KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis"

Väljavõte

1 KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL Copyright 2018 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud. 1807_Rev02

2 2 Alustamine Ohutusteave 1 Alustamine ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHT MITTE AVADA! ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE ESI- EGA TAGAKAANT. EI SISALDA KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE VASTAVA VÄLJAÕPPEGA HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE. Võrdkülgses kolmnurgas asuv piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast ohtlikust isoleerimata pingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögiohtu. Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu oluliste kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides. HOIATUS. ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE TAGAMISE JA ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE. ETTEVAATUST! Seade ei tohi puutuda kokku veega (tilkumine või pritsimine) ja sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase. HOIATUS. Ärge paigutage seda seadet kitsasse, piiratud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta. ETTEVAATUST! Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid. ETTEVAATUST! Selles tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see hilisemaks vaatamiseks alles. Kui seade vajab hooldust, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse. Selles juhendis kirjeldatutest erinevate juhtseadiste või toimingute kasutamine ja erinev reguleerimine võib põhjustada ohtliku kokkupuute kiiritusega. Otsese kokkupuute vältimiseks laserkiirega ärge üritage korpust avada. ETTEVAATUST! Ärge tõkestage ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootja juhiste kohaselt. Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud ventilatsiooniks, toote töökindluse tagamiseks ja kaitseks ülekuumenemise eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda toote asetamisega voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Seda toodet ei tohi paigutada sisseehitatud paigaldisse, näiteks raamaturiiulisse, v.a juhul, kui tagatakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid. MÄRKUS: Palun vaadake ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid seadme põhjal või muul pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

3 Alustamine ETTEVAATUST toitejuhtmega Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema. Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule. Ärge ülekoormake seinakontakte. Ülekoormatud seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab asendama selleks ettenähtud asendusosaga ja seda tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väänata, kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja tuleb. Seadmega on kaasas patarei või aku. Kuidas patareid või aku seadmest ohutult eemaldada: Selleks, et vanad patareid või aku eemaldada, järgige seadme kokkupaneku samme vastupidises järjekorras. Selleks, et vältida keskkonna saastumist ning võimalikku ohtu inimeste ja/või loomade tervisele, peab vanad patareid või aku panema vastavasse prügikonteinerisse või viima nende kogumiskohta. Ärge visake patareisid või akut ära koos muude jäätmetega. Soovitatav on viia patareid ja akud tasuta kogumispunkti (see teenus ei pruugi siiski igal pool võimalik olla). Patareid ega aku ei tohiks olla liigse kuumuse, tule või otsese päikesevalguse käes. ETTEVAATUST! Seadme lähedale ei tohi asetada leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid). Sümbolid ~ Viitab vahelduvvoolule (AC). 0 Viitab alalisvoolule (DC). Viitab II klassi seadmele. 1 Alustamine 1 Viitab ooterežiimile.! Viitab toite olekule "ON" (SEES). Viitab ohtlikule pingele

4 4 Sisukord Sisukord 1 Alustamine 2 Ohutusteave 6 Ainulaadsed omadused 7 Nõuded esitatavatele failidele 7 Nõuded muusikafailidele 7 Ühilduvad USB-seadmed 7 Nõuded USB-seadmele 8 Kaugjuhtimispult 10 Esipaneel 12 Tagapaneel 2 Ühendamine 14 Ühendamine kõlaritega 14 Kõlarite seadmega ühendamine 15 Lisaseadmete ühendamine 15 Ühendus AUX IN 16 USB-seadme ühendamine 16 Antenni ühendamine 17 Põhitoimingud 17 CD- ja USB-seadme kasutamine 17 Automaatesitus 18 Kausta ja MP-/WMA- faili valimine 19 Faili/kausta kustutamine või vormindamine 19 AUTO DJ 20 Juhtmevaba BLUETOOTH -i tehnika kasutamine 20 Bluetooth seadmesse salvestatud muusika kuulamine 2 Rakenduse Music Flow Bluetooth 2 Teave rakenduse Music Flow Bluetooth kohta 2 Rakenduse Music Flow Bluetooth installimine Bluetooth seadmesse 25 Aktiveerige rakenduse Music Flow Bluetooth abil Bluetooth 26 Raadio kasutamine 26 Raadio kuulamine 26 FM-i halva vastuvõtukvaliteedi parandamine 26 Raadiojaamade eelhäälestus 26 Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine 27 Raadiojaama teabe vaatamine

5 Sisukord 5 28 Heli reguleerimine 28 Helirežiimi seadmine 29 Keerukamad toimingud 29 USB-seadmele salvestamine 1 JUKE BOX-i taasesitus 2 Muud toimingud 2 Heli ajutine väljalülitamine 2 DEMO 2 Paus 2 Unetaimeri seadistamine 2 Valgusregulaator Toite automaatne väljalülitamine Toite automaatne sisselülitamine 4 Automaatfunktsiooni muutmine 5 Kellaaja seadmine 5 Kella seadmine rakenduse Music Flow Bluetooth abil Bluetooth kaudu 5 Mängija kasutamine äratuskellana 6 LG Sound Sync 7 WIRELESS PARTY LINK ühendus 4 Tõrkeotsing 8 Tõrkeotsing 8 Üldine 5 Lisa 40 Üldised tehnilised andmed 41 Kõlarite tehnilised andmed 41 Kaubamärgid ja litsentsid 42 Hooldus 42 ed plaatide kohta 42 Seadme käsitsemine

6 6 Alustamine Ainulaadsed omadused 1 Alustamine BLUETOOTH Võimaldab kuulata Bluetooth seadmesse salvestatud muusikat. AUTO DJ Sulatab katkestusteta esituse tagamiseks loo lõpu järgmise loo algusega. Otsesalvestus USB-seadmele Salvestab muusikat teie USB-seadmele. Music Flow Bluetooth Music Flow Bluetooth on rakendus, mis võimaldab teil juhtida mõningaid LG uusimaid heliseadmeid. (Lehekülg 2) LG Sound Sync Reguleerib selle seadme helitugevust LG Sound Synciga ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldi abil.

7 Alustamine 7 Nõuded esitatavatele failidele Nõuded muusikafailidele MP-/WMA-failide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt. y Diskreetimissagedus: vahemikus 2 kuni 48 khz (MP), 2 kuni 48 khz (WMA) y Bitikiirus: vahemikus 2 kuni 20 kbps (MP), 40 kuni 192 kbps (WMA) y Failide maksimumarv: andme-cd-l: 999 / USB-seadmel: 2000 y Kaustade maksimumarv: andme-cd-l: 99 / USB-seadmel: 200 y Faililaiendid:.mp /.wma y Sõltuvalt faili tüübist või vormingust ei pruugi teatud MP-/WMA-failide esitamine õnnestuda. y CD-ROM-i failivorming: ISO 9660 / JOLIET y Soovitame kasutada tarkvara Easy-CD Creator, mis loob ISO 9660 failisüsteemi. y Seadmes ei saa esitada DRM-iga (digitaalõiguste haldus) kaitstud faili. y DTS-heliplaati ei toetata. Korduvsalvestusega plaatide vormindamisel tuleb määrata vormingusuvandiks [Mastered], et plaadid ühilduksid LG plaadimängijatega. Kui määrate suvandiks Live File System, ei saa te plaati LG plaadimängijas kasutada. (Mastered / Live File System: Windows Vista plaadivormingu süsteem) Ühilduvad USB-seadmed y MP mängija: välkmälu tüüpi MP mängija. y USB välkmälu: seadmed, mis toetavad USB 2.0 või USB 1.1. y Selle seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid. Nõuded USB-seadmele y Ei toetata seadmeid, mis vajavad pärast arvutiga ühendamist lisatarkvara installimist. y Ärge eemaldage töös olevat USB-seadet. y Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda rohkem kui mõni minut. y Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed. y Kui kasutate USB-pikendusjuhet või USB-jaoturit, siis USB-seadet ei tuvastata. y NTFS-failisüsteemi kasutamine ei ole toetatud. (Toetatud on ainult FAT (16/2) failisüsteem.) y See seade tuvastab kuni 2000 faili. y Väliseid kõvakettaid, kaardilugejaid, lukustatud seadmeid ja kõvaketta tüüpi USB-seadmeid ei toetata. y Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei saa kasutada salvestina. y Osa USB-seadmetest ei pruugi selle seadmega töötada. 1 Alustamine

8 (R0) 8 Alustamine 1 Alustamine Kaugjuhtimispult a 1 (Ooterežiim) : Seadme sisse- ja väljalülitamine. B (ava/sule) : avab ja suleb plaadisalve. VOL (Helitugevus) +/- : reguleerib kõlari helitugevust. F (Funktsioon) : valib funktsiooni ja sisendiallika. Sisendallikas/funktsioon Ketas USB AUX sisend Bluetooth LG Sound Sync (juhtmevaba) Raadio Kuvaaken CD USB1 / USB2 AUX BT LG TV FM Patarei vahetamine (Vaigista) : vaigistab heli. PRESET FOLDER W/S : Valib raadiojaama jaoks eelhäälestatud numbri. (Lehekülg 25) võimaldab otsida MP-/WMA-faile sisaldavaid kaustu. Kui seadmes mängib CD või USB-seade, kus MP-/WMA-failid asuvad mitmes kaustas, siis vajutage soovitud kausta valimiseks nuppu PRESET FOLDER W/S. JUKEBOX/MEMORY : salvestab raadiojaamad; (Lehekülg 25) Valib režiimi JUKE BOX. (Lehekülg 29) Koostab JUKE BOX-i loendi. AUTO DJ : valib AUTO DJ režiimi. (Lehekülg 19) DELETE : Kustutab MP/WMA failid. (ainult USB) (Lehekülg 19) Kustutab JUKE BOX-i loendis oleva laulu. Kustutab kõik salvestatud jaamad. (R0) Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et 4 ja 5 märk sobituksid õigesti.

9 Alustamine 9 b REPEAT : võimaldab esitada muusikapalu/faile korduvalt või juhujärjestuses. TUNING -/+ : valib raadiojaamad. C/V (Jäta vahele/otsi): Valib järgmise või eelmise loo. Otsib muusikapalast või failist soovitud lõiku. N (esita / paus): käivitab või peatab taasesituse, Valib stereo/mono.. Z (Vaigista) : Lõpetab esituse. Tühistab kustutusfunktsiooni DELETE. EQUALIZER : valib heliefekte. SPECIAL EQ : Spetsiaalse ekvalaiseri valimine. J(Teave) : Kuvab teavet teie muusika kohta. Sageli sisaldab MP-fail ID-märgist. Märgis sisaldab teavet pealkirja, esitaja, plaadi või esitusaja kohta. Näitab BT READY režiimis Bluetooth seadme nime. Näitab Bluetooth-režiimis kõigi ühendatud Bluetooth-seadmete nimesid. Kui need seadmed on režiimis WIRELESS PARTY LINK üksteisega ühendatud, kuvatakse iga ühendatud seadme nimi igas seadmes. c Numbrinupud 0 kuni 9: valib numbriga muusikapala, faili või eelmääratud numbri. CLOCK : võimaldab seada kellaaja ja kella vaadata. ALARM : äratusfunktsiooni ALARM abil saate CD või USB-seadme esituse ja raadiovastuvõtu soovitud ajal sisse lülitada. d SLEEP : Seadistab süsteemi teatud ajal automaatselt välja lülituma. (Valgusregulaator: kuvaakna heledust vähendatakse poole võrra.) RDS/SET : RDS (raadioandmesüsteem) Kinnitab seadistuse. PTY : otsib raadiojaamu tüübi järgi. USB REC : USB-le salvestamine. Salvestamise lõpetamiseks vajutage ja hoidke all sekundit. 1 Alustamine

10 10 Alustamine Esipaneel 1 a b c d Alustamine l e k j i h g f a USB 1 Port USB-seadmega ühendamisel võite esitada helifaile. b Kuvaaken c (Kaugandur) d USB 2 Port USB-seadmega ühendamisel võite esitada helifaile. e MASTER VOL. (helitugevus) Reguleerib kõlari helitugevust. f BASS BLAST (või BASS BLAST+) Heliefekti otse valimiseks vajutage nuppu BASS (või BASS+). USB REC / DEMO Salvestab USB-le. Salvestamise lõpetamiseks vajutage ja hoidke nuppu sekundit. Kui vajutate väljalülitatud olekus USB REC / DEMO, kuvatakse DEMO-režiim. WIRELESS LINK - Valib MAIN või OTHER režiimis WIRELESS PARTY LINK. - Režiimi WIRELESS PARTY LINK sisse- või väljalülitamine. g F (Funktsioon) Valib funktsiooni ja sisendiallika. Sisendallikas/funktsioon Ketas USB AUX sisend Bluetooth LG Sound Sync (juhtmevaba) Raadio V (Vahelejätmine/otsing) - Jätab vahele edasisuunas. - Otsib loo/faili lõiku. - Valib raadiojaamu. B (Ava/sulge) avab ja suleb plaadisalve. Kuvaaken CD USB1 / USB2 AUX BT LG TV FM

11 Alustamine 11 h AUTO DJ Valib režiimi AUTO DJ. N (Esita/paus) - Käivitab või peatab taasesituse. - Valib Stereo/Mono. i 1 (Ooterežiim) Lülitab toite sisse või välja. C (Vahelejätmine/otsing) - Jätab vahele tagasisuunas. - Otsib loo/faili lõiku. - Valib raadiojaamu. Z (Stopp) Peatab taasesituse või tühistab kustutusfunktsiooni DELETE. j Plaadisalv k SPECIAL EQ Spetsiaalse ekvalaiseri valimine. SEARCH Valikurežiimis liigub kaustale ja failile. OK Valib faili otsimise ajal kausta. l EQUALIZER / SEARCH Valib helipildid. Otsib kausta või faili. 1 Alustamine

12 12 Alustamine Tagapaneel 1 Alustamine a a Toitejuhe b SPEAKERS terminalid c AUX IN (L/R) Lisaseadme ühendamine. d ANTENNA (FM) b c d

13 Ühendamine 1 Kasulikud funktsioonid seadme kasutamiseks Funktsioon Kirjeldus Toiming Tehke järgmist BT lukustuse sisse- või väljalülitamine (Lehekülg 22) See võimaldab teil ühendada Bluetooth-seadme ainult funktsioonides BT (Bluetooth) ja LG TV. Algseadistuses oli see funktsioon välja lülitatud. SEES VÄLJAS Vajutage ja hoidke nuppu N 5 sekundit all funktsioonis BT (Bluetooth). Vajutage ja hoidke nuppu N 5 sekundit all funktsioonis BT (Bluetooth). 2 Toite automaatne sisselülitamine (Lehekülg 1) See võimaldab seadme automaatselt sisse lülitada sisendsignaalide abil: BT (Bluetooth) või LG TV SEES VÄLJAS Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu 1 5 sekundit. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu 1 5 sekundit. Ühendamine

14 14 Ühendamine 2 Ühendamine Ühendamine kõlaritega Kõlarite seadmega ühendamine Kaabli seadmega ühendamiseks vajutage seadme ühendusklemmide avamiseks igale plastikust sõrmepadjale. Sisestage juhe ja vabastage sõrmepadi. Ühendage juhtmete must ots - (miinus) klemmidega ja teine ots + (pluss) klemmidega. > > Ettevaatust! y Kui ühendate kõlarid seadmega, siis ühendage kõlari kaabel ja pistik kindlasti vastava kõlari ühenduspesaga. y Vanurite, laste ja rasedate kaitsmiseks kontrollige enne muusika esitamist helitugevust, et see poleks nende jaoks ehmatavalt vali. y Ärge kasutage seadet piiratud ruumis. See võib kahjustada inimeste kuulmist. Soovitatav on kasutada seadet avaras ruumis. y Hoolitsege selle eest, et lapsed ei paneks oma käsi või esemeid *kõlariavasse. * kõlariava: kõlari korpuses asuv ava rikkaliku bassiheli tagamiseks y Kasutage vaid seadmega kaasas olnud kõlarit. Teiste kõlarite kasutamine võib põhjustada rikkeid. y Kõlarid sisaldavad magnetosi, mis võivad põhjustada teleri- või arvutiekraanil värvihäireid. Paigutage kõlarid teleri- või arvutiekraanist kaugemale.

15 Ühendamine 15 Lisaseadmete ühendamine Ühendus AUX IN Ühendage lisaseadme (videokaamera, teler, pleier jne) väljundjuhe ühenduspessa AUX IN (L/R). Kui teie seadmel on ainult üks heliväljund (mono), siis ühendage see seadme vasakpoolsesse helipessa. Muusika kuulamine välisest seadmest Seadet saab kasutada muusika esitamiseks mitut eri tüüpi välisest seadmest. 1. Ühendage väline seade AUX IN-liidesega. 2. Lülitage toide sisse, vajutades nuppu 1.. Funktsiooni AUX valimiseks vajutage nuppu F. 4. Lülitage väline seade sisse ja alustage esitamist. 2 Ühendamine Valge Punane Helikaabel DVD, Blu-ray mängija jms

16 16 Ühendamine USB-seadme ühendamine Ühendage USB-seade (või MP-mängija jms) seadme USB-portidega. Antenni ühendamine Raadio kuulamiseks ühendage komplekti kuuluv FM-antenn. 2 USBseade Ühendamine FM-antenn USB-seadme eraldamine seadmest 1. Valige mõni muu funktsioon/režiim või vajutage kaks korda järjest nuppu Z. 2. Eraldage USB-seade seadme küljest. Tõmmake FM-traatantenn täielikult lahti.

17 17 Põhitoimingud y Korduv/juhuslik taasesitus toimib järgnevalt. CD- ja USB-seadme kasutamine 1. Plaadi sisestamiseks vajutage nuppu B. või ühendage USB-seade USB-porti. 2. Valige nupu F abil CD- või USB-funktsioon. Toiming Selle tegemiseks Peatamine Vajutage nuppu Z. Taasesitus Vajutage nuppu N. Paus Vajutage taasesituse ajal nuppu N. Soovitud lõigu otsimine muusikapalast/ failist Otse muusikapala/ faili valimine Eelmisele/ järgmisele muusikapalale/ failile liikumine Kordus- või juhuesitus Vajutage ja hoidke taasesituse ajal all nuppu C/V ja laske nupp lahti hetkel, mil soovite kuulamist jätkata. Otse soovitud loo või faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe 0 kuni 9. Peatatud olekus tehke järgmist. Vajutage järgmise/eelmise loo/faili juurde liikumiseks nuppu C/V. Taasesituse ajal tehke järgmist. (1) Kasutades C/V nuppe: vajutage järgmise loo/faili juurde liikumiseks nuppu V. Kui esitus on kestnud vähem kui sekundit, vajutage eelmise loo/faili juurde liikumiseks nuppu C. Kui esitus on kestnud rohkem kui sekundit, vajutage eelmise loo/faili algusesse naasmiseks nuppu C. (2) Kasutades SEARCH funktsiooni: Pöörake nuppu EQUALIZER / SEARCH või C/V ja vajutage loo/faili esitamiseks nuppu N. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu REPEAT. Kuva muutumise üksikasju vaadake märkusest. Ekraanikuva Kirjeldus OFF Esitab laule järjekorras ja peatab taasesituse. ONE Esitab sama laulu korduvalt. Esitab kaustas olevaid laule FOLDER korduvalt. (Välja arvatud HELI- CD) ALL Esitab kõiki laule korduvalt. Esitab kõiki laule üks kord SHUFFLE juhuslikult ja seejärel peatab taasesituse. y Kui esitate JUKE BOX-i loendit, on saadaval ainult funktsioonid ÜKS ja KÕIK. y Isegi seadme taaskäivitamisel või ühelt funktsioonilt teisele lülitamisel saate jätkata muusika kuulamist kohast, kus see pooleli jäi. y Kui jätate plaadisalve viieks minutiks avatuks, sulgub see automaatselt. Automaatesitus AUDIO/MP/WMA CD taasesitus algab automaatselt pärast plaadisahtli avamist ja sulgemist. Seade lülitub plaadisahtli avamisel ja sulgemisel automaatselt CD funktsioonile ka juhul, kui plaadisahtlis plaati ei ole.

18 18 Kausta ja MP-/WMA- faili valimine Seadmelt 1. Vajutage SEARCH ja keerake EQUALIZER / SEARCH Või C/V kuni ilmub soovitud fail. Uuesti SEARCH vajutades saate otsida ka kausta. 2. Vajutage valitud faili esitamiseks OK või N. Kausta otsides vajutage faili valimiseks kaustast OK ja seejärel vajutage uuesti OK või N. Alustatakse valitud faili taasesitust. Kaugjuhtimispuldi abil 1. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu PRESET FOLDER W/S Või C/V kuni ilmub soovitud kaust. 2. Vajutage selle esitamiseks N. Taasesitamist alustatakse kausta esimesest failist. y CD/USB kaustad/failid tuvastatakse allpool näidatud viisil. ROOT FOLDER FILE FOLDER1 FOLDER FILE 5 FILE 6 FILE 7 FOLDER4 FILE FILE 4 FOLDER7 FOLDER8 FILE 8 FILE 9 FILE 10 FOLDER2 FOLDER5 FILE 11 FILE 12 FOLDER6 FILE 1 FILE 14 FILE 1 FILE 2 y Kui kaustas puuduvad failid, siis kausta ei kuvata. y Kaustad esitatakse järgmises järjestuses: ROOT FOLDER 1 FOLDER FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5 FOLDER 6 y Failid esitatakse üksteise järel alates $ failist nr 1 kuni $ failini nr 14. y Failid ja kaustad esitatakse salvestamise järjekorras ja sõltuvalt salvestamistingimustest võidakse need esitada erinevas järjestuses. *ROOT : CD/USB arvutis tuvastamisel kuvatakse esimesena ROOT kuva.

19 19 Faili/kausta kustutamine või vormindamine Saate kustutada USB-l asuva faili/kausta või vormindada USB. 1. Vajutage USB funktsiooni valimiseks F. 2. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu DELETE ning kuva muutub alljärgnevalt. DEL FILE DEL DIR FORMAT Ekraanikuva DEL FILE DEL DIR FORMAT Kirjeldus Valige fail, mida soovite kustutada. Valige kaust, mida soovite kustutada. Valige USB-seadme vormindamiseks. Kui soovite praegusest režiimist väljuda, vajutage nuppu Z.. Faili/kausta kustutamiseks või vorminguks, vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil DELETE nuppu. > > Ettevaatust! y Ärge eemaldage USB-seadet töötamise ajal (taasesitus, kustutus jne). y Andmekao takistamiseks on soovitatav regulaarne varundamine. y Kustutuse funktsioon ei pruugi olla toetatud sõltuvalt USB olekust (lukus jne). AUTO DJ Auto DJ ühendab ühe muusikapala lõpu ja järgmise alguse üheks, muutes taasesituse sujuvaks. See tasakaalustab muusikapalade/failide helitugevuse, et tagada segamatu taasesitus. Vajutage muudatuste kuvamiseks korduvalt AUTO DJ. SHUFFLE SEQUENTIAL OFF Režiim Kirjeldus OFF - SHUFFLE SEQUENTIAL Selles režiimis esitatakse muusikat juhuslikus järjekorras. Selles režiimis esitatakse muusikat korduvalt. y Režiim AUTO DJ ei toeta lõigu otsimist muusikapalast/failist ega korduvat juhuesitust. y Kui liigute teiste funktsioonide juurde või peatate muusika kasutades Z nuppu AUTO DJ režiimis, siis AUTO DJ keelatakse. y Režiimi AUTO DJ ei toetata alla 60 sekundi pikkuste failide puhul. y JUKE BOX-i loendi esitamisel valitakse ainult SEQUENTIAL.

20 20 Juhtmevaba BLUETOOTH -i tehnika kasutamine Teave Bluetooth kohta Bluetooth on raadiosidel põhinev lähiühenduse tehnoloogia. Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad või ühendate Bluetooth teises ruumis. Üksikseadmete ühendamine Bluetooth raadiotehnoloogia abil on täiesti tasuta. Bluetooth raadiosidet võimaldavat mobiiltelefoni saab kasutada jadaühenduses, kui ühendus luuakse Bluetooth raadiotehnoloogia abil. y Kasutatavad seadmed: nutitelefon, MP, sülearvuti jne. y Versioon: 4.0 y Codec : SBC, AAC Bluetooth profiilid Bluetooth raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profiile.see seade ühildub alljärgneva profiiliga. A2DP (täiustatud heliedastusprofiil) Bluetooth seadmesse salvestatud muusika kuulamine Seadme ja muu Bluetooth seadme sidumine Enne sidumistoimingu alustamist veenduge, et teie Bluetooth seadme Bluetooth funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma Bluetooth seadme kasutusjuhendit. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord. 1. Lülitage seade sisse. Bluetooth ühenduse luku aktiveerimisel saate Bluetooth seadet otsida BT funktsiooniga. 2. Kasutage Bluetooth seadme vastavaid funktsioone ja tehke sidumistoiming. Selle seadme otsimise ajal Bluetooth seadmes võib Bluetooth seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava Bluetooth seadme tüübist). Teie seadme nimena kuvatakse LG CK4 (XX). y XX tähendab Bluetooth aadressi kaht viimast numbrit. Näiteks kui teie seadme Bluetooth aadress on kujul 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse teie Bluetooth seadmel LG CK4 (08). y Sõltuvalt kasutatava Bluetooth seadme tüübist võib sidumisviis ka teistsugune olla. Sisestage vajalik PIN-kood (0000). y Samal viisil nagu ülal kirjeldatud, ent Bluetooth funktsiooni kaudu saab selle seadme korraga ühendada kuni kolme Bluetooth seadmega. y Mitme sidumisega ühendust toetavad ainult Androidi seadmed. (Mitme sidumisega ühendus ei pruugi olla toetatud. See sõltub ühendatud seadme spetsifikatsioonidest.) y Eemaldatav/lahutatav Bluetooth-seade (nt pistikseade vms) ei toeta mitme seadmega sidumist.

21 21. Kui seade on edukalt teie Bluetooth seadmega ühendatud, ilmub kuvaaknale PAIRED ja asendub varsti Bluetooth seadme nimega. Kuvaaknasse ilmub BT. y Muude seadmete mitmiksidumiseks ühendamise ajal kuvatakse ekraanil korraks teade PAIRED. y Kui seadme nimi pole saadaval, kuvatakse _. 4. Kuulake muusikat. Bluetooth seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit. y Bluetooth tehnoloogia kasutamisel peate looma ühenduse seadme ja Bluetooth seadme vahel ning hoidma nende vahekauguse võimalikult väikesena. Siiski ei pruugi see alljärgnevatel juhtudel hästi toimida. Selle seadme ja Bluetooth seadme vahel paikneb takistus. Läheduses asubbluetooth tehnoloogiaga sama sagedust kasutav seade, näiteks meditsiiniseade, mikrolaineahi või raadiokohtvõrgu seade. y Selle seadme taaskäivitamisel peate oma Bluetooth seadme uuesti ühendama. y Isegi kui seade on Bluetooth režiimis ühendatud kuni kolme Bluetooth seadmega, saate muusikat esitada ja juhtida vaid ühe ühendatud seadme abil.

22 22 Juhib ühendatud Bluetooth seadet y Heli võib katkeda, kui teistest elektroonikaseadmetest lähtuvad Seadmest saab kontrollida ühendatud Bluetooth elektrilained ühendust häirivad. taasesitamist, peatamist, lõpetamist ja vahele jätmist. y Sõltuvalt seadme tüübist võib Bluetooth funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda. y See funktsioon on saadaval vaid Android- ja y Saate juhtmevaba süsteemi nautida telefoni, ios-seadmetel. MP-mängija, sülearvuti jms seadmete y Sõltuvalt Bluetooth seadmest või tarvitamisel. operatsioonisüsteemist ei pruugi see y Mida suurem on selle seadme ja Bluetooth funktsioon toetatud olla. seadme vahekaugus, seda halvemaks muutub helikvaliteet. y Bluetooth ühendus katkeb seadme Bluetooth ühenduse lukk (BT LOCK) väljalülitamisel või seadme ning Bluetooth Saate piirata Bluetooth ühenduse ainult seadme ja selle seadme vahekauguse funktsioonidega BT (Bluetooth) ja LG TV, et vältida suurenedes. soovimatuid Bluetooth ühendusi. y Kui Bluetooth ühendus katkeb, ühendage Selle funktsiooni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke Bluetooth seade uuesti selle seadmega. nuppu N režiimis BT (Bluetooth) all umbes 5 y Kui Bluetooth seade ei ole ühendatud, sekundit. kuvatakse kuvaaknal BT READY. Kuvaaknas ilmub ON-BT LOCK, seejärel saate piirata Bluetooth ühendusi. y Kui kasutate Bluetooth funktsiooni, reguleerige helitugevus Bluetooth seadmel Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sobivaks. nuppu N režiimis BT (Bluetooth) all umbes 5 sekundit. y Kui ühendate selle seadmega Bluetooth Kuvatakse OFF-BT LOCK. seadme (ios-i seadme vms) või kasutate seda seadet, on võimalik mõlema seadme helitugevus sünkroonida. Isegi, kui seadistate Bluetoothi ühenduse y Bluetooth ühendus katkestatakse, kui lukustuse sisse, lülitub see seade automaattoite vahetate Bluetooth funktsiooni mõne teise funktsiooniga sisse. Selle vältimiseks tuleb vastu. Music Flow Bluetooth rakenduse automaattoite funktsioon välja lülitada. ühendamisel säilitatakse Bluetooth ühendus vaid ühel esitataval seadmel. Saate selle seadmega Bluetooth seadet küll juhtida, kuid mitte kasutada heliväljundit. y Bluetooth funktsiooni aktiveerimisel loob seade automaatselt ühenduse viimati ühendatud või kasutatud Bluetoothseadmega. (Automaatse sidumise võimalus sõltub ühendatud seadme tehnilistest omadustest.)

23 2 Rakenduse Music Flow Bluetooth y Selle seadme puhul on rakendus Music Flow Bluetooth kasutamiseks saadaval ainult Android OS-ile. y Soovitatav on kasutada rakenduse viimast versiooni. Teave rakenduse Music Flow Bluetooth kohta Rakendus Music Flow Bluetooth toob sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone. Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse alla laadida ja installida tasuta rakendus Music Flow Bluetooth. Järgnevalt tutvustame mõnda Music Flow Bluetooth rakenduse funktsiooni. Multi Juke box : Bluetooth telefoni üheaegsel ühendamisel kolmekordistate enda meelelahutuse hulga. Esitage muusikat kõigist kolmest telefonist ja koostage kõigi telefonide kohandatud esitusloend. Rakenduse Music Flow Bluetooth installimine Bluetooth seadmesse Rakenduse Music Flow Bluetooth installimiseks Bluetooth seadmesse on kaks moodust. Rakenduse Music Flow Bluetooth installimine ruutkoodi kaudu 1. Installige rakendus Music Flow Bluetooth ruutkoodi kaudu. Skaneerige ruutkood skaneerimistarkvara abil. 2. Installimiseks koputage ikoonile. y Veenduge, et Bluetooth seade on internetiga ühendatud. y Veenduge, et Bluetooth seadmes on olemas skaneerimisrakendus. Kui seda ei ole, laadige see alla veebipoest Google Android Market (Google Play Store). y Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi ruutkood toimida.

24 24 Rakenduse Music Flow Bluetooth installimine poe Google Android Market (Google Play Store) kaudu 1. Koputage ikoonile Google Android Market (Google Play Store). 2. Tippige otsinguribale Music Flow Bluetooth ja otsige seda.. Leidke otsingutulemuste loendist Music Flow Bluetooth ja Bluetooth rakenduse allalaadimise alustamiseks koputage sellele. 4. Installimiseks koputage ikoonile. 5. Allalaadimiseks koputage ikoonile. y Veenduge, et Bluetooth seade on internetiga ühendatud. y Veenduge, et teie Bluetooth seadmes on olemas rakendus Google Android Market (Google Play Store).

25 25 Aktiveerige rakenduse Music Flow Bluetooth abil Bluetooth Rakendus Music Flow Bluetooth aitab Bluetooth seadet selle seadmega ühendada. 1. Rakenduse Music Flow Bluetooth avamiseks koputage avakuval rakenduse Music Flow Bluetooth ikoonile ja avage põhimenüü. 2. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet, toksake menüüs [Setting] nupule [Help]. y Rakendus Music Flow Bluetooth on saadaval järgmiste tarkvaraversioonidega: Android O/S: ver 4.0. (või uuem) y Kui kasutate seadme käitamiseks rakendust Music Flow Bluetooth, on komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahel mõned erinevused. Kasutage kindlasti tarnekomplekti kuuluvat kaugjuhtimispulti. y Mõne Bluetooth seadmega ei pruugi rakendus Music Flow Bluetooth töötada. y Isegi pärast rakenduse Music Flow Bluetooth ühendamist võib muusika kosta teie seadme väljundist. Proovige sel juhul uuesti ühendada. y Kui käitate rakenduse Music Flow Bluetooth kasutamise ajal muid rakendusi või muudate oma Bluetooth seadme sätteid, võib rakendus Music Flow Bluetooth talitluses ilmneda hälbeid. y Kui rakendus Music Flow Bluetooth ei tööta õigesti, siis kontrollige oma Bluetooth seadme ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahelist ühendust ning proovige seejärel uuesti ühendada. y Sõltuvalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist, võib rakendus Music Flow Bluetooth toimida mõnevõrra erinevalt. y Kui rakenduse Music Flow Bluetooth ühendus ei toimi hästi, siis kontrollige oma Bluetooth seadme Bluetooth seadistust.

26 26 Raadio kasutamine Raadio kuulamiseks ühendage komplekti kuuluv FMantenn. (Lehekülg 16) Raadio kuulamine 1. Vajutage nuppu F, kuni ekraanile ilmub tekst FM. Seade häälestub viimati kasutatud jaamale. 2. Automaatne häälestus: Vajutage ja hoidke 2 sekundit kaugjuhtimispuldil nuppu TUNING -/+ või seadmel nuppu C/V, kuni sagedusnäidik hakkab muutuma, seejärel vabastage. Otsimine lõpetatakse, kui seade leiab jaama. Või Käsihäälestus: Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu TUNING -/+ või seadme nuppu C/V.. Muutke helitugevust vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu VOL +/- või keerates korduvalt seadmel asuvat helitugevuse nuppu. Raadiojaamade eelhäälestus FM-i jaoks on võimalik salvestada kuni 50 jaama. Enne kanalite otsimist kontrollige, kas heli on vaikseks keeratud. 1. Vajutage nuppu F, kuni ekraanile ilmub tekst FM. 2. Valige soovitud sagedus, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu TUNING -/+ või seadme nuppu C/V.. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu JUKEBOX / MEMORY. Kuvaaknas hakkab vilkuma salvestuskoha number. 4. Soovitud numbri valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu PRESET FOLDER W/S. 5. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu JUKEBOX / MEMORY. Jaam on salvestatud. 6. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake samme 2 kuni Eelseadistatud jaama kuulamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu PRESET FOLDER W/S või numbrinuppe 0 kuni 9. FM-i halva vastuvõtukvaliteedi parandamine Vajutage nuppu N. See lülitab tuuneri stereorežiimilt ümber monorežiimile ja seeläbi harilikult vastuvõtu kvaliteet paraneb. Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine 1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu DELETE. Seadme ekraanil vilgub kiri DEL ALL. 2. Kõikide salvestatud raadiojaamade kustutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu DELETE. Seadme ekraanil vilgub kiri DELETED ALL.

27 27 Raadiojaama teabe vaatamine FM-tuuner on varustatud RDS-funktsiooniga (raadioandmesüsteem). See süsteem näitab teavet kuulatava raadiojaama kohta. Erinevate andmeliikide vahel kerimiseks vajutage mitu korda kaugjuhtimispuldi nuppu RDS/SET. PS PTY (Saatekavateenuse nimi) Ekraanil kuvatakse kanali nimi. (Saatekavatüübi tuvastamine) Kuvaaknasse ilmub saatekava tüüp (nt Džäss või Uudised ). RT CT (Raadiotekst) Tekstisõnum, mis sisaldab eriteavet edastatava jaama kohta. See tekst võib rulluda üle kuvaakna. (Kanali kontrollitava kellaaja kuvamine) See näitab kellaaega, mida edastab raadiojaam. Kaugjuhtimispuldi nuppu RDS/SET vajutades saate otsida raadiojaamu saatekavatüübi alusel. Kuvatakse viimati kasutatud PTY. Vajutage veel kord nuppu PTY, et valida eelistatud saatekavatüüp. Hoidke all nuppu C/V. Tuuner alustab automaatselt otsingut. Jaama leidmisel otsing peatatakse.

28 28 Heli reguleerimine Soovitud helirežiimi valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu SPECIAL EQ. Helirežiimi seadmine Süsteem sisaldab mitmeid eelhäälestatud ringheli välju. Sõltuvalt heliallikatest ja efektidest võivad ekvalaiseri kuvatavad üksused erineda. EQUALIZER abil saate valida soovitud helirežiimi. Ekraanil BASS (BASS BLAST) Või BASS+ (BASS BLAST+) POP CLASSIC ROCK JAZZ FOOT BALL STANDARD Kirjeldus Tugevdab bassiheli ja muudab heli võimsamaks. See programm annab helile erksa kõlapildi ning tekitab teis tunde, nagu viibiksite ise rokk-, popp-, džäss- või klassikalise muusika kontserdil. Te võite nautida ekvalaiseri FOOTBALL STADIUM olekut. Saate nautida optimeeritud heli. Ekraanil Regioon Kirjeldus FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO ARABIC DANGDUT AFRO INDIA Ladina- Ameerika Lähis-Ida Indoneesia Aafrika India Optimeerige ekvalaist muusikažanrile vastavalt igale regioonile. y Mõne kõlari puhul võib sõltuvalt helirežiimist heli olla kuulmatu või vaikne. y Kui vajutate seadmel nuppu BASS BLAST (või BASS BLAST+), saate otse valida efekti BASS (BASS BLAST) või BASS+ (BASS BLAST+).

29 29 Keerukamad toimingud USB-seadmele salvestamine Seadmele USB saate salvestada mitmesuguseid heliallikaid (CD, USB1, AUX, FM) 1. Ühendage USB-seadmega. 2. Soovitud salvestatava funktsiooni valimiseks vajutage nuppu F.. Alustage salvestamist vajutades kaugjuhtimispuldil USB REC või seadmel USB REC / DEMO nuppu. Funktsioon Olek Tulemus CD, USB Esita/paus Salvestus seiskamiseni Paus (Lehekülg 0) Seiskamine Viimase loo kiirsalvestus Kõigi lugude kiirsalvestus Allpool nimetatud juhtudel on ulatus piiratud. - Pärast faili otsingut (Lehekülg 18) kiirsalvestatud indekseeritud lugu - Kõigi kaustas olevate laulude kiirsalvestus toimib ainult siis, kui ekraanil on kuvatud kausta nimi. (Kaustaotsingurežiim vabastatakse, kui mõne sekundi jooksul pärast kaustaotsingurežiimi sisenemist ei toimu sisestust nupuga.) (Lehekülg 18) - Pärast JUKE BOX-i sisselülitamist (Lehekülg 29) kiirsalvestatakse kõik JUKE BOX-i laulud. Salvestamise peatamine Salvestamise peatamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil sekundi jooksul all USB REC nuppu või seadmel USB REC / DEMO nuppu. Vastasel juhul salvestamine jätkub. Salvestamise peatamine CD/USB esitamise või pausimise ajal või välise allika salvestamisel vajutage kaugjuhtimispuldil USB REC või seadmel USB REC / DEMO, et salvestamine pausile panna. Salvestamise jätkamiseks vajutage seda uuesti. Salvestamise bitisageduse valimiseks 1. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil sekundi jooksul all USB REC nuppu või seadmel USB REC / DEMO nuppu. 2. Vajutage bitikiiruse valimiseks nuppu C/V.. Vajutage seadistamise lõpetamiseks kaugjuhtimispuldil USB REC nuppu või seadmel USB REC / DEMO nuppu. Lubamatute koopiate tegemine kopeerimiskaitstud materjalist, muuhulgas arvutiprogrammidest, failidest, raadiosaadetest ja helisalvestistest võib olla autoriõiguste rikkumine ning kujutada endast kriminaalkuritegu. Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada. Olge vastutustundlik. Austage autoriõigusi. AUX, FM - Salvestus seiskamiseni -Kui - ühendate nii USB1 kui ka USB2, vajutage kaugjuhtimispuldil USB REC või seadmel USB REC / DEMO, kuvaaknas vilgub salvestamiseks soovitud USB1 või USB2.

30 0 y Salvestamise lõpetamisel salvestatakse selleks hetkeks salvestatud fail. (Välja arvatud peatatud MP-/WMA-failide salvestamise ajal.) y Ärge eemaldage USB-salvestamise ajal USBseadet ega lülitage põhiseadet välja. Vastasel juhul võib tekkida mittetäielik fail ja seda ei kustutata arvutist. y Kui USB-seadmele salvestamine ei toimi, ilmub kuvaaknasse teade NO USB, ERROR, USB FULL, NOT SUPPORT või FILE MAX. y Mitme kaardi lugerit ega välist kõvakettast ei saa USB-seadmele salvestamiseks kasutada. y Kui salvestate pikka aega, on faili maksimaalne maht on umbes 512 megabaiti. y Saate salvestada maksimaalselt 2000 faili. y Toetuseta MP-/WMA-faili puhul võib faili salvestamine seiskuda. y Esitamise ajal salvestades on esitatav heli ka väljundiks. y See salvestatakse järgmiselt. AUDIO CD MP/WMA Esitamise või seiskamise olek Esitamise või seiskamise olek Muu olek Muu allikas* Muu olek Tuner * : AUX ja muud. Tuuner: kuvatakse praegune salvestussagedus.

31 1 JUKE BOX-i taasesitus JUKE BOX-i funktsioon võimaldab teil koostada oma lemmiklugude või -failide esitusloendi plaadilt või USB-seadmest. Esitusloendisse saab sisestada kuni 100 lugu/faili. JUKE BOX-i loendi koostamine 1. Muutmisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu JUKEBOX / MEMORY. (Esitamine peatatakse, kui vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu JUKEBOX / MEMORY.) 2. Loo/faili valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu C/V.. Loo/faili salvestamiseks vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu JUKEBOX / MEMORY. 4. Muude lugude/failide salvestamiseks korrake toiminguid 2. (Saate loendit muuta, kui vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu PRESET FOLDER W/S, et valida JUKE BOX-i programmi number. 5. Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldi nuppu JUKEBOX / MEMORY. JUKE BOX-i loendi esitamiseks vajutage pärast loendi koostamist kaugjuhtimispuldi nuppu N. JUKE BOX-i loendi loomisel või muutmisel on kordusrežiim REPEAT välja lülitatud. JUKE BOX-i kasutamine Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu JUKEBOX / MEMORY üks kord. Ekraanile ilmub teade ON - JUKE BOX. JUKE BOX-i loendi esitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu N. Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu JUKEBOX / MEMORY üks kord. Ekraanile ilmub teade OFF - JUKE BOX. JUKE BOX-i loendi muutmine 1. Muutmisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu JUKEBOX / MEMORY. (Esitamine peatatakse, kui vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu JUKEBOX / MEMORY.) 2. Kui soovite lugu/faili muuta, siis vajutage selle loo/faili valimiseks kaugjuhtimispuldi nuppu PRESET FOLDER W/S.. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu C/V. 4. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu JUKEBOX / MEMORY. 5. Muude lugude/failide salvestamiseks korrake toiminguid Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldi nuppu JUKEBOX / MEMORY JUKE BOX-i loendi esitamiseks vajutage pärast loendi muutmist kaugjuhtimispuldi nuppu N. JUKE BOX-i loendi kustutamine Kustutamisfunktsioon toimib üksnes muutmisrežiimis. 1. Muutmisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu JUKEBOX / MEMORY. Või Muutmisrežiimi sisenemiseks vajutage JUKE BOX-i esitamise ajal kaugjuhtimispuldi nuppu DELETE. 2. Laulu valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu PRESET FOLDER W/S.. Valige lugu ja vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu DELETE. y Kui JUKE BOX-i loend puudub, ilmub kaugjuhtimispuldi nupu JUKEBOX / MEMORY vajutamisel ekraanile tekst NO PROG. y JUKE BOX lülitatakse välja alljärgnevatel juhtudel: teisele funktsioonile ümberlülitamisel; seadme väljalülitamisel ja uuesti sisselülitamisel; kaugjuhtimispuldi numbrinuppude kasutamisel; seadme nuppude SEARCH ja EQUALIZER / SEARCH abil faili esitamisel. y JUKE BOX-i loend tühjendatakse alljärgnevatel juhtudel: plaadi või USB-seadme eemaldamisel; USB-seadme muusikafailide kustutamisel või salvestamisel.

32 2 Muud toimingud Heli ajutine väljalülitamine Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu. Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks; samal ajal ilmub kuvaaknale MUTE. Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil taaskord või muutke helitaset. DEMO Vajutage pingestamata olekus korraks seadme nuppu USB REC / DEMO. Seade lülitub sisse ja kuvaaknas näidatakse iga funktsiooni. DEMO tühistamiseks vajutage seadmel veel kord USB REC / DEMO. Režiimis DEMO saab kasutada ka muid funktsioone, sel juhul katkestatakse DEMO ajutiselt..- Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, taastub DEMO taasesitus automaatselt. Unetaimeri seadistamine Vajutage kaugjuhtimispuldil mitu korda järjest SLEEP, et valida viivitusaeg vahemikus 10 ja 180 minutit. Pärast viivitusaja möödumist lülitatakse seade välja. Unerežiimi funktsiooni tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu SLEEP, kuni kuvatakse tekst OFF. y Enne seadme välja lülitamist saate järele jäänud aega ka kontrollida. Vajutage aja kontrollimiseks kaugjuhtimispuldil nupule SLEEP. y Allesjäänud aega saate muuta, kui kuvatud on aeg või DIMMER. Valgusregulaator Vajutage kaugjuhtimispuldil 1 kord SLEEP. Kuvaaken muutub poole tumedamaks. Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu SLEEP, kuni kuvatakse tekst OFF. Paus Seade salvestab koha, kus nuppu Z olenevalt plaadist või USB-seadmest vajutasite. Kui vajutate nuppu Z kaks korda, eemaldab seade peatatud koha.

33 Toite automaatne väljalülitamine Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud ühegi välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit. Samuti lülitub seade välja kuue tunni möödudes, kui põhiseade on ühendatud muu seadmega analoogsisendite kaudu. WIRELESS PARTY LINK ühenduse puhul rakendatakse automaatväljalülituse funktsiooni ainult seadmele MAIN. Seadme OTHER puhul on automaatväljalülitus saadaval pärast seadmete OTHER ja MAIN vahelise ühenduse katkestamist. Toite automaatne sisselülitamine Seade lülitub automaatselt sisendiallika LG teleri või Bluetooth seadme järgi. Kui lülitate sisse seadmega ühendatud TV, tuvastab seade sisendi signaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete seadmest heli. Kui üritate ühendada oma Bluetooth seadet, lülitub see seade sisse ja loob ühenduse Bluetooth seadmega. Saate oma muusikat esitada. Kui lülitate selle seadme välja, vajutades iga kord 5 sekundit nuppu 1, saate funktsiooni AUTO POWER sisse või välja lülitada. Ekraanikuva Kirjeldus AUTO POWER funktsioon ON-AUTO POWER on sisse lülitatud. AUTO POWER funktsioon OFF-AUTO POWER on välja lülitatud. y Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi see funktsioon toimida. y Olenevalt ühendatud seadmest lülitub seade sisse, kuid Bluetooth funktsioon ei pruugi töötada. y Kui katkestate selle seadme kaudu Bluetooth ühenduse, proovivad mõned Bluetooth seadmed jätkuvalt seadmega ühendust luua. Seetõttu soovitame ühenduse katkestada enne seadme väljalülitamist. y Kui soovite luua ühendust rakendusega Music Flow Bluetooth, lülitatakse selle seadme Bluetooth funktsioon sisse. y Kui lülitate seadme sisse LG teleri või Bluetooth funktsiooni kaudu, lülitub seadmel sisse õige funktsioon. y Kui selle seadmega sidumine on juba tehtud, on võimalik väljalülitatud seade automaatselt sisendallika abil sisse lülitada.

34 4 Automaatfunktsiooni muutmine Seade tuvastab näiteks Bluetooth-seadme ja LG teleri sisendsignaalid ning lülitub seejärel automaatselt sobivale funktsioonile. Kui püüate ühendada Bluetooth seadet Kui püüate ühendada selle seadmega Bluetooth seadet, valitakse Bluetooth funktsioon. Taasesitage Bluetooth seadmel muusikat. LG teleri ühendamisel Kui lülitate sisse oma LG teleri, mis on ühendatud LG Sound Synciga, lülitab seade funktsiooniks LG TV. Kuulete heli telerist. y Salvestamise ja kustutamise ajal ei saa seda funktsiooni kasutada. y See funktsioon toimib üksnes varem ühendatud seadmete korral. y Kui Bluetooth ühenduse lukustusfunktsioon on aktiveeritud, on Bluetooth ühendus saadaval ainult Bluetooth ja LG TV funktsioonis.

35 5 Kellaaja seadmine 1. Lülitage seade sisse. 2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu CLOCK.. Kellaaja režiimi valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu C/V. - AM 12:00 (AM ja PM kuvamiseks) või 0:00 (24 tunni kuvamiseks) 4. Valiku kinnitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu RDS/SET. 5. Tundide valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu C/V. 6. Vajutage kaugjuhtimispuldil RDS/SET. 7. Minutite valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu C/V. 8. Vajutage kaugjuhtimispuldil RDS/SET. Kella seadmine rakenduse Music Flow Bluetooth abil Bluetooth kaudu Installige oma Androidi seadmele rakendus Music Flow Bluetooth. (Lehekülg 2-24) Selle seadme kell sünkroonitakse automaatselt ühendatud seadmega. Selleks aktiveeritakse rakenduse Music Flow Bluetooth kaudu Bluetooth ühendus. Mängija kasutamine äratuskellana 1. Lülitage seade sisse. 2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu ALARM.. Vajutage kaugjuhtimispuldil või seadmel C/V, et muuta tunde ja minuteid ja vajutage salvestamiseks RDS/SET. 4. Vajutage funktsiooni valimiseks puldil või seadmel C/V ja vajutage salvestamiseks kaugjuhtimispuldil RDS/SET. -Vajutage häälestajat valides mälukoha numbri valimiseks kaugjuhtimispuldil C/V ja seejärel RDS/SET. Mälukoha numbri puudumisel jäetakse see samm vahele. 5. Vajutage helitugevuse reguleerimiseks puldil või seadmel C/V ja vajutage salvestamiseks kaugjuhtimispuldil RDS/SET. y Kellaaja seadistamisel saate nuppu CLOCK vajutades kella vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud. y Äratuse saate seade pärast kellaaja seadmist. y Kellaaja ja äratuse seadistamisel saate vaadata alarmiseade teavet, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu ALARM isegi siis, kui seade on välja lülitatud. y Vajutage ALARM ON/OFF režiimi valimiseks kaugjuhtimispuldil nupule ALARM.

36 6 LG Sound Sync Osa selle seadme funktsioonidest saab juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil LG Sound Synci kaudu. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Synci. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Synci logo. LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid: helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri kasutusjuhendist. 1. Vajutage seadme sisse lülitamiseks 1 nupule. 2. Vajutage nuppu F, kuni valitakse LG TV funktsioon.. Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu: teleri seadistusmenüü [Sound] [TV Sound output] [LG Sound Sync (Wireless)] Kuvaaknale ilmub umbes kolmeks sekundiks PAIRED ning kui teler ja seade on omavahel korralikult ühendatud, ilmub seejärel LG TV. y Saate selle seadme kaugjuhtimispulti kasutada ka LG Sound Synci kasutamisel. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroonib seade end teleriga. (Vastavalt teleri spetsifikatsioonidele sünkroonitakse seadme helitugevust ja vaigistust teleriga.) y Kui ühenduse loomine ei õnnestu, siis kontrollige seadme ja oma teleri toidet ja funktsioone. y LG Sound Synci kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi: Seade lülitatakse välja. Muule funktsioonile ümberlülitamisel; Juhtmevaba ühenduse katkemisel häirete või kauguse tõttu. y Seadme väljalülitusaeg on olenevalt teie telerist erinev. y Kui soovite LG teleri funktsiooni abil funktsiooni vahetada, muutub helitugevus vastavalt LG teleri helitugevuse tasemele. y Teleri seadistusmenüü üksikasjad erinevad olenevalt teleri tootjast ja mudelist. y Kui vajutasite seadme otse välja lülitamiseks nupule 1, katkestatakse LG Sound Sync ühendus.funktsiooni uuesti kasutamiseks peate TV ja seadme uuesti ühendama. y Helitugevust saab suurendada, kui TV ja seade on LG Sound Sync abil ühendatud. Vähendage TV helitugevust ja ühendage seadmega. y LG Sound Sync kaudu ühendatud LG TV sisse lülitamisel või LG TV funktsiooni aktiveerimisel lülitub seade automaatselt LG TV funktsioonile. y Sõltuvalt teleri versioonist peate teleri heliväljundi käsitsi seadistama. y Kui reguleerite teleri helitugevust siis, kui seade ja teler on LG Sound Synci abil ühendatud, võib seadme helitugevus olla teleriga sünkroonimise tõttu valjem.

37 7 WIRELESS PARTY LINK ühendus (MAIN) seadme väljundheli saadetakse (OTHER) seadmesse. See ühildub seadmega, millel on WIRELESS PARTY LINK tugi. Ühilduvate seadmete vahel juhtmevabalt heli suunamise funktsiooni nimi on nüüd WIRELESS PARTY LINK. 1. Vajutage seadmel WIRELESS LINK nupule. Kuvaaknale ilmub PARTY LINK MODE SELECT. 2. Vajutage seadmel WIRELESS LINK, et valida MAIN või OTHER. - Seade: Valib suvandi MAIN (pea) - Seade: Valib suvandi OTHER (alam) Kaks seadet üritavad teine-teisega ühenduse luua.. Kui need seadmed on üksteisega ühendatud, kuvatakse iga ühendatud seadme nimi igas seadmes. y Kui kasutate funktsiooni LG Sound Sync, ei ole see funktsioon saadaval.kui ühendate funktsiooni LG TV, ilmub ekraanile teade NOT SUPPORT. y Kui WIRELESS PARTY LINK ühendus katkestatakse, lülitatakse OTHER BTfunktsioonile. y Kui ühendus nurjub, ilmub ekraanile teade FAILED. y Vaigistusfunktsioon sünkroonitakse seadmete vahel. y WIRELESS PARTY LINK ühendus katkestatakse, kui lülitate seadme välja või vajutate WIRELESS LINK nupule. y Sõltuvalt taasesitamise olekust või allikast võib MAIN ja OTHER seadmete heli erineda. y Kontrollige Bluetooth ühendades järgmiseid andmeid. MAIN seadmega saab ühendada vaid ühe Bluetooth seadme. OTHER seadmega ei saa Bluetooth seadmeid ühendada. WIRELESS PARTY LINK ühendust toetatakse vaid Androidi seadmetel. (Sõltuvalt ühendatud seadme spetsifikatsioonidest või operatsioonsüsteemist ei pruugi WIRELESS PARTY LINK ühendus saadaval olla.) Eemaldatavad/lahutatavad Bluetoothseadmed (nt. donglid jne.) ei toeta WIRELESS PARTY LINK ühendust. Kui WIRELESS PARTY LINK on ühendatud, ei ole Bluetooth-ühendus salvestus- või kustutustoimingute ajal saadaval. Kui ühendate WIRELESS PARTY LINK-i siis, kui esitate sisu ühendatud Bluetooth-seadmest, võidakse see olenevalt telefoni spetsifikatsioonist uuesti ühendada. y MAIN / OTHER võidakse olemasolevates toodetes kuvada kui MASTER (primaarne) / SLAVE (sekundaarne).

38 8 Tõrkeotsing Tõrkeotsing Üldine Probleem Põhjus ja lahendus Seade ei tööta korralikult. y Lülitage selle seadme ja ühendatud seadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toide välja ja uuesti sisse. y Ühendage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. y Võib juhtuda, et seadme toite väljalülitamisel eelnevaid sätteid ei salvestata. Elektritoide puudub. y Toitejuhe pole ühendatud. Ühendage toitejuhe. y Kontrollige, kas elekter on olemas. Kontrollige olukorda muude elektroonikaseadmete kasutamise teel. 4 Tõrkeotsing Heli puudub. Seade ei alusta taasesitust. y Veenduge, kas valisite õige funktsiooni. Vajutage funktsiooninuppu ning kontrollige valitud funktsiooni. y Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud. Kõlari kaablid on õigesti ühendatud. y Sisestatud on plaat, mida seade ei suuda esitada. Kontrollige esitatavat plaati. y Plaati ei ole sisestatud. Sisestage plaat. y Plaat on määrdunud. Puhastage plaat. (Lehekülg 42) y Plaat on sisestatud valepidi. Sisestage plaat nii, et etikett või trükitud pool on ülespoole suunatud. Raadiojaamu ei ole võimalik korralikult häälestada. y Antenn on halvasti paigutatud või ühendatud. Ühendage antenn kindlalt. y Raadiojaama signaal on liiga nõrk. Häälestage jaam käsitsi. y Raadiojaamu pole eelnevalt seadistatud või on eelseadistatud jaamad kustutatud (häälestamise käigus eelseadistatud kanalite otsimisel). Seadistage mõned raadiojaamad, vt täpsemalt lehekülg 26.

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL OK55 MFL7050429 www.lg.com Copyright 2018

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel www.samsung.com/register

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

MCM726 estonian.cdr

MCM726 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM726 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

A9R9163.tmp.pdf

A9R9163.tmp.pdf HW-J7500 HW-J7501 Kasutusjuhend Nõgus heliriba Kasutusjuhend Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode www.samsung.com/register

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

HT-CT380/CT381/CT780

HT-CT380/CT381/CT780 Heliriba Kasutusjuhend HT-CT380/CT381/CT780 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina

Rohkem

302110_EE

302110_EE DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 EE Alustamine JUHISED Osade nimekiri Kõrvaklappide pistik Salvestuse/

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

LINEAARNE PCM DIKTOFON LS-3 LINEAARNE PCM DIKTOFON ÜKSIKASJALIKUD JUHISED ET Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Palun lugege suuni

LINEAARNE PCM DIKTOFON LS-3 LINEAARNE PCM DIKTOFON ÜKSIKASJALIKUD JUHISED ET Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Palun lugege suuni LINEAARNE PCM DIKTOFON LS-3 LINEAARNE PCM DIKTOFON ÜKSIKASJALIKUD JUHISED Täname teid, et ostsite Olympuse digitaalse diktofoni. Palun lugege suuniseid, et kasutada toodet õigesti ja turvaliselt. Hoidke

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem