Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskool

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskool"

Väljavõte

1 Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori a. käskkirjaga nr.1-2/ 215 muudetud käskkirjaga nr 1-2/155 muudetud a. käskkirjaga nr.1-1/52 Õppija, kes on omandanud põhihariduse või põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid Statsionaarne koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht EKAP Õpetajad Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Õpiväljund 1. omab ülevaadet krohvimisel kasutatavatest materjalidest, töövahenditest 1 KROHVITÖÖD Tunde kokku 18 EKAP Audit. IS LVP Pr. töö P Tasandustööd, Hüdroisolatsioonitööd siseruumides Mirjam Jürlau Laura Aidak õpetusega taotletakse, et õppija krohvib kvaliteedinõudeid järgides ehitiste sise- ja välispindu ning teostab juhendamisel krohviparandustöid (sh seina- ja karniisidetailide taastamine) järgides energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid. Õppija kinnistab õpingutel omandatut praktikal. Õpingute käigus arendab õppija läbivalt matemaatika-, infotehnoloogilist-, emakeele-, loodusainete-, sotsiaal- ja kodanikupädevust ning ettevõtlikkust ja algatusvõimet. Hindamiskriteeriumid Õppija: võrdleb erinevaid krohvitüüpe, lähtudes krohvi koostisest ja füüsikalis-keemilisi omadustest iseloomustab aluspindadele esitatavaid kvaliteedinõudeid arvestades nende nakke- ja kandevõimet ning füüsikalis-keemilisi omadusi tunneb näidismaterjali põhjal ära nurga-, avaliite- ja deformatsioonivuugi profiili ning iseloomustab neid lähtudes

2 2. kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid lähtudes etteantud tööülesandest 3. krohvib etteantud kvaliteedinõudeid järgides ehitise sise- ja välispinna ning teostab krohviparandustöid lähtudes etteantud tööülesandest otstarbest valib materjalid ja töövahendid lähtudes etteantud tööülesandest ja tehnoloogiakaardil esitatust ladustab valitud materjalid, tagades tööks vajaliku elektri ja vee ning käiguteede olemasolu katab kinni mittekrohvitavad pinnad kasutades asjakohaseid kattematerjale, töövahendeid ja -võtteid valmistab tööks ette erinevad krohvisegud ja materjalid juhindudes tööplaanist ja tehnoloogilisest protsessist valmistab ette krohvitavad pinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest ja vastastikusest sobivusest Õppija: selgitab etteantud tööülesande põhjal välja krohvitööde teostamiseks vajaliku info ja planeerib tööaja hindab juhendamisel olemasolevate pindade seisundit ning mõõdab krohvitava pinna suuruse ja tasasuse kasutades nõuetekohaselt mõõtevahendeid ja loodi arvutab juhendamisel tööks vajaliku materjalide koguse, juhindudes krohvimismaterjalide kasutamistingimustest ja kulunormist ning kasutades pindala- ja mahuarvutuse meetodeid koostab juhendamisel infotehnoloogilisi vahendeid kasutades isikliku õppeotstarbelise tehnoloogikaardi, juhindudes pindade mõõtmise, töövahendite ja-võtete valiku, materjalikulu ning tööaja arvutamise tulemustest Õppija: korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha ja paigaldab töölava järgides tööohutusnõudeid ladustab valitud materjalid, tagades tööks vajaliku elektri ja vee ning käiguteede olemasolu katab kinni mittekrohvitavad pinnad kasutades asjakohaseid kattematerjale, töövahendeid ja -võtteid valmistab tööks ette erinevad krohvisegud ja materjalid juhindudes tööplaanist ja tehnoloogilisest protsessist valmistab ette krohvitavad pinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest ja vastastikusest sobivusest krohvib lähtudes tööülesandest ehitise sise- või välispinna kasutades asjakohaseid töövahendeid ja-võtteid ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid teostab juhendamisel masinkrohvimist järgides tööülesandes etteantud kvaliteedinõudeid hindab juhendamisel visuaalselt taastatavate pindade ja seina või karniisidetailide seisundit valib juhendamisel ehisdetailide parandamiseks õige tehnoloogia, materjalid ja töövahendid valmistab ette parandatavate ehisdetailide pinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast ning arvestades kasutatavate materjalide ja aluspinna vastastikust sobivust taastab juhendamisel ehisdetailide algse kuju, juhindudes etteantud projektist või eskiisist ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning

3 juhindudes üldtunnustatud heast tavast kasutab töö- ja isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt ja rakendab krohvitööde teostamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid järgib töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber 4. rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas juhendaja juhendamisel toimuval praktikal 5. järgib krohvimistööde teostamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid Õppija: korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha ja paigaldab töölava järgides tööohutusnõudeid ladustab valitud materjalid, tagades tööks vajaliku elektri ja vee ning käiguteede olemasolu katab kinni mittekrohvitavad pinnad kasutades asjakohaseid kattematerjale, töövahendeid ja -võtteid valmistab tööks ette erinevad krohvisegud ja materjalid juhindudes tööplaanist ja tehnoloogilisest protsessist valmistab ette krohvitavad pinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest ja vastastikusest sobivusest krohvib lähtudes tööülesandest ehitise sise- või välispinna kasutades asjakohaseid töövahendeid ja-võtteid ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid teostab juhendamisel masinkrohvimist järgides tööülesandes etteantud kvaliteedinõudeid hindab juhendamisel visuaalselt taastatavate pindade ja seina või karniisidetailide seisundit valib juhendamisel ehisdetailide parandamiseks õige tehnoloogia, materjalid ja töövahendid valmistab ette parandatavate ehisdetailide pinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast ning arvestades kasutatavate materjalide ja aluspinna vastastikust sobivust taastab juhendamisel ehisdetailide algse kuju, juhindudes etteantud projektist või eskiisist ja järgides etteantud kvaliteedinõudeid korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning juhindudes üldtunnustatud heast tavast kasutab töö- ja isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt ja rakendab krohvitööde teostamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid järgib töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber Õppija: korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning juhindudes üldtunnustatud heast tavast kasutab töö- ja isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt ja rakendab krohvitööde teostamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid

4 järgib töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber 6. analüüsib juhendamisel oma Õppija: tegevust ehitiste sise- ja välispindade krohvimisel ja analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut erinevate tööülesannetega krohvimisel ja krohvipindade sh ehisdetailide taastamisel krohviparandustöödel koostab kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab selle korrektses eesti keeles kasutades infotehnoloogiavahendeid Õppemeetodid Interaktiivne loeng, rühmatöö, teadmiste kontroll, proovitöö, õpimapp sh iseseisev töö Õpimapp, referaat: Fassaadi krohvimine erinevate materjalidega sh praktika Praktiline töö ettevõttes Hindamine Eristav Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Õpilane on omandanud kõik mooduli väljundid lävendi tasemel ja sooritanud praktilised ülesanded, sh. iseseisva töö positiivsele tulemusele. Mooduli hinne kujuneb hindamisülesannte hinnete kaalutud keskmisena ( suurem kaal on olulisemal tööl) Hindamismeetodid ja Hindekriteeriumid hindamisülesanded Arvutusülesanne (tööde mahu ja vajaminevate materjalide koguste arvutused ) Praktiline töö 1. Aluspindade mõõdistamine ja ettevalmistamine krohvimiseks Hinne 3 - õpilane lahendab arvutusülesande, kasutades ühikute teisendamisel ja ümardamisel, protsentarvutusel teatmeteoseid, Hinne 4 - õpilane lahendab arvutusülesande iseseisvalt, teostab ühikute teisendamist ja ümardamist ja teostab protsentarvutuse. Hinne 5 - õpilane lahendab arvutusülesande veatult Hinne 3 - õpilane teostab etteantud praktilise töö etteantud tööriistade- ja materjalidega Hinne 4 - õpilane teostab etteantud praktilise töö, valides vajalikud tööriistad iseseisval Hinne 5 - õpilane teostab etteantud praktilise töö iseseisvalt ja veatult 2. Seinte käsitsi krohvimine) Hinne 3 - õpilane teostab etteantud praktilise töö juhendamisel, etteantud tööriistadega. Vajab juhendamist õigete töövõtete osas Hinne 4 - õpilane teostab etteantud praktilise töö iseseisvalt, tööülesandes ettenähtud mahus ja vahenditega, kasutab õigeid töövõtteid Hinne 5 - õpilane teostab etteantud praktilise töö iseseisvalt, kasutades õigeid töövõtteid ja töötab materjali säästvalt 3. Krohvipindade ja ehisdetailide kontroll ja Hinne 3 - õpilane teostab etteantud praktilise töö juhendamisel Hinne 4 - õpilane teostab etteantud praktilise töö iseseisvalt, pidades nõu juhendajaga

5 remontimine Iseseisev töö Proovitöö: krohvida aknaava sisaldav soojustatud sein, kusjuures tööülesanne sisaldab ühe sisemise ning ühe välimise nurga vormistamist Hinne 5 - õpilane teostab etteantud praktilise töö iseseisvalt hindab olemasoleva pinna seisundit ning mõõdab krohvitava pinna suuruse ja tasasuse, kasutades nõuetekohaselt tööriistu hindab juhendamisel olemasoleva pinna seisundit ning mõõdab krohvitava pinna suuruse ja tasasuse, kasutades nõuetekohaselt tööriistu hindab iseseisvalt olemasoleva pinna seisundit ning mõõdab krohvitava pinna suuruse ja tasasuse, kasutades nõuetekohaselt tööriistu Valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest ja tehnoloogiakaardil esitatust Ladustab valitud materjalid, tagades tööks vajaliku elektri ja vee ning käiguteede olemasolu Valmistab tööks ette erinevad krohvisegud ja materjalid, juhindudes tööplaanist ja tehnoloogilisest Protsessist Valmistab ette krohvitavad pinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest ja vastastikusest sobivusest krohvib lähtuvalt tööülesandest ja krohvib lähtuvalt tööülesandest ja etteantud kvaliteedinõuetest ehitise etteantud kvaliteedinõuetest ehitise sisesise- või välispinna, kasutades või välispinna, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja-võtteid asjakohaseid töövahendeid ja-võtteid krohvib lähtuvalt tööülesandest ja etteantud kvaliteedinõuetest ehitise sise- või välispinna, kasutades asjakohaseid töövahendeid javõtteid Korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, juhindudes nende kasutus- ja hooldusjuhendist ning üldtunnustatud heast tavast Järgib töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber Lõimitud võtmepädevused Teemad, alateemad Õppeaine Õppesisu Tunde Õpetaja Eesti keel Kirjalike tööde vormistamine vastavalt kooli juhendile väljendades 26 K. Ainelo korrektses eesti keeles, erialane terminoloogia Keemia Kemikaalide mõju vuugisegudele, segudes olevatele pigmentidele 26 N.Raud Matemaatika Erialased arvutusülesanded 26 K. Stroom Võõrkeel Erialane sõnavara, materjalid ja töövahendid, tööde teostamise 10 tehnoloogia

6 Kehaline Ergonoomilised töövõtted, lõdvestavad harjutused, venitused 12 F. Tõnisson Kasvatus Kunst Tööde visuaalse mõju hindamine vastavalt kunstiõpetusele 2 E. Udal Ajalugu Krohvitööde areng läbi aegade 6 V. Jask 1. Materjalid ja töövahendid Krohvi otstarve ja liigid. Krohvimördid, nendevalmistamine ja omadused. Sünteetilised pinnakattematerjalid. Lihvmaterjalid. Tööriistad, vahendid ja seadmed, nende kasutamistingimused ning hooldamine. Tellingud ja töölavad, nõuded nende paigaldamisel. Tööohutusnõuded krohvimistöödel. 2.Erialased arvutusülesanded Tööaja arvestamine, aja planeerimine ja arvestamine. Pindala arvutamine. Ruumala arvutamine. Materjali kulu arvutamine. 3. Aluspindade ettevalmistamine Pindade puhastamine, loodimine ja majakate paigaldamine. Niiskustõkketööd. Mittekrohvitavate pindade kaitsmine. 4. Krohvimistööde tehnoloogia Oma töökoha korraldamine. Materjalide ja töövahendite valik. Tööde tehnoloogiline järjekord. Tasandiline ja ruumiline märkimine. Töövõtted krohvimistöödel. Mördi pinnalekandmise viisid (käsitsi krohvimine; masinkrohvimine; krohvikihi tasandamine). Nurkade ja avakülgede krohvimine. Kõverpindade krohvimine. Sirgjooneliste tõmmiste tegemine. Ümarpindade krohvimine. Krohvisüsteemid: soojustuskrohvid, armeeritud krohvid (sh dekoratiivkrohvid: pritskrohv, terrasiitkrohv, graniitpesukrohv, kivipurukrohv, värvilised krohvid). Krohvisüsteemide kasutusalad ja paigaldamise nõuded. Kvaliteedinõuded krohvimistöödel ja kontrolltoimingud Õppematerjalid 5. Krohvitud pindade remont Defektide ja vigade parandamine, krohvitõmmiste tegemine; fassaadide renoveerimine. Kvaliteedinõuded ja kontrolltoimingud Trükised A., Sammul, J Krohvitööd. Tallinn: REKK 2001 Ehitusmaterjalid. Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool 2002 K. Lubimört 1 : praktilisi juhiseid lubivärvi ja lubimördiga töötamiseks. Tallinn 2004.

7 Moodul nr. 2 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Oma maja 3. Tallinn: Äripäeva Kirjastus 2004 (savikrohv) S., Knuutila, I. Müüri-, plaatimis- ja krohvitööd, 2. osa. Tallinn: Ehitame Kirjastus1998 Internetipõhised materjalid (krohvi saneerimine) (lubimört Õpetaja koostatud konspekt, e-õppematerjal SOOJAISOLATSIOONI LIITSÜSTEEMIDE PAIGALDAMINE 18 EKAP Õpetajad Kokku T IS Pr.töö P Gennadi Slepuhhin Terje Jaksen Sealhulgas on lõimitud võtmepädevusi 100 Läbitud moodulid: Tasandustööd, Krohvitööd õpetusega taotletakse, et õpilane paigaldab nõuetekohaselt soojusisolatsiooni liitsüsteemi, parapette ja fassaadipindade plekkdetaile, järgides energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töö- ja keskkonnaohutusnõudeid. Õpilane kinnistab õpingutel omandatut praktikal. Õpingute käigus arendab õpilane meeskonnatööoskust, võõr- ja emakeeleoskust, matemaatika-, loodusainete-, sotsiaalsetja kodanikupädevust ning ettevõtlikkust ja algatusvõimet. Õpiväljund Hindamiskriteerium 1) omab ülevaadet selgitab mõistet soojusisolatsiooni liitsüsteem ja analüüsib selle mõju ehitise energiatõhususele kasutades erinevaid soojusisolatsiooni eesti- ja võõrkeelseid teabeallikaid liitsüsteemidest, nende iseloomustab tööülesandest lähtuvalt soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamisel kasutatavaid materjale arvestades paigaldamisel nende omadusi (soojajuhtivus, tulepüsivus, veeauru läbilaskmisvõime) ning aluspinna nakke- ja kandevõimet kasutatavatest eristab näidiste põhjal ja võrdleb erinevaid soojusisolatsiooni liitsüsteemi paigaldamisel kasutatavaid tüübleid lähtudes materjalidest ja nende kasutustingimustest ja paigaldusnormidest töövahenditest iseloomustab etteantud joonise alusel erinevaid katus-sein, sein-sokkel; sokkel- pinnas, avatäidete-sein standardseid sõlmlahendusi 2) kavandab tööprotsessi, selgitab etteantud tööülesande põhjal soojusisolatsiooni liitsüsteemi paigaldamiseks vajaliku informatsiooni (mõõtmed,

8 valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest 3) paigaldab erinevaid soojusisolatsiooni liitsüsteeme ja fassaadija parapeti plekkdetaile, lähtudes etteantud tööülesandest ja kvaliteedinõuetest asukoht, kasutatavad materjalid, paigaldamise meetod jms) ja planeerib tööaja korraldab oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha ja valib sobivad töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest hindab juhendamisel soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust, kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid koostab juhendamisel isikliku õppeotstarbelise tehnoloogikaardi, juhindudes pindade mõõtmise, materjalid kulu, töövahendite ja-võtete valiku ning tööaja arvutamise tulemustest ladustab valitud materjalid, tagades tööks vajaliku elektri ja vee ning käiguteede olemasolu selgitab etteantud tööülesande põhjal soojusisolatsiooni liitsüsteemi paigaldamiseks vajaliku informatsiooni (mõõtmed, asukoht, kasutatavad materjalid, paigaldamise meetod jms) ja planeerib tööaja korraldab oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha ja valib sobivad töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest hindab juhendamisel soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust, kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid koostab juhendamisel isikliku õppeotstarbelise tehnoloogikaardi, juhindudes pindade mõõtmise, materjalid kulu, töövahendite ja-võtete valiku ning tööaja arvutamise tulemustest ladustab valitud materjalid, tagades tööks vajaliku elektri ja vee ning käiguteede olemasolu katab kinni SILSiga mittekaetavad pinnad, kaitstes neid järgnevate tööde käigus tekkida võivate kahjustuste eest, kasutab asjakohaseid kattematerjale töövahendeid ja -võtteid valmistab juhendamisel ette soojusisolatsiooni liitsüsteemiga kaetavad pinnad (parandab aluspinna deformatsioonivuugid, eemaldab lahtised või piisava nakketa viimistluskihid ning täidab sobiva krohviseguga suuremad ebatasasused ja krundib aluspinna) paigaldab sokli- või juhtsiini, majakad ning soojusisolatsiooniplaadid juhindudes etteantud tööülesandest, kvaliteedinõuetest ja materjalide paigaldusjuhendist paigaldab lisatarvikud (liiteprofiilid, vuugiprofiilid, nurgaprofiilid, vuugilindid, tüüblid) juhindudes kvaliteedinõuetest, projektist ja/või materjalide paigaldusjuhendist või objekti omapärast armeerib kogu soojusisoleeritud pinna, järgides kvaliteedinõudeid ja materjalide paigaldusjuhendit krundib pinnad viimistluskrohvi nakke tagamiseks, kasutades sobivat krunti ja kruntimismeetodit valmistab ja kannab pinnale viimistluskrohvi või paigaldab viimistlusplaadid, juhindudes tootja paigaldusjuhisest tagamaks viimistletava pinna ühtlase tasapinnalise välisilme selgitab juhendamisel parapeti ja fassaadipinna plekkdetailide vajaduse ja paigaldusnõuded, lähtudes projektist töötleb juhendamisel ettevalmistatud plekkdetaile (akna-, parapetiplekid) objektil, juhindudes tööjoonisest ja materjali omadustest ning tegelikust olukorrast kohapeal ja kasutab sobivaid töövahendeid ja võtteid valmistab ette aluspinna plekkdetailide paigaldamiseks, juhindudes tööülesandest paigaldab, kinnitab ja tihendab juhendamisel lihtsamad plekkdetailid (nt akna-, parapetiplekid) vastavalt etteantud

9 4) rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas juhendaja juhendamisel toimuval praktikal projektlahendusele ja paigaldusjuhisele (plekkdetailide kalded, ülekatted, ülespöörded, veenina pikkused) sooritab sobilikke rühi-, koordinatsiooni- ja võimlemisharjutusi, arvestades kutsetöö spetsiifikat arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning inimeste ja keskkonnaga enda ümber rakendab materjalide paigaldamisel ja töövahendite kasutamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid kasutab töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras, järgib töövahendite ja muude seadmete kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, juhindudes nende kasutus- ja hooldusjuhenditest ning üldtunnustatud heast tavast selgitab etteantud tööülesande põhjal soojusisolatsiooni liitsüsteemi paigaldamiseks vajaliku informatsiooni (mõõtmed, asukoht, kasutatavad materjalid, paigaldamise meetod jms) ja planeerib tööaja korraldab oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha ja valib sobivad töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest hindab juhendamisel soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust, kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid koostab juhendamisel isikliku õppeotstarbelise tehnoloogikaardi, juhindudes pindade mõõtmise, materjalid kulu, töövahendite ja-võtete valiku ning tööaja arvutamise tulemustest ladustab valitud materjalid, tagades tööks vajaliku elektri ja vee ning käiguteede olemasolu katab kinni SILSiga mittekaetavad pinnad, kaitstes neid järgnevate tööde käigus tekkida võivate kahjustuste eest, kasutab asjakohaseid kattematerjale töövahendeid ja -võtteid valmistab juhendamisel ette soojusisolatsiooni liitsüsteemiga kaetavad pinnad (parandab aluspinna deformatsioonivuugid, eemaldab lahtised või piisava nakketa viimistluskihid ning täidab sobiva krohviseguga suuremad ebatasasused ja krundib aluspinna) paigaldab sokli- või juhtsiini, majakad ning soojusisolatsiooniplaadid juhindudes etteantud tööülesandest, kvaliteedinõuetest ja materjalide paigaldusjuhendist paigaldab lisatarvikud (liiteprofiilid, vuugiprofiilid, nurgaprofiilid, vuugilindid, tüüblid) juhindudes kvaliteedinõuetest, projektist ja/või materjalide paigaldusjuhendist või objekti omapärast armeerib kogu soojusisoleeritud pinna, järgides kvaliteedinõudeid ja materjalide paigaldusjuhendit krundib pinnad viimistluskrohvi nakke tagamiseks, kasutades sobivat krunti ja kruntimismeetodit valmistab ja kannab pinnale viimistluskrohvi või paigaldab viimistlusplaadid, juhindudes tootja paigaldusjuhisest tagamaks viimistletava pinna ühtlase tasapinnalise välisilme selgitab juhendamisel parapeti ja fassaadipinna plekkdetailide vajaduse ja paigaldusnõuded, lähtudes projektist töötleb juhendamisel ettevalmistatud plekkdetaile (akna-, parapetiplekid) objektil, juhindudes tööjoonisest ja materjali

10 5) järgib soojusisolatsiooni liitsüsteemi ja plekkdetailide paigaldamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töö- ja keskkonnaohutusnõudeid 6) analüüsib juhendamisel oma tegevust soojusisolatsiooni liitsüsteemide ja plekkdetailide paigaldamisel Õppemeetodid omadustest ning tegelikust olukorrast kohapeal ja kasutab sobivaid töövahendeid ja võtteid valmistab ette aluspinna plekkdetailide paigaldamiseks, juhindudes tööülesandest paigaldab, kinnitab ja tihendab juhendamisel lihtsamad plekkdetailid (nt akna-, parapetiplekid) vastavalt etteantud projektlahendusele ja paigaldusjuhisele (plekkdetailide kalded, ülekatted, ülespöörded, veenina pikkused) sooritab sobilikke rühi-, koordinatsiooni- ja võimlemisharjutusi, arvestades kutsetöö spetsiifikat arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning inimeste ja keskkonnaga enda ümber rakendab materjalide paigaldamisel ja töövahendite kasutamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid kasutab töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras, järgib töövahendite ja muude seadmete kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, juhindudes nende kasutus- ja hooldusjuhenditest ning üldtunnustatud heast tavast sooritab sobilikke rühi-, koordinatsiooni- ja võimlemisharjutusi, arvestades kutsetöö spetsiifikat arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning inimeste ja keskkonnaga enda ümber rakendab materjalide paigaldamisel ja töövahendite kasutamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid kasutab töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras, järgib töövahendite ja muude seadmete kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut erinevate tööülesannetega soojusisolatsiooni liitsüsteemi ja plekkdetailide paigaldamisel ja hindab arendamist vajavaid aspekte koostab kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid Interaktiivne loeng, tehnoloogiline kaart, analüüs, tehnoloogiline kaart, teoreetiliste teadmiste kontroll, praktika aruanne, praktikapäeviku täitmine sh iseseisev töö Analüüs, Esitluse kokkuvõte- fassaadide soojustamise erinevaid võimalusi Kokkuvõte õppematerjalist tööde teostamise tehnoloogiline järjekord Praktika päeviku täitmine, praktikaaruande koostamine, esitluse ettevalmistamine praktika aruanne, praktikapäeviku täitmine sh praktika Praktilised tööd, praktika

11 Hindamine Mooduli hinde kujunemine Hindamismeetodid, hindamisülesanded 1. Koostab õpimappi, mille osad on järgmised: 1.1 Analüüs 1.2 Esitluse kokkuvõtefassaadide soojustamise erinevaid võimalusi 1.3 Kokkuvõte õppematerjalist tööde teostamise tehnoloogiline järjekord 1.4 Tehnoloogiline kaart pindade katmine soojusisolatsiooni liitsüsteemidega 2.Teoreetiliste teadmiste kontroll: Soojustusmaterjalide omadused, pindadele esitatavad nõuded, paigaldamistehnoloogia ning materjalide kulu arvutamine 3. Praktiline töö: 3.1 Tehnoloogiline kaart pindade katmine soojusisolatsiooni liitsüsteemidega Eristav Mooduli õpiväljundid loetakse saavutatuks kui õppija on sooritanud kõik praktilised-, iseseisvad tööd ja praktika vähemalt lävendi tasemel. Kui keskmine hinne on 3,5 või 4,5, otsustab ümardamise suuna proovitöö hinne. Hindekriteeriumid Õppija: Õpimapp on esitatud, koostatud vastavalt etteantud juhenditele, sisaldab kõiki kohustuslikke materjale Õpimappi on lisatud õpilase poolt infotehnoloogilisi vahendeid kasutades teemakohaseid lisamaterjale (eesti- kui ka võõrkeelseid) Materjalide valik on põhjendatud ning lisatud on koostajapoolsed hinnangud Õpimapp sisaldab teiste autorite (sh õpetaja) materjale ning on varustatud korrektsete viidetega Esitleb õpimapi kokkuvõtte suuliselt kaasõppuritele Õppija: Õpilane on vastanud kõik vastuseid õigesti, vastused on keeleliselt korrektsed, kasutab erialast terminoloogiat Õpilane on vastanud õigesti 10 küsimusest 8 küsimustele, on vastused on keeleliselt korrektsed kuid lakoonilised Õpilane lahendab ülesande iseseisvalt, tulemus on õige kuid lahenduskäik pole jälgitav Õpilane lahendab ülesande iseseisvalt, tulemus on õige ja lahenduskäik on selgelt jälgitav Õpilane on kõik vastused õigesti vastused on keeleliselt korrektsed, kasutab erialast terminoloogiat ja toob illustreerivaid näiteid Õpilane lahendab ülesanded iseseisvalt, tulemus on õige ja lahenduskäik on selgelt jälgitav ja põhjendatud Õppija: selgitab etteantud tööülesande põhjal soojusisolatsiooni liitsüsteemi paigaldamiseks vajaliku informatsiooni (mõõtmed, asukoht, kasutatavad materjalid, paigaldamise meetod jms) leiab juhendamisel IT vahendite abil töö teostamiseks sobivad materjalid koostab juhendamisel isikliku õppeotstarbelise tehnoloogikaardi, juhindudes pindade mõõtmise, materjalid kulu, töövahendite javõtete valikust

12 3.2 Aluspindade ettevalmistamine SILS alla 3.3 Soojustusmaterjali kleepimine pindadele ja soojustatud pindade armeerimine Õppija: hindab juhendamisel soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust, kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid korraldab oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, ladustab valitud materjalid ja valib sobivad töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest katab kinni SILSiga mittekaetavad pinnad, kaitstes neid järgnevate tööde käigus tekkida võivate kahjustuste eest, kasutab asjakohaseid kattematerjale töövahendeid ja -võtteid valmistab juhendamisel ette soojusisolatsiooni liitsüsteemiga kaetavad pinnad (parandab aluspinna deformatsioonivuugid, eemaldab lahtised või piisava nakketa viimistluskihid ning täidab sobiva krohviseguga suuremad ebatasasused ja krundib aluspinna) korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, juhindudes nende kasutus- ja hooldusjuhenditest ning üldtunnustatud heast tavast arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning inimeste ja keskkonnaga enda ümber rakendab materjalide paigaldamisel ja töövahendite kasutamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid kasutab töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras, järgib töövahendite ja muude seadmete kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid Õppija: Paigaldab juhendamisel soojustusmaterjali järgides paigaldus- ja kvaliteedinõudeid Lihvib juhendamisel ebatasasused ja täidab sobiva vahendiga soojustusplaatide vahele jäänud vahed paigaldab juhendamisel lisatarvikud, juhindudes paigaldusjuhendist armeerib kogu soojusisoleeritud pinna, järgides kvaliteedinõudeid ja materjalide paigaldusjuhendit Pahteldab pinna kvaliteedile vastavuse saavutamiseks Analüüsib tehtut ning vastavust nõuetele korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, juhindudes nende kasutus- ja hooldusjuhenditest ning üldtunnustatud heast tavast arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning inimeste ja keskkonnaga enda ümber rakendab materjalide paigaldamisel ja töövahendite kasutamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid kasutab töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras, järgib töövahendite ja muude seadmete kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid

13 3.4 Pindade ettevalmistamine ja katmine viimistluskrohviga 3.5 Soojusisolatsiooni liitsüsteemide plekkdetailide paigaldamine 4. Meeskonnatööna tehtav -proovitöö Pindade soojustamine Õppija: Pindade ettevalmistamine kruntimiseks Krundib viimistluskrohviga kaetavad pinnad, valib juhendamisel sobiva krundi valmistab ja kannab pinnale viimistluskrohvi või viimistlusplaadid, juhindudes tootja paigaldusjuhisest tagamaks viimistletava pinna ühtlase tasapinnalise välisilme korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, juhindudes nende kasutus- ja hooldusjuhenditest ning üldtunnustatud heast tavast arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning inimeste ja keskkonnaga enda ümber rakendab materjalide paigaldamisel ja töövahendite kasutamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid kasutab töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras, järgib töövahendite ja muude seadmete kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid Õppija: töötleb juhendamisel ettevalmistatud plekkdetaile valmistab ette aluspinna plekkdetailide paigaldamiseks, juhindudes tööülesandest paigaldab, kinnitab ja tihendab juhendamisel lihtsamad plekkdetailid (nt akna-, parapetiplekid) vastavalt etteantud paigaldusjuhisele (plekkdetailide kalded, ülekatted, ülespöörded, veenina pikkused) katab kinni vastpaigaldatud plekkdetailid kaitsmaks neid järgnevatel töödel tekkida võivate kahjustuste eest, kasutades asjakohaseid kattematerjale ja töövõtteid korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, juhindudes nende kasutus- ja hooldusjuhenditest ning üldtunnustatud heast tavast arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning inimeste ja keskkonnaga enda ümber rakendab materjalide paigaldamisel ja töövahendite kasutamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid kasutab töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras, järgib töövahendite ja muude seadmete kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut plekkdetailide paigaldamisel ja hindab arendamist vajavaid aspekte Õppija: korraldab nõuetekohaselt töökoha

14 polüstüreeniga ning viimistlemine valmistab juhendamisel ette soojusisolatsiooni liitsüsteemiga kaetavad pinnad valmistab juhendmaterjali kasutades ette soojusisolatsiooni liitsüsteemiga kaetavad pinnad valmistab iseseisvalt ette soojusisolatsiooni liitsüsteemiga kaetavad pinnad paigaldab soklisiini vastavalt tootjapaigaldusjuhendile kleebib soojustusplaadid järgides paigaldusnõudeid Plaatide vahel on vahed lihvib sobiva töövahendiga ebatasasused ja täidab vahed sobiva vahendiga paigaldab nurgaprofiilid, liiteprofiilid ja teised lisatarvikud kleebib soojustusplaadid järgides paigaldusnõudeid korrigeerib plaatide asendit kui on juhitud tähelepanu lihvib sobiva töövahendiga ebatasasused kleebib soojustusplaadid järgides paigaldusnõudeid 5. Praktika Fassaadide soojustamine ja viimistlemine Praktikapäeviku täitmine Praktikaaruande koostamine teostab üldarmeeringu Töö vastab RYL klass 3 nõuetele teostab üldarmeeringu Töö vastab RYL klass 2 nõuetele teostab üldarmeeringu Töö vastab RYL klass 2 nõuetele krundib pinnad viimistluskrohvi nakke tagamiseks, kasutades sobivat krunti ja kruntimismeetodi katab pinnad dekoratiivkrohviga, krohvitera on jaotunud pinnal ebaühtlaselt katab pinnad dekoratiivkrohviga, pind on pisivigadega katab pinnad dekoratiivkrohviga, pind on ühtlase välimusega Paigaldab juhendamisel aknapleki vastavalt juhendile korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, juhindudes nende kasutus- ja hooldusjuhenditest ning üldtunnustatud heast tavast kasutab töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras, järgib töövahendite ja muude seadmete kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid Õppija: tutvub erialale iseloomulike tööülesannetega, töökorraldusega rakendab õppe käigus omandatud teadmisi konkreetsete tööülesannete täitmisel, mis on vastavuses õpiväljunditega omandab meeskonnatöö kogemusi praktika lõppedes esitab tööandjapoolse hinnangu oma tegevuse kohta ettevõttes täidab nõuetekohaselt päevikut ( tööpäeviku) kogu praktika perioodi vältel koostab aruande kus kirjeldab tehtud tegevusi ja saavutusi ning analüüsib saadud kogemusi ning töökeskkonnas

15 nähtut esitleb aruande kaasõpilastele (pikkuseks 3-5min) annab hinnangu kaasõpilaste aruande esitlusele, põhjendab Teemad, alateemad Lõimitud võtmepädevused: Tunde Õpetaja Õppematerjalid Eesti keel Kirjalike tööde vormistamine vastavalt kooli Kirjalike 13 tööde vormistamise juhend nõuetele ning väljendudes korrektses eesti keeles, erialane terminoloogia Võõrkeel Materjalid ja töövahendid, tööde teostamise tehnoloogia 15 Matemaatika Materjali kulu arvutamine 17 Keemia Silikoon, silikaat, akrülaat 10 Füüsika Niiskuslik toimivus, õhk, õhulekked aluspinna nakke- 26 ja kandevõimet, tuleohutus, heli, akustika Ajalugu Fassaadide soojustamise ajalooline areng 2 Kehaline Ergonoomilised töövõtted, lõdvestavad harjutused, 15 kasvatus venitused. sooritab sobilikke rühi-, koordinatsiooni- ja võimlemisharjutusi Kunst Värvilahendused fassaadidel 2 MATERJALID JA TÖÖVAHENDID Tööriistad, vahendid ja seadmed, nende kasutamistingimused ning hooldamine. Tellingud ja töölavad, nõuded nende paigaldamisel. Soojustusmaterjalid (omadused, tuletundlikus klassid) Profiilid ja teised lisatarvikud. Kleepesegud ja vahud. Krundid ja dekoratiivkrohvid. Sünteetilised pinnakattematerjalid. Materjalide ladustamine, säilitamine, hoiustamine ja utiliseerimine ALUSPINDADE ETTEVALMISTAMINE Pindade puhastamine, loodimine ja majakate paigaldamine. Mittekrohvitavate pindade kaitsmine. KROHVIMISTÖÖDE TEHNOLOOGIA Oma töökoha korraldamine. Krohvisüsteemide kasutusalad ja paigaldamise nõuded Materjalide ja töövahendite valik. Tööde tehnoloogiline järjekord. Tasandiline ja ruumiline märkimine. Nurkade ja avakülgede armeerimine. Pindade kruntimine. Dekoratiivkrohvi pinnale kandmine. Kvaliteedinõuded krohvimistöödel ja kontrolltoimingud. Trükised Eller, A., Sammul, J Krohvitööd. Tallinn: REKK 2001 Kooli poolt koostatud õppematerjal õpilastele Internetipõhised materjalid

16 Moodul nr. 3 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Õpiväljund 1) omab ülevaadet kuivkrohvkonstruktsioonid e ehitamisel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest 2) kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid kuivkrohvplaatide paigaldamiseks, lähtudes etteantud tööülesandest 3) ehitab juhendamisel seinakarkassi ja paigaldab nõuetekohaselt kuivkrohvplaadid, lähtudes tööülesandest KUIVKROHVPLAATIDE PAIGALDAMINE Läbitud moodulid: Krohvitööd 10 EKAP Õpetajad Tunde T Is Pr.töö P Gennadi Slepuhhin Sealhulgas on lõimitud võtmepädevusi 75 õpetusega taotletakse, et õpilane paigaldab nõuetekohaselt kuivkrohvplaate, järgides energiatõhusa ehitamise põhimõtteid, töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid. Õpilane kinnistab õppekeskkonnas omandatut praktikal Hindamiskriteerium eristab näidiste alusel kuivkrohvplaate ja võrdleb neid, lähtudes kasutusotstarbest ehitustöödel võrdleb kuivkrohvplaatide paigaldamisel kasutatavaid abimaterjale nende kasutusvõimaluste ja omaduste alusel selgitab kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamiseks vajaliku info, lähtudes etteantud tööülesandest (mõõtmed, asukoht, paigaldamise meetod) ja planeerib tööaja valib sobivad materjalid (kuivkrohvplaadid, karkassimaterjalid, kinnitusvahendid), arvestades nende omadusi, kasutusotstarvet ja tootjapoolseid paigaldusjuhiseid arvutab juhendamisel kuivkrohvplaatide paigaldamiseks vajalike materjalide koguse, juhindudes tootjapoolsetest paigaldus- ja kasutusjuhenditest, kasutab pindala ja protsentarvutuse eeskirju valib kuivkrohvplaatide paigaldamiseks sobilikud töövahendid, veendudes enne töö alustamist töövahendite korrasolekus ja ohutuses korraldab oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha ja ladustab materjalid, tagades töökoha korrashoiu ja puhtuse hindab visuaalvaatlusel aluspinna seisukorda ja vastavust kuivkrohvplaatidega kaetavatele aluspindadele ja karkassile esitatavatele nõuetele valmistab ette lähtuvalt tööülesandest karkassi paigaldamiseks aluspinna, arvestades aluspinna seisukorda ja karkassile esitatavad nõuded rihib ja loodib juhendamisel pinnad kuivkrohvplaatide paigaldamiseks segupatjadel või karkassil, kasutades asjakohaseid töövahendeid ehitab puit- või metallkarkassi lihtsamad konstruktsioonid (nt aknapaled, sirged pinnad), lähtudes etteantud paigaldusjuhisest, tööülesandest ja kvaliteedinõuetest paigaldab lähtuvalt paigaldusmeetodist seinakarkassile valitud kuivkrohvplaadid, järgides etteantud kvaliteedinõudeid ja tootjapoolseid paigaldusjuhiseid

17 pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab kruvipead ja parandab löögiaugud, juhindudes etteantud kvaliteedinõuetest korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning üldtunnustatud head tava kasutab töö- ja isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt ja rakendab kuivkrohvplaatide paigaldamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning inimeste ja keskkonnaga enda ümber analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut erinevate tööülesannetega kuivkrohvplaatide paigaldamisel 4) rakendab õppetöö käigus hindab visuaalvaatlusel aluspinna seisukorda ja vastavust kuivkrohvplaatidega kaetavatele aluspindadele ja karkassile omandatut reaalses esitatavatele nõuetele töökeskkonnas toimuval valmistab ette lähtuvalt tööülesandest karkassi paigaldamiseks aluspinna, arvestades aluspinna seisukorda ja karkassile praktikal esitatavad nõuded rihib ja loodib juhendamisel pinnad kuivkrohvplaatide paigaldamiseks segupatjadel või karkassil, kasutades asjakohaseid töövahendeid ehitab puit- või metallkarkassi lihtsamad konstruktsioonid (nt aknapaled, sirged pinnad), lähtudes etteantud paigaldusjuhisest, tööülesandest ja kvaliteedinõuetest paigaldab lähtuvalt paigaldusmeetodist seinakarkassile valitud kuivkrohvplaadid, järgides etteantud kvaliteedinõudeid ja tootjapoolseid paigaldusjuhiseid pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab kruvipead ja parandab löögiaugud, juhindudes etteantud kvaliteedinõuetest korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning üldtunnustatud head tava kasutab töö- ja isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt ja rakendab kuivkrohvplaatide paigaldamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning inimeste ja keskkonnaga enda ümber analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut erinevate tööülesannetega kuivkrohvplaatide paigaldamisel 5) järgib kuivkrohvplaatide korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning paigaldamisel üldtunnustatud head tava energiatõhusa ehitamise kasutab töö- ja isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt ja rakendab kuivkrohvplaatide paigaldamisel ergonoomilisi ja põhimõtteid ning töö- ja ohutuid töövõtteid keskkonnaohutusnõudeid arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning inimeste ja keskkonnaga enda ümber 6) analüüsib juhendamisel analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut erinevate tööülesannetega kuivkrohvplaatide paigaldamisel

18 oma tegevust kuivkrohvplaatide paigaldamisel koostab kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid Õppemeetodid Interaktiivne loeng, meeskonnatöö sh iseseisev töö Ettevalmistamine teoreetiliste teadmiste kontrolliks, praktikapäeviku ja- aruande täitmine sh praktika Praktilised tööd, praktika Hindamine Mooduli õpiväljundid loetakse saavutatuks kui õppija on sooritanud kõik praktilised-, iseseisvad tööd ja praktika vähemalt lävendi tasemel. Kui keskmine hinne on 3,5 või 4,5, otsustab ümardamise suuna proovitöö hinne. Mooduli kokkuvõttev Eristav hindamine Mooduli hinde kujunemine Mooduli õpiväljundid loetakse saavutatuks kui õppija on sooritanud kõik õppemeetodid vähemalt lävendi tasemel. Õppemeetodid 1. Teoreetiliste teadmiste kontroll: Kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine, materjalid ja töövahendid 2. Praktilised tööd 2.1 Aluspindade ettevalmistamine ja kuivkrohvplaatide paigaldamine segupättsidega 2.2 Puit- ja/või metallkarkassi konstruktsioonide ehitamine ja kipsplaatide kinnitamine karkassile Õppija: Õpilane on vastanud õigesti 10 küsimusest 8 küsimustele, vastused on keeleliselt korrektsed kuid lakoonilised Hindekriteeriumid Õpilane on vastanud kõik vastuseid õigesti, vastused on keeleliselt korrektsed, kasutab erialast terminoloogiat Õpilane on kõik vastused õigesti vastused on keeleliselt korrektsed, kasutab erialast terminoloogiat ja toob illustreerivaid näiteid Õppija: valib aluspindade ettevalmistamiseks sobilikud töövahendid, veendudes enne töö alustamist töövahendite korrasolekus ja ohutuses korraldab oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha ja ladustab materjalid, tagades töökoha korrashoiu ja puhtuse hindab visuaalvaatlusel aluspinna seisukorda ja vastavust kuivkrohvplaatidega kaetavatele aluspindadele ja karkassile esitatavatele nõuetele valmistab ette lähtuvalt tööülesandest aluspinna, arvestades aluspinna seisukorda ja kipsplaadiga kaetavatele pindadele esitatavad nõuded Õppija: arvutab juhendamisel kuivkrohvplaatide paigaldamiseks vajalike materjalide koguse, juhindudes tootja paigaldus- ja kasutusjuhenditest, kasutades pindala ja protsentarvutuse eeskirju ning täidab asjakohase tehnoloodilise kaardi rihib ja loodib juhendamisel pinnad kuivkrohvplaatide paigaldamiseks segupatjadel või karkassil, kasutades asjakohaseid töövahendeid ehitab puit- või metallkarkassi lihtsamad konstruktsioonid (nt aknapaled, sirged pinnad), lähtudes etteantud paigaldusjuhisest, tööülesandest ja kvaliteedinõuetest paigaldab lähtuvalt paigaldusmeetodist seinakarkassile valitud kuivkrohvplaadid, järgides etteantud kvaliteedinõudeid

19 2.3 Kipsplaadiga kaetud pindade pahteldamine, defektide parandamine 3. Proovitöö metallkarkassi konstruktsiooni ehitamine, vuukide armeerimine, defektide parandamine ja tootja paigaldusjuhiseid korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning üldtunnustatud head tava kasutab töö- ja isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt ja rakendab kuivkrohvplaatide paigaldamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid Õppija: Valib suunavate küsimuste toel sobivad materjalid Valib sobivad materjalid valmistab ette aluspinnad juhindudes üldtunnustatud heast tavast pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab kruvipead ja parandab löögiaugud, juhindudes etteantud kvaliteedinõuetest Valib sobivaimad materjalid ja põhjendab valikud, võttes aluseks tootjate kasutusjuhendid pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab kruvipead ja parandab löögiaugud, juhindudes etteantud kvaliteedi- ja energiatõhususnõuetest Töö vastab RYL klass 2 nõuetele Töö vastab RYL klass 2 nõuetele Töö vastab RYL klass 1 nõuetele järgib kogu tööprotsessi kestel tööohutuse-, töötervishoiunõudeid Koostab eneseanalüüsi, põhjendused on lakoonilised Koostab eneseanalüüsi korrektses eesti keeles, kasutades erialast terminoloogiat Koostab eneseanalüüsi vormistab korrektses eesti keeles, kasutades erialast terminoloogiat, lisades sobivaid illustreerivaid materjale Õppija: täidab nõuetekohas tehnoloogilise kaardi täidab juhendamisel nõuetekohas tehnoloogilise kaardi täidab nõuetekohas tehnoloogilise kaardi täidab iseseisvalt nõuetekohas tehnoloogilise kaardi järgib kogu protsessi vältel töövahendite ja -koha puhtust lähtuvalt kvaliteedi- ja ohutusnõuetest Käsitseb materjale ja töövahendeid hoolikalt Planeerib materjalide ja tööriistade kasutamist, käsitseb neid hoolikalt Planeerib ja põhjendab materjalide ja tööriistade kasutamist, käsitseb neid hoolikalt, töö tulemus on korrektne analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut erinevate tööülesannetega koostab kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid 4. Praktika Õppija: tutvub erialale iseloomulike tööülesannetega, töökorraldusega

20 rakendab õppe käigus omandatud teadmisi konkreetsete tööülesannete täitmisel, mis on vastavuses õpiväljunditega omandab meeskonnatöö kogemusi praktika lõppedes esitab tööandjapoolse hinnangu oma tegevuse kohta ettevõttes täidab nõuetekohaselt päevikut ( tööpäeviku) kogu praktika perioodi vältel koostab aruande kus kirjeldab tehtud tegevusi ja saavutusi ning analüüsib saadud kogemusi ning töökeskkonnas nähtut esitleb aruande kaasõpilastele (pikkuseks 3-5min) annab hinnangu kaasõpilaste aruande esitlusele, põhjendab Teemad, alateemad Lõimitud võtmepädevused: Tundi Õpetajad Eesti keel Analüüs, kirjalike tööde vormistamine, viited 13 Võõrkeel Materjalid ja töövahendid. Tööde teostamise tehnoloogia 10 Matemaatika Materjalide kulu arvutamine. pindala, ruumala ja 26 protsentarvutus Füüsika Mahu kahanemine, survetugevus, koormusklassid. Niiskuse mõju 26 MATERJALID JA TÖÖVAHENDID Kuivkrohvplaadid, nende liigitus, otstarve ja omadused. Nõuded kuivkrohvplaatide ladustamisele. Karkassid, profiilid, kinnitused ja eritooted; konstruktsioonide isolatsioonmaterjalid; kuivkrohvplaatide paigaldamise töö-ja abivahendid. ERIALASED ARVUTUSÜLESANDED. Kuivkrohvplaatide paigaldamiseks vajalike materjalide koguse, kasutades pindala ja protsentarvutuse eeskirju KUIVKROHVKONSTRUKTSIOONIDE EHITAMISE TEHNOLOOGIA. Kuivkrohvplaatidega kaetud pindadele esitaud kvaliteedinõuded. Töökoha ettevalmistamine ja materjalide ladustamine. Aluspinna seisukorra hindamine ja ettevalmistamine. Pindade rihtimine ja loodimine. Puit-, metallkarkassi ehitamine (lihtsamad konstruktsioonid: aknapaled, sirged pinnad) Segupatjadega kuivkrohvplaadi paigaldamine. Kuivkrohvkonstruktsioonide armeerimine ja pahteldamine. Defektide kõrvaldamine. Töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid. Õppematerjalid Knauf Ceiling Systems Application - Монтаж сухой стяжки основания пола КНАУФ-суперпол

21 Moodul nr. 4 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Õpiväljund 1. Omab ülevaadet värvusteooriatest, värvuse omadustest ja ajaloolisest kasutusest 2. Selgitab ehitusprojektil viimistletava ruumi asukoha ja parameetrid 3. koostab ruumi värvilahenduse lähtudes ruumi otstarbest,stiilist ja ajastust 3 EKAP Õpetajad KUJUNDUSE ALUSED Kokku T IS Pr.töö Tatjana Zamkovaja Kaia Kraak Terje Jaksen Läbinud moodulid: Sissejuhatus erialasse, Tasandustööd, Maalritööd Õpetusega taotletakse, et õppija omandab tööjooniste ja skeemide lugemise oskuse; õpib koostama lihtsamaid eskiisjooniseid, omandab teadmised interjööri stiilidest ja trendidest ja värvuse mõjust inimesele ja õpib valima ja kombineerima värve arvestades ruumi otstarvet. Õppetöö käigus arendab õpilane meeskonnatöö oskust, matemaatika-, sotsiaalset- ja kodanikupädevust ning ettevõtlikkust ja algatusvõimet Hindamiskriteerium kirjeldab värviringi süsteemsust ning põhivärvuste teooriat kirjeldab värvuste omadusi ning selgitab värvi ja valguse osa ruumi kujundamisel selgitab värvuste ajaloolist kasutust, värvuste sümboolikat ja psühholoogiat selgitab värvikombinatoorika kasutusvõimalusi ning mõju inimesele ja ruumile iseloomustab värvide ja teiste pinnakattematerjalide kasutusvõimalusi ruumikujunduses kirjeldab mustrite ja tekstuuri osa ruumikujundamise elemendina analüüsib näidete alusel erinevaid ajaloolise interjööri stiili väljendusjooni ja dekoreerimiselemente ning määrab interjööri stiiliajastuid ajateljel tunneb ära ja nimetab ehitusprojekti osad - asendiplaan, arhitektuuri-, konstruktsiooni-, kütte- ja ventilatsiooni-, veevarustus- ja kanalisatsiooni- ning elektripaigaldiste osad selgitab hoone põhiplaanilt välja ruumide asukohad, lähtudes etteantud tööülesandest selgitab tööjooniselt välja konstruktsiooni kuju, mõõtmed, projekteeritud kõrguse, lähtudes etteantud tööülesandest leiab korruste plaanidel ja vertikaallõigetel kujutatud avatäidete asukohad ja mõõtmed leiab iseseisvalt seletuskirjas sisalduva informatsiooni põhjal sisekujunduslike tööde jaoks vajalikud lähteandmed iseloomustab eskiisi ja tööjoonise erinevusi, lähtudes nende otstarbest ja selgitab nende kasutamise põhimõtteid mõõdistab ruumi ja visandab selle plaani, järgides etteantud mõõtkava visandab kahemõõtmeliste jooniste (korruste plaanid; hoone vertikaallõiked) põhjal kolmemõõtmelise ruumi eskiisjoonise vormistab joonised korrektselt etteantud nõuete kohaselt, märkides eskiisil kasutatavad materjalid, värvide kasutamisel värvitoonid ning arvestades ehituslikel joonistel kasutatavaid kujutamisvõtteid ja tähistusi

22 4. Viimistleb juhendamisel pinnad vastavalt sisekujunduseskiisile Õppemeetodid sh iseseisev töö Mooduli kokkuvõttev hindamine Mooduli hinde kujunemine Hindamismeetodid, hindamisülesanded 1. Teoreetiliste teadmiste kontroll: Värvuste omadused, põhivärvid, sisekujundusestiilidele iseloomulikud värvused, värvi mõju inimesele (leppemärgid, tingmärgid, lihtsustused, mõõtmete täpsusnõuded) visandab ja mõõdistab kavandi pinna dekoreerimiseks, kasutades selleks eri ajastutel kasutatud geomeetrilisi kujundeid valib juhendamisel sobivad materjalid ja töövahendid lähtuvalt tööülesandest valmistab nõuetekohaselt ette töökoha viimistleb pinnad lähtuvalt sisekujunduseskiisile ja juhindudes ehituskvaliteedinõuetest korrastab ja puhastab töö- ja isikukaitsevahendid järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning juhindudes üldtunnustatud heast tavast järgib töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber Interaktiivne loeng, arutelu, rühmatöö, praktiline töö, iseseisev töö Eskiisina nõuetekohaselt vormistatud joonis, kujundusmaterjalide otsimine Mitteeristav Mooduli loetakse saavutatuks kui õppija on sooritanud kõik õpiväljundid läveni tasemel sh sooritamine läveni tasemel praktilised- ja iseseisvad tööde Hindekriteeriumid Õppija: Õpilane on vastanud õigesti kümnest küsimusest kaheksale küsimustele Vastuses on kasutatud õigesti erialast terminoloogiat

23 2. Ruumi värvilahenduse kavandamine (joonestab eskiisi, valib materjalid ja põhjendab valikuid) 3. Praktiline töö: geomeetriliste kujundite pinnale joonestamine ja värvimine (harmoonia) vastavalt etteantud eskiisile Õppija: selgitab hoone põhiplaanilt välja ruumi asukoha, otstarbe selgitab tööjooniselt välja ruumi mõõtmed, avatäidete asukohad lähtudes etteantud tööülesandest leiab iseseisvalt seletuskirjas sisalduva informatsiooni põhjal sisekujunduslike tööde jaoks vajalikud lähteandmed visandab ruumi kolmemõõtmelise eskiisjoonise lähtuvalt etteantud nõuetest kavandab lähtuvalt ruumi otstarbest ja stiilist värvilahendused põhjendab materjalide ja -lahenduste valikuid töö on koostatud vastavalt etteantud juhenditele töö on esteetiliselt vormistatud ning esitatud õigeaegselt Õppija: visandab lähtuvalt tööülesandest iseseisvalt geomeetriliste kehade ruumilisi kujutisi valib juhendamisel sobivad materjalid ja töövahendid lähtuvalt tööülesandest valmistab nõuetekohaselt ette töökoha joonestab pinnale eskiisil olevad kujundid arvestades etteantud parameetreid segab ja järjestab värve värviharmooniat jälgides värvib kujundid ehituskvaliteedinõuetele vastavalt korrastab ja puhastab töö- ja isikukaitsevahendid järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning juhindudes üldtunnustatud heast tavast järgib töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber Teemad, alateemad VÄRVUSÕPETUS. Värvus, värvuste süstematiseerimine. Värvuste olemus, seosed valguse ja keskkonnaga. Värvi mõju inimesele ja ruumile. Värvusõpetuse põhimõisted ja terminid. Põhivärvustel põhinev värviring. Värvuskontrast, hele-tumedus, soe ja külm tonaalsus, puhas ja küllastatud toon, vastandvärvused Värvide valik sõltuvalt ruumist otstarbest ja asukohast. Värvipinna toimimist. Värvipsühholoogia. Värvisümboolika. Värvikombinatoorika (värvikontrastid, -harmoonia, - perspektiiv). Valgus ja värv. Materjal ja värv. Värvide segamine ja toonimine. Värvikaardid. Värvitaju ja optilised illusioonid Värvipsühholoogia alused ja värvikasutus ruumis. Värvuste omavahelised suhted, vahekorrad ja mõjud. Tonaalsus, toonid ja varjundid. 2.ERINEVAD MATERJALID JA FAKTUURID Erinevate materjalide kujutamine. Materjal ja värv, faktuur, värvi näilisus. Värvuste kasutamine. 3. RUUMIKUJUNDUSE ALUSED Ajalooliste ja kaasaegsete ruumide kujundus-ja dekoorelemendid.ruumi- ja värvilahenduse kavandamine (ruumi otstarve ja kujundus). Dekoratiivsed sisekujunduselemendid (värvid, mustrid, tekstuurid) ja nende kasutamine ruumide

24 kujundamisel. Materjalide ja tehnoloogia kombineerimine. Ruumide planeerimine: ruumilahenduse analüüs muudatuste skeem. Kujunduskontseptsioon, kujunduse kriteeriumid, ruumiaktsent Värvitrendid. Viimistlus pinnad, tekstuurid. Eripindade dekoreerimine. Looduslike materjalide kasutamine ruumikujunduses. 4. EHITUSPROJEKT Ehitusprojekt (mõõtkava, tingmärgid, joonise lugemine. Tehniline joonis, selle funktsioonid. Standardite vajalikkus. Projektsiooni mõiste ja liigid nende lühiiseloomustus. Põhilised kujutamisvõtted joonestamises (vaated, lõiked, ristlõiked, aksonomeetria - nende lühike üldiseloomustus). Formaadid. Mõõtkava. Sisekujundusprojekti osad ( sisearhitektuurse kontseptsiooni loomine; ruumi planeerimine; mööbli paigutusplaanid; valgustusplaanid; põrandate plaanid; värvilahendused; siseviimistlusmaterjalide valik; Erilahendused: erilahendust vajavate kohtade joonised. 5. ESKIIS Eskiisi ja tööjoonise erinevused. Nõuded eskiisi vormistamiseks. Õppematerjalid Kodres Ilus maja, kaunis ruum. Kujundusstiile Vana-Egiptusest tänapäevani Prisma Prindi Kirjastus, 2001 M. Tammert Värviõpetus Tallinn: OÜ Aimvell, 2006 J. Miller Värvid. Inspireeriv stiil klassikast kaasajani kirjastus Maalehe raamat, 2001 Moodul nr.5 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk K. Kodres (koostaja ja toimetaja) Eesti kunsti ajalugu Eesti Kunstiakadeemia ja autorid. Tallinna Raamatutrükikoda, 2005 E. Kärner Kompositsiooniõpetus TEA kirjastus, 2006 K. M. Cloud Värvide valimine kirjastus Tänapäev, 2008 E. Cole Väike arhitektuurileksikon kirjastus Tänapäev, 2009 U. Asi. Ehitusjoonestamine. Tallinn, Argo, 2010 Tehnilise joonestamise põhimõisted. Tallinna Tehnikaülikool, insenerigraafika keskus, 1998 Tallinna Ehituskooli rekonstrueeritava peahoone projekt. Sirkel & Mall OÜ, Tallinn 2013 Tallinna Ehituskooli uue praktikabaasi ehitusprojekt. Sirkel & Mall OÜ, Tallinn 201 PVC PÕRANDAKATETE PAIGALDAMINE Läbitud moodul Sissejuhatus ehitusviimistluse eriala õpingutesse 4 EKAP Õpetajad Kokku T IS Pr. töö P Laura Aidak Mirjam Jürlau Sealhulgas on lõimitud võtmepädevusi 32 Tatjana Zamkovaja Terje Jaksen Õpetusega taotletakse, et õpilane paigaldab nõuetekohaselt seinale ja põrandale polüvinüülkloriidist kattematerjali, järgides töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid.

25 Õpiväljund 1. Omab ülevaadet polüvinüülkloriid kattematerjalidest ja nende paigaldamisel kasutatavatest töövahenditest. 2. Kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid lähtudes etteantud tööülesandest. 3. Valmistab nõuetekohaselt ette aluspinna ning paigaldab vastavalt tootjapoolsele juhendile polüvinüülkloriidist kattematerjali. 4. Rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas toimuval praktikal. 5. Järgib töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid. Hindamiskriteeriumid Eristab näidiste põhjal põrandale paigaldatavaid polüvinüülkloriidist (PVC) rull- ja plaatmaterjale. Eristab ja nimetab põrandakattematerjalide paigaldamisel kasutatavaid käsitööriistu, seadmeid ja mõõteriistu, teab nende kasutusotstarvet. Selgitab välja etteantud tööülesande (projekti, joonise) põhjal põrandakattematerjalide paigaldamiseks vajalikud andmed (asukoht, avad, kasutatavad materjalid). Korraldab oma töökoha ja ladustab valitud materjalid, tagades töökoha korrashoiu ja puhtuse ning tööks vajaliku elektri. Koostab juhendamisel isikliku tööplaani, juhindudes pindade mõõtmise, materjalide kulu, töövahendite ja -võtete valiku ning tööaja arvutamise tulemustest. Kontrollib aluspinna ja töötingimuste vastavust nõuetele. Hindab aluspindade seisundit, juhindudes kasutatavate rullmaterjalide omadustest. Valmistab ette PVC materjalidega kaetavad põrandad või seinad, vajadusel tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides käsitletavat pinda. Valmistab tööks ette liimi ja põrandakattematerjalid, juhindudes tööülesandest ja -operatsioonide järjekorrast. Katab mittekaetavad pinnad kaitsmaks neid töö käigus tekkida võivate kahjustuste või määrdumise eest. Märgib juhendamisel vastavalt sisekujundusprojektile ettevalmistatud põrandapinnale mustri. Teostab sirglõikeid ja sobitab lõigatud materjali, lähtudes mahamärgitud mustrist. Paigaldab PVC plaat- või rullmaterjali, lähtudes materjali paigaldusjuhendist, etteantud tööülesandest ja / või mahamärgitud mustrist. Rullmaterjalide puhul freesib paanidevahelised vuugid, valides freesimissügavuse vastavalt materjalile. Kuum- või külmkeevitab vuugid, lähtudes paigaldatud rullmaterjali tootjapoolsetest juhisest. Viimistleb vuugid. Valmistab ette PVC materjalidega kaetavad põrandad või seinad, vajadusel neid tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides. Valmistab tööks ette liimi ja põrandakattematerjalid, juhindudes tööülesandest ja -operatsioonide järjekorrast. Teostab sirglõikeid ja sobitab lõigatud materjali. Paigaldab PVC plaat- või rullmaterjali, lähtudes materjali paigaldusjuhendist. Kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid. Korrastab ja puhastab töö- ja isikukaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid. Arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel inimeste ja keskkonnaga enda ümber järgides

26 6. Analüüsib juhendamisel oma tegevust PVC põrandakattematerjalide paigaldamisel. Õppemeetodid rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid. Analüüsib koos juhendajaga enda toimetulekut PVC paigaldamise erinevatel tööetappidel. Koostab kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid. Interaktiivne loeng, kontrolltöö, ülesannete lahendamine, tehnoloogilise kaardi täitmine, analüüs, praktilised tööd, praktika. sh iseseisev töö Eneseanalüüs, praktikapäeviku ja aruande täitmine, tehnoloogilise kaardi täitmine. sh praktika Praktilised tööd, praktika. Mooduli kokkuvõttev hindamine Mitteeristav Mooduli hinde kujunemine Mooduli õpiväljundid loetakse saavutatuks kui õppija on teostanud praktilised tööd, sooritanud praktika läveni tasemel ning läbinud teoreetiliste teadmiste kontrolli. Hindamismeetodid ja - Hindekriteeriumid ülesanded 1. Teoreetiliste Õppija: teadmiste kontroll - eristab PVC materjalinäidiseid teistest näidismaterjalidest PVC ning selle on kõik vastused vastanud õigesti, vastused on keeleliselt korrektsed, kasutab erialast terminoloogiat omadused 2. Tehnoloogiline Õppija: kaart PVC järjestab tööoperatsioonid teostamise tehnoloogilises järjestuses, arvestades sh aja ratsionaalset kasutust materjali loetleb vajalikud töövahendid paigaldamine kasutab korrektselt ehitusvaldkonnas kasutatavaid termineid tehnoloogiline kaart on vormistatud korrektselt vastavalt vormistusnõuetele õpilane viitab seletuskirjas ka teistele võimalikele lähenemistele tööoperatsiooni teostamiseks 3. Iseseisev töö Õppija: koostab vähemalt kolmest toast koosneva korteri plaani (lisada uste ja akende asukohad). visandab paanide paigaldamise suunad ning põhjendab enda valikuid. arvutab vajalike liimide ja PVC materjali kulu. kirjeldab tööprotsessi ja vajaminevaid töövahendeid arvutab tööde teostamiseks vajalik ajakulu koos kirjeldusega. 4. Praktilised tööd:

27 4.1.Praktiline töö - PVC paigaldus ning vuukide keevitamine 4.2.Praktiline töö - PVC paigaldus nurkadest ülespööratuna ning vuukide keevitamine Õppija: korraldab oma töölõigu piires nõuetekohaselt töökoha ja ladustab materjalid korrastab vajadusel aluspinnad enne PVC paigaldamist valib sobiva liimi ning vuuginööri, lähtudes aluspinnast ja paigaldatavast materjalist paigaldab PVC horisontaalsele või vertikaalsele pinnale ning paigaldab vuuginööri jälgides kvaliteedinõudeid kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid lähtudes tööohutusnõuetest arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel inimeste ja keskkonnaga enda ümber järgides rangelt töötervishoiu- ja ohutusnõudeid Õppija: korraldab oma töölõigu piires nõuetekohaselt töökoha ja ladustab materjalid korrastab vajadusel aluspinnad enne PVC paigaldamist valib sobiva liimi ning vuuginööri, lähtudes aluspinnast ja paigaldatavast materjalist paigaldab PVC materjali nurkadest ülespööratuna, tehes materjali sisse vajalikud lõiked paigaldab vuuginööri jälgides kvaliteedinõudeid kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid korrastab ja puhastab töö- ja isikukaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid arvestab töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel inimeste ja keskkonnaga enda ümber järgides rangelt töötervishoiu- ja -ohutusnõudeid 5. Praktika Õppija: tutvub erialale iseloomulike tööülesannete ja -korraldustega rakendab õppe käigus omandatud teadmisi konkreetsete tööülesannete täitmisel, mis on vastavuses õpiväljunditega omandab meeskonnatöö kogemusi praktika lõppedes esitab tööandjapoolse hinnangu oma tegevuse kohta ettevõttes täidab nõuetekohaselt praktikapäevikut kogu praktika perioodi vältel koostab aruande, kus kirjeldab tehtud tegevusi ja saavutusi ning analüüsib saadud kogemusi ning töökeskkonnas nähtut esitleb aruande kaasõpilastele (pikkuseks 3-5min) annab hinnangu kaasõpilaste aruande esitlusele, põhjendab

28 Teemad, alateemad 1. MATERJ ALID JA TÖÖVAH ENDID Erinevad Lõimitud võtmepädevused: Tundi Õpetajad Eesti keel Terminoloogia, õigekiri, kirjalike tööde vormistamine. 10 Matemaatika Materjalide kuluarvutus (pindala, ruumala, 13 protsentarvutus). Keemia Materjalide koostis ja reageerimine temperatuuridega. 6 Kehaline kasvatus Ergonoomilised töövõtted. 3 PVC rull- ja plaatmaterjalid ning nende omadused. Kasutatavad krundid, liimid, nende omadused ja sobivus aluspinnaga ning paigaldatava rull- või plaat materjaliga. Rull- ja plaatmaterjalide paigaldamisel kasutatavad tööriistad ja abivahendid, nende kasutusotstarve ja käsitlemine. 2. ALUSPINNA ETTEVALMISTUS Erinevad materjalid ja meetodid aluspinna ettevalmistamiseks. Rull- ja plaatmaterjalidega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded. Olemasoleva aluspinna sobivus paigaldatava rull- või plaatmaterjaliga. 3. TÖÖDE TEOSTAMISE TEHNOLOOGIA Vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise ja parandamise meetodid. Nõuded ülespöörete ning sise- ja välisnurkade teostamisele. Nõuded trappide ja läbiviikude tegemisele. Kuum- või külmkeevitusvuukide freesimise nõuded lähtuvalt materjalist. Õppematerjalid HOOLDUSJUHEND.pdf Moodul nr.6 EESTI KEEL TEISE KEELENA 5 EKAP Õpetajad Tunde kokku Audit. Is töö Terje Maarand Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud põhiharidusele vastavad kompetentsid

29 Mooduli eesmärk Õpiväljundid Õpilane: 1) suhtleb eesti keele argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana, esitab ja kaitseb erinevates mõttevahetustes/suhtlussituatsioo nides oma seisukohti 2) kirjeldab eesti keeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses valitud erialaga 3) kasutab eesti keeleoskuse arendamiseks endale sobivaid keele õppimise strateegiaid ja teabeallikaid, seostades keeleõpet elukestva õppega 4) mõistab Eesti elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega eesti keeles suhtlemisel 5) on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise võimalustest, koostab tööleasumiseks vajalikud eestikeelsed taotlusdokumendid Õpetusega taotletakse, et õpilane suhtleb eesti keeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana. Seos gümnaasiumi riikliku õppekava võõrkeele valdkonna eesti keel teise keelena õppeainega. Õpilane: Hindamiskriteeriumid kasutab iseseisvalt eestikeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti erinevates mõttevahetustes väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel) tutvustab vestlusel iseennast ja oma sõpra/eakaaslast koostab oma kooli (lühi)tutvustuse, esitleb seda oma kaaslastele põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma sobivust valitud erialal töötamiseks hindab oma eesti keele oskuse taset põhjendab eesti keele õppimise vajalikkust, luues seoseid eriala ja elukestva õppega eristab eestikeelseid teabeallikaid info otsimiseks, kasutab neid ja hindab nende usaldusväärsust kirjeldab suhtluskeskkondi, mida kasutab (nende eeliseid, puudusi ja ohte) ja suhtlemist nendes keskkondades võrdleb emakeele maa ja Eesti elukeskkonda, kultuuritraditsioone ja norme arvestab suhtlemisel eestlaste kultuurilise eripäraga tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit ja soovitab külastada mõnda sihtkohta kirjeldab eesti keeles oma tööpraktikat ja analüüsib oma osalemist selles tutvustab eesti keeles oma eriala hetkeseisu tööturul ja edasiõppimise võimalusi koostab eesti keeles töökohale/praktikakohale kandideerimise avalduse, CV/europassi viib läbi eesti keeles näidistööintervjuu Hindamine: eristav Põhineb Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetel, hinnatakse nelja osaoskust Hindekriteeriumid 3 - Rahuldav 4 - Hea 5 - Väga hea Rääkimine Kõne on aeglane ja pausidega, kuid siiski mõistetav. Teeb sageli vigu. Oskab alustada lihtsamat eestikeelset vestlust, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal hoida, seda jätkata Rääkimine Väljendub huvivaldkonna teemadel sujuvalt, kuigi kõne pole päris mõistetav. Teeb vigu kui on vaja väljendada keerukamat eesti keelset mõtet. Oskab alustada lihtsamat eestikeelset Rääkimine Oskab väljenduda ladusalt ja üldsõnaliselt huvivaldkonna teemadel. Oskab alustada eestikeelset vestlust, seda jätkata ja lõpetada. Oskab edastada lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras. Oskab lühidalt põhjendada

30 ning lõpetada. Edastab raskustega väga lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud igapäevaseid teateid eesti keeles. Oskab väga lühidalt ja lihtsalt põhjendada oma arvamust ja vastata lühidalt väga lihtsatele küsimustele Aeg-ajalt jääb arusaamatuks mida täpselt öelda tahab. Oskab kasutada tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju segab arusaamist Kirjutamine Oskab kirjutada eesti keeles igapäevaste tegevuste kohta lühemaid lauseid. Oskab väga lihtsalt ja väga lühidalt eesti keeles kokku võtta ja esitada oma arvamust igapäevaste probleemide kohta. Vigu on eestui keele grammatika põhivaras, kuid see ei takista öeldu mõistmist Kuulamine Mõistab raskustega lihtsamat otsesõnalist eestikeelset faktiteavet igapäevastel seotud teemadel. Tabab üldjoontes peamist sõnumit, kuid sõnumi spetsiifilised üksikasjad jäävad arusaamatuks. Piiratud sõnavara tõttu mõistab raskustega osaliselt olulisemat selgest jutust, millega puutub igapäevaselt kokku. Suudab raskustega jälgida eestikeelse lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et hääldus on aeglane ja selge. vestlust, seda jätkata ja lõpetada. Oskab edastada lühikesi ja lihtsaid ettevalmistatud eestikeelseid teateid igapäevases olukorras. Oskab väga lühidalt ja lihtsalt põhjendada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. Oskab vastata lihtsatele küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata. Oskab eesti keelt piisavalt, et üsna arusaadavalt väljenduda. Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid, kuigi tuleb ette vigu. Emakeele mõju on märgatav kuid hääldus on arusaadav. Kirjutamine Oskab kirjutada eesti keeles huvivaldkonna piires üldsõnalisi ja lühematest lausetest koosnevaid seotud tekste ja kirjeldusi. Oskab väga lihtsalt ja lühidalt kokku võtta, esitada ja selgitada oma arvamust igapäevaste tavapäraste ja ebatavaliste probleemide kohta. Teeb sageli eeesti keele grammatikavigu, kuid need ei takista mõistmist. Oskab kasutada keelelisi tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kuulamine Mõistab lihtsamat otsesõnalist eestikeelset faktiteavet igapäevastel seotud teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka mõningaid spetsiifilisi üksikasju, kui hääldus on aeglane, selge ja tuttavlik. Mõistab üldjoontes olulisemat igapäevasest selgest jutust. Suudab üldiselt jälgida eestikeelse lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et hääldus on selge. Suudab jälgida lihtsamat ja lühemat eestikeelset loengut vm esinemist oma huvivaldkonnas, kui teema on tuttav, sõnastus tuttav ja jutu ülesehitus selge ning selgitada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. Oskab vastata küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata. Sõnavara piisav, kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust. Mõtted väljendatud lihtsate lausete järjendina. Kasutab tüüpkeelendeid ja moodustusmalle, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb sageli pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust. Kasutab grammatiliselt üsna õiget keelt ehkki emakeele mõju on märgatav. Hääldus selge. Kirjutamine Oskab kirjutada eesti keeles lühikesi ja lihtsaid üldsõnalisi seotud tekste huvivaldkonna piires, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina. Oskab mingil määral kokku võtta, esitada ja selgitada oma arvamust igapäevaste tavapäraste ja ebatavaliste probleemide kohta. Grammatiliselt eesti keel üsna õige, ehkki emakeele mõju on märgatav. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. Kasutab üsna õigestieesti keele tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kuulamine Mõistab otsesõnalist eestikeelset faktiteavet igapäevastel seotud teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka spetsiifilisi üksikasju, kui hääldus on selge ja tuttavlik. Mõistab olulisemat igapäevasest jutust. Suudab üldiselt jälgida pikema eestikeelse mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et hääldus on selge. Suudab jälgida loengut vm esinemist oma huvivaldkonnas, kui teema on tuttav, sõnastus tuttav ja jutu ülesehitus selge.

31 Teemad, alateemad Lugemine Loeb otsesõnalisi faktipõhiseid eestikeelseid tekste aeglaselt, tundmatud sõnad ja laused raskendavad tekstist arusaamist. Pikemad tekstid valmistavad raskusi. Lühematest ja lihtsamatest suudab teavet leida. Lihtsas eestikeelses tekstis tekib raskusi olulise teabe leidmisega. 1. MINA JA MAAILM 1.1.Mina ja eakaaslased - kutseõppurid 1.2. Mina ja Eesti 1.3. Erinevad maad ja rahvad Lugemine Loeb otsesõnalisi faktipõhiseid eestikeelseid tekste aeglaselt, kuid rahuldava arusaamisega. Suudab hõlmata pikemaid tekste või tekstiosi, mõned tundmatud sõnad ei takista tekstist arusaamist ja teabe otsimist. Oskab eestikeelsetes igapäevatekstides vaatamata mõnedele tundmatutele lausetele ja sõnadele leida ja mõista asjakohast teavet. Mõistab käsitletava igapäevase situatsiooni üldist arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest. Lihtsas tekstis võtab olulisema leidmine aega, kuid ei sega tekstist arusaamist ja ülesande täitmist. Hindamismeetodid ja hindamisülesanded: o Kiri sõbrale/kursusekaaslasele (elukutsevalikust ja kutsekooli plussidest) o Dialoog, vestlus kooli erialasest o lugemis- ja/või kuulamisülesande täitmine eestikeelse teksti alusel o Ajaleheartikkel oma sõbrast/kursusekaaslasest o Poster/powerpont/esitlus oma koolist ja erialadest o töölehed o Esitlus (Eesti tutvustamine) o Retsensioon (kaasõpilase õpimapi kohta) o Sõnavara test o Õpimapi suuline esitlus kaasõpilastele koos näitlike vahenditeg o Kirjalik arvamus juhendi alusel (eesti võrdlus sihtkeele maa/de/ga) Hindamine toimub vastavalt nelja osaoskuse hindekriteeriumitele 2.INIMSUHTED JA SUHTLEMISVÕIMALUSED 2.1.Noor inimene tänapäeval. 2.2.Tunne iseennast- iseloomustus, tugevad ja nõrgad küljed. Lugemine Loeb otsesõnalisi faktipõhiseid eestikeelseid tekste rahuldava arusaamisega. Suudab hõlmata pikemaid eestikeelseid tekste, et leida otsitav teave ja koguda infot teksti eri osadest või mitmest tekstist. Oskab leida ja mõista asjakohast teavet huvivaldkonna piires. Mõistab käsitletava igapäevase situatsiooni arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest. Leiab tekstis olulisema.

32 2.3.Suhted eakaaslastega ja vanema põlvkonnaga. 2.4.Unistused ja plaanid. 2.5.Kiri sõbrale ja ametiasutusse Sotsiaalvõrgustik. Suhtlemine sotsialvõrgustikus. Hindamismeetodid ja hindamisülesanded: o Diskussioon: suhted põlvkondade vahel. o Sõnavara test o Töölehed o Lugemis- ja/või kuulamisülesande täitmine eestikeelse teksti alusel o Arutelu: sotsiaalvõrgustike mõju noortele ja lastele o Essee- kuidas käituda sotsiaalvõrgustikus o Rollimäng- vestlus vanavanematega kaasaja noortest o Dialoogid eakaaslastega- iseloomujoontest, suhtlemisoskusest, suhetest vanematega ja vanavanematega o Internetiotsingu sooritus- milliseid suhtlusvõrgustikke soovitad ja miks 3.MINA JA KESKKOND 3.1. Keskkonnast ja ühiskonnast 3.2.Elukeskkonna ja kodu tähtsusest inimesele 3.3. Maa ja linn elukeskkonnana 3.4. Veest ja jäätmetest. 3.5.Müra mõjust inimesele. Mürast linnas ja meie koolis 3.6. Loodushoid. Loodus meie kõigi avalik vara. Looduskaitse 3.7.Liikumine looduses ja looduse mõju meie tervisele. Käitumine looduses. Hindmismeetodid: o Rühmatöö: ajalehe artikkel -roheliste partei pöördumine o Diskussioon looduse mõjust inimesele o Dialoogid: keskkonna tähtsust inimesele, loodushoiust o Ettekanne: kuidas looduses käituda o Monoloog loodusest ja loodushoiust; o Sõnavaratest o Töölehed o lugemis- ja/või kuulamisülesande täitmine eestikeelse teksti alusel

33 4. TERVISLIK ELUVIIS 4.1.Tervis ja stress. Puhkuse tähtsus. 4.2.Tervislik toit. Dieet. 4.3.Tervis. Milline on sinu tervis. Lõõgastumine Toitumine. Päevased söögikorrad ja mida ma söön Tervislik eluviis ja õppekorraldus koolis. Hindamismeetodid ja hindamisülesanded: o Diskussioon: milline puhkusevariant on parim. o Arutelu: millist sööki valida ja miks o Vestlus tervisest ja selle hoidmisest o Monoloog: minu eluviis o Kiri puhkuse veetmise võimalustese kohta o Sõnavaratest o Töölehed o Lugemis- ja/või kuulamisülesande täitmine eestikeelse teksti alusel 5.KESKKOND JA TEHNOLOOGIA. 5.1.Mina ja keskkond. Keskkonnaksitse probleemid 5.2.Tehnoloogia ja igapäevaelu 5.3. Arvitu ja interneti roll igapäevaelus 5.4. Erinevad leiutised ja kaasaegsed tehnoloogilised saavutused Eestis ja maailmas 5.5.Telefon-kas vajalik eluks ühiskonnas või suhtlemisvahend Hindamismeetodid ja hindamisülesanded: o Sõnavara test o Poster-keskkonnakaitse o Filmi arutele- mõttevahetus ühest või kahest tehnoloogilisest saavutusest o Essee- millist tehnoloogilist saavutust vajan igapäevaselt o Dialoogid telefoni ja arvuti teemadel o Mõistekaardid (tehnoloogilised saavutused) o Internetiotsingu sooritus- keskkonna reostusallikad o Uurimuslik töö, ajurünnak/ võrdlus Internetiotsingu sooritus o Powerpoint esitlus (leiutise tutvustus)

34 6.ÜHISKONNAELU JA MEEDIA. 6.1.Infoühiskond- mis see on? Infoallikatest Info hankimise võimalused. Massimeedia mõju meile Reklaam ja uudis.kuulutused 6.4.Ajaleht, raadio. 6.5.Uudise või sündmuse kajastamine meedias. Hindamismeetodid ja hindamisülesanded: Essee- minu eelistused infoallikate valikul. Arutelu/diskussioon: info hankimise võimalused ja eelistused Reklaam. Reklaami koostamine- oma kool või eriala- reklaam Rollimäng: telesaade- noorteprobleemid Sõnavaratest Töölehed monoloogid infoallikatest, raadiost ja ajalehest, nende olemasolu tähtsusest 7.HARIDUS JA TÖÖ 7.1. Mina õppijana 7.2 Kutsekooli roll haridussüsteemis 7.3.Minu valikud peale põhikooli lõpetamist jakutsekooli eelised 7.4. Mina tööturul Hindamismeetodid ja hindamisülesanded: o Essee: mina õpilase rollis o Dialoog- koolist, õppeedukusest o Vestlus: kutsekooli roll ühiskonnas o Töölehed o Mõistekaardid o Avalduse, CV kirjutamine o Sõnavara test o Rollimäng: tööintervjuu sooritamine Hindamine toimub vastavalt nelja osaoskuse hindekriteeriumitele Mooduli lõpphinde kujunemine Hindamise eelduseks on: kolme teema hinded ja alateemade hinded õpiväljundi tasemel iseseisvad tööd lävendi tasemel täidetud

35 sh iseseisev töö osavõtt õppetööst 70%- õppetööst osavõttu arvestatakse saavutatud hindekrtiteeriumite hea ja väga hea tasemel Lõpphinne kujuneb: kolme teema hinded ja alateemade hinded vastavad õpiväljundi tasemele rahuldav - hinne 3 teemade hinded ja alateemede hinded ületavad lävendit hindekriteeriumis kirjeldatud hea tasemel- hinne 4 teemade hinded ja alateemede hinded ületavad lävendit hindekriteeriumis kirjeldatud väga hea tasemel- hinne 5 osaoskuste osakaal hinde kujunemisel: rääkimine 30% lugemine 30% kuulamine 20% kirjutamine 20% 1.Mina ja maailm Oma kooli võrdlus teiste Eesti kutseõppeasutustega. Erialad. Eesti ja naaberriigid. Kultuuritraditsioonid. PP esitlus. Keelte õppimise tähtsus, õpitavat keelt kõnelevad maad. PP esitlus. 2.Inimsuhted ja suhtlemisvõimalused. Esitlus: suhtlemisprobleemid eakaaslastega ja vanema põlvkonnaga (võrdlus) Iseloomustuse koostamine sõbrale Töölehe täitmine 3. Mina ja keskkond Miniplakat- keskkonnaprobleemid + plakati esitlus koos ettekandega käsitletavast teemast Essee: Kuidas hoida minu kodulinna elukeskkonda puhtana 4. Tervislik eluviis Ühe päeva menüü koos kommentaaridega Koostada päevaplaan gümnaasiumiõüpilasele/algklassiõpilasele Koostada sõbrale 10 soovitust tervislikuks eluviisiks 5. Keskkond ja tehnoloogia Ristsõna koostamine Looduskaitse Eestis- referaat Essee: Keskkonna probleemid minu kodukandis

36 6.Ühiskonnaelu ja meedia Ajaleheartikli koostamine Dialoog eakaaaslasega (kirjalik) 7.Haridus ja töö Aja planeerimine: päevakava koostamne. Esitlus- mina keeleõppijana, kuidas aitab keeleoskus kaasa suhtlemisele teiste eakaaslastega. Eneseanalüüs: Minu haridus ja oskused. Kuidas ja kas olen valmis tööturul kandideerima Õppematerjalid Iseseisva töö hindamine mitteeristav: õpiväljund on saavutatud hindekriteeriumites väljatoodud lävendi tasemel A; lävend saavutamata- MA Õpetaja soovitatud õpikud, kirjandus ja internetis asuvad materjalid. Õpetaja koostatud materjalid.

37 KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.4, Tallinna Ehituskool 4.taseme kutsekeskhariduse õppekava EHITUSVIIMISTLUS VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppija, kes on omandanud põhihariduse või põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid Õppevorm Statsionaarne õppevorm Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 2 EKAP Õpetaja 7 ARVUTIÕPETUS Tunde Audit P IS J.Kareva Nõuded mooduli alustamiseks Õpilane on omandanud arvutikasutamise oskused algtasemel. Mooduli eesmärk Õpilane: mõistab IKT-alast põhimõisteid ja -termineid nii ema-, kui ka võõrkeeltes; graafilist kasutajaliide kasutamisega rakendab oma teadmisi ja oskusi tekstitöötlus-, tabelarvutusprogrammi ja interneti põhiliste vahendite koolis nõutavate tööde teostamisel ning vormistamisel; kasutab arvutit kirjavahetuseks ning informatsiooni hankimiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks; arvuti kasutamisel jälgib ja täidab tervise- ja ohutusnõudeid; täidab ja koostab enamkasutatavaid ametikirju, kasutades erinevaid programme. Õpiväljundid Hinde- ja hindamiskriteeriumid Õpilane kasutab otstarbekalt seadmeid (riistvara) ja õpitud programme (tarkvara) vastavalt nende funktsioonidele graafilises keskkonnas. ÜLDISED OSKUSED Õpilane kasutab globaalset võrku (Internet) informatsiooni hankimiseks, säilitamiseks ja edastamiseks veebipõhiste vahendite kasutamisega INFOOTSING JA INFOVAHETUS Õpilane: mõistab võõrkeelseid IKT-alaseid termineid; kasutab otstarbeliselt graafilises keskkonnas (kasutajaliides) nõutava tulemuse saamiseks riistvara ja tarkvara; võtab vastu otsuseid ja põhjendab neid kasutatava tarkvara valimise osas; teab ja täidab arvuti kasutamise tervishoiu nõudeid; teostab failioperatsioone. mõistab Interneti olemust ja sellega seotud riske; kasutab efektiivselt veebilehekülgede vaatamiseks vastavat tarkvara; kasutab õppeinfosüsteemi (ÕIS) Siseveeb.ee; kasutab internetipõhiseid otsingumootoreid (j.t. ühiskasutatavaid teenuseid); kasutab suhtlemiseks e-posti ja foorumeid faili lisamisega;

38 Õpilane loob ja kasutab elektroonilist esitlusi ELEKTROONILISED ESITLUSED Õpilane koostab, vormistab ja väljastab tekstidokumente TEKSTITÖÖTLUS Õpilane koostab, vormistab ja vormistab elektroonseid tabeleid TABELARVUTUS Hindamise tüüp Hindamismeetodid, -ülesanded ÜLDISED OSKUSED Demonstratsioon probleemi lahendamine: õpilane demonstreerib praktilise tegevuse kaudu riistvara ja tarkvara kasutamist failihaldusega seotud eesmärgi saavutamiseks kasutab informatsiooni hankimiseks/edastamiseks riiklikke portaale; avab digitaalselt allkirjastatud dokumenti ja ise lisab digitaalset allkirju; teab ja täidab NETIketi reegleid. mõistab, mis on elektrooniline esitlus ja milleks see vaja on; avab ja käivitab esitluse, prindib välja (ekspordib); muudab esitluse struktuuri (slaidide järjekord) ja malli; lisab slaide ja muudab nende sisu (tekst, pildid, tabelid, diagrammid, graafilised elemendid, visuaalsed valemid, sümbolid); teab ja rakendab slaidide loomist puutuvaid soovitusi. mõistab, miks elektrooniline dokument on parem, kui tavaline dokument paberi peal; avab ja prindib välja (ekspordib) dokumendi; parandab teksti ära, lisab teksti; vormistab dokumenti (teksti omadused, paberi omadused, dokumenti automatiseerimine); lisab dokumendile erinevaid objekte (pildid, tabelid, diagrammid, graafilised elemendid, visuaalsed valemid, sümbolid); teab ja rakendab tekstidokumentide loomisega seotuid nõudeid. mõistab, elektrooniliste tabelite tugevaimaid külgi võrreldes teiste õpitud programmidega; avab tabeli ja prindib välja (ekspordib); vormistab tabeli lahtreid; muudab lähteandmeid (mitte-valemid); parandab ja koostab valemeid; lisab dokumendile erinevaid objekte (pildid, diagrammid, graafilised elemendid, visuaalsed valemid, sümbolid). Mitteeristav Hindekriteeriumid (lävendi tase) Õpilane: juhendamisel valib ja käivitab sobilikke programme püstitatud probleemi lahendamiseks; kohandab programmide välimust ja jaotust vajalike eesmärkide saavutamiseks; - muudab akende suurust ja mahutab ekraanile mitu akent korraga; opereerib olemasolevate failidega vajalike eesmärkide saavutamiseks; - etteantud failide hulgast leiab üles vajalikku, sorteerib, grupeerib, visualiseerib; - loob kausta; - vajaliku kopeerib, kustutab, nimetab ümber;

39 INFOOTSING JA INFOVAHETUS Demonstratsioon probleemi lahendamine: õpilane demonstreerib praktilise tegevuse kaudu riistvara, tarkvara ja veebiteenuste kasutamist informatsiooni otsimis- ja esitamisülesande täitmiseks ELEKTROONILISED ESITLUSED Demonstratsioon probleemi lahendamine: õpilane demonstreerib praktilise tegevuse kaudu riistvara ja tarkvara kasutamist talle pakutud esitluse muutmiseks ja täiendamiseks TEKSTITÖÖTLUS Demonstratsioon probleemi lahendamine: õpilane demonstreerib praktilise tegevuse kaudu riistvara ja tarkvara kasutamist tekstidokumendi muutmiseks ja täiendamiseks - pakib lahti/kokku. juhendamisel saadab päringukirja õpetajale teatud vormis; - kohandab eelhäälestatud meileri; võtab vastu meili, mis sisaldab ülesande kirjeldust (küsimus otsitav info); otsib ja leiab vajalikku informatsiooni, korjab kokku; vormistab vastavat viisi ja salvestab; laeb faili pilve, jagab; saadab vastuskirja koos manus(t)ega, mis sisaldab infot püstitatud küsimus(t)ele ja lingiga jagatud objekti(de)le. juhendamisel avab esitluse; ühtlustab esitluse vormindust vastavalt konkreetsele nõuetele; täiendab lisaelementidega (pilt, sümbolid) vastavalt nõuetele; parandab/täiendab vastavalt miinimumnõuetele ja salvestab esitlust; laeb faili(d) veebipõhise õppekeskkonda, esitluskeskkonda ja pilvesse, jagab. juhendamisel avab tekstidokumendi; ühtlustab tekstidokumenti vorminduse vastavalt konkreetsetele miinimumnõuetele; täiendab lisaelementidega (pilt, sümbolid, kujundid) vastavalt nõuetele; parandab/täiendab vastavalt miinimumnõuetele (s.h. erinevates keeltes) ja salvestab tekstidokumenti; laeb faili(d) veebipõhise õppekeskkonda, esitluskeskkonda ja pilvesse, jagab. TABELARVUTUS juhendamisel avab elektroonilise tabeli; Demonstratsioon probleemi lahendamine: vormistab elektroonilise tabeli vastavalt konkreetsetele miinimumnõuetele; õpilane demonstreerib praktilise täiendab lisaelementidega (diagramm, sümbolid) vastavalt nõuetele; tegevuse kaudu riistvara ja tarkvara kasutamist elektroonilise tabeli muutmiseks ja teostab erialast ja rahalist arvutusi; parandab/täiendab vastavalt miinimumnõuetele ja salvestab elektroontabeli; täiendamiseks laeb faili(d) veebipõhise õppekeskkonda, esitluskeskkonda ja pilvesse, jagab. Kokkuvõtva hinde kujunemine Positiivse tulemuse saamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud vähemalt lävendi tasemel Teemad Alateemad ÜLDISED OSKUSED õpilane eristab ja seletab mõistet riistvara ja tarkvara; eristab ja nimetab IKT-seadmeid emakeeles ja võõrkeeltes; kirjeldab seadmete funktsioone ja kasutusvõimalusi; iseseisvalt käivitab arvutit ja perifeeria seadmeid; eristab ja selgitab sisend ja väljundseadmete funktsioone;

40 kirjeldab põhilisi tehnilisi andmeid; teab ja täidab arvuti kasutamise tervishoiu nõudeid (istumisasend, silmade harjutused, arvuti kasutamise optimaalne aeg); arvuti turvalisus, viirusetõrje ja pahavara; kasutab õigesti IKT-seadmeid ning oskab neid hallata; eristab tarkvara funktsioone järgi; eristab tarkvara levitamise tüüpide järgi (kommerts ja vabatarkvara); seletab tarkvara funktsiooni ja erinevusi, erinevates olukordades tarkvara kasutuskõlblikkus/sobilikkus; valib tarkvara lähtuvalt vajadustest (lähteandmed ja tingimused lõpptulemuse jaoks); leiab üles ja käivitab tuttava (kirjelduse/funktsioonide järgi) või nimetatud programmi; leiab üles tarkvara vaates (programmi akna sees, desktopil/töölaual) nimetatud (kirjelduse/funktsiooni järgi) elemente ja kasutab neid õigetpidi vajalikku tulemuse saamiseks; kasutab graafilise kasutajaliidese akende süsteem - võimalusi töö lihtsustamiseks ja kiirustamiseks; kasutab otstarbeliselt ja õigesti riistvara erinevate objektide (tekst, graafilised elemendid, tabelid ja nende osad) märgistamisel, teisendamisel, kopeerimisel; kasutab (kasvõi meelespea alusel) klahvide kombinatsioone ja kuumaid klahve käskude teostamiseks; eristab ja seletab mõistet fail ja kaust; eristab ja seletab failide põhiomadusi (nimi/tüüp/maht/muutmis_kuupäev); seletab mis on faili nimi, millised piirangud kehtivad faili nime puhul; seletab, mis on faili nimi laiend (extension) ja milleks see vajalik on, mis infot sellest saab; leiab üles etteantud kaustadest ja failidest vajalikku kirjelduse või nõuete järgi; valib failide ja kaustade näitamise viisi ning järjestamise (põhiliste failide/kaustade omaduste järgi) viisi, põhjendab valitud näitamisviise vajalikkust; loob uut kausta; märgistab ära (selekteerib) faile ja kaustu (järjest ning eraldiseisvaid); avab faili erinevat viisi (nii vaikimisi, kui ka valikuna); teostab failidega ja kaustadega vajalikke operatsioone: kopeerib/teisaldab faili(d) (nii ainsuses, kui ka mitmuses); saadab faili/kausta prügikasti, taastab prügikastist, kustutab lõplikult; põhjendab valitud operatsioonide vajadust lähtuvalt etteantud ülesanne kirjeldusest; failide kokku/lahti pakkimine standardse süsteemse arhivaatoriga. INFOOTSING JA INFOVAHETUS õpilane mõistab ja seletab, mis on internet; käivitab efektiivselt interneti lehekülgede kasutamiseks vastava programmi veebilehitseja, nimetab kõige

41 populaarsemaid; sisestab interneti aadressi URL vormis veebilehitseja aadressi ribasse; kasutab veebipõhist õppeinfosüsteemi Siseveeb.ee ja hangib sealt infot; kasutab otsingumootoreid informatsiooni otsimiseks; kasutab pilveteenuseid failide salvestamiseks ning jagamiseks; kopeerib leitud informatsiooni teise programmi / salvestab arvutisse ning viidab allikatele; mõistab infotehnoloogia kasutamisel eetilisi aspekte suhtlemisel ja interneti materjalide kasutamisel; teeb/kasutab vajadusel kustutab järjehoidja teatud leheküljele; elektroonposti kasutamine nii veebis, kui ka lokaalse tarkvaraga (meiler); suhtleb e-teel (e-post, foorumid); teab ja täidab netiketti ja e-ohutuse soovituse; koostab e-kirja vastavalt võrguetiketile (s.h. õigekirja kontroll), võtab e-kirja vastu, vastab e-kirjale, edastab e-kirja; teab e-kirjadega seotud ohte ja oskab neid vältida; lisab manuse (manuseid); koostab ja lisab signatuuri e allkirja; kasutab aadressiraamatu, lisab ja kustutab aadressi. ELEKTROONILISED ESITLUSED õpilane avab etteantud esitluse, salvestab teise nime/tüübiks ja/või teisse kohta; erinevad programmid, millega saab esitlusi luua, ja erinevad esitluste tüübid; teab, nimetab ja rakendab soovitused esitlustele; käivitab esitluse ja selle toega ajab juttu; prindib (nii paberi peal, kui ka PDF-iks) erinevat viisi olemasolevat esitlust välja; kasutab erinevaid võimaluse esitluse ülevaade teostamiseks; muudab slaidide järjekorra, kustutab; muudab slaidide informatiivse sisu (tekst); muudab slaidide sisu vorminduse (tekst); lisab slaide, muudab slaide tüübi; kasutab slaidide ülemineku efekte; kasutab objektide ilmumisel/lahkumisel animatsioone; täiendab esitlust erinevate lisa vahendite abil (diagramm, pilt, joonis, graafilised valemid, erisümbolid); lisab slaidile kommentaare; kahte monitoride (monitor+projektor) kasutamine.

42 TEKSTITÖÖTLUS käivitab tekstitöötlus programmi, seadistab vastavalt tema vajadustele; leiab üles ja avab erineva(te) etteantud failide/kaustade hulgast (nii ainsuses, kui ka mitmuses) vajaliku teksti dokumenti; salvestab teise nime/tüübiks (DOC, DOCX, RTF, ODT, PDF teab ja seletab, milleks neid vaja on) jah/või teisse kausta; prindib erinevat viisi olemasoleva dokumendi välja (reaalse või virtuaalse printeriga); sisuliselt redigeerib teksti erinevate redigeerimisvõimaluste kasutamisega; kasutab dokumendis õigekirja kontrolli; korraldab otsinguid ja asendusi; trükib teksti sisse erinevates keeltes; muudab teksti (nii sümbolite/sõnade, kui ka lõikude) omadused, vormistamisel kasutab nii lindi (nupuriba) peal olevate vahenditega, kui ka nendega, mis asuvad menüüde all; kasutab pintslit vorminduse kopeerimisel; muudab lehekülgede omadused; täiendab dokument tekstidega erinevatest allikatest kopeerimine vahepuhvri kaudu ja sissekleepimine puhtaks tekstiks; täiendab dokument erinevate lisavõimaluste abil (illustratsioonid, diagrammid, joonised, tabelid, valemid, erisümbolid); täiendab dokumenti igasuguste automatiseerimise võimalustega (stiilid/laadid, päis/jalus, loetelud/numeratsioon, interaktiivne sisukord); teab dokumendi plangil olevaid rekvisiite, tuvastab ja nimetab neid; teab rekvisiitidele esitavaid nõudeid ning vormistab rekvisiite vastavalt nõuetele; teab ametikirjade (algatuskiri, vastuskiri, tellimiskiri, kaaskiri, volikiri, vabanduskiri) koostamise nõudeid ning kasutab neid dokumentide töötlemisel; koostab isiklikke- ja ametikirju (avaldus, CV, iseloomustus, seletuskiri). TABELARVUTUS avab etteantud dokumenti (nii ainsuses, kui ka mitmuses), salvestab teise nime/tüübiks (XLSX, ODS) ja/või teisse kohta; prindib erinevat viisi olemasolevat dokumendi välja; kasutab erinevaid võimaluse dokumenti ülevaade teostamiseks; järjestab ja filtreerib andmeid dokumendi sees; märgistab ära ja kopeerib/teisaldab/kustutab lahtreid ja lahtrite gruppe, rea ja veeru; kasutab erivõimalusi andmete kopeerimisel/kleepimisel tabelis; redigeerib sisuliselt tabeli sees oleva informatsiooni erinevat viisi numbrite parandamine;

43 kasutab tabelis otsingu ja asendamise võimalusi; andmeseeriate loomine ja kasutamine; muudab tabeli sees oleva informatsiooni vorminduse (üldine vormindus, taust, äärisjooned, andmete tüübid lahtrites); kasutab protsendi arvutust erinevat viisi; muudab/loob tabeli sees valemeid erinevate aadressi (suhteline/absoluutne) tüüpide kasutamisega; kasutab valemites sissehitatud funktsioone (statistilisi, loogilisi, matemaatilisi); täiendab dokumenti erinevate lisa vahendite abil (diagramm, pilt, joonis, graafilised valemid, erisümbolid). Iseseisev töö (Teema/Teemad) Töö kirjeldus 1.Tehnoloogilise kaardi täitmine ja Õpilane: täiendamine täidab etteantud erialase tehnoloogilise kaardi täiendab tabelitega etteantud kaari Õppemeetodid suunatud diskussioon suuline arutelu ja sellele järgnev praktiline töö: kuidas paremini lahendada ülesannet; parima lahendusviisi leidmine; praktiline töö; probleemipõhine õpe leida parima lahenduse püstitatud probleemi jaoks; analüüsiv kirjutamine seletava sõnastiku kirjutamine; Lõimumise võimalused teiste ainetega Lõimitud võtmepädevused: Võtmepädevused Emakeele, võõrkeele kirjalike tööde vormistamine vastavalt kooli Kirjalike tööde 1. Emakeeleoskus; 2. Võõrkeelteoskus; vormistamise juhend nõuetele ning väljendudes korrektses emakeeles; J.Kareva 3. Matemaatikapädevus ja Emakeele, võõrkeele, erialase terminoloogia illustreeritud sõnastiku koostamine; teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest; tehnoloogiline (eriala) J.Kareva 4. Infotehnoloogiline pädevus; Sotsiaalne ja ametikirjade vormistamine vastavalt nõuetele; 5. Õppimisoskus; kodaniku J.Kareva (et terminid 7. Algatusvõime ja ettevõtlikkus; J.Kareva paremini jääksid meelde; 8. Kultuuriteadlikkus ja -pädevus. Võõrkeel Tõlgendava tarkvara kasutamine dokumentide koostamisel. J.Kareva 6. Sotsiaalne ja kodanikupädevus; Võõrkeel keele skeemide koostamine, parima keele õppimiseks Matemaatika ja - Valemite vormistamine korralikus vormis graafiliste vahenditega; tehnoloogia Jooniste loomine ülesannete paremaks arusaamiseks. J.Kareva Matemaatika ja - Arvutuste teostamine (s.h. mõõtühikute teisendamine) ja tehnoloogia vormistamine tabelarvutusprogrammi vahenditega; J.Kareva

44 Õppematerjalid Arvutuste teostamine (s.h. mõõtühikute teisendamine) ja vormistamine tekstitöötlusprogrammi ja abiprogrammide vahenditega; Sotsiaalne ja kodaniku - Pingutuse maha võtavad ja lõdvestavad harjutused; Harjutused silmade pinge alandamiseks ja silmamusklite J.Kareva lõdvestamiseks. Joonistamine Värvipalette loomine graafiliste vahenditega; J.Kareva Joonestamine - Spetsifikatsiooni tabeli loomine; Lihtsamate skeemide loomine graafiliste vahenditega; J.Kareva Füüsika, keemia Valemite ja skeemide koostamine protsesside illustreerimiseks J.Kareva Õpetaja loodud materjalid: juhendid tööks; näidised; mallid ja toorikud; materjalide klotsid kasutamiseks. Digitaalsed materjalid õpetava kohta. KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori a. käskkirjaga nr.1-1/52 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega , nr 3.1. EHITUSVIIMISTLUSE ÕPPEKAVA MOODULITE VALIKÕPINGUTE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid Õppevorm Statsionaarne, koolipõhine õpe Valikmoodul Mooduli nimetus Mooduli maht 6 EKAP Õpetajad Kokku T Pr.töö P Is-töö H.Reilson 8 Ettevõtlusõppe baasmoodul P.Rätte Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Puuduvad. Õpetusega taotletakse, et õpilane on omandanud pädevuse (teadmised, oskused, hoiakud), mis võimaldab tal olla ettevõtlik töötaja ja luua iseendale töökoht

45 Õpiväljund Õpilane: 1. mõistab ärivõimalusi lähtudes iseenda eeldustest ja oskustest ning keskkonna toetavatest ja piiravatest teguritest 2. kavandab turundustegevused äriidees kirjeldatud tootele, tarbijale ja turutingimustele 3. mõistab ettevõtte eelarvestamise, finantseerimise ja majandusarvestuse põhimõtteid lähtudes õigusaktidest ja heast tavast 4. kavandab ettevõtluse õpitavas valdkonnas lähtudes äriideest ja ettevõtluskeskkonnast Õppemeetodid Hindamiskriteerium Õpilane: kirjeldab enda võimalusi tegutsemiseks ettevõtjana või ettevõtliku töötajana lähtudes õpitava eriala ettevõtluskeskkonnast selgitab juhendi alusel ettevõtte toimimist olemasolevas ettevõtluskeskkonnas arutleb meeskonnas kavandatud äriidee teostatavuse üle kirjeldab meeskonnatööna sihtrühmi ja turgu lähtuvalt tootest kirjeldab meeskonnatööna valitud turundustegevusi lähtuvalt sihtrühmast, turust ja tootest koostab juhendi alusel meeskonnatööna ettevõtte investeeringute ja tegevuskulude eelarve ning müügiprognoosi selgitab meeskonnatööna ettevõtte finantseerimisvõimalusi selgitab juhendi alusel majandusarvestuse põhimõtteid lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest ja heast tavast 2. koostab ärimudeli meeskonnatööna lähtudes valitud strateegiast 3. kirjeldab asutamisprotsessi vastavalt valitud ettevõtlusvormile 4. hindab meeskonnatööna juhendamisel ettevõtte tasuvust lähtuvalt ärimudelist Interaktiivne loeng, proovitöö, õpimapp, analüüs sh iseseisev töö Õpilane koostab õppetöös läbitu ja hindamisülesannete põhjal õpimapi ja eneseanalüüsi. sh praktika - Mooduli kokkuvõttev hindamine Mitteeristav Mooduli hinde kujunemine Mooduli õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt, põhimõttel arvestatud/ mitte arvestatud. Õppija on omandanud mooduli õpiväljundid hindamiskriteeriumitega määratud tasemel ja hindamisel on tulemuseks arvestatud (A), kui õpilane on sooritanud kõik hindamisülesanded sh iseseisva töö nõuetekohaselt ja tähtaegselt. Teemad, alateemad Teemad Õppemeetod Hindamisülesanne ja -meetod Teadmised, oskused, hoiakud

46 1.Ettevõtluskeskkond 2.Turg ja turundus Ettevõte Ettevõtlus Ettevõtja Ettevõtlikkus Ettevõtluskeskkond Kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõttele Äriidee Meeskonnatöö Nõudlus, pakkumine ja turu tasakaal Konkurents Turunduseesmärgid Turundusmeetmestik Turuanalüüs 1) Struktureeritud aruanne meeskonnatööna teemal: Mina, minu eriala ja ettevõtlus 5 aasta pärast (vorm, meedium vaba), Meeskonnatöö analüüs ja hinnang 2) Struktureeritud aruande (nt posteri) esitlus meeskonnatööna 3) Äriidee koostamine meeskonnatööna Struktureeritud kirjalik töö juhendi alusel ja selle esitlus rühmatööna: Sihtrühmade kirjeldus ja turundustegevuste plaan (üheks aastaks) Ettevõtlus Ettevõtte toimimine Ettevõtluskeskkond Kultuuridevahelised erinevused Ettevõtjana tegutsemine. o Enda võimaluste ja riskide o hindamine o Analüüsioskus o Planeerimisoskus o Suhtlemis- ja koostööoskus o Äriidee kavandamine o Meeskonnatöö Positiivne hoiak ettevõtluse suhtes Loovus Motivatsioon (meeskonnatöös) Algatusvõime (meeskonnatöös) Kultuuriteadlikkus Keskkonnateadlikkus Emotsioonide juhtimine (meeskonnatöös) Nõudlus, pakkumine ja turu tasakaal Konkurents Turunduseesmärgid ja -tegevused o Toote, tarbija ja turu terviklik o kirjeldamine o Turundustegevuste valik o Analüüsioskus o Probleemilahendusoskus o Planeerimisoskus Loovus Eetilisus (sihtrühma analüüsi juhend)

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, 18.11.2015 Nõukogu otsus 4/2.1, 17.11.2015 RAKVERE AMETIKOOL 4.taseme kutseõppe õppekava Krohvija MOODULITE RAKENDUSKAVA SIHTRÜHM Põhihariduse omandanud õppija

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1,

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1, KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 29.06.2016 käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1, 13.06.2016 Sihtrühm Õppevorm Tallinna Ehituskool 4.taseme kutseõppe

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility serviceman Lisa 1 KINNITATUD Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus- ja Puiduosakond Kaidar Kenk STAŽEERIMINE ETTEVÕTTES PVH EHITUS ARUANNE Juhendaja Reio Treier Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus... 4 I peatükk... 6 SILS- tehnoloogia tutvustus...

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es 134880 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood EHIS-es 139198 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

KUTSESTANDARD Ehitusplekksepp, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja

KUTSESTANDARD Ehitusplekksepp, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja KUTSESTANDARD Ehitusplekksepp, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid Kutsestandardi

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid Müürsepp, tase

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials mooduli maht

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori 01.12.2014 käskkirjaga nr 1-2/125 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu 26.11.2014 koosoleku

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli maht 8 EKAPit Mooduli vastutaja Mooduli õpetajad Mooduli

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 199780 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmasinadiagnostik Vehicle technician, level 5 техник по

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI RÄPINA AIANDUSKOOLI KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Aiandus Õppekava nimetus Florist Florist Флорист Õppekava kood 135029 EHISes ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus EKR

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 2

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 2 Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 27.10.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/65 Narva Kutseõppekeskus

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Tallinna Ehituskool kutsekeskhariduse õppekava Tisler MOODULITE RAKENDUSKAVA KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori kk nr1-2/ 192, VALIK

Tallinna Ehituskool kutsekeskhariduse õppekava Tisler MOODULITE RAKENDUSKAVA KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori kk nr1-2/ 192, VALIK Tallinna Ehituskool kutsekeskhariduse õppekava Tisler MOODULITE RAKENDUSKAVA KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori kk nr1-2/ 192, 29.08.2014 VALIKÕPINGUTE MOODULID Sihtrühm Õppevorm Põhiharidusega

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 193896 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es 139050 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE

Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE Kinnitatud dir 01.06.2018. a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes 202097 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 Õppekava maht (EKAP) 150 MAASTIKUEHITAJA

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar KINNITATUD Direktori 02.05.2019.a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhiharidusega õppija või vähemalt 22-aastane põhihariduseta

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EHIS-es 130218 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel. Kutsenimetus Eesti

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskharidus

Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskharidus Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskhariduse baasil Õppevorm X statsionaarne (koolipõhine) statsionaarne

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts LISA 2 KINNITATUD direktori 07.03.2017.a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori 05.06.2018.a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kutseõppe õppekava Abiaednik MOODULITE RAKENDUSKAVA PÕHIÕPINGUD

Rohkem

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli isolatsioonitooteid on valmistatud soojust ja heli isoleerivast, tulekindlast ning vett

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND ÜLERIIGILISE KÄSITÖÖ, KODUNDUSE JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 2014/2015. õ.-a. 17. aprillil 2015.a. korraldab Tallinna Ülikooli Tööõpetuse kond üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise käsitöö-,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/198 muudetud Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/42 j

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/198 muudetud Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/42 j KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 06.09.2016 käskkirjaga nr 1-2/198 muudetud Tallinna Ehituskooli direktori 24.04.2018 käskkirjaga nr 1-1/42 ja 11.06.2018 käskkirjaga nr 1-1/58 KOOSKÕLASTATUD Tallinna

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmi

KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmi KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Korstnapühkija-meister,

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

KUTSESTANDARD Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, tead

KUTSESTANDARD Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, tead KUTSESTANDARD Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es 193891 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Digikogumike loomine Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš

Digikogumike loomine   Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš Digikogumike loomine http://lingid.ee/digikogumik Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš 29.06.2018 Teemad 2 1. Digipädevus õppekavas (Siret) suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuja, tase 5 5 Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel Spetsialiseerumine Nimetus

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 28.08.2017 protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA REGULEERIMISALA 1. Üldsätted 1. Õppekorralduseeskiri

Rohkem

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse direktori 19.08.2016.a direktori 31.05.2016.a käskkirjaga nr 1.1-7/113 käskkirjaga nr 1.1-7/101 Sihtrühm Õppevorm Mooduli

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

Microsoft Word - kergete_roivaste_ratsep, õppekava,rakenduskava 21.11

Microsoft Word - kergete_roivaste_ratsep, õppekava,rakenduskava 21.11 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Kergete rõivaste rätsep MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm põhiharidusega õppija Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest

NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja 26. 27. veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist võib osaleda 1 võistleja. Ehitusviimistleja

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsenimetus

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem