Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium"

Väljavõte

1 Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste Eesti riiklik jaotuskava aastateks Tallinn Mai 2004

2 KOKKUVÕTE Käesolev dokument ja selle lisad moodustavad Eesti kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste riikliku jaotuskava aastateks vastavalt heitkogustega kauplemise Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi (2003/87/EÜ) artiklile 9. Jaotuskava esitatakse Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks, misjärel Eesti valitsus selle kinnitab. Orienteeruv tähtaeg selleks on sügis, lõplik jaotuskava valmib 1. oktoobriks Enne kauplemise algust on kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide riiklikud jaotuskavad Euroopa Komisjoni poolt lõplikult kontrollitud ja kinnitatud. Riikliku jaotuskava hõlmab käesoleval ajal kokku 43 käitist, millest 2 käitist kuuluvad nn muude tegevusalade alla, täpsemalt paberi- ja tselluloositööstuse, 5 käitist mineraalitööstuse ja ülejäänud 36 energiatootmise sektori alla. Kaugkütte katlamajasid võimsusega üle 20MW, nii nagu direktiiv ette näeb, on loetelus kõige enam 20 tk, elektritootmisega tegelevad 5 peamist AS Eesti Energiale kuuluvat käitist lisaks veel üks elektri ja soojuse koostootmisjaam. Esimesel kauplemisperioodil käivitub haavapuidumassi kasutav tselluloositehas Kundas, mis kuulub direktiiviga kaasatavate käitiste hulka sarnaselt teiste riiklikus jaotuskavas esitatud käitistega. Uutelt käitistelt, mis võiksid kvalifitseeruda direktiiviga ettenähtud käitiste loetelusse, ei ole käesolevaks ajaks taotlusi laekunud. Riikliku jaotuskava koostamisel on lähtutud direktiivi poolt etteantud ajalooliste heitmete trendimeetodist ehk nn grandfathering printsiibist, kus heitmete projektsioonid kolmeaastase kauplemisperioodi tarbeks on arvutatud eelmiste perioodide trendide alusel. Seejuures on erinevates sektorites kasutatud erineva pikkusega lähteandmete perioode: soojuse tootmisega tegelevate käitiste puhul pikemat, üheksa-aastast perioodi aastatel , elektritootmise ettevõtete puhul nelja-aastast perioodi aastatel ja tööstusettevõtetel samuti sama nelja-aastast perioodi aastatel Riiklikus jaotuskavas on kasutatud direktiiviga ettenähtud võimalust nn varajase tegevuse arvestamiseks, mida käsitletakse kui käitiste poolt kasvuhoonegaaside vähendamisele orienteeritud vabatahtlikke tegevusi kuni käesoleva jaotuskava esitamiseni. Varajase tegevuse kompenseerimiseks on jaotuskavas saanud täiendavaid lubatud heitkoguseid elektritootmisega tegelevad käitised, samuti enamsaastava fossiilkütuse asendanud või vananenud tehnoloogia väljavahetanud käitised. Lubatud heitkogused on jaotatud käitistele tasuta vastavalt direktiivi artikliga 10 antud võimalusele, st ilma oksjonit korraldamata. Esimene kauplemisperiood on ettevalmistavaks etapiks teisele kauplemisperioodile, mis toimub ajavahemikul Kuna selles osas on lõplikud seisukohad veel välja töötamisel, siis järgmist etappi käesolevas ei käsitleta. Kasvuhoonegaaside riikliku jaotuskavaga taotletakse õigust esimeses lähenduses kokku 64,78 milj tonni süsinikdioksiidi õhkupaiskamiseks aastatel Sellise koguse taotlemise aluseks on võetud viimastel aastatel järjest suurenev 2

3 elektritarbimise (kuni 10% aastas) rahuldamine Eestis kui ka väljamüüdava elektri osa oluline suurendamine lähiaastatel. Ülalmainitud koguses sisaldub ühtlasi lubatud heitkoguste varu 1,94 milj tonni, mis on mõeldud reservina uute sisenejate tarbeks, samuti force majeure juhuks. Reserv jaotatakse esialgu proportsionaalselt igale kolme aastale vastavalt nende aastate lubatud heitkogustele. Esimesest perioodist ülejäävaid lubatud heitkoguseid ei ole võimalik üle kanda teise kauplemisperioodi, küll aga on võimalik uute sisenejate reservi ülejääki kanda järgmisesse kauplemisaastasse. Riiklikus reservis ei tehta sihtotstarbelisi eraldisi potentsiaalsete uute käitiste tarbeks. 3

4 SISUKORD KOKKUVÕTE...2 SISUKORD SISSEJUHATUS Direktiiv 2003/87/EÜ Direktiivi seosed ÜRO kliimakonventsiooni ja selle Kyoto protokolliga Direktiivi olemus ja eesmärk Jaotuskava koostamise käik Jaotuskava struktuur Riikliku jaotuskava avalikustamine Jaotuskavas kasutatud põhimõtted, lähteandmed ja nende töötlemine Rakendatavad põhimõtted ja kontseptsioonid Õigusloome küsimused Lähteandmete kogumine Riikliku jaotuskava osa kasvuhoonegaaside koguhulgast Kyoto protokolliga seatud eesmärgid Kasvuhoonegaaside heitkoguste trendid Eestis perioodil Eesti heitkogused ja Kyoto sihtarv Lubatud heitkoguste määramine Lubatud heitkoguse määramine riigi tasandil Lubatud heitkoguste määramine tegevuse tasandil Lubatud heitkoguste määramine käitise tasandil Käitiste lähteandmete töötlemine Jaotuskriteeriumid, mida rakendatakse ühenduse skeemis osalevatele käitistele lubatud heitkoguste määramisel Käitiste erinevad baasperioodid Viiteväärtus ja selle kasutamine Uued sisenejad Varajane tegevus Käitiste võrgustiku loomine Kokkuvõte direktiivi III lisas esitatud kriteeriumite arvestamisest LISAD:

5 1. SISSEJUHATUS 1.1 Direktiiv 2003/87/EÜ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise skeemi loomise kohta (ingl Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the community and amending Council Directive 96/61/EC (text with EEA relevance) (EÜT L 275/32, )), edaspidi direktiiv, on üks tähtsamaid seadusandlikke aluseid ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (edaspidi kliimakonventsioon) ellurakendamisel ja tema Kyoto protokolliga sätestatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustuse täitmisel Euroopa Liidus ja uutes liikmesriikides. Direktiiv jõustus 25. oktoobril Euroopa Liidu mastaabis on tegemist 15 olemasoleva liikmesriigi ja 10 liitunud riigiga, sh ka Eesti, kes peavad mainitud Euroopa Liidu direktiivi rakendama alates 1. jaanuarist Direktiiv kohustab liikmesriike ette valmistama riikliku kasvuhoonegaaside jaotuskava selleks, et efektiivseimal viisil piirata kasvuhoonegaaside paiskamist õhku ja rakendada lubatud heitkogustega kauplemine ühenduses. Riiklikus jaotuskavas tuleb vastavalt direktiivi rakendamise juhendile määrata igale osalevale ettevõttele põhjendatud süsinikdioksiidi lubatud heitkogused kolmel järgneval aastal esimese kauplemisperioodi jooksul. Direktiivi kohaselt toimub kauplemine esimesel perioodil Järgmine kauplemisperiood on juba määratud, see on , siis laiendatakse kasvuhoonegaaside hulka ning tõenäoliselt muutuvad ka lubatud heitkoguste arvessevõtmise mõningad põhimõtted. Direktiiviga hõlmatud käitised kuuluvad nelja sektorisse ning peamistest kasvuhoonegaasidest arvestatakse esimesel kauplemisperioodil vaid CO 2 heiteid. Kauplemise skeemi hulka ei arvata topeltarvestuse vältimise põhjendusega taastuvatel energiaallikatel töötavaid käitiseid, kes toodavad elektrit või soojust. Puidu ja laiemalt biomassi põletamisel tekkivad CO 2 kogused arvesse ei lähe. Lubatud heitkogustega kauplemist alustatakse ainult Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja see on ettevalmistav etapp ülemaailmse heitkogustega kauplemise käivitamiseks Kyoto protokolli järgi perioodil Kokkuvõttes loob käesolev direktiiv ühenduse sisese kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise skeemi (edaspidi ühenduse skeem), et edendada majanduslikult otstarbekal ja efektiivsel viisil kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist. 1.2 Direktiivi seosed ÜRO kliimakonventsiooni ja selle Kyoto protokolliga Direktiivi rakendamise aluseks on Euroopa Nõukogu aasta 25. aprilli otsus 2002/358/EÜ, millega ühendus ja liikmesriigid täidavad kliimakonventsiooni Kyoto protokollis fikseeritud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustust ühiselt. Seega põhineb direktiiv otseselt protokollile. Samas ei ole Kyoto protokoll ise veel jõustunud, sest selle juba ratifitseerinud riikide poolt ei ole siiski summaarselt 5

6 saavutatud Kyoto protokolli jõustumiseks vajalikku koguselist tingimust: 55%-line aasta heitkoguse künnise ületamine. Ratifitseerimine sõltub käesoleval ajal eelkõige Venemaast, kes ei ole asunud protokolli ratifitseerimist ette valmistama. Ameerika Ühendriigid keeldusid protokolli ratifitseerimast juba mõned aastad tagasi. Eesti ratifitseeris Kyoto protokolli aasta septembris ja võttis sellega kohustuse nagu Euroopa Liidu liikmesriigid ja teised ühinevad riigid, vähendada oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid nn esimesel kohustusperioodil, st aastatel , 8% võrra võrreldes aastaga. Eesti aasta kasvuhoonegaaside heitkogused olid 37,174 milj tonni, millest 8%-line vähendamine moodustab 2,973 milj tonni. Seega on nn Kyoto sihtarv Eesti jaoks 34,201 milj tonni. Eestil on Kyoto protokollis sätestatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustus juba saavutatud seoses majandussektorite, eriti energeetikasektori, samuti tööstuse ja põllumajanduse märkimisväärsete ümberkorraldustega, lühidalt kogu majanduse kvalitatiivse ja kvantitatiivse restruktureerimisega 1990-ndate aastate alguses. Tuleb märkida, et Kyoto sihtarvu määramisel arvestatakse vähenemise protsente kokkuleppeliselt just nimelt aastast lähtudes, kuigi siin on ka mõnede riikide näiteks Sloveenia, Poola, Ungari jt osas erandeid varasemate aastate suunas. Kyoto protokoll sätestab sellega liitunud riikidele ülemaailmse koostöö mitmesugused vormid, nn paindlikud mehhanismid, millest üheks on kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemine. Kyoto protokollis on ette nähtud heitkogustega kauplemisega alustada aastal, eesmärgiga viia kogu maailmas protokolli ratifitseerinud riikide kasvuhoonegaaside heitkogused esimesel kohustusperioodil, , vastavusse riikide poolt võetud sihtarvudega majanduslikult kõige efektiivsemal viisil. Seejuures tuleb märkida, et kauplemine ühenduse skeemi ja Kyoto skeemi, mille põhimõtted ei ole käesolevaks ajaks veel lõplikult määratud, järgi on praegusel hetkel märgatavalt erinevad. 1.3 Direktiivi olemus ja eesmärk Euroopa ühenduse lubatud kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise skeemi eesmärk on tulenevalt ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonist ja selle Kyoto protokolliga sätestatud sihtarvudest saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine vähimate rahaliste kulutustega. Majanduslikult arenenud Euroopa riikides on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kulud märkimisväärselt kõrgemad kui üleminekumajandusega riikides, seepärast loodetakse ühenduse siseselt kauplemise skeemi rakendamisel kulutusi kliimamuutuste leevendamiseks optimeerida. Ühenduse skeemis on aluseks võetud seniste liikmesriikide ja 1. mail 2004 liitunud riikide kasvuhoonegaaside heitkogused 1990-ndatel ja projektsioonid esimeseks kauplemisperioodiks, Ühenduse skeemi juurutamine on mõeldud Kyoto protokolli alusel aastal ülemaailmselt algava kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise pilootfaasiks, suuremastaabilise kauplemise ettevalmistamiseks ja kõige paremate lahenduste väljaselgitamiseks. Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise majanduslik efektiivsus avaldub selles, et ühenduse skeemis osalevatel riikidel on ühikulise koguse, näiteks 1 tonni CO 2 või sellega võrdsustatava (ekvivalentse) koguse, kasvuhoonegaaside heitkoguse 6

7 vähendamine oluliselt erineva maksumusega. Direktiiv annab võimaluse omandada oma riikliku kohustuse täitmiseks kuni 50% ulatuses ostmise teel neilt osalistelt, Euroopa Liidu liikmesriikidelt, kelle kulutused on teistest väiksemad. Sellest tulenebki kauplemise majanduslik efekt. Taoliste riikide hulka kuuluvad osa nn üleminekumajandusega riikidest, kes ühinesid 1. mail 2004 Euroopa Liiduga, Eesti nende seas. Nende riikide puhul on Kyoto protokollis sätestatud kasvuhoonegaaside vähendamise kohustus juba saavutatud tänu sellele, et üleminekul plaanimajanduselt turumajandusele vähendati oluliselt energiamahukate majandussektorite toodangut, toimusid suured muudatused väliskaubanduse struktuuris ja muutusid proportsioonid majandussektorite vahel. Need riigid saavutasid üleminekuga turumajandusele neile märksa paremini sobiva majanduse struktuuri ja kokkuvõttes vähenesid märkimisväärselt ka kasvuhoonegaaside heitkoguste atmosfääri paisatavad kogused võrreldes Kyoto protokollis kokkulepitud võrdlusaastaga, Tänu sellele on Eesti koos 7 ühineva üleminekumajandusega riigiga, va Sloveenia, olukorras, kus riik tervikuna formaalselt ei peagi kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendama, kuna Kyoto protokollis sätestatud vähendamise kohustusega ettenähtud tase on niigi saavutatud. Samas on nendes riikides suhteliselt kõige odavam teostada mitmesuguseid projekte, mille tulemusena vähenevad kasvuhoonegaaside heitkogused, kuna seal on odavamad tööjõud, energiatootmine, kütused, transport jms. Et üleminekumajandusega riikidel endil vabatahtlikult Kyoto protokolli ratifitseerimise käigus võetud kohustuse täitmiseks praktiliselt midagi teha pole vaja ja mitmesuguste tegevuste tulemusena vähendatud kasvuhoonegaaside heitkoguseid vaja ei lähe, võivad nad ühenduse skeemi alusel kaubeldes need lubatud heitkoguste vähendamised vastavalt väljakujunevale turuhinnale realiseerida. Sellest saadud raha oleks mõistlik kasutada tootmise edasisele täiustamisele uute tehnoloogiate soetamise, energiasäästu meetmete või taastuvate energiaallikate laialdasema kasutuselevõtmise peale. Teisisõnu, kui 15 senist Euroopa Liidu liikmesriiki peavad kõik ette nägema kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise aastatel eesmärgiga jõuda Kyoto esimesel kohustusperioodil oma vabatahtlike kohustuse täitmiseni, siis ühenduse skeemi tarbeks lubatud heitkoguseid pakkuvate uute liikmesriikide olukord on vastupidine. Nad peavad lähtudes oma majandussektorite senistest arengutrendidest kaalutletult põhjendama oma tulevaste heitkoguste projektsioone aastateks ja vastavalt ühenduse skeemiga haaratud käitajale lubatud heitkoguseid siseriiklikult jaotama. Ühenduse skeemiga haaratud käitise poolt õhku paisatud iga tonni CO 2 kohta peab käitajal olema üks lubatud heitkogus käesolevas riiklikus jaotuskavas. Kokkuvõttes on 1. mail 2004 Euroopa Liiduga ühinenud riigid kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste pakkuja rollis Euroopa turul. Positiivne tulem tekib vaid juhul, kui skeemiga haaratud käitajad juurutavad uut tehnoloogiat, tõstavad energiakasutuse efektiivsust, vähendavad kasvuhoonegaaside heitkoguste eri-emissiooni näitajate väärtusi, lähevad energiatootmisel üle taastuvate energiaallikate kasutamisele jms. Vaid siis on nende poolt õhkupaisatud süsinikdioksiidi heitkogused väiksemad kui käesoleva riikliku jaotuskavaga neile määratud ja nad saavad tekkinud vahe realiseerida rahvusvahelisel turul. 7

8 1.4 Jaotuskava koostamise käik Eestis kuulub ÜRO kliimamuutuste konventsiooni ellurakendamine ja tema Kyoto protokolliga sätestatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ülesanne, samuti direktiivi rakendamine Keskkonnaministeeriumi vastutusalasse. Selleks moodustati Keskkonnaministeeriumi juurde detsembris 2003 ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli paindlike mehhanismide ellurakendamise asjatundjate komisjon, edaspidi - kliimakomisjon. Komisjoni liikmeteks on Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi kliimakonventsiooni rakendamise eest vastutavad töötajad. Komisjoni kuuluvad ka mõnede suuremate käitiste esindajad ning samuti Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu esindaja, kokku 20 eksperti. Kliimakomisjon on seoses direktiivi rakendamisega kogunenud arvukateks nõupidamisteks ja kinnitanud käesoleva riikliku jaotuskava koos juurdekuuluvate seletuskirja ja käitiste andmeid kajastavad lisad. Kasvuhoonegaaside riikliku jaotuskava koostamine määrati ülesandeks kahele instituudile SA Säästva Eesti Instituudi Kliima, energia- ja atmosfääri-programmile, mida esindas dr Tiit Kallaste ja Tallinna Tehnoloogia Ülikooli Soojustehnika Instituudi Energiamajanduse laboratooriumile, mida esindas pr Inge Roos. Direktiiviga hõlmatavate käitiste väljaselgitamise ja nendelt jaotuskava koostamiseks tarviliku informatsiooni kogumise, kontrollimise ja töötlemisega tegeles Inge Roos. Tiit Kallaste töötas välja metoodilised lähendused, kooskõlastas kliimakomisjoniga rakendatavad metoodilised printsiibid, tegi lubatud heitkoguste riikliku jaotuskava koostamiseks vajalikud arvutused ning kirjutas vastava seletuskirja. Tööülesanne edastati tegijatele aasta neljandas kvartalis. Esimene vahearuanne 1, mis käsitles direktiivi rakendamiseks vajalikke eelduste loomist Eestis ja andis metoodilised lähtekohad riikliku jaotuskava koostamiseks, valmis aasta lõpus ja sisaldas ühtlasi suurema osa potentsiaalsetelt käitajatelt selleks ajaks kogutud lähteinformatsioonist. Töös esitatud seisukohti arutati kliimakomisjonis aasta jaanuarikuus, mille käigus tehti ettepanekuid ja täpsustusi ning kooskõlastati mitmed põhimõttelise tähtsusega positsioonid. Seejärel saadeti töö tutvumiseks kõikidele potentsiaalsetele käitajatele, kes esitasid omapoolseid kommentaare ja märkusi. Kõik kommentaarid ja ettepanekud arutati läbi kliimakomisjonis ja võeti võimalusel arvesse töö lõpliku versiooni koostamisel. Riikliku jaotuskava valmimise käigus toimusid pidevad konsultatsioonid valitsusasutuste ekspertidega ja samuti lähteandmete täpsustamine ja kontrollimine käitajatega, mille tulemusena on jaotuskava koostamisel tehtud vajalikke täiendusi ja korrektuure. 1 riikliku jaotuskava koostamiseks vajaliku eelduse väljatöötamine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ rakendamiseks. Direktiivi 2003/87/EÜ analüüs ja kohaldamine Eesti tingimustele. Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn, lk. 8

9 1.5 Jaotuskava struktuur Jaotuskava esimene peatükk käsitleb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise skeemi olemust, eesmärke, seoseid kliimakonventsiooni ja Kyoto protokolliga ning riikliku jaotuskava koostamise käiku ja avalikkuse kaasamist sellesse protsessi. Teine peatükk kirjeldab riikliku jaotuskava koostamise põhimõtteid ja raamistikku lähtudes direktiivist ja jaotuskava koostamise juhendist. Kirjeldatakse Euroopa Liidu ja Eesti õigusakte, millest on lähtutud jaotuskava koostamisel. Antakse selgitus ühenduse skeemiga kaasatavate käitiste klassifitseerimisest tegevusvaldkondade järgi. Tutvustatakse ettevõtete lähteandmete kogumise käiku ja metoodikat, antakse ülevaade sellest, millise osa moodustab jaotuskavaga kaasatud käitiste CO 2 heitkogused kogu riigi kogustest. Kolmas peatükk käsitleb kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ülesandeid riigile seonduvalt Kyoto protokolliga seatud eesmärkidest ja võimalikke arengustsenaariumeid aastani Neljas peatükk esitab metoodilised lähendused lubatud heitkoguste määramiseks riigi, tegevuse ja käitise tasandil kuni detailsete arvutusteni välja. Viies peatükk kirjeldab lähemalt jaotusmeetodeid, mida rakendatakse käitistele lubatud heitkoguste määramisel. Samuti käsitletakse uute, alles rajatavate käitiste võimalikku kaasamist ühenduse skeemi, käitiste poolt teostatud varajaste tegevuste ja käitiste võrgustiku loomise küsimusi. Kuuendas peatükis osundatakse riikliku jaotuskava koostamise juhendiga antud kriteeriumitele jaotuskava seletuskirjas. Käesoleva jaotuskava seletuskirja 1.lisas on esitatud Euroopa Komisjonile pakutav Eesti ettepanek lubatud heitkoguste jaotamise kohta 43 esialgselt kaasatud käitisele. 2.lisas esitatakse ühenduse skeemiga kaasatud käitiste ajaloolised andmed ja jaotuse aluseks olnud viiteväärtused vastavalt käitiste jaotamisele tegevuse iseloomu järgi. 1.6 Riikliku jaotuskava avalikustamine Keskkonnaministeerium avalikustas paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse ja selle jaotuskava aastateks üksikute käitiste kaupa avaliku teabe seaduse ja haldusmenetluse seaduse alusel. Jaotuskava avalikustamise kohta ilmus avalik teadeanne ajalehes Äripäev ning pressiteade suuremates ajaleheportaalides. Jaotuskava oli avalikkusele kättesaadav Keskkonnaministeeriumi ja SA Säästva Eesti Instituudi koduleheküljel kahe nädala jooksul, st 21. aprillist 2004 kuni 5. maini Keskkonnaministeerium korraldas 28. aprillil 2004 avaliku arutelu kõikidele kokkutulnutele, kes riiklikust jaotuskavast huvitusid. Avalikkus sai esitada küsimusi jaotuskava detailide ja metoodika kohta, teha märkusi, kommentaare ja ettepanekuid Keskkonnaministeeriumile, SA Säästva Eesti Instituudile ja Soojustehnika Instituudi Energiamajanduse laboratooriumile. Alates jaotuskava avalikustamisest saabus küsimusi ja ettepanekuid nii e-posti teel kui ka telefonitsi. Kõik märkused ja ettepanekud on läbi arutatud kliimakomisjonis ning võimalusel arvestatud jaotuskava täiendamisel enne valitsusele esitamist. 9

10 2 Jaotuskavas kasutatud põhimõtted, lähteandmed ja nende töötlemine 2.1 Rakendatavad põhimõtted ja kontseptsioonid Eesti, nagu paljud teisedki Euroopa Liiduga ühinevad üleminekumajandusega riigid, on käesolevaks ajaks saavutanud Kyoto protokolliga seatud kasvuhoonegaaside heitkoguste õhkupaiskamise 8%-lise vähenemise, mis on ühtlasi Euroopa Liidu vabatahtlikult võetud kohustus, seoses majanduse struktuuri ümberkorraldamisega 1990-ndate aastate alguses. Eesti kasvuhoonegaaside paiskamine õhku on käesoleval ajal ligikaudu kolm korda väiksem võrreldes Kyoto protokolliga Eesti jaoks fikseeritud kohustusest. Rääkides ühenduse skeemiga turule pakutavatest kasvuhoonegaaside üldkogusest tuleb rõhutada, et Eesti on diametraalselt vastupidises olukorras Euroopa Liidu 15 senise liikmesriigiga, kes lubatud heitkoguste riikliku jaotuskava koostamisel peavad arvestama kõigi käitiste koguste kärpimisega sellega, et riik tervikuna saaks täita kohustust vähendada aastatel kasvuhoonegaaside summaarseid koguseid ettenähtud protsendi võrra. Kuna Eesti riigil tervikuna ei ole Kyoto sihtarvust tulenevalt tarvis piirata kasvuhoonegaaside heitkoguseid, siis Eesti käitistel sellist piirangut ei ole. See omakorda tähendab, et riikliku jaotuskavaga käitistele lubatud heitkoguseid jaotades ei ole riigil olnud tarvis neile seada CO 2 heite vähendamise tingimust. Jaotuskava koostamisel on aluseks võetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2003/87/EÜ sätestatud põhimõtted, mille järgi iga põletusseade, mis on suurema kui 20MW sisendvõimsusega (v.a. olme- või ohtlike jäätmete põletamise seade) ja teatud tehnoloogilised protsessid teatud võimsusega, peavad omama a alguseks kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguseid. Kauplemises osalevad käitise käitajad peavad omama kauplemisluba, mis väljastatakse Keskkonnaministeeriumi poolt vastavalt nende taotlusele ja mis kehtivad perioodil Käitisel peab olema aasta jooksul õhkupaisatud süsinikdioksiidi kogustele vastaval hulgal lubatud heitkoguseid, mis on määratud riikliku jaotuskavaga. Lubatud heitkoguseid jaotatakse käitistele tasuta, oksjonit ei toimu, sest selle korraldamine oleks põhjendamatu olukorras, kus riigil tervikuna ei ole formaalset vajadust piirata käitiste poolt õhkupaisatavaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Kui aasta kokkuvõtteid tehes ilmneb, et lubatud heitkoguseid jääb üle, võib käitaja need üle-euroopalise elektroonilise registri kaudu pakkuda müügiks turule või kanda üle järgmisesse aastasse. Kui lubatud heitkoguseid jääb puudu, tuleb turult juurde osta sel ajal kehtiva tonni-hinnaga või maksta direktiiviga ettenähtud trahvi 40 EUR/tonn alates 1. jaanuarist 2005 ja 100 EUR/tonn alates 1. jaanuarist Riiklikus jaotuskavas fikseeritud lubatud heitkogused, mis on kinnitatud Euroopa Komisjoni poolt ei ole võimalik esimese kauplemisperioodi jooksul enam muuta. Teisisõnu, riiklikus jaotuskavas käitistele kinnitatud lubatud heitkogused jäävad kehtima kogu perioodi kestel. See tähtsustab riikliku jaotuskava 10

11 koostamise tegevust ning on sundinud käitajaid arvutama lähiaastate võimalikult realistlikke heitkoguste projektsioone. Ettenägematute loodusõnnetuste, poliitiliste kriiside jms, teisisõnu force majeure ning samuti uute sisenejate tegevusega kaasnevate CO 2 heitmete katmise tarbeks on lubatud heitkoguste üldkogusest ette nähtud riiklik reserv - 3%. Arvuliselt on see 1,94milj tonni. See kogus peab katma kõik ülalmainitud ja ka muudel erijuhtudel tekkida võivad olukorrad. Uutele sisenejatele jaotatakse lubatud heitkogused esimese kauplemisperioodi jooksul tasuta. Põhimõtteks on see, et igati stimuleerida uusi direktiivi alla kuuluvaid käitisi osalema ühenduse skeemis. See innustab ettevõtteid kasutusele võtma väiksemate eriemissiooni näitajatega tootmis- ja põletamistehnoloogiaid, vahetama välja enamsaastavaid fossiilseid kütuseid vähemsaastavate (maagaas) või biokütuste vastu ning investeerima energiasäästu meetmetele nii energia tootmisel, ülekandmisel kui tarbimisel. Eesti riikliku jaotuskavaga haaratud käitised kuuluvad kolme tegevusvaldkonda; energiatootmine (elektri ja soojuse tootmine kas põhitegevusena või kaasneva tegevusena tehnoloogilise protsessi tarbeks), mineraalitööstus (tsemendi-, klaasi, lubja ja lubjatoodete tootmine) ja muud tegevused (paberi- ja tselluloositootmine). Kolme tegevusvaldkonda liigitatavatele käitistele on riikliku jaotuskavaga heitkoguste määramisel aluseks võetud erinevad baasperioodid vastavalt nende tegevuse iseloomule. Lähemalt on neid küsimusi tutvustatud käesoleva jaotuskava 5 ptk. 2.2 Õigusloome küsimused Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise skeemi rajamise kohta on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja tema Kyoto protokolliga sätestatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustuse täitmisel laienenud Euroopa Liidus peamine seadusandlik dokument. Direktiiv koos paljude teiste direktiividega sätestab õigusliku raamistiku 25 liikmesriigi vahel vähimate kulutustega Kyoto esimeseks kohustusperioodiks ( ) seatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamiseks. Peamised küsimused direktiiviga sätestatud ühenduse skeemi rakendamiseks vajaliku lubatud heitkoguste riikliku jaotuskava koostamiseks on käsitletud Välisõhu kaitse seaduses, mis on harmoneeritud ülalmainitud direktiiviga 2003/87/EÜ. Uus välisõhu kaitse seadus kinnitati Riigikogu poolt 5. mail Uus välisõhukaitse seadus on harmoneeritud järgmiste direktiividega: Euroopa EÜ Nõukogu direktiiv 84/360/EMÜ tööstusseadmetest pärineva õhusaaste tõrje kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 188, 16/07/1984 lk ; L 377, 31/12/1991 lk 0048), mida asendatakse 30. oktoobril 2007 EL Nõukogu direktiiviga 96/61/EÜ saastuse vältimise ja kontrolli kohta (Euroopa Liidu Teataja L 257, 10/10/1996 lk ; L 275, 25/10/2003 lk ), nõuab saasteainete heitkoguste määramismeetodite ja piirväärtuste kehtestamist ning seire teostamist erinevate tööstusallikate kategooriatele. 11

12 Välisõhukaitse on otseselt seotud saasteallikatest väljuvate saasteainete, sh peamiste kasvuhoonegaaside heitkogustega, seetõttu on väga oluline tõeste ja representatiivsete andmete saamine. Andmed peavad olema rahvusvaheliselt võrreldavad, seepärast seadus sätestab, milliseid üldtunnustatud määramismeetodeid kasutada. Saasteaine heitkoguse määramiseks lubab seadus keskkonnaministri poolt kehtestatud või rahvusvaheliselt üldtunnustatud või saasteloa või keskkonnakompleksloa või jäätmepõletusloa andja hinnatud muud sarnast metoodikat, mille kasutamiseks annab kirjaliku nõusoleku Keskkonnaministeerium. Käesoleval ajal on eri saasteallikate saasteainete heitkoguste määramismeetodid kehtestatud keskkonnaministri määrusega nr 58 Süsinikdioksiidi (CO 2 ) heitkoguse määramismeetod (RTL 1998, 287/288, 1175), määrusega nr 33 Põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramise kord ja määramismeetodid (RTL 1999, 59, 779; 1999, 75 õiend; 2003, 87, 1279), määrusega nr 96 Naftasaaduste laadimisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramismeetodid (RTL 1999, 161, 2304), määrusega nr 65 Tselluloosi ja tsemendi tootmisel välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid (RTL 2002, 133, 1948), määrusega nr 66 Puidu töötlemisel välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid (RTL 2003, 87, 1280). Saasteallikatest eralduvate saasteainete heitkoguste piirväärtused on kehtestatud mitme direktiiviga, sealhulgas Euroopa Liidu Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/80/EÜ suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete emissiooni piiramise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 309, 27/11/2001 lk ; L 016, 22/01/2003 lk ). Keskkonnaministri määrusega nr 34 Saasteainete heitkoguste piirväärtused suurtest põletusseadmetest väljuvate gaaside mahuühiku kohta (RTL 2003, 55, 788) suurtele põletusseadmetele kehtestatud piirnormid vastavad nimetatud direktiivi nõuetele. Olemasolevatele seadmetele jõustuvad nii direktiivi kui keskkonnaministri määruse nõuded 1. jaanuaril Lisaks on Eesti saanud üleminekuperioodi tahkete osakeste ja vääveldioksiidi heitkoguse piirväärtuse saavutamiseks põlevkivikateldes kuni 31. detsembrini Üleminekuperioodi taotlemisel lähtuti vajadusest hoida aastatel AS Narva Elektrijaamad poolt paigaldatud elektrifiltrid töös kuni nende kasutusaja lõpuni ning renoveerida energiaplokid. Renoveerimise käigus asendatakse põlevkivi tolmpõletustehnoloogia uue keevkihttehnoloogiaga. Keskkonnaministri määruses nr 44 Tselluloosi ja tsemendi tootmisel ning puidu töötlemisel välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste piirväärtused toodangu- ja energiaühiku kohta (RTL 2002, 85, 1326) on arvestatud piiriülese õhusaaste kauglevi Genfi konventsiooni hapendumise, eutrofeerumise ning maapinnalähedase osooni vältimise nõuete protokollis sätestatud piirväärtusi, HELCOM'i soovitused ja osaliselt lahustite kasutamist käsitleva direktiivi nõudeid. Välisõhu oluliseks saastajaks on energeetika, sealhulgas elektri ja soojuse tootmisel kasutatavad kütused, eriti põlevkivi ja vedelkütused. Kütuste kvaliteedist oleneb välisõhu saastatuse tase. Seadus sätestab nõuded kasutatavate vedelkütuste kvaliteedile, mis on vastavuses EÜ Nõukogu direktiivi 93/12/EÜ vedelkütuste kvaliteedi kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 074, 27/3/1993 lk ; Euroopa Liidu Teataja L 350, 28/12/1998 lk ; L 121, 11/5/1999 lk ; L 287, 14/11/2000 lk 0046; L 076, 22/03/2003 lk 0010; L 284, 31/10/2003 lk

13 0053) nõuetega. Seni oli vedelkütuste kvaliteedinõuete kehtestamine volitatud majandus- ja kommunikatsiooniministrile vedelkütuse seaduse (RT I 2003, 21, 127; 88, 591) 8 lg 1 kohaselt. Arvestades, et vastavad eurodirektiivid kuuluvad keskkonnakaitse valdkonna hulka, välisõhukaitse seadusega delegeeritakse vedelkütuste kvaliteedi keskkonnanõuete kehtestamine keskkonnaministrile. Praegu on vedelkütuste kvaliteedinõuded ja vastavussertifikaadi nõuded kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 97 "Nõuded vedelkütusele (RTL , 71,1032) ja määrusega nr 98 "Vedelkütuse vastavussertifikaadi vorm ja selle täitmise juhend (RTL , 71,1033) Selleks, et suunata välisõhku saasteaineid ja hajutada neid seal, peab olema välisõhu saasteluba. Saasteallikate valdajatel välisõhu saastelubade omamist nõuab ka EÜ Nõukogu direktiiv 84/360/EMÜ. Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus (RT I 2001, 85, 512; 2002, 61, 375; 2003, 73, 486) määrab ettevõtete ringi, kellel peab olema keskkonnakompleksluba, mis lubab ka saasteaineid välisõhku paisata. Keskkonnakompleksloa omanikud on kindel ring suurettevõtteid. Samas on Eestis väga suur arv ettevõtteid, kes jäävad allapoole kompleksloaga püstitatud lävendit, kuid saastavad välisõhku küllaltki oluliselt, seda eriti suhteliselt madala saasteainete väljumiskõrgusega saasteallikate kaudu. Et ka selliste ettevõtete tegevus oleks vajaliku kontrolli all, sätestab seadus nende jaoks välisõhu saasteloa kohustuslikkuse. Arvestades majandustegevuse valdkondade eripära kehtestab keskkonnaminister määrusega saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba. Praegu kehtib keskkonnaministri määrus nr 88 Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest väiksemate heitkoguste või kasutatavate seadmete võimsuste puhul välisõhu saasteluba ei ole nõutav (RTL 1999, 140, 1978; 2002, 66, 1032), mis lähtub samadest põhimõtetest ja mille alusel kohustatud saasteallikate valdajad esitavad informatsiooni paiksetest saasteallikatest iga eralduva saasteaine heitkoguse kohta aastas, mis moodustab keskmiselt näiteks, vääveldioksiidi heitkoguse osas 96%, lämmastikdioksiidi heitkoguse 86%, süsinikoksiidi heitkoguse 21% ja lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste 38,5% kogu Eesti paiksete saasteallikate heitkogustest. Keskkonnaministeerium arvutab saasteainete heitkoguste ülejäänud osa majandustegevusalade bilansside ning kodumajapidamise näitajate järgi, kasutades Euroopa Keskkonnaagentuuri ühtlustatud metoodikaid. Seaduse kohaselt kehtestab saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded keskkonnaminister. Praegu kehtivas keskkonnaministri määruses nr 47 Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotlemise ja väljaandmise kord (RTL 1999, 79, 984; 2000, 37, 517) on sätestatud ka loa taotlemise kord, mis on uues seaduses käsitletud eraldi jaona. Kuna suured põletusseadmed on peamised välisõhu saastajad, sätestatakse välisõhu kaitse seaduses saasteainete heitkoguste seirenõuded ning heitkoguste piirväärtuste täitmise hindamise kriteeriumid. Seadmetes soojusvõimsusega 100 MW või enam, olenevalt kasutatavast kütuseliigist, nõutakse vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heitkoguste pidevat või perioodilist mõõtmist. Seadus sätestab olemasolevate ja uute seadmete heitkoguste piirväärtuste järgimise erinevad 13

14 kriteeriumid, mis on vastavuses EL Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2001/80/EÜ nõuetega. 2.3 Lähteandmete kogumine Andmete kogumise esimeses faasis toimus kõigepealt nende Eesti ettevõtete (käitajate) väljaselgitamine, kes omavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi I lisas toodud nõuetele vastavaid käitisi tegevusvaldkondade kaupa. Ettevõtete nimekirja esialgse versiooni aluseks võeti Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse saastelubade andmebaas, mis aasta lõpus sisaldas andmeid 903 ettevõtte kohta, millest valiti välja 79. Järgnes nimekirja jäänud ettevõtete kontaktandmete täpsustamine ja andmeküsitluse vormide väljasaatmine 79 Eesti ettevõttele. 26 ettevõtet jäid pärast andmete täpsustamist siiski nimekirjast välja, kuna ei vastanud direktiiviga sätestatud tingimustele. Käesolevasse nimekirja jäi lõpuks 43 käitist. Ülejäänud 860 ettevõtet ei kvalifitseerunud direktiivi I lisa tingimustest lähtudes ühenduse kauplemise skeemi alla. 43-st käitisest on 36 energiatootmise sektori alla kvalifitseeritavat, 5 käitist mineraalitööstuse ja 2 muude tegevuste sektori, st tselluloosi ja paberitootmise alla liigitatavat käitist, sh rajatav haavapuidumassi tehas AS Estonian Cell. Ettevõtetelt kogutud andmed olid järgmised: Käitis Käitaja Emaettevõte või omanik Käitaja ja käitise kontaktandmed (aadress, tel. fax. ) Põhitegevus Põletusseadmete nimisoojusvõimsus Kasutatud kütuste kulu aastas (kütteliikide kaupa) Kütuste kasutegurid Kütuste süsinikdioksiidi eri-emissiooni tegurid Kütuste oksüdeerimistegurid Ettevõtte heited perioodil Heitkoguste prognoosid 2004, 2005, 2006, 2007, Etteantud CO 2 arvutamise metoodika, mis ettevõtetele saadeti, võimaldas ühtlustatult koondada kõikide ühenduse skeemis potentsiaalselt osaleda võivate ettevõtete CO 2 nn ajaloolised heitkogused perioodil , samuti hinnangulised prognoosid perioodil Arvulistele andmetele lisaks nõuti üksikutelt suurematelt ettevõtetelt täiendavalt juurde seletuskirju nende arenguperspektiivide, turunõudluse ja muude aspektide kohta. 2.4 Riikliku jaotuskava osa kasvuhoonegaaside koguhulgast Ühenduse skeemiga on esialgu kaasatud kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemisest osavõtvate käitiste nimekirja vaid osa eesti ettevõtetest (kuna kõik heitmeid omavad ettevõtted ei kvalifitseeru direktiiviga ettenähtud käitiste nimekirja), 14

15 kokku 43 käitist, kuid mille CO 2 heitkoguste osatähtsus sõltuvalt elektroenergeetika suurest osatähtsusest moodustab ligikaudu 69% kogu riigi summaarsetest heidetest ja 80% vastavate sektorite CO 2 koguheidetest. Ühenduse skeemis mitteosalevad ettevõtted moodustavad arvuliselt küll märgatavalt suurema hulga, kuid mitte koguse järgi, nende koguheitmed jäävad alla 20% koguheitmetest aastal oli kasvuhoonegaaside heitkogused kokku 17,293 milj tonni. Ühenduse skeemiga haaratud käitiste summaarne heitkogus aga - 11,993 milj tonni. Tabel 1. Riikliku jaotuskavaga haaratud ettevõtete CO 2 heitkogused võrreldes kogu Eesti CO 2 heitkogustega, milj tonni. Vaid CO 2 heitkogused Ühenduse skeemis osalevad käitised Ühenduse skeemis mitteosalevad käitised CO 2 heitkogused kokku energia tootmisest ja tööstusest Kokku Eesti CO 2 heitkogused Märkus aasta kasvuhoonegaaside riiklik inventuur pole veel valmis. Eestis on ühenduse skeemis osalevate käitiste summaarne heitkogus märkimisväärselt suurem riigi ülejäänud 860 ettevõtete kasvuhoonegaaside heitkogusest. Suurimad ühenduse skeemi kaasatud kasvuhoonegaase õhkupaiskavad käitised kuuluvad AS Eesti Energiale, mis toodavad põhiliselt elektrit ja vähesel määral ka soojust. Selleks kasutavad käitised peamise primaarkütusena kohalikku kütust, põlevkivi, aga ka maagaasi. Käesoleval ajal moodustab põlevkivi baasil toodetud elektri osatähtsus ligikaudu 91% 2 ning see annabki valdava enamuse kasvuhoonegaaside heitkogusest riigis (75% aastal). 2 Energiabilanss 2002, ESA

16 3. Kyoto protokolliga seatud eesmärgid 3.1 Kasvuhoonegaaside heitkoguste trendid Eestis perioodil Eesti poolt ÜRO kliimakonventsiooni sekretariaadile esitatud 3. riikliku kliimaaruande 3 koostamise käigus töötati välja kasvuhoonegaaside heitkoguste pikaajalised prognoosid kuni aastani Nendes kirjeldatakse kolme võimalikku stsenaariumit: 1. ilma abinõudeta; 2. kliimamuutuste leevendamiseks võetavate abinõudega; 3. koos täiendavate abinõudega, vt alljärgnevad tabelid 2, 3 ja 4. Tabel 2. Kasvuhoonegaaside heitkoguste ajaline muutumine ilma abinõude rakendamiseta, nn WOM stsenaarium. (Gg CO 2 ekvivalenti) Gaas CO 2 ekv CH N 2O Kokku Tabel 3. Kasvuhoonegaaside heitkoguste ajaline muutumine koos abinõude rakendamisega, nn WM stsenaarium. (Gg CO 2 ekvivalenti) Gaas CO CH N 2O Kokku Tabel 4. Kasvuhoonegaaside heitkoguste ajaline muutumine koos täiendavate abinõude rakendamisega, nn WAM stsenaarium. (Gg CO 2 ekvivalenti) Gaas CO CH N 2O Kokku Graafiliselt on prognoosid esitatud alljärgneval graafikul, kus on kujutatud eelpool toodud kolm versiooni kasvuhoonegaaside heitkoguste võimalike pikaajaliste trendide kohta. 3 Estonia s Third National Communication under the UN Framework Convention on Climate Change. Estonia, Nov pages. 16

17 Inventory data WOM WM WAM Joonis 1 Kasvuhoonegaaside heitkoguste prognoos Allikas: 3. Riiklik aruanne ÜRO kliimakonventsiooni sekretariaadile. Tallinn, Nov Joonisel 1 on esitatud 3 võimalikku stsenaariumit; WOM kasvuhoonegaaside heitkoguste dünaamika ilma mingite abinõudeta, WM - dünaamika koos abinõudega, WAM dünaamika koos täiendavate abinõudega. 3.2 Eesti heitkogused ja Kyoto sihtarv Eesti rahvusvaheliselt fikseeritud baas-aasta kasvuhoonegaaside õhkupaisatud heitkogused olid vastavalt valitsustevahelisele kliimamuutuste ekspertrühma (Intergovernmental Panel of Climate Change - IPCC) kõige uuemale täpsustatud metoodikale ümberarvutatuna ,99 tuh tonni. Kui arvestatakse ka riigi territooriumil paiknevate mitmesuguste neeldajatega, nii nagu IPCC metoodika seda ette näeb, siis on neto heitkogused ,03 tuh tonni aastaks on need näitajad vähenenud vastavalt ,51 tuh tonnile ja ,72 tuh tonnile. Heitkoguste dünaamika aastatel on esitatud alljärgnevas tabelis 5, mis on osa kliimakonventsiooni sekretariaadile Bonnis iga-aastaselt esitatavast informatsioonist kasvuhoonegaaside inventuuri kohta ( 17

18 Tabel 5. Kasvuhoonegaaside heitkogused aastatel Eesti inventuuri aruanne kliimakonventsiooni sekretariaadile a. Kasvuhoonegaasid Baas-aasta CO2 ekvivalent (Gg) Neto CO2 koos heite ja neeldumisega , , , , , , , , , , , , , ,81 CO2 heide (ilma LUCF) (6) , , , , , , , , , , , , , ,59 CH , , , , , , , , , , , , , ,94 N2O 1 023, , ,99 816,80 527,00 472,85 410,42 386,64 423,22 430,34 358,82 414,06 363,62 313,97 HFCs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PFCs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kokku (neto CO2 koos heite ja neeldumisega) Kokku (ilma CO2 LUCF) (6) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 LUCF - tähistab ingl k maakasutuse muutusest ja metsandusest põhjustatud CO2 neeldumist

19 Kyoto sihtarv määratakse riigile arvestades neto-koguseid, st koos neeldajatega. Nagu juba paragrahvis 1.2 selgitatud, moodustab 8%-line heitkoguste vähendamine esimesel kohustusperioodil, st aastatel võrreldes aastaga 2,973 milj t. Seega on nn Kyoto sihtarv Eesti jaoks 34,201 milj tonni, vt alltoodud Joonist , , , ,00 Total (w ith net CO2 emissions/removals) Kyoto commitment Gg , , , , Joonis 2. Kasvuhoonegaaside heitkoguste (neto) trend koos maa kasutuse muutumisest ja metsandusest tuleneva neeldumise arvestamisega ajavahemikul Ühenduse skeemiga jaotatavate lubatud heitkoguste puhul arvestatakse vaid õhkupaisatud CO 2 kogustega ja lähtutakse ainult direktiiviga kaasatud käitiste summaarsetest heitmetest. Seda saab sisuliselt võrrelda vaid koos riigi teiste, ühenduse skeemiga kaasatud ja mittekaasatud saasteallikate heitkoguste summaga vastavas sektoris, mis ei arvesta neeldumisega. Ühenduse skeemiga haaratud 43 käitise tegelikud heitkogused aastal moodustasid tuh tonni. Riigis tervikuna moodustasid aastal õhkupaisatud kasvuhoonegaaside heitkogused tuh tonni, mis moodustab ligikaudu 69% ja ligikaudu 80%vastavate sektorite koguheidetest. Siit võib teha järelduse, et vaatamata suhteliselt väikesele käitiste arvule on ühenduse skeemiga siiski hõlmatud valdav osa aasta jooksul õhku paisatavaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Seoses Eesti majanduse struktuuri täieliku ümberformeerumisega 1990-ndate aastate alguses, vähenesid hüppeliselt vastavalt vähenenud energiatarbimisele ka kasvuhoonegaaside heitkogused õhku. Seejuures toimus märkimisväärne vähenemine nii elektri- kui ka soojusetootmises. Energiatootmise sektor samuti tööstuse ja põllumajanduse sektorid oma suurte ümberkorraldustega ning kvalitatiivse ja kvantitatiivse restruktureerimisega 1990-ndate aastate alguses ongi olnud peamised tegurid kasvuhoonegaaside heitkoguste õhkupaiskamise vähendamisel.

20 4 Lubatud heitkoguste määramine 4.1 Lubatud heitkoguse määramine riigi tasandil Kuna Eesti on kasvuhoonegaaside heitkoguste õhkupaiskamise näitaja poolest juba käesoleval ajal ligi poole võrra allpool Kyoto sihtarvu, siis ei ole riigil tervikuna formaalselt vaja vähendada heitkoguseid. Eesti on analoogilises olukorras enamuse teiste uute liikmesriikidega, kelle lubatud heitkoguste koguhulka ei piira Kyoto protokollist tulenevalt kasvuhoonegaaside heitmete vähendamiskohustused. Peamine huvi uutes liikmesriikides on süsiniku eri-emissiooni näitajate viimine ühenduse parimate näitajate tasemele. Sisuliselt tähendab see, et lähtuda ei saa n.ö. ülalt alla printsiibil, st riigi tasemel etteantud sihtarvust, mis on määratud aasta tasemest 8% võrra väiksemast lähtudes. Võib kindlasti väita, et selle tasemeni Eesti ei jõua ka Kyoto esimese kohustusperioodi jooksul. Kui lähtuda 3. riiklikust kliimaaruandes toodud prognoosidest kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohta, siis võib järeldada, et isegi kõige halvema stsenaariumi puhul, kui ei eeldata mitte mingisuguseid kliimamuutuste leevendamise abinõude rakendamist (vt Joonis 1), jääks riigi summaarse heitkoguse väärtus ikkagi allapoole Kyoto sihtarvuga määratut, st ~28 milj tonni tasemele. Eestile ei ole ka lubatud heitkogustega kauplemise direktiiviga ette antud mingeid piiranguid, mis puudutaksid nt kõrge süsiniku eri-emissiooni koefitsiendiga põlevkivi või turba põletamist perioodil, mis eelneb Kyoto esimesele kohustusperioodile või ka esimese kauplemisperioodi kestel. Juhul, kui Eesti majanduskasv peaks edasises toimuma kõrgete kasvutempodega, tuleb aastal järgmise kauplemisperioodi riiklikku jaotuskava koostades loomulikult jälgida, et summaarsed heitkogused ei ületaks rahvusvahelise vähendamiskohustusega võetud piiri. 4.2 Lubatud heitkoguste määramine tegevuse tasandil Kuna riigi tasandil summaarset heitkoguste piirangut määratud ei ole, siis sellest tulenevalt ei püstitata ka otseseid piiranguid direktiiviga ettenähtud tegevuste, st energiatootmise, mineraalitööstuse ja nn muude tegevuste e sektorite tasandil. Käitised on piiratud vaid välisõhu saastelubadega, mis ei sea kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele märkimisväärseid piiranguid, neid lube on võimalik regulaarselt uuendada ja seeläbi kohaldada oma prognoositavad õhuheitmed väljastatavate heitmelubadega Riiklikus jaotuskavas kuulub suurim lubatud heitkoguste osakaal energiatootmise tegevusvaldkonnale. Praktiliselt ei ole seal seatud piiranguid, kuna Kyoto sihtarv riigile on käesoleval ajal märkimisväärselt allpool sihtarvuga määratud taset. Seega pole ka nt energiatootmise sektori tasandil vaja määrata kasvuhoonegaaside heitkoguste piiranguid ning seada kohustavaid heitkoguste vähendamise ülesandeid. Teine suurim tegevusvaldkond on mineraalitööstus, mille hulka on arvatud vaid viis käitist. Olukord sektorisiseselt on sama nagu ülaltoodud sektoris sektori käitised

21 võivad paisata õhku kasvuhoonegaaside heitkoguseid vastavalt nendele väljastatud välisõhu saasteloale või keskkonnakasutuse kompleksloale. Kolmas tegevusvaldkond, nn muud tegevused, haarab vaid kaks käitist, millest üks, uus tselluloositehas alles alustab tööd ja tal on olemas nõutav keskkonna kompleksluba. Vastasel juhul võiks ta tinglikult kvalifitseerida uute sisenejate alla. Teine käitis - paberivabrik, toodab paberit. Samuti kui esimeses sektoris energiatootmisele orienteeritud käitised, on ka need käitised kasvuhoonegaaside heitmisel õhku ilma eriliste piiranguteta. 4.3 Lubatud heitkoguste määramine käitise tasandil Vastavalt eelmises peatükis käsitletule, ei ole ka käitiste tasemel lubatud heitkoguste määramine fikseeritud mingite kindlate piirangutega. Riikliku jaotuskava koostamisel on arvesse võetud iga käitise individuaalse arengu trendid, mis on põhjendatud nii turunõudluse, kui ka uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisega. IPPC direktiivi järgi väljastatavad keskkonna kompleksload suurematele käitistele määravad kasvuhoonegaaside heitkogused, mis on vajalikud käitise funktsioneerimiseks täiskoormusel. Taolisi lube on käesoleval ajal vaid ühel direktiiviga määratud käitiste nimekirja lülitatud Kundasse rajataval haavapuidumassi tehasel AS Estonian Cell. Järgmine kompleksluba väljastatakse tsemenditehasele AS Kunda Nordic Tsement a jooksul, teistel suurematel käitistel seisab keskkonna kompleksloa taotlemine alles ees. Seega, ei ole ühenduse skeemiga haaratud käitiste tarbeks sihtarvudest tulenevaid piiranguid kehtestatud. Ainuke piirang käitiste ja tegevuste tasandil on see, et kõikidele käitistele jaotatavad lubatud heitkogused ja ühenduse skeemist väljajäänud ettevõtete heitkogused kokku ei ületaks riigile Kyoto sihtarvuga seatud taset. Euroopa Liidu senise 15 liikmesriigi puhul aga võib täheldada vastupidist olukorda, kus sektorite tasemel määratakse riigi jaotuskavast tulenevalt etteantud koguste hulgad ning jaotus käitiste tasemel toimub proportsionaalselt senistele heitmetele. Kuna riigil tervikuna on vähendamise kohustus, siis jaguneb see teatud kindlate põhimõtete rakendamise tulemusel proportsionaalselt praegustele heidetele. Kui Eesti heitmete koguhulk 2002.a. oli 19,417 milj tonni, siis lubatud heitkoguseid planeeritakse aastaks väljastada ca 18,33 milj tonni ulatuses. Maksimaalselt lubatav kogus perioodil , st Kyoto sihtarvu aluseks võttes on aga ~34 milj tonni, mis tähendab, et ühenduse skeemi all kauplemise jaotuskava esimeseks aastaks planeeritakse lubatud heitkoguseid ligikaudu poole võrra vähem välja jagada. 4.4 Käitiste lähteandmete töötlemine Käitised kasutasid nendele saadetud ankeetides nõutud heitkoguste määramisel Keskkonnaministri 8. septembri aasta määruses Süsinikdioksiidi (CO 2 ) heitkoguse määramismeetodis toodud metoodikat ja määruse Lisas 2 ja 3 toodud kütuste süsiniku eriemissiooni tegurite ja oksüdeerumistegurite väärtusi 4 (vt Tabel 6 ja Tabel 7). 4 ( 21

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66 Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded" Lisa 3 VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA) Loa taotluse registreerimisnumber

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn......2006 nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaarsete heitkoguste vähendamise riikliku programmi aastateks

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

RE_art103

RE_art103 EUROOPA LADINA-AMEERIKA PARLAMENTAARNE ASSAMBLEE RESOLUTSIOON Kaubandus ja kliimamuutus majandus-, rahandus- ja kaubanduskomisjoni raporti alusel Euroopa Parlamendi kaasraportöörid: Susta (ALDE) Ladina-Ameerika

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 26, 111 Ühinenud Rahvaste Org

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 26, 111 Ühinenud Rahvaste Org Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.02.2005 Avaldamismärge: RT II 2002, 26, 111 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - EAKJ21e

Microsoft Word - EAKJ21e KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUSTE TÕENDAJA HINDAMISE JUHEND THE CONDUCT OF ASSESSMENT OF A GHG VERIFIER EAK J21-2017 Tallinn 2017 2/10 Autorlus ja põhimõtted Käesolev juhenddokument on koostatud Eesti Akrediteerimiskeskuse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Grupiarutelu: Energia- ja ressursitõhusus Timo Tatar Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eili Lepik Riigikantselei Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika: Eesti2020 eesmärk Kasvuhoonegaaside heitkoguste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

Biometaani avalikud hüved aastas on 271 miljonit Ahto Oja, OÜ Mõnus Minek/Eesti Arengufond Peep Siitam, Eesti Arengufond Taastuvenergia konverents XV

Biometaani avalikud hüved aastas on 271 miljonit Ahto Oja, OÜ Mõnus Minek/Eesti Arengufond Peep Siitam, Eesti Arengufond Taastuvenergia konverents XV Biometaani avalikud hüved aastas on 271 miljonit Ahto Oja, OÜ Mõnus Minek/Eesti Arengufond Peep Siitam, Eesti Arengufond Taastuvenergia konverents XV Tartu 14.11.2013 Mis on mis? Biogaas - anaeroobsel

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkon

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid Tabel 1. Keskkon Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Loa registreerimisnumber Loa taotluse

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev KONTROLLI ARUANNE nr 1038558 KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA-181998 OÜ Linnu Talu Telefon/e-post 501 7500 Kohapealne ülevaatus etteteatamisega Kontrolli kokku leppimise aeg

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem