TALLINNA ДRIPANGA AS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TALLINNA ДRIPANGA AS"

Väljavõte

1 TALLINNA ÄRIPANGA AS

2 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED AUDIITOR JUHATUSE DEKLARATSIOON TEGEVUSARUANNE KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS AASTA 9 KUU TULEMUSED SUHTARVUD REITINGUD AVALIKUSTATAV TEAVE RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE TALLINNA ÄRIPANGA GRUPI KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE TALLINNA ÄRIPANGA GRUPI KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMI ARUANNE TALLINNA ÄRIPANGA GRUPI KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE TALLINNA ÄRIPANGA GRUPI KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE TINGIMUSLIKUD VARAD JA KOHUSTUSED VAHEARUANDE LISAD LISA 1. RAAMATUPIDAMISARVESTUSE PÕHIMÕTTED LISA 2. NÕUDED KESKPANGALE LISA 3. NÕUDED KREDIIDIASUTUSTELE LISA 4. NÕUDED KLIENTIDELE LISA 5. TÄHTAJAKS TASUMATA JA EBATÕENÄOLISELT LAEKUVAD NÕUDED JA LAENUD LISA 6. NÕUETE JAOTUS GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES LISA 7.NÕUETE JAOTUS MAJANDUSSEKTORITE LÕIKES LISA 8. MUU VARA LISA 9. PÕHIVARAD LISA 10. KINNISVARAINVESTEERINGUD LISA 11. VÕLGNEVUS KREDIIDIASUTUSTELE LISA 12. VÕLGNEVUS KLIENTIDELE LISA 13. MUUD VÕLAD LISA 14. MUUD KOHUSTUSED JA VIITVÕLAD LISA 15. INTRESSITULU LISA 16. INTRESSIKULU LISA 17. TEENUSTASUTULU LISA 18. TEENUSTASUKULU LISA 19. FINANTSTEHINGUTELT SAADUD PUHASTULU LISA 20. MUUD TEGEVUSTULUD LISA 21. MUUD TEGEVUSKULUD LISA 22. SEOTUD OSAPOOLED LK. 2

3 1. SISSEJUHATUS 1.1 Krediidiasutuse üldandmed Ärinimi: TALLINNA ÄRIPANGA AS Asukoht ja aadress: Vana-Viru 7, Tallinn Registreerinud riik: Eesti Vabariik Registreerimise kuupäev: 30. detsember 1991 Registrikood: Register: Tartu Maakohtu registriosakond Telefon: Faks: Aruandeperiood: 1. jaanuar september 2016 Aruande bilansipäev: 30. september 2016 Aruande valuuta: Euro (EUR) Aruande ühikud: tuhandetеs eurodes 1.2 Audiitor Audiitoriühingu ärinimi: AS PricewaterhouseCoopers Audiitoriühingu registrikood: Audiitori asukoht ja aadress: Pärnu mnt 15,10141 Tallinn 3

4 1.3 Juhatuse deklaratsioon Juhatus deklareerib oma vastutust Tallinna Äripanga ASi ja tema tütarettevõtjate (edaspidi Grupp ) aasta 9 kuu raamatupidamise vahearuande koostamise eest. Juhatus kinnitab oma parimas teadmises, et: Raamatupidamise vahearuande koostamisel on järgitud rahvusvahelise finantsaruandluse standardeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see kajastab õigesti ja õiglaselt Grupi finantsseisundit, majandustulemust, omakapitali muutusi ja rahavoogusid aasta 9 kuu vahearuanne on auditeerimata. Valeri Haritonov Juhatuse esimees Andrei Zukov Tatjana Levitskaja Sergei Elośvili Juhatuse liige Juhatuse liige Juhatuse liige Juhatuse esimees: 4

5 2. TEGEVUSARUANNE 2.1 Krediidiasutuse Grupi kirjeldus a toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku protokolliga valiti alljärgnevate nõukogu liikmed järgnevaks kolmeks aastaks: Marge Meius, nõukogu esimees; Veiko Veskiväli, nõukogu liige; Madis Kiisa, nõukogu liige; Sergei Gorny, nõukogu liige; Alexander Larionov, nõukogu liige. Järgnevalt on toodud Tallinna Äripanga AS (edaspidi ka Tallinna Äripank ja Pank ) konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute üldandmed seisuga: Ettevõtte nimi Aadress Tegevusala Tallinna Äripanga AS Vana -Viru 7, Tallinn pangandus TBB Liisingu AS Vana -Viru 7, Tallinn liisingtegevus TBB Invest AS Vana -Viru 5, Tallinn kinnisvaraarendus Morgan Trade AS Vana -Viru 7, Tallinn ehitus Registrikood Reg. Kuupäev Osaluse määr emaettevõte % % % Konsolideeritud finantsaruanded hõlmavad Panka ja tema tütarettevõtteid. Tallinna Äripanga AS Grupi (IFRS mõistes) ja konsolideerimisgrupi ( Krediidiasutuste seaduse mõistes) vahel erinevusi ei ole. Sellest tulenevalt on käesolevas aruandes kasutatud läbivalt mõistet Grupp aasta 9 kuu tulemused Poliitilise ebakindluse taustal rahvusvahelises finantskeskkonnas on riskid aasta III kvartalis suurenenud. Samal ajal pankade kasumlikkusele mõjuvad tagasihoidlik majanduskasv, madalad intressimäärad ja kasvavad pangandussektori kulud. Kasumiaruande analüüs Tallinna Äripanga Grupi aasta 9 kuu auditeerimata puhaskasum moodustas tuhat eurot, aasta sama perioodi kahjum moodustas -105 tuhat eurot. Grupi kogutulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes 34,7% ja moodustasid tuhat eurot aasta III kvartalis jätkus intressitulu langus ja tulemusena moodustas 90,6%, aasta sama perioodiga võrreldes (vt lisa 15). Arvestades finantsturgude üldist ebasoodsat situatsiooni intressitulu pangadeposiitidelt langes 43,0% ja ulatus 150 tuhande euroni. Samal ajal panga tähtajaliste deposiitide keskmised jäägid kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 62,7% võrra ( : tuhat eurot). Intressitulud laenudelt kasvasid 6,5%, mis oli tingitud laenuportfelli mahu 21,9% kasvust aasta sama perioodiga võrreldes ( : 5

6 tuhat eurot). Keskmine laenuintressimäär võrreldes eelmise aastaga kahanes ( : 3,97%; : 4,16%). Intressikulu kasvas 32,6% ja moodustas 675 tuhat eurot (vt lisa 16). Võrreldes eelmise aastaga, arvestatud varade negatiivne tasu on mitmekordselt kasvanud ja võrdub 126 tuhat eurot ( : 1 tuhat eurot). See oli tingitud negatiivse intressimäärade kehtestamisest finantsturgudes ja tasust raha hoiustamise eest, lühiajalist ressursi efektiivse paigutamise võimaluse puudumisest, samuti Pangaga piisavate likviidsusvahendite hoidmise vajadusest. Intressikulu hoiustelt kasvas 12,8%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mis oli tingitud klientide tähtajaliste hoiuste suurenemisest. Samal ajal langes keskmine intressimäär ( : 1,53%; : 1,63%). Intressikulu laenudelt kahanes võrreldes eelmise aastaga 21,1%, mis oli seotud aasta märtsis allutatud laenu lepingu lõpetamisega. Kokkuvõttes vähenes Grupi neto intressikasum 27,6% ja ulatus 861 tuhande euroni. Teenustasutulu kasvas 37,6% ja moodustas tuhat eurot, mis oli peamiselt tingitud maksetega seotud teenustasu suurenemisest (vt lisa 17) aasta 9 kuu jooksul olid teenustasutulude struktuuris kõige olulisemad: maksetega seotud teenustasud 64,1% (2015: 62,5%); pangakaartidega seotud teenustasud 13,4% (2015: 15,5%); laenude haldamisega seotud teenustasud 6,4% (2015: 7,6%). Teenustasukulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 13,8% ja moodustas 659 tuhat eurot (vt lisa 18). Teenustasukulu struktuuris saab välja tuua kolm olulisemat gruppi: maksetega seotud teenustasud 43,1% (2015: 35,6%); andmetöötluse teostamise tasu 27,9% (2015: 31,8%); kaarditeenustega seotud tasud 24,3% (2015: 26,8%). Kokkuvõttes kasvasid Grupi neto teenustasud 56,7% ja moodustasid tuhat eurot aasta 9 kuuga sai Grupp finantstehingutelt kasumit summas 941 tuhat eurot (2015: kasum 330 tuhat eurot, s.h. tagasiulatuvalt seisuga nõude mahakandmisest tulenev kahjum valuutakursi muutusest -486 tuhat eurot) (vt lisa 19). Muud tegevustulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahekordselt ja moodustasid 670 tuhat eurot (eelmise aasta samal perioodil 320 tuhat eurot). Kasv oli peamiselt tingitud ülevõetud vara müügist saadud tuludest. (vt lisa 20). Muud tegevuskulud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanesid 21,2% ja moodustasid 409 tuhat eurot (vt lisa 21). Muude tegevustulude ja kulude järsku tõus oli peamiselt seotud tütarettevõtete tegevusest. Bilansi analüüs Tallinna Äripanga Grupi bilansimaht seisuga 30. september 2016 kahanes aasta algusega võrreldes 2,1%, moodustades tuhat eurot. See oli peamiselt seotud klientide hoiuste mahu kõikumisega. Laenutegevus Grupi laenunõuded klientidele seisuga 30. september aasta kasvasid 13,6% ja moodustasid ( : tuhat eurot). Kliendisektorite lõikes muutusid nõuded Juhatuse esimees: 6

7 järgmiselt: laenunõuded juriidilistele isikutele kasvasid 12,2% ja nõuded eraisikutele kasvasid 2,3%. Laenukahjumite katteks moodustatava reservi bilansiline saldo seisuga 30. september aasta võrdub nulliga ( : -69 tuhat eurot) (vt lisa 5). Korrespondentpanga International Joint-Stock Bank, Moskva, Venemaa, aasta lõpu seisuga alla hinnatud nõude osa summas tuhat eurot oli maha kantud aasta II kvartalis (alla hinnatud nõude ülejäänud osa nominaalväärtuses tuhat eurot loovutas Pank 2016.aasta I kvartalis, millega vähendas saadud kahjumit) (Lisa 3, 5). Finantseerimine Grupi võlgnevus krediidiasutustele koosnes teiste pankade nõudmiseni hoiustest ja moodustas seisuga 30. september aasta 9 tuhat eurot, mis on 85% vähem aasta algusega võrreldes (vt lisa 11). Seisuga 30. september 2016 klientide hoiused moodustasid tuhat eurot ja langesid aasta algusega võrreldes 4,5 % võrra (vt lisa 12). Aasta algusega võrreldes eraisikute hoiused kasvasid 6,9%, samal ajal juridiliste isikute hoiused langesid 8,9% aasta 9 kuuga muude võlgade kasv oli 9,4%, Grupi võlgnevus KredEX-i ja Maaelu Edendamise SA-le moodustas tuhat eurot (vt lisa 13). 2.3 Suhtarvud Järgnevalt on esitatud olulisemad suhtarvud, mis iseloomustavad Grupi ja Panga tegevust kolmas kvatalis ja aastal. Seejuures on bilansilised näitajad võetud vastava perioodide lõpu aritmeetilise keskmisena ja teisendatud aasta baasile. Suhtarvud ROE 7.10% 3.57% 2. EM PM 21.33% -2.85% 4. AU 3.43% 2.91% 5. ROA 0.86% 0.45% 7. EPS Ülaltoodud suhtarvud on arvutatud järgmiste valemite alusel: 1. Omakapitali tulukus (ROE): Puhaskasum (kahjum) / omakapital (%) 2. Omakapitali kordaja (EM): Aktivad / omakapital 3. Puhastulukus (PM): Kasum (kahjum) / kogutulud (%) 4. Vara tootlikkus (AU): Kogutulud / aktivad (%) 5. Koguvara tulutase (ROA) Puhaskasumi suhe koguvarasse% 6. Tulu aktsia kohta (EPS): Puhaskasum (kahjum) / keskmine aktsiate arv (EUR) 2.4 Reitingud Tallinna Äripanga Grupile ei ole omistatud reitinguid. Juhatuse esimees: 7

8 2.5 Avalikustatav teave Käesolevas jaos on toodud avalikustamisele kuuluv informatsioon vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 nõuetele. Tallinna Äripanga Grupp on oma usaldusväärsuse tagamiseks kohustatud pidevalt järgima Eesti Panga poolt kehtestatud regulatiivseid nõudeid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud usaldusnormatiive. Määrus (EL) nr 575/2013 (Basel III) võeti Euroopa Liidus asutatud krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid käsitleva ühtse eeskirjade kogumikuna vastu aasta juunis. Regulatiivsete nõuete muutusi arvestades kehtivad alates aastast järgmised nõuded: omavahendite minimaalsuurus; omavahendite suhtarvud (kapitali adekvaatsus); likviidsus (likviidsuskatte nõue ja stabiilne rahastamine); finantsvõimendus; kohustuslik reserv, muud reservid; investeeringute piirangud; riskide kontsentratsioon. Normatiivide mittetäitmine võib kaasa tuua panga tegevuse piiramise või tegevusloa kehtetuks tunnistamise. Juhtkonna hinnangul on Grupi tegevus vastavuses kõigi kehtivate seaduste ja normatiividega. Omavahendid ja kapitali adekvaatsus Tallinna Äripanga Grupi omavahendid koosnevad esimese taseme põhiomavahenditest, mille koosseisu kuuluvad: a) sissemakstud kapitaliinstrumendid ehk aktsiakapital; b) jaotamata kasum; c) muud reservid; Kapitali adekvaatsus väljendab panga omavahendite piisavust krediidiriski, tururiski ja operatsiooniriski katmiseks ning vastavust krediidiasutuse majandustegevusele. Alates aasta algusest on Euroopa Liidus kehtinud pankadele ühtne kapitali adekvaatsuse miinimumnõue (baasnõue 8%), kuid lisaks sellele Eesti kehtestatud täiendavad kapitalipuhvri nõuded: - kapitali säilitamise puhver 2,5%, - süsteemse riski puhver 1,0%, - vastutsükliline puhver 0% (oleneb krediidiriski positsioonide asukohast). Alates aastast peavad kõik EL krediidiasutused hoidma omavahendeid vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude täitmiseks. Vastutsüklilise puhvri nõue on krediidiasutuse koguriskipositsiooni ja vastutsükliliste kapitalipuhvrite kaalutud keskmise määra korrutis. Vastutsüklilise puhvri määr kehtestatakse geograafilisel põhimõttel riikide lõikes vastava riigi määratud asutuse poolt. Eestis kehtib alates aastast vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue 0%. Juhatuse esimees: 8

9 Omavahendite ja suhtarvude arvestus Esimese taseme omavahendid (TIER 1) Esimese taseme põhiomavahendid (CET 1) Sissemakstud aktsiakapital Jaotamata kasum/kahjum Aruandeperioodi kahjum (-) Kasumi arvel moodustatud reservid Koguomavahendid Riskiga kaalutud varad kokku (Koguriskipositsioon) Kapitali suhtarvud ja puhvrid Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv (CET1) 25.67% 24.86% Esimese taseme omavahendite suhtarv (TIER 1) 25.67% 24.86% Koguomavahendite suhtarv 25.67% 24.86% Kombineeritud puhvri nõue Kapitalisäilitamise puhvri nõue Süsteemse riski puhvri nõue Krediidiriski kapitalinõuete arvutamisel kasutab Tallinna Äripanga Grupp standardmeetodit. Grupi krediidiriski kapitalinõude arvutamiseks seisuga 30. september 2016 ja 31.detsember 2015 on võetud arvesse nii bilansilised varad kui ka bilansivälised kohustused. Riskiga kaalutud varad Kapitali baasnõuded (8%) Kapitali baasnõuded (8%) KOGURISKIPOSITSIOON Riskiga kaalutud vara krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski puhul Krediidiasutused ja investeerimisühingud Äriühingud millest:vke* Jaenõuded millest:vke* Kinnisvaraga tagatud nõuded millest:vke* Viivitatud nõuded Eriti suure riskiga seotud kirjed Muud varad Kokku välisvaluutariski summa Kokku operatsiooniriski summa *VKE - määratletud mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) kategooriasse kuuluvad ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot (väljavõte komisjoni soovituse 2003/361/EÜ lisa Artiklist 2). Juhatuse esimees: 9

10 Pangandusmääruse kohaselt peavad kõik krediidiasutused täitma üldist likviidsuskatte nõuet. Likviidsuskatte nõue võrdub krediidiasutuse likviidsuspuhvri suhtega tema likviidsete vahendite netoväljavoolu 30 kalendripäeva pikkuse stressiperioodi jooksul ning seda väljendatakse protsendina. Arvestamisel kasutatav likviidsuspuhver on krediidiasutuse nõuetekohaselt hoitavad likviidsed varad. Likviidsete vahendite netoväljavool on summa, mis saadakse krediidiasutuse likviidsete vahendite sissevoolu mahaarvamisel tema likviidsete vahendite väljavoolust, kusjuures raha netoväljavoolu arvutamisel ei tohi sissevoolu arvesse võtta rohkem kui 75% ulatuses raha väljavoolust. Krediidiasutuste likviidsuskattekordaja (LCR) peab ületama 100%. Likviidsuskatte nõude täitmine Näitaja Likviidsed varad Vahendite väljavool Vahendite sissevool Likviidsete vahendite piiristatud sissevool Likviidsete vahendite netoväljvool Likviidsuskattekordaja % % Aruande perioodil säilitas Grupp likviidsuse taset, mis on piisav klientide ja järelevalveorganite kõigi nõuete täimiseks. Pangandusmäärusega nähakse krediidiasutustele ette nõue arvutada finantsvõimenduse määr. Finantsvõimenduse määr võrdub esimese taseme omavahendite ja riskipositsiooni näitaja jagatisega ning väljendatakse protsendina. Finantsvõimenduse määra eesmärk on katta ülemäärase finantsvõimenduse risk (risk, mis tuleneb krediidiasutuse liiga kiirest kohustuste kasvust) ja toimida kaitsemeetmena riskitundlikele omavahendite nõuetele. Finantsvõimenduse määra arvutamine Bilansilised riskipositsioonid Muud bilansivälised kirjed Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus Esimese taseme omavahendid Finantsvõimenduse määr, kasutades esimese taseme omavahendite täielikult rakendatud määratlust 11.65% 11.34% Juhatuse esimees: 10

11 3. RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE Tallinna Äripanga 9 kuu vahearuanne koosneb konsolideeritud finantsseisundi aruandest, konsolideeritud kasumiaruandest ja konsolideeritud koondkasumiaruandest, konsolideeritud rahavoogude aruandest, konsolideeritud omakapitali liikumise aruandest ning konsolideeritud vahearuande lisadest. 3.1 Tallinna Äripanga Grupi konsolideeritud finantsseisundi aruanne AKTIVA (VARAD) Lisa Kassa Nõuded Nõuded keskpangale Nõuded krediidiasutustele Nõuded klientidele 4, Muu vara Kuld Materiaalne põhivara Kinnisvarainvesteeringud AKTIVA(VARAD) KOKKU PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPIAL) Lisa Võlgnevused Võlgnevused krediidiasutustele Võlgnevused klientidele Muud võlad Muud kohustused ja viitvõlad KOHUSTUSED KOKKU Aktsiakapital või osakapital Reservid Jaotamata kasum OMAKAPITAL KOKKU PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU Juhatuse esimees: 11

12 3.2 Tallinna Äripanga Grupi konsolideeritud koondkasumi aruanne Lisa III kv 9 kuu III kv 9 kuu Intressitulu Intressikulu Neto intressi kasum/kahjum Nõuete väärtuse muutus Kasum/tulu Kahjum/kulu Tulu väärtpaberitest Kasum pikkaajalise finantsinvesteeringu müügist Neto teenustasud Teenustasutulu Teenustasukulu Neto kasum/kahjum finantstehingutelt Administratiivkulud Palgakulu Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse Muud halduskulud Materiaalse põhivara kulum Muud tegevustulud ja -kulud Muud tegevustulud Muud tegevuskulud Aruandeaperioodi puhaskasum Aruandeaperioodi koondkasum Juhatuse esimees: 12

13 3.3 Tallinna Äripanga Grupi konsolideeritud rahavoogude aruanne Lisa 9 kuu kuu 2015 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi kasum enne maksustamist Korrigeerimised: Põhivara kulum Realiseeritud kahjum allutatud laenu ümberhindamisest Puhas intressitulu 15, Nõuete krediidiasutustele ja klientidele muutus 3,4, Muude äritegevusega seotute nõuete ja ettemaksete muutus Äritegevusega seotud kohustuste muutus 11,12,13, Saadud intressid 8, Makstud intressid 14, Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Aktsiate soetamine Materiaalse põhivara soetamine Kinnisvarainvesteeringute soetamine Kinnisvarainvesteeringute müük Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus Raha ja raha ekvivalendina käsitletakse käesolevas aruandes sularaha, korrespondentkontot Eesti Pangas ja nõudmiseni hoiused ja üleöölaenud pankades. Lisa Sularaha Korrespondentkonto Eesti Pangas Nõudmiseni hoiused ja üleöölaenud pankades Kokku Juhatuse esimees: 13

14 3.4 Tallinna Äripanga Grupi konsolideeritud omakapitali liikumise aruanne Aktsiakapital Reservid Jaotamata kasum Kokku Lõppsaldo Aruandeaasta koondkasum Lõppsaldo Aktsiakapital Reservid Jaotamata kasum Kokku Lõppsaldo Väljastatud aktsiad Aruandeaasta koondkahjum Lõppsaldo Tingimuslikud varad ja kohustused Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused 1. Tühistamatud tehingud Garantiid ja muud sarnased tühistamatud tehingud s.h. finantsgarantiid Krediidiliinide ja arvelduskrediitide kasutamata osa Muud tühistamatud tehingud Tühistatavad tehingud Krediidiliinide ja arvelduskrediitide kasutamata osa Kasutamata faktooringud Juhatuse esimees: 14

15 Vahearuande lisad Lisa 1. Raamatupidamisarvestuse põhimõtted Koostamise põhimõtted aasta 9 kuu vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34. Lühendatud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas 31. detsembril 2015 aastal lõppetatud majandusaasta aruandes kasutatud arvestuspõhimõtetega. Alates 01. jaanuarist aastast on vahearuandes kogunenud intressid kajastatud koos nõuete ja kohustuste põhisummadega. Võrdlusandmed ei ole tagasiulatuvalt korrigeeritud arvestades mõju ebaolulisust aasta 9 kuu vahearuanne tuleks lugeda koos 31. detsembril aastal lõppenud majandusaasta aruandega. Lisa 2. Nõuded keskpangale Nõudmiseni hoius Kohustusliku reservi nõue Kokku Lisa 3. Nõuded krediidiasutustele Nõuded krediidiasutustele jagunevad järgnevalt: Nõudmiseni deposiidid: OECD maade pankades Eesti pankades SRÜ maade pankades Mitte OECD maade pankades Nõudmiseni deposiidid kokku Tähtajalised deposiidid: OECD maade pankades Eesti pankades Tähtajalised deposiidid kokku Kokku nõuded krediidasutustele Miinus: nõuete allahindlus Kokku nõuded krediidasutustele, neto Juhatuse esimees: 15

16 Lisa 4. Nõuded klientidele (tuhandetes eurodes ) Laenu liik Laenud ettevõtetele Investeerimislaenud Arvelduslaenud Liisingud Muud laenud Laenud eraisikutele Eluasemelaenud Muud laenud Kokku laenud klientidele Miinus: nõuete allahindlus Kokku laenud klientidele, neto Lisa 5. Tähtajaks tasumata ja ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ja laenud Tähtajaks tasumata nõuded ja laenud tuhandetes eurodes 2016 Maksmise Nõue \ tähtajast möödunud kuni 30 kalendripäeva 30 kuni 60 kalendripäeva üle 60 kalendripäeva kuni 30 kalendr i- päeva 30 kuni 60 kalendripäeva üle 60 kalendripäeva Kokku Kokku Laenud ja liising Kokku Maksmise Nõue \ tähtajast möödunud kuni 30 kalendripäeva kuni 60 kalendripäeva üle 60 kalendripäeva kuni 30 kalendr i- päeva 30 kuni 60 kalendripäeva üle 60 kalendripäeva Kokku Kokku Laenud ja liising Kokku Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete ja laenude allahindluste liikumine tuhandetes eurodes Tehtud uusi allahindlusi Allahindluste vähendamine Bilansist mahakantud Laenud ja liising Nõude krediidiasutustele Kokku Juhatuse esimees: 16

17 Tehtud uusi allahindlusi Allahindluste vähendamine Bilansist mahakantud Laenud ja liising Kokku Lisa 6. Nõuete jaotus geograafiliste piirkondade lõikes Piirkond Eesti USA Austria Saksamaa Leedu Venemaa Muud riigid Kokku nõuded bruto Miinus: Nõuete allahindlus Kokku nõuded, neto Nõuete all on kajastatud nõuded Eesti Pangale, klientidele (sh. liisingnõuded) ja krediidiasutustele. Lisa 7.Nõuete jaotus majandussektorite lõikes Tegevusharu Põllumajandus, jahindus ja metsandus Töötlev tööstus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus, motorsõidukite, mootorrataste ja isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont Finantsvahendus Keskpank Kinnisvaraalane tegevus Haldus- ja abitegevused Muud tegevusharud Eraisikud Kokku Miinus: Nõuete allahindlus Kokku nõuded, neto Nõuete all on kajastatud nõuded Eesti Pangale, klientidele (sh. liisingnõuded) ja krediidiasutustele. Juhatuse esimees: 17

18 Lisa 8. Muu vara Muu vara jaguneb järgnevalt: Finantsvarad, s.h rahad teel inressid muu debitoorne võlgnevus väärtpaberid Muud varad, s.h ülevõetud vara ettemakstud tulevaste perioodide kulud muud varad mündid maksude ettemaksed 18 4 Kokku Lisa 9. Põhivarad Materiaalne põhivara jaguneb järgnevalt: Parendused renditud põhivarale Ehitised Sõidukid Kontori tehnika Ettemaksed Kokku põhivarad Soetusmaksumus Algsaldo 31. detsember Soetamine Ümberklassifitseerimine põhivara ettemaksust Ümberklassifitseerimine Väljaminek seoses põhivara mahakandmisega Seisuga 30. september Akumuleeritud kulum Algsaldo 31. detsember Perioodi kulum Väljaminek seoses põhivara mahakandmisega Seisuga 30. september Jääkväärtus Algsaldo 31. detsember Seisuga 30. september Juhatuse esimees: 18

19 Lisa 10. Kinnisvarainvesteeringud Kinnisvarainvesteeringu saldo muutuste analüüs: Saldo aasta alguses Soetatud 2 2 Müüdud Kasum õiglase väärtuse ümberhindlusest - 11 Kahjum õiglase väärtuse ümberhindlusest Saldo perioodi lõpus Lisa 11. Võlgnevus krediidiasutustele Võlgnevus krediidiasutustele jaguneb järgnevalt: Nõudmiseni hoiused 9 60 Kokku 9 60 Lisa 12. Võlgnevus klientidele Võlgnevus klientidele jaguneb sektorite kaupa järgnevalt: Juridilised isikud Eraisikud Kokku Lisa 13. Muud võlad KredEX Maaelu Edendamise SA Kokku Juhatuse esimees: 19

20 Lisa 14. Muud kohustused ja viitvõlad Muud kohustused ja viitvõlad jagunevad järgnevalt: Finantskohustused, s.h maksed teel intressivõlad muud võlad Muud kohustused (viitvõlad) Kokku Lisa 15. Intressitulu Intressitulu jaguneb järgnevalt: Laenudelt Deposiitidelt Liisingtegevusest Muud Kokku Lisa 16. Intressikulu Intressikulu jaguneb järgnevalt: Negatiivne hoiuseintress Laenudelt Deposiitidelt Kokku Lisa 17. Teenustasutulu Ülekanded Sularahatehingud Väärtmetallitehingud - 4 Laenude haldamine ja garantiid Pangakaardid Väärtpaberite tehingu- ja haldamistasu Muud Kokku Juhatuse esimees: 20

21 Lisa 18. Teenustasukulu Ülekannete teostamine Inkassatsioon ja sularahateenused -5-7 Laenude haldamine ja garantiid -9-7 Kaarditeenused Andmetöötluse tasud Muud Kokku Lisa 19. Finantstehingutelt saadud puhastulu Valuutavahetustehingute puhastulu Dividenditulu 2 2 Mahakantud positsiooni valuutakursside mõju tühistamine Kokku Lisa 20. Muud tegevustulud Kinnisvaralt saadav muu tulu ja renditulu Trahvid ja viivised Kasum kulla ümberhindlusest Muud tegevustulud Kokku Lisa 21. Muud tegevuskulud Tagatisfondi osamaksed Finantsinspektsiooni järelvalvetasud Kinnisvara haldamisega seotud kulud Kahjum kulla ümberhindlusest Muud tegevuskulud Kokku Juhatuse esimees: 21

22 Lisa 22. Seotud osapooled Tallinna Äripanga konsolideeritud aruandes on loetud seotud osapoolteks: olulist mõju omavat aktsionäri; juhtkonda ja nõukogu liikmed; eelpool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid. Tehingud seotud osapooltega toimuvad turuväärtuses. Nõudeid seotud osapooltele ei ole seisuga ja ning mõlema perioodi jooksul alla hinnatud Laenunõuded seotud osapooltele perioodi algus Aruandeperioodil antud laenud seotud osapooltele Aruandeperioodil tagasi makstud laenud seotud osapooltele Laenunõuded seotud osapooltele perioodi lõpus Intressitulu seotud osapooltele antud laenudelt Väljastatud garantii Juhatuse esimees: 22

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidend

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidend TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi 09.veebruari 2000.a. määrusele nr.1 ja Eesti Panga

Rohkem

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2002.AASTA 6 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2002.AASTA 6 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2002.AASTA 6 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi 09.veebruari 2000.a. määrusele nr.1 ja Eesti Panga

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

TALLINNA ÄRIPANGA AS AASTA AVALIK KONTSERNI MAJANDUSAASTA ARUANNE

TALLINNA ÄRIPANGA AS AASTA AVALIK KONTSERNI MAJANDUSAASTA ARUANNE TALLINNA ÄRIPANGA AS 2003. AASTA AVALIK KONTSERNI MAJANDUSAASTA ARUANNE SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest

1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest 1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest emaettevõtte omanike osa 7,1 mln eurot (4,7 mln eurot)

Rohkem

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest 1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest emaettevõtte omanike osa 7,1 mln eurot (4,7 mln eurot)

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Pank_Aastaaruanne2016.doc

Microsoft Word - SEB_Pank_Aastaaruanne2016.doc AS SEB Pank Aastaaruanne 2016 Sisukord Lk Lk Juhatuse deklaratsioon 2 2. Riskipoliitika ja -juhtimine 43 I. Sissejuhatus - üldinformatsioon 3 2.1. Riskipoliitika ja -struktuur 43 1. Krediidiasutuse üldandmed

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 2/112 Konsolideeritud aastaaruanne 01.01.2018 31.12.2018 Ärinimi AS LHV Pank Äriregistri number 10539549 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn Telefon

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/10 17.12.2018 Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud

Rohkem

SEB_Pank_Aastaaruanne2018-3_110319

SEB_Pank_Aastaaruanne2018-3_110319 AS SEB Pank Aastaaruanne 2018 Sisukord Sissejuhatus - üldinformatsioon 2 Tegevusaruanne 3 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 18 Konsolideeritud kasumiaruanne 18 Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

SEB_Pank_Aastaaruanne2015 templid+allkirjad.pdf

SEB_Pank_Aastaaruanne2015 templid+allkirjad.pdf 2015 Sisukord Lk Lk Juhatuse deklaratsioon 2 2. Riskipoliitika ja -juhtimine 47 I. Sissejuhatus - üldinformatsioon 3 2.1. Riskipoliitika ja -struktuur 47 1. Krediidiasutuse üldandmed 3 2.2. Krediidirisk

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem