Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabari"

Väljavõte

1 Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2005, 31, 103 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline Kadrina puiduhakke katla ühisrakendusprojekti kokkulepe "Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise Kadrina puiduhakke katla ühisrakendusprojekti kokkuleppe" eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine Teadaanne välislepingu jõustumise kohta Koostatud 20. oktoobril a Tallinnas, jõustus 19. novembril a Võttes arvesse 17. detsembril 2002 Tallinnas alla kirjutatud Eesti Vabariigi valitsuse (edaspidi Eesti) ja Soome Vabariigi valitsuse (edaspidi Soome), edaspidi pooled, kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ühisrakendusprojektide kokkulepet, võttes arvesse, et Eesti Keskkonnaministeerium, Soome Keskkonnaministeerium ja Soome Välisministeerium on volitatud asutustena toetanud Kadrina puiduhakke katlaprojekti (edaspidiprojekt), millega viiakse ellu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli artiklit 6, võttes arvesse, et projekti baasjoon ja projekt on kinnitatud vastavuses käesoleva kokkuleppe II lisas esitatud kinnitamisaruandega ning et projektiga saavutatakse eeldatavasti saasteallikatest välisõhku paisatavate kasvuhoonegaaside heitkoguste täiendav vähenemine lisaks vähenemisele, mis oleks võimalik saavutada projekti ellu viimata, märkides, et projekti viivad Eesti abiga ellu AS Kadrina Soojus (edaspidi asukohaettevõte) ja Sermet Oy/ Wärtsilä Biopower Oy (edaspidi tarnija), tõdedes, et Eesti on valmis käesolevas kokkuleppes sätestatud tingimustel müüma ja Soome soovib osta projekti tulemusena tekkinud heitkoguste vähendamise ühikuid, on pooled kokku leppinud järgmises. Artikkel 1. Mõisted Käesoleva kokkuleppe kohaldamisel kasutatakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahel 17. detsembril 2002 sõlmitud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ühisrakendusprojektide kokkuleppe artiklis 1 nimetatud mõisteid. Lisaks nendele kasutatakse järgmisi mõisteid: a) heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügileping Soome Keskkonnaministeeriumi ja asukohaettevõtte vahel 10. juunil 2004 sõlmitud leping, mis määrab kindlaks projekti elluviimisel tekkinud heitkoguste vähendamise ühikute ostu ja ülekandmise üksikasjad; b) kinnipidamisõigus mis tahes hüpoteek, pant, tasu, eelis ning eesõigus; c) seire tegevus, mille käigus asukohaettevõte või muu üksus kogub ja talletab vastavalt seire- ja tõendamiskavale andmeid, mis võimaldavad hinnata projekti tulemusena saavutatavat kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemist; d) seire- ja tõendamiskava käesoleva kokkuleppe I lisas esitatud projekti dokumentatsioonis näidatud muutuvate tegurite kogum, mille üle on tarvis teostada seiret. Seire- ja tõendamiskava võidakse muuta kooskõlas artikliga 10; e) projekt käesoleva kokkuleppe I lisas esitatud projekti dokumentatsioonis kirjeldatud Kadrina kaugkütte katlamajaga seotud projekt; f) kinnitamisaruanne käesoleva kokkuleppe II lisas esitatud aruanne, mille koostab sõltumatu üksus ning milles on esitatud kinnitamisprotsessi järeldused; g) tõendamisaruanne aruanne, mille koostab sõltumatu üksus pärast tõendamist ning milles esitatakse tõendamisprotsessi järeldused ja muu hulgas ka projekti tulemusena saavutatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määr. Artikkel 2. Projekti heakskiitmine ja volitamine Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline Kadrina puidu... Leht 1 / 7

2 Pooled kiidavad käesolevaga projekti heaks kui Kyoto protokolli artikli 6 rakendusprojekti. Pooled kohustuvad võtma projekti tulemusena saavutatud heitkoguste vähendamise ühikute tekitamise, seire, tõendamise, ülekandmise ja omandamise suhtes Kyoto protokollis ja/või selle alusel vastu võetud asjakohastes eeskirjades, otsustes, juhistes, meetodites ja menetlustesnõutud meetmeid. Eesti volitab Soome esindajaid osalema projekti tulemusena saavutatud heitkoguste vähendamise ühikute tekitamise, tõendamise, ülekandmise ja omandamiseni viivas tegevuses. Eesti nõustub 10. juunil 2004 Soome Keskkonnaministeeriumi ja asukohaettevõtte vahel sõlmitud heitkoguste vähendamise ostu-müügilepingus sätestatud tingimustega, milles määratakse projekti ning selle tulemusena saavutatava heitkoguste vähenemise ühikute tekitamise, seire, tõendamise, ostu ja müügi üksikasjad. Artikkel 3. Kinnitamine ja tagatised Eesti kinnitab ja tagab, et tal on projekti tulemusena tekkivate heitkoguste vähendamise ühikute suhtes kõik õigused ning et ta ei ole neid ühikuid kolmandale isikule müünud, loovutanud ega üle kandnud ega neid muul viisil kinnipidamisõiguse subjektiks muutnud. Artikkel 4. Heitkoguste vähendamise ühikute müük, omandamine ja ülekandmine Eesti nõustub, et Soomel on õigus osta kõik õigused projekti tulemusena aastatel tekkivate kõigi heitkoguste vähendamise ühikute suhtes. Projekti ja selle tulemusena Soomele müüdud ning loovutatud tõendatud heitkoguste vähendamise ühikuid puudutavad üksikasjad on kindlaks määratud 10. juunil aastal Soome Keskkonnaministeeriumi ja asukohaettevõtte vahel sõlmitud heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügilepingus. Projekti tulemusena tekkinud kõiki heitkoguste vähendamise ühikuid tuleb tõendada kooskõlas käesoleva kokkuleppe artikliga 6. Eesti kannab kooskõlas Kyoto protokolli artikliga 17 ning selle alusel vastu võetud asjakohaste eeskirjade, otsuste, juhiste, meetodite ja menetlustega lubatud koguse ühikutena Soomele üle sellise koguse heitkoguste vähendamise ühikuid, mis võrdub projekti tulemusena aastatel tekitatud heitkoguste vähendamise ühikute kogusega. Eesti emiteerib heitkoguste vähendamise ühikud ja kannab kooskõlas Kyoto protokolli artikliga 6 ning selle alusel vastu võetud asjakohaste eeskirjade, otsuste, juhiste, meetodite ja menetlustega aastatel projekti tulemusena tekitatud heitkoguste vähendamise ühikud Soomele üle. Lubatud koguse ühikud ja heitkoguste vähendamise ühikud kantakse Eesti riiklikust registrist Soome riiklikusse registrisse üle Soome nõudmisel. Ülekanded tehakse ajal, mil Soome saab projekti tulemusel saavutatud heitkoguste vähendamise ühikuid kasutada Kyoto protokolli alusel endale aastateks võetud kohustuste täitmiseks. Artikkel 5. Taaskinnitamine Juhul kui Kyoto protokollis ja selle alusel vastu võetud asjakohastes eeskirjades, otsustes, juhistes, meetodites ja menetlustes nõutakse baasjoone taaskinnitamist, korraldab Soome selle oma kulul. Artikkel 6. Heitkoguste vähenemise tõendamine Projekti tulemusena saavutatud heitkoguste vähenemist peab tõendama sõltumatu üksus kooskõlas käesoleva kokkuleppe I lisas esitatud seire- ja tõendamiskavaga; intervalli määrab kindlaks Soome Eestiga konsulteerides. Soome korraldab regulaarseid tõendamisi ning katab kõik kulud, mis sõltumatu üksus seoses tõendamisprotsessiga kannab. Pärast iga tõendamist esitab tõendamise korraldanud sõltumatu üksus tõendamisaruande, mis hõlmab muu hulgas: a) kinnitust projekti elluviimise käsitletaval ajavahemikul saavutatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise tõendatud määra kohta; b) muid andmeid, mida Soome võib nõuda seaduse, kliimamuutuste raamkonventsiooni, Kyoto protokolli ja selle alusel vastu võetud asjakohaste eeskirjade, otsuste, juhiste, meetodite ja menetluste ja/või selliste heitkoguste vähendamise ühikutega kauplemise süsteemi ning teiste mehhanismide kohaselt. Projekti käigus võivad Soome ja Eesti kokku leppida, et Eesti tõendab kooskõlas Kyoto protokolli artikliga 6 ning selle alusel vastu võetud asjakohaste eeskirjade, otsuste, juhiste, meetodite ja menetlustega projekti tulemusena saavutatud heitkoguste vähenemise määra. Artikkel 7. Poolte kohustused Leht 2 / 7 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline Kadrina puidu...

3 Soome deklareerib, et Soome on maksnud ostuhinda vastuvõtjariigi asukohaettevõttele korras, mis on sätestatud 10. juunil aastal Soome Keskkonnaministeeriumi ja asukohaettevõtte vahel sõlmitud heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügilepingus. Soome nõustub korraldama regulaarseid tõendamisi käesoleva kokkuleppe artikli 6 kohaselt. Eesti kohustub ja nõustub: a) kandma Soomele tema nõudmisel üle projekti tulemusena tekkinud ning talle müüdud ja loovutatud tõendatud lubatud heitkoguse ja heitkoguste vähendamise ühikud; b) mitte müüma, loovutama ega üle kandma kolmandale isikule ega muul viisil kinnipidamisõiguse subjektiks muutma heitkoguste vähendamise ühikuid, mis projektiga tekitatakse ning Soomele müüakse, loovutatakse ja üle kantakse. Eesti deklareerib, et Eesti on andnud asukohaettevõttele õiguse sõlmida Soome esindajaga heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügileping ning Eesti aitab kaasa käesoleva kokkuleppe rakendamisele. Artikkel 8. Koostöö ja teave Pooled teevad käesoleva kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks tihedat koostööd. Selleks pooled: a) vahetavad aeg-ajalt poole palvel arvamusi projekti käigu, käesoleva kokkuleppe eesmärkide ja kokkuleppest tulenevate kohustuste üle; b) annavad teineteisele projekti ja käesoleva kokkuleppega nõutud teabe Kyoto protokolli ja sellele vastavate eeskirjade, otsuste, juhiste, meetodite ja menetluste kohaselt; c) teavitavad teineteist kohe igast juhtumist või olukorrast, mis võib mõjutada projekti rakendamist. Käesoleva kokkuleppe poolel on õigus avalikustada või kolmandatele isikutele teatavaks teha projekti kohta käivat teavet, mis ei ole ärisaladus. Pooled hoiavad teineteist kursis kõigi selliste avalikustamistega. Kyoto protokolli ja sellele vastavate eeskirjade, otsuste, juhiste, meetodite ja menetluste kohaselt teavitab Eesti projektist, käesolevast kokkuleppest ja heitkoguste vähendamise ühikute ülekandmisest ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaati ja teeb asjakohase teabe avalikkusele kättesaadavaks. Artikkel 9. Erisätted Projekti üksikasjad on kindlaks määratud projekti dokumentatsioonis, mis moodustab käesoleva kokkuleppe I lisa. Projekti elluviimist ning projekti abil heitkoguste vähendamise ühikute tekitamist ning nende tõendamist, ülekandmist ja omandamist reguleerib ka kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ühisrakendusprojektide kokkulepe. Artikkel 10. Muudatused Käesolevat kokkulepet võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. Käesoleva kokkuleppe lisasid võib muuta volitatud asutuste vastastikusel kokkuleppel. Seire- ja tõendamiskava võib muuta teises lõigus märgitud korra alusel, kui: a) muudatused on vajalikud, et kajastada seiret, tõendamist ja aruandlust käsitlevaid juhiseid, mille Kyoto protokolli osalised võivad koostada; b) muudatused osutuvad vajalikuks sõltumatu üksuse tuvastatud probleemide tõttu; c) baasjoone taaskinnitamisel jõutakse kinnitamisaruandes esitatust oluliselt erineva järelduseni. Kui Kyoto protokoll ja/või selle alusel vastu võetud asjakohased eeskirjad, otsused, juhised, meetodid ja menetlused, kaasa arvatud artikli 6 rakendamise juhised seda nõuavad, peavad pooled seire- ja tõendamiskava muudatusi põhjendama ja laskma nende üle otsustada akrediteeritud sõltumatul üksusel. Artikkel 11. Denonsseerimine Käesolev kokkulepe jääb jõusse seni, kuni heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügileping on lõpetatud ja pooled on käesoleva kokkuleppega võetud kohustused nõuetekohaselt täitnud. Pool ei tohi käesolevast kokkuleppest tulenevaid õigusi ega kohustusi ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta denonsseerida ega tühistada enne lõigus 1 viidatud tähtaega. Ilma sellise nõusolekuta tehtud denonsseerimine loetakse kehtetuks. Käesolevat kokkulepet võib jätkata pärast Kyoto protokolli esimest kohustusperioodi, kui pooled nii otsustavad ning kui asukohaettevõte on valmis heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügilepingut jätkama. Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline Kadrina puidu... Leht 3 / 7

4 Artikkel 12. Jõustumine Käesolev kokkulepe jõustub kolmekümnendal päeval pärast seda, kui pooled on sellele alla kirjutanud. Koostatud Tallinnas 20. oktoobril aastal kahes eksemplaris inglise keeles. Eesti Vabariigi valitsuse nimel Villu REILJAN Soome Vabariigi valitsuse nimel Jaakko KALELA LISAD I lisa II lisa III lisa Projekti dokumentatsioon, mis sisaldab muu hulgas projekti kirjeldust, baasjooneuuringut ning seire- ja tõendamiskava Kinnitamisaruanne Toetuskiri PROJECT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND CONCERNING KADRINA BARK BOILER JI PROJECT Done in Tallinn on 20 October 2005, in force as of 19 November, 2005 Taking into account the Agreement on Joint Implementation of Emission Reductions of Greenhouse Gases between the Government of the Republic of Estonia ( Estonia ) and the Government of the Republic of Finland ( Finland ), signed in Tallinn on 17 December 2002, the respective Governments, jointly referred to as the Parties, Taking into account that the Ministry for Foreign Affairs of Finland, the Ministry of the Environment of Finland and the Ministry of the Environment of Estonia, as designated authorities, have endorsed the development of the Kadrina Bark Boiler Project, hereinafter the Project, for the purposes of Article 6 of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Considering that the Baseline and design of the Project have been validated as set forth in the Validation Report included in Annex II of this Agreement and the Project is expected to provide a reduction in Greenhouse Gas emissions by sources that is additional to any that would otherwise occur, Noting that the Project will be carried out by AS Kadrina Soojus, hereinafter the Host Company, and Sermet Oy / Wärtsilä Biopower Oy, hereinafter the Supplier, with Estonia s assistance, Recognising that Estonia is ready to sell, and Finland wishes to purchase, upon the terms and conditions set forth in this Agreement, Emission Reductions generated by the Project, the Parties have agreed as follows: Article 1. Definitions For the purposes of the present Agreement, the definitions contained in Article 1 of the Agreement on Joint Implementation of Emission Reductions of Greenhouse Gases between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Estonia, concluded on 17 December 2002, shall apply. In addition: 1. Emission Reductions Purchase Agreement or ERPA means the agreement concluded on 10 June 2004 between the Finnish Ministry of the Environment and the Host Company that specifies the details of the purchase and delivery of Emission Reductions from the Project; 2. Lien includes mortgages, pledges, charges, privileges and priorities of any kind; 3. Monitoring means activities pursuant to which the Host Company or another entity collects and records data assessing the reductions in emissions of Greenhouse Gases resulting from the Project pursuant to the terms of the Monitoring and Verification Plan; 4. Monitoring and Verification Plan means the set of variable factors to be monitored as indicated in Annex I to this Agreement. The Monitoring and Verification Plan may be amended in accordance with Article 10; 5. Project means the project as described in the Project Design Document in Annex I of this Agreement, relating to a district heating plant in Kadrina, Estonia; 6. Validation Report means the report in Annex II of this Agreement, prepared by an Independent Entity and reporting the findings of the Validation process; and 7. Verification Report means a report prepared by an Independent Entity pursuant to a Verification, which reports the findings of the Verification process and, inter alia, states the amount of reductions in emission of Greenhouse Gases that have been found to have been generated by the Project. Article 2. Project Approval and Authorisation Leht 4 / 7 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline Kadrina puidu...

5 The Parties hereby approve the Project for the purposes of Article 6 of the Kyoto Protocol. The Parties commit themselves to take steps required under the Kyoto Protocol and/or the relevant rules, decisions, guidelines, modalities and procedures thereunder concerning the generation, Monitoring, Verification, transfer and acquisition of Emission Reductions from the Project. Estonia authorises the representatives of Finland to participate in actions leading to the generation, Verification, transfer and acquisition of Emission Reductions from the Project. Estonia hereby accepts the terms of the Emission Reductions Purchase Agreement concluded on 10 June 2004 between the Finnish Ministry of the Environment and the Host Company and specifying the details of the Project and the generation, Monitoring, Verification, sale and purchase of Emission Reductions from the Project. Article 3. Representations and Warranties Estonia represents and warrants that it has all rights, title and interest in and to all of the Emission Reductions to be generated by the Project, and that such Emission Reductions have not been sold, assigned or transferred to any third party, or otherwise subjected to any Lien. Article 4. Sale, Acquisition and Transfer of Emission Reductions Estonia hereby agrees that Finland is entitled to purchase all rights, titles and interests in and to all Emission Reductions generated by the Project during the years The details concerning the Project and the Emission Reductions sold and assigned to Finland from the Project are specified in the Emission Reductions Purchase Agreement concluded on 10 June 2004 between the Finnish Ministry of the Environment and the Host Company. All Emission Reductions generated by the Project shall be subject to Verification in accordance with Article 6 of this Agreement. Estonia shall transfer to Finland an amount equal to Emission Reductions generated by the Project during the years as Assigned Amount Units in accordance with Article 17 of the Kyoto Protocol and the relevant rules, decisions, guidelines, modalities and procedures thereunder. Estonia shall issue Emission Reduction Units and transfer to Finland an amount equal to Emission Reductions generated by the Project during the years as Emission Reduction Units in accordance with Article 6 of the Kyoto Protocol and the relevant rules, decisions, guidelines, modalities and procedures thereunder. The transfer of Assigned Amount Units and Emission Reductions Units between the national registries of Finland and Estonia shall take place at the request of Finland. The transfers shall be made at such time that the Emission Reductions generated by the Project may be used by Finland towards meeting its commitments during the first commitment period under the Kyoto Protocol. Article 5. Revalidation In the event that revalidation of the Baseline is required by the Kyoto Protocol and/or the relevant rules, decisions, guidelines, modalities and procedures thereunder Finland shall arrange for such revalidation at its expense. Article 6. Verification of Emissions Reductions The Emission Reductions generated by the Project shall be subject to Verification by an Independent Entity in accordance with the Monitoring and Verification Plan included in Annex I of this Agreement, at intervals to be determined by Finland in consultation with Estonia. Finland shall arrange the periodic Verifications and pay all costs incurred by the Independent Entity in connection with the Verification process. Following each Verification the Independent Entity performing the Verification shall be instructed to issue a Verification Report that includes inter alia: a) a statement of the amount of verified Greenhouse Gas Emission Reductions the Project has generated during the relevant period; and b) such other matters as may be required by law, the Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol including the relevant rules, decisions, guidelines, modalities and procedures thereunder and/or such other emissions trading schemes and other mechanisms as may be requested by Finland. Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline Kadrina puidu... Leht 5 / 7

6 In the course of the Project Finland and Estonia may agree that Estonia verifies the amount of Emission Reductions generated by the Project in accordance with Article 6 of the Kyoto Protocol and the relevant rules, decisions, guidelines, modalities and procedures thereunder. Article 7. Obligations of the Parties Finland hereby declares that Finland has paid the purchase price for the benefit of the Host Company to the Supplier as specified in the Emission Reduction Purchase Agreement concluded on 10 June 2004 between the Finnish Ministry of the Environment and the Host Company. Finland hereby agrees that Finland shall arrange for the periodic Verifications in accordance with Article 6 this Agreement. Estonia hereby covenants and agrees that Estonia shall: a) transfer, as Assigned Amount Units and Emission Reductions Units, at the request of Finland the verified Emission Reductions generated by the Project that have been sold and assigned to Finland; and b) not sell, assign or transfer to any third party, or otherwise subject to any Lien, the Emission Reductions generated by the Project and sold, assigned and transferred to Finland. Estonia hereby declares that Estonia has granted the Host Company the right to enter into the Emission Reductions Purchase Agreement with the representative of Finland and that Estonia shall facilitate the implementation of the Emission Reductions Purchase Agreement. Article 8. Co-operation and Information The Parties shall co-operate fully to assure that the purposes of this Agreement will be accomplished. To that end, the Parties shall: a) from time to time, at the request of a Party, exchange views with regard to the progress of the Project, the purpose of this Agreement and their respective obligations under this Agreement; b) furnish to the other Party all such information related to the Project and this Agreement required by the Kyoto Protocol, the relevant rules, decisions, guidelines, modalities and procedures thereunder; and c) promptly inform each other of any event or situation which might affect the implementation of the Project. Each Party to this Agreement shall be allowed to disclose or divulge non-proprietary information regarding the Project to third parties. The Parties shall keep each other informed of any such disclosure. Estonia shall notify the Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change and make publicly available information on this Project, this Agreement and the transfer of Emission Reduction Units in accordance with the Kyoto Protocol and the relevant rules, decisions, guidelines, modalities and procedures thereunder. Article 9. Special Provisions The details of the Project are specified in the Project Design Document included in Annex I of this Agreement. The implementation of the Project and the generation, verification, transfer and acquisition of the Emission Reductions achieved by the Project shall also be governed by the provisions of the Agreement on Joint Implementation of Emission Reductions of Greenhouse Gases. Article 10. Amendments This Agreement may be amended by a written agreement between the Parties. The Annexes to this Agreement may be adjusted by mutual agreement between the designated authorities. The Monitoring and Verification Plan may be amended following the procedure in paragraph 2: a) when such amendments are necessary to reflect any guidelines for Monitoring, Verification and reporting that may be elaborated by the parties to the Kyoto Protocol; b) when such amendments appear warranted by concerns identified by the Independent Entity; or c) in the event that a revalidation of the Baseline leads to an outcome which is substantially different from that in the Validation Report. Where not required by the Kyoto Protocol and/or the relevant rules, decisions, guidelines, modalities and procedures thereunder, including the Guidelines for the implementation of Article 6, amendments to the Monitoring and Verification Plan shall be justified by the Parties and subjected to determination by an accredited Independent Entity. Article 11. Denunciation This Agreement shall remain in force until the Emission Reductions Purchase Agreement is terminated and all the obligations under this Agreement have been duly fulfilled by the Parties. Leht 6 / 7 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline Kadrina puidu...

7 Either Party may not denounce or revoke its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party before the date referred to in paragraph 1 of this Article. Any purported denunciation without such consent shall be deemed ineffective and void. This Agreement may be continued after the first commitment period under the Kyoto Protocol if the Parties so decide and the Host Company is willing to continue the Emission Reductions Purchase Agreement. Article 12. Entry into Force This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of signature of the Parties. Done in duplicate at Tallinn this 20 day of October 2005, in the English language. For the Government of the Republic of Estonia Villu REILJAN For the Government of the Republic of Finland Jaakko KALELA ANNEXES Annex I Annex II Annex III Project Design Document including, inter alia, Project Description, Baseline Study and the Monitoring and Verification Plan Validation Report Letter of Endorsement Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline Kadrina puidu... Leht 7 / 7

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.06.1994 Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabariigi valitsuse ja Maailma Terviseorganisatsiooni nõustamiskoostöö

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1999, 23, 128 Eesti Vabariigi valit

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1999, 23, 128 Eesti Vabariigi valit Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 17.02.2000 Avaldamismärge: RT II 1999, 23, 128 Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 22, 97 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 22, 97 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 26.06.2002 Avaldamismärge: RT II 2002, 22, 97 Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2001, 6, 32 Antarktika leping (õ)8.

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2001, 6, 32 Antarktika leping (õ)8. Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 17.05.2001 Avaldamismärge: RT II 2001, 6, 32 (õ)8.09.09 10:45 uga ühinemise seadus Välisministeeriumi teadaanne välislepingu

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC/IEEE 15289:2013 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentat EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Elutsükli infosaaduste (dokumentatsiooni) sisu Systems and software engineering Content of life-cycle information products (documentation) (ISO/IEC/IEEE 15289:2011)

Rohkem

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C,

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 17 June 2019, starting at 11.00 (Warsaw Time). Pursuant to the printout

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 26, 111 Ühinenud Rahvaste Org

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 26, 111 Ühinenud Rahvaste Org Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.02.2005 Avaldamismärge: RT II 2002, 26, 111 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade ja sõnavara Information technology Security techniques Information security management systems Overview and vocabulary

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14064_3;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14064_3;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2012 KASVUHOONEGAASID Osa 3: Kasvuhoonegaaside hinnangu valideerimise ja tõendamise nõuded koos juhistega Greenhouse

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Kool (edaspidi sihtasutus) on asutatud Tallinna Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

Kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavate poliitikate ja meetmete ning kasvuhoonegaaside heitkoguste riiklike prognooside aruanne Tallinn 2013

Kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavate poliitikate ja meetmete ning kasvuhoonegaaside heitkoguste riiklike prognooside aruanne Tallinn 2013 Kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavate poliitikate ja meetmete ning kasvuhoonegaaside heitkoguste riiklike prognooside aruanne Tallinn 2013 Töö nimetus: Kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavate poliitikate

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2004, 36, 131 Eesti, Islandi, Leedu

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2004, 36, 131 Eesti, Islandi, Leedu Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.01.2005 Avaldamismärge: RT II 2004, 36, 131 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline Põhjamaade

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2008, 25, 72 Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikiri Te

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2008, 25, 72 Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikiri Te Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2008, 25, 72 Teadaanne välislepingu jõustumise kohta Vastu võetud 23.09.1960 Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Council of Europe Commissioner of Human Rights Mr.

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1995, 13, 68 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1995, 13, 68 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.07.1994 Avaldamismärge: RT II 1995, 13, 68 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hollandi Kuningriigi valitsuse vaheline

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr Lühike paigaldusjuhend TU-P1284 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 3. Draiveri paigaldamine... 4. Paigaldamise kontrollimine... 1 1 2 3 4 Tõrkeotsing...

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2003, 2, 6 Eesti Vabariigi ja Armee

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2003, 2, 6 Eesti Vabariigi ja Armee Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.01.2003 Avaldamismärge: RT II 2003, 2, 6 Eesti Vabariigi ja Armeenia Vabariigi vaheline tuluja kapitalimaksuga topeltmaksustamise

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

COM(2004)651/F1 - ET

COM(2004)651/F1 - ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 11.10.2004 KOM(2004) 651 lõplik KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa lepinguõigus ja ühenduse õigustiku muutmine: tulevikuplaanid ET ET 1. SISSEJUHATUS

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2012 MÄÄRDEAINED, TÖÖSTUSÕLID JA NENDEGA SEOTUD TOOTED (KLASS L) Klassifikatsioon Osa 13: tüüp G (juhikud) Lubricants,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2007, 7, 26 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konvents

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2007, 7, 26 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konvents Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2007, 7, 26 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatused Läänemere piirkonna merekeskkonna

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2004, 35, 128 Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Li

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2004, 35, 128 Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Li Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2004, 35, 128 Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja (Genf, 1992) muutmisdokument Rahvusvahelise

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee EESTI STANDARD JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee- ja kanalisatsiooniteenuste hindamiseks ning parandamiseks kasutajale Activities relating to drinking water and wastewater

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO RISKIJUHTIMINE Põhimõtted ja juhised Risk management Principles and guidelines EVS-ISO EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-ISO Riskijuhtimine. Põhimõtted

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

FON SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, , Poland. Time of

FON SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, , Poland. Time of MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 29 April 2019, starting at 10.00 (CET). Pursuant to the printout from

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EST_web_QIG_TU-PS2(V1.1R).cdr

EST_web_QIG_TU-PS2(V1.1R).cdr Lühike paigaldusjuhend TU-PS2 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 1 1 2 Tõrkeotsing... 5 Version 11.21.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TU-PS2 Lühike

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

6

6 APPENDIX A Member States' specific legislation on Cost Contribution Arrangements (as on 1st July 2011) AUSTRIA... 2 CYPRUS... 2 ESTONIA... 4 GERMANY... 7 THE NETHERLANDS... 8 POLAND... 14 PORTUGAL... 15

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - Kontoomaniku ankeetest_eng

Microsoft Word - Kontoomaniku ankeetest_eng HOOLSUSMEETMETE KOHALDAMISEGA SEOTUD TEAVE KONTOOMANIKU KOHTA / INFORMATION ON THE ACCOUNT HOLDER REGARDING THE APPLICATION OF DUE DILIGENCE MEASURES Kontoomaniku üld- ja kontaktandmed / General information

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Rävala pst 8

Rävala pst 8 ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud: 20 a. Juurdepääsupiirang kehtib kuni: 20 a. Alus: AvTS 35 lg 1 p 12 Kolmanda riigi poolt väljaantud lennumeeskonnaliikme lennundusloa KEHTIVUSTÕENDI VÄLJAANDMINE

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PR_COD_3app

PR_COD_3app EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 LÕPLIK A6-0415/2005 19.12.2005 ***III RAPORT Lepituskomitees heakskiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ühistekst, mis käsitleb suplusvee kvaliteedi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Microsoft Word - EAKJ21e

Microsoft Word - EAKJ21e KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUSTE TÕENDAJA HINDAMISE JUHEND THE CONDUCT OF ASSESSMENT OF A GHG VERIFIER EAK J21-2017 Tallinn 2017 2/10 Autorlus ja põhimõtted Käesolev juhenddokument on koostatud Eesti Akrediteerimiskeskuse

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määrat

III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määrat III OSA. RAADIOSAGEDUSALA 3600 MHz 1000 GHz Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määratud raadiosagedusala kasutusrežiim ja otstarve 3600

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAA

Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAA Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAADUD TULU DEKLARATSIOON INCOME TAX RETURN ON BUSINESS

Rohkem