MergedFile

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MergedFile"

Väljavõte

1 Mikk Tootsi TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLI PÄIKESEELEKTRIJAAMA LAHENDUS LÕPUTÖÖ Tehnikainstituut Elektritehnika eriala Tallinn 2018

2 Mina,, tõendan, et lõputöö on minu kirjutatud. Töö koostamisel kasutatud teiste autorite, sh juhendaja teostele on viidatud õiguspäraselt. Kõik isiklikud ja varalised autoriõigused käesoleva lõputöö osas kuuluvad autorile ainuisikuliselt ning need on kaitstud autoriõiguse seadusega. Lõputöö autor Nimi, allkiri ja allkirjastamise kuupäev Üliõpilase kood Õpperühm Lõputöö vastab sellele püstitatud kehtivatele nõuetele ja tingimustele. Juhendajad Nimi, allkiri ja allkirjastamise kuupäev Konsultandid Nimi, allkiri ja allkirjastamise kuupäev Kaitsmisele lubatud..20.a. Tehnikainstituudi direktor.. Nimi ja allkiri

3 SISUKORD SISSEJUHATUS PÄIKESEENERGIA KASUTAMINE Päikeseenergia üldine areng Päikeseenergia kasutamine Eestis Päikeseenergia odavanemine Päikeseelektrijaamade tasuvusaeg Päikeseeleketrijaama tasuvus Eestis TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLI PÄIKESEELEKTRIJAAMA LAHENDUS Tallinna Tehnikakõrgkooli üldandmed Tallinna Tehnikakõrgkooli energiatarbimine Ilmaolud Tallinnas Päikeseelektrijaama lahenduse üldosa Päikesepaneelide valik Nõuded päikesepaneelidele Päikesepaneelide võrdlus Valitud päikesepaneelide kirjeldus Inverterite valik Nõuded inverteritele Inverterite võrdlus Valitud inverteri kirjeldus Tehnilised põhiandmed Kinnistu liitumispunkti põhiandmed Tööde teostamine Päikesepaneelide paigaldus Inverterite paigaldus Läbiviigud ja kaabeldus

4 2.8.4 Sidumine hoone elektripaigaldisega Projekti maksumus TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLI PÄIKESELEKTRIJAAMA TASUVUSARVESTUS Tootlikuse arvutamine Tasuvusaja arvutamine KOKKUVÕTE SUMMARY VIIDATUD ALLIKAD LISAD

5 SISSEJUHATUS Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti suurim kõrgkool, mis pidevas arengus ehitades juurde hoonelaiendusi ja uusi laboreid. Probleemiks on suur ja üha tõusev energiatarbimine ja kulukad elektriarved ning vaja oleks leida alternatiivseid elektrienergia saamise võimalusi. Töö eesmärk on lahendada probleem, koostades Tallinna Tehnikakõrgkoolile optimaalne päikeseelektrijaama lahendus ja analüüsida selle tasuvust. Lõputöö on ülesehitus hõlmab endas kolme peatükki. Esimeses peatükis räägitakse lähemalt päikeseenergia üldisest arengust, päikesenergia kasutamisest Eestis, selle hinnast ja tasuvusaja kujunemistest. Antud lõik kirjeldab kokkuvõtvalt, et miks päikeseenerga kasutamine on mõistlik. Teises lõigus keskendutakse objekti ehk Tallinna Tehnikakõrgkooli päikeseelektrijaama lahenduse kujunemisele. Lõigus kirjeldatakse objekti hoonestust, energiatarbimist, geograafilise asukoha ilmastikutingimusi, elektrijaama lahendust, tööde teostamist ja projekti maksumuse välja kujunemist. Töös kirjeldatakse päikeseelektrijaama komponentide valikut ja võrreldakse kolme erinevat päikesepaneeli ja inverterit. Kolmandas lõigus keskendutakse Tehnikakõrgkooli päikeselektrijaama tasuvusarvestuse ja tootlikuse koostamisele. Tootlikuse arvutatakse antud töös PVGIS andmebaasi abil. PVGIS on päikeseenergia kalkulaator päikeselektrijaamade tootlikuse arvutamiseks ja hindamiseks. Töö lõpus arvutatakse välja pakutud lahenduse tasuvusaeg, kus arvestatakse Tallinna Tehnikakõrgkooli elektrienergia tarbimisega, elektrihinna ja päikeseelektrijaama tootlikusega ning võrreldakse Tallinna Tehnikakõrgkooli elektrienergia tarbimist eeldatava päikeseelektrijaama tootlikusega. 5

6 1. PÄIKESEENERGIA KASUTAMINE 1.1 Päikeseenergia üldine areng Tänapäeva seatakse energiaprioriteete ümber. Uued tehnoloogiad, mis on puhtamad, kiiremini paigaldatavad ning kohalikele nõudmistele palju sobivamad, tõmbavad investorite ning kohalike otsustajatetähelepanu. Need tehnoloogiad muutuvad järjest konkurentsivõimelisemaks monopoliseeritud ja tsentraliseeritud energiasektorile. Päikeseenergia fotoelektrilist muundamist elektrienergiaks (päikeseenergeetikat) peetakse üheks perspektiivikamaks ning keskkonnasõbralikumaks energia saamise viisiks. Päikeseenergeetika erineb teistest taastuvatest energiaallikatest oma laialdaste võimaluste poolest saavutada energeetilisi ning keskkonna-alaseid hüvesid. On prognoositud, et päikeseenergeetikast saab lähimas tulevikus väga tõsine alternatiiv fossiilkütustel põhinevale energeetikale. Päikeseenergeetikas toodetud elektrienergia on täielikult keskkonnasõbralik. See tähendab, et päikeseenergia kasutamisel elektrienergia tootmiseks ei paisata õhku saasteaineid ning seetõttu kujutab päikeseenergeetika endast ohutuimat viisi elektrienergia tootmiseks. [1] Fotoelektriliste ehk PV päikesepaneelide tehnoloogia populaarsust näitab ka viimaste aastate väga kiire tõus antud valdkonnas. Varem pole maailmas kunagi paigaldatud rohkem päikesepaneele, kui seda tehti aastal. Kokku ühendati võrku 76.6 GW päikeseelektrijaamu, mis on 25.4 GW rohkem, kui aastal. Rekordaastaga tähistati ka globaalse päikesenergia koguvõimsuse 300 GW ületamist. Kogu paigaldatud PV päikesepaneelide võimsus tõusis aasta lõpuks 33% ehk GW-ni.[2] Kõige suuremat tõusu on viimastel aastatel näidanud Hiina, kus ainuüksi aastal paigaldati 34.5 GW paneele. Aasta lõpuks oli Hiinal kokku 77.9 GW päikeselektrijaamu, mis on ¼ kogu maailma päikeseenergia tootmisvõimsusest. Koguvõimsusega 147,2 GW on Aasia ja Vaikse Ookeani piirkond kõige suurem päikeseenergiat kasutav maailmaosa. Euroopale, kellele kuulus veel ülemaailme osa aastal hoiab nüüd kogu paigaldatud võimsuse GW-ga teist kohta.[2] 6

7 Hoolimata ülisuurest 50% -lisest hüppest, mille tulemusel paigaldati aastal rohkem kui 70 GW päikesepaneele, arvatakse, et aastal tõusis maailma päikeseenergia koguvõimsus 387 GW-ni. Eeldatakse, et globaalselt paigaldatud päikesepaneelide võimsus ületab käesoleval aastal 400 GW piiri ning tõuseb järgnevatel aastatel 100 GW aastas.[2] Joonis 1. Paigaldatud PV paneelide kogus aastatel [2, lk 10] 1.2 Päikeseenergia kasutamine Eestis Sarnaselt ülejäänud maailmaga on ka Eestis päikeseenergia kasutamine iga aastaga populaarsemaks muutumas. Järjest rohkem investeeritakse päikeseenergiasse, mis näitab, et inimeste teadlikus ja huvi rohelisema energia vastu suureneb ülejäänud maailma eeskujul ka Eestis aasta seisuga oli Eestis ligi 1000 päikeseenergiat võrku müüvaid väiketootjaid, kellest enamik on mikrotootjad, mis tähendab, et paigaldatud päikeseelektrijaama võimsus jääb alla 15 kw. Lisaks on ka Eestis palju võrguga mitte liitunud päikeselektrijaamu ehk autonoomseid tootjaid. Järjest rohkem suureneb ka üle 200 kw võimsusega päikeseelektrijaamade ehitamine. [4] aastal paigaldati Eestis päikesepaneele koguvõimsusega 3.74 MW ning toodetud elektrienergia maht oli võrreldes eelneva aastaga kahekordne. Installeeritud ja võrguga ühendatud päikesepaneelide koguvõimsus ületas aasta seisuga 10 MW piiri ning arvestadas viimaste aastate tõusu selles valdkonnas, on see number eeldatavalt ületanud tänaseks 15 MW piiri.[4] 7

8 Jätkuv tehnoloogia areng ja hindade odavnemine on tõstnud päikeseenergeetika taastuvenergia valdkonnas esiplaanile. Päikeseenergia kasvu jätkumist ennustatakse veel mitmeteks aastateks. Joonis 2. Päikeseenergia võimsused Eestis kokku aastatel (MW) [4, lk 25] 1.3 Päikeseenergia odavanemine Viimase seitsme aastaga on päikeseenergia hinnad alanenud 85% ning päikesepaneelide, inverterite ja muude komponentide tootlikus, vastupidavus ja efektiivus on tõusnud. Üha rohkem inimesi on seetõttu valmis investeerima päikeseenergiasse.[4] Bloomberg New Energy Finance poolt läbi viidud uuringu tulemused ütlevad, et päikeseenergia suudab juba praegu kulude poolest võistelda Saksamaale ja USA-sse rajatavate uute kivisöe elektrijaamadega. Sama seis peaks ka varsti olema Indias ja Hiinas, kus päikeseenergia turu kasv on näidanud kiiret tõusu. Uuringu järgi peaks hakkama roheline energia valitsema palju varem kui suurem osa asjatundjaid usub.[36] Uuringus leiti lisaks, et kuni aastani investeeritakse vähemalt 239 miljardit dollarit liitiumioonakudesse, mis muudaks need praktilisemaks ning majapidamistes leiaks need järjest rohkem kasutust. Akude areng tooks eeldatavalt endaga kaasa ka suurema päikesepaneelide kasutuselevõtu, mille tõttu alaneks ka jälle päikeseenergia kasutuselevõtu hind.[36] 8

9 aasta päikeseenergia vähempakkumiste madalate hindade põhjuseks on kiiresti arenenud tehnoloogia ja tihedam konkurents. Päikeseelektrijaama seadmete ja komponentide eluiga on pikenenud ning nende tootlikus muutunud efektiivsemaks, mis võimaldab aastas rohkem elektrit toota.[37] Tähtsal kohal on ka riikide sihikindel poliitika taastuvenergia arendamisel. Valdkonna arenemiseks on vajalik, et innovatsioon oleks au sees ja riiklik tuge oleks märgatav.[37] Täiesti uutes taastuvenergia elektrijaamades toodetud elektrienergia omahind on juba täna soodsam kui fossiilkütustel töötavates elektrijaamades, ent tänane elektriturumudel ei kompenseeri elektrijaamade kapitalikulu, vaid elektri börsihind kujuneb ainult elektrijaamade muutuvkulude põhjal. Kivisöe või gaasijaamade aga ka Eesti põlevkivijaamade ehituskulu ning seal toodetava elektri transportimiseks ehitatud võrkude rajamise kulud on tarbijad aastakümnete jooksul, kas läbi elektritariifide või riigieelarvete, juba kinni maksnud. [37] 1.4 Päikeseelektrijaamade tasuvusaeg Päikeseelektrijaama ehitus on investeering, mille tasuvust tuleb eelnevalt hinnata. Igat objekti tuleb maksumuse ja tasuvuse seisukohalt vaadelda täiesti eraldi. Päikeseelektrijaama tasuvusaja arvutamisel tuleb kõige rohkem arvestada elektrijaama rajamise maksumuse, päikesepaneelide tootlikusega aastas ning elektrihinnaga. Päikeseelektrijaama rajamise maksumust ja tootlikust on võimalik ette arvutada, kuid tuleviku elektrihinda on juba raskem ette ennustada.[5] 9

10 Joonis 3. Päikeseelektrijaama tasuvusaja arvutamise struktuur ja selle tegurid. (Punasega: tasuvusaega suurendavad elemendid. Rohelisega: tasuvusaega vähendavad elemendid. Mustaga: looduslikud ja paigalduslikud elemendid) [5] Jooniselt kolm näeme, et täpne tasuvusaeg sõltub paljudest erinevatest teguritest, sealhulgas: Päikeseelektrijaama maksumus lõplik päikeseelektrijaama maksumus oleneb eletrijaama suurusest, paigaldamiskuludest ja valitud seadmetest. Paigalduskulu suurus sõltub veel omakorda rohkesti katuse tüübist, kui just tegemist ei ole maapargiga. Hoone elektrikulud - tarbitava elektrienergia põhjal näeb vajaliku süsteemi suurust, kui ka elektrienergia kogust, mida saab igakuiselt kompenseerida päikeseenergiaga. Suure elektritarbimisega hoonete puhul tuleks ideaalis ka päikeseeleketrijaam ehitada võimsuselt nii suur, et hoone elektrienergia vajadused saaks täpselt rahuldatud päikesepaneelidest tulevast elektrist. Töötava päikeselektrijaamaga hoonetel tuleks võimalusel suunata kõik oma suuremad elektrienergia tarbimised päevasele ajale, eriti suvekuudel, mil on võimalik kasutada päikesespaneelide poolt toodetavat elektrit. 10

11 Elektrienergia hind kui hoone ei tarbi kõike toodetud päikeseenergiat ära siis müüakse elektrienergia tootmisest üle jääv elektrienergia tagasi võrku. Seljuhul sõltub päikeselektrijaama tasuvusaeg ka võrku müüdava elektrienergia hinnast Aasta Eesti piirkonna keskmine elektri börsihinnaks oli 33.2 eurot MWh kohta.[18] Lisaks on taastuvenergia toetus, mille suuruseks on 53.7 eurot MWh kohta.[19] Päikesepaneelide süsteemi elektritoodang Elektrienergia suurus, mida päikesepaneelid toodavad sõltub suurest osast loomulikult ilmastikuoludest ehk kui palju otsest päikesevalgust päikesepaneelidele paistab ning kuidas paneelid on paigaldatud. Tootlikust mõjutavad veel päikesepaneelide asend, varjud, paneelide erinevus, temperatuur ja süsteemi kaod. Päikesepaneelid tuleks paigaldada lõuna ilmakaare suunas ja maapinna suhtes 40 o nurgaga, mis on Eestis optimaalne nurk.[16] 1.5 Päikeseeleketrijaama tasuvus Eestis Tänu päikesepaneelide hindade langusele viimastel aastatele on muutunud päikeseelektrijaamade rajamine majanduslikult tasuvaks investeeringuks. Eestis jääb päikeselektrijaama tasuvusaeg keskmiselt alla 10. aasta. Tasuvusaeg kiireneb juhul, kui kõik või enamus päikesepaneelide poolt toodetavast elektrist tarbitakse kohe ära ning võimalikult väike osa müüakse tagasi võrku. Selle tulemusena vähenevad elektriarved kogu ulatuseses ning lisaks ka võrguteenuste kulud ja muud maksud. Päikesepaneelide paigaldamine kaitseb ka elektrihindade kasvamise eest, muutes päikesepaneelid aina tasuvamaks.[8] Päikeseelektrijaama tasuvuse arvutamisel Eestis tuleb arvestada Eesti keskmise päikesekiirguse hulgaga aastas, milleks on 1120 kwh/m 2 aastas. Üldiselt on päikesepaneelide tootlikus Eestis efektiivne ja tarbimist rahuldav seitsmel kuul aastas, aprillist septembrini. On välja arvutatud, et iga paigaldatud päikesepaneeli kw toodab keskmiselt kwh elektrienergiat aastas. Seda küll juhul, kui päikesepaneelid on paigaldatud suunaga lõunasse ja maapinna suhtes nurga all. [16] Võrreldes Eesti aastast päikesekiirguse energiahulka Saksamaaga, kus päikesepaneelide kasutamine on väga populaarne ja levinud, on näha, et päikesekiirguse hulk on Eestis sama kõrge. Samas on Eestis paigaldatud päikesepaneelid efektiivsemad siinse madalama temperatuuri ja päikesepaneelide põhielemendi räni temperatuurisõltuvuse tõttu.[6] Päikeseelektrijaama tootlikus tõuseb madalamate temperatuuride juures iga langenud kraadi kohta 0.5%.[7]Päikesepaneelide niminäitajad määratakse temperatuuril 25ºC, mis näitab, et Eestis on päikesepaneelide jaoks head tingimused. 11

12 Kuigi suve keskel on päikese intensiivsus suurem, toodavad Eestis päikesepaneelid rohkem kevadisel ja sügisesel ajal, mil temperatuur on madalam. Kuigi talved on Eestis pimedad, on suviti siin päevad pikemad, mis tähendab, et päikesepaneelid toodavad päevas kauem energiat. Näiteks Tallinna kõige pikem päev aastas (21.juuni) on üle pooleteise tunni pikem kui Berliinis.[8] Eesti eeliseks on veel ka see, et suur osa päikesepaneelide hooldusest toimub looduslikult. Kui näiteks tolm on lõunamaa riikides päikeselektrijaamades üks põhi probleemidest siis Eestis pesevad sademed päikesepaneelidele langenud tolmu. Kuna aastaringselt sajab piisavalt siis Eestis tolmuga seotud probleemid nii suured ei ole. Lisaks toimub talviti paneelide suurpuhastus lume abil. Looduslike tingimuste poolest aitab päikesepaneelide tootlikusele kaasa ka tuul, mis jahutab päikeseelektrijaama süsteeme. Tallinnas on aasta keskmine tuule kiirus suurem, kui näiteks kesk- Eestis.[12][8] Eestis tingimustes on pilvisus aastas keskmiselt 7 palli aga üldiselt on pilvisus suurem sisemaal ja väiksem rannikul. Kõige pilvisem periood on Eestis talv, kõige pilvitum kevadel ja suvel. Päike paistab aasta jooksul keskmiselt 1950 tundi ranniku aladel ja 1630 tundi sisemaal. Kõige rohkem on päikesepaistet suvel juunis ja juulis ning kõige vähem talvel detsembris. [12] Joonis 4. Eesti päikesekiirguse hulk võrreldes muu Euroopaga [8] 12

13 Päikeseelektrijaama tootlikuse puhul on väga suur roll päikesekiirgusel. Suurema tootlikuse jaoks on oluline, et päikesepaneelidele langeks pika aja jooksul võimalikult palju päikesekiirgust.[12] Päikesepaneelid kasutavad elektri tootmiseks kolme erinevasse klassi jagataud päikesekiirgust: otsekiirgus, hajuskiirgus ja maapinnalt peegeldav kiirgus.[15] Otsekiirgus on paralleelsete kiirtena leviv päikesekiirgus, mis jõuab maapinnani siis, kui taevas on pilvitu. Otsekiirgus annab kõige enam energiat, mille maksimaalseks püüdmiseks kasutatakse ka ühe- või kaheteljelisi päikest järgivaid ajameid (tracking system). Otsekiirgust esineb Eestis kõige enam saartel ja Põhja-Eestis. Lõuna-Eestis on pilvisust enam ja seega päikesepaneelide tootlikkus mõnevõrra väiksem. [15] Hajuskiirgus ehk difuusne kiirgus tekib pilvede või udu mõjul, aga ka õhusaaste on hajuskiirguse tekkimise põhjuseks. Hajuskiirguse puhul ei ole üldjuhul vahet, mis ilmakaarde paneelid suunatud on, energia tootlikkus jääb samaks. Seda seletab lihtne asjaolu, et pilvise ilmaga ei teki objektist varju. Kuigi difuusne päikesekiirgus on oluliselt väiksema energiaga kui otsekiirgus, siis ikkagi on see arvestatav elektri tootmisel päikeseenergiast. Praktilised mõõtmised näitavad, et pilves ilmaga on paneelide tootlikkus 7 korda väiksem võrreldes otsekiirgusega. [15] Kolmas liik on maapinnalt peegelduv päikesekiirgus. Eesti puhul on täiesti arvestatav lume pinnalt peegelduv päike. Näiteks veebruaris keskpäevase päikesepaistelise ilmaga näitasid mõõtmistulemused Tallinna lähiümbruses otsekiirguseks 850W/m 2, aga nurga all maapinna suhtes, kus hakkas mõju avaldama ka lumepinnalt peegelduv päikesevalgus, näitas kiirgusemõõtja 900W/m 2. [15] 13

14 2. TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLI PÄIKESEELEKTRIJAAMA LAHENDUS 2.1 Tallinna Tehnikakõrgkooli üldandmed Tallinna Tehnikakõrgkool on Tallinnas, Pärnu mnt 62, asuv Eesti suurim kõrgkool. Seisuga õppis Tallinna Tehnikakõrgkoolis 2287 õppurit. Tallinna Tehnikakõrgkool hoonekompleksi kuulub 4 korpust. A - korpuses asub peamaja, B- korpuses on osa ehitusinsituudist, kehakultuurikeskus ja laborid, C-korpuses on võimla ja tehnikainsituudi laborid ning D - korpuses on auto- ja logistikalaborid. A - korpusel on kivikatus 40 o kaldega. C - ja D - korpustel on lamekatused. B korpus läheb aasta suvel remonti ning sinna paigaldatakse uus samade mõõtudega lamekatus (Joonis 5). Joonis 5. Pildi pealt on Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonekompleks ja korpused 14

15 Vaadates päikese liikumise joonist nii talvisel kui suvisel pööripäeval Tallinna Tehnikakõrgkooli suhtes, on näha, et Tallinna Tehnikakõrgkool on risti põhja ja lõuna ilmakaarega, mis on päikesepaneelide paigaldamise mõistes ideaalne tingimus. Kuigi talveperioodil on Eesti tingimustes vähe päikest, on Eestis suviti pikad päeva, mil päikesepaneelid saavad toota kauem elektrienergiat (Joonis 6). Joonis 6. Tallinna Tehnikakõrgkooli asukoht lõunapäikese suhtes suvisel ja talvisel pööripäeval[10] 15

16 2.2 Tallinna Tehnikakõrgkooli energiatarbimine Tallinna Tehnikakõrgkooli elektrienergia tarbimine jaotub vastavalt aasta elektriarvete kokkuvõttest järgnevalt: Korpus A üldtarbimine 42% Korpus A ventilisatsiooniagregaadid 31% Korpus B, C ja D üldtarbimine 27% Kõige rohkem tarbitakse elektrienergiat talvekuudel. Kõrgeim energiatarbimine oli aastal novembrikuus kwh ja väikseim juulis kwh. Üheksa kuu, september kuni mai, keskmine elektrienergia tarbimine oli kwh ja suvekuude, juuni kuni august, keskmine elektrienergia tarbimine oli kwh.(tabel 1) Kuna õppetöö toimub päeval siis on ka päevasel ajal energia vajadus suurem. Õppetöö kestab koolis septembrist juunini. Juulis puhkuste ajal on majas võrreldes teiste kuudega kõige vähem inimesi. Tabel 1 Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta elektrienergia tarbimine Kuu Tarbimine, Kwh Maksumus, jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember Kokku:

17 2.3 Ilmaolud Tallinnas Tallinnas on päikesepaistelisi päevi keskmiselt aastas 253 (Joonis 7) ja päikesepaiste kestus on keskmiselt aastas 1778 tundi. Kõige lühem päev on talvisel pööripäeval 6 tundi ja 2 minutit ning kõige pikem päev kestab suvisel pööripäeval 18 tundi ja 40 minutit.[12][13] Joonis. Päikesepaistega päevade keskmine arv[11] Päikesepaneelide efektiivse tootlikuse tagamiseks on oluline, et neile langeks võimalikult palju ja pikalt päikesekiirgust. Tallinn-Harku aeroloogia mõõtejaama andmete kohaselt oli näiteks aastal 2012 aastane kogu horisontaalne päikese radiatsioon 938 kwh/m² (Joonis 8).[14] Joonis. 8. Tallinn-Harku aeroloogiajaamas mõõdetud ja arvutatud summaarse kiirguse Q (MJ/m 2 ) tunnisummade põhjal (1 kwh = 3,6 MJ) perioodil 2009 kuni 2013 september[14] 17

18 Joonis 8. on näha, et aastal oli aastane päikesekiirgus kogus 936 kwh/m², aastal 840 kwh/m², aastal 868 kwh/m² ning aastal 938 kwh/m².[14] Arvestada tuleb sellega, et ilmajaama andmed on mõõdetud horistontaalpinnal, kuid kaldenurga all olevatele paneelidele langeb juba suurem kiirgusehulk. Tallinna Tehnikaülikooli Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna teaduri Andri Jagomägi uuringu tulemused näitavad, et Tallinnas mõõdetud optimaalse kaldenurgaga maapinna suhtes, mis on Tallinnas 42, on pinnale langev keskmine kiirgushulk 1120 kwh/m² ehk 20% suurem, kui horistonaalpinnale langenud kiirgushulk.[14] 2.4 Päikeseelektrijaama lahenduse üldosa Käesolevaga on koostatud Tallinna Tehnikakõrgkoolile optimaalne päikeseelektrijaama lahendus, mille tegemisel on autor arvestanud järgmiste tingimustega: Kõik päikesepaneelid peavad olema maksimaalse tootlikuse saavutamiseks suunatud lõunasse. Päikesepaneelid tuleb paigaldada nii, et kõikidele gruppidele langeks sama ühtlaselt päikesekiirgus. Arvestada tuleb Tallinna Tehnikakõrgkooli energiatarbimist. Päikesepaneelide paigaldamiseks võimaliku katusepinnaga. Elektrileviga liitumisel ei tohi tootmisseadmete võimsused kokku olla üle 200 kw. Võttes aluseks päikesepaneelide standarsuuruse koostati Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonekompleksile päikeseelektrijaama projekt, mille põhjal mahuks arvestades eelnevalt mainitud tingimusi Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonekompleksi katustele 520 päikesepaneeli (Lisa 1) vastavalt: A-korpusele paigaldatakse kivikatusele kokku 124 päikesepaneeli. B-korpusele paigaldatakse lamekatusele kokku 264 päikesepaneeli. C-korpusele paigaldatakse lamekatusele kokku 86 päikesepaneeli D-korpusele paigaldatakse lamekatusele kokku 46 päikesepaneeli. 18

19 2.5 Päikesepaneelide valik Päikesepaneelide valik on turul väga suur ja kuna tehnoloogia on antud valdkonnas kiirelt arenenud ja suuremad tootjad valmistavad tehniliste näitajate poolest sama efektiivseid päikesepaneele, siis on õiget valikut esmapilgul raske teha. Kuid korraliku uurimustöö tegemine on enne lõpliku otsuse tegemist tähtis, sest tuleb meeles pidada, et päikesepaneelide paigaldamine on pikaajaline investeering. Põhilised näitajad, mille järgi päikesepaneele hinnata on tootlikus, vastupidavus ja kvaliteet.[20] Päikesepaneeli poolt toodetud elektrienergia kogus sõltub mitmest tegurist, sealhulgas maksimaalsest võimsusest, võimsuse tolerantsist, efektiivsuse ja temperatuuri koefitsendist. Tehes nende näitajate põhjal kokkuvõte, on võimalik näha palju päikesepaneel toodab energiat. [20] Üldiselt on päikesepaneelid väga vastupidavad aga Eesti tingimustes on oluline ka järgida, et valitud paneelid peavad vastu lume raskusele ja tugevale tuulele. Kindlasti peab olema ka paneeli raamistik vastupidavast materjalist. Valiku tegemisel on väga olulisel kohal ka garantiitingimused. Päikesepaneelide puhul tuleb vaadata toote garantiid kui ka tootlikuse garantiid. Tootegarantii kehtib üldjuhul üle 10. aasta ja tähendab, et kui selle aja jooksul peaks päikesepaneeliga füüsiliselt midagi juhtuma siis on tootja kohustatud remonti vajava või katkise päikesepaneeli välja vahetama. Tuleb jälgida ka tootlikuse garantii tingimusi, millega määratakse ära, et kui palju võib päikesepaneelide tootlikus iga aastaga väheneda. Tavapäraselt on määratud, et 25. aasta pärast on päikesepaneelide tootlikus vähemalt 85% toote algspetsifikatsioonist.[21] Nõuded päikesepaneelidele Autori meelest peaks projektis valitud päikesepaneelide ettevõte kuuluma Tier 1, ehk esimese taseme päikesepaneelide tootjate hulka. Tier 1 päikesepaneelide tootja investeerib päikesepaneelide arendusse ja omab kontrolli kõikide tootmisprotsesside üle. Lisaks on kõikide Tier 1 päikesepaneelidele tagatud reaalselt 25 aastat garantiid.[22] 19

20 Tier 1 taseme saamiseks on tootjal kohustus olla seotud ka suurte projektidega ja tõestada end, et kui püsivate lahenduste loojana. Esimese taseme paneelide puhul võib kindel olla, et vaatamata tehnoloogia kiirele arengule on need päikesepaneelid efektiivsed ka tulevikus.[22] Tier 1 ehk esimese taseme sertifikaati määrab päikesepaneelitootjatele välja Bloomberg New Energy Finance, mis on maailma juhtiv sõltumatu analüüside, andmete ja teadustööde pakkuja energeetika valdkonnas. Sertifikaati väljaandmise eesmärk on, et nii investoritel, pankadel kui ka tavatarbijatel oleks lihtsam valida töökindlaid päikesepaneele ja saada ülevaadet nende tootjatest. Tier 1 sertifikaadiga tootjate nimekirja alusel oli neid aastal 33 ettevõtet.[22] Lisaks peaks antud alljärgnevatele nõuetele: projektil paigaldatavad päikesepaneelid peavad vastama vähemalt paneeli nimivõimsus Pn: 290 W; möödaviigudioodide arv mooduli kohta: 3; väljundvõimsuse lubatud tolerants: 0 +3%; süsteemi ühendamise korral lubatud pinge: V; väljundkaablite pistikühenduste tüüp: MC4; mooduli raam: anodeeritud või muu samaväärse pinnatöötlusega alumiinium (Al); mehaaniline koormustaluvus: 5, 0 kn/m2; ühilduma paigaldatava inverteriga; tehasegarantii: 10 aastat normeeritud tööiga: 20 aastat võimsus normeeritud tööea lõpus: P > 0,8 Pn. 20

21 2.5.2 Päikesepaneelide võrdlus Päikesepaneelide valiku tegemiseks võrdleb autor kolme erineva Tier1 kvalifikatsiooni saanud tootjate päikesepaneele, mis vastavad ka eelnevas lõigus välja toodud tingimustele. Päikesepaneelide valik tehakse järgmiste näitajate põhjal: Tabel 2 Talesun M295+ Päikesepaneelide võrdlus[30],[31],[32] Hipro Jasolar JAM6(K) Maksimaalne võimsus Pmax (Wp) Moodulite efektiivsus η(%) Maksimaalne pinge Vmpp (V) Maksimaalne voolutugevus Impp (A) Toote garantii (a) Vikramsolar Somera Prime VSM aastat(alates teisest aastast kuni 24. aastani 25 aastat (alates teisest aastast kuni 24. aastani ei tohi tootlikus ei tohi tootlikus väheneda rohkem kui 0,7% iga aasta. 25. väheneda rohkem kui 0,7% iga aasta aastat (3% kadu aasta lõpuks peab aasta lõpuks peab esimesel aastal ja tootlikus olema tootlikus olema 0.65% kadu alates rohkem, kui 80% rohkem, kui 80% teisest aastat 27. Tootlikuse garantii tootelehel märgitust) tootelehel märgitust) aastani) Hind ( ) Hinnad on ilma käibemaksuta ning sisaldavad tarnet kliendini Valitud päikesepaneelide kirjeldus Võttes arvesse eelmises tabelis välja toodud päikesepaneelide võrdlusandmed ja nõuded siis on autor valinud antud päikeseelektrijaama lahenduse jaoks Vikramsolar Solera Prime VSM.60 päikesepaneelid. Antud päikesepaneelid jäävad silma oma heade näitajate, eriti efektiivsuse ja võimsuse poolest. 21

22 Tootlikuse garantii 27. aastaks määrab, et toote reaalne väljundvõimsus on märgitud võimsusest mitte vähem kui 97% esimesel aastal. Igal järgneval aastal ei tohi reaalne väljundvõisus langeda rohkem kui 0,65% 26. aastase perioodi vältel. Seega peale 27. aastast töötamist on väljund võimsus vähemalt 81% toote algspetsifikatsioonist. Vikram Solar Limited on ülemaailmselt tunnustatud juhtiv päikeseenergia lahenduste pakkuja, mis on spetsialiseerinud kõrgefektiivsetele päikesepaneelide tootmisele. Tier 1 taseme päikesepaneelide tootjana, on nende tooted kavandatud jälgides kõrgemaid kvaliteedi-, töökindluse ja jõudluste standardeid. [33] 2.6 Inverterite valik Päikeseelektri väiketootmisjaama inverteri peamiseks funktsiooniks on päikesepaneelidest tuleva alalisvoolu (DC) muundamine võrgupingele vastavaks vahelduvvooluks (AC), võrgusagedusega sünkroniseerimine ja elektrivõrgu hälvete korral ohutuse tagamine. Lisaks kogub, salvestab ja edastab see andmeid süsteemi tootlikkuse kohta. Inverter muudab päikesepaneelidelt tuleva alalisvoolu meie majapidamis kõlblikuks vahelduvvooluks (230 V). Inverterid on vajalik osa üldise võrguga ühendatud süsteemi rajamiseks.[22] On olemas kolme üldist tüüpi invertereid: Stringinverterid, paneelipõhised mikroinverterid ja optimeerijatega hübriidinverterid. Stringinverterid on päikeseenergia süsteemi puhul inverteritest soodsam ja levinum valik. Stringinverteri valiku eelduseks on, et süsteemis on tootmiseks optimaalsed tingimused. Stringiinverteri puhul on päikesepaneelid ühendatud jadamisi. Tüüpiline ahel koosneb üldiselt vähemalt 8-st päikesepaneelist või kuni 20-st või enamast päikesepaneelist (Joonis 8). 22

23 Joonis 8. Päikesepaneelide paigalduskeem stringinverteri puhul[25] Paneelipõhised mikroinverterid on kinnitatud iga päikesepaneeli tagaküljele, nii et üldiselt on vaja ühes süsteemis mitut inverterit. Need teisendavad päikesepaneelidest saadava alalisvoolu vahelduvvooluks otse katusel ilma lisa kesk-inverteri vajadusega. Mikroinverterid sobivad kõige paremini varjutatud katustele, seljuhul, kui vari mõjutab ühte paneeli ei mõjuta see ülejäänud paneelide tootlikkust. Mikroinverterid on kasulikud väikeste süsteemide puhul, kuna igal päikesepaneelil on oma inverter siis muudab see kogu süsteemi kalliks. Kui tavaliselt paigaldatakse inverterid majja sisse või varjulisse kohta siis mikroinverterid asetsevad hoone katusel soojemates tingimustes, mis muudab nende efektiivsuse madalamaks (Joonis 9).[24] Joonis 9. Päikesepaneelide paigalduskeem mikroinverterite puhul[25] 23

24 Optimeerijatega hübriidinverterid pakuvad samu eeliseid, mis mikroinverterid, kuid on soodsamad. Mikroinverteritega sarnaselt ühendatakse ka optimeerijad iga ühe või kahe päikesepaneeli kohta paneelide külge. Optimeerijad lasevad igal moodulil töötada maksimaalse võimsuse punktis (MPP). Tänu optimeerijatega töötab kogu jada kõige efektiivsemalt (Joonis 10). Joonis 10. Päikesepaneelide paigalduskeem optimeerijatega lahenduse puhul[25] Nõuded inverteritele Inverter peab vastama vähemalt alltoodud normdokumentide nõuetele: Eesti standard EVS 50438:2013 Nõuded mikrogeneraatorjaamade ühendamiseks rööbiti avalike madalpingeliste jaotusvõrkudega. Võrguinverter peab olema võrguettevõtte poolt sertifitseeritud ehk elektrilevi poolt heaks kiidetud inverterite loetelus. Kuna antud lahenduses on paigaldamisel kõik päikesepaneelid projekteeritud nii, et need peavad olema maksmimaalse tootlikuse saavutamiseks suunatud lõunasse ning ei tohi jääda varju siis inverteri tüübiks sobib stringiinverter. Paigaldatavad inverterid peavad vastama vähemalt alljärgnevatele nõuetele: olema 3-e faasiline (3F) vahelduvvoolu (AC) väljundiga; väljund pingesüsteem (UAC) 230 / 400 Vac 50 Hz (± 5 Hz); väljundi juhistikusüsteem: TN-S (L1, L2, L3, N, PE); 24

25 väljundi nimivõimsus (PAC): 36 kw; väljundi maksimaalne vool (IAC): 3 40 A; efektiivsus: 97%; sisendkaablite pistikühenduste tüüp: MC4; lubatud sisendpinge (UDC): Vdc; olema integreeritud vähemalt 1 Etherneti (RJ45) liides, ühendamiseks hoone andmeside jaotusvõrku (LAN); kaitseaste: IP44; ümbritseva keskkonna lubatud temperatuur: C; müratase: 50 db; ühilduma paigaldatavate päikesepaneelidega Inverterite võrdlus Autor on valinud välja kolm inverterit, mis vastavad eelmise alapunktis välja toodud nõuetele ning, mis on Elektrilevi poolt heaks kiidetud. Inverteri valik tehakse järgmiste näitajate põhjal: Tabel 3 Inverterite võrdlus[26][27][28] ABB SMA Sunny TM-50.0/400/3MPPT Tripower 50- Huawei SUN (SX2/SX) 40 Core KTL MPPT 3 tk 6 tk 4 tk Inverteri nimivõimsus (PAC) 50 kw 50 kw 36 kw Kasutegur 98.30% 97.60% 98.3% Max PV võimsus sisendisse 52 kw 75 kw 45 kw Max väljund AC poolel 77 A 72.5 A 57.8 A Monitooringu lahendus Olemas Olemas Olemas Garantii 5 a 5 a 5 a Hind Hind 1kW kohta Valitud inverteri kirjeldus Võttes arvesse päikesepaneelide koguseid erinevate korpuste katustel ja võimalike grupide 25

26 võimsuste suuruseid, eelmises tabelis välja toodud inverterite võrdlusandmeid ja nõudeid inverterile siis on autor valinud antud lahenduse inverteriks Huawei SUN KTL. Huawei on ülemaailmne võrgustike ja telekommunikatsiooniseadmete ning teenuste ettevõte. Juba aastal jõudsid nad oma inverteritega efektiivsuselt maailma parimate hulka. Huawei peab oma toodete puhul oluliseks väga suurt efektiivsust ja töökindlust. [29] 2.7 Tehnilised põhiandmed Kinnistu liitumispunkti põhiandmed Järgnevalt on välja toodud kinnistu ja korpuste põhiandmed. Kinnistu põhiandmetes on ära märgitud elektripaigaldise liik, ehitamise aasta, liitumispunkti asukoht, peakaitsmete suurused, nimivool ja nimipinge ning juhistikusüsteem. Korpuste põhiandmetes on lisaks välja toodud sinna paigaldatavade inverterite võimsused ja päikesepaneelide arv ning nende poolt genereeritav maksimaalne nimivõimsus. Kinnistu liitumispunkti ja korpuste põhiandmed: Liik: 2. Liigi elektripaigaldis Ehitamise/renoveerimise aasta 1952 Liitumispunkt/toitepunkt: Tarbija toitekaabli kingadel alajaama nr ,4 Kv jaotusseadmes Peakaitsmed: Sularid 2 (3*315) A; (3*250) A Nimivool: 315 A Nimipinge 380 V Juhistikusüsteem Toitejuhistik TN-C, paigaldis TN-S A korpus Juhistikusüsteem: TN-C-S (L1 L2 L3 N PE) Mikrotootmisjaama tüüp: võrguühendusega (On-Grid) Genereeriva seadme tüüp: fotoelektrilised (PV) päikesepaneelid Inverterite arv: 1 Inverteri nimivõimsus (PAC): 36 kw (cos φ =1) Inverteri maksimaalne vool (IAC): 3*52 A 26

27 Päikesepaneelide arv: 124 tk (300 W) Maksimaalne genereeriv nimivõimsus päikesepaneelidel (P): 37.2 kw B korpus Juhistikusüsteem: TN-C-S (L1 L2 L3 N PE) Mikrotootmisjaama tüüp: võrguühendusega (On-Gird) Genereeriva seadme tüüp: fotoelektrilised (PV) päikesepaneelid Inverterite arv: 1 Inverteri nimivõimsus (PAC): 2x36 kw (cos φ =1) Inverteri maksimaalne vool (IAC): 3x52 A Päikesepaneelide arv: 264 tk (300 W) Maksimaalne genereeriv nimivõimsus päikesepaneelidel (P): 79.2 kw C - ja D korpus Juhistikusüsteem: TN-C-S (L1 L2 L3 N PE) Mikrotootmisjaama tüüp: võrguühendusega (On-Gird) Genereeriva seadme tüüp: fotoelektrilised (PV) päikesepaneelid Inverterite arv: 1 Inverteri nimivõimsus (PAC): 36 kw (cos φ =1) Inverteri maksimaalne vool (IAC): 3*40 A Päikesepaneelide arv: 132 tk (300 W) Maksimaalne genereeriv nimivõimsus päikesepaneelidel (P): 39.6 Kw 2.8 Tööde teostamine Päikesepaneelide paigaldus Päikesepaneelid paigaldatakse antud projektis kahte erinevat tüüpi katusele: kivikatusele ja lamekatusele. 27

28 Päikesepaneelide kivikatusele paigaldamiseks tuleb eemaldada jälgides sarikate sammu katusekivid. Seejärel kinnitatakse sarikate külge spetsiaalsed kinnitid. Enne ära võetud kivide tagasi panemist tuleb neid lihvida nii, et need istuksid uuesti kokku teiste kivide jooksuga. Kinnitite külge paigaldatakse horisontaalsiinid, mille külge lähevad omakorda püstistena päikesepaneelid. Joonis 10. Kivikatuse kinniti Lamekatuste jaoks mõeldud päikesepaneelide paigaldamisviise saab liigitada kaheks: lisaraskustega katuse peale asetatavad alused ja katusekonstruktsiooni külge fikseeritud alused. Esimese variandi puhul pole vaja teha katusekonstruktsioonidesse läbiviike. Tuule tõttu tekkiv tõste- ning nihkejõud kompenseeritakse tuulesuunajate ja lisaraskuste abil. Lisaraskuse määr arvutatakse arvestades ehitusnorme.[34] Joonis 11. Aercompact päikesepaneelide lamekatusele paigalduse lahendus [35] Teiseks variandiks on aluste kinnitamine katuse kandekonstruktsioonide külge, mille puhul on vaja juba teha katuse läbiviigud (Joonis 12). 28

29 Joonis 12. Katuse külge fikseeritud lahendus [34] Kuna fikseeritud süsteemil on kõrgem hind ja keerulisem paigaldus siis antud projektis on valitud päikesepaneelide lamekatusele paigalduse lahenduseks ballastsüsteem, täpsemalt Aerocompact S lahendus, mis on lihtsasti paigaldatav, vastupidav ning kvaliteetne. Kõik kinnitusdetailid peavad olema alumiiniumist või roostevabast terasest. A korpuse kivikatusele paigaldatakse kokku 124 päikesepaneele. Paneelid jäävad kaldega 22. Ülejäänud korpuste lamekatustele paigaldatakse kokku 396 paneeli kaldega Inverterite paigaldus A-korpuse PV paneelide inverter paigaldatakse jaotuskilbi JK.K-2 vahetusse lähedusse. Inverteri ühendatakse hoone elektripaigaldisega JK.K-2 paigaldatava 3xC63A kaitselüliti kaudu. Inverteri võimsus on 36 kw. B-korpuse PV paneelide inverterid paigaldatakse B korpuse esimese korruse peajaotuskilbi ruumi (B103). Inverterid ühendatakse hoone elektripaigaldisega peakilpi paigaldatavate 3xC63A kaitselülitite kaudu. Inverterite võimsus on 2 x 36 kw C ja D - korpuse PV paneelide inverter paigaldatakse keevituslaboris (C111) asuva jaotuskilbi K2 vahetusse lähedusse. Inverter ühendatakse hoone elektripaigaldisega peakilpi paigaldatava 3xC63A kaitselüliti kaudu. Inverteri võimsus on 36 kw. 29

30 2.8.3 Läbiviigud ja kaabeldus Kaablite läbiviimiseks seintest ja vahelagedest tehakse vajalikud avad kuni Ø 100 mm. Kui kaableid on rohkem, kui ühe läbiviigu jagu, tuleb teha mitu ava. Eri tuletõkke tsoonidest läbiviigud tuleb tihendada tuldtõkestava ainega vastavalt tuletõkkesektsiooni tuletõkke tulepüsivusastmele. Läbiviikudel kaitstakse üksikkaabel metallist läbivedamistoru abil. Mehhaanilistest koormustest täiesti vabades kohtades võib kaitse teha plastiktorust. Kõik läbivedamiskohad tihendatakse vastavalt teistele struktuuridele tuletõrjetehnika, akustika ning kütte-, veevarustuse- ja ventilatsioonitehnika seisukohalt.[40] Elektriinstallatsioon tehakse võimalikult varjatult (lagede taga, põrandas torudes, seintes süvistatult). Päiksepaneelide DC ühenduskaablid peavad olema arvestatud pingele vähemalt 1000 V.[40] Kaabeldus paneelidest inverterisse tehakse UV kindla SOLAR kaabliga 0,6/1kV ristlõikega 6 mm 2. Paneelide omavahelised ühenduse teha spetsiaalsete MC4 pistikühenduste abil. Läbiviigud tuletõkkesektsioonidest tuleb tihendada Päästeameti poolt sertifitseeritud tuldtõkestava tihendusainega vastavalt tuletõkketsooni tulepüsivuse astmele. Installatsioonitööde käigus tähistada kaablid mõlemast otsast skeemijärgsete tunnustega. Juhistike paigaldamisel tuleb tagada, et kaablid, juhtmed, nende klemmid ja liited ei saaks paigaldamise, käidu ega hooldustööde ajal mehaaniliselt kahjustada.[40] DC kaabeldus peab vastama alltoodud normdokumendi nõuetele: Eesti standard EVS-HD :216 Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Fotoelektrilised süsteemid. [40] Piksest tingitud indutseeritud pingete minimeerimiseks peab kõigi juhtmekontuuride pindala, eriti fotoelektriliste moodulijadade kaabeldus, olema võimalikult väike. Alalisvoolukaablid ja potensiaaliühtlustusjuhid peavad kulgema kõrvuti.[40] Sidumine hoone elektripaigaldisega Hoonete elektrivarustuse tagavad objekti sisehoovis asetsevad liitumispunkt Elektrileviga tarbija toitekaabli kingadel alajaama nr kv jaotusseadems. 30

31 A - korpuse tootmisseadmete elektripaigaldiste toitepunktid asuvad A korpuse pööningul asuvas jaotuskilbis JK.K-2. B - korpuse tootmisseadmete elektripaigaldiste toitepunktid asuvad B korpuse esimesel korrusel asuvas peakilbi ruumis B103 B-korpuse peakilbis PJK. C ja D - korpuste tootmisseadmete elektripaigaldiste toitepunktid asuvad C korpuse esimese korrusel asuva keevituslabori C111 asuvas jaotuskilbis JK-K2. Lahenduse jaoks koostati ka Tallinna Tehnikakõrgkooli päikeseelektrijaama elektriskeem, kus on täpsemalt näha kuidas elektrijaam hoone elektripaigaldisega seotakse.(lisa 2) 2.9 Projekti maksumus Projekti maksumuse arvutus on tehtud koostöös ettevõtetega Eleväli AS, Solarest OÜ. Maksumuse arvutuseks on projekt jaotatud kolme erinevasse etappi: A korpuse kivikatus B korpuse lamekatus C ja D korpuse lamekatus Tabel 4 Projekti maksumuse arvutus etappide kaupa A- korpuse kivikatus Komponent kogus (tk, m) ühe ühiku hind ( ) KOKKU ( ) Päikesepaneel 300 W Inverter 36 kw Siin Siini jätk Kivikatusekinnitid Kinniti ja siini polt+mutter Paneeli keskmised klambrid Paneeli ääreklambrid Päikesepaneelide kaabel 6mm MC4 pistikupesad Abimaterjalid Paigaldus, tõstmine, transport KOKKU

32 B-korpuse lamekatus Komponent kogus (tk, m) ühe ühiku hind ( ) KOKKU ( ) Päikesepaneel 300W Inverter 36kW Kinnitustarvikud Paneeli keskmised klambrid Paneeli ääreklambrid Päikesepaneelide kaabel 6mm MC4 pistikupesad Abimaterjalid Paigaldus, tõstmine, transport KOKKU C- ja D korpuse lamekatus Komponent kogus ühe ühiku hind ( ) KOKKU Päikesepaneel 300W Inverter 36kW Kinnitustarvikud Paneeli keskmised klambrid Paneeli äärmised klambrid Päikesepaneelide kaabel 6mm MC4 pistikupesad Abimaterjalid Paigaldus, tõstmine, transport KOKKU Tabel 5 Projekti üldkulude arvutamine ÜLDKULUD Komponent kogus (tk, m) ühe ühiku hind ( ) KOKKU Veebimoodul inverteritele Dokumentatsioon Elektritarvikud Elektritööd Kaitselahutuslüliti CAT6 kaabel Elektrikaabel 5g Switch KOKKU

33 Tabel 6 Tallinna Tehnikakõrgkooli päikeseelektrijaama kogumaksumus KOKKU Võimsus kw 156 Hind Ühe kw hind /kw 733 Hinnad ei sisalda käibemaksu. Kõige suurema osa antud päikeseelektrijaama maksuvusest moodustab päikesepaneelide hind. Päikesepaneelide hinna sisse on arvestud ka tarne Eestisse. Kinnitustarvikud, mille hulka kuuluvad ka kõik klambrid ja muud kinnitid moodustavad projektis väga arvestatava osa, millele järgnevad paigaldus ja inverterite maksumus. Paigalduse hinna sisse on arvestatud ka komponentide objektile transportimine ja katustele tõstmine. Elektritarvikud ja üldkulud moodustavad projekti koguhinnast kõige väiksema osa. Üldkulude alla kuulub ka projekteerimin. Tallinna Tehnikakõrgkooli päikeseelektrijaama maksuvuse välja kujunemine on välja toodud joonisel 13. Joonis 13. Tallinna Tehnikakõrgkooli päikeseelektrijaama maksuvuse välja kujunemine 33

34 3. TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLI PÄIKESELEKTRIJAAMA TASUVUSARVESTUS 3.1 Tootlikuse arvutamine Päikeseelektrijaama eeldatava tasuvusaja arvutamiseks on vaja kõigepealt teada elektrijaama tootlikust. Tootlikus arvutatakse antud töös PVGIS andmebaasi abil. PVGIS on päikeseenergia kalkulaator päikeselektrijaamade tootlikuse arvutamiseks ja hindamsieks. See rakendus arvutab elektrijaamade igakuise ja aastase potentsiaalse elektritootmise ning lisaks päikesepaneelidele langeva päikesekiirguse hulga ruutmeetri kohta. Arvutused põhinevad päikeseenergia kiirgusandmetele tunnis valitud asukohas. Arvutustel võetakse arvesse ka päikesepaneelide kaldenurka ning isegi moodulite jahutamist tuule abil.[38] Andmebaasis tuleb kõigepealt valida asukoht kuhu päikeelektrijaam rajatakse, et programm saaks täpselt arvestada antud asukoha tingimustega. Valikukastis Radiation database saab määrata andmebaasi mida arvutustes kasutatakse. Eestis toimib Classic PVGIS. Lisaks tuleb ära märkida süsteemi eeldatav kadude protsent, mis Eestis on 5%. See tuleneb inverterite tehniliste andmete ja Eestis praktikas mõõdetud tulemuste põhjal. Süsteemikadusid võivad tekitada mitu erinevat faktorit näiteks kaablid, inverterid, tolm päikesepaneelidel ja nii edasi. Aastate jooksul kalduvad moodulid ka natuke oma võimsust kaotama, mistõttu on keskmine aastane toodang kogu süsteemi tööea jooksul mõne protsendi võrra väiksem kui toodang esimestel aastatel. Ära tuleb määrata paigaldusviis ja katuse kaldenurk. Väga oluline on sisestada paneelide täpne suund. Kõige optimaalsem on lõuna suund ehk 0.[39] Töös arvutatakse lamekatusele ja kivikatusele paigaldatud päikesepaneelide tootlikus eraldi kuna nende kaldenurk on erinev ning lamekatuse puhul on süsteemi jahutus tuule tõttu parem, millega tõuseb ka päikesepaneelide tootlikus. 34

35 Joonis 14. A-korpuse kivikatusele paigaldatud päikesepaneelide süsteemi prognoositav tootlikus [38] Joonis 15. B, C ja D-korpuste lamekatusele paigaldatud päikesepaneelide süsteemi tootlikus [38] 35

36 Tabel 7 Tallinna Tehnikakõrgkooli päikeseelektrijaama kivikatusele ja lamekatusele paigaldatavade päikesepaneelide tootlikus ja neile langev päikesekiirguse hulk Kivikatuse paneelid 37.2 kw 22 Lamekatuse paneelid kw 15 Kuu Päikesekiirguse hulk kwh/m2 Tootlikus kwh Kuu Päikesekiirguse hulk kwh/m2 Tootlikus kwh jaanuar jaanuar veebruar veebruar märts märts aprill aprill mai mai juuni juuni juuli juuli august august september september oktoober oktoober november november detsember detsember Kokku: Kokku: Tulemustest on näha, et nii lamekatusele kui ka kivikatusele paigaldatud paneelidele langeb kõige suurem päikesekiirguse hulk peale mai, juuni ja juuli kuus. Kuigi päikesekiirguse hulk nendel kuudel on põhimõtteliselt sama siis kõige suurema tootlikusega kuu on mai kuu. See tuleneb temperatuuride erinevusest. Madalama temperatuuriga on päikesepaneelide tootlikus efektiivsem. Kõige väiksem tootlikus on mõlema variandi puhul detsembri kuus, mil ka päikesekiirguse tase on aasta madalaim. Kuna antud projekt on tehtud etappide kaupa erinevatele katustele siis vaadeldatakse ka kõikide katuste tootlikust eraldi. A korpuse päikesepaneelide tootlikus kokku 34.4 MWh B korpuse päikesepaneelide tootlikus kokku 72.8 MWh C korpuse päikesepaneelide tootlikus kokku 23.7 MWh D korpuse päikesepaneelide tootlikus kokku 12.7 MWh Kogu süsteemi planeeritav tootlikus aastas oleks MWh, mis teeb ühe paigaldatud kw kohta keskmiselt MWh. 36

37 3.2 Tasuvusaja arvutamine Tasuvusaja arvutamiseks tuleb arvestada Tallinna Tehnikakõrgkooli elektrienergia tarbimisega, elektrihinna ja päikeseelektrijaama tootlikusega. Tabel 8 Tallinna Tehnikakõrgkooli elektrienergia tarbimise ja päikeseenergia tootmise võrdlus Kuu Tarbimine, kwh Päikeselektrijaama tootlikus, kwh Jaanuar Veebruar Marts Aprill Mai Juuni Juuli August september oktoober november detsember Kokku: Võttes arvesse, et aastal oli Tallinna Tehnikakõrgkooli keskmine elektrihind /kwh, siis saab tulemuseks, et aastane eeldatav tulu antud päikeseelektrijaama lahenduse puhul oleks Tallinna Tehnikakõrgkooli päikeseelektrijaama maksumuseks kujunes Jagades elektrijaama maksumuse päikeseenergia pealt teenitud tuluga aastas saab päikeseelektrijaama eeldatava tasuvusaja aastates, milleks on vastavalt 9 aastat. Tulemuste kinnitamiseks viidi läbi antud elektrijaama tootlikuse simulatsioon PV*SOL päikeseelektrijaamade simulatsiooni programmis. Tulemused olid suures pildis samad, mis annab kindlust, et antud tulemusud on üpriski täpsed. Veel täpsema tasuvuse analüüsi tegemiseks tuleb analüüsida tasuvust päeva või isegi tunni lõikes. Seljuhul tuleks võrrelda tarbimise, kui ka PV-paneelide tootlikuse tunnigraafikut, et näha millal tootlikus ületab tarbimist. 37

38 KOKKUVÕTE Probleemiks oli Tallinna Tehnikakõrgkooli suur energiatarbimine ning vajadus oli leida alternatiivne elektrienergia saamise võimalus. Lõputöös koostati Tallinna Tehnikakõrgkoolile päikeseelektrijaama lahendus. Päikeseenergeetikat peetakse üheks perspektiivikamaks ning keskkonnasõbralikumaks energia saamise viisiks ning sellest on saamas väga tõsine alternatiiv fossiilkütustele põhinevale energeetikale. Fotoelektriliste ehk PV päikesepaneelide tehnoloogia populaarsust näitab ka viimaste aastate väga kiire tõus antud valdkonnas. Jätkuv tehnoloogia areng ja hindade odavnemine on tõstnud päikeseenergeetika taastuvenergia valdkonnas esiplaanile. Varem pole maailmas kunagi paigaldatud rohkem päikesepaneele, kui seda tehti aastal. Eeldatavalt on globaalselt paigaldatud päikesepaneelide võimsus ületanud käesoleval aastal 400 GW piiri ning tõuseb järgnevatel aastatel 100 GW aastas. Sarnaselt ülejäänud maailmaga on ka Eestis päikeseenergia kasutamine iga aastaga populaarsemaks muutumas. Inimeste huvi ja teadlikus rohelisema energia vastu on suurenenud ja järjest rohkem investeeritakse päikeseenergiasse, mis näitab, et päikeseenergia kasustuselevõtt on ennast ära tasuv investeering. Lahenduse koostamise käigus kirjeldati objekti hoonestust, energiatarbimist, geograafilist asukohta, ilmastikutingimusi, komponentide valikut ja tööde teostamist. Selgus, et Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonestus on risti põhja ja lõuna ilmakaarega, mis on päikesepaneelide paigaldamise mõistes ideaalne tingimus, sest päikesepaneelid peavad olema maksimaalse tootlikuse saavutamiseks suunatud lõunasse. Kuna Tallinn asub rannikul siis on üldiselt seal pilvitum kui näiteks sisemaal. Lisaks on asukoha mõistes ka hea veel Tallinnas tugevam tuul ja jahedam temperatuur, mis aitavad kaasa efektiivsemale tootlikusele. Põhiliste komponentide, nagu inverterite ja päikesepaneelide valiku tegemisel võrreldi omavahel tunnustatud tootjate tooteid, mis vastasid välja toodud nõudmistele. Lõputöös koostati Tallinna Tehnikakõrgkooli päikeseelektri asendiplaan ning päikeseelektrijaama elektriskeem. Asendiplaani koostades arvestati katusel asetsevate erinevate seadmete ja 38

39 Süsteemidega nagu näiteks korstnad, antennid ja ventilisatsiooni agregaadid. Lahenduse jaoks koostati ka Tallinna Tehnikakõrgkooli päikeseelektrijaama elektriskeem, kus on täpsemalt näha kuidas elektrijaam hoone elektripaigaldisega seotakse. Projekti maksumuse arvutus tehti koostöös ettevõtetega Eleväli As ja Solarest OÜ. Maksumuseks kujunes , mis teeb ühe kw kohta 744. Kõige suurema osa antud päikeseelektrijaama maksuvusest moodustab päikesepaneelide hind. Kinnitustarvikud, mille hulka kuuluvad ka kõik klambrid ja muud kinnitid moodustavad projektis väga arvestatava osa, millele järgnevad paigaldus ja inverterite maksumus. Päikeseelektrijaama eeldatava tootlikuse arvutamiseks ja selle hindamiseks kasutati PVGIS andmebaasi, mille tulemused on üpriski täpsed. PVGIS andmebaasi arvutused põhinevad päikeseenergia kiirgusandmetele tunnis valitud asukohas. Arvesse võetakse veel ka ilmastikutingimusi, süsteemikadusi ja päikesepaneelide kaldenurka. Kogu süsteemi planeeritav tootlikus aastas oleks MWh, mis teeb ühe paigaldatud kw kohta keskmiselt MWh. Tasuvusaja arvutamisel arvestati Tallinna Tehnikakõrgkooli elektrienergia tarbimisega, elektrihinna ja päikeseelektrijaama tootlikusega. Võttes arvesse, et aastal oli Tallinna Tehnikakõrgkooli keskmine elektrihind /kwh, siis saab tulemuseks, et aastane eeldatav tulu antud päikeseelektrijaama lahenduse puhul oleks Tallinna Tehnikakõrgkooli päikeseelektrijaama maksumuseks kujunes Jagades elektrijaama maksumuse päikeseenergia pealt teenitud tuluga aastas saab päikeseelektrijaama eeldatava tasuvusaja aastates, milleks on vastavalt 9 aastat. Antud lahenduse tasuvusaeg on Eestis väga reaalne ja piisavalt lühike, et investeerida päikeseenergiasse. Lõputöö autori üheks eesmärgiks antud teema valimisel oli saada lõputöö kirjutamisel kogemusi ja teadmisi, mis aitavad pärast lõpetamist paremini siirduda päikeseenergeetika valdkonnaga seotud tööturule. Lõputöö kirjutamisel puutus autor kokku päikeseelektrijaama lahenduse koostamisel tekkivate probleemidega ning nende probleemide lahendamisega. Autori soov on jätkata enda harimisega päikesenergeetika valdkonnas ning töötada erinevate päikeseelektrijaamade lahenduste koostamisega. 39

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Päikeseküte

Päikeseküte Päikeseressurss Eestis. Päikesekiirguse intensiivsus ja kestvus sõltuvad laiuskraadist, kohaliku kliima iseärasustest, aastaajast, ööpäevast ning õhu puhtusest. Eesti laiuskraadidel on võimalik kasutada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

PEALKIRI. Versioon 1

PEALKIRI. Versioon 1 Eesti Energia hetkeseis ja arengusuunad Hando Sutter, juhatuse esimees 16. mai 2018 Oleme Baltikumi kõige mitmekesisema tootmisportfelliga energiaettevõte TOODAME ENERGIAT: põlevkivist põlevkivigaasist

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx Keskne platvorm energiateenuste arendamiseks Estfeed Kalle Kukk Elering AS Strateegiajuht kalle.kukk@elering.ee 27.03.2014 110-330 kv liinid 5223 km kõrgepinge õhuja kaabelliine Ülepiirilised ühendused

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

STECA PÄIKESEPANEELIDE KONTROLLERID Steca Tarom MPPT 6000, 6000-M Steca Tarom MPPT laadimiskontroller on seade, mis loob uusi kasutusstandardeid. Kont

STECA PÄIKESEPANEELIDE KONTROLLERID Steca Tarom MPPT 6000, 6000-M Steca Tarom MPPT laadimiskontroller on seade, mis loob uusi kasutusstandardeid. Kont STECA PÄIKESEPANEELIDE KONTROLLERID Steca Tarom MPPT 6000, 6000-M Steca Tarom MPPT laadimiskontroller on seade, mis loob uusi kasutusstandardeid. Kontrolleri laialdased kasutusvõimalused on tagatud tänu

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 27.04.2019 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 21.02.2019, 2

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad Maja energiatarve Enamikus majapidamistes moodustavad küttearved olulise osa igakuistest väljaminekutest ning gaasi- ja õlihinna pideva tõusu

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem