Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2004, 36, 131 Eesti, Islandi, Leedu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2004, 36, 131 Eesti, Islandi, Leedu"

Väljavõte

1 Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2004, 36, 131 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaade Investeerimispanka käsitlev leping Vastu võetud Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitleva lepingu ning Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga makselepingu ratifitseerimise seadus Teadaanne välislepingu jõustumise kohta Mitteametlik tõlge Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani valitsus, edaspidi liikmesriigid, soovides tugevdada ja edendada omavahelist koostööd Põhjamaade Investeerimispanga kaudu, mille asutasid aastal viis Põhjamaa riiki ühise rahvusvahelise rahandusasutusena, mille õiguslik seisund ei erine teistes liikmesriikides ja väljaspool liikmesriike sarnaselt tegutsevate juriidiliste isikute omast, on kokku leppinud järgmises. Artikkel 1 Põhjamaade Investeerimispanga, edaspidi pank, eesmärk on rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemine, lähtudes headest pangandustavadest ja sotsiaal-majanduslikest kaalutlustest, ning investeerida projektidesse, mis pakuvad huvi liikmesriikidele ja teistele rahastatavatele riikidele. Pangal on õigus- ja teovõimelise rahvusvahelise juriidilise isiku staatus. Pangal on õigus sõlmida lepinguid, omandada ja võõrandada kinnis- ja vallasvara ning osaleda õigustoimingutes kohtutes ja teistes ametiasutustes. Artikkel 2 Pank lähtub oma tegevuses lepingule lisatud põhikirjast. Põhikirja võib muuta juhatajate nõukogu otsusega direktorite nõukogu ettepaneku või esildise alusel, välja arvatud sätteid, mis käsitlevad direktorite nõukogu koosseisu või volitusi. Põhjamaade Nõukogule ning Eesti, Läti ja Leedu parlamendile antakse võimalus esitada oma arvamus selliste muudatusettepanekute kohta, mis on panga eesmärgi, tegevuse ja juhtimise seisukohast põhimõttelise tähtsusega. Artikkel 3 Liikmesriigid märgivad panga sanktsioneeritud põhikapitali. Sanktsioneeritud põhikapitali suurendamise või vähendamise otsuse teeb juhatajate nõukogu direktorite nõukogu ettepaneku alusel. Sanktsioneeritud põhikapitali suurus, selle suurendamise ja vähendamise võimalused ning selle jagunemine liikmesriikide vahel on reguleeritud panga põhikirjas. Artikkel 4 Panga peakontor asub Helsingis. Artikkel 5 Kohtuasjade algatamine panga vastu on võimalik üksnes pädevas kohtus, mis asub riigis, kus pangal on kontor, kus pank on määranud menetlusega tegeleva esindaja või kus pank on muul moel kohtu pädevust aktsepteerinud. Eeltoodule vaatamata võivad liikmesriik või liikmesriigi nimel tegutsevad või panga vastu nõudeid esitavad isikud algatada panga vastu kohtuasju üksnes siis, kui pank on andnud selleks nõusoleku. Kohtu- või haldusasutuse otsuse või määruse rakendamine pangale kuuluva kinnisvara ja muu vara suhtes, sõltumata nende asukohast ja valdajast, ei ole lubatud enne, kui nimetatud otsus või määrus on lõplik. Artikkel 6 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaad... Leht 1 / 13

2 Pangale kuuluva kinnisvara ja muu vara suhtes, sõltumata nende asukohast ja valdajast, ei ole lubatud läbi viia täitemenetlust ega muud õigustoimingut, mis hõlmab läbiotsimist, rekvireerimist, konfiskeerimist ja sundvõõrandamist. Panga, pangale kuuluva kinnisvara ja muu vara suhtes ei ole lubatud rakendada sellist sunnimeedet nagu võetus. Artikkel 7 Panga ruumid ja arhiivid ning kõik pangale kuuluvad või pangas hoiul olevad dokumendid on puutumatud. Artikkel 8 Liikmesriik kohtleb panga ametlikke teateid samamoodi nagu teiste liikmesriikide ametlikke teateid. Artikkel 9 Pank, selle sissetulekud, varad ja kinnisvara on vabastatud kõigist maksudest; asjakohased selgitused on antud käesolevas artiklis. Pank on kinnisvara ja väärtpabereid ostes või võõrandades vabastatud kõigist maksudest juhul, kui need tehingud on seotud panga põhikirjajärgse tegevusega. Panga poolt võetavad ja antavad laenusummad ning panga sanktsioneeritud põhikapitali suurendamine on vabastatud kõigist maksudest ja muudest sarnastest koormistest. Panga põhikirjajärgseks tegevuseks vajalike olulise väärtusega kaupade või teenuste ostmisel või kasutamisel panga poolt ja arvelt või panga tegevusega vahetult seotud erifondide arvelt ning nende haldamisel panga poolt ja juhul, kui niisuguste asjade või teenuste hind sisaldab maksusid või lõivusid, rakendab niisuguste maksude või lõivude kohaldajaks olnud liikmesriik, juhul kui need on määratletavad, asjakohaseid meetmeid, et vabastada pank niisugustest maksudest või lõivudest või maksta need pangale tagasi. Artiklit ei kohaldata maksudele ja lõivudele riigi- ja kommunaalteenuste eest. Artikkel 10 Direktorite nõukogu liikmetele, nende asetäitjatele, pangaametnikele ja töötajatele ning panga määratud ekspertidele tagatakse nende rahvusest sõltumata puutumatus kohtumenetluse suhtes, mis on seotud nende tegevusega panga esindajana. Sellele vaatamata on pangal õigus neilt artikli 14 kohaselt puutumatus ära võtta. Puutumatus ei laiene artiklis nimetatud puutumatutele isikutele juhul, kui tegemist on liiklusõnnetuses tekitatud kahjust tuleneva tsiviilvastutusega. Artikkel 11 Direktorite nõukogu liikmetele, nende asetäitjatele, pangaametnikele ja töötajatele ning panga määratud ekspertidele tagatakse ametlike ülesannete täitmisel panga taotlusel: i) vabastus immigratsioonipiirangutest. Nimetatud vabastus laieneb ka nende abikaasadele ja ülalpeetavatele sugulastele; ii) vajadusel reisitingimused, mis on vastavuses rahvusvahelise tavaga ja mida kohaldatakse pangaga sarnaste asutuste suhtes. Artikkel 12 Pangal on lubatud vastu võtta ja valitseda raha ning hallata kontosid kõigis valuutades. Pank võib vabalt teha rahaülekandeid liikmesriiki, liikmesriigist ja liikmesriigis ning vahetada enda valduses olevat valuutat teiste valuutade vastu. Artikkel 13 Pank on vabastatud maksepiirangutest ja krediidipoliitika meetmetest, mis piiravad või takistavad panga kohustuste täitmist või laenutehinguid. Artikkel 14 Lepingust tulenevad eesõigused ja puutumatus on pangal üksnes oma ülesannete täitmiseks ja mitte teiste hüvangut silmas pidades. Direktorite nõukogu võib enda määratud tingimustel ja mahus loobuda lepingujärgsetest eesõigustest ja puutumatusest juhul, kui niisugune otsus on direktorite nõukogu arvates panga huvides vajalik. Artikkel 15 Panga nõukogu võib teha otsuse pank likvideerida panga põhikirja kohaselt. Leht 2 / 13 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaad...

3 Artikkel 16 Panga ja mõne liikmesriigi või panga liikmesriikide endi vahel tekkinud vaidlused lepingu ja põhikirja tõlgendamise ja rakendamise üle esitatakse arvamuse saamiseks direktorite nõukogule. Küsimuse arutamiseks kokku kutsutud direktorite nõukogu kohtumisel võib osaleda lahendusest sõltuva liikmesriigi eriesindaja. Seejärel esitatakse küsimus koos direktorite nõukogu seisukohaga lõpliku otsuse tegemiseks juhatajate nõukogule. Artikkel 17 Leping tuleb ratifitseerida. Leping ja artiklis 2 nimetatud põhikiri jõustuvad kolmekümnendal päeval pärast kõigi liikmesriikide ratifitseerimiskirjade hoiuleandmist Norra Välisministeeriumisse, kuid mitte varem kui 1. jaanuaril Norra Välisministeerium teatab liikmesriikidele ratifitseerimiskirjade hoiuleandmisest ja lepingu jõustumise aja. Leping antakse hoiule Norra Välisministeeriumisse ning Norra Välisministeerium edastab selle tõestatud koopiad liikmesriikidele. Liikmesriigid võtavad viivitamata meetmeid, mis on vajalikud lepingu kohaldamiseks, eestkätt sätete osas, mis käsitlevad panga ning artiklites 10 ja 11 nimetatud isikute õiguslikku staatust, puutumatust, eesõigusi ja vabastusi, ning teavitavad panka üksikasjalikult enda rakendatud meetmetest. Kuni lepingu ja selle artiklis 2 nimetatud põhikirja jõustumiseni kehtivad Islandi, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahel 23. oktoobril 1998 sõlmitud Põhjamaade Investeerimispanga asutamisleping ja panga põhikiri. Olenemata sellest jätkatakse nimetatud lepingu või põhikirja alusel tehtud otsuste täitmist ulatuses, mis ei lähe vastuollu käesoleva lepinguga või mida käesolevas lepingus või põhikirjas või selle alusel vastu võetud otsuses selgesõnaliselt ei tühistata. Artikkel 18 Liikmesriigil on õigus lepingust välja astuda, teatades sellest Norra valitsusele, kes omakorda teatab sellest viivitamata teistele liikmesriikidele, juhatajate nõukogule ja direktorite nõukogule. Nimetatud väljaastumine jõustub kõige varem taganemisteate esitamisele järgneva rahandusaasta lõpus. Väljaastumisteate korral kinnitab juhatajate nõukogu hiljemalt väljaastumise jõustumise kuupäevaks väljaastuva liikmesriigiga arveldamise korra. Nimetatud kord tagab väljaastuva liikmesriigi jätkuva vastutuse väljaastumisteate esitamise kuupäeva seisuga panga võetud kohustuste eest võrdselt teiste liikmesriikidega. Selle kinnituseks on kaheksa liikmesriigi volitatud esindajad lepingule alla kirjutanud. Koostatud 11. veebruaril 2004 Helsingis ühes originaaleksemplaris inglise ja rootsi keeles; mõlemad tekstid on autentsed. AGREEMENT BETWEEN DENMARK, ESTONIA, FINLAND, ICELAND, LATVIA, LITHUANIA, NORWAY AND SWEDEN CONCERNING THE NORDIC INVESTMENT BANK Done on 11 February 2004 at Helsinki The Governments of Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden, hereinafter referred to as the Member countries, desiring to strengthen and further develop the co-operation among them through the Nordic Investment Bank, which was originally established by the five Nordic countries in 1975, as a common international financial institution having the same status as other legal persons conducting similar operations within and outside the Member countries, have agreed as follows: Article 1 The purpose of the Nordic Investment Bank, hereinafter referred to as the Bank, is to make financing available in accordance with sound banking principles and taking into account socio-economic considerations, to carry into effect investment projects of interest to the Member countries and other countries which receive such financing. Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaad... Leht 3 / 13

4 The Bank shall have the status of an international legal person with full legal capacity. It shall in particular have the capacity to enter into agreements, to acquire and dispose of immovable and movable property, and to be a party to legal proceedings before courts of law and other authorities. Article 2 The Bank shall conduct its operations in accordance with its Statutes annexed to this Agreement. The Statutes may be amended by decision of the Board of Governors subsequent to a proposal or statement from the Board of Directors of the Bank, with the exception of the provisions regarding the composition and powers of the Board of Governors. The Nordic Council and the Parliaments of Estonia, Latvia and Lithuania shall be given an opportunity to submit a statement on proposals regarding amendments of the Statutes that are important in principle as to the purpose, operations and management of the Bank. Article 3 The authorised capital stock of the Bank shall be subscribed by the Member countries. Any increase or decrease in the authorised capital stock shall be decided by the Board of Governors, upon proposal of the Board of Directors of the Bank. The size of the authorised capital stock, the possibility to increase or decrease the capital stock and its allocation among the Member countries are dealt with in the Statutes. Article 4 The principal office of the Bank shall be located in Helsinki. Article 5 Actions may be brought against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territory of a country in which the Bank has established an office, or has appointed an agent for the purpose of accepting service of process, or when the Bank has otherwise expressly accepted jurisdiction. Actions may, however, be brought by a Member country or by persons acting for or deriving claims from a Member country only if the Bank has given its express consent thereto. Property and assets of the Bank, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from execution of judgement or decree by judicial or administrative authority before such judgement or decree is final. Article 6 Property and assets of the Bank, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation and expropriation by executive or legislative action. The Bank, its property and assets shall be immune from procedural measures of constraint such as seizure. Article 7 The premises and archives of the Bank and all documents belonging to it or held by it shall be inviolable. Article 8 The official communications of the Bank shall be accorded by each Member country the same treatment that it accords to the official communications of any other Member country. Article 9 The Bank, its income, assets, and property shall be exempt from all taxation, with clarifications as set forth in this Article. The Bank shall be exempt from taxes on purchase and transfer of real estate and securities in connection with the official activities of the Bank. Borrowing and lending by the Bank, as well as borrowing from the Bank and increases in the authorized capital stock of the Bank shall be exempt from all taxes and imposts of a similar nature. When purchases or services of substantial value and necessary for the exercise of the official activities of the Bank are made or used by the Bank on its own behalf or on behalf of special funds which are directly connected with the operations of the Bank and which are held in trust directly by the Bank, and when the price of such purchases or services includes taxes or duties, the Member country which has levied the taxes or duties shall, if they are identifiable, take appropriate measures to grant exemptions from such taxes or duties or provide for their reimbursement. Leht 4 / 13 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaad...

5 The provisions of this Article do not apply to taxes and duties which are in fact no more than charges for public utility services. Article 10 All members of the Board of Directors, their alternates, officers and other employees of the Bank, and experts appointed by the Bank shall, regardless of nationality, be accorded immunity from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity on behalf of the Bank. Notwithstanding this, the Bank may waive the immunity, in accordance with the provisions of Article 14. No immunity shall apply, however, to civil liability in the case of damage arising from a road traffic accident caused by any of the persons enjoying immunity under this Article. Article 11 All members of the Board of Directors, their alternates, officers and other employees of the Bank, and experts appointed by the Bank performing official tasks at the request of the Bank: i) shall be exempt from immigration restrictions. This exemption shall likewise be extended to their spouses and dependent relatives; ii) may be granted the same travelling facilities as are granted in respect of institutions similar to the Bank in accordance with international practice, when a particular need therefor arises. Article 12 The Bank may receive and be in possession of monies including currencies of any kind, and may maintain accounts in all currencies. It may also freely transfer its monies to, from and within a Member country and may exchange any currency in its possession into any other currency. Article 13 The Bank shall be exempt from payment restrictions and credit policy measures, which in any manner prevent or impede the fulfilment of commitments made by the Bank or of its borrowing and lending. Article 14 Privileges and immunities under this Agreement are granted exclusively to enable the Bank to fulfil its functions, and not for the benefit of others. The Board of Directors of the Bank may, to such extent and upon such conditions as it may determine, waive any of the immunities and privileges conferred under this Agreement in cases where such action would, in the opinion of the Board of Directors, be in the best interests of the Bank. Article 15 The Board of Governors may decide that the Bank shall be put into liquidation, following the procedures laid down in the Statutes of the Bank. Article 16 Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement and the Statutes arising between any Member country and the Bank, or between any Member countries of the Bank, shall be submitted to the Board of Directors for its opinion. A special representative of a Member country particularly affected by the question under consideration shall be entitled to be present in the meeting of the Board of Directors during such consideration. The question, together with the opinion of the Board of Directors, shall then be referred to the Board of Governors for final decision. Article 17 This Agreement shall be ratified. This Agreement and the Statutes referred to in Article 2 shall enter into force thirty days after the date on which all the Member countries have deposited their instruments of ratification with the Norwegian Ministry for Foreign Affairs, however not earlier than 1 January, The Norwegian Ministry for Foreign Affairs shall inform the other Member countries of the deposit of the instruments of ratification and of the time this Agreement enters into force. This Agreement shall be deposited with the Norwegian Ministry for Foreign Affairs, and certified copies shall be furnished by the Norwegian Ministry for Foreign Affairs to each of the Member countries. Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaad... Leht 5 / 13

6 Each Member country shall promptly take such action as is necessary for the purpose of implementing the provisions of this Agreement, particularly the provisions relating to the status, immunities, privileges and exemptions of the Bank and of the persons referred to in Articles 10 and 11, and shall inform the Bank of the detailed action which it has taken. Upon entry into force of this Agreement and the Statutes referred to in Article 2, the agreement of 23 October 1998 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden concerning the Nordic Investment Bank and the statutes of the Bank in force at the time shall cease to apply. Notwithstanding the foregoing, decisions adopted under the said agreement or statutes shall continue to be applicable to the extent that they are compatible with or not explicitly terminated by this Agreement or the Statutes attached hereto or any decision adopted hereunder. Article 18 Any Member country may withdraw from this Agreement by giving notice of withdrawal to the Government of Norway, which shall immediately report such notice to the other Member countries, the Board of Governors, and to the Board of Directors of the Bank. The earliest date on which such withdrawal shall become effective shall be the end of the financial year following the year in which the notice of withdrawal was submitted. Upon receipt of a notice of withdrawal, the Board of Governors shall adopt procedures for settlement of accounts with the withdrawing Member country, no later than the date upon which the withdrawal becomes effective. It shall then be ensured that the withdrawing Member country shall, to the same extent as the other Member countries, remain liable for those commitments of the Bank which were in force at the time of the withdrawal. In witness whereof, the undersigned authorised representatives of the eight Member countries have signed this Agreement. Done at Helsinki on 11 February 2004, in one original in the English and Swedish languages, each of these texts being equally authentic. Mitteametlik tõlge PÕHJAMAADE INVESTEERIMISPANGA PÕHIKIRI Põhjamaade Investeerimispank lähtub oma tegevuses järgmistest sätetest. Paragrahv 1 Paragrahv 2 EESMÄRK Põhjamaade Investeerimispanga, edaspidi pank, eesmärk on anda laene ja tagatisi, lähtudes headest pangandustavadest ja sotsiaal-majanduslikest kaalutlustest, ning investeerida projektidesse, mis pakuvad huvi liikmesriikidele ja teistele rahastatavatele riikidele. NIMI JA LÜHEND Pangal on järgmised ametlikud nimed järgmistes keeltes: inglise keeles Nordic Investment Bank, rootsi keeles Nordiska investeringsbanken, taani keeles Den Nordiske Investeringsbank, eesti keeles Põhjamaade Investeerimispank, soome keeles Pohjoismaiden Investointipankki, islandi keeles Norræni fjárfestingarbankinn, läti keeles Ziemelu Investîciju banka, leedu keeles Šiaurés investiciju bankas ja norra keeles Den nordiske investeringsbank. Panga nime ametlik lühend on NIB. Paragrahv 3 KAPITAL Panga sanktsioneeritud põhikapitali suurus on eurot, mida liikmesriigid on märkinud järgmiselt: Taani Eesti Soome Island eurot eurot eurot eurot Leht 6 / 13 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaad...

7 Läti Leedu Norra Rootsi eurot eurot eurot eurot Sanktsioneeritud põhikapitalisuurendamise või vähendamise otsuse teeb juhatajate nõukogu direktorite nõukogu ettepaneku alusel. Suurendatud või vähendatud sanktsioneeritud põhikapital jagatakse liikmesriikide vahel vastavalt nende rahvamajanduse kogutulu turuhinnale, mille määrab juhatajate nõukogu. Paragrahv 4 Liikmesriigid teevad pangale kättesaadavaks 10, protsenti nende märgitud sanktsioneeritud põhikapitalist. Maksed tehakse panga nõudmisel. Ülejäänud osa märgitud sanktsioneeritud põhikapitalist nõutakse sisse siis, kui panga direktorite nõukogu peab seda panga võlakohustuste täitmiseks vajalikuks. Paragrahv 5 Paragrahvis 4 nimetatud maksed tehakse eurodes. Paragrahv 6 Pank omandab rahalisi vahendeid, mis on vajalikud panga ülesannete täitmiseks liikmesriikides või mujal. Lisaks võidakse sel eesmärgil kasutada paragrahvi 4 kohaselt sissemakstavat kapitali. Paragrahv 7 TEGEVUSED Pank võib anda laene ja tagatisi kogusummas, mis on võrdne 250 protsendiga sanktsioneeritud põhikapitalist ning kogu üldreservidest. Lisaks nimetatud piirmääradele võib pank anda laene ja tagatisi 3. ja 4. lõigus sätestatud korras. Andes laene ja tagatisi, nõuab pank adekvaatse tagatise esitamist, välja arvatud juhul, kui tagatise olemasolu peetakse antud olukorras piisavaks. Pank võib anda paragrahvis 8 kirjeldatud projektipõhiseid investeeringulaene ja projektipõhiste investeeringulaenude tagatisi (projektide investeeringutagatised) kogusummas kuni 4 miljardit eurot. Pank võib anda keskkonnainvesteeringuteks liikmesriigiga piirneval alal paragrahvis 9 kirjeldatud eriotstarbelisi keskkonnainvesteeringulaene ja keskkonnainvesteeringulaenude tagatisi (keskkonnainvesteeringute tagatised) kogusummas kuni 300 miljonit eurot. Pank võib oma tegevust korraldada ka muudel alustel, kui see on panga eesmärkide saavutamiseks vajalik või soovitatav. Pank teeb koostööd teiste krediidiasutuste ning asjaomaste riigi- ja eraasutustega. Paragrahv 8 Mitteliikmesriikidele antavaid laene ja investeeringulaenu tagatisi võib direktorite nõukogu otsusel käsitleda projektipõhiste investeeringulaenude või projektipõhiste investeeringutagatistena. Antavate projektipõhiste investeeringulaenude ja projektipõhiste investeeringutagatiste korral teeb pank eraldise krediidiriski erifondi, mille esmaseks otstarbeks on niisuguste laenude ja tagatiste katmine. Liikmesriigid katavad pangale tagastamata jäetud projektipõhiste investeeringulaenude või projektipõhiste investeeringutagatiste tõttu kantavad kahjud maksimaalselt järgmiste summade ulatuses: Taani Eesti Soome Island Läti Leedu eurot eurot eurot eurot eurot eurot Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaad... Leht 7 / 13

8 Norra Rootsi eurot eurot Liikmesriikide antavad tagatised katavad maksimaalselt 90 protsenti individuaalsete projektipõhiste investeeringulaenude tõttu kantud kahjudest. Maksed nõuab sisse direktorite nõukogu panga ja iga liikmesriigi vahel sõlmitud lepingu alusel. Paragrahv 9 Liikmesriikidega piirnevatele aladele keskkonnainvesteeringuteks antavaid laene ja keskkonnainvesteeringulaenu tagatisi võib direktorite nõukogu otsusel käsitleda keskkonnainvesteeringulaenude või keskkonnainvesteeringulaenude tagatistena. Liikmesriigid katavad täielikult pangale tagastamata jäetud keskkonnainvesteeringulaenude või keskkonnainvesteeringulaenude tagatiste tõttu kantavad kahjud maksimaalselt järgmiste summade ulatuses: Taani Eesti Soome Island Läti Leedu Norra Rootsi eurot eurot eurot eurot eurot eurot eurot eurot Maksed nõuab sisse direktorite nõukogu panga ja iga liikmesriigi vahel sõlmitud lepingu alusel. Paragrahv 10 Panga tegevus korraldatakse paragrahvis 1 viidatud põhimõtete ning järgmiste suuniste kohaselt: a) laenu ega tagatist ei anta juhul, kui sellele on vastu laenu- või garantiisaaja riik; b) liikmesriikidesse antakse laenu ja neisse investeeritakse riigi asjaomaste ametiasutustega konsulteerides; c) pank taotleb oma tegevuses kasumit, mis on vajalik reservide moodustamiseks ning paragrahvis 4 nimetatud põhikapitalilt mõistliku tulu teenimiseks; d) vajaduse korral on pangal õigus omandada osakuid või muud vara, et arendada oma tegevust või kaitsta oma nõudeid; e) pank kaitseb end niipalju, kui see on võimalik, vahetuskursi muutumisega kaasnevate riskide eest. Paragrahv 11 Pärast asjakohaste eraldiste tegemist krediidiriski fondi suunatakse panga rahaliste vahendite ülejäägid reservfondi, kuni selle suurus on 10 protsenti panga sanktsioneeritud põhikapitalist. Pärast seda võtab juhatajate nõukogu direktorite nõukogu ettepanekul vastu otsuse jaotada ülejääk reservfondi ja märgitud kapitalilt makstavate dividendide vahel. Paragrahv 12 Panga kontod on eurodes. Majandusaastaks on kalendriaasta. Direktorite nõukogu aastaaruanne ja auditeeritud raamatupidamisaruanded esitatakse kinnitamiseks juhatajate nõukogule. Paragrahv 13 PANGA JUHTIMINE Pangal on juhatajate nõukogu, direktorite nõukogu, president ja panga tegevuseks vajalikud töötajad. Paragrahv 14 Juhatajate nõukogu koosneb kaheksast juhatajast. Iga liikmesriiki esindab minister, kes on panga juhataja. Juhatajate nõukogu valib endale üheks aastaks esimehe. Juhatajate nõukogu esimehe kohta täidavad kordamööda erinevate liikmesriikide esindajad. Juhatajate nõukogul on järgmised volitused: a) panga põhikirja muutmine, välja arvatud paragrahv 14; b) sanktsioneeritud põhikapitali suurendamise ja vähendamise otsuste tegemine; c) otsuste tegemine lepingu ja põhikirja tõlgendamise ning kohaldamise küsimustes; d) direktorite nõukogu aastaaruande ja panga auditeeritud raamatupidamisaruannete kinnitamine; Leht 8 / 13 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaad...

9 e) kahe liikme nimetamine kontrollikomiteesse paragrahv 17 kohaselt; f) panga liikmete väljaastumisega seotud toimingute otsustamine; g) panga likvideerimisotsuse tegemine. Juhatajate nõukogu otsused võtavad liikmed vastu ühehäälselt. Otsuseid võib vastu võtta kirja teel. Juhatajate nõukogu peab aastakoosolekut ning vajaduse korral teisi koosolekuid. Paragrahv 15 Kõik panga juhtimisega seotud volitused, välja arvatud paragrahvis 14 sätestatud tegevused, on antud direktorite nõukogule, kes võib neid omal äranägemisel delegeerida presidendile. Direktorite nõukogu koosneb kaheksast direktorist; iga liikmesriik nimetab kuni neljaks aastaks ametisse ühe direktori. Iga liikmesriik nimetab samadel alustel ühe direktori asetäitja. Direktorite nõukogu valib enda hulgast kaheks aastaks nõukogu esimehe ja tema asetäitja. Nõukogu esimehe ja tema asetäitja kohta täidavad kordamööda erinevate liikmesriikide esindajad. Direktorite nõukogu kutsutakse kokku esimehe otsusega või vähemalt kahe direktori või presidendi nõudmisel. Hääletamiseks vajalik kvoorum koosneb seitsmest liikmest või nende asetäitjatest. Igal liikmel on üks hääl; liikme puudumise korral saab hääleõiguse samast liikmesriigist pärit asetäitja. Direktorite nõukogu võtab otsuse vastu siis, kui selle poolt on hääletanud vähemalt viis hääleõiguslikku liiget või asetäitjat. Otsuseid võib vastu võtta ka kirja teel. Paragrahv 16 President vastutab panga igapäevategevuse korraldamise eest ning lähtub oma tegevuses direktorite nõukogu suunistest ja korraldustest. Direktorite nõukogu nimetab presidendi ametisse kuni viieks aastaks. President ei saa olla direktorite nõukogu liige või selle asetäitja. President võib osaleda direktorite nõukogu koosolekutel, kuid tal ei ole hääleõigust. Panga nimel kirjutavad dokumentidele alla kaks isikut, kelleks on direktorite nõukogu liige või asetäitja, president või direktorite nõukogu volitatud isik. Paragrahv 17 MUUD SÄTTED Kontrollikomitee moodustatakse eesmärgiga tagada panga tegevuse vastavus põhikirjale. Kontrollikomitee vastutab panga raamatupidamisdokumentide auditeerimise eest ning esitab panga nõukogule iga-aastase audiitori järeldusotsuse. Kontrollikomitee koosneb kümnest liikmest. Komitee liikmed nimetatakse ametisse kuni kaheks aastaks. Põhjamaade Nõukogu ning Eesti, Läti ja Leedu parlamendid nimetavad igast riigist ühe liikme. Juhatajate nõukogu nimetab ametisse kaks liiget, kes täidavad komitee esimehe ja aseesimehe ülesandeid. Komitee esimehe ja aseesimehe kohta täidavad kordamööda erinevate liikmesriikide esindajad. Paragrahv 18 Juhul kui juhatajate nõukogu teeb otsuse, et pank tuleb likvideerida, otsustab juhatajate nõukogu likvideerimise korra ning määrab likvideerimise eest vastutavad isikud. Liikmesriigid vastutavad panga võetud kohustuste eest nende poolt märgitud, kuid sissenõudmata põhikapitalile vastava summa ulatuses seni, kuni kõigi võlausaldajate nõuded või muud panga võetud kohustused on täidetud. Võlausaldajate nõuded või muud kohustused täidetakse kõigepealt panga vara arvelt, seejärel panka mittesissemakstud põhikapitali arvelt ning lõpuks tagatud, kuid sissenõudmata kapitali arvelt. Liikmesriikidele ei tehta nende sissemakstud märgitud põhikapitali või reservfondide arvelt väljamakseid enne, kui kõik panga kohustused on täidetud või kaetud. Kogu kapital jaotatakse liikmesriikide vahel proportsionaalselt nende märgitud põhikapitali osaga. STATUTES OF THE NORDIC INVESTMENT BANK The Nordic Investment Bank shall operate in accordance with the following provisions: PURPOSE Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaad... Leht 9 / 13

10 Section 1 The purpose of the Nordic Investment Bank, hereinafter referred to as the Bank, is to make loans and issue guarantees in accordance with sound banking principles and taking into account socio-economic considerations, to carry into effect investment projects of interest to the Member countries and other countries which receive such loans and guarantees. Section 2 NAME AND ABBREVIATION The Bank has the following official name in the following languages: Nordic Investment Bankin the English language, Nordiska investeringsbankenin the Swedish language, Den Nordiske Investeringsbank in the Danish language, Põhjamaade Investeerimispankin the Estonian language, Pohjoismaiden Investointipankkiin the Finnish language, Norræni fjárfestingarbankinnin the Icelandic language, Ziemelu Investîciju bankain the Latvian language, Šiaurés investiciju bankasin the Lithuanian language and Den nordiske investeringsbankin the Norwegian language. The official abbreviation of the Bank s name is NIB. Section 3 CAPITAL The authorised capital stock of the Bank shall be EUR 4,141,903,086 subscribed by the Member countries as follows: Denmark EUR 881,062,083 Estonia EUR 30,234,434 Finland EUR 765,788,207 Iceland EUR 38,595,722 Latvia EUR 43,852,738 Lithuania EUR 67,815,914 Norway EUR 793,105,204 Sweden EUR 1,521,448,784 Any increase or decrease in the authorised capital stock shall be decided upon by the Board of Governors, after a proposal by the Board of Directors of the Bank. Any such increase or decrease in the authorised capital stock shall be allocated among the Member countries based upon their Gross National Income at market prices as determined from time to time by the Board of Governors. Section 4 The Member countries shall make available to the Bank per cent of the subscribed authorised capital stock. The payments shall be made upon request from the Bank. The remainder of the subscribed capital stock shall be subject to call to the extent the Board of Directors of the Bank deems it necessary for the fulfilment by the Bank of its debt obligations. Section 5 The payments referred to in Section 4 shall be made in euro. Section 6 The Bank shall acquire the funds necessary for the performance of its tasks in the Member countries or elsewhere. Additionally, the capital paid in pursuant to Section 4 may be used for such purpose. Section 7 OPERATIONS The Bank may make loans and issue guarantees up to a total amount equivalent to 250 per cent of the authorised capital stock and accumulated general reserves. In addition to these limits the Bank may make loans and issue guarantees as set out in paragraphs 3 and 4 of this Section. In making loans and issuing guarantees the Bank shall require that adequate security be provided, unless sufficient security is considered to exist under the circumstances. Leht 10 / 13 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaad...

11 The Bank may make project investment loans and issue guarantees for project investment loans (project investment guarantees) as described in Section 8, up to a total amount equivalent to EUR 4,000 million. For environmental investments in the neighbouring region of the Member countries the Bank may make special environmental investment loans and issue guarantees for environmental investment loans (environmental investment guarantees) as described in Section 9, up to a total amount equivalent to EUR 300 million. The Bank may also make other arrangements relating to its operations, which are necessary or desirable for furthering the purpose of the Bank. The Bank shall co-operate with other credit institutions, and with public authorities and private institutions concerned. Section 8 Loans made and loan guarantees issued for investments outside the Member countries may, if so determined by the Board of Directors, be designated project investment loans or project investment guarantees. For project investment loans made and project investment guarantees issued, the Bank shall make allocations to a special credit risk fund, primarily to cover losses on such loans and guarantees. The Member countries shall cover the Bank s losses arising from failure of payment in connection with project investment loans and project investment guarantees up to the following amounts: Denmark EUR 377,821,491 Estonia EUR 13,139,366 Finland EUR 344,859,831 Iceland EUR 15,586,072 Latvia EUR 19,057,647 Lithuania EUR 29,471,632 Norway EUR 329,308,526 Sweden EUR 670,755,434 The Member countries guarantees hereby cover at most 90 per cent of losses on individual project investment loans. Payment is subject to call by the Board of Directors pursuant to agreements entered into between the Bank and each Member country. Section 9 Loans made and loan guarantees issued for environmental investments in the neighbouring region of the Member countries may, if so determined by the Board of Directors, be designated special environmental investment loans or environmental investment guarantees. The Member countries shall cover 100 per cent of the Bank s losses arising from failure of payment in connection with environmental investment loans and environmental investment guarantees up to the following amounts: Denmark EUR 70,112,698 Estonia EUR 2,189,894 Finland EUR 51,377,349 Iceland EUR 3,186,941 Latvia EUR 3,176,275 Lithuania EUR 4,911,939 Norway EUR 61,324,467 Sweden EUR 103,720,437 Payment is subject to call by the Board of Directors pursuant to agreements entered into between the Bank and each Member country. Section 10 The business of the Bank shall be conducted in accordance with the principles referred to in Section 1 and in accordance with the following guidelines: a) A loan shall not be made nor a guarantee issued if opposed by the state of the beneficiary. Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaad... Leht 11 / 13

12 b) Borrowings and the investment of funds in the Member countries shall be made in consultation with the authorities of the country concerned. c) In its operations, the Bank shall aim for a profit allowing the formation of reserves and reasonable return on the paid-in capital referred to in Section 4. d) The Bank may when specific need arises, acquire shares or other assets, in support of its business or to protect its claims. e) The Bank shall, to the extent practicable, protect itself against the risk of exchange rate losses. Section 11 After allocation to appropriate credit risk funds, the surplus of the Bank shall be transferred into a reserve fund until the amount equals 10 per cent of the authorised capital stock of the Bank. Thereafter, the Board of Governors, after proposal by the Board of Directors of the Bank, shall decide upon the allocation of the surplus between the reserve fund, and dividends on the subscribed capital. Section 12 The Bank s accounts shall be kept in euro. The financial year shall follow the calendar year. The annual report of the Board of Directors and audited financial statements of the Bank shall be submitted to the Board of Governors for approval. Section 13 GOVERNANCE The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President, and such other personnel as is necessary to carry out its operations. Section 14 The Board of Governors shall be composed of eight Governors. Each Member country shall be represented by the Minister designated by it as its Governor. The Board of Governors shall appoint a Chairman for a term of one year. The chairmanship of the Board of Governors shall rotate among the Member countries. The Board of Governors shall be vested with the following powers: a) Amendments of the Statutes with the exception of this Section 14. b) Decisions on increase and decrease of the authorised capital stock. c) Decisions on questions of interpretation and application of the provisions of the Agreement and the Statutes. d) Approval of the annual report of the Board of Directors and audited financial statements of the Bank. e) Appointment of two members of the Control Committee in accordance with Section 17. f) Decisions on procedures related to withdrawal of membership of the Bank. g) Decision on liquidation of the Bank. Decisions of the Board of Governors shall be unanimous. Decisions may be taken by a written procedure. The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other meetings as deemed appropriate. Section 15 Except as provided for in Section 14, all the powers of the Bank shall be vested in the Board of Directors, which may delegate these powers to the President to the extent considered appropriate. The Board of Directors shall be composed of eight Directors, of whom each Member country shall appoint one Director for a term of up to four years at a time. Each Member country shall appoint one alternate according to the same principles. The Board of Directors shall appoint from among its members a Chairman and a Deputy Chairman for a term of two years. The chairmanship and the deputy chairmanship shall rotate among the Member countries. The Board of Directors shall be convened when decided by the Chairman or at the request of at least two of the Directors or the President. Seven members or alternates entitled to vote shall constitute a quorum. Each member shall have one vote; in the absence of a member, an alternate from the same Member country is entitled to vote. A position supported by at least five members or alternates entitled to vote shall become the decision of the Board of Directors. Decisions may also be taken by a written procedure. Section 16 Leht 12 / 13 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaad...

13 The President shall be responsible for the conduct of the current operations of the Bank and shall follow the guidelines and instructions given by the Board of Directors. The Board of Directors shall appoint the President for a term of up to five years at a time. The President shall not be a member or an alternate of the Board of Directors. The President may participate in the meetings of the Board of Directors, but shall not vote at such meetings. Two persons, each being either a member or an alternate of the Board of Directors, the President or a person authorised by the Board of Directors, shall sign on behalf of the Bank. Section 17 OTHER PROVISIONS A Control Committee shall be established to ensure that the operations of the Bank are conducted in accordance with these Statutes. The Control Committee shall be responsible for the audit of the Bank s accounts and shall annually deliver an auditors report to the Board of Governors. The Control Committee shall be composed of ten members. The members of the committee shall be appointed for a term of up to two years at a time. The Nordic Council and the Parliaments of Estonia, Latvia and Lithuania shall appoint one member from each country. The Board of Governors shall appoint two members to serve as Chairman and Deputy Chairman. The chairmanship and the deputy chairmanship shall rotate among the Member countries. Section 18 If the Board of Governors should decide that the Bank shall enter into liquidation, the Board of Governors shall decide on the procedures of liquidation and appoint the persons to be in charge of the liquidation. The Member countries shall be responsible for the commitments of the Bank with their uncalled subscriptions to the capital stock until all claims of creditors or other liabilities of the Bank shall have been discharged. Claims of creditors or other liabilities shall be paid first out of the assets of the Bank, secondly out of the payments to be made to the Bank in respect of commitments of paid-in capital, and then out of payments to be made to the Bank in respect of callable capital. No disbursement shall be made to Member countries on account of their paid-in share of the subscribed capital stock or from the reserve fund, until all liabilities have been discharged or provided for. All allocations of capital among the Member countries shall be made in proportion to their respective total share of the subscribed capital stock. Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaad... Leht 13 / 13

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.06.1994 Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabariigi valitsuse ja Maailma Terviseorganisatsiooni nõustamiskoostöö

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Kool (edaspidi sihtasutus) on asutatud Tallinna Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2008, 25, 72 Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikiri Te

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2008, 25, 72 Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikiri Te Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2008, 25, 72 Teadaanne välislepingu jõustumise kohta Vastu võetud 23.09.1960 Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1999, 23, 128 Eesti Vabariigi valit

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1999, 23, 128 Eesti Vabariigi valit Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 17.02.2000 Avaldamismärge: RT II 1999, 23, 128 Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C,

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 17 June 2019, starting at 11.00 (Warsaw Time). Pursuant to the printout

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2001, 6, 32 Antarktika leping (õ)8.

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2001, 6, 32 Antarktika leping (õ)8. Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 17.05.2001 Avaldamismärge: RT II 2001, 6, 32 (õ)8.09.09 10:45 uga ühinemise seadus Välisministeeriumi teadaanne välislepingu

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 22, 97 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 22, 97 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 26.06.2002 Avaldamismärge: RT II 2002, 22, 97 Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

FON SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, , Poland. Time of

FON SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, , Poland. Time of MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 29 April 2019, starting at 10.00 (CET). Pursuant to the printout from

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2004, 35, 128 Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Li

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2004, 35, 128 Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Li Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2004, 35, 128 Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja (Genf, 1992) muutmisdokument Rahvusvahelise

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 19.11.2005 Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Council of Europe Commissioner of Human Rights Mr.

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2003, 2, 6 Eesti Vabariigi ja Armee

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2003, 2, 6 Eesti Vabariigi ja Armee Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.01.2003 Avaldamismärge: RT II 2003, 2, 6 Eesti Vabariigi ja Armeenia Vabariigi vaheline tuluja kapitalimaksuga topeltmaksustamise

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation We create better life with pure water! Loome puhta veega parema elu! AS Tallinna Vesi Aktsionäride korraline üldkoosolek Annual General Meeting of Shareholders 30.05.2019 Sissejuhatus / Introduction Juhatuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2012 MÄÄRDEAINED, TÖÖSTUSÕLID JA NENDEGA SEOTUD TOOTED (KLASS L) Klassifikatsioon Osa 13: tüüp G (juhikud) Lubricants,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentatsiooni) sisu Systems and software engineering Content of life-cycle information products (documentation) (ISO/IEC/IEEE 15289:2011)

Rohkem

PR_COD_3app

PR_COD_3app EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 LÕPLIK A6-0415/2005 19.12.2005 ***III RAPORT Lepituskomitees heakskiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ühistekst, mis käsitleb suplusvee kvaliteedi

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee EESTI STANDARD JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee- ja kanalisatsiooniteenuste hindamiseks ning parandamiseks kasutajale Activities relating to drinking water and wastewater

Rohkem

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr Lühike paigaldusjuhend TU-P1284 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 3. Draiveri paigaldamine... 4. Paigaldamise kontrollimine... 1 1 2 3 4 Tõrkeotsing...

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2003, 15, 78 Euroopa Liidu

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2003, 15, 78 Euroopa Liidu Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 27.05.2003 Avaldamismärge: RT II 2003, 15, 78 Euroopa Liidu Nõukogu 27. veebruari 2003. a ühine seisukoht 2003/139/ÜVJP

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1995, 13, 68 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1995, 13, 68 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.07.1994 Avaldamismärge: RT II 1995, 13, 68 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hollandi Kuningriigi valitsuse vaheline

Rohkem

Microsoft Word - Kontoomaniku ankeetest_eng

Microsoft Word - Kontoomaniku ankeetest_eng HOOLSUSMEETMETE KOHALDAMISEGA SEOTUD TEAVE KONTOOMANIKU KOHTA / INFORMATION ON THE ACCOUNT HOLDER REGARDING THE APPLICATION OF DUE DILIGENCE MEASURES Kontoomaniku üld- ja kontaktandmed / General information

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 KEEVITAMINE JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevitusasendid Welding and allied processes Welding positions EESTI STANDARDI

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO RISKIJUHTIMINE Põhimõtted ja juhised Risk management Principles and guidelines EVS-ISO EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-ISO Riskijuhtimine. Põhimõtted

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAA

Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAA Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAADUD TULU DEKLARATSIOON INCOME TAX RETURN ON BUSINESS

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.06.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 01.08.2003 Avaldamismärge: RTL

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade ja sõnavara Information technology Security techniques Information security management systems Overview and vocabulary

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

6

6 APPENDIX A Member States' specific legislation on Cost Contribution Arrangements (as on 1st July 2011) AUSTRIA... 2 CYPRUS... 2 ESTONIA... 4 GERMANY... 7 THE NETHERLANDS... 8 POLAND... 14 PORTUGAL... 15

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

COM(2004)651/F1 - ET

COM(2004)651/F1 - ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 11.10.2004 KOM(2004) 651 lõplik KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa lepinguõigus ja ühenduse õigustiku muutmine: tulevikuplaanid ET ET 1. SISSEJUHATUS

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: märts 2011 TEEDE TALIHOOLDESEADMED Teeilmajaamade infosüsteemid Osa 1: Üldised määratlused ja koostisosad Winter maintenance

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem