6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine"

Väljavõte

1 Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise kord põhiseaduse, maamaksuseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ning sotsiaalhoolekande seadusega kooskõlla viimiseks Analüüsisin Eesti Vabariigi põhiseaduse 1 (edaspidi PS) 139 lg 1 ja õiguskantsleri seaduse 2 1 lg 1 ja 15 alusel põhiseaduslikkuse järelevalve korras Kuusalu Vallavolikogu määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise kord (edaspidi Kompenseerimise kord) vastavust põhiseadusega, maamaksuseadusega, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega ning sotsiaalhoolekande seadusega. Leian, et osundatud määrus ei ole kooskõlas PS -dega 3, 154 lg 1, 157 lg 2, maamaksuseaduse -ga 11, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p-ga 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse -ga 23. Tuginedes PS 142 lg-le 1 ja ÕKS -le 17 teen Kuusalu Vallavolikogule ettepaneku viia volikogu määrus nr 20 Maamaksu kompenseerimise kord põhiseaduse, maamaksuseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ning sotsiaalhoolekande seadusega kooskõlla kahekümne päeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. I Asjaolud ja menetluse käik andis Kuusalu Vallavolikogu määruse nr 19 Maamaksumäära kehtestamine aastaks (edaspidi Maksumäärus). Maksumääruse punktis 1 kehtestatakse Kuusalu valla territooriumil maamaksumäär aastaks 2,5%, maatulundusmaa haritaval maal ja looduslikul rohumaal on maksumääraks 1% (p 1.1) a andis Kuusalu Vallavolikogu määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise kord, mille eesmärgiks on kompenseerida Kuusalu valla elanikele maamaksu tõusust tingitud toimetuleku vähenemine ( 1 lg 1). 1 PS (RT 1992, 26, 349; 2003, 64, 429). 2 ÕKS (RT I 1999, 29, 406; 2005, 39, 308).

2 a esitas avaldaja õiguskantslerile avalduse, milles palus kontrollida Kompenseerimise korra põhiseadusele vastavust a esitasin Kuusalu Vallavolikogule teabe nõudmise nr 6-8/1922, milles soovisin volikogu a määruse nr 19 Maamaksumäära kehtestamine a seletuskirja koos volikogu istungite protokollidega, kust nähtub vastava eelnõu menetluse käik. Samuti soovisin volikogu a määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise kord eelnõu volikogus arutamise protokolle, kust nähtub vastava eelnõu menetluse käik a saabus õiguskantsleri teabe nõudmisele Kuusalu Vallavolikogu vastus nr 1-6/81-1. Volikogu edastas a määruse nr 19 Maamaksumäära kehtestamine aastaks, a määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise kord koos seletuskirjaga, Kuusalu Vallavolikogu protokolli nr 10, protokolli nr 11 koos lisadega ja protokolli nr 12 koopiad a esitasin Kuusalu Vallavolikogule teabe nõudmise nr 6-8/1922, milles esitasin enda esialgsed seisukohad a määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise kord vastuolust põhiseaduse, maamaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seadusega. Ühtlasi soovisin volikogu kirjalikke seisukohti vastava määruse õigusliku põhjenduse, isikute ebavõrdse kohtlemise jms osas a saabus õiguskantslerile Kuusalu Vallavolikogu vastus nr 1-6/ Vastuses jäädakse seisukoha juurde, et õiguskantsleri poolt vaidlustatud Kuusalu Vallavolikogu Kompenseerimise kord on põhiseaduse ja seadustega kooskõlas. II Vaidlustatud määrus andis Kuusalu Vallavolikogu määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise kord, mille 1 kohaselt on osundatud korra eesmärgiks kompenseerida Kuusalu valla elanikele maamaksu tõusust tingitud toimetuleku vähenemine (lg 1). Kuusalu valla elanik ülalmainitud korra tähenduses on isik, kes on kantud rahvastikuregistrisse Kuusalu valla aadressiga maksustamisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga (lg 2). Maamaksu kompensatsiooni (edaspidi kompensatsioon) saab taotleda ainult Kuusalu valla elanik (edaspidi taotleja) tema omanduses oleva Kuusalu vallas asuva maa eest (lg 3). Taotlejale kompenseeritakse maamaks 100% ulatuses, mis ületab aastal kehtinud maamaksu ( 2 lg 1). Kuusalu valla pensionärile ja sotsiaaltoetuse andmise korra järgi vähekindlustatud maaomanikule (Kuusalu Vallavolikogu määrus nr 33 Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas ) kompenseeritakse maamaksu lisaks käesoleva paragrahvi lõikele 1 kuni 300 krooni ulatuses, kui taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- ja üüritulu ( 2 lg 2). Määruse -des 3-6 sätestatakse kompensatsiooni taotlemine, taotluse läbivaatamine, kompensatsiooni maksmine ning lõppsätted. III Õiguskantsleri seisukoht 9. Esmalt analüüsin Kompenseerimise korra ja Maksumääruse tekkelugu ning Kompenseerimise korra andmise eemärki. Maksumääruse kehtestamisest ülevaate andmine võimaldab hinnata

3 3 Kompenseerimise korda. Järgnevalt analüüsin maamaksusoodustuste kehtestamise õiguslikke aluseid tulenevalt maamaksuseadusest, et hinnata volikogu poolt täiendava maksusoodustuse kehtestamist ja otsustada selle õiguspärasuse üle. A. Kompenseerimise korra ning Maksumääruse tekkelugu 10. Maamaksumäärade tõstmise algatus pärineb juba aastast a Ida-Harju nädalalehes Sõnumitooja märgitakse 3, et Kuusalu valla eelarve- ja majanduskomisjon arutas vallavalitsuse ettepanekut tõsta vallas maamaksu mitmekordselt (maksimummäär 2,5% maa maksustamise hinnast) ning kompenseerida suurt maksukoormust valla elanike registris olevatele inimestele sotsiaaltoetuste näol. Näiteks oleks Salmistul mere ääres tõusnud maamaks ligi 5,25 korda. Eelarve- ja majanduskomisjoni esialgne seisukoht on vallavanema sõnul, et tõsta võiks aasta maamaksu. Vallavanem rääkis veel, et vallavalitsus on arutanud ka teisi võimalusi, kuidas vastukaaluks Tallinna algatusele teha nii, et inimestel oleks kasulik olla Kuusalu valla elanike registris. Näiteks võiks vallaelanikele kehtestada vee- ja kanalisatsioonitrassidega liitumiseks madalama tasu. Ka on arutatud vallaelanikele soodustuste tegemist info-tehnoloogia valdkonnas a Sõnumitoojas märgitakse 4, et Maamaksu teema taas ülesvõtmine on vallavanema sõnul tingitud eelkõige Tallinna linna ettevõtmistest, mis eelistavad linnakodanikke ning panevad löögi alla naabervaldadest pealinnas käivad inimesed. Kindel on see, et vallaelanikud ei kannata, lubab ta a Sõnumitoojas märgitakse 5, et Vallavanem selgitas istungil, miks hakkas vallavalitsus kavandama maamaksu tõstmist ning valla registris olevatele maaomanikele kompenseerimissüsteemi väljatöötamist: see olnuks vastukaaluks Tallinna linna tegemistele (ühistranspordi ja parkimistasude soodustused linna elanike registris olevatele inimestele). Ka andnuks see maaomanikele ajendi kirjutada end Kuusalu valla elanike registrisse toimunud Kuusalu Vallavolikogu istungil märgib vallavanem (protokollis 2. päevakorrapunkt), et maksumäär on kõigile võrdne. Vahe tuleb korrast, mis kehtestatakse sotsiaaltoetuste seaduse alusel, kus on õigus taotleda füüsilistel isikutel toimunud volikogu istungil selgitab vallavanem kirjalikult (protokollis 6. päevakorrapunkt), et maksumäära tõstmise üks eesmärke ongi maakasutuse aktiveerimine. Maamaksu tõstmise teemat arutati aktiivselt volikogu tasandil juba ka eelmisel aastal. Ka siis oli tegemist sarnase lähenemisega, kus valla elanikele maamaksu tõus kompenseeritakse, kuid lisa tingimusena oli välja toodud, et maa peab olema ka heakorrastatud. Siis tekkisid arutelud, kas seda on võimalik kontrollida ja mis on ikkagi heakorrastatud? Tänaseks oleme kavandanud esimese sammuna, et kõigil valla elanikel on võimalik saada maamaksu kompensatsiooni ning kui süsteem on käivitunud võime järgmistel aastatel võtta juurde ka maa heakorrastatuse küsimuse toimunud volikogu istungil märgib volikogu liige Kalev Kornet muuhulgas, et Kui esialgselt oli maamaksu määra tõstmise eesmärgiks saada valda elanikke juurde, siis tänaseks 3 Kuusalu valla maamaksu mitmekordne tõstmine jääb ära a Sõnumitooja nr 43. Veebis: 4 Ka Kuusalu vallas võib maamaks suureneda a Sõnumitooja nr 3. Veebis: 5 Kuusalu vallas jääb maamaks samaks a Sõnumitooja nr 5. Veebis:

4 4 on ilmselt meile paljudele selge, et selle pärast veel inimesed meie valda sisse kirjutama ei hakka ja ka Loksa valla näide kinnitab elavalt seda väidet. Praegune väide on, et meie valla elanikele maamaks ei tõuse. Tegelikult tõuseb maamaks firmadel ja korteriühistutel. Kõige rohkem kannatavad selle pärast just põllumajandusega tegelevad firmad, kellede tegevust me peaks igati toetama. Kui me maksame toetust kõigile meie valla elanikele, ei saa seda lugeda enam toetuseks ja sellest võib tulla ka kohtuvaidlusi. 16. Maksumäärade tõstmine viidi Kuusalu Vallavolikogu poolt siiski läbi ning oma valla elanike maksukoormuse tõusu olematuks muutmiseks andis Kuusalu Vallavolikogu nn Kompenseerimise korra. Kompenseerimise korra 1 lg 1 kohaselt on määruses kehtestatud korra eesmärk kompenseerida Kuusalu valla elanikele maamaksu tõusust tingitud toimetuleku vähenemine. Kuusalu valla elanikuks on aga isik, kes on kantud rahvastikuregistrisse Kuusalu valla aadressiga ( 1 lg 2). Kompensatsiooni saab taotleda iga ja ainult Kuusalu valla elanik tema omandis oleva Kuusalu vallas asuva maa eest ( 1 lg 3). Seejuures kompenseeritakse maamaks 100% ulatuses, mis ületab aastal kehtinud maamaksu ( 2 lg 1). B. Kompenseerimise korra eesmärgid 17. Vallavolikogu kirjas õiguskantslerile tuuakse määruse andmise peamiste eesmärkidena välja järgmised: 1) maakasutuse aktiveerimine maksumäära diferentseerimise abil (sh kompenseerida vajadusel maamaksukoormuse kasv nö kohalikele); 2) maa kui lisahüve efektiivsemale kasutamisele suunamine sel teel, et elanikuks registreerides tekib isikul õigus maksusoodustuse saamiseks. Vastuskirjas defineerib Kuusalu Vallavolikogu Kompenseerimise korra alusel makstavat toetust maksusoodustusena: Sarnaselt teiste ainult kohalikele elanikele võimaldatavate soodustuste ja toetustega (lapse sünnitoetus, paljulapselise pere toetus, koolitoidu hüvitamine jms) on ka maamaksusoodustus, mis ületab a maamaksu, ettenähtud Kuusalu valla elanike toimetuleku soodustamiseks (vt lk 3). Kuusalu vald näeb ette oma valla elanikele maksusoodustused, pidades silmas, et nende alaliseks elukohaks on Kuusalu vald ning kohalik maakasutus on möödapääsmatu. Seega on tõepoolest kehtestatud maamaksusoodustus teatud isikute ringile, eesmärgiga soodustada kohalike elanike toimetulekut (SHS 3 lg 1 p 4). 18. Maksumääruse ning Kompenseerimise korra kujunemislugu (eesmärgid: oma valla elanikele jätta maksukoormus sama kõrgeks kui aastal, mõjutada Kuusalu valla maaomanikke end registreerima rahvastikuregistris Kuusalu vallas, tagades sel teel suurema eelarvetulu kohalikule omavalitsusüksusele ka tulumaksu laekumise arvelt), samuti asjaolu, et kogu maamaksumäära tõus võrreldes aastal kehtinud maamaksumääraga kompenseeritakse rahvastikuregistrisse kantud Kuusalu valla elanikele, võimaldab asuda seisukohale, et faktiliselt on tegemist Kuusalu Vallavolikogu poolse maksusoodustuse kehtestamisega isikutele, kes on kantud rahvastikuregistrisse Kuusalu valla aadressiga 15. aprilli 2005 seisuga (Kompenseerimise korra 6 lg 3). Ka Kuusalu Vallavolikogu vastuskirjas õiguskantslerile on asutud samale seisukohale, et määruse andmise eesmärk oli maksusoodustuse kehtestamine.

5 5 19. Järgnevalt analüüsin, kas Kuusalu Vallavolikogul oli õigus maamaksusoodustuse kehtestamiseks tulenevalt maamaksuseadusest. IV. Maamaksusoodustuse kehtestamine A. Volitusnormist 20. Kuusalu Vallavolikogu on Kompenseerimise korra andmisel lähtunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 6 (edaspidi KOKS) 22 lõike 1 punktist 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse 7 (edaspidi SHS) 23 lõikest 1. KOKS 22 lg 1 kohaselt kuulub volikogu ainupädevusse järgmiste küsimuste otsustamine: sh toetuste andmise ja valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra kehtestamine (p 5). Osundan, et KOKS puhul on tegemist kohaliku omavalitsuse ülesandeid, vastutust ja korraldust ning omavalitsusüksuste suhteid omavahel ja riigiorganitega reguleeriva üldseadusega. Maamaks kui riiklik maks on sätestatud maamaksuseaduse kui eriseadusega ning maamaksusoodustuse kehtestamisel saab volikogu määrust anda üksnes erialuse ehk maamaksuseadusest tuleneva volitusnormi alusel. Seetõttu ei ole maamaksu kompenseerimise korda sätestava määruse andmisel Kuusalu Vallavolikogu poolt viide selle andmise õigusliku alusena KOKS 22 lg 1 p-le 5 asjakohane. Sotsiaalhoolekande seaduse 23 lg 1 kohaselt (kuni kehtivas redaktsioonis 8 ) võib valla- või linnavalitsus määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi järgmiselt: 1) kohaliku omavalitsuse eelarvest kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras; 2) riigieelarvest Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras; 3) muudest allikatest raha eraldaja poolt esitatud tingimustel. Antud normi alusel on kohalikul omavalitsusel õigus seega maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi. Kui toetus kvalifitseerub olemuslikult maksusoodustuseks aga mitte sotsiaaltoetuseks, siis on nii KOKS 22 lg 1 p-s 5 kui ka SHS 23 lg-s 1 sisalduvat volitusnormi rakendatud vääralt ning korrektse volitusnormi olemasoluta on tegemist määruse andmisel seaduslikkuse nõude rikkumisega. Sellisel juhul ei ole ka täiendav sotsiaalhoolekande seaduse analüüs vajalik, kuna hinnangu saab anda juba maamaksuseaduse, maksukorralduse seaduse ning põhiseaduse pinnalt. B. Maamaksusoodustuste kehtestamise õiguslikud alused 21. Maamaksuseaduse 9 (edaspidi MMS) 1 lg 1 kohaselt on maamaks maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maamaks arvutatakse kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal (MMS 1 lg 3). 22. MMS 5 lg 1 kohaselt on maamaksumäär 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva seaduse paragrahvi lõikes sätestatud juhul. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Muudetud maksumäära rakendatakse maksustamisaasta algusest. 6 RT I 1993, 37, 558; RT I 1999, 82, 755; ; 2005, 31, RT I 1995, 21, 323; 2005, 57, Alates kehtiv 23 lg 1 redaktsioon: Valla- või linnavalitsus võib määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras. 9 RT I 1993, 24, 428; 2005, 57, 451.

6 6 MMS 11 lg 1 kohaselt on põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr 0,1 kuni 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. MMS 5 lg 2 kohaselt võib kohaliku omavalitsusüksuse volikogu maamaksumäära kehtestada diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes käesoleva paragrahvi 1. lõikes või käesoleva seaduse paragrahvi lõikes nimetatud vahemikus. Eeltoodust tuleneb, et kohalikul omavalitsusel on õigus MMS -des 5 lg 1 ja 11 lg 1 sätestatud maksumäärasid diferentseerida üksnes hinnatsoonide põhjal. 23. Maamaksuseadus annab kohalikule omavalitsusele ka teatud soodustuste kehtestamise võimaluse, vastavad soodustused on ammendavalt sätestatud MMS -s 11. MMS 11 lg 2 kohaselt võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,1 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses. Maksuvabastust võib anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Lisaks eeltoodule sätestatakse MMS 11 lõikes 2 1 veel üks maksusoodustus. Viidatud sätte kohaselt võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas, kui isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Rohkem võimalusi maksusoodustuste sätestamiseks kohalikule omavalitsusele maamaksuseadus ei näe ette. Osundan, et MMS -st 11 tulenevalt tuleb Kuusalu Vallavolikogul Kompenseerimise korra 2 lg-s 2 toodud maamaksusoodustus Kuusalu valla pensionärile ümber otsustada MMS -i 11 alusel antavas maamaksusoodustuse andmise ulatust ja korda sätestavas määruses. 24. Kuusalu Vallavolikogu vastuskirjas õiguskantslerile märgitakse järgmist: Leiame, et Õiguskantsleri poolt viidatud maamaksuseaduse 11 peab silmas maksuvabastusi, mis on seadusandja poolt ammendavalt sätestatud, kuid mis ei takista kohaliku omavalitsuse poolsete soodustuste kehtestamist teistel alustel. Seetõttu on õiguslikult põhjendatud maksusoodustuse võimalusi andva regulatsiooni kehtestamine isikutele, kes on end Kuusalu valla elanikeks registreerinud. Pean vajalikuks vastata Kuusalu Vallavolikogu argumentidele järgmiselt. 25. Kohaliku omavalitsusüksuse pädevus maksude kehtestamise alal on sätestatud PS 157 lg-s 2. Viidatud sätte kohaselt on kohalikul omavalitsusel seaduse alusel õigus kehtestada ja koguda makse ning panna peale koormisi. Seaduseks, mis sätestab kohalikule omavalitsusele õiguslikud alused maksude kehtestamiseks, on kohalike maksude seadus 10. Erinevalt kohalikest maksudest, mille puhul on kohaliku omavalitsuse volikogule kohalike maksude seaduses pea iga maksu osas antud õigus soodustuste 10 RT I 1994, 68, 1169; 2005, 57, 451.

7 7 kehtestamiseks, on maamaksu kui riikliku maksu puhul võimalike maksusoodustuste valik seadusandja poolt lõplikult määratletud. Kuna maamaks on riiklik maks, siis kohalike maksude seaduses maamaksuga seonduvat ka ei reguleerita. Seega ei saa ei PS -st 157 ega ka kohalike maksude seadusest tuleneda Kuusalu Vallavolikogule alust kehtestada maamaksuga maksustamisel täiendavaid maksusoodustusi. 26. PS 3 lg 1 kohaselt teostatakse riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. PS 154 lg 1 kohaselt otsustavad kõiki kohaliku elu küsimusi kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Riigikohus märgib, et Põhiseaduse 154 lg 1 lauseosa kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt seab kohalikule omavalitsusele siiski teatud piirid kohaliku elu küsimuste otsustamisel ja korraldamisel, sealhulgas määrusandluse osas. Mõiste seaduste alusel sisuks on seaduslikkuse nõue. Sellest nõudest tulenevalt peab kohalik omavalitsus küsimused lahendama vastavuses seadustega. Kui kohaliku omavalitsuse üldakt, millega otsustatakse omavalitsuse pädevusse kuuluvaid kohaliku elu küsimusi, on vastuolus seadusega, siis on selline üldakt seadusevastane sellele vaatamata, et lahendatakse kohaliku elu, mitte riigielu küsimusi (vt mutatis mutandis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi 22.detsembri a otsus II osa RT I, 1998, 113/114, 1887). Selline tõlgendus on kooskõlas Euroopa kohaliku omavalitsuse harta artikliga 4 lg 2, mis sätestab kohaliku omavalitsuse vabaduse seadusega lubatud piires rakendada oma initsiatiivi igas valdkonnas, mis ei jää väljapoole nende pädevust ega ole määratud täitmiseks mõnele teisele võimuorganile. 11 Nimetatud seaduslikkuse nõue eeldab, et maamaksu maksusoodustuste kehtestamiseks oleks kohalikele omavalitsustele antud otsustuspädevus. 27. Riigikohus märgib, et Maksu sätestamine tähendab Maksukorralduse seaduse -s 7 loetletud küsimuste lahendamist, s. o maksu nimetuse, maksuobjekti, maksumäära, maksumaksja, maksu laekumise koha, maksu tasumise tähtpäeva või tähtaja, maksu tasumise korra, võimalike maksusoodustuste ja maksuseaduse rakendamise korra sätestamist. Maksukorralduse seaduse -dest 3 ja 6 lg 1 tuleneb, et maksu kehtestamine tähendab riigi või kohaliku omavalitsuse ja maksumaksja vahelise maksuõigussuhte tekkimist. Põhiseaduse 113 terminit maksu sätestamine tuleb mõista nii maksu sätestamise kui ka maksu kehtestamisena. Põhiseaduse selle sätte niisuguse tõlgendamisega on kooskõlas ka Maksukorralduse seaduse 3 - maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest Vastavalt maksukorralduse seaduse 13 (edaspidi MKS) 3 lg-le 1 koosneb Eesti maksusüsteem maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest. Samas 3 lg 2 p 3 kohaselt on maamaks riiklik maks. MKS 4 lg 1 kohaselt on maksuseadus seadus, millega 11 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi a otsus nr (RT III 2000, 5, 45). 12 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi a otsus nr (RT I 1998, 31/32, 432). 13 RT I 2002, 26, 150; 2005, 57, 451.

8 8 sätestatakse maks. MKS 4 lg 3 p 8 kohaselt sätestatakse maksuseaduses võimalikud maksusoodustused. Vastavad võimalikud maksusoodustused on ammendavalt sätestatud maamaksuseaduse 11 lg-s 2 ja Eeltoodut kokku võttes olen seisukohal, et maamaksu kui riikliku maksu sätestamise, sealhulgas maamaksusoodustuste sätestamise ainuõigus on Riigikogul ning võimalikud maksusoodustused sätestatakse maamaksuseadusega, mitte kohaliku omavalitsuse volikogu poolt antava määrusega. Omavalitsusel on õigus üksnes etteantud piires soodustusi rakendada. Seega on Kuusalu Vallavolikogu seadusliku aluseta kehtestanud riiklikule maksule täiendava maksusoodustuse isikutele, kes on end rahvastikuregistris Kuusalu valla elanikena registreerinud, võrreldes Kuusalu valla teiste maaomanikega. V Kokkuvõte 30. Esitatust tulenevalt leian, et Kuusalu Vallavolikogu määrus nr 20 Maamaksu kompenseerimise kord on vastuolus PS -dega 3, 154 lg 1, 157 lg 2, maamaksuseaduse -ga 11, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p-ga 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse -ga 23. Nimetatud korraga on Kuusalu Vallavolikogu seadusliku aluseta kehtestanud täiendava maamaksusoodustuse, mida maamaksuseadus ette ei näe. Allar Jõks

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestata

SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestata SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 5 lõike

Rohkem

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei Teie nr Meie 21.06.2013 nr 6-1/130800/1302841 Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politseiteenistust puudutavate küsimuste osas. Esmalt küsite,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex Hr Tarmo Vaik vallavanem Kiili Vallavalitsus info@kiilivald.ee Teie 30.09.2009 nr 3.3-4/1953-1 Õiguskantsler 7.12.2009 nr 7-8/091506/0907196 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Lugupeetud

Rohkem

Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium Teie nr 2-3/41-3 Meie nr 6-2/141070/ Märgukiri

Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium Teie nr 2-3/41-3 Meie nr 6-2/141070/ Märgukiri Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium info@siseministeerium.ee Teie 15.10.2014 nr 2-3/41-3 Meie 05.03.2015 nr 6-2/141070/1501002 Märgukiri Isikut tõendavate dokumentide andmekogu põhimääruse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

K O R R A L D U S

K O R R A L D U S SEITSMENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 20. juuni 2014 nr Eelnõu Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse 8 p 2, 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Jvtasu_2017_en0612

Jvtasu_2017_en0612 Rahandusministeerium Meie: 07.12.2016 nr 1.4-3/2257 Ministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine Austatud minister Maaeluministeerium esitab Teile kooskõlastamiseks maaeluministri määruse Toidu-

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2017/952, millega muudetakse direktiivi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas 24.09.2014 järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (edaspidi ka keskus), et saada ülevaadet 2013.

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 07.07.2013 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 23.04.2018 Avaldamismärge: RT IV, 04.07.2013, 29

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Halduse kontoll

Halduse kontoll RIIGI- JA KOHALIKU OMAVALITSUSE AMETNIKE PÄDEVUSKOOLITUSPROGRAMM AARE REENUMÄGI HALDUSÕIGUS HALDUSE KONTROLL EESTI VABARIIGI RIIGIKANTSELEI EESTI HALDUSJUHTIMISE INSTITUUT Tallinn 1998 Käesolev väljaanne

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x Tamur Tsäkko peadirektor Maanteeamet info@mnt.ee Teie 1.02.2011 nr 1-19/11-00004 Õiguskantsler 3.03.2011 nr 7-4/110021/1101118 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks avaldajale teises Euroopa Liidu liikmesriigis

Rohkem

Microsoft Word - HÃŁNTE_

Microsoft Word - HÃŁNTE_ Normitehnika käsiraamat Sissejuhatus Kui Riigikogu kodu- ja töökorra seadus sätestab seaduseelnõu menetlemise korra, siis käesolev Normitehnika käsiraamat sisaldab selgitusi ja näiteid Riigikogu juhatuse

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Justiitsministeerium_ _Soovitus

Justiitsministeerium_ _Soovitus Hr Rein Lang minister Justiitsministeerium info@just.ee Teie 27.01.2011 nr 10.1-6/614 Õiguskantsler 03.02.2011 nr 7-4/110147/1100510 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Austatud minister

Rohkem

Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspi

Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspi Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 31.01.2014 etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspidi ka Ravikeskus) osutab õendusabiteenust ja hooldusteenust.

Rohkem

MISSO VALLAVOLIKOGU ISTUNGI P R O T O K O L L

MISSO VALLAVOLIKOGU ISTUNGI P R O T O K O L L Haanja-Misso-Rõuge-Varstu-Mõniste Haldusreformi juhtivkomisjoni IX töökoosolek Misso 2. märts 2017. a Algus kell 9.00, lõpp kell 12.00 Osa võtsid: Misso Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Mõniste vallavanem

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korral

Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korral Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 1 ja lg 2 alusel. 1.Üldsätted (1)

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus Hr Ilor Teeväli juhataja Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ivv@ivv.ee Teie 6.02.2012 nr [Seosviit] Õiguskantsler 12.03.2012 nr 7-4/111625/1201169 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava tagamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Liikmesriigi kohustuste rikkumine Vastuvõetamatuse väide

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem