Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal"

Väljavõte

1

2

3 Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah' osariik, Ameerika Ühendriigid

4 Ootame teie kommentaare ja parandusi. Palume need saata järgmisele aadressile: Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services 50 E North Temple Street Salt Lake City, UT USA E-post: Palume kirja panna täisnimi, aadress, kogudus ja vai. Omapoolseid märkusi kirjutades ärge unustage märkida käsiraamatu pealkirja. Neid materjale võib kopeerida isiklikuks kasutamiseks mittekaubanduslikul eesmärgil (kaasa arvatud kasutamiseks seoses nende kutsega Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus). Muul otstarbel kasutamiseks taotlege palun luba aadressil permissions.lds.org by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Trükitud Ameerika Ühendriikides Versioon 2, 9/18 Ingliskeelse originaali heakskiit: 1/16 Tõlke heakskiit: 1/16 Originaali pealkiri Doctrinal Mastery Doctrine and Covenants and Church History Teacher Material Estonian

5 Sisukord Juhised õpetajatele V Vaimsete teadmiste omandamine, 1. osa Vaimsete teadmiste omandamine, 2. osa Vaimsete teadmiste omandamine, 3. osa Vaimsete teadmiste omandamine, 4. osa Jumalus, 1. osa Jumalus, 2. osa Päästmisplaan, 1. osa Päästmisplaan, 2. osa Päästmisplaan, 3. osa Jeesuse Kristuse lepitus, 1. osa Jeesuse Kristuse lepitus, 2. osa Jeesuse Kristuse lepitus, 3. osa Taastamine, 1. osa Taastamine, 2. osa Taastamine, 3. osa Prohvetid ja ilmutus, 1. osa Prohvetid ja ilmutus, 2. osa Prohvetid ja ilmutus, 3. osa Preesterlus ja preesterluse võtmed, 1. osa Preesterlus ja preesterluse võtmed, 2. osa Preesterlus ja preesterluse võtmed, 3. osa Preesterlus ja preesterluse võtmed, 4. osa Talitused ja lepingud, 1. osa Talitused ja lepingud, 2. osa Abielu ja perekond, 1. osa Abielu ja perekond, 2. osa Abielu ja perekond, 3. osa Käsud, 1. osa Käsud, 2. osa Käsud, 3. osa Kuldõpetuse õpitud osade kordamine Lisa: Soovituslik Õpetuse ja Lepingute kuldõpetuse õppekava

6

7 Juhised õpetajatele Seminaride ja Usuinstituutide eesmärk ütleb: Me õpetame õpilastele evangeeliumi õpetusi ja põhimõtteid pühakirjadest ja prohvetite sõnadest. (Gospel Teaching and Learning: A Handbook for Teachers and Leaders in Seminaries and Institutes of Religion, 2012, lk x) Seminaris saavutatakse seda peamiselt pühakirjade järjestikuse uurimise kaudu, järgides raamatute ja salmide või pühakirjaraamatute loomulikku järjestust algusest lõpuni. Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud, et see on esimene ja põhiline viis elava vee saamiseks (A Reservoir of Living Water. KHS-i küünlavalgusõhtu noortele täiskasvanutele, 4. veebr 2007, lk 3. lds.org/media-library). Teine viis, kuidas me aitame õpilastel mõista Jeesuse Kristuse õpetust, uskuda seda ja elada selle järgi, on kuldõpetus. Kuldõpetus on lisamaterjal pühakirjade järjestikku õppimisele, mis annab õpilastele võimaluse uurida Jeesuse Kristuse evangeeliumi teemade kaupa. Järjestikku pühakirjade uurimine ja kuldõpetus on eraldi ja teineteisest selgesti eristatavad, kuid üksteist täiendavad tegevused. Mõlemad on tähtsad õpilase seminarikogemuse osad. Järjestikku pühakirjade õpetamise kaudu uurivad õpilased ja õpetajad evangeeliumi õpetust ja põhimõtteid nii, nagu need ilmnevad ja neid kujutatakse pühakirjatekstis. Kuldõpetuse kaudu uurivad õpetajad ja õpilased evangeeliumi õpetust teema kaupa, kasutades mitut pühakirjakohta, mis aitavad neid tõdesid õpetada. Juhataja Boyd K. Packer ( ) Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist õpetas, miks selline õpetuse uurimismeetod on samuti kasulik: Evangeeliumi üksikõpetusi ei selgitata täielikult ühes kirjakohas ega esitleta korrapäraselt või järjestikku. Need tuleb siit ja sealt leitud tükikestest kokku panna. Mõnikord võib need leida suurte osadena, kuid enamasti leiab neid väikeste tükkidena erinevatest peatükkidest ja salmidest. (The Great Plan of Happiness. Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational System manual, 2004], lk 68 69) Kuldõpetus põhineb varasematel seminaride ja usuinstituutide kuldsalmidel ja põhiõpetustel ja nüüd asendab neid. Kuldõpetus on mõeldud aitamaks õpilastel saavutada järgmiseid tulemusi: 1. Jumalike põhimõtete õppimine ja rakendamine, et omandada vaimseid teadmisi. 2. Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetuste ja neid õpetusi sisaldavate pühakirjakohtade omandamine. See kuldõpetuse tulemus saavutatakse, kui õpilased astuvad järgnevaid samme. a. Arendavad sügavamat mõistmist iga järgneva üheksa õpetusteema kohta. Jumalus Päästmisplaan Jeesuse Kristuse lepitus Taastamine V

8 JUHISED ÕPETAJATELE Prohvetid ja ilmutus Preesterlus ja preesterluse võtmed Talitused ja lepingud Abielu ja perekond Käsud b. Mõistavad õpetuste kokkuvõtteid Kuldõpetuse põhidokumendi Vaimsete teadmiste omandamise osas ja igas üheksas teemas. c. Teavad, kuidas õpetuse kokkuvõtteid kuldõpetuste pühakirjakohtades õpetatakse, ja on võimelised neid kirjakohti mäletama ja üles leidma. d. Selgitavad lihtsalt iga õpetuse kokkuvõtet sellega seotud kuldõpetuse kirjakohti kasutades. e. Rakendavad Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetust nende igapäevastes valikutes ja vastustes õpetuslikele, sotsiaalsetele ja ajaloolistele probleemidele ja küsimustele. Seminarid ja usuinstituudid on koostanud materjale aitamaks õpetajatel ja õpilastel neid tulemusi saavutada. Nende materjalide hulka kuuluvad Kuldõpetuse põhidokument ja kuldõpetuse õpetaja materjal. (NB! Kuldõpetuse õpetaja materjal on saadaval kõigi nelja seminarikursuse jaoks.) Kuldõpetuse põhidokument Kuldõpetuse põhidokument on mõeldud õpilastele. See koosneb 1) sissejuhatusest, mis selgitab kuldõpetuse olemust ja kuidas see neid abistab; 2) juhistest, mis õpetavad neile vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid; ning 3) osast eespool loetletud üheksa õpetusteema kohta. Iga õpetusteema sisaldab õpetuse kokkuvõttet, mis on seotud õpilaste eluga ja mida õpilased peaksid mõistma, uskuma ja rakendama. Mõnda õpetust ja põhimõtet osades Vaimsete teadmiste omandamine ja Õpetusteemad Kuldõpetuse põhidokumendis kutsutakse õpetuse kokkuvõtteks. Nende õpetuse kokkuvõtetega on seotud kuldõpetuse pühakirjakohad, mis aitavad õpetada õpetuse kokkuvõtte teatud osa. Iga õppekursus (Vana Testament, Uus Testament, Mormoni Raamat, Õpetus ja Lepingud ning Kiriku ajalugu) sisaldab 25 kuldõpetuse kirjakohta, kokku 100 pühakirjakohta. Nimekiri nendest kirjakohtadest on toodud Kuldõpetuse põhidokumendi lõpus. Aidates õpilastel neid kirjakohti meelde jätta, üles leida ja mõista, kuidas need kirjakohad õpetavad Päästja õpetust, on tähtis osa teie tööst õpetajana. Igat kuldõpetuse 100 kirjakohast kasutatakse, et aidata õpetada vastavalt üht Kuldõpetuse põhidokumendi õpetuslikku väidet. Näiteks viidatakse kirjakohale Joseph Smith ajalugu 1: õpetusteemas Taastamine, aitamaks õpetada tõde, et Jumal Isa ja Tema Poeg Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile vastusena tema palvele ning kutsusid ta taastamisaja prohvetiks. Kuid seda kuldõpetuse kirjakohta võib kasutada ka 1. õpetusteemas Jumalus, et õpetada tõde, et Jumaluse moodustavad kokku kolm eraldiseisvat isikut: Jumal, VI

9 JUHISED ÕPETAJATELE Igavene Isa; Tema Poeg Jeesus Kristus ning Püha Vaim. Seepärast on see kuldõpetuse kirjakoht toodud välja selle teema täiendavates viidetes. Kui teate, kus iga kuldõpetuse kirjakoht on välja toodud, aitab see teil teada, millises antud aasta õppekursuse kuldõpetuse õpetaja materjali õpikogemuses vastavat kirjakohta käsitletakse. Varem toodud näites vaadatakse kirjakohta Joseph Smith ajalugu 1:15 20 õpikogemuses Taastamine kursuse õpikus Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal. Kuigi vaimsete teadmiste omandamise ja iga õpetusteema kohta õpetatakse iga õppekursuse vältel üks õpikogemus, rõhutatakse vastava kooliaasta kuldõpetuse õpikogemustes vaid neid õpetuse kokkuvõtteid, mis on seotud selle kursuse kuldõpetuse kirjakohtadega. Õpetuste kokkuvõtted on toodud jämedas kirjas ja integreeritud õpetuse teksti. Kuldõpetuse õpetaja materjal Kuldõpetuse õppekava koosneb 10 õpikogemusest, mis tuleb aastase õppekursuse jooksul läbi võtta. (Need õpikogemused on õpetusmaterjal Vaimsete teadmiste omandamise ja iga üheksa õpetusteema jaoks.) Paljudel juhtudel kulub iga õpikogemuse õppematerjali õpetamiseks arvatavasti rohkem kui ühe tunni aeg. Esimene õpikogemus keskendub sellele, kuidas aidata õpilastel õppida ja rakendada vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid. Seda peaks õpetama kooliaasta alguses esimese kahe nädala jooksul. See aitab õpilastel mõista kuldõpetuse eesmärki. Lisaks sellele loovad selles õpikogemuses õpetatavad põhimõtted aluse, millele ehitatakse ja mille juurde pöördutakse tagasi ülejäänud üheksa õpikogemuse ajal, mida ülejäänud aasta jooksul õpetatakse. Iga järgnev õpikogemus põhineb ühel varem nimetatud üheksast õpetusteemast. Need on koostatud, et aidata õpilastel mõista Päästja õpetust sügavamalt ja olla rohkem valmis seda oma ellu rakendama. Igaüks nendest õpikogemustest koosneb kolmest peamisest osast: Õpetuse mõistmine, Harjutusülesanded ja Kuldõpetuse kordamine. Õpetuse mõistmine Iga õpikogemuse Õpetuse mõistmise osa sisaldab mitut õppetegevust või osasid, mida võib õpetada ühe või enama tunni jooksul. Need tegevused aitavad õpilastel arendada sügavamat mõistmist igast õpetusteemast ja spetsiifilistest iga teemaga seotud õpetuste kokkuvõtetest. Õpetuse mõistmise osad algavad ühe Kuldõpetuse põhidokumendi õppeteema uurimisega. Lisaks sellele keskenduvad osad kindlale õpetuse kokkuvõttele, mis on seotud antud aastal uuritava kuldõpetuse pühakirjakohaga. Näiteks Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjali õpikogemuses Jumalus palutakse õpetajaid aidata õpilastel selgeks õppida kirjakohad Õpetus ja Lepingud 29:10 11 ja 130: Kui õpilased uurivad Uut Testamenti ning Mormoni Raamatut nende seminarikogemuse teiste aastate jooksul, keskenduvad nad edasistele kuldõpetuse pühakirjakohtadele, mis aitavad õpetada teisi õpetuse kokkuvõtteid, mis on seotud teemaga Jumalus Kuldõpetuse põhidokumendis. VII

10 JUHISED ÕPETAJATELE Õpetuse mõistmise osades innustatakse õpilasi kuldõpetuse kirjakohti üles leidma, ära märkima ja uurima, et nad võiksid neid kasutada, õpetamaks oma väiteid õpetuse kokkuvõtete õpetamisel ja selgitamisel. Võite soovi korral lisada õpitegevusi vastavalt vajadusele, et aidata õpilastel saada selgeks õpetuse kokkuvõtted ja neid õpetada aitavad kuldõpetuse pühakirjakohad. Harjutusülesanded Enamik õpikogemusi sisaldab vähemalt ühte harjutusülesannet õpilastele. Need ülesanded koosnevad tüüpiliselt juhtumianalüüsidest, rollimängudest, stsenaariumitest või küsimustest, milles õpilased võivad osaleda või mida nad võivad omavahel väikestes gruppides või klassina arutada. Need ülesanded on olulised aitamaks õpilastel mõista, kuidas õpetuse kokkuvõtted, mida nad on õppinud, seostuvad tänapäevaste olukordadega. (Võite kohandada neid harjutusülesandeid õpilaste vajadustele ja huvidele.) Need ülesanded rõhutavad samuti, kuidas õpetus, mida õpilased on õppinud, võib neid õnnistada ja aidata neil elada evangeeliumi järgi ning oma tõekspidamisi teistele ilma neid pahandamata või solvamata selgitada. On tähtis, et enne igat harjutusülesannet te kordate oma õpilastega vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid. Kuna harjutusülesanded on olulised aitamaks õpilastel õpitut meeles pidada ja seejärel rakendada nende igapäevaoludes, siis palun kindlustage, et te jätate tunnis õpilastele küllalt aega nende harjutuste lõpetamiseks. Kuldõpetuse kordamine Kuldõpetuse kordamise tegevuste eesmärk on aidata õpilastel saavutada järgmiseid kuldõpetuse tulemusi: teada, kuidas õpetuse kokkuvõtteid kuldõpetuste kirjakohtades õpetatakse ning olla võimeline neid kirjakohti mäletama ja üles leidma; selgitada lihtsalt iga õpetuse kokkuvõtet, kasutades sellega seotud kuldõpetuse kirjakohti; rakendada õpitut nende igapäevastes valikutes ja vastustes õpetuslikele, sotsiaalsetele ja ajaloolistele probleemidele ja küsimustele (vt Kuldõpetuse sissejuhatus Kuldõpetuse põhidokumendis ). Sagedane õpetuse kokkuvõtete ja neid õpetavate kuldõpetuse kirjakohtade kordamine aitab õpilastel neid omandada. Kuid olge ettevaatlik, et Kuldõpetuse kordamise tegevused ei varjutaks järjestikku pühakirjade õppimist või kuldõpetuse eesmärkide saavutamist. Iga kuldõpetuse õpikogemus sisaldab kahte sorti kordamistegevusi: lühikesi kordamistegevusi ja õpitud osade kordamisi. Lühikesed kuldõpetuse kordamistegevused aitavad õpilastel üles leida, meelde jätta ja selgeks õppida kuldõpetuse kirjakohti ning õpetuse kokkuvõtteid, mida need kirjakohad õpetada aitavad. Need lühikesed kordamistegevused on mõeldud õpetamiseks pärast seda, kui õpilased on osalenud erinevate õpikogemuste Õpetuse mõistmise osades. Need ei peaks kestma kauem kui viis minutit ja neid tuleks õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil õpetatakse järjestikku pühakirju Õpetuste ja Lepingute raamatust. Kuldõpetuse õpitud osade kordamised asuvad iga õpikogemuse lõpus. Need on loodud aitamaks õpilastel korrata kõiki kuldõpetuse kirjakohti, mida nad on kooliaasta jooksul selle ajani õppinud. Need pikemad ülevaated on mõeldud VIII

11 JUHISED ÕPETAJATELE õpetamiseks kuldõpetuse õpetamiseks mõeldud päevadel, kuid neid võib õpetada ka teistel päevadel kui õpetaja otsustab tavapärast järjestikku pühakirjade uurimise tundi lühendada. Kuldõpetuse rakendamine Kuldõpetust rakendatakse erinevalt olenevalt sellest, millises seminariprogrammis õpilased osalevad: igapäevane seminar (varahommikune seminar ja kooliõppe osana toimiv programm), veebipõhine või koduõppe seminar. Kuldõpetus igapäevases seminaris Kuldõpetus ei asenda seminaris järjestikku pühakirjade õppimist. Oodatakse, et te veedate kogu kooliaasta jooksul igal nädalal 40 minutit tunni aega kuldõpetuse õppimiseks. Kuldõpetuse rakendamine Õpetuse ja Lepingute järjestikku õppimise ajal nõuab, et te alustaksite tundi õigel ajal ja kasutaksite klassis veedetud aega efektiivselt. Palun võtke teadmiseks, et need lühikesed kuldõpetuse kordamistegevused on mõeldud tegemiseks kogu nädala jooksul ja nendeks kuluvat aega ei ole arvestatud selle 40 minuti sisse. Mitu nädalat iga 10 kuldõpetuse õpikogemuse puhul kulub, sõltub õpetuse kokkuvõtete ja kuldõpetuse pühakirjakohtade arvust, mida vastava õppeteema juures rõhutatakse. Mõni teema võetakse edukalt läbi ühe nädalaga, samal ajal kui teised nõuavad lõpetamiseks lisanädalaid (vt selle osa lõpus toodud Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo kuldõpetuse õppekava). Kuldõpetus on koostatud võimaldamaks klassiaja paindlikku kasutamist. Iga kuldõpetuse õpikogemus on jagatud mitmeks osaks, mida võib õpetada kas ühe 40-minutilise klassitunni ajal või seda kuldõpetust osadeks jagades kogu nädala jooksul õpetades. Iga õpikogemus on jagatud osadeks, millest igaühe võib üldjuhul 5 kuni 20 minuti jooksul lõpuni viia. Ideaalis võetakse iga 40-minutiline õpikogemus läbi nädalaga lisaks nädala jooksul järjestikku pühakirjade uurimise tundide ajal lühikeste kordamistegevuste õpetamisele. Kui te otsustate õpetada kuldõpetust samal päeval, kui võtate järjestikku läbi pühakirju, olge ettevaatlik, et kuldõpetuseks kuluv aeg ei lühenda aega, mis kulub pühakirjade järjest õppimiseks. (Näiteks ei tohiks 5-minutiline Õpetuse mõistmise osa kesta 20 minutit, jättes vähe aega Õpetuse ja Lepingute järjestikku õpetamiseks. Lisaks sellele võib olla abiks, kui õpilastele selgitada, et nad töötavad kuldõpetusega teatud aja (nagu 5 või 10 minutit tunni alguses) ja uurivad seejärel ülejäänud tunni ajal mingit pühakirjaplokki (nagu Õpetus ja Lepingud 9). Kuigi võib olla aegu, kui te ühes õpilastega võite näha seoseid õpitava kuldõpetuse materjali ja vastava pühakirjaploki vahel, vältige sobimatut Kuldõpetuse põhidokumendi põhimõtete ja õpetuse kokkuvõtete arutamist pühakirjade järjestikku õppimisel. Selle tegemine segab õpilastel pühakirjade inspireeritud autori eesmärgi mõistmist. Lisaks tähtsamate kuldõpetuse kirjakohtade teemade kaupa vaatamisele kuldõpetuse osana peaksite rõhutama samu kirjakohti, kui loete neid õpilastega pühakirju järjestikku uurides. Selle tegemine aitab õpilastel saada suuremat IX

12 JUHISED ÕPETAJATELE mõistmist iga pühakirjakoha kontekstist ja sisust ning suurendab igas kirjakohas õpetatava tõe tähtsust. Igapäevastes seminaritundides jätkab ja asendab kuldõpetus kuldsalmide programmi. Nende kuldõpetuse pühakirjakohtade kohta, mida varem kutsuti kuldsalmideks, sisaldab Õpetus ja Lepingud ning Kiriku ajalugu: seminariõpetaja käsiraamat soovitusi ja õpitegevusi, mis aitavad teil õpilastega järjestikku pühakirju uurides neid kirjakohti õigel määral rõhutada. Kui kuldõpetuse kirjakohad on uued, siis ei tooda neid välja õpetaja käsiraamatus, ja sellisel juhul on eriti tähtis, et rõhutate neid efektiivselt ja sobilikult järjest pühakirjade uurimise käigus. Mõni pühakirjakoht on raamatus Õpetus ja Lepingud ning Kiriku ajalugu: seminariõpetaja käsiraamat välja toodud kui kuldsalm, kuid ei ole kuldõpetuse kirjakoht. Neid kirjakohti ei pea enam rõhutama vastavalt käsiraamatus toodud kuldsalmide juhistele, kuid neid peaks vaatama nagu tavaliselt järjestikku pühakirju uurides. Kuna te peate piirama tunnis kuldõpetusele määratud aega, et keskenduda õpetuse ja kuldõpetuse kirjakohtade uurimisele ning harjutusülesannetele ja kordamistegevustele, ei jää teil arvatavasti tunnis aega aidata õpilastel kogu kuldõpetuse kirjakoht pähe õppida. Kuid kuna pühakirjade meeldejätmine võib õpilasi õnnistada, võite paluda õpilastel kuldõpetuse kirjakohti väljaspool tunni aega pähe õppida. Õpetus ja Lepingud ning Kiriku ajaloo kuldõpetuse õppekava Mitu nädalat igale 10 õpikogemusele materjalis Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal kulub, sõltub õpetuste kokkuvõtete ja pühakirjakohtade arvust, mida vastava õpetusteema juures rõhutatakse. Igal nädalal tuleks pühendada umbes 40 minutit kuldõpetusele, kasutades järgmiseid õppetegevusi: Õpetuse osade mõistmine Harjutusülesanded Kuldõpetuse õpitud osade kordamise tegevused Näiteks on järgnevalt toodud õppekavas määratud kaks nädalat Jumalusega seotud kuldõpetuse tegevusteks. Esimesel nädalal võite õpetada 1. osa (osad 1 5) koos kahe lühikese kordamistegevusega, mida võite teha teiste tundide jooksul. Teisel nädalal võite õpetada 2. osa (harjutusülesanded ja kordamistegevused). Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo seminariõpetaja käsiraamatu eeloleva nädala õppekava ja Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjali kuldõpetuse õppetegevuste ülevaatamine aitab teil planeerida ja jätta tunnis aega kuldõpetuseks. On tähtis, et te tuvastate järjestikku pühakirjade õppimise tundides osasid, mida võib kokku võtta, et teha aega kuldõpetuse õpitegevusteks, nende seas harjutusülesanded ja kordamistegevused. Järgnevalt on toodud soovituslik õppekava kuldõpetuse õpikogemuste jaoks, mida õpetatakse Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo uurimise aastal. X

13 JUHISED ÕPETAJATELE Nädal Õpetatav kuldõpetuse materjal 1 Kuldõpetuse teemat pole määratud 2 Vaimsete teadmiste omandamine, osad Kuldõpetuse teemat pole määratud 4 Vaimsete teadmiste omandamine, 3. osa 5 Jumalus, 1. osa 6 Jumalus, 2. osa 7 Päästmisplaan, 1. osa 8 Päästmisplaan, 2. osa 9 Päästmisplaan, 3. osa 10 Jeesuse Kristuse lepitus, 1. osa 11 Jeesuse Kristuse lepitus, 2. osa 12 Jeesuse Kristuse lepitus, 3. osa 13 Taastamine, 1. osa 14 Taastamine, 2. osa 15 Taastamine, 3. osa 16 Prohvetid ja ilmutus, 1. osa 17 Prohvetid ja ilmutus, 2. osa 18 Prohvetid ja ilmutus, 3. osa 19 Kuldõpetuse teemat pole määratud 20 Vaimsete teadmiste omandamine, 4. osa 21 Preesterlus ja preesterluse võtmed, 1. osa 22 Preesterlus ja preesterluse võtmed, 2. osa 23 Preesterlus ja preesterluse võtmed, 3. osa 24 Preesterlus ja preesterluse võtmed, 4. osa 25 Talitused ja lepingud, 1. osa 26 Talitused ja lepingud, 2. osa 27 Kuldõpetuse teemat pole määratud 28 Abielu ja perekond, 1. osa 29 Abielu ja perekond, 2. osa 30 Abielu ja perekond, 3. osa 31 Käsud, 1. osa XI

14 JUHISED ÕPETAJATELE Nädal Õpetatav kuldõpetuse materjal 32 Käsud, 2. osa 33 Käsud, 3. osa 34 Kuldõpetuse õpitud osade kordamine 35 Kuldõpetuse teemat pole määratud 36 Kuldõpetuse teemat pole määratud Kuldõpetus veebipõhises seminaris Kuldõpetuse õppetegevused lisatakse veebipõhistesse seminaritundidesse. Kui te õpetate veebipõhist seminari, siis on abiks, kui vaatate eelnevalt üle osa Kuldõpetus igapäevases seminaris, mis aitab teil mõista tähtsaid põhimõtteid ja tegevusi, mida võiks mugandada ja rakendada veebipõhise seminari keskkonnas. Kuldõpetus koduõppe seminaris Hetkel ei ole koduõppe õpetajate ja õpilaste materjale uuendatud, et nad kaasaksid kuldõpetuse materjali. Seepärast peaksid õpetajad ja õpilased jätkama praeguste koduõppe materjalide kasutamist ja kaasama kuldõpetuse tegevusi. Seniks kuni koduõppe materjale uuendatakse, innustatakse õpetajaid jagama õpilastega Kuldõpetuse põhidokumenti ning julgustama neid iseseisvalt uurima kuldõpetuse pühakirjakohti. XII

15 Vaimsete teadmiste omandamine, 1. osa Sissejuhatus Vaimsete teadmiste omandamise õpikogemuse õpetusmaterjalid on jagatud neljaks osaks. 1. osas uurivad õpilased Kuldõpetuse põhidokumendi selle osa lõike 1 ja 2, kirjakohta Õpetus ja Lepingud 88:118 ning kuidas saada teadmisi õppimise ja usu kaudu, ja samuti uurivad nad kirjakohta Õpetus ja Lepingud 8:2 3 ning õpivad, kuidas Püha Vaimu kaudu ilmutust saada. NB! Selle õpikogemuse 1. ja 2. osa võib õpetada kahe 40-minutilise õppetunni jooksul või need võib võtta kokku ja õpetada ühe 80-minutilise tunni jooksul. 3. osa sisaldab kuldõpetuse õpitud osade kordamise tegevust, mida võib õpetada umbes 15 minutiga. 4. osa on vaimsete teadmiste omandamise põhimõtete ülevaade. Te võite õpetada seda ülevaadet kooliaasta jooksul üks või enam kordi vastavalt vajadusele, nagu näiteks selle seminarikursuse teise poole alguses. Õpetamissoovitused Teadmiste saamine õppimise ja samuti usu kaudu Kirjutage tahvlile järgmine küsimus: Millal olete tundnud vajadust otsida teadmist oma Taevaselt Isalt? Paluge õpilastel mõtiskleda, kuidas nad sellele küsimusele vastaksid. Aitamaks neil kogemusi meenutada, võiksite paluda neil mõelda ajale, kui nad püüdsid saada tunnistust Mormoni Raamatu õigsus, Joseph Smithi prohvetikutses või Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kohta. Selgitage, et seminaris käies on õpilastel palju võimalusi suurendada oma arusaamist, kuidas saada Taevaselt Isalt vaimseid teadmisi. Kuldõpetuse programm on üks nendest võimalustest ja pakub mooduseid rakendada põhimõtteid, kuidas vaimseid teadmisi omandada ja Jeesuse Kristuse evangeeliumi põhiõpetusi sügavamalt mõista. Andke õpilastele koopia Kuldõpetuse põhidokumendist ja paluge neil avada see kohast Vaimsete teadmiste omandamine. Paluge ühel õpilasel 1. lõik ette lugeda. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, mida see lõik õpetab kogu tõe allika kohta. Kes on kogu tõe allikas? Mida õpetab see lõik selle kohta, mida Taevane Isa meist igaühe jaoks soovib? (Kui õpilased on vastanud, paluge neil soovi korral märkida ära järgmine õpetuse kokkuvõte: kuna meie Taevane Isa armastab meid ja soovib, et me areneksime, saades rohkem Tema-sarnaseks, on Ta innustanud meid otsima teadmisi just nimelt õppimise ja samuti usu kaudu.) Milline pühakirjakoht aitab õpetada seda õpetuse kokkuvõtet? (Kui õpilased leiavad kirjakoha ÕL 88:118 Kuldõpetuse põhidokumendis, märkige ära, et sulgudes olevad kirjakohad on kuldõpetuse pühakirjakohad, mis aitavad 1

16 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 1. OSA õpetada õpetuse kokkuvõtteid. (Paluge õpilastel märkida ära salm ÕL 88:118 oma pühakirjades, et nad võiksid selle kergesti üles leida.) Aitamaks õpilastel mõista kirjakoha Õpetus ja Lepingud 88:118 konteksti, selgitage, et Issand ilmutas selles salmis kirjas olevad teadmiste saamise juhised, käskides samal ajal Kiriku algusaegade liikmetel organiseerida usuõpetuse kool. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 88:118. Paluge õpilastel teksti jälgida, et leida, mida Issand õpetas selle kohta, kuidas me peame teadmisi otsima. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Miks on tähtis, et me [otsime] teadmisi just nimelt õppimise ja samuti usu kaudu? Millised on mõned parimad raamatud, millest võime õppida tarkuse sõnu ja saada vaimseid teadmisi? (Parimate raamatute hulgas on pühakirjad [soovi korral näidake oma pühakirju]; prohvetite õpetused [soovi korral näidake Ensigni või Liahoona ajakirja konverentsinumbrit ja raamatukest Sulle, noor ] ning teised Kiriku poolt avaldatud vahendid, mis aitavad meil mõista, kuidas rakendada Issanda õpetusi [soovi korral näidake raamatukest Usule truu: evangeeliumi teatmik ].) Miks on need mõned parimad raamatud, mida võime uurida? Märkige ära, et me peame otsima teadmisi mitte ainult õppimise, vaid ka usu kaudu. Kuid mida tähendab teie arvates otsida teadmisi usu kaudu? Paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida ütles vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Paluge õpilastel kuulata, mida vanem Bednar õpetas sellest, mida tähendab õppida usu kaudu. Õppija, kes kasutab valikuvabadust vastavalt õigetele põhimõtetele, avab oma südame Pühale Vaimule ja kutsub Tema õpetavat, tunnistavat väge ja kinnitavat tunnistust. Usuga õppimine nõuab hingelisi, vaimseid ja füüsilisi pingutusi, mitte üksnes passiivset vastuvõtmist. Usu kaudu õppimine ei saa õpetajalt õpilasele üle kanduda loengu, näitlikustamise või eksperimenteeriva ülesande kaudu; pigem peab õpilane rakendama usku ja tegutsema, et ise teadmisi omandada. (David A. Bednar. Seek Learning by Faith. Ensign, sept 2007, lk 64) Mis jäi teile silma vanem Bednari kirjeldusest usu kaudu õppimise kohta? Mis on mõned asjad, mida saate teha, et otsida teadmisi usu kaudu? Ilmutuse saamine Püha Vaimu kaudu Paluge ühel õpilasel lugeda ette 1. lõigu viimane lause osast Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, mida on Taevane Isa lubanud teha, kui me püüame õppida usu kaudu ja usinalt Teda otsida. 2

17 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 1. OSA Mida on Taevane Isa lubanud teha, kui me usinalt Teda otsime? (Paluge õpilastel soovi korral märkida ära järgmine õpetuse kokkuvõte: Ta on lubanud ilmutada tõde meie meeles ja südames Püha Vaimu kaudu, kui me Teda usinasti otsime.) Milline kuldõpetuse kirjakoht aitab õpetada õpetuse kokkuvõtet? (Paluge õpilastel märkida ära salm Õpetus ja Lepingud 8:2 3 pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida.) Aitamaks õpilastel mõista kirjakoha Õpetus ja Lepingud 8:2 3 konteksti, selgitage, et nendes salmides kõneles Issand Oliver Cowderyle. Kui Oliver aitas prohvet Joseph Smithi Mormoni Raamatu tõlkimisel, soovis ta saada endale tõlkimise andi. Vastusena ilmutas Issand, kuidas saada ja ära tunda ilmutust Jumalalt. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 8:2 3. Paluge õpilastel teksti jälgida ning tähele panna sõnu või fraase, mis aitavad õpetada leitud õpetuse kokkuvõtet. Mil viisil võib Jumal rääkida meie meeles ja südames Püha Vaimu kaudu? (Me võime saada vaimseid sõnumeid meie meeles ja südames mõtete, tunnete ja õhutuste kaudu.) Märkige ära, et mõnikord me kahtleme, kas teatud mõte, tunne või õhutus on tulnud Pühalt Vaimult või meilt endalt. Paluge õpilastel tõsta käsi, kui nad on sellises asjas kunagi kahelnud. Selgitage, et selle asemel, et anda õpilastele vastus sellele küsimusele, annate te neile võimaluse otsida teadmisi just nimelt õppimise ja samuti usu kaudu (ÕL 88:118), et nad võiksid ise sellele küsimusele vastuse leida. Andke igale õpilasele järgnev käsileht. Andke õpilastele mõni minut aega, et koos paarilisega lõpetada juhised käsilehe osas Arutelu paariline 1. Seejärel määrake õpilastele teine paariline, et lõpetada juhised käsilehe osas Arutelu paariline 2. (NB! Kui teie klassis on paaritu arv õpilasi, siis võite paluda mõnel õpilasel töötada kolmekesi või olla ise ühe õpilase paariliseks.) Kuidas ma tean, kas mõte, tunne või õhutus tuleb Pühalt Vaimult? Arutelu paariline 1 Lugege Moroni 7:12 13 ja järgmiseid president Gordon B. Hinckley ( ) sõnu, otsides nõu, mis aitaks teil teada, kas mõte, tunne või õhutus tuleb Pühalt Vaimult. Soovi korral võite fraasid, mis teile silma jäävad, ära märkida. Kuidas teame Vaimu asju? Kuidas teame, et miski tuleb Jumalalt? Nende viljade järgi. Kui see viib kasvu ja arenguni, usu ja tunnistuseni, asjade tegemiseni paremal viisil, jumalikkuseni, siis see on Jumalalt. Kui see kisub meid alla, viib meid pimedusse, ajab meid segadusse ja paneb meid muretsema, viib meid uskmatusse, siis on see kuradilt. (Kiriku presidentide õpetused: Gordon B. Hinckley [2016], lk 119) Arutage oma vastuseid järgmistele küsimustele. Mida te õppisite kirjakohast Moroni 7:12 13 ja president Hinckley sõnadest, mis aitab teil teada, kas mõte, tunne või õhutus tuleb Pühalt Vaimult? 3

18 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 1. OSA Arutelu paariline 2 Lugege Õpetus ja Lepingud 11:12 14 ja järgmiseid Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Ronald A. Rasbandi sõnu ja leidke nõuandeid, mis aitavad teil teada, kas mõte, tunne või õhutus tuleb Pühalt Vaimult. Soovi korral võite fraasid, mis teile silma jäävad, ära märkida. Tean omast kogemusest, et Vaim võtab kõige sagedamini ühendust tundena. Tunnete Vaimu teie jaoks tuttavates, loogilistes ja teile õhutust andvates sõnades. Me peame usaldama esimest õhutust. Mõnikord me hakkame mõistuspärastama. Me mõtleme, kas tunneme ikka vaimset mõjutust või on need vaid meie endi mõtted. Kui hakkame oma tunnete üle mitu korda järele mõtlema mida me kõik oleme teinud, lükkame me tagasi Vaimu, kahtleme jumalikus nõuandes. Esmaõhutus on puhas taevane inspiratsioon. Kui esmaõhutus midagi kinnitab või tunnistab, peame me märkama, millega on tegemist, ja mitte kunagi laskma sel minema lipsata. (Ronald A. Rasband. Las meid juhib Pu ha Vaim a kevadine üldkonverents) Arutage oma vastuseid järgmistele küsimustele. Mida te õppisite kirjakohast Õpetus ja Lepingud 11:12 14 ja vanem Rasbandi sõnadest, mis aitab teil teada, kas mõte, tunne või õhutus tuleb Pühalt Vaimult? Paluge mitmel õpilasel teha kokkuvõte sellest, mida nad õppisid selle kohta, kuidas tunda ära mõtteid, tundeid ja õhutusi, mis tulevad Pühalt Vaimult. Paluge ühel õpilasel lugeda ette teine lõik osast Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, mida me võime teha, et Püha Vaim ilmutaks meile tõde. Paluge õpilastel soovi korral märkida ära sõnad või fraasid, mis neile silma jäävad. Mida me võime selle lõigu kohaselt teha, et Püha Vaim ilmutaks meile tõde? Viidake tahvlil olevale küsimusele, mille üle te palusite õpilastel tunni alguses mõtiskleda: Millal olete tundnud vajadust otsida teadmist oma Taevaselt Isalt? Paluge õpilastel jagada kogemusi, millal nad otsisid ja said teadmist Taevaselt Isalt, rakendades õppetunnis arutatud põhimõtteid. Võiksite jagada ka mõnda oma kogemust. Tunnistage, et me võime saada rohkem oma Taevase Isa sarnaseks, otsides teadmisi õppimise ja samuti usu kaudu, ning et Ta ilmutab tõde meie meeles ja südames Püha Vaimu kaudu, kui me Teda usinasti otsime. Paluge õpilastel neid tõdesid jätkuvalt ellu rakendada. Kuldõpetuse kordamise tegevused Järgmised kordamise tegevused ei ole mõeldud õpetamiseks samas tunnis kui see õppetund Vaimsete teadmiste omandamine, 1. osa. Need on mõeldud kasutamiseks seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui te õpetate teemat Vaimsete teadmiste omandamine, 2. osa. Neid lühikesi ülevaateid võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil võtate järjestikku läbi pühakirju Õpetuste ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et need ülevaated ei võta kauem kui viis minutit, et need ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. 4

19 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 1. OSA Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 88:118 (5 minutit) Kirjutage tahvlile järgmised pühakirja kokkuvõtted. Sest arukus hoiab ühte arukusega. Otsige teadmisi just nimelt õppimise ja samuti usu kaudu. See, mis on Jumalast, on valgus. Paluge õpilastel lugeda kirjakohta Õpetus ja Lepingud 88:118 ning leida, milline tahvlil olev kokkuvõte pärineb sellest salmist. Paluge õpilastel leida õpetuse kokkuvõte Kuldõpetuse põhidokumendi esimesest lõigust, mis on seotud selle kuldõpetuse kirjakohaga (kuna meie Taevane Isa armastab meid ja soovib, et me areneksime, saades rohkem Tema-sarnaseks, on Ta innustanud meid otsima teadmisi just nimelt õppimise ja samuti usu kaudu ). Paluge õpilastel seda õpetuse kokkuvõtet mitu korda valjusti korrata. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 8:2 3 (5 minutes) Näidake õpilastele õppetüki juures olevat pilti meelest ja südamest või joonistage see tahvlile. Paluge õpilastel lugeda Vaimsete teadmiste omandamise esimest lõiku Kuldõpetuse põhidokumendis ja leida need õpetuse kokkuvõtted ja kuldõpetuse kirjakohad, mida need pildid kõige paremini kirjeldavad. (Õpilased peaksid tundma ära järgmise õpetuse kokkuvõtte ja kuldõpetuse kirjakoha: [Jumal] on lubanud ilmutada tõde meie meeles ja südames Püha Vaimu kaudu, kui me Teda usinasti otsime [ÕL 8:2 3]). Paluge õpilastel kirjakoht Õpetus ja Lepingud 8:2 3 koos ette lugeda, asetades ühe käe neli sõrme otsaesisele ja teise käe neli sõrme südamele. Selgitage, et mõlema käe neli sõrme kokku liites saame kaheksa, mis vastab Õpetuse ja Lepingute 8 osale. 5

20 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 1. OSA Täiendavad õpetamissoovitused Teadmiste otsimine õppimise ja samuti usu kaudu Soovi korral näidake videot Ask of God (2017 Mutual Theme) (3:21), mis on saadaval veebilehel LDS.org. See video toob näiteid küsimustest, mida noored Taevaselt Isalt küsisid, ja vastustest, mida nad said. Kuidas ma tean, kas mõte, tunne või õhutus tuleb Pühalt Vaimult? Aitamaks õpilastel mõista, kuidas otsustada, kas teatud mõte, tunne või õhutus tuleb Pühalt Vaimult või neilt endalt, näidake soovi korral videot Patterns of Light: Discerning Light (2:12), mis on saadaval veebilehel LDS.org. Selles videos selgitab Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige vanem David A. Bednar, kuidas me võime tunda ära jumalikku valgust ja eristada seda meie enda mõtetest. Pärast video vaatamist võite soovi korral arutada, mida õpilased vanem Bednarit kuulates õppisid. 6

21

22 Vaimsete teadmiste omandamine, 2. osa Sissejuhatus Vaimsete teadmiste omandamise õpikogemuse õpetusmaterjalid on jagatud neljaks osaks. 2. osa aitab õpilastel mõista ja tunnetada põhimõtte õigsust ja tähtsust ning rakendada järgmiseid vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid. Tegutsege usus. Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast. Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. Õpikogemuse selles osas uurivad õpilased Kuldõpetuse põhidokumendi selle osa lõike 3 kuni 12 ning samuti kuldõpetuse kirjakohta Õpetus ja Lepingud 6:36. Teil võib olla vaja rohkem kui ühte 40-minutilist tundi, et aidata õpilastel mõista ja tunnetada nende põhimõtete tõde ja tähtsust. Lisaks sellele on tähtis, et te kordate neid põhimõtteid õpilastega kogu selle seminarikursuse jooksul, et nad võiksid neid meelde jätta ja rakendada, vastates küsimustele, muredele ja probleemidele kuldõpetuse harjutusülesandeid tehes ning väljaspool tundi. Õpetamissoovitused Põhimõtted, mis võivad meid aidata, kui otsime vastuseid oma küsimustele Paluge õpilastel meenutada, kas neil on kunagi olnud muresid või küsimusi Kiriku ja selle õpetuste ning ajaloo kohta, millele nad ei saanud vastata, või kas keegi teine on neilt kunagi midagi sellist küsinud. Kirjutage tahvlile näiteks järgmine küsimus: Mispärast harrastasid Joseph Smith ja teised algusaegade viimse aja pühadest mehed mitmikabielu, abielludes mitme naisega? Mispärast on raske teada, kuidas sellele küsimusele vastata? Paluge ühel õpilasel lugeda ette kolmas lõik osast Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge klassil teksti jälgida ja leida nõu, mis võib meid aidata, kui meil on muresid või küsimusi, mida on raske mõista või millele on keeruline vastust leida. Milline nõu võib meid aidata, kui meil on muresid või küsimusi, mida on raske mõista või millele on keeruline vastust leida? Selgitage, et see õpikogemuse osa aitab neil õppida kolme vaimsete teadmiste omandamise põhimõtet: usus tegutsemine, mõistete ja küsimuste uurimine igavesest vaatenurgast ning jumalikult määratud allikatest suurema mõistmise otsimine. Need põhimõtted võivad õpilasi aidata, kui neil on küsimusi või kui neile küsimusi esitatakse. Tegutsege usus Paluge kolmel õpilasel lugeda kordamööda ette lõigud 5 7 osast Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge klassil teksti 8

23 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 2. OSA jälgida, leides fraase, mis selgitavad, mida me võime teha, et küsimuste või murede korral usus tegutseda. Paluge neil soovi korral märkida ära lausekatked, mis on nende jaoks eriti tähendusrikkad. Mida me võime nendes lõikudes öeldu kohaselt teha, et küsimuste või murede korral usus tegutseda? Kui õpilased vastavad, võite paluda neil soovi korral selgitada, kuidas leitud nõuande järgimine võib küsimuste või murede korral abiks olla. Märkige ära järgmine õpetuse kokkuvõte: Issand ise on meid kutsunud: Vaadake minu poole igas oma mõttes; ärge kahelge, ärge kartke. Milline kuldõpetuse kirjakoht toetab seda õpetuse kokkuvõtet? (Paluge õpilastel märkida ÕL 6:36 oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida.) Aitamaks õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et Issand ilmutas kirjakohas Õpetus ja Lepingud 6 kirjas oleva ilmutuse prohvet Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle ajal, mil nad töötasid Mormoni Raamatu tõlkimise kallal. Sel ajal ei olnud Oliver Cowdery veel näinud kuldplaate, millelt Mormoni Raamat tõlgiti. Ta soovis veel tõendust (ÕL 6:22), et töö, mida Joseph Smith tegi, oli tõepoolest Jumalast. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 6:36. Paluge klassil teksti jälgida, et tähele panna, mida soovitas Issand Oliveril teha. Kuidas võib Issanda nõu selles salmis aidata meid, kui meil on küsimusi või kahtlusi? Kuidas võib igas oma mõttes Issanda poole vaatamine aidata meil üle saada kahtlusest ja hirmust? Viidake tahvlil olevale küsimusele, mille üle te palusite õpilastel tunni Vaimsete teadmiste omandamine, 2. osa alguses mõtiskleda: Millal olete tundnud vajadust otsida teadmist oma Taevaselt Isalt? Vastavalt arutletule, kuidas võisite otsustada tegutseda usus, kui teil see mure oli? Mida te juba teate Taevase Isa, Jeesuse Kristuse ja prohvet Joseph Smithi kohta, mis võib teid aidata, kui teil on küsimusi Kiriku ajaloo ja õpetuste kohta? Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast Paluge kolmel õpilasel lugeda kordamööda ette lõigud 8 10 osast Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge klassil teksti jälgida ja leida, kuidas me võime uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast. Kuidas me võime nende lõikude kohaselt uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast? Paluge õpilastel märkida ära järgmised tõed: Selleks, et uurida õpetuslikke mõisteid, küsimusi ja sotsiaalseid probleeme igavikulisest vaatenurgast, peame vaatlema neid päästmisplaani ja Päästja õpetuste kontekstis. Me otsime Püha Vaimu abi, et näha asju nii, nagu Issand neid näeb. 9

24 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 2. OSA Märkige ära, et tänu meie teadmistele Taevasest Isast ja Tema päästmisplaanist võime me vaadata teatud mõisteid ja küsimusi erinevalt nendest, kes ei jaga meiega samu uskumusi. Paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida ütles president Dallin H. Oaks Esimesest Presidentkonnast seminari ja usuinstituudi õpetajatele. Paluge klassil kuulata, mida ta ütles selle kohta, kuidas õpilased peaksid tegutsema, kui neile esitatakse keeruline mõiste või küsimus või vaatenurk, mis erineb nende vaatenurgast. Ma soovitan, et oleks eelistatav, kui meie noored hoiduksid oma kaaslastega vaidlemisest. Neile on parem, kui nad teiste väidetele vastates identifitseeriksid kõigepealt nende ilmalikud eeldused või oletused ja seejärel leiaksid erinevad oletused või eeldused, mis juhivad viimse aja pühade mõtteviisi. (Dallin H. Oaks. As He Thinketh in His Heart. [õhtu üldjuhiga, 8. veebr 2013],lds.org/broadcasts) Mida võime president Oaksi soovituse kohaselt teha, kui meile esitatakse keeruline mõiste või küsimus või vaatenurk, mis erineb nende vaatenurgast? Märkige ära, et kui me kaalume inimese tõekspidamisi või oletusi, peaksime seda tegema lahkelt ja austavalt ning olema tundlikud inimese tunnete ja Püha Vaimu juhatuse suhtes. Illustreerimaks, kuidas inimese tõekspidamised, oletused või tunnistus võivad mõjutada vastuseid, milleni nad jõuavad, joonistage tahvlile järgmine diagramm. Viidake tahvlil olevale küsimusele, mille üle te palusite õpilastel tunni Vaimsete teadmiste omandamine, 2. osa alguses mõtiskleda: Millal olete tundnud vajadust otsida teadmist oma Taevaselt Isalt? Märkige ära mõni tõekspidamine või oletus, mis võib inimesel olla seoses selle murega, nagu näiteks: Jumal on kutsunud prohveteid kogu ajaloo vältel. Jumal käskis muistsetel prohvetitel võtta rohkem kui üks naine (näiteks Aabraham ja Jaakob). Kirjutage need kokkuvõtted tahvlile fraasi Tõekspidamised, oletused, tunnistus alla. Samuti märkige, et me võime teada Püha Vaimu väe kaudu, et Jumal kutsus Joseph Smithi prohvetiks (vt Moroni 10:5). Kirjutage järgmine kokkuvõte tahvlile fraasi Tõekspidamised, oletused, tunnistus alla: Jumal kutsus Joseph Smithi prohvetiks. Nende tõekspidamiste ja oletustega ning tunnistusega sellest, et Jumal kutsus Joseph Smithi prohvetiks, mida me võime järeldada Joseph Smithi ja teiste algusaegade pühade mitmenaisepidamise kohta? (Kui õpilased on vastanud, kirjutage tahvlile järgmine kokkuvõttev lause: Jumal käskis prohvet Joseph Smithil ja teistel algusaegade pühadel mitmikabielu harrastada. [Vt ÕL 132:34 35.]) NB! Siinkohal võiksite kindlaks teha, et õpilased mõistavad, et Issanda alatine abieluseadus on ainuabielu üks mees on abielus ühe naisega. 10

25 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 2. OSA Lugege ette järgmine info, et aidata õpilastel näha alusaegade pühade seas harrastatud mitmikabielu igavikulisest vaatenurgast. Issand on määranud, et mehel võib olla ainult üks naine, välja arvatud siis, kui Ta käsib teisiti ilmutuse kaudu Kiriku presidendile (vt Jaakobi 2:27 30). Ilmutuse kaudu sõlmiti mitmikabielusid Vana Testamendi aegadel ja taastatud Kiriku algusaegadel preesterluse võtmeid hoidnud prohveti juhiseid mööda (ÕL 132:34 40, 45). Kirikus sellega enam ei tegelda (AT 1); rohkem kui ühe naisega abiellumine on tänapäeval vastuolus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikme staatusega (Pühakirjajuht, märksõna Abielu scriptures.lds.org). Kuigi me ei mõista kõiki Jumala eesmärke mitmikabielu kehtestamisel, oli see osa kõige oma kohale asetamisest (vt Ap 3:21). Teised põhjused, mis Issand tõi mitmenaisepidamisele, olid aidata pühadel täita Aadamale ja Eevale antud käsku paljuneda ja täita maa (ÕL 132:63; vt ka 1. Moosese 1:28) ja [Issandale] seemet üles kasvatada (Jaakobi 2:30). Lisaks Issanda toodud eesmärkidele pühakirjades mõjutas mitmenaisepidamine algusaegade pühasid ka teistel viisidel. Paljud naised, kellel muidu seda võimalust poleks olnud, said võimaluse abielluda ja see parandas paljude naiste finantsolukorda. Lisaks aitas vastuseisule vaatamata Issanda mitmikabielu seadusele kuuletumine Kiriku algusaegade liikmetel mõista, et nad olid Issanda omandrahvas (1. Peetruse 2:9). (Vt ka Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Gospel Topics, lds.org/topics.) Millised kaemused sellest etteloetud infost aitavad meil näha alusaegade pühade seas harrastatud mitmikabielu igavikulisest vaatenurgast? Selgitage, et osa inimesi võib otsustada läheneda küsimustele mitmikabielude kohta algusaegade viimse aja pühade seas oletusega, et Joseph Smith ei olnud Jumala prohvet. Millisele järeldusele võib inimene jõuda, kui ta läheneb küsimusele selle oletusega? Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu Viidake tahvlil olevale küsimusele, mille üle te palusite õpilastel tunni Vaimsete teadmiste omandamine, 2. osa alguses mõtiskleda: Millal olete tundnud vajadust otsida teadmist oma Taevaselt Isalt? Põhimõtete järgi, mida oleme arutanud, ning uurides seda ja teisi küsimusi Kiriku ajaloo ja õpetuste kohta, miks on tähtis, et meil on tunnistus sellest, et Joseph Smith oli Jumala prohvet? Selgitage, et kui ingel Moroni esmakordselt Joseph Smithile ilmus, et talle õpetada Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamisest viimsetel aegadel, ütles ta, et Josephi nimest hakatakse kõnelema nii head kui halba kõikide rahvaste seas (Joseph Smith ajalugu 1:33). Paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida on öelnud vanem Neil L. Andersen Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. 11

26 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 2. OSA Negatiivsed kommentaarid prohvet Joseph Smithi kohta kasvavad, kui läheneme Päästja teisele tulemisele. Pooltõed ja kavalad pettused ei kahane. On pereliikmeid ja sõpru, kes vajavad teie abi. (Neil L. Andersen. Joseph Smith a sügisene üldkonverents) Paluge ühel õpilasel lugeda ette 11. lõik osast Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, mida Issand on meile andnud, et leida ja mõista tõde. Mida on Issand meile andnud, et leida ja mõista tõde? (Paluge õpilastel soovi korral märkida ära järgmine õpetuse kokkuvõte: Osana Issanda määratud vaimsete teadmiste saamise protsessist on Ta seadnud allikaid, mille kaudu Ta oma lastele tõde ja juhatust ilmutab.) Milliseid õnnistusi võime saada, kui pöördume Issanda jumalikult määratud tõeallikate poole? Näidake Mormoni Raamatut. Mispärast on Mormoni Raamat eriti tähtis allikas nende jaoks, kes soovivad teada, et Joseph Smith oli Jumala prohvet? Paluge ühel õpilasel lugeda ette president Thomas S. Monsoni ( ) sõnad. Kui te loete [Mormoni Raamatut] palvemeelselt ja siira sooviga teada tõde, ilmutab Püha Vaim teile selle kohta tõe. Kui see on tõsi ja ma tunnistan pühalikult, et see on, siis Joseph Smith oli prohvet, kes nägi Isa Jumalat ja Tema Poega Jeesust Kristust. Kuna Mormoni Raamat on tõene, on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Issanda Kirik maa peal ja Jumala püha preesterlus on taastatud kõikide Tema laste abistamiseks ja õnnistamiseks. Kui teil pole veel tunnistust neist asjust, tehke, mis vajalik, et tunnistus saada. Omaenda tunnistus on neil rasketel aegadel elulise tähtsusega, sest teiste tunnistusega kaugele ei jõua. (Thomas S. Monson. Mormoni Raamatu vägi a kevadine üldkonverents) Viidake tahvlil olevale küsimusele, mille üle te palusite õpilastel tunni Vaimsete teadmiste omandamine, 2. osa alguses mõtiskleda: Millal olete tundnud vajadust otsida teadmist oma Taevaselt Isalt? Mis on mõned teised jumalikult määratud allikad, mille poole võite pöörduda sellise murega? (Märkige ära, et hiljem selle seminarikursuse jooksul õpivad nad rohkem algusaegade viimse aja pühadele antud Issanda käsust mitmenaisepidamist praktiseerida, kui nad uurivad kirjakohta Õpetus ja Lepingud 132. Nad õpivad Issanda käsust lõpetada mitmikabielu praktiseerimine, uurides kirjakohta Ametlik teadaanne 1.) 12

27 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 2. OSA Paluge ühel õpilasel lugeda ette 12. lõik osast Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge klassil teksti jälgida ja leida, mida see lõik õpetab infoallikate kohta, mida Kirik pole välja andnud. Miks on tähtis olla ettevaatlik mitteusaldusväärsete infoallikate suhtes? Kuidas võime tunda ära tõde infoallikates, mida Kirik pole välja andnud? (Aidake õpilastel mõista, et Püha Vaim võib aidata meil teha vahet tõe ja vale vahel, mistahes allikast me seda leiame [vt Moroni 10:5].) Aitamaks õpilastel paremini mõista, kuidas nad võivad rakendada vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid, et leida vastuseid oma küsimustele ja teisi aidata, näidake videot Vaimsete teadmiste omandamine: Madisoni lugu (8:36), mis on saadaval veebilehel LDS.org. Paluge õpilastel vaadata, kuidas noor naine Madison tegutses usus, uuris oma küsimust Joseph Smithi ja mitmikabielu (mitmenaisepidamise) kohta igavikulisest vaatenurgast ja otsis suuremat mõistmist jumalikult määratud allikatest. Mil viisil tegutses Madison usus? Kuidas uuris Madison oma küsimust igavikulisest vaatenurgast? Mil moel otsis Madison suuremat mõistmist jumalikult määratud allikatest? Kuidas Madisoni tänu vaimsete teadmiste omandamise põhimõtete rakendamisele õnnistati? Kuidas valmistas Madisoni kogemus vaimsete teadmiste omandamise põhimõtete rakendamisel teda ette teisi abistama? Paluge õpilastel jagada, kuidas neid on vaimsete teadmiste omandamise põhimõtete rakendamisel õnnistatud. Selgitage, et kooliaasta jooksul lisaks järjestikku Joseph Smith ajaloo ning Õpetuse ja Lepingute uurimisele uurivad õpilased samuti üheksat teemat Kuldõpetuse põhidokumendist. Samuti uurivad nad nende õpetusteemadega seotud 25 kuldõpetuse kirjakohta Joseph Smith ajaloost ning Õpetuse ja Lepingute raamatust. Igat teemat uurides on õpilastel võimalus harjutada vaimsete teadmiste omandamise põhimõtete ja Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetuse rakendamist. Jagage oma tunnistust vaimsete teadmiste omandamise põhimõtete rakendamise tähtsuse kohta. Innustage õpilasi saama teadmist oma Taevaselt Isalt, tegutsedes usus, uurides mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ning otsides suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. Kuldõpetuse kordamise tegevus Järgmine kordamise tegevus ei ole mõeldud õpetamiseks samas tunnis kui see õppetund Vaimsete teadmiste omandamine, 2. osa. See on mõeldud kasutamiseks seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui te õpetate teemat Vaimsete teadmiste omandamine, 3. osa. Seda lühikest ülevaadet võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil õpetate järjestikku pühakirju Õpetuste ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et see 13

28 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 2. OSA ülevaade ei võta kauem kui viis minutit, et see ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 6:36 (5 minutit) Paluge õpilastel võtta pühakirjades lahti kirjakoht Õpetus ja Lepingud 6:36. Kirjutage tahvlile selle salmi kõikide sõnade algustähed: V M P I O M; Ä K, Ä K. Paluge õpilastel töötada paarides või omaette, et see salm pähe õppida, kasutades tahvlile kirjutatud tähtede abi. Mõne minuti pärast paluge õpilastel koos salmi ette öelda, samal ajal kui te tahvlil olevatele tähtedele osutate. Seejärel kustutage või katke kinni tahvlil olevad tähed ja paluge õpilastel taas salm ette öelda. Täiendavad õpetamissoovitused Õpetus ja Lepingud 6:36. Ärge kahelge Kui te arutate kirjakohta Õpetus ja Lepingud 6:36, võite soovi korral märkida, et Issand ei käskinud meil vältida küsimuste küsimist. Vaid Ta käskis meid: Ärge kahelge (ÕL 6:36). Kuidas erinevad küsimuste küsimine ja kahtlemine? Paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida ütles president Dieter F. Uchtdorf, kui ta Esimeses Presidentkonnas teenis. Paluge õpilastel kuulata, mida president Uchtdorf õpetas küsimuste küsimise ja kahtlemise kohta. Mu kallid noored sõbrad! Me oleme küsimusi esitavad inimesed, sest me teame, et uurimine viib tõeni. Uurimisest sünnib tunnistus. Mõned võivad tunda piinlikkust või et nad pole väärilised, kuna neil on seoses evangeeliumiga uurivaid küsimusi. Kuid nad ei peaks selliseid tundeid tundma. Küsimuste esitamine pole nõrkuse märk. See on märk arengust. Jumal käsib meil otsida oma küsimustele vastuseid (vt Jk 1:5 6), palub meil otsida üksnes siira südame, tõsise kavatsusega, uskudes Kristusesse (Mn 10:4). Seda tehes, võime Püha Vaimu väel teada tõde kõigist asjadest (Mn 10:5). Ärge kartke! Esitage küsimusi. Olge uudishimulikud, kuid ärge kahelge! Ärge kahelge. Hoidke tugevasti kinni sellest usust ja valgusest, mida te olete juba saanud. (The Reflection in the Water [Kiriku haridussüsteemi küünlavalgusõhtu noortele täiskasvanutele, 1. nov 2009], LDS.org) Me ei tohi iial lasta kahtlusel end vangistada ning hoida meid eemal jumalikust armastusest, rahust ja andidest, mis tulevad usu kaudu Issandasse Jeesusesse Kristusesse. (Dieter F. Uchtdorf. Tulge meiega! a sügisene üldkonverents) Mis teile nendes president Uchtdorfi sõnades silma jäi? Jumalikult määratud allikate leidmine Aitamaks õpilastel leida jumalikult määratud allikaid, võite neile rääkida (ja võimaluse korral näidata või paluda neil leida nende elektroonikaseadmetel) Kiriku ametlikust veebilehest mormonnewsroom.org. Selgitage, et sellel veebilehel selgitab Kirik erinevaid teemasid, mille vastu avalikkus Kiriku suhtes huvi tunneb, ja korrigeerib osaliselt või täielikult valeinfot, mida meedias esitatakse. Samuti võite näidata õpilastele Kiriku evangeeliumi teemade (Gospel Topics) lehte aadressil 14

29 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 2. OSA topics.lds.org. Evangeeliumi teemade (Gospel Topics) esseed sisaldavad väärtuslikku ja otsekohest infot paljude keeruliste ajalooliste ja õpetuslike küsimuste kohta. 15

30 Vaimsete teadmiste omandamine, 3. osa Sissejuhatus Vaimsete teadmiste omandamise õpikogemuse õpetusmaterjalid on jagatud neljaks osaks. 3. osa sisaldab kuldõpetuse õpitud osade kordamise tegevust. Seda tegevust võib õpetada umbes 15 minutiga. Kui teil ei olnud aega võtta läbi kogu materjali Vaimsete teadmiste omandamise 1. ja 2. osa õpikogemuses, siis võite õpetada seda materjali selles tunnis. Kui teil õnnestus võtta läbi kogu materjal 1. ja 2. osast, siis võite kasutada selle tunni ülejäänud aega, et korrata materjali tavapärastest järjestikustest pühakirjade õppetundidest Õpetuse ja Lepingute raamatus. Õpetamissoovitused Kuldõpetuse õpitud osade kordamine (15 minutit) Jagage õpilased kolme rühma. Määrake igale rühmale üks järgnevatest õpetuse kokkuvõtetest koos selle kuldõpetuse kirjakohaga. 1. Kuna meie Taevane Isa armastab meid ja soovib, et me areneksime, saades rohkem Tema-sarnaseks, on Ta innustanud meid otsima teadmisi just nimelt õppimise ja samuti usu kaudu (ÕL 88:118). 2. Jumal on lubanud ilmutada tõde meie meeles ja südames Püha Vaimu kaudu, kui me Teda usinasti otsime (ÕL 8:2 3). 3. Issand ise on meid kutsunud: Vaadake minu poole igas oma mõttes; ärge kahelge, ärge kartke (ÕL 6:36). Paluge õpilastel töötada nendes määratud rühmades ja joonistada päevikusse või paberile pilt, mis aitab neil pidada meeles nendele määratud õpetuse kokkuvõtet ja kuldõpetuse pühakirjakohta. Paluge neil kaasata õpetuse kokkuvõte ja kuldõpetuse kirjakoht joonistusse. Kui nad on lõpetanud, paluge igast rühmast mõnel õpilasel oma pilti klassile selgitada. Soovi korral valige üks pilt iga kuldõpetuse kirjakoha kohta ja pange see klassis välja õpilastele meeldetuletuseks. 16

31 Vaimsete teadmiste omandamine, 4. osa Sissejuhatus Vaimsete teadmiste omandamise õpikogemuse õpetusmaterjalid on jagatud neljaks osaks. 4. osa peaks õpetama poole kooliaasta peal kui ülevaadet õpilastele. Selles õpikogemuse osas kordavad õpilased Vaimsete teadmiste omandamise osa Kuldõpetuse põhidokumendist. Samuti harjutavad nad küsimustele ja muredele igavikulisest vaatenurgast lähenemist. Õpetamissoovitused 1. osa (20 minutit) Näidake pilti Jeesus vee peal kõndimas (Evangeeliumi kunstiraamat [2009], nr 43) või pilti Kristus vee peal kõndimas (LDS Media Library, LDS.org). Paluge ühel õpilasel võtta kokku, mida ta selle Uue Testamendi loo kohta teab. Küsige pärast vastamist: Miks hakkas Peetrus vajuma? (Kui õpilastel on vaja vastamisel abi, siis paluge neil leida vastus kirjakohast Matteuse 14:29 30.) Märkige, et kui Peetruse tähelepanu pöördus Päästjalt ära tuulele ja lainetele, hakkas ta kartma ja seejärel vette vajuma. Paluge õpilastel mõtiskleda, mis on nende elus sellist, mis püüab pöörata nende tähelepanu ära Jeesuselt Kristuselt. Selgitage, et kui me püüame oma elu jooksul saada vaimset teadmist, siis on alati mõjujõude, mis püüavad pöörata meie tähelepanu ära Jeesuselt Kristuselt. Kuidas võib meie võime omandada vaimset teadmist väheneda, kui me pöörame oma tähelepanu Päästjalt ära? Paluge õpilastel vaadata osa Tegutse usus 1. põhimõtte 6. lõigu viimast lauset Kuldõpetuse põhidokumendis, mis sisaldab järgmist õpetuse kokkuvõtet: Issand ise on meid kutsunud: Vaadake minu poole igas oma mõttes; ärge kahelge, ärge kartke. Kui nad pole seda juba teinud, siis võiksite paluda, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid. Kuidas innustab see lause meid otsima vaimset teadmist Jumalalt? Kuidas me võime vaadata Issanda poole, kui meil on küsimusi või muresid? Mil viisil suurendab Jumala poole vaatamine ja mittekahtlemine meie võimet omandada vaimseid teadmisi? Kirjutage tahvlile järgmine küsimus: Mis aitab mul vaimseid teadmisi omandada? 17

32 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 4. OSA Jagage õpilased paaridesse. Paluge ühel paarilisel lugeda ette kolmas ja kuues lõik osast Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge teisel paarilisel lugeda ette kaheksas ja üheteistkümnes lõik osast Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge paarilistel lõigud teineteisele ette lugeda ja leida vastuseid tahvlil olevale küsimusele. Paluge õpilastel soovi korral märkida ära tõed, mis sellele küsimusele vastavad. Piisava aja möödudes paluge õpilastel teistele rääkida, mida nad leidsid. Soovi korral võiksite õpilaste vastused tahvlile kirja panna. Esitage soovi korral mõni või kõik järgmised küsimused: Kuidas mõjutavad teie hoiak ja eesmärk teie võimet õppida Püha Vaimu kaudu? Kuidas aitab meil saada rohkem vaimset teadmist see, kui toetume asjadele, mida me juba teame? Kuidas aitab päästmisplaani kohta käivate küsimuste ja murede uurimine teil vaimset teadmist saada? Miks on tähtis teada, et Jumal ilmutab tõde usaldusväärsete allikate kaudu? Kuidas olete teie rakendanud tõdesid Vaimsete teadmiste omandamise osast Kuldõpetuse põhidokumendis ja saanud Issandalt vaimseid teadmisi? Innustage õpilasi, et nad jätkaksid Issanda poole vaatamist ega kahtleks (vt ÕL 6:36), kui nad aktiivselt vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid rakendavad. 2. osa (20 minutit) Paluge õpilastel võtta lahti Vaimsete teadmiste omandamise osa Kuldõpetuse põhidokumendis ja leida seal mainitud kolm põhimõtet, mis juhatavad meid, kui me püüame õppida ja mõista igavest tõde: tegutsege usus, uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ning otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. Selgitage, et järgmine ülesanne keskendub mõistete ja küsimuste igavikulisest vaatenurgast uurimisele. Andke igale õpilasele paberileht, mis mahub mõlema kaasas oleva käsilehel kujutatud raami sisse. Paluge õpilastel mõelda evangeeliumiga seotud küsimustele, mida nad on küsinud või millele vastust otsinud, või küsimustele, mida nende sõbrad või pereliikmed on küsinud. Need küsimused võivad olla seotud sotsiaalprobleemide, raskuste ületamise või muuga. 18

33 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 4. OSA Küsimustele teisest küljest lähenemine 19

34 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 4. OSA Kui õpilastel on olnud aega küsimusi moodustada, paluge neil oma küsimus paberile kirjutada. Tuletage neile meelde, et üks osa mõistete ja küsimuste igavikulisest vaatenurgast uurimisest on küsimusele teisest küljest lähenemine või küsimuse teisiti nägemine. Soovi korral näidake videot Küsimuste uurimine igavikulisest vaatenurgast (2:56), mis on saadaval veebilehel LDS.org. Kui te näitate videot, siis paluge õpilastel jälgida, kuidas noor naine uuris oma sõbra küsimust Jumala kohta igavikulisest vaatenurgast. Kui te otsustate videot mitte näidata, siis võib olla abiks tuua õpilastele näide, kuidas küsimusele teisest küljest läheneda, enne kui nad seda tegevust alustavad. Pärast video vaatamist andke igale õpilasele Küsimustele teisest küljest lähenemise käsileht. Paluge õpilastel asetada oma küsimusega paberileht käsilehe allosas olevasse raami Piiratud vaatenurk. Andke õpilastele paar minutit aega mõtiskleda selle üle, et küsimust küsib keegi, kes ei vaata seda igavikulisest vaatenurgast. Millised tõekspidamised või oletused võivad olla kellelgi, kellel puudub igavikuline vaatenurk? 20

35 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 4. OSA Innustage õpilasi kirjutama neid tõekspidamisi ja oletusi Piiratud vaatenurga raami peale või kõrvale. Kuidas võivad selle inimese tõekspidamised või oletused mõjutada vastuseid, milleni ta jõuab? Paluge ühel õpilasel lugeda ette 8. lõik osast Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida küsimusi, mida me võime küsida, mis aitavad meil läheneda küsimusele või murele igavikulisest vaatenurgast. Paluge õpilastel märkida ära lõigu lõpus olevad kaks küsimust: Mida ma juba tean Taevasest Isast, Tema plaanist ja sellest, kuidas Ta käib läbi oma lastega? Millised evangeeliumi õpetused on seotud selle mõiste või probleemiga või selgitavad seda? Paluge õpilastel panna oma paberileht Igavikuline vaatenurk raami sisse. Märkige, et küsimus ise ei muutu, kuid kui me vaatame seda igavikulisest vaatenurgast, siis muutub meie arusaamine. Paluge õpilastel mõtiskleda vastuste üle oma küsimusele, uurides seda koos nende kahe küsimusega 8. lõigus. Innustage õpilasi kirjutama oma vastuseid Igavikuline vaatenurk raami peale või kõrvale. Kuidas need tõekspidamised või oletused võivad mõjutada meie vastuseid? Kui te jälgite õpilasi töötamas, siis võite eraviisiliselt paluda ühel või kahel õpilasel olla valmis jagama mõtteid oma kogemusest küsimuse uurimise kohta igavikulisest vaatenurgast. Kui möödunud on piisavalt aega, paluge neil õpilastel oma kogemust jagada. Soovi korral küsige klassilt, kas on mingeid küsimusi või muresid, mida nad otsustasid uurida ja mida nad sooviksid kogu klassiga arutada. Lõpetuseks paluge õpilastel jätkata vaimsete teadmiste omandamise põhimõtete rakendamist, kui nad otsivad vastuseid oma küsimustele. Tunnistage Issanda lubadusest meile vastata, kui me usinasti Temalt tõde otsime. Täiendav õpetamissoovitus Mõistete ja küsimuste igavikulisest vaatenurgast uurimine NB! Järgmist tegevust võib kasutada 2. osa õpetamisel. Selgitage, et mõnikord me teame tõdesid, mis aitavad meil küsimusele teisest küljest läheneda, kuid teinekord peame me neid tõdesid otsima. Paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida ütles vanem L. Whitney Clayton Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Paluge õpilastel kuulata, mida õpetab vanem Clayton meid vaimsete teadmiste otsimisel tegema. [Jumal] ei näita meile algselt kogu pilti. Siin tuleb mängu usk Issandasse, lootus ja usaldus Temale. Jumal palub meil Temaga kannatlik olla Teda usaldada ja järgida. Ta hoiatab meid, et me ei peaks eeldama taevast kergeid vastuseid ega kiireid lahendusi. Asjad lahenevad, kui oleme usu proovilepanemise ajal vankumatud, olgu proovilepanek, milles vastu pidada, kuitahes raske või tulgu vastused kuitahes 21

36 VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE, 4. OSA aeglaselt. (L. Whitney Clayton. Mis Tema teile iganes ütleb, seda tehke! a kevadine üldkonverents) Mida õpetas vanem Clayton, et peame vaimsete teadmiste saamiseks tegema? 22

37

38 Jumalus, 1. osa Sissejuhatus Jumaluse õpikogemuse õpetusmaterjalid on jagatud kaheks osaks. 1. osas uurivad õpilased selle õpetusteema lõike1.1 kuni 1.7, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad õpivad, et Isa ja Poeg ning Püha Vaim on kolm eraldiseisvat isikut ja Jeesus Kristus tuleb taas väes ja hiilguses ning valitseb maa peal tuhandeaastase rahuriigi ajal. Õpilased uurivad samuti kirjakohti Õpetus ja Lepingud 130:22 23 ja 29: NB! Võite õpetada selle tunni nelja osa ühe või mitme õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada neid osi mitme õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik korrata õpilastega lühidalt eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist. Õpetuse mõistmine 1. osa (10 minutit) Jagage õpilased kolme- või neljaliikmelistesse rühmadesse. Andke igale rühmale paberileht või paluge neil kasutada nende klassivihikuid või -päevikuid. Paluge igal rühmal kirjutada 90 sekundi jooksul üles nii mitu tõde Jumaluse kohta, kui nad suudavad meelde tuletada. Pärast seda tegevust paluge õpilastel võtta lahti 1. õpetusteema Jumalus Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge neil oma väikestes rühmades lugeda kordamööda ette lõigud ja leida tõdesid Jumaluse kohta. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge rühmadel öelda, mida nad leidsid. Kas nendes lõikudes leitud tõed Jumaluse kohta toetavad või kinnitavad tõdesid, mida te oma paberile kirjutasite? Kui nii, siis milliseid? Millised lisatõed Jumaluse kohta teile nendest lõikudest silma jäid? Milliseid tõdesid Jumaluse kohta on eriti tähtis teada? 2. osa (5 minutit) Paluge ühel õpilasel lugeda ette kaks esimest lauset lõigust 1.1 Kuldõpetuse põhidokumendist. Teistel paluge teksti jälgida. Selgitage, et need kaks lauset sisaldavad kahte õpetuse kokkuvõtet: Jumalus koosneb kolmest eraldiseisvast isikust: Jumalast, Igavesest Isast; Tema Pojast Jeesusest Kristusest ja Pühast Vaimust. Isal ja Pojal on käegakatsutav, ülendatud, lihast ja luust keha ning Püha Vaim on vaimisik. Paluge, et õpilased soovi korral need õpetuse kokkuvõtted oma Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid. Miks on need tähtsad tõed, mida inimesed peaksid mõistma? Näidake mõnda või kõiki järgnevaid pilte ja paluge õpilastel lühidalt selgitada igaühel kujutatud sündmust. (Leiate need pildid aadressilt lds.org/media-library. Järgnevalt on toodud pühakirjaviited ja piltide kirjeldused.) 24

39 J U MALU S, 1. OSA Ristija Johannes Jeesust ristimas (Matteuse 3:13 17). Päästja ristimisel langes Püha Vaim tuvi kujul Päästja peale ja Taevane Isa kõneles taevast. Jeesus Ketsemani aias palvetamas (Matteuse 26:39, 42). Ketsemani aias kannatades palvetas Jeesus Taevase Isa poole. 25

40 JUMALUS, 1. OSA Jeesus näitab oma haavu (Luuka 24:36 40). Jeesus ilmus oma apostlitele ülestõusnud, lihast ja luust kehas. Esimene nägemus (Joseph Smith ajalugu 1:15 20). Joseph Smithile ilmusid Isa Jumal ja Tema Poeg Jeesus Kristus. Jeesus Kristus ilmub nefilastele (3. Nefi 11:3 11). Taevane Isa tunnistas oma armastatud Pojast, kui Jeesus Kristus ilmus nefilastele Külluse maal. Kuidas illustreerivad need pildid pühakirjalugudest neid kahte õpetuse kokkuvõtet? (Õpilased peaksid suutma selgitada, mida need lood selgitavad Jumaluse liikmete olemuse kohta. Näiteks Jeesuse Kristuse ristimisel langes Püha Vaim tuvi kujul Päästja peale ja Taevane Isa kõneles taevast näidates, et Isa, Poeg ja Püha Vaim on kolm eraldiseisvat isikut.) 3. osa (10 minutit) Võiksite paluda, et õpilased vaataksid üle lõigu 1.1 nende Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge neil leida kuldõpetuse kirjakoht, mis aitab õpetada seda õpetuse kokkuvõtet, mille nad selles lõigus ära märkisid. Paluge õpilastel teha lahti kirjakoht Õpetus ja Lepingud 130:22 23 ning paluge neil märkida see salm ära oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida. Aitamaks õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et prohvet Joseph Smith osales vaiakonverentsil, kus kõneles vanem Orson Hyde Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Oma kõnes rääkis vanem Hyde mõningatest ideedest Jumaluse kohta, mida tol ajal laialt õpetati, kuid mis olid valed. Pärast koosolekut tegi Joseph Smith vanem Hyde ile ettepaneku parandada tema õpetusi. Vanem Hyde võttis rõõmuga prohveti parandused vastu ja need on nüüd kirjas kirjakohas Õpetus ja Lepingud 130. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 130: Paluge õpilastel teksti jälgida ning tähele panna, kuidas see kuldõpetuse kirjakoht aitab õpetada õpetuse kokkuvõtet. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. 26

41 JUMALUS, 1. OSA Kui õpilased on leitut jaganud, paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida on öelnud vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Paluge õpilastel kuulata, miks on tähtis teada tõde Jumaluse kohta. Kuna me teame tõde Jumalusest ja meie suhtest nendega, elu eesmärgist ja meie igavese saatuse olemusest, siis on meil ülim teedekaart ja garantii, et läbi surelikkuse rännata. Me teame, keda kummardame ja miks kummardame. Teame, kes me oleme ja mis meist võib saada (vt ÕL 93:19). Teame, kes teeb kõik selle võimalikuks, ja teame, mida peame tegema, et tunda rõõmu ülimatest õnnistustest, mis tulevad Jumala päästmisplaani kaudu. Ma tunnistan, et meil on Taevane Isa, kes meid armastab. Ma tunnistan, et meil on Püha Vaim, kes meid juhib. Ja ma tunnistan Jeesusest Kristusest, meie Päästjast, kes teeb kõik asjad võimalikuks. (Dallin H. Oaks. Jumalus ja päästmisplaan a kevadine üldkonverents) Kuidas mõjutab Jumaluse kohta tõe teadmine meie suhet Isa, Poja ja Püha Vaimuga? Milliste allikate poole võime pöörduda, et teada tõde Jumaluse liikmete kohta? 4. osa (15 minutit) Näidake pilte Jeesuse sünd ja Teine tulemine. Leiate need pildid aadressilt lds.org/media-library. Mis on neis piltides ühist? (Need mõlemad kujutavad Jeesuse Kristuse tulekut maa peale.) Paluge ühel õpilasel lugeda ette lõik 1.4 Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge klassil teksti jälgida ja leida õpetuse kokkuvõte, mis on seotud teise pildiga Teine tulemine. (Õpilased peaksid leidma järgmise õpetuse kokkuvõtte Jeesuse Kristuse kohta: Ta tuleb taas väes ja hiilguses ning valitseb tuhandeaastase rahuriigi ajal maa peal. Võiksite paluda, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid.) Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Neil L. Anderseni sõnad. Teistel paluge kuulata, mida ta õpetas Päästja teise tulemise kohta. 27

42 JUMALUS, 1. OSA Mõte Tema tulemisest läheb mulle hinge. See saab olema vapustav! See ületab oma ulatuselt ja suursugususelt, suuruselt ja ülevuselt kõik, mida surelikud silmad on iial näinud või kogenud. Sel päeval ei tule Ta mähkmetesse mähituna ja sõimes [Lk 2:12] lebades, vaid ilmub taeva pilvedes, riietatuna väe ja suure auhiilgusega, koos kõigi pühade inglitega [ÕL 45:44]. (Neil L. Andersen. Sinu riik tulgu a kevadine üldkonverents) Paluge õpilastel jagada, mis neile Päästja sünni ja teise tulemise erinevuse juures kõige rohkem silma jäi. Soovi korral paluge õpilastel vaadata kirikulaulu Jeesus sündis vaikuses (Kiriku lauluraamat, nr 122). Võite laulda seda laulu koos kogu klassiga või paluda mõnel õpilasel kordamööda salmid ette lugeda. Paluge õpilastel jälgida, milline saab olema Jeesuse Kristuse teine tulemine ja kuidas see erineb sellest, kui ta sündis lapsena Petlemmas. Paluge õpilastel vaadata üle lõik 1.4 Kuldõpetuse põhidokumendis ja leida kuldõpetuse kirjakoht, mis aitab õpetada seda õpetuse kokkuvõtet, mille nad selles lõigus ära märkisid. (Paluge õpilastel märkida ära salm ÕL 29:10 11, et nad võiksid seda kergesti üles leida.) Aitamaks õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et vahetult enne a konverentsi sai prohvet Joseph Smith kuue vanema juuresolekul selle ilmutuse. See rühm õppis selle ilmutuse kaudu Päästja äravalitute kokkukogumisest enne Tema teist tulemist. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 29: Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, kuidas see kirjakoht aitab õpetada õpetuse kokkuvõtet, mille nad märkisid ära lõigus 1.4. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Mida õpetab salm 11 meile õnnistustest, mis õigemeelsetele tuhandeaastase rahuriigi ajal osaks saavad? 28

43 JUMALUS, 1. OSA Tunnistage, et Jeesus Kristus tuleb taas ja elab koos õigemeelsetega maa peal tuhandeaastase rahuriigi ajal. Kuldõpetuse kordamise tegevused NB! Järgmine kordustegevus pole mõeldud õpetamiseks samas tunnis kui see õppetund Jumalus, 1. osa. Palun tehke seda tegevust seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui te õpetate teemat Jumalus, 2. osa. Neid lühikesi ülevaateid võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil võtate järjestikku läbi pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et need ülevaated ei võta kauem kui viis minutit, et need ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 130:22 23 (5 minutit) Jagage õpilased kolme- või neljaliikmelistesse rühmadesse. Andke igale rühmale koopia järgmisest õpetuse kokkuvõttest, mis on kirjutatud paberile ja osadeks lõigatud ning segamini aetud: Jumalus koosneb / kolmest eraldiseisvast / isikust: Jumalast, / Igavesest Isast; / Tema Pojast Jeesusest Kristusest /ja Pühast Vaimust. / Isal ja Pojal / on käegakatsutav, ülendatud, / lihast ja luust keha / ning Püha Vaim / on vaimisik. Paluge igal rühmal panna õpetuse kokkuvõtted õigesse järjekorda. Kui kõik rühmad on õpetuse kokkuvõtted õigesse järjekorda pannud, paluge õpilastel leida Õpetuse ja Lepingute raamatust kuldõpetuse kirjakoht, mis seda õpetust õpetab. Kui õpilased on leidnud salmid Õpetus ja Lepingud 130:22 23, paluge õpilastel see kirjakoht koos ette lugeda. Paluge õpilastel selgitada, miks on tähtis mõista seda kirjakohta ja õpetuse kokkuvõtet. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 29:10 11 (5 minutit) Kirjutage tahvlile järgmine lõpetamata lause Jeesuse Kristuse teise tulemise kohta: Ta tuleb taas ja ning valitseb ajal. Paluge õpilastel leida kuldõpetuse kirjakoht Õpetuse ja Lepingute raamatus, mis aitab lõpetada seda õpetuse kokkuvõtet Jeesusest Kristusest. Kui õpilased on leidnud kirjakoha Õpetus ja Lepingud 29:10 11, siis paluge ühel õpilasel see ette lugeda. Paluge õpilastel teksti jälgida, otsides sõnu, kuidas nad võiksid tahvlil oleva lause lõpetada. Paluge õpilastel täita lüngad tahvlil olevas lauses, et õpetuse kokkuvõte oleks järgmine: Ta tuleb taas väes ja hiilguses ning valitseb tuhandeaastase rahuriigi ajal maa peal. Kuldõpetuse kordamine. Jumalus (5 minutit) Kirjutage järgmised kuldõpetuse kirjakohad kahele paberilehele ja asetage need klassi vastasseintele. Õpetus ja Lepingud 29:10 11 Õpetus ja Lepingud 130:

44 JUMALUS, 1. OSA Paluge õpilastel avada pühakirjad ja need kirjakohad läbi lugeda. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge neil pühakirjad sulgeda. Lugege ette järgmised tõed ja paluge õpilastel osutada seinal olevale kuldõpetuse kirjakohale, mis seda tõde sisaldab. Jeesusel Kristusel on lihast ja luust keha. Jeesus Kristus valitseb tuhandeaastase rahuriigi ajal maa peal. Isal ja Pojal on käegakatsutav, ülendatud keha. Jumalus koosneb kolmest eraldiseisvast isikust. Jeesus Kristus tuleb taas väes ja auhiilguses. Püha Vaim on vaimisik. 30

45 Jumalus, 2. osa Sissejuhatus Jumaluse õpikogemuse õpetusmaterjalid on jagatud kaheks osaks. 2. osa sisaldab harjutusülesannet, mis aitab õpilastel rakendada õpetust, mida nad õppisid Kuldõpetuse põhidokumendist ja kuldõpetuse kirjakohtadest Õpetus ja Lepingud 130:22 23 ja 29: See õppetund sisaldab samuti kooliaasta jooksul kõikide selle ajani uuritud kuldõpetuse kirjakohtade kordamist. NB! Võite õpetada selle õppetunni harjutusülesannet ja kuldõpetuse kordamist ühe või kahe tunni ajal. Kui õpetate neid kahe tunni jooksul, siis jätke küllalt aega regulaarseks järjestikku pühakirjade uurimiseks Õpetuse ja Lepingute raamatust. Harjutusülesanne (25 minutit) Jagage õpilased misjonärikaaslasteks. Andke igale paarile kaasasolev käsileht ja jätke õpilastele küllalt aega ülesanne lõpetada. Teistel Jumalat tunda õppida aitamine 1. Loe oma kaaslasega ette järgnev sündmustik. Sina ja sinu kaaslane olete misjonärid. Te kohtate kena vanemat meest Beni. Te räägite Beniga ja lepite kokku kohtumise. Kui sinu kaaslane küsib temalt, mis on tema tõekspidamised Jumala kohta, ütleb Ben: Olen alati mõelnud Jumalast kui olemusest, mis on korraga kõikjal. Te tunnete kaaslasega, et Benile tuleks kasuks mõistmine Jumaluse õigest olemusest. 2. Valmistage lühike õppetund Jumalusest ja kaasake järgmist: Teie kirikuga tutvuja valede arusaamiste parandamist Jumala kohta Pühakirju, mis selgitavad õiget õpetust Jumalusest Selgitust, kuidas Jumala õigesti mõistmine Beni aitab 3. Olge valmis oma tundi klassis õpetama. NB! Soovi korral mugavdage sündmustik teie õpilaste kogemuste ja vajaduste järgi. Samuti võite kasutada nimesid, mis sobivad paremini teie piirkonnaga. Paluge kaaslastel nende lõpetatud õppetund klassile esitada. (Suurte klasside puhul võite panna iga paari kokku teise paariga ning lasta neil üksteist õpetada või paluda vaid mõnel paarilisel klassi õpetada.) Lõpetuseks tunnistage tunnis arutatud tõdedest. Paluge õpilastel leida võimalusi aidata teistel saada õiget mõistmist Jumaluse kohta. Kuldõpetuse õpitud osade kordamine (15 minutit) Kirjutage tahvlile järgmised kuldõpetuse kirjakohad: Õpetus ja Lepingud 88:118 Õpetus ja Lepingud 8:2 3 31

46 JUMALUS, 2. OSA Õpetus ja Lepingud 6:36 Õpetus ja Lepingud 130:22 23 Õpetus ja Lepingud 29:10 11 Aitamaks õpilastel süvendada nende arusaamist nendest kuldõpetuse kirjakohtadest, paluge igal õpilasel valida üks kirjakoht järgmiseks tegevuseks. Esiteks, paluge õpilastel panna kirja kas tõene või väär lause, mis kirjeldab nende valitud kuldõpetuse kirjakohta. Seejärel koguge laused kokku ja lugege need klassile ette. Iga lause puhul paluge õpilastel kas pead noogutada või pöidlad üles tõsta, kui lause on tõene. (Võite mugandada, kuidas õpilased jaatavalt vastavad vastavalt kohalikele kultuurinormidele.) Kui õpilased teavad, et lause on väär, siis paluge neil tõsta kätt ja öelda: See ei ole tõsi! Paluge õpilastel leida kuldõpetuse kirjakoht, mis aitab seda lauset parandada. Laske õpilastel selgitada, mis on lauses valet ja kuidas seda parandada. (Näide väärast lausest oleks: Pühal Vaimul on lihast ja luust keha. Kirjakoht, mille õpilased leiaksid, oleks Õpetus ja Lepingud 130: Seda lauset peaks parandama järgmiselt: Püha Vaim on vaimisik.) 32

47

48 Päästmisplaan, 1. osa Sissejuhatus Päästmisplaani õpikogemuse õpetusmaterjalid on jagatud kolmeks osaks. 1. osas uurivad õpilased selle õpetusteema lõike 2.1 kuni 2.19, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad õpivad Päästja keskse rolli kohta päästmisplaanis. Samuti uurivad õpilased kuldõpetuse kirjakohti salmidest Õpetus ja Lepingud 76: NB! Võite õpetada selle tunni osasid ühe või mitme õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada Õpetuse mõistmise osa mitme õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik korrata õpilastega lühidalt eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist. Õpetuse mõistmine 1. osa (5 minutit) Joonistage tahvlile joon ja kolmnurk, nagu on juuresoleval joonisel (ilma sõnadeta). Selgitage, et sirge joon esindab lauda ja kolmnurk tasakaalupunkti. Joonistage joone peale erinevaid kujundeid, mis esindavad erinevaid lauale asetatud esemeid. Märkige, et vaatamata sellele, mis laual on, peab kolmnurga tipp olema punktis, mis tasakaalustab nii laua kaalu kui ka lauale asetatud esemete kaalu, et raskus oleks tasakaalus. Järgmiseks kustutage kujundid ja kirjutage lauda esindava joone peale Päästmisplaan. Kui õpilased uurivad kuldõpetuse teemat Päästmisplaan, paluge neil leida, kuidas see diagramm seostub päästmisplaaniga. Paluge mõnel õpilasel lugeda kordamööda ette lõigud 2.1 kuni 2.3 Kuldõpetuse põhidokumendist. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, kes on keskne kuju Taevase Isa plaanis. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Seejärel kirjutage diagrammis kolmnurga peale või alla Jeesus Kristus. 34

49 PÄÄSTMISPLAAN, 1. OSA Mida tähendab, et Jeesus Kristus on Taevase Isa plaanis keskne kuju? (Võiksite paluda, et õpilased selle fraasi Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid.) 2. osa (15 minutit) Paluge õpilastel leida viis alapealkirja Päästmisplaani 2. õpetusteemas Kuldõpetuse põhidokumendis. Selgitage, et need alapealkirjad esindavad päästmisplaani võtmeelemente. Kirjutage tahvlile fraasi Päästmisplaan kohale: Surelikkusele eelnev elu, loomine, langemine, surelik elu ja elu pärast surma. Selgitage, et kuna Päästja on päästmisplaanis keskne kuju, siis peaksime Teda nägema igas selle plaani osas. Jagage õpilased paaridesse. Määrake igast paarist üks õpilane lugema osa pealkirjaga Surelikkusele eelnev elu ja teine õpilane lugema osa pealkirjaga Loomine. Paluge neil leida Jeesuse Kristuse keskne roll päästmisplaani selles osas. Kui nad on lugemise lõpetanud, paluge neil omavahel leitut arutada. Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpilastel vaadata osa peakirjaga Loomine. Kuidas mängis Jeesus Kristus keskset rolli loomisel? (Pärast õpilaste vastuseid kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte ja paluge õpilastel see nende Kuldõpetuse põhidokumendis ära märkida: Jeesus Kristus lõi Taevase Isa juhatusel taevad ja maa.) Paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida on öelnud vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Teistel paluge kuulata, kuidas tema mõtteavaldus toetab õpetuse kokkuvõtet. Isa valis Poja, kõikidest suurima, täitma Isa plaani rakendama Isa väge, et luua lugematul hulgal maailmu (vt Ms 1:33) ning päästma Jumala lapsi surmast oma ülestõusmise ja patust oma lepituse kaudu. Seda ülimat ohverdust on tabavalt nimetatud kogu inimajaloo keskseks teoks. (Dallin H. Oaks. Jumalus ja päästmisplaan a kevadine üldkonverents) Kuidas toetavad need sõnad tahvlil olevat õpetuse kokkuvõtet? Mida muud selgitab vanem Oaksi tsitaat Päästja rollist päästmisplaanis? 35

50 PÄÄSTMISPLAAN, 1. OSA 3. osa (5 minutit) Soovi korral näidake pilti maast (vt pilti Maa, saadaval veebilehel lds.org/ media-library). Paluge õpilastel vaadata lõiku 2.6 Kuldõpetuse põhidokumendis. Küsige neilt, milline kuldõpetuse kirjakoht on seotud tahvlil oleva õpetuse kokkuvõttega: Jeesus Kristus lõi Taevase Isa juhatusel taevad ja maa. (Paluge õpilastel märkida ära salm ÕL 76:22 24 oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida.) Aitamaks õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et Õpetus ja Lepingud 76 on ülestähendus nägemusest, mis anti prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile Hiramis Ohio osariigis 16. veebruaril See nägemus ilmutas palju imelisi tõdesid Taevase Isa päästmisplaani kohta, mis polnud maailmale tol ajal teada. Õpetus ja Lepingud 76:22 24 sisaldab prohvet Joseph Smithi ja Sidney Rigdoni tunnistust Jeesusest Kristusest. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 76: Paluge õpilastel teksti jälgida, et leida, mida Joseph Smith ja Sidney Rigdon Jeesuse Kristuse kohta tunnistasid. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Kuidas see kirjakoht aitab õpetada tahvlil olevat õpetuse kokkuvõtet? 4. osa (10 minutit) Soovi korral näidake videot Me elasime Jumala juures (4:00) (saadaval veebilehel LDS.org), aitamaks õpilastel tunda tahvlil oleva õpetuse kokkuvõtte tõde ja tähtsust: Jeesus Kristus lõi Taevase Isa juhatusel taevad ja maa. Küsige pärast video vaatamist: Kuidas on Jumala loodu aidanud sul tunda Tema armastust sinu vastu? Kuidas võib tahvlil oleva õpetuse kokkuvõtte mõistmine mõjutada meie igapäevaseid mõtteid ja käitumist? Paluge õpilastel mõtiskleda, mida nad saavad teha, et mäletada Jeesuse Kristuse rolli taevaste ja maa loomisel. Kui aega on piisavalt, siis paluge õpilastel oma mõtted pühakirjapäevikusse üles kirjutada. 5. osa (5 minutit) Meenutage õpilastele tunni alguses tahvlile joonistatud diagrammi ning seda, et Jeesus Kristus on Taevase Isa plaanis keskne kuju ( Kuldõpetuse põhidokument [2018], osa 2.3). Paluge õpilastel lugeda läbi lõigud 2.8 kuni 2.18 Kuldõpetuse põhidokumendis, otsides sõnu või fraase, mis kirjeldavad, kuidas Päästja on 36

51 PÄÄSTMISPLAAN, 1. OSA kesksel kohal langemises, surelikus elus ja elus pärast surma. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge osal neist rääkida, mida nad leidsid. Kuldõpetuse kordamise tegevus NB! Järgmine kordustegevus pole mõeldud õpetamiseks samas tunnis kui see õppetund Päästmisplaan, 1. osa. Palun tehke seda tegevust seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui te õpetate teemat Päästmisplaan, 2 osa. Seda lühikest ülevaadet võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil õpetate järjestikku pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et see ülevaade ei võta kauem kui viis minutit, et see ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 76:22 24 (5 minutit) Kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Jeesus Kristus lõi Taevase Isa juhatusel taevad ja maa. Paluge õpilastel leida kuldõpetuse kirjakoht Õpetuse ja Lepingute raamatus, mis seda õpetust õpetab. Kui õpilased vajavad abi, siis paluge neil vaadata õpetusteemat 2, Päästmisplaan, Kuldõpetuse põhidokumendis, et pühakirjaviide üles leida. Kui kõik õpilased on leidnud kirjakoha Õpetus ja Lepingud 76:22 24, siis jagage nad paaridesse või väikestesse rühmadesse. Paluge neil see kirjakoht koos läbi lugeda ja omavahel arutada, kuidas see aitab õpetada tahvlil olevat õpetuse kokkuvõtet. Piisava aja möödudes paluge õpilastel teistega jagada, kuidas nad võiksid selle pühakirjaviite meelde jätta. 37

52 Päästmisplaan, 2. osa Sissejuhatus Päästmisplaani õpikogemuse õpetusmaterjalid on jagatud kolmeks osaks. 2. osas kordavad õpilased vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid. Samuti teevad nad harjutusülesannet, mis aitab neil rakendada Kuldõpetuse põhidokumendist ja kirjakohast Õpetus ja Lepingud 76:22 24 õpitud õpetust. Õpetuse mõistmine Vaimsete teadmiste omandamise kordamine (15 minutit) Paluge õpilastel tõsta käsi, kui nad on kunagi vastuse leidmiseks kasutanud interneti otsingumootorit. Kui kaua vastuste otsimine tavaliselt aega võtab? (Tavaliselt võtab see vähem kui sekundi aega, et leida tuhandeid infot sisaldavaid internetilehekülgi.) Kuidas erineb internetist vastuste otsimine igavese tõe õppimisest? Kuidas te end tunnete, kui peate ootama vastuseid tähtsatele küsimustele? Selgitage, et Mormoni Raamatu tõlkimisel abiks olles oli Oliver Cowderyl suur soov tõlkida. Pärast Issandalt loa saamist püüdis Oliver tõlkida, kuid see ei õnnestunud. Ta pettus. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 9:7 8. Paluge õpilastel teksti jälgida, et leida, mida ütles Issand Oliver Cowderyle, miks tal tõlkida ei õnnestunud. Mis põhjusel ei õnnestunud Oliveril tõlkimine? (Ta ootas, et suudab tõlkida lihtsalt selle pärast, et küsis. Kuid ta ei panustanud püüdlustesse uurida asju oma mõttes ja seejärel küsida, kas need on õiged.) Miks on tähtis teada, et Issand ootab, et me uuriksime ja pingutaksime, et ise teada saada? Jagage klass kolme- või neljaliikmelistesse rühmadesse. Määrake igale rühmale üks kolmest vaimsete teadmiste omandamise põhimõttest osas Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendis : tegutseda usus, uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ning otsida mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. Paluge igal rühmal lugeda ette neile määratud põhimõte ning leida sõnu ja fraase, mis õpetavad, kuidas me võime leida vastuseid tähtsatele küsimustele ja oma probleeme lahendada. Kui aega on olnud piisavalt, paluge igal rühmal lühidalt klassiga jagada, mida nad leidsid. Aitamaks õpilastel mõista, kuidas uurida muresid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast, võite näidata videot Küsimuste uurimine igavikulisest vaatenurgast (2:56), mis on saadaval veebilehel LDS.org. Paluge klassil vaadata, kuidas noor naine Lauren võttis aega, et mõelda tõekspidamistele või oletustele, mis võisid mõjutada tema sõbra küsimust Jumala kohta. Kuidas uuris Lauren oma sõbra küsimust igavikulisest vaatenurgast? 38

53 PÄÄSTMISPLAAN, 2. OSA Harjutusülesanne (25 minutit) Vaadake õpilastega üle järgmised vaimsete teadmiste omandamise põhimõtted osas Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendis : tegutseda usus, uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ning otsida mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. NB! Soovi korral mugavdage järgmine sündmustik teie õpilaste kogemuste ja vajaduste järgi. Samuti võite kasutada nimesid, mis sobivad paremini teie piirkonnaga. Lugege ette järgmine sündmustik ja paluge õpilastel kujutada ette, et see kogemus juhtub nendega. Te istute tunnis, kus õpetaja ja õpilased arutavad teooriaid selle kohta, kuidas meie galaktika ja päikesesüsteem alguse said. Õpetaja püüab mitmel korral lükata ümber ideed, et jumalik Looja võis maailma loomises rolli mängida. Õpetaja mainib mitut fakti, mis paistavad tema järeldust toetavat ja mitu õpilast toetab õpetaja arvamust. Tunni lõpus tunnete muret, püüdes leida seoseid selle vahel, mida olete õppinud kodus ja kirikus ning mida te õpite selles koolitunnis. Selleks ajaks, kui te koju jõuate, on teil tekkinud järgmised küsimused: kas meie galaktika sündis lihtsalt suvaliste sündmuste tagajärjel? Kas me oleme siin vaid juhuse läbi? Paluge õpilastel kirjutada oma vihikusse või pühakirjapäevikusse, mida nad võivad sellises olukorras teha, et näidata Taevasele Isale, et nad on valmis usus tegutsema. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, jagage nad paaridesse ja paluge omavahel arutada, mida nad kirjutasid. Kui õpilased omavahel räägivad, kirjutage tahvlile sündmustikus toodud küsimused: Kas meie galaktika sündis lihtsalt suvaliste sündmuste tagajärjel? Kas me oleme siin vaid juhuse läbi? Paluge õpilastel mõelda, kuidas nad võiksid uurida neid küsimusi igavikulisest vaatenurgast. Kui õpilastel on vaja abi, siis võite küsida järgmiseid küsimusi või anda igale õpilasele käsileht nende või teiste küsimustega, mida nad võivad paaris arutada. Mida ma Jumala kohta tean ja kuidas ma seda tean? Mida ütlevad loomise kohta pühakirjad või elavad prohvetid? Millal või kuidas olen ma tundnud Vaimu tunnistamas, et eksisteerib Looja? Kas ükski teaduslik tõendusmaterjal lükkab ümber võimaluse, et Jumal on olemas ja võis luua taevad ja maa? Kuidas võib teaduslikult avastatud informatsioon meie galaktika ja maa kohta tunnistada, et eksisteerib jumalik Looja? Kui õpilased on oma arutelu lõpetanud, küsige neilt, kuidas tõsiasjad, mida nad teavad Jumala ja Tema plaani kohta, aitavad neil näha tahvlil olevaid küsimusi teisiti. Pärast seda arutelu küsige õpilastelt, milliseid inspireeritud allikaid nad võivad uurida, et saada rohkem abi tahvlil oleva küsimuse asjus. Võimaluse korral võite paluda neil kasutada oma mobiiliseadmeid, et otsida LDS.org veebilehelt artikleid 39

54 PÄÄSTMISPLAAN, 2. OSA ja muud materjali, mis aitaksid neil uurida neid küsimusi igavikulisest vaatenurgast. Näide sellest, mida nad võivad leida, võib kaasata järgmist: President Dieter F. Uchtdorf. Te olete Talle olulised a sügisene üldkonverents. President Russell M. Nelson. The Creation. Ensign, mai 2000, lk Whitney Wilcox. He Knows Who I Am. LDS Youth article, youth.lds.org. 40

55 Päästmisplaan, 3. osa Sissejuhatus Päästmisplaani õpikogemuse õpetusmaterjalid on jagatud kolmeks osaks. 3. osa sisaldab kuldõpetuse õpitud osade kordamise tegevust. See kordamistegevus ei tohiks võtta kauem kui 20 minutit. Kui teil ei olnud aega võtta läbi kogu materjali 1. ja 2. osa õpikogemuses, siis võite õpetada seda materjali selles tunnis. Kui teil õnnestus võtta läbi kogu materjal 1. ja 2. osast, siis võite kasutada selle tunni ülejäänud aega, et korrata tavapäraste järjestikku pühakirjade õppimise õppetundide materjali Õpetuse ja Lepingute raamatus. Kuldõpetuse õpitud osade kordamine (20 minutit) Kirjutage tahvlile kõik kuldõpetuse kirjakohad, mida õpilased on selle ajani õppinud, koos nendega seotud võtmefraasidega. (Samuti võite paluda õpilastel vaadata osa Kuldõpetuse kirjakohad ja võtmefraasid Kuldõpetuse põhidokumendis.) Võtke paar minutit aega, et korrata üle kuldõpetuse kirjakohad ja nende võtmefraasid ning seejärel andke igale õpilasele kaasasolev käsileht. Lugege juhised ette. Kuldõpetuse kordamine 1. Kirjutage kuldõpetuse kirjakohtade viited järgnevalt toodud tabeli esimesse tulpa. Tabeli teisse tulpa kirjutage vastava kirjakohaga seotud võtmefraasid. 2. Korrake üle kõik viited ja võtmefraasid. Seejärel katke esimeses tulbas olevad viited paberiga kinni. Lugege teises tulbas olevaid võtmefraase. Püüdke mälu järgi kirjutada kolmandasse tulpa nende võtmefraasidega kokku sobivad viited. 3. Katke teine tulp paberiga kinni. Lugege viiteid, mida te kolmandasse tulpa kirjutasite. Püüdke mälu järgi kirjutada neljandasse tulpa nende viidetega kokkusobivad võtmefraasid. 4. Jätkake seda protsessi, kuni olete terve tabeli ära täitnud. Viited Võtmefraasid Viited Võtmefraasid Viited Võtmefraasid 41

56

57 Jeesuse Kristuse lepitus, 1. osa Sissejuhatus Jeesuse Kristuse lepituse õpikogemuse õpetusmaterjalid on jagatud kolmeks osaks. 1. osas uurivad õpilased selle õpetusteema lõike 3.1 kuni 3.5, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad tunnevad ära tõe, et Päästja ohverdus näitab iga Taevase Isa lapse väärtust, ja nad õpivad, kuidas kirjakoht Õpetus ja Lepingud 18:10 11 aitab seda tõde õpetada. Samuti teevad nad harjutusülesannet, mis aitab neil rakendada Kuldõpetuse põhidokumendist ja kirjakohast Õpetus ja Lepingud 18:10 11 õpitud õpetust. NB! Võite õpetada selle tunni osasid ühe või mitme õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada neid osi mitme õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik õpilastega lühidalt korrata eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist. Õpetuse mõistmine 1. osa (10 minutit) Alustage, küsides õpilastelt, kas neilt on kunagi küsitud midagi Jeesuse Kristuse lepituse kohta, millele nad vastata ei osanud? Soovi korral paluge õpilastel, kes on valmis seda tegema, oma kogemust jagada. (Olge tundlik piinlikkuse suhtes, mida õpilane oma kogemuse pärast tunda võib.) Selgitage, et Kuldõpetuse põhidokumendis ja kuldõpetuse kirjakohtades olevate õpetuste mõistmine võib aidata meil olla paremini valmistunud vastama küsimustele meie tõekspidamiste kohta. Paluge õpilastel võtta lahti 3. õpetusteema, Jeesuse Kristuse lepitus nende Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge õpilastel lugeda koos paarilisega lõike 3.1 kuni 3.5 ja leida tõdesid Päästja lepituse kohta. Paluge neil mõelda küsimusele, mida keegi võiks Jeesuse Kristuse lepituse kohta küsida, millele võib nendest lõikudest vastuse leida. Andke igale õpilaste paarile paberileht, millele nad saavad oma küsimuse kirja panna. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, koguge nende küsimused kokku ja lugege mõni nendest klassile ette. Paluge õpilastel leida oma küsimustele vastused nendest lõikudest Kuldõpetuse põhidokumendis. Miks on tähtis, et me Jeesuse Kristuse lepitust uurime ja mõistame? 2. osa (5 minutit) Paluge õpilastel uurida lõiku 3.1 Kuldõpetuse põhidokumendist ja leida, mida Jeesuse Kristuse ohverdus näitab iga inimese väärtuse kohta. Õpilased peaksid tundma Päästja kohta ära järgmise õpetuse kokkuvõtte: Tema ohverdus toob kasu meile kõigile ja näitab iga Taevase Isa lapse lõputut väärtust. Võiksite paluda, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid. Kui õpilased põhimõtet märgivad, kirjutage see tahvlile. Kuidas näitab Päästja ohverdus iga Taevase Isa lapse väärtust? 43

58 JEESUSE KRISTUSE LEPITUS, 1. OSA Paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida on öelnud vanem M. Russell Ballard Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Paluge õpilastel kuulata ja leida, millise seose toob vanem Ballard välja Jeesuse Kristuse lepituse ja iga hinge väärtuse vahel. Kuigi Ta elu oli puhas ja patuta, kandis [Jeesus Kristus] ülimat karistust patu eest teie, minu ja kõigi pattude eest, kes on kunagi elanud. Tema vaimne, emotsionaalne ja hingeline ahastus oli nii suur, et pani Teda veritsema igast poorist (vt Lk 22:44; ÕL 19:18). Ja ometi oli Jeesus valmis kannatama, et meil kõigil oleks võimalus lasta end puhtaks pesta kui meil on Temasse usku, parandame meelt oma pattudest, laseme end ristida õige preesterluse volitusega, saame kinnitamise kaudu puhastava Püha Vaimu anni ja võtame vastu kõik muud olulised talitused. Issanda lepituseta poleks ükski neist õnnistustest meile kättesaadav ja me ei saaks muutuda sellevääriliseks ega olla selleks valmis, et pöörduda tagasi Jumala juurde elama. Ma usun, et kui me võiksime tõeliselt mõista Issanda Jeesuse Kristuse lepitust, saaksime me aru, kui hinnaline on iga Jumala poeg või tütar. Lepituse omapära seisneb selles, et see oli piiritu ja igavene, kuid siiski rakendub see isiklikult, ühele inimesele korraga. Ärge mitte kunagi alahinnake seda, kui hinnaline on igaüks. (M. Russell Ballard. The Atonement and the Value of One Soul. Ensign või Liahona, mai 2004, lk 85 87) Paluge õpilastel mõtiskleda, kuidas Jeesuse Kristuse lepituse üle mõtlemine aitab neil paremini mõista iga Jumala kallihinnalise poja ja tütre väärtust. 3. osa (7 minutit) Paluge õpilastel uurida lõiku 3.1 nende Kuldõpetuse põhidokumendis ja leida, milline Õpetuse ja Lepingute kuldõpetuse kirjakoht aitab õpetada tahvlil olevat õpetuse kokkuvõtet: Tema ohverdus toob kasu meile kõigile ja näitab iga Taevase Isa lapse lõputut väärtust. Kui õpilased on vastanud, paluge neil võtta lahti kirjakoht Õpetus ja Lepingud 18: Paluge neil märkida see salm ära oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida. Aitamaks õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et kirjakohas Õpetus ja Lepingud 18 üles tähendatud ilmutus sisaldab infot Jeesuse Kristuse taastatud Kiriku organisatsiooni kohta, sealhulgas juhiseid Oliver Cowderyle ja David Whitmerile evangeeliumi kuulutamisest ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi tulevaste liikmete ülesleidmiseks. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 18: Paluge klassil teksti jälgida ning tähele panna sõnu või fraase, mis aitavad õpetada tahvlile kirjutatud õpetuse kokkuvõtet. Milliseid sõnu või fraase te kirjakohas Õpetus ja Lepingud 18:10 11 leidsite, mis aitavad õpetada seda õpetuse kokkuvõtet? 11. salmi kohaselt, miks Päästja kannatas ja suri kogu inimkonna eest? Kuidas on teadmine, et Jeesus Kristus kannatas ja suri sinu eest, aidanud sul mõista oma väärtust Jumala silmis? (Võiksite samuti enda tundeid sellest jagada.) 44

59 JEESUSE KRISTUSE LEPITUS, 1. OSA Tunnistage, et igaühel meist on Jumala silmis suur väärtus ja Päästja ohverdus meie eest on tunnistus sellest tõest. Harjutusülesanne (18 minutit) Vaadake õpilastega üle kolm vaimsete teadmiste omandamise põhimõtet osas Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendis : tegutseda usus, uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ning otsida mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. NB! Soovi korral mugavdage järgmine sündmustik teie õpilaste kogemuste ja vajaduste järgi. Jagage õpilased kolme- või neljaliikmelistesse rühmadesse. Andke igale rühmale järgnev käsileht. Paluge igal rühmal arutada antud sündmustikku ja sellega kaasnevaid küsimusi. Kas Jumal tõesti armastab mind? Lugege läbi järgmine sündmustik ja seejärel arutage antud küsimusi oma rühmaga. Pärast küsimuste arutamist on teil võimalus teha sellest sündmustikust rollimäng. Teil on sõber, kes on viimasel ajal heitumust tundnud. Kui te küsite, kas midagi on valesti, ei taha ta algul midagi öelda, aga lõpuks möönab, et on hakanud kahtlema, kas Jumal teda armastab. 1. Mil moel võite innustada oma sõpra tegutsema usus, et oma probleemi lahendada? 2. Kuidas võiksite aidata oma sõbral uurida tema küsimust igavikulisest vaatenurgast? 3. Kuidas võiksite kasutada kirjakohta Õpetus ja Lepingud 18:10 11, et oma sõpra aidata? 4. Milliseid teisi pühakirjakohti või prohvetite ja apostlite sõnu te võiksite innustada oma sõpra lugema, et otsida suuremat mõistmist tema väärtuse kohta Jumala silmis? (Võtke paar minutit, et leida mõni pühakirjakoht või tsitaat, mida võiksite kasutada.) Kui õpilastel on olnud aega, et arutada nende käsilehel olevaid küsimusi, paluge igal rühmal sündmustikust rollimängu teha. Paluge igal rühmal valida kedagi mängima sõpra, kes on hakanud kahtlema Jumala armastuses. Kutsuge igast rühmast üks või rohkem õpilast kasutama nende rühmas arutatut, et rollis mängida, mida nad oma sõbrale ütleksid. Innustage neid kasutama tegevuse osana kirjakohta Õpetus ja Lepingud 18: Kui aega jätkub, siis innustage õpilasi rolle vahetama ja veel kord harjutama. Kui aega on olnud piisavalt, võite paluda õpilastel rääkida, mis nende arust läks hästi ja mis muutis nende vestluse keeruliseks. Kuldõpetuse kordamise tegevus NB! Järgmine kordustegevus pole mõeldud õpetamiseks samas tunnis kui see õppetund Jeesuse Kristuse lepitus, 1. osa. Palun tehke seda tegevust seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui te õpetate teemat Jeesuse Kristuse lepitus, 2. osa. Seda lühikest ülevaadet võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil õpetate järjestikku pühakirju Õpetuste ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et see ülevaade ei võta kauem kui viis minutit, et see ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. 45

60 JEESUSE KRISTUSE LEPITUS, 1. OSA Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 18:10 11 (5 minutit) Enne klassitunni algust kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte Jeesuse Kristuse lepituse kohta: Tema ohverdus toob kasu meile kõigile ja näitab iga Taevase Isa lapse lõputut väärtust. Paluge õpilastel leida kuldõpetuse kirjakoht Õpetuse ja Lepingute raamatus, mis seda õpetust õpetab. Kui õpilased on leidnud kirjakoha Õpetus ja Lepingud 18:10 11, paluge õpilastel see kirjakoht koos ette lugeda. Paluge õpilastel selgitada, kuidas see kirjakoht aitab õpetada tahvlil olevat õpetuse kokkuvõtet. 46

61

62 Jeesuse Kristuse lepitus, 2. osa Sissejuhatus Jeesuse Kristuse lepituse õpikogemuse õpetusmaterjalid on jagatud kolmeks osaks. 2. osas uurivad õpilased seda õpetusteemat, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad leiavad tõe Päästja lepituse kohta ja õpivad, mida meilt nõutakse, et meelt parandada. Õpilased uurivad samuti kuldõpetuse kirjakohti salmidest Õpetus ja Lepingud 19:16 19 ja 58: NB! Võite õpetada selle tunni osasid ühe või mitme õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada neid osi mitme õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik korrata õpilastega lühidalt eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist. Õpetuse mõistmine 1. osa (5 minutit) Selle osa alustuseks joonistage tahvlile särk, millel on plekk; märkige plekk sõnaga Plekk. Võite samuti võtta kaasa riideeseme, millel on märgatav plekk. Alustuseks selgitage, mis riidele pleki tegi, seejärel küsige õpilastelt, mida nad teeksid, et plekki eemaldada. Kui õpilased on vastanud, selgitage, et täna õpite tunnis, mis on ainus viis eemaldada oma elust patu plekke. Võiksite paluda, et õpilased uuriksid osa 3.3 nende Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge neil leida, mida ainult Jeesuse Kristuse lepitusohver võib meie jaoks teha. (Õpilased peaksid leidma järgmise õpetuse kokkuvõtte: Jeesuse Kristuse lepitav ohverdus on ainus viis, kuidas me võime saada puhtaks ja andeks oma patud, et võiksime elada igavesti Jumala juures. Võiksite paluda, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid.) Märkige ära, et kuigi pleki riideesemelt eemaldamiseks võib olla palju meetodeid, võib ainult Päästja oma lepitusohvriga eemaldada meie elust patu pleki. Mida me peame tegema, et võimaldada Päästjal meid puhastada ja meile andestada? Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem D. Todd Christoffersoni sõnad. Üksnes läbi meeleparanduse [saame me] osa Jeesuse Kristuse lepitavast armust ja päästmisest. Meeleparandus on jumalik and. Meeleparandus on võimalik ainult tänu Jeesuse Kristuse lepitusele. (D. Todd Christofferson, Jumalik meeleparanduse and a sügisene üldkonverents ) 48

63 JEESUSE KRISTUSE LEPITUS, 2. OSA Mis on mõned viisid, kuidas inimesed võivad püüda tegeleda oma mineviku pattudega selle asemel, et meelt parandada? Miks on tähtis mõista, et Päästja lepitav ohver ja meie meeleparandus on ainuke viis, kuidas me võime oma patud andeks saada? 2. osa (10 minutit) Milline kuldõpetuse kirjakoht Õpetuse ja Lepingute raamatust on seotud selle õpetuse kokkuvõttega, mille te märkisite ära Kuldõpetuse põhidokumendis osas 3.3? Paluge õpilastel teha lahti kirjakoht Õpetus ja Lepingud 19:16 19 ning ära märkida see salm oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida. Aitamaks õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et kirjakohas Õpetus ja Lepingud 19 oleva ilmutuse sai prohvet Joseph Smith Martin Harrise jaoks, keda noomiti, kuna ta tõrkus rahastamast Mormoni Raamatu trükkimist. Selle ilmutuse osana selgitas Päästja, miks meeleparandus on oluline. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 19: Teistel paluge teksti jälgida ja leida, miks on see nii tähtis, et me otsustame meelt parandada. Millisest patu tagajärjest meid tänu Päästja kannatustele säästetakse? (Sellisest kannatusest, mida Päästja koges, kui Ta tasus meie pattude eest.) Mida me peame salmi 16 kohaselt tegema, et meid säästetaks sellisest kannatusest, mida Päästja koges? Tunnistage, et Jeesus Kristus oli ainus, kes võis kannatada kõigi meie pattude tagajärgede eest, et meie ei peaks nende pärast kannatama, kui me otsustame siiralt meelt parandada. 3. osa (15 minutit) Tuletage õpilastele meelde, et selleks, et võtta vastu Päästja ohverdus, peame me rakendama usku Temasse ja meelt parandama (vt osa 3.5 Kuldõpetuse põhidokumendis ). Paluge ühel õpilasel lugeda ette lõigud 3.6 ja 3.7 Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge klassil teksti jälgida ja leida tõdesid Jeesusesse Kristusesse uskumise kohta, mida on tähtis mõista. Milliseid tõdesid Jeesusesse Kristusesse uskumise kohta on tähtis mõista? Miks? Paluge mõnel õpilasel kordamööda ette lugeda lõigud 3.8 kuni 3.10 Kuldõpetuse põhidokumendist. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, mida me peame tegema, et meelt parandada. Mida me peame tegema, et meelt parandada? (Õpilased peaksid leidma järgmise õpetuse kokkuvõtte: Meeleparandus hõlmab meie pattude äratundmist; nende üle kurvastamist; Taevasele Isale ja vajadusel ka teistele ülestunnistamist; patu hülgamist; nii palju kui võimalik kõige selle ennistada püüdmist, mida patustades kahjustatud on; ja kuulekat elu Jumala käskude järgi. Võiksite paluda, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid.) 49

64 JEESUSE KRISTUSE LEPITUS, 2. OSA Jagage õpilased kuude rühma ja määrake igale rühmale üks meeleparanduse nõuetest (patu äratundmine, kahetsuse tundmine, ülestunnistamine, hülgamine; kõige, mida on kahjustatud ennistamine ning kuuleka elu elamine). Väikestes klassides võite määrata igale õpilasele või rühmale mitu nõuet. Kirjutage tahvlile järgmised küsimused (soovi korral tehke seda enne tunni algust): Kuidas võib keegi siiralt täita seda meeleparanduse nõuet, mis teie rühmale määrati? Miks on see meeleparanduse aspekt oluline? Paluge igal rühmal arutada oma vastuseid tahvlil olevatele küsimustele ja valmistuda oma vastuseid klassiga jagama. Soovi korral andke igale rühmale koopia Usule truu lehekülgedest 96 98, mis aitab neil neile määratud teema kohta rohkem õppida. Kui rühmadel on olnud aega, et arutada vastuseid nendele küsimustele, paluge ühel inimesel igast rühmast oma vastuseid teistega jagada. 4. osa (7 minutit) Küsige õpilastelt, milline kuldõpetuse kirjakoht on seotud selle õpetuse kokkuvõttega, mille nad Kuldõpetuse põhidokumendis lõigus 3.9 ära märkisid. Kui õpilased on vastanud, paluge neil avada kirjakoht Õpetus ja Lepingud 58:42 43 ja märkida see salm oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 58: Teistel paluge teksti jälgida ja leida, millised meeleparanduse osasid selles kirjakohas mainitakse. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Selgitage, et selleks, et meelt parandada, peame me oma patud Issandale üles tunnistama. Issand nõuab, et mõni patt tuleb tunnistada üles piiskopile või koguduse juhatajale. Need mehed esindavad Issandat, andestades Kiriku nimel. NB! Kui õpilastel on küsimusi selle kohta, milliseid patte tuleb piiskopile üles tunnistada, siis innustage neid piiskopiga rääkima. Milliseid lubadusi annab Issand kirjakohas Õpetus ja Lepingud 58:42 43 neile, kes oma patud üles tunnistavad ja hülgavad? Selgitage, et mõni inimene arvab ekslikult, et need salmid ütlevad, et pärast meeleparandust ei mäleta me enam oma patte. Paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida on öelnud vanem Neil L. Andersen Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Paluge õpilastel kuulata, kuidas tema selgitus seostub kirjakohaga Õpetus ja Lepingud 58:42. 50

65 JEESUSE KRISTUSE LEPITUS, 2. OSA Pühakirjades pole öeldud, et unustame oma patud, millest oleme lahti öelnud, surelikkuses. Pigem kuulutatakse neis, et Issand unustab [vt ÕL 58:42 43]. Pattudest lahtiütlemine tähendab, et neid iial ei korrata. Lahtiütlemine nõuab aega. Selleks, et meid aidata, laseb Issand vahel mõnel patul meil meeles püsida. See on surelikkuses teadmiste omandamisel eluliselt oluline. Kui oma patud ausalt üles tunnistame, kannatanule kõik heastame ja oma pattudest käske pidades lahti ütleme, oleme me teel andekssaamise poole. Aja möödudes tunneme, kuidas hingepiin muutub väiksemaks, süü meie südames [Al 24:10] vaibub, tuues kaasa südametunnistuse rahu [Mo 4:3]. (Neil L. Andersen, Parandage meelt, et ma võiksin teid terveks teha a sügisene üldkonverents ) Miks on tähtis mõista, et me ei pruugi oma patte täielikult unustada? Paluge õpilastel mõtiskleda, kuidas nad on tundnud täielikult meelt parandades, kuidas ahastus ja süütunne patu pärast kahanevad ja kaovad. (Ärge paluge õpilastel neid kogemusi jagada.) Tunnistage, et kui me parandame meelt oma pattudest, siis Issand ei mäleta neid enam. Tunnistage, et kui me jätkame kuulekuses Issanda käskudele ja saame Temalt andestust, siis asendub patu pärast tuntud ahastus südamerahuga. Kuldõpetuse kordamise tegevused NB! Järgnevad kordustegevused pole mõeldud õpetamiseks samas tunnis kui see õppetund Jeesuse Kristuse lepitus, 2. osa. Palun tehke neid tegevusi seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui te õpetate teemat Jeesuse Kristuse lepitus, 3. osa. Neid lühikesi ülevaateid võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil võtate järjestikku läbi pühakirju Õpetuste ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et need ülevaated ei võta kauem kui viis minutit, et need ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 19:16 19 (5 minutit) Paluge esimesel õpilasel, kes tundi tuleb, kirjutada enne tunni algust tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Jeesuse Kristuse lepitav ohverdus on ainus viis, kuidas me võime saada puhtaks ja andeks oma patud, et võiksime elada igavesti Jumala juures. Paluge õpilastel leida kuldõpetuse kirjakoht Õpetuse ja Lepingute raamatus, mis aitab seda õpetust õpetada. Kui õpilased on leidnud kirjakoha Õpetus ja Lepingud 19:16 19, paluge neil need salmid üheskoos ette lugeda. Mis on teie arvates kõige tähtsam õpetus selles kirjakohas? Mis on mõni idee, mis aitab meil meeles pidada, mida kirjakoht Õpetus ja Lepingud 19:16 19 meile Jeesuse Kristuse lepituse kohta õpetab? Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 58:42 43 (5 minutit) Kirjutage enne tunni algust tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Meeleparandus hõlmab meie pattude äratundmist; nende üle kurvastamist; Taevasele Isale ja vajadusel ka 51

66 JEESUSE KRISTUSE LEPITUS, 2. OSA teistele ülestunnistamist; patu hülgamist; nii palju kui võimalik kõige selle ennistada püüdmist, mida patustades kahjustatud on; ja kuulekat elu Jumala käskude järgi. Paluge õpilastel leida kuldõpetuse kirjakoht Õpetuse ja Lepingute raamatus, mis seda õpetust õpetab. Kui õpilased on leidnud kirjakoha Õpetus ja Lepingud 58:42 43, paluge neil võtta paaridesse ja lugeda need salmid ette. Küsige neilt, milliseid õpetuse kokkuvõtte osasid selles kirjakohas spetsiifiliselt õpetatakse. Paluge õpilastel soovitada mõnd viisi, kuidas nad saaksid selle kuldõpetuse kirjakoha sisu meelde jätta. Kuldõpetuse kordamine. Jeesuse Kristuse lepitus (5 minutit) Kirjutage tahvlile või pange välja järgmised pühakirjaviited ja võtmefraasid (või õpilased võivad kasutada oma Kuldõpetuse kiirjuhendit ). Õpetus ja Lepingud 18: Hingede väärtus on suur. Õpetus ja Lepingud 19: Päästja kannatas meie pattude pärast, et me võiksime meelt parandada. Õpetus ja Lepingud 58: Meelt parandada tähendab patud üles tunnistada ja hüljata. Jagage õpilased paaridesse. Üks õpilane paaris peaks nägema viiteid ja võtmefraase tahvlil (või kiirjuhendis), samas kui teine õpilane neid ei näe. Paluge õpilasel, kes tahvlit näeb, lugeda ette kõik võtmefraasid, samal ajal kui teine õpilane nimetab vastava kuldõpetuse kirjakoha viite. Kui paariline õiget viidet ei mäleta, paluge võtmefraase lugeval õpilasel talle viide ette öelda. Paluge õpilastel võtmefraase mitu korda korrata, muutes iga kord nende järjekorda. Kui aeg on olnud piisavalt laske õpilastel rolle vahetada ja tegevust korrata. Täiendavad õpetamissoovitused Jeesuse Kristuse lepitav ohver teeb lunastuse võimalikuks Et aidata õpilastel mõista, kuidas kirjakoht Õpetus ja Lepingud 19:16 19 aitab õpetada tõde, et Jeesuse Kristuse lepitav ohverdus on ainus viis, kuidas me võime saada puhtaks ja andeks oma patud, paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem D. Todd Christoffersoni sõnad. Paluge õpilastel kuulata, mida ta ütleb selle kohta, millal patustajad oma pattude pärast kannatavad ja millal nende kannatus lõppeb. Meie isiklike pattude osas kirjutatakse pühakirjades inimestest, kes ei saa osa lunastusest. Kui inimene ei võta vastu Päästja lepitust, peab ta ise lunastama oma võla õigluse ees. Lunastamata inimese kannatusi patu pärast kutsutakse põrguks. See tähendab olla kuradi võimuses ja vaimsetes võrdkujudes kirjeldatakse seda kui ahelates või tule ja tulekivi järves viibimist. Kuid isegi siis on põrgul lõpp tänu Jeesuse Kristuse lepitusele, ja need, kes peavad sealt läbi 52

67 JEESUSE KRISTUSE LEPITUS, 2. OSA käima, lunastatakse kuradi käest enne viimast ülestõusmist (Õpetus ja Lepingud 76:85). (D. Todd Christofferson. Lunastus a kevadine üldkonverents) Millal kannatavad patustajad omaenda pattude pärast? (Pärast seda surelikku elu, vaimuvanglas.) Millal need enda pattude pärast kannatavad inimesed lunastatakse? (Viimases ülestõusmises.) Selgitage, et inimesed, keda lunastatakse viimases ülestõusmises ja kes ei ole korda saatnud andestamatut pattu, pärivad telestilise auhiilguse (vt ÕL 76:81 85). Kuid inimesed, kes rakendavad usku meeleparanduseks, tehakse täiuslikuks tehtud Jeesuse [Kristuse] kaudu, kes viis selle täiusliku lepituse täide omaenda vere valamise läbi (ÕL 76:69). Suunake õpilased tagasi õpetuse kokkuvõtte juurde, et Jeesuse Kristuse lepitav ohverdus on ainus viis, kuidas me võime saada puhtaks ja andeks oma patud, et võiksime elada igavesti Jumala juures. Kuidas aitab meil seda tõde mõista see, mida me õppisime kirjakohast Õpetus ja Lepingud 19:16 19? Meeleparandus kaasab ka meie enda pingutust Tuletage õpilastele meelde järgmist õpetuse kokkuvõtet: Meeleparandus hõlmab ka meie pattude äratundmist; nende üle kurvastamist; Taevasele Isale ja vajadusel ka teistele ülestunnistamist; patu hülgamist; nii palju kui võimalik kõige selle ennistada püüdmist, mida patustades kahjustatud on; ja kuulekat elu Jumala käskude järgi. Selleks, et aidata õpilastel mõista, mida tähendab oma patud üles tunnistada ja hüljata, paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem D. Todd Christoffersoni sõnad. Paluge klassil kuulata, mida vanem Christofferson õpetas pattude ülestunnistamise ja hülgamise kohta. Ülestunnistamine ja hülgamine on vägevad mõisted. Need on midagi palju enamat kui põgus möönmine või vabandamine. Ülestunnistamine on sügav, mõnikord isegi piinarikas tunnistamine, et oleme eksinud Jumala ja inimese vastu ning neid solvanud. Ülestunnistamisega kaasnevad sageli kurbus, kahetsus ja kibedad pisarad, eriti kui ollakse oma tegudega kellelegi valu põhjustanud või mis veelgi hullem, teise inimese patuteele viinud. Kui inimene usub halastavasse Lunastajasse, kellel on vägi patud andeks anda ja hinged puhastada, saab meeleheitest lootus. Inimese süda ja soovid muutuvad ning kord kütkestavana tundunud patt muutub üha vastumeelsemaks. Selles uues südameseisundis kujuneb otsus patt maha jätta ja hüljata ning nii täielikult kui võimalik enda tekitatud kahjud heastada. (D. Todd Christofferson. Jumalik meeleparanduse and a sügisene üldkonverents) Mida te õppisite vanem Christoffersoni sõnadest pattude ülestunnistamise ja hülgamise kohta? 53

68 JEESUSE KRISTUSE LEPITUS, 2. OSA Millise lubaduse annab Issand kirjakohas Õpetus ja Lepingud 58:42 43 neile, kes oma patud üles tunnistavad ja hülgavad? Mida see lubadus teie jaoks tähendab? Paluge õpilastel mõtiskleda, kas neil on patte, mida nad peaksid üles tunnistama ja hülgama. Innustage neid tegema, mis vaja, et täielikult meelt parandada, et nad võiksid andeks saada. Tunnistage, et kui me parandame meelt oma pattudest, siis Issand ei mäleta neid enam. 54

69 Jeesuse Kristuse lepitus, 3. osa Sissejuhatus Jeesuse Kristuse lepituse õpikogemuse õpetusmaterjalid on jagatud kolmeks osaks. 3. osa sisaldab harjutusülesannet, mis aitab õpilastel rakendada õpetust, mida nad õppisid Kuldõpetuse põhidokumendist ja kuldõpetuse kirjakohtadest, mis on seotud Jeesuse Kristuse lepituse uurimisega. See õppetund sisaldab samuti kõikide selle ajani uuritud kuldõpetuse kirjakohtade kordamist. NB! Võite õpetada selle õppetunni harjutusülesannet ja kuldõpetuse kordamist ühe või kahe tunni ajal. Palun jätke aega regulaarseks järjestikku pühakirjade uurimiseks Õpetuse ja Lepingute raamatust. Harjutusülesanne (20 minutit) Vaadake õpilastega üle kolm vaimsete teadmiste omandamise põhimõtet osas Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendis : tegutseda usus, uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ning otsida mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. NB! Soovi korral mugavdage järgmine sündmustik teie õpilaste kogemuste ja vajaduste järgi. Samuti võite kasutada nimesid, mis sobivad paremini teie piirkonnaga. Lugege klassile ette järgmine sündmustik. Sofia on otsustanud teenida põhimisjonil. Ta on teinud tõsiseid patte ja teab, et peab need oma piiskopile üles tunnistama. Kuid ta otsustab oma patte mitte üles tunnistada, kuna kardab, mida piiskop temast mõelda võib. Ta ütleb endale, et kui ta misjonile läheb ja eriti tublilt töötab, siis andestab Issand talle isegi siis, kui ta oma patte üles ei tunnista. Kas te arvate, et Sofia tegutseb usus? Miks või miks mitte? Mida teeks ta teistmoodi, kui ta tegutseks usus? Kuidas näitavad tema valikud ja käitumine, et ta ei uuri oma olukorda igavikulisest vaatenurgast? Kuidas aitaks tal tema olukorda igavikulisest vaatenurgast näha tema valikute vaatamine päästmisplaani või Päästja õpetuste kontekstis? Paluge õpilastel teha lahti üks Jeesuse Kristuse lepitusest rääkiv kuldõpetuse kirjakoht Õpetuse ja Lepingute raamatus, mis võib aidata Sofial mõista, miks ta peaks tegutsema usus või uurima oma valikuid igavikulisest vaatenurgast (Õpetus ja Lepingud 18:10 11; 19:16 19; 58:42 43). Andke õpilastele aega need kirjakohad üle vaadata. Mida te leidsite valitud kuldõpetuse kirjakohast, mis võib Sofiat aidata? 55

70 JEESUSE KRISTUSE LEPITUS, 3. OSA Paluge õpilastel lugeda järgmiseid sõnu õde Linda S. Reevesilt, kes teenis nõuandjana Abiühingu üldjuhatuses. Paluge õpilastel kuulata, kuidas erinevad teineteisest need kaks misjonäri, keda õde Reeves kirjeldab. Kui teenisin koos oma abikaasaga, kui ta misjonit juhatas, läksime ühel hommikul lennujaama suurele misjonäride rühmale järele. Meile jäi silma üks iseäralik noor mees. Ta näis olevat kurb, rusutud ja peaaegu ärritunud. Jälgisime teda tol pärastlõunal hoolikalt. Õhtuks tegi see noor mees hilinenud ülestunnistuse ja tema juhid otsustasid, et ta peab koju minema. Kuigi me olime väga kurvad, et ta oli olnud ebaaus ega olnud enne misjonile tulekut meelt parandanud, kiitsime teda teel lennujaama siiralt ja armastavalt, et tal jagus julgust suu avada, ning tõotasime temaga ühendust pidada. Seda toredat noort meest oli õnnistatud imeliste vanemate, suurepäraste preesterluse juhtide ning toetava ja armastava kogudusega. Kui ta oli aasta kõvasti tööd teinud, et täielikult meelt parandada ja Päästja lepitusest osa saada, võis ta naasta meie misjonile. Mul on raske kirjeldada seda rõõmu, mida me tundsime, kui sellele noorele mehele lennujaama järele läksime. Ta oli täis Vaimu, õnnelik, Issanda ees enesekindel ja õhinal valmis ustavalt misjonil teenima. Temast sai silmapaistev misjonär ja hiljem oli meil abikaasaga eriline võimalus osaleda tema pitseerimisel templis. Seevastu olen ma teadlik ühest teisest misjonärist, kes teadis, et ta enne misjonit tehtud üles tunnistamata patu tõttu kindlasti varem koju saadetakse, ning kes tegi endale ise plaani misjonil eriti kõvasti tööd teha ja siis misjonijuhatajale mõned päevad enne misjoni lõppu üles tunnistada. Tal ei jagunud Jumalale meelepärast kurvastust ja ta püüdis hoida kõrvale plaanist, mida meie armastav Päästja on meile kõigile pakkunud. (Linda S. Reeves. Suur lunastusplaan a sügisene üldkonverents) Kuidas erinesid teineteisest need kaks misjonäri, kes pidid meelt parandama? Kuidas oleks kummagi jaoks olnud parem, kui nad oleksid oma patud enne misjonile teenima kutsumist üles tunnistanud? Miks on teie arvates oluline, et me oma patud üles tunnistame ja hülgame? Küsige õpilastelt, kas nad oskavad leida teisi pühakirjakohti või üldkonverentsi kõnesid, mis võiksid Sofiat aidata? Tunnistage, et kui me näeme oma patte ja eksimusi igavikulisest vaatenurgast ja nendest meelt parandame, nii nagu Issand on meile õpetanud, siis antakse meile andeks ja me tunneme rahu ja rõõmu, mis tuleb teadmisest, et Issand on meiega rahul. Innustage õpilasi mõtlema oma elule ja sellele, kas nad on teinud patte, millest nad ei ole veel meelt parandanud. Innustage neid tegema, mis vaja, et täielikult meelt parandada. Kuldõpetuse kordamine (20 minutit) Andke igale õpilasele kaasasolev käsileht. Paluge neil kasutada käsilehte, et sobitada kokku kuldõpetuse kirjakohtade viited vastavate võtmefraasidega. Ärge lubage õpilastel seda ülesannet täites kasutada pühakirju ega Kuldõpetuse kiirjuhendit. 56

71 JEESUSE KRISTUSE LEPITUS, 3. OSA Kuldõpetuse paaride leidmise tegevus 1. ÕL 6:36 2. ÕL 8: ÕL 88: ÕL 29: ÕL 130: ÕL 76: ÕL 18: ÕL 19: ÕL 58:42 43 a. Vaadake Kristuse poole igas oma mõttes. b. Isal ja Pojal on lihast ja luust keha. c. Püha Vaim räägib meie meeles ja meie südames. d. Hingede väärtus on suur. e. Päästja kannatas meie pattude pärast, et me võiksime meelt parandada. f. Kristus tuleb taas väes ja auhiilguses. g. Meelt parandada tähendab patud üles tunnistada ja hüljata. h. Otsige teadmisi õppimise ja usu kaudu. i. Jeesus Kristus elab ja Tema kaudu on loodud maailmad. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega ülesanne lõpetada, vaadake üheskoos üle vastused. Seejärel andke õpilastele aega, et korrata üle kuldõpetuse kirjakohti, mida nad käsilehel valesti märkisid. Soovi korral paluge õpilastel paarides töötada ning aidates teineteisel kirjakohti korrata, et need paremini selgeks saada. Kui aega jätkub, siis võite anda õpilastele veel ühe käsilehe koopia ja lasta neil see uuesti täita või harjutust klassiga suuliselt korrata. Õiged vastused: 1. a; 2. c; 3. h; 4. f; 5. b; 6. i; 7. d; 8. e; 9. g 57

72

73 Taastamine, 1. osa Sissejuhatus Taastamise õpikogemuse õpetusmaterjal on jagatud kolmeks osaks. 1. osas uurivad õpilased selle õpetusteema lõike 4.1 kuni 4.11, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad õpivad Joseph Smithi esimesest nägemusest, kuidas teda kutsuti taastamisaja prohvetiks ja kuidas ta tõlkis Jumala anni ja väega Mormoni Raamatu. Samuti uurivad nad kuldõpetuse kirjakohti Joseph Smith ajalugu 1:15 20 ning Õpetus ja Lepingud 135:3. NB! Võite õpetada selle tunni osasid ühe või mitme õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada need osad mitme õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik õpilastega eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist lühidalt korrata. Õpetuse mõistmine 1. osa (10 minutit) Kirjutage enne tunni algust tahvlile järgmised küsimused: Mis taastati? Kuidas see taastati? Miks oli vaja seda taastada? Mis on evangeeliumi ajajärk ja kuidas seostub see taastamisega? Alustuseks näidake õpilastele midagi, mis oli kunagi uus ja kena, kuid on nüüd katki ja kasutu. 59

74 TAASTAMINE, 1. OSA Mida oleks vaja teha, et taastada see ese algupärasesse seisukorda? Paluge õpilastel võtta lahti 4. õpetusteema, Taastamine, oma Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge õpilastel lugeda koos paarilisega lõike 4.1 kuni 4.4 ja leida, millistele tahvlil olevatele küsimustele saab nendes lõikudes oleva info põhjal vastata. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge osal neist rääkida, millistele küsimustele nad vastuse leidsid. Paluge neil vastata küsimustele oma sõnadega. Korrake seda protsessi lõikudega 4.5 kuni 4.7 ja siis lõikudega 4.8 kuni Soovi korral paluge õpilastel töötada uue paarilisega iga kord, kui nad loevad ja küsimustele vastuseid otsivad. 60

75 TAASTAMINE, 1. OSA 2. osa (8 minutit) Näidake pilti Esimene nägemus (Evangeeliumi kunstiraamat, 2009, nr 90; vt ka lds.org/media-library). Paluge õpilastel uurida lõiku 4.2 Kuldõpetuse põhidokumendis, et leida õpetuse kokkuvõte, mida see pilt kujutab. (Aidake õpilastel leida järgmine kokkuvõte: Jumal Isa ja Tema Poeg Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile vastusena tema palvele ja kutsusid ta taastamisaja prohvetiks. Võiksite paluda, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid.) Milline kuldõpetuse kirjakoht toetab seda õpetuse kokkuvõtet? (Paluge õpilastel märkida ära salmid Joseph Smith ajalugu 1:15 20 pühakirjades, et nad võiksid need kergesti üles leida.) Selgitage, et Joseph Smith ajalugu on väljavõte palju suuremast ajaloo ülestähendusest, mille kirjutas prohvet Joseph Smith aastal Joseph Smith ajalugu räägib mõnest algusaegade sündmusest Josephi elus kuni aasta maikuuni. Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette salmid Joseph Smith ajalugu 1: Paluge õpilastel teksti jälgida, et leida, mida prohvet Joseph Smith koges, mis selle ilmutuse saamiseni viis. Paluge õpilastel soovi korral ära märkida, mida nad leiavad, ja seda klassiga jagada. 3. osa (10 minutit) Et aidata õpilastel tunda selle õpetuse kokkuvõtte tõde ja tähtsust, mille nad märkisid ära lõigus 4.2 Kuldõpetuse põhidokumendis, paluge ühel neist lugeda ette järgmised Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanem Dieter F. Uchtdorfi sõnad. Selgitage, et kui ta oli väike poiss, käis vanem Uchtdorf kirikus Zwickau linnas Saksamaal. Tema kohustuste hulka kuulus mõnikord orelilõõtsa tallamine, et orelimängija võiks kogudusele kirikulaule mängida. Vanem Uchtdorf selgitas, et lõõtsa operaatori istekoht pakkus suurepärast vaadet esimest nägemust kujutavale vitraažaknale. Paluge õpilastel kuulata, kuidas mõjutas see kogemus vanem Uchtdorfi tunnistust prohvet Joseph Smithist. Ma tundsin erilist vaimu, vaadates seda kaunist aknal avanevat vaatepilti, kus väike uskuv poiss tegi julge otsuse palvetada pühas metsasalus tõsimeelselt meie Taevase Isa poole, kes kuulas ja talle armastavalt vastas. Siin ma olin, väike poiss teise maailmasõja järgsel Saksamaal, elades linnavaremetes, tuhandete miilide kaugusel Palmyrast ja rohkem kui sada aastat 61

76 TAASTAMINE, 1. OSA pärast seda, kui tegelik sündmus aset leidis. Ma tundsin Püha Vaimu kõikehaarava väe kaudu oma südames ja meeles, et see on tõde, et Joseph Smith nägi tõepoolest Jumalat ja Jeesust Kristust ning kuulis Nende häält. Jumala Vaim trööstis selles noores eas mu hinge kindlustundega, et see püha hetk ka tegelikult aset leidis. Joseph Smithi tunnistus sellest hiilgavast pühas metsasalus aset leidnud kogemusest on see, mida ma tollal uskusin ja praegu tean. (Dieter F. Uchtdorf. Esimese nägemuse viljad a kevadine üldkonverents) Kuidas mõjutas see kogemus vanem Uchtdorfi tunnistust Joseph Smithist? Mida võime teha lisaks taastamise algusaegade sündmustele mõtlemisele, et kutsuda Püha Vaimu tunnistama tõde sellest, et Joseph Smith oli prohvet? Et aidata õpilastel seda põhimõtet mõista, paluge ühel neist lugeda ette järgmised Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Neil L. Anderseni sõnad. Tunnistus prohvet Joseph Smithi kohta tuleb igaühele meist erineval viisil. See võib tulla ajal, kui põlvitad palves ja küsid Jumalalt, kas ta oli tõeline prohvet. See võib tulla siis, kui loed prohveti kirjeldust esimese nägemuse kohta. Tunnistus võib sinu hinge kinnituda, kui loed Mormoni Raamatut ikka ja jälle. See võib tulla, kui jagad prohveti kohta oma tunnistust või kui seisad templis ja mõistad, et püha pitseerimise vägi taastati maa peale Joseph Smithi kaudu. Usu ja tõsise kavatsuse läbi tugevneb sinu tunnistus prohvet Joseph Smithi kohta. (Neil L. Andersen. Joseph Smith a sügisene üldkonverents) Kuidas olete teie teada saanud, et Jumal kutsus Joseph Smithi taastamisaja prohvetiks? Kuidas on teie elu muutunud tänu sellele, mis toimus pühas metsasalus? 4. osa (12 minutit) Paluge õpilastel mõelda, mida nad teavad prohvet Joseph Smithi elu kohta. Mis on mõni asi, mida Joseph Smith suutis Jumala prohvetina korda saata oma 38 aasta jooksul maa peal? (Kirjutage õpilaste vastused tahvlile.) Paluge ühel õpilasel lugeda ette lõik 4.3 Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge teistel teksti jälgida ja leida, mida Joseph Smith suutis taastamisaja prohvetina korda saata. Mis on üks asi, mida Joseph Smith suutis taastamisaja prohvetina korda saata? (Õpilased peaksid leidma järgmise õpetuse kokkuvõtte: Taastamisaja prohvetina tõlkis Joseph Smith Jumala anni ja väega Mormoni Raamatu. Paluge, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid.) Miks on tähtis teada, et Joseph Smith tõlkis Mormoni Raamatu Jumala anni ja väega? (Kui õpilased soovivad teada rohkem selle kohta, kuidas Joseph Smith Mormoni Raamatu tõlkis, paluge neil lugeda evangeeliumiteemade esseed Book of Mormon Translation ( Mormoni Raamatu tõlkimine ), mis on saadaval veebilehel lds.org/topics.) 62

77 TAASTAMINE, 1. OSA Milline kuldõpetuse kirjakoht on seotud selle õpetuse kokkuvõttega? (Paluge õpilastel märkida ära salm ÕL 135:3 oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida.) Et aidata õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et Õpetus ja Lepingud 135 on teadaanne Joseph Smithi märtrisurmast. President John Taylor, kes oli koos Josephi ja Hyrumiga Illinoisi osariigis Carthage i vanglas ajal, mil nad tapeti, väljendas oma tunnistust rolli kohta, mida Joseph Smith Issanda väljavalitud teenijana evangeeliumi taastamises mängis. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 135:3. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, kuidas see kirjakoht aitab õpetada õpetuse kokkuvõtet lõigus 4.3. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Milliseid teisi prohvet Joseph Smithi saavutusi selles salmis mainitakse? (Lisage õpilaste vastused tahvlil olevasse nimekirja.) Paluge õpilastel mõtiskleda oma tunnete üle seoses Joseph Smithi ja sellega, mida ta Jumala prohvetina oma lühikese elu jooksul korda saatis. Paluge mõnel õpilasel oma tundeid klassiga jagada. Soovi korral jagage oma tunnistust prohvet Joseph Smithist. Täiendav õpetamissoovitus Taastamisaja prohvetina tõlkis Joseph Smith Jumala anni ja väega Mormoni Raamatu Et aidata õpilastel mõista, kuidas võime saada isikliku tunnistuse prohvet Joseph Smithi kohta, paluge ühel neist lugeda ette, mida on öelnud vanem Neil L. Andersen Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist: Noortele annan ma kindla üleskutse: saage endale prohvet Joseph Smithi kohta isiklik tunnistus. Siin on kaks ideed: esiteks, leidke Mormoni Raamatust pühakirjakohti, mille kohta tunnete ja teate, et need on kindlalt tõde. Siis jagage neid oma pere ja sõpradega pereõhtu ajal, seminaris ja Noorte Meeste ja Noorte Naiste tundides, tunnustades seda, et Joseph oli tööriist Jumala kätes. Järgmiseks lugege Kallihinnalisest Pärlist prohvet Joseph Smithi tunnistust. See on Josephi enda tunnistus selle kohta, mis tegelikult aset leidis. Lugege seda tihti. Kaaluge Joseph Smithi tunnistuse salvestamist enda häälega, nii et saaksite seda tihti kuulata ja oma sõpradega jagada. Kui kuulad prohveti tunnistust omaenda häälega, võib see aidata sul saada otsitud tunnistuse. (Joseph Smith a sügisene üldkonverents) Innustage õpilasi valima ühte vanem Anderseni pakutud ideed või mõtlema ise välja mõnda sarnast üleskutset. Kuldõpetuse kordamise tegevused NB! Järgmine kordamise tegevus pole mõeldud õpetamiseks samas tunnis kui see õppetund Taastamine, 1. osa. Palun tehke seda tegevust seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui õpetate teemat Taastamine, 2. osa. Neid lühikesi ülevaateid võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil võtate järjestikku läbi pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. 63

78 TAASTAMINE, 1. OSA Tehke kindlaks, et need ülevaated ei võta kauem kui viis minutit, et need ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Joseph Smith ajalugu 1:15 20 (5 minutit) Näidake pilti esimesest nägemusest ja kirjutage tahvlile järgmine küsimus: Kes ilmusid? Kellele nad ilmusid? Miks nad ilmusid? Mida nad tegid pärast seda, kui nad ilmusid? Kust võime leida selle ülestähenduse pühakirjades? Paluge õpilastel kirjutada üks lause, mis vastab kõigile viiele küsimusele. (Selgitage, et õpilased võivad kirjutada selle lause oma sõnadega, kuid peaksid vastama kõigile viiele küsimusele õigesti.) Paluge mõnel õpilasel oma vastused teistele ette lugeda. Seejärel paluge õpilastel võtta lahti lõik 4.2 Kuldõpetuse põhidokumendist ja leida õpetuse kokkuvõte, mis seostub kirjakohaga Joseph Smith ajalugu 1:15 20 (Jumal Isa ja Tema Poeg Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile vastusena tema palvele ja kutsusid ta taastamisaja prohvetiks). Paluge õpilastel seda õpetuse kokkuvõtet mitu korda mõttes korrata, kuni nad suudavad seda mugavalt kellelegi teisele ette kanda. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 135:3 (5 minutit) Jagage õpilased paaridesse. Andke iga paari ühele paarilisele järgmine nimekiri sõnadest ja fraasidest: prohvet, taastamine, Joseph Smith, tõlkis, Mormoni Raamat, and, Jumala vägi. Paluge nimekirjaga õpilasi, et nad annaksid oma paarilisele vihjeid, et nad võiksid arvata ära iga paberile kirjutatud sõna ja fraasi. Kui õpilased on nimekirja lõpetanud, paluge neil leida õpetuse kokkuvõte lõigust 4.3 Kuldõpetuse põhidokumendis, mis ütleb järgmist: Taastamisaja prohvetina tõlkis Joseph Smith Jumala anni ja väega Mormoni Raamatu. Kui kõik rühmad on õpetuse kokkuvõtte üles leidnud, paluge õpilastel leida Õpetuse ja Lepingute raamatust kuldõpetuse kirjakoht, mis aitab seda õpetust õpetada. Kui õpilased on leidnud kirjakoha Õpetus ja Lepingud 135:3, siis paluge ühel õpilasel see klassile ette lugeda. Paluge õpilastel teksti jälgida ning leida sõnu ja fraase neile antud nimekirjast (sõna taastamine on ainus sõna, mida nad ei leia kirjakohas Õpetus ja Lepingud 135:3). 64

79 Taastamine, 2. osa Sissejuhatus Taastamise õpikogemuse õpetusmaterjal on jagatud kolmeks osaks. 2. osas uurivad õpilased lõiku 4.4 Kuldõpetuse põhidokumendis. Samuti uurivad nad kirjakohta Õpetus ja Lepingud 1:30. See õppetund sisaldab harjutusülesannet, mis aitab õpilastel õpitut rakendada. NB! Võite õpetada selle õppetunni Õpetuse mõistmise osa ja harjutusülesannet ühe või kahe tunni ajal. Kui te otsustate õpetada neid osi kahe õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik korrata õpilastega lühidalt eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist. Õpetuse mõistmine 1. osa (10 minutit) Kirjutage tahvlile sõnad Tõeline ja Elav. Paluge õpilastel leida nendele sõnadele sünonüüme. Paluge ühel õpilasel teiste öeldud vastused tahvlile kirja panna. Soovi korral paluge õpilastel moodustada mõlemat sõna kasutades üks lause. Selgitage, et selle õppetunni ajal uurivad nad, kuidas sõnad tõeline ja elav kirjeldavad Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut. Märkige ära, et mõnele inimesele ei meeldi, kui me väidame, et meie Kirik on ainus tõeline Jeesuse Kristuse Kirik. Kui õpilased täna taastamise kohta õpivad, paluge neil leida, miks me usume, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on ainus tõeline ja elav kirik kogu maa peal. Paluge ühel õpilasel lugeda ette lõik 4.4 Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge teistel teksti jälgida ja leida õpetuse kokkuvõte, mis selgitab, miks me usume, et meie Kirik on Jeesuse Kristuse tõeline ja elav kirik. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Õpilased peaksid leidma järgmise õpetuse kokkuvõtte: Kuna Jumal ise selle organiseeris, on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik ainus tõeline ja elav kirik kogu maa palge peal. Paluge, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid. Milline kuldõpetuse kirjakoht aitab seda õpetuse kokkuvõtet õpetada? (Paluge õpilastel ära märkida ÕL 1:30 oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida.) Selgitage, et Õpetus ja Lepingud 1 on Issanda eessõna Õpetuse ja Lepingute raamatule, mis ilmutati prohvet Joseph Smithile sellel evangeeliumi ajajärgul. Selles ilmutuses räägib Issand hoiatushäälena kõikidele Taevase Isa lastele kogu maailmas (vt ÕL 1:4). Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 1:30. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida lõigus 4.4 olev õpetuse kokkuvõte, mida see kuldõpetuse kirjakoht õpetab. Paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid. 65

80 TAASTAMINE, 2. OSA Et aidata õpilastel mõista, mida me peaks mõtlema fraasist tõeline ja elav kirik, paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida ütles president Dallin H. Oaks Esimesest Presidentkonnast. Paluge teistel kuulata, mida president Oaks ütles selle kohta, mida fraas tõeline ja elav kirik tähendab. Selle Issanda kuulutuse pärast viitame sellele Tema Kirikule meie Kirikule kui ainsale tõelisele Kirikule. Mõnikord teeme seda viisil, mis pahandab inimesi, kes kuuluvad teistesse kirikutesse või kellel on teistsugused tõekspidamised. Kuid Jumal pole õpetanud meile midagi, mille pärast me peaksime end teistest inimestest paremaks pidama. Kindlasti on kõikides kirikutes ja filosoofiates tõeelemente, mõnes rohkem kui teises. Kindlasti armastab Jumal kõiki oma lapsi. Ja kindlasti on Tema evangeeliumi plaan kõikide Tema laste heaks vastavalt Tema ajakavale. Seega, mida see tähendab, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on ainus tõeline kirik? Kolm omadust (1) õpetuse täielikkus, (2) preesterluse vägi ja (3) tunnistus Jeesusest Kristusest selgitavad, miks Jumal on kuulutanud ja miks Tema teenijad kinnitavad, et see on ainus tõeline ja elav Kirik kogu maa palge peal. See Kirik on elav, kuna meil on prohvetid, kes annavad meile jätkuvalt Issanda sõna meie ajaks. (Dallin H. Oaks. The Only True and Living Church. New Era, aug 2011, lk 3, 5) Mida õpetab meile õpetuse kokkuvõte lõigus 4.4 selle kohta, kuidas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on ainus tõeline ja elav Kirik maa peal? Andke õpilastele mõni minut aega mõtiskleda, kuidas neid on õnnistatud, sest nad on ainsa tõelise ja elava kiriku liikmed. (Kui aega on piisavalt, paluge õpilastel oma mõtted vihikusse või pühakirjapäevikusse kirja panna.) Soovi korral paluge mõnel õpilasel oma tundeid teistega jagada. Harjutustegevus (25 minutit) Vaadake koos õpilastega üle lõigud 13 kuni 17: Aidata teisi vaimsete teadmiste omandamisel osas Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendis. NB! Soovi korral mugavdage järgmine sündmustik teie õpilaste kogemuste ja vajaduste järgi. Samuti võite kasutada nimesid, mis sobivad paremini teie piirkonnaga. Jagage õpilased paaridesse ja andke igale õpilasele järgmine käsileht. Paluge õpilastel töötada koos oma paarilisega ja järgida käsilehe juhiseid. Ainus tõeline Kirik 1. Lugege läbi järgmine sündmustik. Diana ja Klaus on ühel hommikul teel kooli, kui Klaus pöördub Diana poole ja ütleb: Me oleme juba kaua head sõbrad olnud, seega ära saa minust valesti aru, kuid miks te, mormoonid, ütlete, et te kuulute ainsasse tõelisesse kirikusse? Kas te ei arva, et on ülbe väita, et teie usk on õige ja kõikide teiste usk on vale? Diana on üllatunud selle küsimuse üle ega ole mõelnud sellele, et öeldes, et Kirik on õige, võib väita, et kõik teised kirikud on valed. 66

81 TAASTAMINE, 2. OSA 2. Arutage oma paarilisega, mis võib olla Klausi küsimuse eesmärk. Kuidas võtaksite kokku tema tunded ja tõekspidamised? 3. Et valmistuda rollimänguks, kuidas Klausile vastata, tehke järgmist: a. Vaadake lõike 4.1 kuni 4.11 Kuldõpetuse põhidokumendis. Keskenduge õpetuse kokkuvõtetele ja kuldõpetuse kirjakohale lõigus 4.4. b. Lugege järgmiseid meie aja prohvetite ja apostlite sõnu: Maailma suured usujuhid, nagu Muhamed, Konfutsius ja reformaatorid ning ka filosoofid, nagu Sokrates, Platon ja teised, said osa Jumala valgusest. Jumal andis neile moraalseid tõdesid, et valgustada rahvaid ja anda inimestele suuremat mõistmist. Heebrea prohvetid valmistasid ette tee Jeesuse Kristuse, lubatud Messiase tulekuks, kes tõi päästet kogu inimkonnale, kes uskus evangeeliumisse. Need tõed on kooskõlas meie tõekspidamisega, et Jumal on andnud kõikidele ja annab kõikidele inimestele küllalt teadmist, et aidata neid nende teel igavesse päästmisesse kas selles elus või tulevases. Me kuulutame samuti, et Jeesuse Kristuse evangeelium, mis on taastatud Tema Kirikusse meie päevil, annab ainsa võimaluse õnnelikuks eluks surelikkuses ja saada õnne täius igaveseks. Neile, kes ei ole evangeeliumi vastu võtnud selles elus, saabub see võimalus järgmises elus. Meie sõnum lähtub seega armastusest ja murest kõikide inimeste igavikulise heaolu vastu vaatamata nende usulistele tõekspidamistele, rassile või rahvusele, sest me oleme tõelised vennad ja õed, kuna oleme sama Igavese Isa pojad ja tütred. (First Presidency statement, 15. veebr 1978, Robert L. Millet. The Eternal Gospel. Ensign, juuli 1996, lk 56) Me peame olema sõbralikumad inimesed. Me peame nägema head kõigis inimestes. Me ei käi ringi teisi kirikuid maha tehes. Me kuulutame ja õpetame positiivsel ja kinnitaval moel. Me ütleme teist usku inimestele: Tooge endaga kõik, mis teil on head, ja vaadakem, kas me saame sellele midagi lisada. (Messages of Inspiration from President Hinckley. Church News, 7. okt 1998, lk 2) c. Kui aega on piisavalt, siis mõtelge teistele jumalikult määratud allikatele, millest võiks selles küsimuses abi olla. 4. Võtke paar minutit aega, et teha koos paarilisega rollimängu, kuidas vastaksite Klausi murele, kui teie Diana oleksite. Kui aega on olnud piisavalt, siis paluge mõnel õpilasel jagada, mis läks hästi ja kas oli ka mingeid raskusi sellele küsimusele vastamisel. Lõpetuseks jagage oma tunnistust, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on Jumala tõeline ja elav Kirik maa palge peal tänapäeval. Kuldõpetuse kordamise tegevused Järgmised kordamise tegevused pole mõeldud õpetamiseks samas tunnis kui see õppetund Taastamine, 2. osa. Palun tehke neid tegevusi seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui õpetate teemat Taastamine, 3. osa. Neid lühikesi ülevaateid võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil võtate järjestikku läbi pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et need ülevaated ei võta kauem kui nendeks määratud aeg, et need ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. 67

82 TAASTAMINE, 2. OSA Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 1:30 (5 minutit) Kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõtte: Kuna Jumal ise selle organiseeris, on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik ainus tõeline ja elav kirik kogu maa palge peal. Paluge ühel õpilasel lugeda ette õpetuse kokkuvõte. Paluge õpilastel leida kuldõpetuse kirjakoht Õpetuse ja Lepingute raamatus, mis aitab seda tõde õpetada. Kui kõik õpilased on leidnud kirjakoha Õpetus ja Lepingud 1:30, siis paluge õpilastel see kirjakoht üheskoos ette lugeda ja mõtiskleda, kuidas aitab see õpetada tahvlil olevat õpetuse kokkuvõtet. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Kuldõpetuse kordamine. Taastamine (7 minutit) Kirjutage tahvlile järgmised kuldõpetuse kirjakohad: 1. Joseph Smith ajalugu 1: Õpetus ja Lepingud 1:30 3. Õpetus ja Lepingud 135:3 Andke igale õpilasele number 1, 2 või 3. Andke õpilastele kaks minutit aega, et uurida nende numbrile määratud pühakirjakohta ja sellega seotud õpetuse kokkuvõtet Kuldõpetuse põhidokumendis. Lugege ette iga järgnev küsimus ja paluge õpilastel püsti tõusta, kui nad arvavad, et nendele määratud pühakirjakoht või õpetuse kokkuvõte sellele vastab. Iga küsimuse juures paluge ühel õpilasel selgitada, kuidas tema pühakirjakoht või õpetuse kokkuvõte sellele vastuse annab. (NB! Mõnel küsimusel võib olla rohkem kui üks vastus.) Miks ilmusid Joseph Smithile Isa Jumal ja Tema Poeg Jeesus Kristus? Mida Joseph Smith tõlkis? Milline õpetuse kokkuvõte aitab meil mõista, miks on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik ainus tõeline ja elav kirik kogu maa palge peal? Kuidas tõlkis Joseph Smith Mormoni Raamatu? Milline pühakirjakoht kirjeldab Joseph Smithi prohvetina? Millega võib tõestada, et Joseph Smith oli Jumala prohvet? Milline kirjakoht räägib meile Mormoni Raamatu tõlkimisest? Milline kirjakoht õpetab meile taastamise osast? 68

83

84 Taastamine, 3. osa Sissejuhatus Taastamise õpikogemuse õpetusmaterjal on jagatud kolmeks osaks. 3. osa sisaldab harjutusülesannet, mis aitab õpilastel rakendada õpetust, mida nad õppisid Kuldõpetuse põhidokumendist ja kuldõpetuse kirjakohast Õpetus ja Lepingud 135:3. Samuti sisaldab see õppetund kõikide selle ajani uuritud kuldõpetuse kirjakohtade kordamist. NB! Võite õpetada selle õppetunni harjutusülesannet ja kuldõpetuse õpitud osade kordamist ühe või kahe tunni ajal. Kui te otsustate õpetada neid osi mitme õppetunni jooksul, võib olla vajalik õpilastega eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist lühidalt korrata. Harjutusülesanne (20 minutit) NB! Soovi korral mugavdage järgmine sündmustik teie õpilaste kogemuste ja vajaduste järgi. Kujutage ette, et teie pereliige tuleb teie juurde ja ütleb: Ma kuulsin, et Joseph Smith kasutas mütsi sisse pandud kivi, et Mormoni Raamatut tõlkida. Mulle tundub see natuke imelik. Kas Mormoni Raamat on tõepoolest Jumala sõna või mõtles Joseph Smith selle lihtsalt välja? Jagage õpilased kolmestesse rühmadesse ja määrake igale õpilasele üks kolmest vaimsete teadmiste omandamise põhimõttest osas Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendis : tegutseda usus, uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ning otsida mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. Paluge igal õpilasel lugeda neile määratud põhimõttega seotud lõike ja leida infot, mis aitaks neil vastata selle pereliikme küsimusele. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge neil öelda, mida nad leidsid. Paluge õpilastel vaadata üle Õpetus ja Lepingud 135:3 ning õpetuse kokkuvõte lõigus 4.3 Kuldõpetuse põhidokumendis, mida see õpetada aitab. Et aidata õpilastel mõista ajaloolist konteksti, mis neid sellele küsimusele vastates aidata võiks, paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmine katke evangeeliumiteemade esseest Book of Mormon Translation ( Mormoni Raamatu tõlkimine ). Paljud ülestähendused Piiblis näitavad, et Jumal andis ilmutust oma prohvetitele mitmel erineval viisil. Eelija õppis, et Jumal ei rääkinud temaga tuule, tule ega maavärina, vaid vaikse tasase hääle kaudu [vt 1Kn 19:11 12]. Paulus ja teised algusaegade apostlid suhtlesid mõnikord inglitega ja ühel puhul Issanda Jeesuse Kristusega [vt Ap 9:1 8; 12:7 9]. Teistel aegadel said nad ilmutust unenäo või nägemuse kaudu (nagu nägemus Peetrusele õpetada evangeeliumi paganatele) või pühade esemete, nagu Uurimi ja Tummimi kaudu [vt Ap 11:4 17; 16:9 10; 2Ms 28:30; 3Ms 8:8; 4Ms 21:9]. Joseph Smith ja tema kirjutajad mainisid kahte instrumenti, mida Mormoni Raamatu tõlkimisel kasutati. Tõlkimise tunnistajad rääkisid, et kui Joseph Smith vaatas nendesse instrumentidesse, siis ilmusid talle pühakirja sõnad inglise keeles. Ühte instrumenti kutsutakse Mormoni Raamatus 70

85 TAASTAMINE, 3. OSA tõlkijateks ja viimse aja pühad tänapäeval tunnevad seda Uurimi ja Tummimina. Joseph leidis need tõlkijad koos plaatidega mäenõlva maetuna. Teine instrument, mille Joseph leidis maa seest aastaid enne, kui ta kuldplaadid enda kätte sai, oli väike ovaalne kivi ehk nägijakivi. 1820ndatel aastatel kasutas Joseph Smith noore mehena, nagu ka teised tema kaasaegsed, nägijakivi, et otsida kadunud esemeid ja mahamaetud varandust. Kui Joseph hakkas paremini mõistma oma prohvetikutset, õppis ta, et võis kasutada seda kivi kõrgemal, pühakirjade tõlkimise eesmärgil. Mugavuse mõttes tõlkis Joseph sageli ühe nägijakiviga selle asemel, et kasutada kahte omavahel ühendatud kivi, et nende tõlkijate abil töötada. Neid kahte instrumenti tõlkijaid ja nägijakivi võis nähtavasti mõlemat kasutada samasuguse eduga ja need töötasid samal viisil nii, et Joseph Smith ja tema kaaslased kutsusid sageli ka ühte nägijakivi Uurimiks ja Tummimiks, nagu ka tõlkijaid. (Vt evangeeliumiteema Book of Mormon Translation Gospel Topics Essays, topics.lds.org.) Kui õpilastel on rohkem küsimusi selle kohta, kuidas prohvet Joseph Smith kasutas Uurimit ja Tummimit või nägijakive, siis innustage neid lugema tervet evangeeliumiteema esseed. Kuidas võib nendes allikates õpetatav õpetus ja informatsioon aidata vastata teie pereliikme küsimusele? Et tuua õpilastele näide sellest, kuidas võiks vastata selles sündmustikus toodud küsimusele, andke igale õpilaste rühmale juures olev käsileht. Jumala anni ja väega 1. Järgmine katke on võetud tol ajal Esimeses Presidentkonnas teeninud president Dieter F. Uchtdorfi Facebooki lehelt. Temalt küsiti: Kas te tõepoolest usute, et Joseph Smith tõlkis nägijakividega? Kuidas on selline asi võimalik? 2. Lugege hoolikalt president Uchtdorfi vastust. Ma vastan: Jah! Ma usun just seda. See toimus just nii, nagu Joseph ütles: Jumala anni ja väega. Tegelikult kasutab enamik meist iga päev mingit nägijakivi. Minu mobiiltelefon on nagu nägijakivi. Ma võin mõne väikese sisendi kaudu saada kogu maailma kogutud tarkust. Võin oma telefoniga teha pilti või videot ja jagada seda perega teisel pool maakera. Ma võin isegi tõlkida mitmesse erinevasse keelde ja keelest. Kui mina võin seda teha oma telefoniga, kui inimesed võivad seda teha oma telefonide või teiste seadmetega, kuidas võime siis öelda, et Jumal ei võinud aidata Joseph Smithi, taastamisaja prohvetit tema tõlkimistööga? Kui minul on võimalik pääseda oma telefoniga ligi kogu maailma teadmistele, kes võib siis öelda, et Jumala jaoks on võimatu kasutada nägijakive? Paljudel uskudel on esemeid, paiku ja sündmusi, mis on nende jaoks pühad. Me austame teiste uskude pühasid tõekspidamisi ja loodame, et ka meile pühasid tõekspidamisi austatakse. Me ei tohiks kunagi olla üleolevad, vaid viisakad ja alandlikud. Me peaks olema oma uskumustes kindlad, kuna see on Jeesuse Kristuse Kirik. (Dieter F. Uchtdorfi Facebooki lehekülg, postitus tehtud 21. juunil 2016, facebook.com/lds.dieter.f.uchtdorf) 3. Arutage järgmist küsimust kogu rühmaga: milliseid vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid president Uchtdorf demonstreeris? Kuidas ta neid põhimõtteid demonstreeris? 71

86 TAASTAMINE, 3. OSA Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge mõnel neist omavahelisest arutelust teistele rääkida. Jagage õpilased paaridesse ja andke igaühele võimalus harjutada eelnevalt toodus sündmustikus mainitud pereliikme küsimusele vastamist. Soovi korral jagage lõpetuseks tunnistust, et Joseph Smith kutsuti taastamise prohvetiks ning ta tõlkis Mormoni Raamatu Jumala anni ja väega. Innustage õpilasi kasutama vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid, kui nad suhtlevad inimestega, kellel on küsimusi ja samuti tugevdavad oma tunnistust. Kuldõpetuse õpitud osade kordamine (20 minutit) Kirjutage järgnevad kuldõpetuste kirjakohtade viited enne tundi tahvlile või valmistage õpilastele käsilehed. 1. Õpetus ja Lepingud 6:36 2. Õpetus ja Lepingud 8: Õpetus ja Lepingud 88: Õpetus ja Lepingud 29: Õpetus ja Lepingud 130: Õpetus ja Lepingud 76: Õpetus ja Lepingud 18: Õpetus ja Lepingud 19: Õpetus ja Lepingud 58: Joseph Smith ajalugu 1: Õpetus ja Lepingud 1: Õpetus ja Lepingud 135:3 Paluge õpilastel vaadata seda kirjakohta, mille järjekorranumber vastab nende sünnikuule. (Jaanuaris sündinud inimesed vaatavad viidet nr 1, veebruaris sündinud vaatavad viidet nr 2 jne. Võite määrata need kirjakohad ka teisel moel, mis sobib rohkem teie klassile. Võite samuti määrata igale õpilasele rohkem kui ühe pühakirjakoha.) Paluge õpilastel oma kirjakoht läbi lugeda ja valida kaks võtmesõna, mis sobiksid neid salme kirjeldavaks vihjeks. Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpilastel püsti tõusta, klassis ringi kõndida ja teistelt õpilastelt nende võtmesõnu küsida. Kuldõpetuse kiirjuhendit kasutades peaksid õpilased teiste õpilastega rääkides püüdma ära arvata kõiki 12 pühakirjaviidet. Soovi korral laske õpilastel kirjutada oma initsiaalid iga kirjakoha kõrvale, mille nad on õigesti ära arvanud, kuni nad on leidnud kõik 12 viidet. 72

87

88 Prohvetid ja ilmutus, 1. osa Sissejuhatus Õpikogemuse Prohvetid ja ilmutus õpetusmaterjal on jagatud kolmeks osaks. 1. osas uurivad õpilased selle õpetusteema lõike 5.1 kuni 5.2, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad õpivad, et Jumal kutsub prohvetid enda nimel kõnelema ning uurivad ka kuldõpetuse kirjakohta Õpetus ja Lepingud 1: NB! Võite õpetada selle tunni osasid ühe või mitme õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada need osad mitme õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik õpilastega eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist lühidalt korrata. Õpetuse mõistmine 1. osa (15 minutit) Alustuseks küsige järgmised küsimused: Milline on mõni inimene või rühm maailmas, kellel on eestkõneleja? (Näited võivad kaasata poliitilisi juhte, suuri korporatsioone ja kuulsusi.) Milliseid põhjuseid suudate leida, miks neil inimestel või rühmadel peaks olema eestkõneleja? Mis on mõni põhjus, miks Jumalal peaks olema eestkõneleja? Kuidas me kutsume neid, kes kõnelevad maa peal Jumala nimel? Paluge õpilastel lugeda lõiku 5.1 Kuldõpetuse põhidokumendist. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, mida prohvetid teevad. Paluge ühel õpilasel tulla tahvli juurde. Paluge sel õpilasel kirjutada tahvlile sõna Prohvetid. Paluge õpilastel leida erinevad asjad, mida prohvetid teevad, mis on lõigus 5.1 välja toodud. Paluge tahvli juures oleval õpilasel kirjutada need asjad tahvlile sõnaprohvetid alla. Milline lõigus 5.1 kirjutatud ütlustest kirjeldab prohveti volitust eestkõnelejana? (Õpilased peaksid ära tundma järgmise õpetuse kokkuvõtte: Prohvet on inimene, kelle Jumal on kutsunud enda nimel kõnelema. Paluge õpilasel see tõde tahvlile kirjutada. Võiksite paluda, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid.) 2. osa (10 minutit) Alustage, esitades õpilastele järgmine küsimus: Milline kuldõpetuse kirjakoht Õpetuse ja Lepingute raamatust on seotud õpetuse kokkuvõttega, et prohvet on inimene, kelle Jumal on kutsunud enda nimel kõnelema? Paluge õpilastel märkida salm ÕL 1:37 38 oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida.) Et aidata õpilastel mõista selle pühakirjakoha konteksti, selgitage, et ilmutus kirjakohas Õpetus ja Lepingud 1 ilmutati prohvet Joseph Smithile, kui tema ja teised Kiriku juhid valmistusid andma välja raamatut prohveti saadud ilmutustest, 74

89 PROHVETID JA ILMUTUS, 1. OSA millest sai lõpuks Õpetuse ja Lepingute raamat. Issand määras peatüki Õpetus ja Lepingud 1 prohvet Joseph Smithi saadud ilmutuste raamatule eessõnaks ja Ta õpetas, et see on hoiatushääl maailmale (ÕL 1:4), kutsudes maailma meelt parandama ja näidates vajadust prohvetite järele. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 1: Paluge õpilastel teksti jälgida, et leida, mida ütles Issand sõnade kohta, mida Ta räägib oma prohvetite kaudu. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Mida tähendab, et Issanda sõnad ei kao, vaid kõik läheb täide? Miks on oluline mõista, et kui prohvet kõneleb Issanda nimel, siis on see sama kui kõneleks Issand? Millist pingutust see nõuab, et prohvet võiks saada Issanda sõna ja kuulutada seda inimestele? Paluge ühel õpilasel lugeda ette juhataja Russell M. Nelsoni järgmised sõnad: Paluge teistel kuulata, kuidas prohvetid püüavad saada Issanda sõna. (Soovi korral valmistage sellest käsileht ja andke õpilastele.) Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena palvetasin ma iga päev, et saada ilmutust, ja tänasin Issandat iga kord, kui Ta mu südames ja meeles kõneles. Seisnud hiljuti silmitsi hirmutava ülesandega valida endale kaks nõuandjat, mõtisklesin ma, kuidas on võimalik valida vaid kaks kaheteistkümnest mehest, keda armastan ja austan. Kuna tean, et hea inspiratsioon põhineb heal informatsioonil, kohtusin palvemeelselt ükshaaval iga apostliga. Seejärel eraldusin ma templis omaette tuppa ja otsisin Issanda tahet. Tunnistan, et Issand juhendas mind valima oma nõuandjateks Esimeses Presidentkonnas president Dallin H. Oaksi ja president Henry B. Eyringi. Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Kvoorumi nõukoguna kokku kogunedes saab meie koosolekutoast ilmutustuba. Vaim on lausa märgatav. Maadeldes keeruliste küsimustega, saab alguse põnev protsess, kus iga apostel väljendab vabalt oma mõtteid ja seisukohta. Olgugi et meie algne vaatenurk võib erineda, jääb armastus, mida üksteise vastu tunneme, muutumatuks. Meie ühtsus aitab meil eristada Issanda tahet Tema Kiriku osas. Meie koosolekutel ei alluta kunagi enamuse tahtele! Me kuulame üksteist palvemeelselt ja räägime üksteisega, kuni jõuame üksmeelele. Kui oleme saavutanud täiusliku kooskõla, tekitab Püha Vaimu ühendav mõju selgroogu läbiva põnevusevärina! Kogeme seda, mida teadis prohvet Joseph Smith, kui ta õpetas: Ühtsustunde kaudu saame Jumala väe. Ükski Esimese Presidentkonna ega Kaheteistkümne Kvoorumi liige ei langeta iial Issanda Kiriku nimel otsuseid oma parema äranägemise järgi! (Russell M. Nelson. Ilmutus Kiriku tarvis, ilmutus meie elu tarvis a kevadine üldkonverents). Mida õpetas president Nelson selle kohta, kuidas prohvetid ja apostlid otsivad ilmutust, et Kirikut juhatada? Kuidas võib teadmine sellest, kuidas prohvetid valmistuvad saama ilmutust, meid aidata, kui meil on küsimusi Kiriku õpetuste või tegevuste kohta? (Me võime teada, et prohvetid on hoolikalt otsinud ja saanud Issanda tahet ning võime järgida nende eeskuju, et valmistada oma süda ette kinnitava ilmutuse saamiseks.) 75

90 PROHVETID JA ILMUTUS, 1. OSA Paluge õpilastel mõtiskleda kogemuste üle, mis on aidanud neil teada, et Jumal on kutsunud prohvetid kõnelema Tema sõnu ja juhtima Tema Kirikut. Paluge õpilastel jagada oma kogemusi teistega. Soovi korral jagage ka mõnda oma kogemust ning oma tunnistust. 3. osa (15 minutit) Et aidata õpilastel mõista õpetuse kokkuvõtet, et prohvet on inimene, kelle Jumal on kutsunud enda nimel kõnelema, joonistage tahvlile juures olev skeem. Kuidas kutsutakse Taevase Isa ja Tema prohvetite vahelist suhtlust? (Kirjutage sõna Ilmutus diagrammil noole kõrvale.) Paluge ühel õpilasel lugeda ette lõik 5.2 Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida erinevaid viise, kuidas Taevane Isa oma tahet prohvetitele ilmutab. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Milliseid asju on Issand ilmutanud või ilmutab jätkuvalt prohvetitele tänapäeval? Et aidata õpilastel mõista, et Issand jätkab oma tahte ilmutamist prohvetitele, paluge ühel õpilasel lugeda ette järgnev selgitus Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanemalt David A. Bednarilt selle kohta, kuidas määratakse misjonikutseid. Paluge teistel kuulata, kuidas Issand ilmutab oma tahet prohvetitele tänapäeval. Iga misjonikutse ja ülesanne või hilisem muudetud ülesanne on Issanda teenijate kaudu saadud ilmutuse tulemus. Kutse tööle tuleb Jumalalt Kiriku presidendi kaudu. Ülesanne teenida ühes maailma 400 misjonist tuleb Jumalalt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi ühe liikme kaudu, kes tegutseb Issanda elava prohveti volitusega. Kõikide misjonikutsete ja tööülesannetega käivad kaasas vaimsed prohvetliku ettekuulutuse ja ilmutuse annid. Kaheteistkümnele ei kinnita miski käimasoleva viimse aja ilmutuse reaalsust vägevamalt kui püüe tajuda Issanda tahet, täites meie kohustust määrata misjonäre nende vastavale tööpõllule. Ma tunnistan, et Päästja tunneb isiklikult igaüht meist nimepidi ja on meist teadlik. Ma luban, et vaimne ilmutuse and kaasneb teie kutsega evangeeliumi jutlustamise tööle ja teie määramisega teatud paika või tööpõllule. (David A. Bednar. Kutsutud tööle a kevadine üldkonverents) Peale misjonikutsete, kuidas õnnistab Jumala ilmutus Tema prohvetitele ja apostlitele Kiriku liikmeid tänapäeval? (Vaiajuhatajad ja piiskopid kutsutakse volitatud isiku poolt.) Kuidas on prohvetlik ilmutus teid isiklikult mõjutanud? 76

91 PROHVETID JA ILMUTUS, 1. OSA Soovi korral jagage tunnistust sellest, kuidas jätkuv ilmutus prohvetitele on õnnistanud mitte ainult kogu Kirikut, vaid ka üksikliikmeid. Kuldõpetuse kordamise tegevus NB! Järgnev kordamise tegevus ei ole mõeldud õpetamiseks tunnis Prohvetid ja ilmutus, 1. osa. Palun tehke seda tegevust seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui õpetate teemat Prohvetid ja ilmutus, 2. osa. Seda lühikest ülevaadet võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil õpetate järjestikku pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et see ülevaade ei võta kauem kui viis minutit, et see ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 1:37 38 (5 minutit) Enne tunni algust kirjutage paberile järgmine võtmefraas: Issanda hääl ja Tema teenijate hääl on samad Õpetus ja Lepingud 1: Lõigake paberil olev lause üksikuteks sõnadeks või lühikesteks fraasideks ja andke paberitükid õpilastele. Selgitage, et õpilastel on aega üks minut, et see lause õiges järjestuses kokku panna nii mitu korda, kui nad jõuavad. Iga kord, kui õpilased lause õigesti kokku panevad, laske neil kiiresti sõnad uuesti segamini ajada. Kui teil on palju õpilasi, siis tehke sellest fraasist mitu koopiat ja jagage õpilased rühmadesse. Kui minut on möödas, paluge ühel õpilasel lugeda ette kirjakoht Õpetus ja Lepingud 1: Paluge teistel teksti jälgida ja leida, kuidas see kirjakoht aitab õpetada tõde, et Jumal kutsub prohveteid enda nimel kõnelema. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. 77

92 Prohvetid ja ilmutus, 2. osa Sissejuhatus Õpikogemuse Prohvetid ja ilmutus õpetusmaterjal on jagatud kolmeks osaks. 2. osas uurivad õpilased selle õpetusteema lõike 5.3 kuni 5.5, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad õpivad, kuidas meid õnnistatakse, kui me prohvetitele kuuletume, ja uurivad kuldõpetuse kirjakohta Õpetus ja Lepingud 21:4 6. Selle õpetuse õpetusideed on mõeldud kestma vaid 20 minutit. Kasutage ülejäänud aega, et õpetada õppematerjali, mida tunnete, et ei jõudnud küllalt põhjalikult läbi võtta. Samuti võite kasutada seda aega, et vaadata üle kuldõpetuse õppetundide materjali või minna edasi oma järjestikku pühakirjade uurimise tundidega. Õpetuse mõistmine 1. osa (20 minutit) Näidake pilti Sustaining in Conference (toetamine konverentsil), mis on saadaval veebilehel lds.org/media-library. Paluge õpilastel teha pildil kujutatust kokkuvõte. Mida tähendab teie arvates prohvetit toetada? Paluge ühel õpilasel lugeda ette juhataja Russell M. Nelsoni tsitaat. Teistel paluge kuulata, mida president Nelson õpetas prohvetite toetamise kohta. Prohvetite toetamine on isiklik kohustus anda endast parim nende prohvetlike eelistuste toetamisel. Toetamine on vandetaoline märk, et tunnistame nende prohvetikutse õiguspäraseks ja meid siduvaks. (Russell M. Nelson. Prohvetite toetamine a sügisene üldkonverents) 78

93 PROHVETID JA ILMUTUS, 2. OSA Mida õpetas president Nelson meile prohvetite toetamise kohta? Paluge ühel õpilasel lugeda ette lõik 5.3 Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, mida õpetatakse selles lõigus prohvetite toetamise kohta. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Kellena me Kiriku presidenti toetame? Milline lause sellest lõigust selgitab, milliseid õnnistusi me saame prohveti toetamisel? Paluge õpilastel märkida ära järgmine õpetuse kokkuvõte nende Kuldõpetuse põhidokumendis : Kui me võtame ustavalt vastu Kiriku presidendi õpetused ja kuuletume neile, õnnistab Jumal meid nii, et me võime saada võitu pettusest ja kurjusest. Mida tähendab teie arvates võtta vastu Kiriku presidendi õpetused ja kuuletuda neile? Milline kuldõpetuse kirjakoht aitab seda tõe õpetada? (Paluge õpilastel märkida ära salm ÕL 21:4 6 oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida.) Et aidata õpilastel mõista selle pühakirja konteksti, selgitage, et Õpetus ja Lepingud 21 ilmutati prohvet Joseph Smithile 6. aprillil 1830 päeval, mil Kirik ametlikult organiseeriti. Inimesed, kes viibisid Kiriku organiseerimise juures, hääletasid, et võtta vastu või toetada Joseph Smithi ja Oliver Cowderyt Kiriku juhtidena. Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette Õpetus ja Lepingud 21:4 6. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, kuidas see kirjakoht aitab õpetada õpetuse kokkuvõtet, mille nad märkisid ära lõigus 5.3. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Kuidas peaksime võtma vastu prohveti sõnu? (Nagu oleksid need Jumala enda sõnad.) Kuidas aitab see meil saada võitu pettusest ja kurjusest? Mispärast on vaja kannatlikkust ja usku, et saada õnnistusi, mida Issand on lubanud neile, kes prohvetile kuuletuvad? Mida tähendab teie arvates, et Issand hajutab pimeduse väed laiali [meie] ees (ÕL 21:6), kui me prohvetit järgime? Et aidata õpilastel mõista, mida tähendab hajutada laiali pimeduse väed, näidake neile väikest taskulampi või joonistage tahvlile taskulambi pilt. Kui te olete kuskil, kus on väga pime, nagu koopas, siis kuidas muudaks teie olukorda väike taskulamp? Kuidas aitab prohveti järgimine eemaldada meie elust vaimse pimeduse? Soovi korral paluge õpilastel kirjutada oma pühakirjapäevikusse mõni õnnistus, mille nad on saanud prohveti toetamisest. Samuti võite paluda neil kirjutada oma pühakirjapäevikusse, mida nad teevad praegu, et prohvetit toetada ja järgida ja kuidas nad võiksid seda paremini teha. Paluge mõnel õpilasel, kes on nõus, rääkida teistele, mida ta kirjutas. 79

94 PROHVETID JA ILMUTUS, 2. OSA Kuldõpetuse kordamise tegevused NB! Järgnevad kordamise tegevused ei ole mõeldud õpetamiseks tunnis Prohvetid ja ilmutus, 2. osa. Palun tehke neid tegevusi seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui õpetate teemat Prohvetid ja ilmutus, 3. osa. Neid lühikesi ülevaateid võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil võtate järjestikku läbi pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et need ülevaated ei võta kauem kui viis minutit, et need ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 21:4 6 (5 minutit) Kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Kui me võtame ustavalt vastu Kiriku presidendi õpetused ja kuuletume neile, õnnistab Jumal meid nii, et me võime saada võitu pettusest ja kurjusest. Milline kuldõpetuse kirjakoht aitab seda õpetuse kokkuvõtet õpetada? (Kui õpilased leiavad kirjakoha ÕL 21:4 6, kirjutage see viide tahvlile.) Paluge õpilastel avada Õpetus ja Lepingud 21:4 6 ja need salmid ette lugeda. Küsige õpilastelt, kuidas nad võiksid selle kuldõpetuse kirjakoha sisu ja viite meelde jätta. Paluge õpilastel korrata õpetuse kokkuvõtet ja tahvlile kirjutatud pühakirjaviidet. Kui tunnete, et õpilased on õpetuse kokkuvõtte ja pühakirjaviitega tuttavad, siis kustutage mõni sõna ja laske neil seda uuesti korrata. Jätkake sõnade kustutamist ja laske õpilastel korrata õpetuse kokkuvõtet ja pühakirjaviidet seni, kuni enamik sõnu on ära kustutatud. Kuldõpetuse kordamine. Prohvetid ja ilmutus (5 minutit) Kirjutage tahvlile Õpetus ja Lepingud 1:37 38 ning Õpetus ja Lepingud 21:4 6. Jagage õpilased kahte rühma ja andke igale rühmale üks kuldõpetuse pühakirjakoht. Paluge mõlemal rühmal lugeda õpetuse teemat 5, Prohvetid ja ilmutus nende Kuldõpetuse põhidokumendis ja leida õpetuse kokkuvõte, mida neile määratud kirjakoht õpetada aitab. Kui kõik rühma liikmed on leidnud õpetuse kokkuvõtte, paluge ühel neist kirjutada see tahvlile vastava kuldõpetuse kirjakoha alla. Paluge õpilastel oma pühakirjades võtta lahti Õpetus ja Lepingud 1:37 38 ja leida sõnad või fraasid, mis aitaksid neil jätta meelde, mida kirjakoht ütleb. Paluge ühel õpilasel tulla tahvli juurde ja teistel jagada, milliseid sõnu ja fraase nad leidsid, mis aitavad neil kirjakohta Õpetus ja Lepingud 1:37 38 meelde jätta. Paluge tahvli ees oleval õpilasel kirjutada nende vastused tahvlile. Korrake seda ülesannet kirjakohaga Õpetus ja Lepingud 21:

95 Prohvetid ja ilmutus, 3. osa Sissejuhatus Õpikogemuse Prohvetid ja ilmutus õpetusmaterjal on jagatud kolmeks osaks. 3. osa sisaldab harjutusülesannet, mis aitab õpilastel rakendada õpetust, mida nad õppisid Kuldõpetuse põhidokumendist ja kuldõpetuse kirjakohast Õpetus ja Lepingud 1: See õppetund sisaldab samuti kõikide selle ajani uuritud kuldõpetuse kirjakohtade kordamist. NB! Võite õpetada selle õppetunni harjutusülesannet ja kuldõpetuse õpitud osade kordamist ühe või kahe tunni ajal. Harjutustegevus (25 minutit) Vaadake õpilastega üle kolm vaimsete teadmiste omandamise põhimõtet osas Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendis : tegutseda usus, uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ning otsida mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. NB! Soovi korral mugavdage järgmine sündmustik teie õpilaste kogemuste ja vajaduste järgi. Samuti võite kasutada nimesid, mis sobivad paremini teie piirkonnaga. Lugege klassile ette järgmised sündmustikud. Joonas otsib internetist infot Kiriku kohta, et valmistada ette Aaroni preesterluse õppetundi. Ta leiab veebilehe, mis sisaldab Kiriku varasemate juhtide kommentaare, mis tunduvad olevat vastuolus sellega, mida praegused Kiriku juhid räägivad. Pärast seda kogemust tuleb Joonas teie juurde ja küsib: Tundub, et osa Kiriku juhtide ütlusi on omavahel vastuolus. Kui prohvetid kõnelevad Jumala nimel, siis miks nad alati üksteisega ühel meelel ei ole? Paluge õpilastel harjutada vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid, küsides järgmiseid küsimusi: Tegutsege usus Kuidas võiksite aidata Joonasel usus tegutseda, kui ta oma küsimustele vastuseid otsib? Kuidas aitaks Joonase tunnistus prohvetitest seda küsimust lahendada? Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast Kuidas võiksite aidata Joonasel uurida tema küsimust igavikulisest vaatenurgast? Et aidata õpilastel leida suuremat arusaamist taevalikult määratud allikate kaudu, andke igale õpilasele kaasas olev käsileht. 81

96 PROHVETID JA ILMUTUS, 3. OSA Prohvetid ja ilmutus Vanem D. Todd Christofferson Silmas tuleb pidada aga ka seda, et mitte iga kunagise või praeguse Kiriku juhi väljaütlemine ei tähenda tingimata õpetust. Kirikus on saanud tavaks, et juhi mingis olukorras tehtud avaldus on käsitletav isikliku, kuigi läbimõeldud arvamusena, mis pole ametlik ega kuulu rakendamisele kogu Kirikus. Prohvet Joseph Smith õpetas, et prohvet on prohvet vaid siis, kui ta sellena esineb [vt History of the Church, 5:265]. (Kristuse õpetus a kevadine üldkonverents) Vanem Neil L. Andersen Mõned seavad oma usu küsimuse alla, kui leiavad aastatetaguseid Kiriku juhtide seisukohavõtte, mis ei ole kooskõlas meie õpetustega. On üks tähtis põhimõte, mis valitseb Kiriku õpetust. Kiriku õpetus tuleb kõigilt viieteistkümnelt Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmelt. See ei ole peidetud ühe kõne segasesse lõiku. Tõelist õpetust õpetavad paljud, tehes seda tihti. Meie õpetust ei ole raske üles leida. (Teie usu proovilepanek a sügisene üldkonverents) Jagage õpilased väikestesse rühmadesse ja paluge neil lugeda üksteisele ette nende apostlite sõnad. Kui olete andnud neile piisavalt aega, esitage järgmised küsimused: Kuidas võiksid need tsitaadid aidata Joonast tema küsimusega? Kas teie oskate leida teisi jumalikult määratud allikaid, mis aitaksid Joonasel tema küsimusele vastata? (Soovi korral andke õpilastele mõni minut aega, et otsida veebilehelt LDS.org lisaallikaid, mis võiksid vastata Joonase küsimusele.) Pärast selle ülesande lõpetamist aidake kinnistada õpitut, kutsudes ühe poisi klassi ette, et ta mängiks Joonast. Paluge sel õpilasel korrata Joonase küsimust: Tundub, et osa Kiriku juhtide ütlusi on omavahel vastuolus. Kui prohvetid kõnelevad Jumala nimel, siis miks nad alati üksteisega ühel meelel ei ole? Paluge teistel õpilastel sellele küsimusele vastata, et aidata Joonase küsimusele lahendust leida. Soovi korral paluge õpilastel jagada tunnistust õnnistustest, mis meil on tänu prohvetitele ja tänapäeval saadavale ilmutusele. Soovi korral jagage ka oma tunnistust. Kuldõpetuse õpitud osade kordamine (15 minutit) Enne selle tegevuse esitamist kirjutage väikestele kaartidele iga senimaani sel aastal õpitud kuldõpetuse kirjakoha viide. Kui on aeg tegevuseks, jagage need kaardid õpilastele. (Väikese õpilaste arvu puhul võib mõnele õpilasele anda mitu kaarti. Kui õpilasi on palju, jagage nad väikestesse rühmadesse või tehke kaartidest mitu koopiat.) Selgitage õpilastele, et ütlete valjult pühakirjaga seotud võtmefraasi või õpetuse kokkuvõtte. Ja siis on õpilasel, kellel on selle fraasi või õpetuse kokkuvõttega seotud pühakirjakohaviitega kaart, viis sekundit aega, et käsi püsti tõsta. Kui õpilane arvab õigesti, korrake seda mõne teise võtmefraasi või tõde kokkuvõtva lausega. Eesmärk on näha, mitu võtmefraasi ja kokkuvõtvat lauset oskavad õpilased järjestikku õigesti ära arvata. Kui pärast kõigi pühakirjaviidete läbivõtmist jääb aega üle, siis paluge õpilastel üksteisega kaardid ära vahetada, et igaühel oleksid uued pühakirjaviited. 82

97

98 Preesterlus ja preesterluse võtmed, 1. osa Sissejuhatus Õpikogemuse Preesterlus ja preesterluse võtmed õpetusmaterjal on jagatud neljaks osaks. 1. osas uurivad õpilased selle õpetusteema lõike 6.1 kuni 6.4, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad õpivad, et kõik, kes Kirikus teenivad, kutsutakse preesterluse võtmete hoidjate juhatusel. Samuti uurivad nad kuldõpetuse kirjakohta Õpetus ja Lepingud 42:11. NB! Võite õpetada selle tunni osasid ühe või mitme õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada need osad mitme õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik, et õpilastega eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist lühidalt kordate. Õpetuse mõistmine 1. osa (15 minutit) Andke igale õpilasele kaasas olev viktoriin või kirjutage see tahvlile. Jagage õpilased paaridesse. Paluge neil lugeda ette lõigud 6.1 kuni 6.3 Kuldõpetuse põhidokumendis ja seejärel täita viktoriin. Paluge neil kirjutada, kas lause on õige (Õ) või vale (V) või kirjutada Õ või V nende päevikusse, kui te viktoriini tahvlile kirjutasite. Viktoriin: preesterlus ja preesterluse võtmed 1. Preesterluse kaudu lõi Jumal taevad ja maa ning juhib neid. 2. Evangeeliumi talituste ja lepingute kaudu on preesterluse õnnistused kättesaadavad kõikidele Jumala lastele. 3. Preesterluse võtmed on Jumalalt inimesele antud juhatamise õigus või vägi, et valitseda ja juhtida Jumala kuningriiki maa peal. 4. Igal apostlil on volitus kasutada kõiki preesterluse võtmeid, mis on seotud Jumala kuningriigiga maa peal. 5. Igal preesterluse hoidjal on võtmed, et juhtida ja juhatada Issanda tööd. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, et uurida lõike 6.1 kuni 6.3 ja täita viktoriin, vaadake viktoriini vastused koos klassiga üle (laused 1, 2 ja 3 on õiged; laused 4 ja 5 on valed). 4. küsimuse puhul võib olla vajalik selgitada, et kuigi igale apostlile on antud kõik Jumala kuningriigiga seotud võtmed, siis ainult Kiriku presidendil on volitus neid preesterluse võtmeid kasutada (vt lõiku 6.3). 5. küsimuse puhul võib olla vajalik selgitada, et preesterluse võtmeid ei anta igale inimesele, kes preesterluse ametisse pühitsetakse (vt lõik 6.3). Et aidata õpilastel mõista preesterluse volituse ja preesterluse võtmete erinevust, paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida on öelnud vanem Gary E. Stevenson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. 84

99 PREESTERLUS JA PREESTERLUSE VÕTMED, 1. OSA Preesterlust või preesterluse volitust on defineeritud kui Jumala väge ja volitust ning see on täiuslik vägi siin maa peal. Ka preesterluse võtmed on meie jaoks lahti seletatud nii: Preesterluse võtmed on volitus, mille Jumal on andnud preesterluse hoidjatele, et juhatada, kontrollida ja juhtida Tema preesterluse kasutamist maa peal [Handbook 2: Administering the Church 2010, 2.1.1]. Preesterluse võtmed kontrollivad preesterluse volituse rakendamist. Talitused, mida Kirikus üles tähendatakse, nõuavad võtmeid ja neid ei saa teha ilma volituseta. Vanem Dallin H. Oaks õpetas, et lõppkokkuvõttes hoiab kõiki preesterluse võtmeid Issand Jeesus Kristus, kelle preesterlus see on. Tema on see, kes otsustab, milliseid võtmeid surelikele anda ja kuidas neid võtmeid peaks kasutama [Preesterluse võtmed ja volitus a kevadine üldkonverents. ]. (Gary E. Stevenson. Kus on preesterluse võtmed ja volitus? a kevadine üldkonverents) Kuidas te selgitaksite oma sõnadega preesterluse volituse ja preesterluse võtmete erinevust? (Tehke kindlaks, et õpilased mõistavad, et vennad, keda on pühitsetud preesterlusse, võivad kasutada preesteerlust teatud moel oma kodus ja elus, näiteks anda õnnistusi pereliikmetele. Kuid õigus kasutada preesterlust, et juhtida Issanda tööd Tema Kirikus, nõuab preesterluse võtmeid.) Lõigu 6.3 kohaselt Kuldõpetuse põhidokumendis, kes hoiab koguduses preesterluse võtmeid? (Piiskopid ja kvoorumi juhatajad, vanemate kvoorumi juhataja, diakonite kvoorumi juhataja, õpetajate kvoorumi juhataja ja piiskop, kes on samuti preestrite kvoorumi juhataja. Vaiajuhatajad hoiavad samuti võtmeid ja on oma vaia ülempreestrite kvoorumi juhatajad. Koguduse juhataja hoiab oma koguduse preesterluse võtmeid.) 2. osa (10 minutit) Paluge ühel õpilasel lugeda ette lõik 6.4 Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge teistel teksti jälgida ja leida õpetuse kokkuvõte, mis selgitab, kuidas kõiki, kes Kirikus teenivad, teenima kutsutakse. (Õpilased peaksid leidma, et kõik, kes Kirikus teenivad, on kutsutud inimese juhtimisel, kes hoiab preesterluse võtmeid. Võiksite paluda, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid.) Et aidata õpilastel mõista selle õpetuse kokkuvõtte tähendust, paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida ütles president Dallin H. Oaks Esimesest Presidentkonnast. Paluge teistel kuulata, kuidas tema sõnad selgitavad meie arusaamist preesterluse volitusest: Ja hoolimata sellest, kas seda tööd teevad Kirikus naised või mehed, kas seda tehakse templites või kogudustes, tehakse seda preesterluse võtmete hoidjate juhatusel. Me ei ole harjunud rääkima, et naistel on nende Kiriku kutsete täitmisel preesterluse volitus, aga mis muu volitus see olla võib? Kui naine noor või vana asetatakse ametisse kuulutama evangeeliumi põhimisjonärina, siis antakse talle preesterluse volitus, et täita preesterluse funktsiooni. Sama võib öelda naise kohta, kes asetatakse Kiriku organisatsioonis juhiks või õpetajaks preesterluse võtmete hoidja juhatusel. Kes tahes tegutseb ametis või kutses, mille ta on saanud preesterluse võtmete hoidjalt, rakendab 85

100 PREESTERLUS JA PREESTERLUSE VÕTMED, 1. OSA preesterluse volitust oma ülesannete täitmisel. (Preesterluse võtmed ja volitus a kevadine üldkonverents) Mida selgitas vanem Oaks preesterluse volituse ja Kirikus teenimise kohta? (Iga inimene, kes tegutseb ametis või kutses, mille ta on saanud preesterluse võtmete hoidjalt, rakendab preesterluse volitust oma ülesannete täitmisel.) Tunnistage, et kõik, kes saavad kutse teenida Kirikus, on saanud volituse täita oma ülesandeid kelleltki, kes hoiab preesterluse võtmeid. 3. osa (15 minutit) Küsige õpilastelt, kas neil on kutse koguduses või vaias. Paluge õpilastel, kellel on kutse, rääkida klassile, mida neid on tegema kutsutud. Küsige neilt järgmiseid küsimusi: Kes sulle selle kutse esitas? Kuidas kutsuti sind preesterluse võtmeid hoidva isiku juhtimisel? (Märkige, et piiskop, koguduse juhataja ja vaiajuhataja hoiavad preesterluse võtmeid. Kui üks nende nõuandjatest esitab kutse teenida, siis teevad nad seda piiskopi, koguduse juhataja või vaiajuhataja juhatusel, kellel on võtmed ja kes võib seda volitust delegeerida. Vastavalt president Dallin H. Oaksi sõnadele lõigus 6.4 Kuldõpetuse põhidokumendis, millist volitust te rakendate, kui täidate ülesandeid, millesse teid on kutsutud? (Preesterluse volitust.) Milline kuldõpetuse kirjakoht aitab õpetada õpetuse kokkuvõtet, et kõik, kes Kirikus teenivad, on kutsutud inimese juhtimisel, kes hoiab preesterluse võtmeid? Kui õpilased on vastanud, paluge neil võtta lahti kirjakoht Õpetus ja Lepingud 42:11 ja märkida see salm ära oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida. Et aidata õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et Õpetus ja Lepingud 42 sisaldab ilmutust, mida kutsutakse Kiriku seaduseks (ÕL 42, osa päis). See seadus andis pühadele juhised, kuidas organiseerida Kirikut ja evangeeliumi õpetamist ning samuti seadused ametisse asetamise, moraalse käitumise, pühitsemise ja distsipliini kohta. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 42:11. Paluge klassil teksti jälgida ning tähele panna sõnu või fraase, mis aitavad õpetada õpetuse kokkuvõtet, mille nad märkisid ära lõigus 6.4 Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Esimese Presidentkonna liikme president James E. Fausti ( ) sõnad. Paluge õpilastel kuulata, mida president Faust õpetas preesterluse ja preesterluse võtmete kohta. 86

101 PREESTERLUS JA PREESTERLUSE VÕTMED, 1. OSA Keegi ei saa väita omavat preesterluse volitust, kui seda pole neile avalikult andnud volitust omavad isikud ja kirikule on teada, et tal on volitus ning kiriku juhid on ta nõuetekohaselt ametisse pühitsenud (ÕL 42:11). Preesterluse volituse kasutamist juhitakse preesterluse võtmetega. Need võtmed on Kiriku kohalikel juhtidel ja üldjuhtidel. (James E. Faust. Keeping Covenants and Honoring the Priesthood. Ensign, nov 1993, lk 37) Mida õpetas president Faust preesterluse ja preesterluse võtmete kohta? Miks on teie arvates tähtis, et inimesi, keda kutsutakse ehitama Issanda Kirikut, kutsuvad need, kellel on preesterluse võtmed? Kuldõpetuse kordamise tegevus NB! Järgnev kordustegevus pole mõeldud õpetamiseks samas tunnis kui see õppetund Preesterlus ja preesterluse võtmed, 1. osa. Palun tehke seda tegevust seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui te õpetate teemat Preesterlus ja preesterluse võtmed, 2. osa. Seda lühikest ülevaadet võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil õpetate järjestikku pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et see ülevaade ei võta kauem kui viis minutit ja et see ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 42:11 (5 minutit) Enne tunni algust paluge ühel õpilasel kirjutada tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Kõik, kes Kirikus teenivad, on kutsutud inimese juhtimisel, kes hoiab preesterluse võtmeid. Paluge õpilastel leida kuldõpetuse kirjakoht Õpetuse ja Lepingute raamatus, mis seda õpetuse kokkuvõtet toetab. Kui õpilased on leidnud kirjakoha Õpetus ja Lepingud 42:11, siis paluge klassil see ette lugeda. Paluge õpilastel selgitada, kuidas toetab see kirjakoht tahvlile kirjutatud õpetuse kokkuvõtet. Kui aega on piisavalt, paluge õpilastel nimetada inimesi koguduses, kes hoiavad preesterluse võtmeid (piiskop või koguduse juhataja, vanemate kvoorumi juhataja, õpetajate kvoorumi juhataja ja diakonite kvoorumi juhataja). 87

102

103 Preesterlus ja preesterluse võtmed, 2. osa Sissejuhatus Õpikogemuse Preesterlus ja preesterluse võtmed õpetusmaterjal on jagatud neljaks osaks. 2. osas uurivad õpilased seda õpetusteemat, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad õpivad preesterluse volituse ja isikliku õigemeelsuse vahelisest seosest ning uurivad kuldõpetuse kirjakohta Õpetus ja Lepingud 121:36, See õppetund sisaldab ka õpitud osade kordamise tegevust, mis aitab neil korrata kõiki kuldõpetuse pühakirjakohti, mida nad on selle ajani õppinud. NB!Võite õpetada selle õppetunni Õpetuse mõistmise osa ja õpitud osade kordamise tegevust ühe või kahe tunni ajal. Kui otsustate õpetada seda kahe tunni ajal, siis jagage tunni aeg kuldõpetuse ja järjestikku pühakirjade uurimise tunni vahel. Õpetuse mõistmine 1. osa (20 minutit) Näidake eset või pilti esemest, mida saab kätega juhtida (näiteks televiisori pult, kaugjuhitav lennuk või mobiiliseade). Mis on vajalik, et inimene võiks juhtida või kasutada seda eset õigesti ja efektiivselt? (Märkige, et me ei ole jõuallikas, kuid saame seda suunata või juhtida.) Kui õpilased on vastanud, kirjutage tahvlile Preesterluse vägi. Mis on vajalik, et inimene võiks juhtida või kasutada preesterluse väge õigesti ja efektiivselt? Paluge õpilastel märkida ära järgmine õpetuse kokkuvõte lõigus 6.4 nende Kuldõpetuse põhidokumendis : Preesterluse volitust võib kasutada ainult õigemeelsuses. Küsige õpilastelt, milline kuldõpetuse kirjakoht on seotud selle õpetuse kokkuvõttega. Kui õpilased on vastanud, paluge neil võtta lahti kirjakoht Õpetus ja Lepingud 121:36, ja märkida see ära oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida. Et aidata õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et Õpetus ja Lepingud 121 sisaldab katkeid kirjast, mille prohvet Joseph Smith kirjutas Kiriku liikmetele ajal, mil tema ja teised Kiriku juhid olid Liberty vanglas. Neid oli seal mitu kuud viletsates oludes kinni hoitud, kuni nad oma kohtuistungit ootasid, ja nende korduvatele seaduse esindajatele esitatud abipalvetele polnud vastatud. Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette Õpetus ja Lepingud 121:36, Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida fraase, mis õpetavad seda õpetuse kokkuvõtet, mille nad märkisid ära lõigus 6.4 Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. 89

104 PREESTERLUS JA PREESTERLUSE VÕTMED, 2. OSA Mis on vajalik, et juhtida või kasutada preesterlusega seotud väge? ( Õigemeelsuse põhimõtteid. ) Milliseid õigemeelsuse põhimõtteid nimetatakse kirjakohas Õpetus ja Lepingud 121:41 42? (Kirjutage õpilaste vastused tahvlile. Nimekirjas peaksid olema veenimine, pikameelsus, lahkus, tasadus, teesklematu armastus, heldus ja puhas teadmine.) Küsige õpilastelt, millisest põhimõttest nad sooviksid rohkem teada saada. Vajadusel selgitage, et pikameelsus on kannatlik vastupidamine katsumuse, vigastuse või provokatsiooni korral ja hoidumine vihastamisest, karistamisest ja kättemaksust. Tasadus on alandlik allumine Jumala tahtele. Teesklematu armastus viitab armastusele, mis on siiras ja ehe ega ole mingil viisil petlik. Kuidas seostub Issanda manitsus, et ükski võim ega mõjujõud ei saa ega tohi põhineda lihtsalt preesterlusel kui sellisel (ÕL 121:41) kõigiga, keda on kutsutud Kirikus teenima? (Inimesed, keda on kutsutud Kirikus teenima, ei tohiks püüda kasutada oma väge ja mõjujõudu teiste üle tänu oma positsioonile või volitusele.) Kuidas võivad tahvlile kirjutatud omadused olla teiste mõjutamisel efektiivsemad kui positsiooni, väe ja volituse ebaõiglaselt kasutamine? Kuidas võivad õigemeelsuse põhimõtted aidata Kirikus kutseid omavatel inimestel juhatada ja mõjutada inimesi, kelle üle nad vastutavad? Paluge õpilastel mõelda Kiriku juhile, kes on hea eeskuju ühest või enamast tahvlile kirjutatud omadusest. Paluge mitmel õpilasel rääkida sellest isikust ja kuidas ta neid omadusi välja näitab. Kui õpilased on vastanud, võite soovi korral esitada mõned järgmistest küsimustest: Mil viisil on see inimene teid mõjutanud? Mispärast mõjutasid selle inimese omadused teid positiivselt? Miks käsib Issand meil teie arvates teisi sel viisil mõjutada? Tunnistage, et need omadused on viis, kuidas Taevane Isa innustab meid elama õigemeelselt ja et meie peaksime samal viisil innustama teisi sama tegema. Paluge õpilastel mõelda inimestele, keda nad on ehk juba mõjutanud. Paluge neil kaaluda, milliseid tahvlile kirjutatud omadusi nad peaksid endas parandama. Paluge neil kirjutada eesmärk oma päevikusse, kuidas nad planeerivad ühte neist õigemeelsuse põhimõtetest parandada. Kuldõpetuse õpitud osade kordamine (20 minutit) NB! See kuldõpetuse õpitud osade kordamine on valikuline ja kui aega jagub, võite seda selles tunnis kasutada. Selle asemel võite kasutada tunni aega, et õpetada kuldõpetuse või järjestikku pühakirjade õppimise õppetunde, mida teil polnud varem aega lõpuni läbi võtta. Andke igale õpilasele väike paberileht. Paluge õpilastel mõelda kuldõpetuse kirjakohtadele, mida nad on sel aastal senimaani õppinud. Paluge neil panna kirja mõtted, tunded või küsimused, mis võivad kellelgi olla, mida võiks selgitada või millele vastata valitud kuldõpetuse kirjakohaga. Näiteks kui õpilane valib Õpetus ja 90

105 PREESTERLUS JA PREESTERLUSE VÕTMED, 2. OSA Lepingud 18:10 11, võib ta kirjutada midagi järgmist: Üks sõber tunneb end alaväärsena, nagu poleks ta kellelegi midagi väärt. Õpetus ja Lepingud 18: Õpilastel võib selle tegemiseks kuluda päris palju aega. Kui õpilased mõtlevad ja kirjutavad, võite klassis ringi jalutada ja vaadata, kas kellelgi on abi vaja. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, koguge paberid kokku. Lugege paberid ükshaaval ette, kuid ärge öelge, millist kuldõpetuse kirjakohta nad võiksid kasutada probleemi lahendamiseks või küsimusele vastamiseks. Igat paberit lugedes paluge õpilastel avada kuldõpetuse kirjakoht, mis nende arvates võiks aidata. Paluge õpilastel anda teada, millise kuldõpetuse kirjakoha nad valisid, ja küsige, kuidas see antud olukorras aitaks. Õpilased võivad mõelda teistele kirjakohtadele kui need, mis on paberile kirjutatud, mis samuti sobivad. Jätkake selle tegevusega, kuni aega jagub. Kuldõpetuse kordamise tegevus NB! Järgnev kordustegevus pole mõeldud õpetamiseks samas tunnis kui see õppetund Preesterlus ja preesterluse võtmed, 2. osa. Palun tehke seda tegevust seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui te õpetate teemat Preesterlus ja preesterluse võtmed, 3. osa. Seda lühikest ülevaadet võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil õpetate järjestikku pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et see ülevaade ei võta kauem kui viis minutit ja et see ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 121:36, (5 minutit) Paluge õpilastel vaadata üle lõik 6.4 Kuldõpetuse põhidokumendis, et leida õpetuse kokkuvõte, mida toetab kirjakoht Õpetus ja Lepingud 121:36, (Õpilased peaksid leidma järgmise: Preesterluse volitust võib kasutada ainult õigemeelsuses.) Paluge õpilastel võtta lahti kirjakoht Õpetus ja Lepingud 121:36, ja lugeda need salmid ette. Kuidas see kirjakoht aitab õpetada leitud õpetuse kokkuvõtet? Paluge õpilastel moodustada väikesed rühmad ja arutada ideid, kuidas nad võiksid jätta meelde, mida õpetab kirjakoht Õpetus ja Lepingud 121:36, Kui aega on olnud piisavalt, paluge mitmel rühmal klassile rääkida, mida nad leidsid. 91

106 Preesterlus ja preesterluse võtmed, 3. osa Sissejuhatus Õpikogemuse Preesterlus ja preesterluse võtmed õpetusmaterjal on jagatud neljaks osaks. 3. osas uurivad õpilased selle õpetusteema lõike 6.5 kuni 6.7, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad õpivad Aaroni ja Melkisedeki preesterluse võtmete ja väe kohta ning uurivad kuldõpetuse kirjakohti Õpetus ja Lepingud 13:1 ning Õpetus ja Lepingud 107:8. NB! Võite õpetada selle tunni osasid ühe või mitme õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada need osad mitme õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik õpilastega eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist lühidalt korrata. Õpetuse mõistmine 1. osa (10 minutit) Kirjutage tahvlile Aaroni preesterlus ja Melkisedeki preesterlus. Andke õpilastele aega mõelda, kuidas nad selgitaksid kellelegi nende kahe preesterluse erinevust. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge mõnel neist oma vastuseid klassiga jagada. Paluge ühel õpilasel lugeda ette lõigud 6.5 kuni 6.7 Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida informatsiooni, mis aitaks neil selgitada Aaroni ja Melkisedeki preesterlust ja nende erinevust. Millised ütlused nendest lõikudest võiksid aidata teil selgitada Aaroni ja Melkisedeki preesterluse erinevust? 2. osa (15 minutit) Paluge õpilastel märkida ära järgmine õpetuse kokkuvõte lõigus 6.6 Kuldõpetuse põhidokumendis : Aaroni preesterlus sisaldab inglite teenimise ja meeleparanduse evangeeliumi ning ristimise võtmeid. Selgitage, et see õpetuse kokkuvõte on võetud kirjakohast Õpetus ja Lepingud 13. Paluge õpilastel võtta lahti Õpetus ja Lepingud 13:1 ja märkida see kuldõpetuse kirjakoht ära oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida. Et aidata õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et Õpetus ja Lepingud 13 sisaldab sõnu, mida Ristija Johannes ütles Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle, kui ta neile Aaroni preesterluse andis. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 13:1. Selgitage, et õnnistused, mis Aaroni preesterlus avab, on saadaval kõikidele Kiriku liikmetele Aaroni preesterluse talituste kaudu. Neid talitusi tehakse nende volitusel, kes hoiavad Aaroni preesterluse võtmeid. Paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida ütles president Dallin H. Oaks Esimesest Presidentkonnast. (Võimalusel andke igale õpilasele tsitaadist koopia.) Paluge klassil kuulata, kuidas aitavad Aaroni preesterluse talitused Kiriku liikmetel saada kirjakohas Õpetus ja Lepingud 13:1 mainitud õnnistusi. 92

107 PREESTERLUS JA PREESTERLUSE VÕTMED, 3. OSA Mida see tähendab, et Aaroni preesterlus sisaldab inglite teenimise ja meeleparanduse evangeeliumi ning vee alla kastmise teel pattude andekssaamiseks sooritatava ristimise võtmeid [ÕL 84:26 27]? Selle tähenduse leiate ristimistalitusest ja sakramendist. Ristimine on pattude andekssaamiseks ja sakrament on ristimislepingu ja -õnnistuste uuendamine. Mõlemale peaks eelnema meeleparandus. Kui me peame kinni nendes talitustes tehtud lepingutest, siis lubatakse meile, et Tema Vaim on alati meiega. Inglite teenimine on üks selle Vaimu avaldumisi. Me ei saa selles Aaroni preesterluse tähtsust üle hinnata. Kõik need tähtsad sammud, mis kaasnevad pattude andekssaamisega, tehakse päästva ristimistalituse ja lepingu uuendamise sakramenditalituse kaudu. Mõlemat talitust viivad läbi Aaroni preesterluse hoidjad piiskopkonna juhatusel, kes rakendavad meeleparanduse evangeeliumi ning vee alla kastmise teel pattude andekssaamiseks sooritatava ristimise võtmeid. Olles omavahel tihedalt seotud, on need Aaroni preesterluse talitused väga olulised inglite teenimiseks. Nagu varem selgitati, Aaroni preesterluse talituste ristimise ja sakramendi kaudu oleme oma pattudest puhtaks saanud ja meile on lubatud, et kui me peame kinni oma lepingutest, on Tema Vaim alati meiega. Ma usun, et see lubadus ei käi mitte üksnes Püha Vaimu, vaid ka inglite teenimise kohta, sest inglid räägivad Püha Vaimu väel; mispärast, nad räägivad Kristuse sõnu (2Ne 32:3). Nõnda siis avavad Aaroni preesterluse hoidjad ukse kõikidele Kiriku liikmetele, kes võtavad vääriliselt sakramenti, et nad saaksid tunda rõõmu Issanda Vaimu kaaslusest ja inglite teenimisest. (Dallin H. Oaks. The Aaronic Priesthood and the Sacrament. Ensign, nov 1998, lk 37 39) Mida te õppisite president Oaksi sõnadest Aaroni preesterluse võtmete kohta? Kuidas on teid Aaroni preesterluse kaudu õnnistatud? 3. osa (15 minutit) Paluge õpilastel märkida ära esimene lause lõigust 6.7 Kuldõpetuse põhidokumendis : Melkisedeki preesterlus on kõrgem või suurem preesterlus ja hoiab juhtimise õigust ja tal on vägi ja võim kõikide kiriku ametite üle kõikidel maailma ajastutel toimetada vaimsetes asjades. Paluge õpilastel võtta lahti Õpetus ja Lepingud 107:8 ja märkida see kuldõpetuse kirjakoht ära oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida. Et aidata õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, paluge neil vaadata üle lõik 6.2 Kuldõpetuse põhidokumendist ja leida definitsioon fraasile juhtimise õigus. (Nad peaksid leidma, et juhtimise õigus on Jumalalt mehele antud vägi, et valitseda ja juhtida Jumala kuningriiki maa peal.) Selgitage, et kirjakohas Õpetus ja Lepingud 107:8 räägib Issand spetsiaalselt Melkisedeki preesterlusele antud väest valitseda ja juhtida Jumala kuningriiki maa peal. Paluge õpilastel vaadata lõiku 6.7 Kuldõpetuse põhidokumendis ja leida, mida see ütleb Melkisedeki preesterluse kohta. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Mis on mõni talitus või õnnistus, mida sooritatakse Melkisedeki preesterluse volitusega? (Liikmeks kinnitamine, templitalitused, preesterluse õnnistused.) 93

108 PREESTERLUS JA PREESTERLUSE VÕTMED, 3. OSA Et aidata õpilastel tunda Aaroni ja Melkisedeki preesterluse tähtsust, paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmised Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Robert D. Halesi ( ) sõnad: Kas suudate ette kujutada, kui pime ja tühi oleks surelikkus ilma preesterluseta? Kui preesterluse väge poleks maa peal, siis oleks vastasel vabadus takistamatult rännata ja valitseda. Poleks mingit Püha Vaimu andi, mis meid juhataks ja valgustaks; ei mingeid prohveteid, kes kõneleksid Issanda nimel; ei mingeid templeid, kus võiksime teha igavesi lepinguid; ei mingit volitust õnnistada või ristida, et tervendada või trööstida. Ei oleks valgust ega lootust ainult pimedus. (Robert D. Hales. Blessings of the Priesthood. Ensign, nov 1995, lk 32) Millal olete tundnud eriti suurt tänulikkust õnnistuste eest, mis Melkisedeki preesterlus võimalikuks teeb? Kuldõpetuse kordamise tegevused NB! Järgnev kordamise tegevus pole mõeldud õpetamiseks samas tunnis kui see õppetund Preesterlus ja preesterluse võtmed, 3. osa. Palun tehke seda tegevust seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui õpetate teemat Preesterlus ja preesterluse võtmed, 4. osa. Neid lühikesi ülevaateid võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil võtate järjestikku läbi pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et need ülevaated ei võta kauem kui viis minutit, et need ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 13:1 (5 minutit) Kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Aaroni preesterlus sisaldab inglite teenimise ja meeleparanduse evangeeliumi ning ristimise võtmeid (ÕL 13:1). Tuletage õpilastele meelde, et need preesterluse võtmed andis prohvet Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle Ristija Johannes, kui ta nad Aaroni preesterlusse pühitses. Paluge õpilastel mõtelda, kuidas nad võiksid meelde jätta, et need sündmused on kirjas kirjakohas Õpetus ja Lepingud 13. Paluge osal õpilastel oma ideesid jagada. Innustage õpilasi küsima üksteiselt selle ja järgmise seminaritunni vahelisel ajal: Millises Õpetuse ja Lepingute osas võime lugeda Aaroni preesterluse võtmetest? Innustage õpilasi oma kaasõpilastele meelde tuletama (kui nad on unustanud), et Aaroni preesterluse võtmed on välja toodud kirjakohas Õpetus ja Lepingud 13. Tunni lõpus võite küsida seda küsimust klassist väljuvatelt õpilastelt. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 107:8 (5 minutit) Kirjutage enne tunni algust tahvlile järgmine segamini aetud õpetuse kokkuvõte: 94

109 PREESTERLUS JA PREESTERLUSE VÕTMED, 3. OSA 1. ja hoiab juhtimise õigust 2. toimetada vaimsetes asjades (ÕL 107:8). 3. kõrgem või suurem preesterlus 4. kõikidel maailma ajastutel 5. Melkisedeki preesterlus on 6. ja tal on vägi ja võim kõikide kiriku ametite üle Paluge õpilastel kirjutada need lauseosad õigesse järjekorda (nagu on kirjutatud lõigus 6.7 Kuldõpetuse põhidokumendis ) oma vihikusse või pühakirjapäevikusse. (Õige järjestus on 5, 3, 1, 6, 4, 2.) Kui õpilased on kirjutamise lõpetanud, paluge mitmel neist soovitada viise, kuidas nad võiksid jätta meelde, et kirjakoht Õpetus ja Lepingud 107:8 räägib Melkisedeki preesterlusest. Kuldõpetuse kordamine. Preesterlus ja preesterluse võtmed (5 minutit) Kirjutage neljale erinevale paberilehele ühele poole üks järgmistest kuldõpetuse kirjakoha viidetest ja teisele poole sellele vastav õpetuse kokkuvõte. Õpetus ja Lepingud 42:11 Kõik, kes Kirikus teenivad, nii mehed kui ka naised, on kutsutud inimese juhtimisel, kes hoiab preesterluse võtmeid. Õpetus ja Lepingud 121:36, Preesterluse volitust võib kasutada ainult õigemeelsuses. Õpetus ja Lepingud 13:1 Aaroni preesterlus sisaldab inglite teenimise ja meeleparanduse evangeeliumi ning ristimise võtmeid. Õpetus ja Lepingud 107:8 Melkisedeki preesterlus on kõrgem või suurem preesterlus ja hoiab juhtimise õigust ja tal on vägi ja võim kõikide kiriku ametite üle kõikidel maailma ajastutel toimetada vaimsetes asjades. Kasutage neid õpikaarte, et korrata kuldõpetuse pühakirjaviiteid koos õpetuse kokkuvõtetega. Võite näidata õpilastele ühte õpikaardi poolt ja paluda neil öelda, mis on teisel pool. (Kui näitate õpilastele kuldõpetuse kirjakoha viidet, siis ärge nõudke neilt, et nad teile kogu õpetuse kokkuvõtte ette ütleksid. Näiteks kui näitate õpilastele viidet Õpetus ja Lepingud 107:8, siis on küllalt, kui nad ütlevad Melkisedeki preesterlus.) Soovi korral korrake õpikaarte, millega õpilastel raskusi on, kuni nad neid paremini oskavad. Seejärel võite tegevust korrata, kasutades õpikaardi teist poolt. Ärge kulutage sellele tegevusele rohkem kui viis minutit. 95

110 Preesterlus ja preesterluse võtmed, 4. osa Sissejuhatus Õpikogemuse Preesterlus ja preesterluse võtmed õpetusmaterjal on jagatud neljaks osaks. 4. osa sisaldab harjutusülesannet, mis aitab õpilastel rakendada õpetust, mida nad õppisid Kuldõpetuse põhidokumendist ja kuldõpetuse kirjakohast Õpetus ja Lepingud 42:11. Samuti sisaldab see õppetund kooliaasta jooksul kõikide selle ajani uuritud kuldõpetuse kirjakohtade kordamist. NB! Võite õpetada selle tunni osasid ühe või kahe õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada neid osasid kahe õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik õpilastega eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist lühidalt korrata. Harjutustegevus (20 minutit) Vaadake õpilastega üle kolm vaimsete teadmiste omandamise põhimõtet osas Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendis : tegutseda usus, uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ning otsida mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. NB! Soovi korral mugavdage järgmine sündmustik oma õpilaste kogemuste ja vajaduste järgi. Samuti võite kasutada nimesid, mis sobivad paremini teie piirkonnaga. Jagage õpilased väikestesse rühmadesse. Andke igale rühmale kaasas olev käsileht ja paluge neil sündmustikku kordamööda lugeda (mugavdatud Chad H. Webbi kõnest Kuldõpetus. Seminaride ja Usuinstituutide iga-aastane koolitusülekanne, 14. juuni 2016, broadcasts.lds.org): Moonika küsimus Kui te kogu rühmaga järgmist sündmustikku ette loete, siis tehke pause, et arutada kaasas olevaid küsimusi. Noor naine Moonika on pärit ustavast perest ja on õppinud evangeeliumi kogu oma elu. Talle meeldib käia Noorte Naiste ühingus ja seminaris. Ühel päeval ütles üks tüdruk koolist talle, et Kirik ei väärtusta naisi, kuna naistele ei anta preesterlust ega teatud juhipositsioone. Tüdruk väidab, et maailm on tunnustanud naiste panust ja kohtleb neid võrdsetena ning küsib siis Moonikalt: Millal Kirik selles sotsiaalses küsimuses ülejäänud maailmale järele jõuab? Moonika pole kunagi tundnud, et teda Kirikus ei armastata või ei hinnata. Teda on õpetatud, et tal on jumalik loomus ja isiklik väärtus. Ta on näinud vägevaid Noorte Naiste juhte ja imelist ema, kes teenib rõõmsalt Kirikus ja nende kogukonnas. Kuid Moonika ei ole kindel, kuidas sellele küsimusele vastata. See küsimus hakkab teda vaevama ja ta hakkab mõtlema, miks ei kutsuta naisi Kirikus teatud positsioonidele. Väide meeste ja naiste vahelise võrdsuse ja õigluse vajadusest hakkab tunduma talle põhjendatuna. Ühel päeval seminaris kirjutab Moonika oma seminariõpetajale õde Bellile kirja, küsides: Millal saab Kirik teistesarnaseks ning hakkab mehi ja naisi võrdselt kohtlema? Järgmisel päeval otsustab õde Bell sellest küsimusest kogu klassiga rääkida. Ta küsib, kuidas võiks selle küsimuse esitanud isik usus 96

111 PREESTERLUS JA PREESTERLUSE VÕTMED, 4. OSA tegutseda. Õpilased arutavad selliseid asju, nagu kui tähtis on palvetada Taevase Isa poole, et saada abi ja mõistmist. Üks õpilane räägib, kui tähtis on hoida kinni sellest, mida nad juba teavad selle kohta, milline on nende suhe Taevase Isaga, ja toob näite, kuidas tema sai teada, et Taevane Isa teda armastab ja hindab. Kuidas võivad Moonika klassikaaslaste kommentaarid aidata tal usus tegutseda? Milliseid teisi soovitusi on teil selle kohta, kuidas inimene võib sellist küsimust kaaludes usus tegutseda? Et aidata klassil mõelda, kuidas nad võiksid seda küsimust igavikulisest vaatenurgast vaadata, innustab õde Bell neid mõtlema maailma oletusele või eeldusele, millel see küsimus põhineb. Ta küsib: Kuidas võib maailm määratleda võrdsust ja õiglust? Mõni õpilane kommenteerib, kuidas osa inimesi arvab, et võrdsus ja õiglus tähendab, et meeste ja naiste vahel peab kõik sama olema. Noor mees selgitab, et maailma kohaselt määratleb inimese tähtsuse tema positsioon ja see võib viia arvamuseni, et mõnda kutset Kirikus väärtustatakse enam kui teisi ja seega tundub ebaõiglane, et kõik ei või neis kutsetes teenida. Kas oskate leida teisi maailma oletusi või eeldusi, mis võiksid mõjutada, kuidas osa inimesi näeb kutseid Kirikus? Õde Bell küsib siis, kuidas võiks klass sellele küsimusele Issanda vaatenurgast läheneda. Kuna see on keeruline oskus, soovitab õde Bell, et nad küsiksid: Kuidas määratleb Issand võrdsust ja õiglust? Või: Kuidas näeb Issand meeste ja naiste rolli päästmisplaanis? Üks õpilane ütleb, et paljud prohvetid on õpetanud, et Issanda jaoks ei tähenda võrdsus seda, et mehed ja naised on täpselt ühesugused. Üks teine õpilane märgib ära läkituse Perekond: läkitus maailmale ja ütleb, et päästmisplaanis ja Kirikus on meestel ja naistel erinevad, kuid võrdselt tähtsad rollid. Üks noor naine ütleb: Ma mõtlen sellest veidi teisiti. Kas küsimus peaks olema selles, mida meie tahame, või peaksime hoolima rohkem sellest, mida Issand tahab? Õde Bell tänab õpilasi nende kaemuste eest ja tuletab neile meelde, et Päästja ei näe kutseid ja juhirolli, nagu maailm neid näeb. Ta märgib, et pühakirjad õpetavad, et silm ei või öelda käele: Mulle ei ole sind tarvis (1Kr 12:21), vaid et kõik liikmed on sama keha lahutamatud osad ja kõiki on vaja ning kõigil on võimalus teenida. Seejärel küsib õde Bell: Kuidas näitas Päästja oma maise teenimistöö ajal, et Ta armastas ja hindas naisi? Oma õpetaja abil leiavad õpilased näiteid, nagu kuidas Päästja kohtles oma ema ja Samaaria naist kaevul ning Maarja Magdaleenat. Samuti meenuvad neile imeteod, mida Ta tegi, mis naisi õnnistasid ja tervendasid. Et aidata õpilastel leida rohkem mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu, innustab õde Bell õpilasi otsima oma mälus pühakirjaviiteid ja Kiriku juhtide kõnesid, mis on seotud selle küsimusega. Õpilased leiavad allikad, nagu Perekond: Läkitus maailmale ja evangeeliumiteemade esseed. Üks kõne, mida soovitatakse, äratab Moonika tähelepanu. See on õde Linda K. Burtoni kõne Me tõuseme koos taevasse aasta kevadiselt üldkonverentsilt. Õde Bell soovitab ka president Russell M. Nelsoni aasta sügisese üldkonverentsi kõnet Palve minu Kiriku õdedele. Moonika märgib need oma pühakirjapäevikusse ja otsustab neid hiljem uurida. Kas teie oskate leida teisi jumalikult määratud allikaid, mis aitaksid kedagi, kellel on sama küsimus kui Moonikal? Arutelu lõpus jagab õde Bell oma tunnistust sellest, et kõik, kes Kirikus teenivad nii mehed kui ka naised, kutsutakse preesterluse võtmete hoidja poolt, ja ta tuletab õpilastele meelde, et võime selle tõe leida kirjakohast Õpetus ja Lepingud 42:11. Samuti tuletab ta õpilastele meelde, et kes tahes tegutseb ametis või kutses, mille ta on saanud preesterluse võtmete hoidjalt, rakendab preesterluse volitust oma ülesannete täitmisel (Dallin H. Oaks. Preesterluse võtmed ja volitus a kevadine üldkonverents). Ta tuletab õpilastele meelde kuldõpetuse kirjakohta, mis ütleb: Issand teeb seda, mis on hea inimlaste hulgas; ja ta kutsub neid kõiki enda juurde tulema ja saama osa tema 97

112 PREESTERLUS JA PREESTERLUSE VÕTMED, 4. OSA headusest; ja ta ei tõrju tagasi kedagi, kes tuleb tema juurde, ei musta ega valget, orja ega vaba, meest ega naist; kõik on Jumalale ühesugused. (2Ne 26:33; rõhutus lisatud) Õde Bell innustab õpilasi jätkama selle küsimuse palvemeelset uurimist ja palub neil õpitut klassis jagada. Mida te õppisite sellest Moonika küsimust käsitlevast sündmustikust? Kui õpilased on lõpetanud käsilehe lugemise ja arutavad küsimusi oma rühmades, paluge neil jagada mõtteid, küsimusi või tundeid, mis neil on selle harjutusülesande tulemusel tekkinud kas siis Moonika küsimuse või üleüldiselt vaimsete teadmiste omandamise kohta. Tunnistage, et Taevane Isa armastab kõiki oma lapsi ja igaüks, kes teenib Kirikus, on kutsutud inimese juhtimisel, kes hoiab preesterluse võtmeid, rakendab preesterluse volitust oma ülesannete täitmisel ja on tähtis osa Jumala kuningriigist. Kuldõpetuse õpitud osade kordamine (20 minutit) Kaasas olev viktoriin võib aidata teil hinnata, kui tuttavad on õpilased õpetuse kokkuvõtete ja kuldõpetuse kirjakohtadega, mida nad on senini kooliaasta jooksul õppinud. Enne viktoriini tegemist andke õpilastele aega, et uurida kuldõpetuse kirjakohti ja õpetuse kokkuvõtteid. Kui terveks viktoriiniks pole küllalt aega, jätke mõned küsimused välja. Kuldõpetuse õpitud osade kordamine Valige Õpetuse ja Lepingute raamatust kirjakoht, mis aitab kõige paremini õpetada iga järgmist õpetuse kokkuvõtet. 1. Jumal on lubanud ilmutada tõde meie meeles ja südames Püha Vaimu kaudu, kui me Teda usinasti otsime. a. ÕL 8:2 3 b. JSA 1:15 20 c. ÕL 135:3 2. Isal ja Pojal on käegakatsutav, ülendatud, lihast ja luust keha ning Püha Vaim on vaimisik. a. ÕL 130:22 23 b. ÕL 29:10 11 c. ÕL 1: Jeesuse Kristuse lepitav ohverdus on ainus viis, kuidas me võime saada puhtaks ja andeks oma patud, et võiksime elada igavesti Jumala juures. a. ÕL 1:30 b. ÕL 19:16 19 c. ÕL 42:11 4. Kõik, kes Kirikus teenivad, on kutsutud inimese juhtimisel, kes hoiab preesterluse võtmeid. a. ÕL 21:4 6 b. ÕL 19:16 19 c. ÕL 42:11 5. Kuna Jumal ise selle organiseeris, on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik ainus tõeline ja elav kirik kogu maa palge peal. a. ÕL 19:16 19 b. ÕL 8:2 3 98

113 PREESTERLUS JA PREESTERLUSE VÕTMED, 4. OSA c. ÕL 1:30 6. Jumal Isa ja Tema Poeg Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile vastusena tema palvele ja kutsusid ta taastamisaja prohvetiks. a. JSA 1:15 20 b. ÕL 6:36 c. ÕL 58: Issand ise on meid kutsunud: Vaadake minu poole igas oma mõttes; ärge kahelge, ärge kartke. a. ÕL 76:22 24 b. ÕL 6:36 c. ÕL 21: Melkisedeki preesterlus on kõrgem või suurem preesterlus ja hoiab juhtimise õigust ja tal on vägi ja võim kõikide kiriku ametite üle kõikidel maailma ajastutel toimetada vaimsetes asjades. a. ÕL 107:8 b. ÕL 88:118 c. ÕL 1:30 9. Taastamisaja prohvetina tõlkis Joseph Smith Jumala anni ja väega Mormoni Raamatu. a. ÕL 107:8 b. ÕL 135:3 c. ÕL 76: Meeleparandus hõlmab ka meie pattude äratundmist, nende üle kurvastamist, Taevasele Isale ja vajadusel ka teistele ülestunnistamist, patu hülgamist; nii palju kui võimalik kõige selle ennistada püüdmist, mida patustades kahjustatud on, ja kuulekat elu Jumala käskude järgi. a. ÕL 76:22 24 b. ÕL 58:42 43 c. ÕL 130: Jeesus Kristus lõi Taevase Isa juhatusel taevad ja maa. a. ÕL 13:1 b. ÕL 76:22 24 c. ÕL 1: Prohvet on inimene, kelle Jumal on kutsunud enda nimel kõnelema. a. ÕL 18:10 11 b. ÕL 13:1 c. ÕL 1: Kuna meie Taevane Isa armastab meid ja soovib, et me areneksime, saades rohkem Tema sarnaseks, on Ta innustanud meid otsima teadmisi just nimelt õppimise ja samuti usu kaudu. a. ÕL 42:11 b. ÕL 1:30 c. ÕL 88: Kui me võtame ustavalt vastu Kiriku presidendi õpetused ja kuuletume neile, õnnistab Jumal meid, nii et me võime saada võitu pettusest ja kurjusest. a. ÕL 21:4 6 b. ÕL 121:36, c. ÕL 130: Aaroni preesterlus sisaldab inglite teenimise ja meeleparanduse evangeeliumi ning ristimise võtmeid. a. JSA 1:15 20 b. ÕL 13:1 99

114 PREESTERLUS JA PREESTERLUSE VÕTMED, 4. OSA c. ÕL 6: Tema ohverdus toob kasu meile kõigile ja näitab iga Taevase Isa lapse lõputut väärtust. a. ÕL 121:36, b. ÕL 88:118 c. ÕL 18: Jeesus Kristus tuleb taas väes ja hiilguses ning valitseb tuhandeaastase rahuriigi ajal maa peal. a. ÕL 58:42 43 b. ÕL 13:1 c. ÕL 29: Preesterluse volitust võib kasutada ainult õigemeelsuses. a. ÕL 135:3 b. ÕL 121:36, c. ÕL 58:42 43 Viktoriini vastused: 1. a; 2. a; 3. b; 4. c; 5. c; 6. a; 7. b; 8. a; 9. b; 10. b; 11. b; 12. c; 13. c; 14. a; 15. b; 16. c; 17. c; 18. b. 100

115

116

117

118

119 Talitused ja lepingud, 1. osa Sissejuhatus Selle Talitused ja lepingud õpikogemuse õpetusmaterjal on jagatud kaheks osaks. 1. osas uurivad õpilased selle õpetusteema lõike 7.1 kuni 7.9, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad õpivad päästvate talituste saamise ja Jumalaga lepingute tegemise kohta ning uurivad kuldõpetuse kirjakohti Õpetus ja Lepingud 84:20 22 ning Õpetus ja Lepingud 82:10. NB! Võite õpetada selle tunni osasid ühe või mitme õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada need osad mitme õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik, et te õpilastega eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist lühidalt kordate. Õpetuse mõistmine 1. osa (8 minutit) Kirjutage tahvlile järgmine küsimus ja paluge tunni alguses, et õpilased mõtleksid, kuidas nad sellele vastaksid: Mida on Taevane Isa meile andnud, et aidata meil saada rohkem Tema sarnaseks ja naasta elama Tema juurde? Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpilastel sellele küsimusele vastata. Kirjutage nende vastused tahvlile. Paluge õpilastel võtta lahti 7. õpetusteema Talitused ja lepingud Kuldõpetuse põhidokumendis. Selgitage, et talitused ja lepingud on võtmeosad tahvlil olevale küsimusele vastamiseks. Paluge ühel õpilasel lugeda ette lõigud 7.1 ja 7.2. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, mis on talituste definitsioon ja eesmärk. Mis on talitus? Mis on mõni põhjus, miks Jumal on andnud meile talitused? Et aidata õpilastel mõista talituste eesmärki, näidake pilti Noore mehe ristimine või Tüdruku ristimine (Evangeeliumi kunstiraamat 2009, nr 103 või 104; samuti saadaval lds.org/media-library). Paluge õpilastel mõelda, mida esindab ristimine. Milliseid vaimseid tõdesid ristimistalitus sümboolselt õpetab? (Õpilased võivad mainida sümboleid, nagu surm ja ülestõusmise, inimese patuse elu surm ja uuestisünd vaimsesse ellu, või seda, et inimene võib vaimselt uuesti sündida. Vt evangeeliumiteemat Baptism [ristimine] Gospel Topics, topics.lds.org.) Miks kutsutakse mõnd talitust päästvaks talituseks? (Vt lõiku 7.2 Kuldõpetuse põhidokumendis.) Milline õpetuse kokkuvõte lõigus 7.2 õpetab, mida päästvad talitused meie heaks teevad? (Õpilased peaksid leidma järgmise õpetuse kokkuvõtte: ilma päästvate talitusteta ei või me saada Taevase Isa sarnaseks ega naasta igavesti Tema juurde elama. Võiksite paluda, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid.) Paluge õpilastel lugeda koos paarilisega ette lõigud 7.3 kuni 7.6 ja leida näiteid päästvatest talitustest ja teistest preesterluse talitustest. Paluge õpilastel märkida ära iga päästev talitus, et nad võiksid need kergesti üles leida. 105

120 TALITUSED JA LEPINGUD, 1. OSA 2. osa (12 minutit) Paluge ühel õpilasel tulla tahvli juurde. Paluge klassi liikmetel nimetada päästvad talitused, mida nad leidsid lõikudest 7.3 kuni 7.5 Kuldõpetuse põhidokumendis, ja paluge tahvli juures oleval õpilasel need vastused tahvlile kirjutada. (See nimekiri peaks kaasama ristimist, Püha Vaimu anni saamist, Melkisedeki preesterlusse pühitsemist (meestele), templi andi ja templis pitseerimist.) Paluge klassil lugeda ette õpetuse kokkuvõtted, mille nad lõigus 7.2 Kuldõpetuse põhidokumendis ära märkisid: Ilma päästvate talitusteta ei või me saada meie Taevase Isa sarnaseks ega pöörduda tagasi elama igavesti koos Temaga. Milline kuldõpetuse kirjakoht aitab seda tõde õpetada? (Paluge õpilastel märkida ära salmid Õpetus ja Lepingud 84:20 22 pühakirjades, et nad võiksid need kergesti üles leida.) Selgitage, et ilmutus peatükis Õpetus ja Lepingud 84 anti prohvet Joseph Smithi kaudu Kirtlandis Ohio osariigis. Selles ilmutuses õpetab Issand preesterluse hoidjate kohustustest ja kuidas preesterluse vägi õnnistab kõiki Jumala lapsi, eriti Melkisedeki preesterluse talituste kaudu, mida võib saada ainult templis. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 84: Paluge teistel teksti jälgida ja leida, mis avaldub Melkisedeki preesterluse talituste kaudu. Mis avaldub nende salmide kohaselt Melkisedeki preesterluse talitustes? (Jumalikkuse vägi.) Mida tähendab teie arvates väljend jumalikkuse vägi? Paluge ühel õpilasel lugeda ette, mida ütles vanem D. Todd Christofferson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Paluge teistel kuulata, mis on jumalikkuse vägi ja kuidas me võime seda saada. Kui me pühendume Temale oma lepingu alusel, võimaldab see meie Taevasel Isal lasta oma jumalikul mõjujõul, jumalikkuse väel (ÕL 84:20), meie ellu voolata. Ta saab seda teha, kuna moraalset valikuvabadust kasutades oleme omal vabal tahtel valinud selle vastuvõtmise. Meie osavõtt nendest talitustest näitab ka seda, et oleme valmis võtma endale täiendava vastutuse, mis kaasneb täiendava valguse ja vaimse väega. Kõikide talituste, eriti aga templitalituste korral õnnistatakse meid väega kõrgest. See jumalikkuse vägi tuleb Püha Vaimu isiku ja Tema mõju läbi. Püha Vaimu and kuulub uue ja igavikulise lepingu juurde. Sellel on tähtis osa meie ristimisel, Vaimuga ristimisel. See toob sõnumi armust, mille kaudu Kristuse veri võtab ära meie patud ja pühitseb meid (vt 2 Ne 31:17). (D. Todd Christofferson. Lepingute vägi a kevadine üldkonverents) Mis on vanem Christoffersoni sõnade kohaselt jumalikkuse vägi? (Jumala jumalik mõjujõud.) Mis aitab meil vanem Christoffersoni sõnul kutsuda Jumala jumalikku mõju oma ellu? (Kui võtame osa preesterluse talitustest, eriti templitalitustest.) 106

121 TALITUSED JA LEPINGUD, 1. OSA Tunnistage, et tänu päästvatele preesterluse talitustele on meil vägi saada meie Taevase Isa sarnaseks ja naasta elama Tema juurde. Innustage õpilasi hoolikalt valmistuma päästvateks talitusteks, mida nad pole veel saanud. 3. osa (7 minutit) Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette lõigud 7.7 kuni 7.9 Kuldõpetuse põhidokumendist. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, kuidas, millal ja kus tehakse lepinguid. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Milline õpetuse kokkuvõte lõigus 7.7 kirjeldab seda, kuidas tehakse lepinguid? (Kui õpilased vastavad, peaksid nad tundma ära järgmise kokkuvõtte: Lepingu tingimused seab Jumal ja meie nõustume tegema seda, mida Ta meil teha palub; seepeale lubab Jumal meile kuulekuse eest teatud õnnistusi. Paluge, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid.) Vastavalt lõigule 7.8, milline seos on päästvate talituste ja lepingute vahel? Mida me lubame teha, kui saame ristimistalituse? (Vastused võivad kaasata järgmist: võtta enda peale Jeesuse Kristuse nime ja seista Tema tunnistajatena, pidada Tema käske ning Teda teenida. Vt evangeeliumiteema Baptism [ristimine]. Gospel Topics, topics.lds.org.) Milliseid õnnistusi lubab Jumal meile anda, kui me peame kinni oma ristimislepingust? (Vastused võivad kaasata Püha Vaimu pidevat kaaslust, pattude andekssaamist, au vaimselt uuesti sündida ja igavese elu andi. Vt evangeeliumiteema Baptism [ristimine]. Gospel Topics, topics.lds.org.) Kuidas võib Issanda lubatud õnnistuste teadmine aidata meil tahta pidada oma lepinguid? 4. osa (6 minutit) Paluge õpilastel vaadata üle lõik 7.7 Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge õpilastel võtta lahti Õpetus ja Lepingud 82:10. Paluge õpilastel märkida see kuldõpetuse kirjakoht oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida. Et aidata õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et ilmutus kirjakohas Õpetus ja Lepingud 82 anti prohvet Joseph Smithi kaudu Independence is Missouri osariigis preesterluse hoidjate konverentsil. Kui algusaegade pühad püüdsid rajada Siionit, andis Issand juhiseid üheksale mehele, et valmistada neid mõistma, miks nad pidid elama kuulekalt lepingule, mida nad olid tegemas, et olla ühtsed Kiriku füüsiliste vajaduste eest hoolitsedes. Issand andis neile vendadele kinnitava lubaduse. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 82:10. Teistel paluge teksti jälgida ja leida Issanda lubadus. Mida lubab Issand selles kirjakohas? Kuidas aitab see kuldõpetuse kirjakoht õpetada lepituste kohta käivat õpetuse kokkuvõtet lõigus 7.7? Mida õpetab teile fraas Mina, Issand, olen seotud, kui te teete, mida ma ütlen (ÕL 82:10) selle kohta, kuidas Issand lepinguid näeb? 107

122 TALITUSED JA LEPINGUD, 1. OSA Kuidas mõjutab Jumala lubadusi meie lepingu rikkumine? Kuidas on Issand teid õnnistanud teie lepingute pidamise eest? 5. osa (7 minutit) Märkige, et kuna Issand soovib meid õnnistada, siis tahab Ta, et me mäletaksime ja peaksime kinni lepingutest, mida oleme Temaga teinud. Paluge õpilastel vaadata üle lõik 7.8 Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge õpilastel lugeda ette selle lõigu viimane lause: Me uuendame tehtud lepinguid, võttes osa sakramendist. Paluge, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid. Miks on meil vaja võimalust oma lepinguid uuendada? Paluge õpilastel vastata kirjalikult vihikus või pühakirjapäevikus ühele järgmistest küsimustest. (Võite kirjutada need küsimused tahvlile või jagada igale õpilasele käsilehel.) Mida ma teen, et sel nädalal sakramendi ajal pidada meeles oma lepinguid? Mida saan teha, et sakramendi aega pühana pidada? Mida saan sel nädalal teha, et oma lepinguid mäletada ja neist kinni pidada? Võite jagada isiklikku kogemust või paluda ühel või kahel õpilasel oma mõtteid jagada. Tunnistage lubatud väest ja jõust, mida olete saanud preesterluse talitustes osaledes ja ustavalt nendega seotud lepinguid pidades. Innustage õpilasi viima ellu neid õhutusi, mida nad said ja kirja panid. Kuldõpetuse kordamise tegevused NB!Järgmine kordustegevus pole mõeldud õpetamiseks samas tunnis kui see õppetund Talitused ja lepingud, 1. osa. Palun tehke seda tegevust seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui te õpetate teemat Talitused ja lepingud, 2. osa. Neid lühikesi ülevaateid võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil õpetate järjestikku pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et need ülevaated ei võta kauem kui nendeks määratud aeg, et need ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 84:20 22 (5 minutit) Kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Ilma päästvate talitusteta ei või me saada Taevase Isa sarnaseks ega naasta igavesti Tema juurde elama. Paluge õpilastel leida pühakirjadest kuldõpetuse kirjakoht, mis on seotud selle õpetuse kokkuvõttega. Kui õpilased on leidnud kirjakoha Õpetus ja Lepingud 84:20 22, siis paluge klassil see pühakiri koos ette lugeda. 108

123 TALITUSED JA LEPINGUD, 1. OSA Paluge õpilastel selgitada, kuidas nad võiksid kasutada nii seda õpetuse kokkuvõtet kui ka kuldõpetuse kirjakohta, et õpetada sõbrale preesterluse talituste tähtsuse kohta. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 82:10 (5 minutit) Kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Lepingu tingimused seab Jumal ja meie soostume tegema seda, mida Ta meil teha palub; seepeale lubab Jumal meile kuulekuse eest teatud õnnistusi (ÕL 82:10). Paluge õpilastel võtta lahti kirjakoht Õpetus ja Lepingud 82:10 ja see ette lugeda. Jagage õpilased paaridesse ja ütelge, et neile antakse kaks 60-sekundilist ülesannet. Esimeseks ülesandeks kirjutage tahvlile fraas kui-siis. Andke paarilistele 60 sekundit, et leida viise, kuidas tahvlil olevat õpetuse kokkuvõtet või tõde kirjakohas Õpetus ja Lepingud 82:10 võiks sõnastada ümber kui-siis põhimõttena. Kui aeg on läbi, paluge mitmel paarilisel tõusta ja oma lauseid korrata. Teiseks ülesandeks paluge paarilistel lugeda teineteisele kordamööda ette kirjakohta Õpetus ja Lepingud 82:10 nii mitu korda, kui nad seda 60 sekundi jooksul jõuavad. Kui aeg on läbi, paluge õpilastel pühakirjad sulgeda ja korrata kuldõpetuse kirjakoha viidet ja vastavat salmi koos klassiga. Kuldõpetuse kordamine. Talitused ja lepingud (5 minutit) Kirjutage tahvlile järgmised pühakirjaviited: Õpetus ja Lepingud 84:20 22 Õpetus ja Lepingud 82:10 Paluge õpilastel avada need pühakirjakohad ja lugeda neid hoolikalt, et tuletada meelde, mida need õpetavad. Kirjutage tahvlile või näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Jeffrey R. Hollandi sõnu. (Võite selle tsitaadi õpilastele ka käsilehena anda.) Paluge ühel õpilasel need sõnad ette lugeda. Paluge teistel teksti jälgida ja leida fraasid, mida võib seostada tahvlil oleva kuldõpetuse kirjakohaga. Kui me teeme lepinguid Jumalaga, siis me lubame teha teatud asju, olenevalt talitusest, ja Tema lubab vastu teatud ande imelisi ande, kirjeldamatuid ande, peaaegu mõistetamatuid ande. Seega ütlen ma teile, nagu ma ütlen iseendale kui me tahame oma kutses edu saavutada, kui me tahame saada Isalt abi, igat võimalust ja igat õnnistust, kui me tahame, et taeva luugid meie jaoks avatakse, et me võiksime saada jumalikkuse väge, siis peame me pidama oma lepinguid! (Jeffrey R. Holland. Keeping Covenants: A Message for Those Who Will Serve a Mission. New Era, jaan 2012, lk 4) 109

124 TALITUSED JA LEPINGUD, 1. OSA Paluge õpilastel rääkida, millised fraasid nad leidsid vanem Hollandi tsitaadist, mis seostuvad tahvlil olevate kuldõpetuse kirjakohtadega. Kui õpilased räägivad, paluge neil selgitada, kuidas aitavad pühakirjad valitud fraase õpetada. 110

125 Talitused ja lepingud, 2. osa Sissejuhatus Õpikogemuse Talitused ja lepingud õpetusmaterjal on jagatud kaheks osaks. 2. osa sisaldab harjutusülesannet, mis aitab õpilastel rakendada õpetust, mida nad õppisid Kuldõpetuse põhidokumendist ja kuldõpetuse kirjakohast Õpetus ja Lepingud 84: See õppetund sisaldab samuti kõikide selle ajani uuritud kuldõpetuse kirjakohtade kordamist. NB! Võite õpetada selle õppetunni harjutusülesannet ja kuldõpetuse kordamist ühe või kahe tunni ajal, jättes aega regulaarseks järjestikku pühakirjade uurimiseks Õpetuse ja Lepingute raamatust. Harjutustegevus (25 minutit) Vaadake õpilastega üle kolm vaimsete teadmiste omandamise põhimõtet osas Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendis : tegutseda usus, uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ning otsida mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. NB! Soovi korral mugavdage järgmine sündmustik oma õpilaste kogemuste ja vajaduste järgi. Samuti võite kasutada nimesid, mis sobivad paremini teie piirkonnaga. Lugege klassile ette järgmine sündmustik. Teil on sõber nimega Laura, kes pole mitu kuud kirikus käinud. Otsustate koos paari teise Pühapäevakooli klassi õpilasega teda kodus külastada, et innustada teda eeloleval pühapäeval kirikusse tulema. Kui ütlete talle, et olete temast kirikus puudust tundnud, vastas ta: Ma olen pühapäeviti kirikus käimise asemel hoopis matkamas käinud. Ma tunnen end looduses Jumalale lähemal. Kui püüate talle selgitada, kuidas kirikus käimine teda ja teisi õnnistab, ütleb Laura: Mul pole vaja kirikut, et hea inimene olla. Ja ma ei arva, et Jumal takistab inimestel koos Temaga olemist lihtsalt selle pärast, et nad ei käi kirikus ega tee kõike, mida Kirik neil teha käsib. Jagage õpilased väikestesse rühmadesse. Andke igale rühmale kaasas olev käsileht ja jätke õpilastele küllalt aega, et koos töötada. Aidata teisi vaimsete teadmiste omandamisel Tuletage meelde Laura ütlust: Mul pole vaja kirikut, et hea inimene olla. Ja ma ei arva, et Jumal takistab inimestel koos Temaga olemist lihtsalt selle pärast, et nad ei käi kirikus ega tee kõike, mida Kirik neil teha käsib. Millised võivad olla Laura mured või valearusaamad seoses kirikus käimise ja Kiriku õpetuste järgimisega? Milliseid küsimusi võite Lauralt küsida, et tema vaatenurka paremini mõista? Kuidas võib talituste ja lepingute õige mõistmine Laurat aidata? Millistest õnnistustest ta ilma jääb, kui ta rikub tehtud lepingut ega võta osa sakramendist? 111

126 TALITUSED JA LEPINGUD, 2. OSA Arutelu käigus võite kasutada järgmiseid avaldusi vanem D. Todd Christoffersonilt ja vanem David A. Bednarilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Leidke nendes avaldustes midagi, mis aitaks Laural näha uuest vaatenurgast, miks Jumal palub oma lastel teha teatud asju. Kui keegi usub, et kõik teed viivad taevasse või et päästmisele ei esitata erilisi tingimusi, siis see inimene ei näe vajadust kuulutada evangeeliumi ega leia, et on vaja talitusi ja lepinguid, et lunastada nii elavaid kui ka surnuid. Kuid me ei räägi üksnes surematusest, vaid ka igavesest elust ning selle saavutamiseks on vajalikud evangeeliumi rada ja evangeeliumi lepingud..ja Päästja vajab Kirikut, et need asjad saaksid võimalikuks kõikidele Jumala lastele, nii elavatele kui ka surnutele. (D. Todd Christofferson. Miks Kirik? a sügisene üldkonverents) Taastatud Issanda Kirikus tehtavad päästvad talitused ja ülendus on midagi palju enamat kui rituaalid või sümboolsed toimingud. Pigem moodustavad need volitatud kanalid, mille kaudu võivad taeva õnnistused ja väed meie ellu tulla. Ausameelselt saadud ja au sees hoitud talitused on vajalikud, et saada jumalikku väge ja kõiki õnnistusi, mida Päästja lepituse kaudu on võimalik saada. (David A. Bednar. Laske oma pattude andekssaamisel kestma jääda a kevadine üldkonverents) Kuidas võivad nende kahe apostli õpetused aidata Laural mõista, kui tähtis on pidada lepinguid ja kirikus käia? Kuidas te võite kasutada kuldõpetuse kirjakohti Õpetus ja Lepingud 84:20 22 ja Õpetus ja Lepingud 82:10, et aidata Laural mõista, miks ta peaks jätkama talitustes osalemist ja oma lepingute pidamist? Mida võiksite Laurat tegema kutsuda, et innustada teda usus tegutsema? Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, et käsilehel olevaid küsimusi arutada, siis paluge igal rühmal jagada klassiga ühte ideed, kuidas aidata Laural omandada vaimseid teadmisi. Innustage õpilasi kirjutama vihikusse või pühakirjapäevikusse oma mõtteid selle kogemuse kohta ja vastuseid, mis nende rühm leidis. Kuldõpetuse õpitud osade kordamine (15 minutit) Enne tunni algust kirjutage paberilehtedele selle ajani uuritud kuldõpetuse kirjakohtade viited nii, et igal lehel on üks pühakirjaviide. (Kui teil on rohkem kui 20 õpilast, siis kirjutage mõni kirjakoht kaks korda või jagage õpilased paaridesse. Kui teie klassis on vähem kui 20 õpilast, siis võite valida selleks tegevuseks teatud kirjakohad ja märkida ära, milliseid kirjakohti te ei kasutanud, et neid tulevastes tegevustes korrata.) Paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmised president Howard W. Hunteri ( ) sõnad: Paluge teistel leida tõed, mida nad on tundnud oma isiklikes kogemustes kuldõpetusega. Soovime, et õpilased oleksid veendunud pühakirjade väes ja neis peituvates tõdedes, selles, et Taevane Isa tõesti kõneleb nendega pühakirjade kaudu, ja kindlad, et nad võivad otsida pühakirjadest lahendusi oma probleemidele ja vastuseid palvetele. (Howard W. Hunter, Kiriku presidentide õpetused: Howard W. Hunter, 2015, lk 266) 112

127 TALITUSED JA LEPINGUD, 2. OSA Kuidas on kuldõpetus aidanud teil kogeda president Hunteri sõnade tõesust? Mil viisil on suurenenud teie kindlus evangeeliumiteemade ja nende mõistmise kohta? Selgitage, et järjepidevalt ja usinalt õpetuse kokkuvõtteid ning kuldõpetuse kirjakohti uurides ja rakendades suureneb meie arusaamine ja kindlus neisse tõdedesse. Paluge igal õpilasel valida üks paberileht, millele on kirjutatud kuldõpetuse kirjakoha viide. Seejärel peaksid õpilased leidma oma Kuldõpetuse põhidokumendis õpetuse kokkuvõtte, mis seostub paberil kirjas oleva kuldõpetuse kirjakohaga. Kui õpilased on leidnud nende õpetuse kokkuvõtte, siis paluge neil valmistada ette 2 3minutiline seminari vaimne algusosa, mis õpetab nende õpetuste tõdede kohta. Peamise allikana peaksid õpilased kasutama valitud kuldõpetuse kirjakohti ja nendega seostuvaid õpetuse kokkuvõtteid. (Kui võimalik, paluge õpilastel kasutada oma mobiiliseadmeid, et vaadata veebilehte LDS.org või evangeeliumi raamatukogu rakendust, et leida artikleid ja muud materjali, mis aitaksid neil õpetuse kokkuvõtteid ja kirjakohti õpetada.) Innustage õpilasi, et nad kaasaksid oma vaimse algusosa õpetusse kaasõpilastele üleskutse, mida oma ellu rakendada. Andke õpilastele aega uurida ja ette valmistada ning innustage neid oma mõtteid pühakirjapäevikusse või vihikusse üles kirjutama. Kui aega jagub, siis võiksite paluda ühel õpilasel oma vaimne algusosa teistele näitena ette kanda. Samuti võite lasta kalendri klassis ringi käima, et õpilased võiksid valida päeva, mil nad oma vaimse algusosa klassile esitavad. 113

128

129 Abielu ja perekond, 1. osa Sissejuhatus Õpikogemuse Abielu ja perekond õpetusmaterjal on jagatud kolmeks osaks. 1. osas uurivad õpilased selle õpetusteema lõike 8.1 kuni 8.4, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad õpivad abielu ja perekonna tähtsuse kohta päästmisplaanis ja uurivad kuldõpetuse kirjakohta Õpetus ja Lepingud 49: osa sisaldab samuti harjutusülesannet, mis aitab õpilastel õpitut rakendada. NB! Võite õpetada selle tunni osasid ühe või mitme õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada seda osa ja harjutusülesannet mitme õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik õpilastega eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist lühidalt korrata. Õpetuse mõistmine 1. osa (10 minutit) Kujutage ette, et üks teie sõber ei taha abielluda, kuna arvab, et saavutab elus rohkem ilma abikaasa ja lasteta. Mida te talle ütleksite? Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem David A. Bednari sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda. Üks meie aja suurim ülesanne on aidata inimestel mõista abielu tõelist tähendust ja eesmärki. (David A. Bednar. The Divinely Designed Pattern of Marriage. Humanum Symposiumi kõne, 9. märts 2017, mormonnewsroom.org) Miks on meie aja suurim ülesanne aidata inimestel mõista abielu tõelist tähendust ja eesmärki? Paluge õpilastel võtta lahti 8. õpetusteema Abielu ja perekond nende Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette lõigud 8.1 kuni 8.4. Paluge õpilastel teksti jälgida, et leida ütlused, mis kirjeldavad abielu tõelist tähendust ja eesmärki. Millised ütlused nendest lõikudest kirjeldavad abielu tõelist tähendust ja eesmärki? Paluge õpilastel vaadata lõigu 8.1 esimest lauset: Abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud ning perekond on Tema päästmis- ja õnneplaani keskmeks. Paluge, et õpilased selle õpetuse kokkuvõtte Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid. Mida tähendab teie arvates see, et abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud? (Abielu on Jumala poolt heaks kiidetud.) Mil viisil on perekond Taevase Isa plaani ja meie õnne keskmeks? 115

130 ABIELU JA PEREKOND, 1. OSA 2. osa (10 minutit) Paluge õpilastel võtta lahti Õpetus ja Lepingud 49: Selgitage, et see kuldõpetuse kirjakoht aitab õpetada seda õpetuse kokkuvõtet, mille nad märkisid ära lõigus 8.1 Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge õpilastel soovi korral märkida see salm oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida. Et aidata õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et ilmutus kirjakohas Õpetus ja Lepingud 49 anti prohvet Joseph Smithile, et aidata selgitada mõnda Kiriku liikme Leman Copley valeuskumust. Enne Kirikuga liitumist oli Copley kuulunud šeikerite usurühma, kes hülgas abielu ja uskus, et tuleb elada täielikus tsölibaadis (hoiduda abielust ja seksuaalsuhetest). Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 49: Teistel paluge teksti jälgida ja leida tõed abielu kohta. Milliseid tõdesid abielu kohta need salmid meile õpetavad? Mida tähendab salmis 16, et abielu mehe ja naise vahel aitab maal täita oma loomise eesmärgi? Milline on mõni maailma vaatenurk seoses abielu ja perega, mis erineb Jumala käitumisnormidest? (Mõni võimalik õpilaste vastus: abielu ei ole vajalik, laste saamine on koorem, abielu ei pea olema mehe ja naise vahel, abielu on isiklik rahuldus või mugavus ning kui sa oma abikaasast väsid, siis peaksid sa lahutama.) Kui õpilased on vastanud, küsige neilt, kuidas erinevad need vaatenurgad tõest, et abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud ning perekond on Tema päästmis- ja õnneplaani keskmeks. Näidake järgmiseid vanem David A. Bednari sõnu. Paluge ühel õpilasel need sõnad ette lugeda. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, kuidas on abielu ja peresuhted nende tulevikuks kasulikud. Kõik inimesed, eriti pealekasvav põlvkond, peavad saama nägemuse perekonnaelu rikkusest ja selle potentsiaalist arendada meis kõigis kõrgemat ja parimat. Suureneva isekuse ajal peame rõhutama abielu võimet tõsta mehi ja naisi kõrgemale nende kitsastest enesehuvidest rõõmudeni, mis tulevad, kui pühendada oma elu kõrgemale ja pühamale eesmärgile. (David A. Bednar. The Divinely Designed Pattern of Marriage. Humanum Symposiumi kõne, 9. märts 2017, mormonnewsroom.org) Mil viisil võivad teie arvates abielu ja peresuhted arendada meis kõigis kõrgemat ja parimat? Mil viisil olete näinud, kuidas peresuhted toovad rõõmu või enesearengut teie või teie tuttava elus? Harjutustegevus (20 minutit) Vaadake õpilastega üle kolm vaimsete teadmiste omandamise põhimõtet osas Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendis : tegutseda 116

131 ABIELU JA PEREKOND, 1. OSA usus, uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ning otsida mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. Jagage õpilased väikestesse rühmadesse. Andke igale rühmale juures olev käsileht. Andke rühmadele aega arutada käsilehel olevaid küsimusi ja paluge õpilastel olla valmis, et keegi nende rühmast jagab leitut kogu klassiga. Kas abielu on tõesti vajalik? Lugege oma rühmaga järgmist sündmustikku: Teie sotsioloogiaklassis näitab õpetaja tabelit praegustest abielu puudutavatest ühiskonnatrendidest. Te märkate, et viimastel aastatel on suurenenud paaride arv, kes valivad abiellumise asemel vabaabielu. Pärast tundi räägite sellest trendist oma sõbra Lauriga, kes koos teiega tunnis oli. Lauri küsib: Kas abielu on tõesti vajalik? Miks ei tohiks kaks inimest, kes teineteist tõeliselt armastavad, väljendada oma armastust seksuaalse intiimsuse kaudu ilma, et nad peaksid olema abielus? Arutlege rühmana järgmiste küsimuste üle: Tegutsege usus Kuidas võib Lauri sellele küsimusele vastuseid otsides usku rakendada? Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast Mida peab Lauri mõistma abielu eesmärgi kohta Taevase Isa plaanis? Miks käsib Jumal, et püha sigitusjõudu kasutaksid ainult mees ja naine, kes on seaduslikult abielus? (Soovi korral viidake perekonna läkituse neljandale lõigule, mille võite leida oma pühakirjapäeviku tagakaane siseküljelt.) Kuidas võib kirjakoht Õpetus ja Lepingud 49:15 17 aidata Lauril näha abielu mõistet igavikulisest vaatenurgast? Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu Millised teised allikad võiksid aidata kedagi, kes ei mõista abielu eesmärki? Võtke paar minutit aega, et uurida pühakirju, üldkonverentsi kõnesid või Sulle, noor raamatukest, et leida ütlusi, mis aitaksid vastata Lauri küsimusele. NB! Soovi korral mugavdage sündmustik teie õpilaste kogemuste ja vajaduste järgi. Samuti võite kasutada nimesid, mis sobivad paremini teie piirkonnaga. Kui õpilastel on olnud küllalt aega, et vaadata ja arutada käsilehes olevaid küsimusi, siis paluge igast rühmast ühel vabatahtlikul rääkida, mida nende rühm leidis. Paluge ühel või enamal vabatahtlikul rääkida, mida vastas nende rühm küsimustele osas Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast. Kuldõpetuse kordamise tegevus NB! Järgnev kordamise tegevus ei ole mõeldud õpetamiseks tunnis Abielu ja perekond, 1. osa. Palun tehke seda tegevust seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui õpetate teemat Abielu ja perekond, 2. osa. Seda lühikest ülevaadet võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil 117

132 ABIELU JA PEREKOND, 1. OSA õpetate järjestikku pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et see ülevaade ei võta kauem kui viis minutit, et see ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 49:15 17 (5 minutit) Enne tunni algust paluge ühel õpilasel uurida kirjakohta Õpetus ja Lepingud 49: Paluge sel õpilasel leida viis kõige tähtsamat sõna selles kirjakohas. Kutsuge õpilane klassi ette ja paluge tal kirjutada need viis leitud sõna tahvlile. Paluge õpilastel arvata, millisest kuldõpetuse kirjakohast Õpetuse ja Lepingute raamatus need sõnad pärinevad. Kui õpilased on pühakirjakoha ära tundnud, paluge klassi ees seisval õpilasel selgitada, miks ta arvas, et just need viis sõna on selles kirjakohas kõige tähtsamad. Paluge klassi liikmetel leida teisi sõnu selles kirjakohas, mida nemad tähtsaks peavad, ja laske neil selgitada, miks. 118

133

134 Abielu ja perekond, 2. osa Sissejuhatus Selle Abielu ja perekond õpikogemuse õpetusmaterjal on jagatud kolmeks osaks. 2. osas uurivad õpilased Kuldõpetuse põhidokumendi õpetusteema lõike 8.1 kuni 8.4. Nad õpivad selestilise abielu lepingu kohta ja uurivad kuldõpetuse kirjakohta Õpetus ja Lepingud 131:1 4 Samuti sisaldab 2.osa harjutusülesannet, mis aitab õpilastel õpitut rakendada. NB! Võite õpetada selle tunni osasid ja harjutustegevust ühe või mitme õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada seda osa ja harjutusülesannet mitme õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik õpilastega eelnevates osades õpitut enne uute osade õpetamist lühidalt korrata. Õpetuse mõistmine 1. osa (10 minutit) NB! See osa arutab igavese abielu tähtsust Jumala plaanis. Kuna osa õpilasi tuleb peredest, kes pole veel seda ideaali kogenud, siis jagage klassiga järgmiseid president Howard W. Hunteri ( ) sõnu enne selle osa õpetamist: Väärilised liikmed ei jää ilma ühestki õnnistusest muuhulgas igavesest abielust ja igavesest perest. Kuigi mõni peab seda õnnistust ootama kauem võimalik, et kauem, kui kestab surelik elu, ei jää nad sellest siiski ilma. (The Church Is for All People. Ensign, juuni 1989, lk 76) Tooge tundi seeme või näidake õpilastele pilti seemnest. Rääkige õpilastele, milline seeme see on. Milleks on seemnel potentsiaal saada? 120

135 ABIELU JA PEREKOND, 2. OSA Mis peab juhtuma, et seeme oma täispotentsiaali saavutaks? (Selle peab istutama ja seda tuleb toita vee ja päikesevalgusega.) Paluge õpilastel vaadata teist lauset lõigus 8.1 Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge ühel õpilasel see lause ette lugeda. Paluge teistel teksti jälgida ja leida, mis peab aset leidma, et me võiksime saavutada oma jumaliku igavikulise potentsiaali. Mis peab aset leidma, et me võiksime saavutada oma igavikulise potentsiaali? (Paluge õpilastel soovi korral oma Kuldõpetuse põhidokumendis ära märkida õpetuse kokkuvõte:mees ja naine võivad saavutada oma jumaliku igavikulise potentsiaali ainult selestilisse abiellu astumise ja sellest lepingust ustavalt kinnipidamise kaudu.) Mida tähendab teie arvates astuda selestilisse abiellu ja sellest lepingust kinni pidada? (Saada oma abikaasaga templis igaveseks kokku pitseeritud ja pidada kinni lepingutest, mida te tegite oma abikaasa ja Taevase Isaga.) 2. osa (10 minutit) Paluge õpilastel võtta lahti Õpetus ja Lepingud 131:1 4. Selgitage, et see kuldõpetuse kirjakoht aitab õpetada õpetuse kokkuvõtet, et mees ja naine peavad astuma selestilise abielu lepingusse ja seda pidama, et täita oma jumalikku ja igavest potentsiaali. Paluge õpilastel soovi korral märkida see salm oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida. Et aidata õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et peatükk Õpetus ja Lepingud 131 sisaldab õpetusi, mida prohvet Joseph Smith 16. mail a õpetas ühele mehele ja naisele, kes olid igaveseks kokku pitseeritud. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 131:1 4. Paluge õpilastel teksti jälgida, et leida, mida prohvet Joseph Smith õpetas igavese abielu ja selestilise kuningriigi kohta. Vajadusel selgitage, et uus ja igavikuline abielu leping (ÕL 131:2) viitab igavese abielu lepingule, mida nüüd ainult templites sõlmitakse. Seda lepingut kirjeldatakse kui uut, kuna see ilmutati taas prohvet Joseph Smithi kaudu aegade täiuse ajajärgul. Seda kutsutakse igavikuliseks, kuna see kestab igavesti nende jaoks, kes sellesse astuvad ja on ustavad selle tingimustele. Mida tähendab teie arvates saada selestilise hiilguse kõrgeim aste? (Selgitage, et see viitab ülendusele või Taevase Isa sarnaseks saamisele.) Mida see teie arvates tähendab, et need, kes ei saa ülendust, ei saa juurdekasvu? (Selgitage, et see tähendab, et ainult need, kes pärivad selestilise hiilguse kõrgeima astme, võivad saada järglasi.) Mis on mõni asi, mis võib takistada inimestel templis abiellumast? Paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmised president Howard W. Hunteri ( ) sõnad: 121

136 ABIELU JA PEREKOND, 2. OSA Templis saavad meile osaks kõrgeimad võimalikud talitused mees ja naine pitseeritakse kokku terveks igavikuks. Me loodame, et meie noored ei lepi millegi vähemaga kui templiabielu. 2015, lk 197) Just nagu ristimine on Issanda käsk, on seda ka templiabielu. See on osa meie saatusest. Me ei saa ilma selleta teha teoks oma ülimaid eesmärke. Ärge rahulduge millegi vähemaga. (Kiriku presidentide õpetused: Howard W. Hunter, Millised on mõned kõige tähtsamad põhjused, miks me ei peaks rahulduma millegi vähema kui templiabieluga? Mis on mõned asjad, mida te saate teha praegu kindlustamaks, et te ei rahuldu tulevikus vähemaga kui templiabielu? Tunnistage teistele templiabielu tähtsusest. Innustage õpilasi pühenduma praegu sellele, et saada templis väärilisena oma abikaasaga pitseeritud. Harjutustegevus (20 minutit) Vaadake õpilastega üle kolm vaimsete teadmiste omandamise põhimõtet osas Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendis : tegutseda usus, uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ning otsida mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. Andke igale õpilasele juures olev käsileht. Paluge ühel õpilasel lugeda ette sündmustik käsilehe esimeses kahes lõigus. Kui õpilane on sündmustiku ette lugenud, jagage õpilased kolme rühma. Paluge igal rühmal lugeda koos Esimese Presidentkonna liikme president Henry B. Eyringi sõnu käsilehel kohe pärast sündmustiku kirjeldust. Paluge rühmadel leida, kuidas president Eyringi sõnad illustreerivad neile allpool määratud vaimsete teadmiste omandamise põhimõtet. 1. rühm: Leidke, mil viisil kutsub president Eyring meid usus tegutsema. 2. rühm: Leidke, mil viisil uuris president Eyring seda küsimust igavikulisest vaatenurgast. 3. rühm: Leidke jumalikult määratud allikad, mida president Eyring kasutas seda teemat arutades. Paluge õpilastel olla valmis leitut jagama ja et nad mõtleksid, kuidas nende avastused võisid aidata tuua rahu sündmustikus kirjeldatud noorele mehele. NB! Soovi korral mugavdage järgmine sündmustik teie õpilaste kogemuste ja vajaduste järgi. Samuti võite kasutada nimesid, mis sobivad paremini teie piirkonnaga. Kellega mina igavikuks kokku pitseeritud saan? Robert oli mures. Tema vanemad abiellusid templis, kuid nüüd nad lahutasid. Robertil on alati olnud tunnistus igavesest perest, kuid ta muretseb: Kellega mina igavikuks kokku pitseeritud saan? 122

137 ABIELU JA PEREKOND, 2. OSA Oma küsimusele vastuseid otsides leiab Robert president Henry B. Eyringi artikli, mis talle rahu toob. Päästja saatis oma prohveti Eelijase Joseph Smithi juurde preesterluse võtmeid taastama (vt ÕL 110). Nende võtmetega kaasnes pitseerimise vägi, mis võimaldab Jumala lastel saada Tema suurimat andi igavest elu perekondades, mis on igaveseks kokku seotud. Mõne jaoks võib selline igavene rõõm paista ähmase või isegi hääbuva lootusena. Vanemad, lapsed, vennad ja õed võivad olla teinud valikuid, mis tunduvad muutvat nad mitte igavese elu vääriliseks. Te võite isegi kahelda, kas olete siiski Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saanud selle vääriliseks. Jumala prohvet andis mulle kord nõu, mis toob minule rahu. Ma muretsesin, et teiste valikud muudavad ehk võimatuks selle, et meie pere saab olla igavesti koos. Ta ütles: Sa muretsed vale asja pärast. Ela lihtsalt selestilise kuningriigi vääriliselt ja su perel läheb veelgi paremini, kui oskad ette kujutada. Kõigile neile, kelle isiklik kogemus või kelle abielu ja lapsed või nende puudumine on varjutanud nende lootusi, tunnistan ma: Taevane Isa teab ja armastab teid kui oma vaimulapsi. Kui olite enne seda elu koos Tema ja Ta armastatud Pojaga, panid nad teie südamesse lootuse, et saate igavese elu. Jeesuse Kristuse lepituse väel ja Püha Vaimu juhatusel võite tunda praegu ja tulevases maailmas perekonna armastust, mida teie Isa ja Tema armastatud Poeg väga soovivad, et teile osaks saaks. Ma tunnistan, et kui te elate selestilise kuningriigi vääriliselt, saab teile osaks prohvetlik lubadus, et perel läheb veelgi paremini, kui oskad ette kujutada. (Henry B. Eyring. Lootus perekonna igavesele armastusele. Esimese Presidentkonna sõnum, aug 2016) Kui õpilased on uurimise lõpetanud, paluge ühel vabatahtlikul igast rühmast anda aru sellest, mida nende rühm arutas neile määratud vaimsete teadmiste omandamise põhimõtte kohta. Pärast tegevust võite soovi korral paluda õpilastel arutada teisi viise, mis aitaksid Robertil kasutada neid vaimsete teadmiste omandamise samme, kui ta püüab leida vastuseid oma küsimusele. Kuldõpetuse kordamise tegevused NB! Järgnev kordamise tegevus ei ole mõeldud õpetamiseks tunnis Abielu ja perekond, 2. osa. Palun tehke seda tegevust seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui te õpetate teemat Abielu ja perekond, 3. osa. Neid lühikesi ülevaateid võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil võtate järjestikku läbi pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et ükski neist ülevaadetest ei võta kauem kui viis minutit, et need ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. 123

138 ABIELU JA PEREKOND, 2. OSA Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 131:1 4 (5 minutit) Näidake pilti mehest ja naisest templi juures ja küsige: Mida oleme seminaris abielu kohta õppinud? Paluge õpilastel meenutada, milline kuldõpetuse pühakirjakoht Õpetuse ja Lepingute raamatus aitab õpetada järgmist õpetuse kokkuvõtet: Mees ja naine võivad saavutada oma jumaliku igavikulise potentsiaali ainult selestilisse abiellu astumise ja sellest lepingust ustavalt kinnipidamise kaudu (ÕL 131:1 4). Paluge ühel õpilasel need salmid ette lugeda. Seejärel paluge õpilastel pakkuda, mil viisil nad võiksid jätta meelde selle kuldõpetuse kirjakoha ja mida see õpetab. Kuldõpetuse kordamine. Abielu ja perekond (5 minutit) Kirjutage tahvlile järgmised õpetuse kokkuvõtted abielu ja pere kohta. Abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud ning perekond on Tema päästmis- ja õnneplaani keskmeks. Mees ja naine võivad saavutada oma jumaliku igavikulise potentsiaali ainult selestilisse abiellu astumise ja sellest lepingust kinnipidamise kaudu. Paluge õpilastel lugeda tahvlil olevaid õpetuse kokkuvõtteid ja leida Õpetuse ja Lepingute raamatust kuldõpetuse kirjakoht, mis vastab igale õpetuse kokkuvõttele (ÕL 49:15 17 ja ÕL 131:1 4). Kui õpilased on mõlemad kirjakohad üles leidnud, siis paluge klassil need ette lugeda. Seejärel andke õpilastele aega, et neid kirjakohti lugeda ja nendega lähemalt tutvuda. 124

139

140 Abielu ja perekond, 3. osa Sissejuhatus Selle Abielu ja perekond õpikogemuse õpetusmaterjal on jagatud kolmeks osaks. 3. osas osalevad õpilased õpitud osade kordamise tegevuses, mis aitab neil korrata kõiki kuldõpetuse pühakirjakohti, mida nad on selle ajani õppinud. See kordamistegevus peaks võtma 20 minutit. Kui teil ei olnud aega võtta läbi kogu materjali Abielu ja perekonna õpikogemuse 1. ja 2. osas, siis õpetage seda materjali selles tunnis. Kui olete selle materjali läbi võtnud, siis võite kasutada ülejäänud tunniaega, et korrata materjali tavapärastest järjestikku pühakirjade uurimise tundidest Õpetusest ja Lepingutest, mida te ei jõudnud tunni ajal täielikult läbi võtta. Kuldõpetuse õpitud osade kordamine (20 minutit) Lugege järgmised sündmustikud klassile ette või jagage õpilased soovi korral rühmadesse, et neid sündmustikke pärast ettelugemist arutada. Iga sündmustikuga on seotud üks või enam kuldõpetuse kirjakohta Õpetuse ja Lepingute raamatust. Pärast iga sündmustiku ettelugemist paluge klassil leida sellega seotud kuldõpetuse kirjakoht. (Soovi korral võivad nad kasutada oma Kuldõpetuse kiirjuhendit.) Paluge erinevatel õpilastel jagada, millise kuldõpetuse kirjakoha nad leidsid, ja paluge neil selgitada, kuidas see seostub vastava sündmustikuga. Pärast igat sündmustikku toodud kuldõpetuse kirjakohad on võimalikud vastused, kuid õpilased võivad leida ka teisi kuldõpetuse kirjakohti, mis samuti nende sündmustikega sobivad. Jaakob kuulab misjonäri vestlusi ja küsib: Kas on pühakirjasalmi, mis õpetab, et Taevasel Isal ja Jeesusel Kristusel on füüsilised kehad? (ÕL 130:22 23) Madisonil on raskusi madala enesehinnanguga ja ta ei mõista, kuidas võib Jumal teda armastada. (ÕL 18:10 11) Robert on teinud pattu ja soovib andestust saada. Ta ei tea, kuidas tõeliselt meelt parandada. (ÕL 58:42 43) Kui Oliver mõtleb, millisesse ülikooli minna, tuleb talle mõttesse üks kindel ülikool. Pärast asja uurimist tunneb ta oma südames kinnitust, et peaks just sinna ülikooli minema. (ÕL 8:2 3) Tarmo ei ole kindel, kas Jumal peab oma lubadust ja õnnistab teda, kui ta oma lepinguid peab. (ÕL 82:10) Kristilt küsitakse, kas ükski viimse aja prohvet on näinud ülestõusnud Päästjat. (ÕL 76:22 24) Hiljutise üldkonverentsi ajal kutsus Kiriku president kõiki Kiriku liikmeid iga päev Mormoni Raamatut lugema. Amanda ütles, et teeb seda vaid siis, kui Jumal tal seda teha palub. (ÕL 1:37 38; ÕL 21:4 6) Silver tahab teada, miks ütleb Jumal, et me peame tegema teatud asju, nagu ristitud saama, sakramenti võtma ja templis abielluma. (ÕL 84:20 22; ÕL 131:1 4; ÕL 82:10) 126

141 ABIELU JA PEREKOND 3. OSA Kui Pille praegusele maailma olukorrale ja tulevikule mõtleb, siis tunneb ta sageli hirmu. Kuid siis, kui talle meenub, et Päästjal on plaan ja kogu vägi, tunneb ta rahu ja kindlust. (ÕL 6:36) Tanel õpib Jeesuse Kristuse kannatuste suuruse kohta ajal, mil Ta meie patte lunastas, ning mõtiskleb, miks Päästja sellise ohvri tõi. (ÕL 19:16 19; ÕL 18:10 11) Kalev tahab teada, mida tähendab olla vääriline preesterluse hoidja. (ÕL 121:36, 41 42) 127

142 Käsud, 1. osa Sissejuhatus Õpikogemuse Käsud õpetusmaterjal on jagatud kolmeks osaks. 1. osas uurivad õpilased selle õpetusteema lõike 9.1 kuni 9.5, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad õpivad käsust teistele andestada ja uurivad kuldõpetuse kirjakohta Õpetus ja Lepingud 64:9 11. NB! Võite õpetada selle tunni osasid ühe või mitme õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada neid osi mitme õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik õpilastega eelnevas osas õpitut enne uue osa õpetamist lühidalt korrata. Õpetuse mõistmine 1. osa (10 minutit) Jagage õpilased väikestesse rühmadesse ja andke igale rühmale paberileht ja pliiats. Paluge igal rühmal panna ühe minuti jooksul kirja nii mitu käsku, kui nad jõuavad. Pärast minuti möödumist paluge õpilastel jagada, millised käsud nad kirja panid. Võite küsida, milline nendest käskudest on nende arvates kõige tähtsam. Paluge ühel õpilasel lugeda ette lõik 9.1 Kuldõpetuse põhidokumendist. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, miks annab Taevane Isa meile käske. Miks annab Taevane Isa meile käske? Paluge õpilastel lugeda kordamööda ette lõigud 9.2 kuni 9.5 Kuldõpetuse põhidokumendist. Paluge teistel teksti jälgida ja leida käske, mida nad lisaksid oma tunni alguses kirjutatud nimekirja. Millised nendest käskudest on teie elu õnnistanud? 2. osa (25 minutit) Paluge õpilastel vaadata üle lõik 9.5 Kuldõpetuse põhidokumendist ja leida, millised Taevase Isa käsud selles lõigus on seotud kuldõpetuse kirjakohtadega Õpetuses ja Lepingutes. (Selles lõigus on kolm käsku, mis on seotud kuldõpetuse kirjakohtadega Õpetuse ja Lepingute raamatus. Need on toodud järgmises õpetuse kokkuvõttes: Jumala käsud hõlmavad teistele andestamist, Tarkuse Sõna pidamist ja evangeeliumi õpetamist teistele. Paluge, et õpilased soovi korral need kolm käsku oma Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid.) Selgitage, et õpilased uurivad neid kolme käsku, kui nad jätkavad selle õpetusteema õppimist. Miks käsib Issand meil teistele andestada? Mil viisil näitab käsk teistele andestada Taevase Isa armastust oma laste vastu? Kuidas aitab teistele andestamine meil rohkem Taevase Isa sarnaseks saada? Paluge õpilastel meenutada aega, mil neil oli raske kellelegi andestada (või juhtus see mõne nende tuttavaga). Paluge õpilastel võtta lahti Õpetus ja Lepingud 64:9 11. Paluge õpilastel need salmid ära märkida, et nad võiksid need kergesti üles leida. 128

143 KÄSUD, 1. OSA Selgitage, et ilmutus kirjakohas Õpetus ja Lepingud 64 anti prohvet Joseph Smithi kaudu pärast seda, kui mõned vennad naasid Ohio osariiki oma reisilt Missouri osariigis. Nende Missourisse ja tagasi rändamise ajal oli mõne venna vahel olnud eriarvamusi ja tüli vaim. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 64:9 11. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, miks käsib Jumal meil teistele andestada. Miks käsib Jumal meil üksteisele andestada? Mis tagajärjed on sellel, kui me ei andesta kellelegi, kes on meie vastu eksinud? Miks seisame me Issanda ees süüdimõistetuna ehk meid peetakse süüdlaseks, kui me teistele ei andesta? Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Dieter F. Uchtdorfi järgmiseid sõnu. Paluge ühel õpilasel need ette lugeda. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, miks on andestamine tähtis meie vaimseks kasvuks. Andeksandmine on andekssaamise eeltingimus. Sellest on kasu meile endile, kui meil on moraalne julgus andestada ja andeks paluda. Hing pole kunagi üllam ja vapram kui siis, kui me andestame. Siia juurde kuulub ka iseendale andestamine. Igaühel on Jumala sõnul kohustus ulatada andestav ja halastav sõbrakäsi ja üksteisele andeks anda. Me saame oma elus osa andekssaamise rõõmust, kui oleme nõus pakkuma seda rõõmu heldelt teistele. Sõnadest ilma tegudeta ei piisa. Me peame puhastama oma südame ja meele kibestunud tunnetest ja mõtetest ning laskma sisse tulla Kristuse valgusel ja armastusel. Selle tulemusel täidab Issanda Vaim meie hinge rõõmuga, mis käib kaasas jumaliku meelerahuga (vt Mo 4:2 3). (Dieter F. Uchtdorf. Turvalise tagasipöördumise punkt a kevadine üldkonverents) Miks on andestamine tähtis meie vaimseks kasvuks? Soovi korral paluge õpilastel kirjutada Matteuse 6:14 15 ristviiteks kirjakoha Õpetus ja Lepingud 64:9 11 kõrvale. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Matteuse 6: Paluge teistel teksti jälgida ja leida, mida ütles Päästja oma mäejutluses selle kohta, miks me seisame süüdimõistetuna, kui otsustame teistele mitte andestada. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Senimaani õpitu kohaselt, mida te ütleksite sõbrale, kes on vihane või kurb millegi pärast, mida keegi neile tegi? (Kui selleks on aega, võite teha sellest olukorrast rollimängu. Aidake õpilastel mõista, et me peaksime andestama kõigile, kes on meid solvanud, kuid teistele andestamine ei tähenda, et me peaksime taluma väärkohtlemist. Inimesed, kes tunnevad, et neid on väärkoheldud või kiusatud, peaksid otsima kohe piiskopi, koguduse juhataja või usaldusväärse täiskasvanu abi.) 129

144 KÄSUD, 1. OSA Kuldõpetuse kordamise tegevus NB! Järgnev kordamise tegevus ei ole mõeldud õpetamiseks tunnis Käsud, 1. osa. Palun tehke seda tegevust seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui te õpetate teemat Käsud, 2. osa. Seda lühikest ülevaadet võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil õpetate järjestikku pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et see ülevaade ei võta kauem kui viis minutit, et see ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 64:9 11 (5 minutit) Paluge õpilastel täita ära järgnevalt toodud Õige või vale viktoriin. Võite teha järgmistest lausetest käsilehe või lugeda need klassile ette. Paluge õpilastel kirjutada iga lause kohta, kas nad arvavad, et see on õige (Õ) või vale (V). 1. Teistele andestamine on käsk, isegi kui nad tehtut ei kahetse. 2. Kui me teistele ei andesta, siis ei saa ka meie andeks ja seisame süüdimõistetuna Issanda ees. 3. Me ei pea andestama enne, kui süüdlane on õppinud muutma oma käitumist. 4. Õpetus ja Lepingud 64:9 11 aitab õpetada järgmist õpetuse kokkuvõtet: Jumala käsud hõlmavad teistele andestamist. 5. Issanda abiga võime jätta meile kurja teinud inimese karistamise Jumala hooleks ja võime oma eluga edasi minna, lastes lahti negatiivsetest mõtetest ja tunnetest. Vastused: 1. õige; 2. õige; 3. vale; 4. õige; 5. õige. Vaadake koos klassiga viktoriin üle ning vajaduse korral arutage küsimusi ja vastuseid. Soovi korral paluge õpilastel võtta lahti Õpetus ja Lepingud 64:9 11 ja see ette lugeda. Innustage neid seda kirjakohta kodus pähe õppima. 130

145 Käsud, 2. osa Sissejuhatus Õpikogemuse Käsud õpetusmaterjal on jagatud kolmeks osaks. 2. osas uurivad õpilased seda õpetusteemat, kasutades Kuldõpetuse põhidokumendis olevat informatsiooni. Nad õpivad Tarkuse Sõna ja Issanda käsu kohta õpetada evangeeliumi teistele. Samuti uurivad nad kuldõpetuse kirjakohti Õpetus ja Lepingud 89:18 21 ning Õpetus ja Lepingud 18: NB! Võite õpetada selle tunni osasid ühe või mitme õppetunni jooksul. Kui te otsustate õpetada neid osi mitme õppetunni jooksul, siis võib olla vajalik õpilastega eelnevas osas õpitut enne uue osa õpetamist lühidalt korrata. Õpetuse mõistmine 1. osa (30 minutit) Kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Jumala käsud hõlmavad Tarkuse Sõna pidamist ja evangeeliumi õpetamist teistele. Jagage õpilased paaridesse. Andke pooltele õpilaste paaridele koopiad käsilehest Tarkuse Sõna ja teistele paaridele koopiad käsilehest Teistele evangeeliumi õpetamine. Paluge õpilastel töötada koos oma paarilisega, et täita tööleht ja olla valmis õpetama neile määratud käsu kohta. Selgitage, et neil on ettevalmistamiseks aega minutit. Tarkuse Sõna Õpetuse ja Lepingute 89. osas antud ilmutus, mida tuntakse kui Tarkuse Sõna, anti prohvet Joseph Smithile, kui ta küsis Issandalt tubaka tarbimise kohta, nagu seda tegid mõned vennad algusaegade Kiriku koosolekutel. Tarkuse Sõna on Jumala käsk Tema laste heaoluks. See käsk loetleb mõningaid aineid, mis on meie kehale kahjulikud, ja teatud toiduaineid, mis on meie kehale kasulikud. 1. Vaadake koos paarilisega üle Õpetus ja Lepingud 89:5 17 ning vastake järgmistele küsimustele: Milliseid aineid kästakse meil mitte tarbida? Millised Tarkuse Sõnas mainitud toidud on meie kehale kasulikud? Võib olla abiks teada, et algselt ei andnud Issand Tarkuse Sõna käsuna. Paljud algusaegade liikmed püüdsid lõpetada nende tänapäeval keelatud ainete tarbimist. Hiljem ilmutas Jumal, et Tarkuse Sõna peab saama käsuks kõigile Kiriku liikmetele ja Tarkuse Sõna pidamisest sai hiljem nõue templisoovituse saamiseks. 2. Lugege koos ette Õpetus ja Lepingud 89:18 21 ja leidke õnnistusi, mida Issand lubab neile, kes Tarkuse Sõnast kinni peavad. Soovi korral võite need salmid erilisel moel ära märkida, et teil oleks neid lihtne üles leida. 3. Arutage koos järgmisi küsimusi: 131

146 KÄSUD, 2. OSA Milliseid õnnistusi lubab Issand neile, kes Tarkuse Sõnast kinni peavad? Millal olete näinud nende lubaduste täitumist inimeste elus? 4. Õpitu põhjal valmistage ette lihtne õppetund, mida võite õpetada Tarkuse Sõna pidamise kohta. Kui te valmistute, siis võite soovi korral kasutada sellel töölehel toodud tegevusi ja küsimusi. Paluge neil, keda te õpetate, lugeda ja ära märkida salmid Õpetus ja Lepingud 89: Olge valmis teisi mõne minuti pärast õpetama. Teistele evangeeliumi õpetamine Issand on kuulutanud: Ma annan teile käsu, et teil tuleb õpetada üksteisele kuningriigi õpetust. (ÕL 88:77) 1. Tehke koos paarilisega nimekiri olukordadest, mil olete näinud inimesi teistele evangeeliumi õpetamas. Issanda käsk õpetada evangeeliumi käib meie kõigi kohta, isegi kui meid ei ole õpetajaks kutsutud. Meil on võimalusi õpetada oma peres, sõpradega koos olles, Kiriku klassides ning läbikäimisel kolleegide ja naabritega. Mõnikord õpetame sõnade ja mõnikord eeskujuga. 2. Rääkige oma paarilisele, millal te viimati mõnele inimesele või rühmale evangeeliumi õpetasite. Peagi pärast seda, kui Joseph Smith ja Oliver Cowdery said Aaroni ja Melkisedeki preesterlused, sai prohvet ilmutuse nende kohustusest jagada evangeeliumi ja kuulutada maailmale meeleparandust. 3. Lugege koos ette Õpetus ja Lepingud 18:15 16 ja leidke õnnistusi, mis tulevad, kui aidata kellelgi meelt parandada ja Jeesusele Kristusele lähemale tulla. Need salmid on kuldõpetuse kirjakoht. Võiksite need soovi korral eriliselt ära märkida, et neid kergesti üles leida. 4. Arutage koos järgmisi küsimusi: Millist evangeeliumi jagamise õnnistust kirjeldatakse salmides Õpetus ja Lepingud 18:15 16? Kas te olete kunagi kogenud rõõmu evangeeliumi õpetuste kellegi teisega jagamisest? Mis te arvate, miks te end niimoodi tundsite? Milliseid võimalusi on teil täna ja homme, et õpetada evangeeliumi teistele? 5. On teie õnnepäev! Teil on peatselt võimalus evangeeliumi õpetada. Valmistage koos paarilisega ette lihtne õppetund sellest, mida olete õppinud teistele evangeeliumi õpetamise käsu kohta. Kui te valmistute, siis võite soovi korral kasutada sellel töölehel toodud tegevusi ja küsimusi. Paluge neil, keda te õpetate, lugeda ja ära märkida salmid Õpetus ja Lepingud 18: Kui õpilastel on olnud aega, et koos õppida, ja nad on õpetamiseks valmis, paluge paarilistel, kes uurisid käsilehte Tarkuse Sõna, õpetada paarilisi, kes uurisid käsilehte Teistele evangeeliumi õpetamine, ja vastupidi. Kui teie klassis on vähe õpilasi, siis võite paluda paarilistel tervet klassi õpetada. Jagage isiklikke kogemusi ja tunnistust nende kahe käsu kohta. 2. osa (10 minutit) Et aidata õpilastel paremini mõista kirjakohas Õpetus ja Lepingud 89:18 21 välja toodud õnnistusi Tarkuse Sõna pidamisest, andke õpilastele 132

147 KÄSUD, 2. OSA juuresolev käsileht Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri ( ) ütlustega. Paluge mitmel õpilasel need lõigud ette lugeda. Teistel paluge teksti jälgida ja leida lubadused, mida juhataja Packer mainis. Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri ütlused Olen jõudnud teadmiseni, et Tarkuse Sõna aluspõhimõte on seotud ilmutusega. Kui keegi, kes on mõnuainete mõju all, ei suuda kuulata isegi tavalist kõnet, kuidas võiksid nad siis kuulda vaimseid õhutusi, mis puudutavad nende kõige õrnemaid tundeid? Nii väärtuslik kui Tarkuse Sõna ka ei ole tervise seadusena, on see teie jaoks palju väärtuslikum vaimse kui füüsilisena. (Boyd K. Packer. Prayers and Answers. Ensign, nov 1979, lk 20) Selles ilmutuses on üks viimane lubadus. Rääkides taas inimestest, kes nendest käskudest kinni peavad ja neile kuuletuvad, ütles Issand: Mina annan neile lubaduse, et hävitaja ingel möödub neist nagu Iisraeli lastest ja ei surma neid (ÕL 89:21). See on tähelepanuväärne lubadus. Et seda mõista, peame pöörduma Moosese aega. Iisraellased olid 400 aastat orjapõlves elanud. Moosesest sai nende vabastaja. Ta kutsus katkud Egiptuse kallale. Iga kord lubas vaarao iisraellased vabaks lasta, kuid iga kord astus ta oma lubadusest tagasi. Lõpuks ütles Jehoova Moosesele: Veel ühe nuhtluse ma saadan vaaraole ja Egiptusele: pärast seda ta laseb teid siit ära minna. Egiptusemaal peavad surema kõik esmasündinud (2Ms 11:1, 5). Mooses ütles iisraellastele, et nad Võtku tall. Tall olgu veatu, isane, üheaastane ja luid ei tohi sellel murda (2Ms 12:3, 5, 46; vt ka Jh 19:33). Tallest nad valmistagu pidusöök ja võtku verd ning võidku ukse mõlemaid piitjalgu ja pealispuud kodades. Siis käin mina selsamal ööl Egiptusemaa läbi ja löön maha kõik esmasündinud. Aga kui ma näen verd, siis ma ruttan teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks. See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege seda igavese seadlusena! (2Ms 12:7, 12 14) Ja kui teie lapsed teilt küsivad: mis teenistus see teil on? siis vastake: see on paasaohver Jehoova auks (2Ms 12:26 27). Kindlasti tunnete te, noored, paasapühas ära prohvetlikud sümbolid. Kristus oli Jumala Tall (Jh 1:29, 36), esmasündinud, isane, veatu. Ta tapeti ilma ühtegi luud murdmata, kuigi sõdurid seda tegema saadeti. Kuid selle möödumise käigus ei säästeta mitte surelikust surmast, kui me kõnnime kuulekuses neile käskudele, sest kõik me sureme millalgi. Vaid see on vaimne surm, mida me ei pea kannatama. Kui te olete kuulekas, möödub teist see vaimne surm, sest ka meie paasatall Kristus on tapetud, õpetab ilmutus (1Kr 5:7). Kuigi Tarkuse Sõna nõuab täielikku kuulekust, siis lubab see vastu tervist, suuri teadmiste aardeid ja lunastust, mida toob meile Jumala Tall, kes tapeti, et meie võiksime saada lunastatud. (Boyd K. Packer. The Word of Wisdom: The Principle and the Promises. Ensign, mai 1996, lk 19) Mida aitavad juhataja Packeri ütlused meil mõista Tarkuse Sõnas antud lubaduste kohta? Võite märkida, et üldises mõttes annab Tarkuse Sõnale kuuletumine meile parema elukvaliteedi kui sellele mittekuuletumine. Kuid Tarkuse Sõna ei ole kindel kaitse surelikkuse katsumuste vastu, nagu haigused, puuded ja surm. Issanda lubadused on seotud igavikuga ja inimesed, kes Tema käske järgivad, kuid ei saa kõiki lubatud 133

148 KÄSUD, 2. OSA õnnistusi selles elus, saavad need pärast seda elu. (Vt Õpetus ja Lepingud ning Kiriku ajalugu: Evangeeliumiõpetuse õpetaja käsiraamat, 1999, lk 125.) Kuldõpetuse kordamise tegevused NB! Järgnev kordamise tegevus ei ole mõeldud õpetamiseks tunnis Käsud, 2. osa. Palun tehke seda tegevust seminaritunnis, mis leiab aset pärast selle õppetunni õpetamist, kuid enne, kui te õpetate teemat Käsud, 3. osa. Neid lühikesi ülevaateid võib õpetada nende tundide alguses või lõpus, mil võtate järjestikku läbi pühakirju Õpetuse ja Lepingute raamatust. Tehke kindlaks, et need ülevaated ei võta kauem kui nendeks määratud aeg, et need ei vähendaks aega, mil õpilased klassis pühakirjaplokki õpivad. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 89:18 21 (5 minutit) Andke igale õpilasele paberileht. Paluge neil kirjutada paberi keskele number 89. Seejärel paluge neil luua pilt või pildid, kasutades numbrit 89, et kujutada kirjakoha Õpetus ja Lepingud 89:18 21 tähendust. Näiteks võivad õpilased muuta numbrid 8 või 9 (või mõlemad) pildiks jooksjast, kes ei väsi, või kellestki, kes avab aardelaeka. Õpilased võivad samuti joonistada pildi numbri 89 ümber. Need pildid võivad kujutada kuldõpetuse kirjakohas toodud lubadusi. (Soovi korral selgitage, et selle tegevuse eesmärk on leida huvitavaid ja loovaid viise see kuldõpetuse kirjakoht meelde jätta ja mitte nende joonistusoskust hinnata.) Pärast viit minutit joonistamist paluge vabatahtlikel oma joonistust näidata ja selgitada. Võite mõned või kõik pildid klassis üles riputada, et õpilastele meenutada, kust nad võivad leida Tarkuse Sõna pidamisega seotud lubadused. Kuldõpetuse kordamine. Õpetus ja Lepingud 18:15 16 (5 minutit) Kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Jumala käsud hõlmavad evangeeliumi õpetamist teistele. Millist kirjakohta või kirjakohti te teate, mis aitavad seda õpetust õpetada? (Kui õpilastele ei meenu see pühakirjakoht, siis paluge neil vaadata lõiku 9.5 Kuldõpetuse põhidokumendist. Selles lõigus viidatakse kirjakohale Õpetus ja Lepingud 18:15 16.) Paluge õpilastel võtta lahti salmid Õpetus ja Lepingud 18:15 16 ja need läbi lugeda. Paluge neil selgitada selle kirjakoha tähendust ja kuidas see toetab tahvlil olevat lauset. Õpilased võivad teha seda koos paarilisega või kogu klassiga. Soovitage õpilastele, et üks viis seda pühakirjaviidet meelde jätta on seostada seda vanusega, mil noored mehed võivad põhimisjonil teenida (18). Küsige neilt, kuidas neile võiks salmide numbrid meelde jääda. Võiksite kasutada nende soovitusi tulevikus seda kirjakohta üle korrates. Kuldõpetuse kordamine. Käsud (7 minutit) Näidake klassile või kirjutage tahvlile järgmised küsimused: Kuidas võiks see pühakirjaviide teile meelde jääda? 134

149 KÄSUD, 2. OSA Kuidas võiks teile meelde jääda, millest see räägib? Mida selgitab see Issanda käskude kohta? Paluge õpilastel töötada koos paarilisega ja vastata nendele küsimustele iga järgneva kuldõpetuse kirjakoha kohta. Esitage need kirjakohad klassile neid ükshaaval tahvlile kirjutades. Õpetus ja Lepingud 18:15 16 Õpetus ja Lepingud 64:9 11 Õpetus ja Lepingud 89:

150

151

152

153 Käsud, 3. osa Sissejuhatus Õpikogemuse Käsud õpetusmaterjal on jagatud kolmeks osaks. 3. osa sisaldab harjutusülesannet, mis aitab õpilastel rakendada õpetust, mida nad õppisid Kuldõpetuse põhidokumendist ja kuldõpetuse kirjakohast Õpetus ja Lepingud 18: Samuti sisaldab see valikulist kordamise tegevust. Harjutustegevus (20 minutit) Vaadake õpilastega üle kolm vaimsete teadmiste omandamise põhimõtet osas Vaimsete teadmiste omandamine Kuldõpetuse põhidokumendis : tegutseda usus, uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ning otsida mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. NB! Soovi korral mugavdage järgmine sündmustik teie õpilaste kogemuste ja vajaduste järgi. Samuti võite kasutada nimesid, mis sobivad paremini teie piirkonnaga. Paluge õpilastel kujutleda, et neil on sõber nimega Rika, kelle ema hiljuti vähki suri. Rika ema oli ustav Kiriku liige ja pidas kogu elu käske, nende seas ka Tarkuse Sõna. Te olete Rika hea sõber ja temaga rääkides olete püüdnud Rikat trööstida, kuid on näha, et ta ei suuda mõista, miks juhtus see tema emaga. Viimane kord, kui te temaga rääkisite, tõstatas ta teema Tarkuse Sõnast ja kuidas see lubab füüsilist tervist neile, kes seda järgivad. Ta väljendas pahameelt, et Jumal oli lasknud tema emal surra, kuigi ema oli ustavalt seda käsku täitnud. Arutlege kogu klassiga järgmiste küsimuste üle: Mida võiks Rika teha, et selles olukorras usus tegutseda? Milliseid tõdesid oleme õppinud Taevase Isa ja Tema päästmisplaani kohta, mis seostuksid selle olukorraga? Kuidas võib kirjakoht Õpetus ja Lepingud 89:18 21 aidata meil näha seda katsumust igavikulisest vaatenurgast? Milliseid jumalikult määratud allikaid võime uurida, et seda küsimust paremini mõista? (Vajadusel tuletage õpilastele meelde juhataja Boyd K. Packeri ütlusi, mida nad lugesid selle õpikogemuse 2. osas. Kui aega on piisavalt, võite lasta õpilastel leida lisaallikatest õpetusi, mis võiksid Rikat aidata.) Tunnistage vaimsete teadmiste omandamise põhimõtetest ja paluge õpilastel jätkata nende põhimõtete kasutamist, kui neil on küsimusi või probleeme keeruliste katsumustega. Kuldõpetuse kordamine (20 minutit) NB! See on valikuline kordamise tegevus, mida võite teha sama klassitunni jooksul, mil õpetate harjutusülesannet, kui teil jääb selleks aega ega pea muud materjali läbi võtma. Paluge õpilastel vaadata üle Kuldõpetuse põhidokument ja valida üks õpetuse kokkuvõte, mille nad on ära märkinud ja mis on nende jaoks eriti tähendusrikas. 139

154 KÄSUD, 3. OSA Samuti paluge neil leida selle õpetuse kokkuvõttega seotud kuldõpetuse kirjakoht. Andke õpilastele paar minutit aega, et nende valitud kokkuvõte ja kirjakoht läbi lugeda ja üle vaadata. Kui aega on olnud piisavalt, näidake järgmiseid küsimusi või tehke nendest käsileht. Jätke õpilastele aega, et kirjutada vastused nende vihikusse või pühakirjapäevikusse. 1. Miks on see õpetuse kokkuvõte ja kuldõpetuse kirjakoht teie jaosk tähendusrikkad? 2. Kuidas on selle õpetuse kokkuvõtte ja sellega seotud kuldõpetuse kirjakoha mõistmine teid aidanud? 3. Kuidas on selle õpetuse mõistmine mõjutanud teie käitumist? 4. Keda te teate, kellele tuleks kasuks selle õpetuse õppimine? Kuidas saaksite aidata sellel inimesel sellest teada saada? Jagage õpilased paaridesse ja paluge õpilastel kirjapandut jagada, kui see pole liiga isiklik. Kui õpilastel on olnud võimalus koos paarilisega õpetada, siis paluge mitmel õpilasel jagada kogu klassiga, mida nad õppisid või kuidas nad end selle kogemuse ajal tundsid ning kuidas võiksid nad kasutada õpitut tulevastes olukordades. 140

155 Kuldõpetuse õpitud osade kordamine Selles kordamise tegevuses uurivad õpilased kõiki 25 kuldõpetuse Õpetuse ja Lepingute kirjakohta ning teevad lõpuviktoriini. 1. osa (20 minutit) Selgitage õpilastele, et nende kuldõpetuse kirjakohtade viidete tundmine võib neid aidata, kui nad teistele evangeeliumi õpetavad ja püüavad nende küsimustele vastata. Valmistage õpilasi ette lõpuviktoriiniks selle kursuse jooksul õpitud 25 kuldõpetuse kirjakoha kohta. Võite seda teha, määrates õpilastele paarilise, kellega koos töötada. Paluge paarilistel kasutada nende Kuldõpetuse kiirjuhendit, et uurida ja korrata selle kooliaasta jooksul õpitud kuldõpetuse kirjakohti ja nendega seostuvaid võtmefraase. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, võivad nad teineteist küsitleda, nimetades võtmefraasi, et näha, kas nende paariline oskab leida õige kuldõpetuse kirjakoha. Kui mõlemal paarilisel on olnud võimalus harjutada pühakirjakohtade leidmist, paluge neil teineteist küsitleda nii, et üks paariline nimetab pühakirjaviite ja teine lausub võtmefraasi või selgitab pühakirja peast. Kui õpilastel on elektroonikaseadmed, siis võite selle tegevuse asemel lasta neil alla laadida VAP kuldõpetuse rakenduse. VAP kuldõpetuse rakendus on tasuta ja saadaval kõikidele Apple i ja Androidi seadmetele, kui otsite LDS Doctrinal Mastery App Store ist (Apple i seadmed) ja Google Playst (Androidi seadmed). Kui õpilased on rakenduse alla laadinud, laske neil paar minutit töötada rakenduse õpikaartide ja viktoriinidega. 2. osa (20 minutit) Viige läbi viktoriin 25 kuldõpetuse kirjakoha ja nendele vastavate võtmefraaside kohta. Võite teha selle viktoriini suuliselt või kirjalikult, tehes nimekirja kõikidest võtmefraasidest ja lastes õpilastel kirjutada nendele vastavad pühakirjaviited. Võite kasutada kaasas olevat käsilehte. Kuldõpetuse pühakirjakohtade viktoriin (kõik 25 ÕL kirjakohta) 1. Püha Vaim räägib meie meeles ja meie südames. 2. On ainus tõeline ja elav kirik. 3. Melkisedeki preesterluse volitus. 4. Vaadake Kristuse poole igas oma mõttes. 5. Jeesus Kristus elab ja Tema kaudu on loodud maailmad. 141

156 KULDÕPETUSE ÕPITUD OSADE KORDAMINE 6. Kristus tuleb taas väes ja auhiilguses. 7. Abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud. 8. Isal ja Pojal on lihast ja luust keha. 9. Päästja kannatas meie pattude pärast, et me võiksime meelt parandada. 10. Kui me võtame vastu prohveti sõna kannatlikkuse ja usuga, hajutab Jumal pimeduse väed. 11. Jumalikkuse vägi avaldub preesterluse talitustes. 12. Rõõm hingede toomisest Jeesuse Kristuse juurde. 13. Esimeses nägemuses kutsus Jumal Joseph Smithi prohvetiks. 14. Meelt parandada tähendab patud üles tunnistada ja hüljata. 15. Aaroni preesterluse võtmed. 16. Issanda esindajad kutsutakse volitatud isiku poolt. 17. Issand on seotud, kui me teeme, mida Ta ütleb. 18. Hingede väärtus on suur. 19. Joseph Smith tegi tööd meie päästeks. 20. Tarkuse Sõna õnnistused. 21. Issanda hääl ja Tema teenijate hääl on samad. 22. Preesterluse vägi sõltub inimese õigemeelsusest. 23. Meilt nõutakse, et me andestaksime kõikidele inimestele. 24. Uus ja igavikuline abieluleping. 25. Otsige teadmisi õppimise ja usu kaudu. Viktoriini vastused: 1. ÕL 8:2 3; 2. ÕL 1:30; 3. ÕL 107:8; 4. ÕL 6:36; 5. ÕL 76:22 24; 6. ÕL 29:10 11; 7. ÕL 49:15 17; 8. ÕL 130:22 23; 9. ÕL 19:16 19; 10. ÕL 21:4 6; 11. ÕL 84:20 22; 12. ÕL 18:15 16; 13. JSA 1:15 20; 14. ÕL 58:42 43; 15. ÕL 13:1; 16. ÕL 42:11; 17. ÕL 82:10; 18. ÕL 18:10 11; 19. ÕL 135:3; 20. ÕL 89:18 21; 21. ÕL 1:37 38; 22. ÕL 121:36, 41 42; 23. ÕL 64:9 11; 24. ÕL 131:1 4; 25. ÕL 88:118. Vaadake viktoriini vastused üle koos klassiga. Pärast viktoriini üle vaatamist võite anda õpilastele võimaluse viktoriin uuesti teha, kui nad soovivad oma tulemust parandada. 142

157

158 Lisa: Soovituslik Õpetuse ja Lepingute kuldõpetuse õppekava Selle käsiraamatu Juhised õpetajatele osas toodud õppekava on mõeldud õpetajatele, kes soovivad õpetada kuldõpetust väiksemate osadena mitmel päeval nädalas. Järgnev õppekava on mõeldud õpetajatele, kes soovivad kasutada ühte tervet tundi iga kuldõpetuse õppetunni õpetamiseks. Selle saavutamiseks soovitab õppekava, et teatud päevadel võetaks ühes tunnis kokku kaks järjestikku pühakirjade õppimise tundi. See võimaldab õpetajatel kaasata kuldõpetuse õppetunnid, kuid jääda 160 õppepäeva juurde. Kui te otsustate kasutada seda õppekava, siis peate otsustama, milliseid osi kokku võetud järjestikkuse pühakirjade õppimise tundides õpetada ja millistest osadest teha kokkuvõte. NB! Õppetundideks vaba teema päevadel või ajal, mil teil ei ole soovituslikke tegevusi, vaadake Vabade teemade soovitused käsiraamatu Õpetus ja Lepingud ning Kiriku ajalugu: õpetaja käsiraamat lisas. Nädal Õppetunnid Pühakirjalõik 1 1. päev: 1. õppetund Päästmisplaan 2. päev: 2. õppetund Sissejuhatus Õpetuse ja Lepingute raamatusse 3. päev: 3. õppetund Suur usust taganemine 4. päev: 4. õppetund Õpetus ja Lepingud 1 5. päev: 5. õppetund Pühakirjade uurimine 2 1. Päev: 6. õppetund Joseph Smith ajalugu 1:1 20 Sissejuhatus Õpetuse ja Lepingute raamatusse; ÕL 1 Joseph Smith ajalugu 1: Päev: päev: Vaba teema 3. päev: Vaimsete teadmiste omandamine,1. osa 4. päev: Vaimsete teadmiste omandamine, 2. osa 5. päev: õppetund Õppija roll; Joseph Smith ajalugu 1: päev: 9. õppetund Joseph Smith ajalugu 1:27 54; Õpetus ja Lepingud 2 2. päev: 10. õppetund Joseph Smith ajalugu 1: päev: 11. õppetund Õpetus ja Lepingud 3 4. päev: 12. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 13. õppetund Õpetus ja Lepingud 4 ÕL 2 4; 10; Joseph Smith ajalugu 1:

159 LISA Nädal Õppetunnid Pühakirjalõik 4 1. päev: 14. õppetund Õpetus ja Lepingud 5 2. päev: 15. õppetund Joseph Smith ajalugu 1:66 67; Õpetus ja Lepingud päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 8; Õpetus ja Lepingud 9 4. päev: Vaimsete teadmiste omandamine, 3. osa (20 minutit vaba teemat) 5. päev: 18. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 19. õppetund Joseph Smith ajalugu 1:68 75; Õpetus ja Lepingud päev: Vaba teema 3. päev:jumalus, 1. osa 4. päev: õppetund Õpetus ja Lepingud14 16; Õpetus ja Lepingud päev: 22. õppetund Õpetus ja Lepingud 18: päev: 23. õppetund Õpetus ja Lepingud 18:17 47 Joseph Smith ajalugu 1:66 67; Õpetus ja Lepingud 5 9; Joseph Smith ajalugu 1:68 75; Õpetus ja Lepingud 13 17; 18:1 16 ÕL 18:17 47; päev:jumalus, 2. osa 3. päev: Vaba teema 4. päev: 24. õppetund Õpetus ja Lepingud 19: päev: 25. õppetund Õpetus ja Lepingud 19: päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 20:1 36; Õpetus ja Lepingud 20:38 67 ÕL päev: Päästmisplaan, 1. osa 3. päev: Vaba teema 4. päev: 28. õppetund Õpetus ja Lepingud 20:37, päev: 29. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 22 23; Õpetus ja Lepingud 24 ja 26 ÕL päev: Päästmisplaan, 2. osa 3. päev: 32. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 33. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 34. õppetund Õpetus ja Lepingud

160 LISA Nädal Õppetunnid Pühakirjalõik 9 1. päev: 35. õppetund Õpetus ja Lepingud 29:1 29 ÕL päev: Päästmisplaan, 3. osa 3. päev: 36. õppetund Õpetus ja Lepingud 29: päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 30; Õpetus ja Lepingud päev: Vaba teema päev: 39. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 35; Õpetus ja Lepingud päev: Jeesuse Kristuse lepitus, 1. osa 4. päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 38:1 16; Õpetus ja Lepingud 38: päev: Vaba teema päev: 44. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: Jeesuse Kristuse lepitus, 2. osa 3. päev: õppetund Ohios; Õpetus ja Lepingud päev: 47. õppetund Õpetus ja Lepingud 42: päev: 48. õppetund Õpetus ja Lepingud 42: päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 42:43 93; Õpetus ja Lepingud ÕL ÕL 39 41; 42:1 42 ÕL 42:43 93; päev: Jeesuse Kristuse lepitus, 3. osa 3. päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 45:1 15; Õpetus ja Lepingud 45: päev: 53. õppetund Õpetus ja Lepingud 45: päev: 54. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: Vaba teema 2. päev:taastamine, 1. osa 3. päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 47 48; Õpetus ja Lepingud päev: 57. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 58. õppetund Õpetus ja Lepingud ÕL

161 LISA Nädal Õppetunnid Pühakirjalõik päev:taastamine, 2. osa 2. päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 53 55; Õpetus ja Lepingud päev: õppetund Siioni kese; Õpetus ja Lepingud päev: 63. õppetund Õpetus ja Lepingud 58: päev: 64. õppetund Õpetus ja Lepingud 58: päev:taastamine, 3. osa 2. päev: 65. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 66. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 67. õppetund Õpetus ja Lepingud 63: päev: 68. õppetund Õpetus ja Lepingud 63: päev:prohvetid ja ilmutus, 1. osa 2. päev: 69. õppetund Õpetus ja Lepingud 64: päev: 70. õppetund Õpetus ja Lepingud 64: päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 65; Õpetus ja Lepingud päev: 73. õppetund Õpetus ja Lepingud päev:prohvetid ja ilmutus, 2. osa 2. päev: 74. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 69 71; Õpetus ja Lepingud päev: 77. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 76:1 19; Õpetus ja Lepingud 76: päev: Vaba teema (soovituslik õppetund Õpetus ja Lepingud 1 75 ja Joseph Smith ajalugu arvestuse läbiviimiseks) ÕL ÕL ÕL ÕL 68 75; 76:1 49 ÕL 76: päev: Vaba teema (soovituslik õppetund Õpetus ja Lepingud 1 75 ja Joseph Smith ajalugu arvestuse ülevaatamiseks) 3. päev:prohvetid ja ilmutus, 3. osa 4. päev: 80. õppetund Õpetus ja Lepingud 76: päev: Vaba teema 147

162 LISA Nädal Õppetunnid Pühakirjalõik päev: 81. õppetund Õpetus ja Lepingud 76: ÕL 76:81 119; 77 83; 84: päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 77; Õpetus ja Lepingud päev: 84. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 85. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 86. õppetund Õpetus ja Lepingud 84: päev: Vaba teema 2. päev: Vaimsete teadmiste omandamine, 4. osa 3. päev: 87. õppetund Õpetus ja Lepingud 84: päev: 88. õppetund Õpetus ja Lepingud 84: päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 85 86; Õpetus ja Lepingud päev: Preesterlus ja preesterluse võtmed, 1. osa 2. päev: 91. õppetund Õpetus ja Lepingud 88: päev: 92. õppetund Õpetus ja Lepingud 88: päev: 93. õppetund Õpetus ja Lepingud 88: päev: 94. õppetund Õpetus ja Lepingud 88: päev: Vaba teema 2. päev: Preesterlus ja preesterluse võtmed, 2. osa 3. päev: 95. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 96. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 97. õppetund Õpetus ja Lepingud 93: päev: 98. õppetund Õpetus ja Lepingud 93:21 53 ÕL 84:43 120; ÕL 88 ÕL 89 92; 93:1 20 ÕL 93:21 53; päev: Preesterlus ja preesterluse võtmed, 3. osa 3. päev: 99. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 100. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 98:1 22; Õpetus ja Lepingud 98:

163 LISA Nädal Õppetunnid Pühakirjalõik päev: Vaba teema 2. päev: Preesterlus ja preesterluse võtmed, 4. osa 3. päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 38:99 100; Õpetus ja Lepingud 101: päev: 105. õppetund Õpetus ja Lepingud 101: päev: 106. õppetund Õpetus ja Lepingud 101: päev: 107, 109. õppetund Õpetus ja Lepingud 102; Õpetus ja Lepingud 104 ÕL ÕL ; 107: päev: Talitused ja lepingud, 1. osa 3. päev: 108. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 110. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 106:1 107:20; Õpetus ja Lepingud 107: päev: Talitused ja lepingud, 2. osa 2. päev: 113. õppetund Õpetus ja Lepingud 107: päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 108; Õpetus ja Lepingud päev: 116. õppetund Õpetus ja Lepingud 109: päev: 117. õppetund Õpetus ja Lepingud 109: päev: 118. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 111; Õpetus ja Lepingud päev: õppetund Kirik kolib Põhja-Missourisse; Õpetus ja Lepingud päev: 123. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: Vaba teema päev: Abielu ja perekond, 1. osa 2. päev: õppetund Õpetus ja Lepingud ; Õpetus ja Lepingud päev: 126. õppetund Õpetus ja Lepingud 121:1 10; päev: 127. õppetund Õpetus ja Lepingud 121: päev: 128. õppetund Õpetus ja Lepingud 121:34 46 ÕL 107:39 100; ; 137 ÕL ÕL

164 LISA Nädal Õppetunnid Pühakirjalõik päev: Abielu ja perekond, 2. osa 2. päev: 129. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: Vaba teema 4. päev: 130. õppetund Nauvoo rajamine 5. päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 124:1 21; Õpetus ja Lepingud 124: päev: Abielu ja perekond, 3. osa (20 minutit vaba teemat) ÕL 123; 124:1 83 ÕL 124:84 145; päev: 133. õppetund Õpetus ja Lepingud 124:84 145; päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 127; 128:1 11; Õpetus ja Lepingud 128: päev: 136. õppetund Õpetus ja Lepingud 129; 130:1 11, päev: 137. õppetund Õpetus ja Lepingud 130: päev: Vaba teema 2. päev: Käsud, 1. osa 3. päev: 138. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: 139. õppetund Õpetus ja Lepingud 132: päev: 140. õppetund Õpetus ja Lepingud 132:1 2, päev: Käsud, 2. osa 2. päev: 141. õppetund Õpetus ja Lepingud 133: päev: 142. õppetund Õpetus ja Lepingud 133: päev: 143. õppetund Õpetus ja Lepingud päev: Vaba teema päev: Käsud, 3. osa 2. päev: 144. õppetund Õpetus ja Lepingud 135, 1. osa 3. päev: 145.õppetund Õpetus ja Lepingud 135, 2. osa 4. päev: õppetund õigusjärgsus presidentkonnas; lahkumine Nauvoost 5. päev: 148. õppetund Teekond läbi Iowa; Õpetus ja Lepingud 136:1 18 ÕL ÕL ÕL 135; 136:

165 LISA Nädal Õppetunnid Pühakirjalõik päev:kuldõpetuse õpitud osade kordamine 2. päev: õppetund Õpetus ja Lepingud 136:19 42; Käsikärudega teerajajad, päev: 151. õppetund Utah sõda ja Mountain Meadowsi tapatalgud 4. päev: 152. õppetund Kallihinnalise Pärli esiletulemine 5. päev: 153. õppetund Ametlik teadaanne nr 1 ja templitöö jätkuv areng päev: 154. õppetund Õpetus ja Lepingud 138:1 24, ÕL 136:19 42; Kallihinnalise Pärli sissejuhatus; Usuartiklid; Ametlik teadaanne nr 1 ÕL 138; Ametlik teadaanne nr 2 2. päev: 155. õppetund Õpetus ja Lepingud 138: päev: 156. õppetund Kiriku organisatsioonid ja programmid 4. päev: 157. õppetund Ametlik teadaanne nr 2 5. päev: 158. õppetund Päästmistöö kiirendamine päev: 159. õppetund Perekond: läkitus maailmale Perekond: läkitus maailmale 2. päev: Vaba teema (soovituslik õppetund Õpetus ja Lepingud 76 Ametlik teadaanne 2 arvestuse läbiviimiseks) 3. päev: Vaba teema (soovituslik õppetund Õpetus ja Lepingud 76 Ametlik teadaanne 2: arvestuse ülevaatamiseks) 4. päev: 160. õppetund Elav prohvet 5. päev: Vaba teema 151

166

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

Iisraeli Lootus

Iisraeli Lootus Iisraeli Lootus President Russell M. Nelson ja õde Wendy W. Nelson Me oleme õde Nelsoniga ülimalt rõõmsad, et saame täna siin teiega koos olla. Meile väga meeldib olla koos teie, Viimse Aja Pühade Jeesuse

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH   Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH www.scriptural-truth.com Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasias, son Sedecias, son Asadias, Chelcias, mõisavalitseja

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID OLLA KRISTUSE JÄRELKÄIJA Bertram Melbourne Jaanuar, veebruar, märts Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2008 Täiskasvanute hingamispäevakooli

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool TALLINNA ÜLIKOOL Akadeemiline üksus: 1636 Informaatika instituut Õppekava nimetus eesti keeles INFORMAATIKA ÕPETAJA, KOOLI INFOJUHT 22.08.2002 (Õppekava kood) Õppekava nimetus inglise keeles (HTM registrisse

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Aprill Mai Juuni 2016 Matteuse Matteuse evangeelium evangeelium Andy Nash Nimi Aadress Telefon Aprill, mai, juuni 2016

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA Üldinfo Tunni teema Stigma ehk häbimärgistav suhtumine vaimse tervise häirete suhtes. Õpilased

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Originaali tiitel: Clinton Wahlen The Book of James Clinton Wahlen Jaakobuse kiri Tõlge: AKEL 2014 Tõlkija: Mall Kaaver Toimetajad: Toivo Kaasik, Ly Kaasik Kujundaja: Indrek Ploompuu Trükkis: Vali Press

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

lcs05-l3.dvi

lcs05-l3.dvi LAUSELOOGIKA: LOOMULIK TULETUS Loomuliku tuletuse süsteemid on liik tõestussüsteeme nagu Hilberti süsteemidki. Neile on omane, et igal konnektiivil on oma sissetoomise (introduction) ja väljaviimise (elimination)

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: ÄREVUS 4-7 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: ÄREVUS 4-7 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: ÄREVUS 4-7 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: ÄREVUS Üldinfo Tunni teema Ärevus Õpilased 4.-7. klass Tunni õpieesmärk Õpilased on teadlikud ärevusest.

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons.

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons. Püha Keele Instituudi õpetab heebrea keeles Piiblit. Pakume tasuta forty õppetund video muidugi nn heebrea Quest ", et saab vaadata meie kodulehelt www.holylanguage.com Meie tasuta heebrea juhend õpetab,

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem