesanded igal aastal põhiliste treeninguvahendite mahtude ja intensiivsuste dünaamika kontrollharjutuste ja testide tulemuste dünaamika. Treeningu perspektiivplaanis fikseeritakse kõigi sportlase ettevalmistuslike külgede ülesanded aastate kaupa, mis toetudes planeeritud koormuste dünaamikale tagaksid kavandatud kontrolltestide ja võistlustulemuste dünaamika igaks aastaks. Mitmeaastase treeningu planeerimisel kasutatakse kõige sagedamini nelja-aastast tsüklit, kuid selle pikkus võib tippspordis olla kaheksa aastat. Et saavutada neljandal aastal parimaid tulemusi, võib kasutada treeningukoormuste dünaamika erinevaid variante. I variant järk-järguline koormuse mahu ja intensiivsuse tõstmine aastate kaupa. II variant stabiilse koormuse intensiivsuse tõusu juures langetatakse koormuse mahtu neljandal aastal. III variant mahu ja intensiivsuse lainekujuline dünaamika, kusjuures mõlemat suurendatakse tsükli teisel ja viimasel aastal. I variant sobib noortele sportlastele, kes valmistuvad esimesteks tippvõistlusteks, II variant kogenud sportlastele, III varianti võivad edukalt kasutada kogenud veteranid. Kõiki kolme varianti võib vaadelda kui mitmeaastase treeningu (10 12 aastat) faase, mida alustatakse sportliku täiustamise etapist. 154 SPORDI ÜLDAINED II TASE

3 AASTATREENING VÕI MAKROTSÜKKEL Makrotsükkel on täielik treeningutsükkel, mis koosneb ettevalmistus-, võistlus- ja üleminekuperioodist. Makrotsükli pikkus võib olla üks aasta, kuid aastas võib olla ka kaks või kolm makrotsüklit. Olenevalt makrotsüklite ja tippvormi saavutamise planeerimise arvust räägitakse ühe-, kahe- või kolmetipulisest planeerimisest. Makrotsükli põhimõtet selgitab joonis. Makrotsükkel Perioodid Ettevalmistav Võistlus- Ülemineku- Etapid Baas- Spetsiaal- Võistluseelne Põhivõistlus- Ülemineku- Mikrotsüklid Kahe- või kolmetipulise planeerimise puhul korduvad vastavad perioodid või etapid aastas kaks või kolm korda ning on loomulikult oma kestuselt lühemad. Makrotsükli planeerimisel lähtutakse järgmisest loogilisest järgnevusest: tulemuste juurdekasvu suurus põhidistantsil ja kõrvaldistantsidel spetsiaalse töövõime dünaamika põhi- ja tippvõistluse ajaks põhilised treeninguvahendid ja -meetodid, mis kindlustavad spetsiaaltöövõime optimaalse dünaamika abistavad treeninguvahendid kõikide vahendite jaotus aastatsüklis ja etappidel (treeningu struktuur), kasutades nii põhimõttelisi kui ka konkreetseid, arvulisi mudeleid taastumisvahendite kasutamine (etappide kaupa) treeningu efektiivsuse hindamise kriteeriumid (testimise süsteem) treeningprotsessi kindlustamise süsteem (materiaalne külg, meditsiiniline kind lus tus, treeninglaagrid jne). Oluline on arvestada sportlase individuaalseid iseärasusi kas on tegemist nn kiirus- või vastupidavustüüpi sportlasega, kui kiiresti saavutatakse tippvorm, millised on tippvormi säilitamise võimalused. Makrotsükli planeerimisel peab välja töötama vastava treening- ja võistlustegevuse prog rammi, mis kindlustab konkreetse tulemuse võistlusperioodil. Kõik ettevalmistuse etapid ja liigid viiakse otsesesse seosesse lõppeesmärgi sportliku tule musega. Seega nõuab makrotsükli planeerimine spordimeisterlikkuse saavutamise seaduspärasuste head tundmist. Eelnev kinnitab vajadust arvestada makrotsüklit kui treeningu ülesehituse põhivormi, mille vajadustele allutatakse meso- ja mikrotsükli planeerimine. Makrotsükkel on täielik treeningtsükkel, mille kõik perioodid ja etapid on põhivõistluste jooksul otseses seoses konkreetsete planeeritavate tulemustega. MESOTSÜKKEL EHK ETAPP Makrotsükkel jaguneb väiksemateks struktuuriühikuteks: mesotsükliteks ehk etappideks, mis kestavad tavaliselt 3 6 nädalat. Väga levinud on neljanädalane mesotsükkel. Selle rütmiks on 3:1, st kolm nädalat tõstetakse järk-järgult koormust ja neljas nädal on taastava iseloomuga. Viimase koormus on 50 60% maksimaalse nädala koormusest. Sellega tagatakse organismi kohanemisprotsesside efektiivne kulge mine. Taastava nädala või mikrotsükli lõpus viiakse läbi testimine, et veen- 155

4 SPORDIPEDAGOOGIKA duda etapi käigus saavutatud töövõime nihete ulatuses ja suunas. Igal etapil on konkreetne ülesanne nii võidakse ühel etapil enam rõhutada aeroobse töövõime arendamist, teisel lihasjõu suurendamist jne. Seejuures tuleb arvestada sellega, et ei oleks jäiku piire etappide vahel, vaid et rõhutatud etapi sees toimuks mõningane ettevalmistus järgmiseks etapiks ja rõhutatud etapi järel püütaks väiksema mahuga säilitada saavutatud nihkeid. Etapi planeerimisel määratakse: põhilised ülesanded treeningumeetodid ja -vahendid mahu ja intensiivsuse näitajad taastumisvahendite kasutamine mikrotsüklite ülesehitus ja vaheldumise iseärasused. Treeningu mesotsükkel on vahend erineva sisu ja koormusega mikrotsüklite otstar be kaks reastamiseks, et moodustuks terviklik treeninguetapp üldstrateegiast tuleneva konk reetse ülesande lahendamiseks. Mesotsükkel aitab juhtida erinevates mikrotsüklites treenitava efekti summeerumist. Sõltuvalt eesmärgist eristatakse sissejuhatavat, baas-, kontroll-, võistlus- ja taastavat mesotsüklit. Naissportlaste treeningu mesotsüklite üles ehitusel peab arvestama menstruaaltsükli kulgemisega. Kõrgeimad töövõime tasemed on iseloomulikud ovulatsiooni- ja menstruatsiooni järgsele faasile, madalai mad menstruatsiooni ja ovulatsiooni faasile. Mesotsükkel on vahend erinevate mikrotsüklite treeniva efekti summeerimiseks ja taastumise optimeerimiseks, treeningurütmi saavutamiseks. MIKROTSÜKKEL Mikrotsükliks nimetatakse üksteisele järgnevaid mitmepäevaseid treeningukoormusi, mis tagavad antud etapi ülesannete kompleksse lahendamise. Mikrotsükkel määrab koormuse ja taastumise otstarbeka vaheldumise, koormuse lainelisuse. Kõige tüüpili se maks mikrotsükli pikkuseks on üks nädal, kuid see võib kesta ka 3 14 päeva. Eristatakse treening- ja võistlusperioodi mikrotsükleid. Treeningu mikrotsüklite põhi tüübid on: 1) sissejuhatav mahu ja intensiivsuse järk-järguline tõstmine 2) arendav suur maht ja keskmine intensiivsus 3) koormuslöök maksimaalne maht ja intensiivsus 4) stabiliseeriv kõrge intensiivsus, väike maht. Mikrotsükli ülesehitus peab tagama antud etapi ülesannete lahendamise koos koormuse ja taastumise otstarbeka vaheldumise ja koormuse lainelisusega. Võistluste mikrotsüklid on: 1) kontrolliv-ettevalmistav võisteldakse ilma koormust alandamata 2) t ähtsamate võistluste mikrotsükkel peab tagama optimaalse valmisoleku. Teatud kindla suunitlusega treeningtunnid korduvad mikrotsüklis tavaliselt kaks või kolm korda. See kordumine sõltub treeningu tüübist ja arendatavatest võimetest: iga päev võib arendada aeroobset vastupidavust, painduvust, väikeste lihasrühmade jõudu üle päeva võib arendada suurte lihasrühmade jõudu kaks korda nädalas võib kasutada submaksimaalse ning maksimaalse intensiivsusega vastupidavus-, jõu- ja kiirusharjutusi 156 SPORDI ÜLDAINED II TASE

5 kaks kuni kolm korda nädalas võib kasutada hüppeharjutusi (näiteks sammhüppeid jt) ja harjutusi raskendatud tingimustes. Võistlusperioodil võiks mikrotsüklid sisaldada võistlustingimusi modelleerivaid olu kordi. Näiteks, kui on vaja kaks või enam päeva järjest võistelda, võiks seda silmas pidada mikrotsükli ülesehitusel. Mikrotsüklite ülesehitusel arvestatakse erinevate kehaliste võimete taastumise erinevat aega ja võistlusstartide eripära. Üldreeglina tuleb mikrotsüklite ülesehitusel arvestada töövõime erinevate komponentide taastumise erinevat aega ehk heterokronismi. Tugeva kiirustreeningu järel taastuvad esmalt aeroobsed võimed, seejärel anaeroobsed ja viimaks kiirusvõimed. Suure koormusega anaeroobse treeningu järel on töövõime taastum ise järjekord järgmine: aeroobne võimekus, kiirusomadused, anaeroobne võimekus. Järelikult on otstarbekas tugeva treeningu järel suunata treening selle võime arendamisele, mis on taastunud. Kasutades kahte tugevat erisuunalist koormust (näiteks aeroobset ja anae roobset) järjest, taastub kõige hiljem viimasel tugeval treeningul pärsitud funktsioon (antud juhul anaeroobne võimekus). Toime poolest sportlase organismile võivad mikrotsüklid olla: mittemõjuvad, väikese koormusega, koormavad, ammendavad ja kurnavad. TREENINGPÄEV Kaasaegsele tipptasemel treeningule on iseloomulik kahekordne treening päevas. Üksikutel treeninguetappidel võib päevas ka sagedamini treenida. Erinevad füsioloogilised ja psühholoogilised protsessid saavutavad sportlike tulemuste seisukohalt teatud ajal ööpäevas soodsamad faasid. Treening või võistlus, mis toimub mitu tundi enne või pärast tippfaasi, on väiksema efektiivsusega. Otsustavaks mõjutajaks on siin ööpäevased rütmid eksogeensed ja endogeensed. Eksogeenseid rütme mõjutavad välised tegurid valgus, temperatuur, toidukordade tüüp ja ajastamine, sotsiaalne ja kehaline aktiivsus. Endogeensed rütmid tähendavad organismi sisemist kella. Treeningpäeva planeerimist mõjustavad eksogeensed ja endogeensed ööpäevased rütmid ja nendest tingitud kõrgenenud töövõime perioodid. Sportlase kõige tähtsamad võimekust mõjustavad rütmid on une ja ärkamise tsükkel ja keha temperatuurikõvera tsükkel (viimase tipp on kella ajal, madalaim 6.00 ajal). Enamik võimekuse näitajaid kõigub päeva jooksul loomulikult tihedas seoses keha temperatuurikõveraga. Näiteks enamik väljas joostud maailmarekordeid on saavutatud pärast kella õhtul. Kui aga võistlused on hommikul, tuleb vastavalt kohandada ka uneaega. Ööpäevast rütmi mõjustab ka see, kas ollakse nn hommiku- või õhtutüüp. Ööune vähe sus või häirumine halvendab töövõimet. Seejuures mõjutab une vähesus rohkem keeruka koordinatsiooniga ja pikaaegset pingutust nõudvaid spordialasid. Päevarütmi häirumine võib sõltuda ajavööndi ületamisest. Muutused on väga individuaalsed, mõnest päevast nädalateni. Eriti selgelt ilmneb see siis, kui ületatakse kuus ajavööndit. Ida poole liikumine on päevarütmi seisukohalt ohtlikum, kuna päeva pikkuse lühendamine on inimesele raskem kui selle piken damine. Eelnevast lähtudes on optimaalsed treeninguajad päevas hommikupoolikul kella ja õhtupoolikul kella vahel, sest neil aegadel on inimese organismile iseloo mu lik kõrgenenud töövõime. Kui tippvõistlus toimub hommikupoolikul, tuleb ka piisav hulk põhitreeninguid teha hommikupoolikul, et harjutada ennast sel ajal maksimaalselt mobiliseerima. 157

6 SPORDIPEDAGOOGIKA TREENINGTUND See on põhiline treeningu organisatsiooniline vorm. Treeningtunni toime sõltub kasutatud koormuste spetsiifikast, erineva toimega harjutuste vahekorrast, nende kogu mahust, intensiivsusest. Treeningtund kestab tavaliselt 1 3 tundi. Reeglina on tunnil kolm osa: ettevalmistav, põhi- ja lõpetav osa. Ettevalmistava osa ülesandeks on soojendus, mille käigus häälestutakse liigutuslikult, psüühiliselt ja pedagoogiliselt eelseisvaks tegevuseks. Treeningu põhiosa planeerimisel pööratakse tähelepanu kasuta tavate harjutuste optimaalsele järjestusele: tehnikaharjutused, kiirusharjutused, kiirus liku vastupidavuse harjutused, jõuharjutused, vastupidavusharjutused. Treeningtunni lõpetavat osa ei tohi mingil juhul unustada ega ära jätta. Selle osa üles anded on pinge mahavõtmine, positiivsete emotsioonide loomine, lõdvestus, hinnang tehtule. Treeningtund on põhiline treeningu organisatsiooniline vorm, mille ajal lahendatakse kas valikulisi või kompleksseid treeningu ees seisvaid ülesandeid. Vahendite ja meetodite suunitluselt jagunevad treeningtunnid valikulisteks ja kompleksseteks. Valikulistel treeningutel on kogu tegevus suunatud peamiselt ühe üles ande lahendamisele, komplekssetel aga mitme ülesande lahendamisele. Sõltuvalt püstitatud ülesandest eristatakse järgmisi treeningtunni tüüpe: õpetav, arendav, õppe-, treeniv, taastav, modelleeriv ja kontrolltreeningtund. Treeningtundide tegemisel kasutatakse järgmisi organisatsioonilisi vorme: individuaalne grupiviisiline frontaalne vaba (statsionaarne ja ringtreeningu vorm). HARJUTUSTE SEERIA Sageli kasutatakse vastupidavustreeningus harjutusi seeriates. Tüüpiline harjutuste seeria näide on intervalltreening, mille toime sõltub: 1) lõigu pikkusest 2) lõigu kiirusest 3) lõikude arvust 4) puhkepausi pikkusest 5) tegevusest puhkepausi ajal. Ka jõutreeningus kasutatakse harjutusi seeriates. Jõutreeningu toime sõltub lihastöö režiimist, harjutuste valikust, harjutuste järgnevusest, vastupanu suurusest, koormuste mahust, puhkepauside pikkusest, harjutuste sooritamise kiirusest, sagedusest nädalas. Harjutuste seeria efektiivseks sooritamiseks on vaja täpselt jälgida kõiki komponente, millest sõltub seeria toime. Muutes üht või teist komponenti, muutub ka harjutuste seeria toime. Intervall- ja kordustreeningu põhireegleid on korraga ei muudeta mitut komponenti. Lõigutreeningus võivad seeriad olla: ühtlased, tõusvad, langevad, püramiidseeriad jt. Jõutreeningus kasutatakse lisaks tavalistele super-, tri- ja gigantseeriaid. 158 SPORDI ÜLDAINED II TASE

7 HARJUTUS Treeningu planeerimise kõige väiksemaks ühikuks on kehaline harjutus. Harjutuste valik sõltub treeningu eesmärgist, sportlase vanusest, kvalifikatsioonist, ettevalmistuse etapist, mitmeaastase treeningu etapist, harjutuse treenivast potentsiaalist, tree nin gutingimustest, vahendite olemasolust, motivatsioonist jne. Üksikute treeningharjutuste valikul tuleb lähtuda konkreetsest treenivast toimest ja selle treeniva potentsiaali järk-järgulisest kasvust. Viimane peab aga olema vastavuses organismi kohanemisvõimega. Eriliselt peaks rõhu tama, et tugeva treeniva potentsiaaliga harjutusi ei tohiks kasutada ilma vastava ettevalmistuseta ning liiga vara (forsseeritud treening). NOORSPORTLASTE TREENINGU PLANEERIMISE ISEÄRASUSED Noorsportlaste mitmeaastase sportliku treeningu ratsionaalsel ülesehitusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 1) optimaalsetest vanuselistest piiridest, mille vältel tavaliselt saavutatakse maksimaal sed tulemused valitud alal 2) süstemaatilise ettevalmistuse kestusest planeeritud tulemuste saavutamiseks 3) eelistatud treeningu suunast igal mitmeaastase ettevalmistuse etapil 4) kronoloogilisest vanusest, millal alustati treeningut, ja bioloogilisest vanusest, millal alustati spetsiaaltreeningut 5) sportlase individuaalsetest iseärasustest ja tema meisterlikkuse juurdekasvu tempost. Tervikuna võib sportliku ettevalmistuse protsessi algajast kuni tippsportlaseni vaadelda järjestikuste staadiumitena, mis on seotud sportlaste vanuseliste ja kvalifikat siooni taseme näitajatega ning mitmeaastase ettevalmistuse üksikute etappidega. Etapid Eelnev ettevalmistus Esialgne spetsialiseerumine Süvendatud spetsialiseerumine Sportlik täiustamine Tipptulemuste saavutamine Tulemuste ja treenituse säilitamine Treeninguaasta Staadiumid Baasettevalmistus Individuaalsete võimaluste maksimaalne realiseerimine Sportlik pikaealisus Noorsportlaste mitmeaastane treening- ja võistlusprotsess ehitatakse üles järgmiste metoodiliste seisukohtade alusel. Noorsportlaste mitmeaastast treening- ja võistlusprotsessi tuleb käsitleda süsteemsena, mis tagab piisava arengu kõikides vanuseastmetes ja tipptulemuste saavutamise optimaalses vanuses. 1. Ühtne pedagoogiline süsteem, mis kindlustaks ettevalmistuse ülesannete, vahendite, meetodite ja organisatsiooniliste vormide ratsionaalse järgnevuse kõikides vanusegruppides ja parimad tulemused optimaalses eas. 2. Sportlase ettevalmistuse erinevate külgede optimaalne suhe mitmeaastase treeningu protsessis. 3. Pidev üldise ja spetsiaalse ettevalmistuse vahendite mahu kasv, kusjuures koos meisterlikkuse tõusuga suureneb spetsiaalse ettevalmistuse osakaal ja väheneb üldise ettevalmistuse osakaal. 159

8 SPORDIPEDAGOOGIKA 4. Järk-järguline treeningu- ja võistluskoormuste mahu ja intensiivsuse tõus. Iga järgmist treeningaastat alustatakse ja lõpetatakse kõrgemalt tasemelt võrreldes eelneva aastaga. 5. Igal ettevalmistuse etapil peavad treeningu- ja võistluskoormused vastama sportlase bioloogilisele vanusele ja individuaalsetele võimalustele. 6. Kõigi kehaliste võimete arendamine mitmeaastase treeningu kõikidel etappidel ja üksikute võimete eelisarendamine vanuseperioodidel, mil on selleks parimad võimalused (nn sensitiivsed perioodid). 7. Tagatakse kasvava organismi harmoonilise areng, tugev tervis, mitmekülgne kehaline, tehniline, taktikaline, psühholoogiline ettevalmistus. TREENINGUPÄEVIK, TREENINGU ARVELDUS JA ANALÜÜS Sportlase, aga ka treeneri treeningupäevik on hädavajalik, kui tahetakse treeningut detailselt analüüsida ja planeerida. Ühtlasi on treeningupäevik sportlase ja treeneri loomingulise koostöö alus. Sportlase treeningupäevikus peaksid sisalduma järgmised põhilised andmed: Lühiandmed sportlase isiku kohta, samuti aadress ja telefoninumber. Sportlike tulemuste ja kontrollharjutuste näitajate dünaamika aastate kaupa. Treeningu eesmärgid ja ülesanded aastaks, perioodideks, etappideks. Põhilised võistlused. Treeningtundide sisu võimalikult detailne kirjeldus, tuues ära pulsisagedused, kilometraažid, tonnid, seeriad, korduste arvud jne. Efektiivne treeningu juhtimine ei ole võimalik ilma treeningupäeviku, treeningu kokkuvõtete ja analüüsita, st ilma objektiivse tagasisideta. Enesetunde andmed enne ja pärast treeningut, andmed une, pulsi, kehakaalu, toitumise, haiguste, vigastuste, taastumisprotseduuride jne kohta. Töö- ja õppetöö koormuse hinnangud, treeningukoormuse summaarne hinnang, taastumise hinnang (ortostaatiline proov). Võistluste ja võistlusstartide tulemused ning nende kirjeldus. Detailne treeningupäevik, regulaarsed treeningu kokkuvõtted ja analüüs aitavad muuta treeningprotsessi juhitavaks ja võimaldavad suurema tõenäosusega saavutada kõrgeid tulemusi planeeritud ajal. Kordamisküsimused: 1. Eristage treeningu planeerimise algelemendid ja struktuursed tasemed. 2. Kuidas mõista paindlikkust treeningute planeerimisel? 3. Miks on vaja koormuse rütmitamist mesotsüklis? 4. Millised rütmid mõjutavad treeningpäeva planeerimist? 5. Millised on noorsportlaste mitmeaastase treeningu planeerimisele omased etapid ja staadiumid? 160 SPORDI ÜLDAINED II TASE

Tallinna Reaalkool Eesti noorte naiskolmikhüppajate kehaliste võimete analüüs Uurimistöö Laura Johanna Mettis 11.c klass Juhendaja Katrin Kuusk Tallin

Tallinna Reaalkool Eesti noorte naiskolmikhüppajate kehaliste võimete analüüs Uurimistöö Laura Johanna Mettis 11.c klass Juhendaja Katrin Kuusk Tallin Tallinna Reaalkool Eesti noorte naiskolmikhüppajate kehaliste võimete analüüs Uurimistöö Laura Johanna Mettis 11.c klass Juhendaja Katrin Kuusk Tallinn 2014 Sisukord Sissejuhatus... 5 1. Ülevaade kolmikhüppest...

Rohkem

Treenerite Tasemekoolituse Õppekava (Med

Treenerite Tasemekoolituse Õppekava (Med TREENERITE TASEMEKOOLITUSE ÕPPEKAVA TREENER, tase 5 (kuni 20.11.2013 III tase) BIOMEDITSIIN - TASE 5 Eesmärgid 1. Treener on võimeline terviklikku treeninguprotsessi planeerima 2. Treener tunneb oma spordiala

Rohkem

untitled

untitled ÕPETAMINE JA ÕPPIMINE TREENINGPROTSESSIS JAAN LOKO Pedagoogiline, sh ka sporditreeneri tegevus, eeldab oma ala sügavat tundmist. Enne pedagoogilise töö (õpetamine) planeerimist tuleb täpselt ette kujutada,

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

Judotreeneri koolitus, I, II, III aste

Judotreeneri koolitus, I, II, III aste JUDOTREENERITE TASEMEKOOLITUSE ÕPPEKAVA EKR 3 tase EKR 3 taseme aineprogramm Kuulajad: Abitreenerid, kes omavad judo 1. kyu-d või 2. kyu-d (mis on kinnitatud DAN-kolleegiumi poolt). Eesmärgid: Maht 30

Rohkem

IAAF Youth Chief Coach Academy IAAFi noortekoondise peatreenerite kursus Mainz, Saksamaa

IAAF Youth Chief Coach Academy IAAFi noortekoondise peatreenerite kursus Mainz, Saksamaa IAAF Youth Chief Coach Academy IAAFi noortekoondise peatreenerite kursus Mainz, Saksamaa 27.08.-01.09.2017 Eksam I osa 1. Home study pack. Kodune ülesanne enne k u r s u s e a l g u s t e n e s e a n

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Kehakultuuriteaduskond Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Liisi Sokman Jõu ja vastupidavuse paralleelse arendamise efektiivsus töövõime arengust lähtudes Magistritöö füsioteraapia

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja

TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja spordi õppekava Juhendaja: PhD P. Päll Tartu 2014 SISUKORD

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

(Microsoft Word - Uuringu kokkuv\365te Noorsportlaste tervisekontroll 0.06 mai14.doc)

(Microsoft Word - Uuringu kokkuv\365te Noorsportlaste tervisekontroll 0.06 mai14.doc) Spordimeditsiini Sihtasutus Eesti Spordimeditsiini klaster SportEST Noorsportlaste tervisekontrolli uuring Koostajad: dr Krista Veevo dr Stela Kilk Juhendaja: dr Leena Annus Tallinn 2014 Sisukord 1. SISSEJUHATUS...

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

III_TASE-cs2.indd

III_TASE-cs2.indd TOIDULISANDID JA SPORTLASTE ERIVAJADUSED Vahur Ööpik TOIDULISANDID Sportlastele orienteeritud toidulisandite valik on äärmiselt lai ja nende koostis on väga mitmekesine. Seetõttu toidulisandite üldtunnustatud

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc Sobitusahelate projekteerimine Vaatleme 3 erinevat meetodit: koondparameetitega elementidel sobitamine häälestusribaga sobitamine veerandlainelõiguga sobitamine Sobitust võib vaadelda koormustakistuse

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Naised. Treening

Naised. Treening Töövõime muutused menstruaaltsükli erinevates faasides Sille Vaiksaar Mehed vs naised Lihasjõud on kuni 12. eluaastani nii poistel kui tüdrukutel võrdne. Naistel on meestega võrreldes vähem jõudu ja madalam

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem