EMITA KONVERENTS: Motivatsioon arengu toetajana 28. veebruaril 2014 aastal Pärnumaal Sauga Avatud Noortekeskuses PLENAARETTEKANDED Motiveeriv intervju

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EMITA KONVERENTS: Motivatsioon arengu toetajana 28. veebruaril 2014 aastal Pärnumaal Sauga Avatud Noortekeskuses PLENAARETTEKANDED Motiveeriv intervju"

Väljavõte

1 EMITA KONVERENTS: Motivatsioon arengu toetajana 28. veebruaril 2014 aastal Pärnumaal Sauga Avatud Noortekeskuses PLENAARETTEKANDED Motiveeriv intervjueerimine areneva meetodina Tõnu Jürjen, MA EMITA; Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus Motiveeriv intervjueerimine on kliendikeskne direktiivne nõustamismeetod, mille eesmärk on kliendi sisemise motivatsiooni uurimine ja tõstmine sisemise ambivalentsuse ületamiseks (Miller & Rollnick, 2002). Meta-analüüsid näitavad meetodi tõhusust (Lundahl & Burke, 2009) ja praktikas on MI levinud inimeste käitumise muutuse toetamisel mitmetes valdkondades: meditsiin, psühholoogia ja sotsiaaltöö (Lundahl, Kunz, Brownell, Tollefson, & Burke, 2010). Esmakordselt kirjeldati MI-d teaduskirjanduses umbes kolmkümmend aastat tagasi (Miller, 1983), kuid kogu selle aja jooksul on tegemist olnud dünaamiliselt areneva meetodiga, kus teadusuuringud ja praktika käsikäes teineteist toetavad. Kliendi ja nõustaja suhtele tähelepanu pöörates oli Milleri lähtekohaks Rogersi (1957) teooria terapeutilise muutuse tingimustest, aga ka Festingeri (1957) kognitiivse dissonantsi teooria ning Bemi (1967) ideed isiku enesetajust (Miller & Rose, 2009). Seda toetasid uuringud, kus nõustaja empaatilisus ennustas kahe kolmandiku osas kliendi alkoholitarbimist pool aastat pärast sekkumist (Miller & Baca, 1983). MI esimene terviklikkusele püüdlev teoreetiline käsitlus ilmus alles mõne aasta eest (Miller & Rose, 2009), milles seletatakse meetodi tõhusust kahe kõrvutiseisva hüpoteesiga (suhtekomponendi ja tehnilise komponendi mõju). Kõige järjekindlamalt on meetodi isad Miller ja Rollnick rõhutanud MI vaimsust, mis aitab vältida, et nõustamistehnika taandub inimestega kalkuleerivaks manipuleerimiseks (Miller & Rollnick, 2002; Miller & Rollnick, 2013). Üheks suurimaks nihkeks MI arengus on loobumine terminist vastupanu, mis tähendab kliendi reaktsiooni nõustaja tegevusele, väljendudes soovimatuses muutusi ellu viia. Praegu kasutatakse samade käitumuslike väljenduste kirjeldamiseks ebakõla mõistet, mis keskendub sellele, et tegemist on suhet ja mitte klienti iseloomustava karakteristikuga (Miller & Rollnick, 2002; Miller & Rollnick, 2013) Nõustamist puudutav teadustöö on väljakutseks, kuna selle uurimine on objektiivsetel põhjustel väga keeruline. Üheks MI tugevuseks on tõenduspõhise praktika keskmes hoidmine. Nõustamise protsessi ja nõustaja käitumise uurimiseks on välja töötatud mitmeid meetodeid, näiteks MISC (Miller, Moyers, Ernst, & Amrhein, 2003) ja MITI (Moyers, Martin, Manuel, Hendrickson, & Miller, 2005). Tänu teadustöö ja praktika suurele integreeritusele on MI pidevas muutumises ning nõuab praktikult pidevat enesetäiendamist, et muuta oma lähenemist, kui see ei pruugi olla piisavalt tõhus või hoopis kahjulik. Nii on näiteks loobutud MI-s kõige klassikalisema tehnika kulu-tulu analüüsi kasutamisest, kuna tõendid näitavad intuitiivselt hea võtte sobimatust muutuste esilekutsumisel (Miller, 2012). Mis võib MI-d ees oodata? Kaasaegne teaduslik lähenemine motivatsioonile on kokku võetud enesemääramise teoorias (Ryan & Deci, 2000). MI ja enesemääramise teooria on arenenud paralleelselt ning iseseisvalt, kulgedes kõrvuti, kuid lähenemiste kooskõla tõttu kaalutakse viimase raamistiku tihedamat integreerimist MI teoreetilisse baasi (Miller & Rollnick, 2012). 1

2 KIRJANDUS: Bem, D. J. (1967). Self-Perception: An Alternative Interpretation of Cognitive Dissonance Phenomena. Psychological Review, 74, Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press. Lundahl, B., Burke, B. L. (2009). The Effectiveness and Applicability of Motivational Interviewing: A Practice- Friendly Review of Four Meta-Analyses. Journal of Clinical Psychology, 65, Lundahl, B., Kunz, C., Brownell, C., Tollefson, D., Burke, B. (2010). A Meta-Analysis of Motivational Interviewing: Twenty-Five Years of Empirical Studies. Research on Social Work Practice, 20, Miller, W. R. (1983). Motivational interviewing with problem drinkers. Behavioural Psychotherapy, 11, Miller, W. R., Baca, L. M. (1983). Two-year follow-up of bibliotherapy and therapist-directed controlled drinking training for problem drinkers. Behavior Therapy, 14, Miller, W. R., Rollnick, S. (2002). Motivational Interviewing: Preparing People for Change. London: Guilford Press. Miller, W. R., Moyers, T. B., Ernst, D., Amrhein, P. (2003). Manual for the Motivational Interviewing Skill Code (2nd edition). University of New Mexico. Miller, W. R., Rose, G. S. (2009). Toward a Theory of Motivational Interviewing. American Psychologist, 64, Miller, W. R., Rollnick, S. (2012, March 2). Meeting in the middle: Motivational interviewing and self-determination theory. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Miller, W. R. (2012). MI and Psychotherapy. Motivational Interviewing: Training, Research, Implementation, Practice. Miller, W. R., Rollnick, S. (2013). Motivational Interviewing: Preparing People for Change. London: Guilford Press. Moyers, T. B., Martin, T., Manuel, J. K., Hendrickson, M. L., Miller, W. R. (2005). Assessing competence in the use of motivational interviewing. Journal of Substance Abuse Treatment, 28, Rogers, C. R. (1957). The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change. Journal of Consulting Psychology, 21, Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55,

3 The role of Motivational Interviewing in Sport, Exercise and Physical Activity Dr Jeff Breckon, PhD Sheffield Hallam University The lecture will introduce the concept of MI (Miller & Rollnick, 2013) as applied to sport, exercise and physical activity settings (Breckon, 2014) and consider the specific requirements of populations in each context. It will consider the research evidence and implications for MI practice, training and research in these areas including aspects such as treatment fidelity (Breckon, Johnston & Hutchison, 2008), mental toughness (Crust et al., in press) and the need for ensuring consistency and competence in delivering MI interventions. It is clear that an expert-orientated approach where the deliverer (coach, health professional or teacher) advises, confronts, justifies and argues for change reduces the likelihood of the individual engaging and taking responsibility for their own behaviour. It is also evident from empirical research, and systematic reviews, that those individuals attempting to change lifestyle behaviours (e.g. increasing physical activity and modifying diet) are highly likely to drop out or relapse from the change during the intervention phase, and that very few action plans provide sufficient consideration of maintenance strategies (Naar-King, Earnshaw & Breckon, 2013). The presentation will consider the fundamental aspects of MI in developing an empathetic and engaging collaboration between the practitioner and recipient, and the impact of research such as psycholinguistics of change in informing effective interventions. Finally, the presentation will suggest key points for practitioners to consider when designing and delivering MI and integrative (MI-CB) interventions for a range of clients in order to increase the likelihood of physical activity behaviour maintenance (Scott et al., in press). REFERENCE: Breckon, J.D. (2014) Motivational Interviewing to promote physical activity and nutrition behaviour change. In, Doing Exercise Psychology (M. Anderson & S. Hanrahan, Eds.). Human Kinetics, Champaign, Ill. Breckon, J. D., Johnston, L. H. & Hutchison, A. (2008) Physical activity counseling content and competency: A systematic review. Journal of Physical Activity and Health, 5, Crust, L., Swann, C., Allen-Collinson, J., Breckon, J. & Weinberg, R. (in press) A phenomenological exploration of exercise mental toughness: Perceptions of exercise leaders and regular exercisers. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health. Miller, W.R & Rollnick, S. (2013) Motivational Interviewing: preparing people for change. London: Guilford Press. Naar-King, S., Earnshaw, P. & Breckon, J. (2013) Towards a Universal Maintenance Intervention: Integrating Motivational Interviewing with Cognitive-Behavioural Strategies for Maintenance of Behaviour Change. Cognitive and Behavioral Practice, 27(2), pp Scott, S., Breckon, J. & Copeland, R. (in press) Determinants and Strategies for Physical Activity Maintenance in Chronic Health Conditions: A Qualitative Study. Journal of Physical Activity and Health. 3

4 Organisatsiooni vaimsusest ehk mis on kõige olulisem Lea Mardik Juhataja, Pärnu Õppenõustamisekeskus Inimesed annavad organisatsioonile näo ning töötajate pühendumusest ja motiveeritusest sõltub organisatsiooni areng. Töötades inimestega on olulised nii nõustajate kui protsessi vaimsus, inimesekene organisatsioonikultuur. Pärnu Õppenõustamiskeskuse organisatsioonikultuuril on palju ühiseid jooni MI vaimsusega mõtteviisiga, mis põhineb koostööl ja kaasamisel. Meie väärtuslikem ressurss on inimesed. Pärnu Õppenõustamiskeskus pakub hariduse tugiteenuseid ja psühholoogilise nõustamise teenust Pärnu maakonna elanikkonnale. Asutuses töötavad psühholoogid, sotsiaalnõustajad eripedagoogid, logopeedid ja karjäärinõustajad. Motiveeriv intervjueerimine ei ole meie jaoks mitte ainult töövahend vaid ka mõtteviis, mis on oluliselt kujundanud organisatsiooni vaimsust. Kaasamine ja koostöö on võtmetegevused, mis on eeldusteks, et inimeste vahel tekiks dialoog, et inimesed võtaksid vastutuse ja viiksid soovitud ideed ellu. Kaasav juhtimine muutub organisatsioonis oluliseks kui: inimesi soovitakse ühise eesmärgi nimel tegutsemas näha; olemasolevale probleemile puuduvad ühesed lahendused; otsused puudutavad paljusid inimesi; on kriis, tüli või segadus; soovitakse leida loovaid, tulevikku suunatud lahendusi; vastuvõetud otsusega kaasneb vastutus ja inimestel on võimalus asju ellu viia; tahetakse teha otsused läbipaistvamaks. Asutuses võib olla palju töökaid, andekaid ja kogemustega inimesi, aga kui puudub huvi töö vastu, siis ei rakendata oma võimeid täiel määral. Sageli käsitletakse motivatsiooni alusena inimese vajadusi. A. Maslow kirjeldas vajadusi nende hierarhilistes seostes. Madalamal asetsevate vajaduste rahuldamine eelneb püramiidi kõrgemal astmel asetsevate vajaduste aktualiseerimisele. Heade töötulemuste saavutamiseks on vaja arvestada ka kõrgemaid vajadusi. Et hoida tasakaalu erinevate vajaduste vahel püüame oma asutuses arvestada töötajate kõikide vajadustega, sealhulgas turvalisusevajaduse, kuuluvusvajaduse, lugupidamisvajaduse ja eneseteostusvajadusega. 4

5 EMITA kui arenev organisatsioon ja 2014 sõnas ja pildis Inga Karton, MSc EMITA; Tartu Ülikool aastal sai sõnastatud nii: EMITA on ellu kutsutud, et tagada kvaliteetne professionaalne motiveeriva intervjueerimise (MI) tase ja jätkusuutlikkus Eestis ning arendada koostööd ja infovahetust nii Eesti kui ka teiste riikide kolleegidega. Tulevikus näeme me EMITA t jätkusuutliku erialaliiduna ning võrdväärse koostööpartnerina nii regionaalsel kui ka rahvusvahelisel tasandil ning meie koolitus- ja arendustegevuse tulemusel on MI muutunud tunnustatud ja laialt kasutatavaks sekkumismeetodiks Eestis. Kuidas on EMITA sellel teel seni läinud? Lühike vastus on, et ütlemata hästi aasta on EMITA jaoks olnud väga tegus ja sündmusterohke. Sinna jääb esimese teadusuuringu lõppemine ning sellel teemal kaitstud magistritöö Motiveeriva intervjueerimise hindamissüsteemi eestindamine (Jürjen, 2013). Samasse aega 2013 aasta kevadel jäi ka EMITA esimene (Eestis järjekorras küll teine) uute MI treenerite kodukootud treening. Viimane oli kavandatud muuhulgas ka sisendiks rahvusvahelisele MINT uute treenerite treeningule (TNT) Krakovis. Need kaks teemat kokku, kodeerimise süsteemi MITI eestindamine ning kohalike treenerite koolitamine ja toetamine, tekitas olukorra, kus rahvusvahelisel võrgustiku foorumil lõime lausa massiga. Kuna ühe kliendisalvestise kodeerimiseks esitamine on MINT TNT-le pääsu eelduseks (nagu ka Eesti treenerikoolitusele) ning meil oli selleks hetkeks see meetod eestindatud, siis saime võrdväärselt ja probleemitult konkureerida inglise keelsetest riikidest kandidaatidega ja olime suures eelisseisus võrreldes teiste mitte-inglise keelt kõnelevatest riikidest kandideerijatega. Meetodi adapteerimine ning tasemel kandidaadid andis tulemuseks kõikide soovi avaldanute pääsu koolitusele ja võrgustikku nagu ka selle, et taaskord oli üheks väheste seas, kes sai sellel üritusel osalemiseks MINT stipendiumi ka Eesti esindaja! Antud hetke MINT kodulehe (Training, ) statistika andmetel on MI levinud 33 riigis. MI leviku kaardi peal on 4 kategooriat: punane MINT liikmeid üle 50 (2 riiki: UK ja Rootsi), kollane liikmeid üle 30 (3 riiki: Kanada, California, Põhja-Karolina), roheline liikmeid üle 10-ne (riike 16, enamasti US osariigid, Euroopast Holland, Saksamaa, Norra) ning sinine liikmeid alla 10-ne (kõik ülejäänud). Seega samas vaimus jätkates, pole enam väga kaugel piir roheliste hulka pääsemiseks, mis arvestades Eesti väiksust ja MI mitte just ülipikka ajalugu Eestis, on endalegi uskumatu. Samal võrgustikufoorumil tegime koos MINT liikmetega Kesk- ja Ida-Euroopast kenasti korda läinud plenaarettekande (Karton jt, 2013), kuhu oli MI arengutest Eestis ka muljetavaldavalt palju kirja panna ja mis meid hea eeskuju staatusesse tõstis. Vähemtegus ei tõota tulla ka alanud aasta, kus lisaks alanud ühisprojektile Päästeametiga jätkub koostöö Tervise Arengu Instituudiga ning MI jõuline levik Eesti tervishoiusüsteemis, aga see on juba järgmise aasta konverentsi keskmeks. 5

6 Mis on taganud EMITA le sellise arengu? Erilised inimesed ning MI vaimsusest lähtumine, mille keskmes on kaasamine. EMITA on MTÜ, kus pole ühtegi palgalist positsiooni. Kõik EMITA arendustegevused toimuvad liikmete vabast tahtest ning ajast. Mida rohkem liikmeid saab tegevustesse kaasatud, seda rohkem tegevusi saab läbi viidud, seda kvaliteetsemad need on. Näiteks selleaastase konverentsi teoks saamisesse on olnud alates eelmise aasta mai kuust erinevatel ajahetkedel kaasatud pea kogu 24 liikmeline liikmeskond, nendest 7 korraldustoimkonnas, 10 konverentsi ettekannetes ja töötubades. Kuidas aga kaasata niigi tegusaid inimesi, kus probleemiks pole ennekõike tahe vaid aeg ja konkureerime teiste sama vahvate tegevustega, on omaette kunst, mis toob tagasi inimeste ja õhustikuni. EMITA s valitseb vastastikune respekt ja teineteise toetamine. Inimesi saab kaasata ennekõike ja vahest ka ainult läbi nende tugevuste. Ja nii ongi. Küsimus, mida tasuks igal juhil oma alluvaid juhtides endalt küsida oleks, et kuidas ma saaksin need inimesed koostööle siis, kui mul ei oleks nende üle majanduslikku ja seaduslikku võimu, ehk kui poleks neile ei raha maksta ega paberil allkirjastatud alluvussuhteid ja kohustusi? Vastus ei pruugi siinkohal olla kerge tulema. Tõenäoliselt, kui EMITA juhatusel poleks toeks motiveeriva intervjueerimise vaimsust ja lähtekohti, siis ei oleks me siin kus me oleme. Tegelikult on retsept lihtne: tuleb luua õhustik! Selleks tuleb kõigepealt inimestes esile kutsuda soov, vajadus, põhjused, ning seejärel vastu võtta kõik, mis tuleb ja peegeldada valikulisel tagasi (tõsta esile) seda, mida tahame et sünniks. Proovige järgi! Ja kui kohe ei pruugi õnnestuda, siis võite ka meid appi kutsuda, oleme valmis lahkelt omi kogemusi jagama. KIRJANDUS: Inga Karton*, Anneli Rätsep, Iga Jaraczewska*, Magda Polec, Georgi Vasilev*, Alexander Kantchelov* plenaarettekanne MI in Eastern and Central Europe 2013 MINT Forum, on 9-12 October, Krakow, Poland. Training. Trainer Listing. MINT homepage: Tõnu Jürjen, magistrikraad, 2013, (juh) Aire Raidvee, Inga Karton, Motiveeriva intervjueerimise hindamissüsteemi eestindamine, Tartu Ülikool 6

7 EMITA KONVERENTS: Motivatsioon arengu toetajana 28. veebruaril 2014 aastal Pärnumaal Sauga Avatud Noortekeskuses LÜHIETTEKANDED Millises eas laps on motiveerivaks intervjueerimiseks küps? Aave Hannus, MSc Tartu Ülikool; PeaTreener OÜ Motiveeriva intervjueerimise (MI) uuringutes on enamasti vaadeldud MI efektiivsust täiskasvanute käitumise suunamisel, selle rakendatavuse kohta laste hulgas on väga vähe teada. Käesolevas ettekandes antakse ülevaade kujunenud seisukohtadest MI tõhususe kohta laste ning murdeealiste käitumise muutmisel. Traditsioonilise arenguteooria seisukohast võiksid aastased lapsed tänu abstraktse mõtlemise kujunemisele olla suutelised mõistma vastuolusid oma eesmärkide ja käitumise vahel ning arutlema võimalike muutuseplaanide üle. Naari-King ja Suarez (2011) viitavad aga asjaolule, et noored inimesed kalduvad kasutama pigem välistamist kui nõustumist ja keskenduma negatiivsetele ning mittekinnitavatele argumentidele, et oma uskumuste juures püsida või otsuseid teha. Hiljutises ülevaates soovitavad Strait, McQuillin, Smith ja Englund (2012) kasutada sotsiaalse informatsioonitöötluse võrgustiku mudelit (SITV; Nelson, Leibenluft, McClure, & Pine, 2005) selleks, et mõista MI rakendamise eripärasid laste ja noorukite seas. See mudel kirjeldab mittesünkroonseid arengulisi muutusi kognitiivsetes ja afektiivsetes protsessides nii neuraalsete struktuuride kui sotsiaalse käitumise tasemel. SITV mudeli kohaselt küpsevad eluaasta vahel need struktuurid ja protsessid, mis on vajalikud tähelepanu suunamiseks ja põhiliste kategoriseeringute tegemiseks, näiteks nägude ja näoväljenduste eristamine, ent MI jaoks sellest ei piisa. Emotsioonide kogemisega seotud limbilise süsteemi märkimisväärne küpsemine toimub veidi hiljem, murdeeas ja varases täiskasvanueas. Murdeeas võimendub keerukate sotsio-emotsionaalsete stiimulite töötlemine, mis tuleb siduda tähelepanu- ja mõtlemisprotsessidega. MI seisukohast toob see kaasa muutusi moraalsete hinnangute, enese - ning teiste hindamise ja otsuste tegemise juures. Selle arengulise muutuse läbi võib murdeealine omistada teiste inimeste käitumisele ja väärtustele rohkem emotsionaalset tähtsust kui täiskasvanu. Lisaks, kõrgemad mõtlemisprotsessid - MI seisukohalt olulised planeerimine, eesmärkide püstitamine ja otsustamine - küpsevad suurel määral keskmises ja hilises murdeeas ning see areng jätkub varases täiskasvanueas. Oluline on ka asjaolu, et umbes 11. eluaasta paiku suureneb impulsiivsus, mistõttu murdeealine võib küll olla suuteline eesmärke püstitama, ent impulsiivsus võib takistada nende elluviimist. Kokkuvõtlikult on SITV alusel arvata, et MI rakendamine on põhjendatud alates 12. eluaastast. Strait, Smith, McQuillin jt (2012) uurisid MI rakendatavust keskastme õpilaste (USA klass) akadeemilise soorituse parandamise eesmärkidel. Nad näitasid, et 50-minutilisest individuaalsest muutuseplaani tegemise seansist piisas üldise akadeemilise käitumise parandamiseks ja osalemise 7

8 sageduse tõstmiseks 18 nädala ulatuses võrreldes õpilastega, kes sekkumises ei osalenud. Lisaks eneseraporteeritud tunnuste paranemisele tõusid MI sekkumise grupi õpilastel ka matemaatika hinded. Niisiis on alust arvata, et MI rakendamine võiks alata juba põhikooli algastme lõpust, võttes arvesse noorte klientide arengulisi eripärasid. Esiteks, kuna murdeealised kalduvad sotsiaalsele võrdlusele reageerima täiskasvanutest emotsionaalsemalt, siis võikski kasutada positiivseid eeskujusid tajutavalt sarnaste isikute seast lahknevuste väljatoomiseks nooruki eesmärkide ja käitumise vahel. Lisaks võib arvata, et murdeealiste emotsionaalne tundlikkus mõjutab terapeutilist suhet nõustajaga enam kui noorema lapse või täiskasvanuga töötamisel tavaline. See võib avalduda nii positiivse reaktsioonina empaatia väljendamisele kui negatiivse reaktsioonina väikseimalegi katsele nooruki uskumusi proovile panna. Teiseks, kuna 11. eluaasta paiku suureneb impulsiivsus, siis muudab see murdeealise puhul keeruliseks kaugema tasuga eesmärkide saavutamise plaanidest kinnipidamise. Nii on selles vanuses eriti oluline muutuseplaanidesse kavandada ka lühiajalised tasud. Kokkuvõtteks, ei ole alust piirduda MI põhimõtete ja tehnikate rakendamisega ainult täiskasvanute abistamisel. Tulevased uuringud peaks aga andma selgemaid juhiseid spetsiifiliste aspektide kohta, mida murdeealiste klientidega töötades tingimata silmas oleks vaja pidada. KIRJANDUS: Brown, R.A., Ramsey, S.E., Strong, D.R., et al. (2003). Effects of motivational interviewing on smoking cessation in adolescents with psychiatric disorders. Tobacco Control, 12(suppl IV), iv3-iv10. Naari-King, S. & Suarez, M. (2011). Motivational interviewing with adolescents and young adults (1st ed.). New York: Guilford Press. Nelson, E., Leibenluft, E., McClure, E.B., & Pine, D.S. (2005). The social re-orientation of adolescence: A neuroscience perspective on the process and its relation to psychopathology. Psychological Medicine, 35, Strait, G. G., McQuillin, S., Smith, B. H., & Englund, J. A. (2012). Using Motivational Interviewing with children and adolescents: A cognitive and neurodevelopmental perspective. Advances in School Mental Health Promotion, ifirst article, Strait, G., Smith, B., McQuillin, S., Terry, J., Swan, S., & Malone, P. (2012). A randomized trial of motivational interviewing to improve middle school students academic performance. Journal of Community Psychology, 40,

9 Motiveeriva intervjueerimise rakendamise vajadus ja võimalused sotsiaalses rehabilitatsioonis Dagmar Narusson, MA Tartu Ülikooli Sotsiaalne rehabilitatsioon tegeleb inimese tegevusvõime ja osalusvõime arendamisega neljas eluvaldkonnas, milleks on elamine (living), õppimine (learning), töötamine (working) ja sotsialiseerumine (socialisation). Oma olemuselt on sotsiaalne rehabilitatsioon muutuse saavutamise protsess ehk sotsiaalne rehabilitatsioon = muutus inimese elus. Kellele sotsiaalne rehabilitatsioon on suunatud? Inimestele, kelle terviseolukord tingib tegevusvõime ja osalusvõime piiranguid, seega, tegemist on kõige suurema vähemusgrupiga ühiskonnas. Millised on MI ja rehabilitatsiooni seosed? MI on alguse saanud väljaspool rehabilitatsiooni, samas, põhimõtted ja töömeetodid on ülekantavad rehabilitatsiooni klienditöösse. Nt on MI põhimõtted rakendatavad multidistsiplinaarse meeskonna ja kliendi omavahelises koostöös, kui inimest on vaja motiveerida tegelema spetsiifilise probleemiga või nt kui inimese rehabiliteerimist koordineerival spetsialistil on vaja aidata inimesel teha teadlik ja tark valik, millist rehabilitatsiooniprogrammi või teenust valida. Rehabiliteerimise kui muutuse protsessi eesmärkide saavutamiseks on oluline teada-tunda muutuse protsessi erinevaid etappe, inimese käitumist ja vajadusi erinevatel etappidel ning motiveeriva intervjuu meetodit. Mis on MI olulised põhimõtted sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonnas? Henck van Bilseni (2012) järgi on oluline (1) leebe protsessi juhtimine (gentle guided discovery), (2) informeerimine mitte konfronteerumine (informing not confronting), (3) optimaalsete otsuste tegemise assisteerimine (aimed at assissting the person to make optimal decisions), sealjuures tuleb anda inimesele piisavalt ruumi, et minna läbi muutuse protsessi ja leida uus tähendus oma elule. Spetsialisti funktsiooniks on otsida koos inimesega eluvaldkondi, kus inimene soovib edasi liikuda ja muutuda. H van Bilsen toob välja, et inimese olukorra hindamise juures on oluline peegeldada inimesele tagasi tähendusrikast informatsiooni (meaningful information), mis võib olla abiks unikaalsete, just konkreetsele inimesele sobivate lahenduste leidmisel. Rehabiliteerimise protsessi üks esimesi etappe klienditöös on inimese valmisoleku hindamine viies valdkonnas. Ja juhul kui inimese valmisolek rehabiliteerimiseks on madal, siis järgneb valmisoleku arendamine. Nende viie valdkonna hulka kuuluvad mh motivatsiooni olemasolu ehk inimese usk, et muutus on oluline ja võimalik ning vajaduse tunnetamine ehk rahuolu ja/ või eduelamuse olemasolu või puudumine elamise, õppimise, töötamise või sotsialiseerumise valdkondades. Just valmisoleku arendamise protsessis on rehabilitatsioonivaldkonna ekspertidele/spetsialistidele palju abi motiveeriva intervjuu valdamisest. 9

10 KIRJANDUS: Anthony, W.A., Farkas, M.D. (2009). A Primer on the Psychiatric Rehabilitation Process. Boston University Center for Psychiatric Rehabilitation. Geller, J. (2011). Integrating Motivational Interviewing and Cognitive Behavioral Therapy in the Treatment of Eating Disorders: Tailoring Interventions to Patient Readiness for Change. Cognitive and Behavioral Practice. Volume 18, 1, 5-15 Van Bilsen (2012). Motivational Interviewing. Expert seminar. 11th World Congress of World Association for Psychosocial Rehabilitation 10

11 Motiveeriva Intervjueerimise rakendamisest justiitssüsteemis Asta Vaks Sotsiaalosakonna juhataja, Tallinna vangla MI jõudis Eestisse 1999.aastal Uimastipreventsiooni Sihtasustuse eestvedamisel. Justiitssüsteemi jõudis MI 2003 aastal läbi Phare Twinning projekti Kriminaalpreventsioon, milles Eesti osales eesmärgiga saada vanglasüsteemis kasutuselevõtmiseks sotsiaalprogramme. Justiitssüsteemis tegelevad ametnikud igapäevaselt oma töös sundklientidega, mistõttu on oluline lühikese aja jooksul saavutada muutusi või panna inimene mõtlema muutuste vajalikkuse üle. Meetodit peeti kriminaalõigussüsteemile sobivaks eelkõige seetõttu, et süüdimõistetute kohtlemine vanglates on oma olemust direktiivne, tihti vastanduv ning inimese seniseid vabadusi piirav. (Uulima- Margus,U. ja Jürjen T., 2012). Motiveeriv intervjueerimine on lühike, suunav ja isikukeskne sekkumine, mis keskendub õigusrikkuja käitumise muutmisele. Ametniku ülesandeks on aidata õigusrikkujal lahendada oma ambivalentsus seoses enese muutmisega (MI õppija juhend, lk 10) aastal toimus MI-alane baaskoolitus, mille viis läbi Suurbritannia firma Ignition Creative Learning, kes võitis koolituseks korraldatud hanke aasta lõpul. Koolitusel osales 12 psühholoogi ja sotsiaaltöötajat kuuest vanglast (Tartu vangla, Tallinna vangla, Ämari vangla, Murru vangla, Maardu vangla, Harku vangla) Need ametnikud koolitati aastal MI koolitajateks Transition Facility kriminaalpreventiivse projekti kaudu. Järjepideva koolitussüsteemi tagamiseks õpetati välja süsteemiüleselt sisekoolitajad, kes omakorda õpetavad ametnikele erinevate sotsiaalprogrammide läbiviimise oskusi, sealhulgas MI-d. Esmalt koordineeris koolitusi Justiitsministeerium, kuid alates aastast läks sisekoolituste korraldamine üle Sisekaitseakadeemiale. Ajavahemikus on MI baaskoolituse läbinud ligi 475 ametnikku. Käesoleval ajal on MI treenerid 7. MI õppija juhendis on minu arvates väga tabavalt välja toodud, et MI-d kasutades ning õigusrikkujaga sellisel viisil töötades on kõik tema tehtud otsused tõe poolest tema enda otsused, mitte lihtsalt professionaalidele allumine, ning lõpptulemuseks on suurema tõenäosusega kestev enesemuutus ja sellest tulenev korduvate õigusrikkumiste ja nende ohvrite vähenemine (MI õppija juhend, lk11). Eelpool väljatoodu rõhutabki MI kui igapäevase töövahendi olulisust justiitssüsteemis töötavatele ametnikele. Sellest tulenevalt lisas Sisekaitseakadeemia MI korrektsiooni eriala õppekavasse. MI-d õpetatakse alates aastast korrektsiooni eriala kõrgharidusõppe nii päevases kui ka kaugõppe vormis. Õppeaineks, mille raames MI-d esmalt õpetati oli Sotsiaalprogrammide läbiviimine vanglas, kui alates aastast on õppeaine nimetuseks Sekkumisprogrammide metoodika. Lähtudes kooli lõpetajate arvust, siis erinevate õppeainete raames on MI tehnikaid õppinud 253 korrektsiooni eriala päeva ja kaugõppe õpilast. Eestis on MI meetodi tõhusust uurinud 2008.aastal Iga Uueküla. Uurimise tulemused näitasid, et MI koolituse läbinud vangla-ja kriminaalhooldusametnikel oli oma töös vähem konflikte (päevas, nädalas, kuus) kui neil, kes polnud MI koolitust saanud (Uulima-Margus, U. ja Jürjen T., 2012). 11

12 MI rakendamise nõrgaks kohaks on asjaolu, et ametnikke, kes vajavad koolitust on rohkem kui senini koolitada oleme jõudnud ning seetõttu ei ole MI jõudnud igapäevase töövahendina enamiku ametnike tööriistakohvrisse. Samuti on MI meetodi kasutamise oskusi vajalik pidevalt treenida, arendada, kinnistada ja selleks ei piisa ainult ühekordsest baaskoolitusest. MI kasutuselevõtu tugevad küljeks on koolitajate olemasolu, kes MI-d igapäevaselt praktiseerivad, end arendavad. Samuti on plussiks toimiva koolitussüsteemi olemasolu ja järjepidevus, mille käigus on koolitatud erineva valdkonna ametnikke ja teenistujaid (valvureid, kriminaalhooldajaid, juhte). Edaspidi on plaanis arendada sisekoolituste süsteemi, et tagada MI pidev kättesaadavus uutele ametnikele. Ja lõpetuseks soovin jagada head eeskuju ja näidet võimalusest MI oskuste lihvimiseks ja arendamiseks, mille on ellu kutsunud Tallinna vangla sotsiaaltöötaja ja MI treener Teresa Škaperina ning kriminaalhooldaja Irja Koikson. Nimelt toimub Teresa Škaperina juhendamisel kord kuus MI õpituba. Õpitoas osalevad baastreeningu läbinud ametnikud saavad arutleda praktilise töö käigus üleskerkinud kitsaskohtade üle ja lihvida MI oskusi praktiliste harjutuste varal. Viimane näide on kindlasti hea eeskuju ka teistele justiitssüsteemi ametnikele MI oskuste praktiseerimise võimaluste osas. KIRJANDUS: Uulima-Margus, U. ja Karton I. (2011). Motiveeriv intervjueerimine ärgitab elu muutma. Sotsiaaltöö, 5, Uulima-Margus, U. ja Jürjen T. (2012). Motiveeriva intervjueerimise omandamise tasemed ja tagasisidesüsteem MITI. Sotsiaaltöö ajakiri, 2, Sisekaitseakadeemia ja Justiitsministeeriumi andmed MI koolituse korraldamise ja koolituse läbinute kohta. Motiveeriv intervjueerimine. Õppija juhend. Ignition Creative Learning (koost.). Suurbritannia. 12

13 Motiveeriv intervjueerimine pääste ennetustöös Motivatsioon ennetustegevuste kvaliteedi tõstmiseks Tiina Laube ja Kätlin Poopuu Päästeamet Päästeamet on siseministeeriumi haldusala valitsusasutus, mis kujundab ja hoiab Eestis turvalist elukeskkonda, ennetab ohte ning abistab inimesi õnnetuse korral kiirelt ja professionaalselt. Ennetustöö eesmärk on kujundada Eestis elukeskkond, kus igaüks loob ning väärtustab ohutust ja turvalisust. See omakorda aitab vähendada õnnetuste ja nendes hukkunute ning vigastatute arvu, samuti teisi õnnetustest tingitud kahjusid. Pääste ennetustöö eesmärk on inimestele turvaliseks eluks tingimuste loomine ning nende õpetamine ohte nägema ja nendega hakkama saama (Tule,- vee- ja liiklusohutusalane ennetusuuring, 2012) Kaasaegne lähenemine ennetustööle ei ole enam suunatud ainult negatiivsete tagajärgede ärahoidmisele, vaid ka positiivse käitumise edendamisele. Ennetustöö eesmärgid on jagatud kahte peamisse gruppi: soovimatu sündmuse vältimine ja soovimatute tagajärgede leevendamine. Erinevate meetmete rakendajad peavad teadma, millised ennetuslikud meetmed hoiavad ära õnnetuse toimumise ja millised kaitsevad vaid raskete tagajärgede eest (Calman, Downie 2002, 391; Downie et al. 1990, 35 49; Hollnagel 2004, 6 7). Päästeamet, kui organisatsioon on viimase kahe aastaga muutunud üha enam reageerivast ennetavaks. Ohutussõnumite edastamiseks on lisaks kutselistele päästjatele kaasatud ka vabatahtlikud päästjad ja erinevad sidusrühmad. Vastavalt motiveeriva intervjueerimise (MI) definitsioonist, mis on isikukeskne, eesmärgile suunatud nõustamismeetod ambivalentsuse lahendamiseks ja positiivse muutuse esilekutsumiseks läbi isiku enesemotivatsiooni välja toomise ning tugevdamise (Rollnick, Miller & Butler, 2008), toetab see täielikult Päästeameti ennetustöö eesmärke. Päästealane ennetustöö jõuab kliendini läbi kolme ennetustöö põhiteenuse: teavitamine, koolitamine ja nõustamine. Teavitamine on suunatud suurtele sihtrühmadele ja siia alla kuuluvad erinevad teavitusüritused ja kampaaniad. Koolitamine on suunatud kindlale sihtrühmale ning sisaldab väga selgeid sõnumeid ja eesmärke. Nõustamisteenuse eesmärgiks on pakkuda individuaalset nõu, tagamaks inimest ümbritsevas keskkonnas normidele vastav turvalisuse tase. Ohutusalase nõustamisega leitakse personaalsed ohutusalased lahendused ning tagatakse kõige suurema tõenäosusega/kindlamalt soovitud tulemus ehk päästesündmuse ärahoidmine. Sotsiaalkampaaniate abil on aastate jooksul olnud võimalik ohutussõnumeid põhjalikult, meeldejäävalt ja efektiivselt edastada suures koguses klientidele. Kampaaniate märgatavus on olnud suur, kasutatud lahendused innovatiivsed. Valdkonna tegevuste mõjul elanikkonna teadlikkuse tõusu hindamiseks on välja töötatud teadlikkuse indeksi metoodika, mis võimaldab saada ülevaade aastaste teadmistest tule- ja veeohutuse teemadel. Sihtrühmale suunatud koolituste arv on tõusnud juba üle 4% Eesti elanikkonnast, a oli see protsent 2,9. 13

14 Nõustamisega lähenetakse sihtrühmadele vastavalt kliendi soovidest ja vajadustest individuaalselt a muutus kohustuslikuks suitsuandur ja paari aastaga tõusis anduriga varustatus 38%-lt 80%-le. Seoses suitsuanduri kohustuslikuks muutumisega ja eluruumide valdajatele võimaldatud nõustamisega (Kodu tuleohutuks projekt) vähenes viiel viimasel aastal ka tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arv. Sellest hoolimata näitab Aastal TNS Emori poolt läbiviidud tuleohutusteadlikkuse uuring, et kuigi 81-88% majapidamistest omab suitsuandurit, siis sellest hoolimata pole koduomanike suitsuanduri vajalikuks pidamine ja töökorras oleku kontroll viimasel kahel aastal uuringu kohaselt muutunud. Ka aasta alguse hukkunute ja elumajade tuleõnnetuste statistika näitab, et nõustamine pole olnud piisavalt efektiivne ning inimesed pole oma käitumisharjumusi muutnud. Päästeamet on võtnud oma kohustuseks 2014 aastal teostada Kodu tuleohutuks projekti raames 8000 kodu. Selleks, et päästjad ei oleks enam lihtsalt suitsuandurite paigaldajad, otsustati projekti viia sisse muudatused. Ja üheks suurimaks muudatuseks on see, et päästjad hakkavad inimest nõustama kasutades motiveeriva nõustamise põhielemente. Miks võeti selline suund? Kuigi Karton ja Uulimaa-Margus (2011) oma motiveerivat intervjueerimist tutvustavas artiklis ütlevad, et see nõustamismeetod ei sobi kasutada olukordades, kust oodatakse kiiret tulemust, kuid samas on see meetod just parim inimese käitumise muutmiseks. Selleks, et ennetajad ja päästjad oskaksid kasutada motiveeriva intervjueerimise põhielemente, viidi läbi motiveeriva nõustamise sissejuhatav koolitus esialgu ennetajatele aasta lõpupoole. Ja selle koostöö jätkuna toimuvad märtsi- ja aprillikuu jooksul koolitused päästjatele, kes reaalselt hakkavad inimesi kodudes nõustama. KIRJANDUS: Calman, K.C., Downie, R.S. (2002). Oxford Textbook of Public Health, the Scope of Public Health. Vol. 1. New York: Oxford University Press. Downie, R.S, Fyfe, C, and Tannahill, A. (1990). Health promotion models and values. Oxford, England: Oxford University Press. Hollnagel, E. (2004). Barriers and accident prevention. Ashgate Pub Ltd. Rollnick, S., Miller, W.R., & Butler, C.C. (2008). Motivational Interviewing in Health Care. The Guilford Press: New York. Tule,- vee- ja liiklusohutusalane ennetusuuring Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituut. Uulima-Margus, U. ja Karton I. (2011). Motiveeriv intervjueerimine ärgitab elu muutma. Sotsiaaltöö, 5,

15 EMITA KONVERENTS: Motivatsioon arengu toetajana Downie, R.S, Fyfe, C, and Tannahill, A (1990) Health promotion models and values. Oxford, 28. veebruaril 2014 aastal Pärnumaal Sauga Avatud Noortekeskuses England: Oxford University Press. TÖÖTOAD Töötuba I The role of Motivational Interviewing in Sport, Exercise and Physical Activity Jeff Breckon and Anneli Rätsep The workshop will extend the topics introduced in the lecture and will consider in more detail the role of MI in the initiation and maintenance of behaviour change in exercise and physical activity contexts, as well as the potential role MI may have in sport settings. The workshop will also provide a taste of MI and introduce the concept of integrative therapy which is increasingly popular with MI clinicians and trainers and sits well with the four processes of MI. The aim of this workshop is to deliver an overview of MI in the context of the four processes (Miller & Rollnick, 2013) and to provide delegates with a taste of MI in health behaviour change settings. It will enable those attending to consider the role of health behaviour change approaches such as MI when working with clients and patients as opposed to traditional expert-driven communication styles. It will provide an evidence-based approach to measuring and ensuring high quality practice through treatment fidelity of MI and introduce key concepts of MI. This will be done through experiential real plays including the technical (OARS), relational (spirit) and change talk components of the approach. The workshop will also provide examples of adaptations of MI required for population groups such as adolescents. 15

16 Töötuba II MI muutuste ja arengu toetajana organisatsioonis Anu Stamberg ja Helena Väljaste. Organisatsioonid on pidevas muutumises ning arengus, mis võib inimesele pikas perspektiivis olla üsna väsitav. Töötajate sisemine tahe ja soov muutuda võib raugeda ning muutuda isegi vastuseisuks. Mõnikord vajab töötaja muudatuse mõistmiseks ja omaksvõtmiseks inimest, kes oskaks teda ära kuulata, aktsepteeriks hirmusid ja pakuks toetust valikute tegemisel ning lahenduste leidmisel. Sel juhul tekib tal uuesti usk muudatuse positiivsesse mõjusse, tahe midagi muuta ning ta hakkab nägema ka võimalusi, mitte ainult takistusi. Sellist motiveerimise kunsti on võimalik õppida. Selles töötoas kaardistame, milliste märksõnadega iseloomustada "tüüpilist" motiveerimist vajavat töötajat ning muudatuste mõju neile. Selleks, et MI olemust mõista, teeme läbi mitmeid praktilisi harjutusi ja kogeme MI kuldvaramusse kuuluvaid tehnikaid. Saame tunda nii seda, mis toetab inimest tema muutumise teel tõstes tema sisemist motiveeritust, kui ka seda, mis paneb inimest muudatustele vastu töötama. Saame aimu motivatsiooni muutuvast olemusest ning sellest, mida on iga muutuste tsükli faasis võimalik teha selleks, et vastupanuga toime tulla. Töötoas aktiivselt osaledes selgineb, mil viisil saab motiveerivat intervjueerimist rakendada oma organisatsioonis töötajate motiveerimisel ja nende arengu toetamisel. Toome töötoas välja coachingu ja teiste nõustamismeetodite ühisosad ning erinevused MI-st. Arutleme, mil viisil saab MI-d rakendada nii värbamise, arenguvestluste kui ka muudatuste juhtimise juures. Samuti mõtiskleme teemal, millistel juhtudel motiveerimine ei toetu MI põhimõtetele ning millal MI pole parim tee tulemuse saavutamisel. Ühtlasi pakub töötuba ülevaadet sellest, kuidas on võimalik MI-d Eestis õppida ja kuidas on toetatud selles edasi arenemise teekond. KIRJANDUS: Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motivational Interviewing: Helping People Change 3rd Revised edition. The Guilford Press: New York. Wagner, C.C., and Ingersoll, K.S. (2013). Motivational Interviewing in Groups. The Guilford Press: New York. Rollnick, S., Miller, W.R., & Butler, C.C. (2008). Motiveeriv intervjueerimine tervishoius (toim. I. Karton, R. Kalda). Tervise Arengu Instituut. [Originaalpealkiri: Motivational Interviewing in Health Care. The Guilford Press: New York.] 16

17 Töötuba III Motiveeriv intervjueerimine personaalse arengu toetajana Tõnu Jürjen ja Maret Sildala Inimesed võtavad vastu uusi väljakutseid, kui nad tunnevad, et muudatuste tegemine on nende jaoks oluline ning nad võivad sellega tegelikult hakkama saada. Praktiline kogemus näitab, et üheks kõige sagedasemaks takistuseks muutuste tegemisel on meie klientide kõikuma löönud usk iseendasse ja oma võimesse uues olukorras edukalt toime tulla. Töötoas tutvustame strateegiaid, mis aitavad suurendada nii muutuse tegemise tähtsust kui inimese tajutud enesetõhusust, pearõhuga viimasel. Motiveerivas intervjueerimises klassikaliselt kasutavaks võtteks on skaalade kasutamine. Nende eesmärgiks on kaardistada isik enesetaju oma olukorrast. Olulisem kui asukoht skaalal, kuhu inimene end asetab, on aga nõustaja jätkutegevused ja lisaküsimused muutuse võimalikkuse näitamisel, valitud numbri mõtestamisel. Meil kõigil on ressursse, mõningatest neist oleme me üpris teadlikud, mõnede nähtavaks tegemine nõuab aga parajat pingutust. Vaade minevikku ja pilguheit tulevikku aitavad kliendil luua paremat perspektiivi sellest, mida ta just praegu suudab. Väga madala eneseusu juures on abi strateegiatest, mis aitavad meil kliendi moonutatud enesetaju korrigeerida. Kõige sagedamini kasutatakse motiveerivas intervjueerimises sel juhul liialdatud peegeldusi. Kliendi ütluste võimendamine sunnib klienti silmitsi seisma tema tegelike võimetega ning heitma kõrvale abitustunde, mis takistab elus edasi liikuda. Kui kliendi valmisolek muutuse tegemiseks on piisav, saab nõustaja toetada töötava muutuste plaani väljatöötamises. Hea plaan on käegakatsutav, selgepiiriline ning lubab hinnata, kas eesmärgi suunas ka tegelikult liigutakse. Kõigi eelnimetatud strateegiate kasutamine nõuab lisaks kliendikesksete nõustamisoskuste valdamisele vaimsust, mis toetab kliendi autonoomiat, julgustab teda nõustamissuhtes olema aktiivne partner ning usaldab, et ressursid on kliendis endas olemas. Selle kõige taustal on oluline hoida fookuses nõustaja arengut ning usku enda võimesse oma kliendi huvides tegutseda. 17

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

jürjen_magistritöö

jürjen_magistritöö Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Tõnu Jürjen MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE HINDAMISSÜSTEEMI 3.1.1 EESTINDAMINE Magistritöö Juhendajad: Aire Raidvee Inga Karton Läbiv pealkiri: MITI eestindamine Tartu

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Päevakava Tarkus tuleb tasapisi V. Teadlik õpetaja Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents 10. oktoobril 2018 Tallinnas, Hestia Hotel Europa,

Päevakava Tarkus tuleb tasapisi V. Teadlik õpetaja Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents 10. oktoobril 2018 Tallinnas, Hestia Hotel Europa, Päevakava Tarkus tuleb tasapisi V. Teadlik õpetaja Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents 10. oktoobril 2018 Tallinnas, Hestia Hotel Europa, Paadi 5, II korrus 9.30-10.00 Registreerimine ja tervituskohv

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI TPM MEETING IN ESTONIA 2017-1LV01-KA219-035479_5 TUESDAY 29 th January 2019 28/01/2019-01/02/2019 9.50 Projekti partnerid: Leikskolinn Solborg (Island), Tallinn-Paide liinibuss Vaivaru pamatskola (Läti),

Rohkem

Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents Tarkus tuleb tasapisi IV. Teadlik õpetaja. 11. aprillil 2018 Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saal Tu

Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents Tarkus tuleb tasapisi IV. Teadlik õpetaja. 11. aprillil 2018 Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saal Tu Eesti Lasteaednike Liidu alushariduse konverents Tarkus tuleb tasapisi IV. Teadlik õpetaja. 11. aprillil 2018 Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saal Turu 2, Tartu 9.30-10.00 Registreerimine ja tervituskohv

Rohkem

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Ma olen mõttetu Jälle ma ebaõnnestusin! See ülesanne ei tulnud mul hästi välja Küll ma olen vahest saamatu!

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm:

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem